of 3 /3
Hodanjem do zdravlja U subotu, 11.6.2016. godine, s početkom u 10 sati, u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorskogoranske županije, Općine Kostrena, Turističke zajednice Kostrena, Grada Rijeke i Grada Malog Lošinja organizirana je na Kostrenskoj šetnici i u Malom Lošinju javnozdravstvena akcija Hodanjem do zdravlja. Na polovici šetnice svi sudionici mogli su degustirati kostrenski suvenir Kostrensku tortu te se okrijepiti vodom. U Kostreni je u šetnji sudjelovalo pedesetak sudionika; građana, zdravstvnenih djelatnika, djelatnika lokalne samouprave, koji su usprkos kiši svojim vlastitim primjerom pokazali važnost kretanja i boravka u prirodi na sveukupno zdravlje čovjeka. U Malom Lošinju okupljeno društvo, tridesetak osoba, uglavnom majki s djecom, krenulo je s glavnog gradskog trga te se uputilo u šetnju obalom Priko, preko Velopina, duž obale uvale Čikat, s ciljem na Bočacu. Šetnju od nešto više od tri i pol kilometra prošli su za nešto manje od sat vremena, najmlađa sudionica akcije ima 1 godinu i 8 mjeseci. Cilj akcije bio je prenjeti javnosti poruku o važnosti provođenja tjelesne aktivnosti kao važnog protektivnog faktora u očuvanju i unaprjeđenju zdravlja te promocija zdravog života, nasuprot sjedalačkom načinu života. Tjelesna aktivnost ima važnu ulogu u unaprjeđenju našeg cjelokupnog zdravlja; ona čuva srčanožilni, probavni sustav, jača mišićni i koštani sustav te djeluje povoljno na mentalno zdravlja stimulirajući lučenje endorfina – tzv. hormona sreće. Tjelesna aktivnost ne mora biti skupa, ne iziskuje puno odricanja, tek donošenje odluke da želimo učiniti nešto dobro za sebe. Provođenjem tjelesne aktivnosti u trajanju od samo 30 – 60 minuta dnevno činimo neizmjerno mnogo za svoje zdravlje.

Hodanjem do zdravlja 1 - zzjzpgz.hr do zdravlja 16.pdf · mentalno zdravlja stimulirajući lučenje endorfina – tzv. hormona sreće. Tjelesna aktivnost ne mora Tjelesna aktivnost

Embed Size (px)

Text of Hodanjem do zdravlja 1 - zzjzpgz.hr do zdravlja 16.pdf · mentalno zdravlja stimulirajući lučenje...

Hodanjemdozdravlja

U subotu, 11.6.2016. godine, s poetkom u 10 sati, u organizaciji Nastavnog zavoda za javnozdravstvoPrimorskogoranskeupanije,OpineKostrena,TuristikezajedniceKostrena,GradaRijekei GradaMalog Loinja organizirana je na Kostrenskoj etnici i uMalom Loinju javnozdravstvenaakcijaHodanjemdozdravlja.

Na polovici etnice svi sudionicimogli su degustirati kostrenski suvenir Kostrensku tortu te seokrijepitivodom.

UKostrenijeuetnjisudjelovalopedesetaksudionika;graana,zdravstvnenihdjelatnika,djelatnikalokalne samouprave, koji su usprkos kii svojim vlastitim primjerom pokazali vanost kretanja iboravkauprirodinasveukupnozdravljeovjeka.

UMalomLoinjuokupljenodrutvo,tridesetakosoba,uglavnommajkisdjecom,krenulojesglavnoggradskogtrgateseuputilouetnjuobalomPriko,prekoVelopina,duobaleuvaleikat,sciljemnaBoacu.etnjuodnetovieodtriipolkilometraprolisuzanetomanjeodsatvremena,najmlaasudionicaakcijeima1godinui8mjeseci.

Cilj akcije bio je prenjeti javnosti poruku o vanosti provoenja tjelesne aktivnosti kao vanogprotektivnog faktora u ouvanju i unaprjeenju zdravlja te promocija zdravog ivota, nasuprotsjedalakomnainu ivota.Tjelesnaaktivnost imavanuuloguuunaprjeenjunaeg cjelokupnogzdravlja;ona uva sranoilni,probavni sustav, jaamiini ikotani sustav tedjelujepovoljnonamentalnozdravljastimulirajui luenjeendorfina tzv.hormonasree.Tjelesnaaktivnostnemorabitiskupa,ne iziskujepunoodricanja, tekdonoenjeodlukedaelimouinitinetodobrozasebe.Provoenjem tjelesne aktivnosti u trajanju od samo 30 60minuta dnevno inimo neizmjernomnogozasvojezdravlje.