subiecte drept comercial

Embed Size (px)

Citation preview

SUBIECTE LA DREPT COMERCIAL

1.Definirea dreptului commercial Denumirea de drept comercial, ca ramur de drept i ca disciplin juridic de studiu,pune n eviden faptul, c este vorba de o reglementare juridic cu caracter specific, mai exact un ansamblu de norme i institu ii juridice care privesc comer ul. O asemenea definire este, n mare m sur , corect , impunndu-se preciz ri cu privire la sensurile no iunii de comer . n sens etimologic, termenul de comer provine din latinescul commercium, care, la rndul s u, reprezint o juxtapunere a cuvintelor cum i merx, ceea ce nseamn activit i cu marf . n sens economic, comer ul se define te ca fiind acea activitate avnd ca scop schimbul de bunuri i servicii, prin aceasta realiz ndu-se circula ia de la produc tor la consumator. Altfel spus , prin comer se n elege activitatea economic de mijlocire ntre produc ie i consum. n sens juridic,no iunea de comer cuprinde nu numai opera iunile de interpunere (ntre produc tor i consumator) i circula ia m rfurilor, pe care o realizeaz comercian ii, dar i opera iile de producere a m rfurilor, prin transformarea materiilor prime, materialelor, etc., n vederea ob inerii unor rezultate de o valoare mai mare, opera ii pe care le efectueaz fabrican ii sau, n general, ntreprinz torii din sfera produc iei. Dreptul comercial, ca ramur a dreptului privat, a fost conceput ca un drept special aplicabil unor anumitor activit i i persoane,avnd un domeniu bine stabilit n func ie de concep ia de adoptare a reglement rilor comerciale, iar con inutul s u l formeaz raporturile juridice patrimoniale care au caracter comercial(acte i fapte de comer ) i n subsidiar acele raporturi nepatrimoniale care intereseaz activitatea comercial , n care comercian ii ca subiecte de drept privat, se g sesc unii fa de al ii pe pozi ii de egalitate juridic .Definirea obiectului dreptului comercial este legat de concep ia care a stat la baza adopt rii Codului comercial de fiecare sistem etatic n parte. Concep ia clasic despre dreptul comercial a consacrat dou sisteme de adoptare a legisla iei comerciale care permit determinarea obiectului dreptului comercial: - sistemul subiectiv, este sistemul potrivit c ruia dreptul comercial este considerat ca avnd drept obiect normele juridice la care sunt supu i comercian ii.Acest criteriu const n a atribui prin lege caracter de acte comerciale, acele acte care sunt s v r ite de comercian i cu titlu profesional . Din aceast perspectiv dreptul comercial reprezint un drept profesional, aplicndu-se numai persoanelor care au calitatea ce comerciant. -sistemul obiectiv, este sistemul prin care dreptul comercial este considerat ca avnd drept obiect normele juridice aplicabile comer ului, adic acelor fapte, opera iuni i acte calificate drept fapte de comer ", indiferent de persoana care le s vr e te .Fapta de comer este no iunea primordial iar comerciantul este no iunea secundar . Concluzionnd la cele afirmate mai nainte, dreptul comercial poate fi definit ca fiind ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice izvorte din actele i opera iunile considerate de lege ca fiind fapte de comer , precum i raporturilor juridice la care participa persoanele care au calitatea de comerciant i societ ile comerciale.

1

2.Izvoarele normative ale dreptului comercial No iunea de izvor de drept desemneaz totalitatea formelor de exprimare a normelor juridice comerciale care sunt determinate de modul edictare sau sanc ionare de c tre stat. Dreptul comercial are ca principale izvoare formale: Constitu ia Romniei Codul comercial, legile comerciale speciale, Codul civil, legi civile speciale. Cu privire la corela ia dintre Codul comercial,legile comerciale speciale i Codul civil, se aplic principiul general specialia generalibus derogant. Cu alte cuvinte, legile comerciale speciale sunt de aplica ie prioritar , dar atunci cnd prin ele nu sunt reglementate anumite situa ii juridice se recurge la regulile i principiile consacrate prin Codul comercial care constituie dreptul comun n materie. Tot astfel, atunci cnd i Codul comercial nu con ine reguli pentru unele situa ii juridice, devin aplicabile prevederile Codului civil (a a cum o prevede expres chiar art. l din C. com.) care reprezint dreptul comun n ceea ce prive te reglementarea raporturilor patrimoniale n general. Codul comercial i legile comerciale speciale con in, n principiu, norme cu caracter supletiv, ceea ce nseamn c ele se aplic numai n cazul cnd p r ile nu au convenit altfel. Sunt ns i norme imperative, de la care p r ile nu pot deroga a a cum rezult din C.civ. romn care se refer la ordinea public si bunele moravuri. Ele au drept scop, de regul , protejarea intereselor generale. Referindu-ne la izvoarele formale ale dreptului comercial, trebuie avute n vedere nu numai regulile propriu-zise con inute n Codul comercial i legile comerciale speciale, ci i principiile care rezult din acestea. Doctrina juridic coercial recunoa te principii devenite clasice cum sunt;exemplele urmatoare: n comer , gratuitatea nu se prezum ; n comer , ntotdeauna, banii sunt fructifieri; n caz de dubiu se aplic regula care favorizeaz circula ia; n comer , contractul n favoarea celui de-al treilea este obi nuit i altele. Un alt izvor al dreptului comercial, de data aceasta neformal, l constituie uzan a (obiceiul sau cutuma) care reprezint o regul de conduit n scut din practica social , folosit o vreme ndelungat , deci avnd o fiabilitate verificat n practic i care, n consecin , se aplic i este respectat ntocmai ca o norm juridic obligatorie. Ele chiar dobndesc un caracter formalizat atunci cnd sunt consacrate legislativ. n dreptul nostru comercial, uzan ele nu sunt consacrate legislativ, prin art. l din Codul comercial fiind reglementate, ca izvoare ale dreptului comercial, doar Codul comercial i Codul civil. Dar n doctrin sunt recunoscute uzan ele interpretative (conven ionale) care i au sorgintea n voin a prezumat a p r ilor, fiind menite s l mureasc sensul i limitele acestei voin e. Astfel de uzan e au fost deduse din anumite dispozi ii ale Codului civil care sunt aplicabile i n dreptul comercial. Ca atare, inndu-se seama de aceste dispozi ii din Codul civil, care consacr un principiu n materia execut rii obliga iilor contractuale, i obliga iile din contractele comerciale trebuie executate cu bun - tiin , cu diligenta unui bun comerciant (contractele comerciale cuprind, a adar, i obliga ii care, chiar dac nu sunt stipulate expres, rezult din obiceiurile activit ii comerciale). Un alt text din Codul civil, art. 980 prevede c dispozi iile ndoielnice se interpreteaz dup obiceiul locului unde s-a ncheiat contractul. Deci, dac un contract comercial con ine clauze care sunt ndoielnice sau echivoce, pentru a li se stabili con inutul sau sensul, trebuie s se apeleze la obiceiurile existente la locul ncheierii contractului; binen eles, fiind vorba de obiceiuri n materia activit ii comerciale. Mai exist dispozi iunile art. 981 C. civ. potrivit c rora clauzele obi nuite ntr-un contract se subn eleg, chiar dac nu sunt expres prev zute. Aceste dispozi ii ale Codului civil sunt de mare importan n materie comercial care se bazeaz , n bun parte, pe obiceiuri (legea considernd, a adar, c aceste obiceiuri sunt acceptate tacit de p r ile contractante).

