of 28 /28
FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE 16. međunarodni simpozij PROTUMINSKO DJELOVANJE 2019. Slano, 11. travnja 2019.

FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

Page 1: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

16. međunarodni simpozij PROTUMINSKO

DJELOVANJE 2019.

Slano, 11. travnja 2019.

Page 2: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

SADRŽAJ

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

• EU programi iz kojih su do sada financirane aktivnosti razminiranja

• Priprema projekta financiranog iz ESI fondova

Do danas je iz EU dodijeljeno više od 116 milijuna eura koji su utrošeni na razminiranje oko 100 km2 Republike Hrvatske

Page 3: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

EU FINANCIRANJE POSLOVA RAZMINIRANJA KROZ GODINE

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

• CARDS od 2001. do 2008. - 11,8 MEUR

• Prekogranična suradnja od 2007. do 2018. – 4,6 MEUR

• IPA od 2012. do 2018. – 22,3 MEUR

• Prijelazni instrument od 2016. do 2018. – 4 MEUR

• Program za ruralni razvoj od 2015. do 2019. - 64,6 MEUR

• Operativni program „Konkurentnost i kohezija” od 2018. – 33,8

MEUR

Page 4: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

PROGRAM CARDS

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

• Pomoć zajednice za obnovu, razvoj i stabilizaciju (zemlje korisnice: Albanija, BiH,

Hrvatska, Srbija i Crna Gora, Makedonija)

• Program prve generacije (uz PHARE, ISPA i SAPARD)

• U RH cilj mu je bio jačanje hrvatskog sudjelovanja u Procesu stabilizacije i

pridruživanja

• Financirana su 3 projekta razminiranja

Page 5: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE - IPA

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

• Instrument pred-pristupne pomoći

• Zamijenio programe prve generacije

• Financijski sporazum sklapan zasebno za svaku programsku godinu

• Razminiranje financirano iz 5 programa (IPA 2009 -2, IPA 2010 – 3, IPA 2011 -2, IPA 2012

– 2, IPA 2013 – 2)

Page 6: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

PREKOGRANIČNA SURADNJA

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

• Cilj je rješavanje izazova koji su zajednički identificirani u

pograničnim regijama

• IPA komponenta II – Prekogranični program Mađarska -

Hrvatska

• Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska –

Hrvatska 2014.-2020.

Page 7: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - ESIF

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

• U okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020, Mjere M05, Podmjere 5.2

„Potpora za ulaganje u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i

katastrofalnim događajima”, financira se cjelovito razminiranje poljoprivrednog

zemljišta u RH

• U razdoblju od 2015. godine i s planiranim završetkom tijekom 2019. godine,

financirano je razminiranje poljoprivrednog zemljišta u 9 županija – ukupno 61 km2

površine

Page 8: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA” 2014-2020 - ESIF

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

• PRIORITETNA OS 6: Zaštita okoliša i održivost resursa

• INVESTICIJSKI PRIORITET 6iii: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te

promicanje usluga ekosustava, uključujući NATURA 2000 i zelenu infrastrukturu

• SPECIFIČNI CILJ 6iii.3: Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u

zaštićenim i Natura 2000 područjima

• Sufinanciranje sredstvima KOHEZIJSKOG FONDA (do 85%)

Page 9: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

PROJEKT NATURAVITA

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

• Vrijednost projekta: 49,3 milijuna eura (41,9 iz Kohezijskog fonda)

• Vrijednost poslova razminiranja: 33,7 milijuna eura

• Korisnik: Hrvatske šume

• Partneri na projektu: MUP – RCZ, Hrvatske vode, Park prirode „Kopački rit”, MRRFEU

• Projektne aktivnosti uključuju: razminiranje 25,3 km2 šuma i šumskog zemljišta, obnovu i zaštitu šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa te provedbu edukativnih aktivnosti

Page 10: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA” 2014-2020

SC 6iii3

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

Planovi za dalje:

• FEARLESS VELEBIT

- HŠ (korisnik) i MUP – RCZ (partner)

- Vrijednost projekta: 35,07 milijuna eura (28,5 milijuna za razminiranje)

• KARLOVAC KARST

- HŠ (korisnik) i MUP – RCZ (partner)

- Vrijednost projekta: 38,35 milijuna eura (34,5 milijuna za razminiranje)

Page 11: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

Page 12: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

PRIMJER

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

ESI FONDOVI – ČEMU SLUŽE I PREMA ČEMU SU USMJERENI?

Page 13: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

Poanta je doprinijeti zajedničkim ciljevima!

• Regionalna politika je jedna od ključnih javnih politika s ciljem smanjivanja gospodarskih, socijalnih i teritorijalnih razlika između regija EU te u jačanju konkurentnosti gospodarstva

• ESI FONDOVI, posebice Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond, su financijski alati kojima se potiče provedba regionalne politike EU u svim državama članicama.

• Neophodni su investicijski okvir usmjeren prema dostizanju ciljeva Strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast.

Page 14: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

ESI FONDOVI – čemu služe i prema čemu su usmjereni?

• EU u svojim uredbama propisuje zajednički strateški okvir za sve DČ

• Usmjerava ulaganje iz ESI fondova prema Strategiji Europa 2020 definirajući 11 tematskih ciljeva (čl. 9 Uredbe (EU) 1303/2013)

• Sastavlja se jedan zajednički dokument na nacionalnoj razini, za sve ESI Fondove (Sporazum o partnerstvu)

• DČ sastavljaju i provode daljnje strateške planove (operativni programi, kao što je Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.)

Page 15: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

ESI FONDOVI – čemu služe i prema čemu su usmjereni?

• Kada tijela koja upravljaju ESI fondovima u RH objavljuju javne pozive moraju osigurati usklađenost s ciljevima utvrđenima u operativnim programima (npr. OPKK)

• Na taj se način osigurava da javni pozivi (odnosno EU sredstva koja se stavljaju na raspolaganje) doprinose zajedničkom okviru odnosno samoj Strategiji Europa 2020.

• Kada razmišljamo o potpori i bespovratnim sredstvima EU moramo imati u vidu da oni ne služe kako bi se financirale „dobre ideje“ ili „korisni projekti“ nego javne politike Unije, odnosno kako bi se dostignuli jasno i precizno utvrđeni ciljevi koji proizlaze iz zajedničkih strategija.

Page 16: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

LOGIKOM DO CILJEVA

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

• Proces UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM je alat kojim se EU služi u

planiranju javnih politika: za provedbu faza planiranja, organiziranja,

koordinacije i kontrole

• Ako se ispravno upotrebljava:

- Primjenjiv je se za svaki projekt, program i strategiju

- Isti je za sve uključene dionike, na bilo kojoj razini!

Page 17: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

Logikom do ciljeva - PLANIRANJE

• Prilikom planiranja projekta, Poziva, ali i Programa, potrebno je bvoditi računa o:

- CILJU koji moramo dostići

- Glavnim REZULTATIMA koje ćemo postići (mjere se doprinosom pokazateljima)

- MJERAMA koje moramo poduzeti kako bi se dostigli ciljevi – aktivnostima

- RESURSIMA za provedbu mjera (radovi, usluge, oprema, ljudski resursi)

- Načinu na koji ćemo DOKAZATI da su mjere stvarno provedene, a ciljevi dosegnuti

Page 18: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

LOGIKA INTERVENCIJE

OPĆI CILJ

SPECIFIČNI CILJEVI

MJERE (AKTIVNOSTI)

REZULTATI RESURSI DOKAZI

… … … … …

Page 19: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

Uvjeti koje mora ispuniti svaki projekt koji se prijavljuje za EU sufinanciranje

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

Page 20: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

Page 21: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

Opći kriteriji prihvatljivosti

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

• Cilj projekta je u skladu s ciljevima predmetne dodjele;

• Prijavitelj je prihvatljiv (pravna ili fizičke osobnost, drugi zahtjevi)

• Projekt se provodi na prihvatljivom zemljopisnom području;

• Aktivnosti projekta su u skladu s prihvatljivim aktivnostima

• Projekt je u skladu s nacionalnim propisima i propisima EU,

• Projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije fizički niti financijski završen;

• Projekt se ne bi mogao provesti bez potpore iz Fondova;

• Projekt ne predstavlja dvostruko financiranje.

• Planirani izdaci projekta su u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka

• Projekt ne uključuje aktivnosti koje su bile podložne postupku povrata sredstava

Page 22: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

Opći kriteriji prihvatljivosti dopunjuju se sa specifičnim kriterijima prihvatljivosti

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

Primjeri:

• Površina staništa koje se podržava u svrhu boljeg očuvanja čini minimalno 10% od ukupne

površine na kojoj se projekt provodi

• Aktivnosti se provode na području šuma i šumskih zemljišta unutar zaštićenih područja i

područja ekološke mreže Natura 2000 u kojima su ili su do nedavno bile prisutne mine ili se

sumnja na prisutnost mina

• Projektni prijedlog doprinosi ispunjavanju obveza prema zakonodavstvu EU iz područja zaštite

prirode i/ili ciljeva odnosno aktivnosti Strategije EU o bioraznolikosti do 2020. godine

Page 23: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

Page 24: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

Opći kriteriji odabira

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

• Vrijednost za novac koju projekt nudi

• Financijska održivost projekta

• Provedbeni kapaciteti prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera

• Dizajn i zrelost projekta

• Promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti

• Promicanje održivog razvoja

• Ako je primjenjivo, povezanost s drugim projektima relevantnim za predmetni sektor,

oseg i snaga partnerstva, inovativnost u planu izvedbe projekta, doprinos projektnog

prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju

Page 25: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

Opći kriteriji odabira dopunjuju se sa specifičnim kriterijima odabira

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

Primjeri:

• Doprinos podizanju svijesti javnosti o bioraznolikosti šuma i šumskih staništa

• Doprinos održivom upravljanju područja na kojem se provodi projekt

Page 26: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

Hodogram aktivnosti pripreme projektnog prijedloga

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

Page 27: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

Postupak dodjele

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

• FAZA 1 – Administrativna provjera i provjera prihvatljivosti prijavitelja

• FAZA 2 - Provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete

• FAZA 3 – Provjera prihvatljivosti izdataka

• FAZA 4 – Donošenje Odluke o financiranju

Page 28: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI RAZMINIRANJA IZ EU FONDOVA

Hvala na pažnji !

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE