38

Cerc Metodic Fizică Chimie

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fizica

Citation preview

Page 1: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 2: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 3: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 4: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 5: Cerc Metodic Fizică Chimie

LOGICA PROCESULUI DIDACTIC

Ideal educaţional

Scopul general al educaţiei

Obiectivele educaţiei

Conţinuturi Forme şi moduri de lucru cu elevii

Metode şi mijloace de învăţare

Tipuri şi tehnici de evaluare

Page 6: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 7: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 8: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 9: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 10: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 11: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 12: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 13: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 14: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 15: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 16: Cerc Metodic Fizică Chimie

PACHETE DE DISCIPLINE OPŢIONALE ŞI EXTINDERI DIN CDS CU PROGRAME PROPRII PENTRU ANUL PACHETE DE DISCIPLINE OPŢIONALE ŞI EXTINDERI DIN CDS CU PROGRAME PROPRII PENTRU ANUL SCOLAR 2009-2010SCOLAR 2009-2010

DIRECTOR,DIRECTOR,PROF. VIORICA TIRONPROF. VIORICA TIRON

Page 17: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 18: Cerc Metodic Fizică Chimie

ArgumentCompetente specifice Conţinuturi Valori şi atitudini Sugestii metodologice

Page 19: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 20: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 21: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 22: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 23: Cerc Metodic Fizică Chimie

Competenţe specifice Conţinuturi1.1. Descrierea factorilor care au generat apariţia diferitelor descoperiri ştiinţifice, în diverse contexte socio-istorice1.2. Identificarea de relaţii de determinareîntre descoperirile ştiinţifice din diverse domenii

-Modele atomice-Experimentul Rutherford-Modelul atomic Bohr-Experimentul lui J.J. Thomson-Experimentul Franck-Hertz-Experimentul lui Milikan-Modelul planetar al atomului – modelul sistemului solar-Modele nucleare (modelul picătură de lichid, modelul nuclear al paturilor energetice)-Principiul Aufbau

Page 24: Cerc Metodic Fizică Chimie

Competenţe specifice Conţinuturi2.1. Structurarea informaţiilor ştiinţifice relevantepentru explicarea fenomenelor naturale şi socialesemnificative pentru evoluţia umanităţii2.2. Utilizarea metodei ştiinţifice, în vedereaobţinerii explicaţiilor ştiinţifice

- Atomul Bohr- Fisiune şi fuziune nucleară- Dezintegrarea radioactivă- Particule elementare- Tabelul periodic- Regula octetului- Principiul Aufbau- Principiul Pauli- Legături chimice

- Experimentul Rutherford

Competenţe specifice Conţinuturi1. Utilizarea informaţiilor ştiinţifice, în

vedereadescrierii şi explicării unor procese şi fenomenedin mediul natural şi social

1. Structurarea informaţiei ştiinţifice în diversetipuri de comunicări orale şi/sau scrise:argumentaţie ştiinţifică, referat, proiect, dezbatere,eseu etc.

- Dezintegrarea radioactivă- Fisiunea şi fuziunea nucleară

- Materia-componentă a universului

Page 25: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 26: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 27: Cerc Metodic Fizică Chimie

DA NU DA,cu recomandări

I.Respectarea structurii standard a programeiArgumentComponente specificeConţinuturi (asociate competenţelor)Valori şi atitudiniSugestii metodologice (inclusiv modalităţi de evaluare)II.Existenţa unei bibliografiiIII.Elemente de calitate

Page 28: Cerc Metodic Fizică Chimie

Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu nevoile comunitaţiiConţinutul argumentului*oportunitatea opţionalului*realismul în raport cu resursele disponibileCorelarea competenţelor cu conţinuturileCorelarea competenţelor cu situaţiile de învăţare propuse la Sugestii metodologiceAdecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus

Page 29: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 30: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 31: Cerc Metodic Fizică Chimie

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI

1. Caracterizarea unor produse chimice întâlnite în viaţa cotidiană.1. Caracterizarea unor produse chimice întâlnite în viaţa cotidiană.

Competenţe specifice Conţinuturi1.1. Efectuarea de clasificări ale produselor chimice după diferite criterii.

Principalele categorii de substanţe din alimente: apă , glucide , lipide , proteine , săruri minerale,vitamine.Clasificarea medicamentelor.Vitamine. ClasificareClasificarea diferitelor tipuri de droguri.

1.2. Cunoaşterea comportamentului substanţelor chimice studiate.

Principalele categorii de substanţe din alimente : apă , glucide , lipide , proteine, săruri minerale,vitamine.Aditivi alimentari.Alterarea alimentelor.Analgezice şi antipiretice. AntibioticeVitaminele.Radiaţiile între medicament sau substanţe nocive.Noţiuni generale de toxicologie.opiacee.Marijuana. Cocaina.Drogurile sintetice.Nicotina şi cofeina.Alcoolul etilic.Noţiuni generale de cosmetică.Esenţe. Componentele de bază ale unui parfum.

