16
ANUL V NR.95 GRATUIT 16 PAGINI NORD - VEST 14 IANUARIE - 27 IANUARIE 2011

Ghidul 24 FUN Nord Vest Online

Embed Size (px)

DESCRIPTION

baimareanul.com

Citation preview

ANUL

V N

R.95

GRAT

UIT

16PA

GIN

I

NORD - VEST 14 IANUARIE - 27 IANUARIE 2011

editorialMihai Dobrovolschi 3Andrei Gorzo 4Mircea Toma 6

loca\iiCluburi & Baruri 8Cafenele 12Restaurante 13Turism 14Auto 15

Editor: S.C. BAZAR MEDIA NORD-VEST S.R.L Redac\ie: 0733 014 778 Adresa: Str. Hortensiei nr. 3/28 Baia Mare E-mail: [email protected] General: Lucia Banyai (0733 014 778) E-mail: [email protected] Grafic[: Dan O§an Szalontai (0729 038 332) Departament v]nz[ri:Baia Mare/ Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) E-mail: [email protected]\ie: Baia Mare: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) Zal[u: Andreea Dinga (0733 014779) Re\eaua 24-FUN: Director general: Alex S=ndulescu Redactor-§ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca, Adrian St=nic=Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare

S UMAR 14 ianuarie - 27 ianuarie 2011

infoEvenimente 7Film 10

smartassRene Spitz f[cea, prin 1935, cerce-t[ri ale psihologiei copilului care audus la un experiment epocal. Pescurt, se foloseau serii de c]te treicobai. Unul primea m]ng]ieri, altul§ocuri electrice, altul nimic. Primuls-a dezvoltat normal. Cobaiulneatins de nimic murea primul.Cel[lalt ajungea s[-§i induc[ singur§ocuri. Ce-are asta de-a face cu noi?P[i are. Spitz a observat c[ oameniisunt la fel. Cei neatin§i, din orfeli-natele rudimentare de exemplu,dezvoltau serioase probleme. Al\ii,din fric[ de dispari\ie, prefer[lucruri care le fac r[u, dec]t nimic.Ecourile rezist[ p]n[ la v]rstaadult[. Feti\a care mai bine suportaabuzurile tat[lui dec]t frica demoarte de dincolo de u§a casei acrescut §i suporta, inexplicabil pen-tru prietenele ei, un so\ be\iv §i vio-lent. B[ie\elul certat de p[rin\i pre-fer[ §i acum o scorpie dec]t s[ fiedat afar[ din cas[. Pe-atunci `nsem-na moartea. Iar oamenii, se pare, seatrag unii pe al\ii cu acesteautoam[giri.

Prieteni, colegi, aman\i se `nt]lnesc`n matricea asta. Cel mai bun exem-plu este dat de iubirile cu n[b[d]i.Ea e abuziv[ ca tat[l lui. El eboln[vicios ca mama ei. ±i se \in `nbra\e. ±i `nchid ochii. ±i fiecare `§istr]nge la piept vreun p[rinte sauvreun frate. ±i c]nd mai deschidochii, au o paradoxal[ senza\ie defamiliaritate cu str[inul din fa\[. ±idac[ el se `ns[n[to§e§te, ea va aveagrij[ s[-l r[ceasc[. ±i dac[ ea secumin\e§te, el va avea grij[ s-oenerveze iar. ±i uneori, s[tui de fal-sitate f[r[ s[ §tie, pleac[-n altep[r\i. Dar sunt singuri.

±i afl[ c[, f[r[ s[ li se aduc[ amintece gre§esc, nu §tiu ce s[ dezlege. ±ise-ntorc. ±i dac[ se ajut[ s[-§idezlege u§or fundele unul altuia,vor putea, apoi, s[ fie, mai multdec]t visa oricare: doi prieteni goi.

– urmare la B[rba\i §i Femei –

Doi prieteni goi

Mihai Dobrovolschi

4 I www.24fun.ro

film www.24fun.ro

L[nsat `n 1982, primulTron avea o premis[ nara-tiv[ caraghioas[ (uncreator de jocuri video eraluat ostatec de pro-gramele pe care le crease,programe reprezentate cani§te omule\i `mbr[ca\i `ncostume mulate §i anga-ja\i non-stop `n lupte degladiatori) §i un look `nparte ca de discotec[ depe vremea aceea, `n parteca de joc video §i `n parteca de film de avangard[realizat c]ndva `n trecut(poate `n Germania anilor’20) sub influen\a futuris-mului.Un e§ec `n 1982, Tron eacum un obiect culturalfascinant – o dat[ datorit[aspectelor sale pur optze-ciste, `n al doilea r]nddatorit[ acelor aspecteale sale care erau retro §iatunci §i, `n al treilear]nd, datorit[ statutuluis[u de vestitor al impor-tan\ei pe care aveau s-ocapete, `n blockbuster-uri, imaginile create pecomputer.Era firesc ca acest film s[aib[ parte acum de unsequel (`n 3D) §i, chiardac[ succesul s[u la pu-blicul-\int[ (adolescent §ipre-adolescent, dornic de

o experien\[ comparabil[cu cea pe care a avut-o laAvatar) nu va depinde deasta, e bine c[ sequel-ul afost f[cut de oameni care`n\eleg §i respect[ loculocupat de primul Tron `nistoria look-urilor cine-matografice: evident c[jocurile gladiatorialedin[untrul computerului(cursele pe ni§te motoci-clete numite „lumi-norete“, duelurile cu unfel de disc frisbee careucide) au fost reimaginatecu ajutorul celor mai noitehnologii, dar, `n acela§itimp, sunt cultivate cugrij[ §i aspectele retro –at]t cele disco-optzeciste,c]t §i cele dou[zecist-futuriste.Pe de alt[ parte, e de lasine `n\eles c[ acele p[r\idin film care sunt dedi-cate tradi\ionalelor senti-mente §i rela\ii umane, cas[ nu mai vorbim de sem-nifica\ii sau mesaje, nuconstituie altceva dec]tblablauri.

O mo§teniretratat[ curespect

Andrei GorzoTron: mo§tenirea.

6 I www.24fun.ro

editorial www.24fun.ro

Muzicienii sunt romi care se asum[ ca

atare §i c]nt[ `n limba romani. Au reu§it,

`n cele patru luni de existen\[, s[-§i

rotunjeasc[ primele 10 piese din porto-

foliu §i s[ le testeze `n c]teva `nt]lniri cu

publicul. Propun un sound de inspira\ie

tradi\ional[, romani, din care mai „dera-

peaz[“ `n punk/rock. S[pt[m]na trecut[,

la Underworld, s-a auzit mai mult

„tradi\ionalul“ – pe care ei `l numesc

„balcanic“ – dec]t punk-ul.

Rezultatul este megaenergetic: au baterie,

daraban[, chit[ri, trombon §i trompet[,

dou[ voci §i o vioar[ electric[ bine `nfipt[.

±i consum[, stima\i gadjii, mult curent la

un spectacol: pentru ei concertul (2 ore)

nu e dec]t preludiul chefului (alte dou[

ore). Liderul grupului, basistul Ion Florin,

este §i autorul pie sei cu care trupa a can-

didat la preselec\ia pentru Eurovision.

Candidatura a fost parte a unei campanii

adresat[ st[rii de isterie a unor rromani

verzi apropo de „cum stric[ \iganii imagi-

nea imaculat[ a rom]nilor, `n str[in[tate“.

~n aceea§i idee, Romano Butiq a f[cut un

microturneu de colinde `n c]teva redac\ii

de ziare §i televiziuni, plus o tur[ pe la

Camera Deputa\ilor unde au dedicat o

„colind[“ antirasist[ autorilor proiectului

de lege care propunea reintroducerea

etichetei de „\igan“. ~n contextul unei

endemice ostilit[\i a majoritarilor fa\[ de

romi, m[ a§teptam ca participarea lor `n

competi\ia pentru Eurovision s[ fie taxat[

ca obr[znicie. Ei bine, am avut pl[cuta

surpriz[ s[ descop[r c[ trupa a fost evalu-

at[ pe criterii muzicale §i nu rasiale §i c[ a

ob\inut un `ncurajator loc 20 din 84 de

candidaturi. Au fost OK, gadjii, nu-i a§a?

Romano Butiq,prima trupa romk dinRom]nia

Mircea TomaRomii `n topul admira\iei (muzicale) a rom]nilor. Trupa despre care

povestim s-a n[scut `n var[, dintr-un tat[ activist social §i c]teva

mame muzicieni. Activistul cu pricina i-a `ncurajat pe arti§ti s[-§i

cl[deasc[ identitatea de scen[ pe o fibr[ etnic[.

S}MB{T{ 15 Ianuarie - Baia Mare

PARTYCLIB ATHOSWHITE PARTYRezervari: 0749­901143

TORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)TEQUILA PARTYRezerv[ri: 0756 789 104.

ESSENTIAL CLUB & LOUNGEHOUSE PARTYDJ ANDREI PLE±CA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

ZEN LOUNGEPARTY PEOPLE!FREE DRINKS!Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

EVENIMENTSYMPHONY PUBSEAR{ DE KARAOKE.Informa\ii §i rezerv[ri:0362 421 [email protected]

GRANITTA CAFEArt & Live EventsSear[ de bancuri §i Karaoke!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

CONCERTSYMPHONY PUB(incinta GOLD PLAZA)Concert CIPRIAN DR{GAN.ORA 20.Rezerv[ri: 0362 421 956.

MYSTIQUECafenea, Bar, ClubConcert ANDREI BENCZE(intrarea liber[)Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

EXPOZI|IECASA TINERETULUIExpozi\ie de p[s[ri §i animale miciEdi\ia a XI­aProgram 9 ­19.

BIBLIOTECA JUDE|EAN{PETRE DULFU – SALONULARTELORExpozi\ie “Salonul de iarn[“

DUMINIC{ 16 Ianuarie - Baia Mare

PARTYSYMPHONY PUB(incinta GOLD PLAZA)

Top 10 by Dj Sody ­ Music mixDance Club and Radio Station.Ora 17.Info §i rezerv[ri: 0362 421 [email protected]

EXPOZI|IECASA TINERETULUIExpozi\ie de p[s[ri §i animale miciEdi\ia a XI­aProgram 9 ­17.

BIBLIOTECA JUDE|EAN{PETRE DULFU – SALONULARTELORExpozi\ie “Salonul de iarn[“

LUNI 17 Ianuarie- Baia Mare

EXPOZI|IEBIBLIOTECA JUDE|EAN{PETRE DULFU – SALONULARTELORExpozi\ie “Salonul de iarn[“

MAR|I 18 ianuarie - Baia Mare

PARTYMYSTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ CU TEMATIC{ MAGHIAR{.Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

MIERCURI 19 Ianuarie - Baia Mare

EVENIMENTESSENTIAL CLUB & LOUNGEBANK SHOW & KARAOKE CUMIRCEA MURE±AN.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

EXPOZI|IEBIBLIOTECA JUDE|EAN{PETRE DULFU – SALONULARTELORExpozi\ie “Salonul de iarn[“

JOI 20 Ianuarie - Baia Mare

PARTYTORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)LATINO PARTY.Rezerv[ri: 0756 789 104.

ZEN LOUNGERETRO HOUSE PARTY WITHCREES­MO.Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

ESSENTIAL CLUB & LOUNGERETRO PARTY­ DJ ANDREI PLE±CA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

CLUB PRIVEESTRDENT'S PARTY ­ feteleprimesc un cocktail din parteacasei.Rezerv[ri: 0745 522 357,0753 996 255.

EVENIMENTGRANITTA CAFEArt & Live EventsSear[ de bancuri §i Karaoke!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

MYSTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ FOLK.Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

SYMPHONY PUBSEAR{ DE KARAOKEInforma\ii §i rezerv[ri:0362 421 [email protected]

EXPOZI|IEBIBLIOTECA JUDE|EAN{PETRE DULFU – SALONULARTELORExpozi\ie “Salonul de iarn[“

VINERI 21 Ianuarie - Baia Mare

PARTYTORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)REGGAE NIGHT!Rezerv[ri: 0756 789 104.

CLUB PRIVEESTRDENT'S PARTY ­ feteleprimesc un cocktail din parteacasei.Rezerv[ri: 0745 522 357,0753 996 255.

ESSENTIAL CLUB & LOUNGEHOUSE PARTY­ DJ ANDREIPLE±CA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

EVENIMENTPHOTO PUBSPECTACOL “SETUL DOI”BRIGADA2PE TREIRezervari: 07420 633 733.

MYSTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ LIVE CU TRUPA SCURT PE 2Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

GRANITTA CAFEArt & Live EventsSEAR[ DE BANCURI ±I KARAOKE!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

SYMPHONY PUBSEAR{ DE KARAOKEInfo. §i rezerv[ri: 0362 421 [email protected]

ZEN LOUNGEMUZIC{ LIVE.Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

S}MB{T{ 22 Ianuarie - Baia Mare

PARTYTORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)TEQUILA PARTY.Rezerv[ri: 0756 789 104.

ESSENTIAL CLUB & LOUNGEHOUSE PARTY­ DJ ANDREIPLE±CA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

ZEN LOUNGEPARTY PEOPLE!Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

EVENIMENTGRANITTA CAFEArt & Live EventsSEAR[ DE BANCURI ±I KARAOKE!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

SYMPHONY PUBSEAR{ DE KARAOKEInfo. §i rezerv[ri: 0362 421 [email protected]|I 25 Ianuarie - Baia Mare

EVENIMENTMYSTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ CU TEMATIC{ ITALIAN{/FRANCEZ{Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

MIERCURI 26 Ianuarie - Baia Mare

EVENIMENTESSENTIAL CLUB & LOUNGEBANK SHOW & KARAOKE CUMIRCEA MURE±AN.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

VINERI 28 Ianuarie

GOLD PLAZANOAPTE ALB{ DECUMP{R{TURI

S}MB{T{ 29 Ianuarie

TRUPA SPITALU’9STAND UP COMEDY &PARODY

Ora 19:30Teatrul Municipal BaiaMareRezerv[ri bilete la tel.:0733 014 779,

0769 657 119.Eveniment recomandatde 24­FUN §i LigaStuden\ilor “PinteaViteazul”.

14 - 27 ianuarie 2011

www.24fun.ro I 7

URMEAZ{:

BAIA MARE

CLUB ATHOSCasa de Cultur[Tel: 0749 901 143, 0741 060 445

CLUB PRIVEEPia\a Libert[\ii nr. 8

CLUB NARGHILAV. Lucaciu nr. 4,Tel.: 0728­043.222,0740­520.697, 0746­613.712orar: L­J: 17­02, V­D: 17­04

ESSENTIALClub & LoungeB­dul Independen\ei nr. 4(Casa de Cultur[ ­ intrarea lateral[)

CLUB GOLD TIMECasa Tineretului

EXIT CLUB & LOUNGEPodul Viilor nr. 2

LAS VEGASBilliard & LoungeStr. Victoriei nr. 5,Rezerv[ri tel.: 0262 218 042,0766 484 800, 0754 641 116

OCTOPUS BOWLINGB­dul Bucure§ti nr.44

PREMIUM BILLIARDB­dul Decebal nr.17(intrare dinspre râul S[sar),Tel.: 0262 274 [email protected]

Mr. BILIARDStr. Oituz, nr. 3A,Tel.: 0262 250 380, 0721 377 496

MUSIC PUBBd. Independen\ei nr. 2B

SYMPHONY PUBStr. ±colii nr. 4, Tel.: 0362­[email protected]

SCOTTISH PUBP­\a Revolu\iei nr.5,Tel.: 0262 211 189L ­ V: 8­24; S: 9.30­1.30; D: 9.30­24

BARBAROSSAPia\a Libert[\ii nr. 12Luni­Joi: 10­24,Vineri­Duminic[: 11­01

CAFFE­BAR BAILANDOBd. Republicii Nr. 1

WILD VESTBd­ul Unirii nr. 7A,Tel.: 0724 039 363

MILLENIUM PUBP­\a Libert[\ii 5, Tel.: 0362 415 045

CHEZ PHILLIPP­\a Libert[\ii nr. 4,Tel: 0754 079 512

ZEN LOUNGEP­\a P[cii nr. 7(lateral cinema Minerul),Tel: 0729­832.669

MYSTIQUEstr. ±colii col\ cu Progresului

PHOTO PUBstr. Culturii nr. 1 (l]ng[ OJT)

SATU MARE

CLUB ZAMBARAB­dul Transilvania nr. 3,Tel: 0744 984 376.Orar: V. ­S. 22­05

BABYLON MUSIC BARStr. Cuza Vod[ nr. 28,Tel: 0261­750 980

CASUAL PUBStr. Iuliu Maniu nr. 5

BACK DOOR IRISH PUBB­dul Vasile Lucaciu Bl. T2(col\ cu Str. Tudor Vladimirescu)Mobil: 0751 134 392

PUB DOWN TOWNStr ±tefan cel Mare nr 10,Tel 0744601240

OSCAR SALA DE JOCURI B­dul Transilvaniei nr 3.Orar 0­24

CASINO CORSO P­\a Libert[\ii nr 6.Orar 0­24

BILIARD MAVIO Pia\a Libert[\ii nr 18,Tel.: 0361425463

INSOMNIA CLUBPia\a P[cii nr. 1 (cinema Victoria)Tel.: 0721 246 760

AMNEZIA CLUB Transilvania nr 3,Tel 0742194467

JOY CLUBLoc. Carei, str. Viilor nr. 54(`n incinta ±trandului TermalCarei)www.strandtermalcarei.ro

MUSIC'ATCAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4,Tel 0361421100

BIG PLAYER'SCAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17

OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19.Orar 0­24Rezerv[ri: 0751 085 575

ZAL{U

LA STRADA CLUBStr. Gh. Laz[r nr. 4,Tel: 0260­619 202

CLUB T22 Decembrie nr. 1,Orar: V­S: 22­05

LEVEL CAFÉstr. Unirii nr. 13 Activ Plaza,etajul 4Tel.: 0747 563 709

BOEMAStr. Gh. Laz[r nr. 2,Tel: 0260­619 202

BAR TORNEROBiliard, jocuri electroniceStr. Avram Iancu, Bl.N17,(lâng[ Codiflor),Tel. 0721­112006

GREEN CLUBStr.9 Mai nr. 2,Tel.: 0740 192 477

BAR BILIARD DESTINYStr. D. Gherea nr.26­28,Tel. 0740­052589.Orar: L­J­D 14­23, V­S 14­03

CLUB DIESELBd. Mihai Viteazul nr.10,Tel. 0747­563 709

8 I www.24fun.ro

THE ILLUSIONIST (2006)ILUZIONISTUL

Vineri ­ Joi 14 ­ 20ianuarie.Orele 14:00, 16:00, 18:00,20:00.Tarif redus 5 lei ora 14:00.Tarif `ntreg 7 lei orele16:00, 18:00, 20:00.Regizor: Neil Burger.Distribi\ie: EdwardNorton, Paul Giamatti,James Babson, JessicaBiel, Brian Caspe.Genul: aventur[, fante­zie, dragoste, dram[.

Vineri ­ Joi 21 ­ 27ianuarie.Orele 14:00, 16:30, 19:00.Tarif unic 7 lei.Regizor: DanielAlfredson.Distribi\ie: MichaelNyqvist, Noomi Rapace,Lena Endre, PeterAndersson, Annika Hallin,Michalis Koutsogiannakis.Genul: thriller, mister,crim[.

FLICKAN SOM LEKTEMED ELDEN (2009)MILENIUM II­FATA CARE S­A JUCATCU FOCUL

LOVE AND OTHERDRUGSDRAGOSTE ±I ALTEDEPENDEN|E (N­15)Avanpremier[DRAGOSTEJoi 20 ianuarie. Ora 20:00.

BURLESQUEBURLESQUE: VIS ~MPLI­NIT (AG)Premier[MUZICALVineri 14 ianuarieOrele 14:40, 17:00, 19:20,21:40.S]mb[t[ ­ Duminică 15 ­16 ianuarie.Orele 12:20, 14:40, 17:00,19:20, 21:40.Luni ­ Joi 17 ­ 20 ianuarie.Orele 14:40, 17:00, 19:20,21:40.

THE DILEMMACUM S­O DAI S{ FIEBINE? (AP­12)Premier[COMEDIEVineri 14 ianuarie

Orele 15:30, 17:45, 20:00,22:15.S]mb[t[ ­ Duminică 15 ­16 ianuarie.Orele 11:15, 15:30, 17:45,20:00, 22:15.Luni ­ Joi 17 ­ 20 ianuarie.Orele 15:30, 17:45, 20:00,22:15.

YOGI BEAR 3DURSUL YOGI 3D (AG)Premier[ANIMA|IEVineri 14 ianuarieOrele 13:10, 14:50, 16:30,18:10, 19:50.S]mb[t[ ­ Duminică 15 ­16 ianuarie.Orele 11:30, 13:10, 14:50,16:30, 18:10, 19:50.Luni ­ Joi 17 ­ 20 ianuarie.Orele 13:10, 14:50, 16:30,18:10, 19:50.

LITTLE FOCKERSO FAMILIE DE CO±MAR(AG)COMEDIEVineri ­ Joi 14 ­ 20 ianua­

rie. Orele 13:30, 22:00.

THE TOURISTTURISTUL (AP­12)THRILLERVineri 14 ianuarieOrele 14:30, 17:00, 19:30.S]mb[t[ ­ Duminică 15 ­16 ianuarie.Orele 12:00, 14:30, 17:00,19:30.Luni ­ Joi 17 ­ 20 ianuarie.Orele 14:30, 17:00, 19:30.

TANGLED 3DO POVESTE ~NC}LCIT{3D ­ DUBLAT (AG)ANIMA|IEVineri 14 ianuarieOrele 14:00, 16:10, 18:15.S]mb[t[ ­ Duminică 15 ­16 ianuarie.Orele 11:50, 14:00, 16:10,18:15.Luni ­ Joi 17 ­ 20 ianuarie.Orele 14:00, 16:10, 18:15.

TANGLED 3D O POVESTE ~NC}LCIT{3D ­ SUBTITRAT (AG)

ANIMA|IEVineri 14 ianuarieOrele 13:20, 20:20, 22:25.S]mb[t[ ­ Duminică 15 ­16 ianuarie.Orele 11:10, 13:20, 20:20,22:25.Luni ­ Joi 17 ­ 20 ianuarie.Orele 13:20, 20:20, 22:25.

THE CHRONICLES OFNARNIA:THE VOYAGEOF THE DAWN 3DCRONICILE DINNARNIA: C{L{TORIE PEMARE CU ZORI DE ZI 3D(AG)FANTASTICVineri ­ Miercurii 14 ­ 19ianuarie. Ora 17:20.

TRON: LEGACY 3DTRON: MO±TENIREA 3D SFVineri ­ Miercurii 14 ­ 19ianuarie. Orele 19:40,21:30.Joi 20 ianuarieOrele 17:20, 21:30.

GULLIVER'S TRAVELS 3DC{L{TORIILE LUIGULLIVER 3D (AG)AVENTUR{Vineri ­ Joi 14 ­ 20 ianua­rie.Orele 15:30, 22:10.

10 I www.24fun.ro

CINEMA DACIA BAIA MARE

PERIOADA 14 IANUARIE ­ 20 IANUARIE 2011

PREMIERE FILM

THE MECHANICPremier[ `n SUA:28 Januarie 2011

Regizor: Simon West.Genul: ac\iune, dram[,thriller.The Mechanic este unremake al filmului cuacela§i nume din anul1972. ~n centrul ac\iuniise afl[ Arthur Bishop, unasasin profesionist §idiscipolul acestuia, SteveMcKenna.Arthur Bishop (JasonStatham) a lucrat `ntot­deauna pe cont propriu,cu o meticulozitate, inge­niozitate §ieficacitate care l­au f[cutcelebru `n bran§a crimina­lilor pl[ti\i, studiindu­§i cumare aten\ie victimele`nainte de a duce la bunsf]r§it planul de atac §inel[s]nd `n urm[ niciunfel de indicii cu privire laidentitatea sa.Arthur accepta cu reti­cen\[ s[ `l ia sub aripa sape t]n[rul SteveMcKenna (Ben Foster) §is[ `l antreneze `n arta dea ucide pentru bani.Ambi\iosul ucenic d[dovad[ de o abilitate §ide o cruzime care `lvexeaz[ chiar §i pe men­torul s[u, motiv pentrucare `ntre cei doi asasiniintervine un conflict.

THORPremier[ `n Rom]nia:6 MaI 2011

Regizor: KennethBranagh.Genul: ac\iune, aventur[,dram[, fantastic.Un lupt[tor puternic dararogant, Thor (ChrisHemsworth) este alungatdin t[r]mul fantastic alAsgardului §i trimis s[tr[iasc[ printre oameniide pe P[m]nt, unde devi­ne cur]nd unul dintre ceimai buni ap[r[tori ai lor.Aici, Thor `nva\[ de ceeste nevoie pentru a fi unerou adev[rat atuncic]nd cel mai periculosr[uf[c[tor al lumii saletrimite for\ele `ntunecatedin Asgard pentru a inva­da P[m]ntul. Thor sebazeaz[ pe cartea debenzi desenate cu acela§inume publicat[ `n MarvelComics §i este programats[ fie lansat `n format 3D.Kenneth Branagh esteregizorul acestei fanteziiepice `n care actorulaustralian ChrisHemsworth este zeulThor din mitologia nor­dic[; Tom Hiddleston estefratele cel r[u, Loki;Natalie Portman esteJane Foster, o t]n[r[femeie care se impriete­ne§te cu Thor pe p[m]ntiar Anthony Hopkins esteOdin, tat[l lui Thor §i regeal Asgardului.

TRANSFORMERS 3Premier[ `n Rom]nia:1 Iulie 2011

Regizor: Michael Bay.Genul: ac\iune, aventur[,SF.Deci§i s[ se r[zbune peAutobo\ii condu§i dec[tre Optimus Prime pen­tru `nfr]ngerea pe care au`ndurat­o `n precedentaconfruntare, Decepticoniilui Megatron revin `nac\iune §i declan§eaz[ unnou r[zboi `ntre celedou[ rase rivale derobo\i. De dat[ aceasta,Autobo\ii §i Decepticoniisunt implica\i `ntr­o peri­culoas[ confruntarespa\ial[ `ntre Rusia §iStatele Unite ale Americii,iar t]n[rul Sam Witwicky,aliatul de n[dejde al luiOptimus Prime §i alAutobo\ilor Bumblebee,Ironhide, Sideswipe sauRatchet, este constr]nss[ sar[ `nc[ o dat[ `n aju­torul prietenilor lui robo\ipentru a salva umanita­tea. ~n anul 1969, compo­nen\ii zborului spa\ialApollo 11 au ajuns pepartea nev[zut[ a Lunii`ntr­o misiune strictsecret[ §i au documentatexisten\a unei navecybertroniene, ceea ce aconfirmat teoria c[p[m]ntenii nu sunt singu­ri `n Univers. Dup[ aproxi­mativ 40 de ani, secreteleacestei misiuni sunt

dezv[luite, iar implicarearobo\ilor `n `nfruntareaamericano­rus[ estedovedit[.

X­MEN: FIRST CLASSPremier[ `n Rom]nia:3 Iunie 2011

Regizor: MatthewVaughn.Genul: ac\iune, dram[,SF.Înainte ca Charles Xavierşi Erik Lensherr s[ ianumele de Profesorul X §iMagneto, ei erau doib[rba\i tineri ce descope­reau puterile lor pentruprima dat[. ~nainte caace§tia s[ devin[du§mani de moarte, aufost cei mai apropia\iprieteni, care au lucrat`mpreun[ cu ceilal\imutan\i (unii familiari, al\iinoi), pentru a opri ceamai mare amenin\are pecare lumea a cunoscut­ovreodat[. În acest proces,o ruptur[ `ntre ei s­adeschis, care a dat startulr[zboiului etern dintrefr[\ia mutan\ilor de par­tea lui Magneto lui §imutan\ii­X alia\ii profeso­rului Xavier.Un prequel al primelortrei filme ale acestei seriia mutan\ilor­X ce va avealoc în cursul anilor '60,anii `n care prietenia din­tre Xavier §i Magneto o iape o cale gre§it[...

www.24fun.ro I 11

www.24fun.ro

BAIA MARE

CHILL & JAZZ CAFEincinta Gold Plaza

BOURBONCocktails & CoffeeGold Plaza, etajul 2.

KARMA CAFÉGold Plaza, etajul 2.

THE CUBEP­\a Libert[\ii nr. 10(centrul vechi)Tel. 0751­503.578

CAFENEAUA NOU{P­\a Libert[\ii nr. 6(centrul vechi)

COFFEE TIMEStr. V. Lucaciu nr. 6,www.coffeetime.ro

DEILANI CAFEGhe. ±incai nr.8,Tel.: 0262 215 010

TOM WESTStr. Culturii nr. 9

CAFE ROTONDAStr. Transilvaniei nr. 8

PLACECAFFE&LOUNGEStr. Progresuluinr. 58 ­ 60(vis a vis de

Maramure§)

OBAMA CAFEBd. Independen\einr. 2B

NO STRESS CAFFEG. Co§buc nr.2,Tel.: 0744 404 436

TURABO CAFÉB­dul Bucure§tinr. 144 (incinta RealSupermarket),Tel.: 0740 010 450

MADRID CAFÉBd. Traian nr. 8,Tel.: 0362­421.980

MYSTIQUE CAFÉstr. ±coliicol\ cu Progresului

ZEN CAFÉP­\a P[cii nr. 7(lateral cinemaMinerul),Tel: 0729­832.669

PREMIUM BILLIARD& CAFFEB­dul Decebal nr.17(intrare dinspre râulS[sar),Tel.: 0262 274 [email protected]

CLASSIC CAFÉbd. Bucure§ti nr. 26A

KARMA CAFÉstr. ±colii

MAX CAFÉB­dul Independen\ei 2A

BAU CAFÉBd. Bucure§ti nr.5(`ntre Po§tã §iPSD)

GRANITTA CAFÉArt & Live EventsBd. Bucure§ti nr. 3,Tel: 0723833757www.granitta­cafe.ro

SATU MARE

AMBIANCECAFFE & PATISERIEP­\a Libert[\ii nr 7

MUSIC'AT CAFFE &MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4,Tel 0361421100

THALIAStr. Horea nr. 3/5Locul de `nt]lnire alarti§tilor din Satu Mare

ART CAFEPasajul Dacia (vis­a­vis deFilarmonic[),Tel: 0261­713133

VILLA CAFÉ P­ta Libert[\ii nr 5,Tel 0261710861

CAFENEA SERANO Str. ±tefan Cel Marenr 1

BIG PLAYER'SCAFÉ & CASINOP­ta 25 Octombriebl. 17

OSCACASINO & CAFÉP­ta Libertatii nr 19.Orar 0­24Rezerv[ri:0751 085 575

ZAL{U

LOTUS CAFEStr. I. Nichita,lâng[ P­\a Mic[

TAVERNA CAFFEStr. C. Coposu nr. 1,Tel.: 0751­940 579

UPTOWN CAFEGh. Doja 111/ A,Tel: 0728.870.232Orar:Luni ­ Vineri 8 ­ 14,S]mb[t[ ­ Duminic[10 ­ 2

LEVEL CAFÉstr. Unirii nr. 13Activ Plaza, etajul 4Tel.: 0747 563 709

12 I www.24fun.ro

Baia MareRestaurante:

RESTAURANT B UDAPESTA Victoriei nr.94, Tel.: 0262.219.897

RESTAURANT MARAUnirii nr. 11, Tel.: 0262.226.660

RESTAURANT GRAN GALA ­IL PADRINOStr. Victoriei Nr. 114(fostul cinema S{SAR),Rezerv[ri la tel.: 0362­401.232

RESTAURANT CETATEA. Mure§anu nr. 9,Tel: 0262.212.210

RESTAURANT MILLENIUMP­\a Libert[\ii nr.5,Tel: 0262.211.761

OAZA ITALIAN{Str. Culturii nr. 3

RESTAURANT PARCValea Ro§ie 28, Tel.: 0262.206.362

RESTAURANT UNIONStr. Cri§an 9, Tel.: 0262.216.988

RESTAURANT DARYBd. Traian nr. 6, Tel.: [email protected]

RESTAURANT SELMONTVictoriei nr.92, Tel.: 0262.219.790

RESTAURANT/ PIZZERIE“IL PADRINO”str. ±colii nr. 9,Tel.: 0362.800.414, 0262.275.629

DULCE VIDAPodul Viilor nr. 2, Tel: 0262.217.272

RESTARURANT MAXStr. Independen\ei nr. 2A

RESTAURANT CURTEA VECHEPia\a Libert[\ii nr.16

RESTAURANT MOCIRI|Asat Mocira, str. Mihai Viteazul nr. 12(l]ng[ biseric[), Tel.: 0752.190.436

RESTAURANT LUMIEREPia\a Libert[\ii 3, Tel.: 0262.214.020

RESTAURANT PRONTOstr. Victoriei nr. 146,Tel.: 0262 275841, 0744.697.744

BUONISSIMOStr. ±colii nr. 3A, Tel.: 0262.221.015

MON CAPRICEStr Victoriei nr. 16,Tel: 0262/275.727

RESTAURANT MARONIBd. Unirii Nr. 11 (corp J ­ l]ng[Pa§apoarte), Tel.: 0362­ 421.963

HANUL “DEALUL FLORILOR” ±I “CRAMA MARIA” Tel.: 0262­213 519, 0728 308 913E­mail: [email protected]

Pizzerii/Fast­Food:

PIZZERIA BAILANDOG. Co§buc nr 14, Tel.: 0262 227 172Mobil: 0730 305 097www.pizzeriabaylando.1r.ro

SANDWICH HOUSEstr. Gh. ±incai nr 24

PIZZERIA CINQUECENTOPetofi ±andor 7, Tel.: 0362.806.781

RESTAURANT/ PIZZERIE“IL PADRINO”P­\a Revolu\iei 4/3,Tel: 0362.404.404

PIZZA HBd. Bucure§ti. 6, Tel.: 0262.211.012

PIZZA MAl. Odobescu 2, Tel.: 0262.218.409

PIZZA PLUS & GRILL PLUSBd. Traian 13, Tel: 0262.226.234

PIZZA LIBERTY XLP­\a Libert[\ii nr. 10,Tel.: 0755­636.663(Livr[ri la domiciliu)

PIZZERIA IMBISS±colii 1/10, Tel.: 0744.170.350

PIZZA CROKOIndependen\ei 4A,Tel.: 0362.404.101

MAD DOGB­dul Unirii 8­10, Tel.: 0742.824.857

MAD DOG(`n spate la McDonald’s)B­dul Unirii, Tel.: 0742.824.857

FAST­FOOD IMBISSStr. Progresului nr. 60

Satu Mare

RESTAURANT CHILLY CSÀRDAstr. Petöfi nr.30, Tel.:0725.927.700

RESTAURANT LOTUSStr. Careiului nr 5, Tel: 0261.742.677

RESTAURANT & PIZZAKARDINAL M. Viteazul nr 32, Tel.: 07438600542

RESTAURANT TEIL. Blaga UU 34, Tel.: 0744.545.341

RESTAURANT MIORI|A(livrare gratuit[)M. Viteazul, nr. 5, Tel.: 0261.713.761

CRAMA PIETROASAL. Rebreanu 21, Tel.: 0261.711.145

RESTAURANT BELVEDEREBd. Clo§ca nr. 64, Tel.: 0261.759.665

RESTAURANT FEMINA Bd­ul Clo§ca nr. 9,Tel.: 0261.722.710

RESTAURANT MARA ­ PINOCHIO PARKV. Lucaciu 19, Tel.: 0261.768.899

HOTEL­RESTAURANT DANADrumul Careiului nr. 128Tel.: 0261.768.716, 0261.768.496

RESTAURANT CASABLANCAAvram Iancu, Tel.: 0261.768.204

PIZZERIA MACAO Transilvania nr. 3,Tel.: 0261.717.997

PIZZA CLASS P­\a 25 Octombrie 7,Tel.: 0261.715.511

PIZZERIA ALI BABA C. Coposu, Tel.: 0261.712.050

PIZZA DON PEPE Str. Petofi, nr 6, Tel.: 0261.714.441

RESTAURANT AURORAP­\a Libert[\ii nr. 10,Tel.: 0261.714.199

RESTAURANT MON AMIP­\a 25 Octombrie,Tel.: 0261.716.494

RESTAURANT SHANGHAIV. Lucaciu nr. 20, Tel.: 0261.770.056

AVICENAStr.Universului 2, Tel.: 0743.756.673

PIZZERIA “CPT. BARBAROSSA”Bd. Transilvania nr. 3,Tel.: 0262.710.940

PIZZERIA BORSALINO I. C. Bratianu 2, Tel.: 0261.710.910

PIZZERIA HELLO MARGOTCalea Traian, Tel.: 0261.768.595Str. Gh. Doja nr. 1,Tel.: 0261.716.691

RESTAURANT PIZZERIEAL CAPONEStr. Iuliu Maniu nr 8 (fost[ Rozelor)Tel.: 0261­722.222, 0741­213.213,0732­407.096

PIZZERIA GRANDISSIMAP­\a Libert[\ii 18, Tel.: 0261.711.111

PIZZERIA SANCHOTel: 0261.717.999

PIZZERIA DON CORLEONEF]nt]nelor, nr. 1, Tel.: 0261.761.000

MOARA CU NOROCspecialitate Sexy Pizzastr. A. Iancu 2,Tel.: 0735­788.133,0753­788.133,[email protected]

RESTAURANT HOREA 10Horea nr. 10,Tel.: 0261 715912,0749 191127

RESTAURANT & PIZZERIESANCHOTel.: 0261 717999Mobil: 0748 068500

STEAK HOUSERESTAURANT PIZZERIEStr. Iuliu Maniu nr. 5,Tel.: 0361424585,Web: www.steak.roOrar: 11­23

www.24fun.ro

www.24fun.ro I 13

14 I www.24fun.ro

Baia Mare

Hoteluri:

HOTEL AMBASSADOR****Str. Moldovei 2,Tel.: 0262 250 242.www.hotelambassador.ro

HOTEL CARPA|I****Str. Minerva nr. 16,Tel.:0262 214 812, 3, 4.

EUROHOTEL***Bd. Bucure§ti nr. 23,Tel.: 0262 222 405.www.bestwesterneurohotel.ro

HOTEL EURO HOUSE***Bd. Independen\ei nr. 34,Tel.: 0362 802 055.

HOTEL MARA***Bd. Unirii nr. 11,Tel.: 0262 226 660.

HOTEL RIVULUS***Str. Culturii nr 3, Tel/Fax: 0262 216 302.www.hotelrivulus.ro

HOTEL SENECA***M[rgeanului nr.11B, Tel.: 0262 250 431.

HOTEL SPORT**B­dul Unirii 14A, Tel.: 0262 224 [email protected]

HOTEL VIOREL ­MATEIANU***Str. Victor Babe§ 64,Tel.: 0262 276 984.www.fcmateianu.ro

HOTEL ROATACavnic, jud. Maramure§Tel.: 0262 295 142, 0262 295 143.www.hotel­roata.ro

COMPLEXUL TURIST ±UIORTel.: 0262 262 080, 0262 262 [email protected], www.suior.ro

MOTEL CRISTALBd. Bucure§ti nr.124Tel.: 0262 220 978, 0742 042 102.

MOTEL GRAN GALA IL PADRINOStr. Victoriei nr. 114 (fostul cinemaS{SAR), Rezerv[ri: 0362 401 232.

Pensiuni:PENSIUNEA DEALUL FLORILORDealul Florilor nr. 12, Tel.: 0362 417 828,0745 300 759, 0744 473 669.

PENSIUNEA IDEALStr. ±teampului nr.6,Tel.: 0749 114 334, Fax: 0362 411 411.www.pensiuneaideal.ro

PENSIUNEA SILVIAStr. 16 Februarie nr. 1, Tel.: 0362 806 238,0743 311 935, 0744 502 972. E­mail: [email protected]

PENSIUNE ANDYVIAStr. Victor Babe§ nr.36 CTel.: 0262 424 067. www.andyvia.ro

PENSIUNE CASA ROSAStr. Mihai Eminescu nr. 65ATel.: 0262 212 338. ww.casarosa.ro

PENSIUNEA IONAStr. Universitarilor 50Tel.: 0262 212 805, 0723 525 700.

STA|IUNEA IZVOAREMaramure§, la 30 km de Baia Mare,Tel.: (+40) 720 600944,Fax: (+40)262 [email protected]@statiuneaizvoare.ro Baia Sprie

MOTEL CERNAStr. Montana 125.

PENSIUNEA RUSTICStr. Igni§ului 1B,Tel.: 0262 226 120, 0744 923 775.

PENSIUNEA LIMPEDEATelefon: 0745 383 [email protected]

PENSIUNEA VLADStr. Drago§ Vod[ nr. 20Tel.: 0744 124 829.

PENSIUNEA VERDEStr. Mihai Eminescu nr. 55Tel.: 0753 083 841, 0753 083 842.

Ocna ±ugatag

Pensiuni:HOLIDAYStr. Dumbravei 20, Tel.: 0744 512 076.

POPASUL DIN DEALUnirii 1D, Tel.: 0262 374 133.

PENSIUNEA SANDRAGr[dinile Dumbravei nr.1Tel.: 0740 880 367.

PENSIUNEA TELEPTEANUnirii 1C, Tel.: 0262 374 177.

COMPLEX TURISTICLACUL S{RATStr. Lacurilor nr. 7, Tel: 0764 013 067www.laculsarat.ro

HOTEL SALINAStr. Unirii nr. 5, Tel: 0262 374 362,[email protected]

PENSIUNEA TURISTIC{CABANA ST}NATel: 0729 330 144, 0729 330 143www.cabanastana.ro

Zal[u

HOTEL BRILLIANT PLAZAStr. Maxim D. Constantin nr. 8Tel.: 0260 615 062.www.hotelbrilliantplaza.ro

HOTEL MESE±P­\a 1 Decembrie 1918 nr.11/A,Tel.: 0260 661 050.

HOTEL RESTAURANT PATRYSBd. Mihai Viteazul nr. 129Tel.: 0360 401 034.www.hotelpatrys.ro

GRAND HOTEL SEVERUSBd. M. Viteazul nr.58Tel.: 0260 610 031, 0260 660 183.

HOTEL ROYALStr. Cetinei 12, Tel.: 0260 606 061.

HOTEL GEORGIANIHotel, Restaurant, LoungeRezerv[ri: 0360 100 [email protected]

Pensiuni:PENSIUNEA SHALOMStr. D. Gherea 1, Tel.: 0260 619 015.

PENSIUNEA ZAGORStr. C. Coposu 126, Tel.: 0260 660 138.

VILA PRESIDENTStr. C. Coposu 136, Tel.: 0260 660 731.

VILA RESTAURANT ELIZAStr. Gh. Lazar nr.12 HTel.: 0260 615 234. ww.hoteleliza.ro

VILA VLADStr. Gh. Doja nr. 159Tel.: 0260 619 183. www.vilavlad.ro

PENSIUNEA DA MARIOStr. Romana nr 26, Tel: 0260 613 235,0747 022 669. [email protected]

Satu Mare

HOTEL CORALDrum Satu Mare ­ Petea nr. 405(la ie§irea spre vama Petea),Tel.: 0374 220 001, 0751 101 103.www.complexcoral.ro

HOTEL DANAStr. Careiului nr.128 (la ie§irea din SatuMare spre Oradea), Tel.: 0261 768 069.

HOTEL DANA IIP­\a Libert[\ii nr. 2, Tel.: 0261 806 230.www.dana­hotel.ro

HOTEL AURORAPia\a Libert[\ii nr 11, Tel./Fax: 0261 714946. www.aurora­sm.ro

HOTEL ASTORIAStr. Mihail Kogalniceanu nr.1,Tel.: 0261­806 185

HOTEL MELODYLoc. P[ule§ti, Str. Principal[ nr.37,Tel/fax: 0261 757 330. Rez.: 0261 706 724.www.hotel­melody.ro,office@hotel­melody.ro

MOTEL SELECTStr. Careiului, Tel.: 0261 706 910.www.motelselect.ro

MOTEL YAGOstr.Aurel Vlaicu nr.71Tel.: 0261 820 912, Mob. 0744 702 670.

VILLA BODI****P­ta Libertatii nr 5,Tel./fax: 0261 710 861, 0261 710 862.

MOTEL LA CONACLoc. Botiz, Str. Miori\ei nr.99Tel.: 0261 774 188, 0745 634 313.www.motellaconac.ro

www.24fun.ro

Baia Mare

SC ATP EXODUS & COSRL ­ Centru Autorizatde Vanz[ri §i ServiceMercedes ­ BenzBaia Mare 430012Bd. Bucure§ti ,nr 65Mob.: 0722 EXODUSTel.: 0362.805.695Fax: 0362.401.250e­mail:info@atp­exodus.ro

SC AUTODOX SRLdealer autorizat KIAstr. Vasile Lucaciu,nr. 218Tel: 0262 214 052Fax: 0262 214 053Web:www.kia­baia mare.ro

AUTOTREND SRLcomplex auto – SKODA str. Europa, nr. 4 Telefon: 0262­206306, Fax: 0262­206306

www.autotrend.ro

AUTO BECORO SRLconcesionar DACIA ­RENAULT ­ NISSAN Bd Independen\ei, nr. 32Telefon: 0262­218458,0262­218164Fax: 0262­218164 Web: www.renault.ro

SC AUTO GYL SRLstr. Vasile Lucaciu nr.177 Tel: 0744 636 862

EUROMOTORS SRLdealer OPEL §i CHEVROLET Bd. Independen\ei, nr. 70Telefon: 0262­294780, 0262­294991 Fax: 0262­294990 www.opel­euromotors.ro

FAMILY SERVICE SRLconcesionarautomobile CITROËN Bd Unirii, nr. 57Telefon: 0362­806000,0262­221023 Fax: 0362­805699

FORTUNA MOTOR SRLdealer autorizatMITSUBISHI §iHYUNDAI Bd. Independen\ei nr. 126Tel: 0262­349.044Fax: 0262­349.045 www.mitsubishibaiamare.ro

LAND MOTORS SRLpartener TOYOTA Bd. Independentei, nr. 57Telefon: 0262­224011,0262­223899 Fax: 0262­223899 Web: www.toyota.ro

ROBOT PROD COM SRLdealer VOLKSWAGEN Bd Independen\ei, nr. 59Telefon: 0262­223298, Fax: 0262­220601 www.robot.ro

AGM AutotechnikAUDIBd. Bucure§ti, nr. 57Tel.: 00(40) 262 250 [email protected]

EURO HOUSE dealerSUZUKIBd. Independen\ei nr.34,Tel.: 0362.419.941

Zal[u

AUTOMOBILE SERVICEREPREZENTAN|{DACIA­RENAULTStr. C. Coposu, nr. 93Tel. 0260­662 383,0260­632 868

SC REGATA I SRLSHOWROOM AUTO,VÂNZARI LEASINGStr. C. Coposu, nr. 110/ATel. 0260­610 562

AUTOTREND SRLdealerautorizat – SKODA Tel: 004 0260 662 277Fax: 004 0260 662 277Mobil: 004 0727 228 715 e­mail:[email protected]

Satu Mare

West Car Trade SRLDealer AutorizatSKODAstr. Botizului nr.167Tel/fax :+40 261 768 389www.westcar­skoda.ro

Auto Class SADealer AutorizatDACIA ­ RENAULTstr. Botizului nr.43 ATel/Fax: +40 261 768 705

EUROCARS SRLDealer AutorizatCITROËNstr.Botizului nr.145tel:+40 361 409 965fax:+40 261 768 789mobil: 0745 901 254

www.24fun.ro I 15