of 23 /23
Evropska unija – “predistorija” Prof.dr Tanja Miščević Fakultet političkih nauka, Beograd

Evropska unija - predistorija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

a

Citation preview

Page 1: Evropska unija - predistorija

Evropska unija – “predistorija”

Prof.dr Tanja Miščević

Fakultet političkih nauka, Beograd

Page 2: Evropska unija - predistorija

Sadržaj prezentacije

Osnovni pojmovi procesa evropske integracije:– Nadnacionalnost/supranacionalnost

– Integracija

Definisanje Evropske unije - medjunarodna organizacija, država ili nešto treće

Pojava ideje integracije u Evropi

Page 3: Evropska unija - predistorija

I. Osnovni pojmovi procesa evropske integracije

za razliku od tipične medjunarodne organizacije (forumi za pregovaranje, organi sastavljeni od država članica, odluke neobavezujuće - preporuke) javlja se nadnacionalnost

Nadnacionalno/supranacionalno/naddržavno– Vlast koja je iznad vlasti nacionalne države– Organizacija ovog tipa ima više zakonodavnih ovlašćenja

prema državama– Njeno pravo je direktno primenjivo

Page 4: Evropska unija - predistorija

Odlike nadnacionalnosti

Odluke organizacije obavezuju članice Organi koji ih donose ne zavise u potpunosti od

država članica Ovlašćenje organizacije da donosi direktno

primenjiva pravila za sva fizička i pravna lica Finansijska (makar i ograničena) autonomija Nema jednostranog povlačenje iz članstva

Page 5: Evropska unija - predistorija

Pravni problemi koje stvara nadnacionalnost

Problem razgraničenja ovlašćenja– Nadnacionalna organizacija v. suverena država

(horizontalno i vertikalno)

Obim ovlašćenja– Kako definisati koja ovlašćenja ima koji organ

Medjusobni odnos organa– Problem balance of power

Page 6: Evropska unija - predistorija

Nadnacionalnost neophodna zbog integracije!

Integracija je vid udruživanja država koji podrazumeva prenos značajnih ovlašćenja na organizaciju

Obeležje prvog stuba EU Drugi i treći stub – medjudržavna saradnja Celokupan proces se naziva proces

evropske integracije

Page 7: Evropska unija - predistorija

TEU – tri stuba Unije

Tri evropskajednice CFSPCFSP JHAJHAINTEGRACIJA INTEGRACIJA Opšte nadležnostiOpšte nadležnosti:Unutrašnje tržišteEMUSocijalna pitanjaRegionalne politikeŽivotna sredinaSpoljni trgovinski odnosiTransportKonkurencijaKomunitarni metod Komunitarni metod odlučivanjaodlučivanja:Savet, EK i EPKvalifikovana većinaKvalifikovana većinaObavezujuće i direktno Obavezujuće i direktno primenjive odlukeprimenjive odluke

Nadležnost Suda Nadležnost Suda pravdepravde

MEDJUVLADINA MEDJUVLADINA SARADNJASARADNJAOpšta nadležnostOpšta nadležnost:Saradnja u oblasti spoljnepolitike i bezbednostiSavet odlučuje Savet odlučuje jednoglasnojednoglasno

Primena mera većinskiPrimena mera većinski

OdlukeOdluke:Zajednički stavoviZajedničke akcije

Ograničena uloga EK i Ograničena uloga EK i EPEP

Sud pravde nema Sud pravde nema nadležnostnadležnost

MEDJUVLADINA SARADNJAOpšta nadležnostOpšta nadležnost: Politike azila, Imigracija,Policijska saradnja, Pravosudje,VizeSavet odlučuje Savet odlučuje jednoglasnojednoglasno

OdlukeOdluke:Zajedničke akcijezajednički stavovikonvencije

Ograničena uloga EK i Ograničena uloga EK i EPEP

Sud nema nadležnostSud nema nadležnost

Page 8: Evropska unija - predistorija

Faze integracije

Zona slobodne trgovine (Free Trade Area) Carinska unija (Customs union) Zajedničko/jedinstveno tržište (Common

Market) Ekonomska i monetarna unija (Economic and

Monetary Union) Politička unija (Political Union)

Page 9: Evropska unija - predistorija

Zona slobodne trgovine (Free Trade Area)

Slobodno kretanje roba medju članicama– Zadržavaju sopstvenu trgovinsku politiku (carine,

kvote, necarinske barijere)– Nedostatak – pravila o poreklu robe kojom se u

okviru zone države štite od trećih država– Primeri:

EFTA NAFTA

Page 10: Evropska unija - predistorija

Carinska unija

Zajednička spoljna carina i sistem kvota Zajednička trgovinska politika Članovi unije ne smeju imati preferencijalne

trgovinske odnose sa trećim državama Zahteva postojanje nadnacionalnog institucionalnog

okvira Primeri:

– Članice EEC formiraju carinsku uniju 1968.– Mercosur – Argentina, Brazil, Paragvaj, Urugvaj (1991)

Page 11: Evropska unija - predistorija

Zajedničko tržište

Slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i radne snage

Kolokvijalni naziv za EC Pored ovih sloboda EC uvodi i zajedničke politike

podrške zajedničkom tržištu:– Politiku konkurencije,– Koordinaciju u monetarnoj i fiskalnoj politici– Poljoprivrednu politiku (CAP)– Preferencijalne trgovinske sporazume sa bivšim kolonijama

“Projekat 1992” – projekat jedinstvenog tržišta

Page 12: Evropska unija - predistorija

Ekonomska i monetarna unija (EMU)

Jedinstvena valuta Unifikacija monetarne i fiskalne politike Predvidjena Ugovorom iz Mastrihta (1992) Euro novčanice i kovanice od januara 2002 Kriterijumi konvergencije Primeri:

– Jedino Evropska unija

Page 13: Evropska unija - predistorija

Da li je Unija Evropska federacija?

Ona ima neke elemente moderne federacije:– Nadredjeno i direktno obavezujuće pravo– Presudjivanje nezavisnog suda– Sopstvenu profesionalnu birokratiju– Sopstveni legislativni i izvršni proces

Page 14: Evropska unija - predistorija

Istovremeno, nedostaju joj neki instrumenti i mehanizmi da bi bila država:

– Nema pravna sredstva – kontrola i sredstva prinude– Nema finansijska sredstva – budžet EU je 1.13% GDP

njenih članica i ne može samostalno da odredjuje poreze

– Nema odgovarajuće administrativne i tehničke kapacitete (br. službenika polovina gradskih službenika Pariza)

– Ima nadnacionalni institucionalni okvir, ali je i u njemu odlučujuć glas država članica

Page 15: Evropska unija - predistorija

EU ipak medjunarodna organizacija?

Pored nadnacionalnih obeležja, ima i obeležja tipičnih medjunarodnih organizacija – medjuvladina saradnja

Tipične medjunarodne vladine organizacije– Medjunarodni ugovor– Članstvo– Stalni organi– Oblast delovanja– Poseban pravni status

Page 16: Evropska unija - predistorija

Najveća razlika: stalni organi

Osnovno obeležje – nadnacionalnost:– Savet donosi obavezujuće odluke kvalifikovanom

većinom – nema potrebe ratifikacije– Komisija je nezavisna od članica i ima isključivo

pravo na iniciranje odluka– Parlament se bira na direktnim izborima i

učestvuje u legislativnom postupku– Sud pravde je nezavisan i njegove odluke su

obavezujuće za članice

Page 17: Evropska unija - predistorija

Kako nastaje takva nova, specifična tvorevina?

Page 18: Evropska unija - predistorija

Planovi za svetski mir

Idejne (duhovne) preteče medjunarodnog organizovanja

osnovni razlog za pojavu: uspostavljanje i održanje mira

dva osnovna pravca kod ovih ideja:– stvaranje saveza (unija) - negde federacija -

evropskih država– stvaranje sistema kolektivne bezbednosti

Page 19: Evropska unija - predistorija

Osnovna obeležja ovih projekata

nastaju u XV i XVI veku - mada ih ima i nešto ranije (Pjer Diboa, XIII vek)

utopističke ideje državnika (Jirži Podjebrad, Anri IV, vojvoda Sili) i velikih filozofa (opat od Sen Pjera, Ruso, Vilijem Pen, Bentam, Kant)

osnovna ideja: ujedinjenje hrišćanskih država Evrope protiv “nevernika”

Page 20: Evropska unija - predistorija

Pojava ideje integracije u Evropi

Ideja o evropskoj federaciji – Panevropski pokret (između dva rata) - Kudenov-Kaljari– ujediniti Evropu na demokratskim osnovama a

ne osvajanjem

Društvo naroda– Brijanov memorandum 1931. - prvo zvanično

pominjanje ideja integracije

Page 21: Evropska unija - predistorija

Neuspeh ideje u medjuratnom periodu

razloga je više: – ekonomska recesija– jačanje nacionalizma u Evropi– Adolf Hitler

rasprave medju državama o ovom pitanju se ponovo javljaju nakon rata

Page 22: Evropska unija - predistorija

Značaj pokreta otpora

Manifest iz Ventotena (1941) - Altiero Spineli - dekleracija “filozofije pokreta otpora”

prihvaćen od strane svih pokreta (bez obzira na političko opredeljenje)

buduću Evropu vidi bez nacionalnih granica uticaj - ovi pokreti imaju značajnu ulogu u vladama

nakon II svetskog rata

Page 23: Evropska unija - predistorija

Uticaj SAD na proces integrisanja

stalni pozivi saveznicima da se integrišu pomoć slobodnim ljudima od potčinjavanja -

Trumanova doktrina (1947) Maršalov plan (1947) - finansijska (i politička)

pomoć Evropi uz dva uslova:– da i same evropske države učestvuju u

finansiranju– da se medjusobno dogovore oko projekata