44
Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo - hlađenje

Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

  • Upload
    dokhanh

  • View
    231

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

Katalog proizvoda

Grejanje

SAVRŠEN K°MFORZa sva godišnja doba

Grejanje

Klimatizacija

Primenjeni sistemi

Hlađenje

Grejanje - topla voda za domaćinstvo - hlađenje

ECPSR10-721.pdf 1 3/5/2010 9:23:05 AM

Page 2: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

22

REŠENJA VRHUNSKE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA REZIDENCIJALNE PRIMENE!

Daikin AlthermaToplotna pumpa

Klima se menja. Efekti ove promene su primetni širom sveta;

brzina menjanja se povećava.

Vaši klijenti svakodnevno gledaju i slušaju o toj pojavi.

Da bi se umanjile posledice globalnog zagrevanja planete,

zračenje CO2 mora da se smanji.

Vaši klijenti su već upoznati sa tom činjenicom.

Rezerva fosilnih goriva je ograničena i vodi ka stalnom

povećanju cena goriva.

Vaši klijenti primećuju i pozdravljaju svaku uštedu.

Osim toga, klijenti traže grejna rešenja koja štede energiju.

Kao i vi, tako i vaši klijenti shvataju da je došlo vreme da

se primene energetski efikasni grejni sistemi sa malim

zračenjem CO2.

Daikin Altherma toplotna pumpa je izdržljiv energetski

sistem koji pretvara neiskorišćenu i neiscrpnu energiju iz

spoljašnjeg vazduha u korisnu toplotu. Daikin Altherma

postiže optimalnu udobnost sa svojim grejnim sistemima

za visoke i za niske temperature. Štaviše, montaža Daikin

Altherma sistema je vrlo jednostavana.

Grejanje - topla voda za domaćinstvo - hlađenje

ECPSR10-721.pdf 2 3/5/2010 9:23:27 AM

Page 3: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

3

3 PREDNOSTI

KOD NOVOGRADNJI

I RENOVIRANJA

> PRISTUPAČNA CENA -

UŠTEDA ENERGIJE

> SMANJENA POTROŠNJA CO2

> POTPUNA UDOBNOST

3

DAIKIN ALTHERMA, garancija

velike efikasnosti i apsolutne udobnosti 4

1. DEO DAIKIN ALTHERMA PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE 10

Primene za niske temperature – osnovne informacije 12

Primene za niske temperature – tehničke informacije 14

› Razdvojeni (split) sistemi 14

• Spoljna jedinica 14

• Unutrašnja jedinica 15

› Monoblok 16

› Kontrolni sistemi 17

› Rezervoar za toplu vodu 18

› Solarni priključak 20

2. DEO DAIKIN ALTHERMA PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE 22

Primene za visoke temperature – osnovne informacije 22

Primene za visoke temperature – tehničke informacije 23

› Toplotna pumpa za visoke temperature 24

› Unutrašnja jedinica 25

› Kontrolni sistem 26

› Rezervoar za toplu vodu 27

• EKHTS-A: Samo za toplu vodu za domaćinstva 27

• EKHWP-A: Topla voda za domaćinstvo –

mogućnost solarnog priključka 28

› Solarni priključak 29

3. DEO DAIKIN ALTHERMA TEHNIČKI PODACI 30

Primene za niske temperature 30

› Moguće kombinacije 30

• Razdvojeni (split) sistemi 30

• Monoblok 32

› Tehnički podaci

• Razdvojeni (split) sistemi 34

• Monoblok 35

• Opcije 36

Primene za visoke temperature 38

› Moguće kombinacije 38

› Tehnički podaci

• Razdvojeni (split) sistemi 40

• Opcije 41

Softver za selekciju 42

ECPSR10-721.pdf 3 3/5/2010 9:23:28 AM

Page 4: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

4

DAIKIN ALTHERMA, garancija velike efi kasnosti

i apsolutne udobnosti

Daikin Altherma predstavlja totalni sistem za grejanje prostorija

i tople vode za domaćinstva na bazi toplotne pumpe koja crpi

spoljašnji vazduh. Ovo je fl eksibilna i fi nansijski pristupačna

zamena za fosilna goriva, koja nudi i opciju hlađenja*. Daikin

Altherma sistemi, poznati po svojoj izuzetnoj energetskoj

efi kasnosti, predstavljaju idealno rešenje u cilju smanjenja

energetske potrošnje i zračenja CO2.

* grejni sistemi za niske temperature

2/3 kW

1/3 kW

3/3 kW +

DVA ELEMENTARNA KONCEPTA TEHNOLOGIJE TOPLOTNIH PUMPI

COP (Koefi cijent učinka) ili stepen iskorišćenja

COP označava vrednost korisne toplote koju toplotna pumpa

proizvede po jednom kWh-u utrošene struje. Ova vrednost je

samo okvirna, jer zavisi od unutrašnje i od spoljašnje temperature

u datom trenutku.

SPF (Sezonski faktor učinka) ili faktor učinka sistema toplotne

pumpe

SPF uzima u obzir kako potrošnju energije sistema toplotne pumpe,

tako i potrošnju od strane periferijskih uređaja, kao što su pumpe,

tokom cele grejne sezone.

spoljna temperatura

električna energija

energija

ENERGETSKI EFIKASAN RAD

Daikin Altherma toplotna pumpa vazduh - voda koristi ekološke izvore energije. U stvari, ona crpi toplotu iz spoljašnjeg

vazduha. Sistem predstavlja zatvoreno kolo sa rashladnim fl uidom. Termodinamički ciklus se sastoji od isparavanja,

kondenzacije, kompresije i ekspanzije. Toplotna pumpa ima za cilj da „napumpa“ temperaturu sa niskog na visoki nivo.

Prikupljena toplota se, putem izmenjivača toplote, prenosi na vodeni razvodni sistem u prostorijama (na primer na podno

grejanje, na niskotemperaturne radijatore i/ili na ventilator-konvektore u sličaju grejnih sistema za niske temperature; na

visokotemperaturne radijatore u slučaju grejnih sistema za visoke temperature).

U zavisnosti od modela i uslova, Daikin Altherma toplotna pumpa vazduh-voda ostvaruje oko 3 kWh-a korisne toplote po

jednom kWh-u utrošene električne energije. To znači da je oko 2/3 potrebne toplote potpuno besplatno!

Daikin Altherma toplotne pumpe nude vama i vašim klijentima

sledeće pogodnosti:

> Koriste obnovljive izvore energije,

kao što je spoljašnji vazduh

> Ostvaruju značajnu uštedu energije

> Znatno doprinose borbi protiv pojačanog zračenja CO2

> Proizvode grejanje, hlađenje i toplu vodu za

domaćinstva sa solarnim priključkom

ECPSR10-721.pdf 4 3/5/2010 9:23:28 AM

Page 5: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

5

DAIKIN ALTHERMA

DAIKIN ALTHERMA EKONOMSKE INFORMACIJE

Potrošači danas, više nego ikada, vode računa o ceni grejanja.

Porast cena nafte i prirodnog gasa nisu jedini problemi; problemi su takođe i stalno smanjivanje rezervi fosilnog goriva

i pojačane emisije CO2.

Energetski efi kasna grejna rešenja postaju sve popularnija.

Sledeći grafi kon prikazuje pozitivan uticaj Daikin Altherma toplotne pumpe na potrošnju energije u poređenju sa toplotnim

sistemima na gas ili na naftu.

68 % 82 %

100 %93 %

124 %

89 %

Gasni kotao

Naftni kotao

Bojler Daikin Altherma toplotne

pumpe vazduh-voda

1/ 66 do 80% besplatno

Bojler toplotne pumpe je efi kasniji i štedi više energije nego tradicionalni grejni

sistemi koji koriste fosilna goriva. Daikin Altherma ostvaruje bar 3 kW-a slobodne

toplote po 1 kW-u utrošene električne energije. To se zove dobra investicija!

RADNI TROŠKOVI:

Uslovi: Potrebna godišnja toplotna energija: 20  000 kWh. Izvor: Cene energije su

bazirane na EUROSTAT statističkim podacima [za prvi semestar 2007].

2/ PER (primarni energetski koeficijent)

PER predstavlja odnos između proizvedene korisne energije i utrošene primarne

energije. Ovaj koefi cijent uzima u obzir efi kasnost proizvodnje električne energije

i njenu distribuciju.

NISKA POTROŠNJA PRIMARNE ENERGIJE

Uslovi: Za sisteme sa sagorevanjem, PER predstavlja globalnu efi kasnost sistema;

za toplotne pumpe PER je jednak SPR-u (Sezonskom faktoru učinka) pomnoženom

sa efi kasnošću proizvodnje električne energije, koji u proseku za Evropsku Zajednicu

iznosi 0,4.

SMANJENE EMISIJE CO2

Daikin Altherma sistem ne proizvodi direktne emisije CO2 i time

pomaže da i vi lično doprinesete očuvanju životne sredine.

Pumpa emituje mnogo manje CO2 nego kotlovi sa fosilnim

gorivom, čak i bez obnovljive energije. Korišćenje obnovljivih

izvora električne energije dodatno umanjuje emisije.

PROSEČNE GODIŠNJE EMISIJE CO2

kg/godina

Proračun baziran na podacima Evropske organizacije proizvođača električne energije

Eurelectric, “"Eurelec Program - 2001” za EU27

Gasni kotao

Daikin Altherma

Naftni kotao

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

2 660

4 344

6 045

ECPSR10-721.pdf 5 3/5/2010 9:23:28 AM

Page 6: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

6

MANJE UTROŠENE ENERGIJE, PRIJATNA TOPLOTA U STANU

Daikin Altherma greje do 5 puta efi kasnije od

klasičnih sistema za grejanje na bazi fosilnih

goriva ili električne energije.

Korišćenjem toplote iz spoljašnjeg vazduha,

sistem troši mnogo manje energije a potrošači

ipak mogu da uživaju u udobnosti toplih

prostorija.

Sem toga, potrebe održavanja su minimalne,

što smanjuje redovne troškove. Ušteda

energije je još veća zahvaljujući inverterskoj

tehnologiji.

MINIMALNI TROŠKOVI MONTAŽE

Altherma uzima toplotu iz vazduha. Nije

potrebno vršiti nikakve grube radove (kopanje,

bušenje, itd). I spoljne i unutrašnje jedinice

su kompaktne. Spoljne jedinice odgovaraju

spoljašnosti svih zgrada i stanova, bez

ograničenja. Pošto Daikin Altherma sistem

ne proizvodi plamen ni dim, nema potrebe

za dimnjakom i neprekidnom ventilacijom

prostorije u kojoj je smeštena unutrašnja

jedinica sistema.

APSOLUTNA SIGURNOST

Daikin Altherma funkcioniše bez nafte, gasa

ili sličnih opasnih materija i time smanjuje

mogućnost nesrećnog slučaja. Sem toga, nije

potreban priključak za gas niti rezervoar za

tečno gorivo. Nema opasnosti od trovanja,

neprijatnih mirisa i zagađenja iz rezervoara koji

curi.

ECPSR10-721.pdf 6 3/5/2010 9:23:28 AM

Page 7: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

7

VAŠ KLIJENT AKTIVNO I SVESNO UČESTVUJE U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Tradicionalni grejni sistemi koji se baziraju na fosilnim gorivima

postaju sve manje popularni zbog borbe protiv emisija CO2. Na

snagu stupaju strožiji evropski standardi u vezi sa grejanjem i

uštedom energije.

Pošto dve trećine toplote koju proizvodi Daikin Altherma

sistem potiču iz obnovljivog izvora - vazduha, ova moderna

tehnologija zadovoljava potrebe za smanjenjem emisija CO2.

Pri kupovini novog sistema grejanja, automatski se nameće

izbor Daikin Altherma sistema.

VAZDUH JE OBNOVLJIV IZVOR ENERGIJE

Evropska direktiva RES* priznaje vazduh kao jedan od

obnovljivih izvora energije. Jedan od ciljeva ove direktive

je da do 2020. godine 20% ukupnih energetskih potreba

bude zadovoljeno korišćenjem obnovljivih izvora energije.

Finansijske i druge benefi cije se zbog toga nude kupcima

toplotnih pumpi.

* EU objective COM (2008) /30

OBNOVLJIVA, NEISCRPNA ENERGIJA SA SOLARNIM KOLEKTORIMA

U kombinaciji sa solarnim kolektorima, Daikin Altherma koristi

sunčanu termalnu energiju koja bi trebalo da potraje bar još

sledećih pet milijardi godina.

DAIKIN-OVO ISKUSTVO SA TOPLOTNIM PUMPAMA

Daikin ima preko 50 godina iskustva sa toplotnim pumpama

i isporučuje preko milion pumpi godišnje domaćinstvima,

prodavnicama i kancelarijama. Ovaj uspeh nije slučajan: Daikin-

ovi proizvodi su se uvek nalazili na vrhuncu moderne tehnologije

a Daikin-ov cilj je jednostavnost montaže i upotrebe. Samo

vodeći proizvođač na tržištu može da garantuje ovako visok

nivo usluga i kontrole kvaliteta!

DAIKIN ALTHERMA

ECPSR10-721.pdf 7 3/5/2010 9:23:29 AM

Page 8: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

8

DAIKIN ALTHERMA

DA LI STE ZNALI…?Daikin je instalirao više kontrolnih centara

(u Skandinaviji, Portugaliji, Francuskoj,

Belgiji, ...), u kojma je Daikin Altherma

sistem testiran pod potpuno različitim

klimatskim uslovima. Postignuti su odlični

rezultati u pogledu povećane udobnosti,

stabilne unutrašnje temperature, niske

potrošnje energije i uvek raspoložive

tople vode … bez obzira na vremenske

uslove u kontrolnom centru.

ECPSR10-721.pdf 8 3/5/2010 9:23:30 AM

Page 9: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

9

PLANIRANJE ODGOVARAJUĆEG DAIKIN ALTHERMA SISTEMA U 3 KORAKA

Defi nisati toplotno opterećenje i opseg temperature izlazeće vode za sve potrebne predajnike toplote.

Izračunati gubitke toplote (gubici usled prenosa i ventilacije)

Odabrati Daikin Altherma sistem na bazi proračuna gubitaka toplote.

Savet: Koristiti postojeći izbor Daikin Altherma sistema i softverskih proizvoda.

3 GARANCIJE U JEDNOJ

3. KORAK

1. KORAK

2. KORAK

DAIKIN ALTHERMA SISTEM ZA PRIMENU U SVAKOJ SITUACIJI

GREJNI SISTEM ZA NISKE TEMPERATURE GREJNI SISTEM ZA VISOKE TEMPERATURE

Optimalna primenaZa nove kuće ili zajedno sa već

postojećim grejanjem (bivalentan)

Renoviranje:

zamena postojećeg grejanja

Predajnici toplote

• Podno grejanje

• Niskotemperaturni radijatori

• Ventilator-konvektorske jedinice

• Visokotemperaturni radijatori

Ekstra udobnost (opcija)

• Topla voda za domaćinstvo

• Hlađenje

• Solarni priključak

za proizvodnju tople vode

• Topla voda za domaćinstvo

• Solarni priključak

za proizvodnju tople vode

ECPSR10-721.pdf 9 3/5/2010 9:23:31 AM

Page 10: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

10

1. DEO DAIKIN ALTHERMA PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

Daikin vam nudi izbor između Daikin Altherma sistema sa odvojenom spoljnom i unutrašnjom jedinicom, ili Daikin

Altherma monoblok sistema, gde su svi hidraulični delovi smešteni u okviru spoljne jedinice.

Oba sistema mogu da se kombinuju sa

- podnim grejanjem

- ventilator-konvektorskim jedinicama

- niskotemperaturnim radijatorima

u cilju zadovoljenja potreba i zahteva potrošača.

Pored spomenutog, Daikin Altherma sistemi mogu biti povezani na

- rezervoar za toplu vodu u cilju snabdevanja potrošača toplom vodom

- solarne kolektore, zahvaljujući solarnom kompletu, za dodatno zagrevanje vode

- sobni termostat, za regulaciju idealne temperature na lak, brz i zadovoljavajući način.

DAIKIN ALTHERMA RAZDVOJENI (SPLIT) SISTEMI

Primena Grejanje i hlađenje (opcija)

Tip toplotne pumpe Spoljna jedinica (kompresor) + unutrašnja jedinica (hidraulični delovi)

Cevi rashladnog fluida R-410A Između spoljne i unutrašnje jedinice

H2O cevovod Između unutrašnje jedinice i unutrašnjih grejnih uređaja

Prednosti montaže H2O cevovod ne zahteva dodatnu izolaciju protiv mraza

spoljna i unutrašnja jedinica

ECPSR10-721.pdf 10 3/5/2010 9:23:31 AM

Page 11: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

11

DAIKIN ALTHERMA MONOBLOK SISTEMI

Grejanje i hlađenje (opcija)

Samo spoljna jedinica (kompresor i hidraulični delovi zajedno)

U okviru spoljne jedinice

Između spoljne jedinice i predajnika toplote

Celokupna montaža se sastoji samo od montaže H2O cevovoda

monoblok spoljna jedinica

PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

ECPSR10-721.pdf 11 3/5/2010 9:23:31 AM

Page 12: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

12

Ventilator-

konvektorska jedinica

Centrala

solarne pumpe

Niskotemperaturni

radijator

Solarni

kolektor

Sistem podnog

grejanja

2 / Rezervoar za

toplu vodu

4 / Solarni komplet

1B / Unutrašnja jedinica1A / Spoljna

jedinica

1A / SPOLJNA JEDINICA:EFIKASNO ISKORIŠĆAVANJE ENERGIJE IZ VAZDUHA

Daikin Altherma koristi prirodni izvor energije. Spoljna

jedinica crpi toplotu iz spoljašnjeg vazduha i podiže njegovu

temperaturu na nivo potreban za zagrevanje prostorije.

Ova toplota se prenosi na unutrašnju jedinicu preko cevi

rashladnog fluida (odakle dodatna pogodnost da cevi ne

mogu nikad da se smrznu). Kompaktna spoljna jedinica se

lako montira. Može biti montirana čak i unutar stana, jer ne

zahteva nikakve grube radove (bušenje, kopanje, itd).

2 / REZERVOAR ZA TOPLU VODU:ZA NISKU POTROŠNJU ENERGIJE

Daikin Altherma je isto tako inteligentno rešenje i u pogledu

tople vode za domaćinstva. Jedinstven raspored i specijalan

način postavljanja elemenata sistema povećava energetsku

efikasnost. Voda u akumulacionom rezervoaru se zagreva

prvenstveno termičkom energijom spoljnog vazduha

zahvaljujući izmenjivaču toplote priključenom na toplotnu

pumpu. Međutim, dodatni električni grejni element u rezervoaru

1B / UNUTRAŠNJA JEDINICA:SRCE DAIKIN ALTHERMA SISTEMA

Unutrašnja jedinica zagreva vodu koja cirkuliše kroz

niskotemperaturne radijatore, sisteme podnog grejanja ili

ventilator-konvektorske jedinice i obezbeđuje toplu vodu

za domaćinstvo. Ako se odlučite za kombinaciju grejanja

i hlađenja, unutrašnja jedinica takođe može smanjiti

temperaturu vode i tako obezbediti prijatnu svežinu

prostorija.

KAKO DAIKIN ALTHERMA TOPLOTNA PUMPA VAZDUH-VODA FUNKCIONIŠE?

Sistem se sastoji od 6 komponenti koje zajedno ostvaruju idealnu temperaturu vode i udobnost.

PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE - OSNOVNE INFORMACIJE

tople vode za domaćinstvo može obezbediti dodatnu toplotu

potrebnu za korišćenje tuš-kabine, kade ili lavaboa. Voda se

u potrebnim intervalima automatski zagreva do 70°C radi

sprečavanja razvoja bakterija. Uz Daikin Altherma sistem uvek

ćete imati prijatno toplu i savršeno bezbednu vodu. U zavisnosti

od dnevne potrošnje tople vode, postoje različite veličine Daikin

Altherma rezervoara tople vode za domaćinstva.

ECPSR10-721.pdf 12 3/5/2010 9:23:32 AM

Page 13: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

13

3 / Monoblok

spoljna jedinica

6 / SOBNI TERMOSTAT

Idealna sobna temperatura se efikasno, lako i brzo reguliše pomoću

bežičnog ili žičanog sobnog termostata. Spoljni senzor (EKRTETS)

može biti postavljen između podnog grejanja i poda, kao opcija,

umesto bežičnog sobnog termostata. Ovaj senzor omogućava

preciznije merenje i još optimalnije i energetski efikasnije reguliše

nivo udobnosti korisnika.

*EKRTW - žičani zidni tip; EKRTR - bežični tip.

2 / Rezervoar

tople vode za

domaćinstva

3 / MONOBLOK SPOLJNA JEDINICA: SVI DELOVI U JEDNOM BLOKU

Pored Daikin Altherma sistema sa spoljnim i unutrašnjim jedinicama,

Daikin je uveo i „monoblok“ verziju, u kojoj su svi hidraulični delovi

4 / SOLARNI KOMPLET

Solarni komplet obezbeđuje prenos solarne toplote ka Daikin

Altherma rezervoaru tople vode preko spoljnog izmenjivača

toplote. U poređenju sa rezervoarima sa dva izmenjivača toplote,

ovaj sistem omogućuje grejanje kompletnog sadržaja rezervoara

solarnom toplotom i, ako je potrebno, energijom toplotne pumpe.

5 / SOLARNI KOLEKTOR

Kolektori velike efikasnosti pretvaraju kratkotalasno solarno

zračenje u toplotu preko svoje obloge koja deluje selektivno na

sunčane zrake. Kolektori mogu biti montirani na krovnom crepu.

smešteni unutar spoljne jedinice. U okviru ovog novog sistema

su cevi za vodu (umesto cevi za rashladni fluid) smeštene unutar

spoljne jedinice. Ovim se uprošćuje i ubrzava montaža.

