17
Conf. univ. dr. Andreea-Teodora Stdnescu Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuregti Drept comercial Gontracte profesionale I til"itntn i,t-@ r 2017-

Drept comercial. Contracte profesionale - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/798/Drept comercial. Contracte profesionale - Andreea... · Drept comercial. Contracte profesionale

  • Upload
    others

  • View
    108

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Drept comercial. Contracte profesionale - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/798/Drept comercial. Contracte profesionale - Andreea... · Drept comercial. Contracte profesionale

Conf. univ. dr. Andreea-Teodora StdnescuFacultatea de Drept, Universitatea din Bucuregti

Drept comercialGontracte profesionale

I til"itntni,t-@r 2017-

Page 2: Drept comercial. Contracte profesionale - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/798/Drept comercial. Contracte profesionale - Andreea... · Drept comercial. Contracte profesionale

Cuprins

Capitolul L Teoria generald a obtigatiilor. Particularitdfi aleobligatiilor ndscute in exploatarea unei intreprinderi_$ 1. Conceptul de ,,obligalie ndscutd in exerciliul activitdlii

unei intreprinderi" 1

1

1

1.1. Precizdri preliminare

1.2. Semnificatia termenului,,obligatie',

1.3. Semnificatia sintagmei,,exploatarea uneiintreprinderi"

1.4. Semnificatia notiunii de ,,obliga{ie ndscutdin exploatarea unei intreprinderi"

1.5. lmportanta stabilirii caracterului de obligaliendscuatd in exploatarea unei intreprinderi

$ 2. Particularitdti ale obligatiilor ndscute in exploatareaunei intreprinderi reglementate de Codul civil2.1. Particularitdti ale obligatiilor ndscute in exploatarea

unei intreprinderi in materia incheierii contractelor _ 72.2. Parlicularitdti ale obligatiilor ndscute in exploatarea

unei intreprinderi in materia efectelor contractelor _ I2.3. Particularitdli ale obligatiilor ndscute in exploatarea

uneiintreprinderiin materia solidaritdlii pasive _ 102.4. Parlicularitali ale obligatiilor ndscute in exploatarea

uneiintreprinderiinmateriaexecutdriioblioatiilor 11

$ 3. Particularitdli ale obligatiilor ndscute in exploatarea uneiintreprinderi reglementate de O.G. nr.1312011 gi Legeanr.7212013. Regimuljuridic at dobAnzii tegale gi aldobAnzii convenlionale3.1 . P recizdri preliminare

3.2. Particularitdti cu privire la dobAnda legaldpenalizatoare

3.2.1. Obligatiile care nu decurg din exploatarea uneiintreprinderi cu scop lucrativ

12

12

13

14

163.2,2. Obligatiile dintre profesionigti

Page 3: Drept comercial. Contracte profesionale - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/798/Drept comercial. Contracte profesionale - Andreea... · Drept comercial. Contracte profesionale

Drept comercial. Contracte profesionale

3.2.3. Obligafiile niscute din exploatarea uneiintreprindericu scop lucrativ, in atara celor dintreprofesionigti

3.3. Particularitdli cu privire la dobAnda conventionaldpenalizatoare

3.3.1. Obligatii care nu decurg din exploatarea uneiintreprinderi cu scop lucrativ

3.3.2. Obligatii care decurg din exploatarea uneiintreprinderi cu scop lucrativ

3.4. Particularitdli cu privire la dobAnda legaldremuneratorie

3.4.1. Obligatii care nu decurg din exploatarea uneiintreprinderi cu scop lucrativ

3.4.2. Obligatii care decurg din exploatarea uneiintreprinderi cu scop lucrativ

3.5. Particularitdticonven!ionald

cu privire la dobAnda remuneratorie

3.5.1. Obligatii care nu decurg din exploatareaunei intreprinderi cu scop lucrativ

3.5.2. Obligatii care decurg din exploatarea uneiintreprinderi cu scop lucrativ

$ 4. Particularitdti ale obligaliilor ndscute in exploatareaunei intreprinderi reglementate de Legea nr. 193/2000gi Legea nr.7212013. Regimul juridic al clauzelor abuzive 244.1. lnterdiclia de a insera clauze abuzive, reglementatd

de Legea nr. 193/20004.1.1. Domeniulde aplicare at Legii nr. 193/2000 _ 244.1.2. Conceptul de ,,clauzd abuzivi" in reglementarea

Legiinr. 193/20004.1.3. Sanctiunile incidente in cazul includerii de clauze

abuzive in reglementarea Legii nr. 193/2000 _ 314.1.4. Aspecte procedurale cu privire la aplicarea

sanctiunilor care decurg din inserarea de clauzeabuzive in contracte, in reglementarea Legiinr.193/2000 35

19

20

20

21

2'l

22

22

22

23

23

24

28

Page 4: Drept comercial. Contracte profesionale - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/798/Drept comercial. Contracte profesionale - Andreea... · Drept comercial. Contracte profesionale

Cuprins XI

4.2. lnterdiclia de a insera clauze abuzive reglementatdde Legea nr.72120134.2.1. Domeniul de aplicare al Legii nr.

4.2.2. Conceptul de ,,clauz6, abuzivd" in72t2013 _reglementarea

37

37

41

Legii nr.72120134.2.3. Sancliunile incidente in cazul includerii de clauze

abuzive in reglementarea Legii nr.72/20134.2.4. Aspecte procedurale cu privire la aplicarea

sancliunilor care decurg din inserarea de clauzeabuzive in contracte, in reglementarea Legiinr.7212013

$ 5. Particularitdli ale obligaliilor ndscute in exploatarea uneiintreprinderi reglementate de Codul de procedu16, civild- 42

Capitolul al ll-lea. Contracte traditional civile incheiate inexploatarea unei intreprinderi. Particularititi reglementateprin Codulcivil

41

$ 1. Precizdri preliminare

$ 2. Contractul de vAnzare

$ 3. Contractul de schimb

$ 4. Contractul de localiune

$ 5. Contractul de antreprizd

$ 6. Contractul de societate

$ 7. Contractul de mandat

$ L Contractul de depozit

$ 9. Contractul de imprumut

$ 10. Contractul de rentd viagerd

$ 11. Contractul de intretinere

$ 12. Contractul de joc ai de pariu

$ 13. Contractul de tranzaclie

Capitolul al lll-lea. Contractul de furnizare in reglementareaCoduluicivil$ 1. Sediul materiei

$ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul de

46

46

47

49

49

50

51

52

53

54

55

56

5657

58

58

59furnizare

Page 5: Drept comercial. Contracte profesionale - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/798/Drept comercial. Contracte profesionale - Andreea... · Drept comercial. Contracte profesionale

xil Drept comercial. Contracte profesionale

$ 3. Calificarea unui contract drept contract de furnizare_3.1. Definilia contractului de furnizare3.2. Obiectul contractului de furnizare

$ 4. Pd(ile contractului de furnizare

$ 5. lncheierea contractului de turnizare5.1. Condiliile de validitate in materia contractului

de furnizare5.2. Condiliile referitoare la proba contractului

de furnizare5,3. Condiliile referitoare la opozabilitatea fatd de terli

$ 6. Caracterele juridice ale contractului de furnizare$ 7. Efectele contractului de furnizare

$ B. Rdspunderea fundamentatd pe nerespectareacontractului de furnizare

$ 9. lncetarea contractului de furnizare

$ 1 0. S u bcontractarea f urnizdrii (su bf u rn izarea)10.1 . Definitia subfurnizdrii10.2. Temeiul juridic al subfurnizdrii

Capitolul al lV-lea.Contractul de report in reglementareaCoduluicivil$ 1. Sediul materiei

$ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractulde report

$ 3. Calificarea unui contract drept contract de report3.1. Definilia contractului de report3.2. Obiectul contractului de report

$ 4. Pdrlile contractului de report

$ 5. incheierea contractului de report5.1. Condiliile de validitate in matoril conlrnctului

de report5.2. Condiliile referitoare la proltir r;orrlrirr;lrrlrriclc report _5.3. Condi!iile referitoare la o1'rozirlrilitirloir lir[;i

de terti a contractului de roporl

$ 6. Caracterele juridice ale corrtrirr:lrrlltt rlrr rol rorl

60

60

60

63

65

66

67

68

68

70

72

72

72

72

73

77

77

82

86

86

8691

91

92

94

9494

Page 6: Drept comercial. Contracte profesionale - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/798/Drept comercial. Contracte profesionale - Andreea... · Drept comercial. Contracte profesionale

Cuprins

$ 7. Efectele contractului de report_ 96

$ 8. Rdspunderea fundamentatd pe nerespectareacontractului de report 103

$ 9. lncetarea contractului de report_ 103

Capitolul al V-lea. Contractul de comision in reglementareaCoduluicivil 105

xilt

$ 1 . Sediul materiei l05$ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul

de comision 106

106

106

107

109

110

111

113

113

$ 3. Calificarea unui contract drept contract de comision_3.1. Definilia contractului de comision

