18

Grupul şcolar industrial cerc metodic

 • Upload
  dara

 • View
  71

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Grupul şcolar industrial cerc metodic. RELAŢIA CURRICULUM-EVALUARE TECUCI, 10 MAI 2008. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Grupul şcolar industrial cerc metodic

Termenul de curriculum derivă din limba latină şi icircnseamnă icircn esenţă drum către Educaţia bazată pe curriculum are ca element central la toate etajele sale activitatea de proiectare a traseului elevului către un ţel cunoscut

Icircn sens general curriculum-ul desemnează aticirct un ansamblu coerent de conţinuturi metode de predare icircnvăţare şi evaluare organizat icircn vederea realizării unor obiective determinate cicirct şi un sistem complex de procese decizionale manageriale sau de monitorizare a icircntregului proces instructiv-educativ realizat pe parcursul perioadei de şcolarizare a elevului

Icircn sens restricircns curriculum-ul este un ansamblu de documente reglatoare icircn cadrul cărora se consemnează datele esenţiale privind procesele educative şi procesul de predare-icircnvăţare-evaluare icircn şcoală icircn vederea realizării finalităţilor preconizate ale icircnvăţămicircntului tehnic

Curriculum-ul de bază include-obiectivele educaţionale generale ale sistemului de icircnvăţămacircnt-obiectivele generale transdisciplinare-obiectivele pe trepte şi niveluri educaţionale-obiective pe arii curriculare-obiective generale ale disciplinelor şcolare-planul de icircnvăţămacircnt de bază-standardele curriculare

STANDARDE DE PREGĂTIRE

PROFESIONALĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢE

COMPETENŢE

CONŢINUTURI EVALUARE

PRINCIPII PRIVIND PREDAREA IcircNVĂŢAREA EVALUAREA

NOTA DE PREZENTARE OBIECTIVE CADRU OBIECTIVE DE REFERINŢĂ COMPETENŢE

CONŢINUTURI VALORI ŞI ATITUDINI ACTIVITĂŢI DE IcircNVĂŢARE SUGESTII

METODOLOGICE

-Este structurat modular-Are la bază SPP cu următoarea structură unităţi de competenţă pentru abilităţi cheieunităţi de competenţe tehnice generale unităţi de competenţă tehnice specializate-Unităţile de competenţă generale şi specializate reprezintă suportul pe care se formează şi se evaluează competenţele pentru abilităţi cheie-Se citeşte liniar datorită asocierii dintre competenţele individuale şi conţinuturi-Are rolul de a forma baza pregătirii profesionale corespunzătoare calificărilor-Activitaţile de icircnvăţare respectă principiile centrate pe elev( profesorului icirci revine libertatea de a distribui numărul de ore alocat temelor astfel icircncacirct să formeze elevilor competenţele prevăzute icircn standard)

-Conţinutul programei este prezentat global-Obiectivele sunt formulate icircn termeni generalizatoriaccentul se pune pe obiective de cunoştinţe- Metodologiile şi strategiile de predare-icircnvăţare nu sunt prezentate-Icircn unele programe se propun criterii de apreciere şi normele de notare-Instrumentele de evaluare sunt raportate la un etalon

-Conţinutul curriculum-ului este flexibil şi poate fi reconstruit icircn dependenţă de necesităţi-Competenţele au un caracter standardizatse structurează pe niveluri-Se oferă sugestii metodologice-Se propun sugestii generale de evaluare şi mostre concrete-Instrumentele de evaluare sunt raportate la criterii variate

Asigură conexiunea dintre curriculum şi evaluare

Pe baza lor se vor elabora nivelurile de performanţă ale elevilorprecum şi testele de evaluare

Măsura icircn care se formează competenţele tehnice specializate din SPP este dovedită icircn procesul de evaluare

curriculum disciplinele de bază şi cele din extensie programele de studii ţintelerdquo care trebuie atinse icircn cadrul fiecărui domeniu standardele formulările nivelurilor de performanţă pentru domeniul respectiv

evaluare analiza informaţiei provenite din eşantioane de produse ale elevilor

evaluare informală evaluare icircn care obiectivele nu sunt riguros stabilite iar contextul este nestandardizat

evaluare formalizată evaluare care presupune urmărirea unor obiective riguroase şi se

desfăşoară icircntr-un context standardizattest

probă materialul cu ajutorul căruia se efectuează acestă probă

concepte validitate

rArr testul măsoară ceea ce este destinat să măsoare validitate de conţinut

rArr măsura icircn care testul acoperă icircn mod uniform elementele de conţinut pe care icircşi propune să le testeze

validitate de aspect rArr măsura icircn care testul este relevant important pentru elevi

fidelitate rArr dacă este repetat testul produce rezultate constante

obiectivitate rArr concordanţă icircntre aprecierile făcute de evaluatori independenţi icircn ceea ce priveşte un răspuns bun

aplicabilitate rArr testul poate fi administrat şi interpretat uşor

concepte metodă rArr calea prin care se oferă elevului posibilitatea de a-şi

demonstra cunoştinţele

instrument rArr parte a metodei prin care se concretizează opţiunea profesorului pentru testarea performanţelor

probă rArr orice instrument de evaluare proiectat administrat şi corectat de profesor

test de diagnostic

test de progres

test sumativ

1 Probe orale puncte forte 1048697 flexibilitatea modului de evaluare 1048697 posibilitatea de a corecta imediat eventualele erori

puncte slabe 1048697 validitate şi fidelitate reduse 1048697 consum mare de timp 1048697 stres

2 Probe scrise puncte forte 1048697 economie de timp 1048697 obiectivitate şi fidelitate sporite 1048697 posibilitatea elevilor de a-şi elabora răspunsul ndash este adevărat icircntre anumite limite stabilite dinainte ndash icircn ritmul propriu 1048697 diminuarea stresului puncte slabe 1048697 relativă icircntacircrziere icircn timp icircntre momentul cacircnd se constată anumite greşeli sau lacune şi momentul cacircnd se icircncearcă remedierea acestora 1048697 costuri materiale relativ mari 3 Probe practice puncte forte 1048697 dezvoltă unele competenţe generale importante (analiză sinteză evaluare) cacirct şi specifice (aplicative) 1048697 favorizează legătura dintre teorie şi practică puncte slabe 1048697 costuri materiale ridicate 1048697 consum mare de timp

1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor se poate realiza prin fisa de evaluare

puncte forte 1048697 elimină stresul

1048697 nu este dependentă de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 observaţiile au o (mare) doză de subiectivitate

2 Investigaţia presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru (de către profesor)

- identificarea modalităţilor prin care se pot obţine datele informaţiile necesare (de către elev dar şi cu icircndrumarea profesorului) - stracircngerea datelor informaţiilor (de către elev)

- stabilirea strategiei de utilizare a datelor informaţiilor (de către elev cu icircndrumarea profesorului) - scrierea unui raport privind rezultatele investigaţiei (de către elev)

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa

1048697 dezvoltă capacitatea de argumentare şi gacircndirea logică puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 presupune o evaluare holistică aşadar mai puţin obiectivă

-realizarea planului general al lucrarii dupa analizarea temei formularea unor ipoteze

-documentarea ndashselectarea strangerea si sistematizarea informatiilor prin parcurgerea unei bibliografii minimale

Se recomanda in anii terminali libertate deplina elevilor in identificarea surselor de informare

-elaborarea raspunsurilor partiale la intrebarile initiale in urma ordonarii informatiilor culese

-redactarea lucrarii -sustinerea referatului

Validitatea

Completitudinea

Elaborarea si structurarea referatului

Calitatea materialului utilizat

Creativitatea

Redactarea

Corectitudinea limbajului tehnic utilizat

Masura in care refatul este adecvat temei prin structura mod de conceptie si de dezvoltare a ideilor

Modul in care sunt puse in valoare competentele de ordin teoretic abilitatea de a realiza conexiuni interdisciplinare intre teorie si practica

Masura in care referatul respecta rigoarea stiintifica logica ideilor coerenta lucrarii corectitudinea ipotezelor si lucrarilor

Presupune calitatea datelor selectate si calitatea prelucrarii acestora

Presupune gradul de noutate a informatiilor si argumentelor

Vizeaza capacitatea de sinteza in redactarea referatului

Vizeaza corectitudinea exprimarii utilizarii limbajului tehnic de specialitate

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevilor 1048697 dezvoltă creativitatea precum şi capacitatea de argumentare şi de gacircndirea logică

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

Criterii de evaluare pentru produsul final -

- validitate - elaborare şi structurare - calitatea materialului utilizat - creativitate

pentru proces - - raportare la tema proiectului - documentare - creativitate - calitatea rezultatelor (valorificare icircn practică aplicabilitate posibile conexiuni etc)

puncte forte 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului 1048697 oferă informaţii variate pe baza cărora profesorului icircşi poate

icircntemeia o judecată completă asupra performanţelor elevului 1048697 oferă o imagine clară asupra evoluţiei icircn timp a elevului

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

RECOMANDĂRI - este util pentru icircnvăţare şi nu pentru simpla colectare a datelor El nu trebuie să capete doar caracterul de vitrinărdquo frumos aranjată ci să permită stracircngerea unor informaţii despre activitatea elevului icircntr-o anumită perioadă de timp (semestru an şcolar) şi icircn funcţie de acestea să ofere o imagine a dezvoltării unor deprinderi capacităţi icircn funcţie de obiectivele de icircnvăţare propuse

REALIZAT

ProfingMihaela AvramProf ing Lavinia Capmare

 • Grupul şcolar industrial cerc metodic
 • Slide 2
 • Componentele curriculum-ului
 • Modelul teoretic al noului curriculum
 • Structura programelor şcolare icircn icircnvăţămacircntul obligatoriu(ix-x)
 • CURRICULUM-UL IcircN IcircNVĂŢĂMAcircNTUL NEOBLIGATORIU
 • Care este diferenţa icircntre programă şi curriculum
 • Standardele curriculare
 • RELATIA CURRICULUM-EVALUARE
 • CALITĂŢILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE
 • METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
 • I Metode tradiţionale
 • Metode complementare de evaluare
 • REFERATUL
 • Criterii care vizeaza calitatea referatului
 • Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca icircn echipă Realizarea sa presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru - repartizarea responsabilităţilor icircn cadrul grupului - colectarea datelor a materialelor - prelucrarea şi organizarea datelor a materialelor - realizarea produsului - prezentarea
 • PORTOFOLIUL
Page 2: Grupul şcolar industrial cerc metodic

Curriculum-ul de bază include-obiectivele educaţionale generale ale sistemului de icircnvăţămacircnt-obiectivele generale transdisciplinare-obiectivele pe trepte şi niveluri educaţionale-obiective pe arii curriculare-obiective generale ale disciplinelor şcolare-planul de icircnvăţămacircnt de bază-standardele curriculare

STANDARDE DE PREGĂTIRE

PROFESIONALĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢE

COMPETENŢE

CONŢINUTURI EVALUARE

PRINCIPII PRIVIND PREDAREA IcircNVĂŢAREA EVALUAREA

NOTA DE PREZENTARE OBIECTIVE CADRU OBIECTIVE DE REFERINŢĂ COMPETENŢE

CONŢINUTURI VALORI ŞI ATITUDINI ACTIVITĂŢI DE IcircNVĂŢARE SUGESTII

METODOLOGICE

-Este structurat modular-Are la bază SPP cu următoarea structură unităţi de competenţă pentru abilităţi cheieunităţi de competenţe tehnice generale unităţi de competenţă tehnice specializate-Unităţile de competenţă generale şi specializate reprezintă suportul pe care se formează şi se evaluează competenţele pentru abilităţi cheie-Se citeşte liniar datorită asocierii dintre competenţele individuale şi conţinuturi-Are rolul de a forma baza pregătirii profesionale corespunzătoare calificărilor-Activitaţile de icircnvăţare respectă principiile centrate pe elev( profesorului icirci revine libertatea de a distribui numărul de ore alocat temelor astfel icircncacirct să formeze elevilor competenţele prevăzute icircn standard)

-Conţinutul programei este prezentat global-Obiectivele sunt formulate icircn termeni generalizatoriaccentul se pune pe obiective de cunoştinţe- Metodologiile şi strategiile de predare-icircnvăţare nu sunt prezentate-Icircn unele programe se propun criterii de apreciere şi normele de notare-Instrumentele de evaluare sunt raportate la un etalon

-Conţinutul curriculum-ului este flexibil şi poate fi reconstruit icircn dependenţă de necesităţi-Competenţele au un caracter standardizatse structurează pe niveluri-Se oferă sugestii metodologice-Se propun sugestii generale de evaluare şi mostre concrete-Instrumentele de evaluare sunt raportate la criterii variate

Asigură conexiunea dintre curriculum şi evaluare

Pe baza lor se vor elabora nivelurile de performanţă ale elevilorprecum şi testele de evaluare

Măsura icircn care se formează competenţele tehnice specializate din SPP este dovedită icircn procesul de evaluare

curriculum disciplinele de bază şi cele din extensie programele de studii ţintelerdquo care trebuie atinse icircn cadrul fiecărui domeniu standardele formulările nivelurilor de performanţă pentru domeniul respectiv

evaluare analiza informaţiei provenite din eşantioane de produse ale elevilor

evaluare informală evaluare icircn care obiectivele nu sunt riguros stabilite iar contextul este nestandardizat

evaluare formalizată evaluare care presupune urmărirea unor obiective riguroase şi se

desfăşoară icircntr-un context standardizattest

probă materialul cu ajutorul căruia se efectuează acestă probă

concepte validitate

rArr testul măsoară ceea ce este destinat să măsoare validitate de conţinut

rArr măsura icircn care testul acoperă icircn mod uniform elementele de conţinut pe care icircşi propune să le testeze

validitate de aspect rArr măsura icircn care testul este relevant important pentru elevi

fidelitate rArr dacă este repetat testul produce rezultate constante

obiectivitate rArr concordanţă icircntre aprecierile făcute de evaluatori independenţi icircn ceea ce priveşte un răspuns bun

aplicabilitate rArr testul poate fi administrat şi interpretat uşor

concepte metodă rArr calea prin care se oferă elevului posibilitatea de a-şi

demonstra cunoştinţele

instrument rArr parte a metodei prin care se concretizează opţiunea profesorului pentru testarea performanţelor

probă rArr orice instrument de evaluare proiectat administrat şi corectat de profesor

test de diagnostic

test de progres

test sumativ

1 Probe orale puncte forte 1048697 flexibilitatea modului de evaluare 1048697 posibilitatea de a corecta imediat eventualele erori

puncte slabe 1048697 validitate şi fidelitate reduse 1048697 consum mare de timp 1048697 stres

2 Probe scrise puncte forte 1048697 economie de timp 1048697 obiectivitate şi fidelitate sporite 1048697 posibilitatea elevilor de a-şi elabora răspunsul ndash este adevărat icircntre anumite limite stabilite dinainte ndash icircn ritmul propriu 1048697 diminuarea stresului puncte slabe 1048697 relativă icircntacircrziere icircn timp icircntre momentul cacircnd se constată anumite greşeli sau lacune şi momentul cacircnd se icircncearcă remedierea acestora 1048697 costuri materiale relativ mari 3 Probe practice puncte forte 1048697 dezvoltă unele competenţe generale importante (analiză sinteză evaluare) cacirct şi specifice (aplicative) 1048697 favorizează legătura dintre teorie şi practică puncte slabe 1048697 costuri materiale ridicate 1048697 consum mare de timp

1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor se poate realiza prin fisa de evaluare

puncte forte 1048697 elimină stresul

1048697 nu este dependentă de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 observaţiile au o (mare) doză de subiectivitate

2 Investigaţia presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru (de către profesor)

- identificarea modalităţilor prin care se pot obţine datele informaţiile necesare (de către elev dar şi cu icircndrumarea profesorului) - stracircngerea datelor informaţiilor (de către elev)

- stabilirea strategiei de utilizare a datelor informaţiilor (de către elev cu icircndrumarea profesorului) - scrierea unui raport privind rezultatele investigaţiei (de către elev)

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa

1048697 dezvoltă capacitatea de argumentare şi gacircndirea logică puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 presupune o evaluare holistică aşadar mai puţin obiectivă

-realizarea planului general al lucrarii dupa analizarea temei formularea unor ipoteze

-documentarea ndashselectarea strangerea si sistematizarea informatiilor prin parcurgerea unei bibliografii minimale

Se recomanda in anii terminali libertate deplina elevilor in identificarea surselor de informare

-elaborarea raspunsurilor partiale la intrebarile initiale in urma ordonarii informatiilor culese

-redactarea lucrarii -sustinerea referatului

Validitatea

Completitudinea

Elaborarea si structurarea referatului

Calitatea materialului utilizat

Creativitatea

Redactarea

Corectitudinea limbajului tehnic utilizat

Masura in care refatul este adecvat temei prin structura mod de conceptie si de dezvoltare a ideilor

Modul in care sunt puse in valoare competentele de ordin teoretic abilitatea de a realiza conexiuni interdisciplinare intre teorie si practica

Masura in care referatul respecta rigoarea stiintifica logica ideilor coerenta lucrarii corectitudinea ipotezelor si lucrarilor

Presupune calitatea datelor selectate si calitatea prelucrarii acestora

Presupune gradul de noutate a informatiilor si argumentelor

Vizeaza capacitatea de sinteza in redactarea referatului

Vizeaza corectitudinea exprimarii utilizarii limbajului tehnic de specialitate

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevilor 1048697 dezvoltă creativitatea precum şi capacitatea de argumentare şi de gacircndirea logică

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

Criterii de evaluare pentru produsul final -

- validitate - elaborare şi structurare - calitatea materialului utilizat - creativitate

pentru proces - - raportare la tema proiectului - documentare - creativitate - calitatea rezultatelor (valorificare icircn practică aplicabilitate posibile conexiuni etc)

puncte forte 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului 1048697 oferă informaţii variate pe baza cărora profesorului icircşi poate

icircntemeia o judecată completă asupra performanţelor elevului 1048697 oferă o imagine clară asupra evoluţiei icircn timp a elevului

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

RECOMANDĂRI - este util pentru icircnvăţare şi nu pentru simpla colectare a datelor El nu trebuie să capete doar caracterul de vitrinărdquo frumos aranjată ci să permită stracircngerea unor informaţii despre activitatea elevului icircntr-o anumită perioadă de timp (semestru an şcolar) şi icircn funcţie de acestea să ofere o imagine a dezvoltării unor deprinderi capacităţi icircn funcţie de obiectivele de icircnvăţare propuse

REALIZAT

ProfingMihaela AvramProf ing Lavinia Capmare

 • Grupul şcolar industrial cerc metodic
 • Slide 2
 • Componentele curriculum-ului
 • Modelul teoretic al noului curriculum
 • Structura programelor şcolare icircn icircnvăţămacircntul obligatoriu(ix-x)
 • CURRICULUM-UL IcircN IcircNVĂŢĂMAcircNTUL NEOBLIGATORIU
 • Care este diferenţa icircntre programă şi curriculum
 • Standardele curriculare
 • RELATIA CURRICULUM-EVALUARE
 • CALITĂŢILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE
 • METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
 • I Metode tradiţionale
 • Metode complementare de evaluare
 • REFERATUL
 • Criterii care vizeaza calitatea referatului
 • Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca icircn echipă Realizarea sa presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru - repartizarea responsabilităţilor icircn cadrul grupului - colectarea datelor a materialelor - prelucrarea şi organizarea datelor a materialelor - realizarea produsului - prezentarea
 • PORTOFOLIUL
Page 3: Grupul şcolar industrial cerc metodic

STANDARDE DE PREGĂTIRE

PROFESIONALĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢE

COMPETENŢE

CONŢINUTURI EVALUARE

PRINCIPII PRIVIND PREDAREA IcircNVĂŢAREA EVALUAREA

NOTA DE PREZENTARE OBIECTIVE CADRU OBIECTIVE DE REFERINŢĂ COMPETENŢE

CONŢINUTURI VALORI ŞI ATITUDINI ACTIVITĂŢI DE IcircNVĂŢARE SUGESTII

METODOLOGICE

-Este structurat modular-Are la bază SPP cu următoarea structură unităţi de competenţă pentru abilităţi cheieunităţi de competenţe tehnice generale unităţi de competenţă tehnice specializate-Unităţile de competenţă generale şi specializate reprezintă suportul pe care se formează şi se evaluează competenţele pentru abilităţi cheie-Se citeşte liniar datorită asocierii dintre competenţele individuale şi conţinuturi-Are rolul de a forma baza pregătirii profesionale corespunzătoare calificărilor-Activitaţile de icircnvăţare respectă principiile centrate pe elev( profesorului icirci revine libertatea de a distribui numărul de ore alocat temelor astfel icircncacirct să formeze elevilor competenţele prevăzute icircn standard)

-Conţinutul programei este prezentat global-Obiectivele sunt formulate icircn termeni generalizatoriaccentul se pune pe obiective de cunoştinţe- Metodologiile şi strategiile de predare-icircnvăţare nu sunt prezentate-Icircn unele programe se propun criterii de apreciere şi normele de notare-Instrumentele de evaluare sunt raportate la un etalon

-Conţinutul curriculum-ului este flexibil şi poate fi reconstruit icircn dependenţă de necesităţi-Competenţele au un caracter standardizatse structurează pe niveluri-Se oferă sugestii metodologice-Se propun sugestii generale de evaluare şi mostre concrete-Instrumentele de evaluare sunt raportate la criterii variate

Asigură conexiunea dintre curriculum şi evaluare

Pe baza lor se vor elabora nivelurile de performanţă ale elevilorprecum şi testele de evaluare

Măsura icircn care se formează competenţele tehnice specializate din SPP este dovedită icircn procesul de evaluare

curriculum disciplinele de bază şi cele din extensie programele de studii ţintelerdquo care trebuie atinse icircn cadrul fiecărui domeniu standardele formulările nivelurilor de performanţă pentru domeniul respectiv

evaluare analiza informaţiei provenite din eşantioane de produse ale elevilor

evaluare informală evaluare icircn care obiectivele nu sunt riguros stabilite iar contextul este nestandardizat

evaluare formalizată evaluare care presupune urmărirea unor obiective riguroase şi se

desfăşoară icircntr-un context standardizattest

probă materialul cu ajutorul căruia se efectuează acestă probă

concepte validitate

rArr testul măsoară ceea ce este destinat să măsoare validitate de conţinut

rArr măsura icircn care testul acoperă icircn mod uniform elementele de conţinut pe care icircşi propune să le testeze

validitate de aspect rArr măsura icircn care testul este relevant important pentru elevi

fidelitate rArr dacă este repetat testul produce rezultate constante

obiectivitate rArr concordanţă icircntre aprecierile făcute de evaluatori independenţi icircn ceea ce priveşte un răspuns bun

aplicabilitate rArr testul poate fi administrat şi interpretat uşor

concepte metodă rArr calea prin care se oferă elevului posibilitatea de a-şi

demonstra cunoştinţele

instrument rArr parte a metodei prin care se concretizează opţiunea profesorului pentru testarea performanţelor

probă rArr orice instrument de evaluare proiectat administrat şi corectat de profesor

test de diagnostic

test de progres

test sumativ

1 Probe orale puncte forte 1048697 flexibilitatea modului de evaluare 1048697 posibilitatea de a corecta imediat eventualele erori

puncte slabe 1048697 validitate şi fidelitate reduse 1048697 consum mare de timp 1048697 stres

2 Probe scrise puncte forte 1048697 economie de timp 1048697 obiectivitate şi fidelitate sporite 1048697 posibilitatea elevilor de a-şi elabora răspunsul ndash este adevărat icircntre anumite limite stabilite dinainte ndash icircn ritmul propriu 1048697 diminuarea stresului puncte slabe 1048697 relativă icircntacircrziere icircn timp icircntre momentul cacircnd se constată anumite greşeli sau lacune şi momentul cacircnd se icircncearcă remedierea acestora 1048697 costuri materiale relativ mari 3 Probe practice puncte forte 1048697 dezvoltă unele competenţe generale importante (analiză sinteză evaluare) cacirct şi specifice (aplicative) 1048697 favorizează legătura dintre teorie şi practică puncte slabe 1048697 costuri materiale ridicate 1048697 consum mare de timp

1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor se poate realiza prin fisa de evaluare

puncte forte 1048697 elimină stresul

1048697 nu este dependentă de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 observaţiile au o (mare) doză de subiectivitate

2 Investigaţia presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru (de către profesor)

- identificarea modalităţilor prin care se pot obţine datele informaţiile necesare (de către elev dar şi cu icircndrumarea profesorului) - stracircngerea datelor informaţiilor (de către elev)

- stabilirea strategiei de utilizare a datelor informaţiilor (de către elev cu icircndrumarea profesorului) - scrierea unui raport privind rezultatele investigaţiei (de către elev)

