Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Žurnalistika

  • Published on
    14-Nov-2014

  • View
    111

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

<p>Univerzita Kontantna Filozofa v Nitre Filozofick fakulta KATEDRA URNALISTIKY TESTOV OTZKY NA PRIJMACIE SKKY Z ODBORU URNALISTIKA Nitra 2006 OBSAH Prhovor ......................................................... 3 I. Histria a politick dianie ............................ 4 II. Kultra a umenie .......................................... 27 III. Slovensk jazyk a tylistika ......................... 43 IV. Slovensk a svetov literatra ..................... 59 V. Filozofia ......................................................... 75 VI. Geografia ....................................................... 87 VII. urnalistika ................................................... 993</p> <p>Ven chdza o tdium urnalistiky, dostvate do rk sbor testovch otzok a odpoved, ktor pre Vs pripravila Katedra urnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Kontantna Filozofa v Nitre. Pozostva zo 750 otzok a monch alternatvnych odpoved. Odpovede s pripraven ako vber z viacerch monost (a, b, c, d), priom jedna z nich, prpadne viacer, bvaj sprvne. Overenie sprvnosti odpovede Vm pri Vaej prprave poskytuje hviezdika pri niektorej z odpoved. Voba sprvnej odpovede podmieuje v spech v rmci prijmacieho konania. Predmetom psomnho rieenia na prjmacej skke bude 30 otzok, na ktor by ste mali sprvne odpoveda. Otzky z celho sboru vyberie na zklade pomernho zastpenia vetkch tematickch oblast a ich internho zadania pota. Na V stl sa v de prijmacej skky dostane jeden z vieho mnostva variantov 30-otzkovho testu. Sbor testov sa obsahovo dotka univerzlneho rozsahu vedomost humanitnho zamerania. Histrii a politickmu dianiu v irom veobecnom rmci venujeme 150 otzok, kultre a umeniu 100, slovenskmu jazyku a tylistike 100, svetovej a slovenskej literatre 100, filozofii dejinm myslenia 80, geografii a relim 70 a napokon urnalistike 150 otzok. Svojimi nmetmi pokrvaj minulos a sasnos a ich vber motivuje mylienka o potrebe irokho zberu vzdelania budceho novinra, pracovnka masmedilnej sfry v dnenom multikultrnom a informciami nastenom svete. elme Vm spech v prijmacom konan. Katedra urnalistiky Histria a politick dianie 1. Ako sa vol dokument, ktorm zaloili OSN? a) Stanovy OSN b) Charta OSN c) Rada OSN</p> <p>2. Kedy a kde bola prijat Deklarcia spojench nrodov? a) 1. janura 1942 vo Washingtone b) 1. jla 1945 v eneve c) 1. janura 1942 v New Yorku 3. Kde m OSN svoje hlavn sdlo? a) v eneve b) v Pari c) v New Yorku 4. Koko hlavnch orgnov m OSN? a) dvans b) osem c) es 5. Koko lenov m Bezpenostn rada OSN? a) p stlych a desa nestlych (volench) b) desa stlych a p nestlych c) osem stlych a sedem nestlych 6. Kde sdli Medzinrodn menov fond? a) v tokholme b) vo Washingtone c) v Londne 7. Kedy bola prijat Veobecn deklarcia udskch prv? a) 1. janura 1946 b) 10. decembra 1948 c) 21. decembra 1947 8. V ktorom meste m sdlo hlavn sekretarit Amnesty International? a) Helsinki a) Londn c) Madrid 9. Poda oho pomenovali v USA politick afru Watergate (1972-74)? a) poda rieky b) poda redakcie novn c) poda nzvu hotela 10. Kedy sa skonila vojna vo Vietname? a) roku 1975 b) roku 1978 c) roku 1980 11. Ktor armda nevstpila na zemie SSR pri vojenskej okupcii v auguste 1968? a) posk b) maarsk c) bulharsk d) rumunsk 12. Kedy a kde bol podpsan Zveren akt KBSE? a) 1. 