16
ANUL V NR.97 GRATUIT 16 PAGINI NORD - VEST 11 FEBRUARIE - 24 FEBRUARIE 2011

Noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Citeste noul numar 24 FUn nord vest in format electronic absolut gratuit

Citation preview

Page 1: Noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic

ANUL

V N

R.97

GRAT

UIT

16PA

GIN

I

NORD - VEST 11 FEBRUARIE - 24 FEBRUARIE 2011

Page 2: Noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic
Page 3: Noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic

editorialMihai Dobrovolschi 3Andrei Gorzo 4Mircea Toma 6

loca\iiCluburi & Baruri 10Cafenele 11Restaurante 12Turism 13Auto 14

Editor: S.C. BAZAR MEDIA NORD-VEST S.R.L Redac\ie: 0733 014 778 Adresa: Str. Hortensiei nr. 3/28 Baia Mare E-mail: [email protected] General: Lucia Banyai (0733 014 778) E-mail: [email protected] Grafic[: Dan O§an Szalontai (0729 038 332) Departament v]nz[ri:Baia Mare/ Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) E-mail: [email protected]\ie: Baia Mare: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) Zal[u: Andreea Dinga (0733 014779) Re\eaua 24-FUN: Director general: Alex S=ndulescu Redactor-§ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca, Adrian St=nic=Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare

S UMAR 11 februarie - 24 februarie 2011

infoEvenimente 7Film 8

smartassM-am operat de miopie, uite cum afost:Consultul. Am trecut prin vreo 4-5apa rate de m[surare a corneei, ac]mpului vizual, etc. Mi s-au pusni§te pic[turi care m-au pi§cat unpic. ~n rest nimic r[u. M-am calificatpentru LASEK, cea pe care odoream. Opera\ia. Am intrat penul-timul din §ase pacien\i, a§a c[ amavut timp s[ adun tensiune. Intru `nsal[. M[ a§ez pe pat, mi se tragelaserul peste mine. Mi se punpic[turi de anestezic. Mi se fixeaz[un desp[r\itor de pleoape.Clockwork fucking Orange. ~ncepe`ndep[rtarea epi teliului cu bisturiul.Ciudaaaat. Trebuie s[ privesc `nsus, la lumina verde. ±i v[d un cu\itcare `mi r]c[ie ochiul. V[d o lu-min[ §i nu §tiu dac[ e cea pentruopera \ie sau de la vreun cap[t detunel. "B[i, gata, opri\i! Serios!“ ~mi\in vorbele `n g]t §i, pentru primaoar[ `n via\[, corpul m[ anun\[ c[s-ar putea s[ le§ine. ~mi adunvoin\[. Gata, nu mai am epiteliu, eochiul gol `n raze de laser. Zeiss-ul

b]z]ie cam un minut, mi se punpic[turi, len tila de contact de pro-tec\ie §i se trece la cel[lalt ochi. 12minute. Ie§irea din opera\ie. Cad,dramatic, `n genunchi, cu m]inile `nsus. Dar v[d bini§or §i nu m[ doarenimic. E sear[. Ajung acas[, stau cuochelarii de soare, dar pot fuma cuochii-nchi§i. ±i beau vin. Primanoapte. M[ trezesc cu pi§c[turi `nochi. Suportabile dar enervante.Prima zi. Anestezia a trecut de tot.Stau cu ochii-nchi§i, orice surs[ delumin[ m[ ucide chiar §i prinpleoape. A doua noapte. Oribil[.M-am trezit pe la dou[, cu ace

fierbin\i `n ochi. Senza\ie groaznic[de ciud[. A doua zi. Cea mai grea.Tot timpul cu ochii-nchi§i, mai pu\inc]nd `mi pun pic[turile, de mii deori pe zi. A treia zi. Miracol! V[d! Num[ doare nimic! Ies p]n[ la chio§c.R[m]n blocat §i m[ `ntorc acas[\in]ndu-m[ de gard. ~n a patra zi,totul a revenit la normal. Full HD,baby!Mai pe larg, pe www.dobro.ro.

Mul\am, dr. Andrei Filip

Am ochi cu laser

Mihai Dobrovolschi

Page 4: Noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic

4 I www.24fun.ro

film www.24fun.ro

Copiii sunt bine-mersi e o pledoariepentru dreptul cuplurilor homosexualede a cre§te copii, pledoarie dramati-zat[ sub forma unei seriocomedii.Annette Bening §i Julianne Moorejoac[ dou[ lesbiene care au adus pelume doi copii (fiecare c]te unul), cuajutorul unui donator de sperm[. MarkRuffalo e donatorul, pe care copiii,ajun§i la adolescen\[, simt nevoia dea-l cunoa§te.~n confruntarea de idei pe care o dra-matizeaz[ filmul, introducerea lui `nfamilie reprezint[ introducerea“naturii” `ntr-o structur[ pe care uniiar considera-o “contra naturii”. Cursulevenimentelor e ingenios dirijat (deregizoarea Lisa Cholodenko) astfel`nc]t “natura” (reprezentat[ de acestburlac heterosexual, care `ntotdeaunaa luat via\a u§or) s[ se dovedeasc[ a fio for\[ mai cur]nd distructiv[ dec]tbenefic[, iar rezisten\a pe care i-oopun cele dou[ lesbiene s[ sedovedeasc[ a fi o for\a moral[, bazat[

pe solide valori familiste. Smecheriaautoarei const[ `n faptul c[, pled]ndpentru un model alternativ de familie,ea folose§te chiar unele dintre argu-mentele conservatorilor: le intoarce`mpotriva lor, ar[t]nd c[ naturalulpoate fi ceva transgresiv, un factor dedezordine – restabilirea ordinii cererespingerea lui.Filmul e oarecum schematic (fiecaredintre tr[s[turile personajelor joac[

un rol precis `n demonstra\ie), `ns[ aresubtilit[\i simpatice: de pild[, natura,a§a cum o reprezint[ personajul luiRuffalo, nu se manifest[ violent, cibl]nd, iar motivul pentru care `i esteat]t de u§or s[ tulbure ordinea dincasa lesbienelor este c[, ini\ial,ordinea respectiv[ e prea crispat-burghez[ – rolurile de “cap al fami-liei” (Bening) §i de “nevast[” (Moore)sunt prea tradi\ionalist definite.

Mami §i cu mami

Andrei GorzoThe Kids Are All Right e o seriocomedie de§teapt[, cuAnnette Bening §i Mark Ruffalo `n roluri nominalizate

la Oscar.

Page 5: Noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic
Page 6: Noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic

6 I www.24fun.ro

editorial www.24fun.ro

*Urma este mai implinit[ ca oric]nd.Au avut primul lor concert din anulacesta, s]mb[t[, la L[pt[ria luiEnache. I-am v[zut §i, din fa\a scenei,i-am chiar auzit mult mai bine. De§i, lace for\[ de fideli zare are trupa, suntconvins c[ sunt mul\i cei care ca s["aud[“ piesele n-au nevoie dec]t s[aib[ scena sub acoperire vizu a l[. A, §iasta `n condi\iile `n care media dev]rst[ a publicului a s[rit de la mas-teranzi la doctoranzi. Dar ce s[ zic eu,ditamai doctoru’, c[ m[ las magnetizatdup[ fie care concert? Acum, de exem-plu, am plecat cu frustrarea c[ pescena Catrinel se vede mai mult dec]tse aude; am s[ revin s[ v[d dac[ afost o `nt]mplare sau dac[ e o politic[a lui Mani. Or’ poate c[ e chiar un trucde fidelizare. Dup[ cum am s[ revin s[v[d §i dac[ solo-urile lui Ati §iDominic au fost un accident stelar,dac[ nu cumva am avut eu norocul s[-lprind pe Domi `ntr-o form[ at]t de

hot[r]t[ cum n-am mai v[zut de c]ndc]nta el cu rom]ni. Ce mai, Urma eechipa, are personalitate, combustibil§i nu poate fi confun dat[ cu ceva celas[ cineva `n urm[-i. Poate p[rea unparadox, dar Urma nu poate fi dec]tmijloc de trac\iune.* ~n zona Buze§ti – Berzei e concert debuldozere. Prim[ria capitalei ehot[r]t[ s[ lase Bucure§tiul f[r[ pro-pria-i urm[. Un cartier delabrat, darcare era `nc[ viu §i cu un abandonat

farmec de epoc[, este demolat. C]te vamonumente istorice au fost rase `nciuda legii, pentru o strad[ cu patrubenzi. O miz[ anacronic[, azi, c]nd `nlumea civilizat[ ma§ina a fostdeclarat[ inamicul urbei. Casele dintrecl[ direa radioului §i Berzei vor fi sacri-ficate ca s[ se construiasc[ un „spa\iuverde“! C]teva sute de oameni au fostevacua\i `n plin[ iarn[. Cineva se cre deCeau§escu. O s[-i p[strez o `nregis -trare c]nd i-om compune recviemul.

Urma v[zut[ deaproape

Mircea TomaChirurg acuzat de malpraxis: Bucure§tiului i-a fost amputat Buze§tiul.

Page 7: Noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic

S}MB{T{ 12 Februarie - Baia MarePARTYCLUB ATHOSRED VALENTINE'S DAYRezervari: 0749­901143

TORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)TEQUILA PARTYRezerv[ri: 0756 789 104.

ESSENTIALCLUB & LOUNGEHOUSE PARTY DJ ANDREI PLE±CA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

ZEN LOUNGEPARTY PEOPLE!Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

EVENIMENTMUSIC PUBCONCERT SUS|INUT DESARMELELE RECI.

SYMPHONY PUBSEAR{ DE KARAOKE.Informa\ii §i rezerv[ri:0362 421 [email protected]

GRANITTA CAFEArt & Live EventsSEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

MYSTIQUE Cafenea, Bar, ClubLIVE MUSICRezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

DUMINIC{ 13 Februarie- Baia MarePARTYMYSTIQUE Cafenea, Bar, ClubPETRECERE DE VALENTINE’S DAY ­intrarea liber[Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

TEATRUTEATRUL MUNICIPALMINUNATA LUME NEBUN{ Ora 1900.

LUNI 14 Februarie - Baia MarePARTYMYSTIQUE Cafenea, Bar, ClubPETRECERE DE VALENTINE’S DAY ­intrarea liber[Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

MAR|I 15 Februarie - Baia MarePARTYMYSTIQUE Cafenea, Bar, ClubSEAR{ CU TEMATIC{ MAGHIAR{Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

TEATRUTEATRUL MUNICIPALINDR{GOSTI|II DIN ANCONAOra 1800.

JOI 17 Februarie - Baia MarePARTYTORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)LATINO PARTY.Rezerv[ri: 0756 789 104.

ZEN LOUNGERETRO HOUSE PARTY WITH CREES­MORezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

CLUB PRIVEESTRDENT'S PARTY ­ fetele primescun cocktail din partea casei.Rezerv[ri: 0745 522 357,0753 996 255.

EVENIMENTGRANITTA CAFEArt & Live EventsSear[ de bancuri §i Karaoke!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

MYSTIQUE Cafenea, Bar, ClubSEAR{ FOLK. Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

SYMPHONY PUBSEAR{ DE KARAOKEInf. §i rezerv[ri: 0362 421 [email protected]

VINERI 18 Februarie - Baia MarePARTYTORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)REGGAE NIGHT!Rezerv[ri: 0756 789 104.

CLUB PRIVEESTRDENT'S PARTY ­ fetele primescun cocktail din partea casei.Rezerv[ri: 0745 522 357,0753 996 255.

EVENIMENTCAMERA SE COMER| ±IINDUSTRIE MARAMURE±EXPOZI|IE CU VÂNZARE “NUNTA DELA A LA Z”. Program: 1100­1900.

ESSENTIAL CLUB & LOUNGEBANK SHOW CU MIRCEA MURE±AN±I MUZIC{ LIVE CU ANDREI BENCZE±I CIPRIAN DRĂGAN.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

MYSTIQUE Cafenea, Bar, ClubSEAR{ LIVE CU TRUPA SCURT PE 2Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

GRANITTA CAFEArt & Live EventsSEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

SYMPHONY PUBSEAR{ DE KARAOKEInf. §i rezerv[ri: 0362 421 [email protected]

ZEN LOUNGEMUZIC{ LIVE.Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

S}MB{T{ 19 Februarie - Baia MarePARTYCLUB ATHOSDJ CARLOS. Rezervari: 0749­901143

TORTUGA CLUB & LOUNGE(incinta complex Narghila)TEQUILA PARTY.Rezerv[ri: 0756 789 104.

ESSENTIAL CLUB & LOUNGEHOUSE PARTY­ DJ ANDREI PLE±CA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

ZEN LOUNGEPARTY PEOPLE!Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

EVENIMENTCAMERA SE COMER| ±IINDUSTRIE MARAMURE±EXPOZI|IE CU VÂNZARE “NUNTA DELA A LA Z”. Program: 1100­1900.

GRANITTA CAFEArt & Live EventsSEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granitta­cafe.ro

SYMPHONY PUBSEAR{ DE KARAOKEInf. §i rezerv[ri: 0362 421 [email protected]

DUMINIC{ 22 Februarie - Baia MareEVENIMENTCAMERA SE COMER| ±IINDUSTRIE MARAMURE±EXPOZI|IE CU VÂNZARE “NUNTA DELA A LA Z”. Program: 1100­1900.

MAR|I 22 Februarie - Baia MareEVENIMENTMYSTIQUE Cafenea, Bar, ClubSEAR{ CU TEMATIC{ ITALIAN{/FRANCEZ{. Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

VINERI 25 Februarie - Baia MareEVENIMENTCASA DE CULTUR{ A SINDI­CATELORBALUL BALURILOR.Ora 1730.

11 Februarie - 25 Februarie 2011

www.24fun.ro I 7

Page 8: Noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic

EUROPOLIS (2010) EUROPOLIS

Vineri ­ Joi 11 ­ 17 februa­rie.Orele 14:00, 16:00, 18:00,20:00.Tarif redus 5 lei ora 14:00.Tarif `ntreg 7 lei orele16:00, 18:00, 20:00.Regizor: CorneliuGheorghita.Distribi\ie: DorinAndone, Áron Dimény,Petre Nicolae, AdrianaTrandafir.Genul: dram[.

Vineri ­ Joi 18 ­ 24februarie.Orele 14:00, 16:00, 18:00,20:00.Tarif redus 5 lei ora 14:00.Tarif `ntreg 7 lei orele16:00, 18:00, 20:00.Regizor: Gregory Hoblit.Distribi\ie: AnthonyHopkins, Ryan Gosling,David Strathairn,Rosamund Pike.Genul: thriller, dram[,crim[, mister.

FRACTURE (2007)RUPTURA

I AM NUMBER FOURNUM{RUL PATRU Avampremier[AC|IUNEJoi 17 februarie. Ora 00:01.

UNKNOWNNECUNOSCUTULAvampremier[DRAM{Joi 17 februarie. Ora 21:30.

GNOMEO AND JULIET3DGNOMEO ±I JULIETA 3D­ SUBTITRAT (AG)Premier[ANIMA|IEVineri 11 februarieOrele 13:20, 15:10, 17:10,19:00, 20:50.S]mb[t[ ­ Duminică 12 ­13 februarie.Orele 11:30, 13:20, 15:10,17:10, 19:00, 20:50.Luni ­ Joi 14 ­ 17 februarie. Orele 13:20, 15:10, 17:10,19:00, 20:50.

NO STRINGS ATTACHEDF{R{ OBLIGA|II (N­15)Premier[DRAGOSTEVineri 11 februarieOrele 14:50, 17:10, 19:50,22:10.S]mb[t[ ­ Duminică 12 ­13 februarie.Orele 12:10, 14:50, 17:10,19:50, 22:10.Luni ­ Joi 14 ­ 17 februarie. Orele 14:50, 17:10, 19:50,22:10.

YOGI BEAR 3DURSUL YOGI 3D (AG)ANIMA|IEVineri 11 februarieOrele 16:30, 18:15, 20:00.S]mb[t[ ­ Duminică 12 ­13 februarie.Orele 12:20, 16:30, 18:15,20:00.Luni ­ Miercuri 14 ­ 16februarie. Orele 16:30, 18:15, 20:00.Joi 17 februarie. Orele 16:30, 18:10, 19:50.

LOVE AND OTHERDRUGSDRAGOSTE ±I ALTEDEPENDEN|E (N­15)DRAM{Vineri ­ Joi 11 ­ 17 februa­rieOrele 16:20, 21:10.

THE GREEN HORNET 3DVIESPEA VERDE 3D (N­15)AC|IUNEVineri ­ Joi 11 ­ 17 februa­rieOrele 14:10, 19:30, 21:50.

HOW DO YOU KNOWCUM ±TII DAC{ AINOROC? (AP­12)COMEDIEVineri 11 februarieOrele 15:00, 17:20, 19:40.S]mb[t[ ­ Duminică 12 ­13 februarie.Orele 12:30, 15:00, 17:20,19:40.Luni ­ Joi 14 ­ 17 februarie. Orele 15:00, 17:20, 19:40.

THE TOURISTTURISTUL (AP­12)DRAM{Vineri ­ Joi 11 ­ 17 februa­rieOrele 18:40, 22:00.

TANGLED 3DO POVESTE ~NC}LCIT{3D ­ DUBLAT (AG)ANIMA|IEVineri 11 februarieOrele 13:10, 15:20, 17:25.S]mb[t[ ­ Duminică 12 ­13 februarie.Orele 11:00, 13:10, 15:20,17:25.Luni ­ Joi 14 ­ 17 februarie. Orele 13:10, 15:20, 17:25.

TANGLED 3D O POVESTE ~NC}LCIT{3D ­ SUBTITRAT (AG)ANIMA|IEVineri ­ Miercuri 11 ­ 16februarieOra 21:40.

THE DILEMMACUM S­O DAI S{ FIEBINE? (AP­12)COMEDIEVineri 11 februarieOra 14:00.S]mb[t[ ­ Duminică 12 ­13 februarie.Orele 11:40, 14:00.Luni ­ Joi 14 ­ 17 februarie. Ora 14:00.

8 I www.24fun.ro

CINEMA DACIA BAIA MARE

PERIOADA 11 FEBRUARIE ­ 17 FEBRUARIE 2011

Page 9: Noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic
Page 10: Noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic

BAIA MARE

CLUB ATHOSCasa de Cultur[Tel: 0749 901 143, 0741 060 445

CLUB PRIVEEPia\a Libert[\ii nr. 8

CLUB NARGHILAV. Lucaciu nr. 4,Tel.: 0728­043.222,0740­520.697, 0746­613.712orar: L­J: 17­02, V­D: 17­04

ESSENTIALClub & LoungeB­dul Independen\ei nr. 4(Casa de Cultur[ ­ intrarea lateral[)

CLUB GOLD TIMECasa Tineretului

EXIT CLUB & LOUNGEPodul Viilor nr. 2

LAS VEGASBilliard & LoungeStr. Victoriei nr. 5,Rezerv[ri tel.: 0262 218 042,0766 484 800, 0754 641 116

OCTOPUS BOWLINGB­dul Bucure§ti nr.44

PREMIUM BILLIARDB­dul Decebal nr.17(intrare dinspre râul S[sar),Tel.: 0262 274 [email protected]

Mr. BILIARDStr. Oituz, nr. 3A,Tel.: 0262 250 380, 0721 377 496

MUSIC PUBBd. Independen\ei nr. 2B

SYMPHONY PUBStr. ±colii nr. 4, Tel.: 0362­[email protected]

SCOTTISH PUBP­\a Revolu\iei nr.5,Tel.: 0262 211 189L ­ V: 8­24; S: 9.30­1.30; D: 9.30­24

BARBAROSSAPia\a Libert[\ii nr. 12Luni­Joi: 10­24,Vineri­Duminic[: 11­01

CAFFE­BAR BAILANDOBd. Republicii Nr. 1

WILD VESTBd­ul Unirii nr. 7A,Tel.: 0724 039 363

MILLENIUM PUBP­\a Libert[\ii 5, Tel.: 0362 415 045

CHEZ PHILLIPP­\a Libert[\ii nr. 4,Tel: 0754 079 512

ZEN LOUNGEP­\a P[cii nr. 7(lateral cinema Minerul),Tel: 0729­832.669

MYSTIQUEstr. ±colii col\ cu Progresului

PHOTO PUBstr. Culturii nr. 1 (l]ng[ OJT)

SATU MARE

CLUB ZAMBARAB­dul Transilvania nr. 3,Tel: 0744 984 376.Orar: V. ­S. 22­05

BABYLON MUSIC BARStr. Cuza Vod[ nr. 28,Tel: 0261­750 980

CASUAL PUBStr. Iuliu Maniu nr. 5

BACK DOOR IRISH PUBB­dul Vasile Lucaciu Bl. T2(col\ cu Str. Tudor Vladimirescu)Mobil: 0751 134 392

PUB DOWN TOWNStr ±tefan cel Mare nr 10,Tel 0744601240

OSCAR SALA DE JOCURI B­dul Transilvaniei nr 3.Orar 0­24

CASINO CORSO P­\a Libert[\ii nr 6.Orar 0­24

BILIARD MAVIO Pia\a Libert[\ii nr 18,Tel.: 0361425463

INSOMNIA CLUBPia\a P[cii nr. 1 (cinema Victoria)Tel.: 0721 246 760

AMNEZIA CLUB Transilvania nr 3,Tel 0742194467

JOY CLUBLoc. Carei, str. Viilor nr. 54(`n incinta ±trandului TermalCarei)www.strandtermalcarei.ro

