of 37/37
logistika kvalitet P1 proizvod 1 I DEO – GENEZA, DEFINICIJE I STRUKTURIRANJE LOGISTIKE Prof.dr Slobodan Zečević, dipl.inž.

I deo - Osnovi logistike

  • View
    1.972

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of I deo - Osnovi logistike

I DEO GENEZA, DEFINICIJE I STRUKTURIRANJE LOGISTIKE

logistika kvalitet P1

Prof.dr Slobodan Zeevi, dipl.in.

proizvod 1

Obeleja i transformacije tokovaTRANSFORMACIJAPROSTOR TRANSFORMACIJE

A

BMAGINA TAKA TRANSFORMACIJE TOKA

ROBNIH TOKOVAOBELEJA:

VRSTA ROBE, ASORTIMAN, VLASNIK POJAVNI OBLIK ROBE MESTO NASTANKA, MESTO ZAVRETKA TOKA KOLIINA, ZAKON NASTANKA SPECIJALNI ZAHTEVI ZA REALIZACIJOM ITD.

Obeleja robnih tokovavrsta robe, odnosno asortiman, pojavni oblik robe, vrsta i kategorija toka, izvorno/odredine take toka, koliina, zakon nastanka toka i specifini zahtevi za realizacijom

Transformacija robnih tokovaPRIPREMA ROBESISTEM ZA KVALITATIVNU TRANSFORMACIJU ROBE PROIZVODNI PROCESI U INDUSTRIJSKIM PREDUZEIMA

DISTRIBUCIJA ROBESISTEM ZA PROSTORNO VREMENSKU TRANSFORMACIJU ROBE TRANSPORTNO LOGISTIKI PROCESI U LOGISTIKIM PREDUZEIMA ili industriji, trgovini, uslunim delatnostima

UPOTREBA ROBESISTEM ZA KVALITATIVNU TRANSFORMACIJU ROBE KONZUMNI PROCESI U DOMAINSTVU ili industriji, trgovini, uslunim delatnostima

ROBNI TOKOVI

Transformacija robnih tokovaNa putu od take A do take B roba se pakuje, ukrupnjava, skladiti, transportuje, pretovara, pa opet transportuje, istovara, raspakiva, sortira To su sve logistiki procesi.LOGISTIKI PROCESI TRANSFORMACIJA ROBE1. VREMENSKA 2. PROSTORNA 3. KOLIINSKA 4. STRUKTURNA 5. KVALITATIVNA 6. INFORMATIKA

Skladitenje

Pretovar, Transport ukrupnjavanje

Pretovar, sortiranje

Pakovanje, obeleavanje

Poruivanje

Logistiki procesiSvi logistiki procesi se mogu svrstati u pet grupa. U okviru svake grupe postoje specifini zahtevizadaci.REALIZACIJA PORUDBENICE forma prenosa porudbenice forma obrade porudbenice analiza porudbenice kao informacionog izvora prosleivanje porudbenice

Logistiki procesiSKLADITENJE kupovina ili iznajmljivanje skladita broj, lokacija, kapacitet i oblasti opsluivanja sopstvena ili tua skladita tehniko ureenje objekata i skladita za komisioniranje ureenje skladinih zona u objektu skladine tehnologije oblikovanje pretovarnih rampi rad transportne mehanizacije organizacija komisioniranja produktivnost skladinog personala

Logistiki procesiZALIHE struktura skladinih artikala (selekcija prema ABC analizi) mesta poruivanja i koliine za popunjavanje zaliha sigurnosne zalihe kontrola zaliha po skladitima kratkorone prognoze potreba

Logistiki procesiPAKOVANJE izvrenje logistike funkcije pakovanja (zatita, skladina, transportna, manipulativna i informaciona funkcija) formiranje logistike jedinice (skladitenja, pretovara, transporta itd.) kao preduslova za racionalizaciju transportnih lanaca

Logistiki procesiTRANSPORT vrsta transportnog sredstva sopstveni ili tui vozni park kupovina ili zakup vozila kombinacija transportnih sredstava organizacija realizacije transportnih procesa

Geneza i definicija logistikeEtimologija Evolucija Definicije Zahtevi za logistikom Nedoumice Pojmovne odrednice Podruja primene

Etimologija logistikeGrki:logos logismos logistika logistikos logizomai logo uman, razuman raun, prosuivanje, plan praktina vetina raunanja promisliti, logino razmiljati proraunati, prosuditi misliti, pomisliti

Latinski:logistas logisticus smislu finansijski revizor, delitelj ivotnih namernica raun i rezonovanje u matematikom

Francuski:loger logis logistique logistiques konaite, stanovati, smestiti se, obitovati stan, kua, boravite, prenoite smetanje smetanje

Evolucija logistikeDANAS

II svetski rat XVII vek vreme Napoleona Vizantija Antiko-rimski period

Evolucija logistikePeriod 1 Antiko-rimski period:Pod nazivom Logista podrazumevala se uprava nad dravnim zalihama (rezervama) koja je podrazumevala finansije i raspodelu ivotnih namernica.

