Click here to load reader

Đề thi học sinh giỏi Hóa học cấp 2 tỉnh Quảng Ninh

  • View
    141

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Đề thi học sinh giỏi Hóa học cấp 2 tỉnh Quảng Ninh

L9. 1. tnh qung ninh 2000- 2001

Cu1: 1, Hy vit tt c cc cng thc ho hc ca cc hp cht to ra t cc ngt : canxi , hyr , lu hunh . oxi (phn t cha 2 ngt , 3 ngt , 4 ngt ) v phn loi cc hp cht ( xit ,axit , baz ,mui) 2, Lp s bin ho gia canxi lu hunh vi cc phn t cu 1. 3, C 4 l ng 4 dd khng mu : NaCl, Na2CO3, HCl , AgNO3 . Ch cn dng mt ho cht hy nhn bit 4 dd . Cu 2 : 1. Vit phng trnh thc hin dy bin ho sau : P2O5 Ca3(PO4)2 Ca3(PO4)2 H3PO4 2.Cho m (g) dd H2SO4 vo bnh cha 0,1 mol SO3 thu c dd H2SO4 10% . tnh m . 3. lmt l loi qung c thnh phn MgCO3 ,CaCO3 .Cho m(g) lmt tc dng vi axit clohiric thu c (m+5,5)g mui clorua v V lit kh (ktc) Tnh gi tr ca V . Cu 3 : Hn hp kh A gm : metan ,etylen ,hyro. Cho A qua Ni nung nng c hn hp kh B. cho kh B qua dd Brm ,thy dd nht mu v thu c hn hp kh C (cc phn ng xy ra hon ton ) 1, Vit phng trnh xy ra v xc nh thnh phn nh tnh ca hn hp B v hn hp C . 2, ktc th tch hn hp : VA = 11,2l ; VB= 7,84l ; VC = 5,6l . Tnh % (V) va cc cht trong hn hp A . 3, T khi ca hn hp kh C so vi khng kh . Cu 4 : 1,Cho 10,35g Natri vo 50,10g nc thu c dd A .Tnh nng cht tan trong dd A . 2,Cho vo dd A 300ml dd H3PO4 0,5M s thu c bao nhiu gam mui . 3,Nu cho vo dd A mt lng dd H3PO4 gp i ( cu 2) th s gam mui thu c l bao nhiu . Cu 5: Cho 49,03g dd HCl 29,78% vo mt bnh c 53,20g mt kim loi ho tr I, ri lm kh cn thn trong k ko c khng kh c b rn khan.Hy xc nh tn kloi trong cc trng hp sau: 1. B rn khan l 1 cht c khi lng 67,40g1

2. B rn khan l 2cht c khi lng 99,92g 3. B rn khan l 3 cht c khi lng 99,92g.

2. Thi tuyn Sinh Vo Trng Chuyn Ho Nm 2004 2005 Cu1: 1. Trnh by phng php ho hc tch Ag nguyn cht ra khi hn hp bt : Ag ,Fe ,Cu 2. Hon thnh s phn ng sau,ghi r k phn ng nu c : NaCl ( 1) X ( 2 ) Y ( 3 ) Z ( 4 ) NaCl X,Y,Z u l hp cht ca natri . 3. Chn 1 thuc th thch hp phn bit 4 l mt nhn ng ring bit 4 dd sau : BaCl2 ,H2SO4 ,Na2SO4 ,NaNO3 .Vit phng trnh phn ng . Cu 2 . 1. Metan ,etylen ,benzen u c kh nng p/ vi Brm .nu iu kin cho p/ xy ra ,vit cc ptp theo ti l mol 1:1 2. Ba hp cht hu c mch h K,Q,I cng c ctpt C2H4O2 .Bit rng : -Q p vi dd NaOH to thng ,I p vi dd NaOH un nng . Vit CTCT ca K,Q,I v ptp xy ra. Cu 3 . 1. C 3 gi bt mu trng ging nhau, bt go, bt giy, bt vi. Bng phng php ho hc hy nu cch nhn bit 3gi bt trn, Vit ptp (nu c ) 2. G,H,I u l mui axetat. Chn cc cht v c A,B,D,E thch hp v vit cc ptp (ghi r dkp nu c ) theo s bn +E I +D H CH3COOH +E +B +A G

Cu 4, Ho tan hon ton m(g) hn hp P gm bt Fe v kim loi hot ng M c ho tr khng i trong dd HCl thu c 3,92 l H2 v dd P1. C cn dd P1 thu c 16,525g mui khan . Mt khc m(g) hn hp P p va vi2

4,2 l kh Cl2 .Trong hn hp P t l s mol nt Fe v M l 1:4 . th tch cc kh u o dktc. 1. Tnh m . 2. Xc nh tn kim loi M v khi lng tng kim loi. Trong hn hp .

3. tuyn sinh lp 10 nm 2006 Cu 1. 1. Cho cc cht sau :ru etylic, axit axetic, este etyl axetat, axit aminoaxetic.Trong cc cht trn,cc cht no phn ng c vi: Na, NaOH, HCl?Vit cc ptp 2. Trong mi trng hp sau y ,ch c dng thm ti a hai ho cht lm thuc th ,hy ch ra phng php ho hc nhn ra tng cht : a. Bn bnh kh :CO2,SO2,C2H2,CH4 b. Hai cht rn :Zn v hn hp gm Zn v ZnO Cu 2: Ho tan a(g) axit ca mt kim loi M ho tr II bng lng va dd H2SO4 nng 24,5% (long)thu c dd mui A c nng 33,33% 1.Tm cng thc axit 2. un nng 300g dd A cho ti khi c 40,06g nc bay hi sau h nhit xung 100c th thy c 125g kt ta B tch ra .xc nh cng thc ca B.bit tan ca MSO4 100c l 17,4g. Cu 3: Ho tan hon ton v va lng Na bng nhau vo 2 cc :cc 1 cha nc nguyn cht v cc 2 cha ru etylic nguyn cht .Sau th nghim khi lng rn o 2 cc chnh lch nhau 14g 1. Tnh khi lng Na dng trong mi trng hp. 2. Nu 2 cc ban u vo nhau th thu c dd ru bao nhiu ,bit rng khi lng ring ca ru nguyn cht l 98g/mol v ca nc l 1g/mol. Cu 4: Cho X l mui cacbonat ca mt kim loi .ho tan hon ton 3,48g hp cht X trong dd H2SO4 c nng ,d thu c hn hp kh gm 0,336 l SO2 (ktc) v V lt kkh CO2 1. Vit v cn bng phng trnh 2. Xc nh cng thc hp cht X Cu 5: Ba hp cht hu c A,B,C thnh phn cha C,H,O th t k tip nhau trong cng dy ng ng .trn n1 mol A, n2 mol B, n3mol C thu c hn3

hp X.khi lng phn t trung bnh ca X l 67.thnh phn % v khi lng ca B trong hn hp X l 29,85 Xc nh CTPT ,CTCT v gi tn 3 cht trn, bit rng : n 1- n2 = n2- n3 v cht C c bn ng phn cng chc.

4. Thi Hc Sinh Gii Nm 2004 2005 Cu I : 1. Nu cch loi tp cht kh ra khi cc hn hp kh sau ,vit ptp a. Loi kh HCl ra khi hn hp kh HCl v H2S b.Loi kh N2 ra khi hn hp kh CO2 v SO2 c. Loi kh HCl ra khi hn hp HCl v Cl2 d. Loi kh SO2 ra khi hn hp kh CH4 v SO2 2. T l s mol trong H2O v s mol CO2 bin i trong khong no khi t chy mt hidrcacbon c cng thc CnH2n+2 (n >/ 1 ) Cu II Hn hp gm 4 kh :mtan ,etylen ,lu hunh ioxit ,cacbonic .Em hy trnh by v vit ptp nhn bit s c mt ca tng kh trong hn hp cc kh trn Cu III : Cho 6g Zn ht vo cc ng dd H2SO4 4M to thng .Th nghim no lm cho tc phn ng tng ln ,gim xung ,khng i,trong cc tn sau y . a.Thay 6g Zn bt bng 6g Zn km bt b. Dng dd H2SO4 2M thay dd H2SO4 4M c. Tng to phn ng ln 50oc d. Tng th tch dd HCl 2M ln gp i. Cu IV : 1. Hai hydrocacbon A&B c MB - MA = 24vc ;d A/H2 = 8. Vy A,B l nhng cp cht no trong nhng cht sau y : a. CH4 v C3H4 b, CH4 v C3H6 c, C2H4 v C3H4 2. T A ngi ta c th tin hnh iu ch H2 v CO theo 2 phng php sau : a. phng php 1 : A + O2 xt,to CO + H2 ( H= 80%)4

b. phng php 2 : A + H2O xt,to CO + H2 ( H = 75 %) phng php no cho ta nhiu hidro hn ? Cu V : Cho 26g hn hp bt gm bn kim loi : Cu ,Al ,Mg ,Zn tc dng vi dd HCl d khi kt thc phn ng ta thu c 16,8l kh hidro ( dktc ) v 25g cht rn cn d .tnh khi lng mui thu c trong dd . Cu VI : Trn mi a cn u t mt cc dd H2SO4 nh nhau ,cn trng thi thng bng . cn lun trng thi thng bng nu thm vo cc dd H2SO4 a cn bn tri 28g Fe n khi Fe tan ht th : a.thm bao nhiu g dd Ba(NO3)2 vo cc dd H2SO4 a bn phi b,thm bao nhiu g Na2CO3 (bt) vo cc dd H2SO4 a cn bn phi thu c th tch kh ng bng th tch ca 1g H2 ( o iu kin v nhit v p xut ).ng thi phi a thm qu cn nng bao nhiu g vo a bn tri ? ( cc phn ng xy ra hon ton )

5. tuyn sinh lp 10 HQG HN nm 2006 Cu 1: 1.Cho hh gm 3 c.rn: Al2O3, SiO2, Fe2O3 vo dd cha 1 c.tan A ch thu c 1 c.rn b (!). Hy cho bit A, B c th l nhng cht g?Cho VD v vit PTP minh ho. 2. Dn hh kh gm SO2, CO2 v CH4 vo dd cha 1 c.tan C th cn li c.kh D (!) i qua dd. Hy cho bit C, D c th l nhng cht g? Cho VD v vit PT minh ho. Cu 2 Ho tan hon ton 3g hh E gm Cu, Ag vo 50ml dd H2SO4( d= 1,84g/ml) thu c dd F trong lng H2SO4 cn d bng 92.4% lng ban u. t t dd F vo 107.24ml nc ct th va to thnh 200g dd G 1. X thnh phn % theo k.lng ca mi k.loi trong hh E. 2. Tnh C% cc c.tan trong dd G v ca dd H2SO4 ban u. Cho bit k.lng ring ca nc bng 1g/ml. CuIII: Chia hh H gm St (II) oxit v ng (II) oxit thnh 2 phn bng nhau PI: P va vi 200ml dd H2SO4 2M PII: Cho vo ng s t nng v dn 1 dng kh CO i qua ng. Sau p thy trong ng cn li 28g hh K gm 4 c.rn v 10,2g kh i ra khi ng. C 1l kh ny nng gp 1,375 ln 1 l kh oxi cng k 1. X % k.lng mi cht trong hh H. 2. Cho ton b 28g hh K trn vo cc cha lng d axit HCl, Khuy u cho cc p xy ra h.ton. Tnh k.lng c.rn ti a ko b ho tan.5

Cu IV Cho mt hn hp Pg gm c 1 este c to bi 2 axit vi cng mt cht ru ,trong phn t mi cht c cha 2 ngt oxi ,cho 2,08g hn hp P tc dng va ht vi 50ml dd NaOH ,sau c cn dd thu c 2,32g hn hp mui khan. 1,xc nh cng thc ca ru v nng mol ca dd NaOH dng 2,gi s s mol ca mui hn km nhau 2 ln ,xc nh ctct ca cc este. Cu V Hai hp cht hu c X,Y (u mch thng ,cha cacbon ,hidro ,oxi ).mt lt hi ca cht Y nng gp hai ln mt lt hi ca cht X v gp 4,138 ln mt lt khng kh.khi t chy hon ton cht Y to ra th tch kh CO2 bng th tch ca hi nc v bng th tch oxi dng t chy. Cho bit th tch cc kh v hi u o cng mt iu kin. 1. Lp CTPT ca cc cht c th l X,Y.vit CTCT tt c cc cht co cng CTPT tm c ca X. 2. Ho tan 7,2g hn hp M gm X,Y vo dung mi tr ( l dung mi khng tham gia phn ng ),c dd Z ,chia Z thnh 2 phn bng nhau . Phn I :tc dng ht vi lng d NaHCO3 thu c 1,12l CO2 ( ktc ) v thy rng c mol CO2bng tng s mol ca X v Y Phn II :tc dng ht vi Na to ra 748ml kh H2 (ktc).xc nh % khi lng mi cht trong M v vit CTCT ca X v Y.

6. THI Hc sinh gii lp 9 nm 2005-2006 Cu I . 1. Ngi ta dng phng php no sau y thu ly kt ta trong phn ng gia dd natrisunfat v dd bariclorua ? a,c cn dd ? c,chit ? b,chng ct dd ? d,lc ? 2. nhn bit 3l khng mu ng 3 cht kh : metan ,etilen ,axetilen .ngi ta chn ho cht no trong cc ho cht cho gii thch? a, dd brom c, dd axitclohidric b, dd canxihidroxit d,natricacbonat 3. dd Mg(HCO3) vo 4 ng nghim nh s ng ln lt cc dd : HNO3 ,Ca(OH)2 ,Na2CO3 ,NaHSO4 .sau khi kt thc th nghim c phn ng ho hc xy ra : a, c 4 ng nghim c, ng nghim 1,3 b, ng nghim 1,2 d, