20
ANUL V NR.101 GRATUIT 20 PAGINI NORD - VEST 8 APRILIE - 21 APRILIE 2011

Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Citeste ghidul 24 FUN Nord Vest in format online

Citation preview

Page 1: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online

ANUL

V N

R.10

1

GRAT

UIT

20PA

GIN

I

NORD - VEST 8 APRILIE - 21 APRILIE 2011

Page 2: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online
Page 3: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online

editorialMihai Dobrovolschi 3Andrei Gorzo 4Mircea Toma 6Gianina Corondan 8

loca\iiFrumuse\e, s[n[tate 13Turism 14Cafenele 15Cluburi & Baruri 16Restaurante 17Auto 18

Editor: S.C. BAZAR MEDIA NORD-VEST S.R.L Redac\ie: 0733 014 778 Adresa: Str. Hortensiei nr. 3/28 Baia Mare E-mail: [email protected] General: Lucia Banyai (0733 014 778) E-mail: [email protected] Grafic[: Dan O§an Szalontai (0729 038 332) Departament v]nz[ri:Baia Mare/ Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) E-mail: [email protected]\ie: Baia Mare: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) Zal[u: Andreea Dinga (0733 014779) Re\eaua 24-FUN: Director general: Alex S=ndulescu Redactor-§ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca, Adrian St=nic=Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare

S UMAR 8 aprilie - 21 aprilie 2011

infoEvenimente 7Film 10Info cultural 12

filmAlejandro González Iñárritu e unregizor talentat, dar concep\ia luidespre tragism §i tragedie e unagrosolan-cantitativ[, iar `n noul s[ufilm, Biutiful, acest defect e mai fla-grant ca oric]nd. Povestea (plasat[la Barcelona) e cl[dit[ prin `ngr[-m[direa, unul peste altul, a c]t maimulte elemente din zona macabru-lui, a sordidului sau a morbidului.Nu numai c[ eroul (Javier Bardem) ebolnav de cancer §i se tot stinge petoat[ durata filmului.Nu numai c[, `ncerc]nd s[ ame-lioreze condi\iile de via\[ alemuncitorilor ilegali pe spinareac[rora tr[ie§te, el sf]r§e§te prin ase face vinovat de moartea unuigrup `ntreg. Nu numai c[, av]ndcalit[\i de medium, el `§i rotunje§teveniturile purt]nd conversa\ii cumor\i (inclusiv copii) instala\i `nsicrie deschise. Nu numai c[preg[tirile lui pentru moarte se`nt]mpl[ s[ se desf[§oare `naceea§i perioad[ `n care r[m[§i\eler[posatului s[u tat[ sunt dez-gropate (`nc[ un sicriu deschis) §i

incinerate. Dar la toate astea se maiadaug[ o so\ie labil[ psihic §i uncopil maltratat. Pe scurt, Bardem ef[cut s[ care tot P[m]ntul pe umeri,de§i povara real[ e doar aceea aunei dramaturgii `nca[cate for\at §icu aia, §i cu aia, §i cu aia (cancer,boal[ mintal[, copii maltrata\i, mor-bidit[\i gotice, problemeleimigran\ilor ilegali), un felme(ga)lodramaturgie bulimic[ §isupt[ din deget, care p]n[ la urm[n-are nimic de spus nici despremoarte (laitmotivul sicrielordeschise e prea artificial §i cabotin),nici despre condi\iile de via\[ alemuncitorilor clandestini (ei sunt

acolo doar pe post de obiecte exo-tice pe care eroul s[-§i poat[ con-centra paternalismul neputincios),ci doar despre reaua apuc[tura a luiIñárritu de "a se da lovit“.

Biutiful este cel mai prost film al lui Iñárritu.

Me(ga)lodramaturgie

Andrei Gorzo

Page 4: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online

4 I www.24fun.ro

smartass www.24fun.ro

E nevoie de o oarecare singur[tateca s[ te po\i primi `n vizit[. E ciu-dat[ lumea `n care tr[im. E `n a§afel r]nduit[ c[, afl]ndu-se printreoameni, pu\ini se pot invita §i pe ei`n§i§i la banchet. Hipsterii sunttinerii aceia care sunt to\i exact lafel de originali. Printre pu\inii caremai au timp de ascultat muzic[ `nsensul liceean, pu§tii cu ochelari desoare cu ram[ ro§ie §i aplica\ii depolaroid pe telefoane nu pot placeceva care a mai fost pl[cut. Goanalor dup[ nou e, dac[ vre\i, coafuratimpului. Ridicarea `n sl[vi a noului,a ciudatului, a nemaif[cutului estefelul `n care timpurile sunt cochete.A§a am p[\it §i noi, cei care am fostaltc]ndva m]ndria lumii. C]nd erameu `n liceu, aveam nevoie de liber-tate. Ne l[sam plete §i umblam `nblugi jego§i, permi\]ndu-ne r[sf[\ulsuprem de-a m]nca `n praf, l]ng[Teatrul Dramatic §i unii l]ng[ al\ii,c]te-o felie de pepene. Apoi au

venit emo, copiii care `§i strigau `ndoliu nevoia de emo\ii, de tr[iri, defrici §i dureri. ±i au plecat. Cuhipsterii, `ns[, lucrurile sunt maialandala. Au o `nd[r[tnicie falnic[de-a place ceva ce e prea pl[cut deal\ii. Sunt arogan\i cu orice om carese l[f[ie `n rutin[. Muzica de-acumdou[ s[pt[m]ni e veche, o melodiecare `\i r[m]ne-n cap e un virus,totul trebuie s[ vin[ §i s[ plecerepede, p]n[ nu se acre§te. ±i cutoate astea, dragii mei, cad §i ei `n

p[catul `n care au c[zut toate revo-lu\iile. Se `mbrac[ la fel, poart[aceia§i ochelari de soare, fac pozecu acelea§i efecte, se str]mb[ la fel`n acelea§i cluburi, ascult[ aceea§imuzic[, v[d acelea§i filme §i auacelea§i ticuri. P[catul originar aloriginalit[\ii.Aurul e `n nisipul viitorului, dar r]ulcare-l spal[ vine din trecut.

Hipster

Mihai DobrovolschiDe ce se duc §i ei.

Page 5: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online
Page 6: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online

6 I www.24fun.ro

editorial www.24fun.ro

C[l[uz[ mi-a fost Kumm, s]mb[ta trecut[.

M-a atras `ntr-un loc despre care nu

numai c[ nu §tiam nimic, dar nici c]nd am

ajuns pe strada Eminescu, `n fa\a unui mic

bloc delabrat, nu mi-am imaginat c[ voi

g[si altceva dec]t un generos spa\iu de

subsol. Ei bine, nu e pivni\[: numai vechii

§i autenticii bucure§teni `§i vor mai fi

aduc]nd aminte de un cinematograf –

Viitorul – uitat de tranzi\ie p]n[ acum

c]\iva ani. A fost redat publicului,

acum c]teva luni, de un grup de

`ntreprinz[tori `ntre care c]\iva

sunt pilo\i. De unde specificul

aeronautic pe care-l reg[se§ti `n

decouri interioare, `n uniforma

barmanilor §i at]t, adic[ v[ rog

chiar s[ nu v[ duc[ g]ndul la alte

vehicule cu destina\ie high.

Important e c[ sala are o acustic[

foarte prietenoas[ §i ni§te pro-

por\ii geniale pentru un concert la

care publicul s[ r[m]n[ `n contact

cu arti§tii.

E tot at]t de adev[rat c[ un con-

tact mult mai apropiat cu arti§tii

au avut, `nainte de concert, cei

c]\iva noroco§i care i-au depistat

`n c]rciuma vecin[ cu clubul.

Acolo era program de berevizor cu

meci. Kalashnikoavele bosniacilor

i-au determinat pe pacificii

C[t[lin, Oigan, András, Mihai, Utu

§i pe r[zboinicul John s[-§i

dezl[n\uie artileria pe scen[.

(Doar saxofonul lui Iordache nu l-

am auzit c]t mi-a§ fi dorit eu, ca

fan, zic). Poate nu i-am mai

`nt]lnit eu de mult, dar senza\ia

mea a fost ca p]n[ §i piesele mai

vechi au sunat proasp[t. Iar a§a

cum spuneam mai sus, publicul –

care a tot navigat spre club p]n[

c]nd, pe la jum[tatea spectacolu-

lui, a umplut sala – a intrat `n

looping, tonou, Immlemann, pen-

dul §i alte tr[iri de mare altitu-

dine.

P.S. Ok, dac[ nu `ntelegi `n ce-ai

intrat, cere dic\ionarul de la

Wings.

Aripi pentru Kumm

Mircea TomaHigh la rockodrom.

Page 7: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online

S}MB{T{ 9 Aprilie - Baia MarePARTYGOLD TIMEDISCO NIGHTDj Florin §i Mc Luka.

ATHOS CLUB & LOUNGEGOLD NIGHT ­ cu Dj Rhay siAdrian Bilt. Rezerv[ri: 0749 901143, 0741 060 445.

TORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)TEQUILA PARTYRezerv[ri: 0756 789 104.

ESSENTIALCLUB & LOUNGEHOUSE PARTYDJ ANDREI PLE±CA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

ZEN LOUNGEPARTY PEOPLE!Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

EVENIMENTPHOTO PUBCONCERT DE COVER­URIACUSTICE ­ sus\inut deTrupa de AcoperireOra 21:00.

SYMPHONY PUBGOLD PLAZAMUZIC[ DANCE, RETRO §i alteleal[turi de Dj VasileInforma\ii §i rezerv[ri:0362 421 [email protected]

GRANITTA CAFEArt & Live EventsSEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

MYSTIQUECafenea, Bar, ClubLIVE MUSICRezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

CONCERTCHILL & JAZZGOLD PLAZACONCERT LIVE DE JAZZ

marca ELENA M~NDRU TRIOOra 20:00.

DUMINIC{ 10 Aprilie - Baia MareEVENIMENTGOLD PLAZATE PUNE PE ROLE!Urmează traseul stabilit §iprime§ti un voucher `n va­loare de50 lei sau un abonament la salade for\[ Gym Mar Strong.

MAR|I 12 Aprilie- Baia MarePARTYMYSTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ CU TEMATIC{ MAGHIAR{Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

JOI 14 Aprilie - Baia MarePARTYATHOS CLUB & LOUNGESTUDENT’S NIGHTRezerv[ri: 0749 901 143, 0741060 445.

TORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)LATINO PARTY.Rezerv[ri: 0756 789 104.

ZEN LOUNGERETRO HOUSE PARTY WITHCREES­MORezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

ESSENTIALCLUB & LOUNGERETRO PARTYDJ ANDREI PLE±CA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

CLUB PRIVEESTRDENT'S PARTYfetele primesc un cocktail dinpartea casei.Rezerv[ri: 0745 522 357,0753 996 255.

EVENIMENTGRANITTA CAFEArt & Live EventsSear[ de bancuri §i Karaoke!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

MYSTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ FOLK.Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

SYMPHONY PUBGOLD PLAZASEAR{ DE KARAOKEInforma\ii §i rezerv[ri:0362 421 [email protected]

VINERI 15 Aprilie - Baia MarePARTYTORTUGA CLUB & LOUNGEREGGAE NIGHT!Rezerv[ri: 0756 789 104.

CLUB PRIVEESTRDENT'S PARTYfetele primesc un cocktail dinpartea casei.Rezerv[ri: 0745 522 357,0753 996 255.

ESSENTIALCLUB & LOUNGEHOUSE PARTYDJ ANDREI PLE±CA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

EVENIMENTSYMPHONY PUBGOLD PLAZALansarea CD­ului “PREMIILEJAZZ­ULUI ROM}NESC”Recital VIRTUOSO GUITAR DUOcu Sorin Romanescu §i Alex Man ­invitat special Aldo Blaga.Prezint[ Alexandru Sipa.Informa\ii §i rezerv[ri:0362 421 [email protected]

MYSTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ LIVE CUTRUPA SCURT PE 2Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

GRANITTA CAFEArt & Live EventsSEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

ZEN LOUNGEMUZIC{ LIVE.Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

S}MB{T{ 16 Aprilie - Baia MarePARTYTORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)TEQUILA PARTY.Rezerv[ri: 0756 789 104.

ESSENTIAL CLUB & LOUNGEHOUSE PARTYDJ ANDREI PLE±CA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

ZEN LOUNGEPARTY PEOPLE!Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

EVENIMENTLICEUL DE ART{Festivalul de muzic[ u§oar[vocal[ “Mini Ursule\ul de Aur” Orele: 10:00 ­ 15:00.

GRANITTA CAFEArt & Live EventsSEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

SYMPHONY PUBSEAR{ DE KARAOKEInforma\ii §i rezerv[ri:0362 421 [email protected]

MAR|I 19 Aprilie - Baia MareEVENIMENTMYSTIQUESEAR{ CU TEMATIC{ITALIAN{/ FRANCEZ{Rezerv[ri: 0740 180 841.

