24
ANUL IV NR.90 GRATUIT 24 DE PAGINI NORD - VEST 29 OCTOMBRIE - 10 NOIEMBRIE 2010

Ghid 24 FUN Nord Vest

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Citeste ghidul 24 FUN Nord Vest in format electronic si asfla cele mai noi evenimente din Baia Mare, Satu Mare si Zalau

Citation preview

Page 1: Ghid 24 FUN Nord Vest

ANUL

IV N

R.90

GRAT

UIT

24DE

PAG

INI

NORD - VEST 29 OCTOMBRIE - 10 NOIEMBRIE 2010

Page 2: Ghid 24 FUN Nord Vest
Page 3: Ghid 24 FUN Nord Vest

editorialMihai Dobrovolschi 3Andrei Gorzo 4Gianina Corondan 6Mircea Toma 8

loca\iiCafenele 12Restaurante 14Turism 18Cluburi & Baruri 21Auto 22

Editor: S.C. BAZAR MEDIA NORD-VEST S.R.L Redac\ie: 0733 014 778 Adresa: Str. Hortensiei nr. 3/28 Baia Mare E-mail: [email protected] General: Lucia Banyai (0733 014 778) E-mail: [email protected] Grafic[: Dan O§an Szalontai (0729 038 332) Departament v]nz[ri:Baia Mare/ Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) E-mail: [email protected]\ie: Baia Mare: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) Zal[u: Andreea Dinga (0733 014779) Re\eaua 24-FUN: Director general: Alex S=ndulescu Redactor-§ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca, Adrian St=nic=Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare

S UMAR 29 octombrie - 10 noiembrie 2010

infoEvenimente 10Info cultural 16

smartassNe `nt]lnim cu cei de la asocia\ie.Van-ul e destul de rodat, doar easocia\ie non-profit, dar `nc[ mergebine, doar e sus\inut[ de francezi.Discut[m `n ma§in[, r]dem ici colo,dar `n momentul `n care cobor]m laprimul om al str[zii, eu unul m[blochez. C[ oricine, lips[ de reac\iem[ inund[ ca un ser c]nd m[trezesc `n lumi despre care nu §tiamc[ exist[. ±i erau `n fa\a mea mereu.Omul f[r[ cas[ `mi poveste§te c[ afost cascador, a avut un accident,so\ia a b[gat divor\, a ajuns pestrad[. ~ncerc s[ r[m]n impar\ial, `ig[sesc posibile vinova\ii doar ca s[mai func\ioneze lumea aia a mea, `ncare r[ul se `nt]mpl[ doar car[splat[. Dar omului `i e frig de anide zile prin f]§ul [la lipit de corp,iar c]nd `§i aminte§te de via\a„cealalt[“, l[crimeaz[.Din cascador el s-a transformat `ncas[-dor. ±i ce mai r[m[sese dinlumea aia a mea se scufund[, `ncet,`n propria umbr[. Mergem `n pia\[,unde oameni f[r[ case dorm printrecartofi pentru o gur[ de fructe fer-

mentate, la paz[. Dar ei sunt be\i denici sup[ de la noi n-o vor. Apoig[sim un domn, la Moghioro§, cumin\ile plecate, care alunec[ prinfrig cu hainele `mbibate de b[l\i.„Unde e BOR?“, mi-amintesc c[ neg]ndeam. Apoi femeile alea. Apoi,apoi, apoi… Am ajuns la mine labloc pe la doi§pe §i ceva. La ce m[g]ndeam? La nimic. Vroiam doar s[ajung `ntre patru pere\i. Ce simpluera pentru mine… trebuia doar s[urc trei trepte, s[ deschid u§a de lascar[, s[ urc §i s[ m-arunc `n pat.Da. Urc cele trei trepte, bag m]na-nbuzunar §i… fuck, uitasem cheia.

Serios.

Toate m]inile-ntinse spun o poveste.

Children of ahomelesser God

Mihai Dobrovolschi

Page 4: Ghid 24 FUN Nord Vest

4 I www.24fun.ro

film www.24fun.ro

Autobiografia lui Nicolae Ceau§escuse deschide cu un fragment din fil-mul procesului din 25 decembrie1989. De la un punct `ncolo, incul-patul refuz[ s[ mai r[spund[ la`ntreb[ri („Din ordinul cui s-a produsgenocidul?“), camera se apropie defa\a lui §i, ca `ntr-un film de fic\iune,intr[m `ntr-un lung flashback (`ncazul de fa\[, trei ore) `n care vedempovestea vie\ii lui p]n[ la momentulacela. ~n cazul de fa\[, povestea ereconstituit[ `n `ntregime din materi-ale audiovizuale de arhiv[, aranjatemai mult sau mai pu\in cronologic,dar f[r[ nicio voce care s[ ni lecomenteze din prezent §i f[r[ inser-turi scrise care s[ ne indice anii §i s[identifice pentru noi personajele, ca`ntr-un documentar clasic.Regizorul Andrei Ujic[ r[m]ne fidelideii de flashback al lui Ceau§escu:via\a acestuia povestit[ `n imaginilelui, `n imagini care pentru noi repre-

zint[ evenimente §i personajeistorice, dar pentru el reprezint[ceea ce-a v[zut §i a tr[it, sau, maicorect, ceea ce a crezut c[ vede §itr[ie§te. C[ci lumea `n care a tr[it el,suma priveli§tilor aproape mereu`nfloritoare care-l `nt]mpinau `nvizitele de lucru §i a ropotelorne`ntrerupte de aplauze, a fost `ntr-un fel – cel pu\in de la un punct`ncolo – o lume imaginar[ sau para-lel[, `n care rolul jucat de el §i situa-

\ia \[rii lui erau cu totul altele dec]t`n realitate. ~n acest sens, se poatespune c[ Autobiografia... e un film defic\iune: fic\iunea `n care tr[ie§te undictator. Documentaristul Ujic[ intr[`n ea c]t de ad]nc se poate – maiad]nc de-at]t nu va intra niciunromancier sau regizor de fic\iunecare §i-l va mai alege ca subiect peCeau§escu. Acest documentar este §icel mai imaginativ film istoric reali-zat vreodat[ `n Rom]nia.

