Filozofická fakulta - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

  • Published on
    28-Jan-2017

  • View
    218

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>UNIVERZITA KONTANTNA FILOZOFA V NITRE FILOZOFICK FAKULTA TEFNIKOVA 67, SK-949 74 NITRA TEL.: 421-(0)37-6408504 (atestacieff@ukf.sk) </p><p>Oznam o atestcich aktualizovan 16. 1. 2015 </p><p> Ven kolegya, ven kolega, v zmysle zkona . 317/2009 o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov a zkona 390/2011 z 21. oktbra 2011, ktorm sa men a dopa zkon . 317/2009 Z. z. o pedagogickch zamestnancoch a odbornch zamestnancoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov a ktorm sa menia a dopaj niektor zkony si Vm dovoujeme ponknu monos vykonania </p><p> 1. atestcie a/alebo 2. atestcie </p><p> na Filozofickej fakulte Univerzity Kontantna Filozofa v Nitre, ktor je od 22. 3. 2011 oprvnen vykonva 1. a 2. atestciu pedagogickch zamestnancov - uite v uvedench podkategrich v slade s ukonenm vzdelanm tudijnch odboroch uitestva: </p><p> uite pre niie stredn vzdelvanie (uite II. stupa Z), uite pre niie stredn odborn vzdelvanie, stredn odborn vzdelvanie, pln stredn veobecn vzdelvanie, pln stredn odborn vzdelvanie, uite pre vyie odborn vzdelvanie (uite strednej koly), uite pre kontinulne vzdelvanie v predmetoch a odboroch uitestvo: </p><p>o slovensk jazyk a literatra o taliansky jazyk a literatra o etick vchova o nemeck jazyk a literatra o franczsky jazyk a literatra o histria o nboensk vchova o rusk jazyk a literatra o panielsky jazyk a literatra o vchova k obianstvu o estetick vchova </p><p> uite jazykovej koly v predmetoch a odboroch tdia: o nemeck jazyk a literatra o rusk jazyk a literatra o panielsky jazyk a literatra o taliansky jazyk a literatra o franczsky jazyk a literatra o panielsky jazyk a literatra </p><p>mailto:atestacieff@ukf.sk</p></li><li><p>UNIVERZITA KONTANTNA FILOZOFA V NITRE FILOZOFICK FAKULTA TEFNIKOVA 67, SK-949 74 NITRA TEL.: 421-(0)37-6408504 (atestacieff@ukf.sk) </p><p>Podmienky vykonania atestcie </p><p> Pedagogick zamestnanec alebo odborn zamestnanec me vykona atestciu len v kategrii alebo podkategrii, v ktorej je zaraden, v zskanom stupni a odbore vzdelania; uite vykonva atestciu z niektorho z vyuovacch predmetov, na vyuovanie ktorch spa kvalifikan predpoklady (rozpis kategri a podkategri pedagogickch zamestnancov a kategri odbornch zamestnancov vo vzahu k odboru vzdelania, stupu vzdelania a realizcie atestcie na Filozofickej fakulte UKF v Nitre uvdzame v prlohe 1 tohto dokumentu. </p><p> Prv alebo druh atestciu me vykona len pedagogick zamestnanec alebo odborn zamestnanec, ktor zskal poadovan vysokokolsk vzdelanie minimlne druhho stupa, priom druh atestciu me vykona len pedagogick zamestnanec alebo odborn zamestnanec s prvou atestciou </p><p> Poda 17 vyhlky 445/2009 Z.z. pedagogick zamestnanec v kategrii uite vykon atestciu vo zvolenom tematickom okruhu z predmetu, na vyuovanie ktorho spa kvalifikan predpoklady a ostatn pedagogick zamestnanci v zvolenom tematickom okruhu z oblasti pedagogickej alebo odbornej innosti, na vkon ktorej spaj kvalifikan predpoklady. </p><p> O vykonanie atestcie sa me uchdza pedagogick zamestnanec alebo odborn zamestnanec, ktor zskal 30 kreditov a absolvoval prpravn atestan vzdelvanie v rozsahu 60 hodn, alebo ktor zskal 60 kreditov. </p><p>truktra atestcie </p><p> Atestciu tvor obhajoba psomnej atestanej prce a atestan skka. </p><p> Pedagogick zamestnanec a odborn zamestnanec vykon atestciu, ak: o obhji atestan prcu z oblasti vkonu innosti v prslunej kategrii </p><p>alebo podkategrii a o vykon atestan skku, ktorou preuke profesijn kompetencie </p><p>potrebn na zaradenie do prslunho karirovho stupa (atestan skka sa na Filozofickej fakulte UKF v Nitre vykonva stnou formou) </p><p>Obsah 1. atestcie </p><p> Obsah prvej atestcie je zameran na uplatnenie tvorivch sksenost zamestnanca pri rieen odborno-metodickch problmov pedagogickej innosti. </p><p> Obsah prvej atestcie vymedzuje vyuovac predmet alebo tudijn odbor, pre ktor pedagogick alebo odborn zamestnanec spa kvalifikan predpoklady a ktor si zvolil na vykonanie atestcie. </p><p>mailto:atestacieff@ukf.sk</p></li><li><p>UNIVERZITA KONTANTNA FILOZOFA V NITRE FILOZOFICK FAKULTA TEFNIKOVA 67, SK-949 74 NITRA TEL.: 421-(0)37-6408504 (atestacieff@ukf.sk) </p><p>Obsah 2. atestcie </p><p> Obsah druhej atestcie je zameran na uplatnenie vznamnch inovci a preukzanie tvorivch sksenost zamestnanca pri rieen odborno-metodickch problmov pedagogickej innosti. </p><p> Obsah druhej atestcie vymedzuje vyuovac predmet alebo tudijn odbor, pre ktor pedagogick alebo odborn zamestnanec spa kvalifikan predpoklady a ktor si zvolil na vykonanie atestcie. </p><p>Tematick okruhy na 1. atestciu ( 14, ods. 7 vyhlky . 445/2009) kategria pedagogick zamestnanec </p><p> 1) ciele vyuovacieho procesu, uivo, vzdelvacie tandardy, </p><p> 2) uebn tly a metdy vyuovacieho procesu, </p><p> 3) didaktick zsady, organizan formy vzdelvania, uebn pomcky, didaktick technika </p><p> 4) hodnotenie a klasifikcia iakov. </p><p>Tematick okruhy na 2. atestciu ( 14, ods. 8 vyhlky . 445/2009) kategria pedagogick zamestnanec </p><p> 1) didaktika, jej lohy a predmet skmania, systm, ciele vyuovacieho procesu, uivo, vzdelvacie tandardy, </p><p> 2) uebn tly, metdy vyuovacieho procesu, didaktick zsady, </p><p> 3) koncepcie vyuovacieho procesu, organizan formy vyuovacieho procesu, uebn pomcky, didaktick technika, </p><p> 4) hodnotenie vsledkov vyuovacieho procesu, </p><p> 5) kvalita vyuovacieho procesu. </p><p>Postup </p><p> Odkonzultova nzov atestanej prce s pnom PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD. (martin.bodis@satronet.sk) alebo s pnom Mgr. Jozefom Palitefkom, PhD. (jpalitefka@ukf.sk). Je toti nevyhnutn, aby nzov prce korepondoval s okruhom atestanej skky. A po odkonzultovan tmy atestanej prce postupujte alej. </p><p> Pedagogick zamestnanec a odborn zamestnanec predklad Filozofickej fakulte UKF iados o vykonanie atestcie (pozri dokument iados o vykonanie atestcie) a neoddeliten sas iadosti tvoria: </p><p>o 1. overen fotokpia dokladu o absolvovan vysokokolskho tdia v danom tudijnom odbore/programe - vysokokolsk diplom; </p><p>o 2. doklad o zskanch kreditoch; o 3. osvedenie o absolvovan prpravnho atestanho vzdelvania (v </p><p>prpade, e predklad doklad o 30 zskanch kreditoch) </p><p>mailto:atestacieff@ukf.skmailto:martin.bodis@satronet.skmailto:jpalitefka@ukf.sk</p></li><li><p>UNIVERZITA KONTANTNA FILOZOFA V NITRE FILOZOFICK FAKULTA TEFNIKOVA 67, SK-949 74 NITRA TEL.: 421-(0)37-6408504 (atestacieff@ukf.sk) </p><p>o 4. radne overen doklad o vykonan prvej atestcie (v prpade, e sa uchdza o vykonanie druhej atestcie); </p><p>o 5. doklad o zaplaten poplatku svisiaceho s vykonanm atestcie - </p><p>39 , slo tu FF: 7000073076/8180, variabiln symbol 1011 (prv atestcia), 1012 (druh atestcia), poznmku pre prijmatea uvies v tvare ATESTACIA PRIEZVISKO </p><p>o 6. dve vyhotovenia atestanej prce poda Vyhlky Z. z 445 /2009 15 ods. 3, 4. </p><p>o 7. 2x CD s prcou vo formte rtf. </p><p> Pedagogick zamestnanec alebo odborn zamestnanec si vylosuje jeden z tematickch okruhov, z ktorho vykon atestan skku. </p><p> Pedagogick zamestnanec alebo odborn zamestnanec vypracuje atestan prcu samostatne a odovzd ju na fakultu spolu so iadosou o vykonanie atestcie, ktor je uverejnen na webe Filozofickej fakulty UKF v Nitre - www.ff.ukf.sk tdium Celoivotn vzdelvanie </p><p> Filozofick fakulta UKF v Nitre najneskr do 4 mesiacov (presn termny pozri niie) od termnu podania iadosti oznmi termn vykonania atestcie alebo iados na vykonanie atestcie zamietne. </p><p> Filozofick fakulta UKF v Nitre na zklade dvoch posudkov atestanej prce: o ur termn vykonania atestcie alebo o zamietne vykonanie atestcie pre nedostaton kvalitu atestanej </p><p>prce; zamietnutie vykonania atestcie sa nepovauje za nespen vykonanie atestcie a pedagogick zamestnanec alebo odborn zamestnanec me alej postupova opakovanm podanm prihlky na atestciu. </p><p> Vykonanie atestanej skky sa uskuton do 6 mesiacov od konenho termnu odovzdania atestanch prc a iadost o vykonanie atestcie (presn termny pozri niie). </p><p> Na zklade dvoch kladnch posudkov atestanej prce vykon pedagogick alebo odborn zamestnanec atestan skku, ktor pozostva z obhajoby atestanej prce a preskania z vyrebovanej tmy prslunho tematickho okruhu pred atestanou komisiou (stne preskanie). </p><p> Ak jeden z recenzentov atestan prcu neodporu na obhajobu, atestan prcu posdi tret recenzent a na zklade jeho recenznho posudku atestan organizcia umon alebo neumon jej obhajobu. V takom prpade mono termny vykonania atestanej skky predi, najviac vak o tri mesiace. Ak ani tret recenzent neodporu atestan prcu na obhajobu, iados o vykonanie atestcie atestan organizcia zamietne </p><p> Ak pedagogick zamestnanec alebo odborn zamestnanec neobhjil atestan prcu, neme vykona atestan skku. </p><p> Pedagogick zamestnanec a odborn zamestnanec, ktor nespene vykonal atestan skku, me poiada o povolenie vykona opravn atestan skku. Opravn atestan skka sa kon len jedenkrt najskr po iestich mesiacoch a najneskr do 18 mesiacov od nespene vykonanej atestanej skky. Pedagogick zamestnanec alebo odborn zamestnanec, ktor nevykonal opravn atestan skku spene, sa me uchdza o vykonanie </p><p>mailto:atestacieff@ukf.sk</p></li><li><p>UNIVERZITA KONTANTNA FILOZOFA V NITRE FILOZOFICK FAKULTA TEFNIKOVA 67, SK-949 74 NITRA TEL.: 421-(0)37-6408504 (atestacieff@ukf.sk) </p><p>novej atestanej skky za podmienok uvedench v asti Podmienky vykonania atestcie, najskr po uplynut 12 mesiacov od vykonania opravnej atestanej skky. </p><p> O spenom vykonan atestcie sa vyhotovuje protokol podpsan predsedom a lenmi atestanej komisie. Atestan komisia je plenn vrtane jej predsedu. Predseda atestanej komisie nie je zamestnancom UKF a vymenoval ho minister. alch lenov atestanej komisie vymenva dekan. </p><p> UKF vyd absolventovi osvedenie o vykonan prvej atestcie alebo osvedenie o vykonan druhej atestcie v slade so Smernicou M SR .7/2010-R. </p><p> Vykonanm atestcie spln pedagogick zamestnanec alebo odborn zamestnanec podmienku zaradenia do karirovho stupa. Po spenom vykonan atestcie k termnu vydania osvedenia o vykonan prvej atestcie alebo osvedenia o vykonan druhej atestcie strcaj platnos uplatnen kredity. Na ely atestcie strcaj platnos kredity, ktorm by sa platnos skonila najskr. </p><p>Atestan prca </p><p> Obsahom atestanej prce pedagogickch zamestnancov a odbornch zamestnancov s objektvne poznatky, ktor s v slade s aktulnym vedeckm poznanm, a je vymedzen zvolenou tmou, tematickm okruhom, vykonvanou pedagogickou innosou alebo odbornou innosou, na ktorej vkon spaj kvalifikan predpoklady, a zameranm obsahu atestcie poda 15 ods. 1 a 2. </p><p> Obsah atestanej prce uitea je okrem odseku 1 vymedzen aj tudijnm odborom alebo vyuovacm predmetom, na ktorho vyuovanie spa kvalifikan predpoklady a ktor si zvolil na vykonanie atestcie. </p><p> truktra prce a formlne nleitosti - pozri Prlohu 2, Prlohu 4, Prlohu 5 a Prlohu 6). </p><p> Rozsah prce o 1. atestan prca - 25 a 35 strn pre dosiahnut vysokokolsk </p><p>vzdelanie najmenej druhho stupa; o 2. atestan prca - rozsah atestanej prce pre druh atestciu </p><p>pedagogickho zamestnanca alebo druh atestciu odbornho zamestnanca je 40 a 60 strn. </p><p> Prca mus by 1x v pevnej vzbe, 1x v hrebeovej vzbe. </p><p> Posudok recenzenta obsahuje najm hodnotenie aktulnosti, odbornosti, originality atestanej prce, vyuitenosti v praxi, odporanie alebo neodporanie atestanej prce na obhajobu a otzky pre autora zverenej prce (vzor posudku pozri v Prlohe 3) </p><p> K a d z v e r e n p r c a m u s b y o r i g i n l n a , v y t v o r e n a u t o r o m p r i d o d r a n p r a v i d i e l p r c e s i n f o r m a n m i z d r o j m i . Z r o v e m u s b y v y p r a c o v a n v s l a d e s a u t o r s k m z k o n o m , n e s m i e m a c h a r a k t e r p l a g i t o r s t v a a n a r a a u t o r s k p r v a i n c h a u t o r o v . A u t o r j e p o v i n n d s l e d n e a s p r v n e c i t o v a p o u i t i n f o r m a n z d r o j e , </p><p>mailto:atestacieff@ukf.sk</p></li><li><p>UNIVERZITA KONTANTNA FILOZOFA V NITRE FILOZOFICK FAKULTA TEFNIKOVA 67, SK-949 74 NITRA TEL.: 421-(0)37-6408504 (atestacieff@ukf.sk) </p><p>m e n o v i t e a k o n k r t n e u v i e s v s l e d k y , p r e s n e o p s a p o u i t m e t d y a p r a c o v n p o s t u p y , z d o k u m e n t o v a l a b o r a t r n e a i n v s l e d k y a t e r n n e v s k u m y i n c h a u t o r o v a l e b o a u t o r s k c h k o l e k t v o v . </p><p>Termny pre rok 2015 </p><p> Termny podania iadosti o vykonanie atestcie (odovzda treba spolu so iadosou a prslunmi dokladmi aj 2 exemplre atestanej prce a 2 CD, na ktorch je uloen prca vo formte rtf. </p><p> 1. termn </p><p>o 30. jn 2015 - termn podania iadosti o vykonanie atestcie. Vypracovanie posudkov na atestan prce: </p><p>o do 30. septembra 2015 Vykonanie atestanej skky </p><p>o v termne 3. 11. 2015 6. 11. 2015 </p><p>2. termn </p><p>o 31. december 2015 - termn podania iadosti o vykonanie atestcie. Vypracovanie posudkov na atestan prce: </p><p>o do 29. februra 2016 Vykonanie atestanej skky </p><p> v termne 4. 4. 2016 8. 4. 2016 </p><p>Kontaktn daje pre prihlky a alie informcie </p><p> Univerzita Kontantna Filozofa v Nitre Filozofick fakulta tudijn oddelenie - extern tefnikova 67 949 74 Nitra tel.: +421-(0)37-6408504 e-mail: atestacieff@ukf.sk </p><p>mailto:atestacieff@ukf.skmailto:atestacieff@ukf.sk</p></li><li><p>UNIVERZITA KONTANTNA FILOZOFA V NITRE FILOZOFICK FAKULTA TEFNIKOVA 67, SK-949 74 NITRA TEL.: 421-(0)37-6408504 (atestacieff@ukf.sk) </p><p>PRLOHA 1 tudijn odbory a tudijn programy, kategrie a podkategrie pedagogickch zamestnancov a kategrie odbornch zamestnancov pre vykonanie prvej a druhej atestcie na Filozofickej fakulte UKF v Nitre </p><p> Nzov tudijnho odboru a tudijn </p><p>program Stupe </p><p>ukonenho V tdia </p><p>Kategria PODKATEGRIA </p><p>1.1.1 Uitestvo akademickch </p><p>predmetov </p><p>uitestvo etick vchova </p><p>Mgr. uite Uite pre niie stredn vzdelvanie (uite druhho stupa zkladnej koly) Uite pre niie stredn odborn vzdelvanie, stredn odborn vzdelvanie, pln stredn veobecn vzdelvanie, pln stredn odborn vzdelvanie a uite pre vyie odborn vzdelvanie (uite strednej koly) Uite pre kontinulne vzdelvanie </p><p>1.1.1 Uitestvo akademickch </p><p>predmetov </p><p>uitestvo estetick vchova </p><p>Mgr. uite Uite pre niie stredn vzdelvanie (uite druhho stupa zkladnej koly) Uite pre niie stredn odborn vzdelvanie, stredn odborn vzdelvanie, pln stredn veobecn vzdelvanie, pln stredn odborn vzdelvanie a uite pre vyie odborn vzdelvanie (uite strednej koly) Uite pre kontinulne vzdelvanie </p><p>1.1.1 Uitestvo akademickch </p><p>predmetov </p><p>uitestvo franczsky jazyk </p><p>a literatra </p><p>Mgr. uite Uite pre niie stredn vzdelvanie (uite druhho stupa zkladnej koly) Uite pre niie stredn odborn vzdelvanie, stredn odborn vzdelvanie, pln stredn veobecn vzdelvanie, pln stredn odborn vzdelvanie a uite pre vyie odborn vzdelvanie (uite strednej koly) Uite pre kontinulne vzdelvanie Uite jazykovej koly </p><p>1.1.1 Uitestvo akademickch </p><p>predmetov </p><p>uitestvo histria </p><p>Mgr. uite Uite pre niie stredn vzdelvanie (uite druhho stupa zkladnej koly) Uite pre niie stredn odborn vzdelvanie, stredn odborn vzdelvanie, pln stredn veobecn vzdelvanie, pln stredn odborn vzdelvanie a uite pre vyie odborn vzdelvanie (uite strednej koly) Uite pre kontinulne vzdelvanie </p><p>1.1.1 Uitestvo akademickch </p><p>predmetov </p><p>uitestvo nboensk </p><p>vchova </p><p>Mgr. uite Uite pre niie str...</p></li></ul>

Recommended

View more >