5 / Solarni

kolektor

PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

6

ECPSR10-721.pdf 13 3/5/2010 9:23:32 AM

Page 14: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

14

IZVANREDAN UČINAK ZAHVALJUJUĆI INVERTERSKOM PRINCIPU

Koeficijent učinka (COP) toplotne pumpe Daikin Altherma

može mahom da se pripiše Daikin-ovom inverterskom

principu. Integrisani pretvarač frekvence podešava rotacionu

brzinu kompresora prema potrebama zagrevanja. Zbog

toga sistem retko radi pod punim kapacitetom a potrošač

plaća samo za energiju koja mu je stvarno potrebna.

ANTIKOROZIVNI TRETMAN IZMENJIVAČA TOPLOTE

Izmenjivač toplote u grupi spoljnih elemenata je uvek tretiran

protiv korozije. Ovaj tretman garantuje značajno povećanje

otpornosti protiv korozije izazvane kiselom kišom ili solju.

Tipični izmenjivač toplote

Aluminijum

Hidrofilni sloj

Akrilatna smola otporna na koroziju

KOMPRESORI VELIKE EFIKASNOSTI

1 - DAIKIN ALTHERMA RAZDVOJENI (SPLIT) SISTEM

1.1 - SPOLJNA JEDINICA

> kompaktna, otporna na promene vremena i jednostavna za montažu

> sadrži kompresor sa inverterskom kontrolom, u cilju energetske efikasnosti i precizne regulacije temperature

> radni opseg toplotne pumpe: grejanje i topla voda za domaćinstvo sve do spoljašnje temperature od -20°C

Pužni kompresori koji se nalaze u Daikin Altherma

modelima velikog kapaciteta (11 do 16 kW) su

kompaktni, otporni, tihi uređaji koji garantuju

optimalnu pouzdanost tokom rada (nema ventila

ni ugrađenih spojnica) i efikasnost (zahvaljujući

niskom početnom protoku i konstantnom koeficijentu

kompresije).

Daikin Altherma modeli malog kapaciteta (6 do

8 kW) su opremljeni klatnim kompresorom.

Klatni kompresori poslednjih 10 godina postaju

sve popularniji na području energetski efikasnog

učinka (gubici i trenje su praktično nepostojeći).

Lagano pokretanje

Temperatura ostaje stabilnaTemperatura / Ulazna snaga

Vreme

Podešena temp.

toplotna pumpa sa inverterom

toplotna pumpa bez invertera

Grejanje:

PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE - TEHNIČKE INFORMACIJE

ECPSR10-721.pdf 14 3/5/2010 9:23:33 AM

Page 15: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

15

> postoje dve verzije: EKHBH samo za grejanje, EKHBX za

grejanje i za hlađenje

> ugrađen rezervni električni grejač za dopunsko

grejanje tokom izuzetno niskih spoljnih temperatura, ili

kao rezerva u sličaju kvara spoljne jedinice

> 2 zaustavna ventila za montažu izlaza i ulaza vode

> kompaktna i jednostavna za montažu: sve komponente

dolaze već montirane i svi delovi su lako dostupni za

održavanje. Zidna instalacija je slična instalaciji standardnog

grejanja na gas.

Grejanje i hlađenje

Ako odaberete Daikin Altherma sistem sa reverzibilnom

unutrašnjom jedinicom (EKHBX), on će prema potrebi grejati

ili hladiti kuću. Toplotna pumpa je u tom slučaju opremljena

reverzibilnim četvorokrakim ventilom koji aktivira ciklus

hlađenja i prekida grejanje prostorija. Unutrašnja jedinica

može da hladi prostorije preko poda ili putem ventilator-

konvektorskih jedinica.

Podešavanje temperaturnih granica

Da bi se izbeglo nepravilno ručno podešavanje, mogu se

unapred podesiti temperaturne granice za hlađenje i za

grejanje. Za podno grejanje, na primer, važno je da temperatura

vode bude prilagođena tipu podnih elemenata. S druge

strane, da bi se izbegao problem kondenzacije, temperatura

podnog hlađenja ne sme biti niža od 18°C. Za ventilator-

konvektore, temperatura vode ne sme da siđe ispod 5°C.

1. Izmenjivač toplote

2. Ekspanzioni rezervoar (10 litara)

3. Cirkulator

4. Rezervoar sa rezervnim grejačem

5. Sigurnosni ventil za vazduh

6. Priključak za rashladni fluid

7. Priključak za rashladni gas

8. Priključak za dovod vode

9. Priključak za odvod vode

10. Manometar (vodeno kolo)

11. Filter za vodu

12. Regulacioni ventil

13. Korisnički interfejs

14. Komandna tabla

15. Prekidač protoka

1.2 - UNUTRAŠNJA JEDINICA

9. 8.

7. 6.

13.

10.

2.

1.

14.

3.

15.

12. 5.

4.

11.

DODATNE MOGUĆNOSTI ZAHVALJUJUĆI UNUTRAŠNJOJ JEDINICI…

PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

ECPSR10-721.pdf 15 3/5/2010 9:23:33 AM

Page 16: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

16

2 - DAIKIN ALTHERMA MONOBLOK

1. Kompresor velike efikasnosti

2. Ekspanzioni rezervoar

3. Rezervoar sa rezervnim grejačem

4. Manometar (vodeno kolo)

5. Priključak za rashladni fluid

> Svi hidraulični delovi su smešteni unutar spoljne jedinice

> H2O cevovod između spoljne jedinice i unutrašnje grejne opreme

> Zaštita hidrauličnih delova protiv zamrzavanja

Da bi se cevi za vodu zaštitile od smrzavanja u toku zime,

sve hidrauličke komponente su izolovane. Takođe je

primenjen i specijalni softver, koji aktivira pumpu i rezervni

grejač u slučaju potrebe. Time se sprečava da temperatura

vode padne ispod nule i otklanja potreba da se u cevi za

vodu dodaje glikol.

> Daikin Altherma monoblok dolazi u nekoliko

različitih verzija

- samo za grejanje ili za grejanje i hlađenje

- sa ili bez donjeg pločastog grejača

- jednofazni ili trofazni

- 11 kW, 14 kW ili 16 kW

> Ugrađen rezervni električni grejač za dopunsko

grejanje tokom izuzetno niskih spoljnih temperatura.

Daikin Altherma monoblok sadrži standardno

ugrađen rezervni grejač od 6 kW, koji može da

se podesi na 3 kW (jednofazni uređaji) ili 3,5  kW

(trofazni uređaji) promenom ožičenja.

Ako je potrebno, rezervni grejač od 6 kW moze da se

montira unutar prostorije (takođe može da se podesi na

3 kW ili na 3,5 kW)

> Pužni kompresori koji se nalaze u Daikin Altherma

monoblok modelima (11 do 16 kW) su kompaktni, otporni,

tihi uređaji koji garantuju optimalnu pouzdanost

tokom rada (nema ventila ni ugrađenih spojnica)

i efikasnost (zahvaljujući niskom početnom

protoku i stabilnom koeficijentu kompresije).

1 5

3

4

2

TEHNIČKE INFORMACIJE

ECPSR10-721.pdf 16 3/5/2010 9:23:33 AM

Page 17: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

17

PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

1. - KORISNIČKI INTERFEJS

Kontrola Daikin Altherma sistema se vrši preko digitalnog korisničkog interfejsa, lakog za

upravljanje, ugrađenog u unutrašnju jedinicu i u monoblok. Ekran nudi veliku količinu

korisnih informacija:

3 - KONTROLNI SISTEM

Kontrola grejnog sistema za niske temperature se vrši putem 2 komponente:

2. - SOBNI TERMOSTAT

Termostat meri sobnu temperaturu i komunicira direktno sa korisničkim interfejsom.

LCD ekran sobnog termostata vizuelno prikazuje sve neophodne informacije u vezi sa

podešavanjem Daikin Altherma sistema. Korisnik moze lako da se kreće od jednog do

drugog menija; najčešće korišćene funkcije i režimi su sledeći:

> Podešavanje temperature prostorije, bazirano na merenjima

ugrađenog ili spoljnog senzora

> Režim grejanja ili hlađenja

> Isključivanje (sa ugrađenom funkcijom protiv zamrzavanja)

> Režim godišnjih odmora

> Režim udobnosti ili režim smanjenog rada

> Vreme (dan i mesec)

> Programator na nedeljnoj bazi sa 2 standardna i 5 fabrički

podešenih programa

> Blokiranje tastature

> Podešavanje temperaturnih granica. Instalater može da

promeni gornje i donje granice

FunkcijeŽičani sobni termostat

EKRTW

Bežični sobni termostat

EKRTR

Samo grejanje X X

Grejanje i hlađenje X X

Režim udobnosti X X

Režim smanjenog rada X X

Programirani režim X X

Broj promena zadatih vrednosti 12 dnevno 12 dnevno

Režim godišnjih odmora X X

Funkcija isključivanja X X

Granice zadate temperature X X

Blokiranje tastature X X

Temperaturna zaštita poda* - X

*samo u kombinaciji sa EKRTETS

> Dan u nedelji

> Vreme

> Režim rada (grejanje ili hlađenje, grejanje tople vode za domaćinstvo, tihi rad

spoljne jedinice)

> Provera

> Kompresor

> Pumpa

> Rezervni grejač

> Pojačano grejanje (u rezervoaru za toplu vodu)

> Alarm - kodovi grešaka

> Temperatura (spoljna temperatura, temperatura u rezervoaru tople vode,

temperatura izlazne vode na izlazu unutrašnje jedinice)

ECPSR10-721.pdf 17 3/5/2010 9:23:33 AM

Page 18: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

18

4 - REZERVOAR TOPLE VODE ZA DOMAĆINSTVO

1. Snabdevanje na terenu

2. Priključak za toplu vodu

3. Priključak za regulacioni ventil

4. Regulacioni ventil

(snabdevanje na terenu)

5. Razvodna kutija

6. Poklopac razvodne kutije

7. Otvor za reciklažu

8. Utičnica termistora

9. Priključak dotoka

10. Spirala izmenjivača toplote

11. Priključak povratnog izlaza

12. Ulaz hladne vode

13. Termistor - otvor za upotrebu sa

opcionim solarnim kompletom.

Videti priručnik za instalaciju

EKSOLHWAV1.

> postoje 3 kapaciteta: 150, 200 i 300 litara

> model koji poštuje pravila higijene - od nerđajućeg čelika

ili od emajliranog čelika

> izolacioni materijal (poliuretan) bez CFC debljine 40 mm

za rezervoare od nerđajućeg čelika i 50 mm za emajlirane

čelične rezervoare

> sadrži 2 grejna elementa: izmenjivač toplote na dnu,

gde cirkuliše topla voda iz unutrašnje jedinice i dodatni

električni grejač jačine 3 kW na vrhu

> termistor u rezervoaru tople vode kontroliše 3-kraki ventil

i/ili pomoćni grejač putem unutrašnje jedinice

> rezervoar kapaciteta 150 litara za podne ili zidne modele,

200 i 300 litara jedino za podne modele

TEHNIČKE INFORMACIJE

ECPSR10-721.pdf 18 3/5/2010 9:23:34 AM

Page 19: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

19

DA LI STE ZNALI…?vaš klijent sa solarnim bojlerom može

da uživa u toploj vodi u bilo kom

trenutku, čak i kada nema sunca!

