of 85 /85

OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

  • Author
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de...

Page 1: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata
Page 2: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

2

OPIS

SECTIUNEA I – FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECTIUNEA II- CAIETUL DE SARCINI

SECTIUNEA III – FORMULARE

SECTIUNEA IV – CONTRACT DE SERVICII

Page 3: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

3

SECTIUNEA I

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

NOTA:

Participarea la aceasta licitatie este deschisa tuturor operatorilor economici interesati, persoane fizice sau juridice, individual sau in asociere/consortiu, indiferent de forma.

In depunerea ofertelor pentru acest contract, ofertantii sunt obligati sa respecte toate instructiunile, formularele, specificatiile tehnice si prevederile contractuale prevazute in documentatia de atribuire.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in totalitate si fara rezerve conditiile contractuale si termenii care guverneaza contractul.

I. a. Autoritatea contractanta

Denumire: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Adresa: Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, sector 1

Localitate: Bucuresti Cod postal: 010026 Tara: ROMANIA

Persoana de contact: MIRONA GIOSAN Telefon: 021 314 69 37

E-mail: im[email protected] Fax: 021 312 86 96 / 021 314 69 37

Adresa internet: www.mmuncii.ro

I. b. Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante: autoritate publica centrala Autoritatea contractanta achizitioneaza serviciile in nume propriu.

Alte informatii si / sau clarificari pot fi obtinute: la adresa mai sus mentionata

I. c. CAI DE ATAC

Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3

Localitate: Bucuresti Cod postal: 030084 Tara:Rominia

E-mail: [email protected] Telefon:021/3104641

Adresa internet:: www.cnsc.ro Fax: 021/3104642

Eventualele contestatii vor fi solutionate potrivit Cap. IX din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata si modificata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile .

I. d. Sursa de finantare

Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit: FSE si cofinantare de la bugetul de stat

Dupa caz, proiect / program finantat din fonduri comunitare: DA NU Proiectul:

O piata incluziva a muncii in mediul rural Numar de referinta POSDRU 83/5.2/S/57941

I. e. Calendarul Procedurii

Page 4: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

4

Data Ora 1) Locatia

Transmiterea anuntului in SEAP

08.08.2012 - SEAP

Publicarea anuntului de participare si a documentatiei de atribuire

03.09.2012 - SEAP, JOUE

Termenul limita de solicitare a clarificarilor

05.10.2012 10.00 pe fax (+4021 314 69 37; +4021 312 86 96), sau b. prin posta, la adresa mai sus mentionata

Termenul limita de transmitere a raspunsurilor la clarificari de catre autoritatea contractanta 2)

10.10.2012 16.00 SEAP, www.mmuncii.ro

Termen limita pentru primirea si inregistrarea ofertelor

15.10.2012 10.00 Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, sector 1, Bucuresti, etaj 4, camera 409

Data sedintei de deschidere a ofertelor 3)*

15.10.2012 12.00 Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, sector 1, Bucuresti, etaj 4, camera 409

Data finalizarii evaluarii ofertelor *

25.10.2012 - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, sector 1, Bucuresti, etaj 4, camera 409

Informarea ofertantilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire *

30.10.2012 -

Semnarea contractului *

12.11.2012

- MMFPS

1.Ora locala a Romaniei 2.Solicitarile de clarificare se transmit inainte de data specificata in tabel, astfel

a. pe fax (+4021 314 69 37; +4021 312 86 96), sau b. prin posta, la adresa mai sus mentionata

3.Pe linga comisia de evaluare, pot sa participe la sedinta de deschidere a candidaturilor si a ofertelor cite 1 reprezentant imputernicit pentru fiecare dintre operatorii economici/grupul de operatori economici care au depus candidaturi/oferte. 4.Datele din calendarul procedurii marcate cu * sunt estimative. II. OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere

II.1.1) Obiectul principal al contractului:

Page 5: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

5

Servicii de organizare de: servicii pentru reuniuni si conferinte organizate la hotel, evenimente,targuri „prin incheierea unui contract intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si un operator economic.

II.1.2) Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare

(a) Lucrari (b) Produse (c) Servicii

Executie Proiectare si execut Realizare prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de autoritatea contractanta

Cumpa

Inchiriere Cumparare i

Categoria serviciului: Anexa 2B din OUG 34/2006

Principala locatie a lucrarii _____________________ Cod CPV

Principalul loc de livrare _____________________ Cod CPV

Principalul loc de prestare: intern cod CPV : 55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel” 79956000-0 Servicii de organizare de târguri şi expoziţii 79952000-2 Servicii pentru evenimente

II.1.3) Procedura se finalizeaza prin: Incheierea unui contract de achizitie publica

II.1.4) Durata contractului : Pana in septembrie 2013

II.1.5) Informatii privind acordul-cadru nu e cazul

II.1.6) Divizare pe loturi da nu X Ofertele se depun pe: Un singur lot X Unul sau mai multe Toate loturile □ Alte informatii referitoare la loturi:

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate nu

II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari

1. conform cerintelor din caietul de sarcini

III. Conditii specifice contractului

III.1 Alte conditii referitoare la contract nu III.1.1 Contract rezervat nu III.1.2 Altele nu

IV. PROCEDURA

IV.1) Procedura selectata: Licitatie deschisa

IV.3.) Legislatia aplicata:

O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata si modificata prin Legea nr.337/2006 si modificata prin O.U.G. 94/ 2007.

prevederile H.G. nr. 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii modificata prin H.G. nr.1337/2006 .

ATENTIE: Toate certificatele/documentele/formularele mentionate mai jos, de la toate punctele, trebuie sa fie prezentate in original sau copie conform cu originalul, dupa caz, si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. Toate documentele vor avea, pe linga semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.

Page 6: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

6

NU SE ACCEPTA PRESCURTARI!!! Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 de zile calculate pina la data deschiderii ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documente doveditoare si de a desemna reprezentanti sa verifice, la autoritatile competente, veridicitatea documentelor si a declaratiilor prezentate de candidati. In cazul in care oferta este depusa de un consortiu/asociatie, fiecare asociat din consortiu/asociatie va prezenta documentele de mai jos.

V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului

V.1.1) Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din ordonanta. Solicitat

CERINTA OBLIGATORIE Declaratie de eligibilitate si de neincadrare in situatiile prevazute la art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, in original - FORMULAR nr. 1 Documente doveditoare: Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat cu domiciliul / sediul persoana fizica sau juridica în original, copie legalizată sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa reiasa ca nu inregistreaza datorii la bugetul de stat. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale referitoare la plata datoriilor la bugetul local, in termen de valabilitate – în original, copie legalizată sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa reiasa ca nu inregistreaza datorii la bugetul local. Certificat de cazier fiscal, in termen de valabilitate în original, copie legalizată sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” Cazier judiciar al societatii asa cum este precizat in Certificatul constatator emis de oficiul Registrului Comertului/ certificat echivalent pentru persoane juridice straine, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor în original, copie legalizată sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Cazier judiciar al administratorului societatii asa cum este precizat in Certificatul constatator emis de oficiul Registrului Comertului/ certificat echivalent pentru persoane juridice straine, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor - în original, copie legalizată sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, Pentru persoanele juridice / fizice straine: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 93(1), art. 94 si art. 96(2)(a) din Regulamentul (CE) nr. 1605 / 2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare – in original si traducere legalizata – FORMULAR nr. 2. Documente doveditoare: Documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii

Page 7: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

7

(certificate, caziere judiciare, forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta profesionala, alte documente echivalente prin care ofertantul sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta) eliberate de autoritatile competente in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata si vor fi insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.

V.1.2) Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti /candidati/ofertanti asociati/subcontractanti conform art. 69^1 Solicitat □ Nesolicitat □

Cerinta obligatorie: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Lista cu persoanele din cadrul aparatului autoritatii contractante, cu functii de decizie in ceea ce priveste prezentul contract, sunt: - Mirona Giosan - Director; - Veronica Stoicea – Manager proiect - Robert Cralea Ionescu – Expert achiziţii publice; - Lucia Vasiloiu – Director Economic ; - Denisa Oana Pătraşcu – Secretar de Stat - Petru-Radu Paun-Jura – Secretar General ; - Eduard Corjescu – Director- Legislatia Muncii. Se va atasa FORMULAR nr. 3. (Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/ candidati/ ofertanti asociati/ subcontractanti) completat.

V.1.3) Calitatea de participant la procedura Solicitat

CERINTA OBLIGATORIE Declaratie privind calitatea de participant la procedura, in original – FORMULAR nr. 4. In cazul in care candidatura este depusa de un consortiu / asociere, fiecare membru al consortiului / asocierii va prezenta Declaratia mentionata mai sus. De asemenea, acest document trebuie prezentat si de catre fiecare subcontractant declarat prin oferta, dupa caz.

Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - FORMULAR nr. 5.

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)

V.2.1) Persoane juridice / fizice romane Solicitat

CERINTA OBLIGATORIE 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor - în original, copie legalizată sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte: a) ca obiectul de activitate al ofertantului ( dupa caz, consortiu / asociere) include activitatile ce fac obiectul achizitiei publice; b) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire la declansarea unei proceduri

Page 8: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

8

legale pentru declararea sa in una din aceste situatii. In cazul consortiului / asocierii documentele de mai sus vor fi prezentate de toti membrii consortiului / asocierii.

V.2.2) Persoane juridice / fizice straine Solicitat

CERINTA OBLIGATORIE Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident din care sa reiasa ca societatea are ca obiect de activitate prestarea serviciilor solicitate prin prezenta procedura. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.

V.3) Situatia economico-financiara

Informatii privind situatia economico – financiara Solicitat

CERINTE OBLIGATORII • Prezentarea bilantului contabil la luna a-12-a pentru ultimii 3 ani ( 2009, 2010, 2011) sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor documente este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, vizate si inregistrate de organele competente in copie „conform cu originalul” cu semnatura si stampila. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana. • Fisa informatii generale si centralizatoare a situatiei economico-financiare a ofertantului – in original - FORMULAR nr. 6 Nivel minim obligatoriu: Media cifrei de afaceri (MCA) a exercitiului financiar al ofertantului pentru ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu 4.000.000,00 lei. In cazul in care candidatura este depusa de o asociere sau un consortiu, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere / consortiu in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatiei sau consortiului desemnat ca lider, precum si fise individuale pentru fiecare membru al consortiului / asocierii, semnate de reprezentantii legali ai fiecaruia, inclusiv liderul. In cazul in care, candidatul nu are bilant pentru acesti ani, deoarece a fost infiintat ulterior, cifra medie de afaceri se va raporta la anii in care a avut obligatia depunerii bilantului contabil. Valorile vor fi exprimate in lei si in euro, la cursul de schimb leu/euro, mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv .

Page 9: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

9

ANUL CURS

RON/EURO

2008 3.6827

2009 4.2373 2010 4.2099 2011 4,2379

Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana.

V.4) Capacitatea tehnica si / sau profesionala

V.4.1) Informatii privind capacitatea tehnica Solicitat

CERINTE OBLIGATORII 1. Operatorul economic trebuie sa dovedeasca ca a incheiat, in ultimii 3 ani calculati pana la termenul limita de depunere a ofertei, minim 1 (un) contract incheiat cu respectarea prevederilor legale, avand ca obiect serviciile solicitate prin prezenta documentatie de atribuire, a carui valoare sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a prezentului contract. Prin contract similar se intelege un contract care a avut drept obiect organizarea de evenimente/ seminarii/ conferinte/vizite de studiu/targuri. Contractul trebuie prezentat in original sau copie „conform cu originalul”, cu semnatura si stampila si trebuie insotit de recomandare, in original. Recomandarea trebuie sa cuprinda numele / titlul contractului, valoarea finala certificata a acestora, sursa de finantare, perioada de prestare, procent indeplinit de Prestator (%), din valoarea contractului, precum si o descriere a serviciilor prestate in cadrul contractului respectiv. 2. Lista contractelor de servicii prestate in ultimii 3 ani, continand numele/titlul contractelor, valoarea finala certificata a acestora, sursa de finantare, perioada de prestare, procent indeplinit de Prestator (%) din valoarea contractului, precum si o descriere a serviciilor prestate in cadrul contractului respectiv, in original - FORMULAR nr. 7 si Anexa. Contractul prevazut la pct. 1 va fi inclus in lista si evidentiat distinct. In cazul in care candidatura este depusa de un consortiu/asociere, se va prezenta o Lista centralizatoare semnata de catre reprezentantul legal al consortiului / asocierii desemnat ca lider, precum si liste individuale pentru fiecare in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui membru al consortiului / asocierii, inclusiv liderul. Convertirea in lei pentru ofertantii straini se va realiza la cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv . Pentru anul in curs transformarea in lei se va face

Page 10: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

10

la cursul Bancii Centrale Europene din ziua publicarii anuntului de participare la licitatie.

V.4.2) Informatii privind subcontractantii Solicitat

CERINTE OBLIGATORII Ofertantul va depune, daca este cazul: 1. Declaratie privind subcontractantii, partile din contract pe care urmeaza sa le indeplineasca acestia, precum si acordul cu ei, in original – Formular nr. 8.

V.4.3) Informatii privind calificarile si experienta profesionala Solicitat

CERINTǍ OBLIGATORIE 1. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si de conducere in ultimii 3 ani, in original - FORMULAR nr. 9. Nivel minim: Operatorul economic trebuie sa prezinte un responsabil de contract cu urmatorul profil:

- Experienta in domeniul organizarii de evenimente de minim 3 ani;

- Participarea in calitate de coordonator la minim un contract similar.

Se va prezenta CV-ul expertului, minim o recomandare din partea beneficiarului impreuna cu orice alte documente din care sa reiasa indeplinirea cerintelor solicitate.

In cazul in care candidatura este depusa de un consortiu / asociere, se va prezenta o Declaratie centralizatoare semnata de catre reprezentantul legal al consortiului / asocierii desemnat ca lider, precum si declaratii individuale pentru fiecare in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui membru al consortiului / asocierii, inclusiv liderul.

V.4.4. Informatii privind asigurarea calitatii serviciilor Solicitat

CERINTA OBLIGATORIE Certificat ISO 9001 / 2008 sau echivalent – in copie „conform cu originalul”, cu semnatura si stampila. Licenta de turism – in copie „conform cu originalul” , cu semnatura si stampila. Nu se accepta ofertantii in curs de certificare.

DEPUNEREA OFERTELOR

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei Limba romana

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor, inclusiv. Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat aceasta va fi respinsa de comisia de evaluare, ca fiind inacceptabila.

VI.3) Garantia de participare: Solicitata

Cuantum de: 40,072,20 lei si se constituie potrivit prevederilor art. 86 din HG nr.925/2006 (Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari) cu valabilitate de 90 de zile calendaristice de la termenul limita de depunere a ofertelor,

Page 11: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

11

inclusiv. Contul de garantii al Autoritatii contractante este: cod fiscal 4266669, cont IBAN RO27TREZ7005005XXX000163 deschis la A.T.C.P.M.B. Garanţia de participare se poate reţine în situaţiile prevăzute la art. 87 din HG 925/2006 si art 2781 alin. (1) din OUG 34/2006.

În conformitate cu prevederile art. 2781 din O.U.G nr. 34/2006, în situaţia în care o eventuală contestaţie depusă de către operatorul economic (ofertant) este respinsă de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Autoritatea Contractantă va reţine contestatarului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului suma de 5783,609 lei.

Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se returneaza de catre Autoritatea Contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie, conform OUG 34/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346 / 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr. 681 / 29 iulie2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM. ATENTIE : Neprezentarea garantiei de participare insotita de declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM, conduce la respingerea ofertei IN CADRUL SEDINTEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR in conformitate cu art. 33 alin.3 lit.b din HG 925/2006. Ambele documente se vor prezenta intr-un plic separat si anexat ofertei. Atentie ! In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la asociere in ansamblu. Astfel, reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare se va aplica numai daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM.

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice

OFERTA TEHNICA Va fi elaborata tinandu-se cont de cerintele din caietul de sarcini si va trebui sa raspunda in totalitate acestora. Oferta tehnica va cuprinde o parte de introducere / rationament, metodologiile de organizare a

Page 12: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

12

evenimentelor/seminariilor, prezentarea riscurilor si masuri de reducere/eliminare a acestora, descrierea serviciilor logistice pentru organizarea evenimentelor/seminariilor, locatiile unde vor fi cazati participantii si organizate evenimentele/seminariile, meniurile pentru cine, pranzuri, pauze de cafea. Operatorul economic va prezenta o copie conform cu originalul dupa certificatul de clasificare al hotelului in care vor fi cazati participantii la evenimente sau orice alt document care atesta respectarea cerintelor din caietul de sarcini. ATENTIE !! Nerespectarea cerintelor minime, precum si neprezentarea in oferta tehnica a acestora va conduce la declararea ofertei ca neconforma.

VI.5) Modul de prezentare al propunerii financiare

Propunerea financiara va fi exprimata ferm in lei, fara TVA, in formatul indicat prin – FORMULAR nr. 10 si va fi insotita de centralizatorul de preturi pentru detalierea costurilor pe servicii conform – FORMULAR nr. 11. De asemenea, ofertantul trebuie sa completeze si sa prezinte in oferta financiara: Formularul de identificare bancara – FORMULAR nr. 12. Ofertantilor le este reamintit faptul ca bugetul maxim alocat acestui contract este de 2,003,610 lei, fara TVA . Platile vor fi efectuate in contul de trezorerie indicat de ofertant, in formularul de identificare bancara. Ofertele care depasesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse ca inacceptabile. Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislatiei in vigoare.

