of 18 /18
LiViU STANCIULESCU Dreptu ! contractelor civile Doctrind gi jurisprudenti practici judiciari selectati de Avocat Marinela CIOROABA Edilia a 3-a revizuiti 5i adiugiti t'W

Dreptul contractelor civile Ed contractelor civile... · LiViU STANCIULESCU Dreptu ! contractelor civile Doctrind gi jurisprudenti practici judiciari selectati de Avocat Marinela

Embed Size (px)

Text of Dreptul contractelor civile Ed contractelor civile... · LiViU STANCIULESCU Dreptu ! contractelor...

 • LiViU STANCIULESCU

  Dreptu ! contractelor civile

  Doctrind gi jurisprudenti

  practici judiciari selectati de

  Avocat Marinela CIOROABA

  Edilia a 3-a

  revizuiti 5i adiugiti

  t'W

 • Cupri ns

  PARTEA I. CONTRACTUT - REGUTI GENERALE

  capitotut t. TEoRIA GENERAG A CONTRACTULUI: ,,CHElA DE BOtrA"A DREPTULUICIVIT

  Secliunea l. Obligatia gi raportul obligationalSecliunea a l!-a. ,,Teoria contractului" sau ,,Teoria obligaliilot" ?

  capitolul il. coNTRACTUL - o FlcTluNE JURIDICA cu coNsEclNTEIMPORTANTE

  Secliunea t. Vointele individuale - fundamentul contractuluiSecliunea a ll-a. Evolutie: libertate de a contracta sau diriiism ?

  5 1. Principiul autonomiei de vointi5 2. Principiului libertdtii contractuale limitate5 3. Contractul:vointe individuale 5ivointi publiciSediunea a lll-a. Contractul: greu de definit ?SectiuneaalV-a.Reconsiderareaconceptuluidecontract-Sediunea a V-a. Categorii de contracte

  5 1. Clasificiri prevdzute expres in Codul civil

  I 2. Clasificdri rezult6nd din dispozitii implicite ale Codului civil

  capitolu I t !!. FoRMAREA CONSI MlArUArurU lU t. iNCH El EREACONTRACTULU!

  Se

 • B. Raportul dintre obiectul contractului gi obiectul obligalieiC. Cerin[ele validititii obiectului$ 4. Cauza: motivul, scopul sau interesul urmSrit de p5rli ?A. Conceplia (dualisti) modernS a cauzei completeazS conceplia clasicS_B. Cauza: mai mult dec6t o conditie de validitateC. Cerintele valabilitdtii cauzei5 5. Forma contractului: consensualism sau formalism ?A. Forma od validitotemB. Forma cerutd ad probationemC. Forma cerutd pentru opozabilitate fa[5 de terliSectiunea a lll-a. Data gi loculincheierii contractului. Legea aplicabilS5 L. Momentul 5i loculincheierii contractului$ 2. Legea aplicabilS contractuluiA. Aplicarea legii civile in timpB. Aplicarea legii civile in spaliuC. Aplicarea legii civile asupra persoanelorSectiuneaalV.a.incheiereacontractelorprinmijloaceelectronice-$ L. Contractele electronice. Defini{ie gi clasificare5 2. Formarea contractelor prin mijloace electronice5 3. Efectele gi proba contractelor electronice

  Capitolul lV. NULITATEA, INEXISTENTA $l INEFICACITATEACONTRACTUTUI

  S 1. Felurile reprezentiriiS 2. Condifiile reprezentdrii

  S 3. Efectele gi incetarea reprezent5rii

  Capitolul Vl. !NTERPRETAREA CLAUZELOR gt CALIFTCAREACONTRACTUTUI

  Secliunea l. lnterpretarea,,contractului"Sectiunea a ll-a. Calificarea contractului

  55

  56

  59

  59

  61

  62

  62

  63

  64

  65

  66

  66

  67

  67

  68

  68

  69

  69

  70

  7L

  73

  73Secliunea l. Prezumtia de validitate. Nulitatea: solulie extremi!Sectiunea a l!-a. Nulitatea: sancliunea incheierii nevalide a contractului 745 L. Nulitatea absolutd gi nulitatea r"lrtir5

  - 74

  S 2. Nuliteti totale gi pa(iale, ordinare gi speciale 7678Sectiunea a ll!-a. Ineficacitatea: sancliunea neexecutirii contractului _

  Sectiunea a !V-a. Clauze,,considerate nescrise" gi alte sancliuni ineditein Codulcivil 79

  ca pitol ul v. REPREZENTAREA ( I NTE RM EDt EREA) itU COrurnRCte 8181

  82

  83

  85

  85

  85

 • Capitolul VIl. EXECUTAREA CONTRACTUTUIsctiunea l. Obligatiile (clauzele) contractuale: norme juridice privateSecliunea a ll-a. Forta obligatorie a contractului5 1. Regula pocto sunt servondo: imperativul moral al respectdrii:uv6ntului dat5(2.Principiulrelativit5!iiefectelorcontractului(resinteraliosocto|-90.1.Promisiuneafapteialtuia(conven!iadeporte-fort)-913. Stipulalia pentru altul (contractul in favoarea unei terfe persoane)

  88

  88

  90

  90

  C. Pri ncipiul opozabilitSlii efectelor contractul ui. Si m u lalia

  Secliunea a lll-a. Rispunderea civili contractualS! 1. Definirea rdspunderii contractuale5 2. Condiliigenerale gispecifice ale rispunderii civile contractuale

  ; 3. Cauze exoneratoare de rSspundereSectiunea a lV-a. Riscul contractului;r 1. lmposibilitatea fortuiti de executare: premisa generalS a riscului- 98i 2. Risculin contractele translative de proprietate- 100

  91.

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  capitolul v[t. MoDlFICAREA, cEsluNEA SI1NCETAREA CONTRACTULUI

  -Secjiunea I. Modificarea contractului: atribut al pirlilor, al legii sau aljudecitorului ?i L. Revizuirea judiciarl a contractului: ,,fortarea contractului": 2. Revizuirea contractului pentru impreviziuneSecliunea a ll-a. Subcontractarea gi cesiunea contractuluiSecliunea a lll-a. incetarea contractului

  Sectiunea a lll-a. lnstitutii ,,speciale" ale contractului de consumatie: :. ,,Obligalii" precontractualei 2" Dreptul de denunlare unilateralSi 3 Clauze abuziveSecliunea a IV-a. Necesitatea armonizirii gi,,normalizdrii" contractelor

  101

  101

  101

  102103

  to4

  Capitolul lX. CONTRACTUL DE CONSUMATIE: UN ALTFEL DE CONTRACT ?

  - 106

  5ec1iuneal.Contractuldeconsumatie:onouiteoriegeneraIi?-107: i. Natura juridicS: contract afectat unui regim juridic special 108

  109

  109

  110

  1.1.1.

  1,1,1,

  1,12

  1,12

  1141,1,4

  115

  i 2. Contractul de consumatie: supus regulilor generaleSecgiunea a ll-a. Directii contractuale consumeriste

  i 1. Libertate restr6nsi la contractare, dar nelimitati la denunlare;r 2. Egalitatea voinlelor contractante: o egalitate ,,ciutat5" (nu prezumati)-i 3" Principiul fraternititii contractuale (offectio controctus)

  de consumatie

 • Capitolul X. CONTRACTE,,TRADtTIONAL" CtVtLE (NECOMERCtAtE)_Secliunea !. Contracte ,,speciale" in Codul civilSecliunea a ll-a. Conceptia monastS: un c69tig ?Sectiunea a !!l-a. Contracte civile gi contracte comerciale

  PARTEA A I!-A. CONTRACTE CIVTTE

  Capitolul t. CONTRACTUL DE VANZARESecliunea l. Notiune, reglementare $i caractere juridice$ L. Definire

  5 2. ReglementSri nalionale gi europene5 3. Caracterele juridice ale v6nzdriiSecliunea a ll-a. Conditii de validitate specifice5 1. Capacitatea pSrtilor

  $ 2. lncapacitSfispeciale de a vinde gi de a cumpdraA. lncapacitdti de a cumpiraB. lncapacitSti de a vinde5 3. Manifestiri ale consim[SmSntului la v6nzareA. Antecontractul de v6nzare-cumpdrareB. Pactul de op{iune: promisiune unilateralS de vdnzare sau cumpirareC. Promisiunea bilateralS de v6nzare-cumpdrareD. Pactul de preferintdE. Promisiunea faptei altuia (conventia de porte-fort)F. Dreptul de preempliuneG. Dreptul de preemptiune tn legi specialeH. Arvuna gi acontul

  1,17

  1-17

  118

  120

  L23

  L25125

  72s126127

  130

  130

  131

  L32L32133

  734136

  138

  1,40

  L41,

  1,42

  L45

  t48L49

  150

  154L57

  1s9

  160

  1.62

  5 4. Obiectul contractului de vSnzareA. Bunul v6ndutB. Pretul, obiect al obligatiei cumpdrdtoruluiC. Pretul lezionar gi vdnzarea pe un euro$ 5. Cauza: o simpli justificare de a vinde sau cumpira ?5 6. Forma ad voliditotem gi od probotionem

  5 7. V6nzarea bunului altuia: prohibitd sau volobild ?A. c6nd transferul dreptului de proprietate se face imediot, v6nzitorultrebuie sd fie titulorul dreptuluiTn momentul incheierii contractului 163B. Cdnd transferul dreptului de proprietate este omdnot,v6nzitorultrebuie sd fie titulorul dreptului la momentul tronsferului cdtre cumpdrdtor _C. V6nzarea bunului aflat in indiviziune (coproprietate)S 8. Publicitatea v6nzirii imobiliare

  165

  167

  168

  1695 9. lnterpretarea gi calificarea vinzirii

  10

 • Secliunea a lll-a. Efectele contractului de vinzare-cumpirare5 1. Transferul proprietSlii (obligatia de a da)A. Strimutarea proprietSlii: de drept (automatic, abstract gi impersonal) _B. Momentul transferului dreptului de proprietate

  C. Riscul in contractul de vSnzare

  5 2. Obligaliile v6nzdtoruluiA. Obligatia de predare a lucruluivSndutB. Obliga[ia de garantie contra evictiuniiC. Obligatia de garantie contra viciilor lucrului v6ndut

  5 3. Obligatiile cumpSrStoruluiA. Obligatia de plat5 a preluluiB. Obligalia de a prelua lucrulvAndutC. Obligatia de a suporta cheltuielile v6nziriiD. lmpozitul datorat pentru operatiunile de transfer al dreptuluide proprietate

  Sectiunea a lV-a. Varietdtile contractului de v6nzare: v6nzdriparticularizate

  5 1. V6nzarea pe incercate

  5 2. V6nzarea unei mo$teniri

  $ 3. VSnzarea cu optiune (pact) de rdscumpirare

  S 4. V6nzarea comercialS

  A. Pdrlile vAnzirii comercialeB. Scopul v6nzirii comercialeC. Obiectul v6nzirii comercialeD. Transmiterea proprietSlii gi suportarea riscurilor

  5 5. V6nzarea de consumatrie

  A. Formarea v6nzdrii de consumalie. lnterdic[iiB. Dreptul cumpEritorului-consumator de,,denunlare unilateralS"C. Garantia pentru buna funclionare a produselor v6nduteD. Prefurile (tarifele) vSnzdrii de consumatieE. Diferite feluri ale v6nzirii de consumatie

  Capitolul ll. CONTRACTUL DE SCHIMBSectiunea l. Notiune gi reglementareSecliunea a ll-a. Caracterele juridice ale schimbuluiSecliunea a ll!-a. Reguli aplicabile schimbului

  5 1. Asimilarea regulilor de la v6nzare,

  5 2. Schimbul cu sultd

  Secliunea a lV-a. Particularititi ale schimbului de imobile

  L70

  t70!71_

  172

  174175

  175

  180

  185

  19L191,

  194195

  195

  196

  197

  199

  200207202202203205206207

  208

  208

  272213

  215215216218218219

  220

  1,1

 • Capitolul lll. CONTRACTUL DE DONATIESectiunea l. Delimitarea contractului de donalie5 1. Notiune gi reglementare

  5 2. Caractere juridice

  Secliunea a ll-a. Conditii de fond$ L. Capacitatea petilorA. lncapacitdti de a dispune prin donafiiB. lncapacitSli de a primidonaliiC. lncapacitSti privind donaliile de organeD. lncapacitdti privind donatiile fScute partidelor politice$ 2. Formarea consimlSm6ntului

  S 3. Obiectul donaliei

  5 4. Cauza donaliei (animus donondi)Secliunea a lll-a. Principiul irevocabilititii speciate a donatiei5 1. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilitdlii donaliilor_-5 2. Clauze compatibile cu principiul irevocabilitilii donalieiS 3. Revocabilitatea donaliilor intre so!iSecliunea a lV-a. Principiul solemnititii donatieiSecliunea a V-a. Donaliile deghizate, donatiile indirecte gi darurilemanuale

  $ 1. Donatia deghizatd

  5 2. Donaliile indirecteA. Renuntarea la un dreptB. Remiterea de datorieC. Stipulatia in favoarea unei terte persoaneS 3. Darul manual

  222222

  222

  224

  225225226

  227

  22823t232233234234235

  236236237

  239

  23924024L24L242

  242242243244245245

  A. Darul manual: dona[ie simplificatdB. Darurile de nuntiSecaiunea a Vl-a. Efectele contractului de donalie$ 1. Obligaliile donatoruluiA. Ob'ligatia de predare a lucruluiB. Obligalia de garanlie a donatorului5 2. Obligatiile donatarului5 3. Efectele donatiei fali de te(iSectiunea a Vll-a. Cauzele legale de revocare a donaliilor$ 1. Revocarea donaliei pentru neexecutarea ,,fdrdjustificare" a sarciniiA. Neexecutarea sarciniiB. Revizuirea conditiilor gi a sarcinilor$ 2. Revocarea pentru ingratitudineA. Cazuri de revocare pentru ingratitudine

  245246246247

  247

  248248249249

  72

 • B. Acliunea in revocare pentru ingratitudine

  Capitolul IV. CONTRACTUT DE SOCIETATE

  Secliunea t. Reguli generale

  S 1. Definire, domeniu, reglementare

  5 2. Caracterele juridice ale contractului de societate

  Secliunea a ll-a. SocietSli fdrd personalitate juridici

  5 1. Contractul de societate simplS

  A. Caractere, feluri gi aplicafiiB. incheierea contractului societitii simpleC. Efectele contractului de societate simplS

  D. Regimul pirtilor de interesE. Administrarea societSliiF. Numirea gi rispunderea administratorilorG. Raporturile juridice dintre asociati 5i tertiH. Pierderea calitS[ii de asociatl. incetarea gi lichidarea societSlii simple

  5 2. Contractul de asociere in participalie

  A. Noliune, caractere juridice 5i delimitare

  B. Principiile asocierii in participatieC. Efectele asocierii in participatieD. incetarea asocierii in participatiune

  A. Reglementare 9i delimitareB. Constituirea societSfilor cu personalitate juridiclC. Aportul gi funclionarea societSlilor comercialeD. Modificarea, dizolvarea, fuziunea 9i divizarea societSlilor

  S 2. Societatea in nume colectiv

  5 3. Societatea in comanditi simplS

  5 4. Societatea pe acfiuniA. Definire 5i constituireB. Acliuni 9i aclionari. Drepturi Si obligalii

  C. Adunarea generald a actionarilorD. Administrarea gi conducerea societltii pe acliuniE. Dizolvarea gi lichidarea societStii pe actiuni

  5 5. Societatea in comanditi pe actiuni

  5 5. Societatea cu rlspundere limitatiA- Noliune, caractere, feluri3- Constituirea societSlii cu rispundere limitati

  250

  252252252253

  258258

  258

  260

  264272

  273

  274

  276

  277

  278281.

  282284285

  287

  Secliunea a lll-a. Societeti reglementate de Legea nr. 3U1990

  -

  287

  5 1. Reguli specifice societSlilor reglementate de Legea nr. 31,/1990

  -

  287

  287

  288

  290

  292

  295

  297

  298

  298300

  303

  305

  308

  309

  309

  309

  310

  13

 • c. Funclionarea gi administrarea societdlii cu rdspundere limitatdD. Transmiterea pdr{ilor socialeE. Modificarea, dizolvarea gi lichidarea societdlii

  S 3. Organizarea gifunclionarea societifii cooperative5 4. ModificSri structuraleSecfiunea a V-a. SocietSlile agricote reglementate delegea nr. 36lL99L

  Secliunea a Vl-a. Forme societare de interes european$ L. Grupurile de interes economicA. Definire, caracteristiciB. Constituirea gi funclionarea grupuluic. Modificarea, dizolvarea, fuziunea gi lichidarea grupuluide intereseconomic

  D. Grupurile europene de interes economic5 2. Societatea europeani

  Capitolu! V. CONTRACTUT DE IOCATIUNE

  A. Consim!5m6ntul pdrlilorB. Capacitatea pSrfilorC. Obiectul contractuluiD. Forma contractului de localiuneSectiunea a ll-a. Efectele contractului de locatiune$ 1. Obligaliile locatoruluiA. Obligatia de predare a lucrului

  311

  312313

  Sec}iuneaalV.a.Societ5!ilecooperative3145 1. Definire, principii, forme 31.4

  317

  319

  32t

  321,

  321322324325326327

  327

  327

  328

  330

  33i333

  335

  $ 2. Constituirea societSlii cooperative

  5 L. Definire, domeniu5 2. Constituirea gi conducerea societilii agricoleI 3. Drepturile 9i obligafiile asociatrilor5 4. Administrarea societSlii agricole5 5. Dizolvarea, lichidarea 9i fuziunea societdlilor agricole

  Sectiunea t. Notiune, delimitare gi formare 336336

  337

  338

  339

  340

  340

  340

  341,

  342343

  344344344

  5 1. Definirea gi durata localiunii5 2. Delimitarea localiuniiA. Caracterele juridice ale localiuniiB. Asemdndri 9i deosebiri fa!5 de alte contracte5 3. Natura juridicd a dreptului locatarului5 4. Formarea contractului de localiune

  B. obligatia mentinerii stirii corespunzitoare de intrebuinlare a lucrului 34s

  1,4

 • C. Obligatia de garantie 346349

  349

  349351

  353

  354

  355

  3s6

  357

  358

  359

  360

  361

  361

  362

  364364365

  365

  366

  367

  367

  367

  368

  368

  369

  370

  5 2. Obligaliile locatarului (chiriagului)