MUSIC'ATCAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4,Tel 0361421100

BIG PLAYER'SCAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17

OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19.Orar 0­24Rezerv[ri: 0751 085 575

ZAL{U

LA STRADA CLUBStr. Gh. Laz[r nr. 4,Tel: 0260­619 202

CLUB T22 Decembrie nr. 1,Orar: V­S: 22­05

LEVEL CAFÉstr. Unirii nr. 13 Activ Plaza,etajul 4Tel.: 0747 563 709

BOEMAStr. Gh. Laz[r nr. 2,Tel: 0260­619 202

BAR TORNEROBiliard, jocuri electroniceStr. Avram Iancu, Bl.N17,(lâng[ Codiflor),Tel. 0721­112006

GREEN CLUBStr.9 Mai nr. 2,Tel.: 0740 192 477

BAR BILIARD DESTINYStr. D. Gherea nr.26­28,Tel. 0740­052589.Orar: L­J­D 14­23, V­S 14­03

CLUB DIESELBd. Mihai Viteazul nr.10,Tel. 0747­563 709

10 I www.24fun.ro

Page 11: Noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic

BAIA MARE

CHILL & JAZZ CAFEincinta Gold Plaza

BOURBONCocktails & CoffeeGold Plaza, etajul 2.

KARMA CAFÉGold Plaza, etajul 2.

THE CUBEP­\a Libert[\ii nr. 10Tel. 0751­503.578

CAFENEAUA NOU{P­\a Libert[\ii nr. 6(centrul vechi)

COFFEE TIMEStr. V. Lucaciu nr. 6,www.coffeetime.ro

DEILANI CAFEGhe. ±incai nr.8,Tel.: 0262 215 010

TOM WESTStr. Culturii nr. 9

CAFE ROTONDAStr. Transilvaniei nr. 8

PLACE CAFFE&LOUNGEStr. Progresului nr. 58 ­ 60

(vis a vis de Maramure§)

OBAMA CAFEBd. Independen\ei nr. 2B

NO STRESS CAFFEG. Co§buc nr.2,Tel.: 0744 404 436

TURABO CAFÉB­dul Bucure§ti nr. 144(incinta Real Supermarket),Tel.: 0740 010 450

MADRID CAFÉBd. Traian nr. 8,Tel.: 0362­421.980

MYSTIQUE CAFÉstr. ±coliicol\ cu Progresului

ZEN CAFÉP­\a P[cii nr. 7(lateral cinema Minerul),Tel: 0729­832.669

PREMIUM BILLIARD &CAFFEB­dul Decebal nr.17(intrare dinspre râul S[sar),Tel.: 0262 274 [email protected]

CLASSIC CAFÉbd. Bucure§ti nr. 26A

KARMA CAFÉstr. ±colii

MAX CAFÉB­dul Independen\ei 2A

BAU CAFÉBd. Bucure§ti nr.5(`ntre Po§tã §iPSD)

GRANITTA CAFÉArt & Live EventsBd. Bucure§ti nr. 3,Tel: 0723833757www.granitta­cafe.ro

SATU MARE

AMBIANCECAFFE & PATISERIEP­\a Libert[\ii nr 7

MUSIC'AT CAFFE &MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4,Tel 0361421100

THALIAStr. Horea nr. 3/5Locul de `nt]lnire al arti§tilordin Satu Mare

ART CAFEPasajul Dacia (vis­a­vis deFilarmonic[),Tel: 0261­713133

VILLA CAFÉ P­ta Libert[\ii nr 5,Tel 0261710861

CAFENEA SERANO Str. ±tefan Cel Mare nr 1

BIG PLAYER'SCAFÉ & CASINOP­ta 25 Octombrie bl. 17

OSCAR CASINO & CAFÉP­ta Libertatii nr 19.Orar 0­24Rezerv[ri: 0751 085 575

ZAL{U

LOTUS CAFEStr. I. Nichita,lâng[ P­\a Mic[

TAVERNA CAFFEStr. C. Coposu nr. 1,Tel.: 0751­940 579

UPTOWN CAFEGh. Doja 111/ A,Tel: 0728.870.232Orar: Luni ­ Vineri 8 ­ 14,S]mb[t[ ­ Duminic[ 10 ­ 2

LEVEL CAFÉstr. Unirii nr. 13Activ Plaza, etajul 4Tel.: 0747 563 709

www.24fun.ro I 11

Page 12: Noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic

Baia MareRestaurante:

RESTAURANT B UDAPESTA Victoriei nr.94, Tel.: 0262.219.897

RESTAURANT MARAUnirii nr. 11, Tel.: 0262.226.660

RESTAURANT GRAN GALA ­IL PADRINOStr. Victoriei Nr. 114(fostul cinema S{SAR),Rezerv[ri la tel.: 0362­401.232

RESTAURANT CETATEA. Mure§anu nr. 9,Tel: 0262.212.210

RESTAURANT MILLENIUMP­\a Libert[\ii nr.5,Tel: 0262.211.761

OAZA ITALIAN{Str. Culturii nr. 3

RESTAURANT PARCValea Ro§ie 28, Tel.: 0262.206.362

RESTAURANT UNIONStr. Cri§an 9, Tel.: 0262.216.988

RESTAURANT DARYBd. Traian nr. 6, Tel.: [email protected]

