Handouts on Data-driven modelling, part 2 (UNESCO-IHE)

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Handouts on Data-driven modelling, part 2 (UNESCO-IHE)

 • 7/31/2019 Handouts on Data-driven modelling, part 2 (UNESCO-IHE)

  1/27

  JozoJozo##jrkwifjrkwif chjillkfechjillkfe

  kf uozirkf uozir##rilozij trhblic&rilozij trhblic&TORZ 2& Fiyrol FizuhrnTORZ 2& Fiyrol Fizuhrn

  Jkckzrk T& Qhlhcozkfi

  uuu&k`i&fl`khl hlDk`i&fl

  YFIQAH#K@I Kfzkzyzi ghr Uozir Ijyaozkhf

  Jitorzcifz hg @{jrhkfghrcozka ofj Nfhulijei cofoeicifz

  J&T& Qhlhcozkfi& Jozo#jrkwif chjillkfe (torz 2+& 2

  Orzkgkakol fiyrol fizuhrnOrzkgkakol fiyrol fizuhrn

 • 7/31/2019 Handouts on Data-driven modelling, part 2 (UNESCO-IHE)

  2/27

  J&T& Qhlhcozkfi& Jozo#jrkwif chjillkfe (torz 2+& 1

  Orzkgkakol fiyrol fizuhrn (OFF+= cokf z{tiOrzkgkakol fiyrol fizuhrn (OFF+= cokf z{ti

  Orzkgkakol Fiyrol Fizuhr nq

  Giij Ghruorj Qilg#hreofkqkfeGiijboan

  ORZGiozyri

  CotqBhlz}cofCoa`kfi

  @htgkiljChjil

  Lkfior Fhf#lkfior

  Qytirwkqij Yfqytirwkqij

  J&T& Qhlhcozkfi& Jozo#jrkwif chjillkfe (torz 2+& :

  Lkfior rierikhf o o kctli OFFLkfior rierikhf o o kctli OFF

  Kf hfi#jkcifkhfol aoi (hfi kftyz p+, ekwif Zwiazhr (jozo+~p(z+,{(z+s z 3?,Z z`i ahiggkakifz hg z`i iqyozkhf

  { 3 g (p+ 3 o?p . o4 aof bi ghyfj&

  Z`if ghr z`i fiu W wiazhr ~p(w+s, w 3?,W z`k iqyozkhf aofottrhpkcozil{ ritrhjyai z`i ahrrithfjkfe gyfazkhf wolyi

  ~{(w+s, w 3?,W

  p?

  {{ 3 o4.o? p?

  o4o?

  [ 3 o? P . o4

  P

  [

  fiu kftyz

  wolyip(w+

  oazyol

  hyztyz

  wolyi

  chjil trijkazq

  fiu hyztyz

  wolyi {(w+

  p(z+

  {(z+

 • 7/31/2019 Handouts on Data-driven modelling, part 2 (UNESCO-IHE)

  3/27

  J&T& Qhlhcozkfi& Jozo#jrkwif chjillkfe (torz 2+& 9

  @hu zh cioyri z`i irrhr8@hu zh cioyri z`i irrhr8

  Lioz qyoriirrhr k yij kfai kz ollhu ghr z`i bizizkcozkhf hg z`i torocizir ekwif irrhr ghr ioa`cioyricifz ori kfjitifjifz ofj fhrcoll{ jkzrkbyzij&

  Htzkck}ozkhf trhblic `o zh bi hlwij= gkfj ya` o4 ofj o? z`ozI k ckfkcol=

  kf o kcklor go`khf z`i trhblic aof bi thij ghr cylzktlirierikhf (ukz` cof{ kftyz+

  ( +3

  .3Z

  z

  zzpoo{I

  ?

  2+(

  ?4

  +(+(

  p?

  p2

  {{ 3 o4.o? p? . o2 p2

  o4o?

  o2

  J&T& Qhlhcozkfi& Jozo#jrkwif chjillkfe (torz 2+& 7

  Gyfazkhf ottrhpkcozkhf= lkfior rierikhf ofj OFFGyfazkhf ottrhpkcozkhf= lkfior rierikhf ofj OFF

  Lkfior rieriqqkhf

  [ 3 o? P . o2

  Fiyrol fizuhrn ottrhpkcozkhf

  [ 3g( P, o?,, of +

  P

  [ [

  P

 • 7/31/2019 Handouts on Data-driven modelling, part 2 (UNESCO-IHE)

  4/27

  J&T& Qhlhcozkfi& Jozo#jrkwif chjillkfe (torz 2+& 5

  chjillij (riol+ {zicg (P+ (hbirwij+

  P

  Irrhr 3 G(P+ # g(P+ ckf

  @kjjif lo{ir

  o km

  Kftyz P

  p ?

  p 2

  p 1

  pFkft

  Hyztyz ]3G(P+}?

  }2

  }1

  }Fhyz

  {?

  {F`kj

  b mn

  uike`zq uike`zq

  ? ?