VI.6) Modul de prezentare al ofertei

1. Oferta se transmite impreuna cu o scrisoare de inaintare, in formatul prevazut in FORMULAR nr. 13 - in original. Scrisoarea de inaintare, precum si orice imputernicire a unui reprezentant al ofertantului de a participa la sedinta de deschidere nu vor fi incluse in plicul ce contine oferta, fiind prezentate separat (in afara plicului), simultan cu aceasta. 2. Oferta se va depune in asa fel incat sa fie primita de catre autoritatea contractanta inainte de data si ora limita mentionate. Ofertele trebuie sa contina propunerea tehnica si propunerea financiara si trebuie transmise: - FIE prin servicii postale / de curierat la:

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, sector 1, Bucuresti,

etaj 4, camera 409

- FIE prin livrare directa la sediul autoritatii contractante, in schimbul unei confirmari de primire, la:

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale,

Page 13: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

13

str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, sector 1, Bucuresti, etaj 4, camera 409

Ofertele depuse prin orice alte mijloace sau dupa data si ora limita de depunere a ofertelor vor fi respinse ca inacceptabile si returnate nedeschise. 3. Oferta se depune in 3 (trei) exemplare, din care 1 (un) original si 2 (doua) copii. Plicurile continand exemplarele respective trebuie marcate corespunzator ca ORIGINAL sau COPIE. In cazul unei discrepante intre original si copie/copii, va prevala originalul. 4.Ofertele trebuie transmise astfel: plicul/coletul cu oferta va include, in interior, 3 (trei) plicuri separate, sigilate si stampilate, unul marcat „Plic A – Documente de calificare , Plic B „Propunere tehnica”, si „Plic C – Propunere financiara”. - Plicul A va contine Documentele de calificare. - Plicul B va contine Propunerea tehnica. - Plicul C va contine Propunerea financiara Lipsa propunerii tehnice si/sau financiare va duce la respingerea ofertei ca inacceptabila. Plicul / coletul exterior, in care sunt incluse cele 3 plicuri conform cerintelor de mai sus, va purta urmatoarele informatii obligatorii: - Numele/denumirea si adresa completa a ofertantului; - Titlul contractului pentru care se depune oferta:

“SERVICII PENTRU EVENIMENTE, TARGURI SI CONFERINTE” – Mentiunea „A nu se deschide inainte de data de Plicurile trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, daca va fi cazul. Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. Plicul / coletul continand oferta se primeste de catre autoritatea contractanta numai daca este intact sigilat si netransparent. Ofertele primite se pastreaza nedeschise de autoritatea contractanta, pana la data si ora inceperii sedintei de deschidere. 5. Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta. 6. Nu se accepta oferte alternative

Page 14: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

14

VI.7) Data limita de depunere a ofertelor Data limita de depunere a ofertelor: la urmatoarea adresa:

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, sector 1, Bucuresti, etaj

4, camera 409

VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin notificare scrisa adresata autoritatii contractante, pana la data si ora deschiderii ofertelor. Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor, adresand pentru aceasta autoritatii contractante o cerere de retragere a ofertei in vederea modificarii. Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare in cazul imposibilitatii ofertantului de a depune noua oferta, modificata, pana la data si ora limita, stabilita in documentatia de atribuire. Transmiterea oricaror modificari trebuie facuta in conformitate cu procedura indicata la punctul VI.6 de mai sus, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, corespunzator, „MODIFICARE”. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Ofertele depuse dupa data limita sau la alta adresa decat cea mentionata la pct.VI.7), din Fisa de date a achizitiei, vor fi respinse.

VI.9) Deschiderea ofertelor Data, ora si locul deschiderii ofertelor

Deschiderea ofertelor se va face in data de ora locala, la sediul

Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, sector 1, Bucuresti,

etaj 4, camera 409 Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere Reprezentanti ai ofertantilor, pe baza prezentarii unei imputerniciri scrise (FORMULAR nr. 14 – Imputernicire) si a unui act de identitate, cu fotografie, al persoanei imputernicite.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE (stabilirea operatorilor economici cu care se va incheia contractul)

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE V.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai mic preţ □

Sau

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte

Page 15: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

15

criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderarea sau în ordine

descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile)

□ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în

documentul descriptiv

V.2.2) Instrucţiuni privind aplicarea criteriului de atribuire:

Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului total, calculat conform formulei:

Ptotal = pfi ,

unde pfi = punctajul individual al ofertei pentru factorii de evaluare i (de la 1 la 3)

Notă:

i. În cazul cand vor exista limitări, condiţionări sau restricţii impuse de ofertant în raport cu cerinţele caietului de

sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă.

ii. Punctajul se va acorda de către fiecare membru al comisiei de evaluare şi va fi însoţit de un memoriu

justificativ care să evidenţieze clar, motivarea punctelor acordate.

V.2.3) Factori de evaluare: Pondere

(max. 100 puncte)

1. Preţ total 30%, respectiv 30

puncte

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

Punctajul (30 puncte) pentru factorul de evaluare „Preţ total” se acordă astfel:

a) Pentru cel mai scăzut dintre preţuri se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) Pentru celelalte preţuri ofertate punctajul se acordă proporţional, astfel:

P(n) = Preţmin x 30 puncte

Preţ(n)

Unde,

P(n) - Punctajul ofertei pentru factorul de evaluare „Preţ total”;

Preţmin - Preţul cel mai mic ofertat în cadrul procedurii de atribuire;

Preţ(n) - Preţul ofertat de operatorul economic pentru care se calculează punctajul.

2. „Descrierea facilitatilor suport (backstopping – servicii de asistenţă logistică,

administrativ, etc.) pe care ofertantul le pune la dispozitie, in scopul realizarii

activitatilor propuse”

30% respectiv

maxim 30 puncte

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

Punctajul (30 puncte) pentru factorul de evaluare „Descrierea facilitatilor suport (backstopping – servicii de

asistenţă logistică, administrativ, etc.) pe care ofertantul le pune la dispozitie, in scopul realizarii activitatilor

propuse” se acordă astfel:

a) Se vor contabiliza toate facilităţile suport (resurse tehnice, backstopping, logistice, admnistrative etc.)

puse la dispoziţia autorităţii contractante prin oferte în concordanţă cu activităţile propuse, aşa cum au

fost acestea prezentate de către fiecare ofertant în parte în cadrul propunerii tehnice, în vederea obţinerii

numărului maxim de facilităţi suport pentru realizarea activităţilor (în mod suplimentar faţă de cerinţele

caietului de sarcini) propuse de către toţi ofertanţii din cadrul procedurii de atribuire (notat NF(max))

b) Punctajul obţinut la acest factor de către un ofertant se va calcula astfel:

- pentru oferta care conţine numărul maxim de facilităţi suport pentru realizarea activităţilor se acordă 30

puncte;

Page 16: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

16

- pentru ofertele cu un număr mai mic de facilităţi suport propuse pentru realizarea activităţilor decât

NF(max), punctajul se calculează procentual, astfel:

P(n) = (NF(n) / NF(max)) x 30 puncte,

Unde,

P(n) - Punctajul ofertei pentru factorul de evaluare „3”;

NF(max) - Numărul maxim de facilităţi suport propuse pentru realizarea activitătilor lor contabilizate în

cadrul procedurii de atribuire;

NF(n) - Numărul de facilităţi suport propuse pentru realizarea activităţilor, aferent ofertei pentru care

se calculează punctajul.

3. Termenul de mobilizare a resurselor (umane şi materiale), calculat de la data transmiterii unei solicitări scrise din partea autorităţii contractante”

40%, respectiv 40 puncte

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

2. Punctajul (40 puncte) pentru factorul de evaluare “Termenul de mobilizare a resurselor (umane şi materiale),

calculat de la data transmiterii unei solicitări scrise din partea autorităţii contractante ” (PTM) se acordă astfel:

a) Pentru cel mai scurt termen de mobilizare a resurselor ofertat în cadrul procedurii de atribuire se acordă

punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv (40 puncte);

b) Pentru celelalte termene de mobilizare punctajul se acordă proporţional, astfel:

P(n) = TM(min) x 40 puncte

TM(n)

Unde,

P(n) Punctajul ofertei pentru factorul de evaluare nr. 3;

TM(min) Cel mai scurt termen de mobilizare ofertat în cadrul procedurii de atribuire;

TM(n) Termenul te mobilizare ofertat de către operatorul economic pentru care se calculează punctajul.

Nota:

i. Termenul de mobilizare reprezintă perioada exprimată în ore în care ofertantul se obligă să iniţieze

prestarea oricărui serviciu solicitat de către autoritatea contractantă conform prevederilor caietului de

saricini, calculat de la data notificării acesteia.

ii. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a analiza şi verifica conformitatea termenelor ofertate din

punctul de vedere al capacităţii operatorilor economici de a asigura îndeplinirea cerinţelor solicitate prin

Caietul de sarcini în respectivele termene, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor care prevăd

termene nerealiste.

iii. Ofertele care prevăd termene nerealiste, de natură să nu asigure satisfacerea cerinţelor din Caietul de

sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

VIII. INCHEIEREA CONTRACTULUI

VIII.1) Ajustarea pretului (tarifelor) contractului

Pretul contractului nu poate fi majorat pe toata perioada de derulare a contractului.

VIII.2) Garantia de buna executie a contractului da

Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii:

a) Garantia de buna executie a contractului de servicii va fi 10 % din valoarea fara TVA a contractului.

Page 17: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

17

b) Modul de constituire - document emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in original, conform prevederilor art. 90 din H.G. nr. 925 / 2006 cu modificarile ș i completarile ulterioare.

c) Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie, la solicitarea scrisa a prestatorului, in termen de 14 zile de la indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de catre prestator.

Intocmit,

Ionescu-Cralea Robert

Page 18: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

SECŢIUNEA II

CAIET DE SARCINI

Page 19: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

2

Organizare evenimente în cadrul proiectului „O piaţă incluzivă a muncii în mediul rural”

1. Informaţii generale

1.1 Statul beneficiar: România

1.2. Autoritatea contractantă: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

1.3 Informaţii generale relevante / Context proiect

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea durabilă a mediului rural prin creşterea

oportunităţilor de angajare a persoanelor ce aparţin grupurilor vulnerabile. Realizarea acestui obiectiv este

susţinută de atingerea unor obiective specifice:

Realizarea unui studiu privind piaţa muncii, sărăcia şi excluziunea socială în mediul rural din România

(inclusiv promovarea rezultatelor şi recomandărilor acestuia prin mijloace de comunicare);

Program naţional de formare în domeniul antreprenoriatului pentru tineri şomeri / persoane inactive

din comunităţile rurale;

Dezvoltarea unui program de calificare şi acompaniere pentru identificarea unui loc de muncă pentru

aproximativ 150 tineri şi şomeri din mediul rural;

Organizarea de sesiuni de informare pentru tineri şi şomeri din mediul rural privind oportunităţile de

angajare, precum şi autorităţile locale cu privire la rolul pe care trebuie să îl îndeplinească pentru

facilitarea incluziunii sociale, precum şi cu privire la modalităţile de atragere de fonduri pentru

dezvoltarea rurală;

Organizarea de conferinţe şi alte evenimente cu participare la nivel naţional şi internaţional.

1.4 Obiectul licitaţiei îl constituie achiziţionarea de „79956000-0 Servicii de organizare de târguri şi

expoziţii”, „79952000-2 Servicii pentru evenimente”, „55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe

organizate la hotel” care trebuie să includă: contactarea participanţilor, asigurarea transportului, cazării,

meselor, organizarea pauzelor de cafea şi închirierea sălii de conferinţe/cursuri în vederea organizării

evenimentelor şi sesiunilor de formare din cadrul proiectului, aşa cum sunt acestea detaliate mai jos. Se

impune achiziţionarea acestor servicii datorită faptului că în cadrul proiectului trebuie organizate grupuri de

lucru, conferinţe, sesiuni de formare, schimburi de experienţă internaţionale, multe dintre ele urmând a se

desfăşura concomitent sau la mică distanţă unele de altele, şi în locaţii diferite.

1.5 Scopul licitaţiei

Având în vedere activităţile proiectului nr. 57941 „O piaţă incluzivă a muncii în mediul rural”, finanţat prin

Proiect finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor

Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Domeniul de Intervenţie 5.2, se impune achiziţionarea de servicii de

organizare de evenimente necesare pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a întâlnirilor şi sesiunilor

de formare prevăzute în cadrul proiectului.

1.6 Atribuţiile operatorului

asigurarea tuturor serviciilor menţionate în prezentul caiet de sarcini pentru fiecare eveniment

asigurarea serviciilor de organizare a transportului pentru participanţi / decontare a transportului

Operatorul economic va organiza pentru toate evenimentele transportul şi îl va plati din bugetul propriu

pentru toti participanţii, mai puţin cazurile când participanţii organizează singuri propriul transport,

operatorul economic doar decontând sumele plătite de aceştia, tot din bugetul propriu.

Page 20: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

3

Operatorii economici trebuie să ţină cont că sumele ce se vor achita pentru transportul participanţilor sau

ce se vor deconta participanţilor pentru transport, trebuie să fie incluse în oferta financiară,

responsabilitatea de decontare fiind a operatorului, atât ca procedură de decontare, cât şi ca suma

efectivă decontată.

asigurarea activităţilor de secretariat pe parcursul derulării evenimentelor, concomitent cu asigurarea

prezenţei unei persoane de specialitate în domeniul instalaţiilor audio-video pentru a putea gestiona

utilizarea acestor instrumente;

asigurarea contactului iniţial şi pe parcursul evenimentelor cu toţi invitaţii;

realizarea unui raport tip proces verbal, la terminarea fiecărei sesiuni, care va conţine detalii despre

activităţile desfăşurate, întârzierile sau cauzele care au dus la modificări în cadrul activităţilor respective,

observaţii ale părţilor implicate, numărul de participanţi, calitatea serviciilor, etc.

pentru toate evenimentele operatorul economic este obligat să asigure prezenţa unui / unor

coordonator/i de eveniment la fiecare sesiune/eveniment cu o experienţă în domeniu de minim 2 ani,

vorbitori de limba engleză – nivel mediu, care va/vor fi responsabil/i cu:

- realizarea listelor de participanţi, împreună cu echipa de proiect;

- contactarea tuturor participanţilor pentru programări / confirmări a prezenţei;

- înregistrarea participanţilor pe listele de prezenţă;

- completarea formularelor de înregistrare şi a documentelor administrative pentru participanţi;

- informarea şi îndrumarea participanţilor;

- distribuirea materialelor evenimentului către participanţi;

- asigurarea bunei desfăşurări logistice şi tehnice a evenimentului;

- marcarea sălilor pentru localizarea cu uşurinţă a acestora de către participanţi;

- promovarea proiectului, prin afişarea materialelor în locaţiile evenimentelor

- organizarea coffee-break-urilor şi a meselor de pranz/cină;

- realizarea de fotografii şi înregistrări video pe parcursul desfăşurării evenimentelor;

- organizarea şi plata transportului pentru participanţi, pentru toate evenimentele şi realizarea

formalităţilor de decont de transport pentru participanţi

Menţionăm că persoanele de contact menţionate mai sus nu sunt incluse în numărul de participanţi estimat

pentru fiecare eveniment.

1.7 Alte observaţii

a. Oferta va trebui să conţină obligatoriu numele hotelurilor de 3 stele propuse pentru evenimentele din

localităţile menţionate în caietul de sarcini.

b. Menţionăm că locaţiile prezente în acest caiet de sarcini pot fi modificate cu anunţarea prealabilă (cu

cel puţin 20 zile lucrătoare înainte de evenimente) a operatorului economic cu care se va încheia

contactul.

c. Perioadele pentru derularea evenimentelor menţionate în caietul de sarcini sunt estimative, ele

putând fi modificate în funcţie de calendarul global al proiectului, operatorul fiind anunţat în prealabil

cu minim 20 zile lucrătoare înainte de evenimente în cazul apariţiei unei astfel de situaţii.

d. Organizarea / decontarea transportului se va face pentru transport spre şi dinspre locaţia evenimentului

şi va avea în vedere pentru toate evenimentele:

- Decontare bonuri combustibil pentru persoanele participante la eveniment care optează să

folosească autoturismul personal în limita distanţei de la locaţia de domiciliu până la locaţia

desfăşurării evenimentului şi retur precum şi în conformitate cu prevederile Ordinului pentru

stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 nr. 596/2010, respectiv

maximum 7,5 litri/100 km;

Page 21: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

4

- Decontare bilet avion pe orice distanţă, clasa economică;

- Decontare bilet tren, clasa a 2-a pentru distanţe sub 300 Km, clasa întâi pentru distanţe mai mari de

300 Km;

- Transport intravilan pe raza localităţii în care se va desfăşura evenimentul / sesiunea sesiunea de

formare: bilete de tramvai / autobuz / troleibuz / metrou

Operatorii economici trebuie să ţină cont că sumele ce se vor deconta participanţilor pentru transport

trebuie să se fie incluse în oferta financiară, responsabilitatea de decontare fiind a operatorului, atât ca

procedură de decontare, cât şi ca suma efectivă decontată.

2. Grafic estimative derulare evenimente perioada septembrie 2012 –

septembrie 2013

Eveniment Perioada (estimativ) Locatie

5 Schimburi de experienta in

Spania pentru 50 tineri Septembrie 2012 - Decembrie 2012

Vizita 1: Madrid

Vizita 2: Ciudad Real

Vizita 3: Toledo

Vizita 4: Madrid

Vizita 5: Ciudad Real

Program de calificare si

acompaniere profesionala pentru

150 tineri:

intrevederi individuale si de grup

targuri de locuri de munca

septembrie 2012 - aprilie 2013 7 judete pilot: Cluj, Alba, Arad,

Iasi, Prahova, Tulcea, Dolj

3 meetinguri de coordonare

Meeting 1: octombrie 2012

Meeting 2: februarie 2013

Meeting 3: iunie 2013

Meeting 1: judetul Braşov

Meeting 2: judetul Prahova

Meeting 3: judetul Tulcea

Hotel 3 stele

5 grupuri de lucru - plan actiune

M1: octombrie 2012

M2: decembrie 2012

M3: februarie 2013

M4: aprilie 2013

M5: iunie 2013

Bucuresti, sediul beneficiarului

proiectului MMFPS

campanie 1: informare loc de

muncă/educaţie in 7 judete pilot februarie 2013 - mai 2013

7 judete pilot: Cluj, Alba, Arad,

Iasi, Prahova, Tulcea, Dolj

Campanie 2: informare primari: 7

reuniuni X 50 primari/judet februarie 2013 - mai 2013

7 judete pilot: Cluj, Alba, Arad,

Iasi, Prahova, Tulcea, Dolj

Sesiuni formare: 7 sesiuni formare

X 60 pers - atragere fonduri ianuarie 2013 - iunie 2013

7 judete pilot: Cluj, Alba, Arad,

Iasi, Prahova, Tulcea, Dolj

Conferinţa finală iulie 2013 Judeţul Prahova

Page 22: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

5

3. Metodologia de organizare a evenimentelor

1. 5 Schimburi de experienta in Spania pentru 50 tineri

Organizarea şi participarea la schimburi de experienţă în Spania pentru 50 de premianţi în cadrul

programului de antreprenoriat - 5 schimburi de experienta x 10 persoane – cu scopul de a se crea

oportunităţile de orientare profesională şi de învăţare care să faciliteze şansa unei mai bune informări cu

privire la diferite afaceri ce le pot dezvolta ulterior. Grupul celor 10 premianţi/vizită va fi acompaniat de 4

persoane din partea beneficiarului şi partenerului national – experti implicaţi în activităţile proiectului,

lectori - care, împreună cu experţii din partea partenerului transnational, vor avea ca atribuţii:

supravegherea celor 10 tineri pe parcursul derulării activităţilor si după finalizarea acestora, organizarea

timpul liber al celor 10 tineri participanti şi monitorizarea prezenţei pentru a se asigura de participarea celor

10 tineri la activităţile derulate pe parcursul schimbului de experienţă.

Numărul de participanţi va fi de aproximativ 14 persoane pentru fiecare schimb de experienţă.

5 Vizite in Spania pentru 50 tineri Caracteristici

Data (estimativ) Septembrie 2012 - Decembrie 2012

Locatia Spania: Madrid (V1 si V4), Ciudad Real (V2 si V5), Toledo (V3)

Numar participanti / vizită 14 persoane - 10 tineri premianti si 4 insotitori (2 lectori + 2 experti din Bucuresti)

Numar vizite de studii 5

Durata vizită 5 zile + 2 zile de transport

Transportul premianţilor şi a lectorilor din judeţ până la Bucureşti pentru premiere şi plecare în schimbul de experienţă – 12 participanţi (10 premianţi şi 2 insoţitori)

transport din judet pana la Bucuresti si aeroport +retur/vizită

organizare sau decont transport cu autoturism/microbuz tren sau avion pentru participantii la vizita de studii de la domiciliu pana la Bucuresti si hotel-aeroport, precum si retur, 12 persoane (2 lectori si 10 premianti din 2 juedete)x 5 vizite

cazare /vizită Bucuresti cazare 1 noapte hotel de 3 stele, pentru 12 persoane x 5 vizite

Pranz /vizită, Bucuresti organizare 1 masa de pranz pentru 12 persoane x 5 vizite

Cina /vizită Bucuresti organizare 1 cina pentru 12 persoane x 5 vizite

sala premiere /vizită, inclusive consumabile si dotari Bucuresti

inchiriere sala pentru premiere, 1 zi, capacitate 25 persoane x 5 vizite

cazare / vizită 6 nopti, 5 zile vizita si 2 zile deplasare, hotel 3 stele, 14 persoane/vizita x 5 vizite

masa /vizită

mic dejun inclus in pretul camerei

organizare 6 mese de pranz - 5 zile de vizita si ziua 7 (plecare), 14 persoane x 5 vizite

organizare 6 cine - ziua 1 si in cele 5 zile de vizita, 14 persoane x 5 vizite

transport international /vizită 14 bilete de avion, clasa economica, dus –intors 14 persoane x 5 vizite

transport local (aeroport - hotel -aeroport) / vizită

Autoturism cu o capacitate de minim 14 persoane x 5 vizite

Page 23: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

6

5 Vizite in Spania pentru 50 tineri Caracteristici

2 transporturi: aeroport - hotel / hotel - aeroport

transport local autobuz (vizite la exemple de bună practică/vizită

Autoturism cu o capacitate de minim 14 persoane pentru 3 zile x 5 vizite

Sala sedinte /vizită, inclusiv consumabile si dotari si coffee break

Sala cu o capacitate de minim 20 persoane, situata in cadrul unitatii hoteliere unde se realizeaza cazarea, 2 zile x 5 vizite Organizare 1 coffee break /zi timp de 2 zile (in sala), 14 persoane x 5 vizite

translator /vizită 1 translator cunoscator limbile romana, engleza si spaniola, 5 zile x 5 vizite

traducere materiale / eveniment

Traducere materiale necesare in cadrul vizitelor locale, tiparire si legare material lb. romana / engleza / spaniola, 20 mape x 200 pag x 5 vizite

Transport:

Operatorul economic va trebui să organizeze transportul participanţilor la / de la eveniment. De asemenea,

decontarea transportului este tot în sarcina operatorului.

Transport din judeţ până la Bucuresti şi aeroport şi retur:

Operatorul economic va trebui să organizeze sau să deconteze (în cazul în care îşi organizează singuri)

transportul a 12 participanţi (10 premianti si 2 insotitori) de la domiciliu până la Bucureşti la hotelul unde

vor fi cazaţi o noapte si retur.

De asemenea, organizarea transportului de la hotel la aeroport va reveni tot în sarcina operatorului

economic selectat.

Participanţii vor fi transportaţi spre Bucureşti şi retur din/spre următoarele locaţii:

Aproximativ 9 persoane – judeţul Alba, locaţiile Cetatea de Baltă şi Rădeşti

Aproximativ 9 persoane – judeţul Cluj, locaţiile Gilău şi Cuzdrioara

Aproximativ 9 persoane – judeţul Iaşi, locaţia Podu Iloaiei

Aproximativ 9 persoane – judeţul Arad, locaţiile Ineu şi Săvârşin

Aproximativ 9 persoane – judeţul Tulcea, locaţia Topolog

Aproximativ 9 persoane – judeţul Dolj, locaţia Craiova

Aproximativ 9 persoane – judeţul Prahova, locaţia Filipeştii de Pădure

Bilete avion: 14 bilete avion Bucureşti – Madrid şi retur, clasa economica, pentru fiecare vizită de studii

Organizare transport Spania: în interiorul locaţiei organizarea transferului aeroport-hotel şi hotel-aeroport

prin închirierea unui microbuz cu o capacitate de minim 16 locuri

Organizare transport vizite: închirierea unui microbuz cu o capacitate de minim 16 locuri pentru transportul

participanţilor spre şi dinspre locaţiile unde se vor desfăşura vizitele – locaţii ce se vor afla în şi în afara

locaţiei de cazare. Autoturismul trebuie pus la dispoziţie timp de 3 zile.

Transportul se va organiza astfel:

pentru I schimb de experienţă: pe o rază de 100 Km în jurul orasului Madrid

pentru al II-lea schimb de experienţă: pe o rază de 150 Km în jurul orasului Ciudad Real

pentru al III-lea schimb de experienţă: pe o rază de 100 Km în jurul orasului Madrid

pentru al IV-lea schimb de experienţă: pe o rază de 150 Km în jurul orasului Toledo

pentru al V-lea schimb de experienţă: pe o raza de 150 Km în jurul orasului Ciudad Real

Page 24: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

7

Sală:

Caracteristici sală: capacitate minim 20 persoane, izolată, astfel încât întâlnirile să nu fie perturbate de

zgomote exterioare, o masă rotundă / dreptunghiulară cu minim 16 scaune, având cel puţin următoarele

facilităţi:

O zonă de receptie sau echivalent, unde se va realiza recepţia şi înregistrarea participanţilor

dotată cu videoproiector, 1 laptop, instalaţie tehnică pentru proiectarea prezentărilor;

1 suport flipchart, hârtie flipchart şi 1 set de markere,

hârtie A4 albă, materiale printate şi legate în dosare / mape (materialele vor fi transmise de către

beneficiar/partener naţional)

acces pentru persoanele cu dizabilităţi: rampe de acces şi grupuri sanitare pentru persoanele cu

dizabilităţi.

Sala va fi închiriată astfel:

1 zi în Bucureşti – în ziua dinainte de plecare în vizită de studii

2 zile în Spania – pe durata vizitei de studii, inclusiv organizarea coffee-break-ului in sala

Coffee-break: în timpul pauzei de cafea se va servi cafea (cel puţin 1 cafea/pers/pauză), cafea decofeinizată,

lapte, zahăr şi îndulcitor, ceai, băuturi răcoritoare naturale cu şi fără zahăr, băuturi răcoritoare

carbogazoase, apă plată (0.5 l /pers./pauză) şi produse de patiserie dulci şi sărate pentru toţi participanţii.

Coffee break-ul se va organiza 1/zi în cele 2 zile în care este închiriată sala de şedinţe.

Cazare şi masă:

Cazare: cazarea participanţilor se va efectua în cadrul unei unităţi hoteliere cu poziţionare centrală sau uşor

accesibil cu mijloace de transport în comun, în camere de 3 stele, single sau dublă în regim single, cu mic

dejun inclus, bufet suedez, având următoarele facilităţi:

camere de fumători şi nefumători.

hotelul trebuie să dispună de un spaţiu de depozitare a bagajelor participanţilor, care să fie la

dispoziţia acestora în ultima zi de desfăşurare a evenimentului.

Cazarea se va realiza astfel:

1 noapte cazare în Bucureşti, 12 persoane – noaptea înainte de plecare în vizită de studii

6 nopţi în Spania, 14 persoane – pe durata vizitei de studii

Masă pranz / cină: prânzul şi cina trebuie să fie organizate în stil bufet suedez şi vor fi asigurate pentru

numărul de persoane estimat (14). Restaurantul se va afla în incinta hotelului sau apropiat (maxim 10

minute de mers pe jos) şi va avea suficiente locuri la mese pentru servirea bufetului suedez aşezat la masă,

pentru toţi participantii.

În timpul tuturor meselor se va asigura pentru toţi participanţii cel puţin apă plată şi apă minerală, suc şi

cafea pentru fiecare participant.

Bufetul suedez asigurat pentru fiecare tip de masă va fi compus dintr-un meniu variat, cu minim o variantă

de meniu normal, precum şi minim un meniu vegetarian.

Masa de prânz va fi asigurată, în zilele cu vizite de studiu, în locaţiile respective, respectând minimele

cerinţe de mai sus. Dacă nu este posibil amenajarea unui bufet suedez în locaţia respectivă, se va organiza

masa cu servire, cu minim 2 meniuri – normal şi vegetarian la un restaurant din locaţia respectivă.

Locaţiile vizitelor vor fi comunicate ulterior prestatorului după stabilirea agendei.

Mesele vor fi organizate astfel:

1 masă de prânz în Bucureşti, 12 persoane – în ziua dinainte de plecare în vizită de studii

6 mese de prânz în Spania, 14 persoane – pe durata vizitei de studii

Page 25: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

8

1 cină în Bucureşti, 12 persoane – în seara dinainte de plecare în vizită de studii

6 cine în Spania, 14 persoane – pe durata vizitei de studii

Prestatorul va prezenta reprezentantului Autorităţii Contractante minim 2 opţiuni privind meniurile, opţiuni

care să corespundă condiţiilor menţionate anterior.

Materiale şi prezentări:

Operatorul economic va realiza traducerea materialelor scrise colectate pe tot parcursul schimbului de

experienţă. Traducerea va fi realizată din engleză şi/sau spaniolă în limba română (maxim 200 pagini).

Traducerea materialelor scrise se va face în ţară după finalizarea schimbului de experienţă.

După traducere, vor fi pregătite şi predate către participanţi cele 14 mape.

Alte activităţi în atribuţia operatorului economic:

transmiterea tuturor informaţiilor despre vizită / zbor planificat / bilet avion etc. către participant

realizarea asigurărilor medicale minime pentru toţi participanţii pe durata vizitei de studii

asigurarea transferurilor aeroport-hotel şi hotel-aeroport

realizarea formalităţilor de decont de transport pentru participanţi

2. Program pentru acompanierea profesională a 150 tineri

Programul de formare şi acompaniere pentru identificarea unui loc de muncă este derulat pentru tineri şi

şomeri din mediul rural – din cele 7 judeţe pilot: Cluj, Alba, Arad, Iasi, Prahova, Tulcea, Dolj. Numărul de

participanţi aproximativ pentru fiecare judeţ este de 25 persoane.

Cursuri calificare, intrevederi individuale si de grup si targuri de locuri de munca Caracteristici

Data (estimativ) septembrie 2012 - aprilie 2013

Locatia 7 judete pilot: Cluj, Alba, Arad, Iasi, Prahova, Tulcea, Dolj

Numar participant aproximativ 25 / judet pilot

întrevederi individuale si de grup

Sala interviu, inclusiv consumabile si dotari

inchiriere sala interviuri timp de 10 zile in fiecare judet pilot x 7 judete, total 70 zile

coffee-break coffee-break pentru 15 persoane timp de 10 zile in fiecare judet pilot x 7 judete, total 70 zile

Sala curs, inclusiv consumabile si dotari inchiriere sala de curs timp de 8 zile in fiecare judet pilot x 7 judete, total 56 zile

coffee-break coffee-break pentru 25 persoane, 8 zile in fiecare judet pilot x 7 judete, total 56 zile

Pranz 1 pranz pentru 25 persoane/zi x 8 zile in fiecare judet pilot x 7 judete pilot, total 56 zile

transport participanti

decontarea transportului dus intors pentru aprox. 25 persoane dus-intors pentru 5 zile/judet sau organizare transport dus intors prin inchiriere microbuz 5 zile cu capacitate 25 persoane/judet x 7 judete pilot

târg de locuri de muncă

sala pentru targ de locuri de munca, inclusive consumabile si dotari

sala inchiriata 1 zi in fiecare judet pilot x 7 judete pilot, total 7 zile

Page 26: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

9

Catering 1 catering stil bufet/zi pentru 50 persoane, 1 zi/judet x 7 judete pilot

transport participanti targuri de locuri de munca

decont sau organizare transport dus-intors pentru aprox. 40 persoane/judet x 7 judete pilot, aproximativ 250 persoane in total pentru cele 7 judete pilot.

Pentru acest evenimente, operatorul economic este obligat să asigure contactarea tuturor participanţilor

pentru a-i programa pentru interviuri/sesiuni de training/targ de locuri de munca, inclusiv recontactarea

pentru confirmarea prezenţei / înlocuirea participanţilor care lipsesc, etc

Întrevederi individuale şi de grup:

Sală:

Închiriere sală de interviu timp de 10 zile în fiecare judeţ (7 judeţe), în oraşul reşedinţă de judeţ sau un oraş

apropiat de domiciliul participanţilor la întrevederi, dotată cu minim: o masă sau birou, 3 scaune, prize, aer

condiţionat, cu o capacitate pentru minim 2 persoane. Cele 10 zile cu întrevederi nu sunt consecutive, ci vor

fi grupate în funcţie de planificarea activităţilor.

Închiriere sală de curs si intrevederi colective timp de 8 zile în fiecare judeţ (7 judeţe), în oraşul reşedinţă de

judeţ sau un oraş apropiat de domiciliul participanţilor la întrevederi, cu o capacitate pentru minim 25

persoane, cu minim următoarele dotări:

O zonă de receptie sau echivalent, unde se va realiza recepţia şi înregistrarea participanţilor

dotată cu videoproiector, 1 laptop, instalaţie tehnică pentru proiectarea prezentărilor;

1 suport flipchart, hârtie flipchart şi 1 set de markere,

hârtie A4 albă, materiale printate şi legate în dosare / mape (materialele vor fi transmise de către

beneficiar/partener naţional)

acces pentru persoanele cu dizabilităţi : rampe de acces şi grupuri sanitare pentru persoanele cu

dizabilităţi.

Cele 8 zile de curs si intrevederi colective pot fi consecutive sau pot fi complet diferite ca perioade, în funcţie

de agenda activităţilor.

Coffee-break: va fi organizat câte 1 coffee break/zi în toate zilele în care se desfăşoară activităţile de grup şi

individuale, astfel:

10 zile/judeţ – întrevederi individuale – 1 coffee break /zi pentru aprox. 15 persoane

8 zile/judeţ – întrevederi în grup – 1 coffee break /zi pentru aprox. 25 persoane

în timpul pauzei de cafea se va servi cafea (cel puţin 1 cafea/pers/pauză), cafea decofeinizată, lapte, zahăr şi

îndulcitor, ceai, băuturi răcoritoare naturale cu şi fără zahăr, băuturi răcoritoare carbogazoase, apă plată

(0.5 l /pers./pauză) şi produse de patiserie dulci şi sărate pentru toţi participanţii.

Masa de prânz: Va fi organizată masa de prânz în locaţia unde se va desfăşura activitatea de grup pentru

fiecare judeţ, pentru 8 zile/judeţ, pentru aproximativ 25 persoane.

Masa de prânz va fi asigurată cu servire în locaţia de unde se tine formarea/intrevederea colectiva, pentru

numărul de persoane estimat (25 persoane/judeţ, 7 Judeţe), astfel încât cursanţii să nu părăsească clădirea

unde se află sala de curs.

În timpul tuturor meselor se va asigura pentru toţi participanţii cel puţin apă plată şi apă minerală, suc şi

cafea. Meniul trebuie să fie variat, cu minim o variantă de meniu normal, precum şi minim un meniu

vegetarian.

Locaţiile cursurilor si a intrevederilor colective vor fi comunicate ulterior prestatorului după stabilirea

agendei pentru cele 7 judete pilot.

Page 27: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

10

Prestatorul va prezenta reprezentantului Autorităţii Contractante minim 2 opţiuni privind meniurile, opţiuni

care să corespundă condiţiilor menţionate anterior.

Transport: vor fi organizate sau decontate 5 transporturi dus-întors pentru cei 25 participanţi la activităţile

individuale şi de grup, astfel: 1 transport dus-întors pentru întrevederea iniţială, 2 transporturi pentru

realizarea bilanţului de competenţe şi a proiectului profesional (întrevederi individuale), 2 transporturi dus-

întors pentru întrevederile de grup (traininguri şi activităţi în grup).

Târg de locuri de muncă:

Sală:

Va fi închiriată pentru 1 zi/judeţ, 7 judeţe pilot, o sală mare, cu o capacitate de minim 120 persoane,

amenajată şi cu toate dotările pentru desfăşurarea unui târg de locuri de muncă în fiecare judeţ. Locaţia sălii

va fi oraşul reşedinţă de judeţ sau o localitate apropiată de domiciliul participanţilor la târgurile de locuri de

muncă, dar şi în apropierea sediului sau punctelor de lucru ale potenţialilor angajatori de forţă de muncă din

mediul rural.

Sala trebuie să aibă minim următoarele dotări:

capacitate de acomodare 120 persoane,

mese dreptunghiulare (1/angajator sau formator) cu scaune (pentru reprezentanţii acestora şi

participanţi – pentru discuţii, mini-interviu)

dotată cu o mini anticamera / receptie sau echivalent pentru înscrierea participanţilor

acces la internet, facilităţi de printare şi multiplicare

un videoproiector şi ecran pentru proiectare

dotată cu o mini anticamera pentru aşezarea produselor de catering

dotată cu mese separate dedicate pentru masa de prânz

acces pentru persoanele cu dizabilităţi : rampe de acces şi grupuri sanitare pentru persoanele cu

dizabilităţi.

2 camere separate care pot fi utilizate pentru discuţii individuale cu participanţii la târgul de locuri

de muncă

Catering: Masa de prânz va fi asigurată în sistem de bufet suedez, însă cu produse care să poată fi

consumate rapid, eventual fără ca participanţii să stea la masă, pe scaun. Astfel, va fi asigurată 1 masă/judeţ

în ziua derulării târgului de locuri de muncă, pentru aproximativ 50 persoane, meniul exact urmând a fi

stabilit înainte de eveniment.

În timpul mesei se va asigura pentru toţi participanţii cel puţin apă plată şi apă minerală, suc şi cafea. Meniul

trebuie să fie variat, cu produse pentru o variantă de meniu normal, precum şi pentru meniu vegetarian.

Transport: va fi organizat sau decontat 1 transport dus-întors pentru aproximativ 40 participanţi/judeţ (7

judeţe). Toţi participanţii au domiciliul în mediul rural în judeţul unde se desfăşoară târgul de locuri de

muncă.

3. 3 meetinguri de coordonare

La cele 3 meetinguri de coordonare vor participa reprezentanţi ai beneficiarului – Ministerul Muncii,

Familiei şi Protecţiei Sociale, reprezentanţi ai partenerului naţional – BPI Management Consulting România

şi reprezentanţi ai partenerului transnaţional – Instituto de Formacion Integral Spain, precum şi invitaţi ai

beneficiarului cu atribuţii în zona de incluziune socială şi în direcţia de coordonare a proiectului „O piaţă

incluzivă a muncii în mediul rural”.

Page 28: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

11

Numărul de participanţi va fi de aproximativ 20 de persoane pe meeting de coordonare.

M1 – meeting 1 – octombrie 2012, judeţul Braşov

M2 – meeting 2 – februarie 2013, judeţul Prahova

M3 – meeting 3 – iunie 2013, judeţul Tulcea

3 meetinguri de coordonare Caracteristici

Data (estimativ) octombrie 2012 / februarie 2013 / iunie 2013

Locatie M1: Braşov / M2: Prahova / M3: Tulcea Hotel 3 stele

Numar participanti (estimativ)/eveniment 20

Numar evenimente 3

Durata eveniment 1 zi

Sala /eveniment, inclusive consumabile si dotari

închiriere sală reuniuni 1 zi, cu o capacitate de 25 persoane/meeting x 3 meetinguri

translator /eveniment 1 translator/meeting x 3 meetinguri - limbile romana/engleza/spaniola

Numar participanti (estimativ)/eveniment 20 persoane/meeting x 3 meetinguri

cazare (estimativ) /eveniment 20 persoane, 1 noapte cazare /meeting x 3 meetinguri

masa - coffee break /eveniment 1 coffee break /meeting pentru 20 persoane x 3 meetinguri

masa - pranz /eveniment 1 pranz/meeting x 20 persoane x 3 meetinguri

masa - cina /eveniment 1 cina/meeting x 20 persoane x 3 meetinguri

Materiale /eveniment tipărire & legare material - mape 20 exemplare x 20 pagini/meeting x 3 meetinguri

Transport:

Operatorul economic va trebui să organizeze transportul participanţilor la / de la eveniment. În funcţie de

locaţia selectată, prestatorul trebuie să estimeze în buget transport cu autocarul până în locaţia

evenimentului.

Cazare:

Cazarea participanţilor (1 noapte) se va efectua în cadrul unei unităţi hoteliere de 3 stele cu o poziţionare

centrala si uşor accesibilă, pentru a putea permite accesul cu uşurinţă pentru toţi participanţii. Locaţia

trebuie să dispună de parcare supravegheată şi gratuită (dacă e cazul). Cazarea se face în camere single sau

duble în regim single, cu mic dejun inclus, bufet suedez, având următoarele facilităţi:

hotelul trebuie să dispună de camere de fumători şi nefumători.

hotelul trebuie să dispună de un spaţiu de depozitare a bagajelor participanţilor, care să fie la

dispoziţia acestora în ultima zi de desfăşurare a evenimentului.

hotelul trebuie să dispună de o sală de sedinţă, cu o capacitate de minim 20 persoane.

Sală:

Se va organiza evenimentul în judeţul menţionat, într-o sală închiriată în cadrul hotelului de 3 stele în care se

face cazarea participanţilor.

Sala trebuie să aibă o capacitate de minim 20 persoane, izolată, astfel încât evenimentul să nu fie perturbat

de zgomote exterioare, masă rotunda / dreptunghiulară cu minim 20 scaune, având cel puţin următoarele

facilităţi:

O zonă de receptie sau echivalent, unde se va realiza recepţia şi înregistrarea participanţilor

dotată cu videoproiector, 1 laptop, instalaţie tehnică pentru proiectarea prezentărilor;

Page 29: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

12

1 suport flipchart, hârtie flipchart şi 1 set de markere,

hârtie A4 albă, materiale printate şi legate în dosare / mape (materialele vor fi transmise de către

beneficiar/partener naţional)

acces pentru persoanele cu dizabilităţi : rampe de acces şi grupuri sanitare pentru persoanele cu

dizabilităţi.

Mese:

Coffee-break: în timpul pauzei de cafea se va servi cafea (cel puţin 1 cafea/pers/pauză), cafea decofeinizată,

lapte, zahăr şi îndulcitor, ceai, băuturi răcoritoare naturale cu şi fără zahăr, băuturi răcoritoare

carbogazoase, apă plată (0.5 l /pers./pauză) şi produse de patiserie dulci şi sărate pentru toţi participanţii.

Masă pranz / cină: prânzul şi cina trebuie să fie organizate în stil bufet suedez şi vor fi asigurate pentru

numărul de participanţi la eveniment. Restaurantul se va afla în incinta hotelului şi va avea suficiente locuri

la mese pentru servirea bufetului suedez aşezat la masă pentru toţi participanţii.

În timpul tuturor meselor se va asigura pentru toţi participanţii cel puţin: apă plată, apă minerală, suc şi

cafea (pentru fiecare participant). Bufetul suedez asigurat pentru fiecare tip de masă va fi compus dintr-un

meniu variat, cu minim o variantă de meniu normal, precum şi minim un meniu vegetarian. Prestatorul va

prezenta pentru validare, înainte de fiecare eveniment, persoanelor responsabile din partea Autorităţii

contractante / partenerului, minim 2 opţiuni privind meniurile, opţiuni care să corespundă condiţiilor

menţionate anterior.

4. 5 Grupuri de lucru pentru planul de acţiune

La cele 5 grupuri de lucru pentru realizarea planului de acţiune vor participa reprezentanţi ai beneficiarului

– Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, reprezentanţi ai partenerului naţional – BPI Management

Consulting România şi reprezentanţi ai partenerului transnaţional – Instituto de Formacion Integral Spain,

precum şi o serie de membrii ai grupului de lucru din cadrul autorităţilor cu atribuţii în zona de incluziune

socială a tinerilor din mediul rural.

Numărul de participanţi va fi de aproximativ 20 de persoane pe grup de lucru.

Grup de lucru 1 – octombrie 2012

Grup de lucru 2 – decembrie 2012

Grup de lucru 3 – februarie 2013

Grup de lucru 4 – aprilie 2013

Grup de lucru 5 – iunie 2013

Toate grupurile de lucru se vor reuni la sediul beneficiarului proiectului “O piaţă incluzivă a muncii în mediul

rural”, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

5 Grupuri de lucru - plan actiune Caracteristici

Data (estimativ) octombrie 2012 / decembrie 2012 / februarie 2013 / aprilie 2013 / iunie 2013

Locatie Bucuresti, sediul beneficiarului proiectului MMFPS

Numar participanti (estimativ)/eveniment 20

Numar evenimente 5

Durata eveniment 1 zi

Page 30: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

13

pranz / eveniment 1 pranz pentru 20 participanti/grup x 5 grupuri de lucru

coffee break / eveniment 1 coffee-break pentru 20 participanti/grup x 5 grupuri de lucru

Translator / eveniment 1 translator/grup x 5 grupuri de lucru - limbile romana/engleza/spaniola

Transport Decont sau organizare 1 transport dus-intors pentru 20 participanti/grup x 5 grupuri de lucru

tipărire materiale mape / eveniment tipărire & legare materiale / mape 20 exemplare x 20 pagini/mapa x 5 grupuri de lucru

Coffee-break: va fi organizat 1 coffee break/grup de lucru pentru 20 persoane în toate zilele în care se

desfăşoară grupurile de lucru. în timpul pauzei de cafea se va servi cafea (cel puţin 1 cafea/pers/pauză),

cafea decofeinizată, lapte, zahăr şi îndulcitor, ceai, băuturi răcoritoare naturale cu şi fără zahăr, băuturi

răcoritoare carbogazoase, apă plată (0.5 l /pers./pauză) şi produse de patiserie dulci şi sărate pentru toţi

participanţii.

Masa de prânz: Va fi organizată masa de prânz la sediul beneficiarului, pentru 20 persoane. Masa de prânz

va fi asigurată cu servire în locaţia de desfăşurare. În timpul tuturor meselor se va asigura pentru toţi

participanţii cel puţin apă plată şi apă minerală, suc şi cafea. Meniul trebuie să fie variat, cu minim o variantă

de meniu normal, precum şi minim un meniu vegetarian.

Prestatorul va prezenta reprezentantului Autorităţii Contractante minim 2 opţiuni privind meniurile, opţiuni

care să corespundă condiţiilor menţionate anterior.

5. Campanie de informare în mediul rural – informare loc de muncă / educaţie

Caravana se va derula timp de 5 zile în fiecare judeţ şi vor participa aproximativ 10 specialişti, printre care şi

specialist din instituţiile cu responsabilităţi în domeniu (ocupare, incluziune socială, educaţie, economie,

agricultură) şi se va merge din comunitate în comunitate pentru a discuta cu cetăţenii din mediul rural din

cele 7 judeţe pilot (Cluj, Alba, Arad, Iasi, Prahova, Tulcea, Dolj).

Numărul de participanţi va fi de aproximativ 10 de persoane, durata evenimentului de aproximativ 5 zile (şi

două zile pentru deplasare) în fiecare judeţ, 7 judeţe pilot.

campanie 1: informare loc de muncă/educaţie Caracteristici

Data (estimativ) februarie 2013 - mai 2013

Locatie 7 judete pilot: Cluj, Alba, Arad, Iasi, Prahova, Tulcea, Dolj

Numar participanti (estimativ)/eveniment 10

Numar evenimente 7

Durata eveniment 5 zile campanie + 2 zile pentru transport în fiecare judeţ

transport cu avionul

Avion, clasa economica, transport dus-intors pentru 10 persoane/judet x 4 judete (in judetele Cluj, Alba – aeroport Cluj, Arad – aeroport Timisoara, Iasi)

Transport cu autobuz aeroport-hotel si retur

Organizare transport dus-intors pentru 10 persoane/judet x 4 judete (in judetele Cluj, Alba – aeroport Cluj, Arad – aeroport Timisoara, Iasi)

transport cu masina/tren/alt mijloc de transport

organizare sau decont transport dus-intors pentru 10 persoane/judet x 3 judete (judetele Dolj, Prahova, Tulcea)

transport (închiriere microbuz local) inchiriere microbuz cu o capacitate de minim 11 persoane, pentru transport local 5 zile in fiecare judet

Page 31: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

14

pilot x 7 judete pilot, total 35 zile

cazare cazare 6 nopti, 7 zile in fiecare judet pentru 10 persoane, 7 judete

pranz Organizare 6 mese de pranz pentru 10 persoane/judeţ, 7 judete

cina Organizare 5 cine pentru 10 persoane/judet, 7 judete

coffee break Organizare 1 pauză de cafea/zi pentru aproximativ 30 persoane, 5 zile/judeţ, 7 judeţe

închiriere sală discuţii, inclusive consumabile si dotari

inchiriere sala de intalniri cu o capacitate de minim 30 persoane timp de 5 zile/judet, 7 judete

Transport:

Transport cu avionul: organizarea transportului dus-întors cu avionul pentru locaţiile unde există aeroport,

până în oraşul unde se vor caza cele 10 persoane în judeţele Alba (Cluj şi transport cu autocar spre Alba),

Cluj, Arad (Timişoara şi transport cu autocar Arad), Iaşi, clasa economică.

Transport cu autocar: organizarea transportului dus-întors pentru judeţele Dolj, Prahova şi Tulcea până în

localitatea unde se vor caza cele 10 persoane.

Închiriere microbuz pentru transport local: inchiriere microbuz cu o capacitate de minim 11 persoane, pentru

transport local 5 zile in fiecare judet pilot, total 35 zile (pentru 7 judeţe pilot).

Cazare:

Cazarea participanţilor (10 participanţi, 6 nopţi) se va efectua în cadrul unei/unor unităţi hoteliere de 3 stele

cu o poziţionare uşor accesibilă, pentru a putea permite accesul cu uşurinţă pentru toţi participanţii. Locaţia

trebuie să dispună de parcare supravegheată şi gratuită (dacă e cazul). Cazarea se face în camere single sau

duble în regim single, cu mic dejun inclus, bufet suedez, având următoarele facilităţi:

hotelul trebuie să dispună de camere de fumători şi nefumători.

hotelul trebuie să dispună de un spaţiu de depozitare a bagajelor participanţilor, care să fie la

dispoziţia acestora în ultima zi de desfăşurare a evenimentului.

Având în vedere că este o caravană de informare în mediul rural, este posibil ca cele 6 nopţi de cazare să nu

se efectueze într-o singură unitate hotelieră, ci în mai multe, în funcţie de zonele în care se deplasează

echipa în judeţ.

Mese:

Masă pranz / cină: prânzul şi cina trebuie să fie organizate în stil bufet suedez şi vor fi asigurate pentru

numărul de participanţi cu cazare (10). Restaurantul se va afla în incinta hotelului şi va avea suficiente locuri

la mese pentru servirea bufetului suedez aşezat la masă pentru toţi participanţii.

În timpul tuturor meselor se va asigura pentru toţi participanţii cel puţin: apă plată, apă minerală, suc şi

cafea (pentru fiecare participant). Bufetul suedez asigurat pentru fiecare tip de masă va fi compus dintr-un

meniu variat, cu minim o variantă de meniu normal, precum şi minim un meniu vegetarian. Prestatorul va

prezenta pentru validare, înainte de fiecare eveniment, persoanelor responsabile din partea Autorităţii

contractante / partenerului, minim 2 opţiuni privind meniurile, opţiuni care să corespundă condiţiilor

menţionate anterior.

Coffe-break: va fi organizat 1 coffee break/zi pentru aproximativ 30 persoane în toate zilele în care se

desfăşoară Campania de informare în judeţ (7 judeţe pilot). În timpul pauzei de cafea se va servi cafea (cel

puţin 1 cafea/pers/pauză), cafea decofeinizată, lapte, zahăr şi îndulcitor, ceai, băuturi răcoritoare naturale

Page 32: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

15

cu şi fără zahăr, băuturi răcoritoare carbogazoase, apă plată (0.5 l /pers./pauză) şi produse de patiserie dulci

şi sărate pentru toţi participanţii.

Sală:

Închiriere sală sau săli de intalniri cu o capacitate de minim 30 persoane/zi, timp de maxim 5 zile/judet, 7

judete (în total 35 zile). Având în vedere că este o caravană de informare în mediul rural, este posibil ca

locaţia sălii să nu fie stabilă, ci să fie nevoie mai multe locaţii pentru închirierea sălii, în funcţie de zonele în

care se deplasează echipa în judeţ.

Sala trebuie să fie izolată, astfel încât evenimentul să nu fie perturbat de zgomote exterioare, şi dotată cu

mese şi scaune pentru participanţi (maxim 30/zi), precum şi cu:

O zonă de receptie sau echivalent, unde se va realiza recepţia şi înregistrarea participanţilor

dotată cu videoproiector, 1 laptop, instalaţie tehnică pentru proiectarea prezentărilor;

acces pentru persoanele cu dizabilităţi: rampe de acces şi grupuri sanitare pentru persoanele cu

dizabilităţi.

6. Campanie de informare – reuniuni cu primarii

În cadrul campaniei de informare în mediul rural se vor organiza 7 sesiuni de informare – 1 pentru fiecare

judeţ pilot – cu 50 de primari din localităţile din mediul rural/sesiune. Durata evenimentului va fi de 1 zi şi va

fi organizat în oraşul reşedinţă de judeţ sau într-o altă localitate uşor accesibilă de către toţi participanţii.

Număr participanţi la eveniment: 10 specialişti din partea proiectului şi 50 primari din mediul rural, în total

60 persoane/judeţ, 7 judeţe pilot.

campanie 2: 7 reuniuni X 50 primari/judet Caracteristici

Data (estimativ) februarie 2013 - mai 2013

Locatie 7 judete pilot: Cluj, Alba, Arad, Iasi, Prahova, Tulcea, Dolj

Numar participanti (estimativ)/eveniment 50 primari/judet, 10 specialisti proiect

Numar evenimente 7

Durata eveniment 1 zi

transport cu avionul Avion, clasa economica, transport dus-intors pentru 10 persoane/judet x 4 judete (in judetele Cluj, Alba – aeroport Cluj, Arad – aeroport Timisoara, Iasi)

Transport cu autobuz aeroport-hotel si retur

Organizare transport dus-intors pentru 10 persoane/judet x 4 judete (in judetele Cluj, Alba – aeroport Cluj, Arad – aeroport Timisoara, Iasi)

transport cu masina/tren/alt mijloc de transport

organizare sau decont transport dus-intors pentru 10 persoane/judet x 3 judete (Dolj, Prahova, Tulcea)

cazare cazare 1 noapte in fiecare judet pilot pentru 10 persoane, 7 judete

cina Organizare 1 cina pentru 10 persoane/judet, 7 judete

pranz organizare 1 masa de pranz pentru aproximativ 60 persoane/judet pilot, 7 judete pilot

coffee break organizare 1 coffe break pentru aproximativ 60 persoane/judet pilot, 7 judete pilot

transport organizare sau decont transport dus-intors pentru aproximativ 50 persoane/judet, 7 judete pilot

Page 33: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

16

închiriere sală, inclusiv consumabile si dotari inchiriere sala de intalniri cu o capacitate de minim 60 persoane timp de 1 zi/judet, 7 judete pilot

Transport:

Transport cu avionul: organizarea transportului dus-întors cu avionul pentru locaţiile unde există aeroport,

până în oraşul unde se vor caza cele 10 persoane în judeţele Alba (Cluj şi transport cu autocar spre Alba),

Cluj, Arad (Timişoara şi transport cu autocar Arad), Iaşi, clasa economică.

Transport cu autocar: organizarea transportului dus-întors pentru judeţele Dolj, Prahova şi Tulcea până în

localitatea unde se vor caza cele 10 persoane.

Transport primari: organizare sau decont transport pentru aproximativ 50 primari/judet, 7 judete pilot.

Cazare:

Cazarea participanţilor (10 participanţi, 1 noapte) se va efectua în cadrul unei unităţi hoteliere de 3 stele cu

o poziţionare uşor accesibilă, pentru a putea permite accesul cu uşurinţă pentru toţi participanţii. Locaţia

trebuie să dispună de parcare supravegheată şi gratuită (dacă e cazul). Cazarea se face în camere single sau

duble în regim single, cu mic dejun inclus, bufet suedez, având următoarele facilităţi:

hotelul trebuie să dispună de camere de fumători şi nefumători.

hotelul trebuie să dispună de un spaţiu de depozitare a bagajelor participanţilor, care să fie la

dispoziţia acestora în ultima zi de desfăşurare a evenimentului.

Mese:

Masa de prânz / cină: prânzul (1 prânz, 60 persoane) şi cina (1 cină, 10 persoane) trebuie să fie organizate în

stil bufet suedez şi vor fi asigurate pentru numărul de participanţi menţionat. Restaurantul se va afla în

incinta hotelului sau în apropierea hotelului / sălii de întâlniri şi va avea suficiente locuri la mese pentru toţi

participanţii pentru servirea bufetului suedez aşezat la masă.

