of 77 /77
GEJALA DEPRESI MENURUT AL-QUR’AN (KAJIAN TEMATIK) SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu Pensyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S. 1) dalam Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Oleh: SITI ZULAIHA BINTI ZAKARIA NIM: 301180001 JURUSAN ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2020

GEJALA DEPRESI MENURUT AL-QUR’AN (KAJIAN ...repository.uinjambi.ac.id/4428/1/Gejala Depresi Menurut...2. Bapak Bambang Husni Nugroho, S. Th.I., M.HI. selaku Ketua Program Studi Ilmu

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GEJALA DEPRESI MENURUT AL-QUR’AN (KAJIAN ...repository.uinjambi.ac.id/4428/1/Gejala Depresi...

 • GEJALA DEPRESI MENURUT AL-QUR’AN

  (KAJIAN TEMATIK)

  SKRIPSI

  Diajukan sebagai salah satu Pensyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

  (S. 1) dalam Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

  Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

  Oleh:

  SITI ZULAIHA BINTI ZAKARIA

  NIM: 301180001

  JURUSAN ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR

  FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

  SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

  JAMBI

  2020

 • ii

  Drs. H. Lahmuddin, M.Ag Jambi, 05 Jun 2020

  M. Ali Mubarak, S.IP.,M.Si

  Alamat: Fak Ushuluddin dan Studi Kepada Yth. Agama UIN

  STS Jambi Bapak Dekan

  Jl. Raya Jambi-Ma Bulian Fak. Ushuluddin dan studi

  Simp. Sungai Duren Agama UIN STS Jambi

  Muaro Jambi. di-

  JAMBI

  NOTA DINAS

  Assalamu’alaikumWr. Wb

  Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan pensyaratan

  yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, maka kami

  berpendapat bahwa skripsi saudari Siti Zulaiha Binti Zakaria yang berjudul “Gejala

  Depresi Menurut al-Qur’an (Kajian Tematik)” telah dapat diajukan untuk

  dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata

  Satu (S. 1) Jurusan Ushuluddin dan Studi Agama dalam Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

  pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

  Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, semoga

  bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

  Wassalam.

  Pembimbing I Pembimbing II

  Drs. H. Lahmuddin, M.Ag M. Ali Mubarak, S.IP.,M.Si

  NIP. 196302011991031001 NIP. 025057902

 • iii

  SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

  Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

  Nama : Siti Zulaiha Binti Zakaria

  Nim : IAT 301180001

  Tempat/Tanggal lahir : Kedah / 27 Julai 1998

  Konsentrasi : Ilmu al-Qur’an Dan Tafsir

  Alamat :No.02, Jl. Pakis 03, RT 27, RW 08, Kelurahan

  Simpang IV Sipin, Telanaipura, 36124, Jambi

  Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul

  “Gejala Depresi Menurut al-Qur’an (Kajian Tematik)” adalah benar karya asli

  saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan

  yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka

  saya sepenuhnya bertanggungjawab sesuai dengan hukum yang berlaku di

  Indonesia dan ketentuan di Fakultas Ushuluddin UIN STS Jambi, termasuk

  pencabutan gelar yang saya peroleh melalui Skripsi ini.

  Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat

  dipergunakan seperlunya.

  Jambi, 5 Jun 2020

  Penulis,

  SitiZulaiha Binti Zakaria

  IAT 301180001

 • iv

 • v

  MOTTO

  ه ٱ ِمۡسِب يمه ٱ لّرَِنَٰمۡحٱ لّلَ لرَّحه

  نُتُم َولَاَۡعلَۡونَ ٱتَههُنواْ َولَا تَۡحَزنُواْ َوأ

  َۡؤمهنهيَن لۡأ ٩٣١إهن ُكنُتم ّمُ

  “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal

  kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang

  beriman” (QS al-Imran: 139)1

  1 Tim Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Al-Quran Dan Terjemahannya (Selangor:

  Pustaka Darul Iman, 2007), 67.

 • vi

  ABSTRAK

  Setiap manusia pasti menginginkan ketenangan dan kebahagiaan hidup di

  dunia ini. Tiada seorang manusia yang mahu hidup dalam kegelisahan, ketakutan

  dan sebagainya. Pada era kemodenan ini banyak manusia yang mengalami masalah

  jiwa yaitu depresi. Ia adalah gangguan jiwa yang serius karena ia melibatkan

  pikiran, perasaan bahkan sekiranya dibiarkan ia akan mengganggu kehidupan

  seharian dan menghancurkan masa depannya sendiri. Namun, setiap masalah

  kehidupan manusia pasti ada jalan keluar untuk mencegah dan merawat penyakit

  depresi ini.

  Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah penelitian

  kepustkaan (library research) penelitian yang dilakukan terhadap literatur-literatur

  yang ada di perpustakaan terutama yang berkaitan dengan kitab-kitab tafsir, buku-

  buku, dan literature-literatur tentang gejala depresi serta mengkaji sumber-sumber

  tertulis yang telah dipublikasikan atau pun belum dipublikasikan. Penulis meneliti

  dan mengkaji tentang gejala depresi yang terdapat dalam kandungan Al-Qur’an

  dengan pendekatan metode maudhui (tematik)

  Antara hasil kajian yang penulis dapat adalah di dalam al-Qur’an terdapat

  beberapa kata yang menunjukkan gejala depresi secara psikis. Antaranya adalah

  Ta’sa, Bakhi’un, Tab’isu dan Asafa. Perkataan ini membawa maksud sedih, rasa

  ingin membunuh diri, sedih yang bersangatan dan marah. Para mufassir juga

  menjelaskan makna dan ayat al-Qur’an yang berkaitan. Para mufassir banyak

  menceritakan tentang kisah-kisah para nabi terdahulu yang terlalu sedih karena

  keingkaran kaumnya untuk mengikuti agama Allah SWT. Namun, Allah SWT

  memujuk para nabi-Nya untuk sentiasa sabar dan tidak terlalu sedih. Meskipun ada

  manusia yang memiliki gejala depresi ini, Islam telah memberi panduan kepada

  manusia agar bisa pulih daripada depresi ini dan juga mengamalkan gaya hidup

  yang benar agar terhindar daripada gejala depresi. Selain daripada itu, sokongan

  daripada orang sekeliling penderita depresi juga amat diperlukan bagi membantu

  golongan bergejala ini agar mereka sentiasa kuat dan positif untuk terus melawan

  penyakit depresi ini.

 • vii

  PERSEMBAHAN

  الحمد الله رب العالمين

  Ku persembahkan skripsi ini

  Kepada insan-insan tersayang

  Keluarga Tercinta

  Ayahanda terhormat Zakaria Bin Senapi, Ibunda tercinta Rohimah Binti

  Hussain yang telah mendidik anakanda daripada kecil sehingga dewasa. Tidak

  lupa juga kepada adik beradik saya yang sentiasa memberikan semangat dan

  dorongan dalam menyiapkan skripsi ini serta motivasi agar tabah dalam menjalani

  hidup sebagai mahasiswa.

 • viii

  KATA PENGANTAR

  Alhamdulillah, puji syukur tiada henti-hentinya kehadrat Allah

  SWT, yang telah menganugerahi penulis dengan sedikit ilmu pengetahuan,

  sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

  Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan alam, yakni

  Nabi besar Muhammad SAW, seorang Nabi yang pernah memberi angin

  segar kepada umatnya disaat umatnya tenggelam dalam lautan

  kemusyrikan, hingga menjadi pantai yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

  Adapun maksud dan tujuan penulis ini adalah sebagai salah satu

  syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Al-

  Qur’an dan Tafsir pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

  Jambi. Tak lupa pula rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis

  ucapkan kepada yang terhormat.

  1. Bapak Drs. H. Lahmuddin, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak M. Ali Mubarak, S.IP.,M.Si sebagai pembimbing II yang telah sabar

  membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

  2. Bapak Bambang Husni Nugroho, S. Th.I., M.HI. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan

  Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

  Jambi.

  3. Bapak Dr. Abdul Halim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

  Jambi.

  4. Bapak Dr. Masiyan M. Syam S.Ag., M.Ag, Dr. Edy Kusnadi, S.Ag.,M.Phll, serta Bapak M. Led Al-Munir, S. Ag, M. Hum selaku

  Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi

  Umum dan Perencanaan dan Keuangan, serta Wakil Dekan Bidang

  Kemahasiswaan Dan Kerjasama Luar Fakultas Ushuluddin dan Studi

  Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

  5. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari MA. Ph.D, Rektor UIN STS Jambi, Indonesia, Ibu Rofiqoh Ferawati, SE., M.EI Wakil Rektor I, Bapak Dr.

  As’ad Isma, M.Pd Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Bahrul Ulu, S.Ag,

  MA Wakil Rektor III

  6. Bapak Ibu Dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.

  7. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawati dilingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

  8. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi beserta staf- stafnya.

  9. Teman-teman yang memberikan semangat serta motivasi yaitu Aisyah Izzati, Nazatul Azira, Fatimah, Hidayah Asrah, Nur Adibah, Mariana,

  Muhamad Muaz dan Redha Hasan serta teman-teman lain yang

  bergabung dalam Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia

 • ix

  Cabang Jambi dan sahabat-sahabat dari jurusan Ilmu Al-Qur’an dan

  Tafsir yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

  10. Serta semua pihak yang turut membantu, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

  Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis

  mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, semoga Allah SWT.,

  membalasnya. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat

  bagi kita semua.

  Jambi, 05 Jun 2020

  Penulis,

  Siti Zulaiha Binti Zakaria

  IAT301180001

 • x

  DAFTAR ISI

  HALAMAN JUDUL………………………………………………………….i

  NOTA DINAS…………………………………………………………….......ii

  SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI…………………….iii

  PENGESAHAN……………………………………………………………...iv

  MOTTO…………………………………………………………………….....v

  ABSTRAK……………………………………………………………………vi

  PERSEMBAHAN………………………………………………………...…vii

  KATA PENGANTAR……………………………………………………...viii

  DAFTAR ISI……………………………………………………………….....x

  DAFTAR TABEL…………………………………………………………....xi

  BAB I PENDAHULUAN

  A. Latar Belakang Masalah.......................................................1 B. Permasalahan........................................................................6 C. Batasan Masalah...................................................................6 D. Tujuan Penelitian..................................................................6 E. Kegunaan Penelitian.............................................................7 F. Tinjauan Pustaka..................................................................7 G. Metode Penelitian...............................................................10 H. Sistematika Penulisan.........................................................11

  BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEPRESI

  A. Definisi Depresi..................................................................12 B. Faktor Berlakunya Depresi.................................................13 C. Gejala Depresi.....................................................................18 D. Depresi Menurut Pandangan Islam.....................................20

  BAB III AYAT-AYAT TENTANG GEJALA DEPRESI

  A. Lafaz Dan Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Gejala Depresi................................................................................24

  B. Asbab An.-Nuzul Dan Munasabah Ayat.............................28 C. Penafsiran Ayat Tentang Gejala Depresi............................33

  BAB IV KAIDAH PENCEGAHAN DAN MERAWAT DEPRESI

  A. Secara Individu...................................................................45 B. Secara Sosial.......................................................................55

 • xi

  BAB V PENUTUP

  A. Kesimpulan.........................................................................59 B. Saran...................................................................................59

  DAFTAR PUSTAKA

  CURRICULUM VITAE

 • xii

  PEDOMAN TRANSLITERASI

  A. Alfabet

  Arab Indonesia Arab Indonesia

  ṭ ط , ا

  ẓ ظ b ب

  ʻ ع t ت

  gh غ th ث

  f ف j ج

  q ق h ح

  k ك kh خ

  l ل d د

  m م dh ذ

  n ن r ر

  h ه z ز

  w و s س

  , ء sh ش

  ي ṣ ص

  y

  ḍ ض

 • xiii

  B. Vokal dan Harkat

  Arab Indonesia Arab Indonesia Arab Indonesia

  ī ىا ِ ā ا a ا

  aw وِا á ىِا u ا

  ay ىِا ū وِا i ا ِ

  C. Tā’ Marbūṭah

  Transliterasi untuk ta marbutah ini ada dua macam:

  1. Tā’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, makan

  transliterainya adalah /h/.

