IZMJENE I DOPUNE URBANISTI¤’KOG PLANA URE¤¯ENJA IZMJENE I DOPUNE URBANISTI¤’KOG PLANA URE¤¯ENJA SREDI¥ TA

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZMJENE I DOPUNE URBANISTI¤’KOG PLANA URE¤¯ENJA IZMJENE I DOPUNE...

 • ASK Atelier doo, Zagreb

  IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

  SREDIŠTA VIROVITICE

  Zagreb, rujan 2011.

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  Naručitelj: GRAD VIROVITICA Trg kralja Tomislava 6/2, 33000 Virovitica Gradonačelnik: Ivica Kirin, dipl.ing. Izvršitelj: ASK Atelier, d.o.o.

  Zagreb, Trg N. Š. Zrinskog 17 Direktor: Azra Suljić, dipl.ing.arh.

  MP

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  Nositelj izrade: Grad Virovitica Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Koordinator izrade: Vesna Tot, dipl.ing.arh. Stručni izrađivač: ASK Atelier d.o.o., Zagreb Odgovorna osoba: Azra Suljić dipl.ing.arh. Odgovorni voditelj: Azra Suljić dipl.ing.arh., ovl. arh. Stručni tim: Danijela Malić Mikić, dipl.ing.arh.

  Marija Premužić, dipl.ing.arh. Azra Suljić, dipl.ing.arh. Mate Ćurić, dipl.ing. građ.

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  U izradi Plana korišteni su podaci i dokumentacija tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima: Virovitičko-podravska županija Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravska županija Gard Virovitica Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Virovitičko-podravska županija Gard Virovitica Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj Virovitičko-podravska županija Gard Virovitica Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Požegi Ministarstvo unutarnjih poslova PU Virovitičko-podravska Odjel zajedničkih i upravnih poslova HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Virovitica Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica HAKOM Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  SADRŽAJ: - Izvadak iz registra Trgovačkog suda - Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH - Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja izrade plana - Rješenje HKAIG o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata za voditelja izrade - Izjava odgovornog voditelja izrade plana TEKSTUALNI DIO PLANA (ODREDBE ZA PROVOĐENJE) GRAFIČKI DIO PLANA mjerilo

  1. Korištenje i namjena površina 1 : 2000 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža 2.1.1. Prometna mreža 1 : 2000 2.2. Telekomunikacijska mreža 1 : 2000 2.3.1. Elektroenergetska mreža 1 : 2000 2.3.2. Elektroenergetska mreža - javna rasvjeta 1 : 2000 2.4. Plinoopskrba 1 : 2000 2.5. Vodoopskrba 1 : 2000 2.6. Odvodnja 1 : 2000 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 1 : 2000 4. Način i uvjeti gradnje 1 : 2000

  OBAVEZNI PRILOZI - Obrazloženje Plana - Izvod iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja - Stručne podloge - Popis propisa koji su poštivani u izradi Plana - Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji - Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi - Evidencija postupka izrade Plana - Sažetak za javnost

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  TEKSTUALNI DIO PLANA

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  GRAFIČKI DIO PLANA

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  OBAVEZNI PRILOZI

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  Obrazloženje Plana

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  Izvod iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  Stručne podloge

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  Zahtjevi zaštite i spašavanja iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje grada Virovitice izrađeni od Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d., Osijek

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  Prvonagrađeni rad na natječaju za Idejnog urbanističko- arhitektonsko rješenje dijela centra grada Virovitice

  izrađen od Anton d.o.o., Poreč

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  Popis propisa koji su poštivani u izradi Plana

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94.

  Zakona o prostornom uređenju i gradnji

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  Zahtjevi za izradu Plana iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  Mišljenja nadležnih tijela iz članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  Knjiga primjedbi

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  Urudžbirane primjedbe

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  Evidencija postupka izrade Plana

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE

  ASK Atelier doo, Zagreb

  Sažetak za javnost

Recommended

View more >