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa

1048697 dezvoltă capacitatea de argumentare şi gacircndirea logică puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 presupune o evaluare holistică aşadar mai puţin obiectivă

-realizarea planului general al lucrarii dupa analizarea temei formularea unor ipoteze

-documentarea ndashselectarea strangerea si sistematizarea informatiilor prin parcurgerea unei bibliografii minimale

Se recomanda in anii terminali libertate deplina elevilor in identificarea surselor de informare

-elaborarea raspunsurilor partiale la intrebarile initiale in urma ordonarii informatiilor culese

-redactarea lucrarii -sustinerea referatului

Validitatea

Completitudinea

Elaborarea si structurarea referatului

Calitatea materialului utilizat

Creativitatea

Redactarea

Corectitudinea limbajului tehnic utilizat

Masura in care refatul este adecvat temei prin structura mod de conceptie si de dezvoltare a ideilor

Modul in care sunt puse in valoare competentele de ordin teoretic abilitatea de a realiza conexiuni interdisciplinare intre teorie si practica

Masura in care referatul respecta rigoarea stiintifica logica ideilor coerenta lucrarii corectitudinea ipotezelor si lucrarilor

Presupune calitatea datelor selectate si calitatea prelucrarii acestora

Presupune gradul de noutate a informatiilor si argumentelor

Vizeaza capacitatea de sinteza in redactarea referatului

Vizeaza corectitudinea exprimarii utilizarii limbajului tehnic de specialitate

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevilor 1048697 dezvoltă creativitatea precum şi capacitatea de argumentare şi de gacircndirea logică

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

Criterii de evaluare pentru produsul final -

- validitate - elaborare şi structurare - calitatea materialului utilizat - creativitate

pentru proces - - raportare la tema proiectului - documentare - creativitate - calitatea rezultatelor (valorificare icircn practică aplicabilitate posibile conexiuni etc)

puncte forte 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului 1048697 oferă informaţii variate pe baza cărora profesorului icircşi poate

icircntemeia o judecată completă asupra performanţelor elevului 1048697 oferă o imagine clară asupra evoluţiei icircn timp a elevului

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

RECOMANDĂRI - este util pentru icircnvăţare şi nu pentru simpla colectare a datelor El nu trebuie să capete doar caracterul de vitrinărdquo frumos aranjată ci să permită stracircngerea unor informaţii despre activitatea elevului icircntr-o anumită perioadă de timp (semestru an şcolar) şi icircn funcţie de acestea să ofere o imagine a dezvoltării unor deprinderi capacităţi icircn funcţie de obiectivele de icircnvăţare propuse

REALIZAT

ProfingMihaela AvramProf ing Lavinia Capmare

 • Grupul şcolar industrial cerc metodic
 • Slide 2
 • Componentele curriculum-ului
 • Modelul teoretic al noului curriculum
 • Structura programelor şcolare icircn icircnvăţămacircntul obligatoriu(ix-x)
 • CURRICULUM-UL IcircN IcircNVĂŢĂMAcircNTUL NEOBLIGATORIU
 • Care este diferenţa icircntre programă şi curriculum
 • Standardele curriculare
 • RELATIA CURRICULUM-EVALUARE
 • CALITĂŢILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE
 • METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
 • I Metode tradiţionale
 • Metode complementare de evaluare
 • REFERATUL
 • Criterii care vizeaza calitatea referatului
 • Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca icircn echipă Realizarea sa presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru - repartizarea responsabilităţilor icircn cadrul grupului - colectarea datelor a materialelor - prelucrarea şi organizarea datelor a materialelor - realizarea produsului - prezentarea
 • PORTOFOLIUL
Page 4: Grupul şcolar industrial cerc metodic

NOTA DE PREZENTARE OBIECTIVE CADRU OBIECTIVE DE REFERINŢĂ COMPETENŢE

CONŢINUTURI VALORI ŞI ATITUDINI ACTIVITĂŢI DE IcircNVĂŢARE SUGESTII

METODOLOGICE

-Este structurat modular-Are la bază SPP cu următoarea structură unităţi de competenţă pentru abilităţi cheieunităţi de competenţe tehnice generale unităţi de competenţă tehnice specializate-Unităţile de competenţă generale şi specializate reprezintă suportul pe care se formează şi se evaluează competenţele pentru abilităţi cheie-Se citeşte liniar datorită asocierii dintre competenţele individuale şi conţinuturi-Are rolul de a forma baza pregătirii profesionale corespunzătoare calificărilor-Activitaţile de icircnvăţare respectă principiile centrate pe elev( profesorului icirci revine libertatea de a distribui numărul de ore alocat temelor astfel icircncacirct să formeze elevilor competenţele prevăzute icircn standard)

-Conţinutul programei este prezentat global-Obiectivele sunt formulate icircn termeni generalizatoriaccentul se pune pe obiective de cunoştinţe- Metodologiile şi strategiile de predare-icircnvăţare nu sunt prezentate-Icircn unele programe se propun criterii de apreciere şi normele de notare-Instrumentele de evaluare sunt raportate la un etalon

-Conţinutul curriculum-ului este flexibil şi poate fi reconstruit icircn dependenţă de necesităţi-Competenţele au un caracter standardizatse structurează pe niveluri-Se oferă sugestii metodologice-Se propun sugestii generale de evaluare şi mostre concrete-Instrumentele de evaluare sunt raportate la criterii variate

Asigură conexiunea dintre curriculum şi evaluare

Pe baza lor se vor elabora nivelurile de performanţă ale elevilorprecum şi testele de evaluare

Măsura icircn care se formează competenţele tehnice specializate din SPP este dovedită icircn procesul de evaluare

curriculum disciplinele de bază şi cele din extensie programele de studii ţintelerdquo care trebuie atinse icircn cadrul fiecărui domeniu standardele formulările nivelurilor de performanţă pentru domeniul respectiv

evaluare analiza informaţiei provenite din eşantioane de produse ale elevilor

evaluare informală evaluare icircn care obiectivele nu sunt riguros stabilite iar contextul este nestandardizat

evaluare formalizată evaluare care presupune urmărirea unor obiective riguroase şi se

desfăşoară icircntr-un context standardizattest

probă materialul cu ajutorul căruia se efectuează acestă probă

concepte validitate

rArr testul măsoară ceea ce este destinat să măsoare validitate de conţinut

rArr măsura icircn care testul acoperă icircn mod uniform elementele de conţinut pe care icircşi propune să le testeze

validitate de aspect rArr măsura icircn care testul este relevant important pentru elevi

fidelitate rArr dacă este repetat testul produce rezultate constante

obiectivitate rArr concordanţă icircntre aprecierile făcute de evaluatori independenţi icircn ceea ce priveşte un răspuns bun

aplicabilitate rArr testul poate fi administrat şi interpretat uşor

concepte metodă rArr calea prin care se oferă elevului posibilitatea de a-şi

demonstra cunoştinţele

instrument rArr parte a metodei prin care se concretizează opţiunea profesorului pentru testarea performanţelor

probă rArr orice instrument de evaluare proiectat administrat şi corectat de profesor

test de diagnostic

test de progres

test sumativ

1 Probe orale puncte forte 1048697 flexibilitatea modului de evaluare 1048697 posibilitatea de a corecta imediat eventualele erori

puncte slabe 1048697 validitate şi fidelitate reduse 1048697 consum mare de timp 1048697 stres

2 Probe scrise puncte forte 1048697 economie de timp 1048697 obiectivitate şi fidelitate sporite 1048697 posibilitatea elevilor de a-şi elabora răspunsul ndash este adevărat icircntre anumite limite stabilite dinainte ndash icircn ritmul propriu 1048697 diminuarea stresului puncte slabe 1048697 relativă icircntacircrziere icircn timp icircntre momentul cacircnd se constată anumite greşeli sau lacune şi momentul cacircnd se icircncearcă remedierea acestora 1048697 costuri materiale relativ mari 3 Probe practice puncte forte 1048697 dezvoltă unele competenţe generale importante (analiză sinteză evaluare) cacirct şi specifice (aplicative) 1048697 favorizează legătura dintre teorie şi practică puncte slabe 1048697 costuri materiale ridicate 1048697 consum mare de timp

1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor se poate realiza prin fisa de evaluare

puncte forte 1048697 elimină stresul

1048697 nu este dependentă de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 observaţiile au o (mare) doză de subiectivitate

2 Investigaţia presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru (de către profesor)

- identificarea modalităţilor prin care se pot obţine datele informaţiile necesare (de către elev dar şi cu icircndrumarea profesorului) - stracircngerea datelor informaţiilor (de către elev)

- stabilirea strategiei de utilizare a datelor informaţiilor (de către elev cu icircndrumarea profesorului) - scrierea unui raport privind rezultatele investigaţiei (de către elev)

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa

1048697 dezvoltă capacitatea de argumentare şi gacircndirea logică puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 presupune o evaluare holistică aşadar mai puţin obiectivă

-realizarea planului general al lucrarii dupa analizarea temei formularea unor ipoteze

-documentarea ndashselectarea strangerea si sistematizarea informatiilor prin parcurgerea unei bibliografii minimale

Se recomanda in anii terminali libertate deplina elevilor in identificarea surselor de informare

-elaborarea raspunsurilor partiale la intrebarile initiale in urma ordonarii informatiilor culese

-redactarea lucrarii -sustinerea referatului

Validitatea

Completitudinea

Elaborarea si structurarea referatului

Calitatea materialului utilizat

Creativitatea

Redactarea

Corectitudinea limbajului tehnic utilizat

Masura in care refatul este adecvat temei prin structura mod de conceptie si de dezvoltare a ideilor

Modul in care sunt puse in valoare competentele de ordin teoretic abilitatea de a realiza conexiuni interdisciplinare intre teorie si practica

Masura in care referatul respecta rigoarea stiintifica logica ideilor coerenta lucrarii corectitudinea ipotezelor si lucrarilor

Presupune calitatea datelor selectate si calitatea prelucrarii acestora

Presupune gradul de noutate a informatiilor si argumentelor

Vizeaza capacitatea de sinteza in redactarea referatului

Vizeaza corectitudinea exprimarii utilizarii limbajului tehnic de specialitate

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevilor 1048697 dezvoltă creativitatea precum şi capacitatea de argumentare şi de gacircndirea logică

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

Criterii de evaluare pentru produsul final -

- validitate - elaborare şi structurare - calitatea materialului utilizat - creativitate

pentru proces - - raportare la tema proiectului - documentare - creativitate - calitatea rezultatelor (valorificare icircn practică aplicabilitate posibile conexiuni etc)

puncte forte 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului 1048697 oferă informaţii variate pe baza cărora profesorului icircşi poate

icircntemeia o judecată completă asupra performanţelor elevului 1048697 oferă o imagine clară asupra evoluţiei icircn timp a elevului

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

RECOMANDĂRI - este util pentru icircnvăţare şi nu pentru simpla colectare a datelor El nu trebuie să capete doar caracterul de vitrinărdquo frumos aranjată ci să permită stracircngerea unor informaţii despre activitatea elevului icircntr-o anumită perioadă de timp (semestru an şcolar) şi icircn funcţie de acestea să ofere o imagine a dezvoltării unor deprinderi capacităţi icircn funcţie de obiectivele de icircnvăţare propuse

REALIZAT

ProfingMihaela AvramProf ing Lavinia Capmare

 • Grupul şcolar industrial cerc metodic
 • Slide 2
 • Componentele curriculum-ului
 • Modelul teoretic al noului curriculum
 • Structura programelor şcolare icircn icircnvăţămacircntul obligatoriu(ix-x)
 • CURRICULUM-UL IcircN IcircNVĂŢĂMAcircNTUL NEOBLIGATORIU
 • Care este diferenţa icircntre programă şi curriculum
 • Standardele curriculare
 • RELATIA CURRICULUM-EVALUARE
 • CALITĂŢILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE
 • METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
 • I Metode tradiţionale
 • Metode complementare de evaluare
 • REFERATUL
 • Criterii care vizeaza calitatea referatului
 • Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca icircn echipă Realizarea sa presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru - repartizarea responsabilităţilor icircn cadrul grupului - colectarea datelor a materialelor - prelucrarea şi organizarea datelor a materialelor - realizarea produsului - prezentarea
 • PORTOFOLIUL
Page 5: Grupul şcolar industrial cerc metodic

-Este structurat modular-Are la bază SPP cu următoarea structură unităţi de competenţă pentru abilităţi cheieunităţi de competenţe tehnice generale unităţi de competenţă tehnice specializate-Unităţile de competenţă generale şi specializate reprezintă suportul pe care se formează şi se evaluează competenţele pentru abilităţi cheie-Se citeşte liniar datorită asocierii dintre competenţele individuale şi conţinuturi-Are rolul de a forma baza pregătirii profesionale corespunzătoare calificărilor-Activitaţile de icircnvăţare respectă principiile centrate pe elev( profesorului icirci revine libertatea de a distribui numărul de ore alocat temelor astfel icircncacirct să formeze elevilor competenţele prevăzute icircn standard)

-Conţinutul programei este prezentat global-Obiectivele sunt formulate icircn termeni generalizatoriaccentul se pune pe obiective de cunoştinţe- Metodologiile şi strategiile de predare-icircnvăţare nu sunt prezentate-Icircn unele programe se propun criterii de apreciere şi normele de notare-Instrumentele de evaluare sunt raportate la un etalon

-Conţinutul curriculum-ului este flexibil şi poate fi reconstruit icircn dependenţă de necesităţi-Competenţele au un caracter standardizatse structurează pe niveluri-Se oferă sugestii metodologice-Se propun sugestii generale de evaluare şi mostre concrete-Instrumentele de evaluare sunt raportate la criterii variate

Asigură conexiunea dintre curriculum şi evaluare

Pe baza lor se vor elabora nivelurile de performanţă ale elevilorprecum şi testele de evaluare

Măsura icircn care se formează competenţele tehnice specializate din SPP este dovedită icircn procesul de evaluare

curriculum disciplinele de bază şi cele din extensie programele de studii ţintelerdquo care trebuie atinse icircn cadrul fiecărui domeniu standardele formulările nivelurilor de performanţă pentru domeniul respectiv

evaluare analiza informaţiei provenite din eşantioane de produse ale elevilor

evaluare informală evaluare icircn care obiectivele nu sunt riguros stabilite iar contextul este nestandardizat

evaluare formalizată evaluare care presupune urmărirea unor obiective riguroase şi se

desfăşoară icircntr-un context standardizattest

probă materialul cu ajutorul căruia se efectuează acestă probă

concepte validitate

rArr testul măsoară ceea ce este destinat să măsoare validitate de conţinut

rArr măsura icircn care testul acoperă icircn mod uniform elementele de conţinut pe care icircşi propune să le testeze

validitate de aspect rArr măsura icircn care testul este relevant important pentru elevi

fidelitate rArr dacă este repetat testul produce rezultate constante

obiectivitate rArr concordanţă icircntre aprecierile făcute de evaluatori independenţi icircn ceea ce priveşte un răspuns bun

aplicabilitate rArr testul poate fi administrat şi interpretat uşor

concepte metodă rArr calea prin care se oferă elevului posibilitatea de a-şi

demonstra cunoştinţele

instrument rArr parte a metodei prin care se concretizează opţiunea profesorului pentru testarea performanţelor

probă rArr orice instrument de evaluare proiectat administrat şi corectat de profesor

test de diagnostic

test de progres

test sumativ

1 Probe orale puncte forte 1048697 flexibilitatea modului de evaluare 1048697 posibilitatea de a corecta imediat eventualele erori

puncte slabe 1048697 validitate şi fidelitate reduse 1048697 consum mare de timp 1048697 stres

2 Probe scrise puncte forte 1048697 economie de timp 1048697 obiectivitate şi fidelitate sporite 1048697 posibilitatea elevilor de a-şi elabora răspunsul ndash este adevărat icircntre anumite limite stabilite dinainte ndash icircn ritmul propriu 1048697 diminuarea stresului puncte slabe 1048697 relativă icircntacircrziere icircn timp icircntre momentul cacircnd se constată anumite greşeli sau lacune şi momentul cacircnd se icircncearcă remedierea acestora 1048697 costuri materiale relativ mari 3 Probe practice puncte forte 1048697 dezvoltă unele competenţe generale importante (analiză sinteză evaluare) cacirct şi specifice (aplicative) 1048697 favorizează legătura dintre teorie şi practică puncte slabe 1048697 costuri materiale ridicate 1048697 consum mare de timp

1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor se poate realiza prin fisa de evaluare

puncte forte 1048697 elimină stresul

1048697 nu este dependentă de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 observaţiile au o (mare) doză de subiectivitate

2 Investigaţia presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru (de către profesor)

- identificarea modalităţilor prin care se pot obţine datele informaţiile necesare (de către elev dar şi cu icircndrumarea profesorului) - stracircngerea datelor informaţiilor (de către elev)

- stabilirea strategiei de utilizare a datelor informaţiilor (de către elev cu icircndrumarea profesorului) - scrierea unui raport privind rezultatele investigaţiei (de către elev)

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa

1048697 dezvoltă capacitatea de argumentare şi gacircndirea logică puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 presupune o evaluare holistică aşadar mai puţin obiectivă

-realizarea planului general al lucrarii dupa analizarea temei formularea unor ipoteze

-documentarea ndashselectarea strangerea si sistematizarea informatiilor prin parcurgerea unei bibliografii minimale

Se recomanda in anii terminali libertate deplina elevilor in identificarea surselor de informare

-elaborarea raspunsurilor partiale la intrebarile initiale in urma ordonarii informatiilor culese

-redactarea lucrarii -sustinerea referatului

Validitatea

Completitudinea

Elaborarea si structurarea referatului

Calitatea materialului utilizat

Creativitatea

Redactarea

Corectitudinea limbajului tehnic utilizat

Masura in care refatul este adecvat temei prin structura mod de conceptie si de dezvoltare a ideilor

Modul in care sunt puse in valoare competentele de ordin teoretic abilitatea de a realiza conexiuni interdisciplinare intre teorie si practica

Masura in care referatul respecta rigoarea stiintifica logica ideilor coerenta lucrarii corectitudinea ipotezelor si lucrarilor

Presupune calitatea datelor selectate si calitatea prelucrarii acestora

Presupune gradul de noutate a informatiilor si argumentelor

Vizeaza capacitatea de sinteza in redactarea referatului

Vizeaza corectitudinea exprimarii utilizarii limbajului tehnic de specialitate

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevilor 1048697 dezvoltă creativitatea precum şi capacitatea de argumentare şi de gacircndirea logică

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

Criterii de evaluare pentru produsul final -

- validitate - elaborare şi structurare - calitatea materialului utilizat - creativitate

pentru proces - - raportare la tema proiectului - documentare - creativitate - calitatea rezultatelor (valorificare icircn practică aplicabilitate posibile conexiuni etc)

puncte forte 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului 1048697 oferă informaţii variate pe baza cărora profesorului icircşi poate

icircntemeia o judecată completă asupra performanţelor elevului 1048697 oferă o imagine clară asupra evoluţiei icircn timp a elevului

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

RECOMANDĂRI - este util pentru icircnvăţare şi nu pentru simpla colectare a datelor El nu trebuie să capete doar caracterul de vitrinărdquo frumos aranjată ci să permită stracircngerea unor informaţii despre activitatea elevului icircntr-o anumită perioadă de timp (semestru an şcolar) şi icircn funcţie de acestea să ofere o imagine a dezvoltării unor deprinderi capacităţi icircn funcţie de obiectivele de icircnvăţare propuse

REALIZAT

ProfingMihaela AvramProf ing Lavinia Capmare

 • Grupul şcolar industrial cerc metodic
 • Slide 2
 • Componentele curriculum-ului
 • Modelul teoretic al noului curriculum
 • Structura programelor şcolare icircn icircnvăţămacircntul obligatoriu(ix-x)
 • CURRICULUM-UL IcircN IcircNVĂŢĂMAcircNTUL NEOBLIGATORIU
 • Care este diferenţa icircntre programă şi curriculum
 • Standardele curriculare
 • RELATIA CURRICULUM-EVALUARE
 • CALITĂŢILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE
 • METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
 • I Metode tradiţionale
 • Metode complementare de evaluare
 • REFERATUL
 • Criterii care vizeaza calitatea referatului
 • Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca icircn echipă Realizarea sa presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru - repartizarea responsabilităţilor icircn cadrul grupului - colectarea datelor a materialelor - prelucrarea şi organizarea datelor a materialelor - realizarea produsului - prezentarea
 • PORTOFOLIUL
Page 6: Grupul şcolar industrial cerc metodic

-Conţinutul programei este prezentat global-Obiectivele sunt formulate icircn termeni generalizatoriaccentul se pune pe obiective de cunoştinţe- Metodologiile şi strategiile de predare-icircnvăţare nu sunt prezentate-Icircn unele programe se propun criterii de apreciere şi normele de notare-Instrumentele de evaluare sunt raportate la un etalon

-Conţinutul curriculum-ului este flexibil şi poate fi reconstruit icircn dependenţă de necesităţi-Competenţele au un caracter standardizatse structurează pe niveluri-Se oferă sugestii metodologice-Se propun sugestii generale de evaluare şi mostre concrete-Instrumentele de evaluare sunt raportate la criterii variate

Asigură conexiunea dintre curriculum şi evaluare

Pe baza lor se vor elabora nivelurile de performanţă ale elevilorprecum şi testele de evaluare

Măsura icircn care se formează competenţele tehnice specializate din SPP este dovedită icircn procesul de evaluare

curriculum disciplinele de bază şi cele din extensie programele de studii ţintelerdquo care trebuie atinse icircn cadrul fiecărui domeniu standardele formulările nivelurilor de performanţă pentru domeniul respectiv

evaluare analiza informaţiei provenite din eşantioane de produse ale elevilor

evaluare informală evaluare icircn care obiectivele nu sunt riguros stabilite iar contextul este nestandardizat

evaluare formalizată evaluare care presupune urmărirea unor obiective riguroase şi se

desfăşoară icircntr-un context standardizattest

probă materialul cu ajutorul căruia se efectuează acestă probă

concepte validitate

rArr testul măsoară ceea ce este destinat să măsoare validitate de conţinut

rArr măsura icircn care testul acoperă icircn mod uniform elementele de conţinut pe care icircşi propune să le testeze

validitate de aspect rArr măsura icircn care testul este relevant important pentru elevi

fidelitate rArr dacă este repetat testul produce rezultate constante

obiectivitate rArr concordanţă icircntre aprecierile făcute de evaluatori independenţi icircn ceea ce priveşte un răspuns bun

aplicabilitate rArr testul poate fi administrat şi interpretat uşor

concepte metodă rArr calea prin care se oferă elevului posibilitatea de a-şi

demonstra cunoştinţele

instrument rArr parte a metodei prin care se concretizează opţiunea profesorului pentru testarea performanţelor

probă rArr orice instrument de evaluare proiectat administrat şi corectat de profesor

test de diagnostic

test de progres

test sumativ

1 Probe orale puncte forte 1048697 flexibilitatea modului de evaluare 1048697 posibilitatea de a corecta imediat eventualele erori

puncte slabe 1048697 validitate şi fidelitate reduse 1048697 consum mare de timp 1048697 stres

2 Probe scrise puncte forte 1048697 economie de timp 1048697 obiectivitate şi fidelitate sporite 1048697 posibilitatea elevilor de a-şi elabora răspunsul ndash este adevărat icircntre anumite limite stabilite dinainte ndash icircn ritmul propriu 1048697 diminuarea stresului puncte slabe 1048697 relativă icircntacircrziere icircn timp icircntre momentul cacircnd se constată anumite greşeli sau lacune şi momentul cacircnd se icircncearcă remedierea acestora 1048697 costuri materiale relativ mari 3 Probe practice puncte forte 1048697 dezvoltă unele competenţe generale importante (analiză sinteză evaluare) cacirct şi specifice (aplicative) 1048697 favorizează legătura dintre teorie şi practică puncte slabe 1048697 costuri materiale ridicate 1048697 consum mare de timp

1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor se poate realiza prin fisa de evaluare

puncte forte 1048697 elimină stresul

1048697 nu este dependentă de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 observaţiile au o (mare) doză de subiectivitate

2 Investigaţia presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru (de către profesor)

- identificarea modalităţilor prin care se pot obţine datele informaţiile necesare (de către elev dar şi cu icircndrumarea profesorului) - stracircngerea datelor informaţiilor (de către elev)

- stabilirea strategiei de utilizare a datelor informaţiilor (de către elev cu icircndrumarea profesorului) - scrierea unui raport privind rezultatele investigaţiei (de către elev)

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa

1048697 dezvoltă capacitatea de argumentare şi gacircndirea logică puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 presupune o evaluare holistică aşadar mai puţin obiectivă

-realizarea planului general al lucrarii dupa analizarea temei formularea unor ipoteze

-documentarea ndashselectarea strangerea si sistematizarea informatiilor prin parcurgerea unei bibliografii minimale

Se recomanda in anii terminali libertate deplina elevilor in identificarea surselor de informare

-elaborarea raspunsurilor partiale la intrebarile initiale in urma ordonarii informatiilor culese

-redactarea lucrarii -sustinerea referatului

Validitatea

Completitudinea

Elaborarea si structurarea referatului

Calitatea materialului utilizat

Creativitatea

Redactarea

Corectitudinea limbajului tehnic utilizat

Masura in care refatul este adecvat temei prin structura mod de conceptie si de dezvoltare a ideilor

Modul in care sunt puse in valoare competentele de ordin teoretic abilitatea de a realiza conexiuni interdisciplinare intre teorie si practica

Masura in care referatul respecta rigoarea stiintifica logica ideilor coerenta lucrarii corectitudinea ipotezelor si lucrarilor

Presupune calitatea datelor selectate si calitatea prelucrarii acestora

Presupune gradul de noutate a informatiilor si argumentelor

Vizeaza capacitatea de sinteza in redactarea referatului

Vizeaza corectitudinea exprimarii utilizarii limbajului tehnic de specialitate

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevilor 1048697 dezvoltă creativitatea precum şi capacitatea de argumentare şi de gacircndirea logică

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

Criterii de evaluare pentru produsul final -

- validitate - elaborare şi structurare - calitatea materialului utilizat - creativitate

pentru proces - - raportare la tema proiectului - documentare - creativitate - calitatea rezultatelor (valorificare icircn practică aplicabilitate posibile conexiuni etc)

puncte forte 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului 1048697 oferă informaţii variate pe baza cărora profesorului icircşi poate

icircntemeia o judecată completă asupra performanţelor elevului 1048697 oferă o imagine clară asupra evoluţiei icircn timp a elevului

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

RECOMANDĂRI - este util pentru icircnvăţare şi nu pentru simpla colectare a datelor El nu trebuie să capete doar caracterul de vitrinărdquo frumos aranjată ci să permită stracircngerea unor informaţii despre activitatea elevului icircntr-o anumită perioadă de timp (semestru an şcolar) şi icircn funcţie de acestea să ofere o imagine a dezvoltării unor deprinderi capacităţi icircn funcţie de obiectivele de icircnvăţare propuse

REALIZAT

ProfingMihaela AvramProf ing Lavinia Capmare

 • Grupul şcolar industrial cerc metodic
 • Slide 2
 • Componentele curriculum-ului
 • Modelul teoretic al noului curriculum
 • Structura programelor şcolare icircn icircnvăţămacircntul obligatoriu(ix-x)
 • CURRICULUM-UL IcircN IcircNVĂŢĂMAcircNTUL NEOBLIGATORIU
 • Care este diferenţa icircntre programă şi curriculum
 • Standardele curriculare
 • RELATIA CURRICULUM-EVALUARE
 • CALITĂŢILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE
 • METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
 • I Metode tradiţionale
 • Metode complementare de evaluare
 • REFERATUL
 • Criterii care vizeaza calitatea referatului
 • Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca icircn echipă Realizarea sa presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru - repartizarea responsabilităţilor icircn cadrul grupului - colectarea datelor a materialelor - prelucrarea şi organizarea datelor a materialelor - realizarea produsului - prezentarea
 • PORTOFOLIUL
Page 7: Grupul şcolar industrial cerc metodic

Asigură conexiunea dintre curriculum şi evaluare

Pe baza lor se vor elabora nivelurile de performanţă ale elevilorprecum şi testele de evaluare

Măsura icircn care se formează competenţele tehnice specializate din SPP este dovedită icircn procesul de evaluare

curriculum disciplinele de bază şi cele din extensie programele de studii ţintelerdquo care trebuie atinse icircn cadrul fiecărui domeniu standardele formulările nivelurilor de performanţă pentru domeniul respectiv

evaluare analiza informaţiei provenite din eşantioane de produse ale elevilor

evaluare informală evaluare icircn care obiectivele nu sunt riguros stabilite iar contextul este nestandardizat

evaluare formalizată evaluare care presupune urmărirea unor obiective riguroase şi se

desfăşoară icircntr-un context standardizattest

probă materialul cu ajutorul căruia se efectuează acestă probă

concepte validitate

rArr testul măsoară ceea ce este destinat să măsoare validitate de conţinut

rArr măsura icircn care testul acoperă icircn mod uniform elementele de conţinut pe care icircşi propune să le testeze

validitate de aspect rArr măsura icircn care testul este relevant important pentru elevi

fidelitate rArr dacă este repetat testul produce rezultate constante

obiectivitate rArr concordanţă icircntre aprecierile făcute de evaluatori independenţi icircn ceea ce priveşte un răspuns bun

aplicabilitate rArr testul poate fi administrat şi interpretat uşor

concepte metodă rArr calea prin care se oferă elevului posibilitatea de a-şi

demonstra cunoştinţele

instrument rArr parte a metodei prin care se concretizează opţiunea profesorului pentru testarea performanţelor

probă rArr orice instrument de evaluare proiectat administrat şi corectat de profesor

test de diagnostic

test de progres

test sumativ

1 Probe orale puncte forte 1048697 flexibilitatea modului de evaluare 1048697 posibilitatea de a corecta imediat eventualele erori

puncte slabe 1048697 validitate şi fidelitate reduse 1048697 consum mare de timp 1048697 stres

2 Probe scrise puncte forte 1048697 economie de timp 1048697 obiectivitate şi fidelitate sporite 1048697 posibilitatea elevilor de a-şi elabora răspunsul ndash este adevărat icircntre anumite limite stabilite dinainte ndash icircn ritmul propriu 1048697 diminuarea stresului puncte slabe 1048697 relativă icircntacircrziere icircn timp icircntre momentul cacircnd se constată anumite greşeli sau lacune şi momentul cacircnd se icircncearcă remedierea acestora 1048697 costuri materiale relativ mari 3 Probe practice puncte forte 1048697 dezvoltă unele competenţe generale importante (analiză sinteză evaluare) cacirct şi specifice (aplicative) 1048697 favorizează legătura dintre teorie şi practică puncte slabe 1048697 costuri materiale ridicate 1048697 consum mare de timp

1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor se poate realiza prin fisa de evaluare

puncte forte 1048697 elimină stresul

1048697 nu este dependentă de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 observaţiile au o (mare) doză de subiectivitate

2 Investigaţia presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru (de către profesor)

- identificarea modalităţilor prin care se pot obţine datele informaţiile necesare (de către elev dar şi cu icircndrumarea profesorului) - stracircngerea datelor informaţiilor (de către elev)

- stabilirea strategiei de utilizare a datelor informaţiilor (de către elev cu icircndrumarea profesorului) - scrierea unui raport privind rezultatele investigaţiei (de către elev)

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa

1048697 dezvoltă capacitatea de argumentare şi gacircndirea logică puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 presupune o evaluare holistică aşadar mai puţin obiectivă

-realizarea planului general al lucrarii dupa analizarea temei formularea unor ipoteze

-documentarea ndashselectarea strangerea si sistematizarea informatiilor prin parcurgerea unei bibliografii minimale

Se recomanda in anii terminali libertate deplina elevilor in identificarea surselor de informare

-elaborarea raspunsurilor partiale la intrebarile initiale in urma ordonarii informatiilor culese

-redactarea lucrarii -sustinerea referatului

Validitatea

Completitudinea

Elaborarea si structurarea referatului

Calitatea materialului utilizat

Creativitatea

Redactarea

Corectitudinea limbajului tehnic utilizat

Masura in care refatul este adecvat temei prin structura mod de conceptie si de dezvoltare a ideilor

Modul in care sunt puse in valoare competentele de ordin teoretic abilitatea de a realiza conexiuni interdisciplinare intre teorie si practica

Masura in care referatul respecta rigoarea stiintifica logica ideilor coerenta lucrarii corectitudinea ipotezelor si lucrarilor

Presupune calitatea datelor selectate si calitatea prelucrarii acestora

Presupune gradul de noutate a informatiilor si argumentelor

Vizeaza capacitatea de sinteza in redactarea referatului

Vizeaza corectitudinea exprimarii utilizarii limbajului tehnic de specialitate

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevilor 1048697 dezvoltă creativitatea precum şi capacitatea de argumentare şi de gacircndirea logică

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

Criterii de evaluare pentru produsul final -

- validitate - elaborare şi structurare - calitatea materialului utilizat - creativitate

pentru proces - - raportare la tema proiectului - documentare - creativitate - calitatea rezultatelor (valorificare icircn practică aplicabilitate posibile conexiuni etc)

puncte forte 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului 1048697 oferă informaţii variate pe baza cărora profesorului icircşi poate

icircntemeia o judecată completă asupra performanţelor elevului 1048697 oferă o imagine clară asupra evoluţiei icircn timp a elevului

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

RECOMANDĂRI - este util pentru icircnvăţare şi nu pentru simpla colectare a datelor El nu trebuie să capete doar caracterul de vitrinărdquo frumos aranjată ci să permită stracircngerea unor informaţii despre activitatea elevului icircntr-o anumită perioadă de timp (semestru an şcolar) şi icircn funcţie de acestea să ofere o imagine a dezvoltării unor deprinderi capacităţi icircn funcţie de obiectivele de icircnvăţare propuse

REALIZAT

ProfingMihaela AvramProf ing Lavinia Capmare

 • Grupul şcolar industrial cerc metodic
 • Slide 2
 • Componentele curriculum-ului
 • Modelul teoretic al noului curriculum
 • Structura programelor şcolare icircn icircnvăţămacircntul obligatoriu(ix-x)
 • CURRICULUM-UL IcircN IcircNVĂŢĂMAcircNTUL NEOBLIGATORIU
 • Care este diferenţa icircntre programă şi curriculum
 • Standardele curriculare
 • RELATIA CURRICULUM-EVALUARE
 • CALITĂŢILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE
 • METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
 • I Metode tradiţionale
 • Metode complementare de evaluare
 • REFERATUL
 • Criterii care vizeaza calitatea referatului
 • Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca icircn echipă Realizarea sa presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru - repartizarea responsabilităţilor icircn cadrul grupului - colectarea datelor a materialelor - prelucrarea şi organizarea datelor a materialelor - realizarea produsului - prezentarea
 • PORTOFOLIUL
Page 8: Grupul şcolar industrial cerc metodic

curriculum disciplinele de bază şi cele din extensie programele de studii ţintelerdquo care trebuie atinse icircn cadrul fiecărui domeniu standardele formulările nivelurilor de performanţă pentru domeniul respectiv

evaluare analiza informaţiei provenite din eşantioane de produse ale elevilor

evaluare informală evaluare icircn care obiectivele nu sunt riguros stabilite iar contextul este nestandardizat

evaluare formalizată evaluare care presupune urmărirea unor obiective riguroase şi se

desfăşoară icircntr-un context standardizattest

probă materialul cu ajutorul căruia se efectuează acestă probă

concepte validitate

rArr testul măsoară ceea ce este destinat să măsoare validitate de conţinut

rArr măsura icircn care testul acoperă icircn mod uniform elementele de conţinut pe care icircşi propune să le testeze

validitate de aspect rArr măsura icircn care testul este relevant important pentru elevi

fidelitate rArr dacă este repetat testul produce rezultate constante

obiectivitate rArr concordanţă icircntre aprecierile făcute de evaluatori independenţi icircn ceea ce priveşte un răspuns bun

aplicabilitate rArr testul poate fi administrat şi interpretat uşor

concepte metodă rArr calea prin care se oferă elevului posibilitatea de a-şi

demonstra cunoştinţele

instrument rArr parte a metodei prin care se concretizează opţiunea profesorului pentru testarea performanţelor

probă rArr orice instrument de evaluare proiectat administrat şi corectat de profesor

test de diagnostic

test de progres

test sumativ

1 Probe orale puncte forte 1048697 flexibilitatea modului de evaluare 1048697 posibilitatea de a corecta imediat eventualele erori

puncte slabe 1048697 validitate şi fidelitate reduse 1048697 consum mare de timp 1048697 stres

2 Probe scrise puncte forte 1048697 economie de timp 1048697 obiectivitate şi fidelitate sporite 1048697 posibilitatea elevilor de a-şi elabora răspunsul ndash este adevărat icircntre anumite limite stabilite dinainte ndash icircn ritmul propriu 1048697 diminuarea stresului puncte slabe 1048697 relativă icircntacircrziere icircn timp icircntre momentul cacircnd se constată anumite greşeli sau lacune şi momentul cacircnd se icircncearcă remedierea acestora 1048697 costuri materiale relativ mari 3 Probe practice puncte forte 1048697 dezvoltă unele competenţe generale importante (analiză sinteză evaluare) cacirct şi specifice (aplicative) 1048697 favorizează legătura dintre teorie şi practică puncte slabe 1048697 costuri materiale ridicate 1048697 consum mare de timp

1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor se poate realiza prin fisa de evaluare

puncte forte 1048697 elimină stresul

1048697 nu este dependentă de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 observaţiile au o (mare) doză de subiectivitate

2 Investigaţia presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru (de către profesor)

- identificarea modalităţilor prin care se pot obţine datele informaţiile necesare (de către elev dar şi cu icircndrumarea profesorului) - stracircngerea datelor informaţiilor (de către elev)

- stabilirea strategiei de utilizare a datelor informaţiilor (de către elev cu icircndrumarea profesorului) - scrierea unui raport privind rezultatele investigaţiei (de către elev)

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa

1048697 dezvoltă capacitatea de argumentare şi gacircndirea logică puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 presupune o evaluare holistică aşadar mai puţin obiectivă

-realizarea planului general al lucrarii dupa analizarea temei formularea unor ipoteze

-documentarea ndashselectarea strangerea si sistematizarea informatiilor prin parcurgerea unei bibliografii minimale

Se recomanda in anii terminali libertate deplina elevilor in identificarea surselor de informare

-elaborarea raspunsurilor partiale la intrebarile initiale in urma ordonarii informatiilor culese

-redactarea lucrarii -sustinerea referatului

Validitatea

Completitudinea

Elaborarea si structurarea referatului

Calitatea materialului utilizat

Creativitatea

Redactarea

Corectitudinea limbajului tehnic utilizat

Masura in care refatul este adecvat temei prin structura mod de conceptie si de dezvoltare a ideilor

Modul in care sunt puse in valoare competentele de ordin teoretic abilitatea de a realiza conexiuni interdisciplinare intre teorie si practica

Masura in care referatul respecta rigoarea stiintifica logica ideilor coerenta lucrarii corectitudinea ipotezelor si lucrarilor

Presupune calitatea datelor selectate si calitatea prelucrarii acestora

Presupune gradul de noutate a informatiilor si argumentelor

Vizeaza capacitatea de sinteza in redactarea referatului

Vizeaza corectitudinea exprimarii utilizarii limbajului tehnic de specialitate

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevilor 1048697 dezvoltă creativitatea precum şi capacitatea de argumentare şi de gacircndirea logică

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

Criterii de evaluare pentru produsul final -

- validitate - elaborare şi structurare - calitatea materialului utilizat - creativitate

pentru proces - - raportare la tema proiectului - documentare - creativitate - calitatea rezultatelor (valorificare icircn practică aplicabilitate posibile conexiuni etc)

puncte forte 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului 1048697 oferă informaţii variate pe baza cărora profesorului icircşi poate

icircntemeia o judecată completă asupra performanţelor elevului 1048697 oferă o imagine clară asupra evoluţiei icircn timp a elevului

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

RECOMANDĂRI - este util pentru icircnvăţare şi nu pentru simpla colectare a datelor El nu trebuie să capete doar caracterul de vitrinărdquo frumos aranjată ci să permită stracircngerea unor informaţii despre activitatea elevului icircntr-o anumită perioadă de timp (semestru an şcolar) şi icircn funcţie de acestea să ofere o imagine a dezvoltării unor deprinderi capacităţi icircn funcţie de obiectivele de icircnvăţare propuse

REALIZAT

ProfingMihaela AvramProf ing Lavinia Capmare

 • Grupul şcolar industrial cerc metodic
 • Slide 2
 • Componentele curriculum-ului
 • Modelul teoretic al noului curriculum
 • Structura programelor şcolare icircn icircnvăţămacircntul obligatoriu(ix-x)
 • CURRICULUM-UL IcircN IcircNVĂŢĂMAcircNTUL NEOBLIGATORIU
 • Care este diferenţa icircntre programă şi curriculum
 • Standardele curriculare
 • RELATIA CURRICULUM-EVALUARE
 • CALITĂŢILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE
 • METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
 • I Metode tradiţionale
 • Metode complementare de evaluare
 • REFERATUL
 • Criterii care vizeaza calitatea referatului
 • Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca icircn echipă Realizarea sa presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru - repartizarea responsabilităţilor icircn cadrul grupului - colectarea datelor a materialelor - prelucrarea şi organizarea datelor a materialelor - realizarea produsului - prezentarea
 • PORTOFOLIUL
Page 9: Grupul şcolar industrial cerc metodic

concepte validitate

rArr testul măsoară ceea ce este destinat să măsoare validitate de conţinut

rArr măsura icircn care testul acoperă icircn mod uniform elementele de conţinut pe care icircşi propune să le testeze

validitate de aspect rArr măsura icircn care testul este relevant important pentru elevi

fidelitate rArr dacă este repetat testul produce rezultate constante

obiectivitate rArr concordanţă icircntre aprecierile făcute de evaluatori independenţi icircn ceea ce priveşte un răspuns bun

aplicabilitate rArr testul poate fi administrat şi interpretat uşor

concepte metodă rArr calea prin care se oferă elevului posibilitatea de a-şi

demonstra cunoştinţele

instrument rArr parte a metodei prin care se concretizează opţiunea profesorului pentru testarea performanţelor

probă rArr orice instrument de evaluare proiectat administrat şi corectat de profesor

test de diagnostic

test de progres

test sumativ

1 Probe orale puncte forte 1048697 flexibilitatea modului de evaluare 1048697 posibilitatea de a corecta imediat eventualele erori

puncte slabe 1048697 validitate şi fidelitate reduse 1048697 consum mare de timp 1048697 stres

2 Probe scrise puncte forte 1048697 economie de timp 1048697 obiectivitate şi fidelitate sporite 1048697 posibilitatea elevilor de a-şi elabora răspunsul ndash este adevărat icircntre anumite limite stabilite dinainte ndash icircn ritmul propriu 1048697 diminuarea stresului puncte slabe 1048697 relativă icircntacircrziere icircn timp icircntre momentul cacircnd se constată anumite greşeli sau lacune şi momentul cacircnd se icircncearcă remedierea acestora 1048697 costuri materiale relativ mari 3 Probe practice puncte forte 1048697 dezvoltă unele competenţe generale importante (analiză sinteză evaluare) cacirct şi specifice (aplicative) 1048697 favorizează legătura dintre teorie şi practică puncte slabe 1048697 costuri materiale ridicate 1048697 consum mare de timp

1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor se poate realiza prin fisa de evaluare

puncte forte 1048697 elimină stresul

1048697 nu este dependentă de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 observaţiile au o (mare) doză de subiectivitate

2 Investigaţia presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru (de către profesor)

- identificarea modalităţilor prin care se pot obţine datele informaţiile necesare (de către elev dar şi cu icircndrumarea profesorului) - stracircngerea datelor informaţiilor (de către elev)

- stabilirea strategiei de utilizare a datelor informaţiilor (de către elev cu icircndrumarea profesorului) - scrierea unui raport privind rezultatele investigaţiei (de către elev)

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa

1048697 dezvoltă capacitatea de argumentare şi gacircndirea logică puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 presupune o evaluare holistică aşadar mai puţin obiectivă

-realizarea planului general al lucrarii dupa analizarea temei formularea unor ipoteze

-documentarea ndashselectarea strangerea si sistematizarea informatiilor prin parcurgerea unei bibliografii minimale

Se recomanda in anii terminali libertate deplina elevilor in identificarea surselor de informare

-elaborarea raspunsurilor partiale la intrebarile initiale in urma ordonarii informatiilor culese

-redactarea lucrarii -sustinerea referatului

Validitatea

Completitudinea

Elaborarea si structurarea referatului

Calitatea materialului utilizat

Creativitatea

Redactarea

Corectitudinea limbajului tehnic utilizat

Masura in care refatul este adecvat temei prin structura mod de conceptie si de dezvoltare a ideilor

Modul in care sunt puse in valoare competentele de ordin teoretic abilitatea de a realiza conexiuni interdisciplinare intre teorie si practica

Masura in care referatul respecta rigoarea stiintifica logica ideilor coerenta lucrarii corectitudinea ipotezelor si lucrarilor

Presupune calitatea datelor selectate si calitatea prelucrarii acestora

Presupune gradul de noutate a informatiilor si argumentelor

Vizeaza capacitatea de sinteza in redactarea referatului

Vizeaza corectitudinea exprimarii utilizarii limbajului tehnic de specialitate

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevilor 1048697 dezvoltă creativitatea precum şi capacitatea de argumentare şi de gacircndirea logică

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

Criterii de evaluare pentru produsul final -

- validitate - elaborare şi structurare - calitatea materialului utilizat - creativitate

pentru proces - - raportare la tema proiectului - documentare - creativitate - calitatea rezultatelor (valorificare icircn practică aplicabilitate posibile conexiuni etc)

puncte forte 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului 1048697 oferă informaţii variate pe baza cărora profesorului icircşi poate

icircntemeia o judecată completă asupra performanţelor elevului 1048697 oferă o imagine clară asupra evoluţiei icircn timp a elevului

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

RECOMANDĂRI - este util pentru icircnvăţare şi nu pentru simpla colectare a datelor El nu trebuie să capete doar caracterul de vitrinărdquo frumos aranjată ci să permită stracircngerea unor informaţii despre activitatea elevului icircntr-o anumită perioadă de timp (semestru an şcolar) şi icircn funcţie de acestea să ofere o imagine a dezvoltării unor deprinderi capacităţi icircn funcţie de obiectivele de icircnvăţare propuse

REALIZAT

ProfingMihaela AvramProf ing Lavinia Capmare

 • Grupul şcolar industrial cerc metodic
 • Slide 2
 • Componentele curriculum-ului
 • Modelul teoretic al noului curriculum
 • Structura programelor şcolare icircn icircnvăţămacircntul obligatoriu(ix-x)
 • CURRICULUM-UL IcircN IcircNVĂŢĂMAcircNTUL NEOBLIGATORIU
 • Care este diferenţa icircntre programă şi curriculum
 • Standardele curriculare
 • RELATIA CURRICULUM-EVALUARE
 • CALITĂŢILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE
 • METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
 • I Metode tradiţionale
 • Metode complementare de evaluare
 • REFERATUL
 • Criterii care vizeaza calitatea referatului
 • Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca icircn echipă Realizarea sa presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru - repartizarea responsabilităţilor icircn cadrul grupului - colectarea datelor a materialelor - prelucrarea şi organizarea datelor a materialelor - realizarea produsului - prezentarea
 • PORTOFOLIUL
Page 10: Grupul şcolar industrial cerc metodic

concepte metodă rArr calea prin care se oferă elevului posibilitatea de a-şi

demonstra cunoştinţele

instrument rArr parte a metodei prin care se concretizează opţiunea profesorului pentru testarea performanţelor

probă rArr orice instrument de evaluare proiectat administrat şi corectat de profesor

test de diagnostic

test de progres

test sumativ

1 Probe orale puncte forte 1048697 flexibilitatea modului de evaluare 1048697 posibilitatea de a corecta imediat eventualele erori

puncte slabe 1048697 validitate şi fidelitate reduse 1048697 consum mare de timp 1048697 stres

2 Probe scrise puncte forte 1048697 economie de timp 1048697 obiectivitate şi fidelitate sporite 1048697 posibilitatea elevilor de a-şi elabora răspunsul ndash este adevărat icircntre anumite limite stabilite dinainte ndash icircn ritmul propriu 1048697 diminuarea stresului puncte slabe 1048697 relativă icircntacircrziere icircn timp icircntre momentul cacircnd se constată anumite greşeli sau lacune şi momentul cacircnd se icircncearcă remedierea acestora 1048697 costuri materiale relativ mari 3 Probe practice puncte forte 1048697 dezvoltă unele competenţe generale importante (analiză sinteză evaluare) cacirct şi specifice (aplicative) 1048697 favorizează legătura dintre teorie şi practică puncte slabe 1048697 costuri materiale ridicate 1048697 consum mare de timp

1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor se poate realiza prin fisa de evaluare

puncte forte 1048697 elimină stresul

1048697 nu este dependentă de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 observaţiile au o (mare) doză de subiectivitate

2 Investigaţia presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru (de către profesor)

- identificarea modalităţilor prin care se pot obţine datele informaţiile necesare (de către elev dar şi cu icircndrumarea profesorului) - stracircngerea datelor informaţiilor (de către elev)

- stabilirea strategiei de utilizare a datelor informaţiilor (de către elev cu icircndrumarea profesorului) - scrierea unui raport privind rezultatele investigaţiei (de către elev)

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa

1048697 dezvoltă capacitatea de argumentare şi gacircndirea logică puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 presupune o evaluare holistică aşadar mai puţin obiectivă

-realizarea planului general al lucrarii dupa analizarea temei formularea unor ipoteze

-documentarea ndashselectarea strangerea si sistematizarea informatiilor prin parcurgerea unei bibliografii minimale

Se recomanda in anii terminali libertate deplina elevilor in identificarea surselor de informare

-elaborarea raspunsurilor partiale la intrebarile initiale in urma ordonarii informatiilor culese

-redactarea lucrarii -sustinerea referatului

Validitatea

Completitudinea

Elaborarea si structurarea referatului

Calitatea materialului utilizat

Creativitatea

Redactarea

Corectitudinea limbajului tehnic utilizat

Masura in care refatul este adecvat temei prin structura mod de conceptie si de dezvoltare a ideilor

Modul in care sunt puse in valoare competentele de ordin teoretic abilitatea de a realiza conexiuni interdisciplinare intre teorie si practica

Masura in care referatul respecta rigoarea stiintifica logica ideilor coerenta lucrarii corectitudinea ipotezelor si lucrarilor

Presupune calitatea datelor selectate si calitatea prelucrarii acestora

Presupune gradul de noutate a informatiilor si argumentelor

Vizeaza capacitatea de sinteza in redactarea referatului

Vizeaza corectitudinea exprimarii utilizarii limbajului tehnic de specialitate

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevilor 1048697 dezvoltă creativitatea precum şi capacitatea de argumentare şi de gacircndirea logică

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

Criterii de evaluare pentru produsul final -

- validitate - elaborare şi structurare - calitatea materialului utilizat - creativitate

pentru proces - - raportare la tema proiectului - documentare - creativitate - calitatea rezultatelor (valorificare icircn practică aplicabilitate posibile conexiuni etc)

puncte forte 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului 1048697 oferă informaţii variate pe baza cărora profesorului icircşi poate

icircntemeia o judecată completă asupra performanţelor elevului 1048697 oferă o imagine clară asupra evoluţiei icircn timp a elevului

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

RECOMANDĂRI - este util pentru icircnvăţare şi nu pentru simpla colectare a datelor El nu trebuie să capete doar caracterul de vitrinărdquo frumos aranjată ci să permită stracircngerea unor informaţii despre activitatea elevului icircntr-o anumită perioadă de timp (semestru an şcolar) şi icircn funcţie de acestea să ofere o imagine a dezvoltării unor deprinderi capacităţi icircn funcţie de obiectivele de icircnvăţare propuse

REALIZAT

ProfingMihaela AvramProf ing Lavinia Capmare

 • Grupul şcolar industrial cerc metodic
 • Slide 2
 • Componentele curriculum-ului
 • Modelul teoretic al noului curriculum
 • Structura programelor şcolare icircn icircnvăţămacircntul obligatoriu(ix-x)
 • CURRICULUM-UL IcircN IcircNVĂŢĂMAcircNTUL NEOBLIGATORIU
 • Care este diferenţa icircntre programă şi curriculum
 • Standardele curriculare
 • RELATIA CURRICULUM-EVALUARE
 • CALITĂŢILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE
 • METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
 • I Metode tradiţionale
 • Metode complementare de evaluare
 • REFERATUL
 • Criterii care vizeaza calitatea referatului
 • Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca icircn echipă Realizarea sa presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru - repartizarea responsabilităţilor icircn cadrul grupului - colectarea datelor a materialelor - prelucrarea şi organizarea datelor a materialelor - realizarea produsului - prezentarea
 • PORTOFOLIUL
Page 11: Grupul şcolar industrial cerc metodic

1 Probe orale puncte forte 1048697 flexibilitatea modului de evaluare 1048697 posibilitatea de a corecta imediat eventualele erori

puncte slabe 1048697 validitate şi fidelitate reduse 1048697 consum mare de timp 1048697 stres

2 Probe scrise puncte forte 1048697 economie de timp 1048697 obiectivitate şi fidelitate sporite 1048697 posibilitatea elevilor de a-şi elabora răspunsul ndash este adevărat icircntre anumite limite stabilite dinainte ndash icircn ritmul propriu 1048697 diminuarea stresului puncte slabe 1048697 relativă icircntacircrziere icircn timp icircntre momentul cacircnd se constată anumite greşeli sau lacune şi momentul cacircnd se icircncearcă remedierea acestora 1048697 costuri materiale relativ mari 3 Probe practice puncte forte 1048697 dezvoltă unele competenţe generale importante (analiză sinteză evaluare) cacirct şi specifice (aplicative) 1048697 favorizează legătura dintre teorie şi practică puncte slabe 1048697 costuri materiale ridicate 1048697 consum mare de timp

1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor se poate realiza prin fisa de evaluare

puncte forte 1048697 elimină stresul

1048697 nu este dependentă de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 observaţiile au o (mare) doză de subiectivitate

2 Investigaţia presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru (de către profesor)

- identificarea modalităţilor prin care se pot obţine datele informaţiile necesare (de către elev dar şi cu icircndrumarea profesorului) - stracircngerea datelor informaţiilor (de către elev)

- stabilirea strategiei de utilizare a datelor informaţiilor (de către elev cu icircndrumarea profesorului) - scrierea unui raport privind rezultatele investigaţiei (de către elev)

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa

1048697 dezvoltă capacitatea de argumentare şi gacircndirea logică puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 presupune o evaluare holistică aşadar mai puţin obiectivă

-realizarea planului general al lucrarii dupa analizarea temei formularea unor ipoteze

-documentarea ndashselectarea strangerea si sistematizarea informatiilor prin parcurgerea unei bibliografii minimale

Se recomanda in anii terminali libertate deplina elevilor in identificarea surselor de informare

-elaborarea raspunsurilor partiale la intrebarile initiale in urma ordonarii informatiilor culese

-redactarea lucrarii -sustinerea referatului

Validitatea

Completitudinea

Elaborarea si structurarea referatului

Calitatea materialului utilizat

Creativitatea

Redactarea

Corectitudinea limbajului tehnic utilizat

Masura in care refatul este adecvat temei prin structura mod de conceptie si de dezvoltare a ideilor

Modul in care sunt puse in valoare competentele de ordin teoretic abilitatea de a realiza conexiuni interdisciplinare intre teorie si practica

Masura in care referatul respecta rigoarea stiintifica logica ideilor coerenta lucrarii corectitudinea ipotezelor si lucrarilor

Presupune calitatea datelor selectate si calitatea prelucrarii acestora

Presupune gradul de noutate a informatiilor si argumentelor

Vizeaza capacitatea de sinteza in redactarea referatului

Vizeaza corectitudinea exprimarii utilizarii limbajului tehnic de specialitate

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevilor 1048697 dezvoltă creativitatea precum şi capacitatea de argumentare şi de gacircndirea logică

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

Criterii de evaluare pentru produsul final -

- validitate - elaborare şi structurare - calitatea materialului utilizat - creativitate

pentru proces - - raportare la tema proiectului - documentare - creativitate - calitatea rezultatelor (valorificare icircn practică aplicabilitate posibile conexiuni etc)

puncte forte 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului 1048697 oferă informaţii variate pe baza cărora profesorului icircşi poate

icircntemeia o judecată completă asupra performanţelor elevului 1048697 oferă o imagine clară asupra evoluţiei icircn timp a elevului

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

RECOMANDĂRI - este util pentru icircnvăţare şi nu pentru simpla colectare a datelor El nu trebuie să capete doar caracterul de vitrinărdquo frumos aranjată ci să permită stracircngerea unor informaţii despre activitatea elevului icircntr-o anumită perioadă de timp (semestru an şcolar) şi icircn funcţie de acestea să ofere o imagine a dezvoltării unor deprinderi capacităţi icircn funcţie de obiectivele de icircnvăţare propuse

REALIZAT

ProfingMihaela AvramProf ing Lavinia Capmare

 • Grupul şcolar industrial cerc metodic
 • Slide 2
 • Componentele curriculum-ului
 • Modelul teoretic al noului curriculum
 • Structura programelor şcolare icircn icircnvăţămacircntul obligatoriu(ix-x)
 • CURRICULUM-UL IcircN IcircNVĂŢĂMAcircNTUL NEOBLIGATORIU
 • Care este diferenţa icircntre programă şi curriculum
 • Standardele curriculare
 • RELATIA CURRICULUM-EVALUARE
 • CALITĂŢILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE
 • METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
 • I Metode tradiţionale
 • Metode complementare de evaluare
 • REFERATUL
 • Criterii care vizeaza calitatea referatului
 • Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca icircn echipă Realizarea sa presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru - repartizarea responsabilităţilor icircn cadrul grupului - colectarea datelor a materialelor - prelucrarea şi organizarea datelor a materialelor - realizarea produsului - prezentarea
 • PORTOFOLIUL
Page 12: Grupul şcolar industrial cerc metodic

1 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor se poate realiza prin fisa de evaluare

puncte forte 1048697 elimină stresul

1048697 nu este dependentă de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 observaţiile au o (mare) doză de subiectivitate

2 Investigaţia presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru (de către profesor)

- identificarea modalităţilor prin care se pot obţine datele informaţiile necesare (de către elev dar şi cu icircndrumarea profesorului) - stracircngerea datelor informaţiilor (de către elev)

- stabilirea strategiei de utilizare a datelor informaţiilor (de către elev cu icircndrumarea profesorului) - scrierea unui raport privind rezultatele investigaţiei (de către elev)

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa

1048697 dezvoltă capacitatea de argumentare şi gacircndirea logică puncte slabe

1048697 consumă mult timp 1048697 presupune o evaluare holistică aşadar mai puţin obiectivă

-realizarea planului general al lucrarii dupa analizarea temei formularea unor ipoteze

-documentarea ndashselectarea strangerea si sistematizarea informatiilor prin parcurgerea unei bibliografii minimale

Se recomanda in anii terminali libertate deplina elevilor in identificarea surselor de informare

-elaborarea raspunsurilor partiale la intrebarile initiale in urma ordonarii informatiilor culese

-redactarea lucrarii -sustinerea referatului

Validitatea

Completitudinea

Elaborarea si structurarea referatului

Calitatea materialului utilizat

Creativitatea

Redactarea

Corectitudinea limbajului tehnic utilizat

Masura in care refatul este adecvat temei prin structura mod de conceptie si de dezvoltare a ideilor

Modul in care sunt puse in valoare competentele de ordin teoretic abilitatea de a realiza conexiuni interdisciplinare intre teorie si practica

Masura in care referatul respecta rigoarea stiintifica logica ideilor coerenta lucrarii corectitudinea ipotezelor si lucrarilor

Presupune calitatea datelor selectate si calitatea prelucrarii acestora

Presupune gradul de noutate a informatiilor si argumentelor

Vizeaza capacitatea de sinteza in redactarea referatului

Vizeaza corectitudinea exprimarii utilizarii limbajului tehnic de specialitate

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevilor 1048697 dezvoltă creativitatea precum şi capacitatea de argumentare şi de gacircndirea logică

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

Criterii de evaluare pentru produsul final -

- validitate - elaborare şi structurare - calitatea materialului utilizat - creativitate

pentru proces - - raportare la tema proiectului - documentare - creativitate - calitatea rezultatelor (valorificare icircn practică aplicabilitate posibile conexiuni etc)

puncte forte 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului 1048697 oferă informaţii variate pe baza cărora profesorului icircşi poate

icircntemeia o judecată completă asupra performanţelor elevului 1048697 oferă o imagine clară asupra evoluţiei icircn timp a elevului

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

RECOMANDĂRI - este util pentru icircnvăţare şi nu pentru simpla colectare a datelor El nu trebuie să capete doar caracterul de vitrinărdquo frumos aranjată ci să permită stracircngerea unor informaţii despre activitatea elevului icircntr-o anumită perioadă de timp (semestru an şcolar) şi icircn funcţie de acestea să ofere o imagine a dezvoltării unor deprinderi capacităţi icircn funcţie de obiectivele de icircnvăţare propuse

REALIZAT

ProfingMihaela AvramProf ing Lavinia Capmare

 • Grupul şcolar industrial cerc metodic
 • Slide 2
 • Componentele curriculum-ului
 • Modelul teoretic al noului curriculum
 • Structura programelor şcolare icircn icircnvăţămacircntul obligatoriu(ix-x)
 • CURRICULUM-UL IcircN IcircNVĂŢĂMAcircNTUL NEOBLIGATORIU
 • Care este diferenţa icircntre programă şi curriculum
 • Standardele curriculare
 • RELATIA CURRICULUM-EVALUARE
 • CALITĂŢILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE
 • METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
 • I Metode tradiţionale
 • Metode complementare de evaluare
 • REFERATUL
 • Criterii care vizeaza calitatea referatului
 • Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca icircn echipă Realizarea sa presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru - repartizarea responsabilităţilor icircn cadrul grupului - colectarea datelor a materialelor - prelucrarea şi organizarea datelor a materialelor - realizarea produsului - prezentarea
 • PORTOFOLIUL
Page 13: Grupul şcolar industrial cerc metodic

-realizarea planului general al lucrarii dupa analizarea temei formularea unor ipoteze

-documentarea ndashselectarea strangerea si sistematizarea informatiilor prin parcurgerea unei bibliografii minimale

Se recomanda in anii terminali libertate deplina elevilor in identificarea surselor de informare

-elaborarea raspunsurilor partiale la intrebarile initiale in urma ordonarii informatiilor culese

-redactarea lucrarii -sustinerea referatului

Validitatea

Completitudinea

Elaborarea si structurarea referatului

Calitatea materialului utilizat

Creativitatea

Redactarea

Corectitudinea limbajului tehnic utilizat

Masura in care refatul este adecvat temei prin structura mod de conceptie si de dezvoltare a ideilor

Modul in care sunt puse in valoare competentele de ordin teoretic abilitatea de a realiza conexiuni interdisciplinare intre teorie si practica

Masura in care referatul respecta rigoarea stiintifica logica ideilor coerenta lucrarii corectitudinea ipotezelor si lucrarilor

Presupune calitatea datelor selectate si calitatea prelucrarii acestora

Presupune gradul de noutate a informatiilor si argumentelor

Vizeaza capacitatea de sinteza in redactarea referatului

Vizeaza corectitudinea exprimarii utilizarii limbajului tehnic de specialitate

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevilor 1048697 dezvoltă creativitatea precum şi capacitatea de argumentare şi de gacircndirea logică

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

Criterii de evaluare pentru produsul final -

- validitate - elaborare şi structurare - calitatea materialului utilizat - creativitate

pentru proces - - raportare la tema proiectului - documentare - creativitate - calitatea rezultatelor (valorificare icircn practică aplicabilitate posibile conexiuni etc)

puncte forte 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului 1048697 oferă informaţii variate pe baza cărora profesorului icircşi poate

icircntemeia o judecată completă asupra performanţelor elevului 1048697 oferă o imagine clară asupra evoluţiei icircn timp a elevului

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

RECOMANDĂRI - este util pentru icircnvăţare şi nu pentru simpla colectare a datelor El nu trebuie să capete doar caracterul de vitrinărdquo frumos aranjată ci să permită stracircngerea unor informaţii despre activitatea elevului icircntr-o anumită perioadă de timp (semestru an şcolar) şi icircn funcţie de acestea să ofere o imagine a dezvoltării unor deprinderi capacităţi icircn funcţie de obiectivele de icircnvăţare propuse

REALIZAT

ProfingMihaela AvramProf ing Lavinia Capmare

 • Grupul şcolar industrial cerc metodic
 • Slide 2
 • Componentele curriculum-ului
 • Modelul teoretic al noului curriculum
 • Structura programelor şcolare icircn icircnvăţămacircntul obligatoriu(ix-x)
 • CURRICULUM-UL IcircN IcircNVĂŢĂMAcircNTUL NEOBLIGATORIU
 • Care este diferenţa icircntre programă şi curriculum
 • Standardele curriculare
 • RELATIA CURRICULUM-EVALUARE
 • CALITĂŢILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE
 • METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
 • I Metode tradiţionale
 • Metode complementare de evaluare
 • REFERATUL
 • Criterii care vizeaza calitatea referatului
 • Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca icircn echipă Realizarea sa presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru - repartizarea responsabilităţilor icircn cadrul grupului - colectarea datelor a materialelor - prelucrarea şi organizarea datelor a materialelor - realizarea produsului - prezentarea
 • PORTOFOLIUL
Page 14: Grupul şcolar industrial cerc metodic

Validitatea

Completitudinea

Elaborarea si structurarea referatului

Calitatea materialului utilizat

Creativitatea

Redactarea

Corectitudinea limbajului tehnic utilizat

Masura in care refatul este adecvat temei prin structura mod de conceptie si de dezvoltare a ideilor

Modul in care sunt puse in valoare competentele de ordin teoretic abilitatea de a realiza conexiuni interdisciplinare intre teorie si practica

Masura in care referatul respecta rigoarea stiintifica logica ideilor coerenta lucrarii corectitudinea ipotezelor si lucrarilor

Presupune calitatea datelor selectate si calitatea prelucrarii acestora

Presupune gradul de noutate a informatiilor si argumentelor

Vizeaza capacitatea de sinteza in redactarea referatului

Vizeaza corectitudinea exprimarii utilizarii limbajului tehnic de specialitate

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevilor 1048697 dezvoltă creativitatea precum şi capacitatea de argumentare şi de gacircndirea logică

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

Criterii de evaluare pentru produsul final -

- validitate - elaborare şi structurare - calitatea materialului utilizat - creativitate

pentru proces - - raportare la tema proiectului - documentare - creativitate - calitatea rezultatelor (valorificare icircn practică aplicabilitate posibile conexiuni etc)

puncte forte 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului 1048697 oferă informaţii variate pe baza cărora profesorului icircşi poate

icircntemeia o judecată completă asupra performanţelor elevului 1048697 oferă o imagine clară asupra evoluţiei icircn timp a elevului

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

RECOMANDĂRI - este util pentru icircnvăţare şi nu pentru simpla colectare a datelor El nu trebuie să capete doar caracterul de vitrinărdquo frumos aranjată ci să permită stracircngerea unor informaţii despre activitatea elevului icircntr-o anumită perioadă de timp (semestru an şcolar) şi icircn funcţie de acestea să ofere o imagine a dezvoltării unor deprinderi capacităţi icircn funcţie de obiectivele de icircnvăţare propuse

REALIZAT

ProfingMihaela AvramProf ing Lavinia Capmare

 • Grupul şcolar industrial cerc metodic
 • Slide 2
 • Componentele curriculum-ului
 • Modelul teoretic al noului curriculum
 • Structura programelor şcolare icircn icircnvăţămacircntul obligatoriu(ix-x)
 • CURRICULUM-UL IcircN IcircNVĂŢĂMAcircNTUL NEOBLIGATORIU
 • Care este diferenţa icircntre programă şi curriculum
 • Standardele curriculare
 • RELATIA CURRICULUM-EVALUARE
 • CALITĂŢILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE
 • METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
 • I Metode tradiţionale
 • Metode complementare de evaluare
 • REFERATUL
 • Criterii care vizeaza calitatea referatului
 • Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca icircn echipă Realizarea sa presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru - repartizarea responsabilităţilor icircn cadrul grupului - colectarea datelor a materialelor - prelucrarea şi organizarea datelor a materialelor - realizarea produsului - prezentarea
 • PORTOFOLIUL
Page 15: Grupul şcolar industrial cerc metodic

puncte forte 1048697 stimulează creativitatea şi iniţiativa 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevilor 1048697 dezvoltă creativitatea precum şi capacitatea de argumentare şi de gacircndirea logică

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

Criterii de evaluare pentru produsul final -

- validitate - elaborare şi structurare - calitatea materialului utilizat - creativitate

pentru proces - - raportare la tema proiectului - documentare - creativitate - calitatea rezultatelor (valorificare icircn practică aplicabilitate posibile conexiuni etc)

puncte forte 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului 1048697 oferă informaţii variate pe baza cărora profesorului icircşi poate

icircntemeia o judecată completă asupra performanţelor elevului 1048697 oferă o imagine clară asupra evoluţiei icircn timp a elevului

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

RECOMANDĂRI - este util pentru icircnvăţare şi nu pentru simpla colectare a datelor El nu trebuie să capete doar caracterul de vitrinărdquo frumos aranjată ci să permită stracircngerea unor informaţii despre activitatea elevului icircntr-o anumită perioadă de timp (semestru an şcolar) şi icircn funcţie de acestea să ofere o imagine a dezvoltării unor deprinderi capacităţi icircn funcţie de obiectivele de icircnvăţare propuse

REALIZAT

ProfingMihaela AvramProf ing Lavinia Capmare

 • Grupul şcolar industrial cerc metodic
 • Slide 2
 • Componentele curriculum-ului
 • Modelul teoretic al noului curriculum
 • Structura programelor şcolare icircn icircnvăţămacircntul obligatoriu(ix-x)
 • CURRICULUM-UL IcircN IcircNVĂŢĂMAcircNTUL NEOBLIGATORIU
 • Care este diferenţa icircntre programă şi curriculum
 • Standardele curriculare
 • RELATIA CURRICULUM-EVALUARE
 • CALITĂŢILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE
 • METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
 • I Metode tradiţionale
 • Metode complementare de evaluare
 • REFERATUL
 • Criterii care vizeaza calitatea referatului
 • Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca icircn echipă Realizarea sa presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru - repartizarea responsabilităţilor icircn cadrul grupului - colectarea datelor a materialelor - prelucrarea şi organizarea datelor a materialelor - realizarea produsului - prezentarea
 • PORTOFOLIUL
Page 16: Grupul şcolar industrial cerc metodic

puncte forte 1048697 evidenţiază o multitudine de abilităţi ale elevului 1048697 oferă informaţii variate pe baza cărora profesorului icircşi poate

icircntemeia o judecată completă asupra performanţelor elevului 1048697 oferă o imagine clară asupra evoluţiei icircn timp a elevului

puncte slabe 1048697 consumă mult timp 1048697 nu permite ierarhizarea produselor

RECOMANDĂRI - este util pentru icircnvăţare şi nu pentru simpla colectare a datelor El nu trebuie să capete doar caracterul de vitrinărdquo frumos aranjată ci să permită stracircngerea unor informaţii despre activitatea elevului icircntr-o anumită perioadă de timp (semestru an şcolar) şi icircn funcţie de acestea să ofere o imagine a dezvoltării unor deprinderi capacităţi icircn funcţie de obiectivele de icircnvăţare propuse

REALIZAT

ProfingMihaela AvramProf ing Lavinia Capmare

 • Grupul şcolar industrial cerc metodic
 • Slide 2
 • Componentele curriculum-ului
 • Modelul teoretic al noului curriculum
 • Structura programelor şcolare icircn icircnvăţămacircntul obligatoriu(ix-x)
 • CURRICULUM-UL IcircN IcircNVĂŢĂMAcircNTUL NEOBLIGATORIU
 • Care este diferenţa icircntre programă şi curriculum
 • Standardele curriculare
 • RELATIA CURRICULUM-EVALUARE
 • CALITĂŢILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE
 • METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
 • I Metode tradiţionale
 • Metode complementare de evaluare
 • REFERATUL
 • Criterii care vizeaza calitatea referatului
 • Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca icircn echipă Realizarea sa presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru - repartizarea responsabilităţilor icircn cadrul grupului - colectarea datelor a materialelor - prelucrarea şi organizarea datelor a materialelor - realizarea produsului - prezentarea
 • PORTOFOLIUL
Page 17: Grupul şcolar industrial cerc metodic

REALIZAT

ProfingMihaela AvramProf ing Lavinia Capmare

 • Grupul şcolar industrial cerc metodic
 • Slide 2
 • Componentele curriculum-ului
 • Modelul teoretic al noului curriculum
 • Structura programelor şcolare icircn icircnvăţămacircntul obligatoriu(ix-x)
 • CURRICULUM-UL IcircN IcircNVĂŢĂMAcircNTUL NEOBLIGATORIU
 • Care este diferenţa icircntre programă şi curriculum
 • Standardele curriculare
 • RELATIA CURRICULUM-EVALUARE
 • CALITĂŢILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE
 • METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE
 • I Metode tradiţionale
 • Metode complementare de evaluare
 • REFERATUL
 • Criterii care vizeaza calitatea referatului
 • Proiectul este adecvat mai cu seamă pentru munca icircn echipă Realizarea sa presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi - enunţarea sarcinii de lucru - repartizarea responsabilităţilor icircn cadrul grupului - colectarea datelor a materialelor - prelucrarea şi organizarea datelor a materialelor - realizarea produsului - prezentarea
 • PORTOFOLIUL