  Arab Indonesia

  Ṣalāh صالة

  Mir’āh مراة

  2. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan

  dhammah, maka transliterasinya adalah /t/.

  Arab Indonesia

  Wizārat al-Tarbiyah ةيبالتررةِاوز

  Mir’āt al-zaman مراةِالزمن

  3. Ta Marbutah yang berharakat tanwin maka translitnya adalah

  /tan/tin/tun.

  Arab Indonesia

  Faji’tan ِِفجئة

 • 1

  BAB I

  PENDAHULUAN

  A. Latar Belakang Masalah

  Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT yang sempurna dan diturunkan kepada

  nabi-Nya yang terakhir yaitu nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril AS

  untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman.1 Al-Qur’an

  juga merupakan panduan kepada manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari

  agar manusia bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Kebahagiaan dan ketenangan

  itu bisa dinikmati jika kita mengikut apa yang telah digariskan dalam al-Qur’an dan

  al-hadith. Kebahagiaan bukan berarti manusia tidak perlu merasa susah dalam

  menjalani kehidupan, tetapi bahagia dan tenang itu hadir melalui cobaan yang

  diberikan oleh Allah SWT dan bagaimana kita menghadapi masalah yang datang.

  Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian

  sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur’an:

  ۡحَسِن َتۡقوِيٖم لۡإِنَسَٰنَ ٱلََقۡد َخلَۡقَنا َ ٤فِٓي أ

  “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

  baiknya”.(QS. At-Tin : 4)2

  Berdasarkan ayat di atas, penulis ingin menjelaskan bahwa sebaik-baik ciptaan

  itu bukanlah bentuk fisik yang sempurna, tetapi diciptakan juga hati yang memiliki

  berbagai perasaan. Misalnya manusia akan merasa tertekan, gembira, sedih, dan

  sebagainya. Sudah menjadi lumrah ketika kita ditimpa cobaan pasti merasa sedih

  dan sebagainya. Namun, segala perasaan itu perlu dijaga agar tidak berlebihan

  karena ia akan memberi kesan dalam diri manusia yang bisa menimbulkan suatu

  1 Prajudi Atmosudirdjo, Al-Qur’an Sumber Segala Disiplin Ilmu, (Jakarta: Gema Insani

  Press, 1996), 11. 2Tim Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Al-Quran Dan Terjemahannya (Selangor:

  Pustaka Darul Iman, 2007),597.

 • 2

  penyakit. Oleh itu, kita harus bersederhana dalam segala hal agar tidak mendapat

  kesan sampingan.

  Di kehidupan zaman sekarang, banyak manusia yang mengalami pelbagai

  penyakit yang bukan hanya dari segi fisik tetapi dari segi jiwa atau mental manusia.

  Pada zaman ini, generasi baru perlu menghadapi arus globalisasi yang sama sekali

  baru. Perubahan yang berlaku dari segi teknologi komunikasi yang merupakan

  “penguasa” zaman modern, makin mempercepatkan perubahan, bukan hanya aspek

  material tetapi karakteristik kehidupan manusia secara keseluruhan, keluarga,

  pendidikan, pekerjaan dan kehidupan beragama.3 Disebabkan perubahan inilah,

  banyak yang menghadapi gejala depresi.

  Menurut Dandang Hawari dalam bukunya al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa

  dan Kesehatan Jiwa menyatakan:

  “Sebagai dampak modernisasi, industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan

  teknologi, pola gaya hidup masyarakat dan negara maju sudah berubah, dimana

  nilai moral, etika, agama, dan tradisi lama ditinggalkan karena dianggap usang.

  Kemakmuran materi yang diperoleh ternyata tidak selamanya membawa

  kepada kesejahteraan. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat negara maju

  telah kehilangan aspek spiritual yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap

  manusia, apakah ia seorang beragama ataupun orang yang sekuler sekali pun

  kekosongan spiritual, kerohanian dan kehampaan keagamaan inilah yang

  menimbulkan permasalahan dibidang kesehatan jiwa, sehubungan dengan itu

  para ahli kini berpendapat bahwa manusia bukanlah makhluk biopsiko sosial

  melainkan juga biopsiko spiritual.”4

  Depresi ini adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan perasaan

  sedih berkepanjangan sehingga hilang minatnya dalam aktivititas keseharian

  sehingga dua minggu. Menurut kriteria diagnostik American Psychiatric

  Associalation gangguan depresi ini bisa mucul apabila seseorang mengalami lima

  atau lebih gejala depresi fisik atau psikologis selama lebih dari 2 minggu berturut-

  turut.5 Antara gejala yang bisa dilihat adalah terus menerus merasa sedih, gelisah,

  3 Badruddin Hsubky, Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman, (Jakarta, Gema Insani

  Press, 1995). 4 Rahmi Meldayati, Mental Disorder Dalam Al-Quran, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,

  2010), 2. 5Tim Smart Patien, “depression”(jakarta, hopital authority,2018), 2.

 • 3

  merasa tidak ada harapan, pikiran akan bunuh diri, mudah marah dan sebagainya.6

  Penyakit ini bisa dihadapi oleh siapapun tanpa dibatasi umur, gender dan

  sebagainya.7Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan depresi terjadi,

  diantaranya adalah faktor psikologis dan sosial.

  Menurut kajian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kasus kematian banyak

  terjadi pada mereka yang berumur 15 hingga 29 tahun. Hasil statistik, satu kematian

  berlaku pada setiap 40 detik menjadikan hampir 800,000 orang mati setiap tahun

  akibat bunuh diri. Oleh itu, pihak WHO telah memutuskan bahwa 10 Oktober setiap

  tahun dinyatakan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Pada tahun 2019, tema

  Hari Kesehatan Mental Sedunia adalah “Sayangi Nyawa Hidupkan Harapan”.8

  Menurut kajian WHO juga, depresi ini bakal menduduki peringkat pertama pada

  tahun 2030.9

  Menurut statistik yang telah dilakukan oleh pihak WHO, hal ini tidak bisa

  dipandang remeh karena menurut kajian kasus bunuh diri berada di peringkat kedua

  setelah kematian disebabakan sakit fisik. Masyarakat kini belum ada kesadaran

  dalam soal depresi ini karena kurangnya pengetahuan mengenai hal tersebut dan

  menganggap depresi ini berkaitan dengan iman seseorang. Banyak di antara kita

  menyatakan bahwa orang yang mengalami penyakit depresi ini menginginkan

  perhatian dan juga lemahnya iman. Ada juga sebagian masyarakat berfikir bahwa

  depresi tidak terkait dengan iman seseorang karena mereka melihat banyak juga

  orang yang sering bermaksiat dan lemah imannya tidak menghidap penyakit depresi

  ini. Terdapat juga sebagian masyarakat yang menyangka bahwa orang yang

  mengidap penyakit depresi ini adalah orang gila. Oleh karena itu, janganlah kita

  mudah menghukum orang yang yang sedang diuji oleh Allah SWT tetapi kita coba

  membantu mereka supaya tidak berputus asa. Bahkan dalam Islam kita dianjurkan

  6Site default, “depresi dalam psikologi”, diakses melalui alamat https://dosenpsikologi.

  com/depre si-dalam-psikologi tanggal 10 januari 2020. 7 Ministry of Health, “apa itu kemurungan?”, diakses melalui alamat www.moh.my tanggal

  2 Januari 2020. 8 Zulkifli Mohamad al-Bakri, Bayan Linnas Siri ke-216, diakses melalui alamat

  https://tinyurl.com/yybwndd 8 tanggal 18 November 2019. 9 Abd Jalaluddin, Ketenangan Jiwa Menurut Fakhr Al-Din Al Razi Dalam Tafsir Mafatih

  Al-Ghayb”, Tesis (Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra Jakarta, 2018), 37

  http://www.moh.my/https://tinyurl.com/yybwndd%208

 • 4

  untuk membantu golongan yang sedang berada dalam kesulitan. Sebagaimana al-

  hadith Rasulullah SAW:

  حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اْلمٌسِلُم أَُخو اْلمُسِلِم ََل يَظِلُمهُ َوََل يُسِلُمهُ َمن َكاَن فِي َحاَجِة أَِخيِه

  جَ َج َعن ُمسِلٍم ُكربَةً فَرَّ الله َعنهُ بَِها ُكربَةً ِمن ُكَربِ يَوِم الِقيَاَمِة َكاَن الله فِي َحاَجتِِه َو َمن فَرَّ َوَمْن َستََر ُمسِلًما َستََرهُ الله يَوَم الِقيَاَمةِ

  “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan kepada

  kami Laits dari Uqail dari Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya bahwa Rasulullah

  SAW bersabda: seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ia

  tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim.

  Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi

  kebutuhannya. Barangsiapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan,

  maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan

  barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya

  pada hari kiamat kelak”10

  Di dalam al-hadith ini menjelaskan bahwa beban yang berat mengakibatkan

  seseorang menderita dan sedih. Kita perlu meringankan beban tersebut dengan cara

  menghilangkan beban penderita dari penderitaan sehingga kesedihan dan

  kesusahannya sirna. Sebagai seorang muslim, kita perlu tahu peristiwa penting yang

  berlaku kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Isra’ Mi’raj. Peristiwa ini terjadi

  karena baginda ditimpa beberapa cobaan dan kesedihan. Baginda telah kehilangan

  orang yang selalu membelanya dalam menyampaikan dakwah yaitu isterinya

  Saidatina Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Oleh karena itu, Allah SAW

  menghiburkan Nabi Muhammad SAW dengan Isra’ Mi’raj.11

  Meskipun banyak pendapat tentang depresi ini, namun dalam al-Qur’an ada

  menyebutkan tentang gejala depresi ini berlaku dan dinyatakan juga jalan

  penyelesaian untuk mengobati gejla ini. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam

  al-Quran:

  10 Javanlabs, “Al-hadith menolong”, diakses melalui alamat http s://tafsirq.com/al-hadith/

  muslim/4677 tanggal 1 Januari 2020. 11 CNN Indonesia, “Kisah Nabi Muhammad dan Hikmah Isra Mi’raj”, diakses melalui

  alamathttp://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190402201146-284-383025/kisah-nabi-muhamm

  ad -dan-hikmah-isra-miraj tanggal 10 Januari 2020.

  https://tafsirq.com/hadits/muslim/4677https://tafsirq.com/hadits/muslim/4677http://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190402201146-284-383025/kisah-nabi-muhamm%20ad%20-dan-hikmah-isra-miraj%20tanggal%2010%20Januari%202020http://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190402201146-284-383025/kisah-nabi-muhamm%20ad%20-dan-hikmah-isra-miraj%20tanggal%2010%20Januari%202020

 • 5

  ُِل َٰلِِمينَ ٱَما ُهَو ِشَفآءٞ َورَۡحَمةٞ ل ِلُۡمۡؤِمنِيَن َولَا يَزِيُد لُۡقۡرَءانِ ٱِمَن َوُنَنز إِل َا لظ َ ٢٨َخَساٗرا

  “Dan Kami turunkan dari al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat

  bagi orang-orang yang beriman dan al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada

  orang-orang yang zalim selain kerugian” (QS. al-Isra’ : 82)12

  Ayat al-Qur’an di atas membuktikan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya.

