16
ANUL V NR.96 GRATUIT 16 PAGINI NORD - VEST 28 IANUARIE - 10 FEBRUARIE 2011

Ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic Baia Mare

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ghidul 24 FUn Nord Vest in format electronic apare vinerea o data la 2 saptamani

Citation preview

Page 1: Ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic Baia Mare

ANUL

V N

R.96

GRAT

UIT

16PA

GIN

I

NORD - VEST 28 IANUARIE - 10 FEBRUARIE 2011

Page 2: Ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic Baia Mare
Page 3: Ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic Baia Mare

editorialMihai Dobrovolschi 3Andrei Gorzo 4Mircea Toma 6

loca\iiRestaurante 11Cluburi & Baruri 12Cafenele 13Turism 14Auto 15

Editor: S.C. BAZAR MEDIA NORD-VEST S.R.L Redac\ie: 0733 014 778 Adresa: Str. Hortensiei nr. 3/28 Baia Mare E-mail: [email protected] General: Lucia Banyai (0733 014 778) E-mail: [email protected] Grafic[: Dan O§an Szalontai (0729 038 332) Departament v]nz[ri:Baia Mare/ Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) E-mail: [email protected]\ie: Baia Mare: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) Zal[u: Andreea Dinga (0733 014779) Re\eaua 24-FUN: Director general: Alex S=ndulescu Redactor-§ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca, Adrian St=nic=Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare

S UMAR 28 ianuarie - 10 februarie 2011

infoEvenimente 8Film 10

smartassNu §tiu ce leg[turi mai ave\i cu via\aacademic[, dac[ sunte\i la facultatesau a\i fost, dac[ mai \ine\i minteceva §i, dac[ o face\i, dac[ re\ine\idoar lucrurile pl[cute sau §i cele-lalte. Dar pentru c[ ne cunoa§ tem os[ `mi permit s[ v[ povestesc, spe -r]nd s[ pun lumin[ pe memoriipl[cute, cum a fost la `nceput desesiune. Sunt un b[rbat `n toat[firea, de 36 de ani, cu un oarecarestatut. Uitasem c[ `n facultate, stu-dentul e student. Probabil m[a§teptam s[ fie doar o joac[ deadult. O, nu! Departe de asta. M-ama§ezat `n banc[ unde am reu§it.Profesoara a a§teptat p]n[ g[l[ giaa devenit doar murmur, apoi l-a ani-hilat pe cel din urm[ privindu-neatent. "Acum se va auzi doar voceamea!“. Avea dreptate, crede\i-m[.Ne-a scanat privirile §i a continuat,sigur[ pe ea. "Cine vorbe§te cuvreun coleg sau nu are telefonul`nchis, iese afar[. Pe loc!“. M-asperiat. Spre deosebire de acumcincisprezece ani, nu `mi permit s[`nv[\ la var[. Ne-a `nm]nat grilele.

Am `nceput s[ scriem, speri a\i, `nlini§te deplin[.Nu exagerez. Genul [la de examen,`n care chiar ri§ti. Am cerut de lacolega din spate o coal[, pentruciorn[, §i am `nceput s[ scriu. Pestevreo zece minute simt `n spate undeget care m[ `mpunge. "Nu. ±tiuc[ sunt de rahat, dar nu“, m-amg]ndit. Degetul continu[ s[ atacesistematic, cresc]ndu-mi, ca oap[sare de telecomand[, cu fiecareatingere, ru§inea imens[ c[ sem[ncu nepl[cutele alea din facultatecare §opteau "de ce dracu’ nu-\i`nve\i???“ c]nd le ceream,

dispera\i, ajutorul. Apoi mi-amamintit c[ mi-a dat o coal[ deh]rtie. M-a ajutat. ±i eu? Ce fac? Oignor egocentrist. "Ok“, m[g]ndesc, „o s[ m[ `ntorc `ncet, o s[aflu ce vrea, o s[ `i scriu pe foaia pecare mi-a dat-o §i o s[ i-o furi§ez cuspatele. M[ las pe sp[tar. "Zi!!!!“, o`ncurajez. Vocea ei calm[, puter-nic[, auzit[ `n toat[ clasa, m-a scu-fundat pe vecie `ntr-o f]nt]n[ cald[de penibil. "Foaia de prezen\[, ia-o§i semneaz[-te“.

De ne-comunic[ri

Sesiune

Mihai Dobrovolschi

Page 4: Ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic Baia Mare

4 I www.24fun.ro

film www.24fun.ro

Cum s-o dai s[ fie bine? este o bro-mance (de la brothers §i romance:adic[ o poveste de dragoste fr[\easc[`ntre b[rba\i, tratat[ comic) care`ncearc[ s[ spun[ §i c]teva lucruriserioase despre rela\iile umane. Titluloriginal este The Dilemma, iar dilemaprotagonistului (Vince Vaughn) eurm[toarea: s[-i spun[ sau s[ nu-ispun[ celui mai bun prieten al s[u(Kevin James) c[ i-a v[zut so\ia(Winona Ryder) s[rut]ndu-se cu un altb[rbat? Decizia idioat[ pe care o ia –s[ se socoteasc[ `ntre patru ochi cu"f[pta§a“, f[r[ a se consulta `naintede asta nici m[car cu prietena lui(Jennifer Connelly) – `l arunc[ `ntr-oserie de ne`n\elegeri, situa\ii penibile§i accidente fizice de fars[. Numai c[regizorul Ron Howard (care, de c]nd aluat Oscarul pentru A Beautiful Mind,n-ar mai accepta s[ regizeze o come-dioar[ f[r[ preten\ii) `ncearc[ s[scoat[ mai mult din aceast[ intrig[tras[ de p[r: `n cursul peripe\iilor ies

