of 70 /70
MISTERIJA KABALE ILI OKULTNA HARMONIJA DVA ZAVETA ELIFAS LEVI ' F F F G G G H H H

Elifas Levi - Misterija Kabale

  • Author
    marko

  • View
    751

  • Download
    100

Embed Size (px)

Text of Elifas Levi - Misterija Kabale

MISTERIJA KABALEILI OKULTNA HARMONIJA DVA ZAVETAELIFAS LEVI'FFFGGGHHH A Al lp ph ho on ns se e L Lo ou ui is s C Co on ns st ta an nt t - - L Le es s m my ys st t r re es s d de e l la a K Ka ab bb ba al le e MMIISSTTEERRIIJJAA KKAABBAALLEE I IL LI I O OK KU UL LT TN NA A H HA AR RM MO ON NI IJ JA A D DV VA A Z ZA AV VE ET TA A l li ip ph ha as s L L v vi i P PR RE ED DG GO OV VO OR R I IZ ZD DA AV VA A A A Ova knjiga liphas Lvi-a objavljena je posthumno u Francuskoj prvi put 1920. godine. Ovde ne nameravamo da damo uvod delu koje se samo preporuuje, kako zbog imena onog koji gajenapisao,takoizbogsvogsadraja.Ipak,znatieljnimitaocimailjubiteljimaokultizma eleli bismo da damo nekoliko podataka o istoriji ovog rukopisa. Delo je u potpunosti priredio liphas Lvi 1861. godine, tada u punoj snazi uma i talenta, za svog omiljenoguenikabaronaJ.Spedalijerija,dabigaovaj1880.ustupiojednomdrugom uiteljevomueniku.Takojerukopispostaovlasnitvo J.Charrota,kojijebioduajednegrupe lionskih Rozekrojcera. Neemosebavititimekakojeovajtajnidokument,skojimsudolaziliudodirsamoodreeni posveenici, postao vlasnitvo doktora Z..., jednog od uitelja modernog okultizma, ali izvesno je da je ostao u njegovim rukama sve do 1916. godine kada ga je prodao zajedno sa velikim delom svoje biblioteke. U poslednjim redovimarukopisa liphasLvi izjavljuje da ne zna da li e jednog dana delo biti objavljeno. Bie - kae on - onako kako odredi provienje. Trenutak za objavljivanje doao je bez sumnjeondakadajerukopisdospeourukefrancuskogizdavaakojigaje,kaotosmove napomenuli, objavio 1920. godine. liphasLvije,prireujuirukopis,koristiodvevrstemastila,saciljemdajasnorazgranii biblijskitekstodsvogkomentara.Mismoproroketekstovetampalikurzivom,akomentare uitelja kurentom. Rukopis sadri neke napomene barona Spedalijerija i gospodina J. Charrota. Mi smo ih gotovo u potpunostipreneli,saizuzetkomnekihmanjepoznatihmesta,odreujui,odsluajadosluaja, njihovo poreklo. Originalne slike bile su u boji ili barem obojene, dok su najznaajnije bile istaknute zlatom. Nadamo se da e ovo izdanje sa radou prihvatiti ne samo negovatelji okultnih nauka, ve i svi oni koji su uivali u drugim delima ovog obnovitelja modernog okultizma. Oni e ovde nai isti jezik, istu intuiciju, istu ar. Izdavaka kua "Atanor"* ______________________________________________________________________________ * "Atanor" je italijanska izdavaka kua koja je prva tampala ovo delo na italijanskom jeziku. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE3P PR RE ED DG GO OV VO OR R P PR RE EV VO OD DI IO OC CA A UistorijimodernogezoterizmafiguraliphasLvi-aizdvajaseprimatomistraivakih preduzea,irinomidalekosenouuticajaispektakularnoubiografije.Sinsiromanog obuara,AlphonseLouisConstant,aliasliphasLvi,prvoobrazovanjejestekaoukatolikoj koli,gdesepripremaozasvetenikukarijeru.Premdajekasnijepreutnoprihvataotitulu "opata"-onnikadanijestekaoveueklezijastikutituluodakonske.Doivevinekuvrstu socijalnekrize,Lvijenapustiokoludabiseposvetiorevolucionarnojakciji,proizvodnji pamfletauduhuutopijskogsocijalizmaipanhumanizma,kojisumuotvaralivratazatvorai najpomodnijih salona epohe. Neoekivano, 1850. godine, dakle uetrdesetoj godini ivota,Lvi doivljavanovu,ovogputaspiritualnuilispiritualistikukrizu,kojagauvodiusvetmodernog ezoterizmaiokultizma,gdegavaspitavajudeladeRosenrotha,Swedenborga,deSaint-Martina, d'OlivetainaroitoWronskog,podijimuticajempieprvodelotakvevrste:Dogmairitual visoke Magije. Kao poslednja veza sa prethodnim svetom, njegova lepa i mlada ena ga naputa, nevoljna da ga sledi na novom putu. VrlobrzoLvijestekaoprofiloriginalnogmisliocaipiscaijasudelaprivlailapanjuveoma heterogenihambijenataepohe,odParizadoLondona,odezoteristadoumetnikaromantiarskog ili simbolistikog nadahnua. Svoju samostalnost je izrazio i naputanjem masonske loe Velikog Orijenta,smatrajuidajeupitanjuvidmodernesekularizacije,gdesuizgubljenaznanja originalnih znaenja simbola i rituala. DuhovnopreduzeeLvi-akarakterieambicijaujedinjenjarazliitihtradicija(hrianske, kabalistike,jevrejske)podsvetlomuverenjadaonepotiuizjedinstvenogkorenaidanjihovi tekstovisadrei"skriveno"znaenje.Dakle,uiremsmislu,upitanjujeznaajnaintuicija "primordijalnetradicije"kojujetekuXXveku,poplanetarnomvidokrugurazliitihkultura, osvetlioRenGunondelimapoputVelikaTrijada.OsobitojezanimljivLvi-evskepticizam kojimjeodlunoodbijaosujeverjaepohe,poputspiritizmaireinkarnacionizma.Poreima Gunona"opatjesutinskibioanti-spiritistainikadanijeverovaoureinkarnaciju.Akose ponekad predstavljao kao reinkarnacija Rabelaisa - inio je to samo u smislu intelektualne ale". Jasnojedasuvremeirazvojneo-metafizikemisli,uztrezorfilolokihsaznanja,devalvirali mnogeaspekteLvi-evog uenja, ali ono ipak ostaje nezaobilazna pojava kulture XIX veka, bez koje nije mogue razumeti mnoge njene tokove i plodove. Delo Misterija Kabale je najpogodniji radzaupoznavanjemodernog,savremenog,itaocasaLvi-em.Tojeujednoinajzanimljivijei najprihvatljivijenastojanjeLvi-a.Upitanjusukomentariitumaenjanajneprozirnijihobjava Jezekija i teologa Jovana iz Apokalipse. injenica da su to i najtajanstveniji tekstovi hrianstva - predmetmilenarnihnapora"deifrovanja"-osvetljavaznaajiprivlanostLvi-evognastojanja da dosegne tajni smisao predanja. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI4I I D DE EO O J JE EZ ZE EK KI IJ JE EV VO O P PR RO OR RO O A AN NS ST TV VO O K KN NJ JI IG GA A P PR RO OR RO OK KA A J JE EZ ZE EK KI IJ JA A Kabalistika analiza i objanjenje proroanstva Jerusalimu, kome su pretili Asirci, a koga su uzaludno opominjali njegovi proroci, ve se uveliko bliio kraj. Joakim je sa mnotvom Jevreja ve pet godina bio porobljen, dok je Jezekij, svetenik upuenutajneHrama,kojiseisamnalaziouropstvu,napisaosvojeproroanstvosaciljemda sauva,sakrivenupodtradicionalnimsimbolima,velikudoktrinujevrejskeokultneteologijei kljueve sveopte nauke starog sveta. Veliki Jezekijev peat preslikan sa maginih kalendaraPycho-Brahe-a i Duchanteau-a. Jezekijeva vizija. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE5NagornjojslicietirirekeRajskogvrta1 ivotaljudskihcivilizacijauetirioblika,potiuiz jednogjedinogtrokrakogizvorakojijeokoboansko.Tojezvukharmonijesfera,predstavljen okom venog razuma koji svojim sjajem obasjava krug trostrukog Svetog Trojstva. U sreditu je ElipsaivotakojaukrtaElipsuoblikaivota:dvesuElipseukrstuduhovnogivotaidvesu Elipse u krstu prirodnog ivota. Sredite Edena je jedinstveni izvor jedinstvenog principa od koga potiu oblici prirode, kao to je elija jedinstveni oblik biljnog i ivotinjskog carstva i ljudskog roda. J JE EZ ZE EK KI IJ JE EV VO O P PR RO OR RO O A AN NS ST TV VO O P PO OG GL LA AV VL LJ JE E I I Godine tridesete, meseca etvrtoga... Tripomnoenosadeset(30)uciklusubrojadvanaest.Deobatrojnostisaetvornouuciklusu broja dvanaest. 2 ... petoga dana... Pet, broj due koja vlada nad etiri elementa, koga u nauci o broju tri objanjava broj deset i kojim upravlja broj dvanaest. ... kad sam bio meu robljem na reci Hevaru... r b c Reka zvezdanog i proroanskog svetla, koju predstavlja in, koja udahnjuje ivot Bet-u i koja se obnavlja u Re-u. ... otvorie se nebesa... Znai data mi je inteligencija nebeskih analogija. ______________________________________________________________________________ 1 Knjiga Postanja 2, 10. (prim. prev.) 2 Ovaj kratki komentar J. Charrot razvija na sledei nain: 3 10 = 30 "decans", a 30 12 = 360 i 3 24 = 72 to predstavlja trojnost podeljenu sa etiri, iz ega dobijamo 18 (72 : 4 = 18). Tako 30 "decans" u ciklusu broja 12, tj. dvanaest puta trideset daje 360 od doba jedne "eklezije" u ciklusu 12 meseci etiri godinja doba jedne civilizacije. Dodavanjem nule dobija se 3600 to predstavlja est Mojsijevih nedelja. Shvatate li? 1800 predstavlja upravo polovinu udvostruene civilizacije. Ovojbelecikojabiuistinumoglaizgledatidostanerazumljiva,UmbertoGorelPorciatti, strastveni okultista i na dragi prijatelj, dao je sledee tumaenje: "Decanjefrancuskarekoja,iakopotieodlatinskogdecanus,nema,kolikojemenipoznato, odgovarajueg izraza u italijanskom: to je ime koje su stari astronomi dali desetini svakog stepena svakog zodijakog znaka (uporedi Larousse - Decan). Charrot bi bio precizniji da je napisao "3 10 = 30 (3 decans)" i na taj nain bi opravdao upotrebu pojmatrojnostikojikasnijekoristi;alimodajeonradije-zbogjednostavnosti-spojiopojam decansagrkomlambdom(L)kojajeodgovaralabroju30ikojazbogsvogoblikaotvorenog ugla, podsea na luk koji se nalazi izmeu dva znaka (Kue Sunca) i istovremeno na dane meseca. Ecclesia(gr.ekklesia-odpredlogaek-u,sa,izmeuikaleim-sjediniti),trebadaseshvatiu smislu skuptine, zbora, gde broj 12 (broj koji je tradicionalno i svuda sveti; 12 bogova u Grkoj, EtrurijiiRimu,12prutevauetrurskomirimskomliktorskomsnopu,12apostolaitd.)obrazuje itav ciklus civilizacije. ZatimMojsijevanedelja(vidiKnjiguPostanja)sastojiseod6danaPostanja(Stvaranjesveta); estjedobabeskrajnihdana;beskrajnostjeovdepredstavljenabrojem100,kojijevebio Argovih oiju, Tifoevih glava, Brijarevih ruku, itd." (Beleka izdavaa) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI6 Velika vizija Jezekija. I videh utvare boje. To jest vidljive hijeroglife koji pokazuju boje ideje koje bi se razboritou mogle spoznati. I videh, i gle, silan vetar dolazi od severa. Impuls pokretakog principa dat je na negativnom polu, a prikazuje se na pozitivnom polu. ... I velik oblak... Univerzalnasupstancazgunjavaseputemmolekularnepolarizacijeimaterijaseuprvom trenutku javlja u gasovitom stanju, a zatim u obliku pare. ... I oganj koji se raspaljuje... Aktivnasilakojajeizraenauvatrisnanoseprenosisajednogpolanadrugiistvarausvim delovima materije ili zgusnutog etra pokret u obliku rotacije. Tada se obelodanjuje sila privlaenja i sila projekcije. ...i oko njega svetlost, a ispred ognja kao jaka svetlost... Ievokakoseusredituprvobitnezemaljskekugle,odaklepotiesilaodbijanjaigdevodisila projekcije, pojavljuju likovi etiri ivotinje: 1. Orao: vazduh, inteligencija, duh, dua. 2. ovek: nada, znanje, ivot, svetlost. 3. Lav: vatra, snaga, akcija, pokret. 4. Bik: zemlja, rad, izdrljivost, oblik. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE7 Princip rada.

Vizija uskovitlane vatre.Skupljanje svetlosti i oblikovanje astralnog elektrinog jezgra. ivotinjepredstavljajuhijeroglife.Tosu,dakle,prihvaenioblici.Ljudskioblikjeusreditu. ovek je sinteza oblika i umno sredite stvaranja. ivotinjajejedinstvenausvomoblikuietiriputaseponavljakaoime,HVHI,imejedinstvenoi sastavljeno od etiri slova ima etiri lica, etiri krila (etiri obeleja koja predstavljaju etiri misli) i etiri ruke sa svake strane ispod krila. Snagaakcijeovdeodgovaramisli,anjenauspravljenastopalalienavolovska:ovafikcijaza osnovu je imala misteriju rtvovanja. I noge im... sijahu kao uglaeni med.Dakle, predstavlja etiri strane neba posutog zvezdama. ...i lica im i krila bejahu na etiri strane...Svaki od etiri hijeroglifa ima svoje apsolutno znaenje. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI8Sastavljena su im krila jedno s drugim. U stvari misli koje krila predstavljaju sline su i odnose se jedna na drugu. ...i ne okreu se idui, nego svaka ide prema sebi. Krug krui, a etiri strane sveta okreu se same oko sebe i nikada se ne vraaju unazad. I lice bejae u sve etiri, lice oveije i lice lavovo s desne strane, a s leve strane lice volovsko i lice orlovo u sve etiri. ovek, kojim vlada inteligencija, smeten je u sredite aktivne i pasivne sile, jer njegova je dua aktivna a telo pasivno, pa ga na pokret potstie dua. Sile koje se udruuju stvaraju primarne sile. Lvi na ovom mestu ubacuje seriju idola i inicijativnih likova sa ciljem da dokae da je upotreba ivotinja i delova njihovih tela u potpunosti prihvaena i da ih je potrebno smatrati hijeroglifima. Duina ove digresije pokazuje znaaj koji on pripisuje ovoj istini, a raznolikost primera pokazuje da je on smatra univerzalnom. (Napomena izdavaa) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE9 Odlomak iz asirske skulpture, koji predstavlja silu koja pokorava materiju - Inteligencija pobeuje silu. ovek udisanja. Etarska voda ili univerzalna materija (sa jedne skulpture iz Ninive). Dvadeset i prvi Klju Tarota (Univerzum).Vinu u centru Svemira. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI10 Velika Sfinga u Tebi. liphasLvi,ovdebezikakvogkomentara,uvodiKovegzaveta;3 alievojednogkojinamje ostavio neki od njegovih uenika, komentara koji je sigurno uzet iz uiteljeve prepiske. U oblicima koji su hijeroglifski predstavljeni Kovegom zaveta ogleda se svet ideja. etirisimbolikeivotinjeobelejesuduhovaravnoteeetiriosnovnaoblika,ufizikom, moralnom,intelektualnomireligioznomporetku,ucarstvuminerala,biljnomiivotinjskom carstvuicarstvuljudskogroda.Svakiduhovaetirioblikaposedujedvostrukutenjukoju predstavljajudvakrila,odkojihjejednosputenoadrugopodignuto,daoznaeivotkojise uzdie duom a sputa telom. etirikrilakojaprekrivajurtvenikpredstavljaju etirinebeskerekeuniverzalnepokretakesile na etiri strane sveta, a etiri krila koja pokrivaju zidove Kovega izraavaju da je ono to je dole isto kao i ono to je gore; da ono to je vrstog oblika, da ranije nije bilo u obliku pare, tela ne bi postojala, kao to ne bi postojali ni zakoni koji njima upravljaju u etiri carstva. U unutranjosti Kovega univerzuma, tj. u nevidljivom procesu sagorevanja elemenata i njihovih oblika,spajajusezracisvetlostidabi,poanalogiji,odonogatoupravljarazlogompostojanja stvarikojihvienema,proizvelionotoupravljarazlogompostojanjastvarikojebitrebaloda budu; i to u savrenom, gotovo matematikom odnosu. Koveg Zaveta i Heruvimi.Koveg Zaveta vien spreda. ______________________________________________________________________________ 3 Egzodus 25, 10. (prim. prev.) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE11Tamo,podonimnebeskimsvodomkometeesvedue,uzrocimasuozraeneideje-pramajke svihoblika;tamo,gdedobroiniteljskodelovanjesunevogsjajaulivatoplinuiivotdabi oblikovalo tela dua predodreenih na zemaljsko postojanje. IupravopodtimsvodomuvenisvetenikjepodstakaoBogadagovoriosudbinidvanaest izraelskih plemena. Dvatrouglakojarazdvajajusputenakrila,odkojihjedancrniadrugibeo,pokazujudvojnost ideja i oblika; tako beli trougao izraava ono to je poznato; meutim, okrenut, on je senka Boga a tasenkazanaspredstavljasvetlost;dokcrnitrougao,sajednimuglomokrenutimnagore, predstavlja boansku svetlost koja je za nas senka. Takoovadvatrouglapredstavljajuborbuizmeukonanogibeskonanogkojaseprenosina pulsirajue srce univerzuma. etvorougaonaosnovapredstavljakockunepromenljivihzakona.Dvepolugepredstavljaju krajnjetakepolova;prstenovikrozkojesuone provuenesuetirimenecivilizacijeiljudskog roda. Na primer: jedan svet nestaje iz stvarnosti i tu ostavlja razlog postojanja jednog novog sveta, koji e biti progresivan ili regresivan, u zavisnosti od toga da li je prethodni bio uzlazan ili silazan, ali uvek u suprotnom smeru prema zakonu polarizacije. Petukrasakojisevideizmeudvakrilaizrazsunesaoptivogimenakojimupravljarazlog postojanjaetirislovaboanskogimena,dabiseizrazilodajesvetosenalaziuspoljanjem biuprouzrokovanounutranjimbiem;ustvari,uovomrtvenikusvibrojevisvihoblika zdruuju se da bi umnogostruili postojanje univerzalnog i venog ivota: to je broj due. Taj oganj prolazi izmeu ivotinja i svetli, i iz ognja izlazi munja. Dvostrukokretanjespiralnesvetlostiovdejeopisanoizuzetnimprikazivanjimakojaizazivaju uda a u spisima svete magije predstavljena su uobiajenim karakterima. I ivotinje tre i vraaju se... Zvezdana neba okreu se oko sebe. ... kao munja... To kretanje u stvari proizvodi svetlost, a kruno trenje razvija elektricitet. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI12I dok gledah ivotinje... Tj. etiri krajnje take neba, ... gle, toak jedan bejae na zemlji uz svaku ivotinju... Shvatio sam da mere Zemlje odgovaraju podeli neba. ... prema etiri lica njihova. Zemaljskoj kugli odgovaraju etiri paralele kocke. Oblijem i napravom bejahu tokovi kao boje hrisolitove. To znai bezgranini i koji se ire do najudaljenijih taaka zemljine kugle. ... oblijem i napravom bejahu kao da je jedan toak u drugom. Prvi elementi prstenaste sfere, tj. ekliptike i ekvatora. Kad iahu, iahu sva etiri svaki na svoju stranu, i idui ne skretahu. Rotacija i sila zemljine tee. I kad iahu ivotinje, iahu i tokovi uz njih; Kretanje Zemlje koje odgovara godinjim dobima. I kad se ivotinje podizahu od zemlje, podizahu se i tokovi. Podela neba na Zenit i Nadir, Apogej i Perigej. ... jer duh ivotinjski bejae u tokovima. Reka univerzalne i ive svetlosti. I kad stanuvi sputahu krila, ujae se glas ozgo iz neba, koji bejae nad glavama njihovim. Boija re uslovljava trajanje velikih perioda posle kojih se univerzum obnavlja. I ozgo na onom nebu to im bejae nad glavama, bejae kao presto po vienju kao kamen safir, i na prestolu bejae po obliju kao ovek. Radiseoalegorijskojfigurioveka,kojanamdajeidejukojaseodnosinabeskonanui nedosenu sutinu Boga. I videh kao jaku svetlost, vatra,svetlostuniverzuma,OD,OBiAURkabalista.Etaruravnoteensvojomdvostrukom polarizacijom. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE13Sfera uzroka. Sfera postanja. ... i u njoj unutra kao oganj naokolo od bedara gore, a od bedara dole videh kao oganj i svetlost oko njega, kao duga u obliku kad je kia, takva na oi bejae svetlost unaokolo. Dva kruga u jednom, sredinja trojnost i sedam stepenova svetlosti. To bejae vienje slave Boije na oima; i kad videh, padoh na lice svoje i uh glas nekoga koji govorae. I ree mi: sine oveiji, ustani na noge da govorim s tobom. Prvireligioznipokretovekajedapadneniicepredprivienjimaiprikazama.Naginjanje idolopoklonstvuobelejejesvihnarodananjihovimprapoecima.Aliposveenoveksediei licem u lice posmatra alegorijski lik Boga. I upravo onda, kada je u stanju da ga stojei oboava, Bog govori njegovom umu i razumu. Ovo je sjajan i misteriozan uvod u Jezekijevo proroanstvo, sadran u prvom poglavlju. Posveeni ovekovdepronalazisimbolevisoketeologije,kojesusvetenicinjegovogvremena omalovaavali i ve zaboravili. Jezekij dalje kae da ga je Bog nainio uvarem njegovog naroda; ontreba,pocenusmrti,dagaupozorinaopasnostikojemuprete;odtogtrenutkasveonoto prorok bude uinio bie simbolika upozorenja upuena nevernom narodu Jerusalima i njegovim svetenicima koji su zaboravili istinu i svoje dunosti. On na jednoj ploi crta plan Jerusalima i predstavlja ga opsednutim, kao to je uskoro trebalo da sedogodi;zatimsepreputamunomgladovanju,topredstavljanestaicukojaezadesiti okupiraneJevreje;hraniseobinimhlebomuprljanimnajodvratnijimprljavtinama.Ovajnain propovedanja,kojijeodgovaraopreteranoushienomkarakteruorijentista,imaojezaciljda pobudi njihovu uobrazilju i da ih natera da shvate koliko je prorok zaista bio ubeen u ono to im je nagovetavao. Od osmog do dvanaestog poglavlja prorok opisuje skrnavljenje Hrama. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI14Dabiseboljerazumeloovoskrnavljenje,trebaznatidahramposvojojarhitekturiipoloaju predstavlja doktrinu istine, i da je Mojsije izriito zabranio da se u njemu kleu hijeroglifi i da se postavljajuslikekaotosutoiniliEgipanikojisu,ueljidaumnogostruesimbolevisoke teologije, doveli narod do strahovitog idolopoklonstva. Neobrazovani ljudi poreenja rado shvataju kao razloge, a apstrakcije simbolizma kao materijalnu stvarnost. Duh Izraela bio je obuzet mrnjom prema idolima i zbog toga, poto su se udaljili od nacionalne tradicije,Samarianisuseizgubili,idesetotpadnikihplemenasekasnijepomealosadrugim narodima tako da se vie nisu nali na kraju velikog izgnanstva. 4 Samarianskiidolibilisuupravohijeroglifskeslikevisokihpoimanjakabale.Meutim,kakosu Egipaniimitiraliteslike,onesusekasnijepomealesagrkimirimskimidolimaipostale predmet poruge sofista iz epohe dekadentizma. Evo kako su izgledale te slike: Rempham ili gorua zvezda od koje je kasnije stvorena glava magarca. Nisroch. Falus. ______________________________________________________________________________ 4 Samariani su poreklom od azijskih robova koje su u ovu oblast doveli Asirci pri kraju VIII v. p. n. e. i koji su se pomeali sa Izraelcima koji su tu bili nastanjeni. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE15 Nibbas, isto to i Anubis. Svetenika nauka, crna magija. Demon Belial. Thartak ili Onochoetites. Nepoznavanje vere, koban ivot. Demon Astarot. Azima, jarac, fizika ljubav.Nergal. Petao Sabe. Abraxas. Zmija Marsa. Filozofski zmaj. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI16 Marcolis. Kubni kamen. Postojanost. Sudbonosnost. Moloh. Anamalech, kao i Pegaz, re za lepotu, kralj Analogije. Succoth Benot, priroda, crna koko arobnjaka.Adramelech, paun, svetski ponos. Pokuajmo da shvatimo Jezekijeve vizije ili opise koji se odnose na hram pravoga Boga. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE17

P PO OG GL LA AV VL LJ JE E V VI II II I I prui kao ruku... Ne ruku, ve kao ruku, tj. snagu, in. ... i uhvati me za kosu na glavi... to e rei za najuzvienije tenje. ... I podie me duh meu nebo i zemlju... U proroansko carstvo univerzalnih analogija. ... u utvari Boijoj... Hoe rei uzvienim nadahnuem. ...i odnese me u Jerusalim... Na nain zanesenjaka. ... na vrata unutranja koja gledaju na sever... Vrata severa odgovaraju znaku i (Jod). ... gde stajae idol od revnosti, koji tei ka predanosti. Svaka slika koja se zamenjuje boanskim znakom i predstavlja neverstvo i religioznu izdaju. A on mi ree: sine oveiji, prokopaj ovaj zid. Gledaj kroz njega kao to se gleda za vreme zanosnog sna. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI18I prokopah zid... I uavi videh, i gle, svakojake ivotinje to gamiu i svakojaki gadni skotovi... Bakarna zmija i etiri ivotinje iz hijeroglifa pretvorene u idole. ... i svi gadni bogovi doma Izrailjeva bejahu napisani po zidu svuda unaokolo. NeistibogoviSamarianacrtaninamagijskimznacimastvaralisulanekabalistikeoblike. Prorokzatimvidistarceisvetenikekakonudetamjanidolimaiuistomhramuvidienekoje oplakuju Adonajevu smrt. Ozlojeen, on revnosno obnavlja sjaj uvenih kabalistikih slika koje je video na obalama reke Hevar. Desetopoglavljeponavljamisterijeprvoga.Onorazumuitalacaponovopredstavljazagonetno biekojejeJednosainjenoodetirioblilka,onajproblemEdipakojisemnogoputanarazne naine ponavlja u svetenim hijeroglifima staroga sveta. U nastavku dajemo nekoliko takvih slika. Amajlija starih Gnostika. Duh koji bdi: Dvostruka zmija - voda. Podreena materija ili pripitomljena volja: Konj - zemlja. Sila i akcija: Lav - vatra. Promenljiv i prolazan oblik: Petao - vazduh. Hermetiki Simbol - Sredina vatra, zemaljska i vazduna, koju pokree voda. Stara Grka medalja.Orao - vazduh: Nadahnue. ovek - zemlja: Misao. ena - voda: Ljubav. Lav - vatra: ivot i njegove strasti. Hermetiki Simbol - Misterija sredinje vatre koja je stvorena udruivanjem zemlje, vazduha i vode. Simbolistike slike bile su bliske posveenima, ali neke od njih su bile iste a neke neiste. Dok neke predstavljaju vladavinu duha nad materijom i stavljaju figuru oveka u sredite ivotinjskih oblikadanjimavlada,drugeizraavajuvladavinuzlekobiiljudskilikpodreujuhijeroglifima nagona. TakoJezekijzameralanimprorocimainedostojnimjeromonasimadasuizvrtaliikrivotvorili istinu. On uporeuje sveti grad u kome su uvane tradicije okultizma sa prostitutkom zavedenom loim primerom svoje sestre. Jerusalim je eleo da podraava Samariju. SvetovnisimbolizamnapuniojesvetilitepravogaBogaidolimaiudovinimfigurama.Onse poredi sa jalovom vinovom lozom koju treba iskoreniti i baciti u vatru. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE19 Amajlija.Petao - inteligencija. Konj - mata i volja. ovek - razum. Ovan - sudbonosni nagoni. Inicijali znae: L - lux (svetlost); T - terra (zemlja); F - forma (oblik); C - caro (drag). Amajlija - (starija, pripisuje se Sokratovim uenicima) - Silu predstavlja ovan, simbol univerzalnog roenja i prolea. Petao: svetlost - inteligencija - vatra. Konj: zemlja - mata - volja. Ovan: vazduh - prolee - oblik. ovek: meso - krv - voda. NeredeuJerusalimuiSamariji,predstavljenedvemaenama,prorokopisujesatolikoenergijje da,itajuiga,isamioseamostid.Besramnoidolopoklonstvofalusuoslikanojeusvojsvojoj golotinji.OollaiOolibaseprostituiusasvakimpridolicomitraegadneudoveiivotinjske zagrljaje. Poglavlja XVI i XVII ovoga proroanstva puna su ovakvih zamerki i pretnji koje se ponavljaju i potvrujuiuXVIIIpoglavlju.DvagradaprekriteljadobilasuimenaOollaiOolibatoznai "ator"i"tabernakl".Jednoimebezzamenice,adrugosaprisvojnomzamenicomkojaposebno pokazuje a se radi o tabernaklu Gospoda. Jezekij proklinje pet kraljeva proneveritelja i nevernike koji su potkupili i podjarmili Izrael. Ovo su njegove rei: O Vavilonu: oholost. O Tiru: pohlepnost. O Amonu: idolopoklonstvo. O Egiptu: ropstvo. O Seiru ili Idumeji: ponienje. Roenje smrti. Slika reprodukovana samo u svetim hieroglifima. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI20OvekletvezajednosaonimakojejeJezekijizgovorioprotivJerusalimaiSamarijeinesedam posebnih delova proroanstva, a mi emo u Apokalipsi po Jovanu videti njima odgovarajue, kada budemo objanjavali sedam peata, sedam truba, sedam pehara i sedam glava zveri. Poto je izrekao ove rei koje kao da su opustoile zemlju, Jezekij vidi svet kao ogromnu ravnicu uoblikukruga,prekrivenuokamenjenimkostima.Ljudskipepeosemejenovogivota.etiri osnovnesileudahnjujuovomprahunoviivotiodnjegastvarajunovogoveka.Takonestaju samoistroeniobliciioveanstvoseneumornopodmlaujenovimoblicimastvorenimod ostataka smrti. Magijski znak vaskrsnua. Tabla ivota i smrti. Smrt stvara ivot. Masonski simbol. Smrt odrava ivot. Kao to se iz smrti stvara ivot, tako e se, po reima proroka, roditi novi hram iz ruevina starog koji je oskrnavljen i upropaen nedelima zlih svetenika. Rekli smo da Solomonov hram predstavlja kabalistiku ili tradicionalnu teologiju Jevreja. Samemerehramabilesusimbolikeiusebisunosilesvetebrojeve.Takosvudavidimo misterioznutrojnost;itavhrambiojeuoblikukvadratailipiramide.Sastavljenjeodtri kvadratna dela koja su postavljena jedan na drugi, sedam vrata kao u drevnoj Tebi, dok su osma bila nedodirljiva. To su bila ona koja se nisu smela otvoriti, osim za Mesiju. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE21 Solomonov hram, kako je prikazanu knjigama drevnog Izraela. Hram. Po Bibliji i Talmudu. Opta karta Hrama i njegovih oblasti,po Flavius Josephus-u i Talmudu. Nar, glavni stub. Izli dva stuba od meda... Ipostavitestuboveupredvorjucrkvenom,ipostavividesnistubnazvagaJahin,potom postavivi stub levi nazva ga Voas. Dvadesetidvabrojaidvadesetidvaslova.Stubovisupredstavljaliafirmacijuinegaciju,duhi materiju,uzrokiposledicu,idejuiformu,ovekaienu,Elohim5 kojisesuprotstavljajujedni drugima i nalik su jedni drugima. Kao piramide i kao sveti trougao. ... (jedan stub bejae od osamnaest lakata u visinu) a unaokolo od dvanaest lakata;... Dvanaest je broj godinjeg ciklusa; to je broj stvaranja i ostvarenja. To je etiri pomnoeno sa tri, kvadrat pomnoen trouglom. ... jedan stub bejae od osamnaest lakata u visinu... Broj dogme i misterije. Deset je broj Sefirota,6 to jest itave nauke, a osam broj deobnog dela. ______________________________________________________________________________ 5 Elohim je plural od Eloh; to je ime koje su Jevreji i Haldejci dali Vrhunskom Biu. (prim. prev.) 6 Vidi . Lvi - Transcendentalna Magija. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI22 Pregled Hrama.Hram sa galerijama i ogradom prema svim drevnim spomenicima. I navrh stubova namesti izraeno cvee ljiljanovo. Beli ljiljan predstavlja svetlost koja je kao cvet dogme i ostvarenje simbola. I etiri stotine ipaka na dve pletenice. Simbollancaiharmonijebia,kojisesaimaujedinstvo,kaozrnevljenaraujednomjedinom plodu, kao etiri stotine zrnevlja u jednom jedinom naru. Univerzalniobliciseuspiraliuzdiuisputajuokojedinstvakojepredstavljasvakiodstubova. Broj devet predstavlja trojnost zamiljenu i ostvarenu u tri sveta. U univerzumu se sve dri i sve je povezano poput venca. Jo jedan oblik boanske trojnosti. Pre nego to se samu u jedinstvo, brojevi se grupiu u tri reda. Ovosulanovivrhunskejednaine,tojehijerarhijskaharmonijakojaseotkrivauoblicima, idejama i najuzvienijim tenjama due. Posle ove trostruke serije univerzalne sinteze, cveta sveti ljiljan,sjajnojedinstvo,bljesakuniverzalnepoezije.Iznadovogcvetanalazisenarsvihnarova, sintezasvihsinteza,boanskiplodnauke.Uatrijumuhramanalazioseogromanokruglisudu oblikupoluloptekojipredstavljamorekojeprekrivapolovinuzemljinekugle.Ovajsud,kojise zvao bakarno more, podupiralo je dvanaest bronzanih bikova rasporeenih tako da su u grupama od po tri sainjavali krst iji su vrhovi bili upereni na sve etiri strane sveta; bikovi predstavljaju Zemljuutokudvanaestmesecijednegodineivenoproticanjevremenakojeprolazei,od uzburkane povrine vode, obrazuje krug. Bakarno More. Velika posuda koja je sluila za uvanje zaliha u Hramu. Ovo bakarno more predstavljalo je zalihu vode neophodnu svetenicima i rtvovanjima. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE23Tu se nalazilo i deset manjih sudova koji su sluili za javno ienje grehova; nad ovim sudovima, bolje rei pod ovim sudovima, bile su naslikane figure etiri misteriozne ivotinje. Sudovi su bili poreanipetpopetispredvratahramaipredstavljalisudesetjevrejskihsaznanjakojasu prethodila svakom izuavanju kabale. 7 Sveovesimbolikefigurevelikihmisterijanaukebilesuodreivaneiizvravanepodupravom Hirama. Moderni masoni jo uvek oplakuju smrtgraditelja ovog hrama da bi nas uverili kako je Solomonovauzvienateologijapalauzaboravikakojeanarhistikiduhpotinjenihradnika unitio Hiramovu genijalnost. Hijeroglifskiznakkrsta,simbolimenakojiusebisaimasvaimena,slikaetiristranesvetai kvadrature kruga, odnosno krunog kretanja kvadrata, dakle ovaj znak predstavlja i sadri itavu filozofiju i itavu teologiju kabale. Tako Jezekij vidi znak koji ovaj aneo crta na elima izabranih iurazumusvetenika.IsvionikojinebudunosiliznakTaumorajuumreti,kaotoumirusve doktrine koje nisu zasnovane na venoj istini. Tau u modernomjevrejskom jeziku. Sveti Tau. Tau ezoterini.Tau narodni na prvobitnom je nejevrejskom jeziku. Sveto Tau i vulgarno Tau, prema Rabbi Azariah-u. Forma ove figure, Sveti Tau, prati nivo Hrama budunosti. ______________________________________________________________________________ 7 . Lvi - Ibid. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI24I upravo sledei figuru svetoga Tau prorok crta plan hrama budunosti. Poslednjihpetpoglavljaoveknjigeposveenisuopisuovoghrama.Onjeslikauniverzumai odgovara magijskom znaku ivotinja i tokova. Tako prorok kae da mu se slava boja, onakva kakvu je video na obalama Hevara, prikazala jo jednom i posluila mu kao model da nacrta plan novoga hrama. Filozofski Krst. Plan Hrama prema Jezekiju. Jezekijelidahrambudeprototipuniverzumakojimupravljateokratijakojavladasvetom zemljom. On eli da Judeja bude podeljena kao i hram, a da svet bude napravljen prema slici Judeje. On,dakle,nagovetavadolazakhijerarhijeinteligencijaiistinekojaesvazemaljskacarstva ujediniti u jedno. Hramjestvorenpouzorunaboanskitetragramoniimasamojednuograduodkojenastaju druge, uvek u kombinaciji broja etiri. Spoljni oblik ograde je kvadrat sa upadnim uglovima, dok je unutranji oblik kruan. Na hramu postoji etvoro vrata i etiri predvorja. Svako predvorje sadri tri velike sale i oblikuje tri sjedinjene celilne zgrade, sve u svemu dvanaest, po uzoru na dvanaest meseci jedne godine i na broj izraelskih plemena. Hram je okruen jarkom u koji otiu vode iz etiri esme, po jedna ispod svakih vrata, to podsea na etiri reke koje oplakuju Zemaljski raj. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE25P PO OG GL LA AV VL LJ JE E X XL L, , 1 18 8- -2 25 5 A taj pod pokraj vrata prema duini vrata bejae nii pod. Potom izmeri irinu od lica donjih vrata do lica unutranjega trema spolja, i bejae sto lakata ka istoku i severu. I vrata koja bejahu ka severu na tremu spoljanjem izmeri u duinu i u irinu: I bejahu tri dvorane tamo i tri amo, i dovratnici im i tremovi bejahu iste mere kao u prvih vrata; pedeset lakata bejae u duinu a u irinu dvadeset i pet lakata; Ibejahuprozorinanjimainatremovimanjihovim,unaokolokaooniprozori;pedesetlakata bejae u duinu i dvadeset i pet lakata u irinu. Mere su analogne i sa svih strana odgovaraju merama od dvadeset pet, pedeset i sto lakata. Videli smo da je prvi trougao, Solomonov, predstavljao trougao sa vrhom na gore. Simbol koji odgovara simbolu masonskog estara, slika provienja iji su zakoni tani kao brojevi i precizni kao geometrija. Novi oblik masonskog znaka, analogan i slavni magijski znak poznat pod imenom "Solomonov peat". Jezekij daje svom novom hramu oblik obrnutog trougla, koji je simbol jednak simbolu masonskog trouglog uglomera, slika istinske nauke koja u svim takama odgovara boanskoj tanosti, tako da je hijeroglifski oblik staroga hrama povezan sa oblikom hrama. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI26Unutar ovih kabalistikih mera nalazi se i neto to nije ostvarljivo u arhitekturi, ali onda se radi o simbolu a ne o graevini. Graevina, koja istovremeno ima religioznu, naunu i drutvenu ulogu, jegraevinavelikogracionalnogjedinstvaistine,stvarnosti,razumaipravde,kojiodgovaraju venombiuikojimaupravljaVelikiGraditeljUniverzuma.Planilivelianstveninacrtkojisu uvek negirale ljudske strasti, sauvan je u tajnim udruenjima ljudi upuenih u visoku kabalu, pa se i dan danas moe nai meu simbolima masonstva, koje je prihvatilo ove znake od cistercita i templara. Ovaj plan nazivaju filozofskim krstom i mi emo ga ovde u potpunosti predstaviti. Ulaz u Jezekijev Hram prema masonskim dokumentima. Jezekijevoproroanstvojedelojednogreformatora;tojeonotobismodanasnazvalipoemom preobraaja. Autorodpoetkaotkrivatajnestvaranja.Onopisujeujednaenesileprirodeidaljerazvija kabalistiku teoriju boanskog ideala, zamiljenog prema slici i prilici misterije prirode. Fizika,metafizikaireligijaprorokapodraavajujednadruguiobrazujuvelianstvenojedinstvo svetlosti.Oblicinebeskihivotinja,tokovikojiseokreujedniudrugima,sferesjaja uravnoteene sferama vatre - sve ovo kree se i zaustavlja u isto vreme, sve ovo potie od dubine koja stvara preobraaj. Prorokzatimsedamputaproklinjezemaljskeprekriteljeiopisujematerijalizamukojijepala slubenareligija.Onprotestvujeprotivsvakogidolopoklonstvaiotroopisujebludniivot propale crkve, a zatim tei one koje je ovim raalostio. Iz dubine svake smrti on izvlai novu iskru ivota, on od itavog sveta stvara veliku grobnicu koja treba da postane kolevka jednog novog naroda. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE27ujesere:daakivotasesputasaetiristranenebainoviljudskirodtrepteiodradosti uspravlja se i upire pogled ka venoj istoti. UpravosekrozJezekijevoproroanstvovisokateologijaJevrejanadovezujenahrianstvo.Ta teologija sluila je kao osnov i uzor za Apokalipsu svetog Jovana, koja pod znacima kabale skriva najdublje tajne hrianske teologije. SvetiJovannamnee,kaoJezekij,priatiotajnamastvaranja;onotonamonpresvega predstavlja je savren ovek, ovek svetlosti, otelovljena re, stvaralac moralnog sveta. UpravotureistinedajemukabalistikanebeskainteligencijaprorokaJezekija.Onezatim, korakpokorak,sleditiprorokaHebara;potojeprikazaosedamsvetlostisvetihbrojevakoji predstavljajusedamhrianskihvrlina,onezaratitiprotivsedambrojevakojisusmrtnigresi predstavljeni sa sedam peata knjige i sedam glava zveri. Iuesesedamtrubakojeeoglasitipobeduistine;ionevidetikakosenazemljuproliva lekovitisadrajizsedampeharakojieizleitibolestistarogasveta;onzatimvidikakose pojavljujusunceimesecnovoganebaimlaanezemlje,ovekidrutvo,IsusHristinjegova crkva,AneoSuncaienakojaMesecdripodnogama.Naovuenunavaljujezversasedam glava, greh sa svojim divljim nagonima; i u jednom trenutku e izgledati da ta zver pobeuje. SvetiJovanvidiizopaenodrutvouoblikuprostitutkekoja,ukraenasamnogodijadema,sedi na zveri. Ali ubrzo re istine pobeuje i uje se glas koji klie: ... pade, pade Vavilon veliki,... ... jer otrovnim vinom kurvarstva svojega napoji sve narode; Sveti Jovan oslikava strahovite posledice kataklizme drutva, zatim nam pokazuje novi Jerusalim koji se sa neba sputa na zemlju da bi Boija volja bila ostvarena na zemlji kao i na nebu. OpisovognovogJerusalimaslianjeJezekijevomopisu.Tojemagijskiznakapsolutnei univerzalneistine.Tojekljunaukaireligije,tojehijeroglifskasintezasvihtekovinaljudskog roda. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI28I II I D DE EO O A AP PO OK KA AL LI IP PS SA A I IL LI I O OT TK KR RO OV VE EN NJ JE E S SV VE ET TO OG G J JO OV VA AN NA A P PR RE ED DG GO OV VO OR R A AP PO OS ST TO OL LA A OtkrivanjeIsusaHrista,kojedadenjemuBog,dapokaeslugamasvojimataeuskorobiti,i pokaza, poslavi po anelu svojemu Jovanu. Koji svedoi re Boiju i svedoanstvo Isusa Hrista, i ta god je video. Blagoonomekojiitai onimakojisluaju reiprorotva,idreto jenapisanounjemu;jerje vreme blizu. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE29P PR RV VA A S SL LI IK KA A S SE ED DA AM M C CR RK KA AV VA A I I S SE ED DA AM M D DO OB BA A I I P PO OG GL LA AV VL LJ JE E Od Jovana na sedam crkava koje su u Aziji: blagodet vam i mir od onoga koji jeste, i koji bejae i koji e doi; Ime Jovan znai samilostan, plemenit i milosrdan. To je ime koje pristaje apostolu milosra. Sedam crkava Azije predstavljaju sedam uzastopnih doba Univerzalne Crkve. 8 ... i od sedam duhova koji su pred prestolom njegovim. Sedam duhova predstavljaju inteligencije sedmostrukosti. Boansko bie je izvan svakog broja i svakog oblika, ono je ono to jeste to je bilo i to e biti. Ali mi moemo sebi da ga predstavimo kao jedinstvo koje upravlja silama, princip ravnotee, kao ono to je predstavljeno trouglom. Ravnotea u samoj sebi jednaka je samoj sebi. Visina je jednaka dubini. irina onoga to je desno jednaka je irini onoga to je levo. Ovi odnosi predstavljeni su krstom i kvadratom iji je broj etiri. Tri i etiri je sedam. Tri pomnoeno sa etiri je dvanaest. 9 I od Isusa Hrista, koji je svedok verni, i prvenac iz mrtvih, i knez nad carevima zemaljskim, Poto je on kao prvi, u apsolutnom smislu, uao u veno ponovno roenje. 10 ______________________________________________________________________________ 8 Azija ovde predstavlja Istok, tj. poreklo, svet uzroka; (Na poetku bee re) tako je i tamo gde je misaoBogaipravednika;potojeupoetkusedamElohimailisedamumovastvaranja(On, Bogovi) koje je sam Bog tri puta stvorio. (Beleka J. Charrota.) 9PrestoBogailiOnogakojiseneimenuje,kojipostojitriputa.Onsamjetreistepensvojih nepromenljivih zakona gde vlada Sveto Trojstvo koje je on sam, i odakle se on prikazuje srcima; zatim, puta tri na etvrti stepen da bi se osnovala njegova univerzalna dogma, doveka. (Beleka J. Charrota.) 10Ovaj,upotpunostivernisvedok,kojisveujednaujeboanskomrtvom,kojieimrtvima ponovo dati ivot, unosei u duu ljudima dobre volje koji su meu mrtvima duh iste ljubavi, to jestegoistimrtviusrcu,ireligijeilimrtvedoktrinezbogfanatinogpraznoverjaitenjedase materijalizuje sve ono to nije nita drugo osim duha i ivota. Sada je ercex vean, on je roen pre nego to se rodio; u stvari, znak c u sreditu Isusovog imena izraava suverensku inteligenciju univerzalne ravnotee, koja svedoi o mudrosti boijoj u univerzalnoj sutini, gde je po zakonu podudaranja suprotnosti sve analogija i harmonija. Mesto venog obnavljanja koje simbolizuje slovo r, je taka gde se jedna civilizacija okonava, a drugapoinjenapepeluunitenja,alimoeseobnovitisamoapsolutnomrtvom.(Beleka barona Spedalierija.) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI30... koji nas ljubi i umi nas od greha naih krvlju svojom; I uini nas careve i svestenike Bogu i ocu svome... Savren ovek posveen u istinsku nauku svetenik je i kralj na zemlji. ... tome slava i drava na vek vekova. Boansku mo veno e uravnoteavati pravda i milosre, snaga i ljubav koji se saimaju u jednu jedinu re: milosre. Eno, ide s oblacima... Doktrina, jo uvek pokrivena velom senki simbolizma. ... i ugledae ga svako oko, i koji ga probodoe; Kasnije e ovo i sami Jevreji shvatiti. ... i zaplakae za njim sva kolena zemaljska. Da, zaista. Ja sam A i ... govori Gospod koji jeste i koji bejae, i koji e doi, hvhi svedritelj. Prvi peat. Peat svetog Jovana. Ja Jovan, koji sam i brat va i drug u nevolji i u carstvu i u trpljenju Isusa Hrista, bio na ostrvu koje se zove Patam11 za re Boiju i za svedoanstvo Isusa Hrista. Bio u duhu u dan nedeljni, i uo za sobom glas veliki kao glas trube koja govorie: to vidi napii u knjigu, i poalji crkvama koje su u Aziji: U Efes: crkva prvog doba i u Smirnu: crkva drugog doba i u Pergam: crkva treeg doba i u Tijatir: crkva etvrtog doba ______________________________________________________________________________ 11ZavremeproganjanjakojejepokrenuoDomicijanprotivJudejacaiHrianauposlednjim godinamasvojevladavine(81-90),JovanjebioinspirisannaostrvuPatam,gdejenapisao Apokalipsu. (Beleka prevodioca.) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE31i u Sard: crkva petog doba i u Filadelfiju: crkva estog doba i u Laokardiju: crkva sedmog doba. Ovimdobimaodgovarasedamanela,sedamsvenjaka,sedamzvezda,sedampeata,sedam pehara, sedam truba i sedam glava zveri. Svako doba sastoji se od tri i po veka, jednog vremena, dva vremena i polovine jednog vremena. IspunjenjeJevaneljatrebadakledatrajedvadesetetiriipoveka.Tojebrojidvadesetietiri ugledna starca i jednog perioda. Brojei dva i po dana hiljadu puta po jedan dan, trei dan bie dan vaskrsenja. I obazreh se da vidim glas koji govorae sa mnom; Re simbolizma ima misteriozno i skriveno znaenje; treba se okrenuti da bi se znaenje videlo. ... videh sedam svenjaka zlatnih. Zlato je najsavreniji metal. On u simbolizmu odgovara svetlosti i istini. Sedam je, kao to smo ve ranije objasnili, sveti broj. I usred sedam svenjaka kao sina oveijeg... ovek je sinteza stvaranja; njegov lik uzet je ovde za sintezu svetlosti. ... obuena u dugaku haljinu, i opasana po prsima pojasom zlatnim, Haljina koja ga pokriva je simbolizam: njena tanost predstavljena je ovde pojasom od zlata. A glava njegova i kosa bejae bela kao bela vuna, kao sneg... Belo je boja svetlosti, kosa je kao zraci misli. ... i oi njegove kao plamen ognjeni. Oi upravljaju nad ivotom i nad toplinom. I noge njegove kao med kad se rastopi u pei; Napredak koji proiava doktrinu na zemlji. ... i glas njegov kao huk mnogih voda... Re istine oblikuje miljenje mnotva. Bujice miljenja preinauju verovanje. I drae u svojoj desnoj ruci sedam zvezda. Sedam planeta kabalistikog neba. ...i iz usta njegovih izlai ma otar s obe strane,... Simbolika re uvek ima dva znaenja. ... i lice njegovo bejae kao to sunce sija u sili svojoj. Lice je ogledalo oveka; ono ovde predstavlja sintezu istine. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI32 Drugi peat. D DR RU UG GA A S SL LI IK KA A N NE EB BO O I I K KN NJ JI IG GA A S SE ED DA AM M P PE E A AT TA A P PO OG GL LA AV VL LJ JE E I IV V- - V VI II I I gle presto stajae na nebu, i na prestolu sedi neko. I onaj to sedi bejae po vienju kao kamen jaspis i sard. Ljudska figura izezla je sa neba poto je otelovljena re dola na zemlju. Tako je ono to Judejci smatraju idolopoklonstvom samo, u stvari, transformacija simbola. ...i oko prestola bejae duga po vienju kao smaragd. ... Zeleno preovladava u hrianskoj dugi jer predstavlja sjaj dva zakona i dve boje. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE33 Trei peat. Otvoreno nebo, 4 ivotinje, kamen jaspis, 24 starca. I oko prestola bejahu dvadeset i etiri prestola; i na prestolima videh dvadeset i etiri stareine... Dvanaest patrijarha i dvanaest apostola - dvadeset i etiri take koje sainjavaju kabalistiko ime Jehove. Shema hamphoras ili analiza boanskog imena. ... i nasred prestola i oko prestola etiri ivotinje, pune oiju spreda i otpozadi. Sve sile su dvostruke, one se saimaju u sreditu sveta i zrae prema etiri strane sveta. ivotinje sa mnogo oiju predstavljene ovim silama su sazvea zmije i orla, lava i bika koja dele astralno nebo na etiri dela. Ividehudesnicionogatosedinaprestoluknjigunapisanuiznutraispolja,zapeaenusa sedam peata. Sveti spis ima dvostruko znaenje, ezoterino i egzoterino; unutranje i spoljanje znaenje. I niko ne mogae... da otvori knjigu ni da pogleda u nju. Tajne boanske kabale bile su izgubljene a misteriozno znaenje spisa sakriveno i za svetenika i za narod. ... evo nadvladao je lav... Hrist, ostvarujui boanski zakon, postaje gospodar zakona. On unitava poroke i neznanja koja zatvaraju knjigu i razbija jedan po jedan, sedam peata. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI34 Knjiga Istine sa sedam peata. Ividehkadotvorijagnjejedanodsedampeata,iuhjednuodetiriivotinjegdegovorikao glas gromovni: doi i vidi. On izvlai iz obamrlosti ljudski rod otkrivajui snagu morala i pojavljuje se kao kralj i osvaja. I kad otvori drugi peat, uh drugu ivotinju gde govori: doi i vidi! I izae drugi konj, ri, i onome to sedi na njemu... dade ma veliki. Pravdasejavljanasvetu,zavistseprotivnjebori,spremajusevelikerevolucije,etoiAtiline najezde. I jedan od stareina ree mi: ne plai,...Onaj koji se nalazio pored simbola lava. (evo nadvladao je lav) koji je od roda judinog.Znai, evo snage kraljevske porodice Izraela. I videh, i gle, nasred prestola... jagnje...Boanska snaga za vladavine Jevanelja ogleda se kroz krotkost i nevinost. ... kao zaklano... Spasitelj se rtvuje za sve i krvlju svoje sopstvene rtve spreava krvave rtve drugih. ... i imae sedam rogova, i sedam oiju, koji su sedam duhova... Sedam rogova predstavljaju snagu svih vrlina, a sedam oiju sjaj sedam svetlosti. - kad otvori trei peat, uh treu ivotinju kako govori: doi i vidi. - videh, gle, konj vranac i onaj to sedi na njemu imaju merila u ruci svojoj. I kad otvori etvrti peat, uh glas etvrte ivotinje kako govori: doi i vidi. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE35 etvrti peat. I videh, i gle, konj bled, i onome to sedi na njemu bejae ime smrt, i pakao ide za njim. Orgijestarogasvetadonelesubedu.Uzdranostjelekovojmuci.Vinoiuljetrebapotovati; znai ostaje lek za rane u religiji koja daje utehu. Zatim hrianski heroji pobeuju zbog blagosti srdbe i smrti. Smrtipakaopredstavljajunajstranijemuenjezaljude,onisunajveineprijateljikojeje pobedila mo Spasitelja. I kad otvori peat, videh pod oltarom due pobijenih za re Boiju i za svedoanstvo koje imaju. Ovde se otkriva zajednitvo due. Pravednici nee nai spokoja sve dok se pravda ne zadovolji. Sveti nee nai utehu i nee biti sreni sve dok njihova braa na zemlji ne budu srena. I povikae glasom velikim govorei: dokle, gospodaru sveti i istiniti! Ne sudi i ne kaje krvi nae na onima to ive na zemlji? I date bejahu svakome od njih haljine bele,... Pravednici pate sa nama, ali oni imaju dokaz svoje nevinosti i sigurni su u pobedu pravde. ... i reeno im bi da poinu jo malo vremena, dokle se navre i drugari njihovi i braa njihova, koji valja da budu pobijeni kao i oni. Posleborbeslobodnesvestiprotivprogona,doieborbaljudskogdostojanstvaprotiv despotizma, borba poretka protiv anarhije. Sve dok se hrianstvo ne uvrsti na zemlji, muenici e ekati i nee moi da uivaju u miru nebeske sree. Ividehkadotvoriestipeat,igle,zatresesezemljajako,isuncepostacrnokaovreaod kostreti. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI36Peat oholosti je uniten, vera se otkriva, nebo se menja, a stara svetla postaju tama. ... i mesec posta kao krv. Krvmuenikaobeastilajestarisimbolizam.Religijustarogasvetaobeastilajeokrutnost gonitelja. esti peat. Crno sunce, mesec i zvezde krvave padaju. Izvezdenebeskepadoenazemljukaotosmokvaodbacujepupoljkesvojekadjevelikivetar zaljulja. Bogovi odlaze, a njihovi likovi, kojima su stari narodi nastanjivali nebo, nestaju. Drvo verovanja je poljuljano i truli plodovi padaju na zemlju. Mesec izmeu sedam planeta kao novac carice Faustine. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE37I nebo se izmae kao knjiga kad se savije...Knjigaprirodesezatrenutakzaustavlja,nejasnistrahoviseire;izgledadasesvetbliisvome kraju. Icarevizemaljski...sakriese...Igovoriegoramaikamenju:padnitenanas,osakritenasod lica onoga to sedi na prestolu i od gneva jagnjetovog. SvetiJovanzatimvidinaetiristranenebaetirianelakojizadravajuetirivetra:toznai simbol etvorostrukosti koja vlada tokovima ivota. Onda se u pravcu istoka pojavljuje aneo koji nosiboanskipeat,tojeTauJezekijaikrsthramaistegakojisupredstavljenisadvanaest plemenaIzraela.Dvanaesthiljadaljudisvakogplemenaoznaenojeovimznakomkojijekao obredposveenjaijedinstvoistine.Onisuapostolisveta;poslenjihdolazibezbrojnomnotvo svihnaroda;neboseotvaraitavomljudskomrodu,proienomodvelilkihmuka.Bedaje pobeena, milosre je pobednik, univerzalno milosre pokidalo je sve lance i unitilo sve zidove, svi su obueni u belo, u boju jedinstva, svetlosti i istote; otkupljenje sveta je zavreno. I kada sedmi peat bi uniten, nastade nebeska tiina. Sedmi peat. Konzumacija.Bog odmara nakon to je stvorio oveka po drugi put. Prva truba. Aneo Mihael. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI38T TR RE E A A S SL LI IK KA A S SE ED DA AM M T TR RU UB BA A P PO OG GL LA AV VL LJ JE E V VI II II I - - X XV V I videh sedam anela koji stoje pred Bogom,... Znai sedam inteligentnih moi koje predstavljaju svete brojeve tri i etiri, od kojih je sastavljena boanska sedmostrukost. ... i dade im sedam truba... Svakasilamoradaposedujesvojzvuniisvetlosniizraz.Iprvianeo,Mihailo-aneoistine, zatrubi i objavi re jevanelja, i posta grad i oganj, i pomeani s krvlju padoe na zemlju. Diu se oluje; hladnoa i toplota se sjedinjuju u borbi protiv harmonije i padaju pobeene svojim naporima. I treina zemlje izgore... Kada je jedan oblik uniten, dva uvek ostaju. ... i treina drva izgore... Ona to ne mogu da se odupru toploti i hladnoi. ...i svaka trava zelena izgore. Ono to sasvim nestane upravo je trava koja se, meutim, uvek iznova obnavlja. I drugi aneo, Gabriel - kralj tajni, zatrubi, najavljujui novu dogmu, i kao da velika gora ognjem zapaljena pade u more,... Druga truba. Aneo Gabriel. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE39Dogma je za narode istovremeno i hridina i svetionik. ... i treina mora posta krv. Fanatizam se razbuktao, krv se proliva. Krv muka i velikih rtava. I pomre treina stvorenja koja ive u moru. Morepredstavljauzburkanainadolamiljenjanaroda,ribeizmorasuidejeiorganizacijekoje nastaju i koje ive od miljenja. Ideje i organizacije umiru. ... i treina lai propade. Laepredstavljajucivilizacijeinarode;kadasudvojeusukobu,jedanodnjihmoradanestane, aliravnoteaseponovouspostavljauniverzalnimzakonomtrajnostiiuvekostajudvadabi ponovo uspostavili ravnoteu. Itreianeo,Rafael-kraljnaukejeonajkogakabalistikaknjigatakoenazivaHermesom, zatrubi, objavi tajne i pade s neba velika zvezda, koja gori kao svea, i pade na treinu nivo reka i izvori vode. Trea truba. Aneo Rafael. Gorua zvezda pada na izvore ideja, ali se tajne ne otkrivaju bez gorkih iskuenja. I ime zvezde bejae Pelen;... i mnogi ljudi pomree od vode, jer bejahu gorke. Posveenjejepotrebnoiistinujepotrebnouiti hijerarhijskimredom;onotodajeivotjakima moe isto tako donositi smrt slabima; i ne mogu se svi jednako hraniti istim hlebom i pojiti istim vinom . Dakle, svako otkrovenje ima svoju sudbonosnu stranu; spasenje jednih i unitenje drugih. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI40Ietvrtianeo,kraljsvetenikaikraljevstva,zatrubi,objavinovizakon,iudarenabitreina sunca, i treina meseca, i treina zvezda,... etvrta truba. Aneo Saquiel-Melec. Svetla sveta se menjaju. Poraene vlasti pomraene su. ... da se smrai treina njihova, i treina dana da ne svetli, tako i noi. I videh, i uh jednog anela gde leti posred neba... Simbol despotizma koji pobeuje u revolucijama i koji objavljuje nove nesree na svetu. ...igovoriglasomvelikim:teko,teko,tekoonimakojiivenazemljiodostalihglasova trubljenja trojice anela, koji e trubiti. Poslednja iskuenja su najtea jer bi trebalo da budu odluujua i uspena. Ipetianeo,aneokojiupravljaplanetomJupiterikojivladakraljevstvimaikraljevima zemaljskim, zatrubi. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE41 Peta truba. Aneo Anael. Objavi politiku istinu Jevanelja, to jest vladavinu pravde i bratstva. ... i videh zvezdu gde pada s neba na zemlju,... Ljudski razum ponien pohlepom. ... i dade joj klju od vrela bezdana; To jest sposobnost da se materijalizam pobudi varljivim reima. ... i izie dim iz bunara kao dim velike pei,... Sumnja poplavi zemlju. ... i iz dima izioe skakavci na zemlju. Znairazvratikojiprodiruakojematerijalizaminivladarimasveta.Ljudioseajujaramu imenu pravde i pre svega ele da oslobode svoje poroke. ... i na glavama njihovim kao krune od zlata i lica njihova kao lica oveka. I imaju kose kao kose ena,... Pohlepa, rasko, blud. ...i data im bejae oblast da rukovode ljudima pet meseci. I imahu nad sobom cara anela bezdana... Njihov vladar je aneo ponora koji se zove aneo smrti. I esti aneo, aneo planete Saturn, usamljenosti i suza, zatrubi. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI42 esta truba. Aneo Cassiel. Daje znak za poetak revolucije. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE43 Religiozni Duh oveka. Sedma truba. Aneo nadahnjiva. Veliki magijski znak vene svetlosti iji su simboli sunce i ovek - sinteza jedinstva kojoj odgovaraju sedam glasova analize. Religiozni Duh ene. Sedma truba. Veliki magijski znak svetlosti izraen simbolima meseca i ene. I uh glas... Gde govori estome anelu... i odrei etiri anela... etiri bia koja unitavaju. ... koji bejahu prepravljeni na sat, dan, i mesec,... Jer nita se u prirodi ne deava sluajno. ...da pobiju treinu ljudi. To jest najslabije u hijerarhijskom redu trojnosti. I broj vojnika na konjima bejae dvesta hiljada hiljada, i uh broj njihov. Itakovidehuutvarikonje,ionetosedinanjima,kojiimajuoklopeognjeneiplavetnei sumporne; Crveni oganj, sumpor je bio ut i beo, hijacint ljubiast i plav - tri boje. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI44... i glave konja njihovih bejahu kao glave lavova, Bes i snaga koja sudbonosno vue revolucionare. ... i iz usta njihovih izlai oganj i dim i sumpor. Svi principi pomeani: tama, svetlost i toplota. ... jer repovi njihovi bejahu kao zmije i imaju glave, i njima idu. Posledice revolucije sudbonosne su i smrtonosne. I videh drugog jakog anela gde silazi s neba. Posle velike revolucije dolazi veliko otkrovenje. ... koji bejae obuen u oblak... Senke simbolizma. ... i duga bejae na glavi njegovoj,... Univerzalno rastavljanje svetlosti. ... i lice njegovo bejae kao sunce,... Spajanje i jedinstvo u sreditu sjaja. ... i noge njegove kao stubovi ognjeni; Prirodne sile osnov su otkrovenja. ... i metnu svoju desnu nogu na more, a levu na zemlju. Predstavlja postojanu i pokretnu silu. I povika glasom velikim, kao lav kad rie; i kad on povika, govori sedam gromova glasove svoje. Narejedinstva,kojujeobjavilapobednikamotame,odgovarajusedamglasovaprirode.To jest sve istine nastale u rastavljanju i spajanjem dozvane u jedinstvo. Na prethodnoj strani nalazi se veliki magijski znak direktne svetlosti iji su simboli sunce i ovek, kaoimagijskiznaksvetlostiizraensimbolimamesecaiene.Kodovekaglavapredstavlja razum, a kod ene utroba, jer je sva njena slava u materinstvu. I dade mi se trska kao palica govorei: ustani i izmeri crkvu Boiju i oltar. Hraminjegovemerealegorijskesu.Mereoltaraodgovarajumeramahrama,svejeverno boanskim simbolima. ... i one to se klanjaju njoj. Ove mere jednake su merama oveka i predstavljaju ljudski rod. A portu to je izvan crkve, izbaci napolje, niti je meri, jer je data neznabocima; Atrijum je spoljnje obeleje, to je prosti oblik vere. I dau dvojici svojih svedoka i proricae hiljadu i dvesta i ezdeset dana obueni u vree. Ilija,rtvapredanosti,Enoh,rtvanauke.Ilijajestvoriteljopravdanogprotestakojiodoleva samovoljizlihpopovaizlihkraljeva,onjestvoriteljSvetogBernardaiSavonarole.Enoh predstavljakabalistikunauku.Ustvari,prvobitnikljueviokultizma,svetiznaciisveteniki brojevi, pripisuju se ovom patrijarhu. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE45I otvori se crkva Boija na nebu, i pokaza se ivot zaveta njegova u crkvi njegovoj,... Proroku je data spoznaja simbola. ena obuena u sunce. Religija ili crkva kao vid nestvorene mudrosti. ... i mesec pod nogama njenim. Ona se nalazi iznad onoga to se menja. ... i na glavi njenoj venac od dvanaest zvezda. Njena misao nalazi se u sreditu nebeskog kretanja, u sreditu znakova zodijaka. ... i bejae trudna, i vikae od muke, i muie se da rodi. Svakareligijaraanovunaukuinovisvet.Tojereligijartvovanja,kazneinjihovihteina, religija propovedi i njihovih veitih uzvika. - pokazao se drugi znak na nebu,... Znak nagonske i surove sile. Adaja ili surovi nagon. ... i gle, velika crvena adaja, koja ima sedam glava, i deset rogova; i na glavama njenim sedam kruna. Sedam glava predstavljaju sedam smrtnih grehova, deset rogova nepokornost prema deset Boijih zapovesti, a sedam kruna pobedu greha u ljudskim prosveenjima. I adaja stajae pred enom koja htee da se porodi, da joj prodere dete kad rodi. Zlo napade enu zbog njene slabosti, a ona je sveta zato to treba da postane majka. I rodi muko, sina, koji e spasti sve narode s palicom gvozdenom; ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI46ena je majka Boga ljudskoga roda. Ona je kraljica majka sveta. Ono to se kae za nju, moe se rei za drutvo i za crkvu iji je ona ivi izvor. I posta rat na nebu. Verovanja novoga sveta bore se protiv verovanja staroga sveta. I zbaena bi adaja velika,... i zbaena bi na zemlju, Idoli staroga sveta predstavljaju sudbonosnu silu prirode. Elektromagnetna vatra predstavljena je usvimteogonijamakrilatomzmijomiliadajom.Ovasilaprestalajedasesmatraprvim principom i potpala je pod vlast materije. Pokvareni svetenik. Propovednik satane. i... progoni enu... Ona ostaje podlona magnetnim uticajima. I eni bejae data dva krila orla velikoga... enijedatodamoliidasemiljuuzdigneiznadmagnetskihuticajanjenogosetljivogi razdraljivog organizma. Iispustizmijazaenomizustasvojihvodukaoreku,...iodedasepobijesostalimsemenom njenim. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE47Uzvieniduhovibieizloenisvimpodsmesimaisvimodbacivanjimaioboavaesesamo materijalna vrednost. Ako ko ima uho, neka uje. Ko u ropstvo vodi, bie u ropstvo odveden. Ko noem ubije, valja da on noem bude ubijen. Ovde je trpljenje i vera svetih. Premanepromenljivomzakonuravnoteesviprestupiprouzrokujusuprotneprestupe:zlose kanjavazlom,nasiljeizazivanasilje.Prestupnosisasobomkaznuionajkotiranie,preili kasnije bie tiranisan. Ko ima um, neka izrauna broj zveri: jer je broj ovekov i broj njen est stotina i ezdeset est. est, broj dana u nedelji je broj vremena kao to je sedam broj koji predstavlja venost. est predstavlja ravnoteu u konanom, to je tri uravnoteeno brojem tri, to jest borba due protiv materije. Privremena vlast zveri. Sinteza uinjenog zla. Starikabalistipriznavalisutriduhovnaelementauljudskojdui:PSICHE,NEFESH, NESHAMAH,tj.oseajnuduu,razumnuduuiistiduh.Trioblikadueodgovaralasutrima svetovima:materijalnom,duhovnomiboanskom,anjimaumaterijiodgovaralasutriosnovna, izvorna oblika: so, sumpor, iva. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI48U kabali je broj est predstavljen sa dva trougla koja, kada se sjedine i kada im se da zajedniko sredite predstavljeno brojem sedam, oblikuju Solomonov peat. Ti trouglovi ne mogu oblikovati ni jedan pravilan oblik ako im se kao sredite ne moe dati broj sedam. Vizija Daniela. etiri oblika avolje sfinge. Tajanstveno jagnje.Ovan, solarna slika novog otkrovenja. Domain rtvovanja. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE49 Znasedajeskalaprogresijebrojevabrojdeset,takodabroj666predstavljabrojest,broj suprotnosti duha i tela, tj. broj bia ili oveka, poto je prema simbolikoj prii o postanju ovek stvoren estoga dana; predstavlja - rekli bismo - broj tri sa dvostrukom progresivnom moi, i koji znai razumni materijalizam, materijalizam uzdignut do vere i religije. Ovaj broj napisan jevrejskim slovima daje SAMAEL - rav ovek, duh tame. Ja sam progledao u svetlosti intuicije. i videh, i gle, oblak beli (jasno naelo vere). I na oblaku sedi kao sin ovekov. Ljudska figura koja slui kao hijeroglifski model poimanju Boga. ...iimaenaglavisvojojkrunuzlatnu,iurucisrpotar.Idrugianeoizieizcrkveviui velikim glasom onome to sedi na oblaku: Zamahni srpom svojim i ponji, jer doevreme da se nje, jer se osui ito zemaljsko. I onaj to sedi na oblaku baci srp svoj na zemlju, i ponjevena bi zemlja. Velike religiozne manifestacije znak su velikih ratova i velikih revolucija. I drugi aneo izie iz crkve to je na nebu, i imae i on srp otar. Hramkojijenanebujepreciznadoktrinapredstavljenahijeroglifskimplanomhrama.Ova doktrina treba da pokosi sva lana verovanja. I drugi aneo izie iz oltara, koji imae oblast nad ognjem. Nauka o vatri je praktina strana religioznog okultizma. ...ipovikasvelikomvikomonomekojiimaesrp,govorei:Zamahnisrpomsvojimotrimi odrei groe vinograda zemaljskog; jer ve sazree puca njegova. Dogma, dok se razvija, oznaava as unitenja. I baci aneo srp svoj na zemlju, i obra vinograd zemaljski, i metnu u kacu velikoga gneva Boijeg. I prolije se kaca izvan grada i izie krv iz kace do uzda konjima hiljadu i est stotina trkalita. Aliruevinesuplodne.Prorokihuporeujesaetvomiberbom.Krvljudskogarodakaoi Hristova postae vino priesti za budue narode. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI50 E ET TV VR RT TA A S SL LI IK KA A S SE ED DA AM M P PE EH HA AR RA A P PO OG GL LA AV VL LJ JE E X XV VI I I uh glasveliki izcrkve gde govori sedmorici anela: idite, i prolite sedam aa gneva Boijeg na zemlju. Pehari krvi koji prethode ai vina, svako novo otkrovenje istine najavljuje unitenje greaka. Do mira se dolazi samo ratom. I ode prvi aneo i proli au svoju na zemlju, i postae rane zle i ljute na ljudima koji imaju ig zveri i koji se klanjaju ikoni njenoj. Trubesuoivljujuiorganaktivnerei.Peharisuprimaocipasivnerei.Trubakaopalicaikao skiptarodgovaraslovui,prvomslovuJehovinogimena,drugoslovoodgovaraslovuh,drugom slovu boanskoga imena; radi se uvek o sedam istih anela, ali su njihova delovanja razliita. I drugi aneo proli au svoju u more; i posta krv kao od mrtvaca, i svaka dua iva umre u moru. Zemljaimorestavljenisuovdekaouravnoteenesuprotnosti;videlismodasevelikomanelu sinteze,simboluuniverzalnenauke,jednostopalonalazinazemljiadrugonavodi,kaostaroj Izidi,kaokraljiciBertidugastopalailisrednjevekovnojkraljiciPiedocaijasejednanoga zavravaguskinimperajem,dabipokazaladaonamoradaseodmaranavodipotojojjenoga poput patkine ili labudove. Drugi pehar. Aneo mora proglaava jedinstvo ivota. Voda,premafizicistarihnaroda,predstavljauniverzalnogprenosiocaivota,onapostajeslina krvileadabipokazalaraspadanjeideja,kojeprethodidrutvenimpromenamaisameinioce ivota pretvara u znake smrti. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE51I trei aneo proli au svoju na reke i na izvore vode; i posta krv. Reke i izvori predstavljaju postojea miljenja i ideje. ini se da napredak, taj zakon provienja, u periodu revolucija postaje paklena fatalnost. Sve se rasipa u periodu rasula. Trei pehar. Aneo Rafael proglaava jedinstvo istine. I uh anela vodenog gde govori: pravedan si, Gospode, koji jesi, i koji bejae, i svet, to si ovo sudio. Jer prolie krv svetih i proroka, i krv si im dao da piju, jer su zasluili. Suprotne strane se optuuju i s vremena na vreme opravdavaju nasiljem. Deca muenika postaju gonitelji i trpe krvave odmazde, tako univerzalnost greaka i zloina priprema univerzalnost kazne i nove greke. JevrejisuprolilikrvIsusaHrista;hrianisunasvojnainprolilikrvIzraela.MukeBoijeg oveka okajane su mukama Boijeg naroda. Tako je upravo za Izrael reeno: "Ovo je moj najdrai sin." etvrti aneo proli au svoju na sunce. Negativnarepojavilasenasvetlostiisumnjaosvajasvet;ovasumnjanedolaziizpaklave potie od samoga anela sunca. I upalie se ljudi od velike vruine... Istinapaliondakadaneobasjava;ljudinemogudapodnesumukekojeimdonosisumnja, odsustvo vere za njih je pakao. ... i hulie na ime Boga koji ima oblast nad zlima ovima, i ne pokajae se da mu dadu slavu. Ljudi rue jer pate; ne vrea se Bog kada postoji uteno oseanje njegovog postojanja; ateizam je prolaznagroznica.oveanstvorazbijaidole,alisenemoeodreiBoga.Svetseipakne preobraa pod teretom nedaa; bol isti, ali ne daje utehu, on unitava zlo, ali ovek ne osea da zbogtogapostajebolji.Bolsamopripremadobro,kaosnaneolujetodolazedaoiste atmosferu. Kada se Bog prikae u svem svom milosru, ljudi vie nee ruiti. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI52 etvrti pehar. Aneo sunca objavljuje jedinstvo svetlosti. I peti aneo proli au svoju na presto zveri; i carstvo njeno posta tamno,... Aneo Jupitera izliva osudu na prestole uskogrudog egoizma i izgovara sud kraljeva. Peti pehar. Aneo Saquiel-Melec proglaava jedinstvo sile. ...ivaujezikesvojeodbola.IhulienaimeBoganebeskogaodbolaiodranasvojih,ine pokajae se zbog dela svojih. Politiketeskobeiverolomstvauvremeborbiizmeunarodaikraljeva,laipotkupljivog novinarstvaikoristoljubivoggovornitva,etota,premaenerginomizrazuapostola, predstavljaju ljudi koji sami sebi grizu jezik. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE53Oni su zaista nesreni i rue i svoga i tuega Boga, i ele da ga naine oruem svojih zlih strasti. Usred ovih pobuna i besa ne treba pripremati obnovu koja sledi spasonosnu kaznu. Bes ispravlja zlosamodrugimzlom.Iupravozatosamortva,samortvajagnjeta,dobrovoljnartva,rtva pomirena sa sudbinom, moe pobediti bes ljudi i umiriti Boiju srdbu. IestianeoproliausvojunavelikurekuEufrat:ipresuivodanjenadasenapraviput carevima od istoka sunanog. OvdepodseamonaetirirekeZemaljskogvrtakojepredstavljajuetiristranesvetaietiri osnovne supstance. Eufrat je takoe reka ropstva; vode predstavljaju doktrine i narode; reka koja presuuje je sila koja nestaje. esti pehar. Aneo Samael proglaava jedinstvo pravde. I videh iz usta adajinih i iz usta zverinih, i iz usta lanoga proroka, gde izioe tri neista duha, kao abe. Jer su oni duhovi avolski, koji ine udesa, i izlaze k carevima svega sveta, da ih skupe na boj za onaj veliki dan Boga svedritelja. Zver,tj.vlastljudiegoistakojiteematerijalnom,adaja,znaisudbonosnasilakojastvarazle strasti,ilanojagnje,tj.svetenikokrenutmaterijalnom,pohlepannasvetovnadobra-svioni uzvikuju svoje poslednje rei. Ne radi se vie samo o glasu oveka, ve i o dosadnom kreketanju abe koja se ali na suu u isuenom renom koritu. To je, dakle, buka lanih zasluga i udovita postavljenih da prevare i pobune mnotvo, ali ih ono naputa i ostavlja da propovedaju u pustinji. I sedmi aneo proli au svoju po nebu i izie glas veliki iz crkve nebeske od prestola govorei: svri se, Tada se kae: "Ideje su u vazduhu"; u stvari, stie trenutak u kome se one oseaju, u kome se one uzdiu. Veruje se samo u njih i za njih, tada. Uinjeno je, napredak je ispunjen jer je stvoreno miljenje, a miljenje je vladar sveta. I bejae sevanja munja i gromova, i glasovi, i bi veliko tresenje zemlje kakvo nikad ne bi otkako su ljudi na zemlji, toliko tresenje, tako veliko. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI54Munje razuma, glasovi mnotva, gromovi govora tresu zemlju. Sedmi pehar.Saturnov Aneo proglaava jedinstvo venog kraljevstva. I grad veliki razdeli se na tri dela, i gradovi neznaboaki padoe. Tristepenahijerarhijeprestajudabudusjedinjena,jedinstvenazastavadobijatrirazliiteboje, klase se odvajaju i utemeljuju u drutvenim suprotnostima. Vavilon veliki spomenu se pred Bogom da mu da au vina svojega ljutog gneva. I sva ostrva pobegoe i gore se ne naoe. I grad veliki kao glava pade s neba na ljude; i ljudi hulie na Boga od zla grada, jer vrlo je velika muka njegova. Anarhija tada potresa svet, ali Bog se uplie i kanjava ljude oteujui ih u njihovim intresima; gradpodseanatalentsrebra.Radiseonovcukojiobarasveentuzijazmeikojipobeujesve suprotne strane. P PO OG GL LA AV VL LJ JE E X XV VI II I I doe jedan od sedam anela koji imaju sedamaa, i govori sa mnomgovoreimi: hodi da ti pokaem sud kurve velike, koja sedi na vodama mnogim; S kojom se kurvae carevi zemaljski, i koji ive na zemlji opie se vinom kurvarstva njena. Ovabludnica,ukojojsuprotestantihtelidaprepoznajuRimskucrkvu,predstavljazapravo pohlepustarogasveta.UpravoseotojneistojerkiVavilonagovoriupsalmu136,ijumalu decu, tj. neiste ljubavi, prorok eli da razbije na kamenu deset zapovesti. TojeVeneraAstarteIstoka,tojerimCezaraiBordije.Alisamosamoralne,aneiteoloke take gledita. I uvede me duh u pusto mesto; ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE55Znaiupustinji,tj.uvladaviniapstraktnogiizvansvihintuicija,biloboanskihbiloljudskih, oituje se ova vizija. ... i videh enu gde sedi na zveri crvenoj, koja bejae puna imena hulnih... Crvena zver predstavlja vrhovnu vlast koja se obeauje. ... i imae sedam glava i deset rogova. Sedam grehova i deset kletvi. I ena bejae obuena u porfir i skerlet, i nakiena zlatom i kamenjem dragim i biserom,... Raskopoveavaneumerenostinemoralnobogatstvojeupravosluganeistote;sasvojestrane, neistota neizbeno vodi idolopoklonstvu bogatstvima. ... i imae au u ruci svojoj punu mrnje i pogantine kurvarstva svojeg; Sud ili pehar simbolizuje KTEIS, enski polni organ, pasivno orue razuzdanosti. I na elu njenom napisano ime: tajna,Razuzdanost je neprijatelj mudrosti, a prijatelj ludosti koja sumnja u sve i za koju sve predstavlja tajnu. ... Vavilon veliki, mati kurvama i mrnje zemaljske. To je, dakle, neto univerzalno, a ne posebno. I videh enu pijanu od krvi svetih i od krvi svedoka Isusovih; Ona iskoritava samoprekor onih koji umiru. ... i zaudih se udom velikim kad je videh. Ona zauuje, kako svojom moi, tako i svojom bestidnou. I ree mi aneo: ta se udi? Ja u ti kazati tajnu ove ene i zveri to je nosi i ima sedam glava i deset rogova. Zatim aneo samom Rimu pripisuje ovu alegoriju univerzalne istote, ali ovde se misli na Rim iz vremenasvetogJovana.ZnaiRimCezaraiDomicijana;onproriedaeRimrastrgnutii progutati kraljevi koje je on potkupio, da e sii sa prestola i biti doveden do oaja i bede. Nema sumnje da se ovo proroanstvo moe odnositi i na Rim iz vremena Bordija, ali se pretnje mogu uputiti rimskom dvoru kardinala otpadnika od vere, a ne glavnom seditu svetoga Petra. P PO OG GL LA AV VL LJ JE E X XV VI II II I- -X XX X I posle ovoga videh drugog anela gde silazi sa neba, koji ima oblast veliku; i zemlja se zasvetli od slave njegove. Drugi aneo, tj. drugi izraz duha istine, silazi sa neba, tj. sa uzvienih predela inteligencije. I povika jakim glasom govorei: pade, pade Vavilon veliki,... Duhovi obasjani istinom shvataju da je vladavina zabluda postala nemogua. Pobeda nepravde u sutinijeuvekpobedazabludeikadasenarodiprosvete,oniubrzoporiuropstvoitiraniju.Ne menja se svet poarima, ve novim svetlima. Iuzejedananeojakkamenvelik,kaokamenvodenini,ibaciumoregovorei:takoesa hukom biti baen Vavilon grad veliki, i nee se vie nai; ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI56Ovde se oslikava udesna, tamna slika unitenja staroga sveta, koje je ve opisao Jezekij govorei o propasti Tira. Beskonanost mora odbija rumenilo vatre iji se dim penje ka nebu, kao to se ka njemu,krozvreme,penjestranapravda;gradzlihsunovratioseuponoresramoteiprezira. Uplaeni kraljevi ustaju sa prestola da bi jo jednom pogledali plamenove ovog ogromnog ognja, zastraenelaezaustavljajusenamoru,inisekaodaitavaprirodautidabiseuoposlednji prasak ovog velikog carstva koje se rui. Vavilonvienepostoji.Zanjegajesveokonano.Jojuejebiopunradostiivreve,njegove svetlosti bljetale su u noi, ulice njegove bile su osvetljene, uo se smeh sa pijanki, a zaljubljeni suetaliokienicveemuzzvukeharfiitruba.Avaj!-uzvikujeprorokskoroisamganut iznenadnom i neizmernom propau - kako je mogue da ovako velilki grad nestane za tili as! Tadasenebo,kojejesvetiJovanopisaonapoetkusvogaproroanstva,pojavljujejojednom; trube anela, potresi mora, gromovi svetova koji se kreu u krug izraavajui slavu Boga - svi oni izazivaju pobedniku pesmu pobedonosne istine i krunisane pravde. Re istine, koja je na poetku izraenablistavimoblikomsunanogjagnjeta,pojavljujeseuvelianstvenojodeimladoenje. To je misao koja upravo dobija svoj oblik. Nebopoinjedaslavisvojevenanjesazemljom.KonanoeseicarstvoMesijepojavitina zemlji.Spasiteljnijevieraspetineenja,vemladoenjakojipobeuje;posleosloboenja ovekadolojedoosloboenjaene.Duhnaposletkuuzimadobrotuzaenu.Srenisuoni, uzvikuje aneo, koji su pozvani na ovo nebesko venanje; pii, dodaje on, jer Boija se re sada ogleda u svoj svojoj istinitosti. Tada sveti Jovan pada na kolena i eli da se pokloni objavljivau, ali ga aneo zadrava i kae da nita ne ini. Ja sam tvoj sluga, kae mu opet sluga istine i pravde, oboavaj samo Boga. Boga, koji je Isusovim usnama dao da svedoe o duhu svetih i proroka. Tako apostol sveano otkriva konano carstvo Svetoga duha i poslednju objavu ovoga Boga koga ljudivieneeoboavatiiskljuivoujerusalimskomhramuilinadrugimuzvienimmestima Samarije, ve po proroanstvu Uitelja: U duhu istine, u razumu i pravdi. I videh nebo otvoreno, Kao na poetku. ... i gle, konj beli, isti oblik rei. ... i ko sedi na njemu zove se veran i istinit, To jest ovek istine i pravde. ... i sudi po pravdi i ratuje. Mo i vlast pripadaju pravdi. A oi su mu kao plamen ognjeni, Kao u prvoj viziji lava. ... i na glavi njegovoj krune mnoge,Sva vlast se ponovo sjedinjuje u ruci pravednika. ... I imae ime napisano, koje niko ne zna do on sam. Ime Boga ija je on iva re.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE57I bejae obuen u haljinu crvenu od krvi,On je proao kroz rat i rtvovanja. ... i ime se njegovo zove: re Boija. I vojske nebeske idu za njim (na konjima belim, obuene u svilu belu i istu). Sve se pokorava vrhovnom razumu i ivoj rei. I iz usta njegovih izie ma otar,Kao u prvoj viziji. ...da njime pobije neznaboce; i on e ih pasti palicom gvozdenom; Pravda je nesalomiva kao i istina, jer su istina i dobro nepromenljivi. Ividehjednogaanelagdestojinasuncuipovikaglasomvelikim,govoreisvimpticamakoje lete ispod neba: doite i sakupite se na veliku veeru Boiju, da jedete mesa od careva, i mesa od vojvoda,imesaodjunaka,imesaodkonja,iodonihkojisedenanjima,imesaodsvih slobodnjaka i robova, i od malih i od velikih. Ova slika je velika i strana i podsea na rei Isusa Hrista iz Jevanelja: "Gde je le, sakupie se leinari". I videh anela gde silazi s neba, koji ima klju od bezdana i verige velike u ruci svojoj. Klju nauke i lanac brojeva. I uhvati adaju, staru zmiju, koja je avo i satana, Zvezdanaivotnasvetlost,sudbonosnamozapravednike,tajnavatravraeva,adajaJazonai Kadme. ... i sveza je na hiljadu godina, i u bezdan baci je,... Nju je vezala nauka, a hiljadu godina predstavlja multiplikaciju dekade. ... i zatvori je, i zapeati nad njom,Rafaelov, Solomonov i Hermesov peat. ... da vie ne preplauje narod, dok se ne navri hiljadu godina; Buduidajeravnoteavenizakonivota,svakaakcijanagovetavareakciju,svakosabijanje nagovetavairenje;upravosuzbogtogaposveenihrianiprvihvekovanagovestilidolazak antihrista. ... i potom valja da bude putena na kratko vreme. Istoeseponovitiumesijanskomdobu.Konanapobedadobranebibiladovrenabezpokreta koji bi u osloboenom dobu stvorio potrebu za suprotnim pokretom, ali pokret pobede je bio slab jer je povratak, izgleda, bio miran. I videh presto, Mudraci i pravednici su kraljevi ije kraljevstvo nije sa ovoga, ve u buduem svetu. ... i sede na njima, i sudi im se, i due poseenih za svedoanstvo Isusovo i za re Boiju, koji se ne poklonie zveri ni ikoni njenoj, ...i primie ig na elima svojim i na ruci svojoj; Znai nisu mislili niti radili po shvatanjima sveta koji je rob novca i lai. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI58... i oivee i carovae, s Hristom hiljadu godina.Prorok je toliko siguran da e se to dogoditi da govori kao da se ve dogodilo. A ostali mrtvaci ne oivee, dokle se ne navri hiljadu godina. Svieponovoiveti,alisvakopremaivotnompravilukojejeizabrao;zaonetonisuvoleli pravdu, nee biti mesta u kraljevstvu pravednih. Ovo je prvo vaskrsenije. Blaen je i svet onaj ko ima deo u prvom vaskrseniju. Prvo je vaskrsenje due koja je postala besmrtna zbog svog jedinsva sa istinom i pravdom. ... nad njima druga smrt nema oblasti, Umirati moralno znai izloiti se venom umiranju u fizikom poretku. ... nego e biti svetenici Bogu i Hristu, i carovae s njim hiljadu godina. Pravednici su svetenici i kraljevi i oni treba da vladaju sa Isusom Hristom. Hiljadu godina je, kao to smo rekli, simbolian broj i ne treba ga shvatiti po jeresi milenarista. Kadaproehiljadugodina,Satanaeseodvezati,izaiizsvogzatvoraizavestinarodkojise nalazi na etiri strane sveta. Otpor e se stvoriti materijalnim moima koje predstavljaju aneli iz kvadrata ucrtanog u krug. (I izii e da vara narode po sva etiri kraja zemlje.) Goga i Magoga, Znai moi anarhije i smrti, 6.666 plus 13 - broj smrti i A . - poetak i kraj; ovde je sadran broj jevrejskih i simbolizam grkih slova. ... da ih sakupi na boj, (kojih je broj kao pesak morski). itav svet e se podii protiv istine i pravde u ime ivotinjskih i egoistinih nagona. I izioe na irinu zemlje, i opkolie oko svetih, i grad ljubazni. Ovapobuna,kojatrebadasedogodi,kaodajeveprola.TojeSennacherib-ovavojska uklonjena dakom anela. ... i sie oganj od Boga s neba, i pojede ih. Mene vie nema, oni vie ne postoje, rekao je na velianstven nain jedan drugi prorok. I avo koji ih varae bi baen u jezero ognjeno i sumporno, Mrtviloivota,nerad,nepokretnost,tojemukaavolakojijebioprvivelikivaralicauprvim vekovima hrianstva; tobonji Bog zla sveden je na nemo. ... Gde je zver i lani prorok; i bie mueni dan i no za vek vekova. Ova nemo bie muka sebinih nagona i licemerstva sve dokbude trajala pobeda dobra, ali Bog espasitigrenikesamommukomgreha,pretvarajuizlounepodnoljivomuenje;one preobratiti zle i prisilie ih da se vrate dobru. I videh veliki beli presto,Znak sinteze i jedinstva. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE59... i onoga to sedi na njemu, od ijeg lica bee nebo i zemlja, i mesta im se ne nae. Kao to belo upija plavo i crveno, dva suprotna kraja u skali boja. I videh mrtvace male i velike gde stoje pred Bogom, i knjige se otvorie. Dobro pobeuje i uskoro e suditi duama, da svoju konanu pobedu stavi u beskonanost. ... i druga se knjiga otvori, koja je knjiga ivota; Dvesuknjigekaotojebilodvadrveta.Drvoznanjaidrvoivota,kaotojeuBogumudrost postojana a sloboda delotvorna. ... i sud primie mrtvaci, kao to je napisano u knjigama, po delima svojim. Ljudi imaju dva naela delovanja, zakon i svoju slobodu; u njihovoj je moi sloboda izbora, koja se ogleda kroz njihova dela. Zbog toga e im se suditi prema njihovim delima. I smrt i pakao baeni bejae u jezero ognjeno.Novisvetjeodbaciopakaoismrtkaonekorisnestvari;onisubaeniuneaktivnostimrtvilo ivota. I ovo je druga smrt.Ovo je smrt same smrti i avola. I ko se ne nae napisan u knjizi ivota, baen bi u jezero ognjeno. Sveonotojepripadaloavoluismrti,svamranaverovanja,svepraznovernesurovosti,sve podmuklostifanatizma,sveonotonijeniistinanipravda,sveonotonijenapisanouknjizi venogivota,svetopadeujezerovatreisumpora,uvatrukojatinja,umrtviivot,uasfaltno jezero venosti. P PO OG GL LA AV VL LJ JE E X XX XI I I videh nebo novo i zemlju novu;Otkrio se razum, a lice sveta se promenilo. Plan raja i novi Jerusalim. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ELIFAS LEVI60... jer prvo nebo i prva zemlja prooe, i mora vie nema. Zemljanepravdivienepostojiimorevienedelinarodesadaujedinjeneuniverzalnim oinstvom. I ja Jovan videh grad sveti, Pravda i istina postoje; pre nego to se predvidi njihovo kraljevstvo, vidi se budui grad iskrenih duhova i pravedne volje. Jerusalim nov, gde silazi (od Boga) s neba, Oblik drutvene savrenosti koja sa neba, tj. iz podruja apstrakcija, prelazi u podruje stvarnosti. ...od Boga... Kraljevstvo Boga, koje mi dozivamo svaki dan je kraljevstvo istine i pravde. Sada ovo kraljevstvo treba da doe jer mo pripada pravdi. ... pripravljen kao nevesta ukraena muu svojem.Oblikslianmisli,materijapotinjenaduhu,reidelokojiodgovarajuistini,gradljudikojima upravljaBoijizakon;svetoslinojebrakuukomejenevestaprikladnoizabranainaklonjena mladoenji. I ree mi: zavretak. Ja sam A i , poetak i kraj. Poetak i kraj, u latinskom A i Z, u jevrejskom A t; upravo na takav nain posveenici okultnih nauka stvorili su moto AZOTH to znai Bog i univerzalna sutina. Ja u ednome dati iz izvora vode ive zaborava.Sreni su oni, ree Hrist, koji su gladni i edni pravde, jer e se zasititi. Ko pobedi, dobie sve, i biu mu Bog, i on e biti moj sin. Jednog boga ima samo onaj koji je zadobio besmrtnost svojim sopstvenim snagama, koji je znao, hteo, usudio se i koji se ubio. Aplaljivimainevernimailoimaikrvnicima,ikurvarima,ivraarima,iidolopoklonicima,i svima laima, njima je mesto u jezeru to gori ognjem i sumporom; (koje je smrt druga). I doe meni jedan od sedam anela koji imaju sedam aa napunjenih sa sedam ala poslednjih, i ree mi govorei: hodi da ti pokaem nevestu, jagnjetovu enu. I odvede me u duhu na goru veliku i visoku, i pokaza mi grad veliki, sveti Jerusalim, gde silazi s neba od Boga. Visokaplaninajeuzvienopodrujevrhunskogposeivanja,anoviJerusalimjemagijskiznak slianJezekijevom-TebiimisterioznomplanuvrtaZemaljskogaraja.Tojekvadraturakruga, problemijesureenjetraililudacitamogdeganemoebiti,akojipredstavljadvazakona stvaranja i odravanja vaseljenja: pokret i postojanost. ... i svetlost njegova bejae kao dragi kamen, kao kamen jaspis svetli,.. Vidisedobrodaseneradiograduveohijeroglifskomsimbolu;gradobjedinjujesuprotne osobine: tamni i neprozirni sjaj jaspisa i prozirnost kristala. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________MISTERIJA KABALE61 Kvadratura i sinteza grada.Projekcija cilindra. Velik i visok zid. I imae zid velik i visok, Nije svima dozvoljeno da prodru u sredite tajni, grad posveivanja je utvrenje, a njegov zid je velikiiuzvien.Videemounastavkudamagijskiznakimaoblikzatvorenekockeilidaje, moda, zatvoren u kuglu. ...iimaedvanaestorovratainavratimadvanaestnadelaiimenazapisana,kojasuimena dvanaest kolena Izrailjevih. Dvanaestznakovazodijaka,dvanaestvrlinakojesenazivajuplodovimaSvetogaduha,dvanaest stanita Sunca, dvanaest boanskih oblilka Egipta i Grke. Tri na istoku, trojstvo i. Tri na zapadu, trojstvo h. Tri na severu, trojstvo v. Tri na jugu, trojstvo h ponovljeno. I zid gradski imae dvanaest temelja, i na njima imena dvanaest apostola jagnjetovih... I onaj to govori sa mnom imae trsku zlatnu da izmeri grad i vrata njegova i zidove njegove. Bogjesvestvoriosateinom,brojemimerom,kaeSvetopismo,sveusvetujeravnoteai srazmera.Savrenootkrovenjeogledasesamimzakonimaprirodekojisetemeljenaveitoj matematici, posledice su srazmerne uzrocima, re se nalazi u razumu misli. Igradnaetiriuglastoji,iduinajenjegovatolikakolikaiirina...duina,iirina,ivisina jednaka je. ____________________________________________________________________________________________