Sistem sadriži integrisani grejač

koji se uključuje kad nema sunca.

MULTIFUNKCIONALNI REZERVOAR TOPLE VODE ZA DOMAĆINSTVO…

> Emajlirani ili nerđajući čelik

Da bi zadovoljio potrebe svih korisnika, Daikin nudi 2 tipa

rezervoara: rezervoar napravljen od nerđajućeg čelika ili

rezervoar koji je emajliran. Oba su, u cilju obezbeđenja

rezervoara protiv korozije, opremljena zaštitnom anodom.

> Dejstvo protiv legioneloze

Rezervoar za vodu ima baktericidno dejstvo u cilju suzbijanja

bakterijske infekcije legioneloze. Može se programirati

na koju temperaturu se zagreva voda u cilju dezinfekcije

(standardna temperatura = 70°C) i u koje vreme - jednom ili

više puta nedeljno.

> Fleksibilna kontrola

Moguće je podesiti „prioritetne podatke“ u vezi sa

proizvodnjom tople vode za domaćinstvo. Na taj način

korisnik ima na raspolaganju toplu vodu u bilo koje

doba dana.

Grejanje vode za domaćinstvo može takođe da se podesi

prema jeftinoj tarifi električne energije. To je još jedna

mogućnost za uštedu.

> Podešavanje temperature uključivanja

i isključivanja

Vi u klijentovo ime podešavate minimalnu i maksimalnu

temperaturu u slučaju kada se voda u rezervoaru

zagreva pomoću toplotne pumpe.

> Odlaganje isključenja dodatnog grejača

Da bi se sprečilo previše često uključivanje i isključivanje

dodatnog grejača, sistem treba da se isključi čim

temperatura pređe željenu temperaturu za maksimalno

4°C.

> Mogućnost da rezervni grejač i dodatni grejač za

pojačano grejanje rade nezavisno jedan od drugog

Moguće je programirati sistem tako da se spreči

istovremeni rad rezervnog grejača i dodatnog grejača

za pojačavanje grejanja. Ovo je interesantno za stanove

sa ograničenim strujnim opterećenjem.

PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

ECPSR10-721.pdf 19 3/5/2010 9:23:34 AM

Page 20: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

20

1

5

BUDUĆNOST: SOLARNI BOJLER

Kad se uzme u obzir godišnji prosek, sunce obezbeđuje

polovinu energije potrebne da se voda za domaćinstvo

besplatno zagreje na željenu temperaturu. Vaš klijent može

da poveže solarni bojler na svoj Daikin Altherma sistem i tako

koristi solarnu energiju. Solarni bojler je termalni sistem koji

koristi solarnu energiju, u kome se sunčani zraci pretvaraju

u toplotu. Toplota se skladišti u rezervoaru za snabdevanje

vodom.

SOLARNI KOMPLET

Solarni komplet obezbeđuje prenos solarne toplote ka

Daikin Altherma rezervoaru tople vode preko spoljnog

izmenjivača toplote. U poređenju sa rezervoarima sa dva

izmenjivača toplote, ovaj sistem omogućuje grejanje

kompletnog sadržaja rezervoara solarnom toplotom i, ako

je potrebno, energijom toplotne pumpe.

2/ Unutrašnja jedinica

1/ Solarni kolektor

5/ Centrala solarne pumpe

3/ Rezervoar tople vode

za domaćinstvo

4/ Solarni komplet

2

3

4

SOLARNI KOLEKTOR

Kolektori velike efikasnosti sa osetljivom selektivnom

oblogom transformišu kratkotalasno solarno zračenje u

toplotu. Kolektori mogu biti montirani na krovnom crepu.

Montaža Daikin Altherma solarnog bojlera

> solarni kolektor

> cevovod i centrala solarne pumpe

> rezervoar za snabdevanje vodom: standardni Daikin Altherma rezervoar tople vode za domaćinstvo

> solarni komplet

> grejač (Daikin Altherma toplotna pumpa koja istovremeno služi za zagrevanje prostorija)

5 - SOLARNI PRIKLJUČAK

TEHNIČKE INFORMACIJE

ECPSR10-721.pdf 20 3/5/2010 9:23:35 AM

Page 21: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

21

DA LI STE ZNALI … ?

Na vrhuncu osunčanosti,

80% korisne solarne energije

može da se transformiše

u korisnu toplotu.

PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

ECPSR10-721.pdf 21 3/5/2010 9:23:35 AM

Page 22: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

22

1 - TOPLOTNA PUMPA VAZDUH - VODA

A / SPOLJNA JEDINICA:EFIKASNA UPOTREBA ENERGIJE IZ VAZDUHA

Spoljna jedinica crpi toplotu iz okolnog spoljašnjeg vazduha.

Ta toplota se prenosi u unutrašnju jedinicu putem cevi

rashladnog fluida.

B / UNUTRAŠNJA JEDINICA: SRCE DAIKIN ALTHERMA SISTEMA

Unutrašnja jedinica prihvata toplotu od spoljne jedinice i

dodatno povišava temperaturu. Time se postiže da voda

u radijatorima i topla voda za upotrebu u domaćinstvu

dostignu temperaturu do 80°C. Zahvaljujući Daikin-ovom

jedinstvenom pristupu toplotnim pumpama, uz upotrebu

kaskadnog kompresora ( jedan u spoljnoj i jedan u

unutrašnjoj jedinici), postiže se optimalna udobnost čak

i pri najnižim spoljnim temperaturama - nije potreban

rezervni električni grejač.

2 - REZERVOAR TOPLE

VODE ZA DOMAĆINSTVO:

ZA NISKU POTROŠNJU ENERGIJEDaikin Altherma sistemi za visoku temperaturu su idealni za

zagrevanje tople vode za domaćinstvo. Dodatni električni

grejač nije potreban. Brzo zagrevanje tople vode za

domaćinstvo znači da je dovoljan manji kapacitet bojlera.

Za porodicu od 4 osobe standardni rezervoar je najbolje

rešenje. Za veće potrebe, postoje i veći rezervoari.

2. DEO DAIKIN ALTHERMA PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE

PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE - OSNOVNE INFORMACIJE

ECPSR10-721.pdf 22 3/5/2010 9:23:36 AM

Page 23: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

23

3 - KORISNIČKI INTERFEJSIdealna sobna tempertura se efikasno, lako i brzo

reguliše zahvaljujući Daikin Altherma korisničkom

interfejsu. On omogućava preciznije merenje i još

optimalnije i energetski efikasnije reguliše nivo

udobnosti korisnika.

GREJANJE I TOPLA VODA ZA DOMAĆINSTVO

POMOĆU SOLARNE ENERGIJE

Daikin Altherma grejni sistem za visoke temperature može opciono da koristi solarnu energiju za proizvodnju tople vode.Ako solarna energija nije odmah potrebna, rezervoar tople vode (EKHWP), predviđen u tu svrhu, može da magacionira do 24 časa veliku količinu tople vode za kasniju upotrebu za domaćinstvo ili za grejanje.

PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE

Solarni kolektor

Unutrašnja jedinica i rezervoar tople vode za domaćinstvo

ECPSR10-721.pdf 23 3/5/2010 9:23:37 AM

Page 24: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

24

1 - TOPLOTNA PUMPA ZA VISOKE TEMPERATURE

PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE - TEHNIČKE INFORMACIJE

Daikin Altherma za visoke temperature koristi 100% termodinamičku energiju u cilju postizanja temperature vode do 80°C

bez dodatnog grejača.

Spolja Unutra

1 2 3Korak Korak Korak

Visoki učinak u 3 koraka:

1. Spoljna jedinica crpi toplotu iz okolnog spoljašnjeg vazduha. Ta toplota se prenosi putem rashladnog fluida R-410A u unutrašnju jedinicu.

2. Unutrašnja jedinica prihvata toplotu i nastavlja da povišava temperaturu uz pomoć rashladnog fluida R-134a.

3. Toplota se prenosi sa rashladnog kola R-410A u vodeno kolo. Zahvaljujući jedinstvenom pristupu sa kaskadnim kompresorima, temperatura vode od 80°C može da se postigne bez dodatnog rezervnog grejača.

ECPSR10-721.pdf 24 3/5/2010 9:23:38 AM

Page 25: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

25

INVERTERSKA KONTROLA PREDSTAVLJA JOŠ VEĆU UŠTEDU!

Inverter neprestano vrši prilagođavanje vašeg sistema

trenutnim grejnim potrebama. Nema potrebe da se

menjaju podešeni podaci: programirana temperatura

se optimalno održava bez obzira na spoljašnje

faktore kao što su osunčanost, broj ljudi u prostoriji,

itd. Postiže se neuporediva udobnost, dugovečnost

sistema koji radi samo onda kad je neophodno i

dodatna ušteda energetskih troškova od oko 30% u

odnosu na toplotne pumpe bez invertera.

2 - UNUTRAŠNJA JEDINICA › Za primene u kojima je potrebno samo grejanje

› Zahvaljujući kaskadnoj tehnologiji, rezervni grejač nije potreban

PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE

Lagano pokretanje

Temperatura ostaje stabilnaTemperatura / Ulazna snaga

Vreme

Podešena temp.

Sistem sa inverterom

Sistem bez invertera

Grejanje:

1. Izmenjivač toplote

R-134a H2O

2. Izmenjivač toplote

R-410A R-134a

3. Pumpa ( DC-inverter za

održavanje fiksnog ΔT)

4. Kompresor R-134a

5. Odzračivanje

6. Manometar

7. Ekspanzioni sud (12 l)

12

3

4

5

6

7

ECPSR10-721.pdf 25 3/5/2010 9:23:38 AM

Page 26: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

26

3 - KONTROLNI SISTEM

Korisnički interfejs vrši kontrolu sistema

grejanja za visoke temperature na 2 načina:

1/ ZADATE VREDNOSTI SE MENJAJU U ODNOSU NA VREMENSKE USLOVE

Kad je funkcija „zadate vrednosi“ uključena,

zadata vrednost temperature izlazeće vode

zavisi od okolne spoljne temperature. Na

niskim spoljnim temperaturama, temperatura

izlazeće vode se povećava da bi mogla

da zadovolji povećane zahteve u pogledu

zagrevanja zgrade. Na višim temperaturama,

temperatura izlazeće vode se smanjuje i time

vrši uštedu energije

2/ TERMOSTATSKA KONTROLA

Idealna sobna tempertura se efi kasno, lako

i brzo reguliše zahvaljujući Daikin Altherma

korisničkom interfejsu sa ugrađenim senzorom

temperature.