  Kesembuhan itu bisa dinikmati setelah kita berusaha mengobatinya. Sesungguhnya

  al-Quran tidak memberikan cara praktis secara detail tetapi ia memberi panduan

  kepada umat manusia cara untuk merawatnya. Hal ini karena al-Quran itu ibarat

  permata yang memberi keindahan dari berbagai sisi. Perumpaan ini bermaksud

  walaupun al-Quran dilihat pada sisi yang lain tetap akan memberikan jawaban

  karena setiap ilmu yang berkembang pada masa kini berawal daripada al-Quran

  yang mulia.

  Dari uraian di atas, bahasan tentang “Gejala Depresi Menurut al-Qur’an

  (kajian tematik)” dianggap penting mengingat belum ada yang membuat penelitian

  tentang hal ini. Di samping itu juga, peneliti ingin mengetahui pandangan ulama

  tafsir berkaitan ayat-ayat gejala depresi serta kaidah yang bisa dilakukan oleh orang

  yang menghadapi gejala depresi dan peranan masyarakat dalam membantu orang

  yang menghadapi gejala depresi. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan

  kajian tentang permasalahan tersebut.

  B. Permasalahan

  Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok yang diangkat sebagai

  kajian utama dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Gejala Depresi menurut

  Perspektif al-Qur’an?.” Dalam upaya menguatkan pokok masalah tersebut,

  beberapa rumusan masalah yang akan diangkat yaitu:

  12Tim Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Al-Quran Dan Terjemahannya (Selangor:

  Pustaka Darul Iman, 2007), 290.

 • 6

  1. Bagaimanakah ayat-ayat al-Qur’an berkaitan dengan gejala depresi?

  2. Bagaimanakah pandangan ulama tafsir berkaitan dengan ayat-ayat

  gejala depresi?

  3. Bagaimanakah solusi yang dianjurkan dalam Islam berkaitan gejala

  depresi?

  C. Batasan Masalah

  Berdasarkan judul yang penulis angkat, pembahasan yang menjadi tumpuan

  agar tidak menyimpang dari bahasan adalah penulis hanya meneliti ayat al-Qur’an

  berkenaan gejala depresi dari segi psikis dan pandangan ulama tafsir. Selanjutnya,

  meneliti solusi atau kaidah yang dianjurkan dalam Islam ketika menghadapi

  masalah gejala depresi secara peribadi dan masyarakat.

  D. Tujuan Penelitian

  Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah:

  1. Untuk mengetahui ayat-ayat al-Qur’an tentang gejala depresi.

  2. Untuk mengetahui pandangan ulama tafsir tentang gejala depresi.

  3. Untuk menjelaskan solusi yang dianjurkan dalam Islam berkaitan

  depresi.

  E. Kegunaan Penelitian

  1. Kajian ini dapat memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa penyakit

  depresi bukan perkara yang bisa dipandang remeh.

  2. Menjadi panduan untuk seseorang yang terkena depresi agar dapat

  mengubah cara hidup dengan panduan yang telah diberikan.

  3. Menambah pengetahuan tentang depresi dan mempraktekkannya untuk

  membantu orang disekitar yang mengalami depresi.

  F. Tinjauan Pustaka

  Sepanjang telaah penulis belum penulis temukan penelitian gejala depresi

  secara ilmiah yang khusus mengkaji penafsiran al-Qur’an dan mencari panduan

  merawat gejala depresi dalam al-Qur’an. Karya ilmiah yang menyinggung

  permasalahan depresi pernah dikaji oleh Ditsar Ramadhan berjudul “Mengatasi

 • 7

  Depresi Dengan Psikoterapi Islami (Membaca dan Mengkaji al-Qur’an). Karya

  ilmiah ini menjelaskan tentang simptom dan gejala depresi. Beliau juga

  menfokuskan kepada metode psikoterapi berdasarkan ilmu psikologi untuk

  mengatasi gangguan kejiwaan atau mental seseorang. Beliau menjelaskan rawatan

  terapi dengan membaca al-Qur’an. Kaidah terapi ini dapat dijadikan satu alternatif

  baru dalam dunia psikologi. Antara surah-surah yang difokuskan dalam kajiannya

  adalah al-Fatihah, ayat-ayat pilihan al-Baqarah, al-Jin, al-Ikhlas, al-Falaq dan

  sebagainya.13

  Selain itu, kajian ilmiah yang lain judulnya ialah “Mental Disoder Dalam al-

  Qur’an” oleh Rahmi Meldayati. Fokus skripsi ini ialah penjelasan jenis mental

  disoder di dalam al-Qur’an. Selain itu, dejelaskan tentang penyebab gangguan

  mental dalam al-Qur’an. Penulis juga menjelaskan dengan lebih mendalam tentang

  manusia secara basyar dan insan. Seterusnya, penulis mengkaji makna manusia

  menurut tinjauan psikologi dan ruhani. Antara mental disoder yang diberikan

  adalah neorosis, psikosi, psikomatik dan depresi. Justeru, skripsi ini lebih

  menfokuskan kepada penyakit mental disoder di dalam al-Qur’an. 14

  Selanjutnya, kajian ilmiah daripada jurnal psikologi yang berjudul “Membaca

  al-Fatihah Reflektif Intuitif untuk Menurunkan Depresi dan Meningkatkan

  Imunitas” oleh pelajar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Jurnal ini

  menjelaskan tentang penelitian mereka untuk menurunkan depresi dan

  meningkatkan imunitas melalui pelatihan membaca al-Fatihah reflektif intuitif.

  Penelitiannya menggunakan metode eksperimen dengan pretest-posttest control

  group design. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol masing-masing terdiri

  dari 10 siswa pondok pasantren. Pengikuran tingkat stres menggunakan Depression

  Anxiety Stress Scale (DASS) dan pengukuran imunitas menggunakan alat

  hematology analyzer dengan metode slide mikroskopis. Hasil daripada penelitian

  13 Ditsar Ramadhan, “Mengatasi Depresi Dengan Psikoterapi Islami”, Universitas

  Muhammadiyah, Malang, 2016 14Rahmi Meldayati, Mental Disorder Dalam Al-Quran, Tesis (Jakarta: UIN Syarif

  Hidayatullah, 2010).

 • 8

  membaca al-Fatihah reflektif intuitif dapat menurunkan depresi dan meningkatkan

  imunitas.15

  Terdapat juga bahan ilmiah daripada buku yang berjudul “Depresi: Terpuruk

  Rasa Ingin Mati” karya Dr.Zul Azlin Razali. Buku ini menceritakan tentang faktor

  berlaku depresi, cara mengatasi penyakit depresi, kajian kedoktoran, kajian statistik

  dunia dan sebagainya. Ia menceritakan depresi menurut agama Islam, psikiatri,

  psikologi dan perawatan Islam. Perubahan cara hidup dan perubahan merupakan

  sebab berlaku depresi ini karena sekarang merupakan zaman millenials yaitu

  generasi Y dan Z. Di dalamnya juga menjelaskan perbandingan antara sedih dan

  juga depresi. Buku ini bagus untuk mengetahui apa itu depresi namun ia tidak

  menjelaskan atau menceritakan depresi itu menurut al-Qur’an.16

  Kajian ilmiah yang seterusnya adalah kajian dari Abdul Hamid yaitu dosen

  agama Islam FKIP universitas Tadulako. Judul kajian beliau adalah “Agama dan

  Kesehatan Mental dalam Perspektif Psikologi Agama”. Di dalam kajiannya, beliau

  menjelaskan tentang konsep kesehatan mental berdasarkan agama yang memiliki

  konsep jangka panjang dan tidak hanya berorientasi pada masa kini. Agama juga

  dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk

  kesehatan. Oleh itu, beliau menjelaskan tentang terapi agama yaitu dengan

  mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental

  seseorang dapat dilihat dengan kemampuan orang tersebut dalam penyesuaian diri

  dengan lingkungan dan mampu mengembangkan potensi dalam dirinya semaksimal

  yang mungkin untuk menggapai ridha Allah SWT.17

  Akhir sekali, kajian ilmiah yang saya temukan adalah skripsi daripada

  Ayudiah Uprianingsih yang berjudul “Pengaruh Terapi Murottal al-Qur’an

  Terhadap Tingat Depresi Pada Lansia Di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala

  15Tim PS Psikologi Fakultas ilmu Sosial dan Humaniora, “Membaca al-Fatihah Reflektif

  Intuitif untuk Menurunkan Depresi dan Meningkatkan Imunitas”, Jurnal Psikologi, Volume 42, No.1

  (2015) 34-46. 16 Zul Azlin Azali, Depresi Terpuruk Rasa Ingin Mati (Selangor: Dubook Press, 2018). 17 Abdul hamid, “Agama dan Kesehatan Mental dalam Perspektif Psikologi Agama”, Jurnal

  Kesehatan Tadulako, Volume 3, No.1 (2017) 1-84.

 • 9

  Kota Makassar.” Kajian ini berbentuk lapangan untuk melihat respon pengurangan

  depresi dengan mendengarkan bacaan al-Qur’an daripada golongan lansia di

  Kelurahan Bantua Kacamatan Manggaa Kota Makassar. Ia menggunakan quasi

  experimental one group pretest and post test design. Pengambilan sampel dilakukan

  dengan metode purposive sampling sehingga memperoleh sampel sebanyak 20

  orang lansia yang sesuai dengan kriteria inklusi. Alat ukur yang digunakan adalah

  quisioner BDI (Beck Depression Inventory). Hasil kjiannya membuktikan bahwa

  terapi al-Qur’an berpengaruh terhadap tingkat depresi pada Lansia di Kelurahan

  Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar.18

  Dari penelusuran pustaka yang dilakukan terhadap beberapa karya tersebut,

  dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang

  gejala depresi menurut al-Qur’an kajian tematik sebagaimana yang akan dikaji

  dalam skripsi ini. Penulis akan lebih menfokuskan kepada ayat-ayat al-Qur’an

  tentang gejala depresi serta memasukkan pandangan ulama tafsir.