MIERCURI 20 Aprilie - Baia MareEVENIMENTESSENTIAL CLUB & LOUNGEBANK SHOW & KARAOKE CUMIRCEA MURE±AN.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

8 aprilie - 21 aprilie 2011

www.24fun.ro I 7

Page 8: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online

8 I www.24fun.ro

g24fun

Deci explica\i-mi c[ nu`n\eleg. V[d acum o §tire:premierul a m]ncat la fast-food. Jurnali§tilor nu li s-apermis accesul. Care jur-nali§ti? Care ne anun\auieri c[ acela§i premier §i-aluat pantofi de 250 de lei,mai ceruse unii dar nuaveau m[rimea lui, ne-ainformat chiar v]nz[toarea.Chiar a§a? ~ntr-at]ta§tept[m de pu\in? Ce-nseamn[ de faptinforma\ie? Doar opropozi\ie oarecareat]rnat[ de un individ c]tde c]t cunoscut `n zon[? ±inoi, cei care ne uit[m. To\ine pl]ngem de programeleproaste - ntz, n-ai dom’lece s[ vezi - §i le r[sfoimtotu§i `n continuare. E undat de la ursitoare? E unblestem? E vreo datin[? Neintereseaz[ asta? Cerelumea banalit[\i despreoricine b]z]ie prin showbizsau s-a coco\at prin politic[`n func\ii `nalte? De ceaccept[m totul ca pe cevaimplacabil? Ce e cu noi? M[uit §i la francezi la §tiri. Nedau ultimele informa\iidespre japonezi, despreurm[rile recentei catastrofeasupra vie\ii pescarilor.

La noi zilele trecute §tireade baz[ era cu oamenii careadun[ zah[rul `mpr[§tiatpe jos, proasp[tachizi\ionat la reduceri. Vaice am[r]\i am ajuns, vai ceumilin\[, vai `n ce hal sun-tem. ~n\eleg, ploaia,lapovi\a, v]rtejurile saufurtunile vin peste noi §itrebuie s[ ne adapt[m,g[sim solu\ii: ne ad[pos-tim, lu[m umbrela, poatest[m `n cas[. Dar de ce §iprogramele teve sunt pri-vite tot cu o ridicare dinumeri neputincioas[?Putem s[ le `nlocuim cuorice altceva. Plimb[ri,conversa\ii, voluntariat,chiar c[deri pe g]nduri. Dece politica vine peste noibuhuhu, ca un fenomennatural catastrofal, cu caren-ai cum s[ te pui? C[ nu easta. E o simpl[ a§ezareierarhic[, hot[r]t[ de noi. Eca §i cum \i-ai pus unbr[du\ mirositor `n ma§in[.Nu-\i place mirosul – ieim[suri. Nu maifunc\ioneaz[ – intervii.Nici chiar noi nu putem s[ne t]r]im a§a la nesf]r§it.Dac[-i boal[ – s[ ne trat[mv[ rog. Nu vreau s[ d[m `naltceva. Poate fi fatal.

Br[dule\dr[gu\

Gianina Corondan

www.24fun.ro

Cam pu\i.

Page 9: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online
Page 10: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online

BUN{! CE FACI?(2011)

Vineri ­ Joi 8 ­ 14 aprilie.Orele 14:00, 16:00, 18:00,20:00.Tarif redus 5 lei ora 14:00.Tarif `ntreg 7 lei orele16:00, 18:00, 20:00.Regizor: AlexandruMaftei.Distribu\ie: IonelMihăilescu, Dana Voicu.Genul: comedie, dram[,romantic, dragoste.

Vineri ­ Joi 1 ­ 7 aprilie.Orele 14:00, 16:00, 18:00,20:00.Tarif redus 5 lei ora 14:00.Tarif `ntreg 7 lei orele16:00, 18:00, 20:00.Regizor: Cătălin Apostol.Distribu\ie: ±erbanIonescu, Mitică Popescu,Valentin Teodosiu, CostelCa§caval.Genul: dram[.

UMILIN|{(2011)

RANGO ­ DUBLAT (AG)ANIMA|IEVineri 8 aprilieOra 14:30.S]mb[t[ ­ Duminică9 ­ 10 aprilieOrele 12:10, 14:30.Luni ­ Joi 11 ­ 14 aprilie Ora 14:30.

RANGO ­ SUBTITRAT(AG)ANIMA|IEVineri 8 aprilieOra 15:00.S]mb[t[ ­ Duminică9 ­ 10 aprilieOrele 12:50, 15:00.Luni ­ Joi 11 ­ 14 aprilie Ora 15:00.

THE RITERITUALULVineri ­ Joi 8 ­ 14 aprilieOrele 20:10, 22:25.

THE ADJUSTMENTBUREAUGARDIENIIDESTINULUI (AG)ROMANTICVineri ­ Joi 8 ­ 14 aprilieOra 21:40.

MARS NEEDS MOMSM{MICI PENTRUMARTE 3D DUBLAT(AG)ANIMA|IEVineri 8 aprilieOrele 13:00, 16:50.S]mb[t[ ­ Duminică9 ­ 10 aprilieOrele 11:00, 13:00, 16:50.Luni ­ Joi 11 ­ 14 aprilie Orele 13:00, 16:50.

MARS NEEDS MOMSM{MICI PENTRUMARTE 3D SUBTITRAT(AG)

ANIMA|IEVineri ­ Joi 8 ­ 14 aprilieOra 14:50.

LIMITLESS (N­15)DINCOLO DE LIMITETHRILLERVineri ­ Joi 8 ­ 14 aprilieOelea 17:10, 19:20,21:30.

SUCKER PUNCH (N­15)DIGITALFANTASTICVineri ­ Miercuri8 ­ 13 aprilieOrele 18:40, 20:50.

HOPHOP­TOPANIMA|IEVineri 8 aprilieOrele 14:10, 16:10, 18:10.S]mb[t[ ­ Duminică9 ­ 10 aprilieOrele 12:10, 14:10, 16:10,18:10.Luni ­ Joi 11 ­ 14 aprilie Orele 14:10, 16:10, 18:10.

THE LINCOLN LAWYER AVOCATUL DINLIMUZIN{ (N­15)DRAM{Vineri ­ Joi 8 ­ 14 aprilieOrele 16:40, 19:00, 21:20.

RED RIDING HOOD SCUFI|A RO±IE (N­15)PREMIER{Vineri 8 aprilieOrele 14:00, 16:00, 18:00,20:00, 22:00.S]mb[t[ ­ Duminică9 ­ 10 aprilieOrele 12:00, 14:00, 16:00,18:00, 20:00, 22:00..Luni ­ Joi 11 ­ 14 aprilie Orele 14:00, 16:00, 18:00,20:00, 22:00.

ANIMALS UNITED3D (AG)PREMIER{Vineri ­ Joi 8 ­ 14 aprilieOrele 13:40, 15:40,17:40,19:40.

SOURCE CODETRANSFER DE IDENTI­TATEPREVIEWDIGITALJoi 14 aprilieOra 21:00.

RIO 3DSUBTITRATPREVIEWANIMA|IEJoi 14 aprilieOra 19:00.

10 I www.24fun.ro

CINEMA DACIA BAIA MARE

8 APRILIE ­ 14 MARTIE 2011

Page 11: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online
Page 12: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online

* Marilyn Monroe a avut 11 degete la picioare.* Dac[ ai c[l[tori de la un cap la altul al galaxieinoastre – Calea Lactee – cu viteza luminii, \i­ar tre­bui 100.000 ani.* Singura felin[ care nu­§i poate retrage gheareleeste ghepardul.* ±obolanii rezist[ mai mult f[r[ ap[ dec]tc[milele.* Pielea hipopotamului are o grosime de 6,5 cma§a c[ `l ap[r[ `mpotriva multor arme de foc. Acestanimal fuge mai repede ca omul de§i are 4 tone.* Alunele se folosesc la fabricarea dinamitei.* Pl[cile tectonice ale Terrei se mi§c[ tot a§a derepede ca §i cum cresc unghiile la oameni.* Viteza de propagare a durerii `n corpul umaneste: 110 m/s.* Supravie\uitori `n cazul scufund[rii Titaniculuisunt §i 2 c]ini.* Foarfeca a fost inventat[ de Leonardo da Vinci.Leonardo da Vinci a fost capabil cu o m]n[ s[ scrieiar cu cealalt[ s[ deseneze simultan.* Exist[ 2 animale care pot vedea spa\iul dinspatele lor f[r[ s[­§i `ntoarc[ capul: iepurele §ipapagalul.* Omul piere mai repede din cauza lipsei somnuluidec]t a m]ncatului. 10 zile rezist[ un om f[r[somn, maxim. F[r[ hran[ chiar 1­2 luni.* Creierul uman are capacitatea de stocare de 1trilion de byte, sau 1164153 gigabyte.* Imnul Greciei are 158 de strofe. Nimeni din Grecianu cunoa§te `n `ntregime inmul statului.

23 aprilie – Ziua interna\ional[ a c[r\ii §i a dreptu­lui de autor.29 aprilie – Ziua interna\ional[ a dansului.3 mai – Ziua mondial[ a libert[\ii presei.15 mai – Ziua interna\ional[ a familiilor.15 mai – Ziua latinit[\ii.21 mai – Ziua mondial[ a culturii §i diversit[\ii cul­turale. 22 mai – Ziua interna\ional[ a diversit[\ii biologice.25 mai – Ziua interna\ional[ a copiilor disp[ru\i.31 mai – Ziua mondial[ f[r[ tutun.5 iunie – Ziua mondial[ a mediului.26 iunie – Ziua interna\ional[ `mpotriva abuzului §itraficului ilicit de droguri.11 iulie – Ziua mondial[ a popula\iei.

''±TIA|I C{... ~N FIECARE ZIPUTEM S{RB{TORI CEVA?''

''DE PRIN LUME ADUNATE...''

12 I www.24fun.ro

Page 13: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online

Baia Mare

SALON GOLD BODYstr Progresului nr 56/4,Tel: 0362­401.989;0748­941.883;[email protected]

SHOP DECORObiecte decor cas[ &gr[din[, bijuterii hand­made, cadouriBd. Traian, nr. 11/12,Tel: 0745­316563Orar : L­V: 10­ 20,S: 10­ 15.

TRIXI BEAU TY IMAGEBd­ul Independen\einr. 10/43Tel.: 0262 219 067

MIRACLEStr. N. Iorga nr. 3,Tel: 0262 222 835

NICOSOLBd. Republicii nr. 13,Tel.: 0745 212 629

NICOSOL ­ salon 2Bd­ul Traian 22/44,Tel:0362 809 976

SALON FRUMUSE|EAPHRODITEHortensiei nr.8/32,Tel: 0362 419 707

COAFURA CLASSICBd. Bucure§ti 33,Tel: 0741 744 427

SALON TURBO SUNBd­ul Republicii 29,

Tel.: 0740 645 174Orar: L ­ S 8 ­ 22,D: 12 ­ 18

SALON FRUMUSE|ECARMENStr. Rozelor 25/1,Tel.:0728 203 109

CENTRUL DEFRUMUSE|EMISS BEAUTYStr. Victor Babe§ nr. 14,Tel.: 0262.250.657,0744 503 682,0721 377 693

FERI PELADI ­ COAFORPROFESIONIST,HAIRSTYLISTStr. G. Co§buc nr. 9,Tel.: 0741 203 227

SPA METISSESALON DEFRUMUSE|EG. Garibaldi nr. 14,Tel.: 0362 803 024

LINE DandDSALON DE~NFRUMUSE|ARETRATAMENT,COSMETICEBd. Bucure§ti nr. 27,Tel.: 0262 221 092

SALON LUCETACOAFUR{,COSMETIC{,MANICHIUR{Moldovei nr. 18,Tel.: 0262 226 074

NAOMISALON DE~NFRUMUSE|AREBd. Traian nr. 10,Tel.: 0262 222 278

FITNESS FIT LIFE CLUBStr. Victoriei nr. 47/32,Tel.: 0748 082 100,0723 280 044

FITNESS SALON KEROSCOMPA NYBd­ul Republicii nr. 54/44,Tel.: 0744 317 429

SALON AMELIETransilvaniei nr. 5/3,Tel. 0262­435.471

Satu Mare

SALONEXPRESSIVEEva CzikaiStr. Mihai Viteazul nr. 20,(`n curte)Tel.:0261 713 678www.beauty­international.ro

MAGNETIC NAIL ­SALON DE MANICHI­UR{ ±I PEDICHIUR{Str. Mihai Viteazul nr. 20(`n curte)

Tel.:0361 401 060,0724 094 772www.magneticnail.ro

SALON VISAGEStr. S[n[t[\ii K21,Tel.:0749 530 415

SALON DORAStr. P[str[vului nr. 3­5,Tel.: 0745 635 409

SUN & MAKE­UPSTUDIOP­\a Libert[\ii 20,Tel.: 0261 710 541

BEAUTY CENTERP­\a Corvinilor 29,Tel.: 0745 020 662

BLONDYStr. I.C. Br[tianu nr. 1,Tel.: 0261 734 180

ELIS ESTETStr. L. Blaga bl. 5­7,Tel.: 0261 763 111

SUNBEEStr. Iuliu Maniu 10,Tel.: 0753 059 992

HAIR STUDIO(hotel Aurora)Str. Libert[\ii nr. 11,Tel.: 0744 768 217

GABISALON DE~NFRUMUSE|AREStr. L. Rebreanu nr. 21,Tel.: 0261 716 650

VALERIASALON DE~NFRUMUSE|AREStr. Careiului bl. C 6­8,Tel.: 0740 628 271

SALON DEFRUMUSE|EARMIZETTEStr. Petofi nr. 4(`n spatele HoteluluiAurora).Mobil: 0742 925 369

www.24fun.ro I 13

Page 14: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online

Baia Mare

Hoteluri:

HOTELAMBASSADOR****Str. Moldovei 2,Tel.: 0262 250 242.www.hotelambassador.ro

HOTEL CARPA|I****Str. Minerva nr. 16,Tel.:0262 214 812, 3, 4.

EUROHOTEL***Bd. Bucure§ti nr. 23,Tel.: 0262 222 405.www.bestwesterneurohotel.ro

HOTEL EURO HOUSE***Bd. Independen\ei nr. 34,Tel.: 0362 802 055.

HOTEL MARA***Bd. Unirii nr. 11,Tel.: 0262 226 660.

HOTEL RIVULUS***Str. Culturii nr 3,Tel/Fax: 0262 216 302.www.hotelrivulus.ro

HOTEL SENECA***M[rgeanului nr.11B,Tel.: 0262 250 431.

HOTEL SPORT**B­dul Unirii 14A,Tel.: 0262 224 [email protected]

HOTEL VIOREL ­MATEIANU***Str. Victor Babe§ 64,Tel.: 0262 276 984.www.fcmateianu.ro

HOTEL ROATACavnic, jud. Maramure§Tel.: 0262 295 142,0262 295 143.www.hotel­roata.ro

COMPLEXUL TURIST ±UIORTel.: 0262 262 080,0262 262 [email protected], www.suior.ro

MOTEL CRISTALBd. Bucure§ti nr.124Tel.: 0262 220 978,0742 042 102.

MOTEL GRAN GALAIL PADRINOStr. Victoriei nr. 114(fostul cinema S{SAR),Rezerv[ri: 0362 401 232.

Pensiuni:PENSIUNEADEALUL FLORILORDealul Florilor nr. 12,

Tel.: 0362 417 828, 0745 300759, 0744 473 669.

PENSIUNEA IDEALStr. ±teampului nr.6,Tel.: 0749 114 334.Fax: 0362 411 411.www.pensiuneaideal.ro

PENSIUNEA SILVIAStr. 16 Februarie nr. 1,Tel.: 0362 806 238,0743 311 935, 0744 502 972. E­mail: [email protected]

PENSIUNE ANDYVIAStr. Victor Babe§ nr.36 CTel.: 0262 424 067.www.andyvia.ro

PENSIUNE CASA ROSAStr. Mihai Eminescu nr. 65ATel.: 0262 212 338.ww.casarosa.ro

PENSIUNEA IONAStr. Universitarilor 50Tel.: 0262 212 805,0723 525 700.

STA|IUNEA IZVOAREMaramure§la 30 km de Baia Mare,Tel.: (+40) 720 600944,Fax: (+40)262 [email protected]@statiuneaizvoare.ro Baia Sprie

MOTEL CERNAStr. Montana 125.

PENSIUNEA RUSTICStr. Igni§ului 1B,Tel.: 0262 226 120,0744 923 775.

PENSIUNEA LIMPEDEATelefon: 0745 383 [email protected]

PENSIUNEA VLADStr. Drago§ Vod[ nr. 20Tel.: 0744 124 829.

PENSIUNEA VERDEStr. Mihai Eminescu nr. 55Tel.: 0753 083 841,0753 083 842.

Ocna ±ugatag

Pensiuni:HOLIDAYStr. Dumbravei 20,Tel.: 0744 512 076.

POPASUL DIN DEALUnirii 1D,

Tel.: 0262 374 133.

PENSIUNEA SANDRAGr[dinile Dumbravei nr.1Tel.: 0740 880 367.

PENSIUNEA TELEPTEANUnirii 1C,Tel.: 0262 374 177.

COMPLEX TURISTICLACUL S{RATStr. Lacurilor nr. 7,Tel: 0764 013 067www.laculsarat.ro

HOTEL SALINAStr. Unirii nr. 5,Tel: 0262 374 362,[email protected]

PENSIUNEA TURISTIC{CABANA ST}NATel: 0729 330 144,0729 330 143www.cabanastana.ro

Zal[u

HOTELBRILLIANT PLAZAStr. Maxim D. Constantin nr. 8Tel.: 0260 615 062.www.hotelbrilliantplaza.ro

HOTEL MESE±P­\a 1 Decembrie 1918 nr.11/A,Tel.: 0260 661 050.

HOTEL RESTAURANTPATRYSBd. Mihai Viteazul nr. 129Tel.: 0360 401 034.www.hotelpatrys.ro

GRAND HOTEL SEVERUSBd. M. Viteazul nr.58Tel.: 0260 610 031,0260 660 183.

HOTEL ROYALStr. Cetinei 12,Tel.: 0260 606 061.

HOTEL GEORGIANIHotel, Restaurant, LoungeRezerv[ri: 0360 100 [email protected]

Pensiuni:PENSIUNEA SHALOMStr. D. Gherea 1,Tel.: 0260 619 015.

PENSIUNEA ZAGORStr. C. Coposu 126,Tel.: 0260 660 138.

VILA PRESIDENTStr. C. Coposu 136,Tel.: 0260 660 731.

VILA RESTAURANT ELIZAStr. Gh. Lazar nr.12 HTel.: 0260 615 234.ww.hoteleliza.ro

VILA VLADStr. Gh. Doja nr. 159Tel.: 0260 619 183.www.vilavlad.ro

PENSIUNEA DA MARIOStr. Romana nr 26,Tel: 0260 613 235,0747 022 [email protected]

Satu Mare

HOTEL CORALDrum Satu Mare ­ Petea nr. 405Tel.: 0374 220 001,0751 101 103.www.complexcoral.ro

HOTEL DANAStr. Careiului nr.128 (la ie§ireadin Satu Mare spre Oradea).Tel.: 0261 768 069.

HOTEL DANA IIP­\a Libert[\ii nr. 2.Tel.: 0261 806 230.www.dana­hotel.ro

HOTEL AURORAPia\a Libert[\ii nr 11.Tel./Fax: 0261 714 946.www.aurora­sm.ro

HOTEL ASTORIAStr. Mihail Kogalniceanu nr.1.Tel.: 0261­806 185

HOTEL MELODYLoc. P[ule§ti,Str. Principal[ nr.37,Tel/fax: 0261 757 330.Rez.: 0261 706 724.www.hotel­melody.ro,office@hotel­melody.ro

MOTEL SELECTStr. Careiului,Tel.: 0261 706 910.www.motelselect.ro

MOTEL YAGOstr.Aurel Vlaicu nr.71Tel.: 0261 820 912,Mob. 0744 702 670.

VILLA BODI****P­ta Libertatii nr 5,Tel./fax: 0261 710 861,0261 710 862.

MOTEL LA CONACLoc. Botiz,Str. Miori\ei nr.99Tel.: 0261 774 188,0745 634 313.www.motellaconac.ro

www.24fun.ro

14 I www.24fun.ro

Page 15: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online

BAIA MARE

CHILL & JAZZ CAFEincinta Gold Plaza

BOURBONCocktails & CoffeeGold Plaza, etajul 2.

KARMA CAFÉGold Plaza, etajul 2.

THE CUBEP­\a Libert[\ii nr. 10Tel. 0751­503.578

CAFENEAUA NOU{P­\a Libert[\ii nr. 6(centrul vechi)

COFFEE TIMEStr. V. Lucaciu nr. 6,www.coffeetime.ro

DEILANI CAFEGhe. ±incai nr.8,Tel.: 0262 215 010

TOM WESTStr. Culturii nr. 9

CAFE ROTONDAStr. Transilvaniei nr. 8

PLACE CAFFE&LOUNGEStr. Progresuluinr. 58 ­ 60(vis a vis de Maramure§)

OBAMA CAFEBd. Independen\enr. 2B

NO STRESS CAFFEG. Co§buc nr.2,Tel.: 0744 404 436

TURABO CAFÉB­dul Bucure§ti nr. 144(incinta Real Supermarket),Tel.: 0740 010 450

MADRID CAFÉBd. Traian nr. 8,Tel.: 0362­421.980

MYSTIQUE CAFÉstr. ±coliicol\ cu Progresului

ZEN CAFÉP­\a P[cii nr. 7(lateral cinema Minerul),Tel: 0729­832.669

PREMIUM BILLIARD &CAFFEB­dul Decebal nr.17(intrare dinspre râul S[sar),Tel.: 0262 274 [email protected]

CLASSIC CAFÉbd. Bucure§ti nr. 26A

KARMA CAFÉstr. ±colii

MAX CAFÉB­dul Independen\ei 2A

BAU CAFÉBd. Bucure§ti nr.5(`ntre Po§tã §i PSD)

GRANITTA CAFÉArt & Live EventsBd. Bucure§ti nr. 3,Tel: 0723833757www.granitta­cafe.ro

VOGUE CAFÉstr. Victoriei nr. 57

BIZAR CAFÉbd. Decebal

SATU MARE

AMBIANCECAFFE & PATISERIEP­\a Libert[\ii nr 7

MUSIC'ATCAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4,Tel 0361421100

THALIAStr. Horea nr. 3/5Locul de `nt]lnire al arti§tilordin Satu Mare

ART CAFEPasajul Dacia (vis­a­vis deFilarmonic[),Tel: 0261­713133

VILLA CAFÉ P­ta Libert[\ii nr 5,Tel 0261710861

CAFENEA SERANO Str. ±tefan Cel Mare nr 1

BIG PLAYER'SCAFÉ & CASINOP­ta 25 Octombrie bl. 17

OSCAR CASINO & CAFÉP­ta Libertatii nr 19.Orar 0­24Rezerv[ri: 0751 085 575

ZAL{U

LOTUS CAFEStr. I. Nichita,lâng[ P­\a Mic[

TAVERNA CAFFEStr. C. Coposu nr. 1,Tel.: 0751­940 579

UPTOWN CAFEGh. Doja 111/ A,Tel: 0728.870.232Orar:Luni ­ Vineri 8 ­ 14,S]mb[t[ ­ Duminic[10 ­ 2

LEVEL CAFÉstr. Unirii nr. 13Activ Plaza, etajul 4Tel.: 0747 563 709

www.24fun.ro I 15

Page 16: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online

BAIA MARE

CLUB ATHOSCasa de Cultur[Tel: 0749 901 143, 0741 060 445

CLUB PRIVEEPia\a Libert[\ii nr. 8

CLUB NARGHILAV. Lucaciu nr. 4,Tel.: 0728­043.222,0740­520.697, 0746­613.712orar: L­J: 17­02, V­D: 17­04

ESSENTIALClub & LoungeB­dul Independen\ei nr. 4(Casa de Cultur[ ­ intrarea lateral[)

CLUB GOLD TIMECasa Tineretului

EXIT CLUB & LOUNGEPodul Viilor nr. 2

LAS VEGASBilliard & LoungeStr. Victoriei nr. 5,Rezerv[ri tel.: 0262 218 042,0766 484 800, 0754 641 116

OCTOPUS BOWLINGB­dul Bucure§ti nr.44

PREMIUM BILLIARDB­dul Decebal nr.17(intrare dinspre râul S[sar),Tel.: 0262 274 [email protected]

Mr. BILIARDStr. Oituz, nr. 3A,Tel.: 0262 250 380, 0721 377 496

MUSIC PUBBd. Independen\ei nr. 2B

SYMPHONY PUBStr. ±colii nr. 4, Tel.: 0362­[email protected]

SCOTTISH PUBP­\a Revolu\iei nr.5,Tel.: 0262 211 189L ­ V: 8­24; S: 9.30­1.30; D: 9.30­24

BARBAROSSAPia\a Libert[\ii nr. 12Luni­Joi: 10­24,Vineri­Duminic[: 11­01

CAFFE­BAR BAILANDOBd. Republicii Nr. 1

WILD VESTBd­ul Unirii nr. 7A,Tel.: 0724 039 363

MILLENIUM PUBP­\a Libert[\ii 5, Tel.: 0362 415 045

CHEZ PHILLIPP­\a Libert[\ii nr. 4,Tel: 0754 079 512

ZEN LOUNGEP­\a P[cii nr. 7(lateral cinema Minerul),Tel: 0729­832.669

MYSTIQUEstr. ±colii col\ cu Progresului

PHOTO PUBstr. Culturii nr. 1 (l]ng[ OJT)

SATU MARE

CLUB ZAMBARAB­dul Transilvania nr. 3,Tel: 0744 984 376.Orar: V. ­S. 22­05

BABYLON MUSIC BARStr. Cuza Vod[ nr. 28,Tel: 0261­750 980

CASUAL PUBStr. Iuliu Maniu nr. 5

BACK DOOR IRISH PUBB­dul Vasile Lucaciu Bl. T2(col\ cu Str. Tudor Vladimirescu)Mobil: 0751 134 392

PUB DOWN TOWNStr ±tefan cel Mare nr 10,Tel 0744601240

OSCAR SALA DE JOCURI B­dul Transilvaniei nr 3.Orar 0­24

CASINO CORSO P­\a Libert[\ii nr 6.Orar 0­24

BILIARD MAVIO Pia\a Libert[\ii nr 18,Tel.: 0361425463

INSOMNIA CLUBPia\a P[cii nr. 1 (cinema Victoria)Tel.: 0721 246 760

AMNEZIA CLUB Transilvania nr 3,Tel 0742194467

JOY CLUBLoc. Carei, str. Viilor nr. 54(`n incinta ±trandului TermalCarei)www.strandtermalcarei.ro

MUSIC'ATCAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4,Tel 0361421100

BIG PLAYER'SCAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17

OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19.Orar 0­24Rezerv[ri: 0751 085 575

ZAL{U

LA STRADA CLUBStr. Gh. Laz[r nr. 4,Tel: 0260­619 202

CLUB T22 Decembrie nr. 1,Orar: V­S: 22­05

LEVEL CAFÉstr. Unirii nr. 13 Activ Plaza,etajul 4Tel.: 0747 563 709

BOEMAStr. Gh. Laz[r nr. 2,Tel: 0260­619 202

BAR TORNEROBiliard, jocuri electroniceStr. Avram Iancu, Bl.N17,(lâng[ Codiflor),Tel. 0721­112006

GREEN CLUBStr.9 Mai nr. 2,Tel.: 0740 192 477

BAR BILIARD DESTINYStr. D. Gherea nr.26­28,Tel. 0740­052589.Orar: L­J­D 14­23, V­S 14­03

CLUB DIESELBd. Mihai Viteazul nr.10,Tel. 0747­563 709

16 I www.24fun.ro

Page 17: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online

Baia MareRestaurante:

RESTAURANT B UDAPESTA Victoriei nr.94, Tel.: 0262.219.897

RESTAURANT MARAUnirii nr. 11, Tel.: 0262.226.660

RESTAURANT GRAN GALA ­IL PADRINOStr. Victoriei Nr. 114(fostul cinema S{SAR),Rezerv[ri la tel.: 0362­401.232

RESTAURANT CETATEA. Mure§anu nr. 9,Tel: 0262.212.210

RESTAURANT MILLENIUMP­\a Libert[\ii nr.5,Tel: 0262.211.761

OAZA ITALIAN{Str. Culturii nr. 3

RESTAURANT PARCValea Ro§ie 28, Tel.: 0262.206.362

RESTAURANT UNIONStr. Cri§an 9, Tel.: 0262.216.988

RESTAURANT DARYBd. Traian nr. 6, Tel.: [email protected]

RESTAURANT SELMONTVictoriei nr.92, Tel.: 0262.219.790

RESTAURANT/ PIZZERIE“IL PADRINO”str. ±colii nr. 9,Tel.: 0362.800.414, 0262.275.629

DULCE VIDAPodul Viilor nr. 2, Tel: 0262.217.272

RESTARURANT MAXStr. Independen\ei nr. 2A

RESTAURANT CURTEA VECHEPia\a Libert[\ii nr.16

RESTAURANT MOCIRI|Asat Mocira, str. Mihai Viteazul nr. 12(l]ng[ biseric[), Tel.: 0752.190.436

RESTAURANT LUMIEREPia\a Libert[\ii 3, Tel.: 0262.214.020

RESTAURANT PRONTOstr. Victoriei nr. 146,Tel.: 0262 275841, 0744.697.744

BUONISSIMOStr. ±colii nr. 3A, Tel.: 0262.221.015

MON CAPRICEStr Victoriei nr. 16,Tel: 0262/275.727

RESTAURANT MARONIBd. Unirii Nr. 11 (corp J ­ l]ng[Pa§apoarte), Tel.: 0362­ 421.963

HANUL “DEALUL FLORILOR” ±I “CRAMA MARIA” Tel.: 0262­213 519, 0728 308 913E­mail: [email protected]

Pizzerii/Fast­Food:

PIZZERIA BAILANDOG. Co§buc nr 14, Tel.: 0262 227 172Mobil: 0730 305 097www.pizzeriabaylando.1r.ro

SANDWICH HOUSEstr. Gh. ±incai nr 24

PIZZERIA CINQUECENTOPetofi ±andor 7, Tel.: 0362.806.781

RESTAURANT/ PIZZERIE“IL PADRINO”P­\a Revolu\iei 4/3,Tel: 0362.404.404

PIZZA HBd. Bucure§ti. 6, Tel.: 0262.211.012

PIZZA MAl. Odobescu 2, Tel.: 0262.218.409

PIZZA PLUS & GRILL PLUSBd. Traian 13, Tel: 0262.226.234

PIZZA LIBERTY XLP­\a Libert[\ii nr. 10,Tel.: 0755­636.663(Livr[ri la domiciliu)

