91
Tema: Activitatea de întreprinzător. Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător. 1. Activitatea de întreprinzător (antreprenoriat). Noţiune. Identificare. 2. Activitatea de întreprinzător – intervenţia statului în această activitate (genurile de activităţi antreprenoriale). 3. Unele obligaţii profesionale ale întreprinzătorilor : a) obligaţia de a obţine licenţa; b) obligaţia de a ţine evidenţa contabilă; c) obligaţia de a exercita activitatea în limitele concurenţei licite; d) obligaţia de a nu polua mediul; e) obligaţia de a plăti impozitele; f) obligaţia de a respecta standardele şi drepturile consumatorilor. 1. Activitatea de întreprinzător (antreprenoriat). Noţiune. Identificare. Noţiunea de antreprenoriat corespunde noţiunii de business (afacere), utilizată des de oamenii de afaceri. Prin aceasta se înţelege o afacere, adică a face bani din bani, dar neapărat printr- o activitate utilă de producţie – fabricare de mărfuri sau prestarea de servicii. Conform legislaţiei RM, activitatea de antreprenoriat, poate fi practicată numai de întreprinderi. Această activitate poate începe numai după înregistrarea de stat, adică după ce întreprinderea devine subiect al raporturilor juridice. Activitatea de antreprenoriat se deosebeşte de funcţionarea internă a întreprinderii, prin care se înţelege raporturile juridice dintre fondatori, în legătură cu administrarea întreprinderii, raporturile juridice dintre întreprindere şi fondatori, precum şi competenţa organelor întreprinderii. În doctrină antreprenoriatul are un şir de definiţii. Astfel prin antreprenoriat se înţelege ,, un proces de creare a ceva nou, care conţine în sine o anumită valoare economică; proces care presupune o responsabilitate financiară şi morală; proces care aduce ca rezultat un beneficiu material, satisfacţie personală şi bucurie de propriile succese.” În opinia unui alt autor, antreprenoriatul este ,, o activitate exercitată de persoane particulare, întreprinderi şi organizaţii pentru extragerea bunurilor naturale, producerea ori procurarea şi vînzarea mărfurilor ori prestarea serviciilor în schimbul altor mărfuri, servicii sau bani în avantajul persoanelor ori organizaţiilor interesate.” Definiţie : Art 1. din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi , defineşte antreprenoriatul ca o activitate de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor desfăşurate de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din propria iniţiarivă, în numele lor, pe riscul 1

Drept Comercial

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Drept Comercial

Tema: Activitatea de întreprinzător. Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător.

1. Activitatea de întreprinzător (antreprenoriat). Noţiune. Identificare.2. Activitatea de întreprinzător – intervenţia statului în această activitate (genurile de

activităţi antreprenoriale).3. Unele obligaţii profesionale ale întreprinzătorilor :

a) obligaţia de a obţine licenţa;b) obligaţia de a ţine evidenţa contabilă;c) obligaţia de a exercita activitatea în limitele concurenţei licite;d) obligaţia de a nu polua mediul;e) obligaţia de a plăti impozitele;f) obligaţia de a respecta standardele şi drepturile consumatorilor.

1. Activitatea de întreprinzător (antreprenoriat). Noţiune. Identificare. Noţiunea de antreprenoriat corespunde noţiunii de business (afacere), utilizată des de oamenii de

afaceri. Prin aceasta se înţelege o afacere, adică a face bani din bani, dar neapărat printr-o activitate utilă de producţie – fabricare de mărfuri sau prestarea de servicii.

Conform legislaţiei RM, activitatea de antreprenoriat, poate fi practicată numai de întreprinderi. Această activitate poate începe numai după înregistrarea de stat, adică după ce întreprinderea devine subiect al raporturilor juridice. Activitatea de antreprenoriat se deosebeşte de funcţionarea internă a întreprinderii, prin care se înţelege raporturile juridice dintre fondatori, în legătură cu administrarea întreprinderii, raporturile juridice dintre întreprindere şi fondatori, precum şi competenţa organelor întreprinderii. În doctrină antreprenoriatul are un şir de definiţii. Astfel prin antreprenoriat se înţelege ,, un proces de creare a ceva nou, care conţine în sine o anumită valoare economică; proces care presupune o responsabilitate financiară şi morală; proces care aduce ca rezultat un beneficiu material, satisfacţie personală şi bucurie de propriile succese.”

În opinia unui alt autor, antreprenoriatul este ,, o activitate exercitată de persoane particulare, întreprinderi şi organizaţii pentru extragerea bunurilor naturale, producerea ori procurarea şi vînzarea mărfurilor ori prestarea serviciilor în schimbul altor mărfuri, servicii sau bani în avantajul persoanelor ori organizaţiilor interesate.”

Definiţie : Art 1. din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, defineşte antreprenoriatul ca o activitate de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor desfăşurate de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din propria iniţiarivă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială în scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri.

Din definiţie se desprind următoarele elemente ale antreprenoriatului : - activitate independentă din proprie iniţiativă;- activitate în nume propriu;- activitate pe riscul şi sub răspunderea patrimonială;- activitate permanentă aducătoare de beneficii.

Această activitate este considerată o activitate independentă şi din propria iniţiativă, deoarece nimeni nu poate fi impus să practice o asemenea activitate. Fiind considerată o activitate independentă, ea nu se supune cuiva, decît doar voinţei proprietarului dar numai în condiţiile legii şi în baza actelor de cnstituire. Întreprinderea îşi alege independent genul de activitate, îşi determină caile şi modaliţăţile de comercializare a mărfurilor produse sau procurate, îşi alege contraagenţi cu care va contracta, mijloacele de plată şi alte condiţii de activitate.

Întreprinderea ca subiect al raportului juridic activează în nume propriu, care e diferit de cel al fondatorilor şi întreprinderea individuală şi societatea în nume Colectiv şi societatea în Comandită activează în nume propriu,chiar dacă se cere ca în denumirea de firmă sa fie inclus obligator numele unui fondator.

Începîndu-şi activitatea economică, întreprinderea pune în circulaţie anumite valori patrimoniale şi depune eforturi pentru a majora costul acestor bunuri. Dacă calculele întreprinderii sunt greşite întreprinderea riscă nu numai să cîştige nimic, dar să piardă chir şi bunurile pe care le-a pus în circulaţie. Răspundere patrimonială există nu numi în cazul activităţii ineficiente. Ea apare şi atunci cînd nu sunt achitate la timp impozitele sau nu a fost calculate corect, atunci cînd au fost produse sau

1

Page 2: Drept Comercial

comercializate mărfuri şi servicii dăunătoare sănătăţii oamenilor sau mediului ambian. Acivitatea de antreprenoriat poate fi suspendată în cazul în care el nu ţine cont de aceste obligaţii.

Acivitatea de antreprenoriat trebuie să fie permanentă şi nu întâmplătoare. O activitate ocazională nu-i va asigura întreprinderii beneficii permanente. Scopul activităţii întreprinderii e de a asigura venituri suficiente pentrun a acoperi cheluelile întrprinderii, a plăti salariile cuvenite, a achita impozitele şi taxele obligatorii, a crea anumite rezerve necesare dezvoltării activităţii începute şi pentru a repartiza desigur fondatorilor anumite dividente. Interesul personal întreprinzătorilor armonizează cu interesele colective ale asoiaţilor, ale colectivului de muncă şi chiar al întregului stat. De aceea statul trebuie sa stimuleze acivitatea de antreprenoriat, s-o protejeze, astfel încît sa obţină bunăstarea tuturor. Pentru aceasta, statul ar trebuie să încaseze impozite şi taxe obligatorii numai de la întreprinderile ce funcţionează efectiv.

2. Activitatea de întreprinzător – intervenţia statului în această activitate (genurile de activităţi antreprenoriale).

Prin definiţia dată în art. 1 al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, legislatorul a stabilit 3 categorii de activităti antreprenoriale:

- fabricarea producţiei; - executarea lucrărilor; - prestarea serviciilor;

a căror practicare eficientă permite obţinerea de beneficii. În lege însă n-a fost indicată activitatea economică cea mai des utilizată la etapa actuală de

întreprinderile private: - activităţile bancare;

- de investiţii;- operaţiuni cu titluri de valoare;- de echitere; - de asigurare.

În legislaţia altor state genurile de activitate antreprenoriale mai sunt numite acte sau fapte de comerţ. De exemplu:Codul comercial român stabileşte anumite acte juridice şi operaţiuni pe care le califică ,, fapte de comerţ ”. prin săvîrşirea uneia sau mai multor fapte de comerţ se nasc anumite raporturi juridice care sunt reglementate de legile comerciale. Teoriile doctrinare privind definirea faptelor ( actelor de comerţ ) sunt utile şi pentru caracteristica genurilor de activitate antreprenorială a îtreprinderilor din RM. Astfel, operaţiunile economice ( actele de comerţ ) săvîrşite de o intreprindere reprezintă în totalitatea lor activitatea de antreprenoriat a acesteia.

a) Producţia mărfurilor ca gen de activitate antreprenorială. Fabricarea producţiei e un gen de activitate economică materiilor prime şi a materialelor în produse

noi cu o valoare mai mare. Agenţii economici msunt obligaţi să respecte standardele tehnologice şi calitative, pentru a satisface cerinţele consumatorilor, fără a le încălca drepturile protejate prin lege.

b) Executarea lucrărilor. Activitate economică conform căreia o întreprindere se obligă s-ă îndeplinească, într-un termen

stabilit, o anumită lucrare, fie din propriul material, fie din materialul beneficiarului ( construcţia edificiilor, a drumurilor, a conductelor de gaz ş .a. ).

c) Prestarea serviciilor. Prestarea de servicii e un gen de activitate economică destinată sa satisfacă anumite necesităţi ale

p.f. şi p.j. prin acordarea serviciilor consultative, informaţionale, transporturi de persoane şi de mărfuri,deservire socială ş.m.d..

d) Comercializarea mărfurilorşi a produselor. Acest gen de activitate nu e prevăzut de definiţia dată de legislatar, dar e reglementată de alte acte

normative. Toate bunurile produse sunt destinate consumatorilor,dar între aceştea şi producători,de regulă, există intermediari. Aceştea cumpără de la producători mărfurile produse, pentru a le vinde, fie consumatorilor nemijlocit, fie prin intermediul altor persoane.

Comerţul se divizează în:comerţul cu ridicată şi comeţul cu amănuntul. Întreprinderile sunt în drept să practice orice gen de activitate antreprenorială cu excepţia celor interzise de legislaţie şi numai după obţinerea licenţei de stat. Întreprinderile private nu li se permite practicarea activităţilor

2

Page 3: Drept Comercial

economice care sunt în monopolul statului. Pînă în ianuarie 1996 întreprinderile erau obligate să prevadă în actele de constituire toate genurile de activitate care vor fi practicate, la ora actuală acest lucru nu e mai obligator, drep dovadă serveşte licenţa eliberată de organul de stat abilitat.

3. Unele obligaţii profesionale ale întreprinzătorului. Statul, declarînd libertate comerţului şi activităţii de întreprinzător ( art.126 din Constituţie) ,

asigură şi reglementarea juridică a acestei activităţi, punînd în sarcină antreprenorilor individuali şi a întreprinderilor un şir de obligaţiuni. Aceste obligaţiuni sunt stabilite atît de Legea cu privire la A.I.,cît şi de acte normative. Principalele obligaţiuni privesc:

- obţinerea licenţelor de stat pentru genul de activitate practică;- ţinerea evidenţei contabile la întreprindere;- respectarea regulilor de comportament pe piaţă în condiţiile concurenţei libere;- efectuarea la timp a plăţilor obligatorii în bugetul statului;- onorarea obligaţiilor contractuale asumate;- respectarea legislaţiei muncii;- asigurarea protecţiei mediului înconjurător;- alte obligaţii.

Emiterea unui act normativ sau a unei dispoziţii a organelor de stat care lezează drepturile antreprenorilor, este ilegală şi ea poate fi atacată în instanţa de judecată.

a) Obligaţia de a obţine licenţă. Conform prevederilor art. 10 punct 3 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, ,,antreprenorul are dreptul de a practica anumite genuri de activitate determinate de legislaţie, numai după ce a obţinut licenţa de stat respectivă.”

Genurile de activitate pentru a căror practicare sunt necesare licenţe, precum şi modul de eliberare a acestora sunt reglementate de prevederile art. 10 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, şi de ale HG. nr. 581 din 17 august 1995 cu privire la reglementarea unor genuri de activitate în RM.

Licenţa - este un document oficial eliberat de organul de stat împuternicit, prin care se atestă capacitatea şi drepturile deţinătorului acesteia de a desfăşura un anumit gen de activitate în condiţii ce vor asigura beneficiarelor un înalt grad de calitate şi siguranţă în mărfurile procurate şi serviciile prestate. Astfel statul îşi asumă în faţa consumatorilor obligaţia ca agentul economic autorizat prin licenţă, să producă mărfuri, să execute lucrări sau să presteze servicii şi să facă aceasta la nivelul cuvenit.

Dreptul de a cere eliberarea licenţelor îl au numai agenţii economici înregistraţi în modul stabilit la Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei. Pentru obţinerea licenţei, solicitantul prezintă organului abilitat următoarele acte:

- cerere de solicitare a licenţei;- certificatul de înregistrare a întreprinderii;- actele de constituire a întreprinderii;- actele ce confirmă pregătirea profesională a persoanelor şi capacitatea acestora de a

practica activitatea pentru care se solicită licenţa;- actele ce confirmă existenţa condiţiilor corespunzătoare necesare pentru efectuarea

lucrărilor, fabricarea mărfurilor ori prestarea serviciilor pentru care se solicită licenţiere;- bonul de achitare a taxei pentru examinarea cererii.

Actele se depun în original sau copia acestora autentificată notarial. Examinarea lor nu trebuie să depăşească termenul de 15 zile. Termenul poate fi prelungit pînă la 30 zile de conducătorul organului autorizat cu licenţiere. Decizia prin care se refuză eliberarea licenţei trebuie să fie semnată de conducătorul organului autorizat cu licenţierea şi expediată solicitantului în termen de 3 zile.

Temei pentru refuzul de a elibera licenţa pot servi:- prezentarea datelor eronate (denaturate) cu privire la solicitarea;- imposibilitatea autorizării activităţii solicitate de întreprinderea privată, dat fiind faptul

că solicitarea acesteea este un drept exclusiv al întreprinderii de stat;- rezultatele expertizei prin care s-a constatat lipsa condiţiilor corespunzătoare pentru

practicarea de către agentul respectiv a activităţii solicitate.

3

Page 4: Drept Comercial

Licenţa se eliberează pe un termen de cel puţin 1 an, şi ea nu poate fi transmisă altor agenţi economici decît în cazul succesiunii de drepturi. Dacă în termenul de valabilitate a licenţei agentul economic încalcă condiţiile legate privind practicarea activităţii licenţiate, licenţa poate fi suspendată, retrasă sau anulată.

Conform art. 10 punct 3 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, desfăşurarea activităţilor interzise, a activităţii care sînt permise numai întreprinderilor de stat, precum şi desfăşurarea activităţii fără obţinerea licenţei se sancţionează pri încasarea în bugetul de stat a beneficiului obţinut şi aplicarea unei amenzi egală cu 100 % din beneficiul obţinut ilegal.

b) Obligaţia de a ţine evidenţa contabilă. Art. 12 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, prevede că antreprenorul indiferent de forma organizatorico juridică a întreprinderii sale, asigură evidenţa contabilă şi statistică în modul stabilit de legislaţia în vigoare. Aceeaşi obligaţie este stipulată şi în Legea contabilităţii în art. 5 :,, persoana fizică şi juridică care practică activitatea de întreprinzător sînt obligate să organizeze şi să ţină contabilitatea în modul stabilit”.

Contabilitatea – este principalul instrument de gestiune a patrimoniului întreprinderii şi ,, reprezintă un sistem complex de evidenţă, informare şi gestiune în baza căruia se determină indicatorii necesari pentru întocmirea declaraţiilor, a altor documente utilizate în vederea calculării şi achitării impozitelor efectuării decontărilor.

Evidenţa operaţiunilor economice în documentele contabile este ţinută în expresie naturală şi în expresie bănească. De exemplu: cînd o marfă este vîndută, locul ei în cuprinsul patrimoniului vînzătorilor va fi luat de preţul încasat care la rîndul său poate fi înlocuit cu o altă marfă în care va fi investită suma de bani ca preţ. Valoarea nou – întrată în patrimoniu se subrogă celor ieşite şi capătă acelaşi regim juridic.

Conform art. 3 din Legea contabilităţii, evidenţa contabilă trebuie să asigure : a) înregistrarea cronologică şi sistemică, prelucrarea şi păstrarea informaţiei cu privire la

patrimoniu, cheltuielile de fabricare şi circulaţie, decontările, obligaţiile, drepturile şi rezultatele obţinute, utilizate atît pentru nacasităţile proprii, cît şi în relaţiile cu acţionarii, clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi cu alte persoane fizice şi juridice.

b) controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate; c) furnizarea informaţiei necesare determinării patrimoniului naţional. Organizarea ţinerii evidenţei contabile la întreprindere este obligaţia conducătorului acesteia. În

scopul ţinerii evidenţei contabile la întreprinderi se formează servicii contabile ori se încheie contracte cu firme de audit care asigură evidenţa contabilă cuvenită. Responsabil de legalitatea operaţiunilor contabile la întreprindere, de întocmirea la termen a dărilor de seamă , de efectuarea inventarierii etc.,este şeful serviciului contabil s-au directorul firmei de audit.

Legea contabilităţii stabileşte 4 etape de ţinere a evidenţei contabile : întocmirea documentelor justificative; sistematizarea informaţiei şi completarea registrelor contabile; inventarierea; darea de seamă financiară.

Întocmirea documentelor justificative (evidenţa contabilă analitică). Conform normelor legale documentele justificative sînt considerate actele normative primare

întocmite la momentul efectuării operaţiunilor econemice ori nemijlocit la sfîrşitul efectuării ei. Documentele justificative sînt : contractele, facturile de eliberare sau recepţionare a mărfurilor, dispoziţiile de plată, tabelele de evidenţă. Documentele justificative se îndeplinesc cu pix sau stilou. În ele nu se admit corectări. În cazuri excepţionale, greşelile se corectează, dar orice corectare va fi confirmată prin semnătura persoanei care a semnat iniţial documentul cu indicarea datei corectării.

Sistematizarea informaţiei şi completarea registrelor contabile. Art.27 din Legea contabilităţii stabileşte că : ,,informaţia ce se conţine în documentele

justificative necesară pentru înregistrarea contabilă, este acumulată şi înregistrată în registrele contabile.” Cu regret, legea nu enumeră registrele contabile strict necesare fiecărui agent economic. De aceea registrele contabile de o formă unică au fost determinate printr-o instrucţiune specială a Min Fin. Prin această instrucţiune au fost aprobate forme şi modalităţi de întocmire a 17 registre contabile (registru order, jurnal order) şi a Cărţii mari a întreprinderii. Registrele contabile ajută întreprinderii de

4

Page 5: Drept Comercial

a determina starea generală a afacerilor sale, cîştigul şi pierderile, starea activă şi pasivă a patrimoniului său.

Inventarierea. Agenţii economici sînt obligaţi să efectueze inventarierea patrimoniului pentru a confirma

veridicitatea datelor contabilităţii şi a dărilor de seamă, nu mai rar decît o dată pe an. Mai des inventarierea poate avea loc la decizia organelor de conducere şi control ale agenţilor economici sau la decizia organelor de drept şi financiare. Astfel, inventarierea va avea loc în caz de schimbarea tipului de proprietate, de reorganizare, în caz de furturi, escrocherii, incendii sau calamităţi naturale.

Darea de seamă financiară. Informaţia din registrele contabile privind operaţiunele economice efectuate într-o perioadă anumită

de timp se trece în darea de seamă. Conform art. 44 din Legea contabilităţii, întreprinderile cu personalitate juridică (excepţie – gospodăriile ţărăneşti) întocmesc obligaţiile, dări de seamă semestriale şi anuale. Întreprinderile fără personalitate juridică şi gospodăriile ţărăneşti întocmesc întocmesc declaraţia privind veniturile reale obţinute şi cheltuelile efectuate pe anul care a expirat. Darea de seamă trimestrială se prezintă organului fiscal teritorial de la data de 15 pînă la 25 a lunii ce urmează după trimestrul gestionar. Darea de seamă anuală se prezintă organului fiscal la sfîrşitul anului financiar, care începe de la 1 ianuarie şi se sfîrşeşte la 31 decembrie. Darea de seamă anuală este verificată de organul de control al întreprinderii (comisie de cenzori sau de revizie) şi se prezintă Adunării generale a asociaţilor spre aprobare.

c) Obligaţia de a exercita activitatea în limitele concurenţei licite. Conform prevederii art.126 alin 2 din Constituţia RM. statul trebuie să asigure ,,protecţia concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie”. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi pune în sarcina întreprinderilor obligaţia de a respecta regulele de comportament pe piaţă în condiţiile concurenţei libere. Actul normativ chemat să asigure libera concurenţă în RM este Legea nr. 906-XII din 29 februarie 1992 cu privire la limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltării concurenţei.

Principiul liberei concurenţei exprimă facultatea tuturor agenţilor economici de a utiliza propriele mijloace şi metode pentru menţinerea şi dezvoltarea comerţului, precum şi pentru atragerea,menţinerea sau creşterea clienţilor lor. Concurenţa nu este posibilă în lipsa libertăţii comerţului şi activităţii de întreprinzător, şi invers, libertatea comerţului are sens numai dacă în economie există o concurenţă între mulţi producători şi ofertanţi de servicii.

Definiţie : concurenţa se defineşte ca ,, o liberă competiţie între agenţii economici care oferă pe o piaţă determinată produse sau servicii ce ţin să satisfacă nevoi asemănătoare sau identice ale consumatorilor, desfăşurată în scopul de a asigura existenţa sau expansiunea comerţului.

Actul de concurenţă neloială – este orice act susceptibil de a favoriza desfacerea produsului unui comerciant, în detrimentul desfacerii produselor altuia.

Pentru ca agenţii economici să-şi manifeste comportamentul concurenţial trebuie să existe un mediu adecvat. Mediul respectiv este cel al economiei de piaţă care implică existenţa unor condiţii specifice cum ar fi :

- liberalizarea comerţului;- existenţa unui număr suficient de agenţi economici privaţi;- liberalizarea preţurilor şi tarifelor;- asigurarea cadrului legal.

Liberalizarea activităţii de antreprenoriat. Conform acestei condiţii fiecare agent economic este în drept să-şi aleagă liber domeniul de

activitate, să vîndă sau să producă mărfurile care sunt cerute de piaţă. Antreprenorul trebuie să ţină cont de genurile de activitate care constituie monopolul, statutul, monopoluri naturale sau care sînt interzise. Existenţa unui număr suficienţi de agenţi economici privaţi. Conform legislaţiei în vigoare, nimeni nu este în drept să refuze înregistrarea întreprinderii din motivul că ea nu este raţională. Numărul foarte redus de agenţii economici transformă piaţa în monopopl (unicitate pe o piaţă dată a vînzătorului) sau monopson (unicitatea cumpărătorului).

Liberalizarea preţurilor şi tarifelor. Conform art. 6 din ,, Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi” antreprenorul individual

sau întreprinderea este în drept să stabilească, în mod independent preţurile şi tarifile la producţia fabricată sau la serviciile prestate în baza contractelor cu partenerii. Totodată în Legea bugetului

5

Page 6: Drept Comercial

pentru fiecare an sunt determinate un şir de mărfuri, produse şi servicii a căror preţ maximal este limitat. Reglementarea de stat a preţurilor privesc costul pentru energia electrică şi termică, gaz natural, transportul de pasageri cu autotransportul şi pe calea ferată etc.

Asigurarea cadrului legal care să prevină şi să sancţioneze concurenţa ilicită. Pentru asigurarea cadrului legal, la 29 februarie 1992 Parlamentul RM a adoptat Legea cu privire la

limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei, interzicînd prin aceasta un şir de acţiuni ce duc la suprimarea concurenţei. Printre aceste acţiuni enumerăm :

- neadmiterea abuzului agentului economic de situaţie dominată pe piaţă art. 4- interzicerea acordurilor (acţiunilor coordonate) ce limitează concurenţa dintre agent

economic art. 4;- inadmisibilitatea acţiunilor de limitare a concurenţei din partea organelor de stat şi ale

administraţiei publice locale art. 5;- interzicerea acordurilor organelor puterii şi ale administraţiei îndreptate spre limitarea

concurenţei art. 6. Concurenţa neloială. În literatura de specialitate se face deosebire între practicile monopoliste

folosite de agenţii economici care ocupă o situaţie dominantă pe piaţă de actele de concurenţă neloială. Doctrina defineşte concurenţa neloială ca o încălcare a obligaţiei comerciantului de a folosi în

activităţile comerciale sau industriale numai procedee oneste, corecte. Legislaţia RM nu defineşte nici concurenţa neloială şi nici cea neloială. Prin Legea cu privire la

limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei, se interzice acţiunile agenţilor economici contrare uzanţelor cinstite, inclusiv :

răspîndirea unor informaţii false sau denaturate în stare să prejudicieze averea şi/sau reputaţia altui agent economic;

inducerea în eroare a cumpărătorului în ceea ce priveşte modul şi locul fabricării, însuşirile de consum şi calatatea mărfurilor;

compararea incorectă de către agenţi economici în scop de reclamă a mărfurilor produse sau desfăcute de el cu mărfurile altor agenţi economici;

folosirea neautorizate a emblemei comerciale, a firmei sau a marcajului mărfii, precum şi copierea ambalajului, aspectului exterior al mărfii altui agent economic. Acest fenomen se numeşte confuzie;

folosirea sau devulgarea informaţiilor de ordin ştiinţific, de producţie şi comerciale, inclusiv a secretelor comerciale, fără acordul posesorilor acestor informaţii.

Practicile monopoliste. Practicile monopoliste urmăresc acapararea pieţei sau a unui segment determinant al pieţei de către

agenţii economici care ocupă o situaţie dominantă într-un domeniu al producţiei de mărfuri, executare de lucrări sau prestării de servicii. Agentul economic care produce şi/sau comercializează mărfuri, prestează servicii pe piaţa internă a RM în proporţie de 35% şi mai mult, se consideră că ocupă o situaţie dominantă. La monopolizarea pieţei poate să ducă atît acţiunile sau inacţiunile agenţilor economici ce ocupă o situaţie dominantă pe piaţă, cît şi acţiunile întreprinse de unele organe ale statului. Acestor agenţi li se interzice :

- scoaterea mărfurilor din circulaţie cu scopul de a crea sau menţine deficitul pe piaţă sau de a majora preţurile;

- încheierea contractelor cu condiţii nefavorabile sau clauze discriminatorii punînd pe unii contragenţi într-o situaţie mai dezavantajoasă decît pe alţi contraagenţi;

- să creeze altor agenţi economici obstacole în calea importării pe piaţă a mărfurilor, produselor ori a prestării serviciilor;

- să încalce modul stabilit de formare a preţurilor la mărfurile produse sau importate. Prin lege se interzice, de asemenea practicile monopoliste, întreprinse fie de agentul economic, fie

de organele de stat, ce privesc : împărţirea pieţei, înlăturarea de pe piaţă sau limitarea accesului pe piaţă. Agenţii economici în calitate de vînzători sau cumpărători şi stabilirea preţurilor sau tarifelor în scopul lizării intereselor concurenţilor.

Legea cu privire la limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei, nu poate fi aplicată în raporturile juridice născute între agenţii economici care practică activităţi economice declarate monopoluri statale sau monopoluri naturale.

6

Page 7: Drept Comercial

d) Obligaţia de a nu polua mediul. Conform prevederilor art. 32 din Legea privind protecţia mediuliui înconjurător, (1993), agenţii economici indiferent de forma de proprietate sunt obligaţi să întreprindă un şir de măsuri de protecţie a aerului, apelor, solului, subsolului.

Problema ocrotirii mediului ambiant este o chestiune asupra cărea s-au concentrat cele mai lucite minţi ale lumii. Pentru aceasta au fost formate organe speciale în fiecare stat se întrunesc conferinţe internaţionale care au ca scop stoparea poluării atmosferii şi a apelor. Dreptul comercial nu poate ocoli problema protecţiei mediului ambiant, deoarece numai buna funcţionare a agentului economic şi respectarea tuturor cerinţelor stabilite prin diferite acte normative poate diminua poluarea mediului.

În asigurarea protecţiei mediului ambiant, agenţii economici sînt obligaţi să respecte cu stricteţe actele normative adoptate în acest domeniu. Este vorba de Legea privind protecţia mediuliui înconjurător, Codul apelor, Codul Funciar, Codul subsolului etc. În ansamblu aceste acte normative au menirea :

să asigure cetăţenilor un mediu de existenţă sănătos; să realizeze supremaţie responsabilităţii fiecărei generaţii pentru protecţia mediului în

faţa generaţiei viitoare; să protejeze solul, subsolul, apele şi aerul de poluare chimică, fizică şi biologică, de alte

acţiuni care dereglează echilibrul ecologic; să asigure stabilirea ecosistemelor şi componentelor lor afectate prin activitatea

antropică sau calamităţi naturale. În asigurarea scopurilor indicate şi respectarea normelor legale, statul a împuternicit cu funcţie de

control diferite organe. Pe teritoriul RM activează un şir de organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, care au scopul de a supraveghea respectarea normelor stabilite.

e) Obligaţia de a plăti impozite. Impozitele – sunt taxe obligatorii percepute de stat de la persoane fizice şi juridice.

Art. 132 din Constituţia RM prevede că impozitele , taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, ale bugetelor raioanelor, oraşelor şi satelor, se stabilesc conform legii de organele reprezentative respective.

Orice alte impuneri sunt interzise. Subiecţii impunerii sunt consideraţi persoanele fizice şi juridice, indiferent de statutul lor. Una din obligaţia agenţilor economici stabilită de Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, este ,, achitarea cu bugetul” ceea ce înseamnă plata regulată a impozitelor. Legislaţia în vigoare obligă contribuabilii (plătitorii de impozite) să achite la timp şi integral impozitele. Organele fiscale sunt în drept să execute controlul privind veridicitatea şi regularitatea efectuării plăţilor obligatorii. Pentru luarea la evidenţă a agenţilor economici de către inspecţiile fiscale teritoriale, aceştea sunt obligaţi să primească Codul fiscal în termen de 15 zile de la data înregistrării lor.

Conform art. 4 din Legea privind bazele sistemului fiscal, sistemul fiscal din RM se constituie din : - impozite republicane;- impozite locale.

Art. 1 din aceeaşi lege prevede : impozite directe şi impozite indirecte. Sistemul impozitelor republicane include în sine 15 tipuri de impozite, pentru fiecare în parte fiind adoptată o lege specială. Din această categorie fac parte :

- impozite pe valoare adăugată;- impozite pe beneficiul întreprinderilor;- accizele;- impozitul privat;- taxa de stat şi de timbru;- taxa vamală;- impozitul pe bunuri imobiliare;- impozitul funciar;- impozite pe veniturile persoanelor fizice;- taxele percepute în fondul rutier.

Impozitele republicane sunt stabilite de Parlament şi sumele incasate se varsă în bugetul statului şi bugetele locale. Recizarea cotelor impozitate se face şi de Legea bugetuli de stat pentru anul respectiv.

7

Page 8: Drept Comercial

Impozite locale. Această grupă cuprinde 14 tipuri de impozite şi taxe, care se varsă în bugetele locale, inclusiv :

- taxa pentru amenajarea teritoriului;- taxa pentru dreptul de a organiza licitaţii locale, vînzări pe baza de concurs, loterii;- taxa de hotel;- taxa de piaţă;- impozitul pe reclamă;- taxa pentru parcarea autovehiculelor;- taxta posesorilor de cîini;- taxa pentru trecerea frontierii de stat;- taxa pentru dreptul de a presta servicii de transport de călători.

Cotele maxime ale impozitelor locale sunt aprobate de Parlament. Organele locale stabilesc cota fixă, înlesnirile, modalitatea şi regularitatea de încasare.

O altă clasificare a impozitelor este:- impozitele directe – care sînt considerate cele stabilite asupra venitului şi asupra averii;- impozitele indirecte – care sînt acele impozite stabilite ca adaus la preţurile mărfurilor şi

ale serviciilor. Contribuabili ai acestor taxe sunt consumatorii. Impozitele indirecte sunt considerate TVA, taxele, vamale accizele etc.

Contribuabilii poartă obligaţia de a ţine evidenţa, de a calcula cotele taxelor şi impozitelor şi de a le achita la timp. Modelele de ţinere a documentelor necesare pentru achitarea impozitelor sînt stabilite prin diferite instrucţiuni ale Min Fin. Antreprenorii sînt obligaţi să permită persoanelor cu funcţii de răspundere din organele fiscale să controleze documentaţia, să cerceteze obiectele, încăperile folosite pentru obţinerea venitului. Ei trebuie să dea explicaţiile respective în caz de depistare a unor încălcări, să semneze actele controlului întocmite de organul fiscal şi să înlăture toate neajunsurile descoperite. În cazul în care conducătorii de întreprinderi nu sunt de acord cu faptele expuse în actul organului fiscal, aceştea sînt în drept să conteste aceste acte.

f) Obligaţia de a respecta standardele şi drepturile consumatorilor. Conform Legii nr. 590-XIII/1995 cu privire la standardizare, standardizarea este ,,un factor important ce influenţează asupra întregii economii naţionale, ocrotirii vieţii şi sănătăţii oamenilor, protecţiei mediului înconjurător şi are menirea să înlăture barierile tehnice în calea integrării ţării în comerţul internaţional.”

Prin standard se înţelege o normă sau un ansamblu de norme care reglementează calitatea, caracteristicile sau forma etc, unui produs, unui serviciu sau unei lucrări. Adoptarea de către legislator a legii sus-numite şi a altor acte normative are ca scop crearea unei pieţe interne civilizate de mărfuri şi servicii, asigurarea unei concurenţe sănătoase între producătorii naţionali, asigurarea producerii în RM de mărfuri şi servicii competitive pe piaţa internă şi externă şi protecţia drepturilor consumatorilor acestor mărfuri şi servicii.

Din considerente de protecţie consumatorii trebuie să obţină de la agenţii economici informaţia care înlesneşte alegerea competentă a produsului propus. În Legea privind protecţia consumatorilor, au fost incluse noi instituţii juridice, cum ar fi : termenul de garanţie al produsului, mărfii sau serviciului, termenul de valabilitate, riscul ascuns al acestora etc.

Standardizarea mărfurilor, produselor şi serviciilor, asigurarea protecţiei consumatorilor sunt metode prin care statul limitează libertatea activităţii de antreprenoriat. Dart aceste limite au un scop uman care protejează interesele generale ale societăţii.

Literatura recomandată:1. Drept comercial romîn, prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, ed. ALL/Educaţional,

Bucureşti, 1998, (2 exemplare).2. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, ed. Cartier, chişinău, 1997.3. Drept civil (scheme) S. Baieş. N. Roşca, ed. Tipografia centrală, 2001.4. Drept comercial, Romul Petru Vonicu, vol 1, ed. Victor, Bucureşti, 1997.5. Drept comercial, partea generală, Romul Petru Vonicu, Bucureşti, ed. Lumina

Lex, 2000.6. Drept comercial, note de curs, C. Acostioaie, ed. Fundaţiei “Chemarea”, Iaşi, 1998.

8

Page 9: Drept Comercial

Tema : Subiectele dreptului comercial.

1. Noţiuni generale de subiect al dreptului comercial.2. Persoana fizică – ca subiect al dreptului comercial.3. Întreprinderea ca subiect al dreptului comercial. 4. Statul şi unităţile administrativ – teritoriale ca subiecte ale dreptului comercial.

1. Noţiuni generale de subiect al dreptului comercial. Art. 2 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, prevede că cetăţenii RM, cetăţenii

străini şi apatrizii, fie individual ori în comun, pot fi agenţi ai antreprenoriatului (antreprenori). Agenţi ai antreprenoriatului sunt considerate şi întreprinderile, cu sau fără personalitate juridică precum şi statul , şi organele de autoadministrare publică locală. Statul şi organele de administrare publică locală, în accepţiunea legii, sunt agenţi ai unui antreprenoriat special.

În textul legii termenii ,, antreprenor” şi ,, întreprinderea” sînt folosite ca sinonime, ceea ce nu poate fi acceptat şi deseori conduce la interpretări greşite.

În opinia celor mai mulţi autori ,, antreprenorul” este o persoană fizică care desfăşoară o activitate de antreprenoriat, în fruntea propriei întreprinderi individuale sau în fruntea unei întreprinderi colective (societăţi). Astfel spus, antreprenorul este conducătorul (directorul, managerul) întreprinderii şi reprezintă interesele acesteia.

Termenul de ,,întreprindere” este o noţiune economică, şi în înţelesul legislatorului moldav este un sinonim al societăţii comerciale, al companiei (persoana juridică), cunoscute altor legislaţii.

La momentul actual, nici practica judeciară şi nici legislaţia statelor europene (nici chiar Rusia) nu recunosc întreprinderea ca subiect de drept. De aceea legislaţia RM apare ca o excepţie de la regulă, calificînd întreprinderea ca subiect al raportului juridic (întreprinderea poate avea propria denumire de firmă, la întreprindere se ţine o contabilitate proprie şi se întocmeşte un bilanţ autonom).

În concluzie, putem conchide că persoanele indicate în art.2 al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, pentru a deveni subiecte ale raportului juridic reglementate de normele dreptului comercial, trebuie să practice activitatea de antreprenoriat. Forma organizatorico – juridică a activităţii de antreprenoriat este întreprinderea legal constituită.

2. Persoana fizică – ca subiect al dreptului comercial. Pentru ca persoana fizică să fie subiect de drept comercial, ea trebuie să înfienţeze o întreprindere

individuală şi să practice activitate de antreprenor. Statutul juridic de antreprenor individual nu se va schimba nici în cazul cînd fondatorul va angaja un manager, deoarece acesta va exprima voinţa fondatorului şi răspunderea pentru obligaţiile asumate de manager în limita mandatului o va purta fondatorul.

Pentru ca persoana fizică să devină antreprenor individual – capacitatea deplină de exerciţiu, capacitatea de exerciţiu este verificată de notar la momentul autentificării hotărîrii de constituire a întreprinderii individuale.

Se pune întrebarea dacă P.F. devine sau nu subiect de drept comercial în cazul în care acesta devine asociat al unei întreprinderi cu personalitate juridică ? În cazul în care PF este fondator, acţionar sau asociat care participă cu drept de vot la adunări, care are dreptul de a fi ales în organele de conducere, care are dreptul de a efectua controlul activităţii şi de a primi dividente, putem vorbi despre PF ca subiect de drept comercial.

Art. 3 punct. 3 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, care prevede că întreprinderea – PF este subiect de drept comercial a fost abrogat în 1997. Nu au dreptul de practica antreprenoriatul, şefii şi specialiştii din autorităţi ale adminidtraţiei publice, în a căror atribuţie intră hotărîrea problemelor legate de desfăşurarea activităţii de antreprenoriat sau controlul asupra unei asemenea activităţi.

3. Întreprinderea ca subiect al dreptului comercial. Întreprinderea devine subiect de drept la data înregistrării de stat. Astfel spre deosebire de legislaţia

altor state, în RM întreprinderile sunt recunoscute ca participanţi în circuit economic, înlocuind

9

Page 10: Drept Comercial

persoana juridică. Recunoscînd întreprinderea ca subiect al dreptului, legislatorul nostru a comis o eroare care constă în nerecunoaşterea calităţii de persoană juridică a tuturor întreprinderilor colective.

a) Întreprinderea fără personalitate juridică. Întreprinderele individuale, nu au statut de PJ şi se ,,prezintă în cadrul raportului de drept ca PF”.

S-a creat o situaţie caraghioasă, cînd pe de o parte aceste întreprinderi sunt subiecte de drept ca rezultat al înregistrării de stat, iar pe

de e altă parte li se neagă această calitate, ele fiind confundate cu persoana fizică. Unica deosebire pe care o face legislatorul între întreprinderi PJ şi întreprinderi PF, este întinderea răspunderii pentru obligaţiile asumate. Întreprinderele PJ răspund în faţa creditorilor numai cu patrimoniul întreprinderii, pe cînd PF răspunde în faţa creditorilor atît cu patrimoniul întreprinderii, cît şi cu averea personală a fondatorilor. Şi deoarece răspunderea nu este un element esenţial al PJ, se consideră necesar de a stabili şi acestor întreprinderi statut de PJ cu excepţia întreprinderelor individuale.

b) Întreprinderea cu statut de persoană juridică. Întreprinderele care au statut de PJ sunt considerate conform legii : SRL, SA, Cooperativele de

producţie, Întreprinderele de arendă, ÎS şi ÎM, Uniunile de întreprinderi. Aceste PJ sunt subiecte importante ale activităţii economice şi prin intermediul lor se săvîrşesc majoritatea absolută de operaţiuni antreprenoriale. Ele produc mărfuri, exercită lucrări, prestează servicii.

Persoana juridică răspunde pentru obligaţii numai în limita patrimoniului lor, iar fondatorii (asociaţii) numai cu cotele de participare.

4. Statul şi unităţile administrativ – teritoriale ca subiecte ale dreptului comercial. Statul ca subiect de drept are o dublă influenţă asupra activităţii economice. În primul rînd statul

influenţează asupra activităţii economice prin intermediul emiterii actelor normative. Cu ajutorul lor statul stabileşte obligaţii agenţilor economici şi exercită controlul asupra activităţii economice. În al doilea rînd statul participă în activitatea economică nemijlocit. Una din formele de organizare juridică a întreprinderilor este ÎS. Atribuţiile de antreprenor la ÎS le excercită managerul – şef de întreprindere pe baza contractului încheiat cu acesta (art. 2 punct. 5 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi ). E important să subliniem că statul a rezervat dreptul de a exercita unele genuri de activitate ecinomică numai de către ÎS.

Organele de administrare locală – ca subiecte de drept de asemenea reglamentează prin acte normative activitatea întreprinderilor din teritoriul subordonat. Pe de altă parte, folosind patrimoniul pe care îl deţin, acestea participă la activitatea economică organele de administrare pubilcă locală sunt în dreptul să elibereze licenţe pentru anumite genuri de activitate, să stabilească tarife la unele produse şi servicii, să stabilească şi să incaseze impozite şi taxe locale.

Pentru a folosi cît mai raţional patrimoniul său, primăriile municipiilor au dreptul de a constitui ÎM care sunt subiecte distincte ale raporturilor juridice. De asemenea, organele executive de administrare locală, comitetele executive raionale, primăriile oraşelor şi satelor de toate nivelurile au dreptul de a transmite în arendă bunurile mobile şi imobile de care dispun.

Litertura recomandată:1. Drept comercial romîn, prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, ed. ALL/Educaţional,

Bucureşti, 1998, (2 exemplare).2. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, ed. Cartier, chişinău, 1997.3. Drept civil (scheme) S. Baieş. N. Roşca, ed. Tipografia centrală, 2001.4. Drept comercial, Romul Petru Vonicu, vol 1, ed. Victor, Bucureşti, 1997.

5. Drept comercial, partea generală, Romul Petru Vonicu, Bucureşti, ed. Lumina Lex, 2000.

6. Drept comercial, note de curs, C. Acostioaie, ed. Fundaţiei “Chemarea”, Iaşi, 1998.

10

Page 11: Drept Comercial

Tema : Întreprinderile şi constituirea lor.

1. Noţiunea de întreprindere.2. Date istorice privind apariţia întreprinderilor.3. Clasificarea întreprinderilor.4. Condiţiile generale de constituire a întreprinderilor. 5. Înregistrarea de stat a întreprinderilor. 6. Funcţionarea întreprinderilor.

1. Noţiunea de întreprindere. Conform art. 3 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, întreprinderea constituie un

agent economic cu firma proprie înfiinţată de antreprenor în modul stabilit de legislaţie. Legislaţia RM nu dă o definiţie clară noţiunii de întreprindere de aceea uneori în literele de

specialitate se foloseşte noţiunea de PJ, dată de CC. Însă această noţiune nu poate fi acceptată pentu toate formele organizatorice din simplu motiv că unele întreprinderi nu au statut de personalitate juridică.

Persoana juridică este un purtător de drepturi şi obligaţii patrimoniale proprii, se manifestă în circuitul civil în numele său, şi are o existenţă independentă de persoanele care întră în componenţa sa.

Considerăm că toate întreprinderele, indiferent de forma lor de organizare juridică, au propriul lor patrimoniu, deci şi o răspundere independentă. Întreprinderea participînd în nume propriu la activitatea de antreprenoriat poate fi chemată în judecată. Întreprinderea poartă răspundere desinestătătoare, dar nu exclusivă. În cazurile în care bunurile destinate activităţii de antreprenoriat şi cîştigările realizate în urma acestei activităţi nu sînt suficiente pentru a satisface cerinţele creditorilor, atunci va răspunde şi fondatorul cu averea personală.

Întreprinderea ca subiect de drept are o structură internă. Legea nu reglementează structura organizatorică a întreprinderii, de aceea administraţia ei este liberă să-şi fixeze numărul de salariaţi, funcţiile lor şi mărimea salariului. Cea mai reuşită definiţie de întreprindere, aplicabilă legislaţiei noastre, o consuderăm cea dată dată de profesorul Octavian Căpăţînă.

Definiţie : Întreprinderea este organizată prin actul constitutiv de una sau mai multe persoane, în vederea realizării de beneficii, ca subiect de drept autonom sau şi fără această însuşire, efectuîndu-i bunurile necesare, pentru a îndeplini actele şi faptele de comerţ specifice obiectului statutar de activitate.

În literatura de specialitate des se confundă noţiunile de ,,antreprenor” şi ,,întreprindere”. În cazul funcţionării unei întreprinderi individuale, această confundare este admisibilă, dar devine cu totul inexplicabilă în cazul unei SA şi al altor forme de întreprindere colectivă.

Considerăm antreprenorul o PF, un individ,care activează fie în fruntea proprie întreprinderi individuale, fie în frunte propriei întreprinderi colective. Datorită iniţiativei şi capacităţilor sale, întreprinderea administrată de el va avea sau nu va avea succese.

2. Date istorice privind apariţia întreprinderilor. Întreprinderea ca subiect al raportului juridic este o creaţie contemporană şi include în sine atît

societăţile comerciale (întreprinderi colective), cît şi întreprinderele unitare sau unipersonale (întreprinderi de stat, municipale sau individuale). Dezvoltarea societăţilor umane a impus indivizarea de noi nevoi, care trebuiau de satisfăcut, iar o acţiune individuală nu era de ajuns pentru a organiza o activitate econonică de amploare. În aceste condiţii s-a născut ideea cooperării între mai mulţi întreprinzători, care să realizeze împreună astfel de activitate. Această idee şi-a găsit expresia pe planul drept în conceptul de societate comercială, care implică asocierea a 2 sau mai multe persoane, cu punerea în comun a unor resurse, în vederea desfăşurării unei activităţi economice şi împărţirea beneficiilor rezultate. Societăţile comerciale ca entitate colectivă are o istorie de mii de ani. Unele dispozitive care reglementau activităţile comerciale au fost descoperite în Codul lui Hammurapi. În dreptul roman erau reglementate unele societăţi, printre care societatea tuturor bunurilor prezente şi viitoare, societatea cu un singur fel de afaceri etc. Societatea nu avea personalitate juridică, iar bunurile ei constituiau proprietatea asociaţilor.

Societate pe acţiuni apare în sec. XVII şi scopul acestei societăţi erau colonizarea de noi pămînturi.

11

Page 12: Drept Comercial

SRL a fost pentru prima dată reglementată în Codul Comercial german din 1897, care îmbina proprietăţile societăţilor de persoane şi ale societăţilor de capitaluri.

Toate aceste societăţi pe care le-am numit şi-au gasit locul în legislaţia RM.,ca forme organizatorico-juridică de întreprinderi. Legislaţia noastră reglementează şi alte tipuri de întreprinderi de stat, municipale, de arendă, individuale, cooperative.

Legislaţia RM prevede că întreprinderea poate avea fie forma unei societăţi comerciale (cînd este constituită de 2 sau mai multe persoane), dar ea poate fi şi unipersonală(unitară).

3. Clasificarea întreprinderilor. Reglementarea juridică a diferitelor tipuri de întreprinderi nu e uniformă. Noi vom analiza unele

criterii de clasificare evidenţiate în doctrina juridică şi în legislaţia RM. 1) După natura întreprinderii: - unipersonal; - colective. Întreprinderile unipersonale au la baza constituirii un act juridic unilateral cum este decizia

(hotărîrea) fondatorului. Ca de exemplu : întreprinderi individuale, întreprinderi de stat, municipale. Fondatorul înregistrează întreprinderea cu bunurile necesare activităţii antreprenoriale cărei aparţin cu drept de proprietate. Voinţa fondatorului este şi voinţa întreprinderii. Dar exprimarea voinţei întreprinderii este reglementată de legislaţie.

Întreprinderile colective sunt toate celelalte tipuri de întreprinderi care au la baza constiturii un act juridic bilateral sau multi lateral cum este contractul.

Întreprinderile colective se clasifică şi ele în dependenţă de obiectul asocierii :- societate pe persoane; - pe capitaluri.

Un rol important în societatăţile pe persoane îl are elementul personal adică cunoaşterea calităţilor şi profesionale şi personale ale uni asociat de către toţi ceilalţi (societate în nume colectiv, în comandită). Aceste societăţi au un număr redus de asociaţii(2-20) şi permit în calitate de aport prestaţiile în muncă.

Societăţile pe capitaluri dau prioritate elementului material. Are o mare importanţă valoarea aportului depus la constituire (de exemplu: SA, SRL ). Numărul asociaţiilor este nelimitat iar prestaţiile în muncă nu sunt admise.

2) După întinderea răspunderii asociaţilor. Conform regulii generale toate întreprinderile răspund în faţa creditorilor cu tot patrimoniul lor,

însă în unele cazuri asociaţii (fondatorii) unor întreprinderi răspund în faţa creditorilor întreprinderii cu toată averea personală, iar asociaţii altor întreprinderi numai în limita aportului depus. După acest criteriu întreprinderile se clasifică:

- întreprinderi ai căror asociaţi răspund nelimitat, iar după caz şi solidar (întreprinderi individuale, societate în comandită şi societate în nume colectiv);

- întreprinderi ai căror asociaţi (fondatori ) răspund în limita aportului depus (SRL,SA fondatorul întreprinderii de stat şi a întreprinderii municipale, membrii-asociaţi ai întreprinderilor de arendă). Datoriile care nu au fost strînse din patrimoniul întreprinderii nu pot fi încasate de la alte persoane, inclusiv de la fondatori sau asociaţi.

3) După sursa de provenienţă a capitalului social:- întreprinderi publice (constituite pe baza proprietăţii de stat). De exemplu întreprinderi de stat

municipale, - întreprinderi private (cu capital privat);- întreprinderi mixte; - întreprinderi cu investiţii străine. Întreprinderile acestea se divizează în: întreprinderi cu capital integral aparţinînd investitorului străin; întreprinderi cu capital mixt.

Această clasificare este importană pentru specialişti din punct de vedere al aplicării legislaţiei. De exemplu: întreprinderea de stat răspunde pentru obligaţiile sale cu toată averea disponibilă, dar averea nu-i aparţine cu drept de proprietate ci cu drept de gestiune. În întreprinderile cu capital mixt (public şi

12

Page 13: Drept Comercial

privat) statul transmite averea în proprietate şi nu în gestiune. Statul nu poate să dispună liber de bunurile întreprinderii.

4) După structura capitalului social : întreprinderile al căror capital social este divizat în cote-părţi (SNC, SC, SRL COOP de

PRODUCŢIE); întreprinderile al căror capital social este divizat în acţiuni (SA); întreprinderile al căror capital social nu se divizează şi aparţine integral fondatorului

(ÎI, ÎS, ÎM). Deosebirea principală între cotele de participare şi acţiuni constă în regimul juridic de înstrăinare a

lor. Dacă acţiunile sunt titluri de valoare şi se înstrăinează de regulă liber, fără a cere cuiva consemţămîntul, cotele de participare pot fi liber înstrăinate altor asociaţi (doar în cazul cînd nici unul nu le doreşte, se pot înstrăina terţele). Ele se aseamănă prin :

- conferă aceleaşi drepturi (la adoptarea deciziilor, împărţirea dividentelor);- aduc dividente;- pot fi înstrăinate;- dau dreptul la o parte din capitalul social, în caz de excludere ori retragere din societate

sau în caz de dizolvare. 5) După tipul principal de activitate :

întreprinderi (individuale) industriale; de comerţ ,de investiţii; de transport; de prestări de servicii etc.

6) După numărul salariaţilor şi după volumul de afaceri : microîntreprinderi (19 persoane); întreprinderi mici (un număr mediu între 20-75); întreprinderi mari (75-...).

După volumul afacerilor : - întreprinderi monopoliste;- întreprinderi nemonopoliste.

Sunt întreprinderi monopoliste acei agenţi economici al căror volum de afaceri într-o anumită ramură a economiei ţării este mai mare de 35 %.

7) După posibilitatea emiterii titlurilor de valoare. Legislaţia RM stabileşte că pot emite titluri de valoare întreprinderi cu personalitate juridică.

Persoana juridică pentru a majora volumul de afaceri şi a atrage capital siplimentar, recurg la emisiunea acţiunilor şi obligaţiunilor.

SA – pot emite atît acţiuni cît şi obligaţiuni. SRL, COOP, ÎS, ÎM, Întreprinderile de arendă – pot emite numai obligaţiuni. ÎI, SNC, SC – nu sunt PJ şi nu au drept de a emite titluri de valoare.

8) După statutul lor juridic.- Întreprinderi cu personalitate juridică (au o voinţă proprie care este exprimată de organele lor de

conducere);- Întreprinderi fără personalitate juridică. Ele se prezintă cu statut de PF.

Întreprinderile fără personalitate juridică se bucură de anumite facilităţi fiscale, deoarece ele nu plătesc impozitul pe beneficiul întreprinderii. Plătesc impozite numai fondatorii ca PF la momentul declarării venitului personal.

4. Condiţiile generale de constituire a întreprinderilor. Înainte de elaborarea actelor constitutive ale întreprinderilor are loc o negociere, între fondatori

pentru a se pune de acord asupra domeniului de activitate şi perspectivele viitoarei întreprinderi, sursele materiale necesare pentru începutul activităţii şi posibilul profit care va fi obţinut.

1. Persoanele care pot înfiinţa o întreprindere. Fondatorii ai întreprinderii pot fi PF, PJ şi statul care sunt proprietari ai patrimoniului.

Comsiderăm că nu există piedici ca în calitate de fondator să fie şi antreprenorul individual, precum şi SNC sau SC.

13

Page 14: Drept Comercial

Fondator al unei întreprinderi poate fi orice persoană juridică naţională sau străină. PJ naţionale sunt considerate întreprinderile cu personalitate juridică legal constituite, organizaţiile religioase şi cele obşteşti. Statul poate participa la fondarea întreprinderii prin intermediul Departamentul Privatizării şi Admistrării Proprietăţii de Stat de pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor, prin intermediul organelor administrării publice şi locale precum şi prin intermediul PJ cu patrimoniul integral de stat.

2. Actele constitutive ale întreprinderii. Conform art. 23 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, acte de constituire a

întreprinderii sunt considerate: - decizia privind înfiinţarea întreprinderii;

- conractul de societate (societatea în nume colectiv, în comandită);- conractul de societate şi statut (SA, SRL);- decizia de fondare a organului de stat şi statul(în cazul întreprinderilor de stat şi

municipale); - statul (COOP DE Producţie);- contractul de arendare a bunurilor statului (municipiului) şi statutul, pentru

întreprinderile de arendă. Astfel după cum bine observăm, unele forme de întreprinderi pot fi constituite printr-un act

unilateral, alte prin acte bi sau multilateral. Actul de constituire a întreprinderii prezintă următoarele caractere:

este un act oneros (obţinerea unui proit); este un act comutativ (fondatorul îşi cunoaşte dreptul şi obligaţia încă de

la momentul semnării actului constitutiv); este solemn (se autentifică notarial).

3. Condiţiile de fond ale actului constitutiv. Penru ca actului constitutiv să fie valabil, trebuie respectate condiţiile elimentare de valabilitate la

adoptarea acestuia. a) Capacitatea

PF – capacitatea deplină de exerciţiu; PJ- poate fonda o altă întreprindere numai dacă există o clauză statutară în acest sens, ori există o

hotărîre a fondatorului (adunării generale) care-i oferă acest drept. Nulitatea actului constitutiv parţial sau integral.

b) Consimţămîntul. La semnarea actului constituitiv voinţa fondatorului trebuie să fie liber exprimată fără a fi alterată

de eroare, viclenie sau violenţă – la cererea păgubaşului actul poate fi declarat nul. c) Obiectul. Întreprinderea constituită îşi are propriul său obiect de activitate, care constă în mulţimea de

operaţiuni (genuri de activităţi) pe care acesta le va exercita în viitor cu scopul de a obţine beneficii. d) Cauza. Constituirea unei întreprinderi are un anumit scop. Acest scop se atinge cînd fondatorul îşi

satisface anumite necesităţi (de regulă obţinerea de beneficii).4. Condiţiile de formă ale actului constitutiv.

Actul constitutiv al oricărei întreprinderi se întocmeşte în formă scrisă şi se aprobă de fondator ori de adunarile generale ale societăţii.

În doctrina dreptului comercial au fost evidenţiate 3 trăsături principale comune tuturor acteler de constituire ale întreprinderii:

a. aportul asociaţilor la constituirea bazei matereale a întreprinderii;b. exercitarea în comun a unei activităţi antreprenoriale;c. participarea tuturor fondatorilor la beneficii şi pierderi.

Conţinutul actelor contitutive ale întreprinderii: Antreprenorul şi întreprinderea constituiă de acesta îşi desfăşoară activitatea sub o anumită formă. Filialele şi reprezentanţele întreprinderii îşi desfăşoară activitatea sub fora întreprinderii:

a. Denumirea concretă a întreprinderii sau alte date care permit deosebirea acesteia de alte întreprinderii (ÎI, ÎC, SNC- numele de familie ale unui fondator)

b. Indicarea completă sau obiectivă a formei organizatorico-juridică a întreprinderii

14

Page 15: Drept Comercial

c. Indicarea genului principal de activitate pentru întreprinderi PJ. O altă acauză de individualitate este sediul firmei (întreprinderea Conform art. 27 din

Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, - sediul întreprinderii se consideră locul unde se află organele sale de conducere (localitatea, strada şi locul unde va funcţiona organul de conducere).

Importanţa sediului – la sediu se expediază corenspondenţa poştală; sediul determină organul competent de jurisdicţie, în caz de litigiu; codul fiscal se atribuie de organul fiscal teritorial unde aste amplasat sediul.

Întreprinderia care utilizează în activitatea sa o firmă ce nu corespunde celei înmatriculate în Registrul de stat al întreprinderii este sancţionată, conform hotărîrii instanţei de judecată cu o amendă de la 10 la 100 salarii minime (care se vor vărsa la bugetul de stat).

Dreptul de a intenta acţiuni pentru o asemenea sancţiune îl au: Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale; Autoritatea Administraţiei Publice Locale; precum şi Organele şi organizaţiile care, în conformitate cu legislaţia, sunt obligate să apere interesele consumatorilor. Întreprinderia are obligaţia să utilizeze firma în acea formă în care a fost înmatriculată în Registrul de stat al Întreprinderii. De la data publicării în MO a anunţului privind lichidarea întreprinderii, firma acestei se va utiliza cu cuvîntul ,,în proces de lichidare”.

Clauze privind caracteristicele întreprinderii. În aceasă clauză sunt cuprinse: obiectul şi durata societăţii, precum şi capitalul social. Obiectul –

genurile de activitate. Durata – activităţii întreprinderii este de regulă nelimitată, însă dacă în activitate de constitutiv va

fi prevăzut un anumit termen, atunci la expirarea lui întreprinderia îşi va înceta activitatea de drept. Capitalul social – în actul constitutiv va fi prevăzută neapărat mărimea capitalului social. Legislaţia

prevede pentru SA şi SRL un capital social minimal obligatoriu stabilit de lege. Capitalul minimal nu este fixat penru întreprinderi de stat, municipale şi societăţile în comandită, dar fondatorul oricum va transmite societăţii anumite valori materiale pentru a desfăşura activitatea de antreprenoriat.

În actul constitutiv se mai face şi identificarea fondatorilor întreprinderii precum şi dreptul şi obligaţii asumate de aceştea. La început fondatorii au o singură obligaţie – de a transmite întreprinderii aportul necesar. Ca rezultat fondatorul dobîndeşte anumite drepturi – dreprtul de participare la adoptarea deciziilor; la obţinerea dividendelor şi în caz de lichidare – dreptul asupra unei cote din patrimoniul întreprinderii (în actul constitutiv – şi alte drepturi şi obligaţii).

Actul constitutiv trebuie să prevadă unele cazuri şi temeiuri de reorganizare ori de încetare a activităţii întreprinderii.

Întreprinderia nu va putea deschide filiale şi reprezentanţe,dacă acest lucru nu va fi stipulat în actul constitutiv.

Statutul întreprinderii – este un act constitutiv specific, care spre deosebire de contractul constitutiv, dezvoltă principiile de organizare şi funcţionare a întreprinderii cu personalitate juridică.

Spre deosebire de contractul constitutiv care este supus autentificării, statutul va fi aprobat de organul suprem de decizie şi semnat de persoanele care au împuternicirile acestui organ. Majoritatea clauzelor actului constitutiv primar(decizie sau contract)vor fi repetate şi în statut.

Statutul, aprobat în conformitate cu legea devine actul de bază a întreprinderii. Deseori, statutul conţine prevederi mai aspre decît cele legale.

În recapitulare, documentele de constituire trebuie să conţină următoarele informaţii: firma; sediul; data constituirii; genurile de activitate; răspunderea antreprenorului penru obligaţiile întreprinderii; condiţiile de reorganizare şi lichidare a întreprinderii; firmele(numele de familie) şi sediul (domiciliul) fondatorul; iar în cazurile prevăzute de legislaţie şi ale asociaţiilor. În document de constituire pot fi incluse şi alte prevederi care nu contravin legii.

5. Înregistrarea de stat a întreprinderilor. După întocmirea actului constitutiv, aprobarea de către organul suprem şi dacă este necesar,

autentificarea lor notarială, se va poceda la înregistrarea întreprinderii. Înregistrarea de stat a întreprinderii pînă la începerea activităţii economice şi se efectuiază în

concordanţă cu capit. 5 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, şi cu legea nr. 1265 din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.

15

Page 16: Drept Comercial

Înregistrarea de stat are o importanţă „constitutivă” şi nu declarativă. Înregistrarea constitutivă are loc atunci cînd legea prevede apariţia subiectului de drept (întreprinderii) numai după înregistrarea respectivă în Registrul de stat al întreprinderilor.

Întreprinzătorul este obligat să înregistreze nu doar întreprinderea ci şi filialele şi reprezentanţele. Întreprinderiea se înregistrează la Camera înregistrării de stat a Departamentului Tehologiei Informaţionale la locul unde se află sediul întreprinderii. Întreprinderea se înregistrează obligatoriu la organul fiscal pentru a i se atribui Codul fiscal în conformitate cu legislaţia în vigoare. Venitul provenit din activitatea întreprinderii neînregistrate se percepe prin hotărîrea judecătorescă şi se varsă în bugetul statului.

Pentru a înregistra o întreprindere se depune o cerere la care se alăturează următoarele documente: 1. Actele constitutive ale întreprinderii;2. Dovada de plată a taxei de înregistrare;

3. Dovada de plată a taxei de timbru. La reînregistrarea întreprinderii în legatură cu reorganizarea sa, cu excepţia SA, taxa de timbru stabilită se încasează numai din diferenţa dintre cuantumul capitalului social al întreprinderii nou – născute şi cuantumul capitalului social al întreprinderii reorganizate. La majorarea capitalului social în urma reevaluării bunurilor întreprinderii în temeiul deciziei Guvernului, taxa de timbru nu se achită. În cazul în care se hotărăşte înregistrarea unei întreprinderi cu capital străin taxa de timbru poate fi redusă prin hotărîrea parlamentului.

4. Înscrisul bancar. Acest document constituie dovada depunerii pe un cont bancar provizoriu a cel puţin 40 % din valoarea capitalului social, prevăzut de actele constitutive a SRL, sau a sumei integrale a capitalului dacă se constituie o SA şi fondatorii achită acţiunile numai cu sume băneşti.

5. Contractul de arendă sau titlul de proprietate (confirmă dreptul viitoarei întreprinderi asupra imobilului unde va fi amplasat sediul întreprinderii).

6. Pentru înregistrare, întreprinderile înfiinţate în urma reorganizării, întreprinderilor de stat şi întreprinderi în al căror capital social statutul deţine o cotă – parte prezintă autorizaţia organului central de specialitate respectiv (Administraţia Ministerului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat) Camera înregistrării de stat în termen de 15 zile de la data înregistrării întreprinderii va expedia :

- Autorităţii administraţiei publice locale respective- Organului fiscal;- Organului de statistică; - Serviciului de Stat de Arhivă;- şi organului de asigurare socială – cîte o copie de pe hotărîrea de înregistrare a întreprinderii, iar în

cazul înregistrării întrepriderii în al cărei capital social statutul deţine o cotă – parte şi organului central de specialitate resectiv.

În Regisrul de Stat al întrepriderilor vor fi înscrise datele de identificare ale întrepriderii:- denumirea de firmă completă sau abreviată;- sediul întrepriderii;- principalele genuri de activitate; - data înregistrării şi durata activităţii; - capitalul social al întrepriderii; - numele deplin ale persoanelor autorizate să administreze şi să reprezinte întrepriderea;- alte date necesare.

După înregistrare, întrepriderea este în drept şă-şi deschidă cont bancar permanent şi să înceapă activitatea economică.

Pe parcursul activităţii întrepriderii poate apărea necesitatea de a introduce unele modificări în actele constitutive. Aceste vor fi valabile doar dacă vor fi înregistrate la Camera Înregistrării de Stat. Contractele încheiate în temeiul modificărilor neînregistrate pot fi anulate.

Atît timp cît întrepriderea figurează în Registrul de Stat al întrepriderii ea este subiect al raporturilor juridice, are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Calitatea de subiect va fi pierdută de întrepridere la data cînd comisia de lichidare va săvîrşi toate fomalităţile legate privind încetarea activităţii antrepnoriale ale întrepriderii şi organul teritorial al Camerii

16

Page 17: Drept Comercial

Înregistrării de Stat al Departamentului Tehnologii Informaţionale va radia întrepriderea din Registrul de Stat.

6. Funcţionarea întreprinderilor. Legislaţia RM nu conţine norme comune privind funcţionarea întrepriderilor. Analiza juridică

a actelor normative ce reglementează diferite forme de organizare ale întrepriderilor ne permit să depistăm faptul că anumite organe care deşi se deosebesc după denumire au aceiaşi destinaţie. Astfel de organe sunt:

- organul suprem de decizie;- organul executiv;- oranul de control;

1. Organul suprem de decizie al întrepriderii – se consideră persoane sau persoanele care au contribuit cu bunuri la constituirea acesteia. Numită uneori „ titular al patrimoniului” aceasta are fie drept de proprietate asupra patrimoniul întrepriderii fie un drept de creanţă asupa lui. Organul suprem de decizie este în drept să hotărască soarta existenţei sau inexistenţii întrepriderii. Organe supreme de decizie sunt:

- Adunarea generală a asociaţiilor(acţionarilor, membrilor) SA,SRL,COOP de Producţie, întrepridere de arendă;

- Adunarea asociaţiilor – societatea în nume colectiv, societatea în comandită; - Fondatorul – întrepridere individuală, întrepridere de stat şi municipală; Asociaţii oricăror înreprideri adoptă hotărîri cu o majoritate simplă sau calificată de voturi. Fiecare

hotărîre exprimată cu o majoritate necesară de voturi devine obligatorie pentru toţi asociaţii, inclusiv pentru cei care au votat contra, precum şi pentru organul executiv al întrepriderii. Nimeni nu este în drept să anuleze această hotărîre decît însăşi adunarea generală care a adoptat-o sau instanţa judecătorească în cazul în care hotărîrea adoptată de adunare este nelegală.

2. Organul executiv al întrepriderii – este ales sau numit de organul suprem de decizie al acesteia şi poartă denumirea de comitet de conducere, administrator sau manager (director). Organul executiv are menirea de a exprima voinţa întrepriderii în raport cu terţii şi de a supraveghea respectarea aceste voinţe în cadrul întrepriderii.

Organul executiv pote fi fomat , fie dintr-o singură persoană , fie din mai multe. Dacă organul executiv este ales din mai multe pesoane (comitet de conducere) acesta va alege din rîndurile membrilor lui un preşedinte (director). Organul executiv va aduce la îndeplinire toate hotărîrile organului suprem de decizie şi va organiza desfăşurarea activităţii de antreprenoriat în scopul de a înmulţi patrimoniul întrepriderii, a realiza beneficii şi a le repartiza fondatorilor (asociaţilor).

3. Organul de control al întrepriderii – nu există la toate formele de întreprideri. La întreprideri unipersonale, controlul asupra activităţii îl efectuează fondatorul însuşi sau reprezentanţii acestuia.

În SA, SRL, SC, Coop.de producţie şi întreprideri de arendă este prevăzută posibilitatea de a alege o comisie de cenzori (de revizie) sau un cenzor (revizor). Organul de control are obligaţia de a exercuta controlul asupra activităţii de antreprenoriat, de a efectua eficienţa tranzacţiilor şi corectitudinea ţinerii contabilităţii, de care răspunde organul executiv. În atribuţiile sale intră şi verificarea dărilor de seamă anuale şi a bilanţului anual. Rezultatul acestor verificări se aduc la cunoştinţa organului suprem.

Conform legislaţiei în vigoare, SA şi ÎS pot forma un organ suplimentar cum este: - consiliul directoriu (consiliul societăţii);- consiliul de administraţie.

Consiliul directoriu – reprezintă interesele acţionarilor între adunările generale ale asociaţiilor şi supraveghează activitatea organului executiv.

Consiliul de administraţie – este numit la înrepriderile de stat prin statutul acesteia. Consiliul de administraţie este format din reprezentanţii fondatorului, reprezentanţii colectivului de muncă şi managerul întrepriderii. Consiliul directoriu şi consiliul de administraţie au ca scop ridicarea eficacităţii activităţii economice a întrepriderilor, dar fără a se implica direct în activitatea organului executiv. Indicaţiile consiliului pot avea numai caracter recomandabil.

Literatura recomandată:1. Drept comercial romîn, prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, ed. ALL/Educaţional, Bucureşti,

1998, (2 exemplare).

17

Page 18: Drept Comercial

2. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, ed. Cartier, chişinău, 1997.3. Drept civil (scheme) S. Baieş. N. Roşca, ed. Tipografia centrală, 2001.4. Drept comercial, Romul Petru Vonicu, vol 1, ed. Victor, Bucureşti, 1997.5. Drept comercial, partea generală, Romul Petru Vonicu, Bucureşti, ed. Lumina

Lex, 2000.6. Drept comercial, note de curs, C. Acostioaie, ed. Fundaţiei “Chemarea”, Iaşi, 1998.

Legislaţia recomandată:1. Codul civil, din 06.06.2002, intrat în vigoare la 01.01. 2003.

2. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992, MO nr. 2 din 1994

Tema : Regimul juridic al patrimoniului întrepriderii

1. Noţiunea de patrimoniu.2. Bunurile şi clasificarea lor .3. Capitalul social (capitalul de rezervă şi funcţiile lor).

18

Page 19: Drept Comercial

1. Noţiunea de patrimoniu.

Prin patrimoniu se înţelege ansamblu de drepturi şi obligaţii cu caracter economic destinat să satisfacă nevoile şi sarcinile întrepriderii. Patrimoniul reprezintă suportul material al societăţii prin aceea că mijloacele materiale şi băneşti ce-l compun dau posibilitatea acesteia să participe la circuitul economic, să încheie raporturi juridice în strînsă legătură cu obiectul şi scopul său.

2. Bunurile şi clasificarea lor. În patrimoniu intră toate bunurile care aparţin întrepriderii cu drept de proprietate. Conform art. 285 CC , bunuri - sunt toate lucrurile susceptibele apropierii individuale sau colective

şi drepturile patrimoniale, punc. 2 al aceluiaşi articol ne spune că, lucruri – sunt obiectele corporale în raport cu care pot exista drepturi şi obligaţii civile.

Pentru dreptul comercial o importanţă deosebită o are clasificarea bunurilor după: modul de percepere, după natura juridică şi după criteriul financiar economic.

1. După modul lor de percepere: - bunuri corporale sunt cele care au existenţa materială, fiind perceptibile simţuilor omului. - bunuri incorporabile sunt bunuri a căror existenţă este abstractă, ideală. Astfel de bunuri sunt

considerate drepturi patrimoniale: dreptul antreprenorului asupra denumirii de firmă; asupra mărcii de producţie sau de serviciu, dreptul de autor etc.

2. După natura juridică: - bunurile imobile sunt considerate bunurile care prin natura lor, au o aşezare fixă şi care nu pot fi

mutate din loc în loc, fără a-şi pierde valoarea lor economică. Rămîn bunuri imobile materiale separate în mod provizoriu de un teren, pentru a fi reîntrebuinţate, atît timp cît sunt păstrate în aceeaşi formă, precum şi părţile integrate ale unui bun imobil care sunt detaşate reamplasării. Materialele aduse pentru a fi întrebuinţate în locul celor vechi devin bunuri imobile.

- bunuri mobile sunt considerate bunurile care se pot mişca dint-un loc în altul, fie prin forţă proprie, fie cu ajutorul energiei străine.

3. După criteriul financiar – economic. După acest criteriu masa de bunuri se împarte în:

- mijloace economice;- surse economice.

Mijloacele economice sunt formate din totalitatea activelor materiale şi băneşti ce serves la desfăşurarea activităţii de antreprenoriat. Activele întrepriderii la rîndul lor se împart în:

- active fixe sunt bunurile matereale care iau parte la mai multe cicluri de producţie, ele consumîndu-se treptat şi transferîndu-şi valoare asupra uzărilor lor (clădirile, maşinele,instalaţile etc.).

- active circulante sunt bunuri materiale care se consumă integral în fiecare ciclu de producţie, îşi schimbă forma materială şi trec succesiv prin fazele de aprovizionare a producţiei, desfacere (materiile prime,combustibilul). Sursele mijloacelor economice reprezintă locul de provenienţă al acestora sau modul de dobîndire.

Ele se clasifică în:- capital propriu;- capital asimilat (atras).

Capitalul propriu provine din fondurile băneşti ale întrepriderii, adică din capitalul social, din capitalul de rezervă, din alte fonduri ale ei.

Capitalul atras reprezintă datoriile întrepriderii faţă de creditori. Din punct de vedere al mijloacelor materiale patrimoniul întrepriderii se împarte în:

- activ;- pasiv.

În activul întreprinderii se includ toate bunurile pe care le are întreprinderea, sumele băneşti, şi valoarea creanţelor.

În pasiv se includ toate datoriile întreprinderii . Bunurile corporale şi cele incorporale, fie că ele sunt transmise de către fondatori ca aport la

capitalul social al întreprinderii, fie că au fost dobîndite de întreprinderi ulterior, intră în componenţa patrimoniului.

19

Page 20: Drept Comercial

Bunurile incorporabile sunt considerate dreptul asupra denumirii de firmă, dreptul asupra emblemei, dreptul de autor,clientela, vadul comercial etc. Această categorie de bunuri are o reglementare specifică, deoarece succesul sau insuccesul unui agent economic depinde foarte mult de ele.

Emblema - ca şi firma este un atribut de identificare a agentului economic în individualizarea activităţii lor în economia de piaţă naţională şi înternaţională. Unica referire făcută de legislaţia în vigoare cu privire la emblema comercială cu condiţia înregistrării ei conform „Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor”. De aici şi concluzia, că firma este un element obligatoriu de identificare, iar emblema unul facultativ. Emblema poate conţine semne, denumiri, inclusiv denumirea firmei.

La început întreprinderea suportă anumite cheltuieli pentru reclamă prin utilizarea firmei şi a emblemei ca apoi ele devinind cunoscute să recupereze cheltuielele făcute pentru reclamă şi să aducă venituri. Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclamă ori unde vor fi aşezate, pe facturi, pe scrisori, note de comandă, tarif, prospecte, afişe, publicaţii şi în orice alt mod.

Mărcile de producţie şi mărcile de serviciu. Ele constituie semne petru a deosebi, respectiv produsele şi serviciile unor agenţi economici de

produse şi servicii similare ale altor agenţi economici. Antreprenorul are libertate să-şi aleagă marca pe care o crede corespunzătoare.

Legislaţia în vigoare stabileşte că marcile pot fi:- Verbale - constituite din cuvinte, inclusiv prenume şi nume, precum şi din litere, cifre.- Figurative – reprezentări grafice plane sau tridimensionale.- Combinate – alcătuite din elemente verbale sau figurate.

Sunt cunoscute cîteva clasificări ale mărcilor:1. După destinaţia economică:

- de farică – se foloseşte de producător sau fabricant în domeniul activităţii industriale, agricole, meşteşugăreşti (ca diferenţă a produselor unei întreprinderi de produsele alteea).

- de comerţ – este utilizată de comerciant sau distribuitor, prin aplicarea ei pe produsele pe care le vinde spre a arăta că produsele unei întreprinderi sunt distribuite de o unitate cocercială.

2. După obiect mărcile se clasifică în: - mărcile de producţie – cuprind mărcile de fabrică şi de comerţ şi se aplică pe mărfurile şi

produsele fabricate sau naturale. - mărcile de serviciu – se aplică fie direct fie indirect (restaurantele – pe tacîmurile şi veselă).

3. După titularul mărcii: - mărcă individuală – aparţine unei singure PF sau PJ. - marcă colectivă – aparţine unei uniuni, asociaţii economice destinată pentru a desemna

produsele fabricate şi comercializate ori serviciile prestate de acestea care au aceleaşi caracteristici calitative sau alte caracteristici comune.

O întreprindere poate fi titulara mai multor mărci. Pentru ca marca să fie protejată de lege, ea trebuie să fie înregistrată în modul stabilit. Cererea de înregistrare se înaintează Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale. Înregistrarea mărcii produce efecte pentru o perioadă de 10 ani cu posibilitatea prelungirii încă pe 10 ani. Marca înregistrată poate fi transmisă pentru utilizare totală sau parţială altor persoane (prin contract). Pentru utilizare ilicită răspunderea juridică se sancţionează cu o amendă + obligaţia de a restitui toate pagubele cauzate, inclusiv beneficiul nerealizat.

Clientela şi vadul comercial : Clientela – este definită ca totalitatea PF şi PJ care apelează în mod obişnuit la acelaşi comerciant,

adică la fondul de comerţ al acestuia, pentru procurarea unor mărfuri şi servicii. Clientela determină, prin număr, calitate şi frecvenţă, situaţia economică a comerciantului, succesul şi insuccesul acestuia. Fără clientelă nu s-ar vinde şi nu s-ar mai produce. Este dificil de apreciat valoarea economică a clientelei deoarece, fiind o masă neorganizată, ea oricînd poate fi cucerită de un alt ofertant de mărfuri şi servicii. Unica cerinţă legală pentru antreprenori în calea atragerii clientelei, este cea de a acţiona în limitele concurenţei licite.

Vadul comercial – este considerat factorul obiectiv al clientelei, desemnează obişnuinţa consumatorilor de a procura mereu produse şi servicii de la o anumită întreprindere. Între clientelă şi

20

Page 21: Drept Comercial

vad există o relaţie de interdependenţă. Clientela este cauza şi efectul vadului. Sunt şi concepţii care consideră că clientela şi vadul sunt elemente identice.

Dreptul de autor – este un bun incorporal care poate fi inclus în patrimoniul întreprinderii. El poate fi transmis în capitalul social sub formă de aport, sau poate fi dobîndit ulterior de întreprindere.

3. Capitalul social. Capitalul social – este expresia bănească a valorii tuturor bunurilor cu care fondatorii (fondatorul)

unei întreprinderi contribuie la constituirea patrimoniului acesteia pentru a fi folosit la desfăşurarea activităţii şi realizarea scopului urmărit. Întreprinderea ca subiect al raportului juridic are şi un patrimoniu propriu, distinct de cel al fondatorului. Aportul transmis societăţii poate fi în numerar (în monedă naţională sau străină), ori în natură (bunuri corporale sau incorporale). Legislaţia în vigoare nu stabileşte o modalitate de transmitere a aporturilor în proprietatea întreprinderii. Capitalul social îndeplineşte mai multe funcţii :

1) serveşte ca bază materială pentru activitatea de antreprenoriat, adică nu este o valoare păstrată neatinsă, ci cu ea se sevîrşesc operaţiuni economice aducătoare de profit;

2) serveşte ca garanţie a întrepriderii faţă de creditori. Dacă întrepriderea nu-şi onorează obligaţiunile sociale, creanţele creditorilor vor fi satisfăcute din patrimoniul ei, inclusiv din capitalul social;

3) prin intermediul capitalului social se stabileşte o legătură între întrepridere ca subiect independent şi fondatori, deoarece totalitatea aporturilor asociaţilor şi formează valoarea capitalului social.

Patrimoniul poate coincide cu capitalul social numai la constituirea întreprinderii ulterior valoarea patrimoniului va creşte. Legislatorul a prevăzut pentru unele tipuri de întreprinderi o limită minimă a capitalului social al întreprinderii sunt supuse evaluării şi aprobării (în caz de divergenţă – adunarea generală poate recurge la numirea unor experţi, preţul propus de experţi nu va depăşi preţul pieţii la momentul evaluării). Capitalul social, odată constituit, devine fix. Modificarea capitalului social are un caracter de excepţie şi se va face numai în baza hotărîrii fondatorului sau a adunării generale cu cvorumul prevăzut de lege. Modificarea capitalului social poate fi efectuată prin majorarea, reducerea, precum şi prin fuziunea a 2 sau mai multe întreprinderi.

Majorarea capitalului social – se poate face prin reevaluarea patrimoniului întreprinderii, prin trecerea în contul capitalului a rezervelor statutare ale societăţii, prin aducerea de noi contribuţii băneşti sau bunuri în patrimoniul societăţii, fie de vechii asociaţi, fie de cei noi.

Reevaluarea patrimoniului va fi efectuată în vazul devalorizării monedei sau majorarea preţurilor. Capitalul social poate fi majorat cu valoarea capitalului de rezervă. Conform legislaţiei în vigoare, întreprinderile sunt obligate să-şi formeze un fond de rezervă. Astfel, în SRL şi SA capitalul de rezervă va constitui nu mai puţin de 10 % din valoarea capitalului social. Contribuţiile suplimentare sunt necesare atunci cînd capitalul social existent se dovideşte a fi insuficient faţă de volumul afacerilor în care întreprinderea este implicată.

Reducerea capitalului social – se efectuează de asemenea prin hotărîrea adunării generale, şi numai în condiţiile legii, prin a nu micşora masa bunurilor fără ca creditorii să ia cunoştinţă de aceasta. De aceea, hotărîrea de reducere a capitalului social va fi mai întîi publicată în MO al RM şi dacă nici unul din creditorii societăţii nu se va opune capitalul va putea fi micşorat. O altă cale de reducere a capitalului social este cînd patrimoniul societăţii se devalorizează din cauza uzurii morale sau fizice a bunurilor. În acest caz valoarea nominală a cotelor părţi ori a acţiunilor scade fără a restitui asociaţilor o parte din aportul adus. O altă cale de reducere este cînd asociaţilor li se restitue o parte a aportului adus. Este necesar de indicat faptul că în întreprinderile colective aportul transmis în proprietatea întreprinderilor nu poate fi cerut înapoi de către fondator atîta timp cît ea funcţionează. Fondatorul poate dispune de certificatul cotei de participare sau de acţiunile ce-i aparţin.

Tema : Reorganizarea şi lichidarea voluntară a întreprinderilor

1.Reorganizarea. Formele reorganizării: unificarea, dezmembrarea, transformarea.2.Lichidarea voluntară a întreprinderilor. Procedura de lichidare.3. Radierea întreprinderii din Registrul de Stat al Întreprinderilor.

21

Page 22: Drept Comercial

1. Reorganizarea. Formele reorganizării: unificarea, dezmembrarea, transformarea. Conform legislaţiei în vigoare, una din cauzele încetării activităţii de antreprenoriat este

reorganizarea agenţilor economici. Art. 32 punct. 1 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, prevede 5 modalităţi de reorganizare : fuzionarea (contopirea), asocierea (absorbţia),divizarea, separarea şi transformarea. Reorganizarea este o operaţiune juridică importantă şi are însemnătate pentru transmiterea drepturilor şi obligaţiilor de la o întreprindere la alta. Succesorul continuă să participe la raporturile juridice în locul întreprinderii care îşi încetează activitatea. Succesiunea în drepturi are loc cu :

- titlu universal (toate drepturile şi obligaţiile);- cu titlu particular (la succesor trec o parte din drepturi şi obligaţii).

Reorganizarea întreprinderii poate fi efectuată :1. fie benevol;2. fie forţat (prin constrîngere).

a. Reorganizarea forţată a întreprinderilor : Se cunosc 3 situaţii de reorganizare forţată :

a) Guvernul are dreptul să adopte hotărîri privind separarea forţată a acelor agenţi economici, care efectuează a activitate monopolistă şi limitează concurenţa. Prin această normă legală legislatorul a permis guvernului să intervină în activitatea agenţilor economici monopolişti, separîndu-i în agenţi economici mai mici, de sine stătători, şi creînd o concurenţă artificială (şi-a pierdut actualitatea deoarece nu poate fi folosită în cazul agenţilor economici privaţi).

b) O altă formă de reorganizare forţată a întreprinderii – este cazul întreprinderilor insolvabile. Hotărîrea de reorganizare se adoptă de către instanţa de judecată la cererea debitorului insolvabil, a creditorului sau a proprietarului debitorului (fondatorul sau adunarea generală).

c) A treia formă de reorganizare forţată – este cazul cînd întreprinderea de stat se transformă în SA, iar acţiunile sunt expuse vînzării, fie contra bani, fie contra bonuri patrimoniale. Privatizarea contra bonuri patrimoniale s-a încheiat în an. 1996.

b. Reorganizarea voluntară a întreprinderilor : Reorganizarea voluntară se efectuează în strictă concordanţă cu legislaţia în vigoare actele

constitutive şi hotărîrea organului suprem de decizie. Indiferent de modul de reorganizare, forţată sau voluntară, întreprinderile pot fi reorganizate prin :

a) unificare;b) descompunere;c) transformare.

a) Reorganizarea prin unificare – este o operaţiune juridică prin care 2 sau multe întreprinderi existente, înscrise de sine stătător în Registrul de Stat al Întreprinderilor, îşi unesc patrimoniul în scopul continuării activităţii de antreprenoriat sub o singură denumire de firmă. Unificarea se realizează prin 2 procedee :

- fuzionare (contopire);- asociere (absorbţie).

Fuziunea (contopirea) – constă în reunirea a 2 sau mai multe întreprinderi care îşi încetează existenţa pentru constituirea unei întreprinderi noi. La fuziunea întreprinderii toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile fiecăreia din ele trec potrivit actului de transfer la întreprinderea înfiinţată în urma fuziunii. În cazurile stabilite de lege, fuziunea poate fi condiţionată de permisiunea organului de stat competent.

Asocierea (absorbţia) – este operaţiunea juridică prin care o întreprindere înglobează una sau mai multe întreprinderi avînd ca efect încetarea existenţei întreprinderilor înglobate. La asocierea unei întreprinderi cu alta, la cea din urmă, trec în conformitate cu actele de transfer, toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii asociate. La reorganizarea întreprinderii prin asociere la ea a altei întreprinderi, prima se consideră reorganizată din momentul înscrierii în Registrul de Stat al Întreprinderii a datelor cu privire la încetarea activităţii întreprinderii asociate.

b) Reorganizarea întreprinderii prin dezmembrare (descompunere) :

22

Page 23: Drept Comercial

Dezmembrarea – este o operaţiune juridică prin care o întreprindere înscrisă în Registrul de Stat al Întreprinderii se dezmembrează în 2 sau mai multe întreprinderi la care trece concomitent o parte din patrimoniul celei existente. Dezmembrarea se face prin :

- divizare; - separare.

Prin separare se înţelege operaţiunea cînd din componenţa unei întreprinderi care continuă să-şi păstreze propria identitate şi după reorganizare se desprinde una sau mai multe întreprinderi. La separarea din întreprindere a unei sau cîtorva întreprinderi la fiecare din acestea trec, potrivit actului divizării, părţile respective din drepturile patrimoniale si obligaţiile întreprinderii reorganizate.

Prin divizare se înţelege operaţiunea cînd o întreprindere cere-şi pierde propria identitate se divizează în 2 sau mai multe întreprinderi. La divizarea întreprinderii la întreprinderi înfiinţate în urma divizării trec optrivit actului divizării, drepturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii reorganizate. Actul de transfer sau bilanţul divizării va cuprinde prevederi referitoare la succesiunea de drepturi asupra tuturor obligaţiilor întreprinderilor reorganizate faţă de toţi creditorii şi debitorii ei, inclusiv obligaţiile contestate de părţi. Actul de transfer sau bilanţul divizării se aprobă de către persoana care a luat decizia de reorganizare a întreprinderii şi se prezintă împreună cu documentele de constituire pentru înregistrarea de stat a întreprinderii recent înfiinţate sau pentru modificarea documentelor de constituire ale întreprinderii existente. Neprezentarea împreună cu documentele de constituire, respectiv a actului de transfer sau bilanţului divizării precum şi lipsa în aceste documente a dispoziţiei cu privire la succesiunea de drepturi asupra obligaţiilor întreprinderii reorganizate atrag după sine refuzul înregistrării de stat a întreprinderilor recent înfiinţate. Înregistrarea dezmembrării se face la organul care a efectuat înregistrarea de stat a PJ dezmembrate. Înregistrarea dezmembrării se face numai după înregistrarea noilor PJ sau a modificarii actului de constituire al PJ la care trec o parte din patrimoniu.

Dezmembrarea produce efecte din momentul înregistrării ei de stat la organul unde este înregistrată PJ dezmembrată.

c) Reorganizarea prin transformare. Transformarea persoanei juridice are ca efect schimbarea formei sale juridice de organizare prin

modificarea actelor de constituire înregistrarea condiţiile legii. Transformarea persoanei juridice trebuie să întrunească şi condiţiile prevăzute de lege pentru forma juridică de organizare în care se transformă. Întreprinderea existentă îşi continuă activitatea dar într-o altă formă, şi nu poate fi vorba despre o transformare a drepturilor şi obligaţiilor.

Reorganizarea întreprinderii este o operaţiune care aduce modificări patrimoniului întreprinderii şi prin aceasta poate leza drepturile creditorilor ei. Creditorului trebuie să i se recunoască drepturile de opoziuţie operaţiunii de reorganizare. Antreprenorul sau organul care a luat decizia de reorganizare a întreprinderii este obligat cu o lună înainte de reorganizare să informeze în scris despre aceasta creditorii întreprinderii. Creditorul întreprinderii reorganizate este în drept să ceară încetarea sau executarea înainte de termen a creanţelor întreprinderii ca debitor şi repararea prejudiciilor. Dacă bilanţul divizării nu dă posibilitatea de a stabili succesorul în drepturi al întreprinderii reorganizate, întreprinderile recent înfiinţate răspund solidar de obligaţiile întreprinderii reorganizate în faţa creditorilor acesteia.

2. Lichidarea întreprinderilor. Procedura lichidării. Întreprinderea se constituie pentru a desfăşura o activitate economică pe o durată de timp stabilită

de actele constitutive. Uneori activitatea întreprinderii durează şi după decesul persoanelor care au constituit-o. Dar orice societate comercială va sfîrşi prin a dispărea, deoarece ea urmează acelaşi destin ca şi o PF : se naşte, trăieşte şi moare. Înainte de a vorbi despre lichidare este relevant a spune cîteva fraze despre dizolvare. Legislaţia în vigoare nu ne dă o definiţie a dizolvării, însă înregistrarea art. 86 CC ne arată temeiurile în urma cărora intervine dizolvarea :

4) la expirarea termenului stabilit pentru durata ei;5) cînd s-a atins scopul pentru care a fost constitută;6) la hotărîrea organului competent;7) în cazul cînd s-a pronunţat o hotărîre judecătorească definitivă;

23

Page 24: Drept Comercial

8) în cazul insolvabilităţii sau încetării procesului de insolvabilitate în legătură cu insuficienţa masei debitoare;

9) în cazul cînd PJ cu scop nelucrativ sau cooperativa de producţie nu mai are nici un participant;

10) altor cauze prevăzute de lege sau de actul de constituire. Dizolvarea are ca efect deschiderea procedurii lichidării cu excepţia cazurilor de fuziune şi

dezmembrare ce au ca efect dizolvarea fără lichidare a PJ care îşi încetează existenţa şi transmiterea universală a patrimoniului ei, în starea în care se găsea la data fuziunii sau a dezmembrării către PJ beneficiare. Întreprinderea continuă să existe şi după dizolvare în măsura în care este necesar pentru lichidarea patrimoniului. Organul competent al întreprinderii poate reveni asupra hotărîrii de lichidare sau reorganizare dacă patrimoniul nu este încă repartizat între membrii acesteia sau nu este transmis unor alte persoane. De la data înregistrării dizolvării înregistrarea documentele şi informaţiile care emană de la PJ, la denumire trebuie adăugată sintagma ,,în lichidare”. În caz contrar, lichidatorul PJ răspunde personal pentru prejudiciul cauzat terţelor.

Lichidarea întreprinderii conduce la încetarea activităţii acesteia fără trecerea drepturilor şi obligaţiilor pe cale succesorală la alte persoane. Indiferent de modalitatea lichidării, după adoptarea hotărîrii de lichidare şi publicarea acesteia în MO, lichidatorii au 2 sarcini de bază :

- prima constă în estimarea activului întreprinderii şi transformarea bunurilor în numerar;- ce-a de-a 2 sarcină constă în repartizarea acestui numerar între asociaţi. Desigur că

repartizarea numerarului între asociaţi se realizează numai după satisfacerea creanţelor creditorilor.A. Lichidarea voluntară a întreprinderilor.

Întreprinderea se lichidează benevol dacă :1) a expirat termenul pentru care a fost constituită, prevăzut de actele de constituire;2) a hotărît organul suprem de decizie;3) şi-a atins scopul propus de actele constitutive.

În hotărîrea de lichidare a întreprinderii se stabileşte procedura şi termenele în care se va efectua lichidarea, termenul limită de înaintare a creanţelor de către creditorii care trebuie să fie nu mai mic de 3 luni din momentul publicării în MO al RM a avizului despre lichidare. Hotărîrea de lichidare a întreprinderii în legătură cu expirarea termenului pentru care a fost înfiinţată sau cu atingerea scopurilor pentru care a fost constituită se ia de către fondatori, anunţîndu-se creditorii cu 3 luni înainte de expirarea duratei întreprinderii sau imediat după atingerea scopurilor în care a fost înfiinţată şi după publicarea în MO a avizului despre lichidare. Lichidarea întreprinderii se efectuiază de comisia de lichidare sau de lichidator, desemnată de fondatori sau, după caz, de instanţa de judecată. Lichidatorul (comisia) publică în MO informaţia despre lichidarea întreprinderii, procedura şi termenele în care se va efectua lichidarea, tertmenul limită de înaintare a pretenţiilor de către creditorii, precum şi evaluează activele întreprinderii, stabileşte creanţele creditorilor, comunicîndu-le acestora despre lichidarea întreprinderii, ia măsuri pentru perceperea datoriei de debitor. După expirarea termenului de înaintare a creanţelor de către creditori, comisia de lichidare prezintă spre aprobare organului care a înfiinţat-o procesul-verbal de evaluare a activelor întreprinderii, lista creanţelor înaintate de creditori şi suma acestora, precum şi rezultatul examinării lor. Aceste documente se aprobă de către fondatorii (asociaţii) întreprinderii şi instanţei de judecată care a luat hotărîrea de lichidare şi se aduc la cunoştinţa fiecărui creditor. Dacă în procesul lichidării întreprinderii se stabileşte că datoriile acesteia depăşesc activele, din care cauză întreprinderea nu este în stare să execute creanţele creditorilor, fondatorii(asociaţii) sunt obligaţi să acţioneze în judecată cu privire la deschiderea procedurii falimentare sau să-şi anuleze hotărîrea cu privire la lichidarea întreprinderii. Dacă fondatorii (asociaţii) nu se conformează prevederilor menţionate, comisia de lichidare este în drept să înainteze în judecată o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate a întreprinderii. Creanţele creditorilor faţă de întreprinderea ce se lichidează se execută din contul bunurilor acestei întreprinderi în următoarea ordine :

11) creanţele cetăţenilor faţă de care debitorul este răspunzător de prejudicierea sănătăţii lor sau în legătură cu moartea, pe calea capitalizării plăţilor respective pe unitatea de timp;

12) creanţele lucrătorilor din întreprinderea ce se lichidează privind plata salariului pentru perioada de pînă la 6 luni precedente luării hotărîrii de lichidare;

24

Page 25: Drept Comercial

13) achitarea cu bugetul public, naţional pentru perioada de pînă la 1 an precedent luării hotărîrii de lichidare;

14) alte creanţe ale creditorilor. Comisia de lichidare începe executarea creanţelor creditorilor din ziua probării procesului-verbal

de evaluare a activelor întreprinderii, listei creanţelor înainte şi rezultatul examinării lor. Creanţele creditorilor stabilite şi înaintate după expirarea termenului stabilit pentru înaintarea lor se

execută din contul bunurilor întreprinderii ce au rămas după executarea creanţelor stabilite şi înaintate în termenul stabilit. Creanţele neexecutate din cauza isuficienţei de bunuri ale întreprinderii PJ (cu excepţia Coop.de producţie), se consideră stinse. Creanţe faţă de întreprinderi PF ce se lichidează şi faţă de cooperativă de producţie şi se execută de către fondatori întreprinderii în modul stabilit de lege.

Se consideră strînse creanţele, nerecunoscute de comisia de lichidare, dacă creditorii, în termen de 1 lună de la data primirii înştiinţării cu privire la recunoaşterea în întregime sau parţială a creanţelor lor, nu acţionează în judecată cu privire la executarea acestor creanţe.

Bunurile rămase după executarea creanţelor creditorilor, se utilizează conform indicaţiilor proprietarului sau persoanei împuternicite de acesta.

B. Lichidarea forţată a întreprinderilor. Conform art. 32 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, întreprinderea va fi

lichidată în cazul de :1. Faliment al întreprinderii declarat în conformitate cu Legea cu privire la

faliment;2. Declararea documentelor de constituire ale întreprinderii ca fiind nule;3. Încălcarea cerinţelor stabilite de legislaţia privind desfăşurarea unui anumit gen

de activitate prin care se explică lichidarea întreprinderii;4. Expirarea termenului pentru care a fost înfiinţată întreprinderea respectivă sau

după atingerea scopurilor în care a fost înfiinţată, dacă fondatorii întreprinderii nu au luat hotărîrea de lichidare a întreprinderii;

5. Neprezentarea conform informaţiei Inspect. Fiscal de Stat, a dărilor de seamă contabile, fiscale, statistice privind activitatea întreprinderii ce depăşeşte 1 an.

Întreprinderea se consideră lichidată din momentul radierii ei din Registrul de Stat al Întreprinderii.Literatura recomandată:

1. Drept comercial romîn, prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, ed. ALL/Educaţional, Bucureşti, 1998, (2 exemplare).

1. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, ed. Cartier, chişinău, 1997.2. Drept civil (scheme) S. Baieş. N. Roşca, ed. Tipografia centrală, 2001.

Tema : Întreprinzătorii persoane fizice

1. Titularul patentei de întreprinzător.2. Modul de eliberare a patentei.

25

Page 26: Drept Comercial

3. Impozitarea titularului patentei.

1. Titularul patentei de întreprinzător. Conform ,,Legii RM cu privire la patente de întreprinzător”, patenta de întreprinzător – este un

certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.

Forma patentei se stabileşte de Ministerul Finanţelor. Patenta trebuie să aibă cel puţin 10 % de protecţie. Modul de ţinere a evidenţei, de păstrare şi repartizare, a blanchetelor patentei de întreprinzător şi a dublicatelor patentei, se stabileşte de Ministerul Finanţelor. Evidenţa blanchetelor patentei de întreprinzător şi reprezentarea lor primăriilor se efectuează de către autoritatea fiscală.

Titularul de patentă poate fi orice cetăţean al RM cu capacitatea de exerciţiu, orice cetăţean străin sau apatrid, care locuieşte permanent în RM şi are dreptul să desfăşoare activitatea de întreprinzător. Patenta se eliberează pentru unul din genurile de activitate, al căror listă este anexată lege. Patenta este valabilă numai pentru titularul ei şi nu poate fi transmisă altei persoane. Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei nu impune înregistrarea de stat a titularului acesteia şi primirea licenţai. În relaţii de drept civil, titularul patentei acţionează în numele său. Titularul patentei poate desfăşura activitatea specificată în patentă pe întreg teritoriul ţării dacă în patentă nu este indicată astfel. Titularul patentei este obligat :

- să respecte ordinea stabilită de desfăşurarea activităţii indicate în patentă, normele sanitare, normele de protecţie contra incendiilor şi în cazul în care legea o cere să aibă – actele primare de provenienţa a mărfii;

- să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de Autoritatea Administraţiei Publice Locale;

- să respecte drepturile şi interesele consumatorilor;- să afişeze patenta sau copia ei, autentificată de notar, într-un loc vizibil la locurile unde

îşi desfăşoară activitatea sau să o prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor. Titularul patentei nu e în drept :

- să angajeze lucrătorii pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător specificate în patent ;

- să încheie tranzacţii cu întreprinderea îndividuală al căror fondator este el sau careva dintre membrii familiei sale, cu societatea în nume colectiv ori în comandită, al cării asociat cu răspundere deplină este el sau careva dintre membrii familiei sale.

Doi sau cîţva titulari de patente se pot asocia în scopul desfăşurării în comun a activităţii de întreprinzător în baza contractului de activitate în comun. Durata activităţii desfăşurate în baza patentei, se include în vechimea în muncă a titularilor patentei pentru stabilirea ulterioară a pensiei sau beneficierea de alte garanţii sociale. Înscrierea aceasta în cartea de muncă se face de autoritatea care a eliberat patenta la solicitarea persoane interesate.

Modul de eliberare a patentei. Solicitantul patentei depune cerere la inspectoratul fiscal teritorial pe raza căruia îşi are domiciliul

său sau la locul de desfăşurare a activităţii preconizate sau la primăria respectivă. În cerere se indică:

1. prenumele, numele şi domiciliul solicitantului;2. genul de activitate de întreprinzător;3. durata patentei ;4. tipul mijlocului de transport şi numărul de înmatriculere al acestuia, dacă se prevede că acest

mijloc de transport va fi utilizat la desfăşurarea activităţii menţionate;5. pentru unele genuri de activitate, pe lîngă cerere se anexează copii de pe certificat, diplomă,

alte acte ce confirmă nivelul de calificare necesar desfăşurării genului de activitate respectiv. Patenta se eliberează de Inspectoratul Fiscal teritorial pe raza căruia solicitantul îşi are domiciliul

sau la locul se desfăşurare a activităţii preconizate, în decursul de 3 zile de la data depunerii cererii, documentelor perfectate în modul stabilit şi după achitarea taxei.

Patenta poate fi eliberată de primăria în a cărui rază de administrare solicitantul întenţionează să-şi desfăşoare activitatea în baza patentei, în cazul dacă în localitatea respectivă nu e amplasat inspectoratul fiscal. Patenta eliberată de primărie este valabilă numai pe teritoriul administrat de

26

Page 27: Drept Comercial

aceasta. Patenta se autentifică aplicîndu-se semnătura conducătorului organului ce a eliberat patenta, şi se ştampilează. La patentă se mai anexează cuponul, decupat de la dublicatul patentei, ca dovadă a achitării pentru patentă, cu indicarea termenului corespunzător calui menţionat în patentă şi sumei de plată. Cuponul de asemenea se autentifică aplicîndu-se semnătura şi ştampila.

Pentru fiecare patentă eliberată se întocmeşte dublicat care se păstrează la autoritatea care a eliberat patenta. Cupoanele dublicatului patentei trebuie să fie de marcă specială, cu cel puţin 10 grade de protecţie. Duplicatul patentei cu cupoanele neutilizate este un document de casă de evidenţă, cupoanele se sting în modul stabilit de actele normative.

Cuponul se consideră (nestins) – neplătit doar în cazul în care nu a fost decupat de la duplicatul patentei. Duplicatul patentei poate fi utilizat de către Inspectoratul

Fiscal teritorial şi primăria pentru :- întocmirea dărilor de seamă statistice;- perfectarea copiei patentei în cazul pierderii ei.

Valabilitatea patentei: Patenta se eliberează pe o durată de 1 lună, sau la dorinţa solicitantului, pe o durată mai mare.

Pentru anumite genuri de activitate (confecţionarea şi repararea încălţămintei, repararea locuinţelor), patenta se eliberează iniţial sau se prelungeşte pe o durată de cel puţin 12 luni.

Valabilitatea patentei încetează :a) la expirarea duratei patentei;b) în cazul în care titularul patentei renunţă la patenta pe cale depunerii cererii respective;c) în baza cererii titularului patentei în legătură cu pierderea capacităţii de muncă;d) în cazul decesului titularului patentei;e) în cazul aplicării faţă de titularul patentei a unor sancţiuni administrative;f) în cazul în care se constată transmiterea patentei către o altă persoană;g) în cazul în care durata patentei nu este prelungită în decursul a 12 luni consecutive de la

data suspendării ei pentru neachitarea în termen a taxei pentru patenă. Suspendarea patentei :

1. în baza cererii titularului patentei în legătură cu boala lui, în limitele termenelor stabilite de legislaţia muncii;

2. în cazul neexecutării obligaţiilor prevăzute de prezenta lege;3. în cazul neachitării în termen a taxei pentru perioada următoare de valabilitate a

patentei. În cazul depistării de către organele de control a cazurilor de continuar a activităţii în baza patentei

suspendate, aceasta informează autoritatea fiscală teritorială sau primăria care a eliberat sau a prelungit durata patentei despre cele depistate, indicînd în mod obligatoriu numărul şi seria patentei.

Schimbarea patentei – se efectuează în cazul în care titularul ei şi-a schimbat numele şi/sau prenumele, domiciliul sau locul de desfăşurare a activităţii indicate în patentă. Schimbarea se face în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii şi achitării unei taxe în mărimea unui salarui minim.

Restabilirea patentei – în cazul cînd patenta a fost pierdută sau nimicită, aceasta poate fi restabilită în baza cererii depuse de titular. Restabilirea se efectuează în baza duplicatului ei, în decurs de 10 zile de la data depunerii cererii. Pentru restabilire se încasează o (patentă), taxă în mărimea unui salariu minim.

Impozitarea titularului patentei. Impunerea fiscală a titularului patentei se efectuează sub formă de taxă pentru patentă, care include

: impozitul pe venit, impozitul pentru folosirea resurselor naturale, taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale, taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa pentru dreptul de a presta servicii la transportarea călătorilor precum şi defalcările în bugetul asigurărilor sociale de stat. Taxa pentru patentă se achită la contul bugetar de stat (la trezorăria de stat), o dată cu primirea patentei, în cuantumul corespunzător termenului minim de valabilitate a patentei. Pentru prelungirea termenului de valabilitate a patentei, taxa pentru luna următoare sau la dorinţa titularului patentei, pentru o perioadă mai mare, se achită înainte de expirarea termenului pentru care a fost achitată plata. La achitarea plăţii pentru patentă, autoritatea fiscală sau primăria eliberează titularului patentei cuponul decupat de la duplicatul patentei, prin care se confirmă că patenta este valabilă pînă la un termen stabilit şi face înscrierea respectivă pe versoul patentei. Autorităţile fiscale exercită controlul asupra respectării de către primării a modului de

27

Page 28: Drept Comercial

eliberare a patentelor şi de prelungire a termenelor de valabilitate, verifică corectitudinea încasării, precum şi a virării, în termen şi integral la buget a taxei pentru patentă.

Primăria informează lunar autoritatea fiscală teritorială despre nuimărul patentelor eliberate şi prelungite, despre suma încasării de la eliberarea şi prelungirea termenilor de valabilitate. Pentru unele categorii de persoane, taxa pentru patentă se reduce. Mijloacele băneşti încasate de la eliberarea patentelor şi de la prelungirea termenelor de valabilitate se trec :

- în bugetele locale (la locul de eliberare a patentei) în proporţie de 70 %;- în bugetul asigurărilor sociale de stat – 30 %.

Titularilor de patente li se interzice comercializarea băuturilor alcoolice şi articolelor din tutun – în caz contrar mărfurile nominalizate se confiscă în baza deciziei adoptate de MAI sau de Serviciul Fiscal de Stat.

Literatura recomandată:1. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, ed. Cartier, chişinău, 1997.2. Drept civil (scheme) S. Baieş. N. Roşca, ed. Tipografia centrală, 2001.Legislaţia recomandată:1. Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 5.07.1998, MO nr. 72-73 din

06.08.1998.

Tema : Societatea cu răspundere limitată

1. Constituirea şi caracterele SRL – ului.2. Funcţionarea SRL – ului.3. Părţile sociale ale SRL –ului.

28

Page 29: Drept Comercial

1. Constituirea şi caracterele SRL.SRL – ul întruneşte atît caracteristici ale societăţilor de persoane cît şi de capitaluri, ea nefiind

practic o creaţie juridică originală, ci o combinaţie a avantajelor oferite de cele 2 categorii de societăţi sub o titulatură nouă.

După concepţia legislatorului SRL este forma de societate bazată pe încredere, în care unicul asociat sau, după caz asociaţii, răspund pentru obligaţiile sociale numai pînă la concurenţa capitalului subscris. Cu toate aceastea SRL este cea mai populară formă de societate.

Caracterele juridice: Caracterul „intuitu personae” al contractului de societate; Împărţirea capitalului social în fracţiuni numite părţi sociale, care nu sunt

negociabile; Răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile sociale limitată la aportul prestat.

Constituirea SRL – ului.Aspecte specifice. Legea prevede un prag valoros atît pentru numărul maxim de asociaţi, care nu va

depăşi 50, cît şi pentru valoarea minimă a capitalului social.Conform legislaţiei SRL se constituie prin contract de societate şi statut. Această formă de societate

se poate constitui şi prin actul de voinţă al unei singure poersone. În acest din urmă caz se întocmeşte numai statutul.

Firma SRL se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adîuga numele unuia sau al mai multor asociaţi şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime „societate cu răspundere limitată” sau „SRL”.

Aporturile în creanţe şi prestaţiile în muncă nu sunt admise la constituirea sau majorarea capitalului social. Capitalul social se divide în părţi sociale egale. Părţile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

O persoană fizică sau juridică nu poate fi asociat unic decît într-o singură societate cu răspundere limitată. La rîndul său o SRL nu poate avea ca asociat unic o altă SRL, alcătuită dintr-o singură persoană.

2. Funcţionarea SRL – ului.Adunarea asociaţilor. Adunarea asociaţilor se convoacă de administratori la sediul social cel puţin o

dată pe an sau de cîte ori este necesar. Convocarea adunării se face în forma prevăzută de actul constitutiv.

Potrivit legii adunarea asociaţilor are următoarele obligaţii principale: Să aprobe bilanţul contabil şi să stabilească repartiţia beneficiului net; Să desemneze pe administratori şi cenzori , să-i revoce şi să le dea descărcare de

activitatea lor; Să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii,

desemnănd şi persoana însărcinată să o exercite; Să modifice actul constitutiv etc.

Adunarea generală hotărăşte prin votul reprezentînd majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale. Cînd se hotărăşte modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul cînd legea sau actul constitutiv prevede altfel. Legea instituie principiul proporţionalităţii votului: fiecare parte socială dă dreptul la un vot. Cînd nu s-a întrunit majoritatea cerută a asociaţilor şi a părţilor sociale, neputîndu-se astfel vota o hotărîre valabilă, adunarea se convoacă din nou şi ea poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezentaţi.

În cazul existenţei unei contrarietăţi de interese între asociat şi societate, legea limitează exerciţiul dreptului de vot al asociatului. Astfel, un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociaţilor referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între el şi societate. Încălcarea interdicţiei atrage răspunderea asociatului culpabil în condiţiile prevăzute de lege.

SRL - este administrată de unul sau mai mai mulţi administratori care pot să fie asociaţi sau neasociaţi, persoane fizice sau juridice, numiţi prin actul constitutiv sau prin hotărîrea adunării generale. Administratorii sunt ţinuţi de obligaţia de a nu face concurenţă societăţii, sub sancţiunea revocării şi răspunderea pentru daune.

29

Page 30: Drept Comercial

Astfel ei nu pot primi, fără autorizarea adunării asociaţilor mandatul de administrator în alte societăţi concurente sau care pot avea acelaşi obiect de activitate, nu pot face, fără autorizarea adunării generale, acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice.

Registrul asociaţilor, prevăzut de lege pentru SRL, se va ţine şi completa prin grija administratorilor. În acest registru se va înscrie, după caz, numele şi prenumele, adresa domiciliului sau sediului fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părţilor sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea. Administratorii trebuie să asigure condiţiile pentru ca registrul să poată fi cercetat de asociaţi şi creditori.

SRL – ul poate avea sau nu cenzori, ca organ de control al gestiunii societăţii. Numirea cenzorilor este obligatorie dacă numărul asociaţilor trece de cincisprezece. Dispoziţiile referitoare la cenzorii societăţii pe acţiuni se aplică şi cenzorilor din SRL –uri. Dacă societatea nu are cenzori, potrivit legii, fiecare dintre asociaţi care nu este administrator al societăţii va exercita dreptul de control pe care asociaţii îl au în societăţile în nume colectiv.

Potrivit legii SRL nu poate emite obligaţiuni. Dispoziţiile referitoare la fondurile de rezervă ale SA ca şi cele privitoare la reducerea capitalului social, se aplică şi SRL.

SRL se dizolvă în cazul reducerii capitalului social sub minimum legal. Dispoziţia nu se aplică dacă în termen de nouă luni de la data constatării reducerii capitalului social, acesta este reîntregit sau cînd societatea se transformă într-o altă formă de societate la care capitalul social existent corespunde. SRL se dizolvă prin faliment, incapacitate, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociaţi cînd datorită acestor cauze numărul asociaţilor s-a redus la unul singur. Dizolvarea nu se produce dacă în actul constitutiv există clauza de continuare cu moştenitorii sau cînd asociatul rămas hotărăşte continuarea existenţei societăţii sub forma SRL – ului cu asociat unic.

3. Părţile sociale ale SRL –ului.Capitalul social al SRL se împarte în părţi sociale. SRL este o societate „intuitu personae”. Datorită

acestui caracter funcţionarea societăţii şi realizarea obiectivului propus fiind condiţionate de buna conlucrare între asociaţi, legea a stabilit că părţile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Deasemeni, potrivit legislaţiei părţile sociale pot fi transmise între asociaţi către persoane din afara societăţii şi prin succesiune. Transmiterea părţilor sociale între asociaţi se realizează în lipsa altor dispoziţii legale, prin mecanismul cesiunii de creanţă cu respectarea formalităţilor cerute pentru această operaţiune. Transmiterea părţilor sociale către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţii reprezentînd cel puţin trei pătrimi din capitalul social.

În toate cazurile de transmitere de părţi sociale, aceasta trebuie înscrisă în registrul comerţului şi în registrul de asociaţi al societăţii. Transmiterea are efect faţă de terţi numai din momantul înscrierii ei în registrul comerţului.

Literatura recomandată:1. Societatea cu răspundere limitată, ghid pentru întreprinzători, C. Lefter, Bucureşti, 1996.2. Societăţile comerciale, organizarea, funcţionarea şi răspunderea, C. Bîrsan, V. Dobrinoiu,

A. Ţiclea, M. Toma, Bucureşti, 1996.3. Subiecţii de drept comercial. Societăţile comerciale şi procedura falimentului, dr. Raul

Petrescu, Bucureşti, 1993.4. Capitalul social al societăţilor comerciale, Ton Băcanu, ed. Lumina lex, Bucureşti, 1999,Legislaţia recomandată: 1. Codul civil, din 06.06.2002, intrat în vigoare la 01.01. 2003.

Tema : Societatea pe acţiuni

1. Noţiuni întroductive privind SA.2. Valorile mobiliare ale societăţii.3. Înfiinţarea şi înregistrarea SA.4.Organele de conducere ale SA. Drepturile şi obligaţiile acţionarilor.

30

Page 31: Drept Comercial

5. Capitalul social, profitul şi dividendele.

1. Noţiuni întroductive privind SA. Societate pe acţiuni – este considerată societatea comercială al cărei capital social este divizat în

acţiuni şi ale cărei obligaţii sînt garantate cu patrimoniul societăţii. Societatea poate fi de tip închis sau deschis.

Societatea este deschisă dacă acţionarii ei au dreptul nelimitat să înstrăineze acţiunile ce le aparţin. Societatea deschisă este în drept să plaseze public şi să vîndă public acţiunile sale şi alte valori mobiliare unui cerc nelimitat de persoane. Numărul acţionarilor societăţii deschise nu este limitat.

Societatea este închisă dacă acţionarii ei sau societatea însăşi au drept de preemţiune asupra acţiunilor înstrăinate de acţionarii acestei societăţi. Societatea închisă nu este în drept să plaseze public acţiunile sale şi alte valori mobiliare sau să le propună, în alt mod, unui cerc nelimitat de persoane pentru achiziţionare. Numărul acţionarilor societăţii închise, împreună cu acţionarii reprezentaţi prin deţinătorii nominali de acţiuni, nu poate fi mai mare de 50,cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Modificarea tipului societăţii se face prin modificarea statutului societăţii. Dacă numărul acţionarilor societăţii închise va depăşi limita stabilită, societatea, în termen de 3 luni:

se va transforma în societate deschisă ori în cooperativă de producţie; se va reorganiza prin divizare.

Dacă aceste dispoziţii nu vor fi îndeplinite în termenul fixat şi numărul acţionarilor nu va fi redus pînă la 50, societatea închisă urmează a fi lichidată prin hotărîre a adunării generale a acţionarilor sau a ainstanţei judecătoreşti. Dreptul de a adresa instanţei judecătoreşti cerere în vederea lichidării societăţii îl are orice acţionar al societăţii, precum şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

SA se constituie pe termen nelimitat, dacă statutul nu prevede altfel. Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri care sunt separate de bunurile acţionarilor şi se trec în bilanţul ei independent, la fel societatea are obligaţii faţă de acţionarii săi. Societatea este în drept să desfăşoare orice activităţi neinterzise de lege. Anumite activităţi, al căror nomenclator este stabilit de legislaţie, societatea este în drept să le desfăşoare numai în bază de licenţă. Societatea este în drept să aibă ştampile cu antet şi blanchete cu denumirea sa, precum şi marca comercială înregistrată şi alte mijloace de identificare vizuală a societăţii. Societatea răspunde pentru obligaţiile sale cu întreg patrimoniul ce îi aparţine cu drept de proprietate.

Organele de conducere ale societăţii sunt: adunarea generală a acţionarilor; consiliul directorilor sau consiliul observatorilor, denumit consiliul societăţii; organul executiv; comisia de cenzori sau cenzorul.

În societatea cu un număr de acţionari mai mic de 50, atribuţiile consiliului societăţii pot fi exercitate de adunarea generală a acţionarilor.

Societatea poate avea întreprinderi afiliate şi societăţi dependente în RM. Întreprinderile afiliate şi societăţile dependente nu sunt în drept să achiziţionze acţiuni şi alte valori mobiliare ale societăţii de bază.

2. Valorile mobiliare ale SA.Plasarea, circulaţia şi anularea acţiunilor, obligaţiunilor şi altor valori mobiliare ale societăţii se

efecuează în conformitate cu Legea cu privire la SA, cu legislaţia cu privire la valorile mobiliare şi cu statutul societăţii. Valorile mobiliare ale societăţii pot fi sub forma:

certificate confecţionate prin metoda tipografică; înscriere în contul analitic deschis pe numele proprietarului lor sau deţinătorului

nominal în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii.Societatea este în drept să plaseze numai valori mobiliare nominative. La plasarea valorilor

mobiliare ale societăţii, achitarea lor în rate nu se admite.Acţiunile sunt documente, avînd una din formele prevăzute, care atestă dreptul proprietarului lui de

a participa la conducerea societăţii, de a primi dividende, precum şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia. Acţiunile autorizate spre plasare sănt acţiunile stabilite de adunarea

31

Page 32: Drept Comercial

constitutivă sau de adunarea generală a societăţii, înregistrarea în Registrul de stat a valorilor mobiliare şi în limita claselor şi numărului cărora societatea este în drept să emită acţiuni suplimentare.

Acţiunile societăţii pot avea valoarea nominală care trebuie să se împartă la un leu. Valoarea fixată a acţiunii nu se indică în documentele de constituire ale societăţii şi se folosesc la stabilirea mărimii capitalului social şi capitalului suplimentar ale societăţii.Valoarea nominală a acţiunii reflectă partea de capital social al societăţii ca revine unei acţiuni plasate.

Acţiunea aflată în circulaţie este acţiunea plasată a societăţii achiziţionată sau răscumpărată de ea de la acţionarul societăţii. Acţiunile de tezaur nu constituie capital propriu al societăţii, nu dau dreptul la vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul la primirea diidendelor şi a unei părţi din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia.

Societatea este în drept să plaseze acţiuni ordinare şi preferenţiale. Acţiunea ordinară conferă proprietarului ei dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă parte din dividende şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia. Acţiunea preferenţială dă proprietarului ei dreptul la primirea unei părţi din bunurile societăţii în cazul lichidării ei într-un cuantum corespunzător valorii de lichidare a acestei acţiuni. Valoarea de lichidare a acţiunii preferenţiale este stabilită în statutul societăţii şi poate depăşi valoarea ei nominală. Cota – parte de acţiuni preferenţiale nu poate depăşi 25% din capitalul social al societăţii. Acţiunile ordinare şi preferenţiale ale societăţii pot fi de o singură clasă sau de mai multe clase.

Obligaţiunea este un document, care atestă dreptul proprietarului lui de a primi suma vărsată în contul achitării obligaţiunii şi dobînda sau un alt profit aferent în mărimea şi în termenul stabilit prin decizia de emiterea a obligaţiunilor. Obligatarii apar în calitate de creditori ai societăţii. Obligatarii au dreptul preferenţial faţă de acţionari la primirea unei părţi din profitul societăţii dub formă de dobîndă sau alt profit . Valoarea nominală a obligaţiunii societăţii trebuie să se împartă la 100 lei. Termenul e circulaţie a obligaţiunilor va fi de cel puţin un an. Obligaţiunile se plătesc numai cu mijloace băneşti. Obligaţiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al societăţii. Valoarea nominală a tuturor obligaţiunilor plasate ale societăţii nu trebuie să depăşească mărimea capitalului ei social.

Societatea este obligată să asigure ţinerea registrului deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii în conformitate cu legislaţia în vigoare. Dacă numărul persoanelor înregistrate în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare este de peste 50, ţinerea registrului societatea o va transmite registratorului. În cazul în care societatea nu îndeplineşte această cerinţă ea va fi obligată să încheie contract cu registratorul numit de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Certificatul de acţiune este un document aparte, care atestă dreptul de proprietate asupra unui număr de acţiuni de aceeaşi clasă, precum şi drepturile proprietarului lor faţă de societatea emitentă.

Certificatul de obligaţiuni este un document care atestă dreptul de proprietate asupra unui număr de obligaţiuni de aceeaşi clasă, precum şi drepturile proprietarului lor faţă de societatea emitentă. Aceste certificate se eliberează în termen de 3 zile de la data adresării către persoana care ţine Registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii.

3. Înfiinţarea şi înregistrarea societăţii.Societatea poate fi înfiinţată pe calea organizării unei noi societăţi sau a reorganizării unei persoane

juridice în funcţiune. Înfiinţarea societăţii va include : încheierea contractului de constituire; subscrierea fondatorilor la acţiunile plasate; ţinerea adunării constitutive.

Societatea poate fi înfiinţată şi de o singură persoană. În acest caz, decizia de înfiinţare a societăţii va fi luată de această persoană de sine stătător şi se va perfecta sub forma de declaraţie de fondare a societăţii. Fondatorii suportă toate cheltuielile necesare înfiinţării şi înregistrării societăţii, care se restituie de societate în temeiul dării de seamă a fondatorilor asupra cheltuielilor suportae.

Fondatorii societăţii răspund solidar pentru obligaţiunile lor: Legate de înfiinţarea societăţii, inclusiv în cazul măririi de către ei a valorii aporturilor

nebăneşti la capitalul social al societăţii; Apărute în cazul săvîrşirii de către ei a unor acţiuni în numele societăţii după ce s-a

considerat că fondarea societăţii nu a avut loc.

32

Page 33: Drept Comercial

Documentele de constituire a societăţii sănt contractul de societate (declaraţia de constituire a societăţii) şi statutul societăţii.

Contractul de societate are prioritate faţă de statutul societăţii pînă la înregistrarea ei de stat. Efectul contractului de societate încetează după înregistrarea de stat a societăţii şi executarea de către fondatori a tuturor obligaţiilor lor. Contractul de societate stabileşte condiţiile activităţii comune a fondatorilor în vederea înfiinţării societăţii. Contractul de societate va fi semnat de toţi fondatorii şi autentificat în modul stabilit de legislaţie.

Adunarea constitutivă se ţine în termenul prevăzut de contractul de societate, sub condiţia vărsării în întregime de către fondatorii societăţii a mijloacelor băneşti în contul achitării acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii.

Adunarea constitutivă: Aprobă valoarea aporturilor nebăneşti ce urmează a fi făcute în contul achitării

acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii; Hotărăşte cu privire la fondarea societăţii şi aprobă statutul ei; Constituie organele de conducere ale societăţii; Soluţionează alte chestiuni referitoare la înfiinţarea şi începutul funcţionării

societăţii.La adunarea constitutivă toate hotărîrile se iau cu cel puţin trei pătrimi din voturile reprezentate de

acţiunile plasate şi se consemnează într-un proces-verbal în modul stabilit.Societatea se consideră înfiinţată la data înregistrării ei de stat. Societatea în termen de 2 luni de la data înregistrării de stat, este obligată:

Să primească de la fondatori, pe baza de proces verbal, aporturi nebăneşti în contul achitării acţiunilor plasate la fondarea societăţii;

Să înregistreze bunurile mobiliare şi imobiliare, predate de fondatori.Înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii se efectuează în termen de 15 zile de

la data prezentării documentelor necesare(copiile de pe documentele de constituire, lista subscriitorilor de acţiuni etc.) şi cuprinde:

recunoaşterea valabilităţii subscrierii la acţiuni; atribuirea numărului de înregistrare de stat fiecărei clase de acţiuni plasate; efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat al valorilor mobiliare.

Societatea în termen de 15 zile de la data înregistrării de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii, este obligată să asigure întocmirea registrului acţionarilor şi efectuarea în el a primelor înscrieri privind acţionarii, reprezentanţii lor legali sau deţinătorii nominali de acţiuni.

4.Organele de conducere ale SA. Drepturile şi obligaţiile acţionarilor.Adunarea generală a acţionarilor este organul suprem de conducere al SA şi se ţine cel puţin o dată

pe an. Adunarea generală a acţionarilor are următoarele atribuţii exclusive: aprobă statutul societăţiiîn redacţie nouă sau modificările şi completările aduse

în statut; hotărăşte cu privire la modificarea capitalului social; aprobă regulamentul consiliului societăţii, alege membrii lui şi încetează înainate

de termen împuternicirile lor, stabileşte cuantumul retribuţiei muncii lor, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor;

aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei şi încetează înainte de termen împuternicirile lor;

confirmă organizaţia de audit şi stabileşte cuantumul retribuţiei serviciului ei.Adunarea generală a acţionarilor aprobă:

direcţiile prioritare ale activităţii societăţii; modul de înştiinţare a acţionarilor despre ţinerea adunării generale; regulamentul organului executiv al societăţii şi deciziile privind numirea

conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui;dările de seamă trimestriale ale organului executiv ale SA;

hotărîrile privind deschiderea, transformarea sau lichidarea filialelor şi reprezentanţelor.

33

Page 34: Drept Comercial

Adunarea generală ordinară a acţionarilor se convoacă de organul executiv al SA în temeiul deciziei consiliului societăţii. Adunarea generală a acţionarilor are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistraţi şi participă la ea acţionarii care deţin mai mult de jumătate din acţiunile cu drept de vot ale SA sub condiţia că statutul societăţii nu prevede un cvorum mai mare. Dacă adunarea generală nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat.

Consiliul societăţii reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre adunările generale şi, în limitele atribuţiilor sale, exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii societăţii. Consiliul societăţii este subordonat adunării generale a acţionarilor. Consiliul are următoarele atribuţii exclusive:

decide cu privire la convocarea adunării generale ale acţionarilor; aprobă valoarea de piaţă a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacţii de proporţii; încheie contracte cu organizaţia gestionară a societăţii; face, la adunarea generală a societăţii propuneri cu privire la plata dividendelor anuale şi

decide cu privire la plata dividendelor intermediare; aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului societăţii.

Împuternicirile consiliului societăţii nu pot fi delegate altei persoane. Membrii consiliului societăţii se aleg de adunarea generală a acţionarilor pe un termen de un an. Aceleaşi persoane pot fi realese de un număr nelimitat de ori.

Organul executiv al SA – de competenţa lui ţin toate chestiunile de conducere a activităţii curente a societăţii, cu excepţia chestiunilor consiliului societăţii. Organul executiv asigură îndeplinirea hotărîrilor adunării generale şi deciziilor consiliului societăţii şi este subordonat:

consiliului societăţii; adunării generale a acţionarilor, dacă aceasta este prevăzut de statutul societăţii.

Comisia de cenzori- exercită controlul activităţii economico-financiare a societăţii şi se subordonează numai adunării generale a acţionarilor. Obligatoriu numărul cenzorilor trebuie să fie impar.În cazul în care statul deţine cel puţin 20 % din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor. Membrii ai comisiei de cenzori pot fi atît acţionarii societăţii cît şi alte persoane. Cel puţin unul dintre membrii comisiei de cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau contabil – expert.

Membrii ai comisiei de cenzori nu pot fi: membrii consiliului societăţii; lucrătorii organului executiv sau ai contabilităţii societăţii; gestionarul societăţii; persoanele necalificate în contabilitate, finanţe sau economie.

Comisia de cenzori se alege pe o perioadă de la 2 la 5 ani. Comisia de cenzori este în drept: să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor în cazul

descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcţii de răspundere ale societăţii; să participe, cu drept de vot consultativ, la şedinţele organului ececutiv şi ale

consiliului societăţii la adunarea generală a acţionarilor.Împuternicirile comisiei de cenzori a societăţii pot fi delegate organizaţiei de audit în baza hotărîrii

generale a acţionarilor sau contractului de audit.Persoane cu funcţii de răspundere ale societăţii sunt consideraţi membrii: consiliului societăţii,

organului executiv, comisiei de cenzori, comisiei de lichidare a societăţii, precum şi alte persoane care exercită atribuţii de dispoziţie în conducerea societăţii. Persoane cu funcţii de răspundere ale societăţii nu pot fi :

funcţionarii publici care exercită controlul asupra activităţii societăţii; persoanele cărora, prin hotărîre a instanţei judecătoreşti, le este interzis să deţină

funcţiile respective; persoanele cu antecedente penale neanulate, pentru infracţiuni în scopuri interesate; persoanele incapabile.

În cazul luării de către persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii a unor decizii comune care sunt în contradicţie cu legislaţia, aceste persoane poartă răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat. Persoana este eliberată de răspundere solidară pentru decizia consiliului societăţii sau organului executiv al societăţii dacă:

această persoană a votat contra deciziei;

34

Page 35: Drept Comercial

opinia sa separată este anexată la procesul-verbal al şedinţei organului respectiv sau este consemnată în procesul verbal.

Acţionar – este persoana care a devenit proprietar al unei sau mai multor acţiuni ale societăţii în modul stabilit de legislaţia în vigoare.Acţionari pot fi persoane fizice şi juridice din RM , din alte state, apatrizi precum şi state străine şi organizaţii internaţionale.

Dacă o singură acţiune aparţine cîtorva persoane, faţă de societate aceste persoane sunt considerate drept un singur acţionar şi îşi pot exercita drepturile prin reprezentant. Acţionarii nu răspund pentru obligaţiile societăţii şi suportă riscul pierderilor în limita valorii acţiunilor ce le aparţin.

Acţionarul are dreptul:a) să participe la adunările generale ale acţionarilor, să aleagă şi să fie ales în

organele de conducere ale societăţii;b) să ia cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a

acţionarilor;c) să primească dividendele anunţate în corespundere cu clasele şi proporţional

numărului de acţiuni care îi aparţin;d) să ceară răscumpărarea acţiunilor care îi aparţin, în cazurile prevăzute de

legislaţie sau e statutul societăţii;e) să primească o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării ei.

Dreptul la vot dat de acţiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat dacă legea privind SA sau alte acte normative nu prevăd altfel. Acţionarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului să cesioneze exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau deţinătorului nominal de acţiuni. Reprezentant al acţionarului poate fi orice persoană, dacă lefislaţia în vigoare nu prevede altfel. Persoanele cu funcţii de răspundere a societăţii cu excepţia membrilor consiliului societăţii nu pot fi reprezentanţi ai acţionarului. Drepturile acţionarilor date de acţiunile de orice clasă pot fi modificate numai prin prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor.

Acţionarii care deţin cel puţin 5 % din acţiunile cu drept de vot ale SA, pe lîngă drepturile menţionate mai sus, au de asemenea dreptul:

să întroducă chestiuni în ordinea de zi a adunării generale anuale a acţionarilor; să propună candidaţi pentru membrii consiliului societăţii şi ai comisiei de

cenzori; să adreseze instanţei judecătoreşti cerere în vederea lichidării societăţii, dacă în

cursul a 2 şi mai multe adunări generale, acţionarii nu ales consiliul societăţii; să ceară convocarea şedinţei extraordinare a consiliului societăţii.

Acţionarii care deţin cel puţin 10 % din acţiunile cu drept de vot ale societăţii, pe lîngă drepturile prevăzute mai sus, au de asemenea dreptul:

să ceară stabilirea costului plasării acţiunilor societăţii, în temeiul raportului organizaţiei de audit sau al altei organizaţii specializate ce nu este persoana afiliată a societăţii;

să ceară efectuarea de controale extraordinare ale activităţii economico-financiare a societăţii;

să adreseze instanţei judecătoreşti cerere de reparare a prejudiciului cauzat societăţii de persoanele cu funcţii de răspundere, în urma încălcării intenţionate sau grave de către aceste persoane a prevederilor legislaţiei în vigoare.

Obligaţiile acţionarilor – acţionarul este obligat: să informeze persoana care deţine registrul acţionarilor despre toate

schimbările din datele sale, introduse în registru; să comunice în scris societăţii, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi

organului de stat care efectuează reglementarea antimonopolistă despre achiziţionarea de acţiuni ale societăţii deschise, în număr ce depăşeşte limita stabilită de prezenta lege;

să îndeplinească alte obligaţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare.

5. Capitalul, profitul şi dividendele SA.Capitalul social al societăţii determină valoarea minimă a activelor nete ale societăţii, care asigură

interesele patrimoniale ale creditorilor şi acţionarilor.

35

Page 36: Drept Comercial

Capitalul social al societăţii deschise nu poate fi mai mic de 20 mii lei, iar al societăţii închise de 10 mii lei. Capitalul social se constituie di valoarea aporturilor primite în contul achitării al acţiunilor şi va fi egal cu suma valorii nominale a acţiunilor plasate, dacă aceasta a fost stabilită. Dacă valoarea aporturilor efectuate în contul plăţii acţionarilor depăşeşte valoarea nomonală a acţiunilor plasate, această depăşire constituie capitalul suplimentar al societăţii, care poate fi utilizat numai pentru întregirea, inclusiv majorarea capitalului societăţii.

Capitalul social al SA poate fi mărit prin:a) mărirea valorii nominale a acţiunilor plasate şi /sau;b) plasarea de acţiuni ale emisiunii suplimentare în limitele claselor şi numărului de

acţiuni autorizate spre plasare.Consiliul societăţii are dreptul să ia decizii privind mărirea capitalului social cu cel mult 50 % din

valoarea acestuia la data ultimii adunări generale a acţionarilor.Capitalul social al societăţii poate fi redus prin:

a) reducerea valorii nominale a acţiunilor plasate şi / sau;b) anularea acţiunilor de tezaur.

Reducerea capitalului social sub limita stabilită. Hotărîrea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de societate în termen de 15 zile de la data luării ei. Creditorii societăţii, în termen de o lună de la data publicării hotărîrii cu privire la reducerea capitalului social, au dreptul să ceară de la societate:

acordarea de cauţiuni sau garantarea obligaţiilor asumate de ea; executarea înainte de termen sau încetarea înainte de termen a obligaţiilor societăţii

şi repararea prejudiciilor cauzate de aceasta.Profitul net se formează după achitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii şi rămîne la dispoziţia

societăţii. Profitul net poate fi utilizat pentru: plata dobînzii sau altor venituri aferente obligaţiunilor plasate de societate; acoperirea pierderilor di anii precedenţi; formarea capitalului de rezervă; plata recompenselor către membrii consiliului societăţii şi ai comisiei de

cenzori.Dividendele – sunt cota-parte din profitul net al societăţii, care se repartizează între acţionari în

corespundere cu clasele şi proporţional numărului de acţiuni care le aparţin. Tremenul de plată a dividendelor se stabileşte de consiliul societăţii în conformitate cu statutul societăţii, însă nu poate fi mai mare de trei luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor. Decizia cu privire la plata dividendelor de către societatea deschisă va fi publicată în termen de 15 zile de la data luării ei. Dividendele, care nu au fost primite de acţionar din vina lui, în decurs de trei ani de la data apariţiei dreptului de primire a lor, trec la venitul societăţii şi nu pot fi revendicate de acţionar.

Literatura recomandată:1. Societăţile comerciale, prof. Dr. Octavian Căpăţină, bucureşti, 1996.2. Societăţile comerciale, instituţii ale noului drept comercial, V. Popa, R. Motică, D.A.

Crăciunescu, ed. Helicon, Timişoara, 1994.3. Patrimoniul societăţilor comerciale.Răspundeea juridică, V. Pătulea, bucureşti, 1995.4. Administrarea societăţilor pe acţiuni în economia de piaţă şi de tranziţie, Marek Hasel, Ed.

ALL, Bucureşti, 1999.Legislaţia recomandată:1. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992, MO nr. 2 din

1994

Tema : Structuri şi uniuni de întreprinderi.

1. Întreprinderea dependentă şi întreprinderea afiliată.2. Filiala şi reprezentanţa întreprinderii.3. Uniunile de întreprinderi.4. Holdingul. Noţiunea, constituirea şi funcţionarea.5. Alte uniuni de întreprinderi :

36

Page 37: Drept Comercial

Trustul; Sindicatul; Întreprinderea multinaţională.

6. Cooperativa de întreprinzători.

1.Întreprinderea dependentă şi întreprinderea afiliată. Practica activităţii de antreprenoriat a condus la elaborarea unor modalităţi de extindere a

activităţii economice a întreprinderii în alte locuri, localităţi, zone atît în ţară cît şi peste hotare. Pentu extinderea propriilor afaceri, întreprinderea legal constituită poate să înfiinţeze o întreprindere dependentă al cărui fondator va fi sau să deschidă filiale şi reprezentanţe.

Întreprinderea – dependentă. Întreprinderea este în drept să participe cu patrimoniul său la activitatea altor agenţi economici. De

asemenea în calitate de fondatori ai SNC, SC, SRL şi SA, pot fi atît PJ cît şi PF incusiv întreprinderi. Orice întreprindere poate participa la fondarea unei alte întreprinderi transmiţîndu-i un aport patrimonial ori promiţînd aporturi de muncă pentru a-şi extinde propria activitate.

În literatura juridică întreprinderea – fiică, adică dependentă este definită ca : ,,întreprindere organizată sub formă de societate comercială de sine stătătoare, cu personalitate juridică dar dependentă din punct de vedere economic de societatea-mamă prin deţinerea de către aceasta a majorităţii capitalului.”

Din această definiţie rezultă că întreprinderea-fiică este : - o persoană juridică, posedă un patrimoniu, are o voinţă proprie – dar este dependentă din punct de vedere economic. Actele normative nu stabilesc interdicţii privind cota de participare a fondatorilor la capitalul social al întreprinderilor. Legea instituţiilor financiare conţine norme ce determină pe unele întreprinderi ca fiind ,, sucursale” sau ,,afiliate unei persoane juridice”.

Prin sucursală legislatorul înţelege orice persoană juridică în care o altă persoană juridică...deţine echivalentul de 50 % sau mai multe de acţiuni cu drept de vot, ori o cotă substanţială care permite acestei altei persoane juridice să exercite un control real asupra activităţii sucursalei.

Afiliată – persoana juridică este considerată sucursala acestei persoane juridice sau compania...care este controlată de acestă persoană juridică. Prin cota substanţială sau situaţie de control, se înţelege deţinerea majorităţii din capitalul altei persoane juridice.

Modul de constituire a întreprinderi-fiică este una obişnuită pentru forma juridică aleasă de fondator. Dacă întreprinderea – fiică va avea o altă naţionalitate decît întreprinderea-mamă, atunci la constituirea întreprinderii – fiică se va ţine cont de legislaţia statului unde aceasta se va constitui. Întreprinderea – fiică poate apărea nu numai prin înfiinţarea ei dar şi prin procurarea majorităţii capitalului (de acţiuni sau părţi sociale) în timpul funcţionării acesteia.

2. Filiala şi reprezentanţa întreprinderii.

O altă modalitate de extindere a propriilor afaceri ale unei întreprinderi este activitatea prin intermediul propriilor structuri, numite în acte normative filiale şi reprezentanţe. Aceste structuri sunt total dependente de întreprindere atît patrimonial cît şi funcţional. Dreptul de a înfiinţa filiale şi reprezentanţe, este deci o parte componentă a capacităţii juridice a întreprinderii. Conform art. 21 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, filiala – este considerată o subdiviziune separată a întreprinderii, situată în altă parte, şi care exercită unele din atribuţiile acesteia.

Filiala nu este PJ şi nu dispune de patrimoniu propriu. Particularităţile filialei sunt1) este o structură internă a întreprinderii şi este dependentă de ea total, juridic şi

patrimonial. Conform legislaţiei noastre, filiala nu este supusă înregistrării;2) are ca scop dezvoltarea şi expansiunea genurilor de activitate antreprenorială

practicată de întreprindere; 3) dispune de sediu propriu;4) funcţionează relativ independent, întocmeşte propriul bilanţ trimestrial şi

anual, poate avea cont bancar. Întrucît filiala întocmeşte bilanţ propriu reiese că are şi un patrimoniu distinct;

5) înfiinţarea, modificarea precum şi încetarea activităţii filialei este o prerogativă a întreprinderii legal constituite.

37

Page 38: Drept Comercial

Dreptul de a constitui o filială îl are doar întreprinderea care a fost înscrisă în Registrul de stat al întreprinderii confobrm condiţilor legate, filialele trebuie să fie indicate în actele de constituire a întreprinderii.

Actul de constituire a filialei este regulamentul. Regulamentul filialei se aprobă de administratorul întreprinderi, care numeşte conducătorul (şeful)

filialei precum şi personalul ei. Depedenţa filialei se exprimă şi prin faptul că filiala răspunde cu patrimoniului său pentru obligaţile asumate da alte structuri ale întreprinderii, dar şi întreprinderea răspunde cu tot patrimoniul pentru obligaţile asumate de filială.

Da că filiala este înfinţată de o întreprindere străină, ea va fi trecută în Regisrul de stat al întreprinderii şi de această dată ea dobîndeşte statut de persoană juridică cu toate că filiala este total dependentă faţă de întreprinderea stăină, ea va avea un patrimoniu propriu, iar activitatea ei va fi subordonată legislaţiei RM.

Reprezentanţa – se consideră subdiviziunea separată a întreprinderii care este situată în altă parte şi care apără şi reprezintă interesele întreprinderii, îchee în numele acesteia tranzacţii şi înfăptuieşte alte acţiuni de drept.

Reprezentanţa se deosebeşte substanţial de filiala, deoarece ia nu poate să practice activităţi de producere de executare al lucrărilor şi prestarea serviciilor pentru clientelă, aşa cum o face filiala sau întreprinderea înşăşi. Reprezentanţa îndeplineşte, prin natura ei o funcţie specializată, şi anume cea de intermediar dintre întreprindere care a înfiinţat-o şi terţele persoanei care cotractează cu ea.

Modul de constituire a reprezentanţii este asemănător cu modul de constituire a filialei. Reprezentanţa poate fi constituită de regulă în alte localităţi sau în alte ţări. Ea poate fi constituită numai dacă acest lucru este prevăzut de actele constitutive ale întreprinderii.

3. Uniunile de întreprinderi . Conform art. 22 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, pentru aşi coordona

activitatea, în scopul creerii unor condiţii favorabile pentru realizarea şi apărarea intereselor de producţie, tehnico ştiinţifice, sociale şi al altor interese comune, întreprinderile au dreptul să infinţeze societăţi sub formă de asociaţii, uniuini, concerne, care vor fi organizaţii necomerciale

Uniune – este considerată societatea economică, formate de persoana juridică în scopul sporii eficienţii şi coordonări activităţilor economice, precum şi al reprezentării intereselor prpfisionale comune.

O trăsătură a uniunilor de întreprindere de orice formă este existenţa unei structuri dominante. În calitate de structură dominantă poate fi întreprinderea - mamă (în cazul holdingului sau trustului) o supra structură cu personalitate juridică(în cazul concernului) sau o supra structură fără personalitate juridică.

Literatura de specialitate a definit uniunea de întreprinderi ca un ansablu stabil şi durabil alcătuit din structuri asociate legate juridic prin relaţii în temeiu cărora una dintre acestea dobîndeşte şi exercită asupra celorlalte dominaţie, făcînd să se manifeste unitatea de voinţă şi un scop comun.

Dacă la decizia asociaţiilor societatea în cauză va practica activitatea de antreprenoriat, o asemenia societate va fi reorganizată în societate economică sau va fi în drept să înfiinţeze o societate economică, sau va participa la activitatea unei asemenea societăţi economice.

Creare şi activitatea uniunilor se admite în cazul :- intrării benevole a întreprinderii în uniune eşirii din uniune în condiţiile prevăzute de

contractul sau statutul uniunii.- respectării legislaţiei antimonopol şi a altor acte normative- organizării pe bază de contract a rapoturilor dintre întreprinderi ce fac parte din uniune.

Societatea este persoană juridică şi acţionează în baza contractului şi statutului.Societate trebuie să aibă firmă (denumire) proprie, patrimoniu separat şi patrimoniu distinc, bilanţ proriu centralizator, cont de decontări şi alte conturi în instituţiile financiare, ştampilă cu firma sa şi alte elemente caracteristice.

Firma societăţii va include unul din cuvintele:„asociaţii” , „uniune”, „concern”. Statutul societăţii va cuprinde:

- firmă - sediul (adresa juridică);

38

Page 39: Drept Comercial

- scopul activităţii;- condiţiile formării şi competenţa organelor de conducere;- modul de luare a deciziilor - modul de distribuire a bunurilor rămase după lichidarea societăţii.

Întreprinderile ce intră în componenţa societăţii îşi păstrează independenţa şi drepturile de persoană juridică sau persoană fizică. Asociaţii societăţii în activitatea lor de antreprenoriat, pot folosi firma societăţii, indicînd apartenenţa lor la aceasta.

Uniun ea nu poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderilor care fac parte din coponenţa acestea, iar întreprinderile nu poartă răspundere pentru obligaţiile uniunii, dacă documentele de constituire nu prevăd altfel.

Legislaţia RM reglementeză modul de constiture şi funcţionare a asocaţiilor economice, a consoţilor, concernelor, a holdingurilor şi alte uniuni.

Asociaţia economică – reprezintă o uniune de întreprinderi, care uneşte întreprinderi persoane juridice după principiul ramural sau teritorial în scopul asigurării şi protecţiei intereselor acestora în organele de stat, judiciare, în organizaţiile naţionale şi internaţionale şi în raport cu terţele persoane.

Asociaţia de producţie are şi unele funcţii ce privesc activitatea de întreprinzător a întreprinderilor asociate.

Asociaţia economică poate practica activitatea de antreprenoriat pentru a satisface anumite nevoi ale membrilor săi. Scopul principal al activităţii de antreprenoriat al asociaţii economice nu este obţinerea beneficiului.

Consorţiul – reprezintă forma asociativă între mai multe societăţi, de obicei bănci şi /sau alte instituţii financiare (de credit, casă de depuneri), cu sau de regulă fără personalitate juridică în vederea cooperării pentru realizarea unor activităţi sau acţiuni determinate.

Întreprinderile îşi păstrează integral idependenţa, transmiţînd consorţiului o cotă - parete din capital ori asumîndu- şi să execute anumite activităţi.

Ca obiect de activitate a consorţiului poate servi amplasarea unui înprumut sau executarea unui proiect ce necesită învestiţii mult mai mari decît posibilităţile unei singure bănci (sau întreprinderi). Consorţiul există pînă la atingerea scopului propus.

Actul de constituire a consorţiului este contractul care în principiu reglementează modalităţile de dispunere a fondului comun format de participanţi. În marea Britaniei cele mai mari proiecte civile se execută prin consorţii.

Concernul - reprezintă o unitate de întreprindere care are o conducere unică împuternicită cu anumite funcţii de reprezentare, funcţii de cooperare, financiare, tehnico – ştiinţifice etc. şi în care întreprinderile asociate nu-şi pierd independenţa juridică. Sub aspect comparativ cu alte uniuni de întreprinderi concernul este considerat o structură cu un nivel de centralizare mai înalt şi cu o subordonare mai strictă. Concernul este o creaţie a legislaţiei germane care formează raporturi contractuale între întreprinderea dominantă şi întreprinderile dominate. Clauzele contractuale ce leagă întreprinderea dominantă de cele dominate permite celei dominante să dea directive celor dominate, făcînd astfel să se manifeste interesul de grup.

În literatura juridică s-a menţionat existenţa unor concerne verticale şi orizontale. Concernele verticale – au o structură complexă şi includ în sine întreprinderi din diferite ramuri ale

industriei, dar care sunt legate într-un ciclu de producţie tehnologică. De exemplu : extragerea minereurilor – matalurgia – construcţia de maşini.

Concernele orizontale - au o structură mai simplă şi includ în sine întreprinderi dintr-o singură ramură.

4. Holdingul. Noţiunea, constituirea şi funcţionarea. Holding – este considerată întreprinderea în componenţa activelor cărea intră pachetele de acţiuni

de control ale altor întreprinderi şi care efectuează controlul asupra acestor întreprinderi. Prin control asupra întreprinderii se înţelege o participare majoritară la capitalul social mai mare de

50 %, care permite de a adopta hotărîri considerabile la adunarea generală a asociaţilor. În RM pot fi constituite holdinguri simple şi holdinguri mixte.

39

Page 40: Drept Comercial

Holdingul simplu (pur financiar) – este acel care se ocupă în exclusivitate cu activitatea de control asupra întreprinderilor afiliate.

Holdingul ete mixt, dacă în a fară de activitatea de control, înfăptuieşte şi alte operaţiuni, cum ar fi cele de investiţii, exploatarea industială sau practică anumite genuri de antreprenoriat.

O întreprindere devine holding atunci cînd îşi crează o participare majoritară din capitalul social al altei întreprinderi. O participare majoritară poate fi realizată prin înfiinţarea unei întreprinderi – fiică sau prin cumpărarea pachetului de acţiuni de control ori a majorităţii captalului unei întreprinderi care funcţionează. Holdingul poate avea orice formă juridică de organizare stabilită de legislaţie, iar întreprinderea fiică poate avea forma de SA, SRL, SC, SÎC.

Legislaţia RM stabileşte anumite restricţii pentru întreprinderile holding. Holdingul poate avea o influienţă negativă asupra economiei naţionale dacă controlează direct sau indirect intreprinderi care deţin monopolul producerii sau cmercializării unui anumit produs pe piaţa ţării, devenind astfel monopolist. O altă interdicţie importantă este aceea stabilită de întreprinderile afiliate (fiice) de a deţine acţiunile întreprinderii mamă excluzînd astfel posibilitatea creerii capitalului fictiv.

5. Alte uniuni de întreprinderi :

- trustul;- sindicatul: - întreprinderea multinaţională.

În sistemele de drept ale altor state se întîlnesc astfel de uniuni cum ar fi : trusturile, sindicatele conglomerate, grupurile industrial-financiare, întreprinderile transnaţionale ş.a.

Trustul – reprezintă o instituţie şi concept juridic specific dreptului anglo-american cu mai multe semnificaţii. Una din aceste semnificaţii este cea care ne interesează – Trust company.

Trust company - reprezintă o societate înfiinţată special cu scopul de a prelua, a accepta şi a administra un patrimoniu care-i poate fi legal încredinţat, fără a dobîndi asupra acestui patrimoni dreptul de proprietate. Trustul, fără a deveni proprietar al acţiunilor îşi exercită dreptul de vot în cadrul adunărilor generale a acţionarilor, susţinînd un program anumit de activitate a societăţii în cauză ori înaintîndu-şi propriul program al societăţii care efectuează alte operaţiuni necesare şi care permit societăţii să activeze eficient şi să obţină maximum profit.

Sindicatul – este o uniune de întreprinderi în care întreprinderile asociate îşi păstrează independenţa, cu excepţia desfacerii bunurilor produse. Scopul principal al sindicatelor este comercializarea mărfurilor. Pentru aceasta sindicatul poate înfiinţa un număr necesar de filiale ori societăţi comerciale, care vînd bunurile, serviciile aparţinînd întreprinderilor asociate.

Literatura recomandată:1. Drept comercial romîn, prof. Dr. Stanciu D. Cărpenaru, ed. ALL/Educaţional, Bucureşti,

1998, (2 exemplare).2. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, ed. Cartier, chişinău, 1997.3. Drept civil (scheme) S. Baieş. N. Roşca, ed. Tipografia centrală, 2001.4. Drept comercial, Romul Petru Vonicu, vol 1, ed. Victor, Bucureşti, 1997.5. Drept comercial, partea generală, Romul Petru Vonicu, Bucureşti, ed. Lumina Lex, 2000.6. Drept comercial, note de curs, C. Acostioaie, ed. Fundaţiei “Chemarea”, Iaşi, 1998.

Tema : Reglementarea micului business în RM

1. Definirea micului business.2. Obţinerea atributelor necesare pentru desfăşurarea afacerilor.3. Protecţia micului business.

1. Definirea micului business.

40

Page 41: Drept Comercial

Micul business înseamnă activitatea de întreprinzător, desfăşurată de micro-întreprinderi şi de întreprinderile mici.

Criterii de raportare a agenţilor economici la micro-întreprinderi şi întreprinderi mici – indiferent de apartenenţa lor de ramură – servesc numărul mediu anual de lucrători şi suma anuală a vînzărilor nete.

La micro-întreprindere se raportă agentul economic al cărui număr mediu anual de salariaţi este de la 1 pînă 9 şi suma anuală a vînzărilor nete este de pînă la 3 mln. lei.

La întreprindere mică se raportă agentul economic al cărui număr mediu anual de salariaţi este între 10 şi 50 persoane şi suma anuală a vînzărilor nete este de pînă la 10 mln. lei.

Nu se raportă la micro-întreprindere şi nici la întreprindere mică şi nu se bucură de susţinerea statului următoarele întreprinderi:

companiile fiduciare şi de asigurare; fondurile de investiţii; lombardurile; băncile şi alte instituţii financiare; întreprinderile din domeniul jocurilor de noroc; întreprinderile de schimb valutar; întreprinderile producătoare şi importatoare de mărfuri şi servicii supuse accizelor; întreprinderile ce deţin, conform avizului organului de stat care efectuează

reglementarea antimonopol, o situaţie dominantă pe piaţa internă de mărfuri; care în perioada de gestiune a depăşit numărul mediu anual de salariaţi, stabilit de

legislaţie.Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici se înfiinţează şi îşi încetează activitatea în condiţiile

legislaţiei în vigoare.

2. Obţinerea atributelor necesare pentru desfăşurarea afacerilor.Atribuirea codului statistic.Obţinerea Codului unic de identificare a instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor (CUIIO),

este obligatorie pentru toate întreprinderile micului business indiferent de statutul juridic. Pentru onţinerea codului unic de identificare este necesar de completat fişa de înregistrare, primită de la Camera Înregistrării de Stat şi de a o prezenta Centrului Principal de Calcul al Departamentului Statisticii.

Atribuirea codului fiscal.Toate întreprinderile din RM, inclusiv şi cele fondate cu participarea investiţiilor străine, sunt

obligate în termen de 15 zile de la data înregistrării de stat să se prezinte la Inspectoratul Fiscal teritorial şi să completeze Cererea pentru atribuirea codului fiscal.

În decurs de 2-4 săptămîni întreprinderii i se atribuie codul fiscal şi se eliberează certificatul de atribuire a codului fiscal.

În baza certificatului de înregistrare fiscală antreprenorul are dreptul să deschidă conturi în instituţiile financiare.

Asigurarea socială.Toate întreprinderile sunt obligate în termen de 10 zile de la data înregistrării de stat să se

înregistreze şi în calitate de plătitor al cotei asigurărilor sociale la Casa Naţională de Asigurări Sociale(Fondul Social).

Pentru înregistrarea în calitate de plătitor al cotei asigurărilor sociale la Fondul Social este necesar de prezentat certificatul de înregistrare al întreprinderii la oficiul teritorial al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Fabricarea ştampilei.Pentru fabricarea ştampilei întreprinzătorul se poate adresa unei întreprinderi specializate în

producţia ştampilelor, care se va ocupa atît de eleborarea ştampilei, cît şi de înregistrarea acesteia la secţia locală a MAI.

Deschiderea contului bancar.Întreprinderile micului business indiferent de forma lor organizatorico-juridică sunt obligate să

păstreze mijloacele băneşti la bănci, prin deschiderea contului bancar.

41

Page 42: Drept Comercial

Contul bancar – reprezintă un cont deschis de persoane fizice şi juridice la bănci, pentru efectuarea plăţilor şi altor operaţiuni bancare. Conform legislaţiei în vigoare, întreprinderea indiferent de amplasarea sa administrativ teritorială, poate deschide mai multe conturi în lei moldoveneşti şi/sau în valută străină, în orice bancă din RM. Pentru deschiderea unui cont persoanele fizice şi persoanele juridice pot prezenta documentele necesare individual sau prin intermediul unei persoane împuternicite.

Banca este obligată să informeze organele fiscale, la locul de înregistrare a titularului de cont în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, despre deschiderea şi modificarea conturilor.

Forma, conţinutul şi periodicitatea informaţiei expediate organelor fiscale despre modificarea conturilor se stabilesc de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor al RM.

La deschiderea contului, adresa titularului de cont se consideră adresa indicată în statut şi în copia certificatului de înregistrare a întreprinderii sau a altor documente care onfirmă înregistrarea clientului. Adresa indicată în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei trebuie să corespundă cu adresa indicată în documentele sus menţionate. Titularul de cont în termen de 3 zile de la data înregistrării schimbării adresei informează în scris băncile la care sunt deschise conturile bancare.

Întreprinderile micului business persoane juridice pot deschide următoarele conturi bancare: cont curent – cont bancar deschis la bancă pentru persoane fizice şi juridice, care

serveşte la înregistrarea în ordine cronologică, în debit sau credit, a tuturor operaţiunilor care intervin în cadrul tranzacţiilor efectuate de titularul de cont.

Cont de împrumut - cont bancar deschis pentru înregistrarea creditelor acordate persoanelor juridice şi fizice.

Cont provizoriu - cont bancar deschis cu un caracter provizoriu şi destinat acumulării mijloacelor băneşti pentru formarea(majorarea) capitalului, de ex. La SRL, SA etc.

Întreprinderile micului busines persoane fizice pot deschide următoarele conuri bancare: Cont de depozit la termen – cont bancar în care sunt depuse mijloacele băneşti cu

dobîndă, pentru o perioadă fixată de timp. Cont de depozit la vedere – cont bancar în care sunt depuse mijloace băneşti fără

dobîndă sau cu dobîndă în scopul consumului sau economisirii fără fixarea termenului de păstrare.

Autorizarea. Pentru desfăşurarea unor genuri de activitate este necesar de obţinut şi autorizare, care confirmă legalizarea dreptului desfăşurării activităţii alese.

Comerţ şi servicii . Pentru amplasarea unităţilor comerciale agenţii micului business trebuie să obţină de la Departamentul comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii al Primăriei o autorizaţie, care legalizează amplasamentul unităţii comerciale.

Servicii de transport de călători . Pentru dreptul de a presta servicii de transport de călători agenţii economici practică transportarea călătorilor pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti, conform foilor de parcurs, eliberate de Primăriile municipiilor, oraşelor, satelor achită lunar taxa pentru dreptul de a presta servicii de transport de călători. Taxa se percepe pentru fiecare unitate de transport folosită în scopul obţinerii venitului prin prestarea serviciilor de transportare de călători.

Controlul asupra activităţii . Exercitarea controlului asupra activităţii întreprinderilor micului business nu trebuie să împiedice activităţii lor de întreprinzător şi poate fi efectuat cel mult o dată pe an, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Se stabileşte că verificarea agenţilor economici se efectuează: Prin controale planificate – cel mult o dată pe parcursul unui an calendaristic

concomitent de către toate organele de control. Prin controale inopinante – în cazul cînd se atestă cel puţin una din următoarele

circumstanţe: nu au fost respectate termenele de prezentare a rapoartelor fiscale sau aceste

rapoarte conţin date incorecte; au fost depuse plîngeri sau alte petiţii înregistrate în scris privind anumite

ilegalităţi comise de către agentul economic; se efectuează controale încrucişate;

42

Page 43: Drept Comercial

există informaţii despre fapte de corupţie sau alte încălcări, săvîrşite de reprezentanţii organelor de control în timpul controalelor;

factorii de decizie ai organului de3 control dispun de temeiuri suficiente ca să considere că acţiunile agentului economic întrunesc elementele unei infracţiuni, ale unei contravenţii administrative sau fraude financiare ori vamale.

Durata controlului nu va depăşi zece zile lucrătoare, iar în caz de necesitate, prin dispoziţia scrisă a conducătorului organului de control, ea va putea fi prelungită pînă la 30 de zile lucrătoare. În mod obligatoriu fiecare verificare sau control se finalizează cu un proces-verbal, în care se fixează rezultatele acestora. De asemenea, toţi agenţii economici ţin Condica de înregistrare a controalelor, pentru a nu se admite descinderi şi controale neautorizate.

3. Protecţia micului business.Statul garantează tuturor agenţilor micului business apărarea drepturilor şi intereselor legitime, în

condiţiile legislaţiei în vigoare. Organele de stat şi persoanele oficiale poartă răspundere, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru încălcare a modului de înregistrare, impunere fiscală neîntemeiată, divulgare a secretului comercial şi pentru alte feluri de încălcare a dreptului agenţilor micului business.

Protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale întrepărinzătorilor antrenaţi în micul business se efectuează prin:

oasigurarea realizării oricărui gen de activitate de întreprinzător neinterzise de legislaţie şi care nu necesită licenţiere, independent de prevederile documentelor de constituire;osimplificarea procedurii de înregistrare a agenţilor micului business;oefectuarea controalelor planificate asupra activităţii agenţilor micului business de către

reprezentanţii organelor controlului de stat cel mult o dată pe an;oatacarea în instanţele judecătoreşti a acţiunilor organelor de stat şi ale persoanelor

oficiale care încalcă drepturile şi interesele lor legitime;oasigurarea protecţiei juridice egale, indiferent de genul şi formele activităţii lor.

Agenţii micului business nu au dreptul să practice activităţi ce ţin de competenţa exclusivă a statului.Literatura recomandată:1. Aspecte juridice ale antreprenoriatului, Iurie Maistrenco, Gleb Morozov, Irina Moghiliova,

Chişinău 2003, (2 exemplare).2. Dreptul afacerilor, N. Roşca, S. Baieş, ed. Cartier, chişinău, 1997.Legislaţia recomandată:1. Legea cu privire la susţinerea şi protecţia micului business nr. 112 din 20.05.1994, MO nr.10

din 1993.

Tema : Zonele antreprenoriatului liber.

1. Zona antreprenoriatului liber. Noţiune, formare, funcţionare.2. Administrarea şi rezidenţii zonelor libere.3. Regimul vamal, regimul fiscal şi regimul valutar pe teritoriul zonelor libere.

43

Page 44: Drept Comercial

1. Zona antreprenoriatului liber. Noţiune, formare, funcţionare. Zonele economice libere (zonele antreprenoriatului liber) sunt părţi ale teritoriului vamal al RM,

separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini sunt permise, în regim preferenţial, anumite genuri ale activităţii de întreprinzător.

Hotarele zonelor libere sunt asimilate frontierelor vamale ale RM. Teritoriul zonelor libere este delimitat de restul ţării prin îngrădire sigură. Paza hotarelor zonelor libere se asigură de către organele de pază de stat ale RM, în baza contractelor încheiate de acestea cu administraţia zonei respective. Zonele libere se creează în scopul accelerării dezvoltării social-economice a anumitor teritorii şi a ţării în ansamblu prin :

a) atragerea investiţiilor autohtone şi străine;b) implimentarea tehnicii şi tehnologiilor moderne;c) dezvoltarea producţiei orientate spre export;d) crearea locurilor de muncă.

Zona liberă poate fi alcătuită din cîteva subzone. Dreptul aplicabil în zonele libere : acordurile internaţionale la care RM este parte; legislaţia RM; actele normative ale Guvernului; actele normative ale Administraţiei zonei libere adoptate în limetele competenţei

sale. Proiectele de acte normative ale autorităţilor administrative publice care urmează să reglementeze

activitatea zonelor libere sunt supuse unei expertize obligatorii la Ministerul Economiei şi la Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei. Investiţiile pe teritoriul zonelor libere beneficiază de protecţia juridică a statului.

Bunurile din zonele libere nu pot fi expropriate, naţionalizate, rechiziţionate şi confiscate, decît doar prin hotărîrea judecăţii. Zonele libere – sunt teritorii demilitarizate. În aceste zone nu se permite producerea, transportarea şi păstrarea armamentului. Statul nu poartă răspundere pentru angajamentele administraţiei zonei libere şi ale rezidenţilor acestei zone, iar Administrarea şi rezidenţii – pentru angajamentele statului. Zona liberă este creată la propunerea Guvernului, printr-o lege adoptată de Parlament în corespundere cu prezenta lege, care va delimita în acest scop o parte sau cîteva părţi ale teritoriului RM. În lege vor fi strict determinate hotarele şi configuraţia zonei respective.

Iniţiatorii ai creării zonelor libere pot fi :- autoritatea administraţiei publice centrale şi locale;- agenţii economici;- diverse organizaţii care vor prezenta propuneri corespunzătoare.

Propunerile privind crearea zonelor libere vor cuprinde :1) scopurile creării, genurile de activitate şi orientarea funcţională a zonelor libere;2) proiectul planului de amplasare a zonei libere, coordonat cu autorităţile corespunzătoare

ale administraţiei publice centrale şi locale;3) studiul de fezabilitate privind oportunitatea creării zonelor libere. Acest studiu cuprinde:- delimitarea hotarelor zonei;- argumentarea posibilităţii de realizare a genurilor de activitate permise;- indicarea gradului de asigurare cu specialiştii;- fundamentarea etapelor şi termenelor de creare a zonelor libere;- volumul investiţiilor necesare, evaluarea resurselor şi eficienţii acestora;- calculul fluxului preconezat de încasări valutare în zona liberă.

Zonele libere pot fi create pe teritoriile neocupate de imobile precum şi în baza unor întreprinderi, instituţii, organizaţii. Zonele libere nu pot fi create pe baza întreprinderii de importanţă strategică sau care desfăşoară sau pot desfăşura o activitate economică eficientă şi fără creare de asemenea zone.

Propunerea privind crearea zonelor libere poate fi aprobată numai în cazul în care expertiza va stabili că crearea acesteea va îmbunătăţi substanţial situaţia în economia naţională şi că ameliorarea respectivă poate fi obţinută numai pe această cale. În cazul în care propunerea privind crearea zonei libere va fi acceptată. Ministerul Economiei va prezenta spre aprobarea Guvernului proiectul legilor corespunzătoare. Zona liberă se consideră creată după intrarea în vigoare a legii corespunzătoare.

44

Page 45: Drept Comercial

2. Administrarea şi rezidenţii zonelor libere. Pentru administrarea zonei libere, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii privind

crearea acesteia Guvernul formeăză un organ de stat – Administraţia zonei lebere, Administraţia are statutul de persoană juridică şi îşi desfăşoară activitate pe principii de autofinanţare. Sediul se află pe teritoriul zonei libere. Administraţia este condusă de un administrator principal, desemnat în funcţie de către Guvern pe bază de contract, îcheiat pe un termen de 5 ani. Administratorul este un funcţionar public. Coordonarea şi controlul activităţilor zonelor libere intră în atribuţia Guvernului. Activitatea administraţiei este supusă unui audit anual. Administraţia îşi coordonează activitate cu autorităţile administraţiei publice locale în ce priveşte soluţionarea problemelor sociale, ecologice şi a celor care ţin de dezvoltarea infrastructurii zonei libere.

Administraţia nu are dreptul să intervină în activitatea economică a rezistenţelor zonei libere, dacă acestă activitate nu contravine legislaţiei şi contractului îcheiat între administraţie şi rezident. Administraţia zonei libere administratorul principal şi alţi lucrători ai administraţiei nu au dreptul să desfăşoare activitate de întreprinzător pe teritoriul zonei libere, precum şi să participe direct sau indirect la formarea capitalului social al persoanei juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul zonei respective.

Rezident al zonei libere poate fi orice persoană fizică sau juridică înregistrat în modul stabilit de legislaţie în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în RM. Selectarea rezidenţelor se efectuiază de către Administraţie pe bază de concurs. Întreprinderile pe a căror bază se crează zona liberă sînt obligate în termen de o lună să se înregistreze în calitate de rezidenţi. Persoana fizică sau juridică care a obţinut dreptul de înregistrare în calitate de rezident încheie cu Administraţia un contract pentru desfăşurarea în zona liberă a activităţii de înreprinzător. Contractul se încheie pe întreaga perioadă de activitate în zona respectivă.

Pentru înregistrarea în calitate de rezident se percepe o taxă în mărime stabilită de Administraţia de comun acord cu Ministerul Economiei. În zona liberă pot fi desfăşurate următoarele genuri de activitate :

a) producţia industrială a mărfurilor de export cu excepţia aloolului etilic şi producţiei alcoolice;

b) sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al RM;

c) alte genuri de activitate cum ar fi: serviciile comunale, de depozitare, de construcţie, de alimentaţie publică etc., necesare desfăşurării activităţilor indicate la literatură a) şi b).

Genul prioritar de activitate va fi producţia industrială. Scoaterea producţiei alcoolice din zona liberă pe erestul teritoriului vamal RM, importil tutunului şi al produselor de tutun în zona liberă şi fabricarea unor astfel de produse în zona liberă nu se permit. Rezidenţii desfăşoară aceste activităţi pe baza autorizaţiei pentru fiecare gen de activitate aparte elibarate de Administraţia pe baza contractului încheiat cu aceştea (desfăşurarea în zona liberă de către persoana fizică sau juridică nerezidentă sau care nu dispune de autorizaţia necesară – atrage răspunderea prevăzută de legislaţie ). Rezidenţii sunt obligaţi de a declare mărfurile numi la serviciul vamal ce supravegează activitatea zonei libere corespunzătoare. Rezidentul ţine în mod stabilit evidanţa contabilă şi statistică a activităţii sale, prezintă sistemetic Administraţiei rapoarete privind activitatea desfăşurată în zonă. Evidenţa activităţii de întreprinzător desfăşurate de rezident în cadrul zonei libere trebuie să se ţină separat de evidenţa activităţii desfăşurate de aceasta în afara zonei respective.

Controlul activităţii rezidenţilor se efectuează prin:1. Controale planificate – nu mai des de o dată în decursul unui an calendaristic, de către

toate organele de control concomitent;2. Controale neplanificate – dacă nu au fost încălcate termenele stabilite de prezentare a

rapoartelor; au fost înregisrate plîngeri sau alte petiţii scrise privind încălcarea legislaţiei ş.a.

3. Regimul vamal, regimul fiscal şi regimul valutar pe teritoriul zonelor libere. Pe teritoriul zonelor libere regimul vamal – este asigurat de către serviciul vamal al

Departamentului Vamal. În termen de o lună de la data întrării în vigoare a legii cu privire la crearea unei zone libere, Departamentul Vamal va elabora Regulamentul Serviciului Vamal din zona respectivă, va înainta propuneri Guvernului privind numărul de personal şi finanţarea activităţii

45

Page 46: Drept Comercial

serviciului în cauză. Pe teritoriul zonelor libere se stabileşte regimul de declarare obligatorie în vamă a mărfurilor introduse pe şi scoase de pe acest teritoriu. Pe teritoriul zonelor libere nu se aplică regimul de contingentare şi licenţiere la importul şi exportul mărfurilor şi serviciilor se consideră originare din zona liberă mărfurile, produse integral sau prelucrate integral în această zonă dacă :

intervine schimbarea poziţiei mărfii (a Codului de clasificare a mărfii) în nomenclatura mărfurilor la nivelul unuea din primele 4 semne;

costul mărfurilor declarate ce se exportă depăşeşte costul mărfurilor introduse în zona liberă din cauza creşterii cu peste 35 % a ponderii cheltuielilor proprii.

Livrările de mărfuri (servicii) în zonele libere de pe restul teritoriului vamal al RM sunt asimilate exportului, iar livrarea acestor mărfuri din zona liberă pe restul teritoriului vamal al RM sunt asimilate importului şi se reglementează în conformitate cu legislaţia. Mărfurile (serviciile) aflate în zona liberă pînă la momentul traversării frontierelor ei au regim de circulaţie liberă şi se transmit de la un rezident la altul fără perfectarea declaraţiei vamale.

Regimul fiscal : Controlul asupra respectării legislaţiei fiscale în cadrul zonelor libere îl exercită organele

fiscale ale RM. Impozitul pe venitul rezidenţilor, obţinute de la exportul mărfurilor originare din zona liberă în afara teritoriului vamal al RM, se percepe în mărime de 50 % din cota stabilită în RM. Impozitul pe venitul rezidenţelor, cu excepţia celui de sus, se stabileşte în proporţie de 75 % din cota stabilită în RM.

Se scutesc de plata accizelor mărfurile supuse accizelor, introduse în zona liberă din afara teritoriului vamal al RM, din alte zone libere, precum şi mărfurile originare din această zonă şi scoase în afara teritoriului vamal al RM.

Mărfurile supuse accizelor, scoase din zona liberă pe restul teritoriului vamal al RM se supun accizelor. Livrările de mărfuri din zonele libere pe restul teritoriului vamal al RM se impun cu TVA conform legislaţiei fiscale.

Mărfurile livrate în zona liberă din afara teritoriului vamal al RM, precum şi cele livrate din zona liberă în afara teritoriului vamal al RM, sunt impozitate la cota zero a TVA.

Livrările de mărfuri în interiorul zonei libere, ca şi între rezidenţii diferitelor zone libere ale RM nu sunt supuse accizelor şi se impozitează la cota zero a TVA. Administraţia are dreptul să stabilească plăţi şi taxe zonale (aceste venituri sunt scutite de impozitul pe venit).

Regimul valutar : Achitarea în numerar pe teritoriul zonelor libere se efectuiază în valuta naţională. Retribuirea

muncii salariaţilor – în valuta naţională. Asupra tranzacţiilor de import – export efectuată de rezidenţi cu subiecţi străini se extind cerinţele stipulate pentru repatrierea valutei. Litigiile sunt soluţionate de către instanţele judecătoreşti ale RM. Litigiile dintre rezidenţi şi persoane fizice sau juridice străine – prin intermediul arbitrajului internaţional.

Zonele libere se creează pentru o perioadă de cel puţin 20 ani. În cazul în care sunt adoptate noi acte legislative care înrăutăţesc condiţiile de activitate a rezidenţilor în ce priveşte regimul vamal, fiscal şi alte regimuri prevăzute de prezenta lege, rezidenţii sunt în drept să aplice pe parcursul a 10 ani de la data intrării în vigoare a actelor legislative menţionate, prevederile prezentei legi în vigoare la data înregistrării lor în zonele libere.

Activitatea zonei libere încetează :- la expirarea termenului de funcţionare a zonei libere;- înainte de expirarea termenului, dacă activitatea ei contravine obiectivelor prezentei legi

sau intereselor economice ale RM.

Tema : Insolvabilitatea. 1. Caracterele definitorii ale insolvabilităţii

2. Participanţii la procesul de insolvabilitate 3. Intentarea procedurii de insolvabilitate

4. Consecinţele declarării întreprinzătorului insolvabil

46

Page 47: Drept Comercial

1. Caracterele definitorii ale insolvabilităţii.Insolvabilitate - situaţie financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a-şi onora obligaţiile

de plată;Insolvabilitatea întreprinderii se depăşeşte prin:

a) proces extrajudiciar, care este un proces de restructurare ce se aplică şi se desfăşoară, sub supravegherea Consiliului Creditorilor, la întreprinderile insolvabile indicate;

b) proces judiciar, care este un proces de insolvabilitate ce se aplică întreprinderilor şi subiecţilor insolvabili prevăzuţi şi se intentează de instanţa de judecată.

Organul care aplică procesul de restructurare este Consiliul Creditorilor. Componenţa nominală a Consiliului Creditorilor se aprobă prin hotărîre a Parlamentului, la propunerea Guvernului.

RESTRUCTURAREA ŞI ETAPELE EICriteriile şi condiţiile de selectare a întreprinderii sînt:a) insolvabilitatea întreprinderii;b) incapacitatea întreprinderii de a ieşi cu propriile forţe din criza economico-financiară în care se

află;c) dispunerea de capacităţi operaţionale şi funcţionale viabile;d) solicitarea în scris a restructurării întreprinderii depusă de către proprietarii, acţionarii, asociaţii

(membrii) şi/sau managerul întreprinderii, de către ministerele de ramură, de creditori sau autoritatea administraţiei publice locale;

e) existenţa unui acord scris al creditorilor privind aplicarea procesului de restructurare şi includerea în obiectul acordului-memorandum a datoriilor întreprinderii faţă de ei, a căror valoare depăşeşte 50 la sută din suma totală a datoriilor creditoare.

În cel mult 20 de zile de la data depunerii solicitării, Consiliul Creditorilor adoptă o hotărîre de restructurare, în cazul în care nu sînt întrunite criteriile şi condiţiile prevăzute, Consiliul Creditorilor va lua în termenul stipulat hotărîrea de respingere a solicitării de restructurare. Moratoriul asupra datoriilor se instituie pe un termen de pînă la 90 de zile în scopul elaborării unui plan de restructurare şi/sau unui business-plan şi unor proiecte de investiţii şi încheierii unui acord-memorandum cu Consiliul Creditorilor. Moratoriul se aplică asupra datoriilor incluse în obiectul acordului-memorandum, fără calcularea majorării de întîrziere (penalităţii). Moratoriul nu se aplică asupra datoriilor la plata salariului, pensiilor alimentare sau la plata prejudiciului cauzat prin lezarea sănătăţii angajatului sau prin decesul acestuia şi nici asupra altor datorii care nu au fost incluse în obiectul acordului-memorandum.

Pe parcursul a 2 zile de la data primirii solicitării, Consiliul Creditorilor va constitui o comisie de restructurare. Comisia de restructurare se va constitui din reprezentanţii proprietarului, acţionarilor, asociaţilor (membrilor), ministerului de ramură, creditorilor, autorităţii admin istraţiei publice locale. Comisia de restructurare va inventaria activele întreprinderii în baza unei analize a stării de lucruri de la întreprindere şi va prezenta Consiliului Creditorilor, în termen de 10 zile de la data desemnării sale, un raport de evaluare a tuturor criteriilor şi condiţiilor indicate. Din momentul constituirii, comisia de restructurare, în solidaritate cu managerul întreprinderii, va fi responsabilă de integritatea activelor întreprinderii pînă în momentul în care Consiliul Creditorilor va lua hotărîrea respectivă.

Planul de restructurare se elaborează în baza unei analize diagnostice a funcţionării întreprinderii şi cuprinde următoarele aspecte:

a) organizatorice şi manageriale: modernizarea structurii organizatorice, reprofilarea, optimizarea sistemului de motivaţie a muncii, elaborarea unei strategii de dezvoltare, reorganizarea şi perfecţionarea fluxului informaţional;

b) tehnice şi tehnologice: retehnologizarea, implementarea tehnologiilor noi, diversificarea sortimentului de producţie, optimizarea cheltuielilor de producţie, introducerea standardelor de calitate;

c) conomico-financiare: crearea unor centre de cheltuieli şi venituri, însuşirea tehnicilor managementului financiar, gestiunea fluxului de numerar, gestiunea creanţelor şi datoriilor, gestiunea stocurilor de mărfuri, de materiale şi de produse, inventarierea activelor;

d) comerciale şi de marketing: implementarea unui sistem de informare şi raportare, organizarea cercetărilor de piaţă, perfecţionarea sistemului de stabilire a preţurilor;

e) ecologice: inventarierea surselor de poluare a mediului înconjurător, implementarea normativelor ecologice, folosirea raţională a resurselor naturale.

47

Page 48: Drept Comercial

Business-planul se elaborează în baza evaluării pieţei şi strategiei de dezvoltare a întreprinderii şi cuprinde următoarele aspecte:

a) evaluarea planului, cu determinarea obiectivelor majore, strategiei de dezvoltare şi strategiei de marketing;

b) evaluarea pieţei, cu determinarea cerinţelor pieţei, analiza concurenţei, a previziunilor privind penetrarea pe piaţă;

c) descrierea produselor (serviciilor), indicîndu-se gradul de asigurare tehnico-materială a procesului de producere (de acordare a serviciilor) şi a calităţii producţiei;

d) organizatorice şi manageriale, cu determinarea structurii organizatorice şi politicii de personal;e) financiare, cu determinarea previziunilor financiare şi evaluarea riscului.Business-planul se elaborează în baza evaluării pieţei şi strategiei de dezvoltare a întreprinderii şi

cuprinde următoarele aspecte:a) evaluarea planului, cu determinarea obiectivelor majore, strategiei de dezvoltare şi strategiei de

marketing;b) evaluarea pieţei, cu determinarea cerinţelor pieţei, analiza concurenţei, apreviziunilor privind

penetrarea pe piaţă;c) descrierea produselor (serviciilor), indicîndu-se gradul de asigurare tehnico-materială a

procesului de producere (de acordare a serviciilor) şi a calităţii producţiei;d) organizatorice şi manageriale, cu determinarea structurii organizatorice şi politicii de personal;e) financiare, cu determinarea previziunilor financiare şi evaluarea riscului.Proiectul de investiţii se elaborează în baza evaluării activelor şi analizei situaţiei economico-financiare a

întreprinderii şi cuprind următoarele aspecte:a) descrierea generală a întreprinderii;b) produsele şi capacităţile de producţie;c) tehnologiile şi utilajele;d) bunurile imobile;e) cheltuielile şi furnizorii;f) clienţii şi marketingul;g) concurenţii;

h) managementul, măsurile organizatorice şi personalul;i) previziunile financiare.

Procedura de izolare se iniţiază pe un termen de pînă la 12 luni, iar în anumite cazuri, pornind de la importanţa vitală a întreprinderii în cauză pentru economia naţională, procedura poate fi prelungită pînă la 24 luni în baza planului de restructurare şi/sau business-planului şi a proiectului de investiţii aprobat de Consiliul Creditorilor, cu încheierea unui acord-memorandum.Pe perioada de aplicare a procedurii de izolare se prorogă plata datoriilor, incluse în obiectul acordului-memorandum de iniţiere a procedurii de izolare, fără calcularea majorării de întîrziere (penalităţii). În perioada desfăşurării procedurii de izolare întreprinderea realizează măsurile planului de restructurare şi/sau business-planului şi ale proiectului de investiţii şi îşi onorează obligaţiile asumate faţă de creditori.

Perioada de postizolare se caracterizează prin îndeplinirea condiţiilor din acordul-memorandum de eşalonare şi/sau reeşalonare a datoriilor, încheiat pe o perioadă de 5 ani, iar în anumite cazuri, pînă la 8 ani, în funcţie din importanţa vitală a întreprinderii pentru economia naţională. Restructurarea datoriilor întreprinderii include următoarele operaţiuni tehnico-fînanciare: instituirea moratoriului, prelungirea termenelor de rambursare a datoriilor, anularea parţială sau totală a datoriilor, convertirea lor în acţiuni, convertirea datoriilor pe termen scurt în datorii pe termen mediu şi/sau lung, reducerea, anularea, prelungirea termenelor de plată şi/sau capitalizarea dobînzilor la credite, procurarea acţiunilor de angajaţi, vînzarea datoriilor, factoringul, utilizarea în contul datoriilor a creanţelor (obligaţiuni, cambii etc.).

Convertirea datoriilor în acţiuni se efectuează în perioada de izolare şi postizolare, la decizia Consiliului Creditorilor şi în baza cererii creditorilor, coordonate cu ministerele de ramură, în perioada moratoriului, izolării şi postizolării, creditorii nu au dreptul să blocheze contul întreprinderii sau să deconteze pe cale extrajudiciară bani pentru plata datoriilor nescadente sau să

calculeze majorări de întîrziere (penalităţi) pentru datoriile ce constituie obiectul acordului-memorandum. Creditorii ale căror datorii au fost incluse în obiectul acordului-memorandum nu vor aplica procesul de insolvabilitate unei întreprinderi care a încheiat acord-memorandum fără acceptul Consiliului

48

Page 49: Drept Comercial

Creditorilor, în perioada moratoriului, izolării şi postizolării, întreprinderea care urmăreşte în organul judiciar creanţele sale plăteşte taxă de stat după examinarea cauzei. Acordul-memorandum îşi încetează acţiunea în cazul:

a) expirării termenului de valabilitate;b) sistării acţiunii sale ca urmare a faptului că întreprinderea a achitat obiectul acordului-

memorandum înainte de expirarea termenelor stabilite în el sau ca urmare a reorganizării întreprinderii cu care a fost încheiat acordul- memorandum;

c) rezilierii acordului-memorandum ca urmare a faptului că întreprinderea a încălcat legislaţia fiscală, nu şi-a onorat obligaţiile asumate, a prezentat un raport neveridic privind îndeplinirea condiţiilor acordului-memorandum;

d) acceptării de către Consiliul Creditorilor a aplicării faţă de întreprindere a procesului de insolvabilitate de către creditori.

2. Participanţii la procesul de insolvabilitate. Administraţia întreprinderii are dreptul:

a) să solicite Consiliului Creditorilor iniţierea procesului de restructurare a întreprinderii în conformitate cu prevederile prezentei legi, în baza unei analize economico-financiare ample;

b)să respingă sau să accepte aplicarea la întreprindere a procesului de restructurare din iniţiativa creditorilor sau a autorităţilor publice centrale şi locale;

c) să solicite asistenţă ministerelor de resort şi specialiştilor autorizaţi, locali şi/sau străini, pentru elaborarea planului de restructurare şi/sau business-planului, a proiectului de investiţii.

Administraţia întreprinderii este obligată:1) să elaboreze planul de restructurare şi/sau business-planul şi proiectul de investiţii, orientate

spre:a) reducerea cheltuielilor de producţie şi sporirea rentabilităţii încasărilor;b) restabilirea echilibrului financiar şi a solvabilităţii depline;c) creşterea nivelului lichidităţii şi accelerarea rotaţiei capitalului;d) eficientizarea activităţii întreprinderii;2) să realizeze măsurile stipulate în planul de restructurare şi/sau în business-plan, în

proiectul de investiţii, aprobate de Consiliul Creditorilor;3) să asigure, în perioada moratoriului, a izolării şi postizolării, executarea tuturor

obligaţiilor de plată curente, inclusiv impozitelor, creditelor, dobînzilor la ele, salariilor, costului energiei, combustibilului, apei etc., să respecte clauzele acordului-memorandum, încheiat cu Consiliul Creditorilor, şi să-i prezinte dări de seamă lunare (trimestriale);

4) să suspende, pe perioada de aplicare a moratoriului, a izolării şi postizolării, plata dividendelor, actele de sponsorizare şi de binefacere.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONSILIULUI CREDITORILORConsiliul Creditorilor are dreptul:

1) să constate datoriile întreprinderii;2) să accepte sau să respingă, în mod argumentat, aplicarea faţă de întreprindere a

procesului de restructurare;3) să aprobe planul de restructurare şi/sau business-planul şi proiectul de investiţii;2) să apere, prin negocieri cu terţii, întreprinderea cu care a fost încheiat acordul-

memorandum;2) să decidă asupra:

a) încheierii cu întreprinderile a unor acorduri-memorandum privind:- instituirea unui moratoriu asupra datoriilor, în scopul elaborării planului de restructurare, pe o

perioadă de pînă la 90 de zile fără calcularea majorărilor de întîrziere (penalităţilor);- iniţierea unei proceduri de izolare, pentru implementarea planului de restructurare, pe o

perioadă de pînă la 12 sau 24 de luni fără calcularea majorărilor de întîrziere (penalităţilor);- eşalonarea şi reeşalonarea datoriilor, pentru implementarea planului de restructurare şi/sau

business-planului, a proiectului de investiţii pe o perioadă de pînă la 5 sau 8 ani, în funcţie de importanţa vitală a întreprinderii pentru economia naţională, fără calcularea majorărilor de întîrziere (penalităţilor) pentru datoriile nescadente conform graficului;

b) reînnoirii acordului-memorandum cu întreprinderea în situaţii de forţă majoră, realizării

49

Page 50: Drept Comercial

măsurilor suplimentare stipulate în planul de restructurare şi/sau în business-plan şi în proiectul de investiţii precizat;

c) scutirii parţiale sau totale de plata datoriilor, incluse în obiectul acordului- memorandum, cu condiţia onorării obligaţiilor asumate de debitor; scutirii de plata unei cote din taxa pe valoarea adăugată pentru acoperirea cheltuielilor de restructurare a întreprinderii, cu condiţia îndeplinirii măsurilor preconizate în acordul-memorandum;

d) convertirii în acţiuni a datoriilor, la cererea creditorilor şi cu acordul ministerelor de ramură;

e) acceptării intentării procesului de insolvabilitate faţă de întreprinderile care au încheiat acorduri-memorandum, la cererea creditorului şi cu acordul ministerelor de ramură;g) rezilierii acordului-memorandum în cazul nerespectării de către întreprindere a legislaţiei fiscale, a obligaţiilor sumate, prezentării raportului denaturat privind îndeplinirea condiţiilor acordului-memorandum;

h) sistării acţiunii acordului-memorandum ca urmare a achitării obiectului acordului-memorandum înainte de expirarea termenelor stabilite în el şi/sau a reorganizării întreprinderii;

i) înlăturării, în cazuri excepţionale, de la conducere a administraţiei întreprinderii, pe perioada în care a fost instituit moratoriul asupra datoriilor, iniţiată procedura de izolare şi postizolare, şi exercitării funcţiilor acesteia în perioada respectivă de către un administrator, numit de Consiliul Creditorilor, sau asupra continuării exercitării funcţiilor de conducere de către administraţia întreprinderii sub supravegherea unui administrator, numit de Consiliul Creditorilor;

j) să monitorizeze, prin organul său executiv, implementarea planului de restructurare şi/sau business-planului şi a proiectului de investiţii, în scopul stopării declinului economico-financiar al întreprinderii.

Consiliul Creditorilor este obligat:a) să întreprindă acţiunile prevăzute în condiţiile legii, înaintînd propuneri

Guvernului şi Parlamentului;a) să apere întreprinderea în relaţiile şi decontările cu terţii.

Hotărîrea Consiliului Creditorilor se adoptă cu votul majorităţii membrilor lui, valoarea creanţelor cărora reprezintă peste 50% din valoarea totală a creanţelor creditorilor şi este executorie pentru toţi creditorii întreprinderii.

Şedinţele Consiliului Creditorilor se convoacă la solicitarea agenţilor economici şi a creditorilor, dar nu mai rar decît o dată în lună. Şedinţele Consiliului Creditorilor se consideră deliberative dacă la ele participă mai mult de 50% din membrii Consiliului sau din reprezentanţii lor. La şedinţele Consiliului Creditorilor sînt invitate persoanele respective din autorităţile publice centrale şi locale (cu vot consultativ), alţi creditori, precum şi proprietarii, reprezentanţii organelor de conducere, managerii şi specialiştii întreprinderii, alţi specialişti în domeniu, în cadrul şedinţei Consiliului Creditorilor se examinează şi se soluţionează problemele derulării procesului de restructurare a întreprinderilor, susţinut de creditori.

INTENTAREA PROCESULUI DE INSOLVABILITATE ŞI PARTICIPANTE LA PROCES.

Cererea de intentare a procesului de insolvabilitate se examinează de către instanţa de judecată în conformitate cu competenţa materială şi teritorială stabilită de Codul de procedură civilă. Instanţa de judecată dispune de competenţă exclusivă la judecarea litigiilor ce ţin de masa debitoare. Instanţa examinează din oficiu toate circumstanţele relevante pentru procesul de insolvabilitate, încheierile instanţei de judecată pot fi adoptate şi fără citarea părţilor dacă prezenta lege nu prevede altfel în mod expres. Citarea participanţilor la proces se efectuează de către instanţa de judecată din oficiu. Instanţa poate dispune notificarea participanţilor de către administrator. Dispozitivul hotărîrilor şi încheierilor instanţei de judecată urmează, să fie publicate de ea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Cheltuielile de publicare se atribuie la cheltuielile de judecată. Instanţa de judecată poate dispune publicarea dispozitivului hotărîrilor şi încheierilor şi în ziarele locale din zonele unde debitorul îşi are sediul

Notificarea participanţilor se consideră efectuată după expirarea a 2 zile de la publicare. Hotărîrile şi încheierile instanţei de judecată pot fi atacate numai cu recurs şi numai în cazurile prevăzute expres de prezenta lege. Recursul nu suspendă executarea hotărîrilor şi încheierilor instanţei de

50

Page 51: Drept Comercial

judecată, în cazul în care cererea introductivă este înaintată de creditor, debitorul prezintă instanţei de judecată referinţa la cererea introductivă, în referinţă, la cererea introductivă, debitorul trebuie să indice:

a) suma totală a datoriilor sale faţă de creditori, inclusiv datoriile faţă deangajaţi şi faţă de bugetul public naţional;

b) datele privind toate bunurile debitorului şi creanţele faţă de debitori;c) codul său fiscal şi numerele tuturor conturilor sale bancare;d) contestaţiile motivate la cererea introductivă dacă asemenea contestaţii

există;e) alte informaţii necesare.

3. Intentarea procedurii de insolvabilitate.Instanţa de judecată hotărăşte, în baza aprecierii temeiului insolvabilităţii şi a faptelor constatate în

cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procesului de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive. Hotărîrea de intentare a procesului de insolvabilitate devine executorie din momentul pronunţării ei. Prin hotărîrea de intentare a procesului de insolvabilitate se desemnează administratorul insolvabilităţii. Hotărîrea de intentare a procesului de insolvabilitate va include:

a) denumirea (numele şi prenumele), sediul (adresa), domeniul de activitate al debitorului;a) numele, prenumele şi adresa administratorului;

b) locul, data şi ora primei adunări a creditorilor pentru audiere a raportului administratorului (adunarea de raportare) şi a adunării de validare a mărimii creanţelor (adunarea de validare);

d) ora intentării procesului de insolvabilitate.Dispozitivul hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate trebuie să conţină apelul către

creditori de a-şi depune creanţele pînă la adunarea de validare, apelul special către creditorii garantaţi de a preciza neîntîrziat bunurile asupra cărora deţin un drept prioritar, precum şi temeiul acestui drept.

Instanţa de judecată publică dispozitivul hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate în termen de 10 zile din data adoptării.

Instanţa de judecată notifică toţi creditorii cunoscuţi despre intentarea procesului de insolvabilitate. Instanţa de judecată afişează hotărîrea de intentare a procesului de insolvabilitate în incinta sa şi o expediază în mod obligatoriu Registrului de stat al întreprinderilor şi Registrului de stat al organizaţiilor, tuturor registrelor în care se înregistrează gajul, inspectoratului fiscal de stat teritorial, organului cadastral teritorial, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, registrelor de stat ale transporturilor, Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova şi băncilor la care debitorul are conturi. Instanţa de judecată expediază hotărîrea de intentare şi altor instituţii şi autorităţi relevante în fiecare caz concret. Hotărîrea de intentare a procesului de insolvabilitate serveşte drept temei pentru introducerea menţiunilor în registrele respective. Din data primirii copiei de pe hotărîrea de intentare a procesului de insolvabilitate, înscriu consemnările cuvenite la rubrica debitorului sau a bunurilor debitorului şi sistează orice altă înregistrare legată de statutul juridic al debitorului sau al bunurilor acestuia. Din acest moment, orice înscriere privind înregistrarea sau modificarea statutului juridic al debitorului sau al bunurilor acestuia se va efectua doar la cererea administratorului.

Creditorii garantaţiCreditorii care au un drept de gaj convenţional sau legal asupra unui bun din masa debitoare sînt

îndreptăţiţi la satisfacerea prioritară a capitalului împrumutat, a dobînzii şi a cheltuielilor aferente din contul bunului gajat.

a) creditorului care deţine un bun sau un titlu în asigurarea dreptului său;b) creditorului care are un drept de retenţie;

c) statului, în cazul încasării impozitelor de orice fel şi a taxelor vamale asupra unor bunuri care, conform legii, servesc drept garanţie a plăţilor.

Adunarea creditorilor are următoarele atribuţii:a) alege şi dizolvă comitetul creditorilor, stabileşte componenţa lui numerică şi nominală;b) solicită instanţei de judecată aplicarea faţă de debitor a procedurii planului;c) prezintă instanţei de judecată propuneri referitoare la instituirea de restricţii în activitatea şi

în gestiunea de către debitor a patrimoniului său;d) supraveghează activitatea administratorului examinînd rapoartele lui, solicită instanţei de

judecată destituirea şi înlocuirea acestuia în cazurile stabilite;

51

Page 52: Drept Comercial

e) decide în alte probleme ale desfăşurării procesului de insolvabilitate, în conformitate cu legea.Adunarea creditorilor poate cere administratorului explicaţii, informaţii sau rapoarte despre starea de

lucruri şi despre administrarea masei debitoare. Dacă nu este constituit un comitet al creditorilor, adunarea poate verifica soldul şi rulajul banilor în contul de acumulare sau poate numi o persoană pentru o astfel de verificare. Creditorii sînt convocaţi în adunare de către instanţa de judecată. La adunare pot participa şi creditorii garantaţi, creditorii masei debitoare, administratorul şi debitorul, în prima lor adunare creditorii se convoacă în cel mult 45 de zile din data publicării, a dispozitivului hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate, în prima lor adunare, creditorii decid, de regulă, în baza unui raport al administratorului, desfăşurarea de mai departe a procesului de insolvabilitate (adunarea de raportare), în adunarea la care sînt validate creanţele (adunarea de validare) creditorii sînt convocaţi în cel mult 15 zile din data adunării de raportare. Adunarea de validare poate avea loc la aceeaşi dată cu adunarea de raportare.

în adunările ulterioare, creditorii se convoacă la cererea administratorului, a comitetului creditorilor sau a creditorilor ale căror creanţe constituie cel puţin 10% din suma totală a creanţelor înregistrate. Perioada dintre data depunerii cererii de convocare a adunării creditorilor şi data convocării nu trebuie să depăşească două săptămîni.

Adunarea creditorilor este condusă de către instanţa de judecată.La fiecare adunare a creditorilor se întocmeşte un proces-verbal, în care se consemnează data, locul,

ordinea de zi, participanţii la şedinţă şi se expune succint şi clar luările de cuvînt şi hotărîrile adoptate. La procesul-verbal se anexează lista creditorilor participanţi şi a reprezentanţilor debitorului, actele de certificare a împuternicirilor. La adunarea creditorilor, unde se soluţionează problemele privind lichidarea masei debitoare, dispun de drept de vot numai creditorii care au creanţe chirografare. Creditorii chirografari de rang inferior nu au drept de vot.

Adunarea creditorilor este deliberativă dacă la ea participă majoritatea absolută a creditorilor cu drept de vot care deţin mai mult de:

a) 50 % din valoarea totală a creanţelor chirografare validate;b) 50 % din valoarea totală a creanţelor validate.în cazul în care la adunarea creditorilor nu a fost întrunit numărul necesar de creditori cu drept de vot

sau nu a fost reprezentată suma necesară a creanţelor, se va convoca o adunare repetată. Hotărîrile adunării creditorilor se adoptă cu votul majorităţii simple a creditorilor cu drept de vot prezenţi la şedinţă, cu condiţia ca aceştia să deţină cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot validate pe care le reprezintă. Anularea hotărîrii adunării creditorilor trebuie adusă la cunoştinţa tuturor creditorilor, încheierea de anulare poate fi atacată cu recurs de orice creditor chirografar sau creditor garantat, încheierea de respingere poate fi atacată cu recurs de către solicitant.

ADMINISTRATORUL INSOLVABILITĂŢII.În calitate de administrator al insolvabilităţii sau de administrator (denumiţi în continuare

administrator) provizoriu se desemnează o persoană cu studii superioare, domiciliată în Republica Moldova, care posedă cunoştinţe şi experienţă pentru cazul respectiv, este înregistrată în calitate de întreprinzător individual şi

este independentă faţă de creditori şi debitor. Administratorul îşi desfăşoară activitatea din data desemnării. Nu pot fi desemnaţi în calitate de administrator:

a) membrii organelor de conducere ale debitorului, persoanele care au deţinut funcţii în organele de conducere ale debitorului sau persoanele care deţin cote de participaţie ori acţiuni în capitalul social al debitorului;

b) persoanele care au deţinut funcţii de conducere sau care au fost asociaţi ai unui alt debitor declarat insolvabil în ultimele 24 de luni;

c) asociaţii cu răspundere nelimitată în societăţile în nume colectiv şi în comandită;d) persoanele cu antecedente penale;e) persoanele lipsite, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, de dreptul de a administra întreprinderi

şi alte persoane juridice;f) persoanele apropiate sau dependente de judecătorul care examinează cazul de insolvabilitate.Administratorul are următoarele atribuţii principale:a) inventarierea patrimoniului debitorului;b) colectarea datoriilor faţă de debitor şi recuperarea bunurilor debitorului aflate în posesiunea unor

terţi;

52

Page 53: Drept Comercial

c) administrarea într-o bancă (care, de regulă, nu este creditor al debitorului) a unui cont bancar special pentru acumularea sumelor de bani obţinute în procesul de insolvabilitate (denumit în continuare cont de acumulare)',

d) executarea măsurilor de asigurare aplicate de instanţa de judecată încazurile prevăzute expres de ea;

e) îndeplinirea hotărîrilor instanţei de judecată, ale adunării şi ale comitetului creditorilor, adoptate în limitele competenţei lor;

f) elaborarea proiectului de plan la solicitarea adunării sau a comitetului creditorilor;g) prezentarea către instanţa de judecată, adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor de rapoarte

lunare despre starea masei debitoare şi îndeplinirea atribuţiilor sale;h) ţinerea registrelor de evidenţă a datoriilor creditoare şi a datoriilor debitoare ale debitorului;i) administrarea masei debitoare;j) asigurarea integrităţii masei debitoare, asigurarea prin contract a bunurilor;k) elaborarea criteriilor de angajare şi angajarea specialiştilor sau experţilor;1) disponibilizarea angajaţilor debitorului;m) contestarea în instanţa de judecată, în modul stabilit de lege, a creanţelor creditorilor şi a oricăror

tranzacţii sau transferuri;n) sesizarea instanţei de judecată despre orice alte probleme care apar pe parcursul exercitării atribuţiilor

sale;4. Consecinţele insolvabilităţii.

În cazul în care se constată că debitorul nu dispune de bunuri sau că bunurile lui nu permit acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, instanţa de judecată respinge cererea introductivă şi hotărăşte lichidarea debitorului. Respingerea cererii introductive nu va avea loc dacă se va depune o sumă de bani suficientă pentru achitarea cheltuielilor procesului de insolvabilitate.

în cazul respingerii, instanţa de judecată desemnează o comisie de lichidare sau un lichidator pentru lichidarea debitorului.

Comisia de lichidare (lichidatorul) întocmeşte bilanţul de lichidare a debitorului şi îl prezintă instanţei de judecată spre aprobare. Instanţa de judecată aprobă bilanţul de lichidare şi adoptă o hotărîre de lichidare a debitorului, al cărei dispozitiv se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile din data adoptării. După ce primeşte hotărîrea instanţei de judecată, Camera înregistrării de Stat radiază imediat debitorul din Registrul de stat al întreprinderilor sau din Registrul de stat al organizaţiilor la data emiterii hotărîrii.

PARTICULARITĂŢILE INSOLVABILITĂŢII BANCAREîn cazul în care o bancă comercială se află în incapacitate de plată sau este supraîndatorată, sau

există pericolul să intre în incapacitate de plată, conducătorul organului executiv al băncii este obligat să înştiinţeze imediat Banca Naţională a Moldovei, în astfel de cazuri, obligaţia de înştiinţare a Băncii Naţionale a Moldovei substituie obligaţia debitorului de înaintare a cererii introductive. Cererea de intentare a procesului de insolvabilitate unei bănci poate fi înaintată doar de Banca Naţională a Moldovei. Aceasta înaintează cererea introductivă în cazul în care retrage băncii respective autorizaţia de funcţionare în temeiul incapacităţii de plată sau al supraîndatorării, sau în cazul existenţei pericolului iminent de intrare a băncii în incapacitate de plată, în cererea introductivă a Băncii Naţionale a Moldovei se va indica denumirea băncii debitoare şi datele de identificare juridice ale acesteia, temeiul înaintării cererii, alte date pe care Banca Naţională a Moldovei le consideră necesare. La cererea introductivă, Banca Naţională a Moldovei va anexa decizia de retragere a autorizaţiei de funcţionare băncii debitoare. Instanţa de insolvabilitate, printr-o încheiere, intentează procesul de insolvabilitate băncii comerciale din momentul depunerii cererii introductive de către Banca Naţională a Moldovei, în aceeaşi încheiere, instanţa desemnează administratorul şi aplică măsurile de asigurare.

Din data depunerii cererii introductive, Banca Naţională a Moldovei închide conturile băncii debitoare şi deschide un nou cont cu menţiunea "bancă în proces de insolvabilitate", la care vor fi virate sumele de bani existente la acea dată în conturile băncii debitoare şi prin intermediul căruia administratorul va efectua toate operaţiunile cu banca debitoare aflată în proces de insolvabilitate.

UNELE PARTICULARITĂŢI ALE INSOLVABILITĂŢII ÎN RAMURA AGRICOLĂ

53

Page 54: Drept Comercial

La vînzarea bunurilor imobile, care sînt destinate producerii şi/sau prelucrării produselor agricole şi care aparţin întreprinderii agricole împotriva căreia s-a intentat un proces de insolvabilitate în conformitate cu prezenta lege, de dreptul de preemţiune beneficiază, în cazul egalităţii ofertelor de cumpărare a acestor bunuri imobile, unităţile agricole învecinate cu întreprinderea agricolă în stare de insolvabilitate. Vînzarea terenurilor cu destinaţie agricolă ale debitorului în stare de insolvabilitate se efectuează în modul stabilit de legislaţia funciară.

La intentarea procesului de insolvabilitate unei întreprinderi agricole, precum şi pe parcursul procesului, instanţa de judecată şi administratorul vor ţine cont de caracterul sezonier al producţiei agricole şi de dependenţa acesteia de factorii naturali şi climatici, precum şi de posibilitatea satisfacerii creanţelor creditorilor din contul veniturilor care pot fi obţinute de întreprinderea agricolă pînă la şi după încheierea perioadei de lucrări agricole.

PARTICULARITĂŢILE INSOLVABILITĂŢII GOSPODĂRIEI ŢĂRĂNEŞTI (DE FERMIER)Cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate gospodăriei ţărăneşti de fermier poate

fi înaintată de conducătorul gospodăriei doar cu acordul scris al tuturor membrilor ei. Pe lîngă documentele prevăzute la art.29, al legii insolvabilităţii, conducătorul gospodăriei ţărăneşti (de fermier) anexează la cererea introductivă documente privind:

a) componenţa şi valoarea patrimoniului gospodăriei ţărăneşti (de fermier);b) componenţa şi valoarea bunurilor aflate în proprietatea membrilor gospodăriei, precum şi

sursele acestor bunuri;c) mărimea veniturilor estimate pentru încheierea sezonului de lucrări agricole.în caz de intentare a procesului de insolvabilitate gospodăriei ţărăneşti (de fermier), la masa debitoare

se atribuie bunurile aflate în proprietatea comună a membrilor gospodăriei, inclusiv plantaţiile, instalaţiile de irigare, animalele productive şi de lucru, păsările, tehnica şi utilajele, mijloacele de transport, inventarul şi alte bunuri, procurate pentru gospodăria ţărănească (de fermier) din mijloacele comune ale membrilor gospodăriei, precum şi dreptul de arendă a terenurilor şi alte drepturi patrimoniale proprietate a debitorului, care pot fi evaluate în bani. Bunurile membrilor gospodăriei ţărăneşti (de fermier), precum şi alte bunuri proprietate pentru care există probe că ele au fost procurate din venituri ce nu sînt proprietate comună a membrilor gospodăriei, nu se includ sau, respectiv, se exclud din masa debitoare.

în cadrul procesului de insolvabilitate al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), bunurile imobile din masa debitoare (inclusiv drepturile patrimoniale privind aceste bunuri) pot fi vîndute doar la licitaţie, cu condiţia obligatorie de menţinere a destinaţiei bunurilor vîndute.

54