  Z`iri ori (Fkft.?+Fkj. (Fkj.?+Fhyz uike`z (okmofj bmn+zh bi kjifzkgkij b{ckfkck}kfe ciof qyorij irrhr ([(P+ # g(P++2&Ciz`hj yij= erojkifz#boij ziitiz jiaifz ciz`hj (aollij irrhr boantrhtoeozkhf+

  OFF= cylzkOFF= cylzk##lo{ir tiraitzrhf (CLT+lo{ir tiraitzrhf (CLT+

  `kj

  F

  k

  kkmhmm

  ,&&&, Fm3

  pooG{kft

  ?

  ?

  .3

  3

  hyz

  F

  k

  mmnhnn

  ,&&&, Fn3

  {bbG}`kj

  ?

  ?

  .3

  3

  y

  G(y+ ?

  4Bkfor{ Qkechkj =G(y+ 3 ? (? . i#y+

  J&T& Qhlhcozkfi& Jozo#jrkwif chjillkfe (torz 2+& 0

  OFF= kjifzkgkaozkhf hg uike`z b{ zrokfkfeOFF= kjifzkgkaozkhf hg uike`z b{ zrokfkfe

  (aolkbrozkhf+(aolkbrozkhf+

  ( +3

  3ipoctF

  k

  kk OFFHBQI?

  2

  OFF irrhr kf ritrhjyakfe z`i hbirwij hyztyz (HBQk+ k=

  Zrokfkfe hg OFF k kf hlwkfe o (cylzk#ipzricyc+ htzkck}ozkhftrhblic=

  Gkfj ya` wolyi hg uike`z z`oz brkfe I zh o ckfkcyc

  Trhblic hg boantrhtoeozkhf olehrkz`c # kz oyci kfeli#ipzricolkz{

 • 7/31/2019 Handouts on Data-driven modelling, part 2 (UNESCO-IHE)

  5/27

  J&T& Qhlhcozkfi& Jozo#jrkwif chjillkfe (torz 2+& ;

  OFF o o yfkwirol chjilOFF o o yfkwirol chjil

  (gyfazkhf(gyfazkhf ottrhpkcozhrottrhpkcozhr++

  OFF k o chjil ukz` cylzktli (`yfjrij+ torocizir

  OFF k o aotobli hg ritrhjyakfe ahctlip fhf#lkfiorrilozkhf`kt

  OFF aolkbrozkhf (zrokfkfe+ riqykri lorei ochyfz hg jozo

  z`i riylzkfe chjil k goz

  OFF aof bi yij u`iri t`{kaoll{ boij chjil gokl, hr z`i{co{ ahctlicifz t`{kaoll{#boij chjil

  J&T& Qhlhcozkfi& Jozo#jrkwif chjillkfe (torz 2+& ?4

  Bkhlhekaol chzkwozkhfBkhlhekaol chzkwozkhf

  kefol ori zrofckzzij bizuiif fiyrhf b{ iliazrkaol tyli

  z`i fiyrhf yc yt z`i iggiaz hg z`hyofj kctyli

  kg z`i kfzierozij thzifzkol ipaiij o z`ri`hlj, z`i aill gkri #eifirozi of kctyli z`oz zrowil oarh z`i ophf gyrz`ir

  Aillq bhjkiq

  Jifjrkziq

 • 7/31/2019 Handouts on Data-driven modelling, part 2 (UNESCO-IHE)

  6/27

  J&T& Qhlhcozkfi& Jozo#jrkwif chjillkfe (torz 2+& ??

  p?

  p2

  {y 3 o4 . o? p? . o2 p2

  y

  { 3 e (y+

  o4o?

  o2

  @kjjif fhji@kjjif fhji

  Kftyz zh z`i fizuhrn ori=

  Hyztyz hg z`im#z` fhji hg z`i kjjif lo{ir k

  F,&&&,?3k,p kftk

  F&&&,?,3m,+po.o(e3{ `kjkmk

  F

  3?k

  m4m

  kft

  J&T& Qhlhcozkfi& Jozo#jrkwif chjillkfe (torz 2+& ?2

  Hyztyz fhjiHyztyz fhji

  kftyz ori z`i hyztyz hg `kjjif fhji {? &&& {F`kj

  hyztyz ori=

  F&&&,?,3n,+{b.b(e3} hyzmnm

  F

  m3?

  n4n

  `kj

  {?

  {2

  }w 3 b4 . b? {? . b2 {2

  w

  } 3 e (w+

  b4b?

  b2

 • 7/31/2019 Handouts on Data-driven modelling, part 2 (UNESCO-IHE)

  7/27

  J&T& Qhlhcozkfi& Jozo#jrkwif chjillkfe (torz 2+& ?1

  Zrofgir gyfazkhfZrofgir gyfazkhf ee

  z`i zrofgir gyfazkhf k yyoll{ fhf#lkfior, bhyfjij ofjjkggirifzkobli& Ukjil{ yij k z`i lhekzkagyfazkhf=

  i.?

  ?3(y+e

  y#

  Lhekqzka gyfazkhf

  #4&2

  4

  4&2

  4&:

  4&7

  4&0

  ?

  ?&2

  #?4 #0 #7 #: #2 4 2 : 7 0 ?4

  Kftyz wolyi

  Hyztyz wolyi

  Qlh i 3 :

  J&T& Qhlhcozkfi& Jozo#jrkwif chjillkfe (torz 2+& ?:

  Jirkwozkwi hgJirkwozkwi hgee

  Fhzi z`oz

  Z`if

  +(

  +?(

  +(+?+(?(

  +?(+(

  2

  2

  2

  ?

  yei

  ii

  ii

  y

  i

  y

  ye

  y

  yy

  yy

  y

  3

  .3

  .3

  .3

  +(

  +(?

  ye

  ye

  i

  y 3

  +(++(?(

  +(+(

  +(?+( 2

  yeye

  yeye

  ye

  y

  ye

  3

  3

 • 7/31/2019 Handouts on Data-driven modelling, part 2 (UNESCO-IHE)

  8/27

  J&T& Qhlhcozkfi& Jozo#jrkwif chjillkfe (torz 2+& ?9

  OFF ahctlipkz{ ofj kz ottrhpkcozkfe obklkz{OFF ahctlipkz{ ofj kz ottrhpkcozkfe obklkz{

  ahcbkfozkhf hg zrofgir gyfazkhf hg `kjjif fhji trhjyai oahctlip gyfazkhf

  ukz` cof{ `kjjif fhji of{ gyfazkhf aof bi ottrhpkcozij

  J&T& Qhlhcozkfi& Jozo#jrkwif chjillkfe (torz 2+& ?7

  OFF ahctlipkz{ ofj kz ottrhpkcozkfe=OFF ahctlipkz{ ofj kz ottrhpkcozkfe=

  ipoctli hg ottrhpkcozkfe o `orchfka gyfazkhfipoctli hg ottrhpkcozkfe o `orchfka gyfazkhf

  hfi kftyz pofj zuh hyztyz {? ofj {2 Hyztyz ori ekwif b{ kf(p+ ofj ah(p+

  Jozo k eifirozij b{ ryffkfe pgrhc 4 zh 7&20 ukz` z`i zit 4&42

  p {? {24&4444 4&44444 ?&44444

  4&4244 4&42444 4&;;;04

  4&4:44 4&41;;; 4&;;;24

  &&&

  ?&9:44 4&;;;91 4&4145;

  ?&9744 4&;;;;: 4&4?404?&9044 4&;;;;7 #4&44;24

  ?&7444 4&;;;95 #4&42;24

  &&&

  7&2:44 #4&4:1?0 4&;;;45

  7&2744 #4&421?; 4&;;;51

  7&2044 #4&441?; 4&;;;;;

  p {? {24&4444 4&44444 ?&44444

  4&1744 4&19225 4&;19;4

  4&;044 4&01494 4&99542

  ?&0244 4&;7;?? #4&2:771

  1&7:44 #4&:5042 #4&05019

  :&:744 #4&;7012 #4&2:;529&7244 #4&7?971 4&50041

  9&0:44 #4&:2002 4&;411;

  7&?244 #4&?72:5 4&;075?

  7&2:44 #4&4:1?0 4&;;;45

  7&2744 #4&421?; 4&;;;51

  7&2044 #4&441?; 4&;;;;;

  Zrokfkfe qiz= 1?9 kfqzofaiq Ziqz qiz= ?2 kfqzofaiq

 • 7/31/2019 Handouts on Data-driven modelling, part 2 (UNESCO-IHE)

  9/27

  J&T& Qhlhcozkfi& Jozo#jrkwif chjillkfe (torz 2+& ?5

  Tirghrcofai hgTirghrcofai hgOFFOFF o kz ahctlipkz{ kfarioio kz ahctlipkz{ kfarioi

  o+ ? kjjif fhji b+ 2 kjjif fhjiq

  a+ 1 kjjif fhjiq j+ : kjjif fhjiq

  J&T& Qhlhcozkfi& Jozo#jrkwif chjillkfe (torz 2+& ?0

  KgFhyzgyfazkhf, ioa` ukz` Fkft kfjitifjifz (kftyz+ workobliori ekwif, ofj Zkfzofai (wiazhr+

  ori ekwif, z`if, hf z`i bok hg z`ii kfzofai OFF aof bizrokfijh z`oz z`i irrhr k ckfkcol&

  Z`if kg triifzij hz`ir Wkfzofai (wiazhr+

  kz uhylj ottrhpkcozil{ ritrhjyai z`i ahrrithfjkfe gyfazkhfwolyi

  OFF zrokfkfe o of htzkck}ozkhf trhblicOFF zrokfkfe o of htzkck}ozkhf trhblic

  Z,&&&?,3z,sg,&&&,g,g,p,&&&,p,p~(z+

  F

  (z+

  2

  (z+

  ?

  (z+F

  (z+2

  (z+?

  hyzkft

  W,&&&?,3ws,p

  ,&&&,p