  A. Obligalia de a lua in primire lucrulB. Obligatia de plati a chirieiC. Obligalia de a folosiD. Obliga[ia de restitui

  lucrul cu prudenti 5idiligentire a lucrului

  Secliunea a lll-a. Sublocatiunea gi cesiunea locatiunii

  $ 1. Sublocatiunea

  S 2. Cesiunea contractului de localiune

  Secliunea a lV-a. incetarea contractului de locatiune

  5 1. incetarea localiunii prin denuntare unilateralS

  5 2. incetarea localiunii prin expirarea termenului gi tacita relocaliune

  5 3. incetarea localiunii prin reziliere

  5 4. incetarea localiunii prin distrugerea (pieirea) lucrului

  $ 5. incetarea localiunii prin desfiinlarea titlului locatorului

  5 6. instr5inarea lucrului inchiriat prin acte inter vivos

  capitolut vl. coNTRAcTUL DE INCHIRIERE A IOCUINTE!Secliunea l. inchirierea locuintei: varietate a IocaliuniiSecliunea a l!-a. Formarea contractului

  S 1. Pirtile contractante5 2. Locuinla inchiriatd

  5 3. Forma giinregistrarea contractului de inchiriere

  A. Forma contractului de inchiriere: consensualS

  B. Procedura de inregistrare a contractelor

  Secliunea a lll-a. Durata inchirierii locuintei

  $ L. Prorogarea legald

  5 2. Reinnoirea contractului de inchiriere

  5 3. incheierea forlat5 a contractelor de tnchiriere

  Sectiunea a Vl-a. Atribuirea contractuluiin caz de divortSectiunea a Vll-a. incetarea contractului de inchiriere a locuinlei

  $ 1. Expirarea termenului tnchirierii

  5 2. Denuntarea unilateralS de cdtre chiriaS

  Sec1iuneaalV-a.Executareacontractuluideinchirierealocuintei-370Secliunea a V-a. Subinchirierea, cesiunea inchirierii locuinlei 9i schimbulde locuinte 371,

  37L372

  373373374374374375

  S 1. Subinchirierea locuinlei

  5 2. Cesiunea inchirierii locuinlei

  5 3. Schimbul de locuinte

  S 3. Rezilierea contractului de inchiriere

  15

 • $ 4. Decesul chiriaguluisectiunea a vltl-a. Procedura specia!i a evacudrii chiriaguluisectiunea a lx-a. Regimuljuridic al locuintetor cu destinatie speciali5 1. Locuintra socialS_

  S 2. Locuinta de serviciu gi locuinla de intervenlieA. Locuinta de serviciuB. Locuin[a de interven[ie5 3. Locuinta de necesitate

  S 4. Locuinla de protocol

  Capitolul VIl. CONTRACTUT DE ARENDARESecliunea l. Formarea contractului de arendare5 1. Obiectul arenddrii5 2. Forma contractului de arendareSecgiunea a ll-a. Executarea contractului de arendare$ 1. Obligaliile arendatoruluiS 2. Obligaliile arendaguluiS 3. Suportarea riscurilor arenddriisectiunea a !ll-a. incetarea gi reinnoirea contractului de arendare

  Capitolul Vlll. CONTRACTUT DE ANTREPRTZASectiunea t. Reguli generale

  5 1. Notiune, caractere gi condilii de validitate5 2. Delimitarea contractuluide antreprizd$ 3. Efectele contractului de antrepriziA. Obligaliile antreprenoruluiB. Obligaliile beneficiarului (clientului) _5 4. incetarea contractului de antrepr,risectiunea a lt-a. Particularitdtile antreprizei pentru lucriri a".orrrtr*g[5 1. Autorizarea lucririlor de construcfii5 2. Subantrepriza gi acliunea directi a lucritorilorA. Subantrepriza

  B. Actiunea directi a lucrdtorilor5 3. Controlul gi rispunderea pentru calitatea construcliei

  375375

  377

  377

  378378

  380

  380

  380

  382

  382382

  383

  384

  384384386

  387

  389

  389

  389

  393

  393

  395

  398

  399

  400

  40L402402403

  5 4. Dispozilii ale Legii nr. to/t995 privind calitatea in construcfii _ 405CapitolullX. CONTRACTUL DE MANDAT 408Sectiunea l. Regimul juridic generatSectiunea a ll-a. Mandatulcu reprezentare5 L. Caractere juridice gi delimitare

  L6

  408

 • 5 2. Formarea contractuluiA. Capacitatea pirtilorB. Obiectul contractuluiC. Forma giintinderea mandatuluiD. Durata gi dovada mandatului

  5 3. Efectele mandatuluiA. Efectele mandatuluiintre pSrti

  B. Efectele mandatului fa!5 de terti

  $ 4. incetarea mandatuluiA. Cazuri de incetareB. Efectele incetirii mandatuluiSecliunea a lll-a. Mandatul fEri reprezentare (contractul de interpunere)Secliunea a lV-a. VarietSli ale contractului de mandat

  5 1. Contractul de comisionA. Definire, caractere, reglementare

  B. Condilii de validitateC. Efectele contractuluiD. Efectele executirii contractului fa[5 de terliE. incetarea contractului

  5 2. Contractul de consignatieA. Definire, caractere, reglementare

  B. Efectele contractuluiC. incetarea contractul ui

  5 3. Contractul de expeditieA. Definire, caractere, reglementareB. Efectele contractului

  capitolul x. CoNTRACTELE DE innpRUlUurSecliunea l. imprumutul de folosintiS 1. Notiune gi caractere juridice

  5 2. Formarea contractului

  5 3. Efectele contractuluiA. Obligatiile comodataruluiB. Obligatiile comodantului

  5 4. incetarea contractuluiSecliunea a Il-a. imprumutul de consumalieI f . imprumutul de consumalie gratuitA. Notiune, caractere, delimitareB. Formarea contractului

  _ 422423

  4L1

  4tt412412

  414

  41.5

  415

  419

  420

  420

  422

  424

  424

  425

  426

  428

  429

  430

  430

  431

  434

  434

  434

  435

  438

  438

  438

  440

  44t441

  444

  444

  445

  445

  445

  446

  448C. Executarea contractului

  t7

 • D. incetarea contractului

  5 2. imprumutul de consumatie oneros (cu dob6ndi)A. Dob6nda - pre{ulimprumutuluiB. Dob6nda legalS pentru obliga[iiC. Creditarea, camita gicdmitarul

  bdnegti

  Capitolul Xl. CONTRACTUL DE DEPOZTTSecliunea l. Notiune, caractere, delimitare gi reglementareSectiunea a ll-a. Depozitul propriu-zis (voluntar sau obignuit)5 1. Depozitul de drept comun (voluntar sau obignuit)A. Condi[ii de validitateB. Efectele depozitului obi5nuit5 2. VarietSli ale depozitului propriu-zisA. Depozitul necesarB. Depozitul hotelierC. Depozitul bunurilor fungibile gi consumptibileSectiunea a lll-a. Sechestrul5 1. Sechestrul convenlional

  S 2. Sechestrul judiciar

  Capitolul Xll. CONTRACTUT DE ASIGURARESectiunea l. Aspecte generale

  5 1. Notiune, terminologie gi naturd juridiciA. Notiune gi subiecteB. Terminologie

  450

  450

  457

  452

  454

  456

  456

  4s8458

  458

  459

  464

  464

  464467

  468

  468

  469

  47L47147L

  47L473

  476C. Naturi juridic5

  S 2. Caractere juridice

  5 3. Reglementare

  Secliunea a !l-a. Formarea gi executarea contractului de asigurare _S 1. Formarea contractuluide asigurareA. ActivitSli precontractuale

  B. Continutul contractului de asigurareC. Forma gi proba contractului

  5 2. Efectele contractului de asigurareA. Obliga{iile asiguratuluiB. Obligaliile asiguritoruluiSectiunea a !!l-a. Clasificarea asiguririlor51. Dupi obiectul lor, existS: asigurdride bunuri, asiguriri de persoane

  477

  478

  478478

  478

  479

  480

  48L

  481482

  483

  483gi asiguriri de rispundere civild

  18

 • 5 2. Dupiobligatorii

  modulin care iau nagtere, existS: asiguriri facultative gi asiguriri

  5 3. Dupi numdrul subiectelor, existS: asiguriri (directe), coasiguriri,asigurdri mutuale gi reasiguriri

  5 4. Dupi sediul (domiciliul) pirtilor, existS: asigurSri interne (nationale)gi asiguriri internalionale (externe)

  Sectiunea a lV-a. Asiguri5 1. Asigurarea de bunuri

  5 2. Asigurarea de rispundere civilS

  5 3. Asigurarea de persoane

  Secliunea a V-a. Asiguriri obligatorii5 1. Asigurarea obligatorie de rispundere civilS pentru prejudicii produse

  terlilor prin accidente de vehicule

  483

  ri facultative

  483

  485

  485

  485

  488

  489

  491.

  492

  492

  494

  497

  498

  503

  504

  s05

  506

  506

  507

  507

  508

  509

  511

  511

  511

  512513

  51.4

  51.4

  515

  515

  s16

  5L7

  A. Obiectul, durata gi

  B. Domeniu, riscuri gi

  C. Obligaliile pirlilorD. DespSgubiri RCA

  E. Suspendarea, desfiinlarea gi incetarea contractului RCA

  5 2. Asigurarea obligatorie a locuinfelor

  A. Obiectul, scopul gi riscul asigurlriiB. incheierea contractului de asigurare obligatorie

  C. Polila de asigurareD. Obligaliile asiguratuluiE. Obligaliile asiguritoruluiF. Constatarea daunelor Si plata efectiv5 a despdgubirilor

  Secliunea a Vl-a. incetarea contractului de asigurare

  capitolulxlll. coNTRAcTUL DE RENTA VTAGERASecliunea l. Formarea rentei viagere

  5 1. Noliune, constituire gi reglementare

  5 2. Caractere juridice

  5 3. Conditii de validitateSecliunea a ll-a. Efectele contractului de renti viagerd5 1. Obligatiile credirentierului