la iveal[ aspecte mai `ntunecate aleiubirii §i ale prieteniei – situa\iile or fiele de fars[, dar loviturile pot s[ doar[serios.Rezultatul e `ns[ mai mult for\at dec]tcomplex – o seriocomedie nu preacomic[ §i de o seriozitate lipsit[ de`n\elepciune, care se bag[ `n ni§tea§a-zise "realit[\i“ mai "dure“ aleinimii omene§ti, dar le trateaz[ cu filo-zofia superficial[ a ghidurilor de`mplinire personal[. ~ncurc[tura se

rezolv[ `n urm[ a dou[ §edin\e deterapie – una de grup (cu personajelest]nd a§ezate `ntr-un semicerc §i dis-cut]nd sub `ndrumarea unui profe-sionist: deci terapie la propriu) §i unade cuplu – ni§te scene care nu preamai sunt nici de comedie, nici dedram[, ci sunt mai degrab[ ni§te pagi-ni ilustrate dintr-un astfel de ghid,prosl[vind binefacerile comunic[rii.

Haz for\at §i fals[`n\elepciune

Andrei GorzoCum s-o dai s[ fie bine? e o „seriocomedie“ de un comic

chinuit §i de o seriozitate lipsit[ de `n\elepciune.

Page 5: Ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic Baia Mare
Page 6: Ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic Baia Mare

6 I www.24fun.ro

editorial www.24fun.ro

Iat[ c[ a sosit §i mult promisul momental povestirii cu Iaru’ portaru. Dup[ cumbine §ti\i din rubrica `nvecinat[, Iaru nueste fotbalist. Asta nu `nseamn[, `ns[,dec]t c[ talentul s[u a ales s[ seexprime `n form[ mult mai pre\uit[ desocietate a cuv]ntului, `n loc s[ seiroseasc[ `ntr-o minor[ activitate cumingea. Asta nu `n seamn[ c]tu§i depu\in c[ Iaru n-ar avea resurse s[ devi-n[ o stea a terenului de fotbal. Dovad[o avem cei c]\iva care, `n urm[ cu vreo10 ani, ne-am `nt]lnit pe un teren dinpreajma stadionului na\ional. Ideea eras[ ne `nvior[m trupurile care devenise-r[ ni§te periferice de computer. La orala care mi-am depus §i eu corpulstr]mb pe iarb[, jocul `ncepuse. M-ama§ezat resemnat l]ng[ una dintre por\i,a§tept]nd o pauz[ `n care s[ mi sedecid[ §i mie un rost `n teren. ~n poart[era, sti ma\i microbi§ti, poetul FlorinIaru. ~nalt, cu picioarele §i bra\ele largdeschise, securiza un spa\iu important

din zona de \int[ a adversarilor. Maimult, mi§ca rea permanent[ `n st]nga §i`n drea pta a poetului `n poart[ eliminacvasitotalitatea §anselor fotbali§tilorde pe gazon de a-i marca vreun gol.Adaug vigilen\a sus\inut[ a privirii,vibra\ia permanent[ a trupului §i sal-turile `nt[ rite de strig[te de entuziasmsau de teroare cu care `nso\ea fazeledin teren. Pentru c[ am pomenit deteren, c]nd am sosit, jocul se petreceala poarta advers[ unde coechipierii lui

Iaru au reu§it s[-§i \in[ `n §ah adver-sarii vreo 15 minute. Cum v[ spuneam,`n tot acest timp Iaru a tr[it intens, sin-gur `n propria poart[, b[t[ lia care seconsuma `n dep[rtare. C]nd, `n sf]r§it,acel asalt prelungit s-a concretizat cuun gol, iar coechipierii s-au apropiat ded]nsul, Iaru s-a pr[bu§it §i a cerut s[fie `nlocuit, fiind epuizat fizic §i emo -\ional. Acesta este Iaru portaru’ §i credc[ e limpede c[ lumea fotbalului e pream[runt[ pentru sufletul lui mare.

Iaru portaru'

Mircea TomaPromettre c'est noble, tenir c'est bourgeois

Page 7: Ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic Baia Mare
Page 8: Ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic Baia Mare

S}MB{T{ 29 Ianuarie - Baia Mare

PARTYCLUB ATHOSRETRO HOUSE 2000­2011Rezervari: 0749­901143

TORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)TEQUILA PARTYRezerv[ri: 0756 789 104.

ESSENTIALCLUB & LOUNGEHOUSE PARTYDJ ANDREI PLE±CA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

MUSIC PUBPARTY UNGURESCCU TRUPA ROAD PLAYERS

ZEN LOUNGEPARTY PEOPLE!Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

EVENIMENTTEATRUL MUNICIPALSPECTACOL DE STAND­UPCOMEDY & PARODY CUTRUPA SPITALU’ 9.Ora 19:30.Rezerv[ri: 0733 014 779.

SYMPHONY PUBSEAR{ DE KARAOKE.Informa\ii §i rezerv[ri:0362 421 [email protected]

GRANITTA CAFEArt & Live EventsSEAR{ DE BANCURI ±IKARAOKE!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

SYMPHONY PUB(incinta GOLD PLAZA)Show senza\ional de fachirismcu Ianis §i Anda, ora 21.Info §i rezerv[ri: 0362 421956.