~n lumea lui

Andrei GorzoAutobiografia lui Nicolae Ceau§escu.

Page 5: Ghid 24 FUN Nord Vest
Page 6: Ghid 24 FUN Nord Vest

6 I www.24fun.ro

g24fun www.24fun.ro

Aoleu vine Halloweenu’ §i eu nu-spreg[tit[. Cu ce s[ m[ `mbrac. ~n cevaamuzant s[ m[ costumez. Hm, s[ m[transform `ntr-un afacerist. Se poate, amcostum negru, pun o cravat[, m[ dau cugel, serviet[, ar fi mai ieftin, a§ folosidin existent toat[ butaforia. E §i simplu,nu m[ dau peste cap s[ procur, s[ decu-pez, s[ aleg, s[ potrivesc. Dar nu merge,a§a m[ pot `mbr[ca `n orice zi c]nd amchef s[-mi schimb lucul. Ceva deose bit,s[ sar[ `n ochi… s[ fiu un cangur. Ietena, nu merge, nu-i de pe la noi, s[ nu-lconfunde cu un cal n[r[va§ care st[ `ndou[ picioare cu §aua pus[ drept §ort.Confuz. Vreau s[ se `n\eleag[ totu§i. Maibine iepure. Neah, o s[ par [ ca la unparty de reviste deocheate.L-au pervertit pe bietul iepura§, l-aumurd[rit, l-au terfelit. Ar merita da\i `njudecat[, i-au storcit demnitatea luipufoas[. A §tiu. O s[ devin MarryPoppins. Cu umbrelu\[, cu… dar nucunosc ai no§tri povestea, abia dac[-§i

amintesc de „Dl. Goe“. Chiar, s[ m[`mbrac `n bebelu§… cu salopet[, cuciupici, cu bonet[ §i suzet[. P[i n-o s[pot vorbi. S[ nu particip eu la discu\iilenoastre preferate despre c]t de r[u e s[tr[ie§ti `n Rom]nia spre deosebire destr[in[t[\uri, despre nivelul slab al`nv[\[m]ntului, despre afaceri ipotetice?Nu e cazul. Arab? Prea banal. Un chinez.Ultra-expus, ca §i \iganca, dealtfel. M[i,dar vreau o idee nemaiv[zut[. S[ devin ocelul[! Prea profund. Un ardei capia.

Dificil. O pern[, ha. Mnu mersi, s[ pun[to\i capul pe mine? N-am chef, oameniinu prea se spal[. Un acordeon, dar cine-mi face costum? E complicat. O s[rm[-lu\[. Am mai fost. Dar dac[ iau o basc[,scriu pe ea „votat“ §i devin §tampil[ devot? Original, dar suntem `n Rom]nia, `ncel mai bun caz o s[ m[ piard[. S-ar l[sacu scandal, brr. Altceva. Un picior deplai. Aaa, dar ia stai, bine c[ mi-am datseama, ia s[ nu mai s[rb[toresc eu nici-un halouin, c[ sunt rom]nc[ actually.

I love you, pumpkin

Gianina CorondanTraducerea §i adaptarea: Iubesc dovleacu’ t[u, pamchine

Page 7: Ghid 24 FUN Nord Vest
Page 8: Ghid 24 FUN Nord Vest

8 I www.24fun.ro

editorial www.24fun.ro

N-am ce face, trebuie s[ m[ leg din noude Ozzy. ±tiu, ne-am r[sf[\at deja laconcertul lui, dar dup[ apari\ia CesarieiEvora la Bucure§ti m-am ales cu o nedu -merire. V[ aminti\i, Ozzy Osbourne aavut `n fa\[, acu’§ trei s[pt[m]ni, peste10 mii de rockeri. El a `ncercat s[ se`mprieteneasc[ cu to\i. ~n acest scop avorbit mult cu d]n§ii: ba striga „let mesee your f..king hands“, ba se pl]ngeac[ nu-i aude §i-i punea s[ repeteuralele, ba i-a stropit cu un arunc[tor despum[, ba – §i asta a fost apogeul ges-turilor de simpatie – a scos un drapel tri-color pe care l-a agitat ce l-a agitat §i-apoi s-a `nve§m]ntat cu dansul. Toateastea plus o permanent[ \op[ial[ au fostrepertoriul gesturilor generatoare deemo\ii pozitive din arsenalul unuimaestru al spectacolului. ±i s[ nu uit[mc[ agitatul de pe scen[ avea peste 60 deani §i era de neoprit. A§a, doar citite aici,gesturile lui ar putea fi apreciate caisterice iar `ntregul pachet pare a