RESTAURANT SELMONTVictoriei nr.92, Tel.: 0262.219.790

RESTAURANT/ PIZZERIE“IL PADRINO”str. ±colii nr. 9,Tel.: 0362.800.414, 0262.275.629

DULCE VIDAPodul Viilor nr. 2, Tel: 0262.217.272

RESTARURANT MAXStr. Independen\ei nr. 2A

RESTAURANT CURTEA VECHEPia\a Libert[\ii nr.16

RESTAURANT MOCIRI|Asat Mocira, str. Mihai Viteazul nr. 12(l]ng[ biseric[), Tel.: 0752.190.436

RESTAURANT LUMIEREPia\a Libert[\ii 3, Tel.: 0262.214.020

RESTAURANT PRONTOstr. Victoriei nr. 146,Tel.: 0262 275841, 0744.697.744

BUONISSIMOStr. ±colii nr. 3A, Tel.: 0262.221.015

MON CAPRICEStr Victoriei nr. 16,Tel: 0262/275.727

RESTAURANT MARONIBd. Unirii Nr. 11 (corp J ­ l]ng[Pa§apoarte), Tel.: 0362­ 421.963

HANUL “DEALUL FLORILOR” ±I “CRAMA MARIA” Tel.: 0262­213 519, 0728 308 913E­mail: [email protected]

Pizzerii/Fast­Food:

PIZZERIA BAILANDOG. Co§buc nr 14, Tel.: 0262 227 172Mobil: 0730 305 097www.pizzeriabaylando.1r.ro

SANDWICH HOUSEstr. Gh. ±incai nr 24

PIZZERIA CINQUECENTOPetofi ±andor 7, Tel.: 0362.806.781

RESTAURANT/ PIZZERIE“IL PADRINO”P­\a Revolu\iei 4/3,Tel: 0362.404.404

PIZZA HBd. Bucure§ti. 6, Tel.: 0262.211.012

PIZZA MAl. Odobescu 2, Tel.: 0262.218.409

PIZZA PLUS & GRILL PLUSBd. Traian 13, Tel: 0262.226.234

PIZZA LIBERTY XLP­\a Libert[\ii nr. 10,Tel.: 0755­636.663(Livr[ri la domiciliu)

PIZZERIA IMBISS±colii 1/10, Tel.: 0744.170.350

PIZZA CROKOIndependen\ei 4A,Tel.: 0362.404.101

MAD DOGB­dul Unirii 8­10, Tel.: 0742.824.857

MAD DOG(`n spate la McDonald’s)B­dul Unirii, Tel.: 0742.824.857

FAST­FOOD IMBISSStr. Progresului nr. 60

Satu Mare

RESTAURANT CHILLY CSÀRDAstr. Petöfi nr.30, Tel.:0725.927.700

RESTAURANT LOTUSStr. Careiului nr 5, Tel: 0261.742.677

RESTAURANT & PIZZAKARDINAL M. Viteazul nr 32, Tel.: 07438600542

RESTAURANT TEIL. Blaga UU 34, Tel.: 0744.545.341

RESTAURANT MIORI|A(livrare gratuit[)M. Viteazul, nr. 5, Tel.: 0261.713.761

CRAMA PIETROASAL. Rebreanu 21, Tel.: 0261.711.145

RESTAURANT BELVEDEREBd. Clo§ca nr. 64, Tel.: 0261.759.665

RESTAURANT FEMINA Bd­ul Clo§ca nr. 9,Tel.: 0261.722.710

RESTAURANT MARA ­ PINOCHIO PARKV. Lucaciu 19, Tel.: 0261.768.899

HOTEL­RESTAURANT DANADrumul Careiului nr. 128Tel.: 0261.768.716, 0261.768.496

RESTAURANT CASABLANCAAvram Iancu, Tel.: 0261.768.204

PIZZERIA MACAO Transilvania nr. 3,Tel.: 0261.717.997

PIZZA CLASS P­\a 25 Octombrie 7,Tel.: 0261.715.511

PIZZERIA ALI BABA C. Coposu, Tel.: 0261.712.050

PIZZA DON PEPE Str. Petofi, nr 6, Tel.: 0261.714.441

RESTAURANT AURORAP­\a Libert[\ii nr. 10,Tel.: 0261.714.199

RESTAURANT MON AMIP­\a 25 Octombrie,Tel.: 0261.716.494

RESTAURANT SHANGHAIV. Lucaciu nr. 20, Tel.: 0261.770.056

AVICENAStr.Universului 2, Tel.: 0743.756.673

PIZZERIA “CPT. BARBAROSSA”Bd. Transilvania nr. 3,Tel.: 0262.710.940

PIZZERIA BORSALINO I. C. Bratianu 2, Tel.: 0261.710.910

PIZZERIA HELLO MARGOTCalea Traian, Tel.: 0261.768.595Str. Gh. Doja nr. 1,Tel.: 0261.716.691

RESTAURANT PIZZERIEAL CAPONEStr. Iuliu Maniu nr 8 (fost[ Rozelor)Tel.: 0261­722.222, 0741­213.213,0732­407.096

PIZZERIA GRANDISSIMAP­\a Libert[\ii 18, Tel.: 0261.711.111

PIZZERIA SANCHOTel: 0261.717.999

PIZZERIA DON CORLEONEF]nt]nelor, nr. 1, Tel.: 0261.761.000

MOARA CU NOROCspecialitate Sexy Pizzastr. A. Iancu 2,Tel.: 0735­788.133,0753­788.133,[email protected]

