16
ANUL V NR.109 GRATUIT 16 PAGINI NORD - VEST 29 IULIE - 11 AUGUST 2011

Ghidul 24 FUN Nord-Vest in fornmat electronic baimareanul.com

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Citeste noul numar 24 fun nord vest in format electronic, foatre simplu pe baimareanul.com

Citation preview

Page 1: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in fornmat electronic baimareanul.com

ANUL

V N

R.10

9

GRAT

UIT

16PA

GIN

I

NORD - VEST 29 IULIE - 11 AUGUST 2011

Page 2: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in fornmat electronic baimareanul.com
Page 3: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in fornmat electronic baimareanul.com

editorialAndrei Gorzo 3Gianina Corondan 4Mihai Dobrovolschi 6

loca\iiCafenele 10Restaurante 11Turism 12Cluburi & Baruri 13Auto 14

Editor: S.C. BAZAR MEDIA NORD-VEST S.R.L Redac\ie: 0733 014 778 Adresa: Str. Hortensiei nr. 3/28 Baia Mare E-mail: [email protected] General: Lucia Banyai (0733 014 778) E-mail: [email protected] Grafic[: Dan O§an Szalontai (0729 038 332) Departament v]nz[ri:Baia Mare/ Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) E-mail: [email protected]\ie: Baia Mare: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) Zal[u: Andreea Dinga (0733 014779) Re\eaua 24-FUN: Director general: Alex S=ndulescu Redactor-§ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca, Adrian St=nic=Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare

S UMAR 29 iulie - 11 august 2011

infoFilm 7Evenimente 8

filmSeria Harry Potter, care a `nceputacum un deceniu `ntr-o atmosfer[vesel[, de reconstruc\ie mcdonald-izat[ sau disney-world-izat[ a uneitradi\ii literare specific engleze§ti,se `ncheie `ntr-o atmosfer[ sumbr[,de "amurg al zeilor“, cu razele deenergie emise de baghetele celordoi vr[jitori inamici, Harry §iVoldemort, ciocnindu-se iar §i iar `nmijlocul unui Hogwarts bombardatp]n[ aproape de ruina total[. Dedata asta, regia lui David Yates ecomplet lipsit[ de orice element deneconven\ionalitate, de ludism saude excentricitate (cum a fost fil-mule\ul de anima\ie inclus `n episo-dul precedent), dar e adev[rat c[regia Potter-urilor, indiferent cine amai semnat-o, rareori s-a remarcatprin asemenea elemente: `n gene-ral, politica institu\iei Potter a fostc[ prea mult[ personalitate regizo-ral[ stri c[ – mult mai sigur[ e medi-ocritatea cu temele f[cute. Pe dealt[ parte, `n spatele hocus-pocusu-lui §i al bombasticismului blockbus-teristic apropo de lupta dintre Bine

§i R[u, cele opt filme se `nchea g[`ntr-o cronic[ nu lipsit[ de consis-ten\a a extazelor, chinurilor §idescoperirilor copil[riei/adolescen-tei – inclusiv descoperirea c[majoritatea oamenilor/vr[jitorilornu sunt nici 100% buni, nici 100%r[i –, cu o dimensiune adi\ional[ de„valoare documentar[“ dat[ de fap-tul c[ cei 10 ani pe care s-a `ntinsseria chiar i-au adus pe actorii prin-cipali de la copil[rie la maturitate.±i, pe l]ng[ ei, distribu\ia a fostmereu plin[ de eminen\e ale ecran-

ului §i scenei britanice, `n roluricare m[car unora le-au dat §ansade a se zbengui creativ prin istoriastilurilor actorice§ti. Pentru acestultim episod, toate onorurile i secuvin lui Alan Rickman, cu al s[uiconic Severus.

Sf]r§itul seriei HarryPotter

Andrei Gorzo

Harry Potter §i talismanele mor\ii - partea a doua `ncheie un

capitol nu chiar glorios, dar, una peste alta, destul de

respectabil din istoria artei cinematografice de mas[.

Page 4: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in fornmat electronic baimareanul.com

4 I www.24fun.ro

g24fun

Reclama zice cu voce femi-nin[ fo§nitoare, `mbetoare,conving[toare c[ e foartebun[ `nghe\ata, c[ estespumoas[, §i dulce §i cre-moas[. Cremoas[?! Aia nu e`nghe\at[, e crem[! P[i,`nghe\ata trebuie s[ fie…`nghe\at[! R[coritoare `ncel mai bun caz. Pentru c[ erece, hello, fiind `nghe\at[.Nu crem[.|in minte de pe vremuricum erau Delia, Polar,Lapahar, Parfait. Gustoas[,simpl[, \eap[n[. Chiar §iapa colorat[ la cornet aveaaceste calit[\i, `\i oferear[coare `n zilele `n caresoarele te coco§a §i-\itransforma picioarele `nlame nesigure de gum[ demestecat. O `nghe\at[ te`nzdr[venea imediat, darsim\eai o altfel de consis-ten\[ a amestecului aromat,parc[ erau §i ni§te a§chii deghea\[, iar gustul fructelorsau mentei era extrem depregnant. Poate sunt eunostalgic[, dar acum`nghe\ata este o banal[crem[, cu diverse culori, cugust puternic de prafuridubioase, care nu ter[core§te absolut deloc.

Nici o diferen\[ `ntre m[rci.Nu sim\i gustul bun alingredientelor sau savoareaunui suc bun transformat `na§chii `n cazul §orbeto-ului.Toate sunt la fel. Mai erauc]teva r[mase fidelere\etelor vechi, s-au dus §ialea de r]p[. Le-au luat subumbrela fabriciibinevoitoare cu numesonor. Li se face reclam[furibund[ `n care nou[ ni seexplic[ ce ferici\i suntem c[buc[\ica aia `nvelit[ `n cio-colat[ sau cu buc[\i dec[p§une sau sub form[ detort este cremoas[.Oameni care au reu§it spec-taculos la actorie §i §i-auimaginat cum cucerescHollywood-ul defileaz[ cuprodusul `n m]n[, `l dezve-lesc, r]d la el, r]d din cauzalui, r]d plesc[indu-l, r]d,r]d, r]d. Nu mai vreau s[cump[r `nghe\at[, e ca §icum ai arunca banii pe ap[`nghe\at[ a S]mbetei. Maibine o prepar singur[, gus-tul e mult mai apropiat deceea ce §tiu eu c[ trebuie.Uite, chiar acum m[ apuc.Dac[ mi-o ie§i cremoas[, oamestec cu lacrimi §i ofolosesc drept crem[ de zi.

www.24fun.ro

…face fa\[ mult mai trist[

Cremoasacapitalist[

Gianina Corondan

Page 5: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in fornmat electronic baimareanul.com
Page 6: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in fornmat electronic baimareanul.com

6 I www.24fun.ro

smartass www.24fun.ro

{sta e un articol un pic for\at. Sunt `na doua zi de concediu §i realmentenu vroiam s[ fac nimic. Dar nimic.Clauze contractuale §i cauze actualem[ oblig[ `ns[ s[ `l scriu. O s[ folo-sesc micul deranj pentru a-mi justifi-ca ciude mai vechi. O s[ scriu desprece nu `mi place. La `ntoarcerea dinconcediu, c]nd organismul `mi va fi`ntinerit cu zece ani pe pu\in, o s[ v[spun doar ce `mi place. Dar deocam-dat[:Nu `mi place c[ldura excesiv[. Nu `miplace praful pe str[zi. Nu `mi placec]nd oamenii se folosesc de mine,chiar dac[ nu e vina lor c[ sunt a§a.Nu `mi place c]nd oamenii se folos-esc de al\ii, chiar dac[ nu e vina lorc[ sunt a§a. Nu `mi place c]nd pro§tiiconduc. E riscant. Nu `mi place c[ deani de zile e mafie, de la taxiurile deaeroport la minele de aur. Nu `miplace munca for\at[. Nu `mi placec]nd lumea e mai atent[ la cum sespune dec]t ce. Nu `mi place c[ nu

avem vreo valoare comun[. Nu `miplace c[ ne chinuim copiii prin igno-ran\[. Nu `mi place c[ oamenii arputea s[ omoare oameni `ntru ideeade-a-§i iubi aproapele. Nu `mi placebirocra\ia. Nu `mi place minciuna, epierdere de vreme. Nu `mi place frica.E pierdere de energie. Nu `mi placec[ n-am avut via\[ u§oar[. Nu `miplace c[ statul proste§te oamenii §ioamenilor le place. Nu `mi place c[alergatul proste§te oamenii §ioamenii alearg[ proste§te. Nu `mi

place c[ pacea e folosit[ ca scuz[pentru r[zboaie. Nu `mi place c[dragostea e folosit[ ca scuz[ pentruur[. Nu `mi place c[ se fur[ focoasedin tren. Nu `mi place c[ la noi sedau nup-uri ca ni§te decora\ii. ±i nu-mi place deloc c[ peste jum[tatedintre rom]ni nu au toalet[ `n cas[.±i, dac[ stau bine s[ m[ g]ndesc, nu`mi place c[ nu `mi plac at]tealucruri. Ar trebui s[ le `n\eleg pur §isimplu. M[ opresc.

Nu `mi place

Mihai DobrovolschiNegativism de `nceput de concediu

Page 7: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in fornmat electronic baimareanul.com

KUNG FU PANDA 2 ­ 3DDUBLAT (AG)ANIMA|IES]mb[t[ ­Duminic[30 ­ 31 iulie,Ora 11:00.

PINGUINII D­LUIPOPPER (AG)COMEDIES]mb[t[ ­Duminic[30 ­ 31 iulie,Ora 12:10.

TRANSFORMERS: DARKOF THE MOON 3DTRANSFORMERS 3 ­ 3D(AP­12)AC|IUNE, SFVineri ­ Mar\i29 iulie ­ 2 august,Orele 16:00, 19:00, 22:00.Miercuri ­ Joi3 august ­ 4 august,Orele 14:40, 17:40.

LARRY CROWNECOMEDIEVineri ­ Joi29 iulie ­ 4 august,Ora 16:30.

BAD TEACHERPROF{ REA, DARBUUUN{ (N­15)COMEDIEVineri ­ Joi29 iulie ­ 4 august,Orele 14:30, 18:40, 20:40,22:50.

