of 28/28
GLASNIK OPĆINE OMIŠALJ proslavljen dan općine DUHOVSKI UTOREK SVIBANJ 2016. BR. 104 oTvorena TrŽniCa U OMIŠLJU rUKoMeTaŠiCe oMiŠlja IZBORILE 2. LIGU

GLASNIK - omisalj.hr

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GLASNIK - omisalj.hr

SVIBANJ 2016.BR. 104
IMPRESSUM / UVODNIK / SADRAJ
uvoDNIK Poštovani mještani Omišlja i Njivica, pred vama je novi opinski Glasnik, u meni moda najdraem dijelu godine, neposredno poslije obi- ljeavanja Duhovskog utorka- Dana naše opine, a uoi glavne turistike sezone prepune raznih do- gaaja i programa. Za mene kao naelnicu vrijeme je to kada se, pri- premajui pozdravni govor za sveanu sjednicu Opinskog vijea, prisjeam svega što se dobro ili loše dogodilo u vremenu koje je proletjelo od lanjskog Utorka. Vjerujem da ete se sloiti sa mnom da smo se uhvatili u koštac s mnogim teškim temama i doka- zali da se moe mnogo toga postii, ali uz ogro- man trud, rad i uloenu energiju. Ove se zime i proljea radilo više nego ikada i u ovom tekstu nema dovoljno mjesta da pobrojim sve zapoete, završene ili planirane radove, velike ili ma- nje vrijednosti i znaaja. Spomenuti u, stoga, samo neke: izgradnja i otvorenje omišaljske trnice, obnova fasada zgrada Turistike zajednice u Njivicama i Ga- lerije Lapidarij u Omišlju, ureenje nekoliko njivikih i omišaljskih parkova, odnosno djejih igrališta, sana- cija i ureenje niza prometnica: Ulice Kralja Tomislava i Gromaine, šetnica Put mora, ulica Bu i Kaninar, plae Veja i Jadran... Sve te radove pratila je elja da
udovoljimo vašim i potrebama vaših najdraih. Zato smo posebnu panju posvetili upravo djeci i mladima: prvi put osigurali smo sredstva za stipendije za prve i druge razrede srednje škole, zatim besplatne udbe- nike za sve razrede osnovne škole, a uskoro kreemo i u zamjenu dotrajale stolarije na našoj Osnovnoj školi. Predstoji nam još puno rada u realizaciji nova eti- ri znaajna objekta u našoj opini: knjinice, druš- tvenog doma, reciklanog dvorišta graevinskog otpada i proširenja groblja. Teška je i iscrpljujua borba s esto nerazumnom dravnom birokra- cijom, ali neemo odustati. Baš kao što nismo odustali niti od uspostave zakonitog i efikasnog funkcioniranja kampa u Omišlju. Zbog upornosti i odlunosti da svim stanovnicima vratimo što im pripada, ovo smo proljee otvorili novu stranicu u omišaljskom turizmu, pa imamo zašto vjerovati da nas eka sunana budunost. Pred nama je još jedna turistika sezona u kojoj oekujemo dobre rezultate, a Opina i Turistika zajednica potrudile su se pripremiti raznovrstan i sadrajan program u kojem svatko moe nai ne- što za sebe. elim vam uspješnu sezonu, dobar “ulov” i zado- voljne goste!
Vaša naelnica
Za izdavaa mr. sc. Mirela Ahmetovi
Glavni urednik Ernest Marinkovi
Grafika urednica Karin Hofbauer
Fotografije Komuna d.o.o. Arhiva
Tisak Tiskara Kasani, Zagreb
Naklada 1000 komada
Najvanija je toka 26. sjednice Opinskoga vijea bila Godišnje izvješe o izvršenju Prorauna Op- ine Omišalj za 2015. godinu, koje je vijenicima podnijela opinska naelnica, Mirela Ahmetovi. Prema Proraunu je za 2015. godinu prvotno plani- rano 34,097.772 kune. Uslijedile su tri izmjene i do- pune Prorauna. Prva je bila u srpnju i to iz razloga ukljuivanja prenesenog viška prihoda iz 2014. Dru- ga izmjena prorauna donijeta je u studenom 2015., kada je proraun smanjen na iznos od 34,490.716 kuna iz razloga što su bili završeni projekti koji su voeni s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost, ali i zbog manjeg troška projekta vr- tia negoli je to bilo planirano te zbog usklaenja sredstava planiranih za proširenje groblja Sv. Duh. Trei je rebalans donesen zbog smanjenja realizacije projekta Ribarske obale, s obzirom na to da je zbog
26. SJEDNICA VIJEA
prihodi vei od planiranih dinamike izrade projekta i dokumentacije te ishoe- nje akata za gradnju bilo nuno smanjiti sredstva za taj projekt. Izuzet je i projekt knjinice, zbog imovin- sko-pravnih problema koji se nisu uspjeli riješiti do planiranoga roka te je Proraun u konanici iznosio 32,663.661 kunu. – Izmjene su Prorauna legitiman proces planiranja, posebno onda kada se projekti realiziraju, a uspo- redno se štedi na rashodima za te projekte. Izuzet- no sam ponosna ne samo na sve nas kao vladajuu strukturu ove Opine, nego i na cijeli Upravni odjel Opine Omišalj koji je velikim naporom i radom us- pio pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za jako velike iznose financijskih sredstava iz vanjskih izvora koje smo dovukli, prvenstveno iz Ministarstva, Fon- da za zaštitu okoliša i Primorsko-goranske upanije i time ostvariti prihode i vee nego što su planirani i to
2-4
5-6
6-8
12-14
16-18
19
20
24-25
26-27
OTVORENA OMIŠALJSKA TRNICA
TURIZAM
RAZGOVOR DAMIR KEDO
3
27. SJEDNICA VIJEA
prihvaen prijedlog odlUKe o izMjenaMa i dopUnaMa UpU2 – njiviCe Središnja toka 27. sjednice Opinskoga vi- jea, odrane 28. travnja, bila je prihvaanje konanog prijedloga odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanistikog plana ure- enja 2 – Njivice, kojoj je prisustvovao i Bo- jan Bili, arhitekt-urbanist i izraiva izmje- na i dopuna, koji u njegovoj izradi sudjeluje od 2010. godine. U izradi Plana aktivan je bio i Odbor za pro- storno ureenje i zaštitu okoliša, na elu s predsjedniko Nikolom Dujmoviem, koji je vijenicima iznio pregled promjena na ko- jima se radilo. – Ovim Izmjenama i dopunama UPU-a 2 Nji- vice postigla se racionalna organizacija pro- stora pri planiranju javnih i centralnih sadraja u zoni centra Peharek. U tom smo podruju na adekvatan nain ukljuili zemljište u opin- skom vlasništvu, s ciljem osiguranja prostora za društvene namjene. Tu e biti mogue gra- diti novi centar naselja Njivice sa središnjim trgom, ambulantom, vrtiem, parkingom ili drugim javnim sadrajem kojega stanovnici ocijene potrebnim. Podruje je zateeno u fazi prodanog prostora, planiranog za apartmani- zaciju, ime bi Njivice ostale uskraene za mo- gunost kvalitetnog razvoja. Stvoreni su i uvjeti za izgradnju centralnih i javnih sadraja u na- selju Kijac, gdje boravi najvei broj stanovnika. Takoer, onemoguila se daljnja prenamjena ranije zamišljenih poslovnih prostora s ciljem javne namjene u privatne stanove. Omoguio se potreban broj parkirnih mjesta u široj zoni centra mjesta, kao i dodatna parkirališta u na- selju Kijac, koja e biti u funkciji stambenog naselja i plae, pojasnio je Dujmovi. Novim se Izmjenama i dopunama zašti- tilo „Poje“ od daljnje apartmanizacije, a planirana izgradnja hotela bit e limitira- nih gabarita i visoke kategorije. Takoer, omoguilo se povezivanje zone rekreacije s buduim centrom mjesta, crkvom, plaom,
za 1,5%, odnosno 500.000 kuna. Takoer, uz velik broj zahtjevnih projekata, Upravni odjel je uspio iznijeti rashode u iznosu od 96 %, što je izuzetno visok postotak izvršenja projeka- ta, odnosno svega onoga što smo planirali, zadovoljno je rekla naelnica. Dodajmo ovome da su godišnji planirani pri- hodi ostvareni u iznosu od 30,403.118,28 kuna, odnosno 101,6% planiranoga. Prihodi od po- reza ostvareni su u iznosu od 11,004.867,41 kn, odnosno za 13% manje u odnosu na isto razdoblje u 2014. godini, a razlog smanjenja je stupanje na snagu novog Naputka, odnosno promjena modela financiranja. Naime, sredstva koja Opina ostvari iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj oto-
ka iz namjenskih sredstava poreza na dohodak koje je dravni proraun uprihodovao, od 1. sijenja 2015. knjigovodstveno se evidentiraju kao kapitalne pomoi iz dravnog prorauna, a ne više na prihodima od poreza. Izuzev toga, svaka vrsta prihoda biljei poveanje. Uspored- no s 2014. godinom, u 2015. prihod od poreza na promet nekretnina je 13% viši, prihodi od pomoi su 59% viši, prihodi od zakupa poslov- nih prostora su viši za 86%, prihodi od boraviš- ne pristojbe su 46% viši, prihodi od katastarske izmjere 24% viši, komunalna naknada 1% i ko- munalni doprinos 7% viši.
razvojni projekti Naelnica je podnijela i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Opine Omi-
starom jezgrom Njivica i buduim arheo- loškim parkom. – Ulaz u Kijac ranije je bio zamišljen kao indu- strijska zona, poput one na ulazu u Omišalj, a sada je u njoj omogueno planirati i zonu sa zabavnim sadrajima koji nedostaju u cjeloku- pnoj turistikoj ponudi otoka, naravno ako se
šalj za razdoblje od 2015. do 2017. godi- ne. Radi se o gradnji trnice, katastarskoj izmjeri, ureenju Ulice kralja Tomislava, Ri- barskoj obali - luci, obalnome putu i kupa- lištu, izradi baze prostornih i neprostornih podataka. Svi su se razvojni projekti izvršili u relativno visokom omjeru, gotovo 90%. – Razlog manjeg postotka izvršenja pro- grama u odnosu na planirano je ušteda na troškovima prilikom realizacije nekoga pro- jekta, primjerice ureenje Ulice kralja Tomi- slava: planirano je 622.300,00 kuna, a mi smo potrošili 572.231,41 kunu, što ne znai da nešto nije odraeno, nego je dio naših troškova prebaen upanijskoj upravi za ceste, objasnila je naelnica.
E.J.
za to pojavi interes investitora. Uz to, omogu- en je razvoj hotelskog turizma, ukljuivanjem u UPU svih zahtjeva Hotela Njivice: na podruju naselja Bungalovi omoguena je zamjenska izgradnja temeljena na naelima tradicijskoga graditeljstva te je omoguena gradnja bazena i dodatnih uslunih i sportsko-rekreacijskih sa- draja koji su u funkciji dizanja kvalitete turisti- ke ponude. Stvoreni su uvjeti za legalan privez brodica u uvali Kijac s ciljem osiguranja dovolj- nog broja komunalnih vezova za stanovnike Njivica i Kijca te izgradnju ugostiteljskih obje- kata na podruju uvale Kijac i plae u predjelu Rosulja, istaknuo je predsjednik Odbora za pro- storno ureenje i zaštitu okoliša. Što se Rosulja tie, one su zamišljene kao vrtno naselje, nena- rušen zeleni prostor u kojem se mora zadrati velika koliina zelenila i postojea vegetacija. Dobro su riješeni i prometni problemi, a uz sve neizgraene prometnice planira se zaštitni ko- ridor sa zelenim pojasom od šest metara širine cijelom njezinom duinom. Na kraju, vijenici su Biliu zamjerili dugo- trajnost izrade UPU-a 2, što je on pokušao
B. Bili
opravdati opsenošu i detaljnom metodo- logijom i izradom Plana.
rasprava javnosTi UnaTo PoSLovNIKu Valja napomenuti i da je sjednici Vijea prisustvovala javnost kojoj je mimo Po-
slovnika o radu Vijea dana rije. Jedan od prigovaraa na Plan, Ivan Reni, je izjavio da ga opinska naelnica, koja je zbog slubenog puta u SAD bila odsutna sa sjednice, proelnica i voditeljica Odsje- ka za komunalno gospodarstvo, prostor- no ureenje i zaštitu okoliša, s kojima tra-
i sastanak od prosinca prošle godine, ne ele primiti na razgovor. Iznio je Reni još nekoliko primjedbi, a kada su prisutne iz opinskoga Upravnog odjela poeljele regirati na njegov istup, to im nije dozvo- ljeno.