8. 1975 v Helsinkch b) 1. 8. 1976 v Pari c) 1. 8. 1975 v Moskve 13. Kedy a kde podpsali zmluvu o iastonom zkaze skok s jadrovmi zbraami? a) vo Washingtone roku 1964</p> <p>b) v Pari roku 1963 c) v Moskve roku 1963 14. Ktor dve politick strany s zkladom politickho systmu vo Vekej Britnii? a) liberlna a demokratick b) konzervatvna a labouristick c) royalistick a konzervatvna 15. Kedy sa zaal bra tzv. Berlnsky mr? a) 1988 b) 1989 c) 1990 16. Ktor tt bol cieom irackej agresie v Perzskom zlive? a) Bahrajn b) Omn c) Kuvajt 17. Kedy bol zaloen a kde m sdlo pakt NATO? a) 1949, Brusel b) 1949, Par c) 1954, Brusel 18. V ktorom roku vznikla a kde sdli Rada Eurpy? a) 1949, Londn b) 1951, Par c) 1949, Brusel 19. o znamen skratka UNICEF? a) Medzinrodn cenov fond b) Medzinrodn detsk fond c) Medzinrodn fond nepoujcich 20. Kedy a kde bol zaloen Medzinrodn erven kr? a) 1868 vo Viedni b) 1863 v Athnach c) 1863 v eneve 21. Ak forma ttu je v Dnsku? a) absoltna monarchia b) kontitun monarchia c) knieatstvo 22. Ktor tty tvoria tzv. Visegrdsku tvorku? a) Raksko, Slovensko, esko, Maarsko b) Posko, Slovensko, Raksko, Maarsko c) Posko, Maarsko, esko, Slovensko 23. Ktor tty sa oznauj ako pobaltsk republiky? a) Fnsko, Dnsko, vdsko b) Fnsko, Lotysko, Posko c) Lotysko, Estnsko, Litva 24. Pod slovom kamikadze rozumieme a) tajn zbra japonskho letectva v 2. svetovej vojne b) duchovnho predstavitea intoizmu v japonskej armde c) dobrovonka ochotnho v boji obetova ivot 25. Ktor je vedca politick strana vo Vekej Britnii? a) labouristick strana b) monarchistick strana c) konzervatvna strana</p> <p>26. V ktorom roku vzniklo v SSR znme disidentsk hnutie zvan Charta? a) 1971 b) 1975 c) 1977 27. Kto je to Jozef Tomko? a) slovensk kardinl b) funkcionr Svetovho kongresu Slovkov c) prezident Nrodnej banky SR 28. Kedy sa stala Slovensk republika lenom Rady Eurpy? a) janur 1993 b) december 1993 c) jn 1993 29. o je to clearing? a) spsob istenia pinavch peaz b) spsob sdneho pojednvania c) spsob vzjomnch platieb v bankovom sektore 30. Americk prezident John F. Kennedy bol synom a) bankra b) advokta c) diplomata 31. Poslednm ruskm crom bol a) Alexander II. b) Mikul II. c) Mikul III. 32. Japonsk letectvo uskutonilo nlet na Pearl Harbour a) 7. decembra 1940 b) 9. decembra 1941 c) 7. decembra 1941 33. Tzv. zpadn front poas 2. svetovej vojny bol otvoren a) 5. mja 1943 b) 6. jna 1944 c) 6. jla 1944 34. Pakt medzi Hitlerom a Stalinom sa okrem inho tkal aj rozdelenia eurpskeho ttu a) esko-Slovenska b) Fnska c) Poska 35. Na konci 2. svetovej vojny podpsalo Nemecko kapitulciu da a) 2. mja 1945 b) 8. mja 1945 c) 9. mja 1945 36. Oznate meno autora Mikulskej deklarcie z 1. mja 1918 a) A. Hlinka b) F. Skyk c) V. robr d) E. Stodola</p> <p>37. Kto bol ministerskm predsedom Vekej Britnie poas 2. svetovej vojny? a) W. Churchill b) N. Chamberlain c) A. Eden 38. Americkm prezidentom v ase vstupu USA do 2. svetovej vojny bol a) Theodore Roosewelt b) Harry Truman c) Franklin D. Roosewelt 39. Zkon o federalizcii eskoslovenska bol podpsan: a) 28. 10. 1967 b) 28. 10. 1968 c) 28. 10. 1970 40. Medzinrodn proces, ktor odsdil nacistickch vojnovch zloincov z 2. svetovej vojny, sa konal a) v trasburgu b) v Berlne c) v Norimbergu 41 Na mierovej konferencii v Postupime zastupovali USA a ZSSR roku 1945 a) Roosewelt a Stalin b) Truman a Molotov c) Truman a Stalin 42. Stokrt opakovan lo sa napokon stane pravdou Tto vetu vyslovil: a) J. Goebbels b) J. Stalin c) CH. de Gaulle d) A. Hlinka 43. Vodcom protifaistickho odboja franczskeho nroda bol poas 2. svetovej vojny a) marl Foch b) generl Clemenceau c) generl de Gaulle 44. Clevelandsk dohoda bola podpsan a) 12. septembra 1915 b) 21. septembra 1915 c) 23. oktbra 1915 45. Vojnov Slovensk republika vznikla a) 14. marca 1939 b) 15. marca 1939 c) 16. marca 1939 46. Autorom diskriminanch kolskch zkonov Uhorska z roku 1907 bol a) Esterhzy b) Zichy c) Apponyi 47. Martinsk deklarciu podpsal ako vtedaj predseda SNR a) Mat Dula b) Andrej Hlinka</p> <p>c) Vavro robr 48. Kto bol ministrom obrany poas Slovenskej republiky (19391945)? a) Alexander Mach b) Vojtech Tuka c) Ferdinand atlo 49. V roku 1943 sa uskutonilo a) vylodenie Spojencov v Normandii b) invzia Spojencov na Sicliu c) porka Rumunska a Bulharska 50. Tzv. Pakt proti Kominterne uzavreli a) Nemecko a Japonsko b) Nemecko a Taliansko c) Taliansko a panielsko 51. eskoslovenskm ministrom zahraninch vec v rokoch 19451948 bol a) Prokop Drtina b) Jan Masaryk c) Vladimr Clementis 52. Slovo - pojem demografia znamen a) stanie udu b) nuka o demokracii c) veda o obyvatestve 53. Pannia leala na zem dnenho a) Rakska b) Rumunska c) Maarska 54. Sdlo slvnej vetkyne Pthie bolo a) v Thbach b) v Delfch c) v Athnach 55. Dalmcia le a) v Chorvtsku b) v Srbsku c) v Macednii 56. Na polostrove Yucatan v Mexiku sa kedysi nachdzala ra a) Inkov b) Mayov c) Aztkov 57. Prv umel druica Zeme bola vypusten v ZSSR roku a) 1957 b) 1959 c) 1960 58. Kto bol prezidentom Egypta v ase tzv. suezskej krzy roku 1956? a) Ali ben Abdal b) Gamal Abdal Nsir c) Mohamed Bn-Sadr 59. Ako sa nazva lokalita na Kube, kde sa USA poksili o nespen invziu? a) Zliv slobody</p> <p>b) Ztoka delfnov c) Ztoka sv 60. V svislosti s etnckym masakrom v ernovej pri Ruomberku (1907) sa mimoriadne angaoval a) M. Hoda b) A. Hlinka c) P. O. Hviezdoslav 61. Kto je panovnkom belgickho krovstva? a) Albert II. b) August II. c) Baudoin I. 62. Uvete sprvne men ttnikov, ktor 3. 1. 1993 podpsali zmluvu o znen stavu strategickch zbran START II a) Ronald Reagan a Boris Jecin b) Ronald Reagan a Michail Gorbaov c) George Bush a Boris Jecin 63. Slovensk politik Alexander Dubek sa narodil a) v Klenovci b) v Tisovci c) v Uhrovci 64. Vclav Havel abdikoval z funkcie prezidenta SFR da a) 20. jla 1992 b) 20. jna 1992 c) 20. oktbra 1992 65. Po smrti Leonida Breneva sa stal najvym stranckym predstaviteom ZSSR a) Jurij Antipov b) Michail Gorbaov c) Jurij Andropov 66. Autorom stavy USA bol a) T. Jefferson b) G. Washington c) A. Lincoln 67. Skutonou vou ud 20. storoia je zotroenie. Tto mylienku vyslovil: a) M. Gndh b) T. Adorno c) A. Camus 68. Uvete sprvny dtum zniku ZSSR a) 8. 12. 1991 b) 12. 8. 1992 c) 8. 12. 1992 69. Kto sa stal v decembri 1990 prvm prezidentom slobodnho demokratickho Poska? a) Zbigniew Leszycki b) Jacek Kuro c) Lech Walesa 70. Kde a kedy bol podpsan dokument o zniku Varavskej zmluvy? a) Praha, jl 1991 b) Varava, september 1991</p> <p>c) Moskva, jl 1991 71. Prezidentom Franczskej republiky nebol a) Auguste Piccard b) Georges Pompidou c) Francois Mitterand 72. Prvm ministerskm predsedom nezvislej Indickej republiky bol a) Gndh b) Nhr c) ukajr 73. Skupina Beatles dosiahla svoje prv spechy v lokli zvanom a) Cavern Club b) Nigth Star Club c) Savoy Club 74. Chiliazmus znamen a) tylistick prostriedok v pozii b) sektrske hnutie v stredoveku c) nboensk hnutie v Severnom rsku 75. Proces kultrnej revolcie v 60. rokoch v globlnom rozsahu aplikovali a) na Kube b) v ZSSR c) v ne 76. Na povrch Mesiaca vystpili po prv raz astronauti z americkej vesmrnej lode a) Apollo IX. b) Apollo XI. c) Apollo X. 77. S ktormi ttmi m spolon hranice Mongolsko? a) na, India b) India, Rusko c) Rusko, na 78. Ako sa volal prv spolkov kancelr zjednotenej SRN? a) Anton Schumacher b) Helmuth Kohl c) Heinz Albert 79. Jn Ursny sa zapsal do slovenskho ivota ako a) rockov hudobnk b) demokratick politik c) majster Eurpy v zpasen 80. Dokument o spoluprci odbojovch zloiek z roku 1943 sa volal a) revolun dohoda b) vianon zmluva c) vianon dohoda 81. Ktor slovensk politik nepatr do 2. polovice 20. storoia? a) Milan Hoda b) Viliam irok c) Vavro robr 82. Zakladatemi a hlavnmi zveaovatemi slvy slovenskch banskch miest boli a) Habsburgovci</p> <p>b) Thomasovci c) Fuggerovci 83. V roku 1526 dolo k osudnej bitke, ktor predznamenala na 100 rokov panstvo Turkov na Slovensku. Bitka sa odohrala pri meste a) Viede b) Szatmr c) Moh 84. Kto bol poslednm cisrom Raksko-Uhorska? a) Frantiek-Jozef I. b) Ferdinand II. c) Karol I. 85. Zhromadenie, na ktorom prijali Memorandum nroda slovenskho, sa konalo v Turianskom Svtom Martine v doch a) 6. a 7. jna 1861 b) 6. a 7. augusta 1863 c) 6. a 7. jna 1918 86. Jedinm slovenskm poslancom uhorskho snemu v roku 1918 bol a) Mat Dula b) Andrej Hlinka c) Ferdinand Juriga 87. Medzi prezidentov USA, ktor sa zaslili o vznik 1. SR, patr a) W. Wilson b) A. Jackson c) F. D. Roosewelt 88. Hlavnmi vojenskmi velitemi v Slovenskom nrodnom povstan boli a) J. Golian a J. verma b) R. Viest a J. Golian c) A. Malr a R. Viest 89. V obdob okupcie SSR v auguste 1968 bol predsedom vldy a) Oldich ernk b) Alexander Dubek c) Josef Smrkovsk 90. Slobodn voby na Slovensku v roku 1946 vyhrala a) Komunistick strana b) Socilno-demokratick strana c) Demokratick strana 91. lenom komanda, ktor sa zaslilo o likvidciu rskeho protektora R. Heydricha, bol Slovk a) Jlius Virk b) Josef Valk c) Jozef Gabk 92. Starormska lokalita Limes Romanus sa nachdzala na brehu rieky a) Morava b) Ipe c) Dunaj 93. Men tyroch evanjelistov - autorov evanjeli o Jeiovi Kristovi - s a) Marek, Mat, Luk, Jn</p> <p>b) Marek, Peter, Jozef, Luk c) Marek, Pavol, Luk, Jn 94. Akou smrou sa skonil ivot rmskeho cisra Nera? a) zahynul v boji o Galiu b) zavradili ho sprisahanci c) spchal samovradu 95. Moreplavec Kritof Kolumbus vyplval na svoju prv objavitesk cestu na zpad (rok, prstav) a) 1493, Cdiz b) 1492, Palos c) 1492, Janov 96. Ak bol hlavn vznam Pragmatickej sankcie, vydanej cisrom Karolom roku 1713? a) zabezpeenie mieru s Pruskom b) zaruenie nboenskej slobody c) zaruenie nstupnckeho prva ien na cisrskom trne 97. Ktor trojica mien tvor skupinu tzv. franczskych encyklopedistov v 18. storo? a) Diderot, dAlembert, Montesquieu b) Rousseau, Voltaire, Descartes c) Diderot, La Fontaine, Montesquieu 98. Kedy bola uzavret Zmluva o dobrom susedstve a spoluprci medzi SR a Maarskom? a) marec 1994 b) aprl 1995 c) marec 1995 99. m sa zapsal do modernch dejn Axel Munthe? a) nosite Nobelovej ceny za fyziku b) znmy nrsky portovec c) vdsky spisovate 100. Povstanie proti komunistickej diktatre v Maarsku sa uskutonilo roku 1956. Kto bol vtedy na ele vldy v ZSSR? a) Nikolaj Kosygin b) Nikita Chruov c) Grigorij Malenkov 101. Na ktorom mieste porazili Tatri uhorsk vojsko? a) pri rieke Slan b) pri meste Szolnok c) pri Semerovciach 102. Privilegium pro Slavis vydal udovt I. pre slovensk mesto a) Nitra b) Bansk Bystrica c) ilina 103. Ktorej obci Slovenska ako prvej udelili mestsk vsady? a) Bansk tiavnica b) Bratislava c) Trnava 104. Heslo slogan starch Rimanov panem et circenses znamen vone a) ime veselo b) chlieb a hry</p> <p>c) svet patr nm 105. Predstieranie skutonosti, vytvranie falonej reality sa prenesene oznauje ako a) simplicissida b) potemkinida c) arda 106. Kto bol autorom zbierky zkonov Opus Tripartitum? a) Imrich Thkly b) tefan Verbczi c) Andrs Veszprmi 107. Ktor mnsky rd sa zaslil o rozvoj Trnavskej univerzity v 17. storo? a) frantikni b) jezuiti c) premontrti 108. Urte meno mesta, pri ktorom utrpeli roku 1708 vojsk F. Rkocziho konen porku a) Bratislava b) Luenec c) Trenn 109. Ktor panovnk zruil nevonctvo v Raksko-Uhorsku? a) Jozef II. b) Frantiek II. c) Mria Terzia 110. Kto napsal prv Dejiny slovenskho nroda (Historia gentis Slavae)? a) Anton tefnek b) Juraj Papnek c) Samuel Mikovny 111. Urte meno prvho ministra s plnou mocou pre sprvu Slovenska od 7. 12 1918? a) Vavro robr * b) tefan Kramr c) Mat ernk 112. Vymenujte zstupcov mocnost, ktor podpsali tzv. Mnchovsk dohodu roku 1938 a) Mussolini, Hitler, Daladier, Chamberlain b) Hitler, Ribbentrop, Daladier, Mussolini c) Ribbentrop, Ptain, Ciano, Chamberlain 113. Politick esej Vladr napsal taliansky myslite a) N. Machiavelli b) S. Pratolini c) A. Fratellini 114. Ak dokument obsahuje zkony Nrodnej rady SR? a) Zbierka zkonov b) stava SR c) Zkonnk prce 115. Kto je na zem Slovenskej republiky oprvnen vyhlsi refere...</p>