WINNIE THE POOHWINNIE DE PLU±DUBLAT (AG)ANIMA|IEVineri 29 iulie,Luni ­ Joi 1 ­ 4 august,Ora 14:00.S]mb[t[ ­Duminic[30 ­ 31 iulie,Orele 11:00, 12:30, 14:00.

HARRY POTTER ANDTHE DEATHLYHALLOWSHARRY POTTER ±ITALISMANELE MOR|IIP2­ 3D (AP­12)FANTASTIC, AC|IUNEVineri 29 iulie,Luni ­ Mar\i 1 ­ 2 august,Orele 13:10, 14:10, 16:50,19:30, 22:10.S]mb[t[ ­Duminic[30 ­ 31 iulie,Orele 11:30, 13:10, 14:10,16:50, 19:30, 22:10.Miercuri ­Joi3 ­ 4 august,Orele 14:10, 16:50, 19:30,22:10.

ZOOKEEPEROMU' DE LA ZOO (AG)COMEDIEVineri ­ Joi29 iulie ­ 4 august,Orele 15:30, 17:50, 20:00,22:2.

GREEN LANTERN 3D:PROTECTORUL (AP­12)PREMIER{Vineri 29 iulie,Luni ­ Joi 1 ­ 4 august,Orele 13:20, 15:40, 18:00,20:20, 22:40.S]mb[t[ ­Duminic[30 ­ 31 iulie,Orele 11:00, 13:20, 15:40,

18:00, 20:20, 22:40.SUPER 8 (AP­12)PREMIER{Vineri 29 iulie,Luni ­ Joi 1 ­ 4 august,Orele 14:40, 17:00, 19:20,21:40.S]mb[t[ ­Duminic[30 ­ 31 iulie,Orele 12:20, 14:40, 17:00,19:20, 21:40.

CAPTAIN AMERICA:THE FIRST AVENGERCAPITANUL AMERICA3DPREVIEWMiercuri ­ Joi3 august ­ 4 august,Ora 20:50.

FLOAREA DE±ERTULUI (2011)

Vineri ­ Joi29 iulie ­ 4 august.Orele 14:00, 16:00, 18:00,20:00.Tarif redus 5 lei ora 14:00.Tarif `ntreg 7 lei orele16:00, 18:00, 20:00.Durata: 1h44’.Regizor: Sherry Horman.Distribu\ie: Liya Kebede.Genul: dram[.Genul: 95 minute.

Vineri ­ Joi 4 ­ 11 august.Orele 14:00, 16:00, 18:00,20:00.Tarif redus 5 lei ora 14:00.Tarif `ntreg 7 lei orele16:00, 18:00, 20:00.Durata: 2h06’.AGRegizor: Roger Michell.Distribu\ie:RachelMcAdams, Harrison Ford,Diane Keaton.Genul: comedie.

MATINAL CUSCANDAL (2010)

CINEMA DACIA BAIA MARE

www.24fun.ro I 7

29 IULIE ­ 4 AUGUST 2011

Page 8: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in fornmat electronic baimareanul.com

S}MB{T{ 30 Iulie Baia Mare

CONCERTCASA TINERETULUI,BAIA MAREMARA­TON ROCKB[im[renii sunt invita\i la unspectacol rock sus\inut de tru­pele b[im[rene: ETHERNUS,BLACK MORPHIUM, HIATUS M,DISMANTLED §i trupa KRAMSELdin Satu Mare.Ora: 22:00.Intrarea liber[!

PARTYATHOS CLUB & LOUNGEDJ STERBINSZKYRezerv[ri: 0749 901 143,0741 060 445.

TORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)TEQUILA PARTYRezerv[ri: 0756 789 104.

ESSENTIAL CLUB & LOUNGEHOUSE PARTYDJ ANDREI PLE±CA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

ZEN LOUNGEPARTY PEOPLE!Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

MYSTIQUECafenea, Bar, ClubLIVE MUSICVLAD PUSTAI & FRIENDSRezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

DUMINIC{ 31 IulieBaia Mare

EVENIMENTPornire: parcarea lateral[ acentrului comercial GOLDPLAZA, Baia Mare ­ ora 10.LET'S RIDE IT, MARAMURE± !!!!Rock n' Road este primulclub moto din \ar[ care seimplic[ activ `n proiectul Let'sdo it Romania! Astfel, to\ipasiona\ii de motoare suntinvita\i s[ se al[ture acesteiac\iuni de cartare `n cadrulevenimentului Let's ride it,Maramure§!, primul evenimentde acest fel din \ar[.

JOI 4 AugustBaia Mare

PARTYATHOS CLUB & LOUNGESTUDENT’S NIGHTRezerv[ri: 0749 901 143,0741 060 445.

TORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)LATINO PARTY.Rezerv[ri: 0756 789 104.

ZEN LOUNGERETRO HOUSE PARTYWITH CREES­MORezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

ESSENTIAL CLUB & LOUNGERETRO PARTY ­ DJ ANDREIPLE±CA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

CLUB PRIVEESTRDENT'S PARTYfetele primesc un cocktaildin partea casei.Rezerv[ri: 0745 522 357,0753 996 255.

EVENIMENTGRANITTA CAFEArt & Live EventsSear[ de bancuri §i Karaoke!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

MYSTIQUECafenea, Bar, ClubJAM STATION ­ OVIDIU CRISTI,RADU MIHAI.Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

VINERI 5 AugustBaia Mare

FESTIVALGROAPELE CHIUZB{IIIGNI± FEST, 5 ­ 7 AugustPrintre programele specialepreg[tite de organizatori seafl[: concerte live cu Dj­iilocali, spectacole de folclor §iconcursuri de karaoke, o com­peti\ie pentru cicli§ti, dar §iconcursul Miss Igni§. Pe l]ng[standurile cu m]ncare, partici­pan\ii vor avea parte de foc detabar[, loc pt. camping cu wc,du§ §i parcare.

PARTYTORTUGA CLUB & LOUNGEREGGAE NIGHT!Rezerv[ri: 0756 789 104.

CLUB PRIVEESTRDENT'S PARTYfetele primesc un cocktaildin partea casei.Rezerv[ri: 0745 522 357,0753 996 255.

ESSENTIAL CLUB & LOUNGEHOUSE PARTY ­ DJ ANDREI

PLE±CA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

EVENIMENTROUTE 66C}NTAREA DE VINERIC]nt[ri live cu diver§i arti§tiRezerv[ri:0722 283874 §i 0734 880831

MYSTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ LIVE CUTRUPA SCURT PE 2Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

GRANITTA CAFEArt & Live EventsSEAR{ DE BANCURI ±IKARAOKE!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

ZEN LOUNGEMUZIC{ LIVE.Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

S}MB{T{ 6 AugustBaia Mare

FESTIVAL DE CULTUR{ URBAN{GOLD PLAZAGRAFFITI & BREAK DANCETo\i pasiona\ii din jude\ degraffiti §i break dance, suntinvita\i s[ participe la compe­ti\iile din cadrul festivalului,unde vor avea parte de unsuper concert Bitza si N1cky.De atmosfer[ se vor ocupa Dj­iiSilent Disciple §i Exces.Invitat special BITZA.Ora 19:00.~nscrieri:[email protected].: 0741.18.74.61.

PARTYARENA CLUB ­ GOLD PLAZAAFTER PARTY ­ BITZAOra 22:00Rezerv[ri: 0741.362.464

TORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)TEQUILA PARTY.Rezerv[ri: 0756 789 104.

ESSENTIAL CLUB & LOUNGEHOUSE PARTYDJ ANDREI PLE±CA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

ZEN LOUNGEPARTY PEOPLE!Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

EVENIMENTGRANITTA CAFEArt & Live EventsSEAR{ DE BANCURI ±IKARAOKE!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

SYMPHONY PUBSEAR{ DE KARAOKEInforma\ii §i rezerv[ri:0362 421 [email protected]

DUMINIC{ 7 AugustBaia Mare

CONCURS DE FRUMUSE|E ±ICULTUR{ POPULAR{TEATRUL DE VAR{BAIA MARE“MISS MARAMURE±EANCA”­ aIV­a edi\ie.Ora: 18.00.Participantele la concurs tre­buie s[ dovedeasc[ c[st[p]nesc cuno§tin\e despreobiceiurile populare; `nscrierilese fac acces]ndwww.arttradition.ro ­ sec\i­unea Miss Maramure§eancasau la sediul AnsambluluiNa\ional Folcloric Transilvaniade luni p]n[ vineri, `ntre orele8.00 ­ 16.00. Termenul limit[pentru `nscrieri este 31 iulie.

MIERCURI 10 AugustBaia Mare

MYSTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ CU TEMATIC{ITALIAN{/ FRANCEZ{Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

VINERI 12 AugustBaia MareEVENIMENTROUTE 66C}NTAREA DE VINERIC]nt[ri live cu diver§i arti§tiRezerv[ri:0722 283874 §i 0734 880831

ESSENTIALCLUB & LOUNGEBANK SHOW & KARAOKE CUMIRCEA MURE±AN.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

S}MB{T{ 13 AugustBaia MarePARTYATHOS CLUB & LOUNGEDJ ANDI FEAT. STELLA ­HAPPINESSRezerv[ri: 0749 901 143,0741 060 445.

29 iulie - 11 august 2011

8 I www.24fun.ro

Page 9: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in fornmat electronic baimareanul.com
Page 10: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in fornmat electronic baimareanul.com

BAIA MARE

CHILL & JAZZ CAFEincinta Gold Plaza

BOURBONCocktails & CoffeeGold Plaza, etajul 2.

KARMA CAFÉGold Plaza, etajul 2.

FRIENDS & COFFEEComplex MARAMURE±­ parter

THE CUBEP­\a Libert[\ii nr. 10Tel. 0751­503.578

CAFENEAUA NOU{P­\a Libert[\ii nr. 6(centrul vechi)

COFFEE TIMEStr. V. Lucaciu nr. 6,www.coffeetime.ro

DEILANI CAFEGhe. ±incai nr.8,Tel.: 0262 215 010

TOM WESTStr. Culturii nr. 9

CAFE ROTONDAStr. Transilvaniei nr. 8

PLACECAFFE&LOUNGEStr. Progresuluinr. 58 ­ 60(vis a vis de

Maramure§)

OBAMA CAFEBd. Independen\enr. 2B

NO STRESS CAFFEG. Co§buc nr.2,Tel.: 0744 404 436

TURABO CAFÉB­dul Bucure§ti nr. 144(incinta RealSupermarket),Tel.: 0740 010 450

MADRID CAFÉBd. Traian nr. 8,Tel.: 0362­421.980

MYSTIQUE CAFÉstr. ±coliicol\ cu Progresului

ZEN CAFÉP­\a P[cii nr. 7(lateral cinemaMinerul),Tel: 0729­832.669

PREMIUM BILLIARD& CAFFEB­dul Decebal nr.17(intrare dinspre râulS[sar),Tel.: 0262 274 [email protected]

CLASSIC CAFÉbd. Bucure§ti nr. 26A

KARMA CAFÉstr. ±colii

MAX CAFÉB­dul Independen\ei2ATel.: 0749 900 560

BAU CAFÉBd. Bucure§ti nr.5(`ntre Po§tã §i PSD)

GRANITTA CAFÉArt & Live EventsBd. Bucure§ti nr. 3,Tel: 0723833757www.granitta­cafe.ro

VOGUE CAFÉstr. Victoriei nr. 57

BIZAR CAFÉbd. Decebal

SATU MARE

AMBIANCECAFFE & PATISERIEP­\a Libert[\ii nr 7

MUSIC'ATCAFFE & MUSICPUB Str Ham Janos nr 4,Tel 0361421100

THALIAStr. Horea nr. 3/5Locul de `nt]lnire alarti§tilor din Satu Mare

ART CAFEPasajul Dacia (vis­a­visde Filarmonic[),Tel: 0261­713133

CAFÉ P­ta Libert[\ii nr 5,Tel 0261710861

CAFENEA SERANO Str. ±tefan Cel Marenr 1

BIG PLAYER'SCAFÉ & CASINOP­ta 25 Octombriebl. 17

OSCAR CASINO &CAFÉP­ta Libertatii nr 19.Orar 0­24.Rezerv[ri:0751 085 575

ZAL{U

LOTUS CAFEStr. I. Nichita,lâng[ P­\a Mic[

TAVERNA CAFFEStr. C. Coposu nr. 1,Tel.: 0751­940 579

UPTOWN CAFEGh. Doja 111/ A,Tel: 0728.870.232Orar:Luni ­ Vineri 8 ­ 14,S]mb[t[ ­ Duminic[10 ­ 2

LEVEL CAFÉstr. Unirii nr. 13Activ Plaza, etajul 4Tel.: 0747 563 709

10 I www.24fun.ro

Page 11: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in fornmat electronic baimareanul.com

Baia MareRestaurante:

RESTAURANT B UDAPESTA Victoriei nr.94, Tel.: 0262.219.897

RESTAURANT MARAUnirii nr. 11, Tel.: 0262.226.660

RESTAURANT GRAN GALA ­ ILPADRINO­ Str. Victoriei Nr. 114(fostul cinema S{SAR),Rezerv[ri la tel.: 0362­401.232

RESTAURANT CETATEA. Mure§anu nr. 9,Tel: 0262.212.210

RESTAURANT MILLENIUMP­\a Libert[\ii nr.5,Tel: 0262.211.761

OAZA ITALIAN{ ­ Str. Culturii nr. 3

RESTAURANT PARCValea Ro§ie 28, Tel.: 0262.206.362

RESTAURANT UNIONStr. Cri§an 9, Tel.: 0262.216.988

RESTAURANT DARYBd. Traian nr. 6, Tel.: 0362.404.937

RESTAURANT SELMONTVictoriei nr.92, Tel.: 0262.219.790

RESTAURANT/ PIZZERIE“ IL PADRINO”str. ±colii nr. 9Tel.: 0362.800.414, 0262.275.629

DULCE VIDAPodul Viilor nr. 2, Tel: 0262.217.272

RESTARURANT MAXStr. Independen\ei nr. 2ATel.: 0749 900 560

RESTAURANT CURTEA VECHEPia\a Libert[\ii nr.16

RESTAURANT MOCIRI|Asat Mocira, str. Mihai Viteazul nr. 12(l]ng[ biseric[), Tel.: 0752.190.436

RESTAURANT LUMIEREPia\a Libert[\ii 3, Tel.: 0262.214.020

RESTAURANT PRONTOstr. Victoriei nr. 146,Tel.: 0262 275841, 0744.697.744

BUONISSIMOStr. ±colii nr. 3A, Tel.: 0262.221.015

MON CAPRICEStr Victoriei nr. 16, Tel: 0262/275.727

RESTAURANT MARONIBd. Unirii Nr. 11 (corp J ­ l]ng[Pa§apoarte), Tel.: 0362­ 421.963

HANUL “DEALUL FLORILOR” ±I “CRAMA MARIA” Tel.: 0262­213 519, 0728 308 913E­mail: [email protected]

Pizzerii/Fast­Food:

PIZZERIA BAILANDOG. Co§buc nr 14, Tel.: 0262 227 172Mobil: 0730 305 097www.pizzeriabaylando.1r.ro

SANDWICH HOUSEstr. Gh. ±incai nr 24

PIZZERIA CINQUECENTOPetofi ±andor 7, Tel.: 0362.806.781

RESTAURANT/ PIZZERIE “IL PADRINO”P­\a Revolu\iei 4/3, Tel: 0362.404.404

PIZZA HBd. Bucure§ti. 6, Tel.: 0262.211.012

PIZZA MAl. Odobescu 2, Tel.: 0262.218.409

PIZZA PLUS & GRILL PLUSBd. Traian 13, Tel: 0262.226.234

PIZZA LIBERTY XLP­\a Libert[\ii nr. 10, Tel.: 0755­636.663(Livr[ri la domiciliu)

PIZZERIA IMBISS±colii 1/10, Tel.: 0744.170.350

PIZZA CROKOIndependen\ei 4A, Tel.: 0362.404.101

MAD DOGB­dul Unirii 8­10, Tel.: 0742.824.857

FAST­FOOD IMBISSStr. Progresului nr. 60

Satu Mare

RESTAURANT CHILLY CSÀRDAstr. Petöfi nr.30, Tel.:0725.927.700

RESTAURANT LOTUSStr. Careiului nr 5, Tel: 0261.742.677

RESTAURANT & PIZZA KARDINAL M. Viteazul nr 32, Tel.: 07438600542

RESTAURANT TEIL. Blaga UU 34, Tel.: 0744.545.341

RESTAURANT MIORI|A(livrare gratuit[)M. Viteazul, nr. 5, Tel.: 0261.713.761

CRAMA PIETROASAL. Rebreanu 21, Tel.: 0261.711.145

RESTAURANT BELVEDEREBd. Clo§ca nr. 64, Tel.: 0261.759.665

RESTAURANT FEMINA Bd­ul Clo§ca nr. 9, Tel.: 0261.722.710

RESTAURANT MARA ­ PINOCHIOPARK ­ V. Lucaciu 19, Tel.: 0261.768.899

HOTEL­RESTAURANT DANADrumul Careiului nr. 128Tel.: 0261.768.716, 0261.768.496

RESTAURANT CASABLANCAAvram Iancu, Tel.: 0261.768.204

PIZZERIA MACAO Transilvania nr. 3, Tel.: 0261.717.997

PIZZA CLASS P­\a 25 Octombrie 7, Tel.: 0261.715.511

PIZZERIA ALI BABA C. Coposu, Tel.: 0261.712.050

PIZZA DON PEPE Str. Petofi, nr 6, Tel.: 0261.714.441

RESTAURANT AURORAP­\a Libert[\ii nr. 10, Tel.: 0261.714.199

RESTAURANT MON AMIP­\a 25 Octombrie, Tel.: 0261.716.494

RESTAURANT SHANGHAIV. Lucaciu nr. 20, Tel.: 0261.770.056

AVICENAStr.Universului 2, Tel.: 0743.756.673

PIZZERIA “CPT. BARBAROSSA”Bd. Transilvania nr. 3, Tel.: 0262.710.940

PIZZERIA BORSALINO I. C. Bratianu 2, Tel.: 0261.710.910

PIZZERIA HELLO MARGOTCalea Traian, Tel.: 0261.768.595Str. Gh. Doja nr. 1, Tel.: 0261.716.691

RESTAURANT PIZZERIE AL CAPONEStr. Iuliu Maniu nr 8 (fost[ Rozelor)Tel.: 0261­722.222, 0741­213.213,0732­407.096

PIZZERIA GRANDISSIMAP­\a Libert[\ii 18, Tel.: 0261.711.111

PIZZERIA SANCHOTel: 0261.717.999

PIZZERIA DON CORLEONEF]nt]nelor, nr. 1, Tel.: 0261.761.000

MOARA CU NOROCspecialitate Sexy Pizzastr. A. Iancu 2Tel.: 0735­788.133, 0753­788.133,[email protected]

RESTAURANT HOREA 10Horea nr. 10Tel.: 0261 715912, 0749 191127

RESTAURANT & PIZZERIE SANCHOTel.: 0261 717999, Mobil: 0748 068500

STEAK HOUSE RESTAURANTPIZZERIE ­ Str. Iuliu Maniu nr. 5,Tel.: 0361424585, Web: www.steak.roOrar: 11­23

www.24fun.ro

www.24fun.ro I 11

Page 12: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in fornmat electronic baimareanul.com

Baia Mare

Hoteluri:HOTEL AMBASSADOR****Str. Moldovei 2, Tel.: 0262 250 242.www.hotelambassador.ro

HOTEL CARPA|I****Str. Minerva nr. 16,Tel.:0262 214 812, 3, 4.

EUROHOTEL***Bd. Bucure§ti nr. 23,Tel.: 0262 222 405.www.bestwesterneurohotel.ro

HOTEL EURO HOUSE***Bd. Independen\ei nr. 34,Tel.: 0362 802 055.

HOTEL MARA***Bd. Unirii nr. 11, Tel.: 0262 226 660.

HOTEL RIVULUS***Str. Culturii nr 3, Tel/Fax: 0262 216302. www.hotelrivulus.ro

HOTEL SENECA***M[rgeanului nr.11B,Tel.: 0262 250 431.

HOTEL SPORT**B­dul Unirii 14A, Tel.: 0262 224 [email protected]

HOTEL VIOREL MATEIANU***Str. Victor Babe§ 64,Tel.: 0262 276 984.www.fcmateianu.ro

HOTEL ROATACavnic, jud. Maramure§Tel.: 0262 295 142, 0262 295 143.www.hotel­roata.ro

COMPLEXUL TURIST ±UIORTel.: 0262 262 080, 0262 262 [email protected], www.suior.ro

MOTEL CRISTALBd. Bucure§ti nr.124Tel.: 0262 220 978, 0742 042 102.

MOTEL GRAN GALA IL PADRINOStr. Victoriei nr. 114 (fostul cinemaS{SAR), Rezerv[ri: 0362 401 232.

Pensiuni:PENSIUNEA DEALUL FLORILORDealul Florilor nr. 12, Tel.: 0362 417828, 0745 300 759, 0744 473 669.

PENSIUNEA IDEALStr. ±teampului nr.6,Tel.: 0749 114 334. Fax: 0362 411 411.www.pensiuneaideal.ro

PENSIUNEA SILVIAStr. 16 Februarie nr. 1,Tel.: 0362 806 238,0743 311 935, 0744 502 972. E­mail: [email protected]

PENSIUNE ANDYVIAStr. Victor Babe§ nr.36 CTel.: 0262 424 067. www.andyvia.ro

PENSIUNE CASA ROSAStr. Mihai Eminescu nr. 65ATel.: 0262 212 338. ww.casarosa.ro

PENSIUNEA IONAStr. Universitarilor 50Tel.: 0262 212 805, 0723 525 700.

STA|IUNEA IZVOAREMaramure§ la 30 km de Baia Mare,Tel.: (+40) 720 600944,Fax: (+40)262 [email protected]@statiuneaizvoare.ro Ocna ±ugatag

Pensiuni:HOLIDAYStr. Dumbravei 20, Tel.: 0744 512 076.

POPASUL DIN DEALUnirii 1D, Tel.: 0262 374 133.

PENSIUNEA SANDRAGr[dinile Dumbravei nr.1Tel.: 0740 880 367.

PENSIUNEA TELEPTEANUnirii 1C, Tel.: 0262 374 177.

COMPLEX TURISTICLACUL S{RATStr. Lacurilor nr. 7,Tel: 0764 013 067, www.laculsarat.ro

HOTEL SALINAStr. Unirii nr. 5, Tel: 0262 374 362,[email protected]

PENSIUNEA TURISTIC{CABANA ST}NATel: 0729 330 144, 0729 330 143www.cabanastana.ro

CENTRUL DE FORMARE ±IODIHN{ EUROSINDstr Dumbravei nr.8,Tel.: 0749.112.200 web: www.eurosind.ro

www.24fun.ro

12 I www.24fun.ro

Page 13: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in fornmat electronic baimareanul.com

BAIA MARE

Route 66Str. Cet[\ii 2(în spatele Turnului ±tefan)info@route­66.ro, www.route­66.roTel. 0722 283874 §i 0734 880831.

CLUB ATHOSCasa de Cultur[Tel: 0749 901 143, 0741 060 445

CLUB PRIVEEPia\a Libert[\ii nr. 8

CLUB NARGHILAV. Lucaciu nr. 4,Tel.: 0728­043.222,0740­520.697, 0746­613.712orar: L­J: 17­02, V­D: 17­04

ESSENTIALClub & LoungeB­dul Independen\ei nr. 4(Casa de Cultur[ ­ intrarea lateral[)

CLUB GOLD TIMECasa Tineretului

OCTOPUS BOWLINGB­dul Bucure§ti nr.44

PREMIUM BILLIARDB­dul Decebal nr.17(intrare dinspre râul S[sar),Tel.: 0262 274 [email protected]

Mr. BILIARDStr. Oituz, nr. 3A,Tel.: 0262 250 380, 0721 377 496

MUSIC PUBBd. Independen\ei nr. 2B

SYMPHONY PUBStr. ±colii nr. 4, Tel.: 0362­[email protected]

SCOTTISH PUBP­\a Revolu\iei nr.5,Tel.: 0262 211 189L ­ V: 8­24; S: 9.30­1.30; D: 9.30­24

BARBAROSSAPia\a Libert[\ii nr. 12Luni­Joi: 10­24,Vineri­Duminic[: 11­01

CAFFE­BAR BAILANDOBd. Republicii Nr. 1

WILD VESTBd­ul Unirii nr. 7A,Tel.: 0724 039 363

MILLENIUM PUBP­\a Libert[\ii 5, Tel.: 0362 415 045

CHEZ PHILLIPP­\a Libert[\ii nr. 4,Tel: 0754 079 512

ZEN LOUNGEP­\a P[cii nr. 7(lateral cinema Minerul),Tel: 0729­832.669

MYSTIQUEstr. ±colii col\ cu Progresului

PHOTO PUBstr. Culturii nr. 1 (l]ng[ OJT)

SATU MARE

CLUB ZAMBARAB­dul Transilvania nr. 3,Tel: 0744 984 376.Orar: V. ­S. 22­05BABYLON MUSIC BARStr. Cuza Vod[ nr. 28,Tel: 0261­750 980

CASUAL PUBStr. Iuliu Maniu nr. 5

BACK DOOR IRISH PUBB­dul Vasile Lucaciu Bl. T2(col\ cu Str. Tudor Vladimirescu)Mobil: 0751 134 392

PUB DOWN TOWNStr ±tefan cel Mare nr 10,Tel 0744601240

OSCAR SALA DE JOCURI B­dul Transilvaniei nr 3.Orar 0­24

CASINO CORSO P­\a Libert[\ii nr 6.Orar 0­24

BILIARD MAVIO Pia\a Libert[\ii nr 18,Tel.: 0361425463

INSOMNIA CLUBPia\a P[cii nr. 1 (cinema Victoria)Tel.: 0721 246 760

AMNEZIA CLUB Transilvania nr 3,Tel 0742194467

JOY CLUBLoc. Carei, str. Viilor nr. 54(`n incinta ±trandului Termal Carei)www.strandtermalcarei.ro

MUSIC'ATCAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4,Tel 0361421100

BIG PLAYER'SCAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17

OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19.Orar 0­24Rezerv[ri: 0751 085 575

ZAL{U

LA STRADA CLUBStr. Gh. Laz[r nr. 4,Tel: 0260­619 202

CLUB T22 Decembrie nr. 1,Orar: V­S: 22­05

LEVEL CAFÉstr. Unirii nr. 13 Activ Plaza,etajul 4Tel.: 0747 563 709

BOEMAStr. Gh. Laz[r nr. 2,Tel: 0260­619 202

BAR TORNEROBiliard, jocuri electroniceStr. Avram Iancu, Bl.N17,(lâng[ Codiflor),Tel. 0721­112006

GREEN CLUBStr.9 Mai nr. 2,Tel.: 0740 192 477

BAR BILIARD DESTINYStr. D. Gherea nr.26­28,Tel. 0740­052589.Orar: L­J­D 14­23, V­S 14­03

CLUB DIESELBd. Mihai Viteazul nr.10,Tel. 0747­563 709

www.24fun.ro I 13

Page 14: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in fornmat electronic baimareanul.com

14 I www.24fun.ro

Baia Mare

SC ATP EXODUS &CO SRL ­ CentruAutorizat deVanz[ri §i ServiceMercedes ­ BenzBaia Mare 430012Bd. Bucure§ti nr 65Mob.: 0722 EXODUSTel.: 0362.805.695.Fax: 0362.401.250e­mail:info@atp­exodus.ro

SC AUTODOX SRLdealer autorizatKIAstr. V. Lucaciunr. 218Tel: 0262 214 052.Fax: 0262 214 053Web:www.kia­baia mare.ro

AUTOTREND SRLcomplex auto –SKODA str. Europa nr. 4 Telefon: 0262­206306.Fax: 0262­206306 www.autotrend.ro

AUTO BECORO SRLconcesionarDACIA ­RENAULT ­NISSAN ­Bd Independen\einr. 32

Telefon: 0262­218458,0262­218164.Fax: 0262­218164 Web: www.renault.ro

SC AUTO GYL SRLstr. Vasile Lucaciunr.177 Tel: 0744 636 862

EUROMOTORS SRLdealer OPEL §i CHEVROLET Bd. Independen\einr. 70Telefon: 0262­294780, 0262­294991.Fax: 0262­294990 www.opel­euromotors.ro

FORTUNA MOTORSRLdealer autorizatMITSUBISHI §iHYUNDAI Bd. Independen\einr. 126Tel: 0262­349.044.Fax: 0262­349.045 www.mitsubishibaiamare.ro

LAND MOTORS SRLpartener TOYOTA Bd. Independenteinr. 57Telefon: 0262­224011,0262­223899.Fax: 0262­223899

Web: www.toyota.ro

ROBOT PROD COMSRLdealerVOLKSWAGEN Bd Independen\einr. 59Telefon: 0262­223298, Fax: 0262­220601 www.robot.ro

AGM AutotechnikAUDIBd. Bucure§ti nr. 57Tel.: 00(40) 262 [email protected]

EURO HOUSEdealer SUZUKIBd. Independen\einr.34,Tel.: 0362.419.941

Zal[u

AUTOMOBILESERVICEREPREZENTAN|{DACIA­RENAULTStr. C. Coposu nr. 93Tel. 0260­662 383,0260­632 868

SC REGATA I SRLSHOWROOM AUTO,VÂNZARI LEASINGStr. C. Coposunr. 110/A

Tel. 0260­610 562

AUTOTREND SRLdealer autorizat –SKODA Tel: 004 0260 662 277Fax: 004 0260 662277Mobil: 0727 228 715 [email protected]

Satu Mare

West Car Trade SRLDealer AutorizatSKODAstr. Botizului nr.167Tel/fax :+40 261 768 389www.westcar­skoda.ro

Auto Class SADealer AutorizatDACIA ­ RENAULTstr. Botizului nr.43 ATel/Fax:+40 261 768 705

EUROCARS SRLDealer AutorizatCITROËNstr.Botizului nr.145Tel.: 0361 409 965,Fax: 0261 768 789Mobil: 0745 901 254.

Page 15: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in fornmat electronic baimareanul.com
Page 16: Ghidul 24 FUN Nord-Vest in fornmat electronic baimareanul.com