2

3.Corelatia dintre dreptul comercial si dreptul civil Dreptul comercial este integrat i se afl n corela ie cu alte ramuri ale dreptului, cum sunt dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul comer ului interna ional (ramuri de drept cu care dreptul comercial se afl n foarte strnse rela ii). Dar, sunt i alte ramuri de drept cu care dreptul comercial se afl n corela ie: dreptul financiar, dreptul bancar, dreptul valutar, dreptul administrativ i chiar dreptul penal. n ceea ce prive te corela ia cu dreptul civil, fiind vorba de ramuri ale dreptului privat care reglementeaz raporturile juridice dintre particulari (persoane fizice sau juridice), leg turile dintre acestea aproape c nu mai trebuie demonstrate. Diferen ierea const n aceea c dreptul comercial se aplic numai raporturilor patrimoniale care decurg din s vr irea faptelor de comer sau din cele la care particip comercian ii. Codul comercial romn define te cu exactitate concordan a dintre dreptul civil i dreptul comercial, prev znd c n comer se aplic legea de fa . Unde ea nu dispune se aplic Codul civil" (art. l C. com.). Din aceste dispozi ii rezult c prevederile Codului comercial au un caracter special, fa de cele ale Codului civil (care este deci dreptul comun, n ceea ce prive te reglementarea raporturilor patrimoniale dintre particulari). Corela ia cu dreptul procesual civil este eviden iat prin art. 889 din Codul comercial care prevede c exerci iul ac iunilor comerciale este reglementat de Codul de procedur civil , afar de dispozi iile cuprinse n Codul comercial. Or, att n Codul comercial, ct i n legile comerciale speciale sunt cuprinse numeroase norme de drept procesual civil menite s asigure realizarea drepturilor subiective. Din aceast categorie fac parte prevederile cuprinse n Cartea a IV-a privind exerci iul ac iunilor comerciale i durata lor i altele. Ele se reg sesc i n legea cambiei i biletului la ordin, precum i n legea cecului. Toate aceste norme procesuale au un caracter special, derogatoriu fa de cele din Codul de procedur civil (care reprezint dreptul comun n materie procesual ). O alt corela ie relevant este cea dintre dreptul comercial i dreptul comer ului interna ional, ambele reglementnd raporturi patrimoniale care sunt asem n toare sub aspectul esen ei lor (adic se nasc din fapte de comer sau raporturi la care particip comercian ii). Diferen ierea provine din aceea c dreptul comercial prive te raporturile de drept intern dintre cet enii romni, pe cnd dreptul comer ului interna ional se refer la raporturile patrimoniale cu elemente de extraneitate, adic raporturile la care particip comercian i cet eni str ini. Unitatea de esen a celor dou categorii de raporturi juridice este dat i de faptul c ele sunt guvernate, n parte, de aceea i reglementare legal (Codul comercial romn, dac potrivit conven iei p r ilor, lex cause este legea romn ). Datorit elementelor de extraneitate pe care le con ine, raporturile patrimoniale din sfera dreptului comer ului interna ional sunt guvernate i de anumite conven ii interna ionale la care Romnia este parte. Rezult c dreptul comer ului interna ional constituie o ramur a dreptului comercial, ap rnd, a adar, ca prezentnd un caracter special fa de dreptul comercial care este dreptul comun n materia raporturilor comerciale.

3

4.Definirea faptelor de comert Codul comercial romn stabile te anumite acte i opera iuni juridice cu caracter voli ional pe care le calific fapte de comer ", prin s vr irea c rora se nasc, modific ,transform sau sting raporturi juridice comerciale i care sunt guvernate de legile comerciale. Faptele de comer " sunt enun ate n Codul comercial i sunt urm toarele: - cump rarea de produse sau m rfuri spre a se revinde, fie n natur , fie dup ce se vor fi lucrat sau pus n lucru, ori numai spre a se nchiria; asemenea i cump rarea spre a se revinde de obliga ii ale statului sau alte tilturi de credit circulnd n comer ; - contractele de report asupra obliga iilor de stat sau altor titluri de credit circulnd n comer ; - cump r rile sau vnz rile de p r i sau de ac iuni ale societ ilor comerciale; - orice ntreprinderi de furnituri; - ntreprinderile de spectacole publice; - ntreprinderile de comisioane, agen ii i oficii de afaceri; - ntreprinderile de construc ii; - ntreprinderile de fabrici, de manufactur i imprimerie; - ntreprinderile de editur , libr rie i obiecte de art cnd altul dect autorul sau artistul vinde; - opera iunile de banc i schimb; - opera iunile de mijlocire (samsarie) n afaceri comerciale; - ntreprinderile de transport de persoane sau de lucruri pe ap sau pe uscat; - cambiile i ordinele n producte sau m rfuri; - construc ia, cump rarea vnzarea i revnzarea de tot felul de vase pentru naviga ie interioar i exterioar i tot ce prive te echiparea, armarea sau aprovizionarea unui vas; - expedi iile maritime, nchirierile de vase, mprumuturile maritime i toate contractele privitoare la comer ul pe mare i la naviga ie; - asigur rile terestre, chiar mutuale, n contra daunelor i asupra vie ii; - asigur rile, chiar mutuale, contra riscurilor naviga iei; - depozitele pentru cauz de comer ; - depozitele n docuri i antrepozite, precum i toate opera iile asupra recipiselor de depozit (warante) i asupra scrisorilor de gaj, eliberate de ele. In Codul comercial romn se mai prevede c sunt socotite fapte de comer , i celelalte contracte i obliga iuni ale unui comerciant, dac nu sunt de natur civil sau dac contrariul nu rezult din nsu i actul". Clasificarea faptelor de comer n literatura noastr juridic s-a propus o clasificare a faptelor de comer n trei categorii: obiective, subiective i mixte. Faptele de comer obiective sunt faptele care se clasifica dupa criterii economice, care au la baz obiectul i func ia economic a opera iunilor respective, fiind deci fapte de comer obiective.In functie de aceste criterii faptele de comer obiective pot fi mp r ite n trei subgrupe: a) opera iunile de interpunere n schimb sau circula ie - n aceast subgrup intr : cump rarea i vnzarea comercial i opera iile de banc . Cump rarea i vnzarea comercial este asem n toare, sub aspectul structurii sale, cu vnzareacump rarea din domeniul dreptului civil . Opera iunile de banc i schimb sunt fapte de comer , prev zute de Codul comercial (opera iunile de banc fiind opera iunile de depozit, de efectuare de pl i, de acordare de credite etc., iar opera iile de schimb privind regimul monetar sau al biletelor de banc etc.). b) A doua subgrup este constituit din opera iunile care privesc organizarea i desf urarea activit ii de produc ie, adic activitatea ntreprinderilor. c) Cea de a treia subgrup este alcatuita din opera iunile conexe ori accesorii, care sunt calificate drept fapte de comer datorit strnsei lor leg turi cu anumite acte sau opera ii considerate de Codul comercial ca fiind 4

fapte de comer .Din aceast subgrup fac parte: contractele de report asupra obliga iilor de stat sau a altor titluri de credit care circul n comer ; cump r rile sau vnz rile de p r i sociale sau ac iuni ale societ ilor comerciale; contractele de mandat i comision; contractele de consigna ie; opera iunile de mijlocire n afacerile comerciale; cambia sau ordinele n producte sau m rfuri; opera iunile cu privire la naviga ie; depozitele pentru cauz de comer ; contul curent i cecul; gajul i fidejusiunea. Faptele de comer subiective sunt acele acte de comert care dobndesc caracter comercial datorit calit ii de comerciant a persoanei care le s vr e te. Reglementarea faptelor de comer subiective deriv din necesitatea cuprinderii n sfera dreptului comercial a tuturor actelor i opera iunilor s vr ite de un comerciant, n aceast calitate. Prin urmare, datorit certitudinii n ceea ce prive te natura i regimul juridic aplicabil acestor acte, este asigurat protec ia att a comerciantului, ct i a persoanelor care intr n raporturi juridice cu acesta. Prin Codul Comercial este instituit prezum ia de comercialitate pentru toate obliga iile comerciantului (cu excep iile prev zute expres C. com.), indiferent de izvorul lor. Faptele de comer unilaterale sau mixte. Faptele de comer (obiective sau subiective) pot fi bilaterale (cnd actul sau opera iunea are caracterul unei fapte de comer pentru ambele p r i implicate n raportul juridic) sau unilaterale sau mixte (cnd actul sau opera iunea are caracterul unei fapte de comer numai pentru una dintre p r i, pentru cealalt putnd fi un act de natur civil ; de exemplu, un contract ncheiat ntre un comerciant i un agricultor pentru cump rarea unei cantit i de legume). Datorit mprejur rii c faptele de comer unilaterale pot fi cuprinse n sfera faptelor de comer obiective sau subiective, uneori se consider c nu constituie o categorie distinct de fapte de comer . Trebuie ns f cut sublinierea c legea comercial reglementeaz doar raportul juridic f r a avea vreo consecin asupra statutului juridic al necomerciantului. Necomerciantul nu este transformat n comerciant, nefiindu-i, deci, impuse obliga iile profesionale ale comerciantului (cum ar fi, de exemplu, obliga ia de nmatriculare n registrul comer ului, inerea registrelor comerciale etc.).

5

5.Definirea comerciantului cu categorii de comercianti

C. com. romn prevede c Sunt comercian i aceia care fac fapte de comer avnd comer ul ca profesiune obi nuit precum i societ ile comerciale." Din textul de lege men ionat rezult c subiecte ale raportului juridic de drept comercial sunt comercian iipersoane fizice precum i soc comerciale n calitate de persoane juridice sau morale. Pentru a avea calitatea de comerciant-persoan fizic trebuie ndeplinite urmatoarele condi ii: S vr irea unor fapte obiective de comer -prin s vr irea efectiv a unui fapt de comer se realizeaz dobndirea calit ii de comerciant, iar toate actele i faptele juridice ale comerciantului sunt prezumate" a fi comerciale. Dac , o persoan s vr e te fapte de comer mixte nu devine comerciant, dac pentru ea actele juridice ncheiate au un caracter civil. S vr irea faptelor de comer cu caracter de profesiune -este considerat ca atare cnd se exercit ca ocupa ie, ca ndeletnicire permanent a unei persoane. S vr irea faptelor de comer n nume propriu -ar constitui, dup unii autori, cea de-a treia condi ie (neprev zut ns , n mod expres, de lege) pentru dobndirea calit ii de comerciant. Deci, n aceast optic , o persoan nu devine comerciant dect dac s vr e te fapte de comer obiective cu caracter profesional, n nume propriu, independent i pe riscul s u. Se sus ine c aceast condi ie asigur delimitarea din punct de vedere juridic a comerciantului de auxiliarii folosi i de acesta n activitatea sa (ei fiind reprezentan i ai comerciantului). Comercianti persoane juridice : Regiile autonome- sunt organizate n ramurile strategice ale economiei na ionale, fiind persoane juridice care func ioneaz pe baz de gestiune economic i autonomie financiar .Ele sunt proprietare ale bunurilor din patrimoniul lor, iar prin activitatea desf urat trebuie s - i acopere cheltuielile din veniturile realizate i s ob in profit".Pe de alt parte,registrul comer ului prevede n mod expres c regiile autonome au calitatea de comercian i. Organiza iile cooperatiste -au i ele calitatea de comerciant, si prin urmare,sunt supuse obliga iilor care revin comercian ilor. Ele dobndesc calitatea de comerciant de la data nfiin rii lor, n condi iile legii. Micii comercianti

6

6.Definirea fondului de comert Prin fond de comer n elegem totalitatea bunurilor corporale i necorporale (a drepturilor) i a raporturilor de fapt cu valoare patrimonial pe care comerciantul le grupeaz i le afecteaz comer ului propriu (ntreprinderii), n scopul desf ur rii activit ii specifice (statutare) i ob inerii unui profit, n condi ii de competitivitate . Fondul de comer este ansamblul bunurilor pe care comerciantul le afecteaz prin voin a sa exercit rii comer ului sub form de intreprindere. ntreprinderea este acel mod de organizare sistematic de c tre comerciant prin reunirea a factorilor de produc ie ntre care se afl i bunurile afectate desf ur rii activit ii comerciale. S-a spus c ele sunt 2 fe e ale aceleia i institu ii. Fondul de comer este forma static juridic , pe cnd ntreprinderea este forma dinamic de func ionare animat de ac iunea ntreprinz torului. Organizarea prive te ns nu numai bunurile afectate comer ului, ci i capitalul i munca. Deci ntreprinderea cuprinde i elemente care nu fac parte din fondul de comer . Fondul de comer este deci un complex de mijloace de ac iune i cuprinde: 1. elemente sau bunuri corporale ntrebuin ate de comerciant n exploatarea comer ului s u: m rfuri, bani, materiale, utilaje i instala ii, localul; 2. elemente sau bunuri incorporale (drepturile comerciantului) referitor la comer ul s u: dreptul la firm , emblem , brevete de inven ie, desene industriale, m rci de fabric , de comer i de serviciu, dreptul de autor etc., apar innd unui comerciant sau industria . 3. raporturi de fapt cu valoare patrimonial , cum sunt: clientela i vadul comercial, secretele de fabrica ie, organizarea ntreprinderii etc. Aceste elemente personale i reale care constituie activul ntreprinderii sunt organizate de o persoan fizic sau de o persoan juridic pentru exerci iul unei activit i comerciale, n fondul de comer s-ar cuprinde potrivit unei opinii i datoriile comerciantului cu privire la nego ul lui. Fondul de comer reprezint n mare m sur aspectul juridic al ntreprinderii privit ca o organizare de factori de produc ie i servind de suport unei clientele. De aceea, se reglementeaz exerci iul unei ntreprinderi i nu al unui fond de comer , dar se vinde un fond de comer i nu o ntreprindere. Chiar dac titularul unei ntreprinderi ar r mne la conducerea acesteia, activitatea sa nu ar face parte din fond, ca element apar innd noului proprietar. Fondul de comer cuprinznd elemente corporale i incorporale apar innd aceluia i comerciant pe care acesta le reune te n vederea comer ului s u reprezint o entitate distinct de elementele care-1 compun. Fondul de comer fiind compus din elemente eterogene de natur diferit , din categorii de bunuri cu regimuri juridice distincte, i n literatura juridic i practic judiciar , opiniile cu privire la natura sa juridic au fost diferite. ntr-adev r, fiecare element al fondului de comer are o natur juridic proprie: utilaje i m rfuri (bunuri mobiliare i corporale); dreptul la loca ie (drept personal); brevete de inven ie i m rci de fabric (proprietate incorporal ). Fiecare element al fondului de comer poate face obiectul unei tranzac ii i unei cesiuni separate, dar reunirea tuturor acestor elemente n vederea unui obiect unic (exploatarea fondului) i ntr-un scop precis (atragerea i re inerea clientelei) constituie un ansamblu distinct, supus unor reguli deosebite de cele ale elementelor care-1 compun i avnd o valoare b neasc distinct , adesea superioar celei a elementelor sale care fac parte din el, deoarece trebuie s se in seama de clientel . n ansamblul bunurilor cuprinse n fondul de comer predomin bunurile mobile corporale de natur comercial , toate formnd un bun distinct de elementele ce-1 compun. Datorit acestor particularit i, s-a acceptat idea c din fondul de comer pot face parte i imobile care sunt supuse regimului juridic al dreptului comercial.

7

7.Elementele incorporale ale fondului de comer . Identificarea comerciantului i a ntreprinderii sale se realizeaz prin: domiciliu sau sediu social, nume comercial sau firm , emblem i na ionalitate. Firma sau numele comercial. Firma este denumirea sub care un comerciant i exercit comer ul i sub care semneaz n materie comercial ;principiul este c numele comercial corespunde cu cel civil. Firma unui comerciant, persoan fizic se compune din: numele comerciantului scris n ntregime sau din numele i ini iala acestuia, legea interzice ad ugarea altor elemente care ar putea induce n eroare asupra naturii sau ntinderii comer ului ori situa iei comerciantului. Prin nregistrarea firmei n Registrul Comer ului, comerciantul dobnde te un drept exclusiv de proprietate incorporal , asupra ei. Acest drept poate fi transmis n condi iile legii, n m sura n care serve te la atragerea clientelei. Firmele societ ilor comerciale se trec ntr-un registru diferit de cel al firmelor comercian ilor individuali. Emblema. Este un concept juridic aparte de firm care este protejat ca atare prin lege. 1. Emblema sau insigna este definit ca fiind semnul sau denumirea care deosebe te un comerciant de altul, de acela i gen", iar legea instituie regula c emblemele vor fi scrise n primul rnd n limba romn . Emblema const , de obicei, dintr-o figur , reprezentare grafic figurativ sau non figurativ . Ea trebuie s constituie un semn distinctiv mai sugestiv dect firma, fiind o etichet a comerciantului, dup cum marca este eticheta produsului. Exist i restric ii n materie de embleme sau insigne care presupun:a) unicitatea, respectiv originalitatea emblemei. b) Emblema se folose te numai mpreun cu firma. c) ntre firm i emblem exist urm toarele deosebiri:1) emblema este facultativ , pe cnd firma este obligatorie; 2) emblema poate s con in i o reprezentare grafic , pe cnd firma nu poate avea o atare reprezentare; 3) nefiind legat de numele comerciantului, emblema poate dura mai mult dect firma; 4) emblema se poate ceda i separat de fondul de comer , ceea ce nu se poate face n cazul firmei. Clientela i vadul comercial. Prin clientel se n elege totalitatea persoanelor fizice i juridice care apeleaz n mod obi nuit la acela i comerciant, adic la fondul de comer al acestuia pentru procurarea unor m rfuri i servicii. Se pot distinge 3 categorii de clien i: 1) Clien ii lega i de comercian ii n cauz prin contracte de aprovizionare, adesea pe lunga durat , cu sau f r clauz de exclusivitate, alc tuind clientela captiv . 2) Al i consumatori se adreseaz constant unui comerciant determinat datorit ncrederii ce le-o inspir produsele sau serviciile oferite de acesta pe pia , formnd clientela atras . 3) n fine, n comer ul cu am nuntul poate exista i categoria clientelei ocazionale format din consumatori ntmpl tori, atra i de amplasamentul fondului de comer ; Clientela se caracterizeaz prin urm toarele tr s turi specifice: este comercial , personal i actual . Clientela se afl n strns leg tur cu vadul comercial care este aptitudinea fondului de comer de a atrage consumatori datorit unor multipli factori care particularizeaz activitatea fiec rui comerciant. Ace ti factori sunt: locul unde se afl amplasat localul, calitatea m rfurilor sau serviciilor oferite clien ilor, pre urile practicate de comercian i, comportarea personalului comerciantului n raporturile cu clien ii, abilitatea n realizarea reclamei comerciale, influen a modei etc. Vadul comercial nu este un element distinct de clientel , ci poate fi evaluat numai mpreun cu clientela, n doctrin nu exist un punct de vedere unitar n ce prive te rela ia dintre clientel i vadul comercial. Drepturi de proprietate industrial i comercial sau drepturile intelectuale. Fondul de comer cuprinde anumite drepturi de proprietate intelectual asupra unor crea ii noi: inven iile, know-tiow-ul, desenele i modelele industriale, modelele de utilitate i semne noi: m rcile de fabric , de comer i de serviciu, denumirile de origine i indica iile de provenien . Drepturile de autor. Fondul de comer cuprinde i anumite drepturi patrimoniale de autor rezultate din crea ia tiin ific , literar sau artistic . 8

8.Statutul juridic al comerciantului

Comerciantul beneficiaz de anumite drepturi i are obliga ii, care, mpreun , formeaz con inutul statutului juridic al comerciantului. Cele mai importante obliga ii ale comerciantului sunt: -nregistrarea n registrul comer ului; -ntocmirea registrelor comerciale. -de a desf ura activitate comercial n limita unei concuren e loiale. nregistrarea n registrul comer ului Comercian ii au obliga ia ca, nainte de nceperea activit ii, s cear nmatricularea n registrul comer ului, iar n cursul exercit rii i la ncetarea comer ului sau, dup caz, a activit ii respective, s cear nscrierea n acela i registru a men iunilor privind actele i faptele a c ror nregistrare este prev zut de lege. Registrul comer ului este un document public, asigurnd publicitatea activit ii comercian ilor cu scopul protej rii intereselor comercian ilor dar, mai cu seam , a ter elor persoane. Modific rile care apar n cadrul opera iunilor realizate de comerciant sau cu privire la fondul de comer n totalitate ori a elementelor componente, sunt opozabile ter elor persoane numai de la data nscrierii lor, n registrul comer ului.

9

9.Definitia notiunii de societate(conceptului) Societatea comercial subiect colectiv de drepturi n literatura juridic , societatea comercial este definit ca o ntreprindere pe care una sau mai multe persoane o organizeaz prin actul constitutiv, n vederea realiz rii de beneficii (ca subiect de drept autonom sau i f r aceast nsu ire), afectndu-i bunurile necesare pentru ndeplinirea de fapte de comer corespunz tor obiectului statutar de activitate. Prototipul originar al societ ii comerciale 1-a constituit societatea civil f r personalitate juridic consacrat de dreptul roman. Ea a fost str moa a societ ii n nume colectiv de mai trziu (care, de altfel, a i p strat multe din caracteristicile acesteia). Cele dinti societ i n comandit sunt cunoscute n perioada prerenascentist , ele servind, ini ial, ca instrumente prin intermediul c rora de in torii de fonduri b ne ti puteau s eludeze dispozi iile prohibite referitoare la mprumutul cu dobnd (existente n acea epoc ), ace tia putnd s - i valorifice banii, cu profitul corespunz tor, pe aceast cale ocolit , punndu-i la dispozi ia unor comercian i constitui i n societ i, n felul acesta s-a n scut acest tip de societate n comandit " cu dou grupe de asocia i: pe de o parte, mprumut torii (comanditarii) iar pe de alt Parte, comercian ii debitori (comandita ii) care gestionau propriu-zis afacerile, pl tind comanditarilor, sub form de cot -parte din c tiguri, dobnzi camuflate, pentru fondurile b ne ti ce le erau puse la dispozi ie de ace tia. Cnd, mai trziu, n epoca expansiunii comer ului colonial, s-a ajuns la acumularea de capitaluri considerabile s-au constituit i primele societ i pe ac iuni (nc din secolul XVlI-lea), adev rat crea iune a timpurilor moderne. Cu aceast ocazie a fost statuat principiul r spunderii m rginite la valoarea aportului individual, des vr indu-se, totodat , regimul personalit ii juridice (ca fiind o concesiune acordat de stat). Evolu ia ulterioar , n aceast materie, se caracterizeaz prin instituirea unor forme mixte de societ i comerciale, nc din secolul XVII societatea n comandit s-a scindat, vechea form care s-a mai p strat avnd denumirea de comandit simpl ", n timp ce noua form care a luat na tere (prin scindare) a c p tat tr s turile societ ii pe ac iuni, devenind societate n comandit pe ac iuni". Soc. comercial izvor te din dubla sa natur juridic : de contract i, n acela i timp, de form institu ionalizat prin care i se atribuie, n condi ii determinate, personalitate juridic . n accep iunea clasic , ce deriv din prevederile C. civ. (prin care se statueaz c societatea este un contract prin care dou sau mai multe persoane se nvoiesc s pun ceva n comun, n scopul de a mp r i foloasele ce ar putea deriva"), accentul s-a pus pe contractualitate (contractul fiind denumit adesea i pact societar). Textul C. civ. nu se refer totu i explicit la voin a comun a asocia ilor de a conlucra n vederea ob inerii de c tiguri. n epoca contemporan , natura institu ional a societ ii comerciale devine precump nitoare, n dauna caracterului contractual. Acest fenomen se explic prin pozi ia tot mai marcant pe care societ ile comerciale o ocup n economie, calitatea de subiect autonom de drept conferind acestora voca ia de a deveni agen i economici deosebit de puternici i influen i. De aceea, statul consider necesar s se condi ioneze recunoa terea personalit ii juridice de un control prealabil de legalitate i, totodat , s edicteze m suri obligatorii, destinate s ocroteasc interesele generale, ndeosebi mpotriva practicilor monopoliste sau concuren ei neloiale. Ca atare, exercitarea libert ii de voin (de care depinde pactul societar), ca i activitatea ulterioar trebuie s se concilieze cu respectul normelor aplicabile n economia na ional . Concep ia cu privire la no iunea de societate comercial " a evoluat foarte mult, tr s tura contractualit ii estompndu-se i relevndu-se, n schimb, structura tipic de organizare, cea de ntreprindere.

10

10.Etapele constituirii unei societ

i comerciale

Procedura de constituire a societ ilor comerciale cu personalitate juridic , comport trei etape: o etap consensual , o etap judiciar i o etap de publicare, nmatriculare i nregistrare. Etapa consensual are drept obiect ntocmirea de c tre p r i a actelor constitutive. ncheierea i perfectarea nscrisurilor constitutive se realizeaz n condi iile dreptului comun referitoare la ncheierea contractelor (prin negociere ntre p r i).n cazul societ ilor de capitaluri, definitivarea pactului societar poate fi precedat de subscrierea public de ac iuni. Etapa judiciar se caracterizeaz prin controlul de legalitate exercitat de instan a teritorial competent s autorizeze valabila func ionare a societ ii comerciale. Etapa de publicitate, nmatriculare i nregistrare constituie stadiul final al constituirii societ ilor comerciale, n cadrul s u avnd loc: ndeplinirea cerin elor de publicitate a documentelor constitutive n Monitorul Oficial, nmatricularea profesional n Registrul Comer ului i nregistrarea fiscal .n aceast etap , societatea comercial dobnde te personalitatea juridic i devine opozabil , ca subiect de drept, fa de ter i. n ce prive te prima etap (etapa consensual ), este vorba de: principiul libert ii de asociere, p r ile contractante i nscrisurile constitutive. Principiul libert ii de asociere, n conformitate cu art. 37 din Constitu ia Romniei, cet enii se pot asocia liber n partide politice, n sindicate i n alte forme de asociere. Posibilitatea concret de participare la nfiin area unei societ i comerciale depinde de condi ii care difer n func ie de natura societ ii i de na ionalitatea subiectului de drept n cauz (statutul persoanelor fizice prezentnd particularit i fa de cel al persoanelor juridice, iar investitorii str ini trebuind s se conformeze unor norme speciale). P r ile contractante pot fi, att persoanele fizice ct i persoanele juridice. Persoanele fizice, indiferent c este vorba de comercian i sau necomercian i, au voca ia de a se asocia n scopul ntemeierii unei societ i comerciale, aceast facultate fiind ns supus unor condi ii diferite, n func ie de calitatea individual a p r ii interesate sau de felul societ ii comerciale la care urmeaz s participe. Persoanele juridice au i ele aptitudinea de a lua parte la constituirea unei societ i comerciale, acest lucru depinznd de specializarea capacit ii lor de folosin (potrivit art. 34 din Decretul nr. 31/1954, persoana juridic nu poate avea dect acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, actul de nfiin are sau statut, orice act juridic care nu este f cut n vederea realiz rii scopului statutar fiind nul). nscrisurile constitutive. Actul juridic de baz pentru nfiin area diferitelor tipuri de societ i comerciale l constituie contractul de societate" care poate fi definit ca fiind acordul de voin , prin care dou sau mai multe persoane consimt s constituie, prin aporturi individuale, un fond comun destinat unei activit i lucrative, desf urate mpreun , prin ndeplinirea de acte de comer , n scopul de a mp r i foloasele realizate. n fine, n cea de a treia faz de constituire a societ ilor comerciale (procedurile de publicitate, nmatriculare i nregistrare fiscal ) sunt necesare a fi ndeplinite mai multe formalit i (care nu trebuie confundate cu condi iile de form , ntruct, dup cum vom ar ta, ele reprezint , n acela i timp, i condi ii de fond pentru existen a societ ilor comerciale), astfel: Publicarea n Monitorul Oficial a nscrisurilor referitoare la societatea comercial nfiin at constituie o obliga ie care rezult din Legea nr. 31/1990. nmatricularea n Registrul Comer ului are loc, a a cum prevede art. 6 din Legea nr. 26/1990 n baza ncheierii judec torului delegat sau, dup caz, a unei hot rri judec tore ti definitive". nregistrarea fiscal const n nregistrarea societ ii comerciale la administra ia financiar n circumscrip ia c reia i-a stabilit sediul, nregistrarea fiscal asigur condi iile necesare pentru perceperea impozitului pe profit.

11

11.Diferen a de regim juridic dintre o soc pe ac iuni

i o soc cu r spundere limitat

Societatea pe ac iuni a luat na tere ca urmare a necesit ii acumul rii de mari capitaluri necesare realiz rii marilor ntreprinderi industriale moderne, dar i a b ncilor i altor organiza ii financiare precum i a altor organiza ii de mari propor ii. n acest scop, se face apel la un public larg care le poate aduce resurse considerabile i n mod durabil. Dar, publicul dore te, n acela i timp, s - i conserve posibilitatea s - i recupereze rapid fondurile investite, negociind titlurile de credit pe care le posed pe pie ele financiare organizate. Aceasta presupune divizarea capitalului n ac iuni care sunt titluri negociabile. n acest tip de societate, to i asocia ii au pozi ia de ac ionari. Nu toate societ ile pe ac iuni corespund unor mari ntreprinderi, avnd mii de ac ionari, i nici toate nu sunt cotate n bursa de valori, n fapt, multe societ i pe ac iuni nu au dect un num r restrns de asocia i i p streaz ceva din spiritul societ ilor n nume colectiv. Numai pu ine societ i de acest tip au ac iunile cotate la burs , ele fiind, desigur, cele mai importante. Interesul pe care l prezint acest tip de societate pentru ntreprinderile de talie medie, unde asocia ii se cunosc i sunt pu in numero i, const n aceea c sunt supuse regimului fiscal al societ ilor de capitaluri care, n majoritatea rilor, este mai favorabil. De asemenea, facilitarea transmiterii ac iunilor care sunt la purt tor economise te timpul i mijloacele, cedarea ac iunilor f cndu-se f r a fi necesar ntocmirea vreunui act juridic. Societatea pe ac iuni prezint i inconveniente n sensul c mecanismele sale de func ionare sunt astfel concepute nct s se bazeze pe un num r mare de ac ionari, care n cea mai mare parte nu se pricep n afaceri i, deci, trebuie proteja i, ceea ce se realizeaz printr-o reglementare adecvat . Via a societ ii pe ac iuni se bazeaz pe legea majorit ii. Aceasta (majoritatea) este aceea care desemneaz organele de conducere, aprob conturile anuale i modific , atunci cnd este cazul, pactul social. To i ac ionarii avnd drept de vot, exist o aparen de democra ie, ns , trebuie s se in seam c aceast majoritate nu se calculeaz pe cap de ac ionar, ci n func ie de capital, n principiu, un drept de vot este ata at unei ac iuni, dar ac ionarul care va poseda jum tate din ac iuni va putea s - i impun voin a sa masei de ac ionari ntre care este mp r it restul de capital. Mai mult dect att, n cazul societ ilor cu ac ionari numero i nici nu este necesar s posezi majoritatea ac iunilor pentru a controla eficient societatea, c ci majoritatea se calculeaz n raport cu voturile exprimate, or, mul i ac ionari nu se prezint la adun rile generale sau recurg la reprezentan i. A a nct, este adesea posibil s fie controlat o societate avnd n posesie un procent destul de slab din capitalul social, de exemplu 25 %. Dar, trebuie, n astfel de cazuri, s nu existe un grup coerent de ac ionari concuren i care s posede un pachet de ac iuni similar. Societatea cu r spundere limitat este par ial o societate de persoane, prin aceea c p r ile sociale nu sunt reprezentate prin titluri negociabile i ele nu pot fi cedate unor noi asocia ii dect dac sunt agrea i de majoritatea celorlal i. Dar, ea este i societate de capitaluri, prin aceea c asociatul, ca i comanditarul sau ac ionarul nu aduc dect o anumit sum de bani n cadrul societ ii, n raport cu care i limiteaz riscul (de unde i expresia societate cu r spundere limitat "). Deci, fiecare asociat cu r spundere limitat va fi inut pentru datoriile societ ii numai n m sura capitalului subscris personal.

12

12.Organizarea

i func ionarea S.C.

Cele mai importante dou institu ii care alc tuiesc centrul motor vital al func ion rii societ ilor comerciale: adunarea general i administrarea societ ii Adunarea general este organul suprem de conducere al societ ii comerciale. Ea poate fi ordinar " sau extraordinar ", prima ntrunindu-se cel pu in o dat pe an, cealalt ntrunindu-se ori de cte ori este nevoie spre a se lua o hot rre cu privire la: prelungirea duratei societ ii, m rirea capitalului, schimbarea obiectului societ ii, schimbarea formei societ ii, mutarea sediului, fuziunea cu alte societ i, oricare alt modificare a contractului de societate ori a statutului. Pentru validitatea deliber rilor adun rii generale" este necesar prezen a ac ionarilor care s reprezinte cel pu in jum tate din capitalul social, iar hot rrile s fie luate de ac ionarii ce de in majoritatea absolut din capitalul social reprezentat n adunare (afar dac n contractul de societate, statut sau lege nu se prevede o majoritate mai mare). n ceea ce prive te validitatea deliber rilor adun rii extraordinare" sunt necesare: la prima convocare, prezen a ac ionarilor reprezentnd 3/4 din capitalul social, iar hot rrile s fie luate cu votul unui num r de ac ionari care s reprezinte cel pu in jum tate din capitalul social; iar la convoc rile ulterioare, prezen a ac ionarilor reprezentnd jum tate din capitalul social, iar hot rrile s fie luate cu votul unui num r de ac ionari care s reprezinte cel pu in 1/3 din capitalul social. Hot rrile adun rilor generale se iau prin vot deschis. El are n mod obligatoriu caracter secret, oricare ar fi prevederile contractului de societate i statutului, atunci cnd este vorba de alegerea membrilor consiliului de administra ie i a cenzorilor, revocarea lor i luarea hot rrilor referitoare la r spunderea administratorilor. Hot rrile luate de adunarea general sunt obligatorii chiar i pentru ac ionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. Aceste hot rri pot fi atacate n justi ie, n termen de 15 zile de la data public rii n Monitorul Oficial. Administra ia societ ii. Spre deosebire de adunarea general care apare, n raporturile cu ter ii, ca o entitate oarecare abstract , apare i un pandant reprezentant prin administratori" care poart toat r spunderea conducerii concrete a societ ii. Persoana care este desemnat ca administrator trebuie s ndeplineasc , cumulativ, mai multe condi ii referitoare la: capacitate, cet enie, onorabilitate i (n anumite cazuri) calitatea de membru al societ ii comerciale. Desemnarea administratorilor are loc prin pactul societar (contractul de societate). Ulterior, n cursul func ion rii societ ii comerciale, numirea administratorilor se realizeaz de asocia i care reprezint majoritatea capitalului social. n exercitarea func iei ncredin ate, administratorii fiind asimila i cu mandatarii, pot face toate opera iile cerute pentru aducerea la ndeplinire a obiectului societ ii, afar de restric iile ar tate n contractul de societate. Calitatea de administrator este temporar i revocabil , la fel ca mputernicirea oric rui mandatar, n condi iile n care contractul de societate nu prevede altfel, administratorii sunt reeligibili. Structura organelor de administra ie este l sat la aprecierea asocia ilor n cadrul societ ilor de persoane i cele cu r spundere limitat , dar este reglementat prin lege n cadrul societ ilor pe ac iuni i al societ ilor n comandit pe ac iuni (dat fiind amploarea i complexitatea acestor din urm forme asociative). S-a considerat necesar a fi instituite organe specifice pentru asigurarea gestiunii curente, n acest sens, se prevede c ori de cte ori exist o pluralitate de administratori urmeaz s func ioneze obligatoriu un consiliu de administra ie": i facultativ un comitet de direc ie" al acestuia. De asemenea, se prevede c executarea opera iilor societ ii poate fi ncredin at unuia sau mai multor directori executivi" (care nu sunt membri ai consiliului de administra ie, dar au calitatea deJunc ionari ai societ ii).

13

13.Dizolvarea

i lichidarea unei societ

i

Dizolvarea societ ilor comerciale intervine, de regul , din cauze care survin n cursul func ion rii societ ii sau la expirarea datei convenite (prin excep ie, dizolvarea putnd interveni i anticipat). Din punct de vedere procedural, dizolvarea poate fi voluntar sau judiciar (cnd nu se realizeaz acordul necesar n adunarea general ). Procedura voluntar de dizolvare este identic cu cea a modific rii contractului de societate. A adar, hot rrea adun rii generale prin care s-a decis dizolvarea se autentific notarial, se verific de judec toria competent care autorizeaz desfiin area i dispune ndeplinirea ulterioar a publicit ii n Monitorul Oficial, ct i nscrierea n Registrul Comer ului. Procedura judiciar de dizolvare, n lipsa unei hot rri a adun rii generale prin care s se decid dizolvarea (pentru c nu s-a ajuns la un acord n aceast privin ), aceast absen va fi suplinit prin sentin a ce se va pronun a n acest sens de judec toria competent . Hot rrea instan ei de judecat prin care s-a decis dizolvarea trebuie publicat n Monitorul Oficial i nscris n Registrul Comer ului, n termen de 15 zile de la data r mnerii sale definitive, sub sanc iunea dec derii. Lichidarea societ ilor comerciale Lichidarea societ ilor comerciale este o opera iune care constituie un efect al dizolv rii acestora. Ea poate fi cerut de oricare dintre asocia i (nu i de creditorii sociali). Procedura lichid rii este instituit n favoarea asocia ilor i se aplic regulile stabilite prin contractul de societate, statut i prin lege, n m sura n care nu sunt incompatibile cu lichidarea. Pe toat durata lichid rii se men ine personalitatea juridic a societ ii comerciale, cu obliga ia, ca n toate actele emannd de la societate s se arate c aceasta este n lichidare. Opera iunea de lichidare a societ ii comerciale parcurge mai multe faze: nlocuirea organelor de administra ie curent ; predarea gestiunii; plata creditorilor sociali i satisfacerea drepturilor asocia ilor (ac ionarilor); ntocmirea bilan ului final; radierea din Registrul Comer ului.

14

14.Definirea no iunii de obliga ie comercial n sens larg, prin obliga ie se n elege raportul juridic n con inutul c ruia intr dreptul de crean ", (latura activ ), ce apar ine creditorului i corelativului acestuia, datoria", (latura pasiv ), ce incumb debitorului. Deci, n sens larg, obliga ia este un raport juridic n con inutul c ruia intr dreptul subiectului activ-creditorul, de a cere subiectului pasiv - debitorul, de a face sau a nu face ceva, sub sanc iunea constrngerii (n caz de neexecutare). n sens restrns, accentul defini iei este pus numai pe latura pasiv a raportului juridic, a a nct obliga ia se consider a fi acel raport juridic n virtutea c ruia debitorul este inut fa de creditor la o presta ie pozitiv (a da sau a face), fie la o absen iune (a nu face). Raportul de obliga ie comport ca elemente de structur : subiectele, con inutul i obiectul. Subiectele raportului juridic obliga ional pot fi att persoanele fizice, ct i persoanele juridice, n mod excep ional putnd participa n mod direct i statul care poate ap rea ca subiect ntr-un raport de obliga ie. Con inutul raportului juridic de obliga ie este format din dreptul de crean care apar ine creditorului i datoria corelativ dreptului de crean care incumb debitorului. Obiectul raportului de obliga ie - conceput ca ac iune sau absten iune concret la care este ndatorat subiectul pasiv i ndrept it subiectul activ -, poate consta fie ntr-o presta ie pozitiv (a da sau a face ceva), fie ntr-o absten iune (de a nu face ceva) la care, n lipsa obliga iei asumate, subiectul pasiv ar fi ndrept it. Izvoarele obliga iilor comerciale De i obliga iile comerciale pot lua na tere din toate sursele consacrate de dreptul civil, totu i cel mai important izvor r mne contractul. Dar, practica comercial a scos n eviden , pe lng contracte, dou noi izvoare care, de i au ca fundament tot voin a p r ilor, totu i nu pot fi confundate cu contractele, prezentnd particularit i proprii. Este vorba de actul juridic complex i actul juridic unilateral (declara ia unilateral de voin sau angajamentul unilateral). Actul juridic complex se distinge de contractele obi nuite cu pluralitate de p r i participante prin aceea c este absent contranetatea intereselor. Actul juridic unilateral, care are drept fundament declara ia unilateral de voin ca izvor independent de obliga ii, s-a n scut ca necesitate a explic rii fundamentului cambiei, ca i al titlurilor de credit. Ordinea public intervine uneori energic n obliga iile comerciale, astfel nct unele obliga ii decurg direct din lege, a a cum este, de exemplu, obliga ia de a cere nmatricularea n Registrul comer ului (art. l din Legea nr. 26/1990).

15

15. Particularit ile regimului juridic a execut rii obliga iilor comerciale 1. Subiectele obliga iilor comerciale n privin a subiectelor, obliga iile comerciale se deosebesc de cele civile sub dou aspecte principale: lipsa considera iei ce se acord persoanei i faptul c subiecte ale obliga iilor comerciale sunt att indivizii, ct i societ ile comerciale. a) n cazul multor obliga ii civile, considera ia ce se acord persoanei joac un rol important, pe cnd n ceea ce prive te obliga iile comerciale, aceast luare n considerare este de cele mai multe ori absent . Acest lucru se explic prin aceea c dreptul comercial este dreptul negustorilor, industria ilor i bancherilor, care sunt prezuma i ca fiind capabili i experimenta i n afaceri. b) Subiecte ale obliga iilor comerciale sunt att persoanele fizice, ct i societ ile. Astfel, acordurile dintre societ i pot genera efecte neprev zute care se r sfrng asupra tuturor ac ionarilor, f r ca ace tia s aib mijloace adecvate de a le neutraliza. De aceea, spre deosebire de dreptul civil care prive te societatea ca pe un contract, dreptul comercial vede n societate un organism n ac iunea lui de agent economic n cadrul economiei de pia . 2. Autonomia voin ei, libertatea contractual i buna-credin -proclamnd autonomia voin ei, dreptul civil recunoa te, pe aceast baz , libertatea contractual . De aceea, el se preocup s dezv luie voin a real (intim ) a celui care s-a obligat. Dreptul comercial, dimpotriv , innd seama n special de necesitatea stabilit ii raporturilor obliga ionale asumate de comercian i, se preocup mai degrab de voin a declarat " a p r ilor dect de voin a lor intern ". Particularit ile voin ei declarate" a societ ilor comerciale se reflect i pe planul principiului libert ii contractuale, n prezent, postulatele liberalismului contractual, rezultat al acordurilor liber consim ite ntre oameni, sunt puse sub semnul ndoielii i chiar se afirm decesul liberalismului contractual. 3. Formalismul cadrul obliga iilor comerciale r spunde cerin elor obiective ale practicii comerciale. Formele juridice, departe de a fi un obstacol la ncheierea actelor juridice, constituie, dimpotriv , un mijloc de facilitare a acestora, prin aceea c : se evit discu iile ulterioare privind formarea contractului i interpretarea lui; permite recunoa terea naturii actului dup titlul care i s-a dat etc. 4. Caracterul sinalagmati - pentru c timpul comerciantului cost bani, n dreptul comercial nu exist acte gratuite, ca n dreptul civil. Chiar i acele obliga ii care n dreptul civil se presupun a fi gratuite (mandat, depozit), n dreptul comercial sunt asumate n considera ia unei remunera ii corespunz toare. 5. Prioritatea aparen ei-Una din caracteristicile specifice obliga iilor comerciale (n raport cu cele civile) este sacrificarea realit ii n favoarea aparen ei. Atunci cnd dreptul civil este constrns la un asemenea sacrificiu, el se str duie te s justifice acest lucru prin eroarea comun ". Dreptul comercial nu ine neap rat s cunoasc realitatea drepturilor, el avnd ncredere n aparen , dar, n acela i timp, multiplic formalit ile pentru a preveni surprizele. Procedndu-se n acest mod, circula ia bunurilor i a drepturilor este mult u urat , pentru c se poate discuta cu titularul aparent i se poate asigura prin publicitate sau prin posesia titlului un drept incontestabil. 6. Solidaritatea codebitorilor-Solidaritatea presupune existen a unei pluralit i de subiecte active sau pasive ale unei obliga ii, scopul s u fiind mpiedicarea diviziunii unei obliga ii. Prezum ia de solidaritate a codebitorilor este o prezum ie relativ , acest lucru rezultnd din C. com. care prevede c codebitorii sunt inu i solidar afar de stipula ie contrar ". A a nct, p r ile pot nl tura prin conven ia lor solidaritatea, stipulnd c obliga ia asumat este divizibil . 7. Dobnzile-Problema dobnzilor este strict legat de materia daunelor pt neexecutarea oblig contractuale.Cnd este vorba de obliga ii de a face sau de a da un anumit bun (n afar de o sum de bani) regula dominant este c creditorul are dreptul s reclame debitorului, att pierderea suferit , ct i c tigul nerealizat, cu condi ia s se fac dovada ntinderii lor. Cnd ns obliga ia const (are drept obiect) ntr-o sum de bani, legiuitorul a creat un regim special: existen a daunelor este prezumat , creditorul nefiind obligat s fac dovada lor; cuantumul daunelor este fixat de legiuitor, n sensul c ele nu pot cuprinde dect dobnda legal ; dobnzile reprezint echivalentul daunelor provo16

cate creditorilor prin neexecutare i n consecin sunt daune compensatorii i nu moratorii (c ci ele corespund folosirii de c tre debitor a capitalului altuia). 8. Interdic ia acord rii termenului de gra ie Codul comercial prevede c n obliga iile comerciale, judec torul nu poate acorda termenul de gra ie permis de Codul civil". n materie comercial , debitorului i este interzis s se prevaleze de facultatea pe care o are n materie civil . Necesitatea ap r rii creditului i a circula iei bunurilor cer ca obliga iile comerciale s se execute ntocmai i la termenul stipulat. Pentru a opera interdic ia de acordare a termenului de gra ie trebuie ndeplinite nc ni te condi ii i anume: obliga ia debitorului s rezulte dintr-un contract si-nalagmatic; contractul trebuie s prevad un termen de executare; obliga ia debitorului trebuie s aib un caracter comercial. 9. Interzicerea retractului litigios n scopul elimin rii inten iei de specul i risc, n materia cesiunii de crean e, n Codul civil s-a prev zut c atunci cnd se cedeaz drepturi litigioase, debitorul cedat va putea s se libereze valabil pl tind nu valoarea crean ei, ci suma real plus spezele i dobnda de la data pl ii cesiunii .n felul acesta, dobnditorii de crean e litigioase sunt bara i, sub aspectul unor eventuale inten ii speculative, nemaiavnd motiv s se substituie unor creditori afla i n jen financiar sau nsp imnta i de perspectiva pierderii procesului. n cazul obliga iilor comerciale, retractul litigios este interzis prin Codul comercial, dar aceast interdic ie este circumscris la drepturile care i au izvorul ntr-o fapt de comer (n sensul larg de materie comercial constnd n acte de comer obiective i subiective).

17

16.Defini ia contractului comercial de vnzare-cump rare Contractul de vnzare-cump rare este acel contract n baza c ruia o persoan , numit vnz tor, transfer i garanteaz altei persoane, numit cump rator, dreptul s u de proprietate asupra unui bun sau alt drept real ori drept de crean sau dreptul asupra unei universalit i juridice, cump r torul obligandu-se in schimb a plati vanzatorului o suma de bani, numita pret . Contractul de vanzare-cumparare nu poate avea ca obiect drepturi personale nepatrimoniale si nici drepturi patrimoniale care au caracter strict personal, precum nici alte drepturi prevazute de lege ori rezultate din acte unilaterale sau convenite prin contracte intuite personal. Elementele esen iale ale contractului de vnzare-cump rare comercial Contractul de vnzare-cump rare fiind un contract consensual, vnzarea este perfect din momentul n care consim mntul valabil al p r ilor, dotate cu capacitatea de a contracta, s-a realizat asupra bunului care face obiectul vnz rii i asupra pre ului. Deci, elementele esen iale ale contractului de vnzare-cump rare sunt: capacitatea p r ilor,consim mntul, obiectul vnz rii i pre ul. Capacitatea p r ilor. Pentru ncheierea valabil a contractului de vnzare-cump rare comercial , p r ile trebuie s aib capacitatea cerut de lege, adic capacitatea de folosin i capacitatea de exerci iu. n materia vnz rii-cump r rii comerciale, capacitatea este regula, iar incapacitatea reprezint o excep ie care, deci, este de strict interpretare (opernd numai n cazurile expres prev zute de lege). Consim mntul, ncheierea contractului de vnzare-cump rare comercial implic un acord de voin e ale p r ilor, n scopul transmiterii de la vnz tor la cump r tor a dreptului de proprietate asupra unui bun, n schimbul unui pre . n materie comercial , manifestarea consim mntului poate s rezulte i din tradi ia material a titlurilor reprezentative de m rfuri (cnd acestea sunt la purt tor) sau din girul titlurilor reprezentative de m rfuri la ordin (cum este cazul conosamentului), n aceste cazuri, tradi ia material sau girul echivaleaz cu o manifestare de voin expres , n forma dreptului comun. Consim mntul poate fi afectat de unele modalit i: poate fi dat sub condi ie suspensiv sau rezolutorie sau p r ile pot conveni c va fi dat dup ce un anumit fapt va face obiectul unei verific ri (vnz rile pe gustate, ncercate etc.). Obiectul vnz rii comerciale nu poate fi dect un bun mobil, corporal sau incorporal, lucrurile prezente i viitoare, lucrurile determinate sau determinabile (bunurile imobile nu pot constitui obiectul contractului de vnzare-cump rare comercial , actele de vnzare-cump rare privind aceste bunuri fiind acte juridice civile). Oricare ar fi lucrul vndut, pentru a fi considerat obiect al contractului de vnzare-cump rare comercial trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii (acelea i ca i n cazul vnz rii-cump r rii civile): s se afle n circuitul civil; s existe n momentul ncheierii contractului sau n viitor; s fie determinat sau determinabil; s fie proprietatea vnz torului. Pre ul. Pentru a ncheia contractul de vnzare-cump rare, p r ile trebuie s cad de acord nu numai asupra lucrului vndut, ci i asupra pre ului care este obiectul presta iei cump r torului (pre ul fiind suma de bani pe care cump r torul o d vnz torului n schimbul lucrului). Pentru a putea fi obiect al contractului de vnzare-cump rare, pre ul trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: s fie stabilit n bani; s fie determinat sau determinabil; s fie real (sincer, serios).

18

17.Obliga iile vnz torului

i ale cump r torului ntr-un contract de vz-cump rare

Obliga iile vnz torului Constau n urm toarele: ndatorirea de a preda lucru -Predarea bunului pune pe cump r tor n pozi ia de a dobndi pe lng proprietatea abstract i posesiunea material a bunului.Obliga ia de predare este aplicabil tuturor vnz rilor, indiferent de obiectul lor: bunuri certe i determinate, bunuri de gen, bunuri viitoare etc.C. civ. prevede trei forme de predare pentru bunurile mobile: predarea real , predarea consensual i predarea simbolic . Obliga ia de garan ie. Ra iunea ec. i juridic a contractului de vnzare este s transmit proprietatea unui bun de la vnz tor la cump r tor. Aceast ndatorire a vnz torului nu se sfr e te o dat cu trecerea conven ional a propriet ii, nici chiar cu predarea material a bunului, el mai fiind obligat s asigure pa nica folosin a bunului cump rat, i, de asemenea, s -i garanteze pe cump r tor mpotriva viciilor . n privin a garan iei pentru evic iune, vnz torul r spunde pentru evic iunea total sau par ial a lucrului.Prin evic iune se n elege pierderea dreptului de proprietate asupra lucrului, total sau n parte, ori tulburarea cump r torului n exercitarea dreptului de proprietate, rezultnd din valorificarea de c tre un ter a unui drept asupra lucrului vndut Garan ia pentru viciile lucrului- vnz torul datoreaz garan ie numai pentru viciile ascunse, existente n momentul vnz rii i numai dac acestea sunt grave; pentru viciile aparente vnz torul nu este r spunz tor, pentru c ele pot fi identificate pe loc de cump r tor. Obliga ia de informare a cump r torului. n rile cu economie de pia dezvoltatse pune accentul tot mai mult pe obliga ia vnz torului profesionist de a informa pe cump r tor asupra tuturor condi iilor de contractare, a modului de folosire a bunului i asupra eventualelor pericole i a precau iunilor necesare. Obliga ia de securitate sau r spunderea vnz torului pentru decese sau leziuni corporale cauzate de m rfuri reprezint o consecin a obliga iei vnz torului de a controla produsele pe care le fabric sau le pune n circula ie. Obliga iile cump r torului Principala sa obliga ie const n plata pre ului pe lng care acesta mai are i obliga ia de a primi lucrul vndut i, n anumite cazuri, obliga ia de a suporta cheltuielile vnz rii. Obliga ia de a lua n primire lucrul vndut. Cump r torul este ndatorat s ridice bunul n locul i timpul n care vnz torul face predarea, respectiv la data i locul convenit de p r i n contract, n cazul nestabilirii unui termen preluarea se face, conform principiilor generale, imediat dup realizarea acordului de voin sau la cererea vnz torului. Obliga ia de a suporta cheltuielile vnz rii. -cheltuielile vnz rii sunt, n lips de stipula ie contrar , n sarcina cump r torului. Prin cheltuieli ale vnz rii se n eleg cheltuieli cum ar fi: cheltuielile de redactare a contractului i cheltuielile de ridicare a lucrului (cheltuielile de predare cum ar fi: cnt rirea, m surarea, num rarea etc. sunt n sarcina vnz torului). R spunderea pentru nerespectarea obliga iilor din contractul de vnzare-cump rare, partea n culp va r spunde sub forma penalit ilor i sub forma desp gubirilor (daune-interese). R spunderea sub forma penalit ilor intervine n cazul cnd n contractul de vnzare-cump rare s-a stipulat o clauz penal . R spunderea sub forma desp gubirilor, n cazul n care, datorit nerespect rii obliga iilor din contractul de vnzare-cump rare a fost cauzat un prejudiciu, partea n culp este obligat s pl teasc desp gubiri, n condi iile prev zute de Codul civil.

19