IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

Embed Size (px)

Text of IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  1/27

    146

   

  CAPITOLUL IV

  IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI ACONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  4.1. Defini ţ ii, avantaje şi clasificarea transportului multimodal

  Competiţia internaţională şi expansiunea geografică a pieţelor a for ţat

  producătorii şi exportatorii să  se concentreze pe strategiile de producţie

  integrată  şi logistica transportului cu scopul de a reduce costurile, şi în

  acelaşi timp, să  obţină  un standard mai mare al serviciului. Nevoia de a

  controla costurile transportului a devenit la fel de importantă ca nevoia de a

  menţine la un nivel mic costurile de producţie. Astfel apariţia serviciilor detransport multimodal a dus la crearea de noi oportunităţi comerciale la fel

  ca şi creşterea competitivităţii.

  Transportul multimodal este strâns legat de acest fenomen pe care

  noi îl numim “globalizare”. Nici un alt subiect nu este mai căutat astăzi în

  lumea intelectuală decât globalizarea. Dar şi politicienii, fie că vorbesc de

  drepturi, fie că se împotrivesc terorismului, ajung să fie preocupaţi, în fond,

  de globalizare.Globalizarea se refer ă  la procesul prin care relaţiile sociale devin

  relativ lipsite de factorii distanţă şi graniţă, în aşa fel încât viaţa umană se

  desf ăşoar ă  din ce în ce mai mult în largul unei lumi văzute ca loc unic.

  Secolul care abia a început va fi dominat de globalizare, de revoluţia

  informaţiei. Când nu va mai exista o reţea informatică planetar ă, lumea va

  ar ăta complet altfel, dar aceasta un va însemna o rupere a punţilor cu

  trecutul.

  1

   În plan economic, globalizarea este menită  să  ofere soluţii pentru

  asigurarea creşterii la scar ă  planetar ă, pentru o dezvoltare durabilă  pe

  termen lung, eradicarea săr ăciei şi a foametei în lume, crearea de noi locuri

  de muncă, şi combaterea şomajului, asigurarea permanentă a echilibrului

  economic, utilizarea eficientă a resurselor, dezvoltarea de noi tehnologii de

  producţie. În esenţă, globalizarea economiei presupune integrarea

  internaţional

  ă a pie

  ţelor de bunuri

  şi servicii, a pie

  ţelor de capital, accesul

  1 Bari Ioan-Op.cit, 2001, pag.9

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  2/27

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  3/27

    148

   

  uriaşă  a producţiei interne şi a comer ţului internaţional, ceea ce a dus

  automat la creşterea cererii de transport, cerere ce s-a reflectat în

  creşterea capacităţilor mijloacelor de transport, a numărului acestor

  mijloace, creşterea numărului companiilor de transport, precum şi

  extinderea capacităţii porturilor.3În aceast ă tendinţă de creştere intr ă şi transportul multimodal, care în

  ultimii ani a câştigat o pondere din ce în ce mai mare în totalul operaţ iunilor

  de transport.

  Multimodalismul reprezintă  un sistem comercial logic şi flexibil în

  comer ţul internaţional; reprezintă o bază de date solidă şi un flux neted de

  informaţii; reprezintă vânzarea directă pe pieţele de peste oceane la fel de

  uşor ca şi acasă în termenii familiari clientului.Un mod de transport se refer ă la o metodă de transport. Principalele

  patru moduri de transport sunt pe mare, şosea, cale ferată sau aer, iar în

  transportul containerelor sunt folosite cu predilecţie primele trei moduri.

  Multimodalismul apare atunci când mai multe moduri sunt utilizate pentru

  acelaşi transport. Exportatorii sunt nevoiţi să  aleagă  modul de transport

  care se potriveşte cel mai bine cerinţelor lor. Alegerea unui mod sau altul

  poate fi influenţat de factori cum ar fi: intervalul de viaţă  al produsului,destinaţia planificată şi costul implicat.

  “Multimodalismul”  este cuvântul impresionant pentru acest

  transport eficient door-to-door 4, folosind un singur document (Documentul

  de Transport Multimodal), un singur căr ăuş  (Operatorul de Transport

  Multimodal) şi o singur ă  r ăspundere care să  acopere toate modurile de

  transport, transport ce a adus economii de cost comer ţului în vrac. El a fost

  denumit într-o varietate de  feluri de-a lungul procesului de dezvoltare:intermodalism, transport direct, transport combinat.

  Multimodalismul reprezintă  mişcarea mărfurilor door-to-door prin

  intermediul containerului; reprezintă un sistem comercial logic şi flexibil în

  comer ţul internaţional; reprezintă o bază de date solidă şi un flux neted de

  informaţii. Reprezintă vinderea directă pe pieţele de peste oceane la fel de

  uşor ca şi acasă în termeni familiari clientului.

  3 ***Word Trade Organization (Organizaţia Mondială a Comer ţului)- raport anual pe anul 2004/2005-exportul

  mondial de mărfuri pe regiuni şi economii selectate.4 *** “din uşă în uşă” sau “din poartă în poartă”.

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  4/27

    149

  Conceptul de mutimodalism  asigur ă  o manevrare raţională  a

   încărcăturii, depozitare sigur ă, reîntoarcere mai rapidă  a navelor,

  vagoanelor de cale ferată, camioane şi mărfuri, prevenirea pierderilor, a

  furturilor şi a contaminării. Multimodalismul asigur ă, de asemenea

  creşterea productivităţii, o reţea de transport cu un cost efectiv eficient, înconsecinţă promovând creşterea comer ţului internaţional.5

    Transportul multimodal   este cea mai utilizată  modalitate de

  transport, cu tendinţă  de creştere de la an la an. Scopul final al

  multimodalismului este acela de a realiza mişcarea bunurilor de la vânzător

  la cumpăr ător , mai eficient, printr-un tranzit rapid, la preţuri reduse.

  Transportul multimodal aduce beneficii, permiţând exporturilor să  fie

  plasate pe pieţele lumii la preţuri reduse şi astfel să fie mai competitive. Deasemenea, costurile asociate cu importurile vor fi reduse, acest lucru

  ducând la creşterea schimburilor comerciale şi la scăderea preţurilor

  bunurilor.

  Transportul multimodal este o formă  superioar ă  de transport ce a

  apărut din armonizarea diferitelor moduri care folosesc mijloace de

  deplasare, pe fondul simplificării operaţiilor de manipulare a mărfurilor la

   încărcare, transbordare şi descărcare.  În literatura de specialitate se găsesc mai multe defini ţ ii   date acestui

  mod complex de transport:

  Reprezint ă  transportul de bunuri (incluzând containere, paleţ i

  sau articole similare de transport folosite pentru a consolida bunurile)

   prin dou ă sau mai multe moduri de transport de la locul de expediere

  la locul de destinaţ ie.6  

  Este o formă  de deplasare în spaţ iu a mărfurilor, aşezate înunit ăţ i de manipulare detaşabile de corpul mijlocului de transport, cu

  cel pu ţ in dou ă mijloace de transport.

  Prin acest mod de transport nu se realizează transbordarea propriu-zisă a

  mărfurilor, ci transbordarea unităţilor de manipulare care sunt formate din:

  unitatea de încărcătur ă şi mijloace de grupaj.

   Transportul multimodal se caracterizeaz ă prin faptul că reprezintă:

  5 ***http//www.robl.wlcom/index.htm

  6 ***Definiţie dată de Documentul de Transport Multimodal de bunuri-1993 , (Multimodal Transportation of goods

  Act,1993).

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  5/27

    150

    O activitate de servicii adaptat ă  nevoilor vânz ătorului şi

  cumpăr ătorului, limitat ă  prin ingeniozitatea furnizorilor de transport,

  şi care func ţ ioneaz ă după legile economiei de piaţă, bazat ă pe cererea

  şi ofert ă;

    O activitate comercial ă  care trebuie desf ăşurat ă  de operatoricalificaţ i de transport internaţ ional şi care în consecinţă, trebuie să 

   posede un cadru legal naţ ional pentru asigurarea unui minim de

  standarde de servicii, cât şi de protec ţ ia intereselor diferi ţ ilor

   parteneri comerciali implicaţ i;

    O activitate prin care mărfurile trec dintr-o ţ ar ă  în alta prin

  diferite moduri de transport, cu regimuri de responsabilit ăţ i diferite

  care trebuie puse de acord. În contextul actual, multimodalismul a ajuns să semnifice cel puţin trei alte

  componente:

  •  Un singur contract de transport, printr-un singur document de transport

  la o rată completă (combinată) de transport şi o garanţie completă; 

  •  Containerizarea mişcării mărfurilor, eliminând necesitatea despachetării

  şi repachetării bunurilor de la punctele de transbordare şi asigurând o

  protecţie mai mare a încărcăturii împotriva pagubelor şi furtunilor; •  Comer ţul internaţional: cele două  componente amintite mai sus au un

  mare impact asupra taxei aplicate încărcăturii internaţionale, motiv

  pentru care multimodalismul a fost bine adoptat în comer ţul

  internaţional. 

  Multimodalismul se refer ă la coordonarea:7

    Diferitelor moduri de transport;

  Documentaţiei; Aspectelor comerciale şi fizice ale tranzacţiei comerciale dintre

  cumpăr ător şi vânzător.

  Bunurile în tranzit în ţările str ăine necesită  adesea şase sau mai

  multe legături de transport în mişcarea lor de la vânzător la cumpăr ător. La

  fiecare din aceste puncte de legătur ă  bunurile pot fi supuse schimbării

  modurilor de transport, care în schimb pot implica proceduri pentru control,

  cântărire, control vamal.

  7 ***http:/www.south-asia.com/ktmpost_html/.

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  6/27

    151

  Avantajele transportului multimodal: 

  •  Coordonare cu destinatarul;

  •  Singur ă oprire la magazie;

  •  Nivel ridicat de servicii personalizate;

  •  Siguranţă;•  Timp de Tranzit Optimizat;

  •  Soluţii adaptate în funcţie de client/ flexibilitate;

  •  Angajament.

  Dezvoltarea transportului multimodal se bazează pe coordonarea acţiunilor

  celor 3 grupuri implicate activ în transporturile comerciale internaţionale

  ale respectivei ţări:8

    Guvernul, care proiectează  şi implementează  legile şi reglementărilenaţionale referitoare la comer ţ şi transport;

  Furnizorii de transporturi (transportatori, agenţi expeditori de mărfuri,

  operatori transport multimodal), care pot oferi operaţii de transport

  multimodal, orientare de piaţă  în cadrul practicilor comerciale şi de

  transporturi naţionale, internaţionale;

  Beneficiarii transportului (exportatori şi importatori) care pot beneficia de

  avantajele operaţilor de transport multimodal.Transportul multimodal şi mişcarea bunurilor door-to-door sub

  responsabilitatea unui singur operator de transport, au devenit cu succes

  conceptele ultimilor ani, la nivel mondial.

  Transportul multimodal este cea mai popular ă formă a sistemului de

  transport logistic în comer ţul internaţional pentru livrarea eficientă „door-to-

  door”, folosind un singur document numit „Multimodal Transport Document”

  (MTD) sub un regim de r ăspundere acoperind toate modurile de transportde la locul de origine către locul de destinaţie.

  Un expeditor ar putea recurge la transportul multimodal pentru cel

  puţin unul din următoarele trei motive:

  Acces: Accesul direct prin acelaşi mod poate să nu fie posibil de la

  origine până la destinaţie. De exemplu mişcarea exportului şi importului de

  marf ă între ţările separate de apă.

  8 Enache Sorin, Ştefan Camelia-Op.cit,pag,156.

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  7/27

    152

   

  Geografie: Chiar dacă  accesul direct este posibil printr-un singur

  mod, poate fi mai ieftin sau mai convenabil să  folosim un alt mod dat de

  geografie şi rezultanta relativă a costului unitar al transportului pe fiecare

  mod. De exemplu, în mod tradiţional, comer ţul dintre India şi Europa

  foloseşte apa ca parte a suportului multimodal chiar dacă  transportul peuscat era posibil.

  Economiile de Cost9: Chiar dacă accesul direct este posibil printr-un

  singur mod, economiile de cost pot influenţa costul pe unitate în diferite

  moduri. Un sistem potrivit de consolidare şi de separare a volumelor mari

  de mărfuri ar face transportul prin mai mult decât un singur mod cea mai

  ieftină  soluţie. De exemplu, cu toate că  între origine şi destinaţie poate

  exista acces direct pe şosea, economia de cost oferită de calea ferată arputea face transportul şosea-cale ferată-şosea soluţia optimă.

  Factorii mai sus menţionaţi care influenţează expeditorii ce utilizează 

  transportul multimodal sunt sub influenţa infrastructurii de transport a

  diferitelor state. Din punctul de vedere al dezvoltării infrastructurii, doar doi

  din factorii menţionaţi mai sus ar fi fundamentali şi anume Geografia şi

  Economia de cost ( ca funcţie a tehnologiei de transport).

  După  cum se poate observa din tabelul de mai jos, transportulmultimodal se clasific ă după mai multe criterii :

  9 ***Economies of scales

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  8/27

    153

  Tabel nr.4.1.1 

  Clasificarea transportului multimodal

  1.După numărul mijloacelor de transport folosite există: a) transporturi combinate care folosesc două mijloace de transport: 

  auto-feroviar, feroviar-auto, naval-auto, auto-aerian; 

  b) transporturi combinate care folosesc trei mijloace de transport: 

  auto-feroviar-naval, auto-feroviar-naval, feroviar-naval-aerian;

  2.În func ţ ie de gradul de specializare a mijloacelor de transport

  exist ă: 

  a)transporturi combinate nespecializate: vagoane de mărfuri-

  autocamioane cu transbordare normală şi mecanizată;b)transporturi combinate simplu  specializate:  vagoane de mărfuri

  obişnuite- autovehicule de marf ă  specializate ( nave specializate-

  autovehicule sau vagoane obişnuite);

  c)transporturi combinate dublu specializate: vagoane de marf ă 

  specializate- autovehicule de marf ă  specializate ( semiremorci pe

  vagon, semiremorci sau vagoane pe navă  RO-Ro-roll on, roll of-

  feeriboat);d)transporturi combinate triplu specializate: nave specializate-

  vagoane specializate- vehicule rutiere specializate, transcontainere.

  Sursa: tabel elaborat de autoare

  Reducerea costurilor de logistică pentru exportatori a fost unul dintre

  aspectele importante ale transportului multimodal. De exemplu, din Salem

  (Tamil Nadu) la Sidney (Australia), costul de transport printr-un Operator de

  Transport Multimodal este în jur de 700$, în comparaţie cu 800$ dacă s-ar

  transporta din port în port. Transportul din Salem până la Chennai printr-un

  Operator de Transport Multimodal este în jur de 80$, în comparaţie cu

  200$ dacă s-ar transporta din port în port.10

  Operatorii de Transport Multimodal taxează  la destinaţie o taxă 

  suplimentar ă  de descărcare de 80$, dar tariful total este cu 10-15% mai

  mic decât transportul convenţional, care implică  transportul rutier separat,

  vapor şi agenţii vamali, conform spuselor exper ţilor din acest domeniu.

  10 ***http://www.indiaserver.com/businessline/2001/03/19/stories/o9197ira.htm.

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  9/27

    154

   

  4.2. Transportul rutier de mărfuri şi transportul multimodal.

  Transportul rutier   ocupă  un loc vital datorită  aportului său la

  satisfacerea cererii de transport în mod ritmic, în deplină siguranţă şi cu un

  grad corespunzător de transport.

  Transporturile  influenţează  toate laturile vieţii economico-sociale, iardezvoltarea ordonată  şi armonioasă  a acestora în pas cu cerinţele

  reproducţiei lărgite constituie un obiectiv important al politicii economice a

  statului.11  Rolul şi importanţa transporturilor rutiere pot fi evidenţiate prin

  analiza relaţiilor acestora cu diverse aspecte economice, sociale şi politice

  ale activităţii membrilor societăţii. Aspectele economice ale activităţii

  membrilor societăţii privesc relaţiile acestora cu natura şi societatea în care

  tr ăiesc şi muncesc. Făr ă transport, producţia bunurilor materiale ar putea ficondamnată  să  se limiteze strict la resursele existente pe plan local, iar

  exploatarea acestora ar putea fi determinată  exclusiv de cerinţele

  satisfacerii nevoii sociale pe plan local.

  Dezvoltarea transportului, apariţia de noi mijloace de transport

  perfecţionate şi specializate a eliminat izolarea economică, a permis

  specializarea şi schimbul de activităţii , formarea pieţei naţionale şi a pieţei

  mondiale, dezvoltarea comer ţului pe plan intern şi internaţional. Astăzischimbul de produse şi activităţi este aşa de dezvoltat, încât practic, nu

  există zone şi localităţi care să depindă exclusiv de produsele obţinute pe

  plan local. Transportul a f ăcut posibilă  exploatarea mai completă  şi mai

  eficientă  a resurselor naturale ale planetei, contribuind nemijlocit la

  progresul economico-social al ţărilor lumii.

   În prezent transportul rutier a devenit un element indispensabil vieţii,

   întrucât ofer ă tuturor membrilor unei societăţi posibilitatea de deplasare, decomunicare, de percepere şi asimilare, a cât mai mult, din ce ofer ă 

  civilizaţia de pretutindeni. Civilizaţia modernă, caracterizată  printr-un ritm

  intens de dezvoltare în cele mai diverse domenii, printr-un schimb masiv de 

  valori materiale şi spirituale, reclamă  o continuă  deplasare de bunuri, o

  permanentă deplasare a oamenilor de pe un continent pe altul.12 

  Fiind o modalitate de transport terestru şi totodată  un subsistem al

  sistemului naţional de transport, transportul rutier asigur 

  ă  deplasarea

  şi

  11 Alexa Constantin-Op.cit,pag.13.

  12 Gheorghe Ion- „Managementul transporturilor-organizarea transporturilor”, Partea a II-a,Ed. Eficient, Bucureşti,

  2001, pag.157.

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  10/27

    155

  mişcarea mărfurilor şi a persoanelor cu ajutorul autoturismelor (cele

  destinate scopurilor personale) sau autovehiculelor (mijloace de transport

  auto-propusate) şi al mijloacelor tractate (trailere, remorci).

  Transportul rutier a a înregistrat de-a lungul vremii o evoluţie

  ascendentă  -atât ca volum al transportului (tone-kilometri), cât şi capondere, în volumul total al transporturilor (feroviar, fluvial şi prin conducte),

  datorită nenumăratelor caracteristici:13

    Autovehiculele dispun de mobilitate mare, putând fi întrebuinţate, în

  funcţie de vreme, pe orice drumuri între punctele de descărcare şi

   încărcare;

   Autovehiculele nu sunt legate întotdeauna de trasee fixe şi au

  posibilitatea de a încărca mărfuri direct de la locul de expediţie(magazie, expeditor, locul de producţie, domiciliul cetăţeanului) şi a le

  descărca la punctul de destinaţie f ăr ă manipulări;

    Autovehiculele sunt adecvate pentru transportul acelor mărfuri la care

  este mai importantă viteza de livrare sau eliminarea transbordărilor. În

  acest caz se asigur ă servirea „din poartă în poartă” a beneficiarilor;

   Marea calitate de a reprezenta singurul mod de transport care poate să 

  realizeze- f ăr ă colaborarea cu alte moduri de transport- întregul procesde transport de la locul de producere şi încărcare a mărfii , la locul de

  descărcare ;

   Asigurarea calităţii mărfurilor perisabile, datorită eliminării manipulărilor

  suplimentare în timpul transportului;

   Autovehiculele se pot pregăti uşor şi rapid în vederea efectuării

  transportului, necesitând cheltuieli reduse în acest scop.

   Avantajele acestei modalit ăţ i de transport se refer ă la:

  o  Autovehiculele se caracterizează  printr-o mobilitate deosebită, nefiind

  legate de instalaţii speciale fixe, cum este cazul în transportul feroviar;

  o  Cu ajutorul autovehiculelor se pot organiza transporturi directe de la

  furnizor până  la beneficiarul mărfurilor din ţar ă  sau din str ăinătate,

  evitându-se transbordările pe parcurs şi consecinţele acestora;

  o  Folosirea unor ambalaje uşoare

  şi mai ieftine, scurtarea perioadei de

  timp cât marfa se află în procesul de circulaţie;

  13 Caraiani Gheorghe-Op.cit. 1998, pag.11.

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  11/27

    156

  o  Mijloacele de transport auto dezvoltă  viteze tehnice şi comerciale

  ridicate, fapt ce are o mare importanţă  în transportul mărfurilor

  perisabile, al celor care presupun un anumit grad de urgenţă. În

  transportul internaţional , rulajul mijloacelor de transport auto este de

  două ori mai ridicat decât cel al vagoanelor de pe cale ferată ( trei cursepe lună  faţă  de numai 1,5 curse, în medie), ceea ce contribuie la

  accelerarea proceselor de producţie şi desfacere, la creşterea eficienţei

  utilizării autovehiculelor.

  o  Numeroase mijloace de transport asigur ă  temperaturi optime pentru

  conservarea calităţii mărfurilor pe parcursul transportului ( între -20

  grade şi +20 de grade celsius.

  o  Mijloacele auto pot asigura livr ări succesive , la termene stabilite, care-lscutesc pe beneficiar să creeze stocuri de siguranţă importante.

  Mijloacele de transport auto prezint ă şi anumite limite:14

  -capacitate de transport relativ redusă, în comparaţie cu cea a trenurilor de

  marf ă sau a navelor comerciale;

  -eficienţa în transporturile auto se realizează pe distanţe scurte;

  -transportul rutier este afectat în mod deosebit de actuala criză energetică 

  pe plan mondial întrucât consumă  combustibili costisitori şi greu deprocurat.

  Varietatea genurilor de transport, caracterul individual şi independent

  al muncii şoferului, mobilitatea autovehiculului şi r ăspândirea largăa

  transportului rutier îl va face pe acesta un accesoriu al dezvoltării vieţii

  economice, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, pentru persoane

   juridice, dar şi pentru cele particulare. Ponderea marea pe care o

  reprezintă sectorul particular în toate formele de manifestare a transportuluirutier este o dovadă a posibilităţilor largi pe care le reprezintă pentru toate

  nivelele de investitori şi manageri. Ramurile de transport aflate în

  dezvoltare: transportul interurban şi cel internaţional vor contribui nu numai

  la susţinerea dezvoltării economiei, dar şi la modernizarea mijloacelor de

  transport utilizate, asigurând în acelaş  timp un număr însemnat de locuri

  de muncă  atât direct (categoria şoferilor), cât şi indirect în activităţile

  colateraleşi conexe.15 

  14 Alexa Constantin-„Op.cit”, pag.34.

  15 Caraiani Gheorghe-Op. Cit, 2001, pag.147.

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  12/27

    157

   

   În România dezvoltarea transportului rutier a fost favorizată,

   îndeosebi, de existenţa şi dezvoltarea industriei proprii de vehicule rutiere(

  mai ales pentru cele de transport marf ă), de reţeaua de căii de comunicaţii

  terestre (care necesită  investiţii mai mici în comparaţie cu cele cerute de

  alte mijloace de transport, cum ar fi transportul aerian sau transportulmaritim), de reţeaua de service bine dezvoltată.

  Se poate afirma că  transportul rutier este o punte de legătur ă  în

  cadrul transportului multimodal tocmai datorită  avantajelor pe care le-am

  evidenţiat În cadrul transportului multimodal transportul rutier nu poate fi

  ocolit, acesta pentru că dacă marfa este lăsată în magaziile portuare, sau

   în staţiile de cale ferată, sau în magaziile aeroportului, trebuie transportată 

  la destinatarul final, aici transportul rutier având un rol primordial. În ceea ce priveşte transportul rutier şi transportul combinat, în

  România, avem în vedere Acordul European din 01.02.1993, care instituie

  o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană, pe de

  altă parte. Acest acord cuprinde o serie de condiţii privind transportul rutier

  şi promovarea transportului combinat.16

  Se consider ă  că  România este interesată  în extinderea pe mai

  departe, cu Comunitatea, a drepturilor şi obligaţiilor reciproce cu privire laaccesul pe piaţa transporturilor şi la tranzit, ca un prim pas în realizarea

  unei înţelegeri privind transporturile interioare, aşa cum este prevăzut în

   Acordul .

  De asemenea, se consider ă  că  este esenţial pentru Comunitate, în

  contextul realizării pieţei interne şi implementării politicii comune de

  transport, să  se asigure ca mărfurile Comunităţii, în tranzit prin România,

  pot fi transportate cât mai rapid şi mai eficient posibil, f ăr ă obstacole saudiscriminare.

  Mai mult, este necesar să  se asigure dezvoltarea coordonată  a

  fluxurilor de transport între şi pe teritoriile Păr ţilor Contractante (România şi

  Comunitatea Europeană), în special prin introducerea şi dezvoltarea unui

  pachet de măsuri coordonate privind transportul rutier şi combinat pe baze

  competitive, prin promovarea autovehiculelor nepoluante şi respectarea

  principiului mobilităţ

  ii durabile.

  16 ***Revista Cargo România-mai 2002, pag.60.

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  13/27

    158

   

  Scopul   acestui acord este de a promova cooperarea între Păr ţile

  Contractante în domeniul transportului de mărfuri, şi în special, în domeniul

  traficului rutier de tranzit şi, în acest sens, să  asigure dezvoltarea într-o

  manier ă  coordonată  a transporturilor între şi pe teritoriul Păr ţilor

  Contractante.Domeniul de aplicabilitate al acordului se refer ă la:

  1)-cooperarea  se extinde asupra transportului rutier de mărfuri şi

  transportul combinat;

  2)-astfel, obiectul prezentului acord  acoper ă în principal:

  -accesul la piaţă pentru traficul rutier de mărfuri în tranzit;

  -măsurile de susţinere legale şi administrative, inclusiv măsurile

  comerciale de taxare, sociale şi tehnice;-cooperarea în dezvoltarea unui sistem de transport care se

  conformează, între altele, condiţiilor de protecţie a mediului;

  -un schimb regulat de informaţii asupra dezvoltării politicilor de

  transport ale Păr ţilor Contractante.

  În sensul prezentului acord se vor folosi următoarele defini ţ ii :17

  1)Trafic de tranzit : o călătorie efectuată  pe şosea pe teritoriul

  României sau pe teritoriul unui/unor state membre al/ale Comunităţii,indiferent dacă acestea se face cu un vehicul rutier încărcat sau gol, f ăr ă 

  realizarea nici unei operaţiuni de încărcare sau descărcare pe aceste

  teritorii.

  2) Transport combinat : desemnează transportul de mărfuri între sau

  pe teritoriile Păr ţilor Contractante în cursul căruia camionul, remorca,

  semiremorca, cu sau f ăr ă  tractor, cutia mobilă  sau containerul de 20 de

  picioare sau mai mare, utilizează şoseaua pe parcursul iniţial sau final alcălătoriei şi, în restul călătoriei, calea ferată sau calea navigabilă interioar ă,

  ori serviciile maritime, în acest din urmă caz, secţiunea parcursă depăşeşte

  100 km în linie dreaptă.

  Parcursul iniţial sau final al călătoriei se derulează: pentru etapa

  iniţială, între punctul unde mărfurile sunt încărcate şi cea mai apropiată 

  staţie feroviar ă de încărcare corespunzătoare şi, pentru etapa finală, între

  cea mai apropiată  sta

  ţie feroviar 

  ă şi punctul unde m

  ărfurile sunt

  descărcate, sau pe o rază care nu depăşeşte 151 km în linie dreaptă de la

  17 ***Revista Cargo România-mai 2002, pag.81.

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  14/27

    159

  portul căii navigabile interioare a sau portul maritim de încărcare sau

  descărcare.

  3) Taxa de trecere  reprezintă  plata unei anumite sume pentru un

  vehicul care se deplasează  pe distanţa dintre două  puncte ale unei

  infrastructuri; suma de plată  se bazează  pe distanţa parcursă  şi pecategoria vehiculului.

  4) Teritoriile P ăr ţ ilor Contractante presupun:

  -Pentru România, teritoriul României;

  -Pentru Comunitatea Europeană, teritoriile în care se aplică Tratatul

  care stabileşte Comunitatea Economică Europeană şi condiţiile stabilite de

  acest tratat.

  Păr ţile contractante vor adopta măsuri reciproce coordonate,necesare dezvoltării şi promovării transportului combinat, astfel încât să se

  asigure că  o mare parte a transporturilor internaţionale se efectuează  în

  condiţii mai puţin poluante.

  Despre acordul dintre România şi Comunitatea Europeană  privind

  instituirea anumitor condiţii pentru transportul rutier de mărfuri şi

  promovarea transportului combinat putem spune, f ăr ă a greşi, că reprezintă 

  mai mult decât un pas important în privinţa integr ării noastre înComunitatea Europeană. Două dintre prevederile acestui acord, dacă vor fi

  puse „ad literam” în practică, vor modifica semnificativ soarta transportului

  românesc de mărfuri. Acestea sunt acordarea reciprocă  a unui număr

  important de autorizaţii de tranzit comunitar pentru transportatorii rutier şi

  promovarea accelerată a transportului combinat.

   În condiţiile în care în cadrul reuniunilor Conferinţei Europene a

  Miniştrilor din Transporturi (CEMT) se pune un accent important asupramijloacelor de transport alternativ care să  suplinească  deplasarea pe

  infrastructura rutier ă, a mărfurilor şi a persoanelor, în România, în afara

  transportului pe Marea Neagr ă, prin intermediul feeryboatului, transportul

  combinat are un caracter local şi neregulat. Promovarea transportului

  combinat de către UE are dublu scop: acela de scădere a costurilor

  rezultate din alterarea mediului şi a infrastructurii rutiere şi de creştere a

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  15/27

    160

   

  eficienţei transportului, prin reducerea timpului de staţionare şi evitarea

  aglomer ării în trafic.18

  Se prevede ca într-un viitor nu prea îndepărtat, transportatorii rutieri

  care utilizează transportul combinat pe tot parcursul traseului, cu excepţia

  parcursurilor iniţiale şi finale, să fie scutiţi de autorizaţii de tranzit.Tot pentru vehiculele rutiere ce utilizează  lanţuri de transport

  combinat, se prevede posibilitatea reducerii taxelor aplicate acestora.

  România s-a angajat prin acest Acord privind transportul rutier de

  mărfuri şi promovarea transportului combinat să atingă un grad „european”

  al infrastructurii rutiere naţionale. De altfel, chiar în cadrul articolului 5 al

   Acordului, UE solicită  României să  studieze posibilitatea de a permite

  accesul vehiculelor de 44 de tone cu 6 osii pe parcursurile rutiere iniţiale şifinale ale transportului combinat.

  4.3. Containerizarea-element esenţ ial în transportul multimodal .

   În anii ’50, când revoluţia containerului a fost iniţiată  de Malcom

  McLean, proprietarul unei companii de transport cu camioane, considerat

  “părintele containerizării”, transportul multimodal s-a dezvoltat simultan.

  Containerizarea şi conceptul de transportul multimodal au devenitcunoscute datorită creşterii comer ţului internaţional. Comer ţul şi transportul

  formează o legătur ă foarte puternică, serviciile de transport eficient fiind o

  condiţie prealabilă a succesului comer ţului.

  Transportul internaţional implică  utilizarea unor legături de transport

  variate (interconexiuni), fiecare legătur ă  corespunzând unui transfer, unei

  depozitări sau operaţii de transport fie în ţara de origine, într-o ţar ă  de

  tranzit, sau în ţara de destinaţie finală.

  19

  La nivel internaţional, situaţia a creat un număr de probleme

  deoarece expeditorii au realizat că transportul implică participarea efectivă 

  a unor moduri variate, dar nu este întotdeauna clar cine era responsabil

  pentru livrarea încărcăturii în siguranţă la destinaţie şi la orarul convenit.

  18

   ***Info UNTRR-Buletin informative al Uniunii Naţionale a Transpotatorilor Rutieri din România,nr.3/martie2006, pag.12.

  19 ***Info UNTRR-Buletin informative al Uniunii Naţionale a Transpotatorilor Rutieri din România,nr.3/martie

  2006, pag.12.

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  16/27

    161

   

  Pornind de la condiţiile de transport unimodal şi mediul legal,

  operatorii de transport au dezvoltat sisteme pentru a îndeplini cerinţele

  clienţilor, oferind servicii competitive şi f ăcând comer ţul mult mai eficient

  prin oferirea serviciilor de transport multimodal clienţilor lor.

   În plus, de când a apărut containerizarea şi ultimele dezvoltări aleschimbului electronic de date, comer ţul internaţional a înregistrat o creştere

  a eficienţei tranzacţiilor comerciale.

  Pentru a beneficia de potenţialul oferit de creşterea mişcării

  containerelor între ţări şi de progresul tehnologiei, comunitatea de comer ţ 

  internaţional şi-a actualizat practicile comerciale uniforme privind termenii

  comerciali, acreditivul20 (L/C) şi documentele de transport multimodal.

  Odată  cu dezvoltările tehnologice ale mijloacelor şi operaţiilor detransport ca şi comunicaţiile şi liberalizarea serviciilor, operatorii de

  transport multimodal sunt capabili să asigure un transport eficient şi sigur.

  La începutul anilor ’70, absenţa regulilor internaţionale care să guverneze

  transportul succesiv al bunurilor a devenit o problemă specială, mai ales în

  cazul responsabilităţii şi r ăspunderii transportatorului pentru

  pierderea/avarierea bunurilor, în cursul operaţiunii de transport multimodal.

   În consecinţă, în 1973, for ţele comerciale au formulat un set de regulisub egida ICC (International Chamber of Commerce – Camera de Comer ţ 

  Internaţională), în timp ce guvernele au iniţiat consultaţii pentru o convenţie

  internaţională la UNCTAD. În 1980, a fost semnată Convenţia de Transport

  Multimodal care, a primit un suport mic.

   În 1990 păr ţile comerciale au fost for ţate să înlocuiască Regulile din

  1973 cu Regulile UNCTAD/ICC pentru Documentele de Transport

  Multimodal.

  21

   Noile reguli au devenit practici comerciale."Containerizarea", un termen foarte familiar în zilele actuale ale

  industriei de transport a fost un concept total necunoscut cu câteva decenii

   în urmă. Cel care a lansat ideea containerizării Malcom McLean a produs

  o adevărată revoluţie în istoria industriei de transport.

  20 ***Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 500)-Procedurile Uniforme şi Practica pentru

  Documentele de credit, care a fost adoptată de către asociaţiile bancare şi băncile individuale din peste 175 de ţări,intrând în vigoare la 1 ianuarie 1994, când a înlocuit convenţia precedentă( UCP 400). Una din îmbunătăţirile adusede către UCP 500 este aceea de a asigura o listă detaliată a elementelor de acceptabilitate pentru fiecare categorie dedocumente de transport.21

   ***UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Document

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  17/27

    162

  Containerul este o cutie de dimensiuni standard, de construcţie

  specială  şi suficient de rezistentă, care îi asigur ă  o folosire repetată, cu

  piese de prindere solide ce-i permit o manipulare uşoar ă şi sigur ă, în care

  intr ă  o anumită  cantitate de marf ă, uşor de încărcat şi de descărcat. Din

  definiţie rezultă  caracterul permanent al acestui utilaj intermediar detransport, robusteţea construcţiei sale şi a pieselor auxiliare care-i asigur ă 

  manipularea, deplasarea şi amararea.

  Containerizarea în contextul transportului internaţional pe mare,

  şosea şi calea ferată  reprezintă  plasarea încărcăturii în containere de

  marf ă, construite în concordanţă cu specificaţiile Organizaţiei Internaţionale

  de Standardizare (ISO), şi transportarea ei de la producător la consumator,

  realizându-se transportul operativ door-to-door. Transportul internaţional afost revoluţionat de introducerea containerului de marf ă  ISO. Aceasta a

  apărut datorită faptului că, înainte, navele trebuiau să manevreze marf ă de

  toate mărimile şi formele, dar introducerea containerului a permis

  standardizarea echipamentului de manevrare de pe nave, din porturi, de pe

  vehicule etc. Dimensiunile, tipurile de materiale şi caracteristicile fizice ale

  containerului sunt aceleaşi în toată  lumea permiţând acestora să  fie

  transportate folosind o navă, calea ferată  şi/sau şoseaua de la sursă  ladestinaţie.

  Containerele ISO marine vin în două standarde de mărimi, şi anume:

  un container de 20’ (6 metri) cunoscut sub numele de TEU (twenty-foot

  equivalent unit) sau de 40’ (12 metri) cunoscut sub numele de 2 TEU.

  Navele proiectate special pentru transportul containerelor sunt denumite

  nave celulare cu capacităţi de transport de până la 6000 de containere de

  tip TEU (20’). În prezent pe piaţa mondială  operează  câţiva maritransportatori de containere printre care: Maersk Sealand, P&O Nedlloyd,

   APL, Evergreen, Cosco.

  Sistemul de transport multimodal înlocuieşte sistemul convenţional

  de transport fragmentat, cu un sistem integrat, unde bunurile sunt

  transportate prin două sau mai multe moduri diferite de transport, şi anume,

  mare, cale ferată  şi şosea. Acest sistem a dus la dezvoltarea navelor

  celulare de containere, şi dezvoltarea unor importante porturi, infrastructuriicăilor ferate şi a şoselelor, pentru a servi necesităţilor infrastructurii

  transportului multimodal. Conceptul de multimodalism asigur ă o manevrare

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  18/27

    163

   

  raţională  a încărcăturii, depozitare sigur ă, o reîntoarcere mai rapidă  a

  navelor, vagoane de cale ferată, camioane şi marf ă, prevenirea pierderilor,

  a furturilor şi a contaminării. Multimodalismul asigur ă  de asemenea

  creşterea productivităţii în porturi şi alte modificări ale locului de amplasare,

  şi o reţea de transport cu un cost efectiv eficient, în consecinţă promovândcreşterea comer ţului internaţional.

  Containerizarea este într-un sens, partea centrală  a conceptului de

  transport multimodal. Ea facilitează  transferul mai rapid al mărfurilor dintr-

  un mod de transport către altul, prin coordonarea şi combinarea modurilor

  de transport. Containerizarea implică  investiţii mari de capital pentru

  dezvoltarea unui sistem de transport multimodal. Investiţiile sunt cerute de:

  nave, vagoane platformă, trailere pentru camioane, containere, terminaleechipate cu macarale pentru manevrarea containerelor, suprafeţe mari

  pentru stivuirea containerelor, terminale de cale ferată pentru operaţiunile

  de transfer, depozite de containere în interiorul ţării, staţii de încărcare a

  containerelor şi echipamente mobile de manevrare a containerelor cum ar

  fi de exemplu motostivuitoare, maşinile de ridicat containere etc.

  Dar în ciuda acestor investi ţ ii, containerizarea are şi mari beneficii,

  aşa cum se arat ă în revista "Intermodal Transport":1. Serviciul de containere  reduce timpul de tranzit printr-o

  manevrare mai rapidă  a mărfii, prin reducerea numărului de piese

  individuale ale mărfii care trebuie să fie manevrată.

  2. Containerizarea asigur ă economii în costul de ambalare, având în

  vedere că  cerinţele de ambalare ale mărfurilor transportate în containere

  sunt reduse în comparaţie cu cele transportate în vrac.22

    3. Containerizarea înlătur ă  nevoia  de depozite acoperite,containerele putând fi depozitate în aer liber, aceasta reducând costurile cudepozitarea.

  4. Eliminarea manevr ării intermediare, care, cuplată  cu alteavantaje ale transporturilor containerizate permit mărfii să ajungă în condiţii

  mai bune în comparaţie cu transporturile de marf ă convenţionale.

  Transportul în containere este foarte important, astăzi, peste 60% din

  mişcarea general

  ă  de marf 

  ă  de pe oceanele lumii fiind transportat

  ă  în

  22 Break bulk shipment

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  19/27

    164

  containere.23 De asemenea, transportul maritim de containere şi-a pierdut

  din atenţia câştigată în ultimul timp, atenţie ce s-a concentrat din ce în ce

  mai mult, în ultimii ani, pe transportul din interiorul continentului sau al ţării.

  Performanţa lanţului de transport interior al containerelor trebuie se să 

   îmbunătăţească  pentru a menţine sau chiar să  crească  atractivitateatransportului containerizat supus cerinţelor crescânde: este cerut un

  transport de încredere şi cu o frecvenţă mai mare.

  Transportul containerizat interior cuprinde transportul containerelor

   între porturi şi un loc din interiorul ţării. Patru moduri de transport pot fi

  utilizate pentru acest lucru: camioane, trenuri, barje şi vase pentru

  transportul de coastă24. Adesea, poate fi folosită o combinaţie de camion şi

  alte mijloace de transport. Transbordările trebuie să aibă loc pentru a mutacontainerele de pe un mod de transport pe altele.

  Managerul lanţului joacă un rol important în coordonarea lanţului de

  transport interior de containere. Rolul managerului lanţului poate fi

   îndeplinit de diferiţi actori: liniile de transport sau agenţii lor, forwarders,

  căr ăuşi interiori, expeditori.

  Avantajele transportului mărfurilor în containere:reducerea duratei de staţionare a navei în port şi în consecinţă utilizarea

  mai eficientă a navei şi danei;

  perfecţionarea procesului de transbordare a mărfurilor care se face f ăr ă 

  pierderi şi f ăr ă manipulări repetate;

  reducerea duratei scurse între fabricarea produselor şi darea lor în

  consum;

  realizarea unei protecţii mai bune a mărfurilor împotriva consecinţelornefaste ale vremii rele şi împotriva furtunilor;

  reducerea cheltuielilor de pontaj la încărcare şi la descărcare.

   Avantajele  pe care containerizarea le-a adus transportului

  internaţional sunt:25

  •  Reducerea timpilor de încărcare şi descărcare a navelor;

  •  O securitate mai bună a bunurilor;

  23 ***http://www.tdctrade.com/shippers/14/08/statistics/trans_stat.htm.

  24 Feeder.

  25 ***http://www.tradepretoria.co.20/SA/BOOK/ch7/htm.

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  20/27

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  21/27

  A)Container general de marf ă de 6 m (20 picioare) sau TEU (twentyfood equivalent)-container ce primeşte aproximativ 26 metrii cubi de marf ă 

  cu o greutate brută  maximă  de 35.500 kg dar de obicei este limitată  la

  24.000 kg datorită limitării capacităţii de transport pe şosele către porturi

  Figura nr.4.3. 1. Container general de marf ă de 20 de picioare

  Sursă Internet: http://www.hamburg-sued.com/Com_co12.htm 

  Container general de marf ă  de 12 m (40 picioare) sau 2TEU  – poateprimi până la 52 metri cubi în volum sau o greutate maximă de 30.480 kg.

  Se aplică de obicei aceeaşi politică privind capacitatea de transport.

  Figura nr.4.3. 2.

  Container de refrigerare de 20 de picioare

  Sursă Internet: http://www.hamburg-sued.com/Com_co10.htm

  Containere de refrigerare – permit bunurilor perisabile să fie transportate

  la temperaturi specifice. La bordul vasului, aceste containere sunt

  poziţionate de-a lungul unei surse de energie pentru a menţine unitatea derefrigerare în funcţiune. Ele pot fi dotate şi cu sursă proprie de energie.

  166

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  22/27

   Figura nr.4.3.3.

  Container de refrigerare de 20 de picioare cu

  cârlige pentru carcasele de carne 

  Sursă Internet: http://www.hamburg-sued.com/Com_con2.htm

  Figura nr. 4.3.4.

  Container de 20 de picioare pentru mărfuri în vrac

  Sursă Internet: http://www.hamburg-sued.com/Com_con8.htm 

  Containere izolate  – sunt utilizate pentru transportul pulberilor sau

  perisabilelor. Exemplu bunurile pre-congelate sunt menţinute la o

  temperatur ă constantă datorită pereţilor izolaţi ai containerului. Este posibil

  a se ataşa de container o unitate de refrigerare pe timpul staţionării

  containerului în terminalul din port.

  167

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  23/27

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  24/27

   

  Figura nr. 4.3.7.

  Container de 40 de picioare deschis la partea de sus

  Sursă Internet: http://www.hamburg-sued.com/Com_co13. 

  Figura nr.4.3. 8. 

  Container ventilat de 20 de picioare

  * se foloseşte în special pentru transportul cafelei.

  Sursă Internet: http://www.hamburg-sued.com/Com_con7.htm

  Containere f ăr ă acoperiş – utilizat pentru încărcături care sunt introdusecu macaraua, pe la partea de sus. Containerul poate fi acoperit cu o

  prelată. Containerele f ăr ă  acoperiş  pot fi utilizate şi pentru încărcături

   înalte.27

   

  169

  27 ***http://www.tradepretoria.co.20/SA/BOOK/ch7.htm.

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  25/27

    170

  Rolul containerului în expediţiile de marf ă 

   Începând cu 1960, containerul a influenţat nu doar modul cum încărcătura

  este transportată  şi manevrată, dar şi design-ul porturilor şi terminalelor,

  design-ul unităţilor de transport şi al navelor, precum şi documentaţia şi

  procedura de control pentru marfa în tranzit. Mai important, containerul adevenit de asemenea un instrument pentru controlul venitului mărfii în

  tranzit de la locul de origine până  la destinaţie.28  Lichiditatea financiar ă 

  oferită  Operatorului de Transport Multimodal prin avansarea plăţii pentru

  marfa containerizată, le-a asigurat acestor operatori cheia mecanismului

  financiar ca şi posibilitatea subcontractării, la rate competitive, de spaţii pe

  nave, trenuri, camioane, în timp ce controlează orarul plăţii intermediarilor

  (de obicei plata f ăcându-se după  ce serviciile au fost efectuate). În plus,lipsa de know-how a ţărilor în dezvoltare a ajutat la devierea fluxurilor

  financiare, asociate cu expeditorii de marf ă containerizată, de la operatorii

  din ţările în dezvoltare către concurenţii lor mai bine organizaţi din ţările

  industrializate. Ca rezultat, investiţiile în facilităţile şi sistemele intermodale

  efectuate de ţările în dezvoltare au ajutat la reducerea costurilor

  tranzacţiilor de transport, dar nu în beneficiul operatorilor de transport din

  ţările în dezvoltare, ţări ce au efectuat investiţia.Rolul nebănuit al containerului în transformarea logisticii de transport

  a avut consecinţe importante:

  pentru traficul împăr ţit între ţările dezvoltate şi cele în curs de

  dezvoltare;

  pentru potenţialul de acces al operatorilor din ţările în dezvoltare, la

  serviciile de transport multimodal;

  pentru reîntoarcerea capitalului investit de ţările în dezvoltare în facilităţişi servicii.

  Odată cu creşterea volumelor schimburilor containerizate şi cu o creştere

  a cererii pentru un orar rapid şi fix, a devenit necesar ca sistemele de

  transport pe apă, calea ferată  şi şosea să  fie strâns legate din punct de

  vedere fizic şi operaţional. Reacţionând la aceste schimbări cerute, căr ăuşii

  internaţionali şi-au realiniat substanţial serviciile. Aceşti căr ăuşi au suferit o

  transformare de la asigurarea, la început, doar a transportului oceanic până 

  28 ***http//www.google.com SSATWPO4.pdf.

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  26/27

    171

   

  la asigurarea, în prezent, a unor servicii integrate de la locul de origine la

  locul de destinaţie. În contextul unor asemenea servicii, transportul maritim

  reprezintă  doar o parte a costului total. Managementul imaginativ,

  marketingul agresiv şi serviciile superioare au permis acestor căr ăuşi să 

  controleze păr ţi mai mari de piaţă, rezultând într-o tendinţă către oligopol înmulte segmente de piaţă. Tendinţele de creştere a capacităţii navelor şi

  creşterea legăturilor structurale cu reţelele interne au accentuat cererile

  plasate în porturi, în timp ce autorităţile portuare au început, în schimb, să 

  aprecieze rolul lor strategic în industria transportului multimodal.

  Transportul internaţional este realizat în cea mai mare parte prin mai

  multe mijloace de transport, iar utilizarea unui singur mijloc pornind de la

  uşa producătorului până  la uşa clientului este extrem de rar ă. Tradiţional,diferitele mijloace de transport operează  independent. În concordanţă  cu

  dezvoltarea containerizării, totuşi, un nou mod de transport care să 

  combine mai multe mijloace de transport a devenit posibil, integrând

  transportul oceanic, încărcarea şi descărcarea în porturi, şi transportul

  terestru. În acest mod întregul container poate fi transportat door-to-door.

  Un asemenea sistem este numit “transport combinat”, “transport

  multimodal” sau “transport intermodal”. În urma evenimentelor din 11 septemprie 2001, consideraţiile de

  securitate şi siguranţă au fost în atenţia concernelor internaţionale. Datorită 

  faptului că  comer ţul mondial este, în mare măsur ă, dependent de

  transportul maritim, securitatea sistemului de transport maritim a primit o

  atenţie deosebită. Guvernul SUA, ca replică  la propriile analize asupra

  gradului de vulnerabilitate prezentat de sistemul de transport maritim, a

  iniţiat un număr considerabil de măsuri având drept scop intensificareasecurităţii traficului maritim, inclusiv a porturilor, navelor şi încărcăturii. Dat

  fiind faptul că  circa 50% din importurile SUA ajung în containere prin

  intermediul transportului maritim, s-au luat o serie de măsuri referitoare la

  securitatea containerelor, care au fost implementate sub formă  de legi,

  reguli şi programe parteneriale voluntare. La nivel mondial s-a implementat

  un sistem foarte modern de inspecţie a containerelor, produs de compania

  chinezească

    NUCTECH.29  Aparatul foloseşte tehnologii de scanare cu

  raze X, ceea ce asigur ă  o mare corectitudine a imaginii obţinute, oferind

  29 **** Ziarul EU RO Transport-Supliment gratuit al revistei „Roţi”-nr.9, iunie 2005, pag.6.

 • 8/16/2019 IMPORTANŢA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ŞI A CONTAINERIZĂRII ÎN CADRUL TRANSPORTULUI RUTIER

  27/27