apar\ine unui cabotin sadea.Acolo n-a fost asa, a plecat de pe sce n[l[s]nd `n urale peste 10.000 de pri etenicare l-au `n\eles: e Ozzy, e un apucat,dar e t[ticul rock-ului §i-§i iu be§te to\icopiii chiar dac[ o comuni c[ maicaraghios. Dup[ dou[ s[pt[m]ni, `n SalaPalatului arhiplin[, a c]ntat CesariaEvora. Da, am intrat `n universul nostal-giei, al sentimentalismului, o muzic[ pecare c]nt[rea\a o transmi te `n direct, dinchiar sediul natural al emo\iilor. O

c]nt[rea\[ care are c]\iva ani mai multdec]t Ozzy §i o recent[ opera\ie pe cordla activ. Dar dincolo de faptul c[ `nse§ic]ntecele sunt emo\ii goale, ea face unfel unic de antispectacol: a stat aproapeneclintit[ `n picioare (s-a a§ezat doar `ndeja celebra pauz[ de fumat) §i nu a datdin m]ini, n-a avut tricolor, n-a vorbit cunimeni. Avea doar doi ochi foarte mari.Iar c]nd tu§ea i-a oprit c]ntarea, sala afost `n picioare §i a aplaudat-o. ~n lacri-mi.

C]\i vol\i au ochiiCesariei

Mircea TomaTratat de economia nemi§c[rii.

Page 9: Ghid 24 FUN Nord Vest
Page 10: Ghid 24 FUN Nord Vest

JOI 28 OctombrieBaia Mare

PARTYTORTUGA CLUB & LOUNGE

(incinta complexNarghila)LATINO PARTY.

Rezerv[ri: 0756 786 104.

ZEN LOUNGERETRO HOUSE PARTYWITH CREES­MO.Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

CLUB PRIVEESTRDENT'S PARTY ­ fetele primescun cocktail din partea casei.Rezerv[ri: 0745 522 357,0753 996 255.

EVENIMENTCOFFEE TIMESEARA FETELOR ­ un coktail dinpartea casei pentru fete.Rezerv[ri: 0751 164 161.www.coffeetime.ro

GRANITTA CAFEArt & Live Events

Sear[ de bancuri §i Karaoke!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

MISTIQUECafenea, Bar, ClubFOLK LIVE.

SYMPHONY PUBSEAR{ DE KARAOKE.

Informa\ii §irezerv[ri:0362 421 956.symphony­

[email protected]

VINERI 29 OctombrieBaia Mare

PARTYTORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)

REGGAE NIGHT!.Rezerv[ri: 0756789 104.

CLUB PRIVEESTRDENT'S PARTY ­ fetele primescun cocktail din partea casei.Rezerv[ri: 0745 522 357,0753 996 255.

EVENIMENTCOFFEE TIMEPIANO BAR, SEAR{ DE EVERGREEN­URI, COVER­URI.Rezerv[ri: 0751 164 161.www.coffeetime.ro

ZEN LOUNGEMUZIC{ LIVE.Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

GRANITTA CAFEArt & Live Events

Sear[ de bancuri §i Karaoke!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

MISTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ LIVE CU TRUPA SCURT PE 2.

SYMPHONY PUBSEAR{ DEKARAOKE.Informa\ii §irezerv[ri:0362 421 956.

[email protected]

CASA DE CULTUR{ ASINDICATELOROra 18 Balul bobocilorColegiul Na\ional­ VASILE LUCACIU.

ZIUA RECOLTEI~n centrul B[ii Mari: muzic[, dans,m]ncare bun[ §i concursuri cupremii mari.

S}MB+T+ 30 OctombrieBaia Mare

PARTYTORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)

TEQUILA PARTY.Rezerv[ri:0756 786 104.

COFFEE TIMEHALLOWEEN PARTY.Rezerv[ri: 0751 164 161.www.coffeetime.ro

ZEN LOUNGEHALLOWEEN PARTY­ DJSILENT DISCIPLE.Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

GRANITTA CAFEArt & Live Events

HALLOWEEN PARTY.Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

EVENIMENTSYMPHONY PUB

SEAR{ DEKARAOKE.Informa\ii §irezerv[ri:0362 421 956.

[email protected]

DUMINIC{ 31 OctombrieBaia Mare

EVENIMENTZIUA RECOLTEI~n centrul B[ii Mari: muzic[, dans,m]ncare bun[ §i concursuri cupremii mari.

MAR|I 2 NoiembrieBaia Mare

PARTYMISTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ CU TEMATIC{ MAGHIAR{.

JOI 4 NoiembrieBaia Mare

PARTYTORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)

LATINO PARTY.Rezerv[ri:0756 786 104.

ZEN LOUNGERETRO HOUSE PARTYWITH CREES­MO.Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

CLUB PRIVEESTRDENT'S PARTY ­ fetele primescun cocktail din partea casei.Rezerv[ri: 0745 522 357,0753 996 255.

EVENIMENTCOFFEE TIMESEARA FETELOR ­ un coktail dinpartea casei pentru fete.Rezerv[ri: 0751 164 161.www.coffeetime.ro

GOLD PLAZA BAIA MAREMAREA DESCHIDERE, ORELE 15:00!

GRANITTA CAFEArt & Live Events

Sear[ de bancuri §i Karaoke!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

MISTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ FOLK.

SYMPHONY PUBSERI DEKARAOKEInforma\ii §irezerv[ri:

0362 421 956.

VINERI 5 NoiembrieBaia Mare

PARTYTORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)

REGGAE NIGHT!.Rezerv[ri: 0756789 104.