PIZZERIA IMBISS±colii 1/10, Tel.: 0744.170.350

PIZZA CROKOIndependen\ei 4A,Tel.: 0362.404.101

MAD DOGB­dul Unirii 8­10, Tel.: 0742.824.857

MAD DOG(`n spate la McDonald’s)B­dul Unirii, Tel.: 0742.824.857

FAST­FOOD IMBISSStr. Progresului nr. 60

Satu Mare

RESTAURANT CHILLY CSÀRDAstr. Petöfi nr.30, Tel.:0725.927.700

RESTAURANT LOTUSStr. Careiului nr 5, Tel: 0261.742.677

RESTAURANT & PIZZAKARDINAL M. Viteazul nr 32, Tel.:07438600542

RESTAURANT TEIL. Blaga UU 34, Tel.: 0744.545.341

RESTAURANT MIORI|A(livrare gratuit[)M. Viteazul, nr. 5, Tel.:0261.713.761

CRAMA PIETROASAL. Rebreanu 21, Tel.: 0261.711.145

RESTAURANT BELVEDEREBd. Clo§ca nr. 64, Tel.:0261.759.665

RESTAURANT FEMINA Bd­ul Clo§ca nr. 9,Tel.: 0261.722.710

RESTAURANT MARA ­ PINOCHIO PARKV. Lucaciu 19, Tel.: 0261.768.899

HOTEL­RESTAURANT DANADrumul Careiului nr. 128Tel.: 0261.768.716, 0261.768.496

RESTAURANT CASABLANCAAvram Iancu, Tel.: 0261.768.204

PIZZERIA MACAO Transilvania nr. 3,Tel.: 0261.717.997

PIZZA CLASS P­\a 25 Octombrie 7,Tel.: 0261.715.511

PIZZERIA ALI BABA C. Coposu, Tel.: 0261.712.050

PIZZA DON PEPE Str. Petofi, nr 6, Tel.: 0261.714.441

RESTAURANT AURORA

P­\a Libert[\ii nr. 10,Tel.: 0261.714.199

RESTAURANT MON AMIP­\a 25 Octombrie,Tel.: 0261.716.494

RESTAURANT SHANGHAIV. Lucaciu nr. 20, Tel.: 0261.770.056

AVICENAStr.Universului 2, Tel.: 0743.756.673

PIZZERIA “CPT. BARBAROSSA”Bd. Transilvania nr. 3,Tel.: 0262.710.940

PIZZERIA BORSALINO I. C. Bratianu 2, Tel.: 0261.710.910

PIZZERIA HELLO MARGOTCalea Traian, Tel.: 0261.768.595Str. Gh. Doja nr. 1,Tel.: 0261.716.691

RESTAURANT PIZZERIEAL CAPONEStr. Iuliu Maniu nr 8 (fost[ Rozelor)Tel.: 0261­722.222, 0741­213.213,0732­407.096

PIZZERIA GRANDISSIMAP­\a Libert[\ii 18, Tel.: 0261.711.111

PIZZERIA SANCHOTel: 0261.717.999

PIZZERIA DON CORLEONEF]nt]nelor, nr. 1, Tel.: 0261.761.000

MOARA CU NOROCspecialitate Sexy Pizzastr. A. Iancu 2,Tel.: 0735­788.133,0753­788.133,[email protected]

RESTAURANT HOREA 10Horea nr. 10, Tel.: 0261 715912,0749 191127

RESTAURANT & PIZZERIESANCHOTel.: 0261 717999Mobil: 0748 068500

STEAK HOUSERESTAURANT PIZZERIEStr. Iuliu Maniu nr. 5,Tel.: 0361424585,Web: www.steak.roOrar: 11­23

www.24fun.ro

www.24fun.ro I 17

Page 18: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online

Baia Mare

SC ATP EXODUS & COSRL ­ Centru Autorizatde Vanz[ri §i ServiceMercedes ­ BenzBaia Mare 430012Bd. Bucure§ti nr 65Mob.: 0722 EXODUSTel.: 0362.805.695Fax: 0362.401.250e­mail:info@atp­exodus.ro

SC AUTODOX SRLdealer autorizat KIAstr. V. Lucaciu nr. 218Tel: 0262 214 052Fax: 0262 214 053Web:www.kia­baia mare.ro

AUTOTREND SRLcomplex auto –SKODA str. Europa nr. 4 Telefon: 0262­206306, Fax: 0262­206306 www.autotrend.ro

AUTO BECORO SRLconcesionar DACIA ­RENAULT ­ NISSAN Bd Independen\ei nr. 32Telefon: 0262­218458,0262­218164Fax: 0262­218164 Web: www.renault.ro

SC AUTO GYL SRLstr. Vasile Lucaciu nr.177 Tel: 0744 636 862

EUROMOTORS SRLdealer OPEL §i CHEVROLET Bd. Independen\ei nr. 70Telefon: 0262­294780, 0262­294991 Fax: 0262­294990 www.opel­euromotors.ro

FAMILY SERVICE SRLconcesionarautomobile CITROËN Bd Unirii nr. 57Telefon: 0362­806000,0262­221023 Fax: 0362­805699

FORTUNA MOTOR SRLdealer autorizatMITSUBISHI §iHYUNDAI Bd. Independen\ei nr. 126Tel: 0262­349.044Fax: 0262­349.045 www.mitsubishibaiamare.ro

LAND MOTORS SRLpartener TOYOTA Bd. Independentei nr. 57Telefon: 0262­224011,0262­223899 Fax: 0262­223899 Web: www.toyota.ro

ROBOT PROD COM SRLdealer VOLKSWAGEN Bd Independen\ei nr. 59Telefon: 0262­223298, Fax: 0262­220601 www.robot.ro

AGM AutotechnikAUDIBd. Bucure§ti nr. 57Tel.: 00(40) 262 250 [email protected]

EURO HOUSEdealer SUZUKIBd. Independen\ei nr.34,Tel.: 0362.419.941

Zal[u

AUTOMOBILE SERVICEREPREZENTAN|{DACIA­RENAULTStr. C. Coposu nr. 93Tel. 0260­662 383,

0260­632 868

SC REGATA I SRLSHOWROOM AUTO,VÂNZARI LEASINGStr. C. Coposu nr. 110/ATel. 0260­610 562

AUTOTREND SRLdealerautorizat – SKODA Tel: 004 0260 662 277Fax: 004 0260 662 277Mobil: 0727 228 715 e­mail: [email protected]

Satu Mare

West Car Trade SRLDealer AutorizatSKODAstr. Botizului nr.167Tel/fax : +40 261 768 389www.westcar­skoda.ro

Auto Class SADealer AutorizatDACIA ­ RENAULTstr. Botizului nr.43 ATel/Fax: +40 261 768 705

EUROCARS SRLDealer AutorizatCITROËNstr.Botizului nr.145tel:+40 361 409 965fax:+40 261 768 789mobil: 0745 901 254

18 I www.24fun.ro

Page 19: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online
Page 20: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in online