Katedra hudby Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

  • Published on
    24-Feb-2016

  • View
    79

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katedra hudby Pedagogick fakulta Univerzita Kontantna Filozofa v Nitre. Hudba je univerzlny jazyk udstva. Henry Wadsworth Longfellow Katedra hudby pozva... - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Snmka 1

PREZENTCIAKATEDRY HUDBYPedagogickej fakultyUniverzity Kontantna Filozofa v Nitre

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

1SLOV NA VODHudba je univerzlny jazyk udstva.Henry Wadsworth LongfellowKatedra hudby pozva...Katedra hudby PF UKF v Nitre oznamuje vetkm zujemcom o tdium hudby, e vakademickom roku 2014/2015 v internej forme otvra tyri akreditovan tudijn programy:

Uitestvo hudobnho umenia (vkombincii sinm predmetom), Uitestvo hudobnho umenia (jednopredmetov tdium), Uitestvo hudobnho umenia (extern tdium),Uitestvo hudobno-dramatickho umenia (jednopredmetov tdium).

Vzhadom na truktru jednotlivch tudijnch programov maj absolventi tudijnch programov otvoren monosti uplatnenia nielen na veobecnovzdelvacch aumeleckch kolch, ale aj vrznych kultrnych intitcich, v centrch vonho asu a osvetovch zariadeniach, vprintovch i elektronickch mdich (noviny, rozhlas, televzia), prpadne si vzdelanie mu doplni vrigorznom pokraovan (PaedDr.) avdoktorandskom tdiu (PhD.).

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

2O KATEDREKatedra hudbyPedagogickej fakulty Univerzity Kontantna Filozofa v Nitre zabezpeuje:

prpravu uiteov hudobnej a estetickej vchovy zkladnch a strednch veobecnovzdelvacch kl, od roku 2005/2006 v internej a externej forme prpravu uiteov pre zkladn umeleck koly,

od roku 2001 doktorandsk tdium Didaktika hudby.

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

3PEDAGGOVIA - teoretick sekcia

prof. PhDr. Eva SZRDOV, CSc. PhDr. Jana KUPKOV, CSc.PhDr. Miroslava BLAEKOV, PhD. Mgr. Alena IERNA, PhD.

Mgr. Pavol BREZINA, PhD.

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

4PEDAGGOVIA - interpretan sekcia

Mgr. art. Martina IEFOV, PhD.

doc. Dr. univ. Agta CSEHIOV, PhD. doc. Mgr. art. AlenaKRUAYOV, PhD.

Ing. Mgr. art. Karol KOMPAS, PhD. Mgr. Iveta TRBK PANDIOV, PhD.

Mgr. art. Jana PASTORKOV, Art.D.

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

5PEDAGGOVIA hudobno-dramatickho umenia

doc. Mgr. art. Elena ZAHORKOV

Mgr. art. Alena Michalidesov, PhD.

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

doc. PhDr. Pavol SMOLK, ArtD.

Mgr. Ladislav TISCHLER, PhD.6DOKTORANDI

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

Mgr. Soa DOBROCK Mgr. Viktria NAGYOV Mgr. art. Marek TRBK Mgr. art. Adam KAVEC 7TUDIJN PROGRAMYV akademickom roku 2014/2015 Katedra hudby otvra nasledujce tudijn programy:

Uitestvo hudobnho umenia v kombincii (dvojpredmetov, medziodborov tdium)

Uitestvo hudobnho umenia (jednopredmetov tdium) Uitestvo hudobnho umenia (jednopredmetov tdium extern)

Uitestvo hudobno-dramatickho umenia (jednopredmetov tdium) Didaktika hudby (doktorandsk tdium)

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

8Uitestvo hudobnho umenia v kombincii(dvojpredmetov, medziodborov tdium)

Absolventi dvojpredmetovho kombinanho tudijnho programu s na Katedre hudby primrne pripravovan pre uitestvo hudobnej vchovy na 1. a 2. stupni zkladnch kl, na strednch veobecnovzdelvacch i odbornch pedagogickch kolch.

Sasne s vak spsobil: vyuova predmety pecilnej odbornej prpravy v odbore hudba a spev hudobn teria na ZU;

vyuova teoretick predmety a zborov spev na strednch pedagogickch kolch;

vykonva prcu aj v ttnej sprve, v kultrnych a osvetovch intitcich, organizova umeleck innos, priom prnosom me by pre tudenta po absolvovan doplujceho tdia aj jeho uplatnenie v socilnych zariadeniach pre mlde a dospelch;

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

9Uitestvo hudobnho umenia(jednopredmetov a extern tdium)

Jednopredmetov tudijn program, ktor zaha tdium hry na zvolenom hudobnom nstroji (prpadne spev), pripravuje budcich vysokokolsky vzdelanch uiteov pre zkladn umeleck koly.

Sasne absolventi zskavaj vysokokolsk kvalifikciu: pre stredn pedagogick koly (vrtane hry na hudobnom nstroji);

pre zkladn a stredn veobecnovzdelvacie koly (vyuovanie predmetu hudobn vchova);

pre prcu v ttnej sprve, produkciu a manament kultrnych a osvetovch intitci, pre prcu v mdich (rozhlas, televzia, tla);

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

10Uitestvo hudobno-dramatickho umenia(jednopredmetov tdium)

Katedra hudby ako jedin na Slovensku realizuje nov tudijn program Uitestvo hudobno-dramatickho umenia zameran na integrciu hudobnho, tanenho a dramatickho umenia a jeho pedagogick aplikciu v hudobno-dramatickej vchove zkladnch kl, zkladnch umeleckch kl a centier vonho asu.

Absolvent tdia je schopn: pracova a vies hudobno-dramatick sbory na vetkch stupoch vzdelvania a vchovy, vrtane zkladnch umeleckch kl (hlavnm predmetom tudijnho programu je didaktika hudobno-dramatickho umenia);

orientova sa v domcej i zahraninej hudobno-dramatickej literatrez hadiska veku a individulnych schopnost iakov;

teoreticky a prakticky vies detsk hudobno-dramatick teles, sbory a spevcke zbory a svoje poznatky uplatni pri organizovan podujat a inej osvetovej a kultrno-vchovnej innosti;

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

11UMELECK SBORY V rmci katedry psobia hudobn sbory rznorodho zamerania:

AKADEMICK SPEVCKY ZBOR PF UKF spevcky zbor pod vedenm Mareka trbka

AKADEMICK KOMORN SBOR slikov orchester pod vedenm Mareka trbka

JA a MY divadielko tudentov Katedry hudby

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

12AKADEMICK SPEVCKY ZBOR UKFAkademick spevcky zbor PF UKF pod vedenm zbormajstra Mareka trbkareprezentuje UKF v Nitre na saiach a koncertoch doma i v zahrani; spevcky zbor svoju innos zaal roku 1970 ako Komorn zbor posluchok odboru hudobn vchova; dirigenti spevckeho zboru: Margita urindov (19701986), Jozef Potor (19862003), prof. Ladislav Holsek (19912003), Pavol Prochzka (20032007), Marcela Fidlerov (20072008), Hana Kovov (20082009), Marek trbk (od roku 2009).

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

13JA A MY DIVADELN SBORDivadeln sbor JA a MY vznikol z iniciatvy tudentov Uitestva hudobno-dramatickho umenia roku 2008 a od tch ias m na svojom konte u spen vystpenia a ocenenia z Akademickho Preova, ako aj poetn vystpenia v Starom divadle Karola Spika v Nitre a v Univerzitnom tvorivom ateliri.

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

14AKADEMICK KOMORN SBOR

Akademick komorn sbor PF UKF (slikov orchester) vznikol zo tudentskej iniciatvy roku 1999. Jeho repertor pozostva zo skladieb starch hudobnch obdob (H. Purcell, G. F. Hndel, J. S. Bach), no sasne sa teleso orientuje i na tvorbu slovenskch skladateov (I. Zeljenka, I. Hruovsk, J. Malovec, P. Prochzka). lenovia tohto hudobnho telesa sa v uplynulom obdob prezentovali na viacerch verejnch vystpeniach v rmci mesta Nitry.

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

15ZVUKOV LABORATRIUM

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

16SPOLUPRCAKatedra hudby spolupracuje s partnerskmi katedrami hudobnej vchovy a hudby na Slovensku i v zahrani a sasne aj s mnohmi vedeckmi a kultrnymi intitciami (Hudobn centrum, Slovensk muzikologick asocicia, Slovensk filharmnia, Slovensk nrodn divadlo, SAV, Hudobn fond, DAB v Nitre, Star bbkov divadlo v Nitre a i.).

Universitt MozarteumSalzburg

VMU Bratislava

Hudobn centrum

Slovensk filharmnia

Divadlo Andreja Bagara

Star divadlo Karola Spika v Nitre

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

17

PUBLIKCIE

Vsledkom vedecko-vskumnej a publikanej innosti katedry s monografie, uebn skript a zbornky tdi z vedecko-pedagogickch konferenci a seminrov.

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

18FESTIVALYKatedra hudby sa kadorone podiea na organizovan hudobnch festivalov i inch kultrnych podujat v meste Nitra, naprklad:

Konfrontcie

Musica da camera

Musica sacra

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

19FESTIVALY Konfrontcie Konfrontcie 2012Katedra hudby je spoluorganiztorom hudobnho festivalu spojenho s prezentciou diel sasnch slovenskch vtvarnkov pod nzvom KonfrontcieKonfrontcie 2013

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

20KONCERTY

Sasou ukonenia tdia programu Uitestvo hudobnho umenia s zveren koncerty absolventov .

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

21KONCERTYVianon koncert Katedry hudby 2013

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

22SEMINREKatedra hudby je organiztorom seminrov hudobno-pedagogickho zamerania:

0. ronk celoslovenskej spevckej sae BlueNote (24. aprl 2013)

16. medzinrodn letn kurz Orffovho Schulwerku (7. 12. jl 2013)

Akorden nov monosti hry na akordene (28.11.2013)

(NE)priate baletu hudobno-pohybov workshop (21.11.2013)

Scnografia a maska v hudobno-dramatickom diele (29. 11. 1. 12. 2013)

Spevcky workshop pop rockov a muziklov spev (27. 11. 2013)

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

23Projekty hudobno-dramatickho odboruDivadeln odborno-praktick Festival Petra Scherhaufera(25. 11. - 1. 12. 2013)

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

24WORKSHOPYWorkshopy nahrvania a spracovania zvukovho zznamu

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

25Projekty hudobno-dramatickho odboru

Premira svetoznmeho muziklu A. L. Weberra Jozef a jeho zzran farebn pl v rii Petra Oravca a so ivm orchestrom(26. 5. 2009)

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

26

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

Premira svetoznmeho muzikluPles uprov v rii Petra Oravca a so ivm orchestrom(3. 5. 2011)

Projekty hudobno-dramatickho odboru

27

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

Cyranov rii Pavla Smolka a so ivm orchestrom(5. 5. 2014)

Projekty hudobno-dramatickho odboru

28PRIPRAVUJEME

ZameranieObsahasMiestnosLektoriWorkshop hereckej tvorbyTvoriv diela pre potencilnych zujemcov otdium programu Uitestvo hudobno-dramatickho umenia, na ktorom sa maj monos zoznmi spodmienkami apoiadavkami kprijmacm skkam zoblasti javiskovej rei ahereckho umenia.10.00 11.30THB 115MgA. Daniela EvjakovWorkshop muziklovho tancaTvoriv diela pre potencilnych zujemcov otdium programu Uitestvo hudobno-dramatickho umenia, na ktorom sa maj monos zoznmi spodmienkami apoiadavkami kprijmacm skkam zoblasti tanenho umenia.11.30 13.00THB 115Mgr. art. Adam Kavecdoc. Mgr. art. Elena ZahorkovVoklny workshop neopernho zameraniaWorkshop je zameran na technick a vrazov stvrnenie pripravench skladieb, resp. konzultciu avber hudobnho materilu k prijmacm skkam na tudijn program Uitestvo hudobno-dramatickho umenia.10.00 13.00THB 30Mgr. Iveta trbk Pandiov, PhD.Klavrny workshopKlavrny workshop bude zameran na problematiku interpretanho stvrnenia skladieb rznych tlovch obdob. Uchdzai o tdium si pripravia dve skladby, na ktorch bud pod vedenm lektora pracova. Na podujat bude zrove monos prekonzultova repertor na talentov prijmacie pohovory.10.00 11.30THB - 101Mgr. art. Martina iefov, PhD.Voklny workshopWorkshop je zameran na technick a vrazov stvrnenie pripravench skladieb, resp. konzultciu k vberu hudobnho materilu k prijmacm skkam. Uchdzai si pripravia skladby, na ktorch bud pracova pod vedenm lektora.13.00 15.00THB 30Mgr. Jana Pastorkov, ArtD.29TUDENTI saetudenti katedry sa kadorone zastuj na domcich a zahraninch umeleckch saiach (VU Ruomberok, Akademick Preov, Moyzesiana, Interpretan sout st nad Labem a in).

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

30TUDENTI exkurzie

Sasou tdia na Katedre hudby s aj exkurzie na vybran domce i zahranin umeleck podujatia.

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

31TUDENTI zbava Sasou tudentskho ivota s spolon stretnutia tudentov vetkch ronkov s pedaggmi katedry. Podujatie pod nzvom KATEDROVICA je zrove prijatm tudentov prvho ronka medzi vysokokolskch tudentov.

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

32KONIEC PREZENTCIEakujeme za Vau pozornos

Katedra hudbyPedagogick fakultaUniverzita Kontantna Filozofa v Nitre

33

Recommended

View more >