III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA ... ... Izmjene i dopune tekstualnog dijela Plana - Knjiga 2

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA ... ... Izmjene i dopune tekstualnog dijela Plana - Knjiga 2

 • URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o.

  III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

  OPĆINE UDBINA

  Nacrt prijedloga za javnu raspravu

  Zagreb, listopad 2017.

 • III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE UDBINA

  Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. 2017.

  NARUČITELJ: OPĆINA UDBINA IZVRŠITELJ: URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. ODGOVORNI VODITELJ: ZORAN PERIŠIĆ, dipl.ing.arh. STRUČNI TIM: ZORAN PERIŠIĆ, dipl.ing.arh. LJERKA MIŠANOVIĆ, dipl.ing.arh. SURADNICA: VIŠNJA ŽUGAJ, stenodaktilograf DIREKTOR: DARIJEN BELEC, dipl.ing.građ.

 • Županija: LIČKO SENJSKA Općina: Udbina Naziv prostornog plana: III. IZMJENE I DOPUNE

  PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE UDBINA Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna PPUG: Službeni glasnik Ličko senjske županije 26/16 i 8/17

  Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: Službeni glasnik Ličko senjske županije ../17

  Javna rasprava objavljena je:

  Javni uvid od: Javno izlaganje održano:

  Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

  Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave

  DANICA PRICA dipl oecc:

  Mišljenje Zavoda u pogledu usklađenosti Plana s Prostornim planom Ličko senjske županije: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE .

  Pravna osoba koja je izradila plan:

  URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. ZAGREB, Ulica braće Domany 4

  Pečat pravne osobe koja je izradila plan: Odgovorna osoba:

  DARIJEN BELEC, dipl.ing.građ.

  Voditelj izrade plana:

  ZORAN PERIŠIĆ, dipl.ing.arh.

  Stručni tim u izradi plana: 1. ZORAN PERIŠIĆ dipl.ing.arh. 2. LJERKA MIŠANOVIĆ, dipl.ing.arh.

  Pečat predstavničkog tijela: Predsjednik Općinsog vijeća:

  SLOBODAN BJELOBABA

  Istovjetnost ovog Prostornog plana s izvornikom ovjerava:

  Pečat nadležnog tijela:

 • III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE UDBINA

  Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. 2017.

  S A D R Ž A J I. OBRAZLOŽENJE...............................................................................................................................1 1. POLAZIŠTA........................................................................................................................................2 1.1. UVOD ..................................................................................................................................................2 2. IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA ..................................................................4 2.1. Izmjene i dopune tekstualnog dijela Plana - Knjiga 2 - Obvezni prilozi.......................................4 2.2. Izmjene i dopune Odredbi za provođenje.......................................................................................6

  II.1. GRAFIČKI PRILOZI

  KARTOGRAFSKI PRIKAZI U MJ 1:25.000: 1.A i 1.B KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA/POVRŠINA 2.1.A i 2.1.B INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE

  KOMUNIKACIJE 2.2.A i 2.2.B INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, ENERGETSKI SUSTAVI I

  VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI 3.1.A i 3.1.B UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA, PODRUČJA POSEBNIH UVJETA

  KORIŠTENJA 3.2.A i 3.2.B UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA, PODRUČJA POSEBNIH

  OGRANIČENJA U KORIŠTENJU KARTOGRAFSKI PRIKAZI U MJ 1:5.000: 4.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BREŠTANE 4.2.1. i 4.2.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BUNIĆ 4.3. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ČOJLUK 4.4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA DEBELO BRDO 4.5.1. i 4.5.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA DONJI MEKINJAR 4.6. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA FRKAŠIĆ 4.7. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GRABUŠIĆ 4.8. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA JAGODINJE 4.9.1. i 4.9.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA JOŠAN 4.10. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA KLAŠNJICA 4.11. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA KOMIĆ 4.12. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA KRBAVA 4.13.1. i 4.13.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA KURJAK 4.14. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA MUTILIĆ 4.15.1. i 4.15.2. i 4.15.3. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ONDIĆ 4.16. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA PEĆANE 4.17. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA PODLAPAČA 4.18. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA POLJICE 4.19. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA REBIĆ 4.20. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA SREDNJA GORA 4.21. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA SVRAČKOVO SELO 4.22. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ŠALAMUNIĆ 4.23. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA TOLIĆ 4.24.1. i 4.24.2. i 4.24.3. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA UDBINA 4.25. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA VEDAŠIĆ 4.26.1. i 4.26.2. i 4.26.3. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA VISUĆ

  II.2. OBVEZNI PRILOZI 1. ODLUKA O IZRADI 2. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTOVATI U IZRADI

  PLANA 3. ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM

  UREĐENJU 4. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 5. ZAHTJEVI ZA IZMJENU PROSTORNOG PLANA KOJI SU PODNIJELI GRAĐANI U POSTUPKU PRIJE

  JAVNE RASPRAVE 6. SAŽETAK ZA JAVNOST

 • III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE UDBINA

  Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. 2017. 1

  I. OBRAZLOŽENJE

 • III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE UDBINA

  Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. 2017. 2

  1. POLAZIŠTA

  1.1. UVOD

  II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Udbina usvojene su 2014. godine1. Tijekom dosadašnje primjene uočena je potreba za izmjenama pojedinih dijelova plana te usklađivanje plana sa izmjenama Zakona o prostornom uređenju2.

  Načelnik Općine Udbina donio je Odluku o izradi III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Udbina3 (Službeni glasnik Ličko senjske županije 8/17). U postupku ocjene o potrebi strateške procjene Načelnik Općina Udbina donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Udbina. U tom postupku utvrđeno je da III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Udbina neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, temeljem čega se utvrđuje da nije potrebna izrada strateške procjene utjecaja na okoliš.

  Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu i utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općina Udbina 4 Načelnik Općine Udbina donio je 7.10.2017.g.5

  U Odluci o izradi III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Udbina u poglavlju III članku 3. navedeni su razlozi za izradu i donošenje. U tekstu članka 3 je navedeno: Razlozi za izradu i donošenje III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Udbina su: - usklađivanja s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), - usklađivanja s Prostornim planom Ličko - senjske županije, - Korekcija granica građevinskog područja naselja i građevinskih područja izdvojenih namjena sukladno pojedinačnim zahtjevima, - Usuglašavanje javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora i vlasnika

  zemljišta - Ostalih korekcija prema zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela; - Preispitivanja i ažuriranja Odredbi za provođenje,

  U Odluci u poglavlju IV u članku 4. navedeno ja da se obuhvat izmjena i dopuna odnosi na cijeli prostorni obuhvat Prostornog plana uređenja Općine Udbina. U Odluci u poglavlju VI u članku 6. navedeni su ciljevi i programska polazišta. U tekstu tog poglavlja je navedeno:

  "U sklopu izrade III. Izmjena i dopuna PPUO-a potrebno je ostvariti slijedeće ciljeve i programska polazišta:

  - uskladiti namjenu neizgrađenih prostora, građevinskih područja za izdvojene namjene izvan naselja sa odredbama za provođenje članka 10. Odluke o donošenju Prostornog plana Ličko - senjske županije (pročišćeni tekst) tj. odrediti prostore za koje će detaljnije razgraničenje površina biti određeno na odgovarajući način PPUO-om i prostore za koje će se detaljnije razgraničenje odrediti u detaljnijim planovima.

  - usuglasiti provedbene odredbe PPUO-a sa provedbenim odredbama Prostornog plana Ličko- senjske županije.

  - napraviti razgraničenje neizgrađenog građevinskog zemljišta određujući zemljište koje ima osnovnu infrastrukturu u svrhu ishođenja dozvola i akata gradnje na tom građevinskom zemljištu,

  - kod izrade III. Izmjena i dopuna PPUG Udbina potrebno je poštovati temeljne dugoročne ciljeve: • očuvanje identiteta i specifičnosti područja, • očuvanje prirodnih i povijesnih vrijednosti, zaštita okoliša i održivi razvoj, • očuvanje neizgrađenih područja (planiranih zelenih površina),

  1 Službeni glasnik Ličko - senjske županije br. 25/14 2 Narodne novine 65/17 3 U daljnjem tekstu Odluka 4 U daljnjem tekstu Odluka o procjeni 5 Službeni glasnik Ličko - senjske županije br ../17.

 • III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE UDBINA

  Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. 2017. 3

  • poboljšanje kakvoće življenja i standarda stanovništva, • omogućavanje daljnjeg razvitka."