[email protected]

MYSTIQUECafenea, Bar, ClubLIVE MUSICRezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

LUNI 31 Ianuarie- Baia Mare

CLUB TZONTZO(CASA TINERETULUI)Atelier de vacan\[ (p]n[Vineri 4 Februarie)~nscrieri: 0751 188 227

MAR|I 1 Februarie - Baia Mare

PARTYMYSTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ CU TEMATIC{MAGHIAR{.Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

MIERCURI 2 Februarie - Baia Mare

EVENIMENTESSENTIALCLUB & LOUNGEBANK SHOW & KARAOKE CUMIRCEA MURE±AN.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

JOI 3 Februarie - Baia Mare

PARTYTORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)LATINO PARTY.Rezerv[ri: 0756 789 104.

ZEN LOUNGERETRO HOUSE PARTY WITHCREES­MO.Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

ESSENTIALCLUB & LOUNGERETRO PARTY­ DJ ANDREIPLE±CA.

S}MB{T{ 12 Februarie-LUNI 14 FebruarieCADOURI DE ZIUA~NDR{GOSTI|ILORT]rg de cadouri ~n incin­ta GOLD PLAZA laparter.Eveniment recomandat

de 24­FUN §i LigaStuden\ilor “PinteaViteazul”.

S}MB{T{ 26 FebruarieBURN THE STREETSCONCURS URBAN DESNOWBOARD

28 ianuarie - 10 februarie 2011

URMEAZ{:

8 I www.24fun.ro

Page 9: Ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic Baia Mare

www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

CLUB PRIVEESTRDENT'S PARTY ­ feteleprimesc un cocktail dinpartea casei.Rezerv[ri: 0745 522 357,0753 996 255.

EVENIMENTGRANITTA CAFEArt & Live EventsSear[ de bancuri §i Karaoke!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

MYSTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ FOLK.Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

SYMPHONY PUBSEAR{ DE KARAOKEInforma\ii §i rezerv[ri:0362 421 [email protected]

VINERI 4 Februarie - Baia Mare

PARTYTORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)REGGAE NIGHT!Rezerv[ri: 0756 789 104.

CLUB PRIVEESTRDENT'S PARTY ­ feteleprimesc un cocktail dinpartea casei.Rezerv[ri: 0745 522 357,0753 996 255.

ESSENTIALCLUB & LOUNGEHOUSE PARTY­ DJ ANDREIPLE±CA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

EVENIMENTMYSTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ LIVECU TRUPA SCURT PE 2Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

GRANITTA CAFEArt & Live EventsSEAR[ DE BANCURI ±IKARAOKE!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

SYMPHONY PUBSEAR{ DE KARAOKEInforma\ii §i rezerv[ri:

0362 421 [email protected]

ZEN LOUNGEMUZIC{ LIVE.Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

S}MB{T{ 5 Februarie - Baia Mare

PARTYCLUB ATHOSDJ CARLOSRezervari: 0749­901143

TORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)TEQUILA PARTY.Rezerv[ri: 0756 789 104.

ESSENTIALCLUB & LOUNGEHOUSE PARTY­ DJ ANDREIPLE±CA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

ZEN LOUNGEPARTY PEOPLE!Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

EVENIMENTGRANITTA CAFEArt & Live EventsSEAR{ DE BANCURI ±IKARAOKE!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

SYMPHONY PUBSEAR{ DE KARAOKEInforma\ii §i rezerv[ri:0362 421 [email protected]

MAR|I 8 Februarie - Baia Mare

EVENIMENTMYSTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ CU TEMATIC{ITALIAN{/ FRANCEZ{Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

MIERCURI 9 Februarie - Baia Mare

EVENIMENTESSENTIALCLUB & LOUNGEBANK SHOW & KARAOKE CUMIRCEA MURE±AN.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

28 ianuarie - 10 februarie 2011

www.24fun.ro I 9

Page 10: Ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic Baia Mare

WILD TARGET (2010) PUNCT OCHIT,PUNCT... IUBIT!

Vineri ­ Joi 28 ianuarie ­ 3februarie.Orele 14:00, 16:00, 18:00,20:00.Tarif redus 5 lei ora 14:00.Tarif `ntreg 7 lei orele16:00, 18:00, 20:00.Regizor: Jonathan Lynn.Distribi\ie: Bill Nighy,Emily Blunt, Rupert Grint,Rupert Everett, EileenAtkins, Martin Freeman.Genul: crim[, comedie,ac\iune, dram[.

Vineri ­ Joi 4 ­ 10februarie.Orele 14:00, 16:30, 19:00.Tarif unic 7 lei.Regizor: DanielAlfredson.Distribi\ie: MichaelNyqvist, Noomi Rapace,Lena Endre, Annika Hallin,Jacob Ericksson, SofiaLedarp, Anders Ahlbom.Genul: thriller, dram[,crim[.

LUFTSLOTTET SOMSPRÄNGDES (2009)MILENIUM III ­CASTELUL DIN NORIS­A SF{R}MAT

THE GREEN HORNET 3DVIESPEA VERDE 3D (N­15)Premier[AC|IUNEVineri 28 ianuarieOrele 13:30, 15:50, 18:10,20:30, 22:50.S]mb[t[ ­ Duminică 29 ­30 ianuarie.Orele 12:20, 15:00, 17:20,19:40, 22:00.Luni ­ Joi 31 ianuarie ­ 3februarie. Orele 15:00, 17:20, 19:40,22:00.

BURLESQUEBURLESQUE: VIS ~MPLI­NIT (AG)MUZICALVineri 28 ianuarieOrele 15:20, 22:00.S]mb[t[ ­ Joi 29 ianuarie ­3 februarie.Orele 15:20, 21:40.

THE DILEMMACUM S­O DAI S{ FIE

BINE? (AP­12)COMEDIEVineri ­ Joi 28 ianuarie ­ 3februarie.Orele 13:00, 17:45, 20:00.

YOGI BEAR 3DURSUL YOGI 3D (AG)ANIMA|IEVineri 28 ianuarieOrele 16:30, 18:10, 19:50.S]mb[t[ ­ Duminică 29 ­30 ianuarie.Orele 11:00, 16:30, 18:10,19:50.Luni ­ Joi 31 ianuarie ­ 3februarie. Orele 16:30, 18:10, 19:50.

LOVE AND OTHERDRUGSDRAGOSTE ±I ALTEDEPENDEN|E (N­15)DRAM{Vineri 28 ianuarieOrele 13:30, 15:45, 18:00,20:15, 22:30.S]mb[t[ ­ Duminică 29 ­30 ianuarie.Orele 12:40, 15:00, 17:15,

19:30, 21:50.Luni ­ Joi 31 ianuarie ­ 3februarie. Orele 15:00, 17:15, 19:30,21:50.

GULLIVER'S TRAVELS 3DC{L{TORIILE LUIGULLIVER 3D (AG)FANTASTICVineri 28 ianuarieOrele 14:40, 21:30, 23:20.S]mb[t[ ­ Joi 29 ianuarie ­3 februarie.Orele 14:40, 21:30.

LITTLE FOCKERSO FAMILIE DE CO±MAR(AG)COMEDIEVineri 28 ianuarieOra 22:15.S]mb[t[ ­ Duminică 29 ­30 ianuarie.Orele 11:00, 22:15.Luni ­ Joi 31 ianuarie ­ 3februarie. Ora 22:15.

THE TOURISTTURISTUL (AP­12)DRAM{Vineri 28 ianuarieOrele 14:30, 17:00, 19:30.S]mb[t[ ­ Duminică 29 ­30 ianuarie.Orele 11:40, 14:10, 16:40,19:10.Luni ­ Joi 31 ianuarie ­ 3februarie. Orele 14:10, 16:40, 19:10.

TANGLED 3DO POVESTE ~NC}LCIT{3D ­ DUBLAT (AG)ANIMA|IEVineri 28 ianuarieOrele 13:10, 15:10, 17:10.S]mb[t[ ­ Duminică 29 ­30 ianuarie.Orele 11:10, 13:10, 15:10,17:10.Luni ­ Joi 31 ianuarie ­ 3februarie. Orele 13:10, 15:10, 17:10.

TANGLED 3D O POVESTE ~NC}LCIT{3D ­ SUBTITRAT (AG)ANIMA|IEVineri 28 ianuarieOrele 19:10, 21:10, 23:10.S]mb[t[ ­ Duminică 29 ­30 ianuarie.Orele 12:40, 19:10, 21:10.Luni ­ Joi 31 ianuarie ­ 3februarie. Orele 19:10, 21:10.

10 I www.24fun.ro

CINEMA DACIA BAIA MARE

PERIOADA 14 IANUARIE ­ 20 IANUARIE 2011

Page 11: Ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic Baia Mare

Baia MareRestaurante:

RESTAURANT B UDAPESTA Victoriei nr.94, Tel.: 0262.219.897

RESTAURANT MARAUnirii nr. 11, Tel.: 0262.226.660

RESTAURANT GRAN GALA ­IL PADRINOStr. Victoriei Nr. 114(fostul cinema S{SAR),Rezerv[ri la tel.: 0362­401.232

RESTAURANT CETATEA. Mure§anu nr. 9,Tel: 0262.212.210

RESTAURANT MILLENIUMP­\a Libert[\ii nr.5,Tel: 0262.211.761

OAZA ITALIAN{Str. Culturii nr. 3

RESTAURANT PARCValea Ro§ie 28, Tel.: 0262.206.362

RESTAURANT UNIONStr. Cri§an 9, Tel.: 0262.216.988

RESTAURANT DARYBd. Traian nr. 6, Tel.: [email protected]

RESTAURANT SELMONTVictoriei nr.92, Tel.: 0262.219.790

RESTAURANT/ PIZZERIE“IL PADRINO”str. ±colii nr. 9,Tel.: 0362.800.414, 0262.275.629

DULCE VIDAPodul Viilor nr. 2, Tel: 0262.217.272

RESTARURANT MAXStr. Independen\ei nr. 2A

RESTAURANT CURTEA VECHEPia\a Libert[\ii nr.16

RESTAURANT MOCIRI|Asat Mocira, str. Mihai Viteazul nr. 12(l]ng[ biseric[), Tel.: 0752.190.436

RESTAURANT LUMIEREPia\a Libert[\ii 3, Tel.: 0262.214.020

RESTAURANT PRONTOstr. Victoriei nr. 146,Tel.: 0262 275841, 0744.697.744

BUONISSIMOStr. ±colii nr. 3A, Tel.: 0262.221.015

MON CAPRICEStr Victoriei nr. 16,Tel: 0262/275.727

RESTAURANT MARONIBd. Unirii Nr. 11 (corp J ­ l]ng[Pa§apoarte), Tel.: 0362­ 421.963

HANUL “DEALUL FLORILOR” ±I “CRAMA MARIA” Tel.: 0262­213 519, 0728 308 913E­mail: [email protected]

Pizzerii/Fast­Food:

PIZZERIA BAILANDOG. Co§buc nr 14, Tel.: 0262 227 172Mobil: 0730 305 097www.pizzeriabaylando.1r.ro

SANDWICH HOUSEstr. Gh. ±incai nr 24

PIZZERIA CINQUECENTOPetofi ±andor 7, Tel.: 0362.806.781

RESTAURANT/ PIZZERIE“IL PADRINO”P­\a Revolu\iei 4/3,Tel: 0362.404.404

PIZZA HBd. Bucure§ti. 6, Tel.: 0262.211.012

PIZZA MAl. Odobescu 2, Tel.: 0262.218.409

PIZZA PLUS & GRILL PLUSBd. Traian 13, Tel: 0262.226.234

PIZZA LIBERTY XLP­\a Libert[\ii nr. 10,Tel.: 0755­636.663(Livr[ri la domiciliu)

PIZZERIA IMBISS±colii 1/10, Tel.: 0744.170.350

PIZZA CROKOIndependen\ei 4A,Tel.: 0362.404.101

MAD DOGB­dul Unirii 8­10, Tel.: 0742.824.857

MAD DOG(`n spate la McDonald’s)B­dul Unirii, Tel.: 0742.824.857

FAST­FOOD IMBISSStr. Progresului nr. 60

Satu Mare

RESTAURANT CHILLY CSÀRDAstr. Petöfi nr.30, Tel.:0725.927.700

RESTAURANT LOTUSStr. Careiului nr 5, Tel: 0261.742.677

RESTAURANT & PIZZAKARDINAL M. Viteazul nr 32, Tel.: 07438600542

RESTAURANT TEIL. Blaga UU 34, Tel.: 0744.545.341

RESTAURANT MIORI|A(livrare gratuit[)M. Viteazul, nr. 5, Tel.: 0261.713.761

CRAMA PIETROASAL. Rebreanu 21, Tel.: 0261.711.145

RESTAURANT BELVEDEREBd. Clo§ca nr. 64, Tel.: 0261.759.665

RESTAURANT FEMINA Bd­ul Clo§ca nr. 9,Tel.: 0261.722.710

RESTAURANT MARA ­ PINOCHIO PARKV. Lucaciu 19, Tel.: 0261.768.899

HOTEL­RESTAURANT DANADrumul Careiului nr. 128Tel.: 0261.768.716, 0261.768.496

RESTAURANT CASABLANCAAvram Iancu, Tel.: 0261.768.204

PIZZERIA MACAO Transilvania nr. 3,Tel.: 0261.717.997

PIZZA CLASS P­\a 25 Octombrie 7,Tel.: 0261.715.511

PIZZERIA ALI BABA C. Coposu, Tel.: 0261.712.050

PIZZA DON PEPE Str. Petofi, nr 6, Tel.: 0261.714.441

RESTAURANT AURORAP­\a Libert[\ii nr. 10,Tel.: 0261.714.199

RESTAURANT MON AMIP­\a 25 Octombrie,Tel.: 0261.716.494

RESTAURANT SHANGHAIV. Lucaciu nr. 20, Tel.: 0261.770.056

AVICENAStr.Universului 2, Tel.: 0743.756.673

PIZZERIA “CPT. BARBAROSSA”Bd. Transilvania nr. 3,Tel.: 0262.710.940

PIZZERIA BORSALINO I. C. Bratianu 2, Tel.: 0261.710.910

PIZZERIA HELLO MARGOTCalea Traian, Tel.: 0261.768.595Str. Gh. Doja nr. 1,Tel.: 0261.716.691

RESTAURANT PIZZERIEAL CAPONEStr. Iuliu Maniu nr 8 (fost[ Rozelor)Tel.: 0261­722.222, 0741­213.213,0732­407.096

PIZZERIA GRANDISSIMAP­\a Libert[\ii 18, Tel.: 0261.711.111

PIZZERIA SANCHOTel: 0261.717.999

PIZZERIA DON CORLEONEF]nt]nelor, nr. 1, Tel.: 0261.761.000

MOARA CU NOROCspecialitate Sexy Pizzastr. A. Iancu 2,Tel.: 0735­788.133,0753­788.133,[email protected]

RESTAURANT HOREA 10Horea nr. 10,Tel.: 0261 715912,0749 191127

RESTAURANT & PIZZERIESANCHOTel.: 0261 717999Mobil: 0748 068500

STEAK HOUSERESTAURANT PIZZERIEStr. Iuliu Maniu nr. 5,Tel.: 0361424585,Web: www.steak.roOrar: 11­23

www.24fun.ro

www.24fun.ro I 11

Page 12: Ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic Baia Mare

BAIA MARE

CLUB ATHOSCasa de Cultur[Tel: 0749 901 143, 0741 060 445

CLUB PRIVEEPia\a Libert[\ii nr. 8

CLUB NARGHILAV. Lucaciu nr. 4,Tel.: 0728­043.222,0740­520.697, 0746­613.712orar: L­J: 17­02, V­D: 17­04

ESSENTIALClub & LoungeB­dul Independen\ei nr. 4(Casa de Cultur[ ­ intrarea lateral[)

CLUB GOLD TIMECasa Tineretului

EXIT CLUB & LOUNGEPodul Viilor nr. 2

LAS VEGASBilliard & LoungeStr. Victoriei nr. 5,Rezerv[ri tel.: 0262 218 042,0766 484 800, 0754 641 116

OCTOPUS BOWLINGB­dul Bucure§ti nr.44

PREMIUM BILLIARDB­dul Decebal nr.17(intrare dinspre râul S[sar),Tel.: 0262 274 [email protected]

Mr. BILIARDStr. Oituz, nr. 3A,Tel.: 0262 250 380, 0721 377 496

MUSIC PUBBd. Independen\ei nr. 2B

SYMPHONY PUBStr. ±colii nr. 4, Tel.: 0362­[email protected]

SCOTTISH PUBP­\a Revolu\iei nr.5,Tel.: 0262 211 189L ­ V: 8­24; S: 9.30­1.30; D: 9.30­24

BARBAROSSAPia\a Libert[\ii nr. 12Luni­Joi: 10­24,Vineri­Duminic[: 11­01

CAFFE­BAR BAILANDOBd. Republicii Nr. 1

WILD VESTBd­ul Unirii nr. 7A,Tel.: 0724 039 363

MILLENIUM PUBP­\a Libert[\ii 5, Tel.: 0362 415 045

CHEZ PHILLIPP­\a Libert[\ii nr. 4,Tel: 0754 079 512

ZEN LOUNGEP­\a P[cii nr. 7(lateral cinema Minerul),Tel: 0729­832.669

MYSTIQUEstr. ±colii col\ cu Progresului

PHOTO PUBstr. Culturii nr. 1 (l]ng[ OJT)

SATU MARE

CLUB ZAMBARAB­dul Transilvania nr. 3,Tel: 0744 984 376.Orar: V. ­S. 22­05

BABYLON MUSIC BARStr. Cuza Vod[ nr. 28,Tel: 0261­750 980

CASUAL PUBStr. Iuliu Maniu nr. 5

BACK DOOR IRISH PUBB­dul Vasile Lucaciu Bl. T2(col\ cu Str. Tudor Vladimirescu)Mobil: 0751 134 392

PUB DOWN TOWNStr ±tefan cel Mare nr 10,Tel 0744601240

OSCAR SALA DE JOCURI B­dul Transilvaniei nr 3.Orar 0­24

CASINO CORSO P­\a Libert[\ii nr 6.Orar 0­24

BILIARD MAVIO Pia\a Libert[\ii nr 18,Tel.: 0361425463

INSOMNIA CLUBPia\a P[cii nr. 1 (cinema Victoria)Tel.: 0721 246 760

AMNEZIA CLUB Transilvania nr 3,Tel 0742194467

JOY CLUBLoc. Carei, str. Viilor nr. 54(`n incinta ±trandului TermalCarei)www.strandtermalcarei.ro

MUSIC'ATCAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4,Tel 0361421100

BIG PLAYER'SCAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17

OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19.Orar 0­24Rezerv[ri: 0751 085 575

ZAL{U

LA STRADA CLUBStr. Gh. Laz[r nr. 4,Tel: 0260­619 202

CLUB T22 Decembrie nr. 1,Orar: V­S: 22­05

LEVEL CAFÉstr. Unirii nr. 13 Activ Plaza,etajul 4Tel.: 0747 563 709

BOEMAStr. Gh. Laz[r nr. 2,Tel: 0260­619 202

BAR TORNEROBiliard, jocuri electroniceStr. Avram Iancu, Bl.N17,(lâng[ Codiflor),Tel. 0721­112006

GREEN CLUBStr.9 Mai nr. 2,Tel.: 0740 192 477

BAR BILIARD DESTINYStr. D. Gherea nr.26­28,Tel. 0740­052589.Orar: L­J­D 14­23, V­S 14­03

CLUB DIESELBd. Mihai Viteazul nr.10,Tel. 0747­563 709

12 I www.24fun.ro

Page 13: Ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic Baia Mare

BAIA MARE

CHILL & JAZZ CAFEincinta Gold Plaza

BOURBONCocktails & CoffeeGold Plaza, etajul 2.

KARMA CAFÉGold Plaza, etajul 2.

THE CUBEP­\a Libert[\ii nr. 10(centrul vechi)Tel. 0751­503.578

CAFENEAUA NOU{P­\a Libert[\ii nr. 6(centrul vechi)

COFFEE TIMEStr. V. Lucaciu nr. 6,www.coffeetime.ro

DEILANI CAFEGhe. ±incai nr.8,Tel.: 0262 215 010

TOM WESTStr. Culturii nr. 9

CAFE ROTONDAStr. Transilvaniei nr. 8

PLACECAFFE&LOUNGEStr. Progresuluinr. 58 ­ 60(vis a vis de

Maramure§)

OBAMA CAFEBd. Independen\einr. 2B

NO STRESS CAFFEG. Co§buc nr.2,Tel.: 0744 404 436

TURABO CAFÉB­dul Bucure§tinr. 144 (incinta RealSupermarket),Tel.: 0740 010 450

MADRID CAFÉBd. Traian nr. 8,Tel.: 0362­421.980

MYSTIQUE CAFÉstr. ±coliicol\ cu Progresului

ZEN CAFÉP­\a P[cii nr. 7(lateral cinemaMinerul),Tel: 0729­832.669

PREMIUM BILLIARD& CAFFEB­dul Decebal nr.17(intrare dinspre râulS[sar),Tel.: 0262 274 [email protected]

CLASSIC CAFÉbd. Bucure§ti nr. 26A

KARMA CAFÉstr. ±colii

MAX CAFÉB­dul Independen\ei 2A

BAU CAFÉBd. Bucure§ti nr.5(`ntre Po§tã §iPSD)

GRANITTA CAFÉArt & Live EventsBd. Bucure§ti nr. 3,Tel: 0723833757www.granitta­cafe.ro

SATU MARE

AMBIANCECAFFE & PATISERIEP­\a Libert[\ii nr 7

MUSIC'AT CAFFE &MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4,Tel 0361421100

THALIAStr. Horea nr. 3/5Locul de `nt]lnire alarti§tilor din Satu Mare

ART CAFEPasajul Dacia (vis­a­vis deFilarmonic[),Tel: 0261­713133

VILLA CAFÉ P­ta Libert[\ii nr 5,Tel 0261710861

CAFENEA SERANO Str. ±tefan Cel Marenr 1

BIG PLAYER'SCAFÉ & CASINOP­ta 25 Octombriebl. 17

OSCACASINO & CAFÉP­ta Libertatii nr 19.Orar 0­24Rezerv[ri:0751 085 575

ZAL{U

LOTUS CAFEStr. I. Nichita,lâng[ P­\a Mic[

TAVERNA CAFFEStr. C. Coposu nr. 1,Tel.: 0751­940 579

UPTOWN CAFEGh. Doja 111/ A,Tel: 0728.870.232Orar:Luni ­ Vineri 8 ­ 14,S]mb[t[ ­ Duminic[10 ­ 2

LEVEL CAFÉstr. Unirii nr. 13Activ Plaza, etajul 4Tel.: 0747 563 709

www.24fun.ro I 13

Page 14: Ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic Baia Mare

14 I www.24fun.ro

Baia Mare

Hoteluri:

HOTEL AMBASSADOR****Str. Moldovei 2,Tel.: 0262 250 242.www.hotelambassador.ro

HOTEL CARPA|I****Str. Minerva nr. 16,Tel.:0262 214 812, 3, 4.

EUROHOTEL***Bd. Bucure§ti nr. 23,Tel.: 0262 222 405.www.bestwesterneurohotel.ro

HOTEL EURO HOUSE***Bd. Independen\ei nr. 34,Tel.: 0362 802 055.

HOTEL MARA***Bd. Unirii nr. 11,Tel.: 0262 226 660.

HOTEL RIVULUS***Str. Culturii nr 3, Tel/Fax: 0262 216 302.www.hotelrivulus.ro

HOTEL SENECA***M[rgeanului nr.11B, Tel.: 0262 250 431.

HOTEL SPORT**B­dul Unirii 14A, Tel.: 0262 224 [email protected]

HOTEL VIOREL ­MATEIANU***Str. Victor Babe§ 64,Tel.: 0262 276 984.www.fcmateianu.ro

HOTEL ROATACavnic, jud. Maramure§Tel.: 0262 295 142, 0262 295 143.www.hotel­roata.ro

COMPLEXUL TURIST ±UIORTel.: 0262 262 080, 0262 262 [email protected], www.suior.ro

MOTEL CRISTALBd. Bucure§ti nr.124Tel.: 0262 220 978, 0742 042 102.

MOTEL GRAN GALA IL PADRINOStr. Victoriei nr. 114 (fostul cinemaS{SAR), Rezerv[ri: 0362 401 232.

Pensiuni:PENSIUNEA DEALUL FLORILORDealul Florilor nr. 12, Tel.: 0362 417 828,0745 300 759, 0744 473 669.

PENSIUNEA IDEALStr. ±teampului nr.6,Tel.: 0749 114 334, Fax: 0362 411 411.www.pensiuneaideal.ro

PENSIUNEA SILVIAStr. 16 Februarie nr. 1, Tel.: 0362 806 238,0743 311 935, 0744 502 972. E­mail: [email protected]

PENSIUNE ANDYVIAStr. Victor Babe§ nr.36 CTel.: 0262 424 067. www.andyvia.ro

PENSIUNE CASA ROSAStr. Mihai Eminescu nr. 65ATel.: 0262 212 338. ww.casarosa.ro

PENSIUNEA IONAStr. Universitarilor 50Tel.: 0262 212 805, 0723 525 700.

STA|IUNEA IZVOAREMaramure§, la 30 km de Baia Mare,Tel.: (+40) 720 600944,Fax: (+40)262 [email protected]@statiuneaizvoare.ro Baia Sprie

MOTEL CERNAStr. Montana 125.

PENSIUNEA RUSTICStr. Igni§ului 1B,Tel.: 0262 226 120, 0744 923 775.

PENSIUNEA LIMPEDEATelefon: 0745 383 [email protected]

PENSIUNEA VLADStr. Drago§ Vod[ nr. 20Tel.: 0744 124 829.

PENSIUNEA VERDEStr. Mihai Eminescu nr. 55Tel.: 0753 083 841, 0753 083 842.

Ocna ±ugatag

Pensiuni:HOLIDAYStr. Dumbravei 20, Tel.: 0744 512 076.

POPASUL DIN DEALUnirii 1D, Tel.: 0262 374 133.

PENSIUNEA SANDRAGr[dinile Dumbravei nr.1Tel.: 0740 880 367.

PENSIUNEA TELEPTEANUnirii 1C, Tel.: 0262 374 177.

COMPLEX TURISTICLACUL S{RATStr. Lacurilor nr. 7, Tel: 0764 013 067www.laculsarat.ro

HOTEL SALINAStr. Unirii nr. 5, Tel: 0262 374 362,[email protected]

PENSIUNEA TURISTIC{CABANA ST}NATel: 0729 330 144, 0729 330 143www.cabanastana.ro

Zal[u

HOTEL BRILLIANT PLAZAStr. Maxim D. Constantin nr. 8Tel.: 0260 615 062.www.hotelbrilliantplaza.ro

HOTEL MESE±P­\a 1 Decembrie 1918 nr.11/A,Tel.: 0260 661 050.

HOTEL RESTAURANT PATRYSBd. Mihai Viteazul nr. 129Tel.: 0360 401 034.www.hotelpatrys.ro

GRAND HOTEL SEVERUSBd. M. Viteazul nr.58Tel.: 0260 610 031, 0260 660 183.

HOTEL ROYALStr. Cetinei 12, Tel.: 0260 606 061.

HOTEL GEORGIANIHotel, Restaurant, LoungeRezerv[ri: 0360 100 [email protected]

Pensiuni:PENSIUNEA SHALOMStr. D. Gherea 1, Tel.: 0260 619 015.

PENSIUNEA ZAGORStr. C. Coposu 126, Tel.: 0260 660 138.

VILA PRESIDENTStr. C. Coposu 136, Tel.: 0260 660 731.

VILA RESTAURANT ELIZAStr. Gh. Lazar nr.12 HTel.: 0260 615 234. ww.hoteleliza.ro

VILA VLADStr. Gh. Doja nr. 159Tel.: 0260 619 183. www.vilavlad.ro

PENSIUNEA DA MARIOStr. Romana nr 26, Tel: 0260 613 235,0747 022 669. [email protected]

Satu Mare

HOTEL CORALDrum Satu Mare ­ Petea nr. 405(la ie§irea spre vama Petea),Tel.: 0374 220 001, 0751 101 103.www.complexcoral.ro

HOTEL DANAStr. Careiului nr.128 (la ie§irea din SatuMare spre Oradea), Tel.: 0261 768 069.

HOTEL DANA IIP­\a Libert[\ii nr. 2, Tel.: 0261 806 230.www.dana­hotel.ro

HOTEL AURORAPia\a Libert[\ii nr 11, Tel./Fax: 0261 714946. www.aurora­sm.ro

HOTEL ASTORIAStr. Mihail Kogalniceanu nr.1,Tel.: 0261­806 185

HOTEL MELODYLoc. P[ule§ti, Str. Principal[ nr.37,Tel/fax: 0261 757 330. Rez.: 0261 706 724.www.hotel­melody.ro,office@hotel­melody.ro

MOTEL SELECTStr. Careiului, Tel.: 0261 706 910.www.motelselect.ro

MOTEL YAGOstr.Aurel Vlaicu nr.71Tel.: 0261 820 912, Mob. 0744 702 670.

VILLA BODI****P­ta Libertatii nr 5,Tel./fax: 0261 710 861, 0261 710 862.

MOTEL LA CONACLoc. Botiz, Str. Miori\ei nr.99Tel.: 0261 774 188, 0745 634 313.www.motellaconac.ro

www.24fun.ro

Page 15: Ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic Baia Mare

Baia Mare

SC ATP EXODUS &CO SRL ­ CentruAutorizat de Vanz[ri§i Service Mercedes ­BenzBaia Mare 430012Bd. Bucure§ti ,nr 65Mob.: 0722 EXODUSTel.: 0362.805.695Fax: 0362.401.250e­mail:info@atp­exodus.ro

SC AUTODOX SRLdealer autorizat KIAstr. Vasile Lucaciu,nr. 218Tel: 0262 214 052Fax: 0262 214 053Web:www.kia­baia mare.ro

AUTOTREND SRLcomplex auto –SKODA

str. Europa, nr. 4 Telefon: 0262­206306, Fax: 0262­206306 www.autotrend.ro

AUTO BECORO SRLconcesionar DACIA ­RENAULT ­ NISSAN Bd Independen\ei,nr. 32Telefon: 0262­218458,0262­218164Fax: 0262­218164 Web: www.renault.ro

SC AUTO GYL SRLstr. Vasile Lucaciunr.177 Tel: 0744 636 862

EUROMOTORS SRLdealer OPEL §i CHEVROLET Bd. Independen\ei,nr. 70Telefon: 0262­294780, 0262­294991

Fax: 0262­294990 www.opel­euromotors.ro

FAMILY SERVICE SRLconcesionarautomobile CITROËN Bd Unirii, nr. 57Telefon: 0362­806000,0262­221023 Fax: 0362­805699

FORTUNA MOTORSRLdealer autorizatMITSUBISHI §iHYUNDAI Bd. Independen\ei nr. 126Tel: 0262­349.044Fax: 0262­349.045 www.mitsubishibaiamare.ro

LAND MOTORS SRLpartener TOYOTA Bd. Independentei,nr. 57Telefon: 0262­224011,0262­223899 Fax: 0262­223899 Web: www.toyota.ro

ROBOT PROD COMSRLdealer VOLKSWAGEN Bd Independen\ei,nr. 59Telefon: 0262­223298, Fax: 0262­220601 www.robot.ro

AGM AutotechnikAUDIBd. Bucure§ti, nr. 57Tel.: 00(40) 262 250 [email protected]

EURO HOUSE dealerSUZUKIBd. Independen\einr.34,Tel.: 0362.419.941

Zal[u

AUTOMOBILESERVICEREPREZENTAN|{DACIA­RENAULTStr. C. Coposu, nr. 93Tel. 0260­662 383,0260­632 868

SC REGATA I SRLSHOWROOM AUTO,VÂNZARI LEASINGStr. C. Coposu,nr. 110/ATel. 0260­610 562

AUTOTREND SRLdealerautorizat – SKODA Tel: 004 0260 662 277Fax: 004 0260 662 277Mobil: 0727 228 715 e­mail: [email protected]

Satu Mare

West Car Trade SRLDealer AutorizatSKODAstr. Botizului nr.167Tel/fax :+40 261 768 389www.westcar­skoda.ro

Auto Class SADealer AutorizatDACIA ­ RENAULTstr. Botizului nr.43 ATel/Fax:+40 261 768 705

EUROCARS SRLDealer AutorizatCITROËNstr.Botizului nr.145tel:+40 361 409 965fax:+40 261 768 789mobil: 0745 901 254

www.24fun.ro I 15

Page 16: Ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic Baia Mare