E.J.
Budui da sam na dan odravanja 27. sjed- nice Opinskog vijea Opine Omišalj odr- ane 28. travnja 2016. godine u vijenici Opine Omišalj, s poetkom u 18.00 sati, bila slubeno odsutna, u moje je ime sjednici prisustvovao moj zamje- nik Ranko Špigl. Zbog neistini- tih navoda koji su na sjednici izreeni, ime su u zabludu dovedeni vijenici Opin- skog vijea i cjelokupna javnost opine Omišalj, ovim putem upuujem re- agiranje. Naime, nakon 1. toke dnevnog reda Prijedlog odluke o donošenju izmje- na i dopuna Urbanistikog plana ureenja 2-Njivice (NA 1), prije poetka pauze, rije je dana javnosti, g. Ivanu Reniu, koji je u svojem obraanju iznio nekoliko neistinitih navoda: 1. Da, vezano za Izmjene i dopune UPU
2-Njivice, od prosinca 2015. godine trai sastanak s naelnicom, proelni- com i voditeljicom Odsjeka za komu- nalno gospodarstvo, prostorno uree- nje i zaštitu okoliša, a da ga nitko ne eli primiti.
2. Da je Opina „potezom pera pretvori- la“ njegovo (zemljište) u „naše“.
3. Da je neprihvatljivo da su 24 sata pri- je sjednice dostavljeni odgovori na primjedbe na Izmjene i dopune UPU 2-Njivice.
Vjerujem da su navedeni neistiniti navodi g. Ivana Renia djelomino uzrokovani nedo- voljnom educiranosti o zakonom propisa- noj proceduri izrade konanog prijedloga i usvajanja urbanistikih planova, a djelomino omaškom zbog velikog broja tema o kojima je g. Reni ve 10-ak godina u usmenim i pisanim korespondencijama s Opinom. O neistinitim navodima ovim putem upo- znajem sve vijenike i javnost kako slijedi:
reni je U sTalnoM KonTaKTU s opinoM 1. Neistinit je navod g. Ivana Renia da je u prosincu traio sastanak s naelnicom, proel- nicom i voditeljicom Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno ureenje i zaštitu okoliša, a da ga nitko nije primio. G. Ivan Ren-
REAGIRANJE OPINSKE NAELNICE MIRELE AHMETOVI NA ISTUP IVANA RENIA NA 27. SJEDNICI OPINSKOG VIJEA
gospodin reni govori neisTinU! i je u prosincu 2015. primljen u Upravni odjel Opine Omišalj u prisustvu voditeljice Odsje- ka za komunalno gospodarstvo, prostorno ureenje i zaštitu okoliša i strunog suradni-
ka za prostorno ureenje. Osim toga, u nekoliko se navrata Upravnom
odjelu obraao s pojedinanim pitanjima telefonskim putem. Do danas, nije zaprimljena niti jedna obavijest o nastan- ku novih momenata vezano za Izmjene i dopune UPU 2-Njivice, niti je o predmet- noj problematici zatraen sastanak s voditeljicom Od- sjeka za komunalno gospo- darstvo, prostorno ureenje i zaštitu okoliša, proelni- com ili naelnicom.
Podsjeam da je procedura donošenja ur- banistikih planova propisana Zakonom o prostornom ureenju te da ista predvia iznošenje primjedbi tijekom razdoblja tra- janja Javne rasprave u pisanom obliku u knjizi primjedbi ili dostavom na adresu Op- ine Omišalj i u usmenom obliku tijekom organiziranoga javnog izlaganja prijedloga urbanistikog plana. Javna rasprava o Izmjenama i dopunama UPU Njivice odrana je od 16. do 30. srp- nja 2015. godine te je na istoj g. Ivan Reni aktivno sudjelovao sa svojim primjedbama. Nakon Javne rasprave, Opina Omišalj je za sve zainteresirane organizirala dodatne izdvojene pojedinane konzultacije, a koje nisu predviene Zakonom o prostornom ureenju. Konzultacije su odrane dana 30. srpnja 2015. godine u Vijenici Opine Omišalj, u prisustvu Predsjednika Opin- skog vijea Krešimira Kraljia, predsjedni- ka Odbora za prostorno ureenje i zaštitu okoliša Nikole Dujmovia, lana Savjeta naelnice Anta Trogrlia, naelnice Mirele Ahmetovi i izraivaa Izmjena i dopuna UPU 2-Njivice Bojana Bilia. G. Ivan Reni konzultacijama je pristupio te dao dodatna pojašnjenja primjedbi koje je dostavio i pi- sanim putem. Sukladno propisanoj proceduri, izraiva Pla- na izradio je Izvješe o javnoj raspravi s pri- mjedbama i prijedlozima usvajanja ili neusva- janja zaprimljenih primjedbi, a Opina ga je uz svu ostalu propisanu dokumentaciju uputila na mišljenje Zavodu za prostorno ureenje
Primorsko-goranske upanije, a potom Mi- nistarstvu graditeljstva i prostornog ureenja RH. Sukladno propisanoj proceduri, po zapri- manju suglasnosti upanijskog Zavoda, a po- tom Ministarstva, Opina je uputila odgovore svakom od davatelja primjedbi koje nisu pri- hvaene ili su djelomino prihvaene. Potom je Prijedlog Izmjena i dopuna UPU 2-Njivice predloen Opinskom vijeu na usvajanje.
ZeMLJIŠte oStAJe u PrIvAtNoM vLASNIŠtvu 2. Neistinit je navod g. Ivana Renia da je Opina „potezom pera pretvorila“ njegovo (zemljište) u „naše“. Urbanistikim planiranjem se ne mijenja vlasništvo nego se odreuje namjena pro- stora (stambena gradnja, zelena površina, rekreacija, turizam i dr.). Vlasništvo g. Ivana Renia ni u jednom dijelu nije niti moe biti promijenjeno. Kao što je navedeno ve prilikom donoše- nja Odluke o izmjenama i dopunama UPU 2-Njivice, zatim tijekom javne rasprave, na izdvojenim konzultacijama te na samoj sjed- nici Vijea 28. travnja 2016. godine na kojoj su usvojene Izmjene i dopune UPU 2-Njivi- ce, namjena prostora odreena je sukladno pravilima odgovornoga urbanistikog pla- niranja uz zaštitu javnog interesa, odnosno interesa svih stanovnika Njivica.
proCedUra 3. Navod g. Ivana Renia da je neprihvat- ljivo da su 24 sata prije sjednice dostavljeni odgovori na primjedbe na Izmjene i dopune UPU 2-Njivice je shvatljiv, meutim, kao što je naprijed navedeno, procedura donošenja Izmjena i dopuna UPU 2-Njivice propisana je u svakom svom dijelu te je nije mogue izbjei. pojedinani odgovori davateljima primjedbi dostavljaju se tek kada na njih suglasnost izda Ministarstvo te isti ne podlijeu promjenama kao samostalni elementi procedure. Sve navedene odgovore na neistinite navo- de g. Ivana Renia na samoj sjednici zahti- jevali su dati predstavnici Upravnog odjela Opine Omišalj, no ukljuenje u raspravu nije im dozvoljeno.
Opinska naelnica: Mr. sc. Mirela Ahmetovi
Mirela Ahmetovi
OPINSKO VIJEE
5
INVESTICIJE
Još jedan povijesni dan za Omišalj dogodio se 26. travnja. Omišalj je dobio svoju prvu suvremenu natkrivenu trnicu. ekalo se ne godinama ve desetljeima, a da se e- kanje isplatilo dokazuje i golem broj graana koji se okupio u sveanom trenutku otvaranja Trnice Omišalj.
Kad se hoe, moe se Iz mandata u mandat projekt trnice papirnato je postojao, ali je uvijek njezina gradnja nekako ispadala iz opinskog prorauna. Ipak, u treoj godini mandata aktualne vlasti konano su doekali mještani, ali i brojni ljetni gosti Omišlja otvorenje. - Nakon što su Omišljani dugo, predugo eljeli jedan ovakav prostor, evo, danas napokon svjedoimo tome da se ipak moe kad se hoe. Uspjeli smo dobiti ova- kvu prekrasnu, modernu i lijepu trnicu, rekla je prilikom otvorenja naelnica Mirela Ahmetovi. Zdanje prve omišaljske trnice nalazi se u samome središtu mjesta, na ulazu u stari grad gdje je u ljetnim mjesecima carevala divlja trnica na kojoj se uz turski tekstil i razne potrebne i sasvim bespotrebne predmete na naješe dotrajalim i neuglednim stolovima i štandovima prodavala hrana u svakakvim, samo ne higijenskim uvjetima. - Nije takav prizor pruao naroito lijepu sliku ni posjetiteljima, kupcima, ali ni tu- ristima koji su ovuda, u samom središtu mjesta šetali. I to je bio jedan od razloga zašto smo po svaku cijenu htjeli realizirati ovaj projekt, ali, dakako, glavni je što smo eljeli obogatiti i osuvremeniti ponudu. Napokon e Omišljani imati i svoju ribarnicu gdje e moi kupovati raznu ribu i morske plodove, imat e svoje voarni- ce, svoju cvjearnicu i raznu drugu ponudu, ali sam uvjerena da e ovo biti mjesto i onih jutarnjih akula i druenja, a trnice su uvijek bilo pogodno mjesto za takvo što, naglasila je Ahmetovi.
omišalj- mjesto kvalitetnog ivota Ukupna vrijednost investicije iznosila je oko dva i pol milijuna kuna, a veina iznosa osigurana je iz opinskog prorauna. S ostatkom u iznosu gotovo pola milijuna usko- ila je Primorsko-goranska upanija. Stoga je otvorenju svjedoio i primorsko-goranski upan. I to, zanimljivo, prvi put otvorenju jedne trnice. - Poslije svih ovih godina mandata i uistinu golemog broja najrazliitijih objekata koji- ma sam polagao kamene temeljce ili presjecao vrpce, danas, eto, nazoim i otvorenju jednoga ovakvog prostora. Svia mi se ovo što vidim. Nevelika, simpatina, ali i vrlo funkcionalna trnica koja e nesumnjivo doprinijeti kvaliteti ivota graana Omišlja, ali i ponudi za naše turiste, rekao je Zlatko Komadina, dodavši da je Omišalj jedinstvena opina po mnogoemu, a posebno po injenici što uspješno spaja gospodarstvo u najširem smislu te rijei i turizam. - Zbog toga, zbog recimo Janafa, a nadam se sutra i neke nove Dine, zbog nove matine škole i vrtia, zbog niza investicija u pomorskom dobru ili onih na ure- enju cestovne i ostale komunalne infrastrukture, Omišalj je jedno od mjesta što prua mogunosti i za kvalitetan ivot stanovništva i za ugodan boravak gostiju, rekao je Komadina pa se osvrnuo i na injenicu da je Primorsko-goran- ska upanija odluila financijski pratiti i gradnju trnice, ali i još neke opinske projekte. upanija je posljednjih nekoliko godina sama inicirala 50-ak projekata i s pozicije Regionalnog razvoja pomogla ih s oko šest milijuna kuna. Dakako, nije posao upanije graditi trnice, ali inicirati, platiti dokumentaciju, odnosno zasijati neki plod- to da. Dalje je na naelnicima poput Ahmetovi da uspješno iskoriste takva inicijalna sredstva i kvalitetno odrade projekt, zakljuio je upan Zlatko Komadina. Radovi na izgradnji poeli su u travnju 2015. godine, a trajali su do oujka ove godine. Na oko 270 etvornih metara brutto površine smjestila su se etiri zatvorena prodajna prostora predviena za mesnicu, ribarnicu, pekarnicu i cvjearnicu, a izmeu njih su se smjestila i dva središnja natkrivena prostora za prodaju na postavljenim pultovima te, povrh svega, i toliko potreban javni sanitarni vor.
OMIŠALJ DOBIO PRVU ZATVORENU TRNICU
oKUsi, Mirisi i boje za sva Ula, ali i mjesto jutarnjih druenja i akula!
5
6
INVESTICIJE
dobro je ovo, odlino! Malo je rei da su stanovnici Omišlja, barem onaj dio koji je odluio doi na sveano otvorenje, bili zadovoljni vienim i doivljenim. - Ovo je ustvari fenomenalno! Pa napokon imamo ne samo pristojan nego reprezen- tativan prostor i za zelenu trnicu i za kupovinu svega onoga što nam je svakodnevno potrebno u kuhinji. Ako mene pitate, s uitkom u dolaziti ovdje svakodnevno, vid- no sretna rekla nam je gospoa Danica, obilazei i paljivo promatrajui svaki kutak trnice. Da ni muški dio populacije nije ostao imun na sve ono što je vidio, dokazuje Josip. - Posebno me raduje injenica da emo imati ribarnicu. Falila nam je jako, a znate i sami koliko nama Bodulima i Primorcima znai imati pri ruci i praktiki kad god hoe- mo dobar riblji zalogaj. Dobro je ovo, odlino, izjavio je Josip. Neki od poslovnih prostora trnice, u prvom redu oni zatvoreni u njezinim paviljoni- ma ve su izlicitirani, odnosno imaju svoje zakupnike i samo je pitanje dana kada e biti stavljeni u funkciju, a opinski natjeaj za zakup još je otvoren i za oekivati je da e novi trbuh Omišlja vrlo skoro izgledati onako kako i dolikuje- pun ivota, amora, ali i prepun okusa, boja i mirisa u kojima e uivati sva ula.
E.M.
drUga Faza Ureenja UliCe Kralja ToMislava Od sredine oujka traju radovi u Ulici kralja Tomislava u Njivica- ma. Radi se o drugoj od tri predviene faze na njezinu ure- e- nju, a rije je o rekonstrukciji vodovoda i izgradnji kanalizacije od kunog broja 43 do broja 71. Preciznije, radovima se rekon- struira vodovod, gradi sanitarna odvodnja, ali se rješava i veliki problem oborinske odvodnje te se ureuju nogostupi i javna parkirališta. Uz sve to, radi bolje preglednosti i vee sigurnosti, djelomino e biti promijenjena i niveleta te e biti rekonstru- irani prilazi kuama. Vrijednost radova iznosi 3,85 milijuna kuna, a investitori su Opina Omišalj, Ponikve voda, Ponikve eko-otok Krk i upanij- ska uprava za ceste. Valja rei da e s dodatnih 300.000 kuna Opina financirati i rekonstrukciju javne rasvjete na navedenoj dionici ulice. Predvieni rok za završetak radova je 15. lipnja.
radovi U UliCi groMaine Do kraja lipnja bit e asfaltirani nogostupi i riješena oborinska odvodnja u ulici Gromaine u Njivicama du koje su, rekon- strukcijom vodovoda, prošle godine ureeni kolnik i rubnjaci. Zahvat e obuhvatiti i izgradnju dva upojna bunara za zbri- njavanje oborinskih voda. Pripremni su radovi na nogostupu i oborinskoj odvodnji poeli sredinom svibnja, njihova vrijed- nost procijenjena je na oko 200.000 kuna, a poslije pripre- mnih radova uslijedit e asfaltiranje nogostupa polovinom lipnja.
E.M.
7
INVESTICIJE
7
U oekivanju još jedne turistike sezone, a s ciljem poveanja kvalitete ivota lokal- nog stanovništva i brojnih gostiju koji e pohoditi Omišalj i Njivice, Opina je po- sljednjih nekoliko mjeseci, osim velikih investicijskih zahvata, organizirala i financirala desetke što veih, što manjih komunalnih radova vrijednih stotine tisua kuna. Neki od njih ve su dovršeni, a ostali su u fazi dovršavanja ili pred poetkom izvoenja radova.
UOI TURISTIKE SEZONE OPINA ODRADILA NIZ KOMUNALNIH RADOVA VRIJEDNIH OKO MILIJUN KUNA
• ureeno je djeje igralište u ulici Bjaniov u kojemu su postavljena razna igrala (ljuljaka, tobogan, vrtuljak, njihalica i visinomjer), ali i 100 etvornih metara anti- stres podloge (vrijednost ulaganja 100.000 kuna)
• u ulici Stran ureuje se tzv. vanjski fitnes sa sedam sprava za vjebanje te izgrae- nim temeljima i podestom oko sprava (70.000 kuna)
• na Trgu Ante Starevia u Njivicama dotjerane su pješake staze, obnovljeni zidovi i postavljena djeja igrala (57.000 kuna)
• dohranjene su, a zatim runo i strojno izravnane plae na podruju Omišlja i Nji- vica (100.000 kuna)
• u tijeku je ureenje plae Veja (60.000 kuna)
igraliŠTa, plae, Trgovi, parKovi...
INVESTICIJE / AKTUALNOSTI
• pješanik na plai Jadran potpuno je sreen izradom stepenica, ureenjem zidova te dohranom dva pješa- nika (50.000 kuna)
• kod Plave terase je dotjeran park orezivanjem drvea, a postavljeni su i tlakavci na pješakim površinama (120.000 kuna)
• postavljena je fasada i ureen prostor Lapidarija na omišaljskoj Placi (60.000 kuna)
• postavljeni su leei policajci u Ulici Nikole Lonaria (19.000 kuna)
• nabavljene su i zamijenjene brojne dotrajale klupice na podruju opine (30.000)
• postavljena je drvena (29.000), a uskoro e biti i me- talna ograda (19.000) oko djejeg igrališta iza Spomen parka u Omišlju
• ureenje igrališta u ulici Bjaniov- asfaltiranje i iscrta- vanje linija (80.000 kuna)
U Tjednu Crvenog kria, koji se obiljea- va od 8. do 15. svibnja, Gradsko društvo Crvenog kria Krk i omišaljski Klub 60+ organizirali su i sudjelovali u nekoliko jav- nozdravstvenih akcija. Prvoga je dana u prostorijama Posujilnice odrano besplat- no mjerenje tlaka i mjerenje šeera u krvi, kojem su se odazvali mještani Omišlja i Njivica, a potom je u Domu zdravlja Krk organiziran i preventivni pregled madea s ciljem ranog otkrivanja i prevencije mela- noma i svih promjena na koi. Tijekom mjeseca travnja u Baški je za ue- nike osnovne škole odran trodnevni semi- nar Junior spasioc, u kojem su sudjelovale uenice Berina oi i Dorotea Ivankovi i po završetku stekle diplomu za spasioca. Ispit je sadravao provjeru sposobnosti i demonstraciju vještina u vodi i izvan nje. Osim zdravstvenog i sportsko-rekreativnoga programa Crvenog kria Krk, u sklopu kojega lanovi Kluba 60+ redovito vjebaju protiv osteoporoze, posebno se istie i onaj kreativ- ni dio programa kojim se iskazuje talent, trud i rad mještanki Omišlja i Njivica poodmakle ivotne dobi. Njihovi radovi ve krase zido- ve brojnih ambulanti, bolnica, vrtia… pa je na red došla i novoosnovana Osnovna škola
obiljeen Tjedan Crvenog Kria
Još jedna vrijedna donacija Kluba 60+
Omišalj. Vrijedne su ruke u kombiniranoj teh- nici dekupaa i slaganja i lijepljenja konopca izradile omišaljsku rozetu i natpis na glago- ljici, što e uskoro krasiti zidove omišaljske Škole. Takoer, u sklopu programa „Proljee se budi“, darovale su djejem vrtiu u Omišlju
• postavljene su košarice za otpad na podruju opine (13.000 kuna)
• ureenje ulice Kaninar (85.000 kuna) • postavljene su ograde na vidikovcima u ulicama Mala vraca i Vele
steni (15.000 kuna) Uz sve nabrojano, obavljeno je još niz radova na ureenju ogra- da, postavljanju kamera, planih signalizacijskih i znakova zabrane, ugraene su klime, a intenzivno se radi i na sanaciji udarnih rupa na više prometnica na podruju itave opine, vrijednost kojih e tek biti poznata po završetku radova. Ne raunajui te i troškove kapitalnih ulaganja (poput ureenja Tomislavove, ulice Gromaine ili trnice), Opina je na takozvana manja komunalna ulaganja u proteklim mjesecima uloila oko milijun proraunskih kuna.
E.M.
8
stablo sa šumskim ivotinjama. U njihove je rukotvorine uloeno puno truda, rada i vre- mena, a sve s ciljem da ostave trag u sredini u kojoj ive. Kako doznajemo, uskoro pripre- maju i donaciju Djejoj bolnici Kantrida.
E.J.
99
AKTUALNOSTI
isto more i priobalje zajedniki je interes svih jedinica lokalne sa- mouprave i Primorsko–goranske upanije. U skladu s time, Podru- ni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, u suradnji s Primorsko-go- ranskom upanijom i Opinom Omišalj, 19. oujka u uvali Pesja je organizirao obuku pripadnika postrojbi civilne zaštite ope namje- ne. U obuci je sudjelovalo sedam postrojbi civilne zaštite gradova Bakar, Kraljevica, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Rab i opina Kostre- na i Omišalj, a polaznici su kroz cjelodnevne teorijske i praktine radionice nauili kako postupiti, odnosno oistiti i sanirati priobalje u sluaju iznenadnog zagaenja mora naftnim derivatima te na koji nain pruiti logistiku pomo ostalim snagama sustava civilne zaštite. Prije samoga odravanja vjebe i praktinog dijela obuke, svi pri- padnici postrojbi civilne zaštite odslušali su predavanja Jadran- skoga edukativno-istraivakog centra za reagiranja na iznenadna oneišenja mora PG (ATRAC), na temu svojstva i ponašanja ra- zlivenog ulja, zdravlja i sigurnosti operativnih snaga, osjetljivosti okoliša i uinaka na okoliš i gospodarstvo te vrsta intervencija i tehnika išenja obale. U cilju boljeg upoznavanja pripadnika postrojbi civilne zaštite s tehnologijom išenja mora od oneišenja ugljikovodicima, u- panijski operativni centar Primorsko goranske upanije izveo je vjebu kojom je demonstrirano išenje mora. Vjebu su u uvali Pesja proveli pripadnici tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, Luke ka- petanije Rijeka i Pomorske policije PU PG, s odgovarajuom opre- mom i plovilima. Praktini dio obuke provodio se na šest radnih toaka u uvali Pesja pa su tako svi sudionici prošli kroz kamp za smještaj ljudstva, kamp za dekontaminaciju oneišenja, išenje sa skimerima uz spremni- ke za privremeno skladištenje prikupljenoga tekueg otpada, i- šenje sa srednjetlanim pumpama, postavljanje brana i apsorbera te se upoznali s mogunostima na specijaliziranim brodovima. Zanimljivo je da je ova obuka za sudjelovanje u sluajevima izne- nadnog oneišenja mora po prvi puta provedena u Republici Hrvatskoj u ovakvom obujmu, a u njoj je, meu stotinjak osoba, sudjelovalo i 15 pripadnika civilne zaštite iz Opine Omišalj.
E.J.
Primorsko-goranska upanija i Poslovni biro PBIRO d.o.o. iz Rijeke na podruju cijele upanije provode projekt besplatnoga poslov- nog savjetovanja u funkciji poticanja razvoja poduzetnika poetni- ka. Uz radionice na otoku Cresu i Rabu te Gorskome kotaru, u gra- du Rijeci i rijekome priobalju, jedna je takva dvodnevna radionica za poduzetnike poetnike, ali i potencijalne poduzetnike s otoka Krka odrana potkraj oujka u Omišlju. Temeljni je cilj ovoga hva- levrijednog projekta potaknuti i poveati broj novih poslovnih su- bjekata, povisiti stopu njihova preivljavanja, poveati udio mladih poduzetnika te udio poduzetnika u djelatnostima s višom razinom dodane vrijednosti. Deset polaznika iz Omišlja, Njivica, Malinske, Punta i Brzaca, što poetnika što potencijalnih poduzetnika i neza- poslenih osoba s poslovnom idejom, osim osam sati individualnih konzultacija i pojedinanog savjetovanja u Poslovnom birou, dobi- lo je i teorijska znanja o pokretanju i voenju poslova, o provedbi aktivnosti razvoja poslovanja s posebnim osvrtom na izradu po- slovnih planova te o pristupu izvorima financiranja i bespovratnim poticajima, s naglaskom na izradi prijava i pristupu nacionalnim i EU natjeajima.
E.J.
besplaTno poslovno savjeTovanje za podUzeTniKe poeTniKe
Buduim poduzetnicima savjeti dobro došli
Pripadnici civilne zaštite Opine Omišalj
Teorijski dio vjebe ispunio opinsku Vijenicu
Vjeba išenja mora od oneišenja ugljikovodicima
10
tijekom kojega su priredili broj novina pod imenom Kham (Sunce). Kroz njezinu je „uionicu“ u šest godina prošlo tridesetak uenika, a trenutno ih ima dvanaest, meu kojima je i jedna djevojica u sedmome razredu. –Kontinuirani rad i dobra suradnja s roditeljima vidi se i u redovitosti uenika u školi, njihovoj zainteresiranosti za dodatne izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, ponašanju, opoj kulturi i elji za uenjem, kazala je Perši, autorica Prirunika za asi- stente u nastavi kojeg je napisala kako bi prvenstveno sebi, a zatim i drugima olakšala posao u radu s romskim uenicima.
obiljeen Meunarodni dan roma Meunarodni dan Roma, koji se obiljeava 8. travnja u ast prvo- ga Svjetskog kongresa Roma odranog 1971. godine u Londonu, uenici romske nacionalnosti proslavili su u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na podruju grada Rijeke, gdje je za njih odran prigodni program. U suradnji Odjela prevencije Policijske uprave Primorsko-goranske s Društvom Crvenog kria PG i Grad- skim društvom Crvenog kria Krk, organizirane su preventivne ak- tivnosti u cilju osnaivanja socijalne ukljuenosti Roma u društvenu zajednicu te poticanja svih na meusobno poštovanje kroz kulturu tolerancije, nenasilja i nediskriminacije. U programu je sudjelovalo i pet uenica iz OŠ Omišalj (Natalija Odorovi, Davorka i Ivana Jur- kovi, Milana i Kristina Odorovi), koje su svojim vršnjacima iz OŠ „Nikola Tesla“ ispriale ponešto o romskim obiajima te prezenti- rale svoju Zbirku kratkih pria o ivotu Roma.
E.J.
AKTUALNOSTI
10
Djeca, obitelj i mladi glavni su interes njivike Udruge Obitelj za mlade koja je i svoj program, nazvavši ga „DOM – Djeca – Obitelj - Mladi“, kandidirala na natjeaj Zaklade „Hrvatska za djecu“. Program su podrale Opina Omišalj i Grad Krk, a Udruzi je u 2015. godini Zaklada dodijelila znaajna financijska sredstva. Iznos od 50 tisua kuna namijenjen je prvenstveno opremanju dnevnoga boravka, od- nosno djejega kutka u Društvenom centru „Kijac“ i buduem druš- tvenom centru u Omišlju. Poetkom travnja kupljene su didaktike igrake, materijali za radionice, strunjae, tepisi, raunalo, TV i kuno kino, projekcijsko platno i klima ureaji, a dio je opreme dostavljen u prostorije buduega društvenog centra u Omišlju, kojega trenutno koriste najmlai stanovnici naselja Homutno. – Kroz program „DOM“ eljeli smo djeci, mladima i njihovim obi- teljima osigurati kvalitetno, organizirano i kreativno provoenje slobodnoga vremena, a s novom opremom u novoureenim pro-
Vodei brigu o svim svojim stanovnicima, Opina Omišalj ve deset godina prvovodi program Romi u zajednici, što za cilj ima romsku djecu nauiti integraciji i socijalizaciji, ali im i pomoi u odgojno- obrazovnom radu. Tijekom cijele školske godine, jednom tjedno u dva školska sata, petnaestak malih Roma drui se u zgradi bivše policijske postaje i kroz igru i uenje savladava razliite vještine i zadatke. S njima marljivo rade odgajateljica Hajra Bubni i Vesna Juzbaši, ravnateljica krkoga Centra za socijalnu skrb. Upitavši je za rezultate i napredak u desetljeu rada s omišaljskim Romima, Juzbaši je odgovorila: – U ovih deset godina velik smo pomak napravili u tome što sva djeca školski obveznici na vrijeme kreu u prvi razred. Prisjetila se i samih poetaka, 2006. godine, kada
su u prvome razredu bili uenici s 11 go- dina. Nasreu, takvih sluajeva više nema i nesrazmjer u godi- nama sveden je na minimum, upravo zahvaljujui Centru za socijalnu skrb koji blisko surauje s Op- inom i školom. No, problema ipak ima. – Velik problem je tzv. „arobna brojka 15“. Naime, romska djeca s 15 godina prekidaju
školovanje, najviše iz razloga što kod kue nemaju podršku za na- stavak. To je razdoblje kada poinju raditi i pomagati svojim obite- ljima, udaju se i ene..., rekla je Juzbaši.
pomaga u nastavi Veliku pomo omišaljskim školskim Romima prua i pomagaica u nastavi, Ana Perši, iji rad takoer financira Opina Omišalj. Osim individualne dopunske nastave i pomoi u pisanju domae zadae, Perši im pomae i u samome nastavnome procesu, ali i kreativnim radionicama. Rezultat njihova rada svih ovih godina su objavljeni Romsko-hrvatski rjenik, potom Romsko-hrvatska bajka, Pjesmarica s autorskim i prevedenim pjesmama te posljednje, Zbir- ka kratkih pria o ivotu Roma, a bavili su se i novinarskim radom
ROMI U ZAJEDNICI
FinanCijsKa poMo ProJeKtu „DoM“
Nove didaktike igrake i elektronika
oprema za budui društveni centar
storima to zasigurno nee biti problem, rekao je Tihomir Dragie- vi, predsjednik Udruge Obitelj za mlade, zahvalivši se donatorima.
E.J.
1111
MJESNI ODBOR NJIVICE
Sve PreMA PLANu lanovi Mjesnoga odbora Njivice, koji svoja zapaanja, primjedbe, prijedloge i ideje redovito proslijeuju opin- skim slubama, produena su ruka opinskih slubi te im se nerijetko i mještani obraaju za pomo, bilo da se radi o konkretnim akcijama ili samo o dobivanju informacija. Upravo je preko Mjesnog odbora Njivice realizirana i jedna velika ideja koju su inicirali mještani Kijca - išenje i spreavanje daljnjega ilegalnog odlaganja otpada na kraju ulice Gromaine. Intervencijom grupe graana i njihovim an- gamanom, oišeno je podruje, posae- ne su masline i postavljene barijere koje e sprijeiti prilaz automobilima. – Opina je zaista pruila punu logi- stiku potporu, a ono što je najvanije, postoji ve par prijava graana koji su sprijeili daljnje deponiranje na tome podruju, rekao je zadovoljno Zlatko Klobas, predsjednik Mjesnoga odbora.
Ureenje trgova i parkirališta Po uzoru na prijedlog ureenja Trga Ante Starevia, koji je došao sa strane Mjesnoga odbora, Opina e uskoro urediti i druge trgove u Kijcu, a prvi je na redu Cvjetni trg kojega e takoer krasiti nova igrala za najmlae stanovnike toga naselja. Još u prvoj godini mandata, ideja je Mjesnoga odbora bila poploiti dio kod Plave terase, no, s obzirom na ranije financijske prilike, to nije bilo mogue rea- lizirati. Prijedlog nije zaboravljen i ove su se godine, izuzev Mjesnoga odbora, oko nje- gova izvršenja angairali naelnica i njezin zamjenik Ranko Špigl. Veliku pomo i podršku Mjesnog odbora Opina je dobila i pri ureenju parkirališta kod Pehareka i na Krinama. O problemu izletnikih autobusa tijekom ljetne sezone pisano je u prošlim brojevima Glasnika, a ovoga e ljeta ono konano biti riješeno. Prema prijedlogu Mjesnoga odbora, par- kiralište namijenjeno autobusima bit e na Krinama, gdje e se raskriti i nabiti pod- loga te asfaltirati vozna traka. Na tom e parkiralištu biti izdvojen dio za izletnike autobuse, koji e biti pod ingerencijom i naplatom Pesja-Nautike, a u drugome e dijelu biti omogueno parkiranje osobnih automobila, iako su prioritet autobusi. – Ideja za Krine je stara 15-ak godina i tada se mislilo u potpunosti zaustaviti promet ljeti kroz Njivice. S obzirom na to da tamo ipak nema dovoljno parkirnih mjesta, to
nije nikada realizirano, ali se parkiralište i dalje moe isko- ristiti ako se adekvatno uredi, rekao je Klobas. Operativno to znai da e autobus ula- ziti u Njivice kroz Krine i izlaziti istim putem. Iako au- tobus ne moe prolaziti kroz Dragu, rasteretit e se Ulica
kralja Tomislava, kao i druge prometnice u samome mjestu. Što se tie parkirališta kod Pehareka, Mjesni je odbor prepoznao potrebu besplatnog parkirališta za stanov- nike Njivica, posebice nedjeljom kada idu u crkvu te e i ono uskoro biti ureeno. – Što se komunalnih aktivnosti tie, moram na- glasiti da smo vrlo zadovoljni suradnjom s
komunalnim redarom, Mirjanom Jankovi. Gotovo dnevno se ujemo i barem jednom tjedno obilazimo kompletno podruje, a svi ovi sitni, ali za ljude vrlo vani popravci i detalji, poput kanti za smee, rezultat su toga rada, naglasio je Klobas, koji redovito obilazi i prati radove u Ulici kralja Tomisla- va. – GP Krk odrauje posao jako dobro, ureenje gradilišta je za svaku pohvalu. Svakodnevno je tamo nekoliko kamiona i strojeva i sve napreduje prema planovima. Valja naglasiti i da se svi prethodno uoeni nedostaci oko slijevanja oborinskih voda u toj ulici otklanjaju u ovoj fazi. Mjesni od- bor je predloio i privremena prometna rješenja - preusmjeravanje iz smjera Njivica prema Kijcu i u drugome pravcu, što zasad dobro funkcionira.
primjedbe mještana Prije turistike sezone naša se mjesta do- datno „ušminkavaju“ i ureuju, kako bi spremno doekala turiste. Upravo na raun poveanog broja komunalnih išenja tije- kom ljetne sezone, lanovi Mjesnoga odbo- ra dobivaju primjedbe pojedinih mještana. Smatraju da se pojaano isti zbog turista, a da se zimi zanemaruje domicilno stanov-
ništvo. I naelnica i Klobas pojašnjavaju da se nikako ne radi o zanemarivanju, ve je tada potrebno više komunalnih aktivnosti iz razloga što se broj ljudi koji borave u Nji- vicama ljeti ak šesterostruko poveava. – Neki mještani nisu zadovoljni ni s odr- avanjem „javnih“ površina, odnosno onih
uz njihove zgrade koje su sami duni ureivati, dok dio ljudi uope ne do- pušta Pesji da kosi oko njihova ulaza i vrlo se dobro brine o ureenju okoli- ša, što je za svaku pohvalu. Pesja-Na- utika radi prema planu, koliko moe i koliko ima sredstava. Cijelo podruje Kijca nije javno, ve privatno vlasniš- tvo i ljudi ne shvaaju da je zgrada u kojoj ive privatna i da se sami trebaju brinuti o ureenju okoliša oko svoga stana, kazao je Klobas, a naelnica Ahmetovi dodala: – Sada kada smo u daleko boljoj si- tuaciji nego 2013., Pesja-Nautika do- datno odrauje košnju veih površina
uokolo zgrada, na poziv graana uklanja stabla i sl., imajui u vidu injenicu da ljudi koji tamo stanuju plaaju komunalnu na- knadu i sva davanja Opini. Ukupno gledajui, dinamika etverogodiš- njih ideja koje je postavio Mjesni odbor na poetku mandata tee prema planu. – Nije realno oekivati da e se sve riješiti u jednoj godini jer se radi o zahtjevnim pro- jektima, no, sve ide svojim tokom i jako sam zadovoljan, zakljuio je Klobas.
E.J.
Budue parkiralište za izletnike autobuse
1212
DUHOVSKI UTOREK
nizoM dogaaja obiljeen joŠ jedan dan opine oMiŠalj sveana akademija Središnji dio opinskoga praznika svakako je bila sveana akademija, odrana u pred- veerje Duhovskog utorka Prikeštelom, što je okupila brojne stanovnike Omišlja i Njivi- ca, ali i vane goste koji su došli kao podrš- ka radu Opine Omišalj: predsjednik upa- nijske Skupštine, gradonaelnik i naelnci otonih opina, predstavnici zbratimljenih opina Taglio di Po i Drenovci, predstavnici vanih gospodarskih subjekata i institucija na otoku Krku. Takoer, Dan Opine svim su stanovnicima estitali i predsjednica Republike Hrvatske, premijer, predsjednik Sabora, upan Primorsko-goranske upa- nije i mnogi drugi, uz dobre elje i nastavak ostvarivanja planiranih projekata. Uvaene je goste prvi pozdravio Kreši- mir Kralji, predsjednik opinskoga Vijea,
osvrnuvši se na rad Vijea i niz akata kojima su u proteklih godinu dana omoguili ra- zvitak i napredak opine, ali i na one gos- podarske i ekološke probleme s kojima se suoavaju svi stanovnici Opine, a tiu se nesretne sudbine DINA-e.
jak i stabilan proraun za velike i vane projekte Naelnica Mirela Ahmetovi zahvalila je svim lanovima Opinskog vijea, poziciji i opoziciji što su konstruktivnim kritikama utjecali na poveanje kvalitete rada, a svo- jom podrškom omoguili provedbu svih za ivot vanih projekata, ime se, kako je ka- zala, Omišalj promijenio nabolje. – Ono što nekako uvijek ostaje nedovolj- no istaknuto jer se ne vidi, a bez ega re- alizacija svih projekata ne bi bila mogua,
jest proraun Opine Omišalj. Jak, sta- bilan, likvidan i solventan, bez ijednoga dospjelog neplaenog rauna, bez ijedne kune planiranog zaduenja, bez ijedne kune prodaje opinskog „blaga“, bez in- feriorne ovisnosti o drugim proraunima i tuoj blagonaklonosti. Zahvaljujui tome jesmo i hoemo podnijeti financijske te- rete velikih projekata kojima se moemo pohvaliti i u protekloj godini, rekla je na- elnica. A što se velikih projekata tie, od lipnja 2015. do danas Omišalj je dobio novi vrti, u kojega su upisana sva omišalj- ska djeca, a nova radna mjesta dobile su i sve odgajateljice s podruja opi- ne. Osnovana je matina Osnovna škola Omišalj s podrunom školom u Dobri- nju koja je, osim vee kvalitete rada,
zavjetni dan duhovski utorek, dan opine omišalj, poeo je onako kako su ga omišljani stoljeima zapoinjali, u ranim jutar- njim satima zavjetnom procesijom do grobljanske kapele sv. duh, gdje je sluena jutarnja misa. nešto kasnije, opinska naelnica i predsjednik opinskoga vijea poloili su vijence i zapalili svijee na posljednjim poivalištima omišljana, grobljima sv. duh, sv. Mikul i smitir. prilikom odava- nja poasti u spomen-parku sv. Mikul, pridruila im se i delegacija zbratimljene opine Taglio di po, na elu s naelnikom Francescom sivierom. sveana vela maša, pjevana na staroslavenskom jeziku, pored brojnih vjernika okupila je i dvadesetak sveenika Krke biskupije, a predvodio ju je bivši upnik, vl. slavko zec. Sveana misa na staroslavenskomOdavanje poasti preminulim Omišljanima
13
13
takoer donijela nova radna mjesta. Najesen sve uenike ekaju besplatni udbenici. Dodatno su proširene sti- pendije srednjoškolaca pa od ove škol- ske godine stipendiju primaju i uenici prvih i drugih razreda srednje škole. Uz podršku Primorsko-goranske upani- je, ovo e se ljeto zamijeniti dotrajala školska stolarija, a ureuje se i park iza škole. Ureuju se i dovršavaju parkovi, odnosno djeja igrališta, obnovljene su fasade u središtu Omišlja i Njivica, sani- raju se i ureuju manje prometnice, pla- e, parkirališta... Naelnica je podsjetila i na otvorenje omišaljske trnice, pro- jekt teak oko dva i pol milijuna kuna, zatim rekonstrukciju 2. faze Ulice kralja Tomislava što je u tijeku, gradnju nogo- stupa i rješavanje oborinske odvodnje u ulici Gromaine te pripremu nabave za ureenje ulice Japleniki put.
veliki planovi – Usporedno s nabrojenim, borimo se s teškom dravnom birokracijom kako bi-
smo napokon poeli graditi još etiri zna- ajna objekta u našoj opini: knjinicu, društveni dom, reciklano dvorište gra- evinskog otpada i groblje. Vjerujem da emo s ovakvom upornošu i tome svje- doiti ve ove jeseni, kazala je Ahmetovi, najavivši i rekonstrukciju njivike luke i ureenje Ribarske obale, znaajne projek- te koje e Opina realizirati uz pomo u- panijske luke uprave i Primorsko-goran- ske upanije. Nije propustila spomenuti i Kamp Puša. – Projekt Kampa Puša je dokazao kako se jedino poštenim i zakonitim upravljanjem mogu postii maksimalni rezultati. Danas iza sebe imamo zakonito proveden natje- aj, a ispred sebe ozbiljnog investitora koji e Omišlju i otoku Krku donijeti gospodar- sku sliku kakvu zasluujemo. Zahvalila je i upama u Njivicama i Omišlju što aktivno sudjeluju u Opinskim projekti- ma kojima mogu dati i daju veliki doprinos. – Posebno zahvaljujem upniku dr. sc. An- tonu Bozaniu na pomoi u aktivnostima Opine od povijesno-kulturnog i odgojno-
Nastavak druenja na Placi
obrazovnog znaaja, istakla je Ahmetovi. Za kraj je naelnica ostavila uspjehe broj- nih omišaljskih sportaša: - Petra Deša, Paola i Mihael Girotto, Lucija Lesica, Hela Jakomini Štambuk, Sara Kirini, Kristi- na Plahinek, Kickboxing klub Omišalj i Rukometni klub Omišalj ponos su itave opine. Na njihove uspjehe nismo ima- li utjecaja, ali nas vesele i doivljavamo ih našima i zato im hvala, zakljuila je Ahmetovi. U zabavnome programu sveane akade- mije nastupio je KUD Ive Jurjevi s folklor- nom sekcijom i mješovitim zborom, ueni- ci IV. B razreda OŠ Omišalj i Mii ekavii koji su duhovitim igrokazom nasmijali pu- bliku, ali i poduili je o kulturnopovijesnoj baštini Omišlja, tonije o frankopanskom kaštelu. Nakon slubenoga dijela, fešta se preselila na Placu, gdje su se mještani i uzvanici na- stavili druiti uz hranu i pie koje su pripre- mili domai ugostitelji i prijatelji iz Taglia di Po te zabavnu glazbu grupe Fortunal.
E.J.
na tenko i debelo slavlje se, nakon mise, preselilo na placu, gdje se okupilo dvadesetak sopaca s otoka Krka, na tradicional- nom sedmom po redu susretu Na tenko i debelo. Uz sopile, tradicional- ni narodni instrument, druenje nije moglo proi ni bez domaega kanta, a da gostima bude ugodno pobrinuli su se organizatori, KUd Ive Jurjevi i Društvo sopaca otoka Krka.
Tradicionalni susret sopac
DUHOVSKI UTOREK
dodijeljene nagrade i priznanja sveana je akademija prilika da se dodijele priznanja i nagrade najzaslunijim mje- štanima opine omišalj. na prijedlog odbora za meunarodnu i meuopinsku su- radnju i javna priznanja, godišnju je nagradu opine omišalj dobio Mirko almaši i to za iznimna postignua i doprinos razvoju poljoprivrede – pelarstva na podruju op- ine omišalj. almaši za svoje proizvode nie same nagrade, pa je tako u prošloj godi- ni u opatiji njegov medun proglašen ukupnim pobjednikom, njegov je medljikovac u semiu u sloveniji osvojio zlatnu medalju, u osijeku je na danima meda osvojio srebrnu licu za med od kadulje, itd. osim toga, svojim pozitivnim primjerom almaši je potaknuo i druge stanovnike opine da se ponu baviti tom djelatnošu. poasnim graaninom omišlja proglašen je šibenski glumac Špiro guberina, doajen hrvatskoga glumišta, zbog neizmjerna doprinosa promicanju dramske kulture u opini omišalj svojim dugogodišnjim sudjelovanjem u organizaciji Festivala pukog teatra omišalj-avle te podizanja ugleda opine u podruju dramske umjetnosti. guberina, zbog zdravstvenih razloga, nije mogao nazoiti sveanosti no nada se da e uskoro doi u omišalj na ovogodišnji Festival pukog teatra. Uz to, Mateo Kirini, doktorand Tehnikog fakulteta u rijeci, dobitnik je opinske stipendije za poslijediplomski studij.
M. Almaši dobitnik godišnje nagrade
revijalna utakmica oŠK-a i rijeke ii program obiljeavanja duhovskog utorka je završio na sportskom terenu, revijalnom utakmicom nK oŠK omišalj i druge momadi hnK rijeka. gosto- vanje rijeke bilo je uvod u Kvarner- sku rivijeru,ali i prilika za druenjem, razmjenom iskustava i razvitkom daljnje suradnje koje e zasigurno još biti. na samome poetku utakmice, predstavnici klubova razmijenili su darove, a u ime opine omišalj i oŠK-a to su uinili josip urevi, ivan Turi i nenad Kovaevi. – omišalj i njivice imaju, moda za hnK rijeku malu, ali za našu opinu respektabilnu skupinu navijaa rijeke i zato nam je drago što je rijeka danas ovdje, kazala je naelnica opine Mire- la ahmetovi, podsjetivši i na doeke koje su pripremali i koje e i dalje pripremati u omišaljskoj zranoj luci po povratku rijeke s vanih gostova- nja, ali i zahvalivši im na gostovanju u oŠ omišalj. omišaljski navijai bodrili su s tribina obje ekipe i, iako je rezultat ove prijateljske utakmice bio u korist rijeke ii, on je svakako sporedan.
14
15
ISELJENICI
15
U razdoblju od 27. travnja do 7. svibnja, kao lanica otone dele- gacije (koju su još inili gradonaelnik Grada Krka Darijo Vasili, naelnik Opine Punat Marinko ic, predsjednik Opinskog vijea Malinske-Dubašnice Zdenko Cerovi, zamjenik naelnika Opine Dobrinj Zdenko Kirini, krki biskup Ivica Petanjak, sopci Edi Mi- lohni i Luka Brozi i Tabako band) naelnica Opine Omišalj Mirela Ahmetovi boravila je u slubenom posjetu u Sjedinjenim Ameri- kim Dravama, tonije u New Yorku.
vrijedno rade na ouvanju svojih korijena Put je realiziran na poziv Kluba otok Krk iz New Yorka, a prven- stveno zbog proslave 25. godišnjice postojanja Kluba što i jest bio središnji dogaaj itavog puta (emu je prethodila sveana sveta misa u crkvi Predragocjene krvi Isusove), a na kojemu je sudjelo- valo tristotinjak okupljenih. Uz njegova predsjednika, vidno emo- tivnog Antona ica, nazone su pozdravili Vasili, ic, Ahmetovi i Cerovi prilikom ega su, osim roendanskih estitki Klubu, izrazili zahvalnost iseljenicima koji vrijedno rade na ouvanju kulture i tra- dicije otoka, a posebno zbog injenice da ljubav prema Domovini i svome otoku revno prenose i na svoje mlae naraštaje. Naše je iseljenike, osim rada nas opinara, ponajviše zanimalo uti dobre vijesti o investicijama, o manifestacijama, a posebno su se zanimali za proslavu blagdana Duhova i Festival folklora otoka Krka te o ulaganjima u crkvu. Naravno, spominjali su se roaci i
KRK KOD KRANA U SAD- DELEGACIJA OTOKA KRKA POSJETILA ISELJENIKE U SAD
daleKo od oToKa, s oToKoM U srCU
prijatelji u Omišlju i Njivicama, uputili su se pozdravi desecima ljudi poimenino, ali i ukupno svim Omišljanima i Njiviarima, referirala je Ahmetovi po povratku s dalekog puta, naglasivši da su s ne- skrivenim oduševljenjem reagirali i na rasplet situacije oko kampa Puša. Tijekom veeri promovirana je i knjiga “Klub otok Krk-25 anniver- sary 1991-2016” te trostruki nosa zvuka, CD, tradicionalne glazbe otoka Krka. Poslije “slubenog” dijela proslave, uslijedio je i onaj ponešto opu- šteniji. Tencalo se uz zvuke sopila, u parovima odjevenima u narodne noš- nje pojedinog mjesta, uivalo u domaem zvuku i autentinom ambijentu, a voenje zabave potom je prepušteno Tabako bandu.
duhova i u new Yorku Osim što je feštala na roenadnu Kluba, naelnica Ahmetovi nije propustila posebno se druiti s dalekim Omišljanima pa je, tako, s njima bila i na posebno prireenoj veeri na kojoj su se sluile, a što nego domae delicije poput, primjerice, tradicionalnog kolaa od ovjeg sira - presneca. Vano je napomenuti da i Omišljani u New Yorku slave Duhovu, zavjetni blagdan Omišlja pa sam dobila pozivnicu na slavlje, iako neu moi prisustvovati, ali, eto, mislim da je vrijedno znati našim stanovnicima da i njihovi roaci i prijatelji i u Americi, baš kao i
16
mi ovdje, s ne- strpljenjem oe- kuju taj blag- dan, dodala je Ahmetovi pa nastavila o pu- tešestviji dele- gacije po Ame- rici. Dio delegacije sudjelovao je i na susretu ise- ljenika u povo- du 45. godišnji- ce Misije Blaenog Ivana Merza koja još od 1971. godine u Astoriji neprekidno okuplja vjernike, a tom prilikom predstavnicima Misije urueno je i priznanje Grada Krka i opina otoka Krka.
iseljenici spremni ulagati u omišalj Tijekom boravka u SAD-u delegacija je ostvarila kontakte i s Gene- ralnom konzulicom Hrvatske u New Yorku Spomenkom Cek, ali i s brojnim gospodarstvenicima hrvatskih korijena u toj zemlji meu kojima su, dakako, i Krani koji su se posebno dokazali u gradnji visokokategoriziranih hotela. S njima se posebno razgovaralo o
gospodarskim temama povezanim s Krkom: prostorno-planskim dokumentima, opremanju graevinskih estica turistikih zona, ali i o prostornim potencijalima za izgradnju golf terena. I ovim posjetom pokazali smo da kao predstavnici lokalnih samou- prava otoka Krka cijenimo i poštujemo našu iseljeniku zajednicu i napore koje ulau u cilju ouvanja zajedništva i meusobne solidar- nosti te da smo im zahvalni što, daleko od svojih vjekovnih ognjišta, poštuju svoje korijene, zemlju i otok s kojeg su potekli, zakljuila je
Mirela Ahmetovi, ne skrivajui odu- ševljenje gostolju- bivošu, ljubavlju i nesebinom pa- njom što su joj njezini domaini, a, dakako, po- sebno omišaljski „Merikani“ pokla- njali u svakom tre- nutku i na svako- me mjestu, drei je „kao malo vode na dlanu“.
E.M.
aUTohTone naMirniCe i edUKaTivne radioniCe
KReKo - zabavnu, edukativnu, kulturnu i gastronomsku manifesta- ciju što se, u organizaciji Opine i Turistike zajednice Opine Omi- šalj, odrava ve dugi niz godina obiljeile su autohtone namirnice i edukativne radionice. Posljednji je vikend u travnju bio rezerviran za feštu od šparoga i mla- doga sira, a u ponudi na njivikom lukobranu našli su se mladi krki sir u maslinovome ulju, slana riba, pljeskavice i fritaja s ovom zdravom zelenom samonikom biljkom. Za sve je prisutne kuhala Srana Jevti, finalistica prve sezone MasterChefa, uz glazbenu podlogu grupe Largo.
Feštu su uljepšali i lanovi Folklornog društva iz Njivica te njihovi gosti, SRD „Tunera“ iz Su- petarske Drage, sekcija „Draški tanac“, koji su okupljenima pokazali bogatstvo i raznolikost narodnih nošnji, obiaja i plesova, a odušev- ljena ih je prvomajska publika nagradila veli- kim pljeskom. – Ovaj posjet, kao i uzvratni koji e se dogoditi na jesen, potaknut je injeni- com da se susjedi s kvarnerskih otoka, udalje- ni u ovom sluaju niti 25 morskih milja, danas uope ne poznaju i nikada nisu kroili na su- sjedni otok, a veina ih je posjetila Rim, Be, Pariz, SAD..., rekao je predsjednik njivikoga Folklornog društva Zlatko Jurkovi. Uz obila- zak Njivica i Omišlja, organizirana je i folklorna radionica u kojoj su lanovi oba društva na- izmjence predstavili svoja tradicijska glazbala - sopele i mih, kanat po staru, muške i enske nošnje, tance i kante, što je izazvalo veliko zanimanje svih prisutnih. Nakon slubenog nastupa, folkloraši su se prigodnom pjesmom „...kad Nadalina muti jaja, zamuti pamet svi-
ma...“ uputili prema velikoj padeli u kojoj je bila fritaja od jaja sa šparogama koje je mutila spomenuta finalistica MasterChefa. Poetkom svibnja KReKo je gostovao i u djejim vrtiima u Njivica- ma i Omišlju, gdje je, u suradnji s Pomorskim i povijesnim muzejem Hrvatskog primorja i njihovom sekcijom udotvornica na putu, or- ganizirana radionica na temu gromaa. Mališani su kroz praktian
Za zdrave namirnice eka se u redu
„Draški tanac“, gosti iz Supetarske Drage
rad i niz zabavnih aktivnosti upoznali kamen kao tradicionalni graevni materijal i kameni zid, odnosno gromau. Zbog loših vremenskih (ne)prilika, drugi je KReKo vikend bio preba- en tjedan dana kasnije, 21. svibnja, kada su se omišaljskom Placom širili mirisi janjetine, koju su pripremili domai ugostitelji Kaštel i Uli- kva, a kraj svibnja obiljeit e fešta od plave ribe, odnosno bogata ponuda ribljih specijaliteta u kojoj e moi uivati svi njiviki gosti.
E.J.
OPG Vizin i OPG Blaanovi te OPG Josip Povija
Cvijee za ljepše vrtove i balkone Proljee je vrijeme kada poinju pripreme za turistiku sezonu, a da bi svojim gostima pruili jedinstveni doivljaj, brinu se i privatni iznajmljivai koji veliku panju pridaju svojim vrtovima i okunicama. Da bi nagradila njihov trud, Turistika zajednica Opine Omišalj su- financirala je njihov put u Pordenone na Orto giardino, veliki sajam cvijea, s kojega su se mnogi vratili s pokojom novom sadnicom za svoj mali raj. Tradicionalno, sredinom travnja TZ je organizirala i dvodnevni sajam cvijea u Omišlju i Njivicama, gdje su se po pristupanim cijenama mogle kupiti sadnice ukrasnog i balkonskog cvijea, trajnica, lonanica, zainskog i ljekovitog bilja te sadnica rajice, paprike, jagoda, blitve, tikvica i ostaloga sezonskog povra. Dio sadnica TZ je darovala djejim vrtiima u Njivicama i Omišlju, a one su ve pronašle svoje mjesto u djejem cvijetnjaku.
Teaj talijanskoga jezika Svake godine turistiki djelatnici i radnici u turizmu, zahvaljujui Turistikoj zajednici Opine Omišalj, imaju priliku obnoviti znanje jednoga stranoga jezika. Posljednjih je godina to bio njemaki jezik, a ovoga su se proljea usavršavali u talijanskom jeziku. Trideset i pet polaznika s podruja opine Omišalj dva je puta tjedno pohaalo besplatan poetniki teaj, kojega je vodila Marijana Tomaši, prof. talijanskoga i njemakoga jezika. – Teajevi se ve godinama naizmjence odravaju u Njivicama i Omišlju s ciljem da svim našim djelatnicima u turizmu omoguimo uenje osnova jednoga do- datnog stranog jezika. Na teajeve se redovito odazivaju naši mještani i ve su dobrim dijelom svladali osnovnu komunikaciju na tim jezicima, rekla je Katica Jakovi, direktorica Turistike zajednice Opine Omišalj.
Besplatno uenje stranih jezika
novi ivoT KaMpa “pUŠa”
S 31. oujkom kamp “Puša” i definitivno je zakoraio u novu eru. Naime, toga dana u sjedištu opinske Uprave potpisan je Ugovor o osnivanju prava graenja izmeu Opine Omišalj i tvrtke Hadria kao novog zakupnika, odnosno, slubeno reeno, nositelja prava graenja. Tim Ugovorom Hadria se, izmeu ostaloga, obvezala, sukladno Urbanistikom planu ureenja tog podruja, urediti kamp što e biti kategoriziran s minimalno tri zvjezdice. Potom, obvezala se o svom trošku izgraditi trafostanicu te urediti nerazvrstanu cestu do ureaja radijske zrakoplovne komunikacije, odnosno ureaja za zrakoplovnu sigurnost kontrole leta. Isto tako, obvezala se u roku od pet godina izgraditi objekte, odnosno osigurati smještajne ka- pacitete i za njih ishodovati sve potrebne dozvole. Preuzela je Hadria, dakako, na sebe i neke financijske obveze pa e tako sve vrijeme trajanja Ugovora, što znai sljedeih 20 godina, vlasniku nekretnine, Opini Omišalj, plaati stalnu i promjenjivu godišnju naknadu. Promjenjiva iznosi etiri posto od ukupnoga godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti u kampu, dok ona fiksna iznosi 260 tisua eura. Sukladno preuzetoj obvezi, Hadria je za 2016. godinu na raun Opine ve uplatila stalnu na- knadu u iznosu veem od 2,4 milijuna kuna.
E.M.
18
TURIZAM
Edukativna radionica za privatne iznajmljivae
Mali iznajmljiva – veliki posao U sklopu priprema za turistiku sezonu, turistiki vodii s podruja Kvarnera te hotelijeri i djelatnici u turistikim agencijama sredinom su oujka u op- inskoj Vijenici prisustvovali predavanju Sakralna kulturna baština i bioraznolikost Omišlja i otoka Krka, radno nazvanoga Doivljaj za suvremenoga gosta, u sklopu kojega su obišli najznaajnije turi- stike punktove opine Omišalj. O bioraznolikosti otoka je govorio Marko Randi iz Javne ustanove Priroda, dok se na kulturnu baštinu opine Omišalj i otoka Krka osvrnuo Marijan Bradanovi. Vrijedno je predavanje organizirala TZ otoka Krka, uz po- kroviteljstvo Opine Omišalj i opinske Turistike zajednice. Potkraj travnja u hotelu Adriatic u Omišlju je odrana iznimno korisna i vrlo dobro posjeena edukativna ra- dionica za privatne iznajmljivae. Brojne pristigle iznaj- mljivae zaintrigirale su teme marketinga obiteljskog smještaja i poslovanja s lokalnim turistikim agencija- ma, o emu je govorila Anamarija Cicarelli, voditeljica Savjetovališta za obiteljski smještaj. Na radionici je bilo govora i o eVisitoru, informacijskom sustavu za prijavu i odjavu turista.
prijava i odjava turista iskljuivo preko eVisitora Od 1. sijenja 2016. godine Turistika zajednica Opine Omišalj zapoela je s korištenjem jedinstvenoga informacijskog sustava eVisitor, što slui za prikupljanje i obradu podataka o pruatelji- ma usluga smještaja te njihovim smještajnim objektima, za pri-
Turistika zajednica na društvenim mreama S ciljem modernizacije turistike djelatnosti i komunikacije, pro- gram i rad Turistike zajednice Opine Omišalj od sada moete pratiti i na društvenim mreama – Facebooku, a uskoro i na Insta- gramu, Pinterestu i Twitteru. Naime, nakon promjene vizualnog identiteta, a odlukom Turi- stikog vijea TZ Opine Omišalj, pokrenute su društvene mree Turistike zajednice i destinacije, kako bi se omoguio vei doseg i interakcija s trenutnim i potencijalnim gostima. Novi komunikacijski kanali omoguuju lakšu razmjenu informacija s iznajmljivaima, turistikim djelatnicima, ugostiteljima, ali i sa- mim mještanima, pa je jedan Facebook profil namijenjen mješta- nima Omišlja i Njivica i svima koji neposredno rade u turizmu te se na njemu objavljuju sve tekue informacije, obavijesti i dogaanja te novosti iz djelokruga zakonodavstva, propisa, edukacija i sl., dok je druga FB stranica, kako istie direktorica TZ Opine Omišalj, za- mišljena kao destinacijska, namijenjena je brandiranju destinacije i informiranju gostiju o svim dogaanjima na podruju Njivica i Omišlja. Ona je namijenjena iskljuivo gosti- ma, lišena za njih nepotrebnih informacija i pisana na engleskome jeziku.
javu i odjavu turista, prijavu i odjavu vlasnika kua i stanova za odmor te svih osoba koje borave u njima, obraun i kontrolu naplate boravišne pristojbe. Iz TZ poruuju da su svi dosadašnji naini prijave i odjave turista prestali vaiti i više se ne koriste, ve se navedeno vrši iskljuivo putem eVisitora. Sustav je besplatan i bit e dostupan svim korisnicima putem interneta, bez potrebe za instalacijom na raunalu. pozivaju se svi iznajmljivai i vlasnici kua i stanova za odmor da u uredima Tz-a u njivicama i omišlju preuzmu pristupne podatke za sustav. Potrbno je predoiti: • iznajmljivai: osobnu iskaznicu nositelja odobrenja za pruanje uslu-
ga u domainstvu • vlasnici kua i stanova za odmor: vlasniki list, osobnu iskazni-
cu i dokument iz kojega je vidljiv OIB vlasnika
Aktivne su i tri web-kamere, koje moete uivo pratiti na web- stranicama Turistike zajednice. Uz onu koja je usmjerena od JANAF-a prema staroj gradskoj jezgri Omišlja i one u Njivicama kod staroga ribara, nova je kamera postavljena i na Mirinama i auriraju se svakih 30 sekundi. Dodajmo i da u turistikim uredima, agencijama i hotelima na otoku Krku moete preuzeti zajedniki kalendar dogaanja za cijeli otok, sistematiziran prema mjesecima, kako bi što više dogaaja i infor- macija bilo uvršteno u njega. Tu se, dakako, nalaze i podaci o kultur- nim, zabavnim i gastronomskim dogaanjima na podruju opine Omišalj, od predsezone do posezone. Uz ve poznate i dobro uho- dane manifestacije, poput KReKa, Rapsodije vatrometa, Festivala pukog teatra, Antikih veeri i brojnih koncerata, iz TZ najavljuju novu dvodnevnu manifestaciju koja e oivjeti Njivice i po kojoj e, nadaju se, to ribarsko mjesto postati prepoznatljivo. – Poetkom ruj- na, s namjerom produetka turistike sezone, u Njivicama e se odr- ati Ribarski dani. Poanta je pokazati našim gostima, ali i lokalnom stanovništvu, kako se nekada ivjelo od ribe, na koji se nain lovilo,
pripremalo ribu i sl., a sve uz gostovanje po- znatih kuhara, nastup klape, ribarsku feštu i dobru glazbu, najavila je Jakovi.
E.J.
19
BAŠTINA
19
znansTveno, KUlTUrno, povijesno i TUrisTiKo blago
Svaka u zemlju zabijena lopata novo sa- znanje, svaki novi iskopani kamen, ustvari, nova je prošlost, nova povijest omišaljsko- ga kraja. Upravo takav scenarij pišu, a tko zna kakve još tajne pod zemljom skrivaju Mirine, odnosno Mirine-Fulfinum, stoljei- ma, dijelom i tisuljeima star urbani kom- pleks drevnoga Rima. - Struka je nepodijeljenog mišljenja- ar- heološka zona Mirine-Fulfinum iznimno je vrijedna i bogata, sastoji se od šest vrlo zanimljivih punktova, a obuhvaa široko vremensko, odnosno povijesno razdoblje. Antiki grad zapoinje ivjeti ve u prvoj polovici 1. stoljea kada se poinje graditi, a ivi sve do 7. stoljea. U kasnijem razdo- blju, pak, odmah pored u 5. stoljeu poinje gradnja ranokršanske crkve što je, baš kao i širi suburbani dio bio korišten i poslije 7. sto- ljea, dublje u srednji vijek. Preciznije, istra- ivanja su sasvim pouzdano dokazala da se na tom lokalitetu ivjelo, koristilo ga se i u 9. stoljeu pa se, dakle, govori o itavom tisu- ljeu u kojem se ivjelo u uvali Sepen, poja- snila je Morana auševi Bully, arheologinja koja i vodi istraivanja na Mirinama. Nije se tu samo umiralo i pokapalo pokoj- nike ve je ivot doslovno bujao iako mno- gi pogrešno donose zakljuke vidjevši uko- pna mjesta, grobove. - Takva su razmišljanja i dovela do pogreš- nih tumaenja da je grad ivio samo do 4. stoljea jer tada unutar njega poinju poje- dinani ukopi. A to je, ustvari, nonsens jer pokojnika tu pokapa njegova obitelj koja u tom gradu i ivi.
novi nalazi Kako bilo, arheolozi trenutano obavljaju iskapanja i istraivanja na sjeverozapdnom dijelu arheološkog kompleksa, na mjestu što je predstavljalo suburbanu zonu neka- dašnjeg podruja. - Tu sada imamo elemente što su pripadali ekonomskim instalacijama, dakle raznim ba- zama za preše maslina ili groa, a, s druge strane, postoji nekoliko elemanata što bi mogli govoriti u prilog postojanju svetišta na mjestu gdje sada istraujemo, a rije je o vremenu prije kršanstva kao nametnute je- dine religije, pojasnila je voditeljica projekta. Kako je uvodno reeno, zavirivanje u ze- mlju, ustvari, ve godinama otkriva neke nove detalje tog nalazišta, mnoštvo deta- lja što arheolozima pruaju nova saznanja i otkria, a Mirine-Fulfinum kao kompleks specifian je sam po sebi.
NEPROCJENJIVA VRIJEDNOST OMIŠLJA MIRINE-FULFINUM
- Ono što je definitivno specifino jest spo- menuta ranokršanska crkva što je iznimno dobro sauvana, a koja ima vrlo rijedak atrij. K tome, imamo ovdje forum na kojemu su istraivanja dokazala prisutnost kasnoan- tikih slojeva i struktura. Na koncu, uz onaj u Puli, to je jedini temeljito istraen forum. Uope, Fulfinum je rijetko arheološko nala- zište na kojemu imamo konkretne rezultate vezane uz takve ili sline gradske cjeline, rekla je auševi Bully. Do danas je ustva- ri u potpunosti ili barem najveim dijelom istraen dio nalazišta: rimski grad Fulfinum, odnosno forum, glavni trg, zatim kasnoan- tiki mauzolej, crkva, groblje, terme. Neka od rješenja, ne samo graditeljskih ve onih ivotnih, funkcionalnih upravo su zadiv- ljujua. Primjerice, ona u termama što su ih stari Rimljani koristili za opuštanje, uivanje, vjerojatno i rehabilitaciju. Rije je o nekoliko prostorija okrenutih prema moru što su, go- tovo nevjerojatno znamo li u koji vremenski kontekst smještamo priu, imale podno grija- nje osmišljeno uz pomo pei koju su loili, a topli je zrak strujao ispod poda. Tako su stari Rimljani grijali i morsku vodu što je ulazila u iskopane male bazene korištene za uivanje.
Cilj- arheološki park Pred arheolozima su još godine i godine, vjerojatno i desetljea istraivanja i otkri- vanja nekih novih injenica o ovom arhe- ološkom lokalitetu. Do sada je, meutim, istraeno i više no dovoljno da Omišljani ustvrde da raspolau blagom neprocjenjive vrijednosti. Zna to i opinska vlast koja, na kraju krajeva, svoje blago ve i valorizira. - Poznato je, tu na Mirinama tijekom cije- loga ljeta organiziraju se najraznovrsnije manifestacije, od zabavnih preko znan- stvenih i edukativnih namijenjenih djeci do kulturnih, a ne zaboravimo da su nas lani posjetili arheolozi iz 19 zemalja svijeta na znanstvenom skupu što je ovdje organizi- ran. Isto tako, tradicionalno se na Mirinama organiziraju i Antike veeri, rekla je opin- ska naelnica Mirela Ahmetovi, naglasivši da se na tome nipošto nee stati. - Prvenstveni je cilj sve ono što je do sad istraeno, ali i ono što e u budunosti biti dovoljno predstaviti i otvoriti da bi u skoroj budunosti ovdje bio osmišljen i otvoren arheološki park kao još jedna omišaljska turistika atrakcija, ali, nadam se, i omiljeni kutak okupljanja svjetske strune javnosti, zakljuila je Ahmetovi.
E.M.
20
EKOLOGIJA
20
Petu godinu zaredom volonteri iz cijele Hrvatske udruili su snage i prikljuili se jednodnevnim globalnim akcijama, išenju divljih odlagališta otpada i išenju mora, podmorja i priobalja. Zelena i Plava istka, odnosno Let’s do it Croatia! i Let’s do it Mediterranean! i ove su godine okupile osamdesetak stanovnika opine Omišalj, lanova brojnih udruga, mjesnih odbora, vatrogasce, opinske vi- jenike i djelatnike opinskoga Upravnog odjela, ali i goste iz Rije-
zelena i plava isTKa ZA LJePŠI oKoLIŠ ke, Delnica, Karlovca i Bakra te Srbije i Slovenije, koji su 30. travnja spremno zasukali rukave i prionuli išenju plae Piškira. Na poziv Ronilakog kluba Njivice, Plavoj su se istki i išenju mora i pod- morja u uvali Voz spremno odazvali njihovi kolege iz okolnih roni- lakih klubova, njih tridesetak. Kao i prethodnih godina, Opina je za sve vrijedne volontere osigurala radni materijal - rukavice i vree te, u suradnji s Hotelima Omišalj, okrepu i ruak. Isto se podruje istilo i prošle godine i, iako je bilo zamjetno manje smea i napla- vina što ih je naneslo more, u tren je oka prikupljeno 30 kubika ot- pada te su napunjena dva kontejnera raznoga smea, najviše boca i automobilskih guma. Za sitni otpad nakupljen na plai – najlonske vreice, granje, razne štapie, dijelove obue i slino, kao i porav- navanje morskoga ala, unajmljeni su radni stroj i kamion, uz iju je pomo jedna od ljepših plaa u opini ponovno dovedena u red. Dodajmo i da su školska djeca na plai prikupljala plastine epo- ve, koje su potom poslali Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma iz akovca, a sredstva dobivena njihovim recikliranjem, izradom i prodajom izraenih predmeta namijenjena su kupnji skupih lijeko- va za lijeenje malignih bolesti.
E.J.
epovi za skupe lijekove
Tijekom travnja i srpnja, osim u Zelenu i Plavu istu, brojne su se udruge s podruja Omišlja i Njivica ukljuule u takoer standardne akcije išenja ili naprosto uljepšavanja svojih mjesta, a njihovi la- novi bili su aktivni na raznim punktovima. Lovako društvo tako je ureivalo put do jezera, ali su njegovi la- novi tradicionalno sudjelovali i u akciji prikupljanja otpada iz šuma na podruju opine, a u tome im je pomogla i ekipa iz Konjikog kluba Njivice. lanovi Ronilakog kluba Njivice i KSRM Big OM dva su puta istili podmorje u Omišlju i Njivicama. Dvadesetak lanova ŠRD Zubatac poetkom travnja istilo je plae ispod Uke i Mirlia. Omišjanski babani uhvatili su se posla išenja plaa Slivanjska te one u ulici Stran. Babani su, pak, prionuli poslu sredinom travnja i uredili najprije uvalu Selehovica, a potom i lokalitet Mirine. U Udruzi Obitelj za mlade i Šahovskom klubu Kijac odluili su ure- diti prolaz iza Društvenog centra Kijac i oslikati ga. lanice i lanovi Društva za poljepšavanje Omišlja bojili su košarice za otpatke uz omišaljske šetnice, a s prijateljima iz Otvorenog ka- zališta su uredili i dvorište prostora kojim se koriste (ex Bukaleta).
EKOMIŠALJ
uDruGe u eKoloŠKiM aKCijaMa
Aktivni su bili i sportaši pa su tako u Rukometnom klubu Omišalj odluili oistiti plae u Kijcu, boari Trstene ureivali su Rajsku ce- stu, a veslai Glagoljaša istili su uvalu Pesja. lanovi Udruge antifašistikih boraca i antifašista uklanjali su ot- pad u ulici Gromaine, a pelari iz Kadulje pridruili su se akcijama karnevalskih udruga. lanovi PD Obzova, pak, poetkom travnja istili su prostor isto- no od ograde kampa Puša do rta Veli Kijec.
21
OŠ OMIŠALJ
Ulaganje, UljepŠavanje, drUenje... zamjena stolarije Ljetni praznici, unato injenici da e školarci i njihovi uitelji odmarati, ne znai da e u Osnovnoj školi Omišalj biti neradno. Štoviše! Tijekom srpnja i kolovoza u njoj e biti vrlo radno, a sve kako bi zaposlenici i uenici od jeseni radili i uili u boljim uvjetima. Javnosti su poznati sluajevi pucanja stolarije tijekom bure, a, osim toga, zbog njezine troš- nosti grijanje prostora nije dovoljno efikasno i ne zadovoljava standarde kakve škola i Op- ina ele osigurati djeci. Projektom je predviena zamjena stolarije što e podrazumijevati i ugradnju dvostru- kih stakala s meuprostorom ispunjenim plinom i low-E premazom na jednom staklu. Odabrani profili, ovisno o poziciji otvora, predviaju dijelom PVC, dijelom aluminijski s prekidom toplinskog mosta. Oekivana ušteda na ukupnoj potrebnoj energiji za gri- janje zgrade iznosit e oko 20 %. Projektom su, osim spomenutog, predvieni i sljedei radovi: pripremni radovi (demon- taa i montaa rasvjetnih tijela – 100 kom), izrada i ugradnja aluminijske stolarije (37 prozora, 21 vrata, 65 stijena), zidarski ra- dovi (popravak špaleta poslije demontae stare i montae nove stolarije), fasaderski radovi, kamenorezaki radovi (dobava, izra- da i ugradnja kamenih prozorskih klupica i
opina plaa udbenike iz prorauna opine omišalj za iduu e školsku godinu biti osigurana znatno vea sredstva za nabavku osnovnoškolskih udbenika i radnih biljenica nego ranijih go- dina. podsjetimo, do sada je opina osiguravala sve udbenike i radne biljenice za uenike prvih razreda, a za polaznike drugih razreda bon za udbenike u vrijednosti od 300 kuna. od školske godine 2016./2017., pak, za prvašie e ponovo biti osigurani svi ud- benici i radne biljenice, ali ovaj put i pernice, a za sve ostale uenike oŠ omišalj opina je osigurala sve udbenike bez ikakve naknade. za tu svrhu iz prorauna e
biti izdvojeno 188.000 kuna.
Ureeno školsko dvorište U sklopu programa “Eko-škola” kojeg finacira Opina Omišalj, tijekom travnja ureen je školski okoliš. Konkretno, rije je o ureenju dvorišta iza škole. Neugledan i za djecu ne- pristupaan prostor iza školskih uionica niih razreda i školske sportske dvorane ureen je uklanjanjem i razbijenem golemog kamenja, poslije ega je teren ukupne površine 504 m2 prekriven drobljencem i jalovinom i na kraju poravnat. Taj dio školskog okoliša danas je, tako, pristupaan i oku ugodan te po- godan za izvanuionine nastavne aktivnosti ili za slobodno vrijeme djece. U planu je postavljanje klupica i koševa za smee, a u skoroj budunosti prostor se planira oplemeniti sadnjom autohtonoga mediteranskog bilja o kojem bi brinuli uenici škole. Vrijednost radova iznosila je oko 34.000 kuna.
E.M.
nogometaši rijeke u oŠ omišalj U sklopu projekta HNK Rijeka prijatelj dje- ce, Ivan Vargi, Filip Bradari i Gerald Diyo- ke, igrai rijekog prvoligaša, posjetili su poetkom svibnja Osnovnu školu Omišalj. Stotinjak djece doekalo je rijeke nogo- metaše ispred škole, a jednosatno vrhun- sko druenje prošlo je kao u trenu.
pragova na vratima, ukupno 300 komada) te liilaki radovi (gletanje i lienje). Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 1.000.000,00 kn. Primorsko-goranska u- panija, osniva škole, poduprijet e ih s 300.000,00 kn, a ostatak sredstava osigurat e Opina Omišalj. Treba rei i da je projekt bio prijavljen na na- tjeaj resornog ministarstva, meutim zbog uvrijeenog problema velikog indeksa razvi- jenosti Omišlja nije skupio dovoljnu koliinu bodova. Bez obzira na to, Opina Omišalj nee dozvoliti da njezini najmlai stanovni- ci nemaju zadovoljavajue uvjete za odgoj i obrazovanje pa e ve iduu školsku godinu mali školarci imati daleko bolje i sigurnije uvjete svog školovanja, poruili su iz Opine.
E.M.
Igrai su se zahvalili na gostoprimstvu, od- govarali na brojna pitanja uenika: je li Var- giu ao što odlazi iz Rijeke, jesu li treninzi Matjaa Keka jako naporni, koji su igrai meusobno najbolji prijatelji..., ali i upozo- rili djecu da prije svega moraju biti dobri u školi, a tek potom razmišljati o sportu i slobodnim aktivnostima. Gerald, Vargi i
Bradari podijelili su i pregrš autograma, a potpisivali su se na sve što je djeci došlo pod ruke: zastavice, lopte, majice, kopa- ke... Izraavajui nadu da su se lijepo i ugodno proveli, igraima HNK Rijeke zahvalio se ravnatelj OŠ Omišalj arko arkovi.
E.M.
2222
AKTUALNO
ivim ivot bez nasilja zajedniki je nacionalni preventivni projekt Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva znanosti, obrazova- nja i sporta, usmjeren na spreavanje nasilja prema enama, nasilja u obitelji, nasilja meu mladima te izgradnje kulture nenasilja i to- lerancije, u kojem su tijekom travnja i svib- nja sudjelovali uenici viših razreda Osnovne škole Omišalj i Podrune škole Dobrinj. Pro- gram se sastojao od tri kljune komponente: interaktivne radionice, umjetniko-eduka- tivnoga programa i interaktivne parlaonice. U prvoj su se radionici, odranoj 22. travnja, uenici šestih i sedmih razreda upoznavali s oblicima i problemima nasilja, zakonskim mogunostima njegova spreavanja i pri-
IVIM IVOT BEZ NASILJA
NASILJe Je GoLeM DruŠtveNI ProBLeM
Djeji vrti Katarina Frankopan tradicionalno je, krajem travnja, organizirao Tjedan otvore- nih vrata tijekom kojega su polaznici vrtia i lanovi njihovih obitelji sudjelovali u raznim tematskim aktivnostima i igrama. S obzirom na to da krke vrtie krasi titula eko vrtia, sve su programske aktivnosti i radionice bile po- vezane s ekologijom i brigom za zaštitu priro- de. Najmlai ve dobro znaju da ako uvamo prirodu, ona nam to stostruko vraa. Osim ureenja dvorišta i sadnje voa, povra, cvi- jea i zainskog bilja, u omišaljskom je vrtiu odrana i edukativna radionica o pelarstvu, tijekom koje su mali znatieljnici imali pregršt pitanja za pelara Mirka Almašija. Od karton- skih su kutija izradili maketu Omišlja, a stigli su se i natjecati u sportskim igrama na nogomet- nom igralištu, gdje im se pridruila i opinska naelnica. Tjedan otvorenih vrata zatvorili su završnom priredbom i zajednikim druenjem. Njiviki su vrtiarci, zajedno sa svojim odga- jateljicama i roditeljima, takoer bili vrlo vri- jedni. Šezdesetak se roditelja odazvalo radnoj
Tjedan oTvorenih vraTa U djejiM vrTiiMa akciji ureenja dvorišta te ga u dva dana do- velo do neprepoznatljivosti. Osim nove boje na proeljima balkona, ogradama, stolovima i klupicama, od automobilskih su guma izra- dili svakojake ivotinje – gusjenice, kornjae, zebre i sl., namijenjene igri ili, jednostavno, dekoraciji. Novi rekviziti za igru u djejem dvorištu, kao i novi povrtnjak i cvijenjak, svakako e mališanima boravak u djejem vrtiu uiniti ugodnijim. A kako su tijekom pedagoške godine puno radili i uili o glazbi, u kreativnim su radionicama od ambalanog materijala izradili glazbene instrumente. - e- ljeli bismo posebno zahvaliti roditeljima Pe- ranovi, oi i Spicijari koji su dali velik do- prinos u iskopu, betoniranju i izradi ivotinja od drva i guma, kao i svim ostalim roditeljima koji su se u velikom broju odazvali našem po- zivu i na bilo koji nain sudjelovali u radioni- cama. Takoer, moramo zahvaliti i G.P.P. Miki d.o.o, što su nam donirali pijesak za pješa- nik, Turistikoj zajednici Opine Omišalj na sadnicama i, naravno, Opini Omišalj, od koje
smo dobili materijal za farba- nje i novu ljuljaku. Sada naše dvorište izgleda puno urednije i privlanije za igru, istaknula je voditeljica djejeg vrtia u Nji- vicama, Ksenija Sobotini.
E.J.
„Nasilje, za nasilje nema opravdanja“, u reiji Zijaha Sokolovia
javljivanja. Radionicu su vodili Nikša Jelovi, voditelj Slube za razvoj policijskog obrazo- vanja i Iva Valeni iz nevladine organizacije Status M. Potom je za sve uenike i uzvanike u predvorju Škole odrana zanimljiva predstava „Nasilje, za nasilje nema opravdanja“, u reiji Zijaha Sokolovia, UN-ova ambasadora do- bre volje za toleranciju i nenasilje. Posljednja komponenta projekta u kojem su sudjelovali uenici sedmih razreda, eduka- tivni kviz o jednom od najveih društvenih problema, odrana je 4. svibnja. Sedmaši su odgovarali na pitanja o razliitim oblicima na- silja: vršnjakom, obiteljskom, elektronikom, spolnom, ponavljajui naueno iz prijašnjih komponenti. Kroz kviz su ih vodile policijske
slubenice za prevenciju, Jasmina Zmajla i Ingrid Mavri te psihologinja Nataša Maka- run Djejeg doma TI, Rijeka. – Uenici su pokazali izvrsne rezultate, a pobjednika je skupina imala samo jedan netoan odgovor, što pokazuje na uinkovitost dosadašnjih aktivnosti i šire znanje uenika o temi nasi- lja, rekle su voditeljice treeg dijela projekta ivim ivot bez nasilja. Po završetku kviza i proglašenja pobjednika, uslijedila je meu- sobna diskusija i likovna radionica na temu nasilja, a pobjedniki e radovi Korine Jureša, Lovra Luketia i Maris auševi biti poslani na dravni natjeaj u Ministarstvo unutarnjih poslova u Zagreb.
E.J.
Odabrani radovi koji idu na dravni natjeaj
Razgibavanje na nogometnom igralištu
Zanimljiva radionica o pelarstvu
23
AKTUALNO
23
Uoi Svjetskog dana knjige i autorskih prava, a na Dan hrvatske knjige, 22. travnja, u pred- vorju OŠ Omišalj obiljeena je No knjige, manifestacija kojom se petu godinu zare- dom daje poticaj kulturi itanja, potie raz-
govor o literaturi, knjievnosti i svemu onome što knjiga pred- stavlja. Druenje i natjecateljske igre i ove su se godine pokazali kao najbolji naini pribliavanja knjige djeci. Zanimljiv, zabavan i edukativan kviz, nazvan „Puno zabave uz malo lektire“, kojega su osmislile i pripremile uite- ljice hrvatskoga jezika Dragica Vukuši i Ema Jedrlini, okupio je etiri ekipe – upakabre, Kak- tuse, Lavove i Naitane, sastav- ljene od po jednog uenika iz
no Knjige U oŠ oMIŠALJ
Dolaskom sunanih dana i proljetnih pra- znika, Konjiki klub Njivice je odluio iz- mamiti najmlae iz zatvorenih prostora i za njih organizirati zanimljive aktivnosti u prirodi. Školske klupe mali su rekreativci tako zamijenili konjikim sedlom i sport- sko-edukativnim radionicama na svjeem zraku, upisavši se u Malu školu jahanja. etiri radionice u trajanju od po dva škol- ska sata pohaalo je dvadeset i dvoje ma-
– paket zdravlja,