CLUB PRIVEESTRDENT'S PARTY ­ fetele primescun cocktail din partea casei.Rezerv[ri: 0745 522 357,0753 996 255.

EVENIMENTCASA TINERETULUIora 18 Balul bobocilorLiceul MIHAI EMINESCU.

COFFEE TIMEPIANO BAR, SEAR{ DE EVER GREEN­URI, COVER­URI.Rezerv[ri: 0751 164 161.www.coffeetime.ro

INAUGURARE GOLD PLAZABAIA MARE!Concert: ANDREEA BANIC{,SMILEY, SISTEM §i IRIS `ncep]nd cuorele 18.

MISTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ LIVE CU TRUPA SCURT PE 2.

GRANITTA CAFEArt & Live Events

Sear[ de bancuri §i Karaoke!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

SYMPHONY PUBSEAR{ DEKARAOKE.Informa\ii §irezerv[ri:0362 421 956.

[email protected]

ZEN LOUNGEMUZIC{ LIVE.Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

S}MB+T+ 6 NoiembrieBaia Mare

PARTYTORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)

TEQUILA PARTY.Rezerv[ri:0756 786 104.

COFFEE TIMEWARM UP & LOUNGE MIX­ DJDELPH MEER & DJ RESIDENT.Rezerv[ri: 0751 164 161.www.coffeetime.ro

ZEN LOUNGEPARTY PEOPLE!Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

EVENIMENTGRANITTA CAFEArt & Live Events

Sear[ de bancuri §i Karaoke!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

SYMPHONY PUBSEAR{ DE KARAOKE.

Informa\ii §irezerv[ri:0362 421 956.

[email protected]

MAR|I 9 NoiembrieBaia Mare

EVENIMENTMISTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ CU TEMATIC{ ITALIAN{ /FRANCEZ{.

10 I www.24fun.ro

29 octombrie - 10 noiembrie 2010

Page 11: Ghid 24 FUN Nord Vest
Page 12: Ghid 24 FUN Nord Vest

BAIA MARE

CHILL & JAZZ CAFEincinta Gold Plaza

COFFEE TIMEStr. V. Lucaciu nr. 6,www.coffeetime.ro

DEILANI CAFEGhe. ±incai nr.8,Tel.: 0262 215 010

TOM WESTStr. Culturii nr. 9

CAFE ROTONDAStr. Transilvaniei nr. 8

PLACECAFFE&LOUNGEStr. Progresuluinr. 58 ­ 60(vis a vis de Maramure§)

OBAMA CAFEBd. Independen\ei nr. 2B

NO STRESS CAFFEG. Co§buc nr.2,Tel.: 0744 404 436

TURABO CAFÉB­dul Bucure§ti nr. 144(incinta RealSupermarket),Tel.: 0740 010 450

MADRID CAFÉBd. Traian nr. 8,Tel.: 0362­421.980

MISTIQUE CAFÉstr. ±coliicol\ cu Progresului

ZEN CAFÉP­\a P[cii nr. 7(lateral cinema Minerul),Tel: 0729­832.669

PREMIUM BILLIARD &CAFFEB­dul Decebal nr.17(intrare dinspre râulS[sar),Tel.: 0262 274 008

[email protected]

CLASSIC CAFÉbd. Bucure§ti nr. 26A

KARMA CAFÉstr. ±colii

MAX CAFÉB­dul Independen\ei 2A

BAU CAFÉBd. Bucure§ti nr.5(`ntre Po§tã §iPSD)

GRANITTA CAFÉArt & Live EventsBd. Bucure§ti nr. 3,Tel: 0723833757www.granitta­cafe.ro

DEJA VUP­\a Libert[\ii nr. 5Tel.: 0362.415.045

SATU MARE

AMBIANCECAFFE & PATISERIEP­\a Libert[\ii nr 7

MUSIC'AT CAFFE &MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4,Tel 0361421100

THALIAStr. Horea nr. 3/5Locul de `nt]lnire alarti§tilor din Satu Mare

ART CAFEPasajul Dacia (vis­a­vis deFilarmonic[),Tel: 0261­713133

VILLA CAFÉ P­ta Libert[\ii nr 5,Tel 0261710861

CAFENEA SERANO Str. ±tefan Cel Mare nr 1

BIG PLAYER'S CAFÉ &CASINOP­ta 25 Octombrie bl. 17

OSCAR CASINO &CAFÉP­ta Libertatii nr 19.Orar 0­24Rezerv[ri: 0751 085 575

ZAL{U

LOTUS CAFEStr. I. Nichita,lâng[ P­\a Mic[

TAVERNA CAFFEStr. C. Coposu nr. 1,

Tel.: 0751­940 579

UPTOWN CAFEGh. Doja 111/ A,Tel: 0728.870.232Orar: Luni ­ Vineri 8 ­ 14,S]mb[t[ ­ Duminic[10 ­ 2

LEVEL CAFÉstr. Unirii nr. 13Activ Plaza, etajul 4Tel.: 0747 563 709

12 I www.24fun.ro

Page 13: Ghid 24 FUN Nord Vest
Page 14: Ghid 24 FUN Nord Vest

Baia MareRestaurante:

RESTAURANTB UDAPESTA Victoriei nr.94,Tel.: 0262.219.897

RESTAURANT MARAUnirii nr. 11,Tel.: 0262.226.660

RESTAURANTGRAN GALA ­IL PADRINOStr. Victoriei Nr. 114(fostul cinema S{SAR),Rezerv[ri latel.: 0362­401.232