$ 5. incheierea contractului de comision

5.2. Conditiile referitoare la proba contractului

5.3. Condiliile referitoare la opozabilitatea fatd

$ 6. Caracterele juridice ale contractului de comision

$ 7. Efectele contractului de comision

$ 8. Rdspunderea fundamentatd pe nerespectareacontractului de comision

3.2. Obiectul contractului de comision_I4. Pdrtile contractului de comision

5.1. Condiliile de validitate in materia contractuluide comision

de comision

de te(i a contractului de comision

_ 114116

$ 9. lncetarea contractului de comision

Capitolul al Vl-lea. Contractul de consignalie inreglementarea Codului civil

$ 1. Sediul materiei

$ 2. Aspecte de drept tranzitoriu releritoare la contractulde consignalie

$ 3. Calificarea unui contract drept contrar:l dc r:onsignalie- 127

3.1. Definilia contractului de consigrtitlic 127

3.2. Obiectul contractului de consigtlt[io - 127

124

125

126126

127

Page 7: Drept comercial. Contracte profesionale - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/798/Drept comercial. Contracte profesionale - Andreea... · Drept comercial. Contracte profesionale

XIV Drept comercial. Contracte profesionale

$ 4. Pdrlile contractului de consignatie

$ 5. incheierea contractului de consigna{ie5.1. Condifiile de validitate in materia contractului

de consignatie5.2. Conditiile referitoare la proba contractului

de consignatie5.3. Condiliile referitoare la opozabilitatea fatd de terti

a contractului de consignatie

$ 6. Caracterele juridice ale contractului de consignalie$ 7. Efectele contractului de consignalie _$ 8. Rdspunderea fundamentatd pe nerespectarea

contractului de consignatie

$ 9. lncetarea contractului de consignalie

Capitolul al Vll-lea. Contractul de agentie ?n reglementareaCoduluicivil

130

131

131

134

134134136

155

155

156$ 1 . Sediul materiei 156$ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul

de agentie

$ 3. Calificarea unui contract drept contract de agentie_3.1. Definitia contractului de agentie3.2. Obiectul contractului de agentie

$ a. Parlile contractului de agenlie$ 5. lncheierea contractului de agentie

5.1. Condiliile de validitate in materia contractuluide agen!ie

5.2. Conditiilede agenlie

referitoare la proba contractului

5.3. Condiliile referitoare la opozabilitatea fatd de terlia contractului de agentie

$ 6. Caracterele juridice ale contractului de agentie$ 7. Efectele contractului de agentie

$ 8. Rdspunderea fundamentatd pe nerespectareacontractului de agenlie

$ 9. incetarea contractului de agenlie

157

158

158

158

162163

163

165

166

166

168

178

179

Page 8: Drept comercial. Contracte profesionale - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/798/Drept comercial. Contracte profesionale - Andreea... · Drept comercial. Contracte profesionale

Cuprins XV

Gapitolul al Vlll-lea. Contractul de intermedierein reglementarea Codului civil$ 1. Sediul mate

S 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractulde intermediere

$ 3. Calificarea unui contract drept contractde intermediere

3.1. Definilia contractului de intermediere

3.2. Obiectul contractului de intermediere

$ a. Pd(ile contractului de intermediere

$ 5. lncheierea contractului de intermediere

5.1. Condiliile de validitate in materia contractuluide intermediere

5.2. Condiliile referitoare la proba contractuluide intermediere

5.3. Condiliile referitoare la opozabilitatea faldde terti a contractului de intermediere

$ 6. Caracterele juridice ale contractului de intermediere

-$ 7. Efectele contractului de intermediere

-

$ 8. Rdspunderea fundamentate pe nerespectareacontractului de intermediere

$ 9. lncetarea contractului de intermediere

Capitolul al lX-lea. Contractul de cont curent inreglementarea Codului civil

3.1. Definilia contractului de cont curent

3.2. Obiectul contractului de cont curent

180

180

180

181

181

181

182183

183

185

185

185

187

190

190

191

$ 1 . Sediul materiei l9l$ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractul

de cont curent 191

191

191

192'193

193

194

$ 3. Calificarea unui contract drept contract de cont curent_

$ . Pd(ile contractului de cont curent

$ 5. incheierea contractului de cont curent

5.1. Condiliile de validitate tn materia contractuluide cont curent

Page 9: Drept comercial. Contracte profesionale - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/798/Drept comercial. Contracte profesionale - Andreea... · Drept comercial. Contracte profesionale

XVI Drept comercial. Contracte profesionale

5.2. Condiliile referitoare la proba contractuluide cont curent

5.3. Condiliile referitoare la opozabititatea fatdde terli a contractului de cont curent

196

197

198

213213

215215

220

222

$ 6. Caracterele juridice ale contractului de cont curent 197

$ 7. Efectele contractului de cont curent

$ 8. Rdspunderea fundamentatd pe nerespectareacontractului de cont curent

$ f. incetarea contractului de cont curent

Capitolul al X-lea. Contractul de cont curent bancarin reglementarea Codului civil$ 1. Sediul materiei

$ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractulde cont curent bancar

$ 3. Calificarea unui contract drept contract de contcurent bancar3.1.Definitiacontractuluidecontcurentbancar-2223.2. Obiectul contractului de cont curent bancar 222

$ 4. PdrJile contractului de cont curent bancar 223$5.lncheiereacontractuluidecontcurentbancar-224

5.1. Condiliile de validitate in materia contractuluide cont curent bancar 225

5.2. Condiliile referitoare la proba contractului de contcurent bancar 226

5.3. Condiliile referitoare la opozabilitatea fatd de terfia contractului de cont curent bancar

$ 6. Caracterele juridice ale contractului de cont curentbancar

$ 7. Efectele contractului de cont curent bancar

$ 8. Rdspunderea fundamentate pe nerespectareacontractului de cont curent bancar

226

227

227

229$ 9. incetarea contractului de cont curent bancar 2gO

Page 10: Drept comercial. Contracte profesionale - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/798/Drept comercial. Contracte profesionale - Andreea... · Drept comercial. Contracte profesionale

Cuprins XVII

Capitolul al Xl-lea. Contractul de depozit bancar inreglementarea Godului civil

$ 1. Sediul materiei

$ 2. Depozitul bancar de fonduriin reglementareaCodului civil

$ 3. Depozitul bancar de titluri in reglementareaCoduluicivil

Capitolul al Xll-lea. Contractul de facilitate de creditin reglementarea Codului civil$ 1. Sediul materiei

$ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractulde facilitate de credil

$ 3. Calificarea unui contract drept contract de facilitatede credit3.1.Defini!iacontractuluidefacilitatedecredil-2423.2, Obiectul contractului de facilitate de credit 242

$ 4. Pdrlile contractului de facilitate de credit 243

$5.lncheiereacontractuluidefacilitatedecredit-2445.1. Condiliile de validitate in materia contractului de

facilitate de credit

231

231

234

235

237237

240

242

244

246

246

246

248249

250250

251

5.2. Condiliile referitoare la proba contractului defacilitate de credit

5.3. Condiliile referitoare la opozabilitatea fald de terli acontractului de facilitate de credit

$ 8. Rdspunderea fundamentatd pe nerespectareacontractului de facilitate de credit

$ f. incetarea contractului de facilitate de credit

Capitolul al Xlll-lea.Contractul de inchlrlere a casetelorde valoriin reglementarea Codului clvll$ 1. Sediul materiei

$ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoaro la r:ottlrnr:lulde inchiriere a casetelor de valori

$ 6. Caracterele juridice ale contractului de facilitatede credit 246

$ 7. Efectele contractului de facilitate de credit

Page 11: Drept comercial. Contracte profesionale - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/798/Drept comercial. Contracte profesionale - Andreea... · Drept comercial. Contracte profesionale

XVIII Drept comercial. Contracte profesionale

$ 3. Calificarea unui contract drept contract de inchirierea casetelor de valori3.1. Definilia contractului de inchiriere a casetelor

de valori 2523.2. Obiectul contractului de inchiriere a casetelor

de valori

$ 4. Pdrlile contractului de ?nchiriere a casetelor de valori_ 253$ 5. incheierea contractului de inchiriere a casetelor

de valori 2545.1. Gondiliile de validitate in materia contractului

de inchiriere a casetelor de valori 2555.2. Condiliile referitoare la proba contractului

de inchiriere a casetelor de valori5.3. Condiliile referitoare la opozabilitatea fatd de terli

a contractului de inchiriere a casetelor de valori _ 256$ 6. Caracterele juridice ale contractului de inchiriere

a casetelor de valori 256$ 7. Efectele contractului de inchiriere a casetelor de valori _ 257

$ 8. Rdspunderea fundamentatd pe nerespectareacontractuluideinchiriereacasetelordevalori-258

$ f. incetarea contractului de inchiriere a casetelor de valori ZSg

Gapltolul al XIV-lea. Operatiunea de leasing inreglementarea O.G. nr. 51 11997

$ 1. Sediul materiei

$ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la operaliuneade leasing

$ 3. Calificarea unui contract drept operaliune de leasing _3.1. Definilia gi natura juridicd a operatiunii de leasing_3.2. Obiectul operaliunii de leasing

$ a. Pir[ile operaliunii de leasing

$ 5. incheierea operaliunii de leasing_5.1. Condiliile de validitate in materia operaliunii

de leasing

260260

260260260264269269

5.2. Condiliile referitoare la proba operaliunii de leasing _ 272

Page 12: Drept comercial. Contracte profesionale - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/798/Drept comercial. Contracte profesionale - Andreea... · Drept comercial. Contracte profesionale

Cuprins XIX

5.3. Condiliile referitoareoperaliuniide leasing

$ 6. Caracterele juridice ale

la opozabilitatea fald de terli a272

ooeratiunii de leasinq 273

$ 7. Efectele operaliunii de leasing

$ 8. Rdspunderea fundamentatd pe nerespectareaoperaliunea de leasing

$ f. incetarea operaliunii de leasing

Contractul de francizi in reglementareaCapitolul alXV-lea.O.G. nr.541997

275

283284

286286$ 1. Sediul materiei

$ 2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractuldetrancizd 2S6

$ 3. Calificarea unui contract drept contract de francize

-3.1. Definilia contractului de francizd

3.2. Obiectul contractului de francizd

$ 4. Parlile contractului de francizd

$ 5. incheierea contractului de trancizd

5.1. Condiliile de validitate in materia contractuluide francizd

5.2. Condiliile referitoare la proba contractuluide francizd

5.3. Condiliile referitoare la opozabilitatea faldde terti a contractului de francizd

$ 6. Caracterele juridice ale contractului de francizl.

$ 7. Efectele contractului de francizd

$ 8. Rdspunderea fundamentatd pe nerespectareacontractului de francizd

$ f . incetarea contractului de francizd

$ 10. Contracte conexe gi clauze speciale alecontractului de francizd

286286287

289289

289

292

293293295

297

297

298

301Bibliografie

Page 13: Drept comercial. Contracte profesionale - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/798/Drept comercial. Contracte profesionale - Andreea... · Drept comercial. Contracte profesionale

Capitolul l.Teoria generali a obligaliilor.

Particularitili ale obligaliilor ndscutein exploatarea unei intreprinderi

5 1. Conceptul de ,,obligalie niscuti ?n exerciliul activititiiunei intreprinderi"

7. 7. Precizd ri preli mi no re

1. Pentru a configura sensul conceptului de ,,obligafie ndscutd inexploatarea uneiintreprinderi"tlltrebuie clarificate semnificatiile terme-nului ,,obligatid', respectiv ale sintagmei,,exploatarea uneiintreprinderl'.Apoi trebuie analizal care este rezultatul aldturdrii celor doi termeni.Aceastd ultimd analizi va avea ca efect definirea conceptului de,,obligaliendscutd in exploatarea unei intreprinderi".

7.2. Semnificalio termenului,,obligafie"

2. Pentru a configura semnificalia termenului ,,obligalie" trebuieavute in vedere dispoziliile Codului

";u;1izt gi doctrina in materie. AvAnd

in vedere prevederile art. 1 164 C. civ.l3l gi literatura de specialitatet+l,

11l Cu privire Ia teoria generald a obligaliilor nescute in exploatarea uneiintreprinderi, cu evidenlierea particularitdlilor acestor obligalii, a se vedeaA.-T. SrArvescu, Contracte profesionale speciale in reglementarea noului Codcivil, Ed. Hamangiu, Bucuregti, 2015, p. 1-43.

l'zl Codul civil din 2009, republicat in M. Of. nr. 505 din 15 iulie 201 1 , cu ultimamodificare adusd prin Legea nr. 13812014, publicatd in M. Of. nr.753 din 16octombrie 2014.

t3l Pentru un comentariu cu privire la art. 1 164 C. civ., a se vedea A.A. Motse ,

Comentariu cu privire Ia art. 1164 C. civ., in Fr.-A. Bnrns, E. CHelnnu, R. Corusrnru-

rNovrcr, L Mncover (coord.), Noul Cod civil. Comsnlariu po articole, ed. a 2-arevdzutd gi addugitd, Ed. C.H. Beck, Bucuregti, 2014, p. 1287-1288. A se vedeagi D. Cronn, Comentariu cu privire la art. 1164 C. civ., in Nott/ Cod civil. Comen-tarii, doctrind gi jurisprudenfd, vol. ll, Ed. Hamangiu, Bucurtti;ti,2012, p. 391.

Iar G. Bonor, C.A. ArvcHer-escu, Curs de drept civil. Partoit gltunrtrld, ed. a2-a,Ed. Hamangiu, Bucuregti, 2012,p.55 gi 67. A se vodttn qi 1-. [)ot,, l.F. Popn,

S.l. Vrou, Tratat elementar de drept civil. Obligaliile, cxtttktntr ttottltti Cod civil,

Page 14: Drept comercial. Contracte profesionale - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/798/Drept comercial. Contracte profesionale - Andreea... · Drept comercial. Contracte profesionale

Drept comercial. Contracte profesionale

termenul ,,obligatie" cunbagte doud sensu ri: un sens targ (lato sensu) giunul restrAns (stricto sensu).

Lato sensu, obligatla esle raportul juridic obtigalionaL respectivlegdtura de drept in virtutea cdreia debitorul este linut sd procure oprestalie creditorului, iar acesta are dreptul sd oblind prestalia datoratd(art.1164 C. civ.).

stricto sensrJ, obligafia este latura pasivd a acestui raporf, respectivindatorirea debitorului de a procura o prestalie creditorutui.

Pornind de la continutul prestaliei la care are dreptul creditorul,obligaliile (stricto sensu) au fost clasificate in trei categorii:

a) obligalii de a da;

b) obligalii de a face;

c) obligalii de a nu facetll.

Obligafiile de a da sunt acele obligalii care presupun o prestatieconstAnd in transmiterea sau constituirea unui drept rea[z]. Aga cums-a ardtat in literatura de specialitate, de obicei, aceste obligalii nu suntpersistente in timp, executandu-se imediat ce se nasc. cu toate acestea,existenla unor obligalii de a da persistente in timp nu este exclusdr3t.

Ed. Universul Juridic, Bucuregti, 2012,p. 12-19:L. pop, l.F. popn, S.l. Vrou, Cursde drept civil. Obligaliile, Ed. Universul Juridic, Bucuregti, 2015, p. 11.

111 G. Bonol, C.A. Ar'rcnelescu, Curs de drept civil. partea generald, ed. a2-a,Ed. Hamangiu, Bucuregti, 2012, p.67. A se vedea gi L. pop, l.F. popn, S.l. Vrou,Tratat elementar de drept civil. obligaliile, conform noutui cod civil, Ed. UniversulJuridic, Bucuregti, 2012, p. 17; L. Poe, l.F. popn, S.l. Vrou, Curs de dreptcivil. Obligaliile, Ed. Universul Juridic, Bucuregti, 2015, p. 14.

I2r G. Bonor, C.A. Aruoner_escu, Curs de drept civit. parlea generatd, ed. a2-a,Ed. Hamangiu, Bucuregti, 2012, p.67-68. Cu titlu de exemplu: a) constituieobligalie de a da constdnd in transmiterea unui drept real obligalia asumatdde cdtre vdnzdlor, de a transmite dreptul de proprietate asupra luclului vdndut;b) constituie obligaJie de a da constand in constituirea unui drept real obligaliaasumatd de cdtre imprumutat, de a constitui un drept de ipotecd asupra unuibun in favoarea imprumutdtorului.

A se vedea gi c. srArescu, c. Binsnr.r, Drept civil. Teoria generald a obligatiilor,ed. a lX-a, Ed. Hamangiu, Bucuregti,2008, p.3; L. poe, LF. popn, S.l. Vrou, *atafelementarde drept civil. obligaliile, conform noului cod civil, Ed. Universul Juridic,Bucuregti, 2012, p.17; L. Pop, l.F. Popn, S.l. Vrou, Curs de drept civit. Obtigaliile,Ed. Universul Juridic, Bucuregti, 2O15, p. 14.

t31G. Bonor, C.A. Ar.rcHer_escu, Curs de drept civit. partea generald, ed. a2-a,Ed. Hamangiu, Bucuregti, 2aQ, p.68. cu tiilu de exemplu, constituie situatii in

Page 15: Drept comercial. Contracte profesionale - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/798/Drept comercial. Contracte profesionale - Andreea... · Drept comercial. Contracte profesionale

l Obligalii nescute in S

Obligalia de a da nu se confundd cu obligalia de a preda un bun gi,

r;a reguld, nici nu o conline pe aceasta din urmdl1l.

Obligafiile de a face sunt acele obligalii care presupun o prestaliepozitivd, alta decAt cea specificd unei obligalii de a dal2t.

Obligaliile de a nu face sunt acele obligatii care presupun o prostalio

negativd, adicd ablinerea de la ceva ce ar fi putut face in absenla asunthriiobligatiefst.

r;are obligalia de a da nu este executatd la momentul la care a fost asunliltn,ipoteze precum: a) situalia in care pdrlile raportului juridic obligalional convinca transferul proprietalii asupra unui bun individual determinat sd aibd loc la un

rnoment ulterior asumdrii obligaliei; b) situalia in care pdrtile raportului juridic

obligational convin transferul proprietdlii asupra unor bunuri de gen.

A se vedea gi L. Poe, l.F. Popn, S.l. Vrou, Tratat elementar de drept civil.Obligaliile, conform noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureqti, 2012, p.17;L. Pop, LF. Popn, S.l. Vrou, Curs de drept civil. Obligaliile, Ed. Universul Juridic,Bucuregti,2015, p. 15.

l1l Cu toate acestea, obligalia de a strdmuta proprietatea (obligalie de a da)

implicd gi obligalia de a preda lucrul gi de a-l conserva pAnd la predare [art. 1483

alin. (1) C.civ.l, iar obligalia de a strdmuta proprietatea, in privinla imobilelorinscrise in cartea funciard, implicd gi obligalia de a preda inscrisurile necesarepentru efectuarea inscrierii [art. 1483 alin. (2) C.civ.] - G. Bonot, M.M' Ptvr.:rcEnu

(coord.), Fige de drept civil, Ed. Hamangiu, Bucureqti, 2016, p. 19'I2r G. Bonor, C.A. Ar.reHer-escu, Curs de drept civil. Partea generald, ed. a2-a,

Ed. Hamangiu, Bucuregti, 2012, p.68. Cu titlu de exemplu, constituie obligaliide a face: obligatiile de a executa o lucrare, de a presta un serviciu sau de apreda un bun.

A se vedea gi C. SrArescu, C. Binsnr'r, Drept civil. Teoria generald a obligaliilor,ed. a lX-a, Ed. Hamangiu, Bucuregti, 2008, p. 3; L. Pop, l.F. Popn, S.l. Vrou, Irafatelementar de drept civil. Obligaliile, conform noului Cod civil, Ed. Universul Juridic,Bucuregti, 2O12, p.17; L. Poe,l.F. Popn, S.l. Vrou, Curs de drept civil. Obligaliile,Ed. Universul Juridic, Bucuregti, 201 5, p. 14; P. Vnsrlescu, Drept civil. Obligalii. lnreglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuregti, 2012, p.2-3'

l3l G. Bonor, C.A. ArueHrr-escu, Curs de drept civil. Patlea generald, ed. a2-a,Ed. Hamangiu, Bucuregti, 2012,p.68. Cu titlu de exemplu, constituie obligaliidea nu face: obligalia asumatd de cdtre un imprumutat de a nu instrdina un bun (pe

care l-ar fi putut instrdina) pAnd cAnd nu se va efectua plata cdtre imprumutdtor.A se vedea gi C. SrArEscu, C. Binsnr.r, Drept civil. Tt'toria generald a obligaliilor,

ed. a lX-a, Ed. Hamangiu, Bucuregti,2008, p.3-4; L. Por', l.F. Popn, S.l. Vtou, ?atafelementar de drept civil. Obligaliile, conform noului Cod t;lvil, Eci. Universul Juridic,Bucuregti, 2O12,p. 'l 8; L. Pop, l.F. Popn, S.l. Vrotr, etrr.r- r/o dropl c:ivil. Obligaliile,Ed. Universul Juridic, Bucuregti,2015, p. 15.

Page 16: Drept comercial. Contracte profesionale - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/798/Drept comercial. Contracte profesionale - Andreea... · Drept comercial. Contracte profesionale

4 Drept comercial. Contracte profesionale

7.3. Semnificotia sintdgmei,,exploatarea unei intreprinderio

3. Pentru a configura semnificatia sintagmei ,,exploatarea uneiintreprindevl"trl, lrebui€ avute in vedere prevederile codului civil. potrivitart. 3 alin. (2) gi (3) c. civ.t2], constituie exploatarea uneiintreprinderiexercitarea sistematicd, de cdtre una ori mai multe persoane, a uneiactivitdli organizate ce constd fn producerea, administrarea sauinstrdinarea de bunuri oriin prestarea de seruicii, indiferent dacd areori nu un scop lucrativ. To[i cei care exploateazl. o intreprindere suntconsiderati p rofesi on i gtlsl.

4. Pornind de la prevederile art. 3 C. civ., pentru a fi in prezenlaexploatdrii uneiintreprinderigi, pe cale de consecinld, a unuiprofesionist,o persoandfizicd sau juridicdtrebuie sdindeplineascd urmdtoarele conditii:

a) sd desfdgoare, din punct de vedere juridic, o activitate. Aceastapresupune, in primul rdnd, sd aibd loc desfdgurarea fizicd a unei activitdti,adicd sd aibd loc realizarea unor operatiuni materiale gijuridice constituindcontinutul constitutiv al activitdtiitat. in al doilea rdnd, condilia presupune

t1l Cu privire la notiunea de,,intreprindere',, a se vedea Gu., pleenen, Drepfcomercial. lntreprinderea, Ed. C.H. Beck, Bucuregli,2012,p.36-42:GH. preenea,lntroducere in Dreptul contractelor profesionale, Ed. c.H. Beck, Bucuregti, 201 1,p.21-48; Gn. Prpenen, Profesionistul giintreprindereasa,inC.J. nr.1/2012,p.19-24.

I2l Pentru un comentariu cu privire la art. 3 C. civ., a se vedea GH. prpenen,comentariu cu pivire la aft. 3 c. civ.,?n Fr-.-A. Bnrns, E. cneuau, R. corusrerurrruovrcr,l. Mncover (coord.), Noul cod civil. comentariu pe articole, ed. a2-a revdzutd giaddugitS, Ed. C.H. Beck, Bucuregti, 2014, p. S-12. A se vedea 9i M. ArnAsrr.rre,comentariu cu privire la art. s c. civ.,in Nout cod civit. comeniarii, doctrind gijurisprudenld, vol. l, Ed. Hamangiu, Bucuregti, 2012,p.7-9.

rsrCu privire la noliunea de ,,profesionist',, a se vedea Gr-r. peeaea, Dreptcomercial. lntreprinderea, Ed. C.H. Beck, Bucuregti,2O12,p.32-36; Gn. preenen,lntroducere in Dreptul contractelor pro{esionale, Ed. c.H. Beck, Bucuregti, 201 1,p. 15-48; S. ArveHeru, Drept comercial. Profesionigtii-comercianli, Ed. C-H. Beck,Bucuregti, 2013, p. 1; GH. Preenee, profesionisiut gi intreprin'derea sa, in C.J.nr.1/2O12, p.19-24.

tq condilia implicd realizarea acelor operatiuni materiale gi/sau juridice fdrd decare nu s-ar putea considera cd se desfdgoard activitatea aleasd. Exemplificativ,pentru desfdgurarea activitdlii de producere de inghefatd trebuie desfdgurateoperaliuni precum cumpSrarea de bunuri, respectiv ingredientele necesare pentrua se produce inghelata (operatiune juridicd) gi combinarea materiald a bunurilor,astfelincdt sd se oblind produsulfinit (operaliune materiald). Fdrd aceste operatiuninu putem fi in prezenla desfdgurdrii activitdfii de producere de inghelaid.

Page 17: Drept comercial. Contracte profesionale - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/798/Drept comercial. Contracte profesionale - Andreea... · Drept comercial. Contracte profesionale

l. Obligalii nescute in exploatarea unei intreprinderi

asumarea, din punct de vedere iuridic, a desfdgurdriifizice a activitdfii,adicd acceptarea rdsfrAngerii asupra sa a tuturor consecinlelor desfdgurdrii

lizice a activitdlii;

b) activitatea sd constea in producerea, administrarea sau instrdinareade bunuri oriin prestarea de seruicii;

c) sd desfdgoare o activitate in mod sistematic, adicf sd desfAgoaroactivitatea in mod repetat, astfel incAt sii creeze aparen,ta de continuitatoa desfdgurdrii saletll;

d) sd desfdgoare o activitate cu caracter organizat, adicd sd roallzozooperaliuni materiale gijuridice care sd depdgeascd minimul materlal saulegal ce trebuie exercitatpentru a se indeplini condilia desfdgurdrii unoiactivitdtit2r, deci activitatea trebuie sd aibd caracter complex.

tlt Condi,tia nu implicd desfdgurarea activitdlii de un anumit numdr de ori sauo anumitd perioadd de timp predefinitd. Ceea ce este esenlial este ca persoanacare realizeazd operaliunile materiale gi juridice sd creeze aparenla cd se afld

,,in stare permanentd de ofertd", cd este ,,activd" in domeniul specific activitdliialese. Pentru a obline acest rezultat este necesard realizarea operaliunilor materialegi juridice caracteristice activitSlii o perioadd mai micd sau mai mare, in funcliede specificul acesteia. Astfel, prin natura lor, anumite activitdli pot fi desfdguratedoar intr-o anumitd perioadd de timp. lntreruperea desfagurdrii activitdtii in afaraperioadei specifice nu poate conduce la pierderea caracterului sistematic.

t'?r Condi,tia implicd o analizl. comparativd a operaliunilor materiale gi juridicerealizate gi a celor constituind minimul material gi legal necesar pentru a desfdgurao activitate.

in primut rAnd, trebuie stabilit dacd in absenla unei anumite categorii deoperaliuni s-ar fi putut realiza, din punct de vedere material, activitatea (adicddacd ie depdgegte minimul material de operaliuni). in situatia unui rdspunsafirmativ, activitatea este una complexd. Exemplificativ, in situalia desfdgurdriiunei activitSli de producere de inghelatd, dacd se realizeazd gi activitdli decercetare in vederea credrii unor tipuri noi de inghelata, activitatea are caractercomplex. Astfel, producerea de inghelatd se poate realiza, din punct de vederematerial, gi in absenla activitdlii de cercetare. De aceea, realizarea 9i acestoroperaliuni conduce la calificarea activitdlii de producere de inghelatd ca avAndcaracter complex.

in at doitea rAnd, lrebuie observat cd, in anumite situalii, in legdturd cudesfdgurarea unor activitdli, legea impune respectarea unor obligalii care conducla desfdgurarea unor activitdti conexe activitdlii principale. Desfdgurarea acestorase incadreazd in minimul necesar al exercitdrii activitdtii principale, alcdtuindminimul legal de operaliuni. Exemplificativ, in sarcina celor ce desfdgoard activitdlipot fi impuse obligalii fiscale, ce implicd desfdgurarea unor activitdli de linere a