  G. Metode Penelitian

  Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian tafsir (Tafsir

  Tematik) dengan pendekatan penelitian pustaka (Library Research) dengan

  menggunakan:

  1. Sumber dan Jenis Data

  Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, karena itu sumber data dalam

  penelitian ini adalah data-data literature, dokumentasi, atau berbagai sumber tertulis

  lainnya seperti buku ilmiah, majalah ilmiah, sumber arsip dokumen peribadi

  ataupun artikel. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini

  bersifat data primer dan data sekunder.

  18Ayudiah Uprianingsih, “Pengaruh Terapi Murottal al-Qur’an Terhadap Tingat Depresi

  Pada Lansia Di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar”, Skripsi (Makassar:

  Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin,2013).

 • 10

  a. Data primer ialah data literatur yang secara langsung memiliki hubungan

  secara langsung denan topik perbahasan penelitian. Maka sumber primer

  yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur’an.

  b. Data sekunder ialah data yang mendukung dan memperkuat data primer.

  Data ini bersumber dari literatur-literatur yang ada relevansinya dengan

  masalah yang dibahas. Antara kitab-kitab yang ditulis oleh ahli tafsir adalah

  seperti kitab Ibn Katsir, al-Maragi dan sebagainya. Antara buku-buku yang

  dijadikan bahan rujukan kajian penulis adalah Depresi Terpuruk Rasa Ingin

  Mati, Kaunseling Islamdan buku-buku yang berkaitan dengan judul

  penelitian.

  2. Teknik Pengumpulan Data

  Dalam teknik pengumpulan data pustaka ini, penulis berupaya mengumpulkan

  buku-buku pustaka yang ada relevansinya dengan pembahasan menggunakan

  teknik analisis data.

  3. Analisis Data

  Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data

  yang diperolehi dari data-data literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan

  bahasan penelitian. Data yang terkumpul akan dianalisis melalui metode maudhu’i.

  Langkah-langkah penerapan metode maudhu’i adalah:

  1. Menetapkan masalah yang akan dibahas topik/tema

  2. Menghimpunkan masalah yang dibahas dan menghimpunkan ayat-ayat al-

  Qur’an yang membicarakannya.

  3. Mempelajari ayat demi ayat yang berbicara tentang tema yang dipilih sambil

  melihat Asbab an-Nuzul nya.

  4. Menyusun runtutan ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan ayat-ayat yang

  sesuai dengan masa turunnya, khususnya jika berkaitan kronologi kejadian

  berkaitan dengan kisah sehingga tergambar peristiwanya dari awal sehingga

  akhir.

  5. Menyusun perbahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematis dan utuh

 • 11

  6. Melengkapi penjelasan ayat dan al-hadith, riwayat sahabat, dan lain-lain

  yang relevan bila dipandang perlu, sehingga perbahasan menjadi semakin

  jelas.

  7. Setelah tergambar keseluruhan kandungan ayat-ayat yang dibahas, langkah

  berikutnya adalah menghimpunkan masing-masing ayat pada kelompok

  uraian ayat dengan menyisihkan yang terwakili atau mengompromikan

  antara yang umum dan khusus, Muthlaq dan Muqayyad, atau yang pada

  lahirnya bertentangan sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara,

  tanpa ada pemaksaan sehingga lahir satu simpulan tentang pandangan al-

  Qur’an menyangkut pada tema yang dibahas.

  H. Sitematika Penulisan

  Sistematika penulisan ini adalah sebagai gambaran agar mudah memahami isi

  skripsi ini dan menfokuskan kepada bahasan penelitian. Adapun sistematika

  penulisannya sebagai berikut:

  Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mana dalam bab ini memaparkan

  latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka,

  metode penelitian dan sistematika penulisan.

  Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang depresi yang berisi definisi

  depresi, faktor, gejala, jenis-jenis depresi, kesan mengahadapi depresi dan depresi

  menurut Islam.

  Bab ketiga, memaparkan ayat-ayat dan lafaz dalam al-Qur’an yang berkaitan

  dengan gejala depresi. Klasifikasi Asbab al-Nuzul dan meletakkan penafsiran para

  ulama tafsir.

  Bab keempat akan dibahaskan tentang solusi yang dianjurkan oleh agama

  Islam untuk merawat gejala depresi secara peribadi dan juga orang sekeliling.

  Bab kelima adalah penutup dalam penelitian yang berisikan

  kesimpulanyang telah didapati melalui analisis kajian, saranan serta harapan yang

  sebaiknya dilakukan untuk mengembangkan penelitian tentang tema ini.

 • 12

  BAB II

  TINJAUAN UMUM TENTANG DEPRESI

  Depresi adalah salah satu penyakit gangguan jiwa atau masalah mental yang

  bisa terjadi kepada siapa saja tanpa mengenal batas usia, status, ras, etnis, atau strata

  sosial. Depresi ini disebabkan dua faktor yaitu internal dan eksternal. Penderita

  depresi akan mengalami perubahan pola hidup yang tidak normal selama lebih dua

  minggu berturut-turut. Tanda-tandanya bisa dilihat dari segi fisik dan cara berfikir

  penderita depresi yang dipenuhi dengan perkara negatif. Setiap manusia memiliki

  tahap yang berbeda dalam mengatasi masalah yang datang karena budaya dan

  lingkungan serta proses belajar setiap manusia berbeda. Oleh karena itu, depresi

  mempunyai beberapa tahap yaitu ringan, sederhana dan berat. Namun, depresi pada

  pandangan Islam adalah bergantung kepada tahap keyakinan manusia kepada

  pencipta.

  A. Definisi Depresi

  Depresi adalah kata yang memiliki banyak arti. Diantaranya adalah menurut

  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Depresi merupakan gangguan mental umum

  yang muncul dengan suasana hati yang tertekan, kehilangan minat atau kesenangan,

  penurunan energi, perasaan bersalah atau rendah diri, menghadapi gangguan tidur

  atau nafsu makan, dan konsentrasi yang buruk.19 Definisi lain bagi depresi adalah

  suatu keadaan yang berhubungan dengan suasana hati yang dapat diindikasikan

  dalam semua aspek perilaku baik itu afeksi, kognisi maupun konasi.20

  Terdapat pelbagai definisi depresi menurut ahli psikologi. Menurut Rice PL

  (1992), depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang

  mewarnai seluriuh proses mental (berpikir, berperasaan, berperilaku) seseorang.

  Pada umumnya mood yang secara dominan muncul adalah perasaan tidak berdaya

  dan kehilangan harapan. Menurut Iyus Yosep (2007), depresi adalah salah satu

  19Marina Marcus, “Depression”, diakses melalui alamat https://www.scribd.com/

  document/389 234451/who-paper-depression-wfmh-2012-pdf tanggal 17 Maret 2020. 20Ahmad Razak, “Terapi Spiritual Islam: Suatu Model Penanggulan Gangguan Depresi”,

  Jurnal Ilmiah Psikologi,IJIP 6(2)(2014), 70.

  https://www.scribd.com/%20document/389%20234451/who-paper-depression-wfmh-2012-pdfhttps://www.scribd.com/%20document/389%20234451/who-paper-depression-wfmh-2012-pdf

 • 13

  bentuk gangguan jiwa pada perasaan yang ditandai kemurungan, kesedihan,

  kelesuan kehilangan gairah hidup, tidak ada semangat, dan merasa tidak berdaya,

  perasaan bersalah atau berdosa, tidak berguna dan berputus asa.21

  Melalui definisi yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa depresi adalah

  gangguan jiwa yang dapat diketahui melalui gejala yang berlaku kepada penderita

  depresi. Dapat kita lihat bahwa depresi ini adalah gangguan jiwa yang bertentangan

  dengan definisi kesehatan mental. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),

  kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu menyadari

  potensi dirinya sendiri, sehingga dapat mengatasi tekanan yang normal dalam

  kehidupan, dapat bekerja secara produktif dan baik, serta mampu memberikan

  kontribusi untuk komunitasnya.22

  Oleh itu, dapat disimpulkan bahwa depresi ini adalah gangguan jiwa yang

  menganggu kehidupan sehariannya menjadi tidak produktif serta cara berfikir

  penderita depresi menjadi negatif dan menurun.

  B. Faktor Terjadi Depresi

  Penderita depresi bisa diakibatkan oleh kombinasi dua faktor yaitu internal dan

  eksternal. Kedua faktor ini saling berhubung dalam mengakibatkan seseorang bisa

  mengalami depresi.

  1. Faktor Internal

  Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri dan

  biasanya berupa sikap juga sifat yang ada pada diri individu tersebut.23 Menurut

  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internal adalah menyangkut bagian

  21 Aries Dirgayunita, “Depresi, Penyebab dan Penangannya”, Jurnal An-Nafs, Vol.1 No.1

  (2016), 4. 22Ikhwan Fuad, “Menjaga Kesehatan Mental Perspektif Al-Qur’an dan Al-hadith”, Jurnal

  An-Nafs, Vol.1 No.1 (2016), 34. 23Tim, “Apa Yang Dimaksud dengan Faktor Internal Dan Eksternal”, diakses melalui

  https://brainly.co.id/tugas/2520902 tanggal 18 Maret 2020.

  https://brainly.co.id/tugas/2520902

 • 14

  dalam tubuh, diri dan sebagainya.24 Diantara faktor internal yang

  mempengaruhi penderita depresi adalah:

  a. Pengaruh Biologi

  Beberapa penelitian menemukan bahwa gangguan depresi dipengaruhi

  oleh faktor biologi yang ditemui oleh ahli bidang genetika. Hasil yang

  ditemukan adalah faktor keturunan dari orang tua dapat mempengaruhi

  seseorang mengalami depresi. Hal ini bisa kita temukan dalam masyarakat

  kita bahwa banyak orang mengalami depresi yang menurut sejarah

  silsilahnya.25Hasil analisis beberapa kajian daripada Levinson, ahli keluarga

  dekat kepada penderita depresi mempunyai risiko 15-25% ditimpa penyakit

  yang sama yaitu depresi.26

  Selain faktor genetika, banyak pakar dan sarjana seperti McIntosh,

  Sussman dan Goodwin bersepakat mengatakan bahwa pengambilan

  narkoba akan menjadikan manusia kepada masalah emosi seperti

  kemurungan major. Hal ini berlaku jika penagih keputusan barang yang

  ditagih karena narkoba atau kelakuan menagih yang berpanjangan akan

  merubah struktur mikro otak.27

  b. Gila Jabatan dan Stoke

  Gila jabatan dikenali sebagai Post Power Syndrome. Setelah tidak

  berkuasa lagi atau turun jabatan ia bisa megalami gangguan keseimbangan

  emosional dan ini dapat memunculkan berbagai keluhan somatik,

  kecemasan maupun depresi. Tindakan yang dilakukan oleh golongan ini,

  mereka gemar mengkritik pemerintahan yang kadang nampak berlebihan

  dan sok reformasi.28

  24KBBI, “Arti Kata Internal”, diakses melalui https://kbbi.web.id tanggal 18 Maret 2020. 25 Zaenal Abidin, “Studi Agama: Upaya Terapi Depresi Secara Islami”, Jurnal Komunika,

  Vol.11, No.1 (2017), 78. 26 Zul Azlin Razali, Depresi Terpuruk Rasa ingin Mati (Selangor, Dubook Press,2018),46. 27Ibid. 47 28Unair News, “Mewaspadai Sindrom Kekuasaan”, diakses melalui http://news.unair.

  ac.id/2016/08/12/mewaspadai-sindrom-kekuasaan/ tanggal 18 Maret 2020.

  https://kbbi.web.id/

 • 15

  Pasca stroke pula adalah kelainan neuropsikologis yang menjadikan

  kelumpuhan pada organ dan otot secara fisik serta kerusakan pada susunan

  saraf otak sehingga terjadi depresi dan menganggu penyesuaian diri dengan

  lingkungan.29 Beratnya depresi ini mempunyai kaitan dengan lokasi lesi di

  otak dan depresi memberi dampak negatif terhadap penyembuhan stroke.30

  Selain dari itu, orang yang mengalami stroke menghadapi depresi karena

  adanya gangguan disforik mood yaitu perasaan tidak enak, merendahkan

  diri, tertekan batinnya, perasaan tidak berguna, perasaan berdosa dan

  sebagainya.

  2. Faktor Eksternal

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksternal adalah

  menyangkut bagian luar tubuh atau diri.31 Selain dari faktor dalaman, seseorang

  itu juga bisa mengalami depresi diakibatkan oleh berbagai faktor luarannya.

  Terutama orang yang mengalami tekanan berbagai persoalan hidup yang berat,

  sedang dirinya tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup. hal

  ini bisa terjadi karena setiap manusia memiliki kemampuannya tersendiri yang

  dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan yang diterima dan sebagainya.

  Diantara faktor luaran yang mempengaruhi adalah:

  a. Faktor Sosial

  Faktor sosial bisa dikenali sebagai faktor lingkungan hidup. Kebutuhan

  sosial antara lain berupa kebutuhan seksual, bekerja, belajar, mencari teman,

  berkumpul, berkeluarga dan sebagainya. Kepribadian manusia merupakan

  satu sistem psikofisis yang dinamis, yang dipenuhi ketegangan untuk

  memenuhi kebutuhannya. Ketegangan ini akan berkurang bila kebutuhan

  kehidupan dipenuhi. Sebagai contoh ketegangan yang berlaku seperti

  29 Zaenal Abidin, “Studi Agama: Upaya Terapi Depresi Secara Islami”, Jurnal Komunika,

  Vol.11, No.1 (2017), 78. 30 Jeanette R. Suwantara, “Depresi Pasca-Stroke: Epidiomologi, Rehabilitasi dan

  Psikoterapi”, Jurnal Kedokter Trisakti, Vol. 23, No. 4 (2004). 31KBBI, “Arti Kata Eksternal”, diakses melalui https://kbbi.web.id tanggal 18 Maret 2020.

  https://kbbi.web.id/

 • 16

  masalah keuangan, masalah keluarga, menghadapi bencana, trauma semasa

  kecil dan sebagainya.

  Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan struktur sokongan antara

  orang lain. Dalam hal ini, setiap orang dicintai dan mencintai, ingin dihargai

  sesama manusia dan ingin mendapat posisi dan status sosial yang baik.32

  Perkara inilah yang mewujudkan keyakinan pada dirinya sendiri. Jika

  kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain tidak terpenuhi ia akan

  berisiko tinggi untuk mengalami depresi.

  b. Faktor Psikologi

  Selain daripada faktor biologi dan soisal, faktor psikologi juga

  disepakati oleh ilmuwan-ilmuwan neurosains dan psikiatri bahwa ia juga

  antara punca berlakunya depresi. Faktor psikologi berkait dengan individu

  itu sendiri, yaitu cara pandang seseorang terhadap dunia yang sudah tentu

  dipengaruhi oleh cara seseorang dibesarkan dan adat budaya yang

  memayunginya. Hal ini bermaksud bahwa seseorang itu mudah mengalami

  depresi melalui cara seseorang itu menangani atau menghadapi cabaran yang

  mendatang karena ia bergantung kepada kepribadian dan personaliti

  seseorang.33

  Selain itu, banyak manusia yang merasa tidak brguna dan rendah diri

  yang berlebihan. Menurut teori Coleman, bahwa kondisi ini merupakan

  kritik diri dan rasa tidak mampu diri adalah dua sifat yang paling sering

  menimbulkan rasa bersalah dalam diri seseorang.seseorang yang dalam

  hidupnya hanya berorientasi terhadap rasa tak berguna, rasa bersalah, merasa

  tak bermakna, rasa rendah diri, sudah pasti kondisi psikologisnya menjadi

  tidak aman dan tertekan sepanjang hidupnya, bahkan tidak merasakan

  32 Yusak Burhanuddin, Kesehatan Mental untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKK,

  (Bandung, Pustaka Setia, 1999), 39. 33 Zul Azlin Razali, Depresi Terpuruk Rasa ingin Mati (Selangor, Dubook Press,2018),48.

 • 17

  kebahagiaan hidup. Ia selalu menyibukkan diri berdialog dengan diri sendiri,

  yang selanjutnya akan terjadi disorientasi terhadap lingkungan.

  c. Faktor Spiritual

  Faktor spiritual juga adalah perkara yang bisa mempengaruhi

  seseorang itu mengalami depresi. Hal ini banyak diperkatakan oleh

  kebanyakan ahli psikologi dan pakar psikiatri. Faktor ini seharusnya

  dibincangkan dalam faktor sosial tetapi banyak sarjana menarik keluar faktor

  agama supaya ia dapat berdiri dengan sendiri dan dapat diperhalusi lagi

  pembahasannya.34

  Agama merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan

  manusia. Banyak manusia yang mengalami depresi karena kurang keyakinan

  terhadap agama terutama ketika menghadapi masalah. Perlu difahami bahwa

  hubungan antara kejiwaan dan agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa,

  terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan

  Yang Maha Esa. Sikap pasrah ketika diduga akan mewujudkan sikap positif,

  seperti rasa bahagia, rasa puas, sukses, merasa aman dan sebagainya. Kondisi

  inilah yang menjadikan manusia sesuai dengan fitrah kejadiannya yaitu sehat

  jasmani dan ruhani.35

  Pada hakikatnya, agama telah mengajar dan memberi panduan kepada

  kita cara menghadapi masalah yang datang melalui al-Qur’an dan al-hadith.

  Nilai-nilai murni telah dicontohi oleh Baginda Nabi Muhammad SAW.

  Sebagaimana yang kita tahu bahwa Baginda SAW adalah manusia yang

  menerima dugaan yang sangat besar yang menjadikan Baginda SAW kuat

  untuk menyampaikan risalah Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

  34Ibid. 48. 35Abdul Hamid, “Agama Dan Kesehatan Mental Dalam Perspektif Psikologi Agama”,

  Jurnal Kesehatan Tadulako, Vol.3, No. 1 (2017), 7.

 • 18

  ِ ٱ َكاَن لَُكۡم فِي رَُسولِ ل ََقدۡ ْ لل َ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ل َِمن َكاَن يَرُۡجواَُ ٱأ لل َ

  َ ٱَوَذَكَر ٓأۡلِخرَ ٱلَۡيۡومَ ٱوَ ٨٢َكثِيٗرا لل َ“Sungguh, telah ada pada diri Rasulullahitu suri tauladan yang baik bagimu yaitu

  bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang

  banyak mengingat Allah”. (QS.Al-Ahzab:21).36

  C. Gejala Depresi

  Gejala atau ciri-ciri depresi yang timbul bukan hanya sekadar rasa sedih

  semata. Tetapi ia dapat dilihat melalui berbagai gejala yang dizahirkan oleh

  penderita depresi. Penderita depresi bisa dikenal pasti jika ia mengalami lima atau

  lebih gejala selama dua minggu dan menunjukkan perubahan prilaku berbanding

  masa lepas. Individu yang mengalami depresi akan menunjukkan gejala dari segi

  psikis, fisik dan sosial. Gejalanya adalah seperti berikut:

  1. Gejala Psikis

  Psikis adalah rohani dan jiwa.37Menurut Fatahillah, seseorang yang sedang

  mengalami depresi akan mengalami gejala psikis seperti manifestasi emosional.

  Individu yang mengalami depresi memiliki perasaan yang tidak menyenangkan,

  perasaan negatif terhadap diri secara berlebihan, merasa putus asa, merasa tidak

  berguna, mudah marahatau muda sensitif, merasa bersalah serta menjauhkan

  diri dari orang sekeliling.

  Selanjutnya, manifestasi kognitif yaitu penderita depresi mempunyai

  persepsi dan penilaian yang sangat rendah terhadap diri sendiri secara

  berlebihan hampir setiap hari. Ia juga gagal untuk memberi fokus sehingga

  sukar untuk mereka membuat sesuatu keputusan. Hal ini terjadi karena

  konsertasi pikirannya sudah sangat terganggu, serta munculnya persepsi negatif

  terhadap dirinya sendiri. Misalnya, merasa tidak berguna, tidak memiliki

  kemampuan apa-apa, merasa berdosa dan merasa terhukum.

  36 Tim Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Al-Quran Dan Terjemahannya (Selangor:

  Pustaka Darul Iman, 2007), 420. 37Windy Novia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya,Kashiko Press), 366.

 • 19

  Motivasi mereka juga akan berkurang karena telah dipenuhi dengan

  pemikiran yang negatif terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Selain mereka

  menyerah dalam menjalani kehidupan, mereka juga kehilangan minat untuk

  beraktivitas sama ada secara individu atau berkelompok. Perkara yang banyak

  penderita depresi akan merasai adalah perasaan ingin bunuh diri untuk

  menghilangkan penderitaan yang ditanggung atau mendengar halusinasi

  sendiri.

  2. Gejala Fisik

  Penderita depresi tidak hanya dikesan melalui gejala psikis sahaja. Ia juga

  bisa mempengaruhi fisik seseorang itu. Antara gejala yang bisa dilihat adalah

  penderita depresi kehilangan atau bertambah berat badan yaitu ia mengalami

  perubahan 5% daripada berat badan dalam masa sebulan. Hal ini karena selera

  makan penderita depresi berubah sama ada bertambah atau berkurang hampir

  setiap hari.38

  Selain itu, mereka juga bisa mempengaruhi secara negatif fungsi dan cara

  kerja organ tubuh. Hal ini ditandai dengan simptom-simptom seperti pergerakan

  fisik menjadi lemban, lemah, lesu serta kurang energik. Selain itu, mereka

  sering mengeluh rasa sakit kepala, pusing, insomnia atau hipersomnia. Perkara

  yang paling jelas terlihat adalah menurunnya tingkat aktivitas seperti

  kehilangan minat atas hobi atau aktivitas yang sebelumnya disukai.

  Meskipun gejala-gejala diatas dimiliki oleh seseorang, namun, ia dapat

  diidentifikasi setelah mengalami gejala ini melebihi masa selama dua minggu

  berturut-turut. Perlu ditekankan juga bahwa tidak semua gejala ini dialami oleh

  penderita depresi. Gejala yang mucul tergantung kepada tingkat keparahan

  depresi yang dialami. Tingkat keparahan depresi terbahagi kepada tiga yaitu

  ringan, sederhana dan berat. Misalnya, depresi ringat bisa menyebabkan

  aktivitas sehari-hari dan hubungan sosial terganggu, sedangkan penderita

  38Firdaus Mukhtar dan Tan Po Oei, Terapi Kognitif Tingkah Laku Bagi Rawatan

  kemurungan (Selangor,Pecetakan Info Meditasi, 2013), 21.

 • 20

  depresi berat benar-benar tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan

  membina hubungan dengan orang lain.39

  D. Depresi Menurut Pandangan Islam

  Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa depresi adalah sebahagian

  gangguan mental atau gangguan jiwa. Melalui definisi depresi daripada para ahli

  psikologi kita sudah bisa mengetahui bahwa depresi ini dimulai dari jiwa

  seseorang. Sebelum penulis meneruskan tentang depresi menurut Islam, penulis

  akan memberikan definisi Islam terlebih dahulu. Islam berasal dari kata salima

  yang bermaksud selamat dan sejahtera. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya

  menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Dari kata aslama itulah terbentuk kata

  Islam.40

  Dihubungkan dengan pengertian Islam bahwa kesehatan mental dari

  perspektif Islam merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengelola

  terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian

  dengan diri sendiri serta lingkungan sekitarnya secara dinamis berdasarkan al-

  Qur’an dan as-Sunnah. Konsep kesehatan mental atau altibb al-ruhani pertama kali

  diperkenalkan dalam dunia kedoktoran Islam oleh seorang dokter yang bernama

  Abu Zayd Ahmed Ibnu Sahl al-Balki. Beliau menggunakan istilah Tibb al-Qalb

  untuk menjelaskan kesehatan mental. Menurut beliau, badan dan jiwa bisa sehat

  dan sakit. Inilah yang disebut keseimbangan dan ketidakseimbangan. Misalan

  ketidakseimbangan dalam tubuh bisa menyebabkan demam, sakit kepala, dan

  sebagainya. Ketidakseimbangan jiwa pula akan menyebabkan kemarahan,

  kegelisahan, kesedihan dan gejala-gejala yang berhubung dengan kejiwaan.41

  Sebagaimana yang kita ketahui bahwa agama merupakan hal yang tidak bisa

  dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini karena, hubungan antara agama

  39Tjin Willy,”Gejala depresi”, diakses melalui alamat https://www.alodokter.com/depresi

  /gejala tanggal 20 Maret 2020. 40 Misbahuddin Jamal, “Konsep al-Islam Dalam al-Qur’an”, Jurnal al-Ulum, Vol.11, No.2,

  (2011), 285 41Ersya Siti Dzulisa, “Kesehatan Mental Dalam Perspektif Islam”, diakses melalui alamat

  https://www.kompasiana.com/ershadzulisa/5dfe06e4097f364c6a6aa442/kesehatan-mental-dalam-

  perspektif-islam tanggal 22 Maret 2020.

  https://www.alodokter.com/depresi%20/gejalahttps://www.alodokter.com/depresi%20/gejalahttps://www.kompasiana.com/ershadzulisa/5dfe06e4097f364c6a6aa442/kesehatan-mental-dalam-perspektif-islamhttps://www.kompasiana.com/ershadzulisa/5dfe06e4097f364c6a6aa442/kesehatan-mental-dalam-perspektif-islam

 • 21

  sebagai suatu keyakinan dan kesehatan jiwa, terletak pada sikap penyerahan diri

  seseorang terhadap suatu kuasa Yang Maha Esa. Namun, pengingkaran manusia

  terhadap agama mungkin karena faktor kepribadian maupun lingkungan masing-

  masing. Terdapat beberapa kasus yang membuktikan bahwa adanya hubungan

  antara faktor keyakinan dengan kesehatan jiwa atau mental. Antara pernyataan

  oleh seorang ilmuwan yaitu Carel Gustay beliau menyatakan bahwa “[d]iantara

  pasien saya setengah baya, tidak seorang pun yang penyebab penyakit kejiwaannya

  tidak dilatarbelakangi oleh aspek agama”.42

  Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa dalam diri manusia yaitu qalbu

  bertindak sebagai raja dan akal sebagai perdana menteri yang akan menginterpretasi

  dan melaksanakan apa yang menjadi keinginan sang raja. Selain itu, Gymnastir

  menyebutkan bahwa munculnya konflik, stress, depresi dan ketidakbahagiaan

  adalah karena adanya keresahan, kegelisahan dan ketidak tenangan dalam hati. Bila

  hati sedang sakit maka tindak dan perilaku manusia akan menyimpang atau mental

  menjadi tidak sehat karena hati merupakan pangkal dari segala perbuatan.43

  Dalam diri manusia ada tiga bagian potensi yaitu akal, qalb dan nafsu. Qalbu

  adalah sentral penentu baik buruknya diri manusia. Di dalam qalbu terdapat empat

  lapisan yaitu shadar, qalbu, fuad dan lubb. Lapisan pertama adalah shadar,yaitu

  suatu tempat dimana terjadinya tarik-menarik antara kutub kebaikan dan kutub

  kefasikan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an yang berbunyi:

  لَۡهَمَهاَََٰها فَأ ٢فُُجورََها َوَتۡقَوى

  “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan

  ketakwaannya”. (QS as-Syams: 8).44

  42Abdul Hamid, “Agama Dan Kesehatan Mental Dalam Perspektif Psikologi Agama”,

  Jurnal Kesehatan Tadulako, Vol.3, No. 1 (2017), 7. 43Ahmad Razak, “Terapi Spiritual Islam: Suatu Model Penanggulan Gangguan Depresi”,

  Jurnal Ilmiah Psikologi,IJIP 6(2)(2014), 70. 44 Tim Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Al-Quran Dan Terjemahannya (Selangor:

  Pustaka Darul Iman, 2007), 595.

 • 22

  Lapisan kedua adalah qalbu, yaitu tempat memancarnya cahaya imaniah.

  Lapisan ini ketiga adalah fuad, yaitu wilayah qalbu yang lebih dalam tempat dimana

  terpancarnya cahaya makrifah. Sedangkan lapisan yang paling dalam adalah lubb,

  yaitu merupakan pusat kekuatan spiritual manusia karena disinilah tersimpan

  kekuatan ilahiyah. Apabila kutub kebaikan lebih kuat pada shadar maka praktis

  qalbu dan fuad semakin bersinar. Ini akan membuat qalbu manusia sehat. Qalbu

  yang sehat menyebabkan cara berpikir (akal) manusia menjadi baik dan secara

  otomatis perilakunya menjadi terarah dan terkontrol dengan baik. Begitu juga

  sebaliknya jika kutub keburukan lebih kuat pada lapisan shadar karena ia akan

  menjadikan perilakunya tidak sehat.

  Sesungguhnya, di dalam al-Qur’an tidak dinyatakan ayat yang khusus dengan

  depresi. Tetapi terdapat fenomena yang membawa arti kesedihan yang teramat

  sehingga efek kehidupan manusia dari segi fisik dan mental. Antara fenomena yang

  terjadi dalam Islam adalah ‘amul huzni yaitu tahun kesedihan bagi Nabi

  Muhammad SAW karena kehilangan istri tercinta yaitu saidatina Khadijah dan

  pamannya Abu Talib. Oleh itu Allah SWT datangkan Isra’ Mikraj kepada Nabi

  untuk menghiburkan Baginda Nabi SAW.

  Antara ayat al-Qur’an yang bisa kita kaitkan dengan gejala depresi adalah

  daripada surah Yusuf. Firman Allah SWT:

  ََٰبنِي َ ْ ٱ َي ُسواْ مِ ۡذَهُبوا ِخيهِ َولَا تَاْۡي َفَتَحس ََۡوِ ن يُوُسَف َوأ ِه ٱُسواْ ِمن ر َ ۥّن َهُ إِ لل َ

  ۡوِ لَا يَاْۡي ِ ٱ ُُس ِمن ر َ َٰفُِرونَ ٱ لَۡقۡومُ ٱإِل َا لل َ ٢٨ لَۡك“Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan

  saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada

  berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir" (QS Yusuf: 87)

  Allah SWT memberitakan kepada nabi Ya’qub bahwa dia menyuruh anak-

  anakya untuk mencari berita tentang Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Dia

  membangkitkan semangat, memberi kabar gembira dan menyuruh mereka agar

  tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT dan agar terus berharap dan memohon

 • 23

  kepada Allah SWT supaya tercapai maksud dan tujuan mereka, karena hanya

  orang-orang kafirlah yang berputus asa dari rahmat Allah SWT.

  Selain itu, kisah Maryam yang mengandung dan melahirkan Nabi Isa AS yaitu

  beliau telah memencilkan diri dan kandungannya ke tempat yang jauh. Di saat

  beliau ingin melahirkan ia hampir berputus asa dan telah dipujuk oleh Jibril AS agar

  tidak bersedih hati. Sebagaimana firman Allah SWT:

  َجآَءَهاَقَالَۡت َيَٰلَۡيتَنِي ِمت ُ َقۡبَل َهََٰذا َوُكنُت لن َۡخلَةِ ٱإِلَيَٰ ِجۡذِع لَۡمَخاُض ٱ فَأ

  ا نِسي ٗ ٨٢نَۡسٗيا م َ“Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal

  pohon kurma, dia berkata: "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan

  aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan"

  Dalam keadaan lemah dan kesakitan itu, Allah pun memerintahkan Maryam

  untuk menggegarkan pohon tamar supaya dapat menikmati bertenaga semula untuk

  meneruskan hidup. Begitulah Allah Taala mengajar Maryam untuk berusaha serta

  bertawakal walau apapun yang berlaku kerana itu merupakan sunatullah.

  Oleh itu, agama juga adalah antara faktor yang mempengaruhi seseorang

  mengalami depresi meskipun ia bukanlah faktor yang major. Sebagaimana kita lihat

  dalam al-Qur’an orang yang beriman juga merasakan sedih dan berputus asa.

  Namun, indahnya Islam karena memberi panduan agar kita tidak terus jatuh dan

  berputus asa dari rahmat Allah SWT.

 • 24

  BAB III

  AYAT-AYAT TENTANG GEJALA DEPRESI DALAM AL-QUR’AN

  A. Lafaz dan Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Gejala Depresi

  1. Lafaz Ta’sa )تأس(

  a. Surah al-Maa’idah Ayat 26

  ۛۡ يَتِيُهوَن فِي قَاَل ۡرَبعِيَن َسَنٗةَۡرِض ٱفَإِن ََها ُمَحر ََمٌة َعلَۡيِهۡمۛۡ أ

  ََس َعلَ لۡأ

  ۡي فَلَا تَأ

  ٨٢ لَۡفَِٰسقِينَ ٱلَۡقۡومِ ٱ“Allah berfirman, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu terlarang buat

  mereka selama empat puluh tahun, selama itu, mereka akan berputar-putar

  kebingungan di bumi. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib

  orang-orang yang fasik itu.”45

  b. Surah al-Maa’idah Ayat 68

  ۡهَل قُۡل َأ ْ لِۡكَتَٰبِ ٱَيَٰٓ َٰةَ ٱ لَۡسُتۡم َعلَيَٰ َشۡيٍء َحت َيَٰ تُقِيُموا َمآ وَ لۡإِّنِجيَل ٱوَ لت َۡوَرى

  ب َِك ّنزَِل إِلَۡيَك مِن ر َُٓ أ ا ِۡنُهم م َ ب ُِكۡمۗۡ َولََيزِيَدن َ َكثِيٗرا م ِن ر َ ّنزَِل إِلَۡيُكم م

  ُأ

  َس َعلَي َٰۡفِرِينَ ٱِم لَۡقوۡ ٱُطۡغَيَٰٗنا َوُكۡفٗراه فَلَا تَأ ٢٢ لَۡك

  “Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun

  hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan al-Qur’an yang

  diturunkan kepadamu dari Tuhanmu". Sesungguhnya apa yang diturunkan

  kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan

  kekafiran kepada kebanyakan dari mereka, maka janganlah kamu bersedih hati

  terhadap orang-orang yang kafir itu.”46

  45 Tim Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Al-Quran Dan Terjemahannya (Selangor:

  Pustaka Darul Iman, 2007), 112. 46 Tim Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Al-Quran Dan Terjemahannya (Selangor:

  Pustaka Darul Iman, 2007), 119.

 • 25

  c. Surah al-Hadid Ayat 23

  َُٰكۡمۗۡ وَ ل َِكۡيلَا َسۡواْ َعلَيَٰ َما فَاتَُكۡم َولَا َتۡفرَُحواْ بَِمآ َءاتَىُۡ ٱتَأ ل َ لَا يُِحب ُ كُ لل َ

  ٨٢ُمۡخَتاٖل فَُخوٍر “Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap

  apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa

  yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang

  sombong lagi membanggakan diri.” (QS Al-Hadid: 23)47

  2. Lafaz Tab’isu )تبئس)

  a. Surah Hud Ayat 36

  وِحيَ ُّن َهُ َوأ

  َن قَۡد َءاَمَن فَلَا تَبَۡتئ ُِۡس بَِما لَن يُۡؤِمَن ِمن قَۡوِمَك إِل َا مَ ۥإِلَيَٰ ّنُوٍ أ

  ٢٢َكاّنُواْ َيۡفَعلُوَن “Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di

  antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman (saja), karena itu janganlah

  kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan” (QS Hud: 36)48

  b. Surah Yusuf Ayat 69

  ا ُخوَك فَلَا تَبَۡتئ ُِۡس بَِما َولَم ََّنَا۠ أ

  َه قَاَل إِّن ِٓي أ َخاهُ

  ََدَخلُواْ َعلَيَٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ إِلَۡيهِ أ

  ٢٦َكاّنُواْ َيۡعَملُوَن “Dan tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf. Yusuf membawa saudaranya

  (Bunyamin) ke tempatnya, Yusuf berkata: "Sesungguhnya aku (ini) adalah

  saudaramu, maka janganlah kamu berdukacita terhadap apa yang telah mereka

  kerjakan” (QS Yusuf: 69)49

  47 Tim Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Al-Quran Dan Terjemahannya (Selangor:

  Pustaka Darul Iman, 2007), 540. 48Tim Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Al-Quran Dan Terjemahannya (Selangor:

  Pustaka Darul Iman, 2007), 225. 49 Tim Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Al-Quran Dan Terjemahannya (Selangor:

  Pustaka Darul Iman, 2007), 243.

 • 26

  3. Lafaz Bakhi’un )بخع(

  a. Surah As-Syua’ara Ayat 3

  ل َ لََعل ََك َ ٢ا يَُكوّنُواْ ُمۡؤِمنِيَن َبَِٰخٞع ن َۡفَسَك أ

  “Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka

  tidak beriman” (QS As-Syu’ara: 3)50

  b. Surah al-Kahfi Ayat 6

  َسًفا لَۡحِديِث ٱَبَِٰخٞع ن َۡفَسَك َعلَيَٰٓ َءاَثَٰرِهِۡم إِن ل َۡم يُۡؤِمُنواْ بَِهََٰذا فَلََعل ََك َ ٢أ

  “Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati

  setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini

  (Al-Qur’an)” (QS Al-Kahfi: 6)51

  4. Lafaz ‘Asafa )أسف( a. Surah al-A’raf Ayat 150

  ا ِسٗفا قَاَل بِۡئَسَما َخلَۡفُتُموِِن ِمۢن َبۡعِدٓيۖٓ ۦ يَٰ قَۡوِمهِ رََجَع ُموَسيَٰٓ إِلَ َولَم َََغۡضَبََٰن أ

  لَۡقي َۡمَر َرب ُِكۡمه َوأ

  ََعِجلُۡتۡم أ

  َلَۡوا َ ٱأ

  َهُ لۡأ ِخيهِ يَُجر ُ

  َِس أ

  َۡخَذ بَِرأ

  َ ۡبنَ ٱإِلَۡيهِ قَاَل ۥٓ َوأ

  م َ إِن َ ُْ َيۡقُتلُوّنَنِي فَ ۡسَتۡضَعُفوِِن ٱلَۡقۡومَ ٱأ ۡعَدآءَ ٱلَا تُۡشِمۡت بَِي َوََكُدوا

  ََولَا لۡأ

  َٰلِِمينَ ٱلَۡقۡومِ ٱتَۡجَعلۡنِي َمَع ٢٥١ لظ َ“Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati

  berkatalah dia: "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah

  kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musapun

  melemparkan luh-luh (Taurat) itu dan memegang (rambut) kepala saudaranya

  (Harun) sambil menariknya ke arahnya, Harun berkata: "Hai anak ibuku,

  sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka

  membunuhku, sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira

  50 Tim Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Al-Quran Dan Terjemahannya (Selangor:

  Pustaka Darul Iman, 2007), 367. 51 Tim Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Al-Quran Dan Terjemahannya (Selangor:

  Pustaka Darul Iman, 2007), 294.

 • 27

  melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang

  yang zalim” (QS Al-A’raf: 150)52

  b. Surah Yusuf Ayat 84

  ََٰسَفيَٰ َعلَيَٰ يُوُسَف وَ َوتََول َ

  َأ ۡت ٱَعۡنُهۡم َوقَاَل َيَٰٓ ُهَو فَ لُۡحۡزنِ ٱَعۡيَناهُ ِمَن ۡبَيض َ

  ٢٤َكِظيٞم “Dan Ya´qub berpaling dari mereka (anak-anaknya) seraya berkata: "Aduhai

  duka citaku terhadap Yusuf", dan kedua matanya menjadi putih karena

  kesedihan dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya (terhadap anak-

  anaknya)” (QS Yusuf: 84)53

  c. Surah Taha Ayat 86

  لَۡم يَعِۡدُكۡم َرب ُُكۡم وَۡعًدا ۦ ُموَسيَٰٓ إِلَيَٰ قَۡوِمهِ فَرََجعَ َََٰقۡوِم أ ِسٗفاۚ قَاَل َي

  ََغۡضَبََٰن أ

  َفَطاَل َعلَۡيُكُم َۚ أ ِن ۡهدُ لۡعَ ٱَحَسًنا ن يَِحل َ َعلَۡيُكۡم َغَضٞب م

  ََردت ُۡم أ

  َۡم أ

  َأ

  وِۡعِدي ۡخلَۡفُتم م ََب ُِكۡم فَأ ٢٢ر َ

  “Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Berkata Musa: "Hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu

  suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu

  atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu, dan kamu

  melanggar perjanjianmu dengan aku?” (QS Taha: 86)54

  5. Lafaz ‘Asaa)آسى( a. Surah al-a’araf Ayat 93

  َِٰ َوّنََصۡحُت لَُكۡمه َعۡنُهۡم َوقَاَل َيََٰقوۡ َفَتَول َ َلَِٰت َرّب ۡغُتُكۡم رَِسَٰ

  بۡلََِم لََقۡد أ

  ٦٢فََكۡيَف َءاَسيَٰ َعلَيَٰ قَۡوٖم َكَٰفِرِيَن “Maka Syu´aib meninggalkan mereka seraya berkata: "Hai kaumku,

  sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan

  52 Tim Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Al-Quran Dan Terjemahannya (Selangor:

  Pustaka Darul Iman, 2007), 169. 53 Tim Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Al-Quran Dan Terjemahannya (Selangor:

  Pustaka Darul Iman, 2007), 243. 54 Tim Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Al-Quran Dan Terjemahannya (Selangor:

  Pustaka Darul Iman, 2007), 254

 • 28

  aku telah memberi nasehat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati

  terhadap orang-orang yang kafir?” (QS Al-A’raf)55

  B. Asbab an-Nuzul Dan Munasabah Ayat

  Asbab an-Nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya

  ayat, baik sebelum maupun sesudah turunnya, di mana kandungan ayat tersebut

  berkaitan dengan peristiwa tersebut. Peristiwa yang dimaksudkan adalah kejadian

  tertentu yang berupa pertanyaan yang diajukan serta ia terjadi pada masa turunnya

  al-Qur’an dalam rentang waktu dua puluh dua tahun.56 Perkara yang disebabkan

  olehnya diturunkan suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebabnya,

  jawaban terhadap Sesuatu sebab atau menerangkan hukumnya pada saat terjadinya

  peritiwa itu.57

  Munasabah ayat dari segi bahasa bermakna kedekatan. Menurut pendapat

  ulama munasabah ayat adalah hubungan kedekatan antara ayat atau kumpulan ayat

  al-Qur’an satu dengan lainnya. Namun, ia mencakup banyak ragam dan yang akan

  digunakan oleh penulis adalah hubungan ayat dengan ayat sesudahnya.58

  Di sini, penulis akan berusaha memberikan Asbab an-Nuzul ayat bagi setiap

  ayat yang telah diberikan sebanyak 11 ayat serta menjelaskan munasabah ayat

  sebelum, atau ayat sesudahnya.

  1. Surah al-Maa’idah Ayat 26

  Surah al-Maa’idah ini adalah surah madaniyyah yang terdiri dari 120 ayat.

  Surah ini juga dinamakan al-‘Uqud yaitu perjanjian dan al-Munqidah yaitu

  penyelamat. Di dalam surah ini terdapat beberapa persesuaian antara surah ini

  dengan sesudahnya yaitu surah an-Nisa’. Diantaranya adalah sebagian besar

  surah ini memberi sanggahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, di

  55 Tim Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Al-Quran Dan Terjemahannya (Selangor:

  Pustaka Darul Iman, 2007), 162. 56Quraisy Shihab, Kaidah Tafsir, (Tangerang, Lantera Hati, 2013), 235. 57Wahyuddin, “Asbabun Nuzul Sebagai Langkah Awal Menafsirkan al-Qur’an”, Jurnal

  Sosial Humaniora,Vol.3, No.1(2010), 192. 58Quraisy Shihab, Kaidah Tafsir, (Tangerang, Lantera Hati, 2013), 244.

 • 29

  samping menerangkan sedikit tentang orang-orang munafik dan kaum

  musyrikin, yang sering dibicarakan dalam surah an-Nisa’.59

  Ayat sebelumnya menceritakan tentang Nabi Musa mengajak kaumnya

  yaitu bani Israil untuk berjihad dan memasuki Baitul Maqdis yang dahulunya

  berada di tangan mereka di masa Nabi Ya’qub. Sampai mereka keluar, mereka

  mendaptkan di Baitul Maqdis orang-orang raksasa yang gagah perkasa telah

  menguasainya. Tetapi bani Israil menolak ajakan Nabi Musa dan berkata

  “pergilah bersama Tuhan untuk berperang dan kami tunggu duduk di sini”.

  Karena keingkaranmereka dihukum oleh Allah SWT dengan diharamkan kota

  itu atas mereka selama 40 tahun.Oleh itu, Nabi Musa berdoa kepada Allah SWT

  agar dipisahkan ia dan Nabi Harun daripada orang fasik. Namun, di dalam ayat

  ini asbab an-Nuzul belum ditemukan.

  2. Surah Al-Maa’idah Ayat 68

  Pada ayat ini menceritakan tentang golongan ahli kitab yang tidak

  dipandang beragama sehingga mereka menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Dan

  banyak golongan mereka yang ingkar dan durhaka kepada Nabi Muhammad

  SAW. Oleh itu, pada ayat seterusnya Allah SWT menyatakan bahwa orang

  mukmin, yahudi dan shabi’in serta orang nasrani yang beriman dan percaya

  kepada Allah SWT akan dijamin keamanan kepada mereka sehingga tidak ada

  rasa takut atau kesusahan bagi mereka baik di dunia atau di akhirat. Namun, di

  dalam ayat ini asbab an-Nuzul belum ditemukan.

  3. Surah Al-Hadid Ayat 23

  Surah ini memiliki 29 ayat dan merupakan surah makiyyah. Maksud surah

  ini adalah besi. Sebelum ayat ini Allah SWT menceritakan tentang takdir-Nya

  yang telah ditetapkan terhadap makhluk-Nya sebelum Dia memulai penciptaan-

  59 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemahan Tafsir al-Maragi, Diterjemahkan dari buku

  aslinya yang berjudul “Tafsir Al-Maragi” oleh Bahrun Abubakar (Semarang, PT.Karya Toha Putra

  Semarang, 1993), 76.

 • 30

  Nya. Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr, ia berkata: Aku

  pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

  السموات واألض بخمسين ألف سنة قدر الله المقادير قبل أن يخلق

  “Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir-takdir makhluk lima puluh

  ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan.”60

  Pada ayat ini Allah SWT mengingatkan agak kita agar tidak berduka cita

  terhadap apa yang telah luput dari kita dan Dia juga mengingatkan agar kita

  tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan. Sesungguhnya Allah

  SWT tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

  Pada ayat selanjutnya, Allah SWT menyambung bahwa mereka adalah

  orang yang mengerjakan kemunkaran dan mendorong orang lain untuk

  melakukan hal yang sama. Namun, pada ayat ini juga, penulis belum

  menemukan asbab an-Nuzul.

  4. Surah Hud Ayat 36

  Surah ini terdapat 123 ayat dan merpakan ayat Makiyyah. Pada ayat ini

  Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa kaumnya tidak akan beriman

  kepadanya. Ada yang mengatakan, ada seorang laki-laki dari kaum Nabi Nuh

  yang membawa anaknya di atas pundaknya, anak itu meminta batu dari ayahnya

  lalu melemparkannya kepada Nabi Nuh hingga berdarah, lalu Allah SWT

  menurunkan ayat ini kepadanya.61

  Pada ayat selanjutnya, Allah SWT memerintahkan agar Nabi Nuh segera

  membuat kapal atau bahtera yaitu di bawah pimpinan Allah SWT dengan

  wahyu bagaimana cara membuat kapal itu.

  60 Ibn Katsir, Tafsir Ibn Katsir, Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul “Lubabut

  Tafsir Min Ibn Katsir” oleh Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan, (Indonesia, Pustaka Imam Syafi’i,2017)

  389. 61 Al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi Jilid 9, Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul

  “Al-Jami’ li Ahkaam al-Qur’am” oleh Sudi Rosadi et. al (Jakarta, Pustaka Azzam, 2008), 70.

 • 31

  5. Surah Yusuf Ayat 69 dan 84

  Surah ini tergolong dalam surah Makiyyah dan memiliki ayat sebanyak

  111 ayat. Surah ini menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf daripada kecil

  sehingga umur dewasa sehingga diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada ayat

  68 menceritakan tentang anak-anak Nabi Ya’kub masuk ke Mesir menurut apa

  yang telah diperintahkan oleh ayah mereka yaitu masuk pintu gerbang yang

  berbeza. Hal ini karena agar mereka dapat berhati-hati. Namun, sekiranya Allah

  SWT mendatangkan bahaya kepada mereka, tetap ia akan datang.

  Pada ayat ini, diceritakan pula bahwa Nabi Yusuf bertemu dengan

  saudaranya yaitu Bunyamin dan diberitahu bahwa dia adalah saudara kepada

  Bunyamin yang telah terpisah sekian lama. Nabi Yusuf juga memsan kepada

  adiknya agar tidak berkecil hati atas perbuatan saudara-saudaranya memisahkan

  mereka dengan perbuatan amat jahat 25 tahun yang lalu.

  Pada ayat 84 berkisahkan kesabaran Nabi Ya’kub yang kecewa dengan

  anak-anaknya membuat ia kehilangan anaknya kali kedua yaitu Bunyamin. Ia

  berharap agar anaknya Nabi Yusuf dan Bunyamin tidak mati.

  Pada ayat selanjutnya, anak-anaknya itu mencoba menenangkan hati Nabi

  Ya’kub yang sudah sakit sehingga putih matanya dan tidak kuat lagi

  pengelihatannya. Mereka juga takut ayah mereka meninggal dalam keadaan

  makan hati berulam jantung. Namun, pada kedua ayat ini, tidak dijumpai asbab

  an-Nuzulnya.

  6. Surah Al-A’raf Ayat 93 dan 150

  Surah ini secara keseluruhan adalah Makiyyah dan memiliki 205 ayat.

  Surah ini banyak persamaan dengan surah sebelumnya al-An’am yang banyak

  membahaskan tentang dasar-dasar umum agama dan surah ini menerangkan dan

  menjelaskan hal yang telah dinyatakan dengan ringkas di dalam surah

  sebelumnya. Terutama kisah-kisah rasul-rasul sebelumnya dengan keadaan

  kaum masing-masing.

 • 32

  Pada ayat 93 Nabi Syu’aib mempersoalkan mengapa ia perlu bersedih

  memikirkan kaumnya yang telah dibinasakan oleh Allah SWT karena ingkar

  terhadap keesaan Allah SWT dan mendustakan Rasul-Nya. Ayat ini sangat

  berkait dengan ayat selepasnya.

  Ayat sebelumnya membicarakan tentang dalam mengikuti ajaran-Nya ada

  sunnatullah yang berlaku kepada hamba-Nya yaitu Allah SWT akan mengutus

  guru untuk memimpin umat menunjukkan jalan yang selamat dan berbahaya.

  Allah SWT juga menguji kesusahan dan kesenangan supaya kembali tunduk,

  mengakui kebesaran dan takut serta patuh pada-Nya.

  Di dalam ayat 150 surah al-A’raf menceritakan tentang Nabi Musa yang

  amat marah dan sedih dengan perbuatan kaumnya yang menyembah berhala

  berupa anak sapi ketika ditinggal selama ia bermunajat kepada Allah SWT.

  Pada ayat seterusnya, Nabi Musa berdoa kepada Allah SWT agar mengampuni

  dosa-dosa dia dan saudaranya serta memasuki mereka dalam rahmat-Nya.

  Kedua ayat ini juga, belum ditemukan asbab an-Nuzul.

  7. Surah As-Syu’ara Ayat 3

  Surah as-Syu’ara ini tergolong surah Makiyyah dan terdiri dari 227 ayat.

  Ayat ini tentang Nabi Muhammad SAW akan membinasakan diri karena sedih

  melihat kaumnya yang enggan beriman atau karena keinginannya yang keras

  melihat kaumnya menerima risalahnya. Pada ayat selanjutnya, Allah SWT

  memujuk Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa jika Dia

  kehendaki, Dia akan menurunkan sesuatu mukjizat dari langit yang akan

  memaksa orang kafir dan musyrik itu tunduk kepada kekasih-Nya dan beriman.

  Akan tetapi Allah SWT inginkan orang beriman dan menerima risalah Nabi

  Muhammad SAW karena keyakinan dan kesadaran, bukan karena paksa atay

  ketakutan.62 Namun, di dalam ayat ini belum ditemukan asbab an-nuzulnya.

  62 Ibn Katsir, Terjemahan Singkat Tafsir Ibn Katsir Jilid 3, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 2002),

  39.

 • 33

  8. Surah Al-Kahfi Ayat 6

  Surah al-Kahfi tergolong dalam surah Makiyyah dan terdiri dari 110 ayat.

  Di dalam ayat ini Allah SWT menghiburkan Nabi SAW yang bersedih hati

  akibat kaumnya enggan beriman dengannya. Pada ayat selanjutnya, Allah SWT

  menyebutkan bahwa apa yang dijadikan di atas muka bumi ini adalah sebagai

  perhiasan untuk menguji siapakah yang berbuat baik dan siapakah yang berbuat

  buruk. Namun, pada ayat ini belum ditemukan asbab an-Nuzul.

  9. Surah Taha Ayat 86

  Surah Taha ini terdiri daripada 135 ayat dan tergolong dalam surah

  Makiyyah. Pada ayat ini menceritakan tentang Nabi Musa yang murka akan

  samiri yang telah menipu dan kepada kaumnya yang tidak mau mengerti serta

  kepada saudaranya Nabi Harun karena lemah. Ia sangat sedih karena kaumnya

  melupakan apa yang telah diajarkan tentang kepercayaan kepada Allah SWT

  beberapa hari sebelum ia meninggalkan kaumnya.

  Pada ayat selanjutnya, kaumnya menjawab bahwa mereka melanggar janji

  buka atas kemauan mereka sendiri tetapi mereka diajak memikul beban-beban

  perhiasan kaum itu. Setelah barang-barang itu dikumpulkan, Samiri membuat

  satu lobang dan dilemparkan barang-barang itu ke dalamnya. Lalu, dibakar dan

  dijadikan berhala yang menyerupai anak lembu. Pada ayat ini juga tidak

  ditemukan asbab an-Nuzul.

  C. Penafsiran Ayat Tentang Gejala Depresi

  1. Surah al-Maa’idah Ayat 26

  Menurut tafsir Ibn Katsir, ketika bani Israil benar-benar tidak mahu

  berjihad sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT, maka Nabi Musa berdoa

  supaya Allah SWT menghukum mereka. Ibn Abbas r.a berkata: Bani Israil

  telah merantau empat puluh tahun, maka matilah saat itu Nabi Musa dan Nabi

  Harun dan semua orang yang usianya lebih dari empat puluh tahun, kemudian

  sesudah itu, Yusya’ sebagai khalifah pengganti Nabi Musa mengajak bani Israil

  memasuki kota Baitul Maqdis sehingga dapat membukanya dan mendapat

 • 34