  $ 2. Obligaliile debirentieruluiA. Obligatia de platd a renteiB. Obligalia de garanlie gi rezoluliunea contractului

  Sediunea a lll-a.incetarea gi urmirirea renteiviagere

  limitele asiguririi RCAexcluderi

  19

 • capitolu! xtv. coNTRAcTUL DE 1NTRETTNERESecliunea l. Individualizarea contractului5 1. Definire

  5 2. Caractere juridice

  518

  518

  518

  519

  520

  521,

  522522523

  524

  526

  526526527

  528

  528

  529

  5 3. Delimitarea contractului de intrelinereSectiunea a ll-a. Formarea contractuluiSectiunea a lll-a. Efectele contractului5 1. Obligatiile creditorului intre[inerii5 2. Obliga!iile intretindtorului-debitorSecliunea a lV-a. incetarea contractului

  CapitolulXV. JOCUL S! PAR|UtSecliunea l. Aspecte introductive5 L. Notiune

  $ 2. Caractere juridiceSectiunea a ll-a. Efectele jocului gi ale pariului$ 1. C6gtigitorul nu are drept la acliune5 2. Pierzitorul nu poate cere restituirea pl5[iisecliunea a lll-a. Dispozitii speciale in materia jocului gi pariului _ s3oCapitolul XVl. CONTRACTUL DE TRANZACTTESectiunea l. Notiune, caractere gi reglementareSectiunea a l!-a. Formarea contractului de tranzactie 542S 1. Conditii de validitate 5425 2. Nulitatea contractului de tranzaclieSectiunea a lll-a. Efectele contractuluiS L. Efecte declarative

  S 2. Efecte extinctive544

  5 3. Efecte constitutive sau translative5 4. Efecte relative 545Sectiunea a lV-a. ParticularitSlile tranzactiei judecStoregti

  !ndex alfabetic

  546

  20

 • capitolut t. TEoRIA GENERALA A CONTRACTULUI: ,,CHEIA DE BOITA" ADREPTULUICIVIL

  Dreptul este un ansamblu de reguli, pe care membrii unei societiti gi-lasum5, in vederea unei mai bune convietuiri.

  Dreptul privat asigur5 suport juridic relaliilor sociale in care intri oamenii,pentru realizarea intereselor lor individuale sau de grup.

  in contextul de mai sus, contractul gi elementele esenliale execuliei sale(obligatiile gi raportul obligational) sunt instrumente juridice fundamentale.

  Secliunea l. Obligatia 9i raportul obligational

  in sens larg, obligalia civild are semnificalia unui raport de drept civil in careo parte, numitd creditor, are posibilitatea juridicd de a pretinde celeilalte p5(i,numitd debitor, s5 execute o prestatie sau mai multe prestalii pozitive sau nega-tive, de regulS, sub sancliunea constr6ngerii statale.

  Astfel, raportul obligational este alcituit din doui laturi inseparabile: unaactivi - creditorul (gi dreptul sdu real sau de creanti) - gi una posivd - debitorul(9i datoria ce-i incubi)1.

  De mentionat, ins5, ci obligatia civilS poate fi interpretati gi stricto sensu,adici reprezentSnd numai dotorio debitorului (aga cum este folositi in limbajulcurent)2.

  Obligatiile civile sunt structurate pe patru componente: subiectele, conli-nutul, obiectul gi sanctiunea.

  Subiectele raportului juridic obligational se numesc p5(i (pirti contractantein cazul raportului contractual). Pot fi subiecte ale raportului obligalional toatepersoanele fizice gi juridice.

  Conlinutulraportului obligational este dat de drepturile (reale gi de creanlS)

  5i obligatiile (in sensul de indatoriri particulare) care se nasc in favoarea 5i, respec-tiv, in sarcina subiectelor.

  Dreptul real(ius rn re) este acel drept subiectiv patrimonialin temeiul ciruiatitularul sdu igi poate exercita prerogativele asupra unui lucru direct 5i nemijlocit,fird concursul altei persoane.

  Dreptul de creonld (ius od personam) este un drept patrimonial in temeiulciruia subiectul activ (creditorul) are posibilitatea juridici de a pretinde subiec-tului pasiv (debitorul) sd execute o prestatie pozitivd (sI dea sau si facl) ori una

  l Acesta este gi sensul inilial al termenului de obligalie, care igi are originea in termenullatinesc obligore (de la ligare, a lega pe clneva, in latina veche).

  ' Noliunea de obligalie juridicl este complexS. Ea trebuie sd rispundi la doud intrebdrielementare, dar gi esenliole: a) din ce moment se poate vorbi de creditor gi debitor, care estesursa obligatiei ? b) cum este asiguratl executarea obligatiei, care este structura sa ? a sevedea Ph. Delebeque, Fr.-J. Pansier, Droit des obligotions. Controt et quasi-controt, LexisNevis,caris, 2013, p. i..

  27

 • Contractul - reguli generale

  negative (s5 nu faci). Drepturile de creantd sunt denumite uneori gi drepturi per-sonale.

  Obiectul raportului juridic obligalional desemneazi prestalia sau conduitaconcretd gi particulari la care este indrituit creditorul gi de care este [inut debi-torul. Conduita poate consta intr-o acliune (c6nd prestalia este pozitivd) sau oinactiune (c6nd prestalia este negativi).

  Soncliunea nerespectdrii obligaliei consti in mijloacele juridice pe carecreditorul le poate exercita (de reguli, prin intermediul forlei de constr6ngere astatului) pentru a obline prestalia datoratd de citre debitor. Principalele mijloacejuridice sanctionatorii sunt: punerea in int6rziere a debitorului, acliunea in justi[ie,daunele cominatorii, daunele moratorii 5i executarea silitS.

  MenlionSm cd, in lucrarea de fa!5, intereseazd mai ales obligo[iile controc-tuole (cele mai risp6ndite gi cele mai problematice, sub aspect juridic)1.

  Sectiunea a l!-a. ,,Teoria contractului" sau,,Teoria obligatiilor" ?

  Potrivit doctrinei nationale reprezentative, teoria generalS a obligatriilor,,este cheio de boltd a dreptului civil". ,,$i mai mult, se poate afirma ci ea consti-tuie baza intregii construclii a gtiinlei dreptului, mai ales a dreptului privat"(s.n.)2.

  La valorosul rationament de mai sus, adiugdm rolul esenlial pe care lnstr-tulia controctului (ca acord de vointe) il exercitd asupra obliga[iilor in general.

  in aceeagi ordine de idei, potrivit doctrineifranceze, ,,cunoa$terea dreptuluiobliga[iilor trece prin cunoogtereo controctelo/' (s.n.)'. Astfel ,,contractul esteizvor de obliga[ii".

  Codul civil leagi (gi el) teoria generalS a contractelor de teoria generali aobligatiilor.

  in ciuda unei apropieri incontestabile, apreciem c5 o teorie generalS a con-tractului (gi nu a obligatiilor) ar desemna mai bine domeniul supus cercetirii,inclusiv sub aspectul ,,raporturilor juridice obligafionale". Astfel, putem spune citeorio controctuluieste ,,cheia de bolt5" a dreptului civil.

  Teoria contractului este o materie esenliold pentru inlelegerea dreptuluicivil (dar $i controversati). Ea s-a conturat odati cu adoptarea Codului civil napo-

  1 Dreptul obligaliilor a fost consacrat de Codul civil francez de la 1804, ale cirui dispoziliierau supuse particularit5lilor nalionale.?n prezent, raporturile dintre particulari sunt privite inde-pendent de legitura acestora cu un stat 9i se tinde in favoarea realizirii unei unificiri interna-tionale; a se vedea A. S6riaux, Monuel de droit des obligotions, p.U.F., paris, 2014, p. 16-!7.

  2 A se vedea L. Pop, Trotat de drept civil. Obligagiile. Volumul l. Regimul juridic generol,Ed. c.H. Beck, Bucuregti, 2006, p. 3; B. oglindS, Drept civil. Teorio generold o obtigafiitor,Ed. Universul Juridic, Bucuregti, 2076, p.1,4.

  3 contractul este izvor de obligalii (9i nu invers); a se vedea ph. Malaurie, L. Aynds,Ph. stoffel-Munck, Les obligations, Defr6nois, paris,201-1, p. 181. Fr. Terr6, ph. simler, y. Lequette,Droit civil. Les obligations, Dalloz, Paris, 2013, p. 31 gi urm.

 • e*nl.raetul * r"eguli e*yerale

  leonian de la 1804 prin teoria ,,Luminalilor", a autonomiei de vointi (valabilS giinprezent, dar,, relativi zatd", in I im itele legii).

  Teoria contractului este supusi celor trei principii fundamentale: libertateacontractuald, consensualismul gi forla obligatorie.

  Utilitatea teoriei generale constS in elaborareo unor concepte fundamen-tole pentru a fi folosite in aplicatiile practice, fapt pentru care este cunoscuti gi ca,,dreptul comun al contractelor".

  in concret, contractul se regisegte numai prin formele sale particulare, ale,,contractelor speciale" (de exemplu, v6nzarea, locatiunea, imprumutul, mandatuletc.).

  Dreptul controctelor este cel care reunegte pdrteo generold (teoria contrac-tului) cu parteo speciald (dreptul contractelor speciale, particulare). Cele douSp5rli sunt indisolubil legate (in opinia noastri), fapt pentru care studiul lor nupoate fi realizat dec6t ?mpreun51.

  1A se vedea l.R. Urs, P.E. lspas, Drept civil.Teorio obtigogiilor,Ed. Hamangiu, Bucure5ti,2015, p. 29-30.