Period 2 - Vizantija:Vizantijski car Leon VI (866-912, vladao 886911), oko 900 godine uvodi logistiku u funkciji vojne doktrine. U pisanjima o vetini ratovanja izdvaja: strategija, taktika, logistika (prostor, vreme i resursi)

Evolucija logistikePeriod 3 Francuska, Rusija:Oko 1670 (1638.) Luj XIV predlae uvoenje nove strukture za reavanje rastuih administrativnih problema Marechal General de Logis (nastalo od loger) Planiranje kretanje trupa, selektovanje kampova, regulisanje transporta i snabdevanja

Evolucija logistikeFrancuski teoretiar Baron Antoine Henry Jomini uvodi termin la logistique u prvoj polovini 19. veka. U delu Prcis de l'art de la guerre , na osnovu iskustava kao Napoleonov oficir, 1836. godine podelio je vetinu ratovanja u pet oblasti:Strategija, taktika na viem nivou, logistika, inenjering i taktika na niem nivou Logistiku definie kao vetinu kretanja armije, ali ne podrazumeva pod tim samo mehaniko pomeranje ve i upravljanje i uvoenje razmiljanja u kretanje i odravanje vojne spremnosti.

Evolucija logistikeSa Marechal General de Logis i pisanjem Jominia poinje moderna logistika 1862. godine Jomini-ovo delo je prevedeno na engleski i prihvaeno kao dobro razmiljanje u Americi, gde je pojam logistike 1884. godine oznaavao transport u priobalju

Evolucija logistikePeriod 4 II svetski rat:Logistika kao termina prehvaena pred kraj rata od strane US armije, a kasnije i od Alijanse

Period 5 posleratni period:50-tih godina logistika poinje da se primenjuje i u privrednim sistemima u Americi 70-tih godina poinje da se primenjuje u Evropi

Definicije logistikeNauka planiranja i izvrenja pokretanja i podrka gotovosti.......one aspekte vojnih operacija vezane za projektovanje i razvoj, nabavku, skladitenje, kretanje, distribuciju, podrku, evakuaciju i dispoziciju materijala; kretanje, evakuaciju i hospitalizaciju osoblja; stvaranje konstrukcije, podrku, operacije i rasporeivanje objekata; i obezbeenje snabdevanja usluga. (Vojna definicija)

Definicije logistikeLogistika je organizacija, planiranje, kontrola i realizacija robnih tokova od mesta nastanka do mesta prodaje preko proizvodnje i distribucije do krajnjeg korisnika sa ciljem zadovoljenja zahteva trita uz minimalne trokove i minimalne investicije. (ELA - Evropska asocijacija za logistiku)

Definicije logistikeLogistika je termin koji opisuje procese planiranja, izvrenja i kontrole efikasnosti tokova i zaliha sirovina, poluproizvoda u procesu proizvodnje, gotovih proizvoda i povezanost informacija od mesta izvora do take potronje,sve u cilju prilagoavanja zahtevima kupaca, klijenata. Ove aktivnosti mogu obuhvatati i servisiranje, opsluivanje kupaca, prognozu tranje, distribuciju informacija i komunikativne veze, upravljanje zalihama, manipulacije sa robom, planiranje redosleda realizacije procesa, snabdevanje delovima i servisnu podrku, izbor lokacije fabrika, skladita i opreme, pakovanje, vraanje robe na doradu, transport i smetanje otpadaka, saobraaj i transport, skladitenje i zalihe. (CML)

Definicije logistikeLogistika je deo lanca snabdevanja koji planira, primenjuje i kontrolie efikasnost, efektivnost toka, i skladite roba, usluga i sa tim vezanih informacija od take izvora do take potronje, a u cilju zadovoljenja zahteva klijenta. (CML-1998) Logistika obuhvata sve sisteme i procese koji omoguavaju kretanje materijalnih i nematerijalnih tokova. (Zeevi)

Zahtevi za logistikomPravi entitet, Prava koliina, Pravo mesto, Pravo vreme, Pravi kvalitet, Pravi trokoviEntitet: Roba, Materijal, Teret, ovek, Informacija, Energija, itd.ZADOVOLJENJE POTREBE

POTREBA

LOGISTIKA

LOGISTIKI TOKOVI

Logistika - nedoumiceLogistika je deo operacionih istraivanja Logistika je deo lanaca snabdevanja Logistika je deo ekonomije Logistika je deo marketinga Auto kola Logistika Itd.

Pojmovne odredniceLogistika Logistics, Logistik Logistika podrka Logistic support Integrisana logistika podrka Integrated logistic support Marketing logistika Marketing logistik Poslovna logistika Business logistics Povratna logistika Reverse logistics Meunarodna logistika pedicija Transportna logistika Transport i logistika

Podruja primene logistikeDRUTVENE DELATNOSTIINDUSTRIJA TRGOVINA USLUNE DELATNOSTI VOJSKA KULTURA SPORT POTA MEDICINA BANKARSTVO NOVINSKE KUE GRADOVI-URBANE CELINE

SVAKA DELATNOST IMA SVOJ CILJ FUNKCIONISANJA I IMA LOGISTIKE PROCESE RAZLIKE NASTAJU ZBOG RAZLIKA CILJEVA I SISTEMA snabdevanje energijom obezbeivanje ljudi snabdevanje informacijama snabdevanje materijalima obezbeenje izgradnja objekta organizacija sistema veterinarsko sanitarna sluba LOGISTIKI SISTEMI I PROCESI proizvodnjaobezbeivanje MTS

Podruja primene logistike

PROIZVODNA TEHNOLOGIJA KOMUNIKACIONA TEHNIKA TEHNIKA TRANSPORTNE OPREME

TRANSPORTNA TEHNOLOGIJA TEHNIKA SISTEMA

LOGISTIKAEKONOMIJA PREDUZEA MARKETING

INFORMATIKA

Logistiki principiSveobuhvatna i jednovremena optimizacija svih karika materijalnih, energetskih i informacionih tokova Izjednaavanje nivoa tehnologije logistike i proizvodnje Uvoenje integruma u logistiki lanac logistike jedinice koja prolazi kroz sisteme bez ili sa neznatnim izmenama Vremenska sinhronazacija u cilju breg protoka materijala i uz eliminaciju svih zastoja i zaliha

Logistiki principiPovezivanje informacionih, robnih i energetskih tokova Multidisciplinarni pristup optimizaciji logistikih lanaca sa ciljem dostave prave robe, u pravoj koliini, na pravo mesto u pravo vreme Primena savremenih komunikacionih sredstava i informatike tehnologije Edukacija i stvaranje novog profila strunjaka, inenjera logistike

Aspekti dekompozicije logistikePrincip strukturiranja, ralanjivanja i dekompozicije logistike razjanjava njenu ulogu, obuhvatnost, ciljeve i znaaj u okviru jednog privrednog sistema. Presek svih dosadanjih sistemskih razmiljanja na ovom planu, logistiku ralanjuju sa etri aspekta:prostorno, vremenski, funkcionalno i privredno-organizaciono, institucionalno

Prostorna dekompozicija logistikeA B C- makrologistiki sistem - metalogistiki sistem - mikrologistiki sistem - logistiki centar - logistiki tokovi

A

B

C

Vremenska dekompozicija logistike

LOGISTIKA

ZADACI ANALIZE, PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA LOGISTIKIH PROCESA I SISTEMA

ZADACI UPRAVLJANJA I REALIZACIJE LOGISTIKIH PROCESA I SISTEMA

ZADACI KONTROLE, NADGLEDANJA IZVRENJA LOGISTIKIH PROCESA

ZADACI OBRAUNA I ANALIZE IZVRENJA LOGISTIKIH USLUGA

VREMENSKA KOMPONENTA

Funkcionalna dekompozicija logistikeSa aspekta tokova:LOGISTIKA PREDUZEALOGISTIKA NABAVKE sirovine poluproizvodi potroni mat. pogonski mat. rezervni delovi MARKETING LOGISTIKA

LOGISTIKA PROIZVODNJE

LOGISTIKA DISTRIBUCIJEMARKETING LOGISTIKA

proizvodni

I FAZA

II FAZAproces

III FAZA

gotovi proizvodi poluproizvodi rezervni delovi

reziklaa otpadni materijal prazne tovarne jedinice

IV FAZA

roba sa reklamacijom prazna ambalaa prazne logisike jedinice

LOGISTIKA POVRATNIH I OTPADNIH MATERIJALA

Sa aspekta podsistema:3 3SISTEM ZALIHA SISTEM ZALIHA funkcije: funkcije: funkcija zatite i isigurnosti funkcija zatite sigurnosti izjednaavanja ponude i i izjednaavanja ponude tranje tranje vremenskog terminiranja vremenskog terminiranja isporuke isporuke supstitucije, itd. supstitucije, itd.

2 2TRANSPORTNI SISTEM TRANSPORTNI SISTEMfunkcije: funkcije: prostorno premoavanje prostorno premoavanje sabiranje zahteva sabiranje zahteva distribucija distribucija izbor vida i itehnologije izbor vida tehnologije organizacija organizacija planiranje tura, itd. planiranje tura, itd.

4 4SKLADINI SISTEM SKLADINI SISTEMfunkcije: funkcije: vremensko izjednaavanje vremensko izjednaavanje prostorno izjednaavanje prostorno izjednaavanje uvanje robe uvanje robe sortiranje sortiranje komisioniranje komisioniranje priprema robe za transport priprema robe za transport

1 1

SISTEM REALIZACIJE SISTEM REALIZACIJE PORUDBINE PORUDBINEfunkcije: funkcije: planiranje planiranje realizacija realizacija kontrola kontrola prikupljanje prikupljanje obrada, distribucija, itd obrada, distribucija, itd

SISTEM PAKOVANJA SISTEM PAKOVANJAfunkcije: funkcije: logistika funkcija zatite logistika funkcija zatite manipulisanja manipulisanja transporta transporta skladitenja skladitenja pretovara pretovara Informisanja, itd. Informisanja, itd.

5 5

Privredno-institucionalna dekompozicijaLOGISTIKA PREDUZEA I SISTEMA U FUNKCIJI OSNOVNE DELATNOSTI

OSNOVNA DELATNOST LOGISTIKA USLUGA LOGISTIKI CENTRI ROBNI TERMINALI TRANSPORTNE KOMPANIJE PEDITERSKO-AGENCIJSKA PREDUZEA SPECIJALIZOVANI LOGISTIKI PROVAJDERI

OSNOVNA DELATNOST NIJE LOGISTIKA USLUGA LOGISTIKA INDUSTRIJSKIH PREDUZEA LOGISTIKA TRGOVAKIH PREDUZEA LOGISTIKA PREDUZEA USLUNIH DELATNOSTI VOJNA LOGISTIKA LOGISTIKA KLINIKIH CENTARA

Razvoj logistike u funkcionalnoj organizaciji preduzeaTIP I OBUHVATA SLEDEE ZADATKE:1. SPOLJNI TRANSPORT 4. PLANIRANJE LOGISTIKIH 2. MEUPOGONSKI TRANSPORT SISTEMA 3. REGIONALNA SKLADITA 5. LOGISTIKA KONTROLA 6. LOGISTIKA UPRAVA 50-60-tih god

TIP II JE DOPUNJEN SLEDEIM ZADACIMA:1. SERVIS ISPORUKE 2. REALIZACIJA PORUDBINE 3. UPRAVLJANJE ZALIHAMA GOTOVIH PROIZVODA 4. SKLADITE GOTOVIH PROIZVODA U FABRIKOM KOMPLEKSU 5. POSEBNI TRANSPORTNI ZADACI 70-tih god

TIP III JE DOPUNJEN SLEDEIM ZADACIMA:1. PROGNOZA TRITA 2. PLANIRANJE ROIZVODNJE 3. NABAVKA 4. UPRAVLJANJE ZALIHAMA, SIROVINAMA I POLUFABRIKATIMA 5. LOGISTIKI INENJERING 6. INTERNACIONALNA LOGISTIKA 80-tih god

DEO I - LOGISTIKAPitanja: Obeleja i transformacije robnih tokova Logistiki procesi Geneza i definicija logistike i njena prisutnost u drutvu Logistiki principi Prostorni, vremenski i institucionalni aspekt dekompozicije logistike Funkcionalni aspekt dekompozicije logistike Razvoj logistike u funkcionalnoj organizaciji preduzea