Pomoću korisničkog interfejsa za visoke

temperature se postiže garantovana udobnost

na jednostavan način:

› Grejanje prostora

› Tihi režim

› Funkcija smanjene aktivnosti

› Funkcija dezinfekcije

› Funkcija isključivanja

› Tajmer

› Režim grejanja vode za domaćinstvo

ECPSR10-721.pdf 26 3/5/2010 9:23:38 AM

Page 27: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

27

1/ EKHTS-A – SAMO TOPLA VODA ZA DOMAĆINSTVO

Daikin Altherma za visoke temperature može na efikasan način da obezbedi dovoljno tople vode za domaćinstvo. Kompletan

sistem se bez ikakvog problema priključuje na vaše već postojeće radijatore i opremu za toplu vodu.

1

10

7

9

5

1. Priključak za toplu vodu

2. T-spoj (snabdevanje

na terenu)

3. Priključak za regulacioni

ventil

4. Regulacioni ventil

(snabdevanje na terenu)

5. Otvor za reciklažu

6. Utičnica termistora

7. Priključak dotoka

8. Spirala izmenjivača toplote

9. Priključak povratnog izlaza

10. Priključak za hladnu vodu

11. Termistor

12. Anoda

13. Kućište

14. Pomoćni otvori

4 - REZERVOAR TOPLE VODE ZA DOMAĆINSTVO

PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE

FunkcijeRezervoar tople vode za domaćinstvo

EKHTS-A:

Rezervoar tople vode za domaćinstvo

EKHWP-A

Optimalna primena Samo topla voda za domaćinstvoTopla voda za domaćinstvo –

mogućnost solarnog priključka

Način radaVoda koja se nalazi u rezervoaru se

koristi kao topla voda za domaćinstvo

Topla voda za domaćinstvo se

ne nalazi u rezervoaru, ali protiče

kroz njegovu spiralu

Unutrašnja jedinica i rezervoar tople vode mogu da se postave

jedan na drugi zbog uštede prostora, ili jedan pored drugog

ako je visina prostora ograničena.

8

6

12

15

14

7

34

9

11

132

5110

15

ECPSR10-721.pdf 27 3/5/2010 9:23:39 AM

Page 28: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

28

2/ EKHWP-A: TOPLA VODA ZA DOMAĆINSTVA – MOGUĆNOST SOLARNOG PRIKLJUČKA

Rezervoar tople vode za domaćinstvo se sastoji iz dva dela:

Gornji deo, uvek topao – zona vode za grejanje – i donji, hladniji deo – solarna zona.

1. Voda za grejanje se zagreva u gornjem delu akumulacionog rezervoara. Visoka temperatura ove zone omogućava

da uvek ima dovoljno tople vode.

2. Solarni kolektori su efikasniji kada kroz njih protiče hladnija voda. Zbog toga je voda koja protiče kroz solarne

kolektore smeštena u solarnoj zoni.

TEHNIČKE INFORMACIJE

1. Ulaz sa solarnog kolektora (1”F razvodni zglob)

2. Ulaz hladne vode (1”M)

3. Izlaz tople vode (1”M)

4. Ulaz sa toplotne pumpe (1”M)

5. Povraćaj na toplotnu pumpu (1”M)

6. Izlaz grejnog pojačanja (1”M)

7. Ulaz grejnog pojačanja (1”M)

10. Rezervoar tople vode za domaćinstvo

11. Ventil za punjenje i pražnjenje

12. Priključak cevi za nivelaciju (nije u upotrebi)

13. Izmenjivač toplote tople vode za domaćinstvo

14. Izmenjivač toplote za grejanje

15. Izmenjivač toplote za pojačanje solarnog grejanja

16. Toplotna izolacija za pojačanje solarnog grejanja

17. Ulazni otvor za opcioni električni grejač (nije u upotrebi))

18. Ulaz stratifikacione cevi solarnog kolektora

19. Indikator nivoa punjenja

22. Voda iz akumulacionog rezervoara - nije pod pritiskom

23. Solarna zona

24. Zona vode za grejanje

25. Pločica sa imenom

26. Sigurnosna oduška za prelivanje vode

27. Ručica

ECPSR10-721.pdf 28 3/5/2010 9:23:39 AM

Page 29: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

29

PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE

5 - SOLARNI PRIKLJUČAK

SOLARNI KOLEKTORI

Kolektori velike efikasnosti sa osetljivom selektivnom

oblogom vrše transformaciju kratkotalasne solarne

radijacije u toplotu. Kolektori mogu biti montirani na

krovnom crepu.

NAČIN RADA

Solarni kolektori se pune vodom samo kada je sunce

dovoljno jako i toplo.

U tom slučaju se obe pumpe (u kontrolnoj jedinici i u

pumpi) uključe na kratko i pune kolektore vodom iz

akumulacionog rezervoara. Posle punjenja koje traje

kraće od jednog minuta jedna od pumpi se isključuje a

druga nastavlja da održava cirkulaciju vode.

SISTEM KOJI NIJE POD PRITISKOM

Ako nema dovoljno sunca ili je solarni akumulacioni

rezervoar dovoljno zagrejan, i preostala pumpa se isključuje

a sva voda se iz solarnog sistema odvodi u akumulacioni

rezervoar. Ako instalacija nije u upotrebi, površina kolektora

nije pod vodom pa nije potrebno dodavati antifriz. To je još

jedna ekološka prednost!

ECPSR10-721.pdf 29 3/5/2010 9:23:40 AM

Page 30: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

30

1. Primene: „Samo grejanje“, sa sobnim termostatom vezanim na unutrašnju jedinicu

2. Primene: „Grejanje“ i „Proizvodnja tople vode za domaćinstvo“

Temperatura se u svim prostorijama reguliše pomoću ventila postavljenih na svakom vodenom kolu. Topla voda za domaću

upotrebu dolazi iz rezervoara tople vode za domaćinstvo, vezanog na unutrašnju jedinicu.

1. Spoljna jedinica

2. Unutrašnja jedinica

3. Izmenjivač toplote

4. Pumpa

5. Ventil

6. Distributer za vodu (SBI)

7. Ventil

FHL1…3 Grejna petlja ispod/u podu (SBI)

T Sobni termostat

1. Spoljna jedinica

2. Unutrašnja jedinica

3. Izmenjivač toplote

4. Pumpa

5. Ventil

6. Distributer za vodu (SBI)

7. Ventil

8. Motorizovani 3-kraki ventil

9. Regulacioni ventil

10. Pomoćni grejač

11. Spirala izmenjivača toplote

12. Rezervoar tople vode za domaćinstvo

FHL1…3 Grejna petlja ispod/u podu (SBI)

T 1…3 Individualni sobni termostat

M

FHL1FHL2

FHL3

M1

T1

M2

T2

M3

T3

54321

12

10

117

8 6 9

SBI: Ove delove nabavlja instalater

1A/ MOGUĆE KOMBINACIJE - RAZDVOJENI (SPLIT) SISTEMI

3. DEO DAIKIN ALTHERMA TEHNIČKI PODACI

PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

ECPSR10-721.pdf 30 3/5/2010 9:23:40 AM

Page 31: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

31

3. Primene: „Grejanje/hlađenje“ preko sobnog termostata i „Proizvodnja tople vode za domaćinstvo“

Grejanje putem grejnih petlji postavljenih ispod poda i ventilator-konvektora. Hlađenje samo putem ventilator-konvektora.

Topla voda za domaću upotrebu dolazi iz rezervoara tople vode za domaćinstvo, vezanog na unutrašnju jedinicu.

4. Bivalentna primena

M M

FHL1

T

FHL2FHL3

FCU1FCU2

FCU354321

6

7

8 13

10

11 12

1. Spoljna jedinica

2. Unutrašnja jedinica

3. Izmenjivač toplote

4. Pumpa

5. Ventil

6. Distributer za vodu (SBI)

7. Ventil

8. Motorizovani 3-kraki ventil

FHL1…3 Grejna petlja ispod/u podu (SBI)

K1A Relej za aktiviranje

EKHB* uređaja (SBI)

K2A Relej za aktiviranje

rezervoara tople vode (SBI)

T Sobni termostat

TEHNIČKI PODACI

SBI: Ove delove nabavlja instalater

10. Pomoćni grejač

11. Spirala izmenjivača toplote

12. Rezervoar tople vode za domaćinstvo

13. Motorizovani 2-kraki ventil (SBI)

FCU1…3 Ventilator-konvektorska jedinica (SBI)

FHL1…3 Grejna petlja ispod/u podu (SBI)

T Sobni termostat sa prekidačem za hlađenje /

grejanje

10. Pomoćni grejač

11. Spirala izmenjivača toplote

12. Rezervoar tople vode za domaćinstvo

1. Spoljna jedinica

2. Unutrašnja jedinica

3. Izmenjivač toplote

4. Pumpa

5. Ventil

6. Distributer za vodu (SBI)

7. Ventil

8. Motorizovani 3-kraki ventil

14. Spoljni grejni uređaj (SBI)

15. Termostat za temperaturu vode (SBI)

16. Ventil (SBI)

17. Jednokraki ventil (SBI)

ECPSR10-721.pdf 31 3/5/2010 9:23:41 AM

Page 32: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

32

1. Primene: „Samo grejanje“, sa sobnim termostatom vezanim na unutrašnju jedinicu

2. Primene: „Grejanje“ i „Proizvodnja tople vode za domaćinstvo“

Temperatura se u svim prostorijama reguliše pomoću ventila postavljenih na svakom vodenom kolu. Topla voda za domaću

upotrebu dolazi iz rezervoara tople vode za domaćinstvo, vezanog na uređaj.

1. Jedinica

2. Izmenjivač toplote

3. Pumpa

4. Zaustavni ventil

5. Kolektor (snabdevanje na terenu)

FHL1…3 Grejna petlja u podu

(snabdevanje na terenu)

T Sobni termostat (snabdevanje na terenu)

I Korisnički interfejs

1. Jedinica

2. Izmenjivač toplote

3. Pumpa

4. Zaustavni ventil

5. Kolektor (snabdevanje na terenu)

6. Motorizovani 3-kraki ventil

7. Obilazni ventil (snabdevanje na terenu)

8. Pomoćni grejač

9. Spirala izmenjivača toplote

10. Rezervoar tople vode za domaćinstvo

FHL1…3 Grejna petlja u podu

(snabdevanje na terenu)

T 1…3 Individualni sobni termostat

(snabdevanje na terenu)

M 1…3 Individualni motorizovani

ventil za kontrolu petlje FHL1

(snabdevanje na terenu)

I Korisnički interfejs

FHL1FHL2

FHL3

T

I

54321

FHL1FHL2

FHL3

543 721

M

M1

T1

M2

T2

M3

T3

10

6

98

I

PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

1B/ MOGUĆE KOMBINACIJE - MONOBLOK

ECPSR10-721.pdf 32 3/5/2010 9:23:41 AM

Page 33: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

33

FHL1FHL2

FHL3

T

7

T4 T5 T6

4321 12

M

11

M

FCU1FCU2

FCU3

5

5

I

3. Primene: „Grejanje/hlađenje“ preko sobnog termostata i „Proizvodnja tople vode za domaćinstvo“

Grejanje putem grejnih petlji postavljenih ispod poda i ventilator-konvektora. Hlađenje samo putem ventilator-konvektora.

Topla voda za domaću upotrebu dolazi iz rezervoara tople vode za domaćinstvo, vezanog na uređaj.

4. Primene: „Grejanje/hlađenje“ bez sobnog termostata

ali sa sobnim termostatom za grejanje, koji kontroliše podno grejanje i termostatom za hlađenje/grejanje koji kontroliše

ventilator-konvektore.

FHL1FHL2

FHL3

4321

M

10

6 11

98

M

FCU1FCU2

FCU3

5

T

I

1. Jedinica

2. Izmenjivač toplote

3. Pumpa

4. Zaustavni ventil

5. Kolektor (snabdevanje na terenu)

6. Motorizovani 3-kraki ventil

FCU1…3 Ventilator-konvektorska

jedinica sa termostatom

(snabdevanje na terenu)

FHL1…3 Grejna petlja u podu

(snabdevanje na terenu)

T Samo grejanje - sobni termostat

(snabdevanje na terenu)

T4..6 Individualni sobni termostat

za prostoriju sa ventilator-

konvektorskim grejanjem/hlađenjem

(snabdevanje na terenu)

I Korisnički interfejs

TEHNIČKI PODACI

8. Pomoćni grejač

9. Spirala izmenjivača toplote

10. Rezervoar tople vode za domaćinstvo

11. Motorizovani 2-kraki ventil

(snabdevanje na terenu)

FCU1…3 Ventilator-konvektorska jedinica

(snabdevanje na terenu)

FHL1…3 Grejna petlja u podu

(snabdevanje na terenu)

T Sobni termostat sa prekidačem

za hlađenje/grejanje

(snabdevanje na terenu)

I Korisnički interfejs

1. Jedinica

2. Izmenjivač toplote

3. Pumpa

4. Zaustavni ventil

5. Kolektor (snabdevanje na terenu)

7. Obilazni ventil (snabdevanje na terenu)

11. Motorizovani 2-kraki ventil za isključivanje

podnih grejnih petlji u toku procesa

hlađenja (snabdevanje na terenu)

12. Motorizovani 2-kraki ventil za uključivanje

sobnog termostata (snabdevanje na terenu)

ECPSR10-721.pdf 33 3/5/2010 9:23:41 AM

Page 34: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

34

PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

UNUTRAŠNJA JEDINICA

SPOLJNA JEDINICA

EKHBH008B*** EKHBX008B*** EKHBH016B*** EKHBX016B***

Funkcija Samo grejanje Reverzibilno Samo grejanje Reverzibilno

Dimenzije VxŠxD mm 922x502x361 922x502x361 922x502x361 922x502x361

Boja Neutralno bela (RAL 9010)

Materijal Pocinkovani čelik obojen epoksidnom poliester bojom

Težina 46 48

Temperaturni opseg

izlazeće vode

grejanje °C 15~50 15~55

hlađenje °C - 5~22 - 5~22

Ispusni ventil da

FABRIČKI MONTIRAN GREJAČ kW stepeni kapaciteta napajanje električnom energijom

EKHBH(X)008B3V3 / EKHBH(X)016B3V3 3 1 1~/230 V

EKHBH(X)008B6WN / EKHBH(X)016B6WN 6 2 3~/400 V

EKHBH(X)008B9WN / EKHBH(X)016B9WN 9 2 3~/400 V

ERLQ006BV3 ERLQ007BV3 ERLQ008BV3

Dimenzije VxŠxD mm 735x825x300

Nominalni kapacitetgrejanje kW 5,75 6,84 8,43

hlađenje kW 7,20 8,16 8,37

Nominalna ulazna snagagrejanje kW 1,26 1,58 2,08

hlađenje kW 2,27 2,78 2,97

COP 4,56 4,34 4,05

EER 3,17 2,94 2,82

Radni opseg

grejanje °C -20~25

hlađenje °C 10~43

voda za domaćinstvo °C -20~43

Nivo zvučne snagegrejanje dBA 61 61 62

hlađenje dBA 63 63 63

Nivo zvučnog pritiskagrejanje dBA 48 48 49

hlađenje dBA 48 48 50

Težina kg 56

Punjenje rashladnog fluida R-410A kg 1,7

Napajanje električnom energijom 1~/230 V/50 Hz

Osigurači koji se preporučuju A 20

Uslovi merenja: Grejanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Hlađenje Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)

ERLQ011BV3 ERLQ014BV3 ERLQ016BV3 ERLQ011BW1 ERLQ014BW1 ERLQ016BW1

Dimenzije VxŠxD mm 1170x900x320 1345x900x320

Nominalni kapacitetgrejanje kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05

hlađenje kW 13,9 17,3 17,8 15,05 16,06 16,76

Nominalna ulazna snagagrejanje kW 2,46 3,17 3,83 2,54 3,33 3,73

hlađenje kW 3,79 5,78 6,77 4,44 5,33 6,06

COP 4,55 4,42 4,18 4,46 4,35 4,30

EER 3,67 2,99 2,63 3,39 3,01 2,76

Radni opseg

grejanje °C -20~35 -20~35

hlađenje °C 10~46 10~46

topla voda °C -20~43 -20~43

Nivo zvučne snagegrejanje dBA 64 64 66 64 64 66

hlađenje dBA 64 66 69 64 66 69

Nivo zvučnog pritiskagrejanje dBA 49 51 53 51 51 52

hlađenje dBA 50 52 54 50 52 54

Nivo zvučnog pritiska -

tihi noćni rad

grejanje dBA 42 42 43 42 42 43

hlađenje dBA 45 45 46 45 45 46

Težina kg 103 110

Punjenje rashladnog fluida R-410A kg 3,7 2,95

Napajanje električnom energijom 1~/230 V/50 Hz 3N~/400 V/50 Hz

Osigurači koji se preporučuju A 32 20

Uslovi merenja: Grejanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Hlađenje Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)

2A/ TEHNIČKI PODACI - SPLIT (RAZDVOJENI SISTEMI)

(Jedna faza)

(Tri faze)

ECPSR10-721.pdf 34 3/5/2010 9:23:41 AM

Page 35: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

35

TEHNIČKI PODACI

SPOLJNA JEDINICASAMO GREJANJE REVERZIBILNO

JEDNA FAZA sa donjim pločastim grejačem EDLQ011B6V3 EDLQ014B6V3 EDLQ016B6V3 EBLQ011B6V3 EBLQ014B6V3 EBLQ016B6V3

Nominalni kapacitet

grejanje kW 11,20 14,00 16,00 11,20 14,00 16,00

hlađenje kW 12,85 15,99 16,73

grejanje kW 2,47 3,20 3,79 2,47 3,20 3,79

hlađenje kW 3,78 5,65 6,28

COP 4,54 4,37 4,22 4,54 4,37 4,22

EER 3,39 2,83 2,66

Radni opseg

grejanje °C -20~35 -20~35

hlađenje °C 10~46

voda za domaćinstvo °C -20~43 -20~43

Nivo zvučne snagegrejanje dBA 64 64 66 64 64 66

hlađenje dBA 65 66 69

Nivo zvučnog pritiskagrejanje dBA 51 51 52 51 51 52

hlađenje dBA 50 52 54

Težina kg 180 180

Punjenje rashladnog fluida R-410A kg 2,95 2,95

Napajanje električnom energijom 1~/230 V/50 Hz 1~/230 V/50 Hz

Osigurači koji se preporučuju A 32 32

Uslovi merenja: Grejanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Hlađenje Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)

SAMO GREJANJE REVERZIBILNO

TRI FAZE sa donjim pločastim grejačem EDLQ011B6W1 EDLQ014B6W1 EDLQ016B6W1 EBLQ011B6W1 EBLQ014B6W1 EBLQ016B6W1

Nominalni kapacitetgrejanje kW 11,20 14,00 16,00 11,20 14,00 16,00

hlađenje kW 12,85 15,99 16,73

Nominalna ulazna snagagrejanje kW 2,51 3,22 3,72 2,51 3,22 3,72

hlađenje kW 3,78 5,32 6,06

COP 4,46 4,35 4,30 4,46 4,35 4,30

EER 3,39 3,01 2,76

Radni opseg

grejanje °C -20~35 -20~35

hlađenje °C 10~46

voda za domaćinstvo °C -20~43 -20~43

Nivo zvučne snagegrejanje dBA - - - 64 64 66

hlađenje dBA 65 66 69

Nivo zvučnog pritiskagrejanje dBA 49 51 53 49 51 53

hlađenje dBA 50 52 54

Težina kg 180 180

Punjenje rashladnog fluida R-410A kg 2,95 2,95

Napajanje električnom energijom 3N~/400 V/50 Hz 3N~/400 V/50 Hz

Osigurači koji se preporučuju A 20 20

Uslovi merenja: Grejanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Hlađenje Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)

2B/ TEHNIČKI PODACI - MONOBLOK

ECPSR10-721.pdf 35 3/5/2010 9:23:41 AM

Page 36: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

36

PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

SOLARNI KOMPLET

SOBNI TERMOSTAT

termostat - prijemnik

(bežični)

(žičani)

REZERVOAR TOPLE VODE ZA DOMAĆINSTVOEKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2

Zapremina vode l 150 200 300 200 300

Maks. temperatura vode °C 85

Visina mm 900 1150 1600 1150 1600

Prečnik mm 580

Pomoćni grejač kW 3

Napajanje električnom energijom 1~/230 V/50 Hz 2~/400 V/50 Hz

Materijal unutar rezervoara Nerđajući čelik (DIN 1.4521)

Materijal izvan kućišta Meki čelik presvučen epoksidnom bojom

Boja Neutralno bela

Težina praznog rezervoara kg 37 45 59 45 59

EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2 EKHWET150A3V3

Montaža Pod Zid

Zapremina vode l 150 200 300 200 300 150

Maks. temperatura vode °C 75

Visina mm 1205 1580 1572 1580 1572 1205

Prečnik mm 545 545 660 545 660 545

Pomoćni grejač kW 3

Napajanje električnom energijom 1~/230 V/50 Hz 2~/400 V/50 Hz 1~/230 V/50 Hz

Materijal unutar rezervoara Emajlom presvučen čelik (DIN4753TL2)

Materijal izvan kućišta Čelik presvučen epoksidnom bojom

Boja Prirodno bela (RAL 9010)

Težina praznog rezervoara kg 80 104 140 104 140 82

EKSOLHWAV1

Dimenzije VxŠxD mm 770x305x270

Izmenjivač toplote

pad pritiska kPa 21,5

Maks.ulazna temp. °C 110

kapacitet

razmene toploteW/K 1,400

Spoljna temperaturamaks. °C 35

min. °C 1

Napajanje električnom energijom 1 ~/220-240 V/50 Hz

Ulaz izvora napajanja unutrašnja jedinica

Težina kg 8

Nivo zvučnog pritiska dBA 27

EKRTWEKRTR

EKRTETS (opciono)

Termostat Prijemnik

Dimenzije VxŠxD mm 87x125x34 87x125x34 170x50x28 Žica dužine 3m

Težina Neto težina g 215 210 125 65

Spoljna temperaturaMagacioniranje °C -20~60 -20~60 -20~60 -20~60

Način rada °C 0~50 0~50 0~50 0~50

Opseg podešene

potrebne temperature

Grejanje °C 4~37 4~37 - -

Hlađenje °C 4~37 4~37 - -

Sat da da - -

Funkcija regulacije proporcionalni opseg proporcionalni opseg - -

2A/ TEHNIČKI PODACI - OPCIJE

EKSRDS1A sa kontrolerom EKSR3PA

Način montaže Na zidu

Dimenzije VxŠxD mm 332x230x145

Napajanje električnom energijom 230 V / 50 Hz

Kontrola Digitalni kontroler temperaturne razlike - čisti tekst

Maks. potrošnja el. energije kontrolne jedinice Širina 2

Senzor temperature solarne ploče Pt1000

Senzor akumulacionog rezervoara PTC

Senzor povratnog protoka PTC

Senzor ulazne temperature i protoka (opcija) Naponski signal (3,5V DC)

CENTRALA PUMPE

ECPSR10-721.pdf 36 3/5/2010 9:23:41 AM

Page 37: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

37

TEHNIČKI PODACI

EKSV26P EKSH26P

Položaj Vertikalni Horizontalni

Dimenzije VxŠxD mm 2000x1300x85 1300x2000x85

Spoljna površina m2 2,60

Apsorpciona površina m2 2,36

Težina kg 42

Sadržaj vode l 1,7 2,1

Apsorber lepezasta rešetka od bakarnih cevi sa laserski nanetom veoma osetljivom selektivnom aluminijumskom oblogom

Obloga mikro-term (apsorpcija maks. 96%, emisija oko 5% +/- 2%

Gleđ Ploča od sigurnosnog stakla, sa propuštanjem +/- 92%

Toplotna izolacija mineralna vuna, 50mm

Maks. pad pritiska na 100 l/min mbar 3 0,5

Dozvoljeni nagib krova od 15° do 80°

Maks. temperatura mirovanja °C 200

Maks. radni pritisak bar 6

Kolektori su otporni na mirovanje tokom dugog perioda i testirani u odnosu na termo-šok. Minimalni učinak kolektora je preko 525 kWh/m2 na 40% pokrivene površine, lokacija Würzburg, Nemačka.

SOLARNI KOLEKTOR

ECPSR10-721.pdf 37 3/5/2010 9:23:41 AM

Page 38: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

38

1/ MOGUĆE KOMBINACIJE

PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE

PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE

1. Grejanje prostora i tople vode za domaćinstvo sa jednim daljinskim upravljačem instaliranim u dnevnoj sobi

3. Grejanje prostora i tople vode za domaćinstvo sa jednim daljinskim upravljačem instaliranim na uređaju,

i sobnim termostatom instaliranim u dnevnoj sobi

2. Grejanje prostora i tople vode za domaćinstvo sa jednim daljinskim upravljačem instaliranim na uređaju,

i drugim daljinskim upravljačem instaliranim u dnevnoj sobi

1. Spoljna jedinica

2. Unutrašnja jedinica

3. Izmenjivač toplote

rashladnog fluida

4. Izmenjivač toplote vode

5. Kompresor

6. Pumpa

7. Zaustavni ventil

8. Motorizovani 3-kraki

ventil (opciono)

9. Rezervoar tople vode za

domaćinstvo (opciono)

10. Kolektor (snabdevanje

na terenu)

11. Radijator (snabdevanje

na terenu)

12. Elektronski ekspanzioni

ventil

13. Obilazni ventil

(snabdevanje na terenu)

C1 Daljinski upravljač

A Mesto instalacije

B Dnevna soba

1. Spoljna jedinica

2. Unutrašnja jedinica

3. Izmenjivač toplote

rashladnog fluida

4. Izmenjivač toplote vode

5. Kompresor

6. Pumpa

7. Zaustavni ventil

8. Motorizovani 3-kraki ventil

(opciono)

9. Rezervoar tople vode za

domaćinstvo (opciono)

10. Kolektor (snabdevanje

na terenu)

11. Radijator (snabdevanje

na terenu)

12. Elektronski ekspanzioni

ventil

13. Obilazni ventil

(snabdevanje na terenu)

C1 Daljinski upravljač

T Sobni termostat

A Mesto instalacije

B Dnevna soba

1. Spoljna jedinica

2. Unutrašnja jedinica

3. Toplota rashladnog fluida

4. Izmenjivač toplote vode

(snabdevanje na terenu)

5. Kompresor

6. Pumpa

7. Zaustavni ventil

(podređen)

8. Motorizovani 3-kraki

ventil (opciono)

9. Rezervoar tople vode za

domaćinstvo (opciono)

10. Kolektor (snabdevanje

na terenu)

11. Izmenjivač za radijator

(snabdevanje na terenu)

12. Elektronski ekspanzioni

ventil

13. Obilazni ventil

(snabdevanje na terenu)

C1 Daljinski upravljač

(nadređeni)

C2 Opcioni daljinski upravljač

A Mesto instalacije

B Dnevna soba

7 7 10 1343 1212 21

8

6

5

M

11

9

C1A B

C1

7 743 1212 21

8

6

5

M

11

9

10 13

TA B

10 13

C1A BC2

7 743 1212 21

8

6

5

M

11

9

ECPSR10-721.pdf 38 3/5/2010 9:23:43 AM

Page 39: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

39

TEHNIČKI PODACI

4. Grejanje prostora putem podnog grejanja

Za kombinaciju podnog grejanja i radijatora, temperatura vode koju dovodi Daikin sistem je previše visoka. Zato je

neophodno nabaviti uređaj za snižavanje temperature (snabdevanje na terenu). Ovaj uređaj snižava temperaturu vode

(mešanjem tople i hladne vode). Sistem toplotne pumpe ne vrši kontrolu ove funkcije jer to nije originalni proizvod.

Rad i konfiguracija vodenog kola nabavljenog na terenu spadaju u domen odgovornosti instalatera. Daikin jedino nudi

mogućnost postavljanja većeg broja zadatih vrednosti na zahtev klijenta.

1. Spoljna jedinica

2. Unutrašnja jedinica

3. Izmenjivač toplote

rashladnog fluida

4. Izmenjivač toplote vode

5. Kompresor

6. Pumpa

7. Zaustavni ventil

8. Ventil (snabdevanje

na terenu)

9. Rezervoar tople vode za

domaćinstvo (opciono)

10. Elektronski

ekspanzioni ventil

> C1 Daljinski upravljač

> TRD1 Uređaj za snižavanje

temperature 1

> TRD2 Uređaj za snižavanje

temperature 2

8

TRD1

65°C

TRD2

35°C

C1

743 1010 21 6

5 97

TRD1

45°C

TRD2

35°C 65°C

C1

743 1010 21

8

6

5

M

97

Šema A

Rezervoar tople vode za domaćinstvo je montiran paralelno

sa jednim ili više uređaja za mešanje vode. Ovo omogućava

istovremeni radi na grejanju prostora i na grejanju tople vode

za domaćinstvo. U ovom slučaju, podešavanje distribucije

vode je odgovornost instalatera.

Šema B

Rezervoar tople vode za domaćinstvo i uređaj(i) za snižavanje

temperature su montirani u odvojenim vodenim kolima

(sa 3-krakim ventilom). Ova kombinacija ne dozvoljava

istovremeni rad na grejanju prostora i grejanju tople vode

za domaćinstvo.

Zadata vrednost

Podešavanje na terenu Termo status

Topla voda

za domaćinstvo70°C(a) [b-03] ISKLJUČENO UKLJUČENO ISKLJUČENO ISKLJUČENO ISKLJUČENO

Prostor 1 65°C [A-03] ISKLJUČENO UKLJUČENO / ISKLJUČENO UKLJUČENO UKLJUČENO ISKLJUČENO

Prostor 2 35°C [A-04] ISKLJUČENO UKLJUČENO / ISKLJUČENO UKLJUČENO UKLJUČENO UKLJUČENO

Postignuta temperatura vode toplotne pumpe ISKLJUČENO >70°C 65°C 65°C 35°C

Primer konfiguracije:

Zadata vrednost

Podešavanje na terenu Termo status

Prostor 0 65°CDaljinski

upravljačISKLJUČENO UKLJUČENO ISKLJUČENO ISKLJUČENO ISKLJUČENO

Prostor 1 45°C [A-03] ISKLJUČENO UKLJUČENO / ISKLJUČENO UKLJUČENO UKLJUČENO ISKLJUČENO

Prostor 2 35°C [A-04] ISKLJUČENO UKLJUČENO / ISKLJUČENO ISKLJUČENO UKLJUČENO UKLJUČENO

Postignuta temperatura vode toplotne pumpe ISKLJUČENO 65°C 45°C 45°C 35°C

Primer konfiguracije:

1. Spoljna jedinica

2. Unutrašnja jedinica

3. Toplota rashladnog fluida

4. Izmenjivač toplote vode

(snabdevanje na terenu)

5. Kompresor

6. Pumpa

7. Zaustavni ventil

8. Motorizovani 3-kraki

ventil (opciono)

9. Rezervoar tople vode za

domaćinstvo (opciono)

10. Kolektor (snabdevanje

na terenu)

11. Izmenjivač za radijator

(snabdevanje na terenu)

12. Elektronski ekspanzioni

ventil

13. Obilazni ventil

(snabdevanje na terenu)

> C1 Daljinski upravljač

(nadređeni)

> C2 Opcioni daljinski

upravljač (podređen)

> A Mesto instalacije

> B Dnevna soba

ECPSR10-721.pdf 39 3/5/2010 9:23:43 AM

Page 40: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

40

PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE

2A/ TEHNIČKI PODACI - SPLIT (RAZDVOJENI SISTEMI)

JEDNA FAZA TRI FAZE

EKHBRD011AV1 EKHBRD014AV1 EKHBRD016AV1 EKHBRD011AY1 EKHBRD014AY1 EKHBRD016AY1

Funkcija Samo grejanje Samo grejanje

Dimenzije VxŠxD mm 705x600x695 705x600x695

Temperaturni opseg

izlazeće vodegrejanje °C 25~80 25~80

Materijal Fabrički obojena metalna ploča Fabrički obojena metalna ploča

Boja Metalno siva Metalno siva

Nivo zvučne snage dBA 59 60 60 59 60 60

Nivo zvučnog pritiska 1 dBA 38 39 42 38 39 42

Nivo zvučnog pritiska 2 dBA 43 43 43 43 43 43

Težina kg 144,25 147,25

Rashladni fluidTip R-134a R-134a

Opterećenje kg 3,2 3,2

Napajanje električnom energijom 1~/50 Hz/220-240 V 3~/50 Hz/380-415 V

Osigurači koji se preporučuju A 32 16

1 Uslovi merenja: EW: 55°C, LW: 65°C; 1 m ispred uređaja; integrisan dizajn (+ rezervoar)2 Uslovi merenja: EW: 70°C, LW: 80°C; 1 m ispred uređaja; integrisan dizajn (+ rezervoar)

JEDNA FAZA TRI FAZE

SA DONJIM PLOČASTIM GREJAČEM ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERRQ011AY1 ERRQ014AY1 ERRQ016AY1

Dimenzije VxŠxD mm 1345x900x320 1345x900x320

Nominalni kapacitet grejanje kW 11 14 16 11 14 16

Nominalna ulazna snaga 1 grejanje kW 3,57 4,66 5,57 3,57 4,66 5,57

COP 1 3,08 3,00 2,88 3,08 3,00 2,88

Nominalna ulazna snaga 2 grejanje kW 4,40 5,65 6,65 4,40 5,65 6,65

COP 2 2,50 2,48 2,41 2,50 2,48 2,41

Radni opseggrejanje °C -20~20 -20~20

voda za domaćinstvo °C -20~35 -20~35

Nivo zvučne snage grejanje dBA 68 69 71 68 69 71

Nivo zvučnog pritiska grejanje dBA 52 53 55 52 53 55

Težina kg 120 120

Punjenje rashladnog fluida R-410A kg 4,5 4,5

Napajanje električnom energijom 1~/50 Hz/230 V 3~/50 Hz/400 V

Osigurači koji se preporučuju A 32 16

1 Uslovi merenja: EW: 55°C, LW: 65°C, T = 10°C; spoljašnji uslovi: 7°CDB/6°CWB2 Uslovi merenja: EW: 70°C, LW: 80°C, T = 10°C; spoljašnji uslovi: 7°CDB/6°CWB

UNUTRAŠNJA JEDINICA

SPOLJNA JEDINICA

ECPSR10-721.pdf 40 3/5/2010 9:23:43 AM

Page 41: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

41

TEHNIČKI PODACI

2B/ TEHNIČKI PODACI - OPCIJE

EKHTS200A EKHTS260A

Zapremina vode l 200 260

Maks. temperatura vode °C 75

Dimenzije VxŠxD mm 1335x600x695 1610x600x695

Dimenzije - ugrađeno

u unutrašnju jedinicuVxŠxD mm 2010x600x695 2285x600x695

Materijal izvan kućišta Fabrički obojena metalna ploča

Boja Metalno siva

Težina praznog rezervoara kg 70 78

Rezervoar Materijal Nerđajući čelik (DIN 1.4521)

REZERVOAR TOPLE VODE ZA DOMAĆINSTVO

EKSRPS3

Način montaže Sa strane rezervoara

Dimenzije VxŠxD mm 815x230x142

Napajanje električnom energijom 230 V / 50 Hz

Maks. potrošnja električne energije 245

Kontrola Digitalni kontroler temperaturne razlike - čisti tekst

Maks. potrošnja el. energije kontrolne jedinice Širina 2

Senzor temperature solarne ploče Pt1000

Senzor akumulacionog rezervoara PTC

Senzor ulazne temperature i protoka (opcija) Naponski signal (3,5V DC)

EKHWP300A EKHWP500A

Način montaže Parapetni

Boja kućišta Prljavo siva - RAL 7037

Materijal kućišta Polipropilen otporan na šokove

Zapremina vode l 300 500

Maksimalna temperatura vode °C 85 85

Dimenzije VxŠxD mm 1590x595x615 1590x790x790

Težina praznog rezervoara kg 67 100

Izmenjivač toplote

tople vode za

domaćinstvo

Materijal Nerđajući čelik 1,4404

Zapremina l 27,8 28,4

Maksimalni radni pritisak bar 6 6

Površina izmenjivača toplote m2 5,7 5,9

Prosečni specifični termalni izlaz W/K 2,795 2,860

Opterećivanje

izmenjivača

Materijal Nerđajući čelik 1,4404

Zapremina l 12,3 17,4

Površina izmenjivača toplote m2 2,5 3,7

Prosečni specifični termalni izlaz W/K 1,235 1,809

Pomoćni solarni

izmenjivač toplote

Materijal Nerđajući čelik 1,4404

Zapremina l - 5

Površina izmenjivača toplote m2 - 1,0

Prosečni specifični termalni izlaz W/K - 313

CENTRALA PUMPE

REZERVOAR TOPLE VODE ZA DOMAĆINSTVO SA SOLARNIM PRIKLJUČKOM

EKSV26P EKSH26P

Položaj Vertikalni Horizontalni

Dimenzije VxŠxD mm 2000x1300x85 1300x2000x85

Spoljna površina m2 2,60

Apsorpciona površina m2 2,36

Težina kg 42

Sadržaj vode l 1,7 2,1

Apsorber lepezasta rešetka od bakarnih cevi sa laserski nanetom veoma osetljivom selektivnom aluminijumskom oblogom

Obloga Mikro-term (apsorpcija maks. 96%, emisija oko 5% +/- 2%

Gleđ Ploča od sigurnosnog stakla, sa propuštanjem +/- 92%

Toplotna izolacija Mineralna vuna, 50mm

Maks. pad pritiska na 100l/min mbar 3 0,5

Dozvoljeni nagib krova od 15° do 80°

Maks. temperatura mirovanja °C 200

Maks. radni pritisak bar 6

Kolektori su otporni na mirovanje tokom dugog perioda i testirani u odnosu na termo-šok. Minimalni učinak kolektora preko 525 kWh/m2 na 40% pokrivene površine, lokacija Würzburg, Nemačka.

SOLARNI KOLEKTOR

ECPSR10-721.pdf 41 3/5/2010 9:23:43 AM

Page 42: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

42

SOFTVER ZA SELEKCIJUDaikin Altherma softverski program omogućava da se lako i

brzo dođe do informacija o pogodnostima određenog Daikin

Altherma sistema.

Program zahteva određen broj informacija, kao što su:

položaj, grejna površina, potreban grejni kapacitet, ulazna i

izlazna temperatura vode u razvodnoj mreži i lokalne cene

električne energije. Pošto sakupi ove podatke, program

prikazuje sledeće simulacione podatke:

Dan toplotne pumpe

Noć toplotne pumpe

Dan električnih elemenata

Noć električnih elemenata

Potrošnja električne energije (kWh)

300

600

900

1200

1500

0

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec

Mesec

1. Lista materijala sa tehničkim podacima

2. Simulacioni grafi koni:

a) Potreban i ostvariv grejni kapacitet; simulacija koefi cijenta SPF (ili sezonskog COP-a)

b) Ukupno trajanje perioda grejanja u funkciji spoljne temperature

c) Godišnji izdaci za električnu energiju u poređenju sa grejnim sistemima koji koriste gas ili naftu

d) Godišnja vrednost CO2 izbačenog u atmosferu u poređenju sa grejnim sistemima koji koriste gas ili naftu

e) Godišnja potrošnja energije u kWh

f ) Mesečni izdaci za električnu energiju u €

g) Ukupna vrednost termalne energije u kWh u funkciji od spoljne temperature

h) Oslobođena mesečna toplota po m2 (u kWh/m2)

Svi ovi podaci su sakupljeni u izveštaju koji je kreiran pri simulaciji. Ukoliko vas ovaj softver interesuje, obratite se svom

lokalnom predstavniku

SOFTVER

ECPSR10-721.pdf 42 3/5/2010 9:23:43 AM

Page 43: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

43

DA LI STE ZNALI … ?

Daikin ima preko 50 godina iskustva sa

toplotnim pumpama i isporučuje preko

milion pumpi godišnje domaćinstvima,

prodavnicama i kancelarijama.

DAIKIN ALTHERMA

ECPSR10-721.pdf 43 3/5/2010 9:23:43 AM

Page 44: Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

DAIKIN, PARTNER U KOJEG MOŽETE IMATI

POVERENJA

Daikin je specijalista za sisteme klimatizacje – kako za stambene, tako i za veće komercijalne i industrijske prostore. Sve ćemo učiniti da u potpunost zadovoljimo potrebe naših klijenata.

NAJNOVIJA TEHNOLOGIJA, PROIZVODI

VRHUNSKOG KVALITETA

Nova dostignuća, stalna poboljšanja i najviši kvalitet proizvoda predstavljaju Daikin-ov moto. Celokupni Daikin-ov tim je u svakom trenutku spreman da vam ponudi optimalne informacije i savete.

NEZAGAĐENA ŽIVOTNA SREDINA

Kad vaš klijent nabavi bilo koji Daikin-ov proizvod, on time značajno doprinosi održanju kvaliteta svoje životne sredine. Mi se borimo za ograničenje energetske potrošnje, smanjenje otpada i upotrebu obnovljive energije, istovremeno donoseći potrošaču kvalitet i udobnost. Daikin se striktno pridržava ekoloških principa proizvodnje i trudi se da ograniči upotrebu materija štetnih za životnu sredinu.

EC

PS

R1

0-7

21

• C

D •

01

/10

• C

op

yrig

ht

Da

ikin

Ov

o iz

da

nje

za

me

nju

je p

reth

od

no

: EC

PS

R0

9-7

21

.

Od

go

vo

rni u

red

nik

: Da

ikin

Eu

rop

e N

.V.,

Za

nd

vo

ord

est

raa

t 3

00

, B-8

40

0 O

ost

en

de

Distribucija Daikin proizvoda se vrši preko:

Ovaj katalog je napravljen u cilju pružanja informacija i ne podrazumeva zvaničnu ponudu od strane Daikin

Europe N.V.. Kompanija Daikin Europe N.V. je sadržinu ovog kataloga sastavila na osnovu svih saznanja do

kojih je došla. On ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost

sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu.

Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Kompanija Daikin Europe N.V. bezuslovno

odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled

upotrebe i/ili tumačenja ovog kataloga. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija

Daikin Europe N.V.

Daikin Altherma uređaji za visoke temperature nisu u

skladu sa Eurovent programom.

Jedinstveni položaj kompanije Daikin kao proizvođača

opreme za klimatizaciju, kompresora i rashladnih uređaja

je prirodno rezultirao njenim aktivnim učešćem u zaštiti

čovekove sredine. Već nekoliko godina Daikin namerava

da zauzme vodeći položaj u snabdevanju proizvodima

koji imaju ograničen uticaj na životnu sredinu. Ostvarenje

tog cilja zahteva ekološki usklađeno oblikovanje i razvijanje

širokog asortimana proizvoda i sistema koji omogućavaju

uštedu energije i smanjenje otpadnih materija.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, 2345 Brunn/Gebirge, Austria

Tel.: +43/2236/325 57, Fax: +43/2236/325 57-900, e-mail: [email protected], www.daikin-ce.com

ECPSR10-721.pdf 44 3/5/2010 9:23:44 AM