Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  1/45

  Drept Comercial SEM 2

  TRUE/FALSE

  1. Normele dreptului comercial apartin dreptului public.

  ANS: F

  2. Obligatia comerciantului de indeplinire a numitor formalitati de publicare in registrulcomertului se refera numai la acele operatiuni desfasurate dupa inceperea desfasurariiactivitatii.

  ANS: F

  3. Numai ulterior constituirii patrimoniului unei societati, format din bunurile aduse ca aportde asociati la capitalul social este identic cu acesta din urma.

  ANS: F

  4. In urma dizolvarii societatea isi stinge personalitatea juridica, sunt posibile numaioperatiunile necesare lichiidarii, iar administartorii nu isi inceteaza activitatea normala.

  ANS: F

  5. Administratorii societatilor comerciale pot fi persoane fizice ori persoane juridice.

  ANS: T

  6. Procedura insolventei se aplica exclusiv comerciantilor persoane fizice sau juridice.

  ANS: T

  7. Debitorii pot formula un numar nelimitat de cereri de deschidere a procedurii insolventei,ori de cate ori se regasesc in stare de insolventa sau de insolventa eminenta si indiferent desupunerea unei asemenea proceduri.

  ANS: F

  8. Judecatorul sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea de declansare aprocedurii insolventei sa consemneze o cautiune la o banca.

  ANS: T

  9. Momentul incheierii unui contract comercial este momentul receptionarii acceptarii ofertei.

  ANS: F

  10. Trasatura caracteristica a vanzarii cumpararii comerciale o constituie intentia interpunerii

  in schimbul marfurilor, materializata prin intentia de revanzare.

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  2/45

  ANS: T

  11. Aportul asociatilor in creante are regimul juridic al aportului asociatilor in numerar.

  ANS: F

  12. Caracterul civil sau comercial al contractului de mandat se determina in functie deobiectul acestuia, deosebirea constand in natura actelor juridice pe care urmeaza mandatarulsa le incheie cu tertul

  ANS: T

  13. Puterile mandatarului sunt mai riguros delimitate in mandatul comercial, acesta conferindmandatarului o libertate de actiune mai restransa decat in cel civil.

  ANS: F

  14. Incheierea de catre mandatar a actelor juridice in baza contractului de mandat comercialcreaza raporturi juridice intre mandant si tert, dar numai in limita puterilor conferitemandatarului sau a ratificarii mandantului a celor facute peste aceste limite

  ANS: T

  15. Conditia de forma ad validitatem a cambiei este forma scrisa.

  ANS: T

  16. Avalul reprezinta o garantie inscrisa pe cambie, asumata de un semnatar al cambiei sau deo terta persoana de a plati integral sau partial suma mentionata pe cambie, in aceleasi conditiica si cel garantat.

  ANS: T

  17. Asociatii comanditati raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

  ANS: F

  18. Societatile de persoane se constituie dintr-un numar mare de asociati, fara sa prezinteinteres calitatile personale ale asociatilor.

  ANS: F

  19. Prototipul societatii de capitaluri este considerat societatea in nume colectiv.

  ANS: F

  20. Partile de interes (sau partile sociale) si actiunile se cuvin, in proportiile stabilite decontractul de societate, asociatilor, in schimbul aportului lor la formarea capitalului social.

  ANS: T

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  3/45

  21. Dreptul comercial este o parte a dreptului public, ca si dreptul civil.

  ANS: F

  22. Dreptul civil este dreptul comun, iar dreptul comercial este un drept special, cuprinzandregulile specifice operatiunilor comerciale.

  ANS: T

  23. Membrii directoratului pot fi concomitent si membri ai consiliului de supraveghere.

  ANS: F

  24. Membrii consiliului de supraveghere sunt stabiliti prin actul constitutiv si trebuie sa fie innumar par.

  ANS: F

  25. In determinarea obiectului dreptului comercial exista doua sisteme care permit stabilireasferei aplicabilitatii dreptului comercial: sistemul subiectiv si sistemul obiectiv.

  ANS: T

  26. Codul comercial roman are la baza sistemul subiectiv.

  ANS: F

  27. Codul comercial roman are la baza sistemul obiectiv, enumerand in art. 3 aproximativ 20de activitati distincte, care sunt considerate fapte de comert, enumerarea lor nefiind limitata.

  ANS: T

  28. Caracterizarea ca fapt/act subiectiv de comert nu este conditionata de preexistenta calitatiide comerciant.

  ANS: F

  29. Conditiile cerute de lege pentru dobandirea calitatii de comerciant sunt doua: savarsireaunor fapte de comert subiective si ca o indeletnicire obisnuita.

  ANS: F

  30. Spre deosebire de incapacitate, incompatibilitatea impiedica pe cel care savarseste faptelede comert sa devina comerciant, nefiind astfel obligat la indeplinirea tuturor obligatiilor

  profesionale.

  ANS: F

  31. Art. 2 din Legea 31/1990 enumera limitativ formele in care se vor constituti societatile

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  4/45

  comerciale in Romania: societate in nume colectiv ; societate pe actiuni ; societate curaspundere limitata; societate in comandita simpla si in comandita pe actiuni.

  ANS: T

  32. Dupa raspunderea asociatilor, societatile comerciale se clasifica in societati de persoane,societati la care capitalul social se divide in actiuni si societati comerciale care nu emit titluricomerciale de valoare.

  ANS: F

  33. In raporturile comerciale, fidejusorul nu raspunde solidar cu debitorul pentru executareaobligatiei fata de creditor

  ANS: F

  34. Penalitatile pentru intarziere in decontare stabilite de partile contractante in contractelecomerciale, inclusiv daunele-interese pot depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculatedaca s-a stipulat aceasta in contracte.

  ANS: T

  35. Corespondenta comerciala face parte din categoria actelor incheiate in forma autentica siface dovada impotriva tuturor(erga omnes)

  ANS: F

  36. Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la registrul comertului.

  ANS: T

  37. Societatea n nume colectiv, societatea n comandita simpla si societatea cu raspunderelimitata nu sunt obligate sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris.

  ANS: F

  38. Controlul legalitatii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se nregistreaza n registrul

  comertului nu se exercita de justitie printr-un judecator delegat.ANS: F

  39. Societatile comerciale straine pot nfiinta n Romnia, cu respectarea legii romane, filiale,precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare, daca acest drept nu le esterecunoscut de legea statutului lor organic.

  ANS: F

  40. Dobanzile pentru datoriile comerciale curg de drept de la scadenta chiar daca nu au fost

  stabiliteprin contract scrisintre parti.

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  5/45

  ANS: T

  41. Actele cu titlu gratuit, efectuate intre data confirmarii planului de reorganizare si intrarean faliment, sunt nule.

  ANS: T

  42. La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul-sindic nu poatedispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns n stare de insolvent, safie suportata de membrii organelor de supraveghere din cadrul societatii sau de conducere.

  ANS: F

  43. Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administratorul judiciar sau, dupacaz, de lichidator, daca legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel;

  ANS: T

  44. Deschiderea procedurii insolventei se va inregistra in registrul comertului.

  ANS: T

  45. Hotararea de punere sub interdictie a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuianu se vor inregistra in registrul comertului.

  ANS: F

  46. Drepturile de proprietate industriala de care dispune comerciantul (brevetele de inventii,marcile si indicatiile de provenient) ori drepturile asupra firmei, emblemei si alte semnedistinctive prevzute de lege asupra crora comerciantul are un drept nu se vor inregistra inregistrul comertului.

  ANS: F

  47. n cazul ncetrii calittii de comerciant, trebuie s se tin seama de conditiile n careaceast calitate a fost dobndit

  ANS: T48. Legea este aceea care stabileste formele societtilor comerciale deoarece societateacomercial are la baz un contract ntre asociati si nu exist un interes public

  ANS: F

  49. Societtile n nume colectiv pot fi deopotriv n comandit si pe actiuni?

  ANS: F

  50. Faptele de comert se clasific n : fapte de comert obiective, fapte de comert subiective sifapte de comert conexe ?

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  6/45

  ANS: F

  51. Faptele de comert obiective se denumesc astfel deoarece caracterul comercial le esteconferit de obiectul operatiunii, independent de calitatea de comerciant ori necomerciant a

  persoanei?

  ANS: T

  52. Faptele de comert conexe sunt operatiunile care dobandesc caracterul comercial datoritstrnsei lor legturi cu acte juridice sau operatiuni considerate de lege fapte de comert?

  ANS: T

  53. Prezumtia de comercialitate consider ca fapte de comert toate actele si obligatiilecomerciantului indiferent de izvorul lor cu anumite exceptii?

  ANS: T

  54. Nu sunt restrictii n ceea ce priveste fabricarea si comercializarea unor substante siproduse cu regim juridic special deoarece n lumea afacerilor exist principiul liberttiicomertului

  ANS: F

  55. Fondul de comert cuprinde totalitatea bunurilor mobile si imobile, corporale si incorporaleafectate desfsurrii unei activitti comerciale?

  ANS: T

  56. Vadul comercial este un bun mobil incorporabil al fondului de comert ?

  ANS: T

  57. Firma, emblema, clientela, vadul comercial sunt bunuri mobile incorporale ale fondului decomert ?

  ANS: T58. Utilajele, echipamentele,cladirea in care se desfasoara comertul sunt bunuri mobilecorporale?

  ANS: F

  59. Materiile prime, materialele, produsele finite sunt bunuri imobile corporale?

  ANS: F

  60. Forma juridic desemneaz apartenenta unei societti comerciale la una dintre cele cinciforme prevzute de lege?

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  7/45

  ANS: T

  61. Declaratia pe proprie rspundere a fondatorilor, administratorilor, reprezentantilor legali sicenzorilor c ndeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitti n conditiile n care

  exist un act constitutiv nu este obligatorie

  ANS: F

  62. Trecerea timpului stabilit pentru durata societtii nu este o cauz de dizolvare?

  ANS: F

  63. ndeplinirea obiectului de activitate al societtii comerciale ori imposibilitatea ndepliniriiacestuia sunt cauze de dizolvare?

  ANS: T

  64. Un asociat poate cere instantei de judecat dizolvarea societtii comerciale cnddizolvarea societtii comerciale nu se poate realiza prin hotrrea adunrii generale ?

  ANS: T

  65. Societatea cu rspundere limitat nu poate avea un singur asociat deoarece societatea fiindo asociere de persoane trebuie s aiba cel putin doi asociati ?

  ANS: F

  66. n cazul societtii pe actiuni actionarii rspund numai pn la concurenta aportului lor?

  ANS: T

  67. Dizolvarea societtii comerciale are loc n momentul n care a decedat unul dintre asociati.

  ANS: F

  68. Dovada calittii de comerciant persoan juridic se face prin copie legalizata de pe

  certificatul de inregistrare in registrul comertuluiANS: T

  69. ncetarea calittii de comerciant a societtii comerciale se realizeaz prin radiereanmatriculrii din registrul comertului.

  ANS: T

  70. Prin divizare ntelegem mprtirea patrimoniului unei societti comerciale care-sinceteaza existenta ntre dou sau mai multe societti care se nasc astfel sau sunt deja

  existente.

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  8/45

  ANS: T

  MULTIPLE CHOICE

  1. Comerciantii au obligatia sa tina urmatoarele registre comerciale(sau de contabilitate):

  a. registrul jurnal, registrul inventar, registrul copie, registrul cartea mareb. registrul cartea mare, registrul copie, registrul inventarc. registrul jurnal, registrul inventar, registrul cartea mare

  ANS: C

  2. Inregistrarea societatii in registrul comertului, dispusa prin incheierea judecatorului delegatse efectueaza in termen de:a. 48 de ore de la data pronuntarii incheierii

  b. 24 de zile de la data pronuntarii incheierii

  c. 24 de ore de la data incheierii

  ANS: B

  3. Izvoarele dreptului comercial sunt:1. codul silvic2. codul comercial3.codul civil4.codul fiscala. 1+2

  b. 2+4c. 2+3d. 2+3+4

  ANS: C

  4. Izvoarele interpretative ale dreptului comercial sunt:1.uzurile comerciale2.codul fiscal

  3.practica judiciaraa. 1+2+3b. 1+3c. 1+2

  ANS: B

  5. Operatiunile de comert pot fi:1.faptele de comert2.actele de comert

  3.donatiaa. 1+3

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  9/45

  b. 1+2+3c. 2+3d. 1+2

  ANS: D

  6. Faptele de comert sunt caracterizate prin:1.obtinerea profitului2.producerea marfurilor3.prestarea de serviciia. 1+2

  b. 1+3c. 1+2+3d. 2+3

  ANS: C

  7. Faptele de comert obiective sunt:1.prevazute, in principal, in art. 3 C.Com.2.considerate astfel de catre legiuitor datorita naturii lor3.pentru motive de ordine publicaa. 1+2+3

  b. 2+3c. 1+3d. 1+2

  ANS: A

  8. Codul comercial roman are la baza, ca principiu:1.sistemul obiectiv2.sistemul subiectiv3.sistemul mixt4.sistemul dualista. 1+2+3

  b. 1+2+4c. 1+2+3+4d. 1

  ANS: D

  9. Societatea comerciala devine persoana juridica de la data:a. intocmirii actelor constitutive

  b. autentificarii actelor constitutive si inregistrarii societatii in registrul comertuluic. inregistrarii in registrul comertului

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  10/45

  ANS: C

  10. Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor se desfasoara prin intermediul:a. judecatorului delegat si biroului unic

  b. instantelor judecatoresti si administratorului

  c. biroului unic

  ANS: C

  11. Adunarea speciala poate lua hotarari numai la:a. societatea in nume colectiv si societatea cu raspundere limitata

  b. societatea in comandita simpla si societatea in comandita pe actiunic. societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni

  ANS: C

  12. Obligatia aducerii la cunostinta tertilor a hotararii adunarii generale revine:a. societatii in comandita pe actiuni, societatii in nume colectiv si societatii pe actiuni

  b. societatii pe actiuni si societatii in comandita pe actiunic. societatii cu raspundere limitata si societatii pe actiuni

  ANS: B

  13. Legea nr. 31/1990 republicata, modificata si completata, prevede urmatoarele sisteme deadministrare:a. sistemul unitar, sistemul dualist, sistemul obiectiv

  b. sistemul colectiv, unitar si dualistc. sistemul unitar si sistemul dualist

  ANS: C

  14. In societatile de capitaluri dovada mandatului administratorilor, respectiv al membrilordirectoratului si ai consiliului de supraveghere stabilita prin actul constitutiv nu poate depasi:

  a. 4 anib. 6 anic. 2 ani

  ANS: A

  15. Hotararile A.G.A. se iau prin vot secret pentru urmatoarele situatii:1.modificarea capitalului social, modificarea formei juridice a societatii si modificarea durateisocietatii

  2.alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie, membrilor consiliului desupraveghere, a cenzorilor/auditorilor interni

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  11/45

  3.modificarea duratei societatii, alegerea cenzorilor/auditorilor interni si modificarea actuluiconstitutiva. 1+2+3

  b. 1+2c. 2

  d. 2+3

  ANS: C

  16. Durata mandatului unui cenzor este de:a. 2 ani

  b. 3 anic. 4 ani

  ANS: B

  17. Cenzorii isi desfasoara activitatea:a. in baza contractului de administrare primit de la adunarea generala

  b. in baza contractului individual de munca incheiat cu societateac. in baza mandatului primit de la adunarea generala

  ANS: C

  18. Actul constitutiv al societatii poate fi modificat prin:a. hotararea A.G.A. adoptata prin votul secret al majoritatii asociatilor

  b. hotararea adunarii generale sau hotararea instantei judecatorestic. hotararea a cel putin1/3 din numarul total al asociatilor prezenti la adunarea generala

  ANS: B

  19. Forma autentica a actului modificator este impusa de lege atunci cand actul are ca obiect:a. majorarea capitalului social al societatii in nume colectiv si societatii cu raspundere limitata

  b. modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita

  simplac. majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor societatii

  ANS: B

  20. Creditorii societatii care functioneaza sau se divide pot face opozitie impotriva proiectuluide fuziune sau de divizare daca au:a. creante anterioare publicarii proiectului de fuziune sau de divizare si care nu sunt scadentela data publicarii proiectului

  b. creante exigibile, lichide si certe in momentul adoptarii hotararii adunarii generale privind

  fuziunea si divizarea societatiic. creante certe si sunt scadente la data publicarii proiectului

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  12/45

  ANS: A

  21. Sunt considerate ca izvoare de drept comercial:

  a. uzantele comercialeb. practica judiciarac. codul civil

  ANS: C

  22. Care din urmatoarele nu sunt fapte obiective de comert conform legii in vigoare:a. operatiunile de transport aerian cu marfa sau de pasageri

  b. operatiunile imobiliarec. asigurarile terestre, chiar mutuale, in contra daunelor si asupra vietii

  ANS: B

  23. In cazul faptelor de comert unilaterale, referitor la aplicarea legii comerciale, conform art.56 C. com. exista urmatoarele exceptii in favoarea legii civile:a. se inlatura aplicarea legii comerciale in cazul dispozitiilor referitoare chiar la persoanacomerciantului

  b. daca obligatia are caracter civilc. daca necomercialitatea rezulta chiar din actul insusi

  ANS: A

  24. Urmatoarele entitati sunt considerate de legea romana comercianti:a. statul si unitatile sale administrativ-teritoriale

  b. asociatiile si fundatiilec. organizatiile cooperatiste

  ANS: C

  25. Urmatoarele activitati comerciale nu se pot exercita pe baza liberei initiative, fiind supuseunor interdictii:a. activitatile stabilite ca fiind monopol de stat

  b. fabricarea de narcotice sau droguri numai in scop de medicamentec. operatiunile de banca si schimb

  ANS: A

  26. Care din urmatoarele dezmembraminte ale societatilor comerciale are personalitate

  juridica?a. filiala

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  13/45

  b. sucursalac. agentia sau reprezentanta

  ANS: A

  27. In urma declararii nulitatii societatii comerciale:a. societatea intra in lichidare

  b. personalitatea societatii comerciale inceteazac. efectele hotararii de declarare a nulitatii retroactiveaza

  ANS: A

  28. Pentru societatea de actiuni, actionarii au dreptul de a se retrage din societate si a obtinecontravaloare actiunilor pe care le poseda, daca nu sunt de acord cu hotararile luate de

  adunarea generala cu privire la :a. schimbarea unui obiect secundar de activitate

  b. prelungirea duratei de functionarec. forma societatii

  ANS: C

  29. Capitalul social al societatii este divizat in parti de interes la :1. societatea in nume colectiv2. societatea cu raspundere limitata3. societatea in comandita simplaa. 1+2

  b. 1+3c. 2+3

  ANS: B

  30. Obiectul societatii comerciale trebuie sa fie:a. comercial, adica sa priveasca savarsirea faptelor de comert si a faptelor civile

  b. obtinerea si impartirea beneficiilorc. comercial, adica sa priveasca savarsirea faptelor de comert

  ANS: C

  31. Asociatul exclus :a. nu raspunde de pierderi

  b. are dreptul la o suma de bani care sa reprezinte valoare unei parti proportionale dinpatrimoniul socialc. nu are dreptul la beneficii

  d. are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul sociale. poate cere lichidarea beneficiilor inainte de repartizarea lor

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  14/45

  ANS: B

  32. Care este singurul caz de dizolvare de drept?

  a. trecerea timpului stabilit pentru durata societatiib. declararea nulitatii societatiic. falimentul societatii

  ANS: A

  33. Patrimoniul societatii comerciale este egal cu capitalul social:a. in momentul constituirii

  b. in momentul desfiintariic. dupa lichidarea societatii comerciale

  ANS: A

  34. Organul de conducere al unei societati comerciale cu asociat unic este :a. adunarea generala

  b. asociatul unicc. administratorul

  ANS: C

  35. Fondul de comert cuprinde :a. bunurile mobile si imobile ale comerciantului afectate desfasurarii activitatii comerciale

  b. obligatiile comerciantuluic. capitalul si munca

  ANS: A

  36. Constituirea unei noi societati este o consecinta in cazul:

  1. fuziunii prin absorbtie2. fuziunii prin contopire3. divizariia. 1+2

  b. 2+3c. 1+3

  ANS: B

  37. Organele care aplica procedura insolventei sunt:

  a. adunarea creditorilor, adunarea generala a asociatilor, debitorulb. instantele judecatoresti, judecatorul sindic, lichidatorul sau administratorul judiciar

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  15/45

  c. judecatorul sindic, adunarea creditorilor, debitorul

  ANS: B

  38. Probele specifice in materie comerciala sunt:1. martorii2. prezumtiile3. facturi acceptate4. corespondenta5. registrele comerciantilora. 1+2+3

  b. 2+4+5c. 3+4+5

  ANS: C

  39. Registrele comerciale nelegale tinute pot fi utilizate ca mijloc de proba :a. in favoarea celui ce le-a tinut

  b. numai in contra comerciantului caruia ii apartinc. nu sunt admise ca proba

  ANS: B

  40. Termenul general de prescriptie in materie comerciala este de :a. 6 luni

  b. 1 anc. 3 ani

  ANS: C

  41. Contractul de vanzare - cumparare comerciala este un contract:a. cu titlu oneros

  b. cu titlu gratuit

  c. de adeziune

  ANS: A

  42. Transmiterea dreptului de proprietate asupra lucrului vandut opereaza de drept dinmomentul incheierii contractului cand:a. lucrul vandut consta in bunuri determinate generic

  b. vanzatorul este proprietarul lucruluic. contractul este afectat de termen/conditie

  ANS: B

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  16/45

  43. Mandatul comercial este un contract :a. cu titlu gratuit

  b. cu reprezentarec. real

  ANS: B

  44. Debitorii intrati in procedura falimentului isi acopera pierderile anuale stabilite prindeclaratia de impozit pe profit din:a. creantele obtinute de codebitorii si fidejusorii lor

  b. profiturile impozabile obtinute in toata perioada pana la inchiderea procedurii falimentuluic. cautinea de 30%depusa la banca drept conditie pentru indatorirea furnzizorilor de a-i prestaserviciile sale

  ANS: B

  45. Efectele contractului de comision se nasc intre :1. comitent si comisionar2. comisionari si terti3. comitent si tertia. 1+2

  b. 1+3c. 2+3

  ANS: A

  46. Contractul de consignatie este o varianta a:a. contractului de comision

  b. contractului de mandat civilc. contractului de report

  ANS: A

  47. Conditiile contractului de report sunt:1. sa existe acordul de vointa al ambelor parti2. manifestarile de vointa sa fie simultane si sa aiba loc intre aceleasi persoane3. vanzarea si revanzarea sa aiba ca obiect titluri de credit care circula in comerta. 1+2

  b. 2+3c. 1+2+3

  ANS: C

  48. Sunt titluri comerciale de valoare:

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  17/45

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  18/45

  ANS: A

  53. Procedura generala a insolventei se aplica:

  a. tuturor fundatiilor:

  b. asociatiilor care desfasoara si activitati economice:

  c. organizatii1or cooperatiste al caror administrator nu poate fi gasit.

  ANS: B

  54. Procedura generala a insolventei se aplica fata de:

  a. cluburile profesioniste de fotbal;

  b. societatile comerciale ale caror administrator nu poate fi gasit;

  c. societatile agricole.

  ANS: C

  55. Procedura general a insolventei se aplic fata de:

  a. societatile cooperative;

  b. societatile comerciale al caror sediu nu mai exista;

  c. societatile profesionale ale notarilor publici.

  ANS: A

  56. Procedura simplificata a insolventei se aplica fata de:

  a. toate societatile comerciale;

  b. asociatiile profesionale ale patronatului;

  c. comerciantii persoane fizice.

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  19/45

  ANS: C

  57. Procedura simplificata a insolventei se aplica fata de:

  a. toate persoanele juridice de drept privat;

  b. toate societtile agricole;

  c. grupurile de interes economic care nu detin niciun bun In patrimoniul br.

  ANS: C

  58. Procedura simplificata a insolventei se aplica fata de:

  a. societatile comerciale dizolvate anterior cererii introductive;

  b. tuturor societatilor cooperative;

  c. tuturor grupurilor de interes economic.

  ANS: A

  59. Procedura simplificata a insolventei se aplica:

  a. societatilor agricole dizolvate anterior cererii introductive;

  b. comerciantilor neinmatriculati in Registrul Comertului;

  c. debitorilor care au cerut sa intre in faliment.

  ANS: C60. Procedura simplificata a insolventei se aplica fata de:

  a. debitorii care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de reorganizare judiciara;

  b. fundatii1or care nu si-au atins scopul.

  c. tuturor cluburilor sportive profesioniste;

  ANS: A

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  20/45

  61. Scopul Leg ii nr. 8 5/2006 este:

  a. eliminarea agentilor economici neperformanti;

  b. acoperirea pasivului debitorului aflat In insolventa;

  c. redresarea financiar a debitorilor insolvabili.

  ANS: B

  62. Insolventa se caracterizeaza prin:a. activele patrimoniale inferioare pasivelor

  b. criza momentana si pasagera de lichiditati

  c. insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile

  ANS: C

  63. Insolventa este vadita daca debitorul:a. nu a platit datoria fata de creditor nici dupa 30 de zile de la scadenta

  b. refuza sa plateasca datoria pentru ca nu o recunoastec. uzeaza de pretexte pentru a evita sa o plateasca

  ANS: A

  64. Insolventa este iminenta atunci cand:a. in cel mult 15 zile debitorul va inceta platile

  b. debitorul va fi insolvabil in urmatoarele 3 lunic. debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate cu fondurile banestidisponibile la data scadentei

  ANS: C

  65. Averea debitorului reprezinta:a. totalitatea bunurilor si drepturilor sale patrimoniale care pot fi executate silit

  b. creantele debitoruluic. bunurile si datoriile debitorului

  ANS: A

  66. Este indreptat sa solicite deschiderea procedurii creditorul care:

  a. a pornit executarea silita individuala, dar nu a reusit sa recupereze creanta;

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  21/45

  b. poseda o creanta cert de peste 10.000 euro fata de debitor;c. poseda fata de patrimoniul debitorului o creanta certa, lichida, de cel pun 10.000 Leiexigibila de mai mult de 30 de zile.

  ANS: C

  67. Salariatii debitorului au calitatea de creditori:

  a. daca depun in termenul legal declaratii de creanta;

  b. fara a depune personal declaratii de creanta;

  c. fara a plati taxa judiciara de timbru.

  ANS: B

  68. Creante garantate sunt acele creante care beneficiaza:

  a. de o garantie reala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului;

  b. de o scrisoare de garantie bancara;

  c. de garantia statului.

  ANS: A

  69. Creditorii chirografari sunt cei care nu poseda:

  a. scrisoare de garantie bancara;

  b. nici garantii fata de patrimoniu debitorului, nici privilegii Insotite de dreptul deretentie;

  c. ipoteci.

  ANS: B

  70. Sunt activitati curente In perioada de observatie:

  a. asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente;

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  22/45

  b. emisiunea de ob1igatiuni;

  c. majorarea legala a capitalului social.

  ANS: A

  71. Creanta defavorizata este creanta pentru care planul de reorganizare prevede:

  a. o alta procedura de recuperare;

  b. o reducere a cuantumului creantei;

  c. o valorificare in afara dosarului de insolventa.

  ANS: B

  72. Procedura falimentului comerciantului se caracterizeaza prin:

  a. lichidarea averii debitorului urmata de radierea din registrul comertului;

  b. interdictia exercitarii comertului timp de cinci ani;

  c. redresarea economica a debitorului.

  ANS: A

  73. Procedura generala se caracterizeaza prin urmatoarele etape succesive:

  a. programare > verificare > inchidere;

  b. reorganizare > observatie >faliment;

  c. perioada de observatie > reorganizare > faliment > sau numai reorganizare >saunumai faliment.

  ANS: C

  74. Procedura simplificata are urmatoarele etape:

  a. deschidere > suspendare > ridicare > faliment;

  b. deschidere > faliment sau observatie 60 de zile > faliment;

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  23/45

  c. faliment > observatie > inchidere.

  ANS: B

  75. Administratorul special este desemnat de:

  a. adunarea creditorilor;

  b. comitetul creditorilor;

  c. adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului persoana juridica.

  ANS: C

  76. Administratorul judiciar are calitatea de:

  a. manager de criza;

  b. director general;

  c. practician in insolventa.

  ANS: C

  77. Administratorul judiciar isi exercita atributiile:

  a. in primele 60 de zile de la deschiderea procedurii simplificate;

  b. in perioada de observatie si de reorganizare;

  c. in tot parcursul procedurii simplificate.

  ANS: B

  78. 29. Lichidatorul judiciar isi exercita atributiile:

  a. in cadrul procedurii falimentului;

  b. In procedura reorganizarii;

  c. atat in procedura reorganizarii cat si in procedura falimentului.

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  24/45

  ANS: A

  79. Cheltuielile aferente procedurii insolventei se suporta:.

  a. numai din averea debitorului;

  b. numai din contributia creditorilor;

  c. in principiu, din averea debitorului si in subsidiar, din fondul de lichidare

  ANS: C

  80. Organele care aplica procedura sunt:

  a. judecatorul-sindic, administratorul special si executorul judecatoresc;

  b. judecatorul-sindic, procurorul de sedinta si lichidatorul;

  c. instantele judecatoresti, judecatorul-sindic, administratorul judiciar si lichidatorul.

  ANS: C

  81. Instanta competenta sa aplice procedura insolventei este:

  a. judecatoria sediului debitorului;

  b. curtea sediului debitorului;

  c. tribunalul in a carui raza teritoriala ii are sediul debitorul.

  ANS: C

  82. Competena tribunalului sediului debitorului se exercita de:

  a. presedintele tribunalului;

  b. judecatorul-sindic;

  c. presedintele sectiei comerciale a tribunalului.

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  25/45

  ANS: B

  83. Faptele de comert prevazute in art.3 C.com. se pot clasifica:1.fapte de comert mixte

  2.acte juridice si operatiuni conexe3.operatiuni de interpunere in schimb sau circulatiea. 2+3

  b. 1+2+3c. 1+3d. 2

  ANS: A

  84. Cumpararea-vanzarea comerciala se deosebeste de cumpararea-vanzarea civila prin:

  a. subiectii tranzactieib. pretul platitc. intentia de revanzare

  ANS: C

  85. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca intentia de revanzare pentru a fi comercialasunt:1.sa existe la data cumpararii2.sa fie exprimata de catre cumparator3.sa priveasca bunul cumparata. 1+2+3

  b. 2+3c. 1+2d. 1+3

  ANS: A

  86. Obiectul vanzarii-cumpararii comerciale il constituie:

  1.productele2.marfurile3.bunurile imobilea. 1+2+3

  b. 1+2c. 3d. 2+3

  ANS: B

  87. Intreprinderea se caracterizeaza prin:a. asumarea de catre intreprinzator a coordonarii intregii activitati si a riscului activitatii

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  26/45

  b. emiterea de garantiic. operatiuni de schimb

  ANS: A

  88. Faptele de comert conexe sunt:1. contractul de expeditie2.comerciale datorita legaturii lor cu actele juridice pe care legea le califica fapte de comert3.cumpararea -vanzarea de parti sociale/actiuni ale societatilor comercialea. 1+2+3

  b. 1+2c. 2+3

  ANS: C

  89. Sunt considerate fapte de comert subiective:1.toate obligatiile comerciantului2.obligatiile de natura civila3.obligatiile derivate din fapte licite si ilicitea. 1+3

  b. 1+2c. 2+3d. 1+2+3

  ANS: A

  90. Potrivit dispozitiilor codului comercial, comerciantii sunt:1.persoanele fizice2.societatile comerciale3.persoanele fizice care exercita in mod obisnuit, ca profesie, o activitate de comerta. 2+3

  b. 1+2+3c. 1+2d. 2

  ANS: A

  91. Sunt categorii de comercianti:1.regiile autonome2.organizatiile cooperatiste3.societatile comerciale4.statul si unitatile sale administrativ-teritorialea. 1+2+3

  b. 1+2+3+4

  c. 2+3d. 1+3

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  27/45

  e. 2+3+4

  ANS: A

  92. Persoana fizica dobandeste calitatea de comerciant numai daca:1.savarseste faptele de comert cu profesiune2.savarseste fapte de comert subiective3.savarseste fapte de comert in nume propriu

  a. 1+3b. 1+2c. 1+2+3d. 2+3

  ANS: A

  93. Societatile comerciale dobandesc calitatea de comerciant prin:1.exercitarea comertului cu caracter profesional2.prin constituirea lor3.independent de savarsirea vreunei fapte de comerta. 2+3

  b. 1+2c. 1+2+3d. 2

  ANS: A

  94. Calitatea de comerciant, in cazul persoanelor fizice, se dovedeste prin:a. prezentarea unor dovezi din care sa rezulte ca persoana in cauza a savarsit efectiv fapte decomert prevazute in art. 3 Cod comercial, ca profesiune obisnuita si in nume propriu

  b. existenta autorizatiei administrativec. inmatricularea in registrul comertului

  ANS: A95. In cazul societatii comerciale, calitatea de comerciant se poate proba prin:1. dovedirea constituirii societatii2. copie legalizata dupa certificatul unic de inregistrare3. prin actul constitutiva. 1+2

  b. 1+2+3c. 1+3

  ANS: A

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  28/45

  96. Fac parte din categoria auxiliarilor comerciantilor urmatoarele persoane:1. prepusi2. agentii de comert3. mijlocitoriia. 1+2+3

  b. 2+3c. 1+3

  ANS: A

  97. Elementele incorporale ale fondului de comert sunt:1. Emblema2. Firma3. Bunurile mobile corporalea. 1+2

  b. 1+2+3c. 3d. 1+3

  ANS: A

  98. Constituie elemente corporale ale fondului de comerta. clientela

  b. drepturile de autorc. bunurile imobile

  ANS: C

  99. Aportul asociatilor la constituirea societatii comerciale poate fi:1. aport in numerar2. aport in natura3. aport in industriea. 1+2

  b. 2+3

  c. 1+3d. 1+2+3

  ANS: D

  100. Patrimoniul societatii comerciale cuprinde:1. activul social2. pasivul social3. o valoare fixaa. 1+2

  b. 1+2+3c. 3

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  29/45

  d. 1

  ANS: A

  101. Societatile comerciale se pot constitui prin:1. contract de societate2. contract de societate si statut3. act constitutiva. 1+2+3

  b. 1+2c. 3d. 2+3

  ANS: A

  102. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie cand:a. societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica

  b. exista doar un singur asociatc. printre fondatorii societatii comerciale se regasesc si cetateni straini

  ANS: A

  103. Dezmembramintele societatilor comerciale care au personalitate juridica sunt:a. punctul de lucru

  b. filialac. sucursala

  ANS: B

  104. Activitatea cenzorilor se refera in principal la :a. controlul din punct de vedere contabil

  b. controlul din punct de vedere organizatoricc. verificarea cartilor de munca

  ANS: A

  105. Formele fuziunii sunt:1. divizarea2. absorbtia3. contopireaa. 1+2+3

  b. 1+3c. 2+3

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  30/45

  ANS: C

  106. Liberatea contractuala are urmatoarele consecinte pentru raporturile contractualecomerciale:1. libertatea probelor in litigiile comerciale

  2. libertatea solutionarii litigiilor pe calea arbitrajului comercial3. obligativitatea autorizatiei administrativea. 1+2+3

  b. 2+3c. 1+2

  ANS: C

  107. Termenul general de prescriptie in materie comerciala este de:a. 10 ani

  b. 3 anic. 1 an

  ANS: B

  108. Subiectele implicate in raporturile cambiale sunt:1. beneficiarul2. comerciantul3. tragatorula. 1+2+3

  b. 1+3c. 1+2

  ANS: B

  109. Biletul la ordin implica raporturi juridice intre:1. tras2. emitent3. beneficiar

  a. 1+2b. 2+3c. 1+3

  ANS: B

  110. Actiunile cambiale sunt:1.directe2.indirecte3.de regres

  a. 1+3b. 1+2+3

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  31/45

  c. 1+2

  ANS: A

  111. Dupa continutul lor titlurile de credit sunt:1.titluri care dau dreptul la o anumita prestatie din partea debitorului2.titluri care incorporeaza drepturi complexe3.reprezentative de marfuri4. la ordin5.la purtatora. 1+4+5

  b. 1+2+4c. 1+2+3+4+5d. 1+2+3

  ANS: D

  112. Contractul de franciza este un contract:1.bilateral2.consensual3.cu titlu oneros

  a. 1+3b. 1+2c. 1+2+3d. 2+3

  ANS: C

  113. Francizorul este un comerciant care:1.este titularul drepturilor asupra unei marci inregistrate2.confera dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau unserviciu.3.asigura beneficiarului o pregatire initiala pentru exploatarea marcii inregistrate

  4. nu utilizeaza personal mijloace financiare pentru promovarea marciia. 1+2b. 1+3c. 1+2+3+4d. 1+2+3e. 3+4

  ANS: D

  114. In societatea cu raspundere limitata numarul asociatilor nu poate fi mai mare de:

  a. 25b. 2

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  32/45

  c. 50d. 10

  ANS: C

  115. Nulitatea unei societati nmatriculate n registrul comertului poate fi declarata de tribunalnumai atunci cnd:1.lipseste actul constitutiv , toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituiriisocietatii;2.obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice;lipseste ncheierea

  judecatorului delegat de nmatriculare a societatii;3.lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii; actul constitutiv nu

  prevede denumirea societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor sau capitalulsocial subscris4.s-au ncalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si varsat;

  nu s-a respectat numarul minim de asociati, prevazut de lege.5.lipseste specimenul de semnatura al asociatilor

  a. 1+2+3b. 2+3+4+5c. 4+5d. 1+2+3+4e. 1+2+3+4+5

  ANS: D

  116. Fac parte din obligatiile adunarii constitutive urmatoarele:1.verifica existenta varsamintelor;2.examineaza si valideaza raportul expertilor de evaluare a aporturilor n natura;3.aproba participarile la profit ale fondatorilor si operatiunile ncheiate n contul societatii;4. nu va numi, dupa caz, primul auditor financiara. 1+2

  b. 1+2+3+4c. 3+4

  d. 1+2+3e. 2+3+4

  ANS: D

  117. Administratorul special are urmatoarele atributii:1.exprima intentia debitorului de a propune un plan, participa, n calitate de reprezentant aldebitorului, la judecarea actiunilor prevazute;2.formuleaza contestatii n cadrul procedurii reglementate de prezenta lege;3.propune un plan de reorganizare;

  4. administreaza activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, dupaconfirmarea planului;

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  33/45

  5.dupa intrarea n faliment, participa la inventar, semnand actul, primeste raportul final sibilantul de inchidere si participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor siaprobarea raportului;6.nu primeste notificarea inchiderii procedurii.a. 1+2+3

  b. 1+2+3+4+5c. 1+2+3+4+5+6d. 3+4+5e. 5+6

  ANS: B

  118. Orice creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii prevazute de prezenta legeimpotriva unui debitor prezumat n insolventa poate introduce o cerere introductiva, n care va

  preciza:

  1. cuantumul si temeiul creantei;2. existenta unei garantii reale, constituite de catre debitor sau instituite potrivit legii;3. declaratia privind eventuala intentie de a participa la reorganizarea debitorului, caz n careva trebui sa precizeze, cel putin la nivel de principiu, modalitatea n care ntelege sa participela reorganizare.4.o declaratie pe propria raspundere5. existenta unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului;

  a. 1+2+3b. 1+2+3+4+5c. 1+2+3+5d. 3+4e. 2+3+4

  ANS: C

  119. Prezumtia de solidaritate instituita de lege in privinta obligatiilor comerciale priveste pe:1.fidejusorul care are calitatea de comerciant2.fidejusorulcare este organizat ca o regie autonoma3.fidejusorul necomerciant

  a. 1+2b. 1+3c. 2+3

  ANS: B

  120. Termenul de prescriptie pentru restituirea dividentelor necuvenite este de:a. 18 luni

  b. 6 lunic. 3 ani

  d. 12 luni

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  34/45

  ANS: C

  121. Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata de:a. lichidator sub controlul judecatorului-sindic

  b. lichidatorc. administrator sub controlul lichidatoruluid. administrator sub controlul judecatorului -sindice. judecatorul - sindic

  ANS: A

  122. Incheierea contractului se produce in momentul in care:a. oferta si acceptarea ofertei sunt posibile, se refera la un obiect licit si au o cauza comuna

  b. oferta si acceptarea ofertei sunt concordante, se refera la un obiect determinat si se

  intemeiaza pe o cauza licitac. acceptarea ofertei a ajuns la ofertatnt cu o contraoferta,indiferent daca sa stabilit sau nu untermen

  ANS: B

  123. Pentru a fi considerat obiect al contractului de vanzare- cumparare, lucrul vandut trebuiesa indeplineasca urmatoarele conditii:a. sa fie in posesia vanzatorului, sa fie in circuitul pietii comerciale, sa existe in momentulincheierii contractului, sa fie determinat sau determinabil

  b. sa existe in momentul incheierii contractului sau in viitor, sa se afle in circuitul civil, sa fiedeterminat sau determinabil, sa fie proprietatea vanzatoruluic. sa se afle in circuitul civil, sa fie determinat sau determinabil, sa fie in proprietatea sau in

  posesia vanzatorului, sa existe in momentul incheieirii contractului

  ANS: B

  124. Transmiterea dreptului de proprietate si a riscurilor asupra lucrului vandut de la vanzatorla cumparator opereaza din momentul:

  a. predarii bunului de catre vanzator cumparatoruluib. preluarii bunului de catre cumparator de la vanzatorc. incheierii contractului

  ANS: C

  125. Grupul de interes economic are calitatea de comerciant cand obiectul sau de activitateare:a. caracter civil si comercial

  b. caracter comercial

  c. caracter civil

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  35/45

  ANS: B

  126. Cumpararea - vanzarea comerciala poate avea ca obiect:a. bunurile mobile: productele, marfurile si obligatiunile statului si titlurile de credit care

  circula in comert, vanzarea-cumpararea bunurilor imobile si inchirierea bunurilor imobile, casi concesionarea lorb. productele, marfurile, bunurile imobile, inchirierea bunurilor imobile, ca si concesionarealorc. bunurile mobile: productele, marfurile si obligatiunile statului si titlurile de credit carecircula in comert

  ANS: C

  127. Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatia

  familiala trebuie sa detina:a. autorizatia eliberata conform legii

  b. autorizatia si certificatul de inregistrare eliberate conform legiic. certificatul de inregistrare si cazierul judiciar eliberate conform legii

  ANS: B

  128. Criteriul comercialitatii se defineste:a. prin opozitie cu actul sau faptul de drept civil

  b. prin intelegerea partilorc. prin referire la normele dreptului national

  ANS: A

  129. Incompatibilitatea inseamna:a. interdictia cumularii calitatii de comerciant cu alte profesii si functii

  b. interdictia cumularii calitatii de comerciant cu cea de om de afaceric. interdictia cumularii calitatii de comerciant cu cea de functionar public

  ANS: A

  130. Decaderea unei persoane fizice din dreptul de a exercita profesiunea de comerciant poatesurveni:a. ca urmare a sanctionarii sale de catre inspectorii de protectie a consumatorului cu amenda

  b. ca o consecinta a savarsirii unor activitati cu caracter ilicitc. la renuntarea voluntara ca urmare a retragerii dreptului de libera practica

  ANS: B

  131. Pentru a dobandi calitatea de comerciant persoana fizica trebuie sa savarseasca acte si

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  36/45

  fapte de comert:a. cu titlu profesional

  b. cu multa initiativac. cu caracter social

  ANS: A

  132. Comerciantul persoana fizica trebuie sa desfasoare acte de comert in nume propriu si pe :a. riscul sau

  b. fara nici un riscc. cu un risc diminuat

  ANS: A

  133. Caracterele juridice ale contractului de societate sunt:1.plurilateral (cu o exceptie)2.cu titlu oneros3.comutativ4.consensual5.comerciala. 1+2+3+4+5

  b. 1+2+3+4c. 2+3+4+5d. 1+4+5

  ANS: B

  134. Societatea in comandita simpla este sinonima din punct de vedere juridic cu societatea incomandita pe actiuni?a. da, pentru ca la ambele forme exista asociati (actionari) comanditati si comanditari

  b. da, deoarece sunt reglementate de acelasi text legalc. nu fiind forme juridice diferite

  ANS: C135. Prezumtia de comercialitate poate fi rasturnata:a. prin proba contrara

  b. niciodatac. uneori

  ANS: A

  136. Forma autentica a actului constitutiv al societatii comerciale este obligatorie:

  1. la stabilirea consimtamantului partilor2. cnd printre bunurile aduse ca aport social la capitalul social exist un teren

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  37/45

  3. cand se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla ce implicrspunderea nelimitat a unor sau a tuturor asociatilor4. cand societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie public5. exist un brevet de inventie ca aport social

  a. 2+3+4b. 1+2+3+5c. 2+3+4+5d. 3+4+5

  ANS: ADrept comercial bnk.Continuare

  MULTIPLE CHOICE

  1. In afara sediului principal o societate poate avea:1. o filiala2. o sucursala3. alt dezmembramant al societatiia. 2+3

  b. 1+2+3c. 1+3

  ANS: B

  2. O societate comerciala se poate constitui pe o perioada de timp:1. limitata2. nelimitataa. 1+2

  b. 2c. 1

  ANS: A

  3. Dovada rezervarii denumirii societatii comerciale este necesara:a. deoarece denumirea este prevazuta in actul constitutiv

  b. pentru ca este un element de identificare in raport cu alti comerciantic. ramane la aprecierea judecatorului delegat

  ANS: B

  4. Avand in vedere principiul libertatii comertului este necesara o autorizatie eliberata deorganele administratiei publice centrale pentru functionarea:

  1. bancilor comerciale2. societatilor de pe piata de capital

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  38/45

  3. societatilor de asigurare4. cooperativelor mestesugaresti de credit si de consuma. 2+3

  b. 1+2+3c. 1+2+3+4

  ANS: B

  5. Care dintre aceste organe sunt caracteristice unei societati comerciale?1. organul de conducere2. organul deliberativ3. organul administrativ4. organul de informare5. organul executiv6. organul de control

  7. alte organea. 2+3+5+6

  b. 1+4+6c. 3+4+5+6d. 3+4+5

  ANS: A

  6. In cazul societatilor cu raspundere limitata asociatii raspund:a. in limita aportului lor

  b. nu raspund intrucat raspunderea lor este limitatac. raspund in raport de obiectul de activitate al societatii

  ANS: A

  7. O societate comerciala dobandeste personalitate juridica:a. din momentul elaborarii actului constitutiv

  b. din momentul inregistrarii in Registrul Comertuluic. din momentul in care asociatii hotarasc constituirea societatii

  ANS: B

  8. Grupurile de Interes Economic:a. desemneaza o forma de asociere intre doua sau mai multe persoane fizice, constituita pe o

  perioada de timp determinatab. o noua forma juridica de manifestare a principiului liberei asocieri a persoanelorc. o forma organizatorica propusa de un anumit cadru juridic

  ANS: A

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  39/45

  9. Membrii Grupului de Interes Economic raspund:a. nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale ale grupului cu exceptia cazului in care incontractele incheiate cu tertii cocontractanti, s-a prevazut astfel

  b. nu sunt obligati la raspunderea nelimitata si solidarac. raspund doar in raport de aportul personal adus la capitalul Grupului de Interes Economic

  ANS: A

  10. Caracterul sinalagmatic al contractelor comerciale este conferit si de faptul ca:a. dau nastere la drepturi si obligatii corelative pentru parti

  b. partile sunt numai douac. sunt cu titlu gratuit

  ANS: A

  11. Partile unui contract comercial au posibilitatea de a schimba legea aplicabila contractuluifara a aduce atingere drepturilor tertilor:a. oricand

  b. numai dupa ivirea litigiuluic. numai cu aprobarea organului de jurisdictie

  ANS: A

  12. O oferta de a contracta facuta verbal intre partile prezente, cu exceptia cazului in care dinimprejurari rezulta contrariul:a. trebuie acceptata imediat

  b. trebuie analizata cu atentiec. nu trebuie acceptata

  ANS: A

  13. Fuziunea si dizolvarea trebuiesc hotarate de catre:a. Adunarea Generala a Asociatilor

  b. prin hotarare judecatoreascac. prin oricare alt mod

  ANS: A

  14. In cazul contractului de leasing partile sunt:1. locator/finantator2. locatar/utilizator3. furnizora. 2+3

  b. 1+2+3c. 1+2

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  40/45

  ANS: C

  15. Care dintre obligatiile urmatoare apartin francizorului?

  1. plata taxei de admitere n afacere2. trasmiterea know-how-ului3. achit redeventa calculat n procente (sau ntr-o cot fix)4. asigur asistenta tehnica si/sau comerciala5. asigura exclusivitatea teritorialaa. 2+4+5

  b. 1+3+4c. 2+3+5

  ANS: A

  16. Pierderea calitatii de comerciant a societatii comerciale se face prin:1. dizolvare2. lichidare3. prin orice alt act juridica. 1+2

  b. 2+3c. 1+3

  ANS: A

  17. Dovada calitatii de comerciant persoana fizica se face prin:1. mijloace de prob2. prin declaratie proprie3. prin dovada nmatriculrii la Registrul Comertuluia. 1+3

  b. 2+3c. 1+2

  ANS: A18. Fuziunea poate avea loc prin:1. absorbtie2. contopire3. unificarea. 1+2

  b. 1+3c. 2+3

  ANS: A

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  41/45

  YES/NO

  1. Pe langa activitatea comerciala pe care o desfasoara ca o profesiune obisnuita, comerciantul

  incheie si acte de natura civila, care nu sunt supuse Codului comercial?

  ANS: Y

  2. La societatea cu raspundere limitata administratorii pot primi fara autorizarea adunariiasociatilor, mandatul de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect deactivitate?

  ANS: N

  3. Este posibil ca in cadrul actului constitutiv asociatii sa prevada o clauza de arbitraj?

  ANS: Y

  4. Grupurile de interes economic (G.I.E.) sunt persoane juridice care pot avea calitatea decomerciant?

  ANS: Y

  5. Calitatea de comerciant sau necomerciant a grupului de interes - G.I.E., este determinata denatura faptelor juridice pe care le incheie?

  ANS: Y

  6. Minorul si persoana pusa sub interdictie au calitatea de a fi comerciant?

  ANS: N

  7. Raspunderea pentru savarsirea unor activitati comerciale ilicite este in functie de gravitateaabaterii, o raspundere contraventionala sau penala?

  ANS: Y

  8. Inregistrarea persoanei juridice in registrul comertului se realizeaza in baza unei declaratiiverbale?

  ANS: N

  9. Emblema este un atribut de identificare al comerciantului care are un caracter facultativ?

  ANS: Y

  10. Contractul de report este un act juridic care cuprinde o singura vanzare ce consta in

  predarea titlurilor si a pretului?

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  42/45

  ANS: N

  11. Femeia minora casatorita are capacitatea de a fi comerciant?

  ANS: N

  12. Girul este un act juridic prin care este garantata plata cambiei?

  ANS: N

  13. Regiile autonome si organizatiile cooperatiste au calitatea de comerciant?

  ANS: Y

  14. Micii comercianti au obligatia sa tina registre comerciale?

  ANS: N

  15. Capitalul social poate fi folosit pentru plata dividendelor catre asociat?

  ANS: N

  16. Contractul de societate si statutul societatii trebuie sa se incheie numai in forma inscrisuluisub semnatura privata?

  ANS: N

  17. In cazul societatilor pe actiuni, numirea cenzorilor are caracter facultativ?

  ANS: N

  18. Actul modificator al actului constitutiv al unei societati se inregistreaza in registrulcomertului?

  ANS: Y

  19. In cazul nerespectarii obligatiilor de catre societate, creditorii vor urmari capitalul social?

  ANS: N

  20. Societatile de persoane au dreptul sa emita titluri de valoare?

  ANS: N

  21. Beneficiile obtinute din activitatea comerciala a unei societati cu mai multi asociati pot sarevina unui singur asociat daca s-a stipulat aceasta in contractul de societate?

  ANS: N

  22. Actul constitutiv al societatii pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica se

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  43/45

  incheie in forma autentica?

  ANS: Y

  23. Forma autentica a actului constitutiv este ceruta ad probationem?

  ANS: N

  24. Contractul de leasing constituie titlu executoriu?

  ANS: Y

  25. Dovada sediului social se poate face si prin martori?

  ANS: N

  26. n prezent Grupurile Europene de Interes Economic sunt recunoscute si si pot desfsuraactivitatea n Romnia, deoarece tara noastr doreste armonizarea legislatiei sale cu cea aUniunii Europene ?

  ANS: Y

  27. Adunarea General a Asociatilor poate hotr dizolvarea societtii comerciale?

  ANS: Y

  28. Hotrrea judectoreasc prin care se constat mpiedicarea bunei desfsurri a activittiidin cauza nentelegerilor dintre asociati este un motiv de dizolvare?

  ANS: Y

  29. Fuziunea este un proces de absorbire a unei societti comerciale de ctre alt societatecomercial?

  ANS: Y

  30. Dac fuziunea a avut loc prin absorbtie, societatea absorbant preia drepturile si obligatiile

  societtii dizolvate?ANS: Y

  31. Cnd fuziunea are loc prin contopire drepturile si obligatiile societatii fuzionate care sinceteaz activitatea trec asupra societtii nou nfiintate?

  ANS: Y

  COMPLETION

  1. Dupa ce judecatorul-sindic aproba raportul final al lichidatorului, acesta va trebui sa facadistribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului. Fondurile nereclamate n termen

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  44/45

  de ......... de zile de catre cei ndreptatiti la acestea vor fi depuse de catre lichidator la banca, ncontul averii debitorului, iar extrasul de cont, la tribunal.

  ANS: 90

  2. Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor n termen de maximum ..........dezile de la data sedintei comitetului creditorilor, nstiintadu-i pe creditori despre posibilitateastudierii raportului si a procesului-verbal al sedintei comitetului creditorilor privind raportul.

  ANS: 20

  3. Prin hotararea prin care se decide intrarea n faliment, judectorul-sindic va pronuntadizolvarea societatii debitoare si va dispune ntocmirea de catre administratorul judiciar si

  predarea catre lichidator, n termen de maximum ............ zile de la intrarea n faliment, ncadrul procedurii generale, a unei liste cuprinznd numele si adresele creditorilor si toatecreantele acestora la data intrarii n faliment, cu indicarea celor nascute dupa deschiderea

  procedurii;

  ANS: 10

  4. Capitalul social al societatii pe actiuni sau al societatii n comandita pe actiuni nu poate fimai mic de ................ lei

  ANS: 90.000

  5. Capitalul social al unei societati cu raspundere limitat nu poate fi mai mic de ......... lei.

  ANS: 200

  6. n societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de ..........

  ANS: 50

  7. Fondatorii sunt obligati sa predea consiliului de administratie, respectiv directoratului,documentele si corespondenta referitoare la constituirea societatii, n termen de ........zile

  ANS: 5

  8. n cazul n care cerintele legale sunt indeplinite, judectorul delegat, prin incheiere,pronuntata n termen de ........zile de la indeplinirea acestor cerinte, va autoriza constituireasocietatii si va dispune inmatricularea ei in registrul comertului, n conditiile prevazute delegea privind acest registru.

  ANS: 5

  9. In cazul unor neregularitati constatate dupa inmatriculare, societatea este obligata sa iamasuri pentru inlaturarea lor, in cel mult......... zile de la data constatarii acelor neregularitati.

  ANS: 8

 • 7/28/2019 Filehost_grile Drept Comercial Sem 2

  45/45

  10. Recursul se depune si se mentioneaza n registrul comertului unde s-a facut inregistrarea.In termen de ....... zile de la data depunerii, oficiul registrului comertuli inainteaza recursulcurtii de apel n a carei raza teritoriala se afla sediul societatii, iar n cazul sucursalelornfiintate n alt judet, curtii de apel n a carei raza teritorialase afla sediul sucursalei.

  ANS: 3

  11. Guvernul va putea modifica, cel mult o data la 2 ani, valoarea minima a capitalului social,tinand seama de rata de schimb, astfel incat acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei alsumei de ............ euro.

  ANS: 25.000

  12. Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata se divide n parti sociale egale,care nu pot fi mai mici de ......... lei

  ANS: 10

  13. Societatea se poate constitui numai daca intregul capital social a fost subscris si fiecareacceptant a varsat n numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise la Casa de Economiisi Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. ori la o banca sau la una dintre unitatile acestora. Restul dincapitalul social subscris va trebui varsat n termen de ........ luni de la nmatriculare.

  ANS: 12