70
MISTERIJA KABALE ILI OKULTNA HARMONIJA DVA ZAVETA ELIFAS LEVI ' F F F G G G H H H

Elifas Levi - Misterija Kabale

  • Upload
    marko

  • View
    818

  • Download
    100

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Elifas Levi - Misterija Kabale

MISTERIJA KABALE

ILI OKULTNA HARMONIJA DVA ZAVETA

ELIFAS LEVI

'

F

F

F

GG

G

H

H

H

Page 2: Elifas Levi - Misterija Kabale

AAllpphhoonnssee LLoouuiiss CCoonnssttaanntt -- LLeess mmyyssttèèrreess ddee llaa KKaabbbbaallee

MMIISSTTEERRIIJJAA KKAABBAALLEE

IILLII OOKKUULLTTNNAA HHAARRMMOONNIIJJAA DDVVAA ZZAAVVEETTAA

ÉÉlliipphhaass LLéévvii

Page 3: Elifas Levi - Misterija Kabale

PPRREEDDGGOOVVOORR IIZZDDAAVVAAČČAA Ova knjiga Éliphas Lévi-a objavljena je posthumno u Francuskoj prvi put 1920. godine. Ovde ne nameravamo da damo uvod delu koje se samo preporučuje, kako zbog imena onog koji ga je napisao, tako i zbog svog sadržaja. Ipak, znatiželjnim čitaocima i ljubiteljima okultizma želeli bismo da damo nekoliko podataka o istoriji ovog rukopisa. Delo je u potpunosti priredio Éliphas Lévi 1861. godine, tada u punoj snazi uma i talenta, za svog omiljenog učenika barona J. Spedalijerija, da bi ga ovaj 1880. ustupio jednom drugom učiteljevom učeniku. Tako je rukopis postao vlasništvo J. Charrota, koji je bio duša jedne grupe lionskih Rozekrojcera. Nećemo se baviti time kako je ovaj tajni dokument, s kojim su dolazili u dodir samo određeni posvećenici, postao vlasništvo doktora Z..., jednog od učitelja modernog okultizma, ali izvesno je da je ostao u njegovim rukama sve do 1916. godine kada ga je prodao zajedno sa velikim delom svoje biblioteke. U poslednjim redovima rukopisa Éliphas Lévi izjavljuje da ne zna da li će jednog dana delo biti objavljeno. Biće - kaže on - onako kako odredi proviđenje. Trenutak za objavljivanje došao je bez sumnje onda kada je rukopis dospeo u ruke francuskog izdavača koji ga je, kao što smo već napomenuli, objavio 1920. godine. Éliphas Lévi je, priređujući rukopis, koristio dve vrste mastila, sa ciljem da jasno razgraniči biblijski tekst od svog komentara. Mi smo proročke tekstove štampali kurzivom, a komentare učitelja kurentom. Rukopis sadrži neke napomene barona Spedalijerija i gospodina J. Charrota. Mi smo ih gotovo u potpunosti preneli, sa izuzetkom nekih manje poznatih mesta, određujući, od slučaja do slučaja, njihovo poreklo. Originalne slike bile su u boji ili barem obojene, dok su najznačajnije bile istaknute zlatom. Nadamo se da će ovo izdanje sa radošću prihvatiti ne samo negovatelji okultnih nauka, već i svi oni koji su uživali u drugim delima ovog obnovitelja modernog okultizma. Oni će ovde naći isti jezik, istu intuiciju, istu čar.

Izdavačka kuća "Atanor"*

______________________________________________________________________________ * "Atanor" je italijanska izdavačka kuća koja je prva štampala ovo delo na italijanskom jeziku.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

3

Page 4: Elifas Levi - Misterija Kabale

PPRREEDDGGOOVVOORR PPRREEVVOODDIIOOCCAA U istoriji modernog ezoterizma figura Éliphas Lévi-a izdvaja se primatom istraživačkih preduzeća, širinom i dalekosežnošću uticaja i spektakularnošću biografije. Sin siromašnog obućara, Alphonse Louis Constant, alias Éliphas Lévi, prvo obrazovanje je stekao u katoličkoj školi, gde se pripremao za svešteničku karijeru. Premda je kasnije prećutno prihvatao titulu "opata" - on nikada nije stekao veću eklezijastičku titulu od đakonske. Doživevši neku vrstu socijalne krize, Lévi je napustio školu da bi se posvetio revolucionarnoj akciji, proizvodnji pamfleta u duhu utopijskog socijalizma i panhumanizma, koji su mu otvarali vrata zatvora i najpomodnijih salona epohe. Neočekivano, 1850. godine, dakle u četrdesetoj godini života, Lévi doživljava novu, ovog puta spiritualnu ili spiritualističku krizu, koja ga uvodi u svet modernog ezoterizma i okultizma, gde ga vaspitavaju dela de Rosenrotha, Swedenborga, de Saint-Martina, d'Oliveta i naročito Wronskog, pod čijim uticajem piše prvo delo takve vrste: Dogma i ritual visoke Magije. Kao poslednja veza sa prethodnim svetom, njegova lepa i mlada žena ga napušta, nevoljna da ga sledi na novom putu. Vrlo brzo Lévi je stekao profil originalnog mislioca i pisca čija su dela privlačila pažnju veoma heterogenih ambijenata epohe, od Pariza do Londona, od ezoterista do umetnika romantičarskog ili simbolističkog nadahnuća. Svoju samostalnost je izrazio i napuštanjem masonske lože Velikog Orijenta, smatrajući da je u pitanju vid moderne sekularizacije, gde su izgubljena znanja originalnih značenja simbola i rituala. Duhovno preduzeće Lévi-a karakteriše ambicija ujedinjenja različitih tradicija (hrišćanske, kabalističke, jevrejske) pod svetlom uverenja da one potiču iz jedinstvenog korena i da njihovi tekstovi sadrže i "skriveno" značenje. Dakle, u širem smislu, u pitanju je značajna intuicija "primordijalne tradicije" koju je tek u XX veku, po planetarnom vidokrugu različitih kultura, osvetlio René Guénon delima poput Velika Trijada. Osobito je zanimljiv Lévi-ev skepticizam kojim je odlučno odbijao sujeverja epohe, poput spiritizma i reinkarnacionizma. Po rečima Guénona "opat je suštinski bio anti-spiritista i nikada nije verovao u reinkarnaciju. Ako se ponekad predstavljao kao reinkarnacija Rabelaisa - činio je to samo u smislu intelektualne šale". Jasno je da su vreme i razvoj neo-metafizičke misli, uz trezor filoloških saznanja, devalvirali mnoge aspekte Lévi-evog učenja, ali ono ipak ostaje nezaobilazna pojava kulture XIX veka, bez koje nije moguće razumeti mnoge njene tokove i plodove. Delo Misterija Kabale je najpogodniji rad za upoznavanje modernog, savremenog, čitaoca sa Lévi-em. To je ujedno i najzanimljivije i najprihvatljivije nastojanje Lévi-a. U pitanju su komentari i tumačenja najneprozirnijih objava Jezekija i teologa Jovana iz Apokalipse. Činjenica da su to i najtajanstveniji tekstovi hrišćanstva - predmet milenarnih napora "dešifrovanja" - osvetljava značaj i privlačnost Lévi-evog nastojanja da dosegne tajni smisao predanja.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

4

Page 5: Elifas Levi - Misterija Kabale

II DDEEOO

JJEEZZEEKKIIJJEEVVOO PPRROORROOČČAANNSSTTVVOO

KKNNJJIIGGAA PPRROORROOKKAA JJEEZZEEKKIIJJAA

Kabalistička analiza i objašnjenje proročanstva Jerusalimu, kome su pretili Asirci, a koga su uzaludno opominjali njegovi proroci, već se uveliko bližio kraj. Joakim je sa mnoštvom Jevreja već pet godina bio porobljen, dok je Jezekij, sveštenik upućen u tajne Hrama, koji se i sam nalazio u ropstvu, napisao svoje proročanstvo sa ciljem da sačuva, sakrivenu pod tradicionalnim simbolima, veliku doktrinu jevrejske okultne teologije i ključeve sveopšte nauke starog sveta.

Veliki Jezekijev pečat preslikan sa magičnih kalendara Pycho-Brahe-a i Duchanteau-a.

Jezekijeva vizija.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

5

Page 6: Elifas Levi - Misterija Kabale

Na gornjoj slici četiri reke Rajskog vrta1

života ljudskih civilizacija u četiri oblika, potiču iz jednog jedinog trokrakog izvora koji je oko božansko. To je zvuk harmonije sfera, predstavljen okom večnog razuma koji svojim sjajem obasjava krug trostrukog Svetog Trojstva. U središtu je Elipsa života koja ukršta Elipsu oblika života: dve su Elipse u krstu duhovnog života i dve su Elipse u krstu prirodnog života.

Središte Edena je jedinstveni izvor jedinstvenog principa od koga potiču oblici prirode, kao što je ćelija jedinstveni oblik biljnog i životinjskog carstva i ljudskog roda.

JJEEZZEEKKIIJJEEVVOO PPRROORROOČČAANNSSTTVVOO

PPOOGGLLAAVVLLJJEE II Godine tridesete, meseca četvrtoga... Tri pomnoženo sa deset (30) u ciklusu broja dvanaest. Deoba trojnosti sa četvornošću u ciklusu broja dvanaest.

2

... petoga dana... Pet, broj duše koja vlada nad četiri elementa, koga u nauci o broju tri objašnjava broj deset i kojim upravlja broj dvanaest. ... kad sam bio među robljem na reci Hevaru... r b c Reka zvezdanog i proročanskog svetla, koju predstavlja Šin, koja udahnjuje život Bet-u i koja se obnavlja u Reš-u. ... otvoriše se nebesa... Znači data mi je inteligencija nebeskih analogija.

______________________________________________________________________________ 1 Knjiga Postanja 2, 10. (prim. prev.) 2

Ovaj kratki komentar J. Charrot razvija na sledeći način: 3 × 10 = 30 "decans", a 30 × 12 = 360 i 3 × 24 = 72 što predstavlja trojnost podeljenu sa četiri, iz čega dobijamo 18 (72 : 4 = 18). Tako 30 "decans" u ciklusu broja 12, tj. dvanaest puta trideset daje 360 od doba jedne "eklezije" u ciklusu 12 meseci četiri godišnja doba jedne civilizacije. Dodavanjem nule dobija se 3600 što predstavlja šest Mojsijevih nedelja. Shvatate li? 1800 predstavlja upravo polovinu udvostručene civilizacije.

Ovoj belešci koja bi uistinu mogla izgledati dosta nerazumljiva, Umberto Gorel Porciatti, strastveni okultista i naš dragi prijatelj, dao je sledeće tumačenje: "Decan je francuska reč koja, iako potiče od latinskog decanus, nema, koliko je meni poznato, odgovarajućeg izraza u italijanskom: to je ime koje su stari astronomi dali desetini svakog stepena svakog zodijačkog znaka (uporedi Larousse - Decan). Charrot bi bio precizniji da je napisao "3 × 10 = 30 (3 decans)" i na taj način bi opravdao upotrebu pojma trojnosti koji kasnije koristi; ali možda je on radije - zbog jednostavnosti - spojio pojam decan sa grčkom lambdom (L) koja je odgovarala broju 30 i koja zbog svog oblika otvorenog ugla, podseća na luk koji se nalazi između dva znaka (Kuće Sunca) i istovremeno na dane meseca. Ecclesia (gr. ekklesia - od predloga ek-u, sa, između i kaleim - sjediniti), treba da se shvati u smislu skupštine, zbora, gde broj 12 (broj koji je tradicionalno i svuda sveti; 12 bogova u Grčkoj, Etruriji i Rimu, 12 pruteva u etrurskom i rimskom liktorskom snopu, 12 apostola itd.) obrazuje čitav ciklus civilizacije. Zatim Mojsijeva nedelja (vidi Knjigu Postanja) sastoji se od 6 dana Postanja (Stvaranje sveta); šest je doba beskrajnih dana; beskrajnost je ovde predstavljena brojem 100, koji je već bio Argovih očiju, Tifoevih glava, Brijarevih ruku, itd."

(Beleška izdavača)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

6

Page 7: Elifas Levi - Misterija Kabale

Velika vizija Jezekija.

I videh utvare božje. To jest vidljive hijeroglife koji pokazuju božje ideje koje bi se razboritošću mogle spoznati. I videh, i gle, silan vetar dolazi od severa. Impuls pokretačkog principa dat je na negativnom polu, a prikazuje se na pozitivnom polu. ... I velik oblak... Univerzalna supstanca zgušnjava se putem molekularne polarizacije i materija se u prvom trenutku javlja u gasovitom stanju, a zatim u obliku pare. ... I oganj koji se raspaljuje... Aktivna sila koja je izražena u vatri snažno se prenosi sa jednog pola na drugi i stvara u svim delovima materije ili zgusnutog etra pokret u obliku rotacije. Tada se obelodanjuje sila privlačenja i sila projekcije. ...i oko njega svetlost, a ispred ognja kao jaka svetlost... I evo kako se u središtu prvobitne zemaljske kugle, odakle potiče sila odbijanja i gde vodi sila projekcije, pojavljuju likovi četiri životinje: 1. Orao: vazduh, inteligencija, duh, duša. 2. Čovek: nada, znanje, život, svetlost. 3. Lav: vatra, snaga, akcija, pokret. 4. Bik: zemlja, rad, izdržljivost, oblik.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

7

Page 8: Elifas Levi - Misterija Kabale

Princip rada.

Vizija uskovitlane vatre. Skupljanje svetlosti i oblikovanje astralnog električnog jezgra.

Životinje predstavljaju hijeroglife. To su, dakle, prihvaćeni oblici. Ljudski oblik je u središtu. Čovek je sinteza oblika i umno središte stvaranja. Životinja je jedinstvena u svom obliku i četiri puta se ponavlja kao ime, HVHI, ime jedinstveno i sastavljeno od četiri slova ima četiri lica, četiri krila (četiri obeležja koja predstavljaju četiri misli) i četiri ruke sa svake strane ispod krila. Snaga akcije ovde odgovara misli, a njena uspravljena stopala liče na volovska: ova fikcija za osnovu je imala misteriju žrtvovanja. I noge im... sijahu kao uglađeni med. Dakle, predstavlja četiri strane neba posutog zvezdama. ...i lica im i krila bejahu na četiri strane... Svaki od četiri hijeroglifa ima svoje apsolutno značenje.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

8

Page 9: Elifas Levi - Misterija Kabale

Sastavljena su im krila jedno s drugim. U stvari misli koje krila predstavljaju slične su i odnose se jedna na drugu. ...i ne okreću se idući, nego svaka ide prema sebi. Krug kruži, a četiri strane sveta okreću se same oko sebe i nikada se ne vraćaju unazad. I lice bejaše u sve četiri, lice čovečije i lice lavovo s desne strane, a s leve strane lice volovsko i lice orlovo u sve četiri. Čovek, kojim vlada inteligencija, smešten je u središte aktivne i pasivne sile, jer njegova je duša aktivna a telo pasivno, pa ga na pokret potstiče duša.

Sile koje se udružuju stvaraju primarne sile.

Lévi na ovom mestu ubacuje seriju idola i inicijativnih likova sa ciljem da dokaže da je upotreba životinja i delova njihovih tela u potpunosti prihvaćena i da ih je potrebno smatrati hijeroglifima. Dužina ove digresije pokazuje značaj koji on pripisuje ovoj istini, a raznolikost primera pokazuje da je on smatra univerzalnom.

(Napomena izdavača)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

9

Page 10: Elifas Levi - Misterija Kabale

Odlomak iz asirske skulpture, koji predstavlja silu koja pokorava materiju

- Inteligencija pobeđuje silu.

Čovek udisanja. Etarska voda ili univerzalna materija (sa jedne skulpture iz Ninive).

Dvadeset i prvi Ključ Tarota (Univerzum). Višnu u centru Svemira.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

10

Page 11: Elifas Levi - Misterija Kabale

Velika Sfinga u Tebi.

Éliphas Lévi, ovde bez ikakvog komentara, uvodi Kovčeg zaveta;3

ali evo jednog koji nam je ostavio neki od njegovih učenika, komentara koji je sigurno uzet iz učiteljeve prepiske.

U oblicima koji su hijeroglifski predstavljeni Kovčegom zaveta ogleda se svet ideja. Četiri simboličke životinje obeležje su duhova ravnoteže četiri osnovna oblika, u fizičkom, moralnom, intelektualnom i religioznom poretku, u carstvu minerala, biljnom i životinjskom carstvu i carstvu ljudskog roda. Svaki duh ova četiri oblika poseduje dvostruku težnju koju predstavljaju dva krila, od kojih je jedno spušteno a drugo podignuto, da označe život koji se uzdiže dušom a spušta telom. Četiri krila koja prekrivaju žrtvenik predstavljaju četiri nebeske reke univerzalne pokretačke sile na četiri strane sveta, a četiri krila koja pokrivaju zidove Kovčega izražavaju da je ono što je dole isto kao i ono što je gore; da ono što je čvrstog oblika, da ranije nije bilo u obliku pare, tela ne bi postojala, kao što ne bi postojali ni zakoni koji njima upravljaju u četiri carstva. U unutrašnjosti Kovčega univerzuma, tj. u nevidljivom procesu sagorevanja elemenata i njihovih oblika, spajaju se zraci svetlosti da bi, po analogiji, od onoga što upravlja razlogom postojanja stvari kojih više nema, proizveli ono što upravlja razlogom postojanja stvari koje bi trebalo da budu; i to u savršenom, gotovo matematičkom odnosu.

Kovčeg Zaveta i Heruvimi. Kovčeg Zaveta viđen spreda.

______________________________________________________________________________ 3 Egzodus 25, 10. (prim. prev.)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

11

Page 12: Elifas Levi - Misterija Kabale

Tamo, pod onim nebeskim svodom kome teže sve duše, uzrocima su ozračene ideje - pramajke svih oblika; tamo, gde dobročiniteljsko delovanje sunčevog sjaja uliva toplinu i život da bi oblikovalo tela duša predodređenih na zemaljsko postojanje. I upravo pod tim svodom čuveni sveštenik je podstakao Boga da govori o sudbini dvanaest izraelskih plemena. Dva trougla koja razdvajaju spuštena krila, od kojih jedan crni a drugi beo, pokazuju dvojnost ideja i oblika; tako beli trougao izražava ono što je poznato; međutim, okrenut, on je senka Boga a ta senka za nas predstavlja svetlost; dok crni trougao, sa jednim uglom okrenutim nagore, predstavlja božansku svetlost koja je za nas senka. Tako ova dva trougla predstavljaju borbu između konačnog i beskonačnog koja se prenosi na pulsirajuće srce univerzuma. Četvorougaona osnova predstavlja kocku nepromenljivih zakona. Dve poluge predstavljaju krajnje tačke polova; prstenovi kroz koje su one provučene su četiri mene civilizacije i ljudskog roda. Na primer: jedan svet nestaje iz stvarnosti i tu ostavlja razlog postojanja jednog novog sveta, koji će biti progresivan ili regresivan, u zavisnosti od toga da li je prethodni bio uzlazan ili silazan, ali uvek u suprotnom smeru prema zakonu polarizacije. Pet ukrasa koji se vide između dva krila izraz su nesaopštivog imena kojim upravlja razlog postojanja četiri slova božanskog imena, da bi se izrazilo da je sve što se nalazi u spoljašnjem biću prouzrokovano unutrašnjim bićem; u stvari, u ovom žrtveniku svi brojevi svih oblika združuju se da bi umnogostručili postojanje univerzalnog i večnog života: to je broj duše.

Taj oganj prolazi između životinja i svetli, i iz ognja izlazi munja. Dvostruko kretanje spiralne svetlosti ovde je opisano izuzetnim prikazivanjima koja izazivaju čuda a u spisima svete magije predstavljena su uobičajenim karakterima. I životinje trče i vraćaju se... Zvezdana neba okreću se oko sebe. ... kao munja... To kretanje u stvari proizvodi svetlost, a kružno trenje razvija elektricitet.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

12

Page 13: Elifas Levi - Misterija Kabale

I dok gledah životinje... Tj. četiri krajnje tačke neba, ... gle, točak jedan bejaše na zemlji uz svaku životinju... Shvatio sam da mere Zemlje odgovaraju podeli neba. ... prema četiri lica njihova. Zemaljskoj kugli odgovaraju četiri paralele kocke.

Obličjem i napravom bejahu točkovi kao boje hrisolitove. To znači bezgranični i koji se šire do najudaljenijih tačaka zemljine kugle. ... obličjem i napravom bejahu kao da je jedan točak u drugom. Prvi elementi prstenaste sfere, tj. ekliptike i ekvatora. Kad iđahu, iđahu sva četiri svaki na svoju stranu, i idući ne skretahu. Rotacija i sila zemljine teže. I kad iđahu životinje, iđahu i točkovi uz njih; Kretanje Zemlje koje odgovara godišnjim dobima. I kad se životinje podizahu od zemlje, podizahu se i točkovi. Podela neba na Zenit i Nadir, Apogej i Perigej. ... jer duh životinjski bejaše u točkovima. Reka univerzalne i žive svetlosti. I kad stanuvši spuštahu krila, čujaše se glas ozgo iz neba, koji bejaše nad glavama njihovim. Božija reč uslovljava trajanje velikih perioda posle kojih se univerzum obnavlja. I ozgo na onom nebu što im bejaše nad glavama, bejaše kao presto po viđenju kao kamen safir, i na prestolu bejaše po obličju kao čovek. Radi se o alegorijskoj figuri čoveka, koja nam daje ideju koja se odnosi na beskonačnu i nedosežnu suštinu Boga. I videh kao jaku svetlost, vatra, svetlost univerzuma, OD, OB i AUR kabalista. Etar uravnotežen svojom dvostrukom polarizacijom.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

13

Page 14: Elifas Levi - Misterija Kabale

Sfera uzroka.

Sfera postanja.

... i u njoj unutra kao oganj naokolo od bedara gore, a od bedara dole videh kao oganj i svetlost oko njega, kao duga u obliku kad je kiša, takva na oči bejaše svetlost unaokolo. Dva kruga u jednom, središnja trojnost i sedam stepenova svetlosti. To bejaše viđenje slave Božije na očima; i kad videh, padoh na lice svoje i čuh glas nekoga koji govoraše. I reče mi: sine čovečiji, ustani na noge da govorim s tobom. Prvi religiozni pokret čoveka je da padne ničice pred priviđenjima i prikazama. Naginjanje idolopoklonstvu obeležje je svih naroda na njihovim prapočecima. Ali posvećen čovek se diže i licem u lice posmatra alegorijski lik Boga. I upravo onda, kada je u stanju da ga stojeći obožava, Bog govori njegovom umu i razumu. Ovo je sjajan i misteriozan uvod u Jezekijevo proročanstvo, sadržan u prvom poglavlju. Posvećeni čovek ovde pronalazi simbole visoke teologije, koje su sveštenici njegovog vremena omalovažavali i već zaboravili. Jezekij dalje kaže da ga je Bog načinio čuvarem njegovog naroda; on treba, po cenu smrti, da ga upozori na opasnosti koje mu prete; od tog trenutka sve ono što prorok bude učinio biće simbolička upozorenja upućena nevernom narodu Jerusalima i njegovim sveštenicima koji su zaboravili istinu i svoje dužnosti. On na jednoj ploči crta plan Jerusalima i predstavlja ga opsednutim, kao što je uskoro trebalo da se dogodi; zatim se prepušta mučnom gladovanju, što predstavlja nestašicu koja će zadesiti okupirane Jevreje; hrani se običnim hlebom uprljanim najodvratnijim prljavštinama. Ovaj način propovedanja, koji je odgovarao preterano ushićenom karakteru orijentista, imao je za cilj da pobudi njihovu uobrazilju i da ih natera da shvate koliko je prorok zaista bio ubeđen u ono što im je nagoveštavao. Od osmog do dvanaestog poglavlja prorok opisuje skrnavljenje Hrama.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

14

Page 15: Elifas Levi - Misterija Kabale

Da bi se bolje razumelo ovo skrnavljenje, treba znati da hram po svojoj arhitekturi i položaju predstavlja doktrinu istine, i da je Mojsije izričito zabranio da se u njemu klešu hijeroglifi i da se postavljaju slike kao što su to činili Egipćani koji su, u želji da umnogostruče simbole visoke teologije, doveli narod do strahovitog idolopoklonstva. Neobrazovani ljudi poređenja rado shvataju kao razloge, a apstrakcije simbolizma kao materijalnu stvarnost. Duh Izraela bio je obuzet mržnjom prema idolima i zbog toga, pošto su se udaljili od nacionalne tradicije, Samarićani su se izgubili, i deset otpadničkih plemena se kasnije pomešalo sa drugim narodima tako da se više nisu našli na kraju velikog izgnanstva.

4

Samarićanski idoli bili su upravo hijeroglifske slike visokih poimanja kabale. Međutim, kako su Egipćani imitirali te slike, one su se kasnije pomešale sa grčkim i rimskim idolima i postale predmet poruge sofista iz epohe dekadentizma. Evo kako su izgledale te slike:

Rempham ili goruća zvezda od koje je kasnije stvorena glava magarca.

Nisroch. Falus. ______________________________________________________________________________

4 Samarićani su poreklom od azijskih robova koje su u ovu oblast doveli Asirci pri kraju VIII v. p. n. e. i koji su se pomešali sa Izraelcima koji su tu bili nastanjeni.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

15

Page 16: Elifas Levi - Misterija Kabale

Nibbas, isto što i Anubis. Sveštenička nauka,

crna magija. Demon Belial. Thartak ili Onochoetites. Nepoznavanje vere,

koban život. Demon Astarot.

Azima, jarac, fizička ljubav. Nergal. Petao Sabe. Abraxas. Zmija Marsa.

Filozofski zmaj.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

16

Page 17: Elifas Levi - Misterija Kabale

Marcolis. Kubni kamen. Postojanost. Sudbonosnost. Moloh.

Anamalech, kao i Pegaz, reč za lepotu, kralj Analogije.

Succoth Benot, priroda, crna kokoš čarobnjaka. Adramelech, paun, svetski ponos. Pokušajmo da shvatimo Jezekijeve vizije ili opise koji se odnose na hram pravoga Boga.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

17

Page 18: Elifas Levi - Misterija Kabale

PPOOGGLLAAVVLLJJEE VVIIIIII

I pruži kao ruku... Ne ruku, već kao ruku, tj. snagu, čin. ... i uhvati me za kosu na glavi... Što će reći za najuzvišenije težnje. ... I podiže me duh među nebo i zemlju... U proročansko carstvo univerzalnih analogija. ... u utvari Božijoj... Hoće reći uzvišenim nadahnućem. ...i odnese me u Jerusalim... Na način zanesenjaka. ... na vrata unutrašnja koja gledaju na sever... Vrata severa odgovaraju znaku i (Jod). ... gde stajaše idol od revnosti, koji teži ka predanosti. Svaka slika koja se zamenjuje božanskim znakom i predstavlja neverstvo i religioznu izdaju. A on mi reče: sine čovečiji, prokopaj ovaj zid. Gledaj kroz njega kao što se gleda za vreme zanosnog sna.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

18

Page 19: Elifas Levi - Misterija Kabale

I prokopah zid... I ušavši videh, i gle, svakojake životinje što gamižu i svakojaki gadni skotovi... Bakarna zmija i četiri životinje iz hijeroglifa pretvorene u idole. ... i svi gadni bogovi doma Izrailjeva bejahu napisani po zidu svuda unaokolo. Nečisti bogovi Samarićana crtani na magijskim znacima stvarali su lažne kabalističke oblike. Prorok zatim vidi starce i sveštenike kako nude tamjan idolima i u istom hramu vidi žene koje oplakuju Adonajevu smrt. Ozlojeđen, on revnosno obnavlja sjaj čuvenih kabalističkih slika koje je video na obalama reke Hevar. Deseto poglavlje ponavlja misterije prvoga. Ono razumu čitalaca ponovo predstavlja zagonetno biće koje je Jedno sačinjeno od četiri oblilka, onaj problem Edipa koji se mnogo puta na razne načine ponavlja u sveštenim hijeroglifima staroga sveta. U nastavku dajemo nekoliko takvih slika.

Amajlija starih Gnostika.

Duh koji bdi: Dvostruka zmija - voda. Podređena materija ili pripitomljena volja:

Konj - zemlja. Sila i akcija: Lav - vatra. Promenljiv i prolazan oblik: Petao - vazduh.

Hermetički Simbol - Središna vatra, zemaljska

i vazdušna, koju pokreće voda.

Stara Grčka medalja. Orao - vazduh: Nadahnuće. Čovek - zemlja:

Misao. Žena - voda: Ljubav. Lav - vatra: Život i njegove strasti.

Hermetički Simbol - Misterija središnje vatre

koja je stvorena udruživanjem zemlje, vazduha i vode.

Simbolističke slike bile su bliske posvećenima, ali neke od njih su bile čiste a neke nečiste. Dok neke predstavljaju vladavinu duha nad materijom i stavljaju figuru čoveka u središte životinjskih oblika da njima vlada, druge izražavaju vladavinu zle kobi i ljudski lik podređuju hijeroglifima nagona. Tako Jezekij zamera lažnim prorocima i nedostojnim jeromonasima da su izvrtali i krivotvorili istinu. On upoređuje sveti grad u kome su čuvane tradicije okultizma sa prostitutkom zavedenom lošim primerom svoje sestre. Jerusalim je želeo da podražava Samariju. Svetovni simbolizam napunio je svetilište pravoga Boga idolima i čudovišnim figurama. On se poredi sa jalovom vinovom lozom koju treba iskoreniti i baciti u vatru.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

19

Page 20: Elifas Levi - Misterija Kabale

Amajlija.

Petao - inteligencija. Konj - mašta i volja. Čovek - razum. Ovan - sudbonosni nagoni. Inicijali znače: L - lux (svetlost); T - terra

(zemlja); F - forma (oblik); C - caro (drag).

Amajlija - (starija, pripisuje se Sokratovim učenicima) - Silu predstavlja ovan, simbol

univerzalnog rođenja i proleća. Petao: svetlost - inteligencija - vatra. Konj: zemlja - mašta - volja.

Ovan: vazduh - proleće - oblik. Čovek: meso - krv - voda.

Nerede u Jerusalimu i Samariji, predstavljene dvema ženama, prorok opisuje sa toliko energijje da, čitajući ga, i sami osećamo stid. Besramno idolopoklonstvo falusu oslikano je u svoj svojoj golotinji. Oolla i Ooliba se prostituišu sa svakim pridošlicom i traže gadne udove i životinjske zagrljaje. Poglavlja XVI i XVII ovoga proročanstva puna su ovakvih zamerki i pretnji koje se ponavljaju i potvrđuju i u XVIII poglavlju. Dva grada prekršitelja dobila su imena Oolla i Ooliba što znači "šator" i "tabernakl". Jedno ime bez zamenice, a drugo sa prisvojnom zamenicom koja posebno pokazuje a se radi o tabernaklu Gospoda. Jezekij proklinje pet kraljeva proneveritelja i nevernike koji su potkupili i podjarmili Izrael. Ovo su njegove reči: O Vavilonu: oholost. O Tiru: pohlepnost. O Amonu: idolopoklonstvo. O Egiptu: ropstvo. O Seiru ili Idumeji: poniženje.

Rođenje smrti. Slika reprodukovana samo u svetim hieroglifima.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

20

Page 21: Elifas Levi - Misterija Kabale

Ove kletve zajedno sa onima koje je Jezekij izgovorio protiv Jerusalima i Samarije čine sedam posebnih delova proročanstva, a mi ćemo u Apokalipsi po Jovanu videti njima odgovarajuće, kada budemo objašnjavali sedam pečata, sedam truba, sedam pehara i sedam glava zveri. Pošto je izrekao ove reči koje kao da su opustošile zemlju, Jezekij vidi svet kao ogromnu ravnicu u obliku kruga, prekrivenu okamenjenim kostima. Ljudski pepeo seme je novog života. Četiri osnovne sile udahnjuju ovom prahu novi život i od njega stvaraju novog čoveka. Tako nestaju samo istrošeni oblici i čovečanstvo se neumorno podmlađuje novim oblicima stvorenim od ostataka smrti.

Magijski znak vaskrsnuća. Tabla života i smrti. Smrt stvara život.

Masonski simbol. Smrt održava život.

Kao što se iz smrti stvara život, tako će se, po rečima proroka, roditi novi hram iz ruševina starog koji je oskrnavljen i upropašćen nedelima zlih sveštenika. Rekli smo da Solomonov hram predstavlja kabalističku ili tradicionalnu teologiju Jevreja. Same mere hrama bile su simboličke i u sebi su nosile svete brojeve. Tako svuda vidimo misterioznu trojnost; čitav hram bio je u obliku kvadrata ili piramide. Sastavljen je od tri kvadratna dela koja su postavljena jedan na drugi, sedam vrata kao u drevnoj Tebi, dok su osma bila nedodirljiva. To su bila ona koja se nisu smela otvoriti, osim za Mesiju.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

21

Page 22: Elifas Levi - Misterija Kabale

Solomonov hram, kako je prikazan

u knjigama drevnog Izraela.

Hram.

Po Bibliji i Talmudu.

Opšta karta Hrama i njegovih oblasti, po Flavius Josephus-u i Talmudu.

Nar, glavni stub.

Izli dva stuba od meda... I postavi te stubove u predvorju crkvenom, i postavivši desni stub nazva ga Jahin, potom postavivši stub levi nazva ga Voas. Dvadeset i dva broja i dvadeset i dva slova. Stubovi su predstavljali afirmaciju i negaciju, duh i materiju, uzrok i posledicu, ideju i formu, čoveka i ženu, Elohim5

koji se suprotstavljaju jedni drugima i nalik su jedni drugima.

Kao piramide i kao sveti trougao. ... (jedan stub bejaše od osamnaest lakata u visinu) a unaokolo od dvanaest lakata;... Dvanaest je broj godišnjeg ciklusa; to je broj stvaranja i ostvarenja. To je četiri pomnoženo sa tri, kvadrat pomnožen trouglom. ... jedan stub bejaše od osamnaest lakata u visinu... Broj dogme i misterije. Deset je broj Sefirota,6

to jest čitave nauke, a osam broj deobnog dela.

______________________________________________________________________________ 5 Elohim je plural od Eloh; to je ime koje su Jevreji i Haldejci dali Vrhunskom Biću. (prim. prev.) 6 Vidi É. Lévi - Transcendentalna Magija.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

22

Page 23: Elifas Levi - Misterija Kabale

Pregled Hrama. Hram sa galerijama i ogradom prema svim drevnim spomenicima.

I navrh stubova namesti izrađeno cveće ljiljanovo. Beli ljiljan predstavlja svetlost koja je kao cvet dogme i ostvarenje simbola. I četiri stotine šipaka na dve pletenice. Simbol lanca i harmonije bića, koji se sažima u jedinstvo, kao zrnevlje nara u jednom jedinom plodu, kao četiri stotine zrnevlja u jednom jedinom naru. Univerzalni oblici se u spirali uzdižu i spuštaju oko jedinstva koje predstavlja svaki od stubova. Broj devet predstavlja trojnost zamišljenu i ostvarenu u tri sveta. U univerzumu se sve drži i sve je povezano poput venca. Još jedan oblik božanske trojnosti. Pre nego što se sažmu u jedinstvo, brojevi se grupišu u tri reda. Ovo su članovi vrhunske jednačine, to je hijerarhijska harmonija koja se otkriva u oblicima, idejama i najuzvišenijim težnjama duše. Posle ove trostruke serije univerzalne sinteze, cveta sveti ljiljan, sjajno jedinstvo, bljesak univerzalne poezije. Iznad ovog cveta nalazi se nar svih narova, sinteza svih sinteza, božanski plod nauke. U atrijumu hrama nalazio se ogroman okrugli sud u obliku polulopte koji predstavlja more koje prekriva polovinu zemljine kugle. Ovaj sud, koji se zvao bakarno more, podupiralo je dvanaest bronzanih bikova raspoređenih tako da su u grupama od po tri sačinjavali krst čiji su vrhovi bili upereni na sve četiri strane sveta; bikovi predstavljaju Zemlju u toku dvanaest meseci jedne godine i večno proticanje vremena koje prolazeći, od uzburkane površine vode, obrazuje krug.

Bakarno More.

Velika posuda koja je služila za čuvanje zaliha u Hramu. Ovo bakarno more predstavljalo je zalihu vode neophodnu sveštenicima i žrtvovanjima.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

23

Page 24: Elifas Levi - Misterija Kabale

Tu se nalazilo i deset manjih sudova koji su služili za javno čišćenje grehova; nad ovim sudovima, bolje reći pod ovim sudovima, bile su naslikane figure četiri misteriozne životinje. Sudovi su bili poređani pet po pet ispred vrata hrama i predstavljali su deset jevrejskih saznanja koja su prethodila svakom izučavanju kabale.

7

Sve ove simboličke figure velikih misterija nauke bile su određivane i izvršavane pod upravom Hirama. Moderni masoni još uvek oplakuju smrt graditelja ovog hrama da bi nas uverili kako je Solomonova uzvišena teologija pala u zaborav i kako je anarhistički duh potčinjenih radnika uništio Hiramovu genijalnost. Hijeroglifski znak krsta, simbol imena koji u sebi sažima sva imena, slika četiri strane sveta i kvadrature kruga, odnosno kružnog kretanja kvadrata, dakle ovaj znak predstavlja i sadrži čitavu filozofiju i čitavu teologiju kabale. Tako Jezekij vidi znak koji ovaj anđeo crta na čelima izabranih i u razumu sveštenika. I svi oni koji ne budu nosili znak Tau moraju umreti, kao što umiru sve doktrine koje nisu zasnovane na večnoj istini.

Tau u modernom jevrejskom jeziku.

Sveti Tau.

Tau ezoterični. Tau narodni na prvobitnom je nejevrejskom jeziku.

Sveto Tau i vulgarno Tau, prema Rabbi Azariah-u.

Forma ove figure, Sveti Tau, prati nivo Hrama budućnosti. ______________________________________________________________________________

7 É. Lévi - Ibid.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

24

Page 25: Elifas Levi - Misterija Kabale

I upravo sledeći figuru svetoga Tau prorok crta plan hrama budućnosti. Poslednjih pet poglavlja ove knjige posvećeni su opisu ovog hrama. On je slika univerzuma i odgovara magijskom znaku životinja i točkova.

Tako prorok kaže da mu se slava božja, onakva kakvu je video na obalama Hevara, prikazala još jednom i poslužila mu kao model da nacrta plan novoga hrama.

Filozofski Krst. Plan Hrama prema Jezekiju.

Jezekij želi da hram bude prototip univerzuma kojim upravlja teokratija koja vlada svetom zemljom. On želi da Judeja bude podeljena kao i hram, a da svet bude napravljen prema slici Judeje. On, dakle, nagoveštava dolazak hijerarhije inteligencija i istine koja će sva zemaljska carstva ujediniti u jedno. Hram je stvoren po uzoru na božanski tetragramon i ima samo jednu ogradu od koje nastaju druge, uvek u kombinaciji broja četiri. Spoljni oblik ograde je kvadrat sa upadnim uglovima, dok je unutrašnji oblik kružan. Na hramu postoji četvoro vrata i četiri predvorja. Svako predvorje sadrži tri velike sale i oblikuje tri sjedinjene celilne zgrade, sve u svemu dvanaest, po uzoru na dvanaest meseci jedne godine i na broj izraelskih plemena. Hram je okružen jarkom u koji otiču vode iz četiri česme, po jedna ispod svakih vrata, što podseća na četiri reke koje oplakuju Zemaljski raj.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

25

Page 26: Elifas Levi - Misterija Kabale

PPOOGGLLAAVVLLJJEE XXLL,, 1188--2255 A taj pod pokraj vrata prema dužini vrata bejaše niži pod. Potom izmeri širinu od lica donjih vrata do lica unutrašnjega trema spolja, i bejaše sto lakata ka istoku i severu. I vrata koja bejahu ka severu na tremu spoljašnjem izmeri u dužinu i u širinu: I bejahu tri dvorane tamo i tri amo, i dovratnici im i tremovi bejahu iste mere kao u prvih vrata; pedeset lakata bejaše u dužinu a u širinu dvadeset i pet lakata; I bejahu prozori na njima i na tremovima njihovim, unaokolo kao oni prozori; pedeset lakata bejaše u dužinu i dvadeset i pet lakata u širinu. Mere su analogne i sa svih strana odgovaraju merama od dvadeset pet, pedeset i sto lakata.

Videli smo da je prvi trougao, Solomonov, predstavljao trougao sa vrhom na gore.

Simbol koji odgovara simbolu masonskog šestara, slika proviđenja čiji su zakoni tačni

kao brojevi i precizni kao geometrija.

Novi oblik masonskog znaka, analogan i slavni magijski znak poznat pod imenom

"Solomonov pečat".

Jezekij daje svom novom hramu oblik obrnutog trougla, koji je simbol jednak

simbolu masonskog trouglog uglomera, slika istinske nauke koja u svim tačkama odgovara

božanskoj tačnosti, tako da je hijeroglifski oblik staroga hrama povezan sa oblikom

hrama.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

26

Page 27: Elifas Levi - Misterija Kabale

Unutar ovih kabalističkih mera nalazi se i nešto što nije ostvarljivo u arhitekturi, ali onda se radi o simbolu a ne o građevini. Građevina, koja istovremeno ima religioznu, naučnu i društvenu ulogu, je građevina velikog racionalnog jedinstva istine, stvarnosti, razuma i pravde, koji odgovaraju večnom biću i kojima upravlja Veliki Graditelj Univerzuma. Plan ili veličanstveni nacrt koji su uvek negirale ljudske strasti, sačuvan je u tajnim udruženjima ljudi upućenih u visoku kabalu, pa se i dan danas može naći među simbolima masonstva, koje je prihvatilo ove znake od cistercita i templara. Ovaj plan nazivaju filozofskim krstom i mi ćemo ga ovde u potpunosti predstaviti.

Ulaz u Jezekijev Hram prema masonskim dokumentima. Jezekijevo proročanstvo je delo jednog reformatora; to je ono što bismo danas nazvali poemom preobražaja. Autor od početka otkriva tajne stvaranja. On opisuje ujednačene sile prirode i dalje razvija kabalističku teoriju božanskog ideala, zamišljenog prema slici i prilici misterije prirode. Fizika, metafizika i religija proroka podražavaju jedna drugu i obrazuju veličanstveno jedinstvo svetlosti. Oblici nebeskih životinja, točkovi koji se okreću jedni u drugima, sfere sjaja uravnotežene sferama vatre - sve ovo kreće se i zaustavlja u isto vreme, sve ovo potiče od dubine koja stvara preobražaj. Prorok zatim sedam puta proklinje zemaljske prekršitelje i opisuje materijalizam u koji je pala službena religija. On protestvuje protiv svakog idolopoklonstva i oštro opisuje bludni život propale crkve, a zatim teši one koje je ovim ražalostio. Iz dubine svake smrti on izvlači novu iskru života, on od čitavog sveta stvara veliku grobnicu koja treba da postane kolevka jednog novog naroda.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

27

Page 28: Elifas Levi - Misterija Kabale

Čuje se reč: dašak života se spušta sa četiri strane neba i novi ljudski rod trepteći od radosti uspravlja se i upire pogled ka večnoj čistoti. Upravo se kroz Jezekijevo proročanstvo visoka teologija Jevreja nadovezuje na hrišćanstvo. Ta teologija služila je kao osnov i uzor za Apokalipsu svetog Jovana, koja pod znacima kabale skriva najdublje tajne hrišćanske teologije. Sveti Jovan nam neće, kao Jezekij, pričati o tajnama stvaranja; ono što nam on pre svega predstavlja je savršen čovek, čovek svetlosti, otelovljena reč, stvaralac moralnog sveta. Upravo tu reč istine daje mu kabalistička nebeska inteligencija proroka Jezekija. On će zatim, korak po korak, slediti proroka Hebara; pošto je prikazao sedam svetlosti svetih brojeva koji predstavljaju sedam hrišćanskih vrlina, on će zaratiti protiv sedam brojeva koji su smrtni gresi predstavljeni sa sedam pečata knjige i sedam glava zveri. I čuće se sedam truba koje će oglasiti pobedu istine; i on će videti kako se na zemlju proliva lekoviti sadržaj iz sedam pehara koji će izlečiti bolesti staroga sveta; on zatim vidi kako se pojavljuju sunce i mesec novoga neba i mlađane zemlje, čovek i društvo, Isus Hrist i njegova crkva, Anđeo Sunca i žena koja Mesec drži pod nogama. Na ovu ženu navaljuje zver sa sedam glava, greh sa svojim divljim nagonima; i u jednom trenutku će izgledati da ta zver pobeđuje. Sveti Jovan vidi izopačeno društvo u obliku prostitutke koja, ukrašena sa mnogo dijadema, sedi na zveri. Ali ubrzo reč istine pobeđuje i čuje se glas koji kliče: ... pade, pade Vavilon veliki,... ... jer otrovnim vinom kurvarstva svojega napoji sve narode; Sveti Jovan oslikava strahovite posledice kataklizme društva, zatim nam pokazuje novi Jerusalim koji se sa neba spušta na zemlju da bi Božija volja bila ostvarena na zemlji kao i na nebu. Opis ovog novog Jerusalima sličan je Jezekijevom opisu. To je magijski znak apsolutne i univerzalne istine. To je ključ nauka i religije, to je hijeroglifska sinteza svih tekovina ljudskog roda.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

28

Page 29: Elifas Levi - Misterija Kabale

IIII DDEEOO

AAPPOOKKAALLIIPPSSAA IILLII OOTTKKRROOVVEENNJJEE SSVVEETTOOGG JJOOVVAANNAA

PPRREEDDGGOOVVOORR AAPPOOSSTTOOLLAA Otkrivanje Isusa Hrista, koje dade njemu Bog, da pokaže slugama svojima šta će uskoro biti, i pokaza, poslavši po anđelu svojemu Jovanu. Koji svedoči reč Božiju i svedočanstvo Isusa Hrista, i šta god je video. Blago onome koji čita i onima koji slušaju reči proroštva, i drže što je napisano u njemu; jer je vreme blizu.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

29

Page 30: Elifas Levi - Misterija Kabale

PPRRVVAA SSLLIIKKAA

SSEEDDAAMM CCRRKKAAVVAA II SSEEDDAAMM DDOOBBAA

II PPOOGGLLAAVVLLJJEE Od Jovana na sedam crkava koje su u Aziji: blagodet vam i mir od onoga koji jeste, i koji bejaše i koji će doći; Ime Jovan znači samilostan, plemenit i milosrdan. To je ime koje pristaje apostolu milosrđa. Sedam crkava Azije predstavljaju sedam uzastopnih doba Univerzalne Crkve.

8

... i od sedam duhova koji su pred prestolom njegovim. Sedam duhova predstavljaju inteligencije sedmostrukosti. Božansko biće je izvan svakog broja i svakog oblika, ono je ono što jeste što je bilo i što će biti. Ali mi možemo sebi da ga predstavimo kao jedinstvo koje upravlja silama, princip ravnoteže, kao ono što je predstavljeno trouglom. Ravnoteža u samoj sebi jednaka je samoj sebi. Visina je jednaka dubini. Širina onoga što je desno jednaka je širini onoga što je levo. Ovi odnosi predstavljeni su krstom i kvadratom čiji je broj četiri. Tri i četiri je sedam. Tri pomnoženo sa četiri je dvanaest.

9

I od Isusa Hrista, koji je svedok verni, i prvenac iz mrtvih, i knez nad carevima zemaljskim, Pošto je on kao prvi, u apsolutnom smislu, ušao u večno ponovno rođenje.

10

______________________________________________________________________________

8 Azija ovde predstavlja Istok, tj. poreklo, svet uzroka; (Na početku beše reč) tako je i tamo gde je misao Boga i pravednika; pošto je u početku sedam Elohima ili sedam umova stvaranja (On, Bogovi) koje je sam Bog tri puta stvorio. (Beleška J. Charrota.) 9 Presto Boga ili Onoga koji se ne imenuje, koji postoji tri puta. On sam je treći stepen svojih nepromenljivih zakona gde vlada Sveto Trojstvo koje je on sam, i odakle se on prikazuje srcima; zatim, puta tri na četvrti stepen da bi se osnovala njegova univerzalna dogma, doveka. (Beleška J. Charrota.) 10

Ovaj, u potpunosti verni svedok, koji sve ujednačuje božanskom žrtvom, koji će i mrtvima ponovo dati život, unoseći u dušu ljudima dobre volje koji su među mrtvima duh čiste ljubavi, to jest egoisti mrtvi u srcu, i religije ili mrtve doktrine zbog fanatičnog praznoverja i težnje da se materijalizuje sve ono što nije ništa drugo osim duha i života.

Sada je ercex večan, on je rođen pre nego što se rodio; u stvari, znak c u središtu Isusovog imena izražava suverensku inteligenciju univerzalne ravnoteže, koja svedoči o mudrosti božijoj u univerzalnoj suštini, gde je po zakonu podudaranja suprotnosti sve analogija i harmonija.

Mesto večnog obnavljanja koje simbolizuje slovo r, je tačka gde se jedna civilizacija okončava, a druga počinje na pepelu uništenja, ali može se obnoviti samo apsolutnom žrtvom. (Beleška barona Spedalierija.)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

30

Page 31: Elifas Levi - Misterija Kabale

... koji nas ljubi i umi nas od greha naših krvlju svojom; I učini nas careve i svestenike Bogu i ocu svome... Savršen čovek posvećen u istinsku nauku sveštenik je i kralj na zemlji. ... tome slava i država na vek vekova. Božansku moć večno će uravnotežavati pravda i milosrđe, snaga i ljubav koji se sažimaju u jednu jedinu reč: milosrđe. Eno, ide s oblacima... Doktrina, još uvek pokrivena velom senki simbolizma. ... i ugledaće ga svako oko, i koji ga probodoše; Kasnije će ovo i sami Jevreji shvatiti. ... i zaplakaće za njim sva kolena zemaljska. Da, zaista. Ja sam A i Ω... govori Gospod koji jeste i koji bejaše, i koji će doći, hvhi svedržitelj.

Prvi pečat. Pečat svetog Jovana. Ja Jovan, koji sam i brat vaš i drug u nevolji i u carstvu i u trpljenju Isusa Hrista, bio na ostrvu koje se zove Patam11

za reč Božiju i za svedočanstvo Isusa Hrista.

Bio u duhu u dan nedeljni, i čuo za sobom glas veliki kao glas trube koja govoriše: što vidiš napiši u knjigu, i pošalji crkvama koje su u Aziji: U Efes: crkva prvog doba i u Smirnu: crkva drugog doba i u Pergam: crkva trećeg doba i u Tijatir: crkva četvrtog doba ______________________________________________________________________________

11 Za vreme proganjanja koje je pokrenuo Domicijan protiv Judejaca i Hrišćana u poslednjim godinama svoje vladavine (81-90), Jovan je bio inspirisan na ostrvu Patam, gde je napisao Apokalipsu. (Beleška prevodioca.)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

31

Page 32: Elifas Levi - Misterija Kabale

i u Sard: crkva petog doba i u Filadelfiju: crkva šestog doba i u Laokardiju: crkva sedmog doba. Ovim dobima odgovara sedam anđela, sedam svećnjaka, sedam zvezda, sedam pečata, sedam pehara, sedam truba i sedam glava zveri. Svako doba sastoji se od tri i po veka, jednog vremena, dva vremena i polovine jednog vremena. Ispunjenje Jevanđelja treba dakle da traje dvadeset četiri i po veka. To je broj i dvadeset i četiri ugledna starca i jednog perioda. Brojeći dva i po dana hiljadu puta po jedan dan, treći dan biće dan vaskrsenja. I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom; Reč simbolizma ima misteriozno i skriveno značenje; treba se okrenuti da bi se značenje videlo. ... videh sedam svećnjaka zlatnih. Zlato je najsavršeniji metal. On u simbolizmu odgovara svetlosti i istini. Sedam je, kao što smo već ranije objasnili, sveti broj. I usred sedam svećnjaka kao sina čovečijeg... Čovek je sinteza stvaranja; njegov lik uzet je ovde za sintezu svetlosti. ... obučena u dugačku haljinu, i opasana po prsima pojasom zlatnim, Haljina koja ga pokriva je simbolizam: njena tačnost predstavljena je ovde pojasom od zlata. A glava njegova i kosa bejaše bela kao bela vuna, kao sneg... Belo je boja svetlosti, kosa je kao zraci misli. ... i oči njegove kao plamen ognjeni. Oči upravljaju nad životom i nad toplinom. I noge njegove kao med kad se rastopi u peći; Napredak koji pročišćava doktrinu na zemlji. ... i glas njegov kao huk mnogih voda... Reč istine oblikuje mišljenje mnoštva. Bujice mišljenja preinačuju verovanje. I držaše u svojoj desnoj ruci sedam zvezda. Sedam planeta kabalističkog neba. ...i iz usta njegovih izlaži mač oštar s obe strane,... Simbolička reč uvek ima dva značenja. ... i lice njegovo bejaše kao što sunce sija u sili svojoj. Lice je ogledalo čoveka; ono ovde predstavlja sintezu istine.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

32

Page 33: Elifas Levi - Misterija Kabale

Drugi pečat.

DDRRUUGGAA SSLLIIKKAA NNEEBBOO II KKNNJJIIGGAA

SSEEDDAAMM PPEEČČAATTAA

PPOOGGLLAAVVLLJJEE IIVV-- VVIIII

I gle presto stajaše na nebu, i na prestolu sedi neko. I onaj što sedi bejaše po viđenju kao kamen jaspis i sard. Ljudska figura izčezla je sa neba pošto je otelovljena reč došla na zemlju. Tako je ono što Judejci smatraju idolopoklonstvom samo, u stvari, transformacija simbola. ...i oko prestola bejaše duga po viđenju kao smaragd. ... Zeleno preovladava u hrišćanskoj dugi jer predstavlja sjaj dva zakona i dve boje.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

33

Page 34: Elifas Levi - Misterija Kabale

Treći pečat. Otvoreno nebo, 4 životinje, kamen jaspis, 24 starca.

I oko prestola bejahu dvadeset i četiri prestola; i na prestolima videh dvadeset i četiri starešine... Dvanaest patrijarha i dvanaest apostola - dvadeset i četiri tačke koje sačinjavaju kabalističko ime Jehove. Shema hamphoras ili analiza božanskog imena. ... i nasred prestola i oko prestola četiri životinje, pune očiju spreda i otpozadi. Sve sile su dvostruke, one se sažimaju u središtu sveta i zrače prema četiri strane sveta. Životinje sa mnogo očiju predstavljene ovim silama su sazvežđa zmije i orla, lava i bika koja dele astralno nebo na četiri dela. I videh u desnici onoga što sedi na prestolu knjigu napisanu iznutra i spolja, zapečaćenu sa sedam pečata. Sveti spis ima dvostruko značenje, ezoterično i egzoterično; unutrašnje i spoljašnje značenje. I niko ne mogaše... da otvori knjigu ni da pogleda u nju. Tajne božanske kabale bile su izgubljene a misteriozno značenje spisa sakriveno i za sveštenika i za narod. ... evo nadvladao je lav... Hrist, ostvarujući božanski zakon, postaje gospodar zakona. On uništava poroke i neznanja koja zatvaraju knjigu i razbija jedan po jedan, sedam pečata.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

34

Page 35: Elifas Levi - Misterija Kabale

Knjiga Istine sa sedam pečata. I videh kad otvori jagnje jedan od sedam pečata, i čuh jednu od četiri životinje gde govori kao glas gromovni: dođi i vidi. On izvlači iz obamrlosti ljudski rod otkrivajući snagu morala i pojavljuje se kao kralj i osvajač. I kad otvori drugi pečat, čuh drugu životinju gde govori: dođi i vidi! I izađe drugi konj, riđ, i onome što sedi na njemu... dade mač veliki. Pravda se javlja na svetu, zavist se protiv nje bori, spremaju se velike revolucije, eto i Atiline najezde. I jedan od starešina reče mi: ne plači,... Onaj koji se nalazio pored simbola lava. (evo nadvladao je lav) koji je od roda judinog. Znači, evo snage kraljevske porodice Izraela. I videh, i gle, nasred prestola... jagnje... Božanska snaga za vladavine Jevanđelja ogleda se kroz krotkost i nevinost. ... kao zaklano... Spasitelj se žrtvuje za sve i krvlju svoje sopstvene žrtve sprečava krvave žrtve drugih. ... i imaše sedam rogova, i sedam očiju, koji su sedam duhova... Sedam rogova predstavljaju snagu svih vrlina, a sedam očiju sjaj sedam svetlosti. - kad otvori treći pečat, čuh treću životinju kako govori: dođi i vidi. - videh, gle, konj vranac i onaj što sedi na njemu imaju merila u ruci svojoj. I kad otvori četvrti pečat, čuh glas četvrte životinje kako govori: dođi i vidi.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

35

Page 36: Elifas Levi - Misterija Kabale

Četvrti pečat. I videh, i gle, konj bled, i onome što sedi na njemu bejaše ime smrt, i pakao ide za njim. Orgije staroga sveta donele su bedu. Uzdržanost je lek ovoj muci. Vino i ulje treba poštovati; znači ostaje lek za rane u religiji koja daje utehu. Zatim hrišćanski heroji pobeđuju zbog blagosti srdžbe i smrti. Smrt i pakao predstavljaju najstrašnije mučenje za ljude, oni su najveći neprijatelji koje je pobedila moć Spasitelja. I kad otvori pečat, videh pod oltarom duše pobijenih za reč Božiju i za svedočanstvo koje imaju. Ovde se otkriva zajedništvo duše. Pravednici neće naći spokoja sve dok se pravda ne zadovolji. Sveti neće naći utehu i neće biti srećni sve dok njihova braća na zemlji ne budu srećna. I povikaše glasom velikim govoreći: dokle, gospodaru sveti i istiniti! Ne sudiš i ne kaješ krvi naše na onima što žive na zemlji? I date bejahu svakome od njih haljine bele,... Pravednici pate sa nama, ali oni imaju dokaz svoje nevinosti i sigurni su u pobedu pravde. ... i rečeno im bi da počinu još malo vremena, dokle se navrše i drugari njihovi i braća njihova, koji valja da budu pobijeni kao i oni. Posle borbe slobodne svesti protiv progona, doći će borba ljudskog dostojanstva protiv despotizma, borba poretka protiv anarhije. Sve dok se hrišćanstvo ne učvrsti na zemlji, mučenici će čekati i neće moći da uživaju u miru nebeske sreće. I videh kad otvori šesti pečat, i gle, zatrese se zemlja jako, i sunce posta crno kao vreća od kostreti.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

36

Page 37: Elifas Levi - Misterija Kabale

Pečat oholosti je uništen, vera se otkriva, nebo se menja, a stara svetla postaju tama. ... i mesec posta kao krv. Krv mučenika obeščastila je stari simbolizam. Religiju staroga sveta obeščastila je okrutnost gonitelja.

Šesti pečat. Crno sunce, mesec i zvezde krvave padaju.

I zvezde nebeske padoše na zemlju kao što smokva odbacuje pupoljke svoje kad je veliki vetar zaljulja. Bogovi odlaze, a njihovi likovi, kojima su stari narodi nastanjivali nebo, nestaju. Drvo verovanja je poljuljano i truli plodovi padaju na zemlju.

Mesec između sedam planeta kao novac carice Faustine.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

37

Page 38: Elifas Levi - Misterija Kabale

I nebo se izmače kao knjiga kad se savije... Knjiga prirode se za trenutak zaustavlja, nejasni strahovi se šire; izgleda da se svet bliži svome kraju.

I carevi zemaljski... sakriše se... I govoriše gorama i kamenju: padnite na nas, o sakrite nas od lica onoga što sedi na prestolu i od gneva jagnjetovog. Sveti Jovan zatim vidi na četiri strane neba četiri anđela koji zadržavaju četiri vetra: to znači simbol četvorostrukosti koja vlada tokovima života. Onda se u pravcu istoka pojavljuje anđeo koji nosi božanski pečat, to je Tau Jezekija i krst hrama i stega koji su predstavljeni sa dvanaest plemena Izraela. Dvanaest hiljada ljudi svakog plemena označeno je ovim znakom koji je kao obred posvećenja i jedinstvo istine. Oni su apostoli sveta; posle njih dolazi bezbrojno mnoštvo svih naroda; nebo se otvara čitavom ljudskom rodu, pročišćenom od velilkih muka. Beda je pobeđena, milosrđe je pobednik, univerzalno milosrđe pokidalo je sve lance i uništilo sve zidove, svi su obučeni u belo, u boju jedinstva, svetlosti i čistote; otkupljenje sveta je završeno. I kada sedmi pečat bi uništen, nastade nebeska tišina.

Sedmi pečat. Konzumacija. Bog odmara nakon što je stvorio čoveka po drugi put.

Prva truba. Anđeo Mihael.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

38

Page 39: Elifas Levi - Misterija Kabale

TTRREEĆĆAA SSLLIIKKAA

SSEEDDAAMM TTRRUUBBAA

PPOOGGLLAAVVLLJJEE VVIIIIII -- XXVV I videh sedam anđela koji stoje pred Bogom,... Znači sedam inteligentnih moći koje predstavljaju svete brojeve tri i četiri, od kojih je sastavljena božanska sedmostrukost. ... i dade im sedam truba... Svaka sila mora da poseduje svoj zvučni i svetlosni izraz. I prvi anđeo, Mihailo - anđeo istine, zatrubi i objavi reč jevanđelja, i posta grad i oganj, i pomešani s krvlju padoše na zemlju. Dižu se oluje; hladnoća i toplota se sjedinjuju u borbi protiv harmonije i padaju pobeđene svojim naporima. I trećina zemlje izgore... Kada je jedan oblik uništen, dva uvek ostaju. ... i trećina drva izgore... Ona što ne mogu da se odupru toploti i hladnoći. ...i svaka trava zelena izgore. Ono što sasvim nestane upravo je trava koja se, međutim, uvek iznova obnavlja. I drugi anđeo, Gabriel - kralj tajni, zatrubi, najavljujući novu dogmu, i kao da velika gora ognjem zapaljena pade u more,...

Druga truba. Anđeo Gabriel.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

39

Page 40: Elifas Levi - Misterija Kabale

Dogma je za narode istovremeno i hridina i svetionik. ... i trećina mora posta krv. Fanatizam se razbuktao, krv se proliva. Krv muka i velikih žrtava. I pomre trećina stvorenja koja žive u moru. More predstavlja uzburkana i nadošla mišljenja naroda, ribe iz mora su ideje i organizacije koje nastaju i koje žive od mišljenja. Ideje i organizacije umiru. ... i trećina lađi propade. Lađe predstavljaju civilizacije i narode; kada su dvoje u sukobu, jedan od njih mora da nestane, ali ravnoteža se ponovo uspostavlja univerzalnim zakonom trajnosti i uvek ostaju dva da bi ponovo uspostavili ravnotežu. I treći anđeo, Rafael - kralj nauke je onaj koga kabalistička knjiga takođe naziva Hermesom, zatrubi, objavi tajne i pade s neba velika zvezda, koja gori kao sveća, i pade na trećinu nivo reka i izvori vode.

Treća truba. Anđeo Rafael. Goruća zvezda pada na izvore ideja, ali se tajne ne otkrivaju bez gorkih iskušenja. I ime zvezde bejaše Pelen;... i mnogi ljudi pomreše od vode, jer bejahu gorke. Posvećenje je potrebno i istinu je potrebno učiti hijerarhijskim redom; ono što daje život jakima može isto tako donositi smrt slabima; i ne mogu se svi jednako hraniti istim hlebom i pojiti istim vinom

.

Dakle, svako otkrovenje ima svoju sudbonosnu stranu; spasenje jednih i uništenje drugih.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

40

Page 41: Elifas Levi - Misterija Kabale

I četvrti anđeo, kralj sveštenika i kraljevstva, zatrubi, objavi novi zakon, i udarena bi trećina sunca, i trećina meseca, i trećina zvezda,...

Četvrta truba. Anđeo Saquiel-Melec. Svetla sveta se menjaju. Poražene vlasti pomračene su. ... da se smrači trećina njihova, i trećina dana da ne svetli, tako i noći. I videh, i čuh jednog anđela gde leti posred neba... Simbol despotizma koji pobeđuje u revolucijama i koji objavljuje nove nesreće na svetu. ... i govori glasom velikim: teško, teško, teško onima koji žive na zemlji od ostalih glasova trubljenja trojice anđela, koji će trubiti. Poslednja iskušenja su najteža jer bi trebalo da budu odlučujuća i uspešna. I peti anđeo, anđeo koji upravlja planetom Jupiter i koji vlada kraljevstvima i kraljevima zemaljskim, zatrubi.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

41

Page 42: Elifas Levi - Misterija Kabale

Peta truba. Anđeo Anael. Objavi političku istinu Jevanđelja, to jest vladavinu pravde i bratstva. ... i videh zvezdu gde pada s neba na zemlju,... Ljudski razum ponižen pohlepom. ... i dade joj ključ od vrela bezdana; To jest sposobnost da se materijalizam pobudi varljivim rečima. ... i iziđe dim iz bunara kao dim velike peći,... Sumnja poplavi zemlju. ... i iz dima iziđoše skakavci na zemlju. Znači razvrati koji proždiru a koje materijalizam čini vladarima sveta. Ljudi osećaju jaram u imenu pravde i pre svega žele da oslobode svoje poroke. ... i na glavama njihovim kao krune od zlata i lica njihova kao lica čoveka. I imaju kose kao kose žena,... Pohlepa, raskoš, blud. ...i data im bejaše oblast da rukovode ljudima pet meseci. I imahu nad sobom cara anđela bezdana... Njihov vladar je anđeo ponora koji se zove anđeo smrti. I šesti anđeo, anđeo planete Saturn, usamljenosti i suza, zatrubi.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

42

Page 43: Elifas Levi - Misterija Kabale

Šesta truba. Anđeo Cassiel.

Daje znak za početak revolucije.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

43

Page 44: Elifas Levi - Misterija Kabale

Religiozni Duh Čoveka. Sedma truba.

Anđeo nadahnjivač. Veliki magijski znak večne svetlosti čiji su

simboli sunce i čovek - sinteza jedinstva kojoj odgovaraju sedam

glasova analize.

Religiozni Duh Žene. Sedma truba.

Veliki magijski znak svetlosti izražen simbolima meseca i žene.

I čuh glas... Gde govori šestome anđelu... i odreši četiri anđela... Četiri biča koja uništavaju. ... koji bejahu prepravljeni na sat, dan, i mesec,... Jer ništa se u prirodi ne dešava slučajno. ...da pobiju trećinu ljudi. To jest najslabije u hijerarhijskom redu trojnosti. I broj vojnika na konjima bejaše dvesta hiljada hiljada, i čuh broj njihov. I tako videh u utvari konje, i one što sedi na njima, koji imaju oklope ognjene i plavetne i sumporne; Crveni oganj, sumpor je bio žut i beo, hijacint ljubičast i plav - tri boje.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

44

Page 45: Elifas Levi - Misterija Kabale

... i glave konja njihovih bejahu kao glave lavova, Bes i snaga koja sudbonosno vuče revolucionare. ... i iz usta njihovih izlaži oganj i dim i sumpor. Svi principi pomešani: tama, svetlost i toplota. ... jer repovi njihovi bejahu kao zmije i imaju glave, i njima idu. Posledice revolucije sudbonosne su i smrtonosne. I videh drugog jakog anđela gde silazi s neba. Posle velike revolucije dolazi veliko otkrovenje. ... koji bejaše obučen u oblak... Senke simbolizma. ... i duga bejaše na glavi njegovoj,... Univerzalno rastavljanje svetlosti. ... i lice njegovo bejaše kao sunce,... Spajanje i jedinstvo u središtu sjaja. ... i noge njegove kao stubovi ognjeni; Prirodne sile osnov su otkrovenja. ... i metnu svoju desnu nogu na more, a levu na zemlju. Predstavlja postojanu i pokretnu silu. I povika glasom velikim, kao lav kad riče; i kad on povika, govori sedam gromova glasove svoje. Na reč jedinstva, koju je objavila pobednička moć tame, odgovaraju sedam glasova prirode. To jest sve istine nastale u rastavljanju i spajanjem dozvane u jedinstvo. Na prethodnoj strani nalazi se veliki magijski znak direktne svetlosti čiji su simboli sunce i čovek, kao i magijski znak svetlosti izražen simbolima meseca i žene. Kod čoveka glava predstavlja razum, a kod žene utroba, jer je sva njena slava u materinstvu. I dade mi se trska kao palica govoreći: ustani i izmeri crkvu Božiju i oltar. Hram i njegove mere alegorijske su. Mere oltara odgovaraju merama hrama, sve je verno božanskim simbolima. ... i one što se klanjaju njoj. Ove mere jednake su merama čoveka i predstavljaju ljudski rod. A portu što je izvan crkve, izbaci napolje, niti je meri, jer je data neznabošcima; Atrijum je spoljnje obeležje, to je prosti oblik vere. I daću dvojici svojih svedoka i proricaće hiljadu i dvesta i šezdeset dana obučeni u vreće. Ilija, žrtva predanosti, Enoh, žrtva nauke. Ilija je stvoritelj opravdanog protesta koji odoleva samovolji zlih popova i zlih kraljeva, on je stvoritelj Svetog Bernarda i Savonarole. Enoh predstavlja kabalističku nauku. U stvari, prvobitni ključevi okultizma, sveti znaci i sveštenički brojevi, pripisuju se ovom patrijarhu.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

45

Page 46: Elifas Levi - Misterija Kabale

I otvori se crkva Božija na nebu, i pokaza se život zaveta njegova u crkvi njegovoj,... Proroku je data spoznaja simbola. Žena obučena u sunce. Religija ili crkva kao vid nestvorene mudrosti. ... i mesec pod nogama njenim. Ona se nalazi iznad onoga što se menja. ... i na glavi njenoj venac od dvanaest zvezda. Njena misao nalazi se u središtu nebeskog kretanja, u središtu znakova zodijaka. ... i bejaše trudna, i vikaše od muke, i mučiše se da rodi. Svaka religija rađa novu nauku i novi svet. To je religija žrtvovanja, kazne i njihovih težina, religija propovedi i njihovih večitih uzvika. - pokazao se drugi znak na nebu,... Znak nagonske i surove sile.

Aždaja ili surovi nagon. ... i gle, velika crvena aždaja, koja ima sedam glava, i deset rogova; i na glavama njenim sedam kruna. Sedam glava predstavljaju sedam smrtnih grehova, deset rogova nepokornost prema deset Božijih zapovesti, a sedam kruna pobedu greha u ljudskim prosvećenjima. I aždaja stajaše pred ženom koja hteše da se porodi, da joj proždere dete kad rodi. Zlo napade ženu zbog njene slabosti, a ona je sveta zato što treba da postane majka. I rodi muško, sina, koji će spasti sve narode s palicom gvozdenom;

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

46

Page 47: Elifas Levi - Misterija Kabale

Žena je majka Boga ljudskoga roda. Ona je kraljica majka sveta. Ono što se kaže za nju, može se reći za društvo i za crkvu čiji je ona živi izvor. I posta rat na nebu. Verovanja novoga sveta bore se protiv verovanja staroga sveta. I zbačena bi aždaja velika,... i zbačena bi na zemlju, Idoli staroga sveta predstavljaju sudbonosnu silu prirode. Elektromagnetna vatra predstavljena je u svim teogonijama krilatom zmijom ili aždajom. Ova sila prestala je da se smatra prvim principom i potpala je pod vlast materije.

Pokvareni sveštenik. Propovednik satane. i... progoni ženu... Ona ostaje podložna magnetnim uticajima. I ženi bejaše data dva krila orla velikoga... Ženi je dato da moli i da se mišlju uzdigne iznad magnetskih uticaja njenog osetljivog i razdražljivog organizma. I ispusti zmija za ženom iz usta svojih vodu kao reku,... i ode da se pobije s ostalim semenom njenim.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

47

Page 48: Elifas Levi - Misterija Kabale

Uzvišeni duhovi biće izloženi svim podsmesima i svim odbacivanjima i obožavaće se samo materijalna vrednost. Ako ko ima uho, neka čuje. Ko u ropstvo vodi, biće u ropstvo odveden. Ko nožem ubije, valja da on nožem bude ubijen. Ovde je trpljenje i vera svetih. Prema nepromenljivom zakonu ravnoteže svi prestupi prouzrokuju suprotne prestupe: zlo se kažnjava zlom, nasilje izaziva nasilje. Prestup nosi sa sobom kaznu i onaj ko tiraniše, pre ili kasnije biće tiranisan. Ko ima um, neka izračuna broj zveri: jer je broj čovekov i broj njen šest stotina i šezdeset šest. Šest, broj dana u nedelji je broj vremena kao što je sedam broj koji predstavlja večnost. Šest predstavlja ravnotežu u konačnom, to je tri uravnoteženo brojem tri, to jest borba duše protiv materije.

Privremena vlast zveri. Sinteza učinjenog zla. Stari kabalisti priznavali su tri duhovna elementa u ljudskoj duši: PSICHE, NEFESH, NESHAMAH, tj. osećajnu dušu, razumnu dušu i čisti duh. Tri oblika duše odgovarala su trima svetovima: materijalnom, duhovnom i božanskom, a njima u materiji odgovarala su tri osnovna, izvorna oblika: so, sumpor, živa.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

48

Page 49: Elifas Levi - Misterija Kabale

U kabali je broj šest predstavljen sa dva trougla koja, kada se sjedine i kada im se da zajedničko središte predstavljeno brojem sedam, oblikuju Solomonov pečat. Ti trouglovi ne mogu oblikovati ni jedan pravilan oblik ako im se kao središte ne može dati broj sedam.

Vizija Daniela. Četiri oblika đavolje sfinge.

Tajanstveno jagnje.

Ovan, solarna slika novog otkrovenja. Domaćin žrtvovanja.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

49

Page 50: Elifas Levi - Misterija Kabale

Zna se da je skala progresije brojeva broj deset, tako da broj 666 predstavlja broj šest, broj suprotnosti duha i tela, tj. broj bića ili čoveka, pošto je prema simboličkoj priči o postanju čovek stvoren šestoga dana; predstavlja - rekli bismo - broj tri sa dvostrukom progresivnom moći, i koji znači razumni materijalizam, materijalizam uzdignut do vere i religije. Ovaj broj napisan jevrejskim slovima daje SAMAEL - rđav čovek, duh tame. Ja sam progledao u svetlosti intuicije. i videh, i gle, oblak beli (jasno načelo vere). I na oblaku sedi kao sin čovekov. Ljudska figura koja služi kao hijeroglifski model poimanju Boga. ... i imaše na glavi svojoj krunu zlatnu, i u ruci srp oštar. I drugi anđeo iziđe iz crkve vičući velikim glasom onome što sedi na oblaku: Zamahni srpom svojim i požnji, jer dođe vreme da se žnje, jer se osuši žito zemaljsko. I onaj što sedi na oblaku baci srp svoj na zemlju, i požnjevena bi zemlja. Velike religiozne manifestacije znak su velikih ratova i velikih revolucija. I drugi anđeo iziđe iz crkve što je na nebu, i imaše i on srp oštar. Hram koji je na nebu je precizna doktrina predstavljena hijeroglifskim planom hrama. Ova doktrina treba da pokosi sva lažna verovanja. I drugi anđeo iziđe iz oltara, koji imaše oblast nad ognjem. Nauka o vatri je praktična strana religioznog okultizma. ... i povika s velikom vikom onome koji imaše srp, govoreći: Zamahni srpom svojim oštrim i odreži grožđe vinograda zemaljskog; jer već sazreše puca njegova. Dogma, dok se razvija, označava čas uništenja. I baci anđeo srp svoj na zemlju, i obra vinograd zemaljski, i metnu u kacu velikoga gneva Božijeg. I prolije se kaca izvan grada i iziđe krv iz kace do uzda konjima hiljadu i šest stotina trkališta. Ali ruševine su plodne. Prorok ih upoređuje sa žetvom i berbom. Krv ljudskoga roda kao i Hristova postaće vino pričesti za buduće narode.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

50

Page 51: Elifas Levi - Misterija Kabale

ČČEETTVVRRTTAA SSLLIIKKAA

SSEEDDAAMM PPEEHHAARRAA

PPOOGGLLAAVVLLJJEE XXVVII I čuh glas veliki iz crkve gde govori sedmorici anđela: idite, i prolite sedam čaša gneva Božijeg na zemlju. Pehari krvi koji prethode čaši vina, svako novo otkrovenje istine najavljuje uništenje grešaka. Do mira se dolazi samo ratom. I ode prvi anđeo i proli čašu svoju na zemlju, i postaše rane zle i ljute na ljudima koji imaju žig zveri i koji se klanjaju ikoni njenoj. Trube su oživljujući organ aktivne reči. Pehari su primaoci pasivne reči. Truba kao palica i kao skiptar odgovara slovu i, prvom slovu Jehovinog imena, drugo slovo odgovara slovu h, drugom slovu božanskoga imena; radi se uvek o sedam istih anđela, ali su njihova delovanja različita. I drugi anđeo proli čašu svoju u more; i posta krv kao od mrtvaca, i svaka duša živa umre u moru. Zemlja i more stavljeni su ovde kao uravnotežene suprotnosti; videli smo da se velikom anđelu sinteze, simbolu univerzalne nauke, jedno stopalo nalazi na zemlji a drugo na vodi, kao staroj Izidi, kao kraljici Berti duga stopala ili srednjevekovnoj kraljici Piedoca čija se jedna noga završava guskinim perajem, da bi pokazala da ona mora da se odmara na vodi pošto joj je noga poput patkine ili labudove.

Drugi pehar. Anđeo mora proglašava jedinstvo života. Voda, prema fizici starih naroda, predstavlja univerzalnog prenosioca života, ona postaje slična krvi leša da bi pokazala raspadanje ideja, koje prethodi društvenim promenama i same činioce života pretvara u znake smrti.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

51

Page 52: Elifas Levi - Misterija Kabale

I treći anđeo proli čašu svoju na reke i na izvore vode; i posta krv. Reke i izvori predstavljaju postojeća mišljenja i ideje. Čini se da napredak, taj zakon proviđenja, u periodu revolucija postaje paklena fatalnost. Sve se rasipa u periodu rasula.

Treći pehar. Anđeo Rafael proglašava jedinstvo istine. I čuh anđela vodenog gde govori: pravedan si, Gospode, koji jesi, i koji bejaše, i svet, što si ovo sudio. Jer proliše krv svetih i proroka, i krv si im dao da piju, jer su zaslužili. Suprotne strane se optužuju i s vremena na vreme opravdavaju nasiljem. Deca mučenika postaju gonitelji i trpe krvave odmazde, tako univerzalnost grešaka i zločina priprema univerzalnost kazne i nove greške. Jevreji su prolili krv Isusa Hrista; hrišćani su na svoj način prolili krv Izraela. Muke Božijeg čoveka okajane su mukama Božijeg naroda. Tako je upravo za Izrael rečeno: "Ovo je moj najdraži sin." Četvrti anđeo proli čašu svoju na sunce. Negativna reč pojavila se na svetlosti i sumnja osvaja svet; ova sumnja ne dolazi iz pakla već potiče od samoga anđela sunca. I upališe se ljudi od velike vrućine... Istina pali onda kada ne obasjava; ljudi ne mogu da podnesu muke koje im donosi sumnja, odsustvo vere za njih je pakao. ... i huliše na ime Boga koji ima oblast nad zlima ovima, i ne pokajaše se da mu dadu slavu. Ljudi ruže jer pate; ne vređa se Bog kada postoji utešno osećanje njegovog postojanja; ateizam je prolazna groznica. Čovečanstvo razbija idole, ali se ne može odreći Boga. Svet se ipak ne preobraća pod teretom nedaća; bol čisti, ali ne daje utehu, on uništava zlo, ali čovek ne oseća da zbog toga postaje bolji. Bol samo priprema dobro, kao snažne oluje što dolaze da očiste atmosferu. Kada se Bog prikaže u svem svom milosrđu, ljudi više neće ružiti.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

52

Page 53: Elifas Levi - Misterija Kabale

Četvrti pehar. Anđeo sunca objavljuje jedinstvo svetlosti.

I peti anđeo proli čašu svoju na presto zveri; i carstvo njeno posta tamno,... Anđeo Jupitera izliva osudu na prestole uskogrudog egoizma i izgovara sud kraljeva.

Peti pehar. Anđeo Saquiel-Melec proglašava jedinstvo sile. ... i žvaću jezike svoje od bola. I huliše na ime Boga nebeskoga od bola i od rana svojih, i ne pokajaše se zbog dela svojih. Političke teskobe i verolomstva u vreme borbi između naroda i kraljeva, laži potkupljivog novinarstva i koristoljubivog govorništva, eto šta, prema energičnom izrazu apostola, predstavljaju ljudi koji sami sebi grizu jezik.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

53

Page 54: Elifas Levi - Misterija Kabale

Oni su zaista nesrećni i ruže i svoga i tuđega Boga, i žele da ga načine oruđem svojih zlih strasti. Usred ovih pobuna i besa ne treba pripremati obnovu koja sledi spasonosnu kaznu. Bes ispravlja zlo samo drugim zlom. I upravo zato samo žrtva, samo žrtva jagnjeta, dobrovoljna žrtva, žrtva pomirena sa sudbinom, može pobediti bes ljudi i umiriti Božiju srdžbu. I šesti anđeo proli čašu svoju na veliku reku Eufrat: i presuši voda njena da se napravi put carevima od istoka sunčanog. Ovde podsećamo na četiri reke Zemaljskog vrta koje predstavljaju četiri strane sveta i četiri osnovne supstance. Eufrat je takođe reka ropstva; vode predstavljaju doktrine i narode; reka koja presušuje je sila koja nestaje.

Šesti pehar. Anđeo Samael proglašava jedinstvo pravde. I videh iz usta aždajinih i iz usta zverinih, i iz usta lažnoga proroka, gde iziđoše tri nečista duha, kao žabe. Jer su oni duhovi đavolski, koji čine čudesa, i izlaze k carevima svega sveta, da ih skupe na boj za onaj veliki dan Boga svedržitelja. Zver, tj. vlast ljudi egoista koji teže materijalnom, aždaja, znači sudbonosna sila koja stvara zle strasti, i lažno jagnje, tj. sveštenik okrenut materijalnom, pohlepan na svetovna dobra - svi oni uzvikuju svoje poslednje reči. Ne radi se više samo o glasu čoveka, već i o dosadnom kreketanju žabe koja se žali na sušu u isušenom rečnom koritu. To je, dakle, buka lažnih zasluga i čudovišta postavljenih da prevare i pobune mnoštvo, ali ih ono napušta i ostavlja da propovedaju u pustinji. I sedmi anđeo proli čašu svoju po nebu i iziđe glas veliki iz crkve nebeske od prestola govoreći: svrši se, Tada se kaže: "Ideje su u vazduhu"; u stvari, stiže trenutak u kome se one osećaju, u kome se one uzdižu. Veruje se samo u njih i za njih, tada. Učinjeno je, napredak je ispunjen jer je stvoreno mišljenje, a mišljenje je vladar sveta. I bejaše sevanja munja i gromova, i glasovi, i bi veliko tresenje zemlje kakvo nikad ne bi otkako su ljudi na zemlji, toliko tresenje, tako veliko.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

54

Page 55: Elifas Levi - Misterija Kabale

Munje razuma, glasovi mnoštva, gromovi govora tresu zemlju.

Sedmi pehar. Saturnov Anđeo proglašava jedinstvo večnog kraljevstva.

I grad veliki razdeli se na tri dela, i gradovi neznabožački padoše. Tri stepena hijerarhije prestaju da budu sjedinjena, jedinstvena zastava dobija tri različite boje, klase se odvajaju i utemeljuju u društvenim suprotnostima. Vavilon veliki spomenu se pred Bogom da mu da čašu vina svojega ljutog gneva. I sva ostrva pobegoše i gore se ne nađoše. I grad veliki kao glava pade s neba na ljude; i ljudi huliše na Boga od zla grada, jer vrlo je velika muka njegova. Anarhija tada potresa svet, ali Bog se upliće i kažnjava ljude oštećujući ih u njihovim intresima; grad podseća na talent srebra. Radi se o novcu koji obara sve entuzijazme i koji pobeđuje sve suprotne strane.

PPOOGGLLAAVVLLJJEE XXVVIIII I dođe jedan od sedam anđela koji imaju sedam čaša, i govori sa mnom govoreći mi: hodi da ti pokažem sud kurve velike, koja sedi na vodama mnogim; S kojom se kurvaše carevi zemaljski, i koji žive na zemlji opiše se vinom kurvarstva njena. Ova bludnica, u kojoj su protestanti hteli da prepoznaju Rimsku crkvu, predstavlja zapravo pohlepu staroga sveta. Upravo se o toj nečistoj ćerki Vavilona govori u psalmu 136, čiju malu decu, tj. nečiste ljubavi, prorok želi da razbije na kamenu deset zapovesti. To je Venera Astarte Istoka, to je rim Cezara i Bordžije. Ali samo sa moralne, a ne i teološke tačke gledišta. I uvede me duh u pusto mesto;

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

55

Page 56: Elifas Levi - Misterija Kabale

Znači u pustinji, tj. u vladavini apstraktnog i izvan svih intuicija, bilo božanskih bilo ljudskih, očituje se ova vizija. ... i videh ženu gde sedi na zveri crvenoj, koja bejaše puna imena hulnih... Crvena zver predstavlja vrhovnu vlast koja se obeščašćuje. ... i imaše sedam glava i deset rogova. Sedam grehova i deset kletvi. I žena bejaše obučena u porfir i skerlet, i nakićena zlatom i kamenjem dragim i biserom,... Raskoš povećava neumerenost i nemoralno bogatstvo je upravo sluga nečistote; sa svoje strane, nečistota neizbežno vodi idolopoklonstvu bogatstvima. ... i imaše čašu u ruci svojoj punu mržnje i poganštine kurvarstva svojeg; Sud ili pehar simbolizuje KTEIS, ženski polni organ, pasivno oruđe razuzdanosti. I na čelu njenom napisano ime: tajna, Razuzdanost je neprijatelj mudrosti, a prijatelj ludosti koja sumnja u sve i za koju sve predstavlja tajnu. ... Vavilon veliki, mati kurvama i mržnje zemaljske. To je, dakle, nešto univerzalno, a ne posebno. I videh ženu pijanu od krvi svetih i od krvi svedoka Isusovih; Ona iskorištava samoprekor onih koji umiru. ... i začudih se čudom velikim kad je videh. Ona začuđuje, kako svojom moći, tako i svojom bestidnošću. I reče mi anđeo: šta se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu ove žene i zveri što je nosi i ima sedam glava i deset rogova. Zatim anđeo samom Rimu pripisuje ovu alegoriju univerzalne čistote, ali ovde se misli na Rim iz vremena svetog Jovana. Znači Rim Cezara i Domicijana; on proriče da će Rim rastrgnuti i progutati kraljevi koje je on potkupio, da će sići sa prestola i biti doveden do očaja i bede. Nema sumnje da se ovo proročanstvo može odnositi i na Rim iz vremena Bordžija, ali se pretnje mogu uputiti rimskom dvoru kardinala otpadnika od vere, a ne glavnom sedištu svetoga Petra.

PPOOGGLLAAVVLLJJEE XXVVIIIIII--XXXX I posle ovoga videh drugog anđela gde silazi sa neba, koji ima oblast veliku; i zemlja se zasvetli od slave njegove. Drugi anđeo, tj. drugi izraz duha istine, silazi sa neba, tj. sa uzvišenih predela inteligencije. I povika jakim glasom govoreći: pade, pade Vavilon veliki,... Duhovi obasjani istinom shvataju da je vladavina zabluda postala nemoguća. Pobeda nepravde u suštini je uvek pobeda zablude i kada se narodi prosvete, oni ubrzo poriču ropstvo i tiraniju. Ne menja se svet požarima, već novim svetlima. I uze jedan anđeo jak kamen velik, kao kamen vodenični, i baci u more govoreći: tako će sa hukom biti bačen Vavilon grad veliki, i neće se više naći;

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

56

Page 57: Elifas Levi - Misterija Kabale

Ovde se oslikava čudesna, tamna slika uništenja staroga sveta, koje je već opisao Jezekij govoreći o propasti Tira. Beskonačnost mora odbija rumenilo vatre čiji se dim penje ka nebu, kao što se ka njemu, kroz vreme, penje strašna pravda; grad zlih sunovratio se u ponore sramote i prezira. Uplašeni kraljevi ustaju sa prestola da bi još jednom pogledali plamenove ovog ogromnog ognja, zastrašene lađe zaustavljaju se na moru, čini se kao da čitava priroda ćuti da bi se čuo poslednji prasak ovog velikog carstva koje se ruši. Vavilon više ne postoji. Za njega je sve okonačno. Još juče je bio pun radosti i vreve, njegove svetlosti blještale su u noći, ulice njegove bile su osvetljene, čuo se smeh sa pijanki, a zaljubljeni su šetali okićeni cvećem uz zvuke harfi i truba. Avaj! - uzvikuje prorok skoro i sam ganut iznenadnom i neizmernom propašću - kako je moguće da ovako velilki grad nestane za tili čas! Tada se nebo, koje je sveti Jovan opisao na početku svoga proročanstva, pojavljuje još jednom; trube anđela, potresi mora, gromovi svetova koji se kreću u krug izražavajući slavu Boga - svi oni izazivaju pobedničku pesmu pobedonosne istine i krunisane pravde. Reč istine, koja je na početku izražena blistavim oblikom sunčanog jagnjeta, pojavljuje se u veličanstvenoj odeći mladoženje. To je misao koja upravo dobija svoj oblik. Nebo počinje da slavi svoje venčanje sa zemljom. Konačno će se i carstvo Mesije pojaviti na zemlji. Spasitelj nije više raspeti neženja, već mladoženja koji pobeđuje; posle oslobođenja čoveka došlo je do oslobođenja žene. Duh naposletku uzima dobrotu za ženu. Srećni su oni, uzvikuje anđeo, koji su pozvani na ovo nebesko venčanje; piši, dodaje on, jer Božija se reč sada ogleda u svoj svojoj istinitosti. Tada sveti Jovan pada na kolena i želi da se pokloni objavljivaču, ali ga anđeo zadržava i kaže da ništa ne čini. Ja sam tvoj sluga, kaže mu opet sluga istine i pravde, obožavaj samo Boga. Boga, koji je Isusovim usnama dao da svedoče o duhu svetih i proroka. Tako apostol svečano otkriva konačno carstvo Svetoga duha i poslednju objavu ovoga Boga koga ljudi više neće obožavati isključivo u jerusalimskom hramu ili na drugim uzvišenim mestima Samarije, već po proročanstvu Učitelja: U duhu istine, u razumu i pravdi. I videh nebo otvoreno, Kao na početku. ... i gle, konj beli, Čisti oblik reči. ... i ko sedi na njemu zove se veran i istinit, To jest čovek istine i pravde. ... i sudi po pravdi i ratuje. Moć i vlast pripadaju pravdi. A oči su mu kao plamen ognjeni, Kao u prvoj viziji lava. ... i na glavi njegovoj krune mnoge, Sva vlast se ponovo sjedinjuje u ruci pravednika. ... I imaše ime napisano, koje niko ne zna do on sam. Ime Boga čija je on živa reč.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

57

Page 58: Elifas Levi - Misterija Kabale

I bejaše obučen u haljinu crvenu od krvi, On je prošao kroz rat i žrtvovanja. ... i ime se njegovo zove: reč Božija. I vojske nebeske idu za njim (na konjima belim, obučene u svilu belu i čistu). Sve se pokorava vrhovnom razumu i živoj reči. I iz usta njegovih iziđe mač oštar, Kao u prvoj viziji. ...da njime pobije neznabošce; i on će ih pasti palicom gvozdenom; Pravda je nesalomiva kao i istina, jer su istina i dobro nepromenljivi. I videh jednoga anđela gde stoji na suncu i povika glasom velikim, govoreći svim pticama koje lete ispod neba: dođite i sakupite se na veliku večeru Božiju, da jedete mesa od careva, i mesa od vojvoda, i mesa od junaka, i mesa od konja, i od onih koji sede na njima, i mesa od svih slobodnjaka i robova, i od malih i od velikih. Ova slika je velika i strašna i podseća na reči Isusa Hrista iz Jevanđelja: "Gde je leš, sakupiće se lešinari". I videh anđela gde silazi s neba, koji ima ključ od bezdana i verige velike u ruci svojoj. Ključ nauke i lanac brojeva. I uhvati aždaju, staru zmiju, koja je đavo i satana, Zvezdana životna svetlost, sudbonosna moć za pravednike, tajna vatra vračeva, aždaja Jazona i Kadme. ... i sveza je na hiljadu godina, i u bezdan baci je,... Nju je vezala nauka, a hiljadu godina predstavlja multiplikaciju dekade. ... i zatvori je, i zapečati nad njom, Rafaelov, Solomonov i Hermesov pečat. ... da više ne preplašuje narod, dok se ne navrši hiljadu godina; Budući da je ravnoteža večni zakon života, svaka akcija nagoveštava reakciju, svako sabijanje nagoveštava širenje; upravo su zbog toga posvećeni hrišćani prvih vekova nagovestili dolazak antihrista. ... i potom valja da bude puštena na kratko vreme. Isto će se ponoviti u mesijanskom dobu. Konačna pobeda dobra ne bi bila dovršena bez pokreta koji bi u oslobođenom dobu stvorio potrebu za suprotnim pokretom, ali pokret pobede je bio slab jer je povratak, izgleda, bio miran. I videh presto, Mudraci i pravednici su kraljevi čije kraljevstvo nije sa ovoga, već u budućem svetu. ... i sede na njima, i sudi im se, i duše posečenih za svedočanstvo Isusovo i za reč Božiju, koji se ne pokloniše zveri ni ikoni njenoj, ...i primiše žig na čelima svojim i na ruci svojoj; Znači nisu mislili niti radili po shvatanjima sveta koji je rob novca i laži.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

58

Page 59: Elifas Levi - Misterija Kabale

... i oživeše i carovaše, s Hristom hiljadu godina. Prorok je toliko siguran da će se to dogoditi da govori kao da se već dogodilo. A ostali mrtvaci ne oživeše, dokle se ne navrši hiljadu godina. Svi će ponovo živeti, ali svako prema životnom pravilu koje je izabrao; za one što nisu voleli pravdu, neće biti mesta u kraljevstvu pravednih. Ovo je prvo vaskrsenije. Blažen je i svet onaj ko ima deo u prvom vaskrseniju. Prvo je vaskrsenje duše koja je postala besmrtna zbog svog jedinsva sa istinom i pravdom. ... nad njima druga smrt nema oblasti, Umirati moralno znači izložiti se večnom umiranju u fizičkom poretku. ... nego će biti sveštenici Bogu i Hristu, i carovaće s njim hiljadu godina. Pravednici su sveštenici i kraljevi i oni treba da vladaju sa Isusom Hristom. Hiljadu godina je, kao što smo rekli, simboličan broj i ne treba ga shvatiti po jeresi milenarista. Kada prođe hiljadu godina, Satana će se odvezati, izaći iz svog zatvora i zavesti narod koji se nalazi na četiri strane sveta. Otpor će se stvoriti materijalnim moćima koje predstavljaju anđeli iz kvadrata ucrtanog u krug. (I izići će da vara narode po sva četiri kraja zemlje.) Goga i Magoga, Znači moći anarhije i smrti, 6.666 plus 13 - broj smrti i A Ω. - početak i kraj; ovde je sadržan broj jevrejskih i simbolizam grčkih slova. ... da ih sakupi na boj, (kojih je broj kao pesak morski). Čitav svet će se podići protiv istine i pravde u ime životinjskih i egoističnih nagona. I iziđoše na širinu zemlje, i opkoliše oko svetih, i grad ljubazni. Ova pobuna, koja treba da se dogodi, kao da je već prošla. To je Sennacherib-ova vojska uklonjena daškom anđela. ... i siđe oganj od Boga s neba, i pojede ih. Mene više nema, oni više ne postoje, rekao je na veličanstven način jedan drugi prorok. I đavo koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporno, Mrtvilo života, nerad, nepokretnost, to je muka đavola koji je bio prvi veliki varalica u prvim vekovima hrišćanstva; tobožnji Bog zla sveden je na nemoć. ... Gde je zver i lažni prorok; i biće mučeni dan i noć za vek vekova. Ova nemoć biće muka sebičnih nagona i licemerstva sve dok bude trajala pobeda dobra, ali Bog će spasiti grešnike samom mukom greha, pretvarajući zlo u nepodnošljivo mučenje; on će preobratiti zle i prisiliće ih da se vrate dobru. I videh veliki beli presto, Znak sinteze i jedinstva.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

59

Page 60: Elifas Levi - Misterija Kabale

... i onoga što sedi na njemu, od čijeg lica beže nebo i zemlja, i mesta im se ne nađe. Kao što belo upija plavo i crveno, dva suprotna kraja u skali boja. I videh mrtvace male i velike gde stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše. Dobro pobeđuje i uskoro će suditi dušama, da svoju konačnu pobedu stavi u beskonačnost. ... i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; Dve su knjige kao što je bilo dva drveta. Drvo znanja i drvo života, kao što je u Bogu mudrost postojana a sloboda delotvorna. ... i sud primiše mrtvaci, kao što je napisano u knjigama, po delima svojim. Ljudi imaju dva načela delovanja, zakon i svoju slobodu; u njihovoj je moći sloboda izbora, koja se ogleda kroz njihova dela. Zbog toga će im se suditi prema njihovim delima. I smrt i pakao bačeni bejaše u jezero ognjeno. Novi svet je odbacio pakao i smrt kao nekorisne stvari; oni su bačeni u neaktivnost i mrtvilo života. I ovo je druga smrt. Ovo je smrt same smrti i đavola. I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno. Sve ono što je pripadalo đavolu i smrti, sva mračna verovanja, sve praznoverne surovosti, sve podmuklosti fanatizma, sve ono što nije ni istina ni pravda, sve ono što nije napisano u knjizi večnog života, sve to pade u jezero vatre i sumpora, u vatru koja tinja, u mrtvi život, u asfaltno jezero večnosti.

PPOOGGLLAAVVLLJJEE XXXXII I videh nebo novo i zemlju novu; Otkrio se razum, a lice sveta se promenilo.

Plan raja i novi Jerusalim.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

60

Page 61: Elifas Levi - Misterija Kabale

... jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema. Zemlja nepravdi više ne postoji i more više ne deli narode sada ujedinjene univerzalnim očinstvom. I ja Jovan videh grad sveti, Pravda i istina postoje; pre nego što se predvidi njihovo kraljevstvo, vidi se budući grad iskrenih duhova i pravedne volje. Jerusalim nov, gde silazi (od Boga) s neba, Oblik društvene savršenosti koja sa neba, tj. iz područja apstrakcija, prelazi u područje stvarnosti. ...od Boga... Kraljevstvo Boga, koje mi dozivamo svaki dan je kraljevstvo istine i pravde. Sada ovo kraljevstvo treba da dođe jer moć pripada pravdi. ... pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svojem. Oblik sličan misli, materija potčinjena duhu, reč i delo koji odgovaraju istini, grad ljudi kojima upravlja Božiji zakon; sve to slično je braku u kome je nevesta prikladno izabrana i naklonjena mladoženji. I reče mi: završetak. Ja sam A i Ω, početak i kraj. Početak i kraj, u latinskom A i Z, u jevrejskom A t; upravo na takav način posvećenici okultnih nauka stvorili su moto AZOTH što znači Bog i univerzalna suština. Ja ću žednome dati iz izvora vode žive zaborava. Srećni su oni, reče Hrist, koji su gladni i žedni pravde, jer će se zasititi. Ko pobedi, dobiće sve, i biću mu Bog, i on će biti moj sin. Jednog boga ima samo onaj koji je zadobio besmrtnost svojim sopstvenim snagama, koji je znao, hteo, usudio se i koji se ubio. A plašljivima i nevernima i lošima i krvnicima, i kurvarima, i vračarima, i idolopoklonicima, i svima lažima, njima je mesto u jezeru što gori ognjem i sumporom; (koje je smrt druga). I dođe meni jedan od sedam anđela koji imaju sedam čaša napunjenih sa sedam ala poslednjih, i reče mi govoreći: hodi da ti pokažem nevestu, jagnjetovu ženu. I odvede me u duhu na goru veliku i visoku, i pokaza mi grad veliki, sveti Jerusalim, gde silazi s neba od Boga. Visoka planina je uzvišeno područje vrhunskog posećivanja, a novi Jerusalim je magijski znak sličan Jezekijevom - Tebi i misterioznom planu vrta Zemaljskoga raja. To je kvadratura kruga, problem čije su rešenje tražili ludaci tamo gde ga ne može biti, a koji predstavlja dva zakona stvaranja i održavanja vaseljenja: pokret i postojanost. ... i svetlost njegova bejaše kao dragi kamen, kao kamen jaspis svetli,.. Vidi se dobro da se ne radi o gradu već o hijeroglifskom simbolu; grad objedinjuje suprotne osobine: tamni i neprozirni sjaj jaspisa i prozirnost kristala.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

61

Page 62: Elifas Levi - Misterija Kabale

Kvadratura i sinteza grada. Projekcija cilindra. Velik i visok zid.

I imaše zid velik i visok, Nije svima dozvoljeno da prodru u središte tajni, grad posvećivanja je utvrđenje, a njegov zid je veliki i uzvišen. Videćemo u nastavku da magijski znak ima oblik zatvorene kocke ili da je, možda, zatvoren u kuglu. ... i imaše dvanaestoro vrata i na vratima dvanaest nadela i imena zapisana, koja su imena dvanaest kolena Izrailjevih. Dvanaest znakova zodijaka, dvanaest vrlina koje se nazivaju plodovima Svetoga duha, dvanaest staništa Sunca, dvanaest božanskih oblilka Egipta i Grčke. Tri na istoku, trojstvo i. Tri na zapadu, trojstvo h. Tri na severu, trojstvo v. Tri na jugu, trojstvo h ponovljeno. I zid gradski imaše dvanaest temelja, i na njima imena dvanaest apostola jagnjetovih... I onaj što govori sa mnom imaše trsku zlatnu da izmeri grad i vrata njegova i zidove njegove. Bog je sve stvorio sa težinom, brojem i merom, kaže Sveto pismo, sve u svetu je ravnoteža i srazmera. Savršeno otkrovenje ogleda se samim zakonima prirode koji se temelje na večitoj matematici, posledice su srazmerne uzrocima, reč se nalazi u razumu misli. I grad na četiri ugla stoji, i dužina je njegova tolika kolika i širina... dužina, i širina, i visina jednaka je.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

62

Page 63: Elifas Levi - Misterija Kabale

Gore - prva hijerarhija, jedinstvo Boga.

Sredina - Simbol božanskog tetragrama. Krst templara.

Dole - Sinteza Tetragramatona, realizovano stvaranje, jedinstvo četiri božanska obeležja.

Šema Svetog tetragrama sa hijeroglifima i njihove četiri analogije. I razmeri zid njegov na sto četrdeset i četiri lakta, po meri čovečijoj, koja je anđelova. Svim inteligencijama upravljaju hijerarhijski i srazmerno same harmonije koje su delo analogija mera i brojeva. Sve je deset puta broj kraljevstva ili Malchuth-a ili realizovanja stvorenih oblika pomnoženih samim sobom. To je, dakle, realizovano stvaranje ili stvaranje koje odgovara istini. Četrdeset je sama dekada ili broj deset kojim upravlja broj tetragrama. Četiri je sam tetragram. Ako se saberu ova tri broja (1 + 4 + 4) dobija se devet, veliki božanski broj. I bejaše građa zida njegova jaspis, i grad zlato čisto, kao čisto staklo. Zid je taman i predstavlja simbolizam; grad je, nasuprot njemu, svetao i proziran. I temelji zidova gradskih bejahu ukrašeni svakojakim dragim kamenjem: Prvi temelj bejaše jaspis (tamno zeleni) sedmi hrisolit, (plavi, Neftali) drugi safir, (plavi, Issachar) osmi viril, (zeleno plavi, Manassè) treći halkidon, (zamenjuje Hrisolit)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

63

Page 64: Elifas Levi - Misterija Kabale

deveti topaz, (žuti, Simeon) četvrti smaragd, (zeleni, Ruben) deseti hrisopras, (plavi, Zabulon) peti sardoniks, (zamenjuje beril) jedanaesti jakint, (lila) šesti sard, (zamenjuje oniks) dvanaesti ametist, (ljubičasti, Efraim).

Plan i visina Novog Jerusalima. Ovo kamenje, čije su boje složene četiri puta po tri, predstavlja osnovne nijanse svetlosti, slične osnovnim akordima u muzici i oblikuje četiri magneta sa središtem i sa dva pola. Drago kamenje zaista sadrži magnetne sile koje se pojačavaju i upućuju grupišući se prema zakonima nauke. Način grupisanja objašnjen je mudrom kineskom geometrijskom figurom koja se zove trigram Fo-hi. U stvari, uzvišena nauka bila je jednaka kod svih velikih naroda starih vremena, a njihovi simboli, iako se ne razumeju, pozivaju se jedni na druge. I dvanaest vrata, dvanaest zrna bisera: svaka vrata bejahu od jednog zrna bisera; Vrata prave nauke su ovaj biser za koji je Hrist rekao da treba prodati sve ono što se poseduje da bi se on imao. ... i ulice gradske bejahu zlato čisto, kao staklo presvetlo. I crkve ne videh u njemu, jer je njemu crkva Gospod Bog, Svedržitelj, i jagnje.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

64

Page 65: Elifas Levi - Misterija Kabale

Univerzalni magijski znak Svetlosti. Plan masonskog hrama. Univerzalni Hermesov pečat.

I grad ne treba sunca ni meseca da svetle u njemu; jer ga slava Božija prosvetli, i iskra je njegova jagnje. Zlato je simbol istine i svetla, jagnje je sunce - inteligencija, svetlo zbog svoje nevinosti a goruće zbog svoje žrtve. To je ovan proleća, ovan sa zlatnim runom Phrixus-a i Hellé-a. To je Shechinath kabale koga moderni masoni nazivaju još i Shekenna. Ovom simbolu odgovara simbol goluba, znamen svetlosti i blagosti. Nauka je mirna, ona je blaga jer joj pripada večnost, ona je sunce duhova i toplina duša, ona je hram univerzalne vere, jer čitav svet preobražava u hram gde se obožava nepristupačni um i pravda bez mane.

PPOOGGLLAAVVLLJJEE XXXXIIII I pokaza mi čistu reku vode života, bistru kao kristal, koja izlazi iz prestola Božijeg i jagnjetovog. Ista ona reka koja je izlazila iz Rajskoga vrta. (Nasred ulica njegovih) i s obe strane reke drvo života, koje rađa dvanaest rodova dajući svakoga meseca svoj rod; Smrtonosno drvo znanja promenilo se u drvo života. Listovi ovog drveta služe za isceljenje ljudskoga roda. Listovi su spisi predodređeni da pouče svet i da se umnožavaju kao što to čini proleće listovima drveća i stabljikama travnatih livada. Drvo znanja, koje je bilo ujedno i drvo ljubavi postalo je, zbog Evinog greha, drvo smrti; ali ljubav je obnovljena i potomci nisu više prokleti. Drvo koje čini plodnim sve mesece je žena čija krv od sada pa nadalje neće biti nečista i više se neće gubiti kao voda nekog ukletog izvora. Smrtni greh biće zamenjen svetošću. Čast i slava, od sada pa nadalje, plodovima ljubavi, jer ljubav je posvećena pravdom. Evo, kaže prorok, Bog upravo uništava sve bolove i briše sve suze.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

65

Page 66: Elifas Levi - Misterija Kabale

On počinje od suza maloga dečaka koji plače dolazeći na svet jer je život proklet. Ljudi više nisu robovi nepoznatog i strašnog Boga, oni ga vide ili, još bolje, oni čitaju njegovo ime na čelima drugih. Niko nikada nije video Boga, kaže apostol, ali onaj koji ne voli svoga oca koga vidi i koji se hvali da voli Boga koga ne vidi, taj je lažljivac. Ovde se ponavlja jedan od najvažnijih pasusa knjige. Sveti Jovan želi da obožava objavitelja koji se njemu obraća u liku čoveka, ali otelotvorena reč ili gospodnji anđeo ga u tome sprečava i govori mu da obožava samo Boga. Na jednom drugom mestu u tekstu kaže se da će na kraju Hrist, kao verni vicekralj, staviti kraljevstvo u ruke Boga, svoga oca. Idem prema svome ocu, jer moj otac je veći od mene - kaže se u razgovoru posle Večere u Jevanđelju Svetoga Jovana. I reče mi: ne zapečaćuj reči proroštva knjige ove; jer je vreme blizu. Ova je knjiga, dakle, imala ključ koji su posedovali posvećeni iz vremena Svetoga Jovana. Ko čini nepravdu, neka čini još nepravde; i ko je zao neka bude gori; i ko je pravedan, neka još čini pravdu; i ko je svet, neka se još prosveti. I evo doći ću uskoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po delima njegovim. Ja sam alfa i omega, početak i kraj, prvi i poslednji. Blago onima koji govore zapovesti njegove, da im bude vlast nad drvom života, (i da uđu na vrata u grad). Da bi se posedovala moć nad drvetom života potrebno je prvo očistiti sopstveno telo učestvovanjem u dobrovoljnoj žrtvi Jagnjeta, što znači u dobrovoljnoj žrtvi prvih posvećenih. A napolju su psi, i vračari, i kurvari, i krvnici, i idolopoklonici, i svaki koji ljubi i čini laž. Psi predstavljaju ropske i gmizave duše, vračari krivotvornike doktrina, a kurvari one koji vređaju ljubav.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

66

Page 67: Elifas Levi - Misterija Kabale

EEPPIILLOOGG Ja Isus poslah anđela svojeg da vam posvedoči u crkvama. Ja sam koren i rod Davidov, i sjajna zvezda Danica. I Duh i nevesta govore: dođi. I ko čuje neka govori: dođi. I ko je žedan neka dođe, i ko hoće neka uzme vodu života zabadava. Jer svedočim svakome ko čuje reči proroštva knjige ove; ako ko dosegne ovo, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj; I ako ko oduzme od reči knjige proroštva ovoga, Bog će oduzeti njegov deo od knjige života, i od grada svetoga, i od onoga što je napisano u knjizi ovoj. Govori onaj ko svedoči ovo: da, doći ću uskoro! Amin. Da, dođi, Gospode Isuse. Blagodat gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.

PPRROORROOČČAANNSSKKAA ŠŠEEMMAA KKNNJJIIGGEE OOTTKKRROOVVEENNJJAA

Budući da je Apokalipsa, kao što se već videlo, simbolički sadržaj nauke posvećenih, ona je i ključ visoke kabale i pošlo bi se pogrešnim putem ako bi se u njoj tražio splet budućih događaja drukčije nego u obliku transcedentalne i proročanske filozofije istorije. Apostol je video kako se borba duha protiv zveri, znanja protiv neznanja, milosrđa protiv samoljublja, i najzad, sedam vrlina protiv sedam smrtnih grehova odvija kroz vekove, ali nije imao nameru da posebno oslika nekoga od ljudi budućnosti; nije imao u vidu ni Julijana, ni Muhameda, niti Napoleona kao što su želeli da dokažu razni komentatori, od kojih su neki bili veliki mislioci i veliki pisci, kao Newton i Bossuet, ali kako nisu poznavali misterije kabale bili su potpuno onemogućeni da shvate jednu kabalističku knjigu. Ono što je od rečenog bilo najprihvatljivije jeste da sedam svećnjaka, sedam zvezda, sedam pečata, sedam anđela, sedam truba, sedam pehara i sedam crkava Azije predstavljaju sedam uzastopnih i različitih doba kroz koja je crkva trebalo da prođe da bi dospela do konačne pobede i do osnivanja novog Jerusalima. Vidi se, zapravo, da se knjiga jevanđelja, knjiga istine najpre zapečaćena sa sedam pečata polako i malo po malo otvarala. Otvaranje svakog pečata otkriva svetlost (zvezda), osniva crkvu (zlatni svećnjak), uzdiže moć (anđeo), objavljuje istinu (truba), uzrokuje ratove i nevolje (pehar pun krvi). Čini se da je Sveti Jovan predstavio svih sedam uzastopnih doba univerzalne crkve sa sedam pojedinačnih crkava Azije, kojima on upućuje upozorenja. Efeska crkva, prvo doba, apostolskog vremena, velike muke i veliko strpljenje. Sveti Jovan joj jedino zamera što je dozvolila da se ublaži žar njenog prvobitnog milosrđa. Pečat duhovnog nemara je slomljen. Reč se ogleda u svoj svojoj snazi.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

67

Page 68: Elifas Levi - Misterija Kabale

Osvajač, to jest Reč odevena u belo i krunisana zlatom, polazi na svoj put odapinjući strele svetlosti. Arhanđeo Mihajlo, pobednik nad lošim bogovima, zasvira u trubu i objavljuje jedinstvo Boga, i proterivanje demona; počinje nevreme, kiša krvi samo što ne padne. Prvi pehar je proliven; to je voda krštenja, koja posvećujući izabrane osuđuje na sramotu i muke one koji nisu obeleženi svetim znakom i koji nose znak zveri. Isus Hrist govori ovoj Crkvi u ime sedam zvezda koje drži u svojoj ruci (svetlost zaslužena dobrim delima), i obećava onima koji budu pobedili duh drveta života. Crkva u Smirni predstavlja doba proganjanja i žrtvovanja. Crkva je tada siromašna, ali je bogata vrlinom. Sinagoga, koja je odbacila hrišćane i prepustila ih progonima Rimljana, izgubila je svoje staro dostojanstvo. Oni se nazivaju Judejcima, ali to više nisu, oni predstavljaju sinagogu Satane. Ne plašite se onoga zbog čega patite, dodaje glas Reči, klevetnik se sprema da stavi nekoga od vas u zatvor da bi vas oprobao i deset dana trpećete mučenja (deset puta će vas progoniti rimski carevi). Budite verni sve do smrti i daću vam krunu života. Drugo doba, drugi pečat, drugi pehar odgovaraju ovom dobu; videti objašnjenje koje smo o tome dali i preneti ga ovde. Treće doba, doba učvršćenja hrišćanstva za vreme vladavine Konstantina predstavljeno je Pergamskom Crkvom. Udruživanje velikih sila priprema velike opasnosti. Ja znam gde ti obitavaš, govori Reč ovoj crkvi. Na istom mestu gde je i sedište Satane. Ostaje ti moje ime i nisi se odrekao moje vere, ali zapamti da je tamo gde sada obitavaš potekla krv mojih mučenika i da je sa prestola koje te štiti potekla presuda za njihove muke. Reč zamera ovoj crkvi što je tolerisala doktrinu Balaama, to jest onoga proroka koji se prodavao kralju Balacu da bi proklinjao i blagosiljao po njegovoj želji i što je izopačio običaje da bi uništio čistotu vere. Reč preti ovim potkupljivačima da će se boriti protiv njih dvoseklim mačem koji izlazi iz njegovih usta i onome ko pobedi obećava skrivenu činiju i beli oblutak na kome će biti napisano misteriozno ime; tako okultizam postaje neophodan u prisustvu ograničene pobede Crkve i potrebno je da se unutrašnji duh proročanstva pobuni protiv drskosti bogatih i potkupljenih prelata. Ovim upozorenjima može se dodati objašnjenje koje smo dali za odgovarajući pečat, trubu, pehar i druge. Tiatirska Crkva predstavlja četvrto doba Crkve. To je vreme velikih učitelja i velikih svetaca, to je takođe doba opadanja kasnog Rimskog Carstva; vladarke vođene evnusima svim silama nastoje da sve dogmatizuju. Ti dozvoljavaš, govori joj Reč, da se bezbožna Jezavel naziva proročicom, da ona dogmatizuje, da ona privlači k sebi moje sluge i da ih podstiče na blud i na bezbožnu zajednicu idola.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

68

Page 69: Elifas Levi - Misterija Kabale

Ja sam joj ostavio vremena da se pokaje, a ona ne želi da izađe iz svojih nečistota. Ja želim da je bacim na krevet bola; preljubni ljubavnici biće prepušteni najvećim mukama, a njihova deca postaće plen smrti (propast Rimskog Carstva i invazija varvara); ali onaj ko bude pobedio i do kraja se bude držao ispravne doktrine, on će razbiti narode kao vaze od gline, a ja ću mu dati zvezdu jutarnju kao što sam je ja dobio od oca svoga. Otvaranjem četvrtog pečata vidi se smrt na njenom belom konju, koja prolazi svetom i vuče za sobom sve strahote pakla; to je Atila koji dolazi da počisti ostatke starog carstva Cezara. Varvarsko doba predstavljeno je Sardskom Crkvom. Smatraju te živom, kaže joj Reč, a zapravo si mrtva, probudi se! Udahni život onima koji još uvek drhte i koji se spremaju da umru. Pazi se, jer će te sud ubrzo iznenaditi; pošto se ovde usred ove grobnice još uvek nalazi poneka čista duša odevena u belo. Onaj ko bude pobedio i sam će biti odeven u belo, a ja neću izbrisati njegovo ime iz knjige života; i neka onaj ko ima uši čuje ono što duh crkvama govori. Šesto doba počinje renesansom. Pred Crkvom se otvara jedan novi put, put razuma i napretka. Ova crkva je osrednja kad se radi o vrlini, ali ona je verno osmotrila svetu reč. Kažnjavanje Judejaca je prestalo, mnogi od njih se vraćaju i preobraćaju se, ali sprema se veliko iskušenje, ljudski rod treba da prođe kroz veliku krizu, revolucija je počela; ja ću te sačuvati, kaže Reč, u času tog iskušenja koje treba da se proširi na čitav svet da bi ispitalo sve stanovnike zemlje. Upravo stižem. Brižljivo čuvaj ono što poseduješ i neka ti niko ne otme krunu! Onaj koji bude pobedio sagradiće stub božijeg hrama, a ja ću na njemu napisati ime Gospoda i Svetoga grada, novog Jerusalima koji će ubrzo sići sa neba i pokazaću mu svoje novo ime; (radi se, dakle, o nekoj vrsti novog otkrovenja ili barem o novoj inteligenciji univerzalnog otkrovenja, oslikanog stubovima hrama Jakin i Bohas i svetim tetragramom koji oblikuje ime i nauku novog Jerusalima kao što smo već pokazali). Posle šestog doba dolazi sedmo, koje za crkvu treba da predstavlja doba odmora, ukoliko podelu njenog trajanja na sedam doba podražava priča o Stvaranju; svako doba predstavlja jedan od Mojsijevih dana, ali način otkrovenja je takav da mi nikada ne vidimo službenu i svešteničku crkvu da se obnavlja sama od sebe i da se stavi na čelo naprednih kretanja. Sinagoga je oduvek odbacivala i proganjala proroke. Čuveni sveštenik Caifa ekskomunicirao je učenike Hrista i na krst razapeo Učitelja. Ista stvar će se dogoditi kada hrišćanstvo bude bilo obnovljeno proročanskim duhom i ogledanjem uzvišene istine kabale. Tako, u Knjizi svetog Jovana, vidimo kako Reč upućuje prekore i sedmoj crkvi, a to je Laodikijska Crkva, poslednja od svih i koja poseduje najmanje milosrđa i istine. I anđelu Laodikrijske Crkve napiši: tako govori Amin, svedok verni i istinit, početak stvaranja Božijega: Znam tvoja dela da nisi ni leden ni vruć. O da si leden ili vruć! Tako, budući mlak, i nisi ni leden ni vruć, ispljunuću te iz usta svojih. Jer govoriš: bogat sam, i obogatio sam se, i ništa ne trebam; i ne znam da si ti nesrećan, i nevoljan, i siromah, i slep, i go. Tako će se ova crkva bez milosrđa i neprijatelj svakog napretka raspoznavati po svojoj svojeglavosti i po svojoj oholosti; ona će poricati napredak govoreći da njoj ne nedostaje ništa, a u stvari biće lišena svake svetlosti i značaja.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MISTERIJA KABALE

69

Page 70: Elifas Levi - Misterija Kabale

Savetujem te, dodaje reč istine, da kupiš meni zlata usijanog u ognju, da se obogatiš: u bele haljine (inteligencije) da se obučeš, i da se ne pokaže sramota golotinje tvoje; Zatim Reč izjavljuje da će ponovo uzeti k sebi i kazniti one koje voli; ova, slepa i samovoljna crkva, dakle, još uvek je njegova, to je nova sinagoga svojeglava kao i njena majka, crkva koja predstavlja prepreku, smetnju Svetome duhu kao što je judejska sinagoga bila prepreka za kraljevstvo Isusa Hrista. Evo, kako sam pred vratima i kako kucam, dodaje reč istine, a onaj ko bude čuo moj glas i ko mi bude otvorio vrata, večeraće sa mnom i ja ću večerati s njim. Onome ko pobedi dopustiću da sedi sa mnom na mome prestolu, kao što sam i ja pobedio i seo na presto svoga oca. Ovom objavom velikog kraljevstva mesijanskog završavaju se upozorenja upućena crkvama. Tada je uništen i sedmi pečat, svira sedma truba, sedmi pehar je proliven i Otkupitelj ponovo počiva, drugo stvaranje je završeno i tišina prekriva čitavu širinu neba.

OOVVOO JJEE KKLLJJUUČČ KKRRAALLJJEEVVSSTTVVAA Ovakve su misterije ove knjige koja je tokom osamnaest vekova za samu Crkvu bila zatvorena i neobjašnjiva. Tradicija je govorila da će inteligencija ovih simbola biti otkrivena u poslednjem dobu Crkve i da će objašnjenje Apokalipse biti jedan od karakterističnih znakova poslednjih vremena. Evo, dakle, tog objašnjenja. Ono je napisano, ali još uvek nije objavljeno. Mogu proći i vekovi pre nego što ga upozna čitav svet. Biće, dakle, onako kako proviđenje bude želelo. Sveti Jovan, najomiljeniji apostol, nije trebao da umre, već je trebalo da čeka dolazak svoga Učitelja, kaže stara tradicija. U srednjem veku govorilo se da je sveštenik Jovan, ili premudri Jovan, kako je sam sebe nazivao u svojim pismima, postao kralj Rajskoga vrta i da je u svojim Državama posedovao sva čuda staroga i novoga sveta. Tamo su se nalazili pelikan i feniks, tamo će se odmarati Jevrej-lutalica od svoga dugog puta. U toj zemlji shvatili su se istina svih legendi i značenja svih simbola. Ključem Apokalipse može se prodreti u kraljevstvo sveštenika Jovana. Slava Bogu jedinome.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ELIFAS LEVI

70

Obrada '