În timpul tuturor meselor se va asigura pentru toţi participanţii cel puţin: apă plată, apă minerală, suc şi

cafea (pentru fiecare participant). Bufetul suedez asigurat pentru fiecare tip de masă va fi compus dintr-un

meniu variat, cu minim o variantă de meniu normal, precum şi minim un meniu vegetarian. Prestatorul va

prezenta pentru validare, înainte de fiecare eveniment, persoanelor responsabile din partea Autorităţii

contractante / partenerului, minim 2 opţiuni privind meniurile, opţiuni care să corespundă condiţiilor

menţionate anterior.

Coffee-break: va fi organizat 1 coffee break/zi pentru aproximativ 60 persoane în ziua în care se desfăşoară

Campania de informare pentru primari în judeţ (7 judeţe pilot). În timpul pauzei de cafea se va servi cafea

(cel puţin 1 cafea/pers/pauză), cafea decofeinizată, lapte, zahăr şi îndulcitor, ceai, băuturi răcoritoare

naturale cu şi fără zahăr, băuturi răcoritoare carbogazoase, apă plată (0.5 l /pers./pauză) şi produse de

patiserie dulci şi sărate pentru toţi participanţii.

Sală:

Închirierea unei săli cu o capacitate de minim 60 persoane, 1 zi/judet, 7 judete (în total 7 zile). Sala trebuie

să fie izolată, astfel încât evenimentul să nu fie perturbat de zgomote exterioare, şi dotată cu mese şi

scaune pentru participanţi (maxim 30/zi), precum şi cu:

capacitate de acomodare 60 persoane, cu mese şi scaune

zonă de receptie sau echivalent, unde se va realiza recepţia şi înregistrarea participanţilor

dotată cu videoproiector, 1 laptop, instalaţie tehnică pentru proiectarea prezentărilor;

dotată cu instalaţie de sonorizare şi microfon

Page 34: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

17

echipament de înregistrare video sau audio (se va avea în vedere back up pentru acest sistem în

cazul în care sistemul nu functionează corect)

1 flipchart şi 1 set de markere, hartie flipchart (aprox.40 pagini), hârtie A4 albă (aproximativ 50

pagini/zi)

acces la facilităţi de printare şi multiplicare

zonă separată (o masă) pentru aşezarea produselor pentru coffee-break

acces pentru persoanele cu dizabilităţi: rampe de acces şi grupuri sanitare pentru persoanele cu

dizabilităţi.

7. Sesiuni formare 420 specialişti din cadrul autorităţilor locale

Vor fi organizate 7 sesiuni de formare, câte una în fiecare judeţ pilot (Cluj, Alba, Arad, Iasi, Prahova, Tulcea,

Dolj) cu durata de 3 zile fiecare sesiune de formare. La fiecare sesiune de formare participă 60 specialişti din

cadrul autorităţilor locale, tema principală a sesiunilor fiind atragerea de fonduri europene pentru

dezvoltare locală. La finalul celor 3 zile de formare va fi organizată 1 zi pentru vizitarea unor exemple de

success privind atragerea fondurilor europene în zonă.

Numărul estimat de participanţi este de 60 specialişti în fiecare sesiune de formare/judeţ pilot, 7 judeţe

pilot, un total de 420 participanţi.

sesiuni formare 420 pers - atragere fonduri Caracteristici

Data (estimativ) ianuarie 2013 - iunie 2013

Locatie 7 judete pilot: Cluj, Alba, Arad, Iasi, Prahova, Tulcea, Dolj

Numar participanti (estimativ)/eveniment 60 specialisti din cadrul autoritatilor locale/judet, 7 judete, total 420 persoane

Numar evenimente 7 evenimente, cu un numar de 60 persoane fiecare

Durata eveniment 3 zile / judet, 7 judete, total 21 zile

transport participant organizare sau decont 3 transporturi dus-intors pentru aproximativ 60 persoane/judet, 7 judete pilot

materiale curs realizare mape cu materiale pentru participantii la curs, inclusiv imprimarea suportului de curs, 60 mape/judet x 50 pagini/mapa x 7 judete

închiriere sală, inclusiv consumabile si dotari inchiriere sala de intalniri cu o capacitate de minim 65 persoane timp de 3 zile/judet, 7 judete pilot

inchiriere 3 Sali mici inchiriere 3 Sali cu o capacitate de minim 22 persoane timp de 3 zi/judet, 7 judete pilot, in aceeasi locatie cu sala mare

Masa pranz organizare 4 mese de pranz (3 zile de curs, 1 zi deplasare) pentru aproximativ 60 persoane/judet pilot, 7 judete pilot

Coffee break organizare 3 coffe break-uri (1/zi de curs, 3 zile) pentru aproximativ 60 persoane/judet pilot, 7 judete pilot

Organizare transport pentru vizite exemple Punerea la dispozitie a 3 microbuze/judet, timp de 1 zi, fiecare cu o capacitate de minim 25 locuri, pentru vizite la exemple de succes in judet

Transport:

Transport participanţi la curs: organizarea sau decontul transportului dus-întors, pe o durată de 3 zile,

pentru 60 participanţi / judeţ, 7 judeţe.

Page 35: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

18

Organizare transport pentru vizitarea exemplelor de bune practici: organizarea transportului cu 3

microbuze/judet, timp de 1 zi întreagă, fiecare cu o capacitate de minim 25 locuri, pentru vizite la exemple

de succes in judeţ.

Sală:

Închirierea unei săli mari cu o capacitate de minim 65 persoane, 3 zile/judet, 7 judete (în total 21 de zile).

Sala trebuie să fie izolată, astfel încât evenimentul să nu fie perturbat de zgomote exterioare, şi dotată cu

mese şi scaune pentru participanţi (maxim 60/zi), precum şi cu:

capacitate de acomodare 60 persoane, cu mese şi scaune

zonă de receptie sau echivalent, unde se va realiza recepţia şi înregistrarea participanţilor

dotată cu videoproiector, 1 laptop, instalaţie tehnică pentru proiectarea prezentărilor;

dotată cu instalaţie de sonorizare şi microfon

echipament de înregistrare video sau audio (se va avea în vedere back up pentru acest sistem în

cazul în care sistemul nu functionează corect)

1 flipchart şi 1 set de markere, hartie flipchart (aprox.40 pagini), hârtie A4 albă (aproximativ 50

pagini/zi)

acces la facilităţi de printare şi multiplicare

zonă separată (o masă) pentru aşezarea produselor pentru coffee-break

acces pentru persoanele cu dizabilităţi: rampe de acces şi grupuri sanitare pentru persoanele cu

dizabilităţi.

3 săli de lucru – închirierea a 3 săli cu o capacitate de minim 22 persoane, timp de 3 zile/judeţ, 7 judeţe pilot

(total de 21 zile) în aceeaşi clădire cu sala mare, care vor fi folosite pentru grupuri de lucru.

Cele 3 săli trebuie să fie dotate cu:

Mese şi scaune pentru aproximativ 22 persoane în fiecare sală

dotată cu videoproiector, 1 laptop, instalaţie tehnică pentru proiectarea prezentărilor;

1 flipchart şi 1 set de markere, hartie flipchart (aprox.40 pagini), hârtie A4 albă (aproximativ 50

pagini/zi)

acces la facilităţi de printare şi multiplicare

Mese:

Masa de prânz: prânzul (1 prânz/zi, 60 persoane, 4 zile/judeţ) trebuie să fie organizat în stil bufet suedez şi

va fi asigurat pentru numărul de participanţi menţionat (60/judeţ, 7 judeţe). Restaurantul se va afla în

incinta unităţii unde se află sala sau în apropiere sălii de întâlniri şi va avea suficiente locuri la mese pentru

toţi participanţii pentru servirea bufetului suedez aşezat la masă.

În timpul tuturor meselor se va asigura pentru toţi participanţii cel puţin: apă plată, apă minerală, suc şi

cafea (pentru fiecare participant). Bufetul suedez asigurat pentru fiecare tip de masă va fi compus dintr-un

meniu variat, cu minim o variantă de meniu normal, precum şi minim un meniu vegetarian. Prestatorul va

prezenta pentru validare, înainte de fiecare eveniment, persoanelor responsabile din partea Autorităţii

contractante / partenerului, minim 2 opţiuni privind meniurile, opţiuni care să corespundă condiţiilor

menţionate anterior.

Mesele se vor organiza astfel:

3 zile – în locaţia unde se ţine cursul teoretic

1 zi – în locaţia unde se realizează vizita la exemple de succes

Coffe-break: va fi organizat 1 coffee break/zi pentru aproximativ 60 persoane, 3 zile/judeţ, în zilele cu

sesiune de formare în sală. În timpul pauzei de cafea se va servi cafea (cel puţin 1 cafea/pers/pauză), cafea

decofeinizată, lapte, zahăr şi îndulcitor, ceai, băuturi răcoritoare naturale cu şi fără zahăr, băuturi

Page 36: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

19

răcoritoare carbogazoase, apă plată (0.5 l /pers./pauză) şi produse de patiserie dulci şi sărate pentru toţi

participanţii.

Materiale curs: tipărirea şi multiplicarea mapelor cu materiale pentru participantii la curs, inclusiv

imprimarea suportului de curs, 420 mape (60mape/judet, 50 pag/mapa, 7 judeţe pilot).

8. Conferinţă finală

La conferinţă vor participa reprezentanţi ai beneficiarului – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,

reprezentanţi ai partenerului naţional – BPI Management Consulting şi reprezentanţi ai partenerului

transnaţional – Instituto de Formacion Integral Spain, precum şi invitaţi ai beneficiarului şi partenerilor

proiectului “O piaţă incluzivă a muncii în mediul rural”: profesionişti în domeniu, beneficiari ai acţiunilor

realizate în cadrul proiectului, reprezentanţi ai autorităţilor publice la nivel central şi local, reprezentanţi ai

mediului academic, politic, cercetare, precum şi invitaţi din organizaţii şi instituţii international.

Reuniunea se va desfăşura în judeţul Prahova – unul dintre judeţele pilot din cadrul proiectului “O piaţă

incluzivă a muncii în mediul rural” şi va avea o durată de 1,5 zile.

Numărul estimativ de participanţi este de 200 de persoane.

Conferinţa finală Caracteristici

Data (estimativ) iulie 2013

Locatie Judetul Prahova

Numar participanti (estimativ)/eveniment 200

Numar evenimente 1

Durata eveniment 1,5 zile

cazare 2 nopti pentru 200 participanti, hotel 3 stele, mic dejun inclus

transport participanţi organizare sau decont transport dus intors 200 participanti

transport internaţional vorbitori transport dus-intors avion clasa economica, 5 participanti

Pranz organizare 2 mese de pranz pentru aproximativ 200 persoane

Cina organizare 2 cine pentru aproximativ 200 persoane

pauză de cafea organizare 3 coffee break-uri pe durata conferintei, pentru 200 participanti

închiriere sală mare, inclusiv consumabile, dotari, echipamente translatie, microfoane, translator EN/RO/FR/ES

inchiriere sala pentru conferinte, timp de 2 zile, cu o capacitate de minim 200 participanti

materiale printate tiparire materiale si pregatire 200 mape pentru conferinta, 20 pag/mapa

Transport:

Organizarea transportului participanţilor: organizare transport până la locaţia desfăşurării conferinţei şi

înapoi pentru toţi participanţii, cu autoturisme / microbuze (în funcţie de numărul de participanţi), avion sau

tren (după caz) – sau decontare (în cazul în care participanţii care îşi organizează transportul propriu).

Participanţii la conferinţă sunt invitaţi la nivel national.

Sală:

Page 37: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

20

Se va organiza evenimentul în Judeţul Prahova, într-o sală închiriată în cadrul hotelului de 3 stele – în care se

face cazarea participanţilor sau situată într-o locaţie apropiată (maxim 10 minute de mers pe jos).

Sala va avea o capacitate de acomodare de 200 persoane, izolată, astfel încât evenimentul să nu fie

perturbat de zgomote exterioare, organizate în sală minim 200 scaune, având cel puţin următoarele

facilităţi:

O zonă de receptie sau echivalent receptie sau echivalent, unde se va realiza recepţia şi înregistrarea

participanţilor

Instalaţie de sonorizare cu sistem de amplificare;

Instalaţie de videoproiecţie cu laptop, videoproiector şi ecran dimensionat în funcţie de

caracteristicile sălii pentru spaţiul de proiecţie,

Instalaţie pentru traducerea simultană, 1+1 canale, conform ISO 4043, căşti şi receptori

corespunzător numărului de participanţi menţionat în caietul de sarcini;

1 suport flipchart, hârtie flipchart şi 1 set de markere,

hârtie A4 albă, materiale printate şi legate în dosare / mape (200), 50 pagini/mapa (materialele vor

fi transmise de către beneficiar/partener naţional)

acces pentru persoanele cu dizabilităţi : rampe de acces şi grupuri sanitare pentru persoanele cu

dizabilităţi.

Prestatorul trebuie să asigure un spaţiu de recepţie adecvat pentru primirea şi înregistrarea participanţilor.

În acest sens, va asigura prezenţa unei persoane pe toată durata de desfăşurare a evenimentului la intrarea

în sala de conferinţă sau alăturat, pentru înregistrarea participanţilor pe listele de prezenţă, informarea,

îndrumarea acestora si decontarea trasportului.

Cazare: cazarea participanţilor (200 participanti, 2 nopţi) se va efectua în cadrul unei unităţi hoteliere de 3

stele cu o poziţionare centrală sau uşor accesibilă, aproape de mijloace de transport în comun, pentru a

putea permite accesul cu uşurinţă pentru toţi participanţii. Locaţia trebuie să dispună de parcare

supravegheată şi gratuită. Cazarea se face în camere single sau dublă în regim single, cu mic dejun inclus,

bufet suedez, având următoarele facilităţi:

hotelul trebuie să dispună de camere de fumători şi nefumători.

hotelul trebuie să dispună de un spaţiu de depozitare a bagajelor participanţilor, care să fie la

dispoziţia acestora în ultima zi de desfăşurare a evenimentului.

Masă:

Coffee-break: în timpul pauzei de cafea (3 pauze de cafea, 1,5 zile) se va servi cafea (cel puţin 1

cafea/pers/pauză), cafea decofeinizată, lapte, zahăr şi îndulcitor, ceai, băuturi răcoritoare naturale cu şi fără

zahăr, băuturi răcoritoare carbogazoase, apă plată (0.5 l /pers./pauză) şi produse de patiserie dulci şi sărate

pentru toţi participanţii.

Masă pranz / cină: atât micul dejun, cât şi prânzul (2) şi cina (2) trebuie să fie organizate în stil bufet suedez

şi vor fi asigurate pentru numărul de participanţi la eveniment (200). Restaurantul se va afla în incinta

hotelului sau apropiat (maxim 5 minute de mers pe jos) şi va avea suficiente locuri la mese pentru servirea

bufetului suedez aşezat la masă pentru toţi participanţii.

În timpul tuturor meselor se va asigura pentru toţi participanţii cel puţin apă plată, apă minerală, suc şi cafea

pentru fiecare participant.

Bufetul suedez asigurat pentru fiecare tip de masă va fi compus dintr-un meniu variat, cu minim o variantă

de meniu normal, precum şi minim un meniu vegetarian. Prestatorul va prezenta Autorităţii Contractante

minim 2 opţiuni privind meniurile, opţiuni care să corespundă condiţiilor menţionate anterior.

Page 38: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

21

Organizarea transportului pentru invitaţii internaţionali: organizare transport aerian până la Bucureşti şi

retur pentru toţi invitaţii internaţionali, cu avionul, clasa economică precum şi organizarea transportului

aeroport – hotel – locaţie conferinţă şi înapoi. Estimăm un număr maxim de 5 invitaţi internaţionali,din

Spania, insa acest lucru poate fi modificat in functie de necesitatile proiectului, iar cei 5 invitati sa vina din

mai multe locatii.

Alte sarcini pe care operatorul economic trebuie să le îndeplinească:

- Operatorul economic va asigura transmiterea invitaţiilor către participanţi, va face confirmările din

partea acestora și se va asigura de participarea acestora la toate evenimentele. Lista persoanelor ce vor

fi invitate va fi furnizată de către autoritatea contractantă; de asemenea operatorul economic are

obligativitatea de a realiza rezervările în funcţie de solicitările participanţilor și de a efectua plata

biletelor de transport către participanţi sau, după caz decontarea bonurilor de benzină;

- Operatorul economic se va asigura de completarea listelor de participanţi cu nume și prenume, date de

contact și semnătura în original de către fiecare participant;

- Operatorul economic va distribui și se va asigura că participanţii la evenimente în special la seminarele

de formare vor completa și semna în original fișele de grup ţintă conform obligaţiilor asumate pentru

proiectele finanţate din fonduri structurale. Operatorul economic va colecta aceste fișe de grup ţintă

precum şi dovada pe care participanţii la evenimente trebuie să o aducă prin care să se demonstreze

apartenenţa la grupul ţintă. În eventualitatea în care un participant refuză completarea acestor

formulare, operatorul economic îi va cere o declaraţie (modelul va fi pus la dispoziţie de autoritatea

contractantă) semnată de participant prin care să se ateste acest fapt;

- Operatorul economic va distribui și se va asigura că participanţii la evenimente vor completa

chestionarele de evaluare ale sesiunilor, chestionare ce vor fi puse la dispoziţia acestuia de către

autoritatea contractantă. De asemenea, operatorul economic va colecta în ultima zi de desfăşurare a

evenimentului chestionarele de evaluare. Chestionarele colectate vor fi predate în maxim două zile

lucrătoare de la desfăşurarea evenimentului autorităţii contractante pe bază de proces verbal de

predare – primire semnat de ambele părţi;

- Operatorul economic va realiza o bază de date/centralizare cu participanţii la evenimente, după modelul

ce va fi furnizat de autoritatea contractantă după semnarea contractului;

- Pe toată perioada de desfășurarea a evenimentelor, operatorul economic va asigura prezenţa

permanentă a 1 sau 2 persoane (după caz) care vor sprijini participanţii pe toată perioada

evenimentului;

- Operatorul economic va realiza fotografii pe perioada desfăşurării evenimentelor. Aceste fotografii vor fi

predate autorităţii contractante pe suport electronic după fiecare eveniment; Dreptul de proprietate al

acestor fotografii aparţine autorităţii contractante;

- La finalul contractului operatorul economic va preda autorităţii contractante toate materialele

consumabile rămase neutilizate sau parţial utilizate. Predarea se va face pe bază de proces verbal de

predare – primire semnat de ambele părţi;

- La stabilirea ofertei financiare operatorul economic va trebui să respecte prevederile şi baremurile

stabilite prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice

nr.1117/2170 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul

operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -

2013”;

- Pe perioada implementării contractului, autoritatea contractantă poate modifica cerinţele (perioada,

locul de desfăşurare, etc.) în funcţie de evoluţia proiectului, dar cu anunţarea în prealabil a operatorului

economic cu cel puţin 20 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea evenimentului;

Page 39: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

22

- Plata serviciilor se va realiza în regim de rambursare pe baza de factură ce va fi emisă de operatorul

economic după realizarea fiecărui eveniment. Plata facturii se va realiza în funcţie de numărul de

participanţi confirmaţi efectiv la evenimente. Factura va fi însoţită de Procesul verbal de recepţie a

serviciilor, biletele de transport, listele de participanţi la eveniment semnate în original de către

persoanele participante, precum şi fişele de grup ţintă semnate în original de către participanţii la

evenimente, precum şi baza de date / centralizatorul (în format pe hârtie şi format electronic). Plata se

va realiza de autoritatea contractantă în termen de 30 zile de la data primirii facturii de la operatorul

economic însoţită de tot ceea ce s-a menţionat anterior. (Toate documentele vor fi originale).

Intocmit,

Manager de Proiect

Veronica Stoicea

Page 40: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

1

FORMULARE

Formularul 1 - Declaraţie de eligibil i tate

Formularul 2 - Declaratie privind neincadrarea in si tuati i le prevazute de art . 93(1), ar t .

94 si art . 96(2)(a) din Regulamentul (CE) nr . 1605 / 2002

Formularul 3 - Declaraţie privind neincadrarea in a rt . 691

din OUG.34/2006

Formularul 4 – Declaraţie privind cali tatea de participant la procedură

Formularul 5 - Certificat de participare la l ici taţ ie cu ofertă independentă;

Formularul 6 - Informaţii generale;

Formularul 7 - Declaraţie privind l ista princ ipalelor prestari de servicii in ult imii 3 ani

Formularul 8 - Informatii privind subcontractanti i

Formularul 9 - Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si de

conducere in ult imii 3 ani

Formularul 10 - Formular de ofertă

Formularul 11 – Centralizator de preturi

Formularul 12 - Formularul de identificare bancara

Formularul 13 - Scrisoare de înaintare a ofertei

Formularul 14 - Imputernicire

Page 41: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

2

Formular nr.1

Operator economic

_______________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, _____________________________reprezentant legal/imputernicit (se pastreaza varianta corecta)

al______________________________________________________,

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de

prestari servicii ..................., in calitate de autoritate contractanta, in conformitate cu invitatia de participare nr.

_______________ din data de_____________, si a prevederilor legislatiei penale aplicate faptei de fals in declaratii,

ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea

contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de

servicii, cu completarile si modificarile ulterioare, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare

definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie,

frauda si/ sau spalare de bani.

Declar pe proprie raspundere ca:

a) Nu sunt in stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecatorul sindic.

b) Mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor , taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele

componente ale bugetului general consolidat , in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara

in care sunt stabilit ;

c) In ultimii doi ani nu m-am aflat in situatia de a nu-mi indeplini obligatiile contractuale sau de a-mi fi

indeplinit in mod defectuos aceste obligatii, din motive imputabile mie, fapt care sa fi produs sau sa fie de natura sa

produca grave prejudicii beneficiarilor.

d) Nu am fost condamnat , in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti , pentru o fapta

care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea

contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de

care dispunem.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor

legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Page 42: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

3

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea

contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de _____________________ .

Data completarii ............. Operator economic,

...............................

(semnatura autorizata)

Page 43: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

4

Formular nr.2

Operator economic ____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 93(1), art. 94 si art. 96(2)(a) din Regulamentul

(CE) nr. 1605 / 2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene

In calitate de: .............................................................. al .............................................

subsemnatul:.................................................posesor al documentului de

identitate:.................................................eliberat de:......................................la data

de:.............................................cunoscind ca falsul in declaratii este pedepsit in conformitate cu art. 292 din

Codul Penal, declar pe propria raspundere

ca:....................................................................................................................................

nu se afla in niciuna din situatiile prevazute de art. 93(1), art. 94 si art. 96(2)(a) din Regulamentul (CE) nr. 1605

/ 2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, cu modificarile si

completarile ulterioare, respectiv:

• se afla in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de catre tribunal, are incheiate

concordate si-a suspendat activitatea economica, sau fac obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se

afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile

nationale;

• a suferit condamnari definitive pentru o infractiune p rivind conduita profesionala de catre o instanta

judecatoreasca cu putere de res judicata ( ex: condamnare impotriva careia nici un apel nu mai este posibil);

• este vinovata de grave greseli profesionale pe care Autoritatea Contractanta le poate dovedi prin orice mijloace;

• nu si-a indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la asigurarile sociale sau are datorii fiscale, datorii la

contributiile pentru fondul de asigurari pentru somaj si pentru fondul asigurarilor de sanatate, conform

prevederilor legale ale statului in care sunt inregistrati sau cele ale statului in care se afla Autoritatea Contractanta

(Rominia) sau cele ale statului unde urmeaza a fi implementat proiectul;

• a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau

orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatilor;

• este declarata a fi intr-o situatie grava de incalcare contractuala prin neindeplinirea obligatiilor provenind dintr-o

procedura de achizitii sau de alta finantare nerambursabila din fondurile Comisiei Europene;

• este subiect al unui conflict de interese;

Page 44: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

5

• este vinovata de inducerea grava in eroare a Autoritatii Contractante prin furnizarea de informatii incorecte in

cursul participarii la selectia de proiecte sau nefurnizarea informatiilor solicitate;

• se afla intr-una din situatiile de excludere de la procedura de achizitii publice mentionate la art. 93 alin. (1) din

Regulamentul (CE) nr. 1605 / 2002;

• este exclusa de la contracte sau granturi finantate de la buget, pe o perioada maxima de zece ani.

Semnatura: Data:

Stampila

Page 45: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

6

Formular nr.3

Operator economic

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind conflictul de interese

1. Subsemnatul/a__________________, în calitate de _________________________(ofertant/candidat/ofertant

asociat/subcontractant, terţul susţinător), la______________________, în temeiul art.69^1 din OUG nr.34/2006

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului

în declaraţii, următoarele:

nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau

acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea incusiv, ce deţin

funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante;

nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit a) din OUG nr. 34/2006, cu

modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autoritatii

contractante.

2. Subsemnatul/a______________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni

modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie

publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care

însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai _____________ (denumirea şi adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră.

Data completarii ............. Operator economic,

................................

(semnatura autorizata)

Page 46: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

7

Formular nr.4

Operator economic

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind calitatea de participant la procedură

1. Subsemnatul ____________________________(numele în clar al persoanei autorizate), reprezentant

împuternicit al _______________________(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub

sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

________________________ (se menţionează procedura), având ca obiect _______________ (denumirea serviciului

şi codul CPV), la data de _____________________ (zi/lună/an), organizată de __________________(denumirea

autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:

□ în nume propriu;

□ ca asociat în cadrul asociaţiei _________________;

□ ca subcontractor al _________________________;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2. Subsemnatul declar că:

□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta

declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul

în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

Page 47: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

8

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care

însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai _______________________________ (denumirea şi adresa

autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completarii ............. Operator economic,

................................

(semnatura autorizata)

Page 48: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

9

Formular nr. 5

Operator economic

_______________________

(denumirea/numele)

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ________________, reprezentant/reprezentanţi legali al/ai

________________________, întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de

__________________, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ________________ din data de

_____________________, certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din

toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ___________________________, următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate

se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare,

inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul

în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar

putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista

consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte

preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau

intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei

proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea,

cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul

oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul

certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Page 49: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

10

Data completarii ............. Operator economic,

...............................

(semnatura autorizata)

F

Formular nr.6

Operator economic

____________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare ___________________(numărul, data şi locul de înmatriculare /

înregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: _________________________(în conformitate cu prevederile din statutul

propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ___________________________(adrese complete, telefon /

telex / fax, certificate de înmatriculare / înregistrare)

8. Principala piaţa a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

_____________________________________________________________________________

Anul Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala

la 31 decembrie la 31 decembrie

(lei) (echivalent euro)

Page 50: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

11

______________________________________________________________________________

1. AN 1

_____________________________________________________________________________

2. AN 2

_____________________________________________________________________________

3. AN 3

_____________________________________________________________________________

Media:

_____________________________________________________________________________

Data completarii ............. Operator economic,

................................

(semnatura autorizata)

Page 51: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

12

Formular nr.7

Operator economic

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ______________________(denumirea/numele si sediul/adresa

candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca

datele prezentate sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea

contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care

insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze

informatii reprezentantilor autorizati ai __________________ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu

privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Contract

Titlul contractului

Numele

prestatorului

de servicii

Ţara

Valoarea

finală totală a

contractului

(RON)

Proporţia

derulată de

ofertant (%)

Calitatea

ofertantului

Numele /

denumirea

clientului

Originea

finanţării

Date

(început /

sfârşit)

Numele

partenerilor,

dacă este

cazul

Descrierea detaliată a serviciilor prestate de către ofertant în cadrul contractului

Page 52: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

13

Data completarii .............

Operator economic,

..............................

(semnatura autorizata)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau

contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării

Page 53: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

14

Formularul nr.8

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind subcontractantii

Subsemnatul, ______________________________________________ reprezentant al

____________________________________________________________________,

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie pentru atribuirea

contractului de prestari servicii „..............................”, in calitate de autoritate contractanta, in

conformitate cu invitatia de participare nr. _______________ din data de_____________, si tinand cont

de prevederile legislatiei penale aplicabile faptei de fals in declaratii, ca datele prezentate in tabelul de

mai jos sunt reale.

Nrcrt Denumire /nume subcontractant Datele de recunoastere ale subcontractantilor Partea/partile

din contract ce urmeaza a fi subcontractate

Data completarii……………………….

Operator economic

(semnatura autorizata)

Page 54: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

15

Formularul nr.9

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind efectivul mediu anual al personalului angajat

si al cadrelor de conducere

Subsemnatul, _____________________________________________reprezentant imputernicit al

___________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa

candidatului/ofertantului),

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate

in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor

si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din

prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa

furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai_____________________________(denumirea si adresa

autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Anul 1 Anul 2 Anul 3

Personal angajat

Din care personal de conducere

(In cazul solicitarii)

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru

indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completarii ............. Operator economic,

...............................

(semnatura autorizata)

Page 55: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

16

Formular nr.10

Operator economic

____________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre _________________________________(denumirea autoritatii contractante şi adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul _________________(numele în clar al persoanei

autorizate), reprezentant împuternicit al _______________________(denumirea/numele şi sediul/adresa

ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerintele cuprinse în documentatia mai sus

mentionata, sa prestam __________________(denumirea serviciului) pentru suma de/la un tarif de

___________(suma în litere şi în cifre) LEI, reprezentand________(suma în litere şi în cifre) LEI, la care

se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ____________________(suma în litere şi în cifre)

LEI.

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestăm serviciile solicitate.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________(durata în litere şi

cifre) zile, respectiv pana la data de ________________________(ziua/luna/anul), şi ea va ramane

obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea şi semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor

constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,

marcat in mod clar "alternativa";

|_| nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa

constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o

puteti primi.

Data _____/_____/____

Page 56: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

17

_____________(numele persoanei autorizate), în calitate de _____________________(functia)

, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele _________________(denumirea/numele

operatorului economic).

_______________(semnătura)

Page 57: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

18

Formular nr.11

Anexă la formularul de ofertă

Operator economic

____________________

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

LEI

Eveniment Descrierea /serviciului Cantitate (a) Preţ unitar

(fara TVA) (b)

Preţ total (fără

TVA) (a x b) TVA

Vizite de

experienț ă în

Spania 50 tineri

transport de la domiciliu pana la Bucuresti+retur de la aeroport la domiciliu

12 persoane x 1 transport dus-intors/vizita x 5 vizite

transport in Bucuresti hotel - aeroport

12 persoane x 1 transport dus-intors/vizita x 5 vizite

cazare 12 persoane x 1 noapte

/vizita x 5 vizite

pranz 12 persoane x 1 pranz

/vizita x 5 vizite

cina 12 persoane x 1 cina /vizita

x 5 vizite

sala premiere, inclusiv consumabile si dotari 1 sala x 1 zi/vizita x 5 vizite

cazare (international) 14 persoane x 6 nopti/vizita

x 5 vizite

transport (international) 14 persoane x 1 transport dus-intors/vizita x 5 vizite

pranz (international) 14 persoane x 6 pranzuri /

vizita x 5 vizite

cina (international) 14 persoane x 6 cine/vizita

x 5 vizite

transport local (aeroport - hotel -aeroport) (international)

2 transporturi x 14 persoane/vizita x 5 vizite

transport local autobuz (vizite la exemple de bună practică) (international)

1 transport dus-intors x 3 zile/vizita x 5 vizite

Page 58: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

19

Sala sedinte (international), inclusiv cheltuieli cu consumabile si dotari, coffee break in sala

1 sala x 2 zile/vizita x 5 vizite si 1 coffee break/zi x

2 zile/vizita x 5 vizite

translatori / interpreți (international)

1 translator x 5 zile/vizita x 5 vizite

Materiale vizita

mapa 200 pagini/vizita x 20 mape x 5 vizite

traducere, tipărire şi legare materiale / mape

Program

acompaniere

150 tineri

Intrevederi

individuale

Targuri de

locuri de munca

Sala interviu 1 sala interviu x 10

zile/judet x 7 judete

coffee-break

1 coffee-break/zi x 15 participanti/coffee-break x

10 zile/judet x 7 judete

Sala curs, inclusiv consumabile si dotari

1 sala curs x 8 zile/judet x 7 judete

coffee-break

1 coffee-break/zi x 25 participanti/coffee-break x

8 zile/judet x 7 judete

pranz

1 pranz/zi x 25 participanti/pranz x 8 zile/judet x 7 judete

transport participanti

5 transporturi dus-intors x 25

participanti/transport/judet x 7 judete

sala pentru targ joburi, inclusiv consumabile si dotari

1 sala mare x 1 zi/judet x 7 judete

catering 1 pranz/zi x 50 participanti

x 1 zi/judet x 7 judete

transport participanti

1 transport dus-intors x 40 participanti/judet x 7

judete

3 meetinguri de

coordonare

pranz 1 pranz x 20 persoane x 3 meetinguri de coordonare

cina 1 cina x 20 persoane x 3

meetinguri de coordonare

coffee break

1 coffee-break x 20 persoane/meeting x 3

meetinguri de coordonare

Page 59: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

20

cazare

1 noapte cazare x 20 persoane/meeting x 3

meetinguri de coordonare

Transport

2 transporturi x 20 persoane/meeting x 3

meetinguri de coordonare

închiriere sală reuniuni, inclusiv consumabile si dotari

1 sala reuniuni x 1 zi/meeting x 3 meetinguri

de coordonare

Translator

1 translator x 1 zi/meeting x 3 meetinguri de

coordonare

tipărire materiale mape

tipărire şi legare materiale / mape

mapa 20 pagini/meeting x 20 mape x 3 meetinguri de

coordonare

5 grupuri de lucru - plan

actiune

pranz

1 pranz x 20 persoane/grup de lucru x 5 grupuri de

lucru

coffee break

1 coffee-break x 20 persoane/grup de lucru x 5

grupuri de lucru

Transport

1 transport dus-intors x 20 persoane/grup de lucru x 5

grupuri de lucru

Translator 1 translator x 1 zi/grup de lucru x 5 grupuri de lucru

tipărire materiale mape

tipărire şi legare materiale / mape

mapa 20 pagini/grup de lucru x 5 grupuri de lucru

campanie 1: informare loc

de muncă/educație

transport cu avionul

1 transport avion dus-intors x 10 persoane/judet x 4

judete (AB - aeroport CJ, AR - aeroport TM, CJ, IS)

transport cu autobuz aeroport - hotel si retur

1 transport dus-intors x 10 persoane/judet x 4 judete

(AB - aeroport CJ, AR - aeroport TM, CJ, IS)

Page 60: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

21

transport cu masina/tren/alt mijloc de transport

1 transport dus-intors x 10 persoane/judet x 3 judete

(PH, TL, DJ)

transport (închiriere microbuz local)

1 transport microbuz x 5 zile/judet x 7 judete

cazare 6 nopti cazare x 10

persoane/judet x 7 judete

pranz 6 pranzuri x 10

persoane/judet x 7 judete

cina 5 cine x 10 persoane/judet

x 7 judete

coffee-break 5 coffee break-uri x 30

persoane/judet x 7 judete

închiriere sală discuții, inclusiv consumabile si dotari

1 sala x 5 zile/judet x 7 judete

Campania 2 informare reuniune

primari 350 pers

transport cu avionul

1 transport avion dus-intors x 10 persoane/judet x 4

judete (AB - aeroport CJ, AR - aeroport TM, CJ, IS)

transport cu autobuz aeroport - hotel si retur

1 transport dus-intors x 10 persoane/judet x 4 judete

(AB - aeroport CJ, AR - aeroport TM, CJ, IS)

transport cu masina/tren/alt mijloc de transport

1 transport dus-intors x 10 persoane/judet x 3 judete

(PH, TL, DJ)

cazare 1 noapte cazare x 10

persoane/judet x 7 judete

cina 1 cina x 10 persoane/judet

x 7 judete

pranz 1 pranz x 60

persoane/judet x 7 judete

coffee-break 1 coffee-break x 60

persoane/judet x 7 judete

transport primari 1 transport dus-intors x 50 persoane/judet x 7 judete

închiriere sală, inclusiv consumabile si dotari 1 sala x 1 zi/judet x 7 judete

Sesiuni formare 420 pers - transport

3 transporturi x 60 persoane/judet x 7 judete

Page 61: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

22

atragere fonduri

materiale printate

tipărire şi legare materiale 60 mape x 50

pagini/mapa/judet x 7 judete

închiriere sală reuniuni, inclusiv consumabile si dotari

1 sala mare x 3 zile/judet x 7 judete

inchiriere 3 Sali mici, inclusiv consumabile si dotari

3 Sali curs x 3 zile/judet x 7 judete

pranz 4 mese pranz x 60

persoane/judet x 7 judete

coffee-break 3 coffee breakuri x 60

persoane/judet x 7 judete

închiriere microbuz vizite 3 microbuze x 1 zi/judet x 7

judete

Conferința finală 200

participanti

cazare 2 nopti x 200 participanti

transport participanți 1 transport dus-intors x 200

participanti

transport internațional vorbitori, inclusiv aeroport-hotel si invers

1 transport dus-intors x 5 participanti

pranz 2 pranzuri x 200

participanti

cina 2 cine x 200 participanti

pauză de cafea 3 coffee break-uri x 200

participanti

închiriere sală mare, inclusiv consumabile, dotari, echipamente translație, microfoane, translatori EN/RO/FR/ES 1 sala conferinte x 2 zile

materiale printate tipărire şi legare materiale

200 mape x 20 pagini/mapa

TOTAL SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE

NOTĂ; Preţul total, fără TVA, trebuie să se regăsească în formularul de ofertă nr. 10

Page 62: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

23

Data completarii ............. Operator economic,

...............................

(semnatura autorizata)

Page 63: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

24

Formular nr.12

IDENTIFICARE BANCARA

TITULARUL CONTULUI

Denumire completa

Adresa sediului social

Cod poștal

Localitate

Țara

Cod inregistrare TVA

Persoana de contact:

Telefon

Fax

E-mail

TREZORERIE

Denumire

Adresa trezoreriei unde

este deschis contul

Cod poștal

Page 64: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

25

Localitate

Țara

Cod IBAN

Note:Stampila trezoreriei și semnatura

reprezentantului acesteia (obligatorii)

Data si semnatura detinatorului contului

(obligatorii)

Page 65: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

26

Formular nr.13

Operator economic, Inregistrat la sediul autoritații contractante

______________________ nr._________/ __ . __ . 2012

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE A OFERTEI

Catre _______________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind participarea la procedura de atribuire a

contractului_________________________________(denumirea contractului de achizitie)

noi_________________________________(denumirea si numele ofertantului) va transmitem alaturat

urmatoarele:

1. Plicul sigilat si marcat vizibil, continand, in original si intr-un numar de 2 copii:

a) Documentele de calificare;

b) Oferta tehnica;

c) Oferta financiara.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii: _______/_______2012

Cu stima,

Operator economic si numele reprezentantului legal,

____________________

(semnatura autorizata)

Page 66: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

27

Formular nr.14

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul ________________________(numele complet al reprezentantului legal al ofertantului), in

calitate de reprezentant legal al___________________________ (denumirea / numele ofertantului),

imputernicesc prin prezenta pe dl/d-na ___________________________(numele complet al persoanei

desemnate, astfel cum apare in documentul de identitate), posesor/posesoare al/a cartii/buletinului de

identitate / pasaportului nr.__________, seria ___________________, emis la data de

__________________ de catre ______________________________, sa participe din

partea__________________ (denumirea / numele ofertantului) la sedinta de deschidere a ofertelor pentru

procedura de atribuire aferenta contractului sus-mentionat.

Ofertant,

_________________

(numele reprezentantului legal, in clar)

_____________________

(semnatura autorizata)

Page 67: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

MODEL CONTRACT

Contract de servicii

nr.______________data_______________

Articol 1 – Părţile

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de

servicii, cu modificările şi completările ulterioare s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii,

între

____________________________________cu sediul ________________________________ telefon/fax

____________________ număr de înmatriculare _______________________________ cod unic de

înregistrare __________________________________ cont trezorerie

_________________________________deschis la ________________________________ reprezentată

prin______________________________________(denumirea conducătorului),

funcţia_________________________ în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

____________________________________cu sediul ________________________________ telefon/fax

____________________ număr de înmatriculare _______________________________ cod unic de

înregistrare __________________________________ cont trezorerie

_________________________________deschis la ________________________________ reprezentată

prin______________________________________(denumirea conducătorului),

funcţia_________________________ în calitate de Prestator, pe de altă parte.

denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit încheierea

prezentului contract de prestări servicii, în următoarele condiţii:

Articol 2 - Termeni şi definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi definiţi şi interpretaţi astfel:

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, pentru serviciile

efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către Achizitor;

Page 68: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

d) servicii – totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi care fac obiectul

prezentului contract;

e) forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi

prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte

catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind

exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care,

fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din

părţi;

f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;

g) ordin administrativ - orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de Managerul de Proiect, în numele

achizitorului, către prestator privind prestarea serviciilor;

h) act adiţional - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului de prestări

servicii;

i) grafic – planificarea realizării serviciilor care fac obiectul contractului;

j) conflict de interese - înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o

opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde

prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu

posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului.

Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub

autoritatea şi controlul prestatorului;

k) garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către prestator în scopul asigurării

achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului;

l) daune-interese – compensări sau despăgubiri băneşti pe care o parte le poate cere celeilalte părţi, pe

calea instanţei, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea ori executarea defectuoasă sau cu

întârziere a obligaţiilor contractuale;

m) penalitate - despăgubire bănească sau în orice altă valoare patrimonială cuantificată, pe care partea în

culpă urmează să o platească celeilalte părţi, conform legii sau contractului, în caz de neexecutare sau

executare necorespunzatoare a clauzelor contractuale;

n) proiectul – ansamblul de activităţi în legătură cu care sunt prestate serviciile în baza prezentului

contract;

o) managerul de proiect - persoana fizică nominalizată de către achizitor, responsabilă cu coordonarea şi

monitorizarea implementării contractului în numele şi pe seama achizitorului;

Articol 3 - Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Page 69: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în

mod diferit.

3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include achizitorul şi prestatorul aşa cum sunt

nominalizate în contract, persoanele nominalizate de acestea şi societăţile şi companiile, precum şi orice

organizaţie având personalitate juridică care execută activităţi în legătură cu contractul.

3.4. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract .

Articol 4 - Obiectul contractului

4.1. Prestatorul se obligă să presteze ___________________________(denumirea serviciilor), în

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract aşa cum este prevăzut în oferta tehnică, în

perioada convenită şi în conformitate cu celelalte obligaţiile asumate prin prezentul contract, în cadrul

implementării proiectului ______________________________.

4.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

Articol 5 - Preţul contractului

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform

ofertei financiare, este de ___________, din care ____________ lei reprezentând T.V.A. ( 24%) şi nu se

modifică pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

Articol 6. Durata contractului

6.1. Durata prezentului contract începe de la data semnării şi încetează să producă efecte la data de

………………..

6.3. Prezentul contract intra in vigoare de la data semnării lui cu posibilitatea de prelungire, in funcţie de

prelungirea perioadei de implementare a proiectului, prin act adiţional, cu obligativitatea păstrării preţului

din oferta financiară.

Articol 7. Documentele contractului

7.1. Prestatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în ordinea

enumerării, următoarele anexe:

a) Caietul de sarcini

b) Propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) Garanţia de bună execuţie;

d) Lista subcontractanţilor.

7.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de

prioritate stabilită la pct..7.1.

Page 70: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

Articol 8 - Obligaţiile Prestatorului

8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în propunerea

tehnică, anexă la prezentul contract.

8.2. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în prezentul contract cu profesionalismul şi

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

8.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu cerinţele din

caietul de sarcini. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de

prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

8.4. Prestatorul gestionează toate aspectele administrative şi organizaționale pentru realizarea serviciilor

aşa cum sunt prevăzute în oferta tehnică anexă la prezentul contract.

8.5. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele,

echipamentele şi orice alte asemenea cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării

acestora este prevazută în prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

8.6. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de îndeplinire a prezentului

contract.

8.7. Prestatorul se va conforma ordinelor emise de managerul de proiect. Când prestatorul apreciază că

dispoziţiile/instrucţiunile sunt emise cu depăşirea competenţei managerului de proiect ori nu corespund

scopului contractului, va notifica achizitorul, într-un termen de _____ zile de la data primirii

dispoziţiilor/instrucţiunilor. Executarea ordinului nu va fi suspendată prin această notificare.

8.8. Prestatorul trebuie să respecte toate regulile privind promovarea şi identitatea vizuală conform

regulilor POSDRU.

8.9. Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea prezentului contract fără

aprobarea prealabilă a achizitorului şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu

obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract.

8.10. Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii

şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la

libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea

discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă a persoanelor cu dizabilităţi

8.11. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în România şi se

va asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia vor

respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul

în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de

către prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa şi subordonaţii

acestuia.

Page 71: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

8.12. În termen de _____ zile de la semnarea prezentului contract prestatorul comunică achizitorului

numele, prenumele şi datele de contact a persoanei care are calitatea de reprezentant al său cu putere de

decizie în derularea prezentului contract.

8.13 Codul de conduită

8.13.1. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru achizitor

conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu respectarea confidenţialităţii

privind clauzele prezentului contract. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau

serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi

care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Pe perioada executării

contractului, prestatorul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase

dominante în România, respectând totodată şi drepturile omului.

8.13.2. Plăţile către prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate

deriva din prezentul contract, şi prestatorul respectiv, personalul său salariat ori contractat, inclusiv

conducerea sa, nu vor accepta nici un comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de

retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.

8.13.3. Prestatorul şi personalul său salariat ori contractat de acesta vor respecta confidenţialitatea, pe

perioada executării prezentului contract, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi

timp ______ ani după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris

prealabil al achizitorului, prestatorul respectiv personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând şi

conducerea, nu vor comunica timp de _____ oricărei alte persoane sau entităţi, nici o informaţie

referitoare la prezentul contract sau despre care au luat cunoştinţă în perioada derulării acestuia şi nu vor

face publică nici o informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării lui.

Totodată, prestatorul respectiv personalul său salariat ori contractat de acesta nu vor utiliza în dauna

achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor/chestionarelor,

cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului contractului.

8.13.4. Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în

care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului

pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa

unor cheltuieli comerciale neuzuale.

8.14. Conflictul de interese

8.14.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau stopa orice situaţie care ar putea

compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în

mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de

rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în

timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de _____ de la

apariţia acestuia.

8.14.2. Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, persoane fizice

sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în

Page 72: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de

la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii prezentului contract pentru cauză imorală.

8.14.3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea să-i compromită independenţa ori pe cea a

personalului său. În cazul în care Prestatorul nu-şi menţine independenţa, Achizitorul, fără afectarea

dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de

interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract.

8.15. Despăgubiri

8.15.1. Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa achizitorul, pe agenţii şi salariaţii

acestuia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate

din orice acţiune ori omisiune a prestatorului, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv

conducerea, în executarea prezentului contract, inclusiv împotriva oricărei încălcări a prevederilor legale

sau a drepturilor terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală

precum dreptul de autor.

8.15.2. Prestatorul se obligă să plătească daune-interese, cheltuieli, taxe şi cheltuieli de orice natură,

aferente, în situaţia neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract, cu

excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către

achizitor.

8.15.3. Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra Achizitorul, agenţii şi salariaţii acestuia,

pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justiţie, reclamaţiilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din

executarea prezentului contract de către Prestator, în condiţiile în care Prestatorul este notificat de către

Achizitor despre asemenea acţiuni, revendicări, pierderi sau pagube, după ce Achizitorul a luat cunoştinţă

despre acestea; limitarea responsabilităţii nu se va aplica în cazuri de culpă gravă sau neîndeplinirea

intenţionată a obligaţiilor.

8.16. Drepturi de proprietate intelectuală

8.16.1. Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de către prestator sau de către personalul

său salariat ori contractat în executarea prezentului contract vor deveni proprietatea exclusivă a

achizitorului. După încetarea prezentului contract, prestatorul nu va păstra copii ale documentelor şi/sau

materialelor realizate şi nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu prezentul contract fără acordul

scris prealabil al achizitorului.

8.16.2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va face referire la

aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de

achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.

8.16.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală

ori industrială, dobândite în executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusivă a achizitorului,

care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare

Page 73: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate

intelectuală ori industrială.

8.17. Personal şi echipamente

8.17.1. Prestatorul informează achizitorul cu privire la personalul nominalizat în oferta tehnică şi pe care

îl utilizează pentru implementarea prezentului contract, altul decât experţii-cheie ale căror CV-uri fac

parte din oferta tehnică.

8.17.2. Prestatorul prezintă achizitorului în termen de ______de zile de la semnarea prezentului contract,

personalul nominalizat pentru realizarea acestuia. Numirea unor experţi pe termen scurt, care nu au rol

cheie în implementarea prezentului contract sunt nominalizaţi de prestator cu aprobarea scrisă a

achizitorului şi cu respectarea criteriilor stabilite de comun acord cu acesta.

8.17.3. Persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la pct. 8.19.2. şi desfăşoară activitate pentru

realizarea obiectului prezentului contract încep executarea sarcinilor ce le revin potrivit graficului de

activităţi stabilit, în caz contrar, la data sau în perioada notificată prestatorului de către achizitor.

8.17.4. Prestatorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului salariat ori

contractat, echipamentele şi suportul necesar pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor care le revin

în realizarea obiectului prezentului contract.

8.17.5. Misiunile experţilor experti cheie, alti experti se desfăşoară în conformitate cu prevederile

prezentului contract şi în concordanţă cu necesităţile proiectului.

8.17.6.Prestatorul poate propune achizitorului modificări ale graficului de defalcare pe zile lucrătoare

considerate necesare fără însă a modifica totalul om/lună pentru categoria respectivă de experţi. Orice

modificare se realizează cu aprobarea achizitorului. Prestatorul este singurul responsabil pentru

îndeplinirea sarcinilor conform ofertei tehnice şi caietului de sarcini şi de gestionarea corespunzătoare a

bugetului de timp şi financiar.

8.18. Înlocuirea personalului

8.18.1. Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului aprobat fără acordul scris prealabil al

achizitorului. Prestatorul are obligaţia de a propune din proprie iniţiativă înlocuirea personalului aprobat

în următoarele situaţii:

8.18.1.1. în cazul decesului, al îmbolnăvirii sau accidentării personalului;

8.18.1.2. în cazul în care se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv

care nu este sub controlul prestatorului (ex. demisia, etc.).

8.18.2. Pe parcursul derulării prezentului contract, dacă consideră necesar şi, pe baza unei cereri scrise

motivate şi justificate, achizitorul poate solicita înlocuirea unora dintre membrii personalului angajat sau

contractat de prestator dacă activitatea desfăşurată este ineficientă sau nu îşi îndeplinesc sarcinile care le

revin pentru realizarea obiectului prezentului contract.

Page 74: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

8.18.3. În cazul în care un membru al personalului angajat sau contractat trebuie înlocuit, înlocuitorul

trebuie să îndeplinească cel puţin criteriile stabilite prin oferta tehnică şi caietul de sarcini sau pe cele

stabilite de comun acord cu achizitorul, iar remuneraţia ce va fi plătită acestuia nu poate fi mai mare decât

remuneraţia acordată persoanei care a fost înlocuită.

8.18.4. Cheltuielile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă prestatorului. În cazul în

care personalul angajat sau contractat nu este înlocuit imediat şi funcţiile acestuia urmează să fie preluate

după o anumită perioadă de timp de către noul personal achizitorul poate solicita prestatorului să

desemneze un personal care să realizeze temporar activitate pentru realizarea obiectului contactului, în

aceleaşi condiţii prevăzute la pct. 8.18.3., până la sosirea noului personal, sau să ia alte măsuri pentru a

compensa absenţa temporară a acestuia/acestora. Indiferent de situaţie, achizitorul nu va efectua nici o

plată pentru perioada absenţei personalului sau a absenţei înlocuitorului acestuia.

8.18.5. Indiferent de durata perioadei de desfăşurare a activităţilor personalului salariat sau contractat,

prestatorul se va asigura şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintre aceştia să cunoască foarte bine şi să

înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele prezentului contract, cerinţele regulilor şi regulamentelor Uniunii

Europene şi a legislaţiei româneşti relevante, specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare în

cadrul prezentului contract şi a componentei/lor acestuia în care sunt direct implicaţi, precum şi a

responsabilităţilor atribuite.

8.18.6. Prestatorul trebuie să se asigure şi să garanteze că personalul salariat sau contractat pe care îl

propune pentru derularea prezentului contract sunt disponibili pe întreaga perioadă de execuţie a acestuia

şi pentru realizarea activităţilor prevăzute, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe persoană

şi/sau perioada în care acesta îşi desfăşoară activităţile atribuite.

Articol 9 - Obligaţiile achizitorului

9.1. Notifică în scris prestatorului numele reprezentantului managerului de proiect care reprezintă

achizitorul în derularea prezentului contract şi a echipei de implementare a proiectului, şi datele de

contact ale acestora în termen de _____ de la semnarea prezentului contract.

9.2.Transmite prestatorului ordinul administrativ privind începerea executării prezentului contract/a

serviciilor astfel cum sunt prevăzute în caietul de sarcini şi oferta tehnică.

9.3.Stabileşte de comun acord cu prestatorul graficul întâlnirilor echipei de management.

9.4. Monitorizează zilnic desfăşurarea activităţilor prevăzute în oferta tehnică şi caietul de sarcini.

9.5. Achizitorul se obligă să verifice şi să avizeze documentele/materialele realizate de prestator în

derularea prezentului contract în termen de ______ de la înregistrarea la achizitor a acestora.

9.4. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în condiţiile prevăzute la art. ______ din

prezentul contract.

9.6. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta

le-a menţionat in caietul de sarcini şi pe care le consideră necesare îndeplinirii prezentului contract.

Page 75: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

9.7. Achizitorul va pune la dispoziţia prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau documente pe

care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea prezentului contract. Aceste documente vor fi

returnate achizitorului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului.

9.8. Asigură, în Bucureşti, locaţia în care prestatorul urmează să desfăşoare activităţile prevăzute de

prezentul contract.

9.9. Beneficiarul poate modifica atat perioada cat si locatiile de desfasurare a seminariilor de

formare/vizitelor/conferintei/seminariilor cu anuntarea in prealabil a contractorului cu 10 zile inainte;

Articol 10 - Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1. În cazul în care din vina sa exclusivă prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin

contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului ca penalităţi, o sumă

echivalentă cu 0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a

obligaţiilor.

10.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 20 zile de la expirarea perioadei

convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata

neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10.3. Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului

contract.

10.4. Pentru prejudiciul provocat de prestator prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a

obligaţiilor asumate, achizitorul poate percepe daune – interese în condiţiile dreptului comun.

10.5. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului în

condiţiile prevăzute la pct. 10.1.

Articol 11 – Garanţia de bună execuţie a contractului

11.1. Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10%

din valoarea contractului fără TVA. Garanţia de bună execuţie se va constitui prin virarea unui procent de

10% din fiecare plată efectuată de către achizitor într-un cont de garanţie de bună execuţie deschis de

prestator la o bancă acceptabilă din punctul de vedere al achizitorului. Acest cont va fi închis pentru

prestator şi deschis pentru achizitor şi purtător de dobândă în favoarea prestatorului. Viramentele se fac

până la concurenţa sumei totale care reprezintă garanţia de bună execuţie.

11.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în limita prejudiciului

creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii

unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru

prestatorului, precizând totodată obligaţiile ce nu au fost respectate.

11.3. Garanţia de bună execuţie se restituie în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către prestator a

obligaţiilor asumate prin prezentul contract, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra

ei.

Page 76: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

Articol 12. Execuţia contractului

12.1. Perioada de execuţie şi modalităţi de colaborare

12.1.1. Începerea prestării serviciilor prevăzute în prezentul contract se realizează la data primirii

ordinului administrativ transmis de achizitor.

12.1.2. În termen de 5 zile lucrătoare de la data începerii executării prezentului contract, se organizează o

întâlnire de management la care participă managerul de proiect şi membrii echipei de implementare a

proiectului „O piata incluziva a muncii in mediul rural” şi reprezentanţii prestatorului respectiv

reprezentantul cu putere de decizie și experții cheie implicați, pentru stabilirea graficului întâlnirilor

echipei de management cu experţii cheie implicaţi.

12.1.3. Reprezentantul prestatorului, cu putere de decizie, și experții cheie implicați în realizarea

activităţilor prevăzute în oferta tehnică participă la întâlnirile de lucru lunare cu membrii echipei de

implementare a proiectului pentru analiza şi dezbaterea stadiului implementării activităţilor necesare a fi

derulate de către prestator pentru atingerea rezultatelor stabilite în oferta tehnică. Pentru discutarea

anumitor aspecte din procesul de implementare a prezentului contract se pot organiza şi întâlniri

extraordinare.

12.2. Locul de execuţie

12.2.1.Prestatorul desfăşoară activităţile aşa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini şi oferta tehnică la

sediul pus la dispoziţie de către achizitor. Reprezentanţii achizitorului au acces liber în locul/locurile de

prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, respectând instrucţiunile referitoare la

securitatea locaţiei.

12.3.Expirarea perioadei de execuţie

12.3.1. Expirarea perioadei de prestare a serviciilor care fac obiectul prezentului contract este data de

finalizare a acestora prevăzută la art. 6.

12.3.2. În caz de neexecutare a prestaţiilor până la data limită de valabilitate a contractului, executarea

contractului expiră la data limită de valabilitate a acestuia, cu excepţia situaţiilor în care achizitorul a emis

înainte de data limită un nou ordin administrativ către prestator.

12.4.Informarea

12.4.1. Prestatorul va furniza achizitorului, Oficiului European şi/sau Român Antifraudă, Comisiei

Europene sau Curţii Europene sau Române de Auditori, orice informaţie în legătură cu serviciile prestate

şi cu Proiectul, astfel cum Managerul de Proiect poate oricând solicita.

12.5.Verificarea de către organismele CE şi/sau române

12.5.1. Prestatorul va permite Comisiei Europene, Biroului European Antifraudă şi Curţii Europene a

Auditorilor să verifice, examinând pe loc documentele originale, implementarea prezentului contract şi să

conducă un audit complet, dacă e necesar, pe baza documentelor justificative de înregistrare în

Page 77: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

contabilitate, a documentelor contabile şi a oricăror alte documente relevante pentru derularea prezentului

contract.

12.5.2. În plus, Achizitorul va permite Biroului European Antifraudă să realizeze verificări imediate/pe

loc în concordanţă cu procedurile stabilite în legislaţia Comunităţii Europene pentru protejarea intereselor

financiare ale Comunităţii Europene împotriva fraudei şi altor nereguli.

12.5.3 În acest scop, Prestatorul va asigura accesul personalului sau agenţilor Comisiei Europene, ai

Biroului European Antifraudă şi ai Curţii Europene a Auditorilor în locurile unde prezentul contract se

îndeplineşte, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, şi, de asemenea, la toate documentele şi

bazele de date privitoare la administrarea tehnică şi financiară a prezentului contract şi să ia toate măsurile

pentru a le uşura munca. Accesul permis agenţilor Comisiei Europene, ai Biroului European Anticorupţie

şi ai Curţii Europene a Auditorilor trebuie să se realizeze având la bază confidenţialitatea şi respectul faţă

de terţi, fără a aduce prejudicii obligaţiilor ce le revin din legile de stat cărora li se supun. Documentele

trebuie să fie accesibile şi arhivate în aşa fel încât să uşureze examinarea lor.

12.6. Arhiva

12.6.1. Prestatorul va organiza în mod sistematic şi exact arhive şi înregistrări cu privire la Serviciile

prestate de prezentul contract, într-o formă suficientă pentru a stabili cu acurateţe serviciile prestate,

identificate în factura (facturile) Prestatorului.

12.6.2. Prestatorul va permite Managerului de Proiect sau oricărei persoane autorizate de către Achizitor

sau chiar Achizitorului, Comisiei Europene sau Curţii Europene a Auditorilor să inspecteze sau să

auditeze întregistrările şi conturile privind serviciile prestate şi să facă copii ale documentelor, atât în

timpul, cât şi după prestarea/asigurarea serviciilor respective.

12.7. Modificări de natură tehnică în cursul execuţiei contractului

12.7.1. Pe parcursul derulării contractului, achizitorul poate prescrie prestatorului modificări de natură

tehnică sau accepta modificările propuse de prestator.

12.7.2. Aceste modificări nu pot schimba obiectul prezentului contract sau modifica substanţial

caracteristicile tehnice ale ofertei prezentată de prestator în procedura de atribuire a prezentului contract

de prestări servicii.

12.7.3. Prestatorul nu poate aduce nici o modificare la specificaţiile tehnice fără acceptul prealabil al

achizitorului.

12.7.4. Decizia achizitorului privind eventualele modificări va fi notificată spre executare, prestatorului.

Prestatorul poate prezenta eventualele sale observaţii într-o perioadă de____zile .

12.8. Rapoarte intermediare şi finale

12.8.1. Prestatorul trebuie să elaboreze rapoarte intermediare şi un raport final pe perioada executării

contractului. Aceste rapoarte vor cuprinde o parte narativă şi o parte cu date financiare. Formatul acestor

Page 78: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

rapoarte va fi cel transmis prestatorului de către managerul de proiect în perioada de execuţiei a

prezentului contract.

12.8.2. Toate facturile trebuie însoţite de un raport interimar sau final. Structura raportului financiar

interimar sau final trebuie să fie la fel ca şi bugetul prezentat în oferta financiară. Acest raport financiar

trebuie să indice cheltuielile aferente perioadei de raportare, cheltuielile cumulative şi balanţa sumelor

disponibile.

12.8.3. Prestatorul are obligaţia de a prezenta din şase în şase luni, în prima săptămână a lunii, activitatea

derulată în perioada anterioară. Raportul de activitate va fi succint şi va prezenta stadiul de implementare

a activităţilor asumate prin ofertă tehnică şi caietul de sarcini. În eventualitatea identificării unor

întârzieri se vor prezenta cauzele acestora, precum şi soluţiile de remediere a lor. Se va prezenta

activitatea planificată pentru perioada următoare, descrierea detaliată a cheltuielilor aferente activităților

desfășurate și documentele justificative aferente cheltuielilor. Raportul tehnic de prestare a serviciilor nu

reprezintă Raportul final aşa cum este el solicitat în prezentul caiet de sarcini.

12.8.4. Prestatorul trebuie să transmită managerului de proiect Raportul tehnic final de implementare a

contractului cu cel puţin 20 de zile înainte de data de finalizare a perioadei de execuţie a prezentului

contract Raportul final va prezenta detalierea activităţilor realizate pe perioada de implementare a

contractului, probleme întâmpinate şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii viitoare.

12.8.5. Managerul de proiect, precum și echipa de implementare a proiectului, va analiza raportul şi în

cazul în care sunt formulate observații, prestatorul are obligația să îl refacă şi să transmită ultima versiune

a acestuia pentru aprobare în termen de 10 zile de la primirea observațiilor.

12.8.6. Raportul final, va însoți factura finală și va cuprinde detalii tehnice, administrative şi financiare

referitoare la serviciile prestate, precum şi o evaluare a obiectivelor propuse şi a rezultatelor obținute.

De asemenea, raportul va cuprinde o secțiune narativă în care se va descrie în detaliu cum a fost

implementat contractul, precum şi o secțiune financiară în care este prezentată o detaliere a cheltuielilor

efectuate de Prestator. Factura finală va fi însoțită de documentele justificative aferente fundamentării

cheltuielilor, precum și de orice alte documente solicitate de Autoritatea de Management pentru

implementarea Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (conform manualului de

implementare și altor instrucțiuni emise).

12.8.7. Rapoartele vor fi elaborate în limba română şi se prezintă în câte 3 exemplare.

12.9. Transmiterea și aprobarea rapoartelor

12.9.1.Trei exemplare ale documentelor de la punctul 12.8. se transmit managerului de proiect, care are

responsabilitatea verificării și aprobării acestor documente.

12.9.2. Managerul proiectului informează în scris prestatorul despre orice solicitări de clarificare/decizii

privind documentele de la punctul 12.8. în termen de ______ zile de la primirea acestora.

Articol 13 - Recepţie şi verificări

13.1. Natura operaţiilor

Page 79: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

13.1.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea

lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

13.1.2. Operaţiile de verificare cantitativă şi calitativă sunt destinate a permite achizitorului controlul

prestatorului în special în ceea ce priveşte :

a. realizarea activităţilor în conformitate cu prevederile din oferta tehnică şi cerinţele din caietul de

sarcini;

b. realizarea cantitativă a prestaţiilor conform clauzelor prezentului contract.

13.1.3.În cazul în care achizitorul consideră că serviciile prestate sunt neconforme cu prevederile

prezentului contract şi nu pot fi recepţionate, atunci acesta poate respinge prestaţiile, parţial sau total.

13.1.4.În caz de respingere, prestatorul este obligat să remedieze serviciile neconforme în _____ zile de la

primirea notificării din partea achizitorului.

13.2. Recepţia

13.2.1. Achizitorul se pronunţă asupra recepţiei numai pentru documentele şi/sau materialele elaborate în

conformitate cu cerinţele cuprinse în caietul de sarcini şi propunerea tehnică.

13.2.2. Operaţiunile recepţiei implică:

- identificarea documentelor şi/sau materialelor elaborate;

- constatarea eventualelor neconcordanţe faţă de propunerea tehnică;

- constatarea eventualelor deficienţe;

13.2.3. Operaţiunile precizate mai sus fac obiectul unui raport întocmit de către achizitor, semnat atât de

către acesta cât şi de prestator. În cazul în care prestatorul refuză să semneze raportul, se menţionează

acest fapt. O copie a a raportului se va transmite prestatorului în cel mult _____ zi de la data întocmirii.

13.2.4. Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de _____ zile de la data

luării la cunoştinţă a raportului prevăzut la pct.13.2.3.

13.2.5. Procesul - verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către achizitor, sub rezerva

remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate

Articol 14 - Subcontractare

14.1. Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu

subcontractanţii desemnaţi.

14.2. Lista subcontractanţilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la prezentul

contract.

14.3. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

14.4. Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea

sa din contract.

14.5. Orice convenţie prin care Prestatorul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract de

servicii către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.

Page 80: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

14.6. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din

contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul

contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea

acestuia.

14.7. Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau orice

încredinţare a serviciilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului

contract de servicii.

14.8. Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de ._______ zile

de la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

14.9. Prestatorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea

acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

14.10. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte

cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

14.11. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi

Achizitor.

14.12.- Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi şi ale experţilor, agenţilor,

salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experţilor, agenţilor sau salariaţilor

acestuia. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract sau a

angajării de către Prestator a unor subcontractanti pentru desfăşurarea Serviciilor nu va elibera Prestatorul

de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract.

Articol 15. Modalitǎţi de platǎ

15.1 Plata va fi efectuată trimestrial în baza facturilor, a proceselor verbale si a rapoartelor de activitate

emise de către ofertantul câştigător. Rapoartele de activitate trebuie să conţină detalierea activităţilor,

cuantificate.

15.2. La toate facturile care conţin plata salariilor/onorariilor pentru o anumită perioadă, se vor ataşa

timesheet-uri şi rapoarte de activitate aprobate de Autoritatea Contractantă.

15.3. Plata facturii finale va fi condiţionată de îndeplinirea de către Prestator a tuturor obligaţiilor sale în

legătură cu executarea tuturor clauzelor prevăzute de prezentul contract şi de aprobarea de către achizitor

a etapei finale a serviciilor.

15.4. Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat

de comisia de recepţie, care confirmă că serviciile au fost prestate conform prezentului contract.

Articol 16 - Rezilierea contractului

16.1. Rezilierea motivată de evenimente imprevizibile (externe)

16.1.1.Incapacitatea fizică a prestatorului

Page 81: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

16.1.1.1. Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul în caz de incapacitate fizică clară şi durabilă a

prestatorului, situaţie care poate compromite buna executare a prestaţiilor ce fac obiectul prezentului

contract de servicii.

16.1.1.2. Rezilierea nu creează prestatorului, dreptul la o compensaţie.

16.2. Recuperarea pe cale judiciară a creanţelor sau lichidarea judiciară

16.2.1. În cazul în care prestatorul face obiectul unei proceduri de recuperare pe cale judiciară a

creanţelor, achizitorul poate rezilia contractul dacă după notificarea de către administratorul judiciar,

acesta transmite că nu preia obligaţiile prestatorului.

16.2.2. În cazul deschiderii procedurii insolvenţei (lichidare judiciară) împotriva prestatorului, achizitorul

îşi rezervă dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la intenţia de denunţare a

prezentului contract; la data expirării unui termen de 30 de zile de la recepţionarea solicitării achizitorului

de denunţare a contractului şi dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu răspunde, contractul se

consideră denunţat fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară. În

acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului în condiţiile prezentului articol sau până la

data exprimării acordului de către administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la încetarea acestuia.

16.3. Rezilierea din motive ce ţin de execuţia contractului

16.3.1. Dificultăţi în prestarea serviciilor

16.3.1.1. În cazul în care pe parcursul derulării contractului prestatorul întâmpină dificultăţi tehnice

deosebite, pentru a căror rezolvare sunt necesare alte metode şi soluţii tehnice de prestare şi a căror

pondere în contract este semnificativă, achizitorul poate rezilia contractul din proprie iniţiativă sau după

caz, la cererea prestatorului.

16.3.1.2. Dacă prestatorul se află în imposibilitatea de a executa contractul de servicii din motive similare

forţei majore, contractul va fi reziliat.

15.3.1.3. Pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la pct. 8.8., 8.15.2., 8.19.6., 12. 1.3. şi 12.9.3.

16.3.2. Întârzierea ordinului de începere a contractului

16.3.2.1. Dacă rezilierea contractului s-a pronunţat ca urmare a cererii prestatorului în aplicarea

prevederilor pct.13.1, acesta din urmă va beneficia de compensarea cheltuielilor ocazionate de eventuale

investiţii strict necesare efectuate în scopul executării contractului de prestări servicii.

16.3.3. Încetarea executării prestaţiilor

16.3.3.1. În cazul în care încetarea executării contractului s-a produs ca urmare a clauzei 13, achizitorul

va notifica prestatorului, rezilierea contractului.

16.3.3.2. Rezilierea în condiţiile mai sus menţionate, nu creează prestatorului dreptul la eventuale

compensaţii.

Page 82: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

16.3.3.3. Contractul de servicii va înceta de drept dacă în termen _____ zile de la data emiterii ordinului

administrativ de începere, prestatorul nu a demarat prestarea serviciilor în cauză.

16.4. Rezilierea contractului din vina prestatorului

16.4.1. Faţă de cauzele de încetare definite mai sus, Achizitorul poate rezilia prezentul contract cu efecte

depline (de jure) după acordarea unui preaviz de _____ zile Prestatorului, fără necesitatea unei alte

formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile

următoare, dar nelimitându-se la acestea:

16.4.1.1. prestatorul nu execută serviciile prevăzute în prezentul contract cu respectarea reglementărilor

referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a mediului înconjurător;

16.4.1.2. prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în condiţiile şi perioadele stabilite în prezentul contract;

16.4.1.3. prestatorul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă notificării emise de către

Managerul de Proiect care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor

care afectează în mod grav executarea corespunzătoare şi la timp a serviciilor din prezentul contract;

16.4.1.4. prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţii sau instrucţiuni emise de către

Managerul de Proiect;

16.4.1.5. după semnarea contractului, prestatorul cesionează drepturile sale din prezentul contract sau

subcontractează fără a avea acordul prealabil al achizitorului;

16.4.1.6. prestatorul declară, independent de cazurile prevăzute la pct.16.1.1, că nu-şi poate îndeplini

obligaţiile contractuale;

16.4.1.7. după semnarea prezentului contract, prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură

cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

16.4.1.8. după semnarea prezentului contract, se constată că documentele prestatorului depuse în cadrul

procedurii de atribuire a contractului, se dovedesc a nu fi conforme cu realitatea ;

16.4.1.9. împotriva prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire

la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna

intereselor financiare ale CE;

16.4.1.10. prestatorul nu transmite achizitorului modificările care au avut loc în structura organizaţională

care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul prestatorului, cu

excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

16.4.1.11. prestatorul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează

garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

16.4.1.12. valorificarea de către achizitor a rezultatelor prezentului contract de servicii este grav

compromisă ca urmare a întârzierii prestaţiilor din vina prestatorului;

Page 83: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

16.4.2. Cu excepţia situaţiilor prevăzute la pct. 16.4.1.8., 16.4.1.9.,, 16.4.1.10. achizitorul va înştiinţa

prestatorul în legătură cu motivul rezilierii şi va comunica acestuia sancţiunile prevăzute. Prestatorul este

invitat să prezinte observaţiile sale cu privire la sancţiunile notificate.

16.4.3. Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acţiona

prestatorul, civil sau penal

Articol 17. Forţa majoră

17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

17.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

17.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în

mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării

consecinţelor.

17.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 3 luni, fiecare

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca

vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17.6 Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de servicii de către oricare din părţi situaţia

în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data

semnării acestuia de către părţi.

17.7 Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în

măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract este

rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora penalităţi pentru

plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către Prestator pentru neexecutare, dacă,

şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei

majore.

17.8 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea

obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata estimată şi efectul probabil

al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale Managerului de proiect,

Prestatorul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza prezentului contract în măsura în care acest

lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea

obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. Prestatorul nu va utiliza asemenea

mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale Managerului de Proiect.

Articol 18. Comunicări

Page 84: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

18.1 În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este

valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului

contract.

18.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu

confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe

această confirmare.

18.3 Dacă notificarea se trimite prin telex, fax sau e-mail ea se consideră primită în prima zi lucrătoare

după cea în care a fost expediată.

18.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin

intermediul uneia din modalităţile prevăzute la punctele precedente.

Articol 19. Alte clauze

19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adiţional, cu excepţia clauzei de la art. 5 din prezentul contract.

19.2. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se realizează în baza unei notificări care se

comunică părţii în cel mult ______ zile de la data apariţiei care impune modificarea.

19.3. Nici o solicitare de prelungire a perioadei de execuţie nu poate fi transmisă după expirarea perioadei

de execuţie a prestaţiilor.

19.4. Nu sunt acceptate modificări ale clauzelor care duc la scăderea calităţii prestării serviciilor astfel

cum au fost prevăzute în oferta tehnică şi caietul de sarcini.

19.5. . Titlurile şi subtitlurile prezentului contract nu vor afecta în nici un fel interpretarea prezentului

contract.

Articol 20. Soluţionarea litigiilor

20.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea

prezentului contract.

20.2. Dacă, după 5 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc sa rezolve în

mod amiabil o divergenţă contractuală survenită, fiecare parte poate solicita ca disputa să fie soluţionată

de către instanţele judecătoreşti competente din România.

Articol 21 LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

20.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

Articol 22. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

Page 85: OPIS CONTRACT DE SERVICII · 2019-02-05 · contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata

22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi .............. prezentul contract în 2 exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,