Page 32: Cerc Metodic Fizică Chimie

2. Explorarea şi investigarea comportării unor substanţe 2. Explorarea şi investigarea comportării unor substanţe chimice.chimice. Competenţe specifice Conţinuturi 2.1 Efectuarea de experienţe referitoare la glucide,lipide,proteine, testul de alcoolemie etc.

Tehnici simple de analiză chimică a alimentelor.Prepararea unor infuzii,decocturi,tincturi, cataplasme şi siropuri medicinale.Măsurarea concentraţiei alcoolice cu alcoolmetrul,testul de alcoolemie.Obţinerea unor uleiuri esenţiale.Prepararea unor produse cosmetice.

2.2 Interpretarea datelor rezultate din experienţele efectuate şi prezentarea lor sub formă de tabele,diagrame.

2.3 Proiectarea unor investigaţii privind analiza unor alimente uzuale, prepararea unor produse cosmetice.

3. Comunicarea înţelgerii conceptelor folsind mijloace specifice care permit relaţionarea informaţiilor din domenii înrudite.

Competenţe specifice Conţinuturi3.1 operarea cu limbajul chimic şi utilizareacorectă a termenilor specifici.3.2 Documentarea pe baza bibliografiei propuse pentru realizarea unei teme date.3.3 Prezentarea informaţiei ştiinţifice sub formă de referate,tabele,diagrame, proiecte de cercetare etc.

Ustensile şi aparatura de laborator.Aditivi alimentariVitamineleDrogurile sintetice

Page 33: Cerc Metodic Fizică Chimie

4.Evaluarea consecinţelor consumului unor produse chimice asupra sănătăţii4.Evaluarea consecinţelor consumului unor produse chimice asupra sănătăţii

Competenţe specifice Conţinuturi4.1 Justificarea importanţei chimiei pentru viaţa de zi cu zi şi pentru propria sănătate.

Principalele categorii de substanţe din alimente:apă,glucide,lipide,proteine, săruri minerale, vitamine.Analgezice şi antipiretice. Antibiotice.Vitaminele.Ceaiurile medicinale.P.V.C.

4.2 Analiza consecinţelor folosirii necorespunzătoare a produselor chimice.

Aditivi alimentari.Alterarea alimentelor.Modul de administrare al medicamentelor.Opiacee.Marijuana. Cocaina.Dorgurile sintetice.Nicotina şi cofeina.Alcoolul etilic.Materiale sintetice.

Page 34: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 35: Cerc Metodic Fizică Chimie
Page 36: Cerc Metodic Fizică Chimie

MODALITĂŢI ŞI PROCEDEE DE EVALUAREMODALITĂŢI ŞI PROCEDEE DE EVALUARE

Competenţe generale

Criterii de evaluare Modalităţi de evaluare

1.Caracterizarea unor produse chimice întâlnite în viaţa cotidiană.

- selectarea de materiale şi intrumente necesare pentru efectuarea de experimente;- observarea şi compararea corectă a proprietăţilor produselor chimice;- folosirea de informaţii in contexte noi.

-observaţia;-examinarea orală;-autoaprecierea;-aprecierea realizată de alţi elevi;-aprecierea realizată de profesor;

2.Explorarea şi investigarea comportării unor substanţe chimice.

- deprinderea de a mânui corect anumite ustensile de laborator;- efectuarea de observaţii corecte şi înregistrarea corectă şi în timp util a experimentelor de laborator;

-fişe individuale de lucru;-conversaţii;-examinarea orală;

3.Comunicarea înţelegerii conceptelor folosind mijloace specifice care permit relaţionarea informaţiilor din domenii înrudite.

- formularea de enunţuri pe baza observaţiilor personale şi a informaţiilor;- prezentarea rezultatelor unor investigaţii proprii;- folosirea de surse bibliografice cât mai diverse;-folosirea unui limbaj ştiinţific comun unor domenii înrudite: chimie, biologie, medicină.

-examinarea orală;-referat;-experiment de laborator;-proiect de cercetare;-teste docimologice

4.Evaluarea consecinţelor consumului unor produse chimice aspura sănătăţii.

- argumentarea cu privire la efectele pozitive sau negative în privinţa automedicamentaţiei, utilizării drogurilor;-precizarea comportamentului personal în contact cu substanţele studiate;- indicarea modalităţilor de protecţie a consumatorului.

-studiu de caz;-referatul;

Page 37: Cerc Metodic Fizică Chimie

1.C.D. Neniţescu, Chimie organică, Bucureşti, Ed. Did şi Ped. 1980

2.Silvia Jergiuţă, ş.a., Chimia în viaţa, Iaşi, Ed Document, 1999

3.Avram M. „Chimie organică”,Bucureşti, Ed. Academiei, 1983

4.Balanescu G., „Dicţionar de chimie”,Bucureşti, Ed. Tehnica, 1964

5.C.D. Neniţescu, „Chimia generala”, Bucureşti, Ed. Did şi Ped. 1972

6.Nita G.,Busneag C., „Investigaţii Biochimice”, Bucureşti, Ed. Did şi Ped 1977

7.Enescu N., „Natura – farmacia verde”, Galaţi, Ed. Porto Franco, 1991

Page 38: Cerc Metodic Fizică Chimie