RESTAURANT CETATEA. Mure§anu nr. 9,Tel: 0262.212.210

RESTAURANTMILLENIUMP­\a Libert[\ii nr.5,Tel: 0262.211.761

OAZA ITALIAN{Str. Culturii nr. 3

RESTAURANT PARCValea Ro§ie 28,Tel.: 0262.206.362

RESTAURANT UNIONStr. Cri§an 9,Tel.: 0262.216.988

RESTAURANT SELMONTVictoriei nr.92,Tel.: 0262.219.790

RESTAURANT/ PIZZERIE“IL PADRINO”str. ±colii nr. 9,Tel.: 0362.800.414,

0262.275.629

DULCE VIDAPodul Viilor nr. 2,Tel: 0262.217.272

RESTARURANT MAXStr. Independen\ei nr. 2A

RESTAURANTCURTEA VECHEPia\a Libert[\ii nr.16

RESTAURANT MOCIRI|Asat Mocira,str. Mihai Viteazul nr. 12(l]ng[ biseric[),Tel.: 0752.190.436

RESTAURANT LUMIEREPia\a Libert[\ii 3,Tel.: 0262.214.020

RESTAURANT PRONTOstr. Victoriei nr. 146,Tel.: 0262 275841,0744.697.744

BUONISSIMOStr. ±colii nr. 3A,Tel.: 0262.221.015

MON CAPRICEStr Victoriei nr. 16,Tel: 0262/275.727

RESTAURANT MARONIBd. Unirii Nr. 11 (corp J ­l]ng[ Pa§apoarte),Tel.: 0362­ 421.963

HANUL“DEALUL FLORILOR” ±I “CRAMA MARIA” Tel.: 0262­213 519,0728 308 913E­mail:

[email protected]

Pizzerii/Fast­Food:

PIZZERIA BAILANDOG. Co§buc nr 14,Tel.: 0262 227 172Mobil: 0730 305 097www.pizzeriabaylando.1r.ro

SANDWICH HOUSEstr. Gh. ±incai nr 24

PIZZERIA CINQUECENTOPetofi ±andor 7,Tel.: 0362.806.781

RESTAURANT/ PIZZERIE“IL PADRINO”P­\a Revolu\iei 4/3,Tel: 0362.404.404

PIZZA HBd. Bucure§ti. 6,Tel.: 0262.211.012

PIZZA MAl. Odobescu 2,Tel.: 0262.218.409

PIZZA PLUS &GRILL PLUSBd. Traian 13,Tel: 0262.226.234

PIZZA LIBERTY XLP­\a Libert[\ii nr. 10,Tel.: 0755­636.663(Livr[ri la domiciliu)

PIZZERIA IMBISS±colii 1/10,Tel.: 0744.170.350

PIZZA CROKOIndependen\ei 4A,Tel.: 0362.404.101

MAD DOGB­dul Unirii 8­10,Tel.: 0742.824.857

MAD DOG(`n spate la McDonald’s)B­dul Unirii,Tel.: 0742.824.857

FAST­FOOD IMBISSStr. Progresului nr. 60

Satu Mare

RESTAURANT CHILLYCSÀRDAstr. Petöfi nr.30,Tel.:0725.927.700

RESTAURANT LOTUSStr. Careiului nr 5,Tel: 0261.742.677

RESTAURANT & PIZZAKARDINAL M. Viteazul nr 32,Tel.: 07438600542

RESTAURANT TEIL. Blaga UU 34,Tel.: 0744.545.341

RESTAURANT MIORI|A(livrare gratuit[)M. Viteazul, nr. 5,Tel.: 0261.713.761

CRAMA PIETROASAL. Rebreanu 21,Tel.: 0261.711.145

RESTAURANTBELVEDEREBd. Clo§ca nr. 64,Tel.: 0261.759.665

www.24fun.ro

14 I www.24fun.ro

Page 15: Ghid 24 FUN Nord Vest

RESTAURANT FEMINABd­ul Clo§ca nr. 9,Tel.: 0261.722.710

RESTAURANTMARA ­ PINOCHIO PARKV. Lucaciu 19,Tel.: 0261.768.899

HOTEL­RESTAURANTDANADrumul Careiului nr. 128Tel.: 0261.768.716,0261.768.496

RESTAURANTCASABLANCAAvram Iancu,Tel.: 0261.768.204

PIZZERIA MACAO Transilvania nr. 3,Tel.: 0261.717.997

PIZZA CLASS P­\a 25 Octombrie 7,Tel.: 0261.715.511

PIZZERIA ALI BABA C. Coposu,Tel.: 0261.712.050

PIZZA DON PEPE Str. Petofi, nr 6,Tel.: 0261.714.441

RESTAURANT AURORAP­\a Libert[\ii nr. 10,Tel.: 0261.714.199

RESTAURANT MON AMIP­\a 25 Octombrie,Tel.: 0261.716.494

RESTAURANT SHANGHAIV. Lucaciu nr. 20,Tel.: 0261.770.056

AVICENAStr.Universului 2,Tel.: 0743.756.673

PIZZERIA “CPT. BAR­BAROSSA”Bd. Transilvania nr. 3,Tel.: 0262.710.940

PIZZERIA BORSALINO I. C. Bratianu 2,Tel.: 0261.710.910

PIZZERIAHELLO MARGOTCalea Traian,Tel.: 0261.768.595Str. Gh. Doja nr. 1,Tel.: 0261.716.691

RESTAURANT PIZZERIEAL CAPONEStr. Iuliu Maniu nr 8(fost[ Rozelor)Tel.: 0261­722.222,0741­213.213,0732­407.096

PIZZERIA GRANDISSIMAP­\a Libert[\ii 18,Tel.: 0261.711.111

PIZZERIA SANCHOTel: 0261.717.999

PIZZERIADON CORLEONEF]nt]nelor, nr. 1,Tel.: 0261.761.000

MOARA CU NOROCspecialitate Sexy Pizzastr. A. Iancu 2,Tel.: 0735­788.133,

0753­788.133,[email protected]

RESTAURANT HOREA 10Horea nr. 10,Tel.: 0261 715912,0749 191127

RESTAURANT & PIZZERIESANCHOTel.: 0261 717999Mobil: 0748 068500

STEAK HOUSERESTAURANT PIZZERIEStr. Iuliu Maniu nr. 5,Tel.: 0361424585,Web: www.steak.roOrar: 11­23

Zal[u

TIME OUTBar & CocktailBd. Mihai Viteazul(pasaj Silvania),Tel: 0735.781.826

www.24fun.ro I 15

www.24fun.ro

Page 16: Ghid 24 FUN Nord Vest

16 I www.24fun.ro

Page 17: Ghid 24 FUN Nord Vest
Page 18: Ghid 24 FUN Nord Vest

Baia Mare

Hoteluri:

HOTELAMBASSADOR****Str. Moldovei 2,Tel.: 0262 250 242.www.hotelambassador.ro

HOTEL CARPA|I****Str. Minerva nr. 16,Tel.:0262 214 812, 3, 4.

EUROHOTEL***Bd. Bucure§ti nr. 23,Tel.: 0262 222 405.www.bestw7esterneuroho7tel.ro

HOTEL EURO HOUSE***Bd. Independen\ei nr. 34Tel.: 0362 802 055.

HOTEL MARA***Bd. Unirii nr. 11,Tel.: 0262 226 660.

HOTEL RIVULUS***Str. Culturii nr 3,Tel/Fax: 0262 216 302.www.hotelrivulus.ro

HOTEL SENECA***Str. M[rgeanului nr.11B,Tel.: 0262 250 431.

HOTEL SPORT**B­dul Unirii 14A,Tel.: 0262 224 [email protected]

HOTEL VIOREL ­MATEIANU***Str. Victor Babe§ 64,Tel.: 0262 276 984.

www.fcmateianu.ro

HOTEL ROATACavnic, jud. Maramure§Tel.: 0262 295 142,0262 295 143.www.hotel­roata.ro

COMPLEXUL TURIST±UIORTel.: 0262 262 080,0262 262 [email protected],www.suior.ro

MOTEL CRISTALBd. Bucure§ti nr.124Tel.: 0262 220 978,0742 042 102.

MOTEL GRAN GALAIL PADRINOStr. Victoriei nr. 114(fostul cinema S{SAR),Rezerv[ri: 0362 401 232.

Pensiuni:

PENSIUNEADEALUL FLORILORDealul Florilor nr. 12,Tel.: 0362 417 828,0745 300 759,0744 473 669.

PENSIUNEA IDEALStr. ±teampului nr.6,Tel.: 0749 114 334,Fax: 0362 411 411.www.pensiuneaideal.ro

PENSIUNEA SILVIAStr. 16 Februarie nr. 1,Tel.: 0362 806 238,Mob.: 0743 311 935,0744 502 972.

E­mail: [email protected]

PENSIUNE ANDYVIAStr. Victor Babe§ nr.36 CTel.: 0262 424 067.www.andyvia.ro

PENSIUNE CASA ROSAStr. Mihai Eminescunr. 65ATel.: 0262 212 338.ww.casarosa.ro

PENSIUNEA IONAStr. Universitarilor 50Tel.: 0262 212 805,0723 525 700.

STA|IUNEA IZVOAREMaramure§,la 30 km de Baia MareTel.: (+40) 720 600944Fax: (+40)262 223339www.statiuneaizvoare.roe­mail: [email protected]@statiuneaizvoare.ro Baia Sprie

MOTEL CERNAStr. Montana 125.

PENSIUNEA RUSTICStr. Igni§ului 1B,Tel.: 0262 226 120,0744 923 775.

PENSIUNEA LIMPEDEATelefon: 0745 383 [email protected]

PENSIUNEA VLADStr. Drago§ Vod[ nr. 20Tel.: 0744 124 829.

PENSIUNEA VERDEStr. Mihai Eminescu nr. 55Tel.: 0753 083 841,0753 083 842.

Ocna ±ugatag

Pensiuni:

HOLIDAYStr. Dumbravei 20,Tel.: 0744 512 076.

POPASUL DIN DEALUnirii 1D,Tel.: 0262 374 133.

PENSIUNEA SANDRAGr[dinile Dumbravei, nr.1Tel.: 0740 880 367.

PENSIUNEA TELEPTEANUnirii 1C,Tel.: 0262 374 177.

COMPLEX TURISTICLACUL S{RATStr. Lacurilor nr. 7,Tel: 0764 013 067.www.laculsarat.ro

HOTEL SALINAStr. Unirii nr. 5,Tel: 0262 374 362,[email protected]

PENSIUNEA TURISTIC{CABANA ST}NATel: 0729 330 144,0729 330 143www.cabanastana.ro

18 I www.24fun.ro

Page 19: Ghid 24 FUN Nord Vest
Page 20: Ghid 24 FUN Nord Vest

20 I www.24fun.ro

Zal[u

HOTEL BRILLIANT PLAZAStr. Maxim D. Constantin nr. 8Tel.: 0260 615 062.www.hotelbrilliantplaza.ro

HOTEL MESE±P­\a 1 Decembrie 1918nr.11/A,Tel.: 0260 661 050.

HOTEL RESTAURANTPATRYSBd. Mihai Viteazul nr. 129Tel.: 0360 401 034.www.hotelpatrys.ro

GRAND HOTEL SEVERUSBd. M. Viteazul nr.58Tel.: 0260 610 031,0260 660 183.

HOTEL ROYALStr. Cetinei 12,Tel.: 0260 606 061.

HOTEL GEORGIANIHotel, Restaurant, LoungeRezerv[ri: 0360 100 360.www.hotelgeorgiani.ro

[email protected]

Pensiuni:

PENSIUNEA SHALOMStr. D. Gherea 1,Tel.: 0260 619 015.

PENSIUNEA ZAGORStr. C. Coposu 126,Tel.: 0260 660 138.

VILA PRESIDENTStr. C. Coposu 136,Tel.: 0260 660 731.

VILA RESTAURANTELIZAStr. Gh. Lazar nr.12 HTel.: 0260 615 234.ww.hoteleliza.ro

VILA VLADStr. Gh. Doja nr. 159Tel.: 0260 619 183.www.vilavlad.ro

PENSIUNEA DA MARIOStr. Romana nr 26,Tel: 0260 613 235,0747 022 669.

[email protected]

Satu Mare

HOTEL CORALDrum Satu Mare ­ Peteanr. 405 (la ie§irea sprevama Petea),Tel.: 0374 220 001,0751 101 103.www.complexcoral.ro

HOTEL DANAStr. Careiului nr.128(la ie§irea din Satu Marespre Oradea),Tel.: 0261 768 069.

HOTEL DANA IIP­\a Libert[\ii nr. 2,Tel.: 0261 806 230.www.dana­hotel.ro

HOTEL AURORAPia\a Libert[\ii nr 11,Tel./Fax: 0261 714 946.www.aurora­sm.ro

HOTEL ASTORIAStr. Mihail Kogalniceanunr.1,

Tel.: 0261­806 185

HOTEL MELODYLoc. P[ule§ti,Str. Principal[ nr.37,Tel/fax: 0261 757 330.Rezerv[ri: 0261 706 724.www.hotel­melody.rooffice@hotel­melody.ro

MOTEL SELECTStr. Careiului,Tel.: 0261 706 910.www.motelselect.ro

MOTEL YAGOstr.Aurel Vlaicu nr.71Tel.: 0261 820 912,Mob. 0744 702 670.

VILLA BODI****P­ta Libertatii nr 5Tel./fax: 0261 710 861,0261 710 862.

MOTEL LA CONACLoc. Botiz,Str. Miori\ei nr.99Tel.: 0261 774 188,0745 634 313.www.motellaconac.ro

Page 21: Ghid 24 FUN Nord Vest

BAIA MARE

CLUB ATHOSCasa de Cultur[Tel: 0749 901 143,0741 060 445

CLUB PRIVEEPia\a Libert[\ii nr. 8

CLUB NARGHILAV. Lucaciu nr. 4,Tel.: 0728­043.222,0740­520.697, 0746­613.712orar: L­J: 17­02, V­D: 17­04

ESSENTIALClub & LoungeB­dul Independen\ei nr. 4(Casa de Cultur[ ­ intrarea lateral[)

CLUB GOLD TIMECasa Tineretului

EXIT CLUB & LOUNGEPodul Viilor nr. 2

LAS VEGASBilliard & LoungeStr. Victoriei nr. 5,Rezerv[ri tel.: 0262 218 042,0766 484 800,0754 641 116

OCTOPUS BOWLINGB­dul Bucure§ti nr.44

PREMIUM BILLIARDB­dul Decebal nr.17(intrare dinspre râul S[sar),Tel.: 0262 274 [email protected]

Mr. BILIARDStr. Oituz, nr. 3A,Tel.: 0262 250 380, 0721 377 496

MUSIC PUBBd. Independen\ei nr. 2B

SYMPHONY PUBStr. ±colii nr. 4,Tel.: 0362­[email protected]

SCOTTISH PUBP­\a Revolu\iei nr.5,Tel.: 0262 211 189L ­ V: 8­24; S: 9.30­1.30;D: 9.30­24

BARBAROSSAPia\a Libert[\ii nr. 12Luni­Joi: 10­24,Vineri­Duminic[: 11­01

CAFFE­BAR BAILANDOBd. Republicii Nr. 1

WILD VESTBd­ul Unirii nr. 7A,Tel.: 0724 039 363

MILLENIUM PUBP­\a Libert[\ii 5,Tel.: 0362 415 045

CHEZ PHILLIPP­\a Libert[\ii nr. 4,Tel: 0754 079 512

ZEN LOUNGEP­\a P[cii nr. 7(lateral cinema Minerul),Tel: 0729­832.669

MISTIQUEstr. ±colii col\ cu Progresului

SATU MARE

CLUB ZAMBARAB­dul Transilvania nr. 3,Tel: 0744 984 376.

Orar: V. ­S. 22­05

BABYLON MUSIC BARStr. Cuza Vod[ nr. 28,Tel: 0261­750 980

CASUAL PUBStr. Iuliu Maniu nr. 5

BACK DOOR IRISH PUBB­dul Vasile Lucaciu Bl. T2(col\ cu Str. Tudor Vladimirescu)Mobil: 0751 134 392

PUB DOWN TOWNStr ±tefan cel Mare nr 10,Tel 0744601240

OSCAR SALA DE JOCURI B­dul Transilvaniei nr 3.Orar 0­24

CASINO CORSO P­\a Libert[\ii nr 6.Orar 0­24

BILIARD MAVIO Pia\a Libert[\ii nr 18,Tel.: 0361425463

INSOMNIA CLUBPia\a P[cii nr. 1 (cinema Victoria)Tel.: 0721 246 760

AMNEZIA CLUB Transilvania nr 3,Tel 0742194467

JOY CLUBLoc. Carei, str. Viilor nr. 54(`n incinta ±trandului TermalCarei)www.strandtermalcarei.ro

MUSIC'AT CAFFE & MUSICPUB Str Ham Janos nr 4,Tel 0361421100

BIG PLAYER'S CAFÉ & CASI­NO P­ta 25 Octombrie bl. 17

OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19.Orar 0­24Rezerv[ri: 0751 085 575

ZAL{U

LA STRADA CLUBStr. Gh. Laz[r nr. 4,Tel: 0260­619 202

CLUB T22 Decembrie nr. 1,Orar: V­S: 22­05

LEVEL CAFÉstr. Unirii nr. 13 Activ Plaza, eta­jul 4Tel.: 0747 563 709

BOEMAStr. Gh. Laz[r nr. 2,Tel: 0260­619 202

BAR TORNEROBiliard, jocuri electroniceStr. Avram Iancu, Bl.N17,(lâng[ Codiflor),Tel. 0721­112006

GREEN CLUBStr.9 Mai nr. 2,Tel.: 0740 192 477

BAR BILIARD DESTINYStr. D. Gherea nr.26­28,Tel. 0740­052589.Orar: L­J­D 14­23, V­S 14­03

CLUB DIESELBd. Mihai Viteazul nr.10,Tel. 0747­563 709

www.24fun.ro I 21

Page 22: Ghid 24 FUN Nord Vest

Baia Mare

SC ATP EXODUS & COSRL ­ Centru Autorizatde Vanz[ri §i ServiceMercedes ­ BenzBaia Mare 430012Bd. Bucure§ti ,nr 65Mob.: 0722 EXODUSTel.: 0362.805.695Fax: 0362.401.250e­mail:info@atp­exodus.ro

SC AUTODOX SRLdealer autorizat KIAstr. Vasile Lucaciu,nr. 218Tel: 0262 214 052Fax: 0262 214 053Web:www.kia­baia mare.ro

AUTOTREND SRLcomplex auto – SKODA str. Europa, nr. 4 Telefon: 0262­206306, Fax: 0262­206306 www.autotrend.ro

AUTO BECORO SRLconcesionar DACIA ­RENAULT ­ NISSAN Bd Independen\ei, nr. 32Telefon: 0262­218458,0262­218164Fax: 0262­218164 Web: www.renault.ro

SC AUTO GYL SRLstr. Vasile Lucaciu nr.177 Tel: 0744 636 862

EUROMOTORS SRLdealer OPEL §i CHEVROLET Bd. Independen\ei, nr. 70Telefon: 0262­294780, 0262­294991 Fax: 0262­294990 www.opel­euromotors.ro

FAMILY SERVICE SRLconcesionarautomobile CITROËN Bd Unirii, nr. 57Telefon: 0362­806000,0262­221023 Fax: 0362­805699

FORTUNA MOTOR SRLdealer autorizatMITSUBISHI §iHYUNDAI Bd. Independen\ei nr. 126Tel: 0262­349.044Fax: 0262­349.045 www.mitsubishibaiamare.ro

LAND MOTORS SRLpartener TOYOTA Bd. Independentei, nr. 57Telefon: 0262­224011,0262­223899 Fax: 0262­223899 Web: www.toyota.ro

ROBOT PROD COM SRLdealer VOLKSWAGEN Bd Independen\ei, nr. 59Telefon: 0262­223298, Fax: 0262­220601 www.robot.ro

AGM AutotechnikAUDIBd. Bucure§ti, nr. 57Tel.: 00(40) 262 250 [email protected]

EURO HOUSE dealerSUZUKIBd. Independen\ei nr.34,Tel.: 0362.419.941

Zal[u

AUTOMOBILE SERVICEREPREZENTAN|{DACIA­RENAULTStr. C. Coposu, nr. 93Tel. 0260­662 383,

0260­632 868

SC REGATA I SRLSHOWROOM AUTO,VÂNZARI LEASINGStr. C. Coposu, nr. 110/ATel. 0260­610 562

AUTOTREND SRLdealerautorizat – SKODA Tel: 004 0260 662 277Fax: 004 0260 662 277Mobil: 004 0727 228 715 e­mail:[email protected]

Satu Mare

West Car Trade SRLDealer AutorizatSKODAstr. Botizului nr.167Tel/fax :+40 261 768 389www.westcar­skoda.ro

Auto Class SADealer AutorizatDACIA ­ RENAULTstr. Botizului nr.43 ATel/Fax: +40 261 768 705

EUROCARS SRLDealer AutorizatCITROËNstr.Botizului nr.145tel:+40 361 409 965fax:+40 261 768 789mobil: 0745 901 254

22 I www.24fun.ro

Page 23: Ghid 24 FUN Nord Vest
Page 24: Ghid 24 FUN Nord Vest