Dict Term Lingv RaduVulpe

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  1/105

  Universitatea Liber Interna ional din Moldova

  Institutul de Cercet ri Filologice i Interculturale

  Zinaida Radu, Ana Vulpe

  Di c   ionar de termeni l ingvi st i ci

  român-francez

  Chiinu, ULIM 2012

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  2/105

   2

  Recomandat spre publicare de Senatul Universitii LibereInternaionale din Moldova.(proces verbal nr. 06 din 26 septembrie 2012)

  Responsabil de ediie: Ana Guu, prof.univ. dr., prim-vicerector,ULIM

  Recenzeni: Ion Manoli, prof. univ.dr. habilitatAna Mihalachi, conf. univ. dr.Victor Until, conf. univ. dr.

  Machetare computerizat: Margarita Daver, Mihai RaduCoperta: Galina Prodan

  Zinaida Radu, Ana VulpeDicionar de termeni lingvistici român-fracezDicionar de termeni lingvistici român-fracez/Univ. Liber  Intern.din Moldova/Institutul de Cercetri Filologice i Interculturale,Responsabil de ediie.: Ana Guu – Ch.: ULIM, 2012 - p.

  Tit., text paral.: lb. rom.- lb.franc. – 100 ex.ISBN 978-9975-124-15-7.81'374.2'1=135.1=133.1R 17

  © ICFI, 2012Institutul de Cercetri Filologice i Interculturale/Institute ofPhilological and Intercultural ResearchesAddress/Adresa: MD 2012, Chiinu, 52 Vlaicu Pârcalab StreetTel.: + (3732) 20-59-26,Fax : + (3732) 22-00-28site: icfi.ulim.md; e-mail: [email protected]

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  3/105

    3

  Termenii sunt cheia de bolt a unei analize lingvistice

  Pentru a efectua o analiz  corect, pertinent i, prin

  urmare, credibil, a unei realiti reale sau imaginare, în cazulnostru, a realitii lingvistice (cuvânt vs enun    - propozi  ie - fraz  vs text   etc.), cercettorul are nevoie de un ansamblu determeni, de anumite “cuvinte sau grupuri de cuvinte cu osemnificaie strict delimitat în interiorul unui sistem concret denoiuni” (J. Dubois et al.  Dictionnaire de linguistique. Paris :Larousse, 1973, p. 486). Autorii afirm  pe bun  dreptate înacest context c  „Fiecare coal  lingvistic  îi constituie oterminologie proprie, particular , mai mult sau mai puincomplet i specific; nu exist tiin  f   terminologie”(ibidem). i aceasta deoarece apar noi idei, noi viziuni asupraunui fenomen, apar noi aspecte ale obiectului de studiu isavantul încearc  s  aduc  lumina necesar   asupra noilorrealiti, fapt ce condiioneaz, bineîneles, noi modaliti dedenominare.

  i cu cât acest set de termeni este mai complet, cu atât maiexact, mai plenar reute cercettorul s denumeasc realitatea

  nou creat  sau altfel vzut, cu atât mai clar apare aceast realitate în faa cititorului.

  De obicei, fiecare coal  lingvistic  de anvergur   –structuralismul distribuional (J. Dubois, L. Ilia .a.),structuralismul funcional (A. Martinet, Gr. Cincilei . a.),

   psiho-sistematica i psiho-mecanica francez (G. Guillaume, G.Moignet, C. Bureau . a) i-au creat terminologia proprie i aureuit pe aceast  cale si delimiteze câmpul conceptual,

  întemeindu-i astfel teoriile. Este greu astzi s vorbeti desprestructura semantic  a unei uniti lexicale f   termenii sem,semem, hiperonim / hiponim, semasiologie / onomasiologie,

   paradigmatic / sintagmatic .a. Dup cum arat numeroaselestudii ale prof. Gr. Cincilei, unitile minimale semnificative îidefinesc realitatea graie seriei terminologice monem, temem,sintem, f   de care sintematica limbii nu mai poate ficonceput ca disciplin aparte a aspectului de form a realitii

  lexicale.

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  4/105

   4

  i, în sfâr it, dar nu i la urm, în lingvistica sau gramaticatextului literar, care studiaz  în mod special unitatea maximal de discurs, specificând fenomenele de coeziune  i coeren  ,

  deixis, anafor  i catafor  , tem i rem , textualitate, conector,enun  are  i a., toi aceti termeni, ca i muli alii, reprezint anumite jaloane lsate de promotorii lor pe parcursul trecerii întimp a gândirii tiinifice; ei reprezint, de asemenea, clare

   perspective de gândire i interpretare teoretic  a realitiilingvistice.

  Urmrind specificul de funcionare a lexicului terminologic,se creeaz uor impresia c uneori nu atât specialistul lingvist

   propune termenii, ci însi concepia lui cere termenul sautermenii respectivi. Termenii subduc  ie, inciden  , cronogenez . a. sunt intim legai de concepia psiho-sistematic  a lui G.Guillaume, ei arat  limitele i posibilitile explicative aleîntregii teorii guillaumiene.

  O bun parte din termenii care la început erau “cantonai”într-un domeniu conceptual concret i erau “comoara” uneisingure coli lingvistice, deseori îi lrgesc considerabil sferelede funcionare i pot funciona în diferite tipuri de context

  lingvistic. Este vorba în cazul dat de aa termeni lingvistici catrop, compunere, corela  ie . a. care sunt la îndemâna celui mailarg cerc de specialiti i vorbitori.

  Un dicionar de termeni lingvistici este opera unorspecialiti temerari. Mai întâi, el este orientat spre un cercettormai mult sau mai puin specializat i pune la îndemâna

   persoanelor care fac deja studii lingvistice sau literare i au unanumit nivel de cultur   lingvistic. Alctuitorii acestui tip de

  dicionare vor contura i vor alege cât mai exact i mai deplinfenomenul sau realitatea lingvistic tratat.Mai apoi specialitii lexicografi de dicionare bilingve pun

  “fa în fa” uniti terminologice din limbi diferite, fie chiar idin limbi înrudite i astfel ei braveaz multe pericole de ordinconceptual, tradiional i metodologic. Termenii fixai într-undicionar bilingv lingvistic cer nu numai s  contureze cât maiexact, mai deplin un anumit fenomen sau o anumit  realitate

  lingvistic din cele dou limbi, dar i s in cont de gradul decoinciden  al acestora, s  respecte gradul de coinciden  al

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  5/105

    5

  celor dou  tradiii lingvistice, al modalitilor de abordareconceptual din ambele universuri de activitate cognitiv. Dreptexemplu în aceast  privin  poate fi citat termenul atribut   din

  gramatica limbii române i echivalentele lui din gramaticalimbii franceze. Nu vom sc pa din vedere nici aspectul didactic al lexicului

  terminologic. Lexicul terminologic leag  dou  tipuri deactiviti distincte, i anume lingvistica (tiina despre limb) ididactica (tiina despre metodele de predare). i aceasta însura în care termenii contribuie concomitent atât la oînelegere i tratare maximal adecvat a realitii examinate, câti la o expunere nonechivoc i exhaustiv a acestei realiti laorele de curs. Anume în acest ultim aspect a i fost conceput,

   bineîneles, lucrarea de fa, anume din acest ultim aspect ivedem importana i perspectivele deschise de  Dic  ionarul determeni lingvistici român-francez  al doctorilor în filologie Z.Radu i A. Vulpe, autoare a mai multor lucr ri lexicografice devaloare.

  La captul acestor câteva rânduri vom exprima sincerasperan c  Dic  ionarul de termeni lingvistici român-francez va

   permite utilizatorilor s trateze cu succes realitatea lingvistic i devin cartea necesar  i dorit a tuturor celor care merg dejasau se afl la începutul drumului lung i plin de dulci surprize,de împliniri plenare pe care le poate da o adevrat  cercetarelingvistic.

  Anatol Lena,doctor în filologie, USM

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  6/105

   6

  Prefa 

  Fiecare tiin în parte dispune de un aparat terminologicspecific, care nu este i nici nu poate fi inclus în totalitate îndicionarele obinuite generale. Or, terminologiile pe domeniiconstituie obiectul dicionarelor speciale. În ultimii ani s-aînregistrat o cretere sporit  a acestui gen de dicionare i înspecial de tip bilingv, situaie explicat  i prin faptul c  laetapa actual tiinele, inclusiv cele umaniste, se dezvolt 

  vertiginos, achiziionând noiuni tiinifice noi. Dicionarul defa vine s completeze, prin orientarea sa, irul dicionarelordomeniale bilingve. El îi propune drept scop esenial s satisfac necesitile, în primul rând, ale celor legai nemijlocitde sfera lingvisticii române i franceze, specialitilor înmaterie, dar i traductorilor, profesorilor, studenilor, eleviloretc.

  Fiind elaborat  pe baza unor dicionare de terminologielingvistic, explicative, a literaturii de specialitate, dicionaruleste unul de propor ii relativ mici, înglobând circa 4000 determeni i îmbinri terminologice din domeniile lingvisticiigenerale, fonetic, lexicologie, stilistic, semantic,traductologie, morfologie, sintax, ortografie, punctuaie.

   Numrul de sintagme, menit s  ilustreze folosirea unui saualtui termen, difer  de la caz la caz, în funcie de capacitatealor combinatorie. Fiecare termen, atât din limba-surs, cât idin limba de intrare, are indicat  clasa lexico-gramatical 

  reia îi apar ine.Lucrarea are un caracter pragmatic, fiind un instrument de

  lucru util pentru cei interesai, întrucât constituie un sprijinimportant în efectuarea diverselor activiti didactice, deanaliz  contrastiv, de traducere, de scriere corect  etc. Eacontribuie, într-o anumit  msur , i la asimilarea,reglementarea i propagarea inventarului terminologic ce inede sfera lingvisticii române i franceze.

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  7/105

    7

   Autoarele

  LISTA ABREVIERILOR

  adj.  adjectivadv.  adverbcol. colectivconj.  conjuncie

  dim. diminutivetc. etcetera f. (substantiv) feminin fig. figurat fon. fonetic gram. gramatic imp. imperfect

  impers. impersonalind. indicativinterj. interjecieinterog. interogativinvar. invariabilitr. intranzitivînv. învechitlingv. lingvistic 

  livr. livrescloc. locuiunem. (substantiv) masculinn. (substantiv) neutruneg. negativnehot.  nehotrâtnum. numeralord. ordinal peior.  peiorativ

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  8/105

   8

   pers.  personal, persoan  pf.  perfectiv pl.  plural

   poet.  poetic pop.  popular pos.  posesiv pref.  prefix prep.  prepoziie pron.  pronume, pronominalrf. reflexivsg. singularsup. superlativtr. tranzitivv. vezi

  SEMNE CONVENIONALE

  În dicionar sunt utilizate urmtoarele semneconvenionale:

  Tilda (~) înlocuiete cuvântul-titlu în întregimesau numai partea cuvântului ce se afl înaintea barei.

  Bara (/) separ  partea invariabil a cuvântuluide cea care se modific.

  Dou puncte (:) semnaleaz c titlul articolului

  (adic  cuvântul-titlu) se utilizeaz  doar într-o anumit îmbinare.

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  9/105

    9

   

  ALFABETUL ROMÂNESC

  Aa   Ââ Bb Cc Dd Ee Ff

  Gg Hh Ii Îî Jj Kk Ll Mm Nn

  Oo Pp Qq Rr Ss   Tt   Uu

  Vv Ww Xx Yy Zz

  ALFABETUL FRANCEZ

  Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg

  Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn

  Oo Pp Qq Rr Ss Tt

  Uu Vv Ww Xx Yy Zz

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  10/105

   10

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  11/105

    11

   A

  abátere f. ~ de la regul 

  aberánt adj.ablatív n . 

  ~ absolutabreviatív adj.abreviére f.

  absolút adj.superlativ~timpuri ~e

  abstráct adj., n. substantiv ~~ verbal~ al calitaiifraza ~ 

  abstractizáre f. 

  ~ lexical abundén  f.accént n. 

  ~ liber~ fix~ ascendent -descendent~ de intensitate

  (dinamic, silabic,expirator)~ sintactic~ logic~ muzical (melodic)~ ascuit~ circumflex~ grav

  ~ tonic

  écart m., déviation f. ~ de la règle

  aberrant adj. ablatif m. 

  ~ absoluabréviatif adj.abréviation f.

  absolu adj.superlatif ~temps ~s

  abstrait adj.,m. substantif ~ ~ verbal~ de la qualité

   phrase ~e abstraction f. 

  ~ lexicaleabondance f.accent m. 

  ~ libre~ fixe~ ascendant –déscendant~ d’intensité

  (dynamique, syllabique,expiratoire)~ syntactique~ logique~ musical (mélodique)~ aigü~ circonflexe~ grave

  ~ tonique

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  12/105

   12

  ~ de periferie~ strin

  a accentuá tr.

  accentuáre f. accentuát adj. vocal  silab ~ pronume personal ~

  accépie f.~ proprie~ figurat 

  accidént n ~ fonetic 

  acomodáre f. acórd n. 

  ~ gramatical~ dupa ineles~ prin atractie~ participiului trecut

  acrofoníe f.acroním n. actánt m. aciúne f. 

  verb de ~actív adj.

  fraz ~ acumuláre f.

  acústic adj.segment ~ actualizáre f.actualizatór m.a actualizá tr. acuzatív n. 

  ~ cu infinitiv

  ~ neutraladapt/áre f  .

  ~ faubourien~ étranger

  accentuer tr.

  accentuation f.accentué adj. voyelle ~esyllabe ~e

   pronom personneltonique, disjoint

  acception f., sens m. ~ propre~ figuré

  accident m.~ phonétique

  accomodation f. accord m. 

  ~ grammatical~ ad sensum; syllepse f. ~ par attraction~ du participe passé

  acrophonie f.acronyme m.actant m. action f. 

  verbe d’~actif adj.

   phrase ~iveaccumulation f.

  acoustique adj.segment ~ actualisation f.actualisateur m.actualiser tr.accusatif m. 

  ~ accusativus cuminfinitivo

  ~ neutreadaptation m.

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  13/105

    13

  tehnica ~riia aderá itr. aderént adj. 

  adjectív n. ~ motenit~ împrumutat~ denominativ~ adverbial~ pronominal~ verbal~ concret~ abstract~ simplu~ compus~ variabil~ invariabil~ calificativ~ determinative~ articulat~ nearticulat

  ~ antepus~ postpus

  adjectiváre f  . adjectivizáre f. adjonciúne f. adstrát n . advérb n. 

  ~ mostenit~ împrumutat~ creat~ denominativ~ concret~ abstract~ simplu~ compus

  ~ de cantitate~ de intensitate

  technique d’~adhérer tr. adhérent adj.

  adjectif m. ~ hérité~ emprunté~ dénominatif~ adverbialisé~ pronominal, possessif~ verbal~ concret~ abstrait~ simple~ composé~ variable~ invariable~ qualificatif~ déterminatif~ articulé~ nonarticulé

  ~ antéposé~ postposé

  adjectivation f. adjectivisation f. adjonction f., ajout m. adstrat m. adverbe m. 

  ~ hérité~ emprunté~créé~ dénominatif~ concret~ abstrait~ simple~ construit, composé

  ~ de quantité~ d’intensité

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  14/105

   14

  ~ de afirmare~ de îndoial ~ de ordine

  ~ de mod~ de loc~ de timp~ de concesie~ de negare~ pronominal~ pronominal~demonstrativ~ pronominal~ interogativ~ pronominal relativ~ pronominal nedefinit~ pronominal negativ~ nonpronominal

  adverbiál adj.locutiune ~ 

  adverbializáre f. 

  adversatív adj. conjucie ~a

  afectáre f.afectív adj.aferéz  f.afirmatív adj.

  fraz ~ afirmáie f. 

  afíx n. ~ derivativ

  ~ lexical~ gramatical~ proclitic~ enclitic

  afixál adj.

  transformare ~ afixáre f. 

  ~ d’affirmation~ de doute~ d’ordre

  ~ de mode, de manière~ de lieu~ de temps~ de concession~ de négation~ pronominal~ pronominal~démonstratif~ pronominal~ interrogatif~ pronominal relatif~ pronominal indéfini~ pronominal négatif~ nonpronominal

  adverbial adj. locution ~e

  adverbialisation f. 

  adversat/if adj. conjonction ~ive

  affectation f. affectif adj.aphérèse f. affirmat/if adj.

   phrase ~iveaffirmation f.

  affixe m. ~ dérivationnel, dedérivation~ lexical~ grammatical~ proclitique~ enclitique

  affixal adj.

  transformation ~eaffixation f. 

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  15/105

    15

  afonizáre f.aforízm n.africát  f.

  agént m. complement de ~aglomerát n. 

  ~ semanticaglutinánt adj.

  limbi ~eaglutináre f. agnosticísm n.agnozíe f.agrafíe  f.agramaticál adj.agramaticalitáte  f. agramatísm n. albanéz adj.,  f. 

  limba ~ a vorbi ~a

  alexie f. 

  ~ literal ~ verbal ~ frastic 

  alineát n.alfabét n 

  ~ fonetic~ grec~ latin

  ~ chirilicalegoríe f.algorítm m.aliteráie f.alocutór m.alofón m. alomórf m. alteráre f. 

  alternán  f. ~ vocalic 

  aphonisation f.aphorisme m.affriquée f.

  agent m. complément d’~agglomérat m. 

  ~ sémantiqueagglutinant adj. 

  langues ~esagglutination f. agnosticisme m.agnosie f.agraphie f.agrammatical adj.agrammaticalité f.agrammatisme m. albanais adj., m.

  langue ~e parler l’~ 

  alexie f.

  ~ littérale~ verbale~ phrastique

  alinéa m.alphabet m.

  ~ phonétique~ grec~ latin

  ~ chyriliqueallégorie f.algoritme m.allitération f.allocuteur m.allophone m. allomorphe m. altération f. 

  alternance f. ~ vocalique

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  16/105

   16

  ~ consonantic alúzie f.

  ~ mitologic 

  ~ istoric ~ nominal alveolár adj.álveo-palatál adj.amalgám n. ambiguitáte f. 

  ~ semantic ambíguu adj. 

  termen ~americanísm n.amplificáre f.anacolút n. anáfor  f. anacronísm n. anafóric adj. 

  cuvânt ~anagrám  f. 

  analécte f. pl. analític adj. 

  limba ~ analitísm n .a analizá tr. 

  ~ o propozitieanalíz  f.

  ~ semic 

  ~ fonetic ~ fonologic ~ lexical ~ semantic ~ gramatical ~ morfologic ~ sintactic ~ structural 

  ~ componential ~ stilistic 

  ~ consonantiqueallusion f.

  ~ mythologique

  ~ historique~ nominale alvéolaire adj.alvéo-palatal adj.amalgame m.ambigüité f .

  ~ sémantiqueambigü adj.

  terme ~américanisme m.amplification f. anacoluthe f.anaphore f. anachronisme n.anaphorique adj.

  mot ~anagramme f.

  analectes m. pl. analytique adj.

  langue ~ analytisme m. analyser tr. 

  ~ une propositionanalyse f.

  ~ sémique 

  ~ phonétique~ phonologique~ lexicale~ sémantique~ grammaticale~ morphologique~ syntaxique~ structurale

  ~ componentielle~ stylistique

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  17/105

    17

  analogíe f. ~ formal ~ semantic 

  anaptíx  f. anastróf   f. anáforá f.

  ~ asociativ ~ nominal 

  anchetatór m. anchét  f. 

  ~ lingvistic ~ dialectal 

  anglicísm n.~ legitim~ nelegitim 

  animát adj. substantiv ~

  anexiúne f.anomalie f.anotáie f.

  antanacláz  f.antapodóz  f.antecedént adj.antipenúltim adj.antepúnere f. anticipáre f  . antifráz  f. antoním n.

  ~e absolute~e pariale~e complementare~e gradabile~e reciproce

  antonimíe f.antisimetríe f.antitéz  f.

  antroponím n.antroponímic n. 

  analogie f.~ formelle~ sémantique

  anaptixe f.anastrophe f.anaphore f.

  ~ associative~ nominale

  enquêteur  m.enquête f.

  ~ linguistique~ dialectale

  anglicisme m.~ légitime~ illégitime

  animé adj.substantif ~ 

  annexion f.anomalie f.annotation f.

  antanaclase f. antapodose f.antécédent adj.antépénultième adj.antéposition f.anticipation f.antiphrase f.antonyme m.

  ~s absolus~s partiels~s complémentaires~s gradables~s réciproques 

  antonymie f.antisymétrie f.antithèse f.

  anthroponyme m.anthroponymique n.

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  18/105

   18

  antroponimíe f. antroponomástic  f. aórist m. 

  aparént adj. apelativ n. apertúr  f  .apicál adj.apocóp  f  . apodóz  f  . apofoníe  f.apologíe f.apostróf n . apozí ie f  . 

  ~ simpl ~ dezvoltat 

  arbitrár adj.semn ~

  arealogíe f. argóu n.argumentatív adj.

  arhaísm n. ~ lexical

  arhifoném n .arhisemém n.arhigén n. arhilexém n arhisemém n. armeán/  adj.,  f.

  limba ~ a vorbi ~aaromân/  adj.,  f.

  a vorbi ~aartícol n.

  ~ contractat~ hotrât~ nehotrât

  ~ posesiv~ demonstrativ

  anthroponymie f.antrhoponomastique f.aoriste m.

  apparent adj.appellatif m.aperture f.apical adj.apocope f.apodose f.apophonie f.apologie f.apostrophe f.apposition f.

  ~ simple~ développée

  arbitraire adj.signe ~ 

  aréologie f.argot m.argumentatif adj.

  archasme m.~ lexical

  archiphonème m.archisémème .archigenre m.archilexème m.archisémème m.armeni/en adj., m.

  langue ~enne parler l’~aroumain adj., m.

   parler l’~article m.

  ~ contracté ~ défini~ indéfini

  ~ possessif~ démonstratif

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  19/105

    19

  ~ proclitic~ enclitic~ partitiv

  ~ de dictionar~ zeroarticuláre f.

  ~ dubl articulát adj . 

  vorbire ~ ascendént adj. 

  diftong ~asemántic adj.asiguráre f.asimiláre f  .

  ~ de calitate ~ fonetic ~ vocalic ~ consonantic ~ progresiv ~ regresiv 

  ~ par1ial ~ total ~ reciproc 

  asimiláie f. asonán  f  .aspirát adj.aspéct n. 

  ~ul verbului

  ~ durativ~ momentanasterísc n. asurzíre f.atemátic adj.atlás n. 

  ~ lingvistic~ dialectal

  atón adj. forma ~ a

  ~ proclitique~ enclitique~ partitif

  ~ de dictionnaire~ zéroarticulation f.

  double ~ articulé adj.

  langage ~ ascendant adj.

  diphtongue ~easémantique adj.assurance f.assimilation f.

  ~ de qualité ~ phonétique~ des voyelles~ des consonnes~ progressive~ régressive

  ~ partielle~ totale~ réciproque

  assimilation f.assonance f.aspiré adj.aspect m.

  ~ du verbe 

  ~ duratif~ momentané, perfectifastérisque n.assourdissement m .athématique adj.atlas m.

  ~ linguistique~ dialectal

  atone adj., conjoint adj.forme ~ du pronom

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  20/105

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  21/105

    21

   B

  balcanísm n.balcaníst  m.balcanístic  f.balcanológ m. balcanologíe  f. banc  f.

  ~ de date barbarísm n.

  básic n.

  básic-english m.

  básic-french m.báz  f. 

  ~ terminologic 

  ~ de articulaie~ dialectal ~ de formare~ de date

  bielorús/  adj.,  f.limba ~a vorbi ~a

  bilabiál adj.

  bilingvísm n.binár adj.bivalént adj.brahilogíe  f. brevelocvén  f.bucál adj.

  cavitate ~ bulgár/  adj.,  f.

  limba ~a vorbi ~a

   balkanisme m.,  balkaniste m.  balkanistique f. balkanologue m. balkanologie f. banque f.

  ~ de données barbarisme m., faute grave de

  langage langage symbolique accessible

  anglais de base, langueartificiellefrançais de base, élémentaire

   base f.~ terminologique

  ~ articulatoire~ dialectale ~ de formation~ de données

   biélorusse adj., m.langue ~

   parler le ~ bilabial adj.

   bilinguisme m. binaire adj. bivalent adj. brachylogie f.  brévéloquence f.  buccal adj

  .cavité ~e bulgare adj., m.

  langue ~ parler le ~

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  22/105

   22

  burlésc adj.  burlesque adj.

  D

  dác  f. limba ~

  dacoromân adj. , m. dalmát  f.

  limba ~ datív n. 

  ~ adnominal~ etic~ posesiv~ neutru

  a decliná tr. declináre f. 

  ~ articulat ~ nearticulat 

  sistem de ~decodár/e f. 

  ~ ea unui mesajdecodificáre f. defectív adj. 

  verb ~defiguráre f.

  ~ a unui text

  a unei expresiidefiní ie f. ~ semantic ~ analitic 

  degramaticalizáre f. deíctic adj. 

  cuvânt ~delexicalizáre f  .

  demotiváre f. denazalizáre f. 

  dace m. langue des Daces 

  daco-roumain adj. , m. dalmate m.

  langue ~datif m. 

  ~ adnominal~ éthique ~ possessif~ neutre

  décliner tr. déclinaison f. 

  ~ articulée~ non-articulée

  système de ~decodage m. 

  ~ d’un messagevoir decodare f. défectif adj.

  verbe ~défiguration f:. 

  ~ d’un texte d’une expressiondefinition f. ~ sémantique~ analytique

  dégrammaticalisation f.déictique adj.

  mot ~déléxicalisation f. 

  démotivation f. dénasalisation f. 

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  23/105

    23

  denominatív n. termen ~verb ~

  denomináie f. denotáre f. denotát adj. denotatív adj.

  sens ~funcie ~ 

  denotáie f. denumíre f. densitáte f.depalatalizáre f.dependént adj. 

  propoziie ~ dependén  f. 

  ~ sintactic ~ unic ~ multipl 

  depreciatív adj.,  f  . 

  cuvânt ~ nuana ~ 

  deraiére f.~ lexical 

  deriváre f. ~ afixal ~ proprie~ improprie

  ~ progresiv ~ regresiv ~ parasintetic ~ sinonimic ~ sufixal ~ invers ~ prefixal 

  derivát n. 

  ~ moional~ regresiv

  dénominatif m. terme ~verbe ~

  dénomination f. dénotation f. dénoté adj.dénotat/if adj. 

  sens ~fonction ~ive

  dénotationdénomination f. densité f.dépalatalisation fdépendant adj. 

   proposition ~edépendance f. 

  ~ syntaxique~ unique~ multiple

  dépréciat/if adj., m.

  mot ~nuance ~ive

  déraillement m.~ lexical

  dérivation f. ~ affixale~ propre~ impropre

  ~ progressive~ regressive~ parasynthétique~ synonymique~ suffixale~ inverse~ préfixale

  derivé m. 

  ~ flexionnel~ régressif

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  24/105

   24

  derivatív adj. afix ~

  derivát adj. 

  form ~ sens ~derivaionál adj.

  câmp ~descifráre f.descentráre f.decodáre f.descriére f. 

  ~ lingvistic ~ semantic ~ structural 

  desemantizáre f. descriptivísm n. desinén  f. 

  ~ cazual ~ zero

  destinatár m.

  determinánt m. ~ posesiv~ demonstrativ~ concret~ abstract~ proclitic~ enclitic

  determinát m. 

  determinatív n ., adj. adjectiv ~deverbál n .

  substantiv ~deverbalizáre f. deviére f.dezambiguizáredeziotacizáre f.

  diacroníe f. 

  dérivatif m. affixe ~

  dérivé adj. 

  forme ~esens ~dérivationnel adj.

  champ ~déchiffrement m.décentrement m.décodage m.description f. 

  ~ linguistique~ sémantique~ structurelle

  désémantisation f. descriptivisme m. désinence f. 

  ~ casuelle~ zéro

  destinatare m.

  déterminant m. ~ possessif~ démonstratif~ concret~ abstrait~ proclitique~ enclitique

  déterminé m. 

  déterminatif m., adj. adjectif ~déverbal m. 

  substantif ~déverbalisation  f.déviation f. désambiguisation f.désiotacisme m.,désiotisation f.

  diachronie f. 

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  25/105

    25

  dialéct n . ~ convergent~ divergent

  dialectál adj .expresie ~ form ~ 

  dialectísm n. dialectológ m .dialectológic adj. dialectologíe f.dialóg n.dialogísm n.diatéz  f. 

  ~ activ ~ pasiv ~ reflexiv 

  dicotomíe f. dictáre f. dictón n. dície f. 

  dicionár n . ~ monolingv~ bilingv~ plurilingv~ explicativ~ etimologic~ enciclopedic~ academic

  ~ lingvistic~ analogic~ ideografic~ general~ ortografic~ de dificulti~ de sinonime~ de antonime

  ~ frazeologic

  dialecte m. ~ convergent~ divergent

  dialectal adj. expression ~eforme ~e

  dialectisme m. dialectologue m. dialectologique adj.dialectologie f.dialogue m.dialogisme m.diathése f., voix f. 

  ~ active~ passive~ pronominale

  dichotomie f. dictée f. dicton m. diction f. 

  dictionnaire m. ~ monolingue~ bilingue~ plurilingue~ explicatif~ étymologique~ encyclopédique~ académique

  ~ linguistique~ analogique~ idéographique~ géneral~ orthographique~ de difficultés~ de synonymes~ d’antonymes

  ~ de phraséologismes, phraséologique

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  26/105

   26

  ~ automaticelectronic

  ~ de nume proprii

  ~ de buzunardiciúne f. dieréz  f. diftóng m. 

  ~ ascendent~ descendent~ monoftongat

  diftongáre f. diglosíe f.digresiúne f.diluáre f.diminutív adj., n. 

  sufix ~diminutiváre f. discúrs n.

  ~ direct~ indirect

  ~ indirect liber~ raportat 

  disimiláre f. ~ în contact

  ~ la distan ~ progresiv ~ regresiv 

  ~ parial ~ total ~ silabic 

  disgrafíe f.disonán  f.disjunctív adj .

  conjuncie ~ disjúncie f. 

  dislocáre f. ditributiv adj. 

  ~ automatique éléctronique~ de noms propres

  ~ de pochediction f. diérèse f. diphtongue f. 

  ~ ascendante~ descendante~ monophtonguée

  diphtongaison f. diglossie f.digression f.dilution f.diminutif adj., m. 

  suffixe ~diminution f.discours m.

  ~ direct~ indirect

  ~ indirect libre~ rapporté

  dissimilation f. ~ en contact,voisine, noncontigue~ à distance~ progressive~ regressive

  ~ partielle~ totale~ syllabique

  disgraphie f.dissonance f.disjonct/if adj.

  conjonction ~ivedisjonction f. 

  dislocation f. distributif  adj. 

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  27/105

    27

  numeral ~distribúie f. 

  ~ unidirecional 

  ~ bidirecional ditribuionál adj .analiz ~ metod ~ 

  diversificáre f. dominánt  f.dóu púncte n . duál n. dubláj n.dublét n. 

  ~e etimologiceduratív adj. 

  aspect ~consoan ~ 

  nom de nombre ~ distribution f. 

  ~ unidirectionnelle

  ~ bidirectionnelledistributionn/el adj.analyse ~elleméthode ~elle

  diversification f. dominante f.deux points m.dual m..doublage m.doublet m.

  ~s étymologiquesdurat/if adj.

  aspect ~consonne ~ive

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  28/105

   28

  E

  echivalént n.~ semanticechivalén  f. 

  ~ stilistic ~ funcional ~ idiomatic ~ cultural ~ potenial ~ optimal 

  echivóc adj. expresie ~ 

  elemént n. ~ autohton~ formant~ corelativ~ de relaie~ predicativ

  elidáre f. elips  f .

  ~ lexical ~ gramatical 

  elíptic adj. fraz ~ 

  eliziúne f. elocvén  f. 

  emfátic adj. stil ~emfáz  f .emisiúne f. 

  ~ de sunete~ consonantic ~ vocalic 

  emitór m.

  enciclopedíe f. encliz  f. 

  échivalent n.~ sémantiqueéchivalence f. 

  ~ stylistique~ fonctionelle~ idiomatique~ culturelle~ potentielle~ optimale

  échivoque adj. expression ~

  élément m. ~ autochtone~ formant~ corrélatif~ de relation~ prédicatif

  élision f. ellipse f.

  ~ lexicale~ grammaticale

  elliptique adj. phrase ~

  élision f. éloquence f. 

  emphatique adj.style ~emphase f. emission f. 

  ~ de sons~ consonantique~ vocalique

  emetteur m. 

  encyclopédie f.enclise f., postposition f. 

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  29/105

    29

  engléz/  adj., f. limba ~a vorbi ~a

  enún n. ~ inteligibil~ ambiguu~ gramatical~ agramatical

  enumeráre  f. enuniatív  f. 

  ~ propriu-zis ~ optativ ~ potenial ~ dubitativ ~ imperativ ~ afectiv 

  epanaléps  f. epentéz  f .epicén adj. 

  substantiv ~

  epifoném n. epigrafíe f.

  epitét n.epistolár adj.esperantíst m.esperánto n. 

  etimologíe f .~ intern ~ extern ~ special ~ popular ~ multipl ~ fals ~ tiinific 

  etimologísm n.etimologíst m. 

  anglais m. langue ~e 

   parler l’~

  énoncé m.~ intelligible~ ambigu~ grammatical~ agrammatical

  énumération f.énonciative f .

  ~ proprement dite~ optative~ potentielle~ dubitative~ impérative~ affective

  épanalepse f. épenthèse f. épicène adj. 

  substantif ~

  (à double genre)épiphonème m.épigraphie f ., étude

  des inscriptionsepithète f. epistolaire adj. espérantiste m.espéranto m.

  étymologie f .~ interne~ externe~ spéciale~ populaire, croisée~ multiple~ fausse~ savante

  étymologisme m. étymologiste m.

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  30/105

   30

  etimológic adj.etimón n.etnolingvístic  f. 

  etnotraductologíe f. eufemísm m. eufoníe f .evolútie f. 

  ~ fonetic ~ semantic ~ gramatical 

  exclamáre f. exclamatív adj. 

  semn ~propoziie ~ 

  exclamátie f. exercí iu n.

  ~ de familiarizare~ de recunoatere~ de repetiie~ de alctuire

  ~ de evideniere~ de difereniere~ de substituire~ de transformare~ de formare~ de ordonare~ de extragere

  ~ de marcare~ de copiere~ de corectare~ de pronunare~ de ortografie i depunctuaie~ fonetic~ lexical

  ~ gramatical~ stilistic

  étymologique adj. étymon m. ethnolinguistique f. 

  ethnotraductologie f.euphémisme m. euphonie f .évolution f .

  ~ phonétique~ sémantique~ grammaticale

  exclamation f. exclamat/if adj.

  signe d’exclamation proposition ~ive

  exclamation f. exercice m.

  ~ de familiarisation~ de reconnaissance~ de répétition~ de composition, de

  formation~ de mise en évidence~ de différenciation~ de substitution~ de transformation~ de formation~ de mise en ordre~ d’extraction

  ~ de marquage~ de copie~ de correction~ de prononciation~ d’orthopraphe et de

   ponctuation~ phonétique~ lexical

  ~ grammatical~ stylistique

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  31/105

    31

  ~ structural~ tradiional

  expansiúne f. 

  explicít adj. explicitáre f.explózie f .exprésie f. 

  ~ fix ~ idiomatic ~ verbal ~ verbal impersonal ~ arhaic ~ dialectal ~ artistic ~ curent ~ echivoc ~ eliptic ~ familiar ~ popular ~ vulgar 

  expresív adj. expresivitáte f .exprimáre f. 

  ~ oral ~ scris ~ corect ~ greit ~ logic 

  ~ coerent ~ nuanat ~ concis ~ laconic ~ lapidar ~ clar ~ echivoc 

  ~ prolix ~ pleonastic 

  ~ structural~ traditionnel

  expansion f ., étoffement f .

  explicite adj.explicitation f .explosion f .expression f. 

  ~ figée~ idiomatique~ verbale~ verbale impersonelle~ archaque~ dialectale~ artistique~ courante~ échivoque~ ellyptique~ familière~ populaire~ vulgaire

  expresssif adj.expressivité f. expression f .

  ~ orale~ écrite~ correcte~ fautive, erronnée~ logique

  ~ cohérente~ nuancée~ concise~ laconique~ lapidaire~ claire~ échivoque,ambige

  ~ prolixe, confuse~ pléonastique

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  32/105

   32

  ~ literar ~ aleas 

  ~ îngrijit ~ neîngrijit ~ familiar form de ~greeal de ~

  expúnere f .~ sumar ~ detaliat 

  extensiúne f .extralingvístic adj. 

  factor ~

  ~ littéraire~ recherchée,correcte

  ~ soignée~ négligente~ familièreforme d’~faute d’~

  exposition f. ~ sommaire~ détaillée

  extension f .extralinguistique adj.

  facteur ~

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  33/105

    33

  F

  factitív adj. verb ~

  facultatív adj. context ~valen  ~ 

  familiár adj. expresie ~ stil ~

  familíe~ de cuvinte~ de limbi

  feminín adj. genul ~ 

  figurát adj. sens ~ utilizare ~ a unui

  cuvânt figúr  f. 

  ~ de stil ~ etimologic 

  filiai/e  f. ~a sensurilor 

  filológ m.filologíe  f .

  ~ clasic ~ comparat ~ romanic ~ germanic 

  flectív adj. form ~ 

  flexionál adj. afix ~ 

  flexiúne  f.~ nominal 

  factitif adj. verbe ~

  facultat/if adj. contexte ~valence ~ive

  famil/ier adj. expression ~ ièrestyle ~

  famille~ de mots~ de langues

  féminin adj. genre ~

  figuré adj. sens ~emploi ~ d’un mot

  figure f. ~ de style~ étymologique

  filiation f ., lignée f. ~ de sens

   philologue m  philologie f. 

  ~ classique~ comparée~ romane~ germanique

  flect/if adj. forme ~ive

  flexionnel adj. affixe ~

  flexion f. ~ nominale

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  34/105

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  35/105

    35

  ~ experimental ~ funcional ~ structural 

  ~ sintactic foneticián m.fonetísm n.fonetíst m.foníe f.fonológ m.fonológic adj. 

  nivel ~analiz ~ opoziie ~ principiu ~ deortografiere

  fonologíe  f.~ comparat ~ general ~ istoric 

  ~ structural formalizár/e  f.

  ~ ea limbiiformánt m.formár/e  f.

  ~ ea cuvintelorformatív n.formáie  f.

  ~ onomatopeic ~ neologic ~ regresiv 

  fórm  f.~ accentuat ~ neaccentuat ~ aton ~ pronominal 

  ~ nominal ~ verbal 

  ~ expérimentale~ fonctionnelle~ structurale

  ~ syntactique,syntaxique phonéticien m. phonétisme m. phonétiste m. phonie f . phonologue m. phonologique adj.

  niveau ~analyse ~opposition ~

   principe ~d’orthographe

   phonologie f.~ comparée~ générale~ historique

  ~ structuraleformalisation f.

  ~ de la langueformant m. formation f.

  ~ des motsformatif m. formation f .

  ~ onomatopéique~ néologique~ regressive

  forme f.~ accentuée~ nonaccentuée~ atone~ pronominale

  ~ nominale~ verbale

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  36/105

   36

  ~ afirmativ ~ negativ ~ invers 

  ~ simpl ~ compus ~ mixt ~ lexical ~ gramatical ~ pasiv ~ sintetic ~ supletiv ~ temporal ~ hibrid ~ proprie~ împrumutat ~ flexionar ~ fix ~ perifrastic ~ multipl ~ literar 

  ~ neliterar ~ dialectal ~ aleas ~ popular ~ hipercorect 

  formúla  f.~ de adresare

  ~ eliptic ~ fix formuláre f.francéz/  adj.,  f.

  limba ~a vorbi ~a

  francofón m.franuzíre  f .

  franuzísm n.

  ~ affirmative~ négative~ inverse

  ~ simple~ composée~ mixte~ lexicale~ grammaticale~ passive~ synthétique~ supplétive~ temporelle~ hybride~ propre~ empruntée~ flexionnelle~ fixe~ périphrastique~ multiple~ littéraire

  ~ nonlittéraire~ dialectale~ recherchée, correcte~ populaire~ hypercorrecte

  formule f.~ de mise enapostrophe,  d’appel

  ~ elliptique~ fixe

  formulation f.français adj., m.

  langue ~e parler le ~

  francophone m.francisation f.

  mot, construction

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  37/105

    37

   

  fráz/   f.

  ~ afirmativ ~ incident ~ intercalat ~ echivoc ~ compus structura ~ei

  frazeográf  m.frazeografíe  f.frazeológic adj.

  expresie ~ calc ~unitate ~ sens ~variant ~ dicionar ~

  frazeologíe  f.~ comparat 

  ~ diacronic ~ dialectal ~ popular ~ idiomatic ~ somatic 

  frazeologísm n.frecven  f.fricatív adj.

  consoan ~ fúncie  f.~ apelativ ~ comunicativ 

  ~ expresiv ~ primar ~ gramatical 

  ~ sintactic ~ predicativ 

  empruntés à lalangue française

   phrase f.

  ~ affirmative~ incidente~ intercalée~ échivoque~ complexestructure de la ~

   phraséographe m. phraséographie f. phraséologique adj.

  expression ~ calque ~unité ~sens ~variante ~dictionnaire ~

   phraséologie f.~ comparée

  ~ diachronique~ dialectale~ populaire~ idiomatique~ somatique

   phraséologisme m.fréquence f.fricat/if adj.

  consonne ~ivefonction f.~ appelative~ communicative,decommunication~ expressive~ initiale~ grammaticale

  ~ syntactique~ prédicative

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  38/105

   38

  ~ stilistic ~ fundamental ~ secundar 

  ~ referentiala ~ metalingvistica~ emotiv ~ estetic ~ interogativa ~ fatic 

  funcionál adj.analiz ~ semantic  ~ stil ~stilistic ~  

  funcionalitáte f. 

  ~ stylistique~ fondamentale~ secondaire

  ~ référentielle~ métalinguistique~ émotive~ esthétique~ interrogative~ phatique

  fonctionn/el adj.analyse ~ellesémantique ~ellestyle ~stylistique ~elle

  fonctionnalité  f. 

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  39/105

    39

  galicísm n. úz/   adj.,  f  .limba ~a vorbi ~a

  gemináie f. gen n . 

  ~ natural~ gramatical~ masculin~ feminin~ neutru~ comun~ personal

  genealógic adj. arbore ~clasificare ~ 

  genealogí/e f. 

  ~ a unei limbigenitív n .

  cazul ~geografíe  f.: 

  ~ lingvistic geolímb  f.geolingvístic  f. germán/   f. 

  limb ~a vorbi ~agermáni/c adj.

  limbi ~cegermanísm n. germaníst m. germanístic  f.

  gallicisme m.gagaouze adj., mlangue ~

   parler le ~ gémination f. genre m.

  ~ naturel~ grammatical~ masculin~ féminin~ neutre~ commun~ personnel

  généalogique adj.arbre ~classification ~

  généalogie f.

  ~ d’une languegénitif m.

  cas ~géographie f.:

  ~ linguistiquegéolangue f.géolinguistique f. allemand m.

  langue ~e parler l’~germanique adj.

  langues ~sgermanisme m. germaniste m. discipline qui s’occupe de

  l’étude comparative des

  langues germaniques

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  40/105

   40

  germanizáre f. gerundív n. 

  construcie ~ 

  gerúnziu n . ghiliméle f.pl. glosár n. 

  ~ dialectala glosá tr. glós  f. glosém n.. glosemátic  f. glotologíe f. grad n. 

  ~ de comparaie~ pozitiv~ superlativ

  gradáie f. grafém n .gráfic adj. 

  cod ~

  semn ~grafíe f. 

  ~ fonetic ~ etimologic ~ tradiional ~ dubl 

  grafológ m. grafologíe f. 

  grai n.  ~ local~ rotacizant

  gramaticál adj.analiz ~ descriere ~ categorie ~ acord ~

  fraz ~ construcie ~ 

  germanisation f. gérondif m.

  tour ~

   participe présentguillemets m pl.. glossaire m.

  ~ dialectalgloser tr. glose f. glossème m glossématique f. glottologie f. degré m.

  ~ de comparaison~ positif~ superlatif

  gradation  f. graphème m. graphique

  code ~

  signe ~graphie f.

  ~ phonétique~ étymologique~ traditionnelle~ double

  graphologue m. graphologie f. 

   parler m. ~ patois~ rotacisant

  grammatical adj.analyse ~edescription ~ecategorie ~eaccord ~

   phrase ~econstruction ~e

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  41/105

    41

  structur ~ funcie ~ sens ~

  subiect ~terminologie ~ doctrin ~ sistem ~

  gramaticalitáte f.gramaticalizáre f. gramátic/   f. 

  ~ descriptiv ~ istoric ~ comparat ~ contrastiv ~ structuralist ~ generativ ~ transformaional ~ practic ~ stilistic ~a textului

  ~ colar ~ universal reguli de ~

  gramaticián m. grandilocvén  f. a graseiá tr. graseiére f. greác/  adj., f. 

  limba ~a vorbi ~agrecísm n .greeál  f. 

  ~ de limb ~ de ortografie~ stilistic 

  grotésc n . 

  grup n .  ~ nominal

  structure ~efonction ~esens ~

  sujet ~terminologie ~edoctrine ~esystème ~

  grammaticalité f. grammaticalisation f. grammaire f.

  ~ descriptive~ historique~ comparative~ contrastive~ structurelle~ générative~ transformationnelle~ pratique~ stylistique~ du texte

  ~ scolaire~ universellerègles de ~

  grammairien m. grandiloquence f. grasseyer itr. grasseyement m. gre/c adj., m. 

  langue ~que parler le ~mot grec, grécisme m.faute f., erreur f.

  ~ de langue~ d’orthographe~ stylistuque

  grotesque m., burlesque m. 

  groupe m.~ nominal

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  42/105

   42

  ~ consonantic~ vocalic~ de sunete

  ~ de limbigrúp/   f. ~ flexoinar ~a predicatului~a subiectului~e de verbe 

  ~ consonantique~ vocalique~ de sons

  ~ de languesgroupe m.~ flexionnaire~ du prédicat~ du sujet~s de verbes

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  43/105

    43

  haplologie  f. hart  f  . ~ lingvistic 

  heteroclit adj. cuvânt ~

  heterogén adj. cuvânt ~nume ~

  heteronim adj .heteronimie f. hiat n. hidronim n. hidronimie f  .hieroglif   f. hiperbol  f.hipercorectitudine f. hiperliteralizare  f  .

  hiperonim f. hiperonimie f  .hiperurbanism n. hipocoristic n ., adj. 

  nume ~sufix ~

  hiponim f. hiponimic adj .

  raport ~hiponimie f. hipotax  f. hispanism n. hispanist m. hispanistic  f. 

  haplologie f. carte f. ~ linguistique

  hétéroclite adj. mot ~

  hétérogène adj. mot ~nom ~

  hétéronyme m. hétéronymie f. hiatus m. hydronyme m. hydronymie f. hiéroglyphe m. hyperbolehypercorrection f. hyperlittéralisation f.

  hyperonyme m. hyperonymie f. hyperurbanisme m. hypocoristique m., adj. 

  nom ~suffixe ~

  hyponyme m. hyponymique adj.

  rapport ~hyponymie f. hypotaxe f.hispanisme m. hispaniste m., hispanisant m. discipline qui étudie la langueet les cultures espagnoles

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  44/105

   44

  I

  identificáre f.ideocultúr  f.ideográfic adj.

  scriere ~ ideografíe f. ideográm  f. idioléct n. idióm n. idiomátic adj. 

  expresie ~ idiomatizáre f.idiotísm n. ído n. implicitáre f. implicít n .

  imperatív adj., n.mod ~~ afirmativ~ negativ

  imperféct n . ~ iterativ~ istoric~ al modestiei

  ~ al regretuluiimperfectív adj.

  aspect ~implózie f  .implozív adj .

  consoan ~ inanimát adj. 

  substantiv ~incoatív adj.

  identification f.idéoculture f.idéographique adj. 

  écriture ~idéographie f. idéogramme m. idiolecte m. idiome n.idiomatique adj. 

  expression ~idiomatisation f.idiotisme m. ido m., langue internationaleimplicitation f.implicite m.

  impératif  adj., m.mode ~~ affirmatif~ négatif

  imparfait m. ~ itératif, fréquentatif~ historique~ de modestie

  ~ du regretimperfectif adj., non-accompliadj.

  aspect ~implosion f. implos/if adj.

  consonne ~iveinanimé adj. , non-animé adj.

  substantif ~inchoatif adj.

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  45/105

    45

  verb ~incoerén  f. incompatibilitáte f.

  ~ semantic incongruén  f  . incorectitúdine  f  .indeclinábil adj.

  nume ~indefinít adj. 

  articol ~independén  f. 

  ~ suficient ~ insuficient ~ semantic 

  índex n.indicatív adj., n. 

  modul ~índice m. 

  ~ gramatical

  ~ semanticindo-europeá/n adj. 

  limb ~ indiréct adj.inerén  f. inferioritate f  .

  grad de ~infinitív n. 

  ~ lung~ scurtinfinitivál adj. 

  construcie ~ infíx n. informatór m. inováie f.

  ~ lexical 

  instrumént n . ~ gramatical

  verbe ~incohérence f., illogisme m. incompatibilité f., désaccord m.

  ~ sémantiqueincongruité f., impolitesse f. inorrection f. indéclinable adj. 

  nom ~indéfini adj.

  article ~indépendance f. 

  ~ suffisante~ insuffisante~ sémantique 

  index m.indicatif adj., m.

  mode ~indice m. 

  ~ grammatical

  ~ sémantiqueindo-europé/en m. 

  langue ~enneindirect adj.inhérence f. infériorité f.

  degré d’~infinitif m. 

  ~ long~ courtinfinitival adj.

  construction ~einfixe m.informateur m. innovation f.

  ~ lexicale

  instrument m.~ grammatical

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  46/105

   46

  instrumentál adj. caz ~

  insuficién  f  . 

  ~ noional ~ semantic intensiúne f. intensitáte f.

  grad de ~intercalát adj. 

  propoziie subordonat intercomprehensiúne f.interconditionáre f.interdentál adj. 

  consoan ~ interdependén  f. interdialéct n . interdície  f  . 

  ~ de vocabularinterferén  f. 

  ~ lingvistic 

  ~ lexical interjéctie  f. 

  ~ simpl ~ compus ~ specializat ~ cu valori multiple

  interjectionalizáre f. interlímb  f.

  interlinguál adj. traducere ~ interlingvístic  f. interlocutór m. interogatív adj. 

  form ~ pronume ~propoziie ~ 

  semn ~interprét m .

  instrumental adj. cas ~

  insuffisance f. 

  ~ notionnelle~ sémantiqueintension f. intensité f.

  degré d’~intercalé adj.

  subordonnée ~eintercompréhension f.Interconditionnementm..interdental adj.

  consonne ~einterdépendance f. interdialecte m. , interlecte m. interdiction f. 

  ~ de vocabulaireinterférence f.

  ~ linguistique

  ~ lexicaleinterjection f. 

  ~ simple~ composée~ spécialisée~ à valeurs multiples

  interjectionalisation f.interlangue f.

  interlingual adj traduction ~einterlinguistique f. interlocuteur m. interrogat/if adj.

  forme ~ive pronom ~ proposition ~ive

  signe ~interprète m.

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  47/105

    47

  interpretáre f. ~ lingvistic ~ simultan 

  ~ semantic ~ consecutiv intonáie f. 

  ~ ascendent ~ descendent ~ enuniativ ~ imperativ ~ interogativ ~ exclamativ ~ suplimentar ~ a frazei

  intonatív adj.intoném  f.intraductíibil adj. intraductibilitáte f. intranzitív adj. 

  verb ~

  invariábil adj. invariabilitáte f. invariánt  f. invérsie f. iot n. iotacísm n . iotacizáre f. iranián/   f  . 

  limba ~a vorbi ~aisoglós  f. istroromn adj., f. italián/   f.

  limba ~a vorbi ~a

  italienísm n.

  italienizáre f.

  interprétation f.~ linguistique ~ simultanée

  ~ sémantique~ consécutiveintonation f.

  ~ ascendante~ descendante~ énonciative~ impérative~ interrogative~ exclamative~ supplémentaire~ de la phrase

  intonatif adj.intonème m. intraduisible adj.intraduisibilité f.intransitif adj. 

  verbe ~

  invariable adj.invariabilité f. invariant m. inversion f. yot m. iotacisme m. 

   palatalisation f.irani/en m. 

  langue ~enne parler l’~isoglosse m. istro-roumain adj.,m. itali/en m. 

  langue ~enne parler l’~

  italiénisme m., emprunt à

  l’italienitaliénisation f.

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  48/105

   48

  itém n.~ lexical~ gramatical 

  iteratív adj. verb ~izolánt adj. 

  limbi ~eizomorfísm n .izosemíe f.izotopíe f.

  item m. ~ lexical~ gramatical

  itératif adj., répétitif adj. verbe ~isolant adj.

  langues ~esisomorphisme m isosémie f.izotopie f.

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  49/105

    49

   Î

   îmbináre f  .~ frazeologic ~ liber de cuvinte~ stabil de cuvinte

   împrumút n. ~ direct~ indirect

   încorporáre f.  încrucisáre f.  îndreptár n. 

  ~ ortoepic, ortografic ide punctuaie

   îndrumtór n .

   înglobár/e f. 

   înmuiér/e f.~ea consoanelor

   înrudít adj. limbi ~e

   însemntáte f.  înelés n. 

  ~ de baz ~ figurat

  cuvânt cu mai multe ~uricuvânt cu dou ~uri

  groupement m., combinaison f. ~ phraséologique~ de mots libre~ stable de mots

  emprunt m. ~ direct~ indirect

  incorporation f. croisement m. guide m. 

  ~ orthoépique,orthographique et de

   ponctuationguide m., livre derenseignementsinclusion f. 

  mouillure f. ~ des consonnes

  apparenté adj. langues ~es

  signification f., sens m. sens m. 

  ~ de base~ figuré

  un mot à plusieursacceptionsmot à double sens

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  50/105

   50

   jargón f. 

   jonciúne f.  juxtapúnere f.  juxtapús

  cuvinte ~epropoziii ~e

   juxtalineár adj. traducere ~ 

   júxta f. 

  K

  kazáh adj., f.limba ~ a vorbi ~a

  koiné  f.

  kantián adj. kantianísm n.kirghíz/  adj., f.

  limba  a vorbi ~a 

   jargon m. 

   jonction f.  juxtaposition f., parataxe f. juxtaposé

  mots ~s propositions ~es

   juxtalinéaire adj.traduction ~, littérale (encolonnes parallèles)traduction juxtalinéaire destextes grecs et latins (texte

   parallèle) 

  kazakh adj., m.langue ~e

   parler le ~ koine f.

  kantian adj.kantisme, doctrine de Kant kirghiz adj., m.

  langue ~e parler le ~ 

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  51/105

    51

  lacún  f. labiál adj. consoan ~ lectur  ~

  labializáre f. labiodentál adj.labiopalatál adj.labiografíe f.labiovelár adj.laringián adj.

  sunet ~laringográf n.latént adj.

  fonem ~laterál adj.

  consoan ~ latín  f. 

  ~ popular ~ clasic ~ literar ~ dunrean ~ medieval ~ vie~ latina sine flexione

  latinísm n. 

  latiníst m. latinitáte f. latinizáre f. lége f. 

  ~ lingvistic ~ fonetic 

  lexém n.lexemátic adj. 

  analiz ~ léxic n. 

  lacune f.labial adj. consonne ~electure ~e

  labialisation f. labiodental adj.labiopalatal adj.labiographie f.labiovélaire adj. laringé adj.

  son ~ laryngographe m.latent adj.

   phonème ~ latéral adj.

  consonne ~elatin m. 

  ~ populaire~ classique~ littéraire~ danurien~ médiéval~ vif~ sans flexion

  latinisme m. 

  latiniste m. latinité f .latinisation f.loi f. 

  ~ linguistique~ phonétique

  lexème m. lexématique adj.

  analyse ~lexique m. 

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  52/105

   52

  ~ comun~ total

  lexicál adj. 

  arhaism ~ împrumut ~form ~ polisemie ~ sinonimie ~ câmp ~nivel ~sistem ~

  lexicalíst adj.~ curent 

  lexicalizáre f.lexicográf m. lexicografí/e f. 

  ~ contrastiv ~ descriptiv ~ istoric 

  lexicológ m. 

  lexicologíe f. ~ diacronic ~ sincronic ~ comparat 

  lexicológic adj. léxico-semántic adj. 

  grup ~ lexicon n . 

  lexicultúr  f.licéna  f. ~ poetic 

  limbáj n. ~ verbal~ oral~ natural~ curent

  ~ literar~ standard

  ~ commun~ total

  lexical adj.

  archasme ~emprunt ~forme ~e

   polysémie ~esynonymie ~echamp ~niveau ~système ~

  lexicaliste adj.courent ~

  lexicalisation f.lexicographe m. lexicographie f.

  ~ contrastive ~ descriptive ~ historique

  lexicologue m. 

  lexicologie f.~ diachronique~ synchronique~ comparée

  lexicologique adj.lexico-sémantique adj.

  groupe ~ lexicon m. 

  lexiculture f.licence f. ~ poétique

  langage m. ~ verbal~ oral~ naturel~ courant

  ~ littéraire~ standard

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  53/105

    53

  ~ familiar~ figurat~ artificial

  ~ dialectal~ tehnic~ argotic~ de jargon~ artistic~ poetic~ modulat~ comercial~ marinresc~ medical~ politic~ sportiv~ gazetresc~ de conversaie

  limba f. ~ naional ~ literar 

  ~ vorbit ~ scris ~ de baz ~ comun ~ popular ~ oficial ~ internaional ~ mixt 

  ~ vie~ moart ~ aglutinant ~ flexionar ~ izolant ~ incorporant ~ analitic ~ sintetic 

  ~ artificial ~ matern 

  ~ familier~ figuré~ artificiel

  ~ dialectal~ technique~ argotique~ de jargon~ artistique~ poétique~ modulé~ commercial~ marin

  ~ médical~ politique~ sportif~ journalistique~ de conversation

  langue f. ~ nationale~ littéraire

  ~ parlée~ écrite~ de base~ commune~ populaire~ officielle~ internationale~ mixte

  ~ vivante~ morte~ agglutinante~ flexionnelle~ isolante~ parasynthétique~ analytique~ synthétique

  ~ artificielle~ maternelle

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  54/105

   54

  ~ abstract ~ concret ~ standard

  ~ uzual ~ modern ~ -surs ~ - int ~ de plecare~ de sosire~ înrudit ~ strin ~ minoritar ~ dominant ~ dominat ~ oficial ~-mam ~ indigen ~ primitiv ~ indo-european ~ italic 

  ~ romanic ~ germanic ~ slav ~ poetic ~ baltic ~ celtic ~ literar 

  ~ indian ~ iranian ~ hamito-semitic ~ chino-tibetan ~ japonez ~ amerindian ~ indonezian ~ papua 

  lingvál adj. lingvíst m. 

  ~ abstraite~ concrète~ standard

  ~ usuelle~ moderne~ -source~ -cible~ de départ~ d’arrivée~ parentée, ~ soeur~ étrangère~ minoritaire~ dominante~ dominée~ officielle~-mère~ indigène~ primitive~ indo-européenne~ italique, relatif à

  l'Italie antique~ romane~ germanique~ slave~ poétique~ balte~ celtique~ littéraire

  ~ indienne, d’Inde~ iranienne~ hamito-sémitique~ chino-tibétaine~ japonaise~ amérindienne~ indonésienne~ papouose, papoue

  lingual adj.linguiste m.

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  55/105

    55

  lingvístic adj.afinitate ~ analiz ~ 

  metod ~ termen ~semn ~interpretare ~ fenomen ~politic ~ universalii ~estudiu ~coal ~ teorii ~einginerie ~ 

  lingvistíc  f. ~ general  discursiv ~ diacronic ~ sincronic ~ comparat 

  ~ matematic ~ structuralist  cognitiv 

  línie f. ~ de dialog~ de pauz 

  liniúa f. ~ de unire

  ~ de despireliterál adj. traducere ~ 

  literalitáte f. líter/   f. 

  ~ iniial ~ aldin ~ consoan 

  ~ vocal 

  linguistique adj.affinité ~analyse ~

  méthode ~terme ~signe ~interprétation ~

   phénomène ~ politique ~universaux ~sétude ~école ~théories ~singinerie ~ 

  linguistique f. ~ générale discursive~ diachronique~ synchronique~ comparée

  ~ mathématique~ structurale cognitive

  ligne f. ~ de dialogue~ de pause

  tiret m.trait d’union

  trait de subdivisionlittéral adj.

  traduction ~elitteralité f.lettre f.

  ~ initiale~ aldine~ consonne

  ~ voyelle

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  56/105

   56

  ~ cursiv ~ dreapt ~ minuscul 

  ~ majuscul ~e-semnelitót  f.locatív n. locutór m. locuiúne f. 

  ~ substantival ~ adjectival ~ pronominal ~ verbal ~ adverbial ~ interjecional ~ prepoziional ~ conjuncional ~ familiar ~ uzual ~ frazeologic 

  ~ idiomatic 

  ~ cursive~ droite~ minuscule

  ~ majuscule~s-signeslitote f.locatif m. locuteur m. locution f.

  ~ substantivale~ adjectivale~ pronominale~ verbale~ adverbiale~ interjectionnelle~ prépositionnelle~ conjonctionnelle~ familière~ usuelle~ phraséologique

  ~ idiomatique

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  57/105

    57

  macedoneán adj., f.

  limba ~ a vorbi ~amacedoromân m. 

  macrocontéxt n. maghiár/  adj.,  f.

  limba ~ a vorbi ~a

  mahalagísm n. majúscul  f., adj. 

  liter ~ mátc  f. máxim  f.meglenoromân adj. mesáj n. 

  ~ codat~ decodat

  metadialéct n.metafoníe  f. metáfor  f. 

  ~ poetic ~ stilistic 

  metafóric adj. comparaie ~ expresie ~ 

  sens ~stil ~metafráz  f. metalimbájmetalímb  f. metalingvístic  f. metaplásm  f  .metasemíe f. 

  metatéz  f. metód/   f  . 

  macédoni/en adj., m. 

  langue ~enne parler le ~relatif aux Roumains deMacédoinemacrocontexte m.hongrois adj., m.,

  langue ~e parler l’~

  expression f ., mot vulgairemajuscule f ., adj.

  lettre ~souche f ., origine f .maxime m., sentence f.mégléno-roumain adj. message m.

  ~ codé~ decodé

  métadialecte m.métaphonie f .métaphore f .

  ~ poétique~ stylistique

  métaphorique adj.comparaison ~expression ~

  sens ~style ~métaphrase f.métalangage m.,métalangue f .métalinguistique f. métaplasme m.métasémie f .

  métathèse f. méthode f. 

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  58/105

   58

  ~ comparativ-istoric ~ descriptiv ~a geografiei lingvistice

  ~a foneticiiinstrumentale~ transformaional ~ lingvisticiimatematice ( sau aplicate)~ de traducere

  metodologíe f. metonimíe f. métric adj. 

  accent ~microcontéxt f. minúscul  f., adj. 

  liter ~ mit n.mod n. 

  ~ personal~ nepersonal

  ~ predicativ~ indicativ~ condiional~ conjunctiv~ optativ

  ~ imperativ~ sintetic~ analitic

  modál adj. cuvânt ~valoare ~ 

  modalitáte f. ~ epistemic 

  modél n .~ sintactic

  ~ comparative-historique~ descriptive~ de la géographie

  linguistique~ de la phonétiqueinstrumentale~ transformationnelle~ de la linguistiquemathématique (ouappliquée)~ de traduction

  méthodologie f .métonymie f.métrique adj.

  accent ~microcontexte m.minuscule f., adj.

  lettre ~mythe m.mode m.

  ~ personnel~ nonpersonnel,impersonnel~ prédicatif~ indicatif~ conditionnel~ subjonctif~ optatif

  ~ impératif~ synthétique~ analytique

  modal adj.mot ~valeur ~e

  modalité f.~ épistémique

  modèle m.~ syntaxique

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  59/105

    59

  ~ transformaional~ tipologic~ productiv

  modificáre  f. ~ fonetic ~ lexical ~ gramatical ~ morfologic ~ sintactic ~ semantic ~ analogic 

  moném n . ~ autonom~ dependent~ determinat~ determinant~ funcional~ actualizator~ predicativ

  monoftóng m . 

  monoftongáre  f. monolíngv adj .

  dicionar ~monolingvísm n . monológ n.monosemíe f.monosemantísm n. monosilábic adj. 

  cuvânt ~morfém n . ~ segmental~ suprasegmental~ lexical~ gramatical~ radical~ prefixal

  ~ sufixal~ derivaional

  ~ transformationnel~ typologique~ productif

  modification f .~ phonétique~ lexicale~ grammaticale~ morphologique~ syntaxique~ sémantique~ analogiquemonème m.~ autonome~ dépendant~ déterminé~ déterminant~ fonctionnel~ actualisateur~ prédicatif

  monophtongue f..

  monophtongaison f .monolingue adj.

  dictionnaire ~monolinguisme m.monologue m.monosémie f.monosémantisme m. monosyllabique adj.

  mot ~morphème m.~ ségmental~ supraségmental~ lexical~ grammatical~ radical~ préfixal

  ~ suffixal~ dérivationnel

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  60/105

   60

  ~ nominal~ verbal~ zero

  ~ unic~ omonim~ sintetic~ analitic~ compus~ continuu~ discontinuu

  morfemátic adj.morfológi/c adj. 

  nivel ~principii ~ceanaliz ~c 

  morfologíe  f. ~ descriptiv ~ istoric ~ comparativ ~ structuralist 

  morfoném n. morfonologíe  f. morfopragmátic  f. morfosintáx  f. motiváre f. 

  ~ relativ ~ intern ~ extern 

  ~ semantic ~ morfologic moiúne  f  .multilíngv adj .multilingvísm n. mutacísm n. mutáie  f. 

  ~ consonantic 

  ~ vocalic 

  ~ nominal~ verbal~ zéro

  ~ unique~ homonyme~ synthétique~ analytique~ composé~ continu~ discontinu

  morphématique adj.morphologique adj.

  niveau ~ principes ~sanalyse ~

  morphologie f .~ descriptive~ historique~ comparée~ structurelle

  morphophonème m. morphophonolgie f .morphopragmatique f.morphosyntaxe f .motivation f ,

  ~ relative~ interne~ externe, phonétique

  ~ sémantique~ morphologiquemotion f.multilingue adj.multilinguisme m.mutationnisme m.mutation f .

  ~ consonantique

  ~ vocalique

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  61/105

    61

   N 

  nazál adj .consoan ~ vocal ~ 

  nazalitáte  f. nazalizáre  f. negátie  f. 

  adverbe de ~neogramátic

   m . 

  neogramátic  f  . neogreác/  adj.,  f.

  limba ~a vorbi ~a

  neolingvíst m. neolingvístic f  .neológic adj .

  cuvânt ~

  neologísm n. neutralizáre  f. 

  ~ fonologic nivél n. 

  ~ fonematic ~ lexical~ morfematic

  nominatív n .

  cazul ~funcie ~ nominalizáre f.nonséns n .nórm  f. 

  ~ ortoepic ~ ortografic ~ gramatical 

  ~ stilistic 

  nasal adj.consonne ~evoyelle ~e

  nasalité f.nasalisation f.négation f.

  adverbe de ~néogrammairien

  m.néogrammaire f. néogre/c m. 

  langue ~que parler le ~ 

  néolinguiste m.néolinguistique f. néologique adj.

  mot ~

  néologisme m.neutralisation f. 

  ~ phonologiqueniveau m.

  ~ phonématique~ lexical~ morphématique

  nominat/if m.

  cas ~fonction ~ive

  nominalisation f.non-sens m.norme f. 

  ~ orthoépique~ orthographique~ grammaticale

  ~ stylistique

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  62/105

   62

  noiúne  f. ~ lingvistic 

  noionál adj.

  câmp ~nuán  f. ~ semantic ~ peiorativ 

  númar n. ~ natural~ singular~ plural~ dualacord în ~

  núme n . ~ onomastic~ de botez~ de familie~ comun~ propriu~ predicativ

  ~ colectiv~ de agent~ de aciune~ hipocoristic~ patronimic~ absract~ concret~ compus

  ~ genericnumerál n.~ motenit~ împrumutat~ simplu~ compus~ cardinal~ ordinal

  ~ colectiv~ fracionar

  notion f. ~ linguistique

  notionnel, adj., conceptuel 

  champ ~nuance f. ~ sémantique~ péjorative

  nombre m.~ naturel~ singulier~ pluriel~ dualaccord en ~

  nom m.~onomastique~ prénom~ de famille~ commun~ propre~ attribut 

  ~ collectif~ d’agent~ d’action~ hypocoristique~ patronymique~ abstrait~ concret~ composé

  ~ génériquenuméral n., nom de nombre~ hérité~ emprunté~ simple~ composé~ cardinal~ ordinal

  ~ collectif~ fractionnaire

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  63/105

    63

  ~ multiplicativ~ distributiv~ adverbial

  ~ multiplicatif~ distributif~ adverbial

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  64/105

   64

  O

  obiect n . ~ direct~ indirect~ gramatical~ posedat

  óblic adj .caz ~

  ocazionalísm n.ocluziúne  f. ocluzív adj. 

  consoan ~ octosilábic adj. ocurént adj. ocurén  f. omisiúne f. omofoníe  f. 

  omoním n. omonimíe  f  . 

  ~ tolerabil ~ intolerabil 

  onomasiologíe  f. onomasiológic adj. onomástic  f.

  onomatopée  f. onomatopéic adj. formaie ~

  opozítie  f.~ fonologic ~ semantic ~ binar 

  optatív adj., n. 

  mod ~orál adj .

  objet m. ~ direct~ indirect~ grammatical~ possédé

  oblique adj.cas ~

  occasionnalisme m. occlusion f. occlus/if adj.

  consonne ~iveoctosyllabique adj.occurent adj.occurence f. omission f.homophonie f. 

  homonyme m. homonymie f. 

  ~ tolérable~ intolérable

  onomasiologie f. onomasiologique adj.onomastique f., étude des noms

   propres

  onomatopée f. onomatopéique adj.formation ~

  opposition f. ~ phonologique~ sémantique~ binaire

  optatif adj., m. 

  mode ~oral adj.

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  65/105

    65

  consoan ~ vocal ~ comunicare ~ 

  oralitáte f. ordinál adj. numeral ~

  órdin/e f.~a cuvintelor înpropoziie

  orientalíst m .

  orientalístic  f.

  oroním n. oronimíe  f.ortoépic adj.

  norm ~ 

  dicionar ~ortoepíe  f  . ortofónic adj.ortofonie  f.a ortografiá tr.ortográfic adj. 

  regul  sistem ~ 

  ortografíe  f. ~ etimologic ~ fonetic ~ tradiional 

  ortografiére f  .

  ortologíe  f. oscilográf m. 

  oscilográm  f. oxitón adj. 

  consonne ~evoyelle ~ecommunication ~

  oralité f. ordinal adj.numéral ~

  ordre m.~ des mots dans la

   propositionorientaliste m. , spécialiste deslangues et des civilisationsorientalesdiscipline linguistique

   philologie qui étudie l’histoire,les langues et les civilisationsorientalesoronyme m. oronymie f.orthoépique adj.

  norme ~ 

  dictionnaire ~orthoépie f. orthophonique adj.orthophonie f. orthographier tr.orthographique adj.

  régle ~système ~

  orthographe f. ~ étymologique~ phonétique~ traditionnelle

  action d’orthographier et sonrésultatorthologie f. oscillographe m. 

  oscillogramme m.oxyton adj.

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  66/105

   66

  P

  paciént mpalatál  adj.

  consoan ~ palatalizáre f. 

  paleosláv f. paradigmátic adj. paradígm f. parafráz  f. paragrám f.

  paragramatísm n. paralelísm n. paralogíe f. parantéz f.

  ~ rotund 

  ~ dreapt paratáx f. paremiológic adj. Paremiologíe f..

  paroním n. paronimíe f. paronímic adj.

  atracie ~ dicionar~

  paroxitón adj.cuvânt ~

  particípiu m

   patient m. palatal adj.

  consonne e palatalisation f. 

  relativ au vieux slave paradigmatique adj.  paradigme m.  paraphrase f. faute d’orthographe(substitutiond'une lettre par une autre )

   paragrammatisme m.  parallélisme m.  paralogie f.  parenthèse f.

   ronde droite

   parataxe f., juxtaposition f.  parémiologique adj.  parémiologie f.,étude des proverbes paronyme  m.  paronymie  f.  paronymique adj.

  attraction ~ dictionnaire de

   paronymes paroxyton adj.

  mot  

   participe m.

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  67/105

    67

  ~ adjectivizat ~ substantivizat 

  participiál adj.

  construcie ~ partícul f.~ postpozitiv ~ reduplicativ 

  patroním n. patronímic adj., n. 

  nume ~peioratív adj.

  conotaie ~ sens ~ sufix ~ valoare ~ 

  perféct n.~ simplu~ compusmai-mult-ca-~

  perfectív adj.aspect ~

  perifráz f.~ verbal 

  perioad  f.

  permutáre f.persoán/  f.

  nume de ~ acord în ~ ~a a treia

  personál adj.pronume ~ mod ~

  pictográm f. plasticitáte f. 

  pleonásm n. pleonástic adj.

   adjectivisé substantivisé

   participial  adj.

  construction e particule f.  postposée réduplicative

   patronyme m.  patronymique adj.,m.

  nom   péjorat/if adj.

  connotation ivesens  suffixe  valeur ive

   parfait m., passé m.le passé simplele passé composéle plus-que-  parfait

   perfectif adj.aspect   périphrase f. 

   verbale période f., phrase composée de plusieurs propositions permutation personne f.

  nom de ~accord en ~la troisième ~

   personnel adj. pronom ~mode ~

   pictogramme m.  plasticité f.  pléonasme m.  pléonastique 

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  68/105

   68

  expresie ~ plurál n.

  ~ al modestiei 

  ~ al autorului ~ al autoritii ~ al solidaritii ~ al politeii ~ poetic

  plurale tantum plurilíngv adj. pluritradúcere f. polarizáre f. poliglót adj. polingvísm n. polimorfísm n. polisemántic adj.

  locutiune ~apolisemantísm n. polisémic adj.

  cuvânt ~

  polisemíe f. polisilábic adj. 

  cuvânt ~polisintétic adj. 

  limb ~ polivalént adj. 

  verb ~polón/  f.

  limb ~ a vorbi ~a populár adj.

  limb ~ expresie ~ etimologie ~ 

  porécl f. portughéz/  adj., f.

  limba ~a vorbi ~a

  expression~ pluriel m. 

  ~ de modestie

  ~ de l’auteur~ d’autorité~ de solidarité~ de politesse~ poétique

   pluralia tantum plurilingue adj.  pluritraduction f.  polarisation f.  polyglotte adj.  polylinguisme m  polymorphisme m.  polysémantique adj 

  locution ~  polysémantisme m.  polysémique adj. 

  mot ~

   polysémie f.  polysyllabique adj. 

  mot ~ polysynthétique adj.

  langue ~ polyvalent adj.

  verbe ~ polonais m.

  langue ~e parler le ~ populaire adj.

  langue ~expression ~étymologie ~

  surnom m., sobriquet m. portugais adj., m.

  langue ~e parler le ~

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  69/105

    69

  posesór m.postdeterminánt m.posterioritáte f. 

  postnominál n. postpalatál adj.consoan ~ 

  postpozí ie  f. postpúnere f. postverbál n. pozitív adj.

  sens ~ pozítie f.

  ~ initial ~ medial  ~ final ~ intervocalic 

  predeterminánt m. predicát n.

  ~ verbal ~ nominal 

  ~ adverbial ~ interjecional ~ subîneles

  predicatív adj.funcie ~ termen ~ 

  predicáie f.~ unic 

  ~ multipl ~ de loc ~ de calitate ~ de aciune 

  prefíx n.~ augmentativ ~ privativ ~ negativ 

  ~ delocutiv ~ iterativ

   possesseur m.  postdéterminant m.  postériorité f. 

   postnominal m.  postpalatal adj. consonne ~e

   postposition f.  postposition f.  postverbal m.  positif  adj. 

  sens ~ position f.

  ~ initiale~ médiale~ finale~ intervocalique

   prédéterminant m.  prédicat m 

  ~ verbal~ nominal

  ~ adverbial~ interjectif~ sousentendu

   prédicat/if  adjfonction ~iveterme ~ 

   prédication f.~ unique

  ~ multiple~ de lieu~ de qualité~ d’action

   préfixe m.~ augmentatif~ privatif~ négatif

  ~ délocutif~ itératif

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  70/105

   70

  prefixáre f. prefixáie f. prefixoíd n. 

  prenúme n. prepalatál adj.consoan ~ 

  prepozítie f.~ motenit ~ împrumutat ~ creat ~ simpl ~ compus ~ cu genitivul ~ cu dativul ~ cu acuzativul

  prepozitionál adj.prepozitionalizáre f. prepúnere f.prezént adj., n.

  timpul ~ 

  ~ gnomic ~ istoric ~ iterativ ~ descriptiv ~ atemporal 

  prezumptív n., adj.

  mod ~ 

  ~ prezent ~ trecutprincipál f.

  ~ independent ~ regent ~ coordonat ~ coordonat~ joncional 

  ~ juxtapus princípiu n.

   préfixation f.  préfixation f.  préfixode m., faux préfixe

   prénom m.  prépalatal adj consonne ~e

   préposition f.~ héritée~ empruntée~ crée~ simple~ composée~ avec le génétif~ avec le datif~ avec l’accusatif

   prépositionnel adj.  prépositionnalisation f.  préposition f., antéposition f.  présent adj., m.

  temps ~

  ~ gnomique~ historique~ itératif ou d’habitude~ descriptif~ atemporel

   présomptif  m., adj.hypothétique m., adj.

  mode ~

  ~ présent~ passé principale f.

  ~ indépendante~ régente~ coordonnée~ coordonnée

   jonctionelle

  ~ juxtaposée principe m.

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  71/105

    71

  ~ silabic ~ etimologic ~ morfologic 

  ~ sintactic ~ de traducereprocedéu n.

  ~ ludic ~ de traducere

  procés n. proclíz f. proclític adj. pronúme n.

  ~ motenit ~ creat ~ simplu ~ compus ~ reflexiv ~ posesiv ~ interogativ ~ relativ 

  ~ personal ~ demonstrativ ~ nehotrât ~ negativ

  pronominál adj. adjectiv ~ locuiune ~ 

  pronunáre f.

  ~ corect ~ greit ~ hipercorect reguli de ~

  pronúnie f. propozí i/e f.

  ~ enuniativ ~ interogativ 

  ~ neafectiv ~ afectiv 

  ~ syllabique~ étymologique~ morphologique

  ~ syntaxique~ de traduction procédé m.,

  ~ ludique~ de traduction

   procès m.  proclise f.  proclitique adj.  pronom m.

  ~ hérité~ créé~ simple~ composé~ réfléchi~ possessif~ interrogatif~ relatif

  ~ personnel~ démonstratif~ indéfini~ négatif

   pronominal adj.adjectif ~locution ~ 

   prononciation f.

  ~ correcte~ fautive, erronnée~ hypercorrecterègles de ~

   prononciation f.  proposition f., phrase f. 

  ~ énonciative~ interrogative

  ~ nonaffective~ affective

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  72/105

   72

  ~ afirmativ ~ negativ ~ imperativ 

  ~ exclamativ ~ consecutiv ~ analizabil ~ neanalizabil 

  ~ simpl ~ dezvoltat ~ monomembr ~ bimembr ~ verbal ~ nominal ~ principal ~ secundar 

  ~ regent ~subordonat ~ independent 

  ~ dependent ~ coordonat ~ impersonal ~ incomplet ~ hortativ ~ intercalat ~ incident ~ echivoc 

  ~i juxtapuse ~ (subordonat)subiectiv ~ (subordonat)predicativ ~ (subordonat)atributiv ~ (subordonata)

  completiva ~ (subordonat)

  ~ affirmative~ négative~ impérative

  ~ exclamative~ consécutive~ analysable~ nonanalysable,inanalysable~ simple~ développée~ monomembre~ bimembre~ verbale~ nominale~ principale~ subordonnée,secondaire~ régente~ subodonnée~ indépendante

  ~ dépendante~ coordonnée~ impersonnelle~ incomplète~ exhortante~ intercalée~ incidente~ échivoque

  ~s juxtaposées~ (surbodonnée)-sujet

  ~ (surbodonnée)- prédicat~ (subordonnée) relative

  ~ (subordonnée)

  complétive~ (surbodonnée)

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  73/105

    73

  circumstanial parte de ~ i omogene ale ~

  i principale ale ~cuvinte-~iiprosódie  f. protagoníst m. protáz f. protéza f. protétic adj. protoromán f.provensál/  adj., f.

  a vorbi ~a limba ~

  provincialísm n. psiholingvíst m. psiholingvistic adj. pseudoetimologísm n. pseudofonetísm n. pseudoním n. 

  pseudoprefíx n. pseudosufíx npunct n.

  ~ i virgul ~e de suspensie

  punctuaie f.semne de ~

  purísm n. 

  puríst m. 

  circonstantielleterme de ~ termes similaires de la ~

  termes essentiels de la ~mots-~s prosodie f. protagoniste m.  protase f.  prothèse f.  prothétique adj. la langue roumaine commune

   provençal adj., m.  parler le ~langue ~e

   provincialisme m.  psyholinguiste m.  psycholinguistique adj.  pseudoétymologisme m.  pseudophonétisme m. pseudonyme m. 

   pseudopréfixe m.  pseudosuffixe m  point m.

  ~s de suspension~ et virgule

   ponctuation f.signes de ~

   purisme m. 

   puriste m 

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  74/105

   74

  R

  radicál n. morfem ~ ~ul cuvântului

  ramificátie  f. ~ social ~ teritorial 

  rapórt n. ~ sintagmatic ~ paradigmatic ~ de coordonare ~ de subordonare ~ asociativ ~ de ineren ~ de interdependen ~ apozitiv ~ sintactic ~ de hiperonimie 

  ~ de hiponimie ~ de contiguitate ~ de anterioritate ~ de simultaneitate ~ de posterioritate 

  radacín  f. recategorizáre f. receptór m. 

  reconstrúcie f. ~ lingvistic reciúne f. recursív adj. 

  consoan ~ redactáre f. redundán f.reduplicáre f. 

  reduplicatív adj. referént m. 

  radical m.morphème ~le ~ du mot morphème

  ramification f. ~ sociale~ territoriale

  rapport m.~ syntagmatique~ paradigmatique~ de coordination~ de subordination~ associatif~ d’inhérence~ d’interdépendance~ appositif~ syntactique~ d’hyperonymie

  ~ d’hyponymie~ de contiguïté~ d’antériorité~ de simultanéité~ de  postériorité

  racine f. récatégorisation f. récepteur  m. 

  reconstruction f. ~ linguistiquerection f. récurs/if adj. 

  consonne ~iverédaction f. rédondance f. réduplication f. 

  réduplicatif adj. référent m.

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  75/105

    75

  refereniál adj funcie ~ 

  reflexív adj., n.

  verb ~ pronume ~ ~ obiectiv ~ reciproc ~ participativ ~ posesiv ~ pasiv ~ dinamic ~ eventiv 

  ~ impersonal reflexivitáte  f. reformuláre f. regént() adj., f. 

   principal  insuficient  juxtapus  joncional 

  termen ~ regím n.

  ~ verbalregionalísm n. regístru m.

  ~ vocal regresiúne f.

  ~ fals 

  regresív adj.asimilare ~ derivare ~ 

  régul  f.~ gramatical ~ ortoepic ~ ortografic 

  regularitáte f. 

  relátie f.~ binar 

  référenti/el adj. fonction ~elle

  réfléchi adj., m.

  verbe pronominal pronom ~ ~ objectif~ réciproque~ participatif~ possessif~ passif~ dynamique~ éventif~ impersonnel

  réflexivité f. reformulation f.régent(e) adj., f. 

  ~e principale~e insuffisante~e juxtaposée~e jonctionnelle

  terme ~régime m.

  ~ verbalrégionalisme m. registre m. 

  ~ vocalrégression f.

  ~ fausse

  régress/if adj., qui diminueassimilation ~ivedérivation ~ive

  règle f.~ grammaticale~ orthoépique~ d’ortographe

  régularité f. 

  relation f. ~ binaire

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  76/105

   76

  ~ antonimic ~ sinonimic ~ semantic 

  rem f. reprezentáre f. ~ asociativ ~ colectiv ~ lingvistic ~ fonetic ~ semantic 

  repríz f. retóric f. 

  figur de ~retorísm n. retoromán f.retradúcere f. revizór m. romaníst m. romanístic  f.

  romanitáte f. romanizáre f. român/  adj., f.

  limba ~ a vorbi ~a 

  românizáre  f. rostíre f. 

  rotacísm n. rún f. rúnic adj. 

  scriere ~ alfabet ~ 

  runológ m. runologíe f. rús/  adj.,  f. 

  limba ~ a vorbi ~a 

  ~ antonymique~ synonymique~ sémantique

  rhème f.représentation f.~ associative~ collective~ linguistique~ phonétique~ sémantique

  reprise f. rhétorique f  

  figure de ~abus d’éléments rhétoriquesrhéto-romane m., romanche m. retraduction f. réviseur m. romaniste m.discipline linguistique

   philologie qui

  étudie les langues romanesromanité f. romanisation f. roumain adj., m.

  langue ~e  parler le ~

  assimilation aux Roumains prononciation f. 

  rhotacisme m. rune f .rinique adj. 

  écriture ~ alphabet ~ 

  runologue m.runologie f. russe adj., m.

  langue ~ parler le ~

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  77/105

    77

   

  S

  sárd/  adj.,  f. limba ~ a vorbi ~a 

  savánt adj. cuvinte ~e

  sârb/  adj.,  f. limba ~ a vorbi ~a 

  scríere f. ~ gotic ~ pictografic ~ ideografic ~ hieroglific 

  ~ chinez ~ cuneiform ~ runic ~ fonetic ~ etimologic ~ caligrafic ~ cursiv ~ corect 

  ~ greit 

  sarde adj., m. langue ~

   parler le ~savant adj., scientifique adj.

  mots ~sserbe adj., m.

  langue ~ parler le ~

  écriture f. ~ gothique~ pictographique~ idéographique~ hiéroglyphique

  ~ chinoise~ cunéiforme~ runique~ phonétique~ étymologique~ calligraphique~ cursive~ correcte

  ~ fautive,erronnée

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  78/105

   78

  ~ lizibil ~ ilizibil ~ incoerent 

  ~ emfatic scripturál adj. secundár() adj., f. 

  termen ~sedíl  f. a segmentá tr. segmént n. 

  ~ fonicsegmentál adj. segmentáre f. selectáre f. sem n. 

  ~ generic ~ categorial ~ comun ~ diferenial ~ virtual 

  semantém n. semántic adj. 

  analiz ~ categorie ~ interpretare ~ autonomie ~ coninut ~ aspect ~ al limbajului 

  compatibilitate ~ criteriu ~ echivalen ~ difereniere ~ opoziie ~ interferen ~ raport ~ structur ~ 

  semántic f. ~ funcional 

  ~ lisible~ ilisible~ incohérente

  ~ emphatiquescriptural adj.secondaire adj., f.,

  terme ~ cédille f. segmenter tr. segment m. 

  ~ phonique segmental adj. segmentation f.sélectation f.sème m. 

  ~ générique~ catégoriel~ commun~ différentiel~ virtuel

  sémantème m. sémantique 

  analyse ~catégorie ~interprétation ~autonome ~contenu ~aspect ~ du langage

  compatibilité ~critère ~équivalence ~différence ~opposition ~interférence ~rapport ~structure ~

  sémantique f .~ fonctionnelle

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  79/105

    79

  ~ lexical ~ lingvistic 

  semanticián m. 

  semanticísm n. semantísm n. semasiológ m.semasiologíe f. semém n. semiauxiliár adj. 

  verb ~semicálc n. semiconsoán  f. semiológ m. semiologíe f. semiótic f. semivocál f  semn m. 

  ~ lingvistic ~ artificial ~ diacritic 

  ~ grafic ~ ortografic ~de punctuaie ~ul exlamrii ~ul întrebrii ~le citrii 

  semnificánt m. semnificát m. 

  semnificátie f.sens n. ~ lexical ~ gramatical ~ prncipal ~ de baz ~ primar ~ derivat 

  ~ secundar ~ general 

  ~ lexicale~ linguistique

  sémanticien m. 

  sémanticisme m.sémantisme m. sémasiologue m.sémasiologie f .sémème m. semi-auxiliaire adj. 

  verbe ~semicalque m. semi-consonne f.sémiologue m.sémiologie f. sémiothiquesemi-voyelle f .signe m. 

  ~ linguistique~ artificiel~ diacritique

  ~ graphique~ d’ortographe~ de ponctuation~ d’exclamation~ d’interrogation~ de la citation

  signifiant m. signifié m.

  signification f. sens m. ~ lexical~ grammatical~ principal~ de base~ premier~ dérivé

  ~ secondaire~ général

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  80/105

   80

  ~ propriu ~ denotativ ~ figurat 

  ~ impropriu ~ conotativ ~ concret ~ abstract ~ uzual ~ actual ~ învechit ~ arhaic ~ rar ~ neutral ~ depreciativ ~ peiorativ ~ de identitate ~ augmentativ ~ ocazional ~ metaforic transfer de ~ 

  sígl f. silabáie f. silab f. 

  ~ deschis ~ închis ~ antepenultim ~ penultim 

  ~ ultim ~ tonic ~ aton ~ accentuat ~ neaccentuat ~ omofon ~ posttonic ~ protonic 

  ~ scurt ~ lung 

  ~ propre~ dénotatif~ figuré

  ~ impropre~ cannotatif~ concret~ abstrait~ actuel~ usuel~ vieilli~ archaïque~ rare~ neutre~ dépréciatif~ péjoratif~ d’identité~ augmentatif~ occasionnel~ métaphoriquetransfer de ~

  sigle f. syllabation f. syllabe f. 

  ~ ouverte~ fermée~ antépénultième~ pénultième, avant-dernière

  ~ ultime, dernière~ tonique~ atone~ accentuée~ nonaccentuée~ homophone~ post-tonique~ protonique

  ~ brève~ longue

 • 8/16/2019 Dict Term Lingv RaduVulpe

  81/105

    81

  ~ oxiton ~ paroxiton ~ proparoxiton 

  ~ de reduplicare silábic adj. 

  accent ~ scris ~ 

  silabísm m. silépsa f. gr. siléptic adj. simból n. similaritáte f. simultanietáte f.sinaléf  f. sincóp f. sincopát adj. sincretísm n sincroníe f. sinecdóca  f. 

  sineréza f. singulár adj., n. 

  numr ~ transformare  

  sinoním n. ~e absolute~e relative ~e gramaticale 

  ~e lexicale ~e frazeologice ~e ideografice ~e stilisticedicionar de ~e 

  sinonímic adj. cuvinte ~e expresii ~e 

  raporturi ~e variante ~e 

  ~ oxytone, accentuée~ paroxytone~ proparoxytone

  ~ de réduplication,reduplicativesyllabique adj.

  accent ~écriture ~

  syllabisme m.syllepse f.sylleptique adj.symbole m.similarité f.simultanéité f., syncronisme m synalèphe f.syncope f.syncopé adj.syncrétisme m.synchronie f. synecdoque

  synérèse f. singul/ier adj., m. 

  nombre ~transformation ~ière

  synonyme m. ~s absolus~s relatifs~s gramaticaux

  ~s lexicaux~s phraséologiques~s idéographiques~s stylistiquesdictionnaire de ~s

  synonymique adj.mots ~s expressions ~s

  rapports ~svariantes ~s