RESTAURANT HOREA 10Horea nr. 10,Tel.: 0261 715912,0749 191127

RESTAURANT & PIZZERIESANCHOTel.: 0261 717999Mobil: 0748 068500

STEAK HOUSERESTAURANT PIZZERIEStr. Iuliu Maniu nr. 5,Tel.: 0361424585,Web: www.steak.roOrar: 11­23

www.24fun.ro

12 I www.24fun.ro

Page 13: Noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic

Baia Mare

Hoteluri:

HOTEL AMBASSADOR****Str. Moldovei 2,Tel.: 0262 250 242.www.hotelambassador.ro

HOTEL CARPA|I****Str. Minerva nr. 16,Tel.:0262 214 812, 3, 4.

EUROHOTEL***Bd. Bucure§ti nr. 23,Tel.: 0262 222 405.www.bestwesterneurohotel.ro

HOTEL EURO HOUSE***Bd. Independen\ei nr. 34,Tel.: 0362 802 055.

HOTEL MARA***Bd. Unirii nr. 11,Tel.: 0262 226 660.

HOTEL RIVULUS***Str. Culturii nr 3, Tel/Fax: 0262 216 302.www.hotelrivulus.ro

HOTEL SENECA***M[rgeanului nr.11B, Tel.: 0262 250 431.

HOTEL SPORT**B­dul Unirii 14A, Tel.: 0262 224 [email protected]

HOTEL VIOREL ­MATEIANU***Str. Victor Babe§ 64,Tel.: 0262 276 984.www.fcmateianu.ro

HOTEL ROATACavnic, jud. Maramure§Tel.: 0262 295 142, 0262 295 143.www.hotel­roata.ro

COMPLEXUL TURIST ±UIORTel.: 0262 262 080, 0262 262 [email protected], www.suior.ro

MOTEL CRISTALBd. Bucure§ti nr.124Tel.: 0262 220 978, 0742 042 102.

MOTEL GRAN GALA IL PADRINOStr. Victoriei nr. 114 (fostul cinemaS{SAR), Rezerv[ri: 0362 401 232.

Pensiuni:PENSIUNEA DEALUL FLORILORDealul Florilor nr. 12, Tel.: 0362 417 828,0745 300 759, 0744 473 669.

PENSIUNEA IDEALStr. ±teampului nr.6,Tel.: 0749 114 334, Fax: 0362 411 411.www.pensiuneaideal.ro

PENSIUNEA SILVIAStr. 16 Februarie nr. 1, Tel.: 0362 806 238,0743 311 935, 0744 502 972. E­mail: [email protected]

PENSIUNE ANDYVIAStr. Victor Babe§ nr.36 CTel.: 0262 424 067. www.andyvia.ro

PENSIUNE CASA ROSAStr. Mihai Eminescu nr. 65ATel.: 0262 212 338. ww.casarosa.ro

PENSIUNEA IONAStr. Universitarilor 50Tel.: 0262 212 805, 0723 525 700.

STA|IUNEA IZVOAREMaramure§, la 30 km de Baia Mare,Tel.: (+40) 720 600944,Fax: (+40)262 [email protected]@statiuneaizvoare.ro Baia Sprie

MOTEL CERNAStr. Montana 125.

PENSIUNEA RUSTICStr. Igni§ului 1B,Tel.: 0262 226 120, 0744 923 775.

PENSIUNEA LIMPEDEATelefon: 0745 383 [email protected]

PENSIUNEA VLADStr. Drago§ Vod[ nr. 20Tel.: 0744 124 829.

PENSIUNEA VERDEStr. Mihai Eminescu nr. 55Tel.: 0753 083 841, 0753 083 842.

Ocna ±ugatag

Pensiuni:HOLIDAYStr. Dumbravei 20, Tel.: 0744 512 076.

POPASUL DIN DEALUnirii 1D, Tel.: 0262 374 133.

PENSIUNEA SANDRAGr[dinile Dumbravei nr.1Tel.: 0740 880 367.

PENSIUNEA TELEPTEANUnirii 1C, Tel.: 0262 374 177.

COMPLEX TURISTICLACUL S{RATStr. Lacurilor nr. 7, Tel: 0764 013 067www.laculsarat.ro

HOTEL SALINAStr. Unirii nr. 5, Tel: 0262 374 362,[email protected]

PENSIUNEA TURISTIC{CABANA ST}NATel: 0729 330 144, 0729 330 143www.cabanastana.ro

Zal[u

HOTEL BRILLIANT PLAZAStr. Maxim D. Constantin nr. 8Tel.: 0260 615 062.www.hotelbrilliantplaza.ro

HOTEL MESE±P­\a 1 Decembrie 1918 nr.11/A,Tel.: 0260 661 050.

HOTEL RESTAURANT PATRYSBd. Mihai Viteazul nr. 129Tel.: 0360 401 034.www.hotelpatrys.ro

GRAND HOTEL SEVERUSBd. M. Viteazul nr.58Tel.: 0260 610 031, 0260 660 183.

HOTEL ROYALStr. Cetinei 12, Tel.: 0260 606 061.

HOTEL GEORGIANIHotel, Restaurant, LoungeRezerv[ri: 0360 100 [email protected]

Pensiuni:PENSIUNEA SHALOMStr. D. Gherea 1, Tel.: 0260 619 015.

PENSIUNEA ZAGORStr. C. Coposu 126, Tel.: 0260 660 138.

VILA PRESIDENTStr. C. Coposu 136, Tel.: 0260 660 731.

VILA RESTAURANT ELIZAStr. Gh. Lazar nr.12 HTel.: 0260 615 234. ww.hoteleliza.ro

VILA VLADStr. Gh. Doja nr. 159Tel.: 0260 619 183. www.vilavlad.ro

PENSIUNEA DA MARIOStr. Romana nr 26, Tel: 0260 613 235,0747 022 669. [email protected]

Satu Mare

HOTEL CORALDrum Satu Mare ­ Petea nr. 405(la ie§irea spre vama Petea),Tel.: 0374 220 001, 0751 101 103.www.complexcoral.ro

HOTEL DANAStr. Careiului nr.128 (la ie§irea din SatuMare spre Oradea), Tel.: 0261 768 069.

HOTEL DANA IIP­\a Libert[\ii nr. 2, Tel.: 0261 806 230.www.dana­hotel.ro

HOTEL AURORAPia\a Libert[\ii nr 11, Tel./Fax: 0261 714946. www.aurora­sm.ro

HOTEL ASTORIAStr. Mihail Kogalniceanu nr.1,Tel.: 0261­806 185

HOTEL MELODYLoc. P[ule§ti, Str. Principal[ nr.37,Tel/fax: 0261 757 330. Rez.: 0261 706 724.www.hotel­melody.ro,office@hotel­melody.ro

MOTEL SELECTStr. Careiului, Tel.: 0261 706 910.www.motelselect.ro

MOTEL YAGOstr.Aurel Vlaicu nr.71Tel.: 0261 820 912, Mob. 0744 702 670.

VILLA BODI****P­ta Libertatii nr 5,Tel./fax: 0261 710 861, 0261 710 862.

MOTEL LA CONACLoc. Botiz, Str. Miori\ei nr.99Tel.: 0261 774 188, 0745 634 313.www.motellaconac.ro

www.24fun.ro

www.24fun.ro I 13

Page 14: Noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic

Baia Mare

SC ATP EXODUS & COSRL ­ Centru Autorizatde Vanz[ri §i ServiceMercedes ­ BenzBaia Mare 430012Bd. Bucure§ti ,nr 65Mob.: 0722 EXODUSTel.: 0362.805.695Fax: 0362.401.250e­mail:info@atp­exodus.ro

SC AUTODOX SRLdealer autorizat KIAstr. Vasile Lucaciu,nr. 218Tel: 0262 214 052Fax: 0262 214 053Web:www.kia­baia mare.ro

AUTOTREND SRLcomplex auto – SKODA str. Europa, nr. 4 Telefon: 0262­206306, Fax: 0262­206306 www.autotrend.ro

AUTO BECORO SRLconcesionar DACIA ­RENAULT ­ NISSAN Bd Independen\ei,nr. 32Telefon: 0262­218458,0262­218164Fax: 0262­218164 Web: www.renault.ro

SC AUTO GYL SRLstr. Vasile Lucaciu nr.177 Tel: 0744 636 862

EUROMOTORS SRLdealer OPEL §i CHEVROLET Bd. Independen\ei,nr. 70Telefon: 0262­294780, 0262­294991 Fax: 0262­294990 www.opel­euromotors.ro

FAMILY SERVICE SRLconcesionarautomobile CITROËN Bd Unirii, nr. 57Telefon: 0362­806000,0262­221023 Fax: 0362­805699

FORTUNA MOTOR SRLdealer autorizatMITSUBISHI §iHYUNDAI Bd. Independen\ei nr. 126Tel: 0262­349.044Fax: 0262­349.045 www.mitsubishibaiamare.ro

LAND MOTORS SRLpartener TOYOTA Bd. Independentei,nr. 57Telefon: 0262­224011,0262­223899 Fax: 0262­223899 Web: www.toyota.ro

ROBOT PROD COM SRLdealer VOLKSWAGEN Bd Independen\ei,nr. 59Telefon: 0262­223298, Fax: 0262­220601 www.robot.ro

AGM Autotechnik AUDIBd. Bucure§ti, nr. 57Tel.: 00(40) 262 250 [email protected]

EURO HOUSE dealerSUZUKIBd. Independen\ei nr.34,Tel.: 0362.419.941

Zal[u

AUTOMOBILE SERVICEREPREZENTAN|{DACIA­RENAULTStr. C. Coposu, nr. 93Tel. 0260­662 383,0260­632 868

SC REGATA I SRLSHOWROOM AUTO,VÂNZARI LEASINGStr. C. Coposu,nr. 110/ATel. 0260­610 562

AUTOTREND SRLdealerautorizat – SKODA Tel: 004 0260 662 277Fax: 004 0260 662 277Mobil: 0727 228 715 e­mail: [email protected]

Satu Mare

West Car Trade SRLDealer Autorizat SKODAstr. Botizului nr.167Tel/fax :+40 261 768 389www.westcar­skoda.ro

Auto Class SADealer Autorizat DACIA­ RENAULTstr. Botizului nr.43 ATel/Fax:+40 261 768 705

EUROCARS SRLDealer AutorizatCITROËNstr.Botizului nr.145tel:+40 361 409 965fax:+40 261 768 789mobil: 0745 901 254

14 I www.24fun.ro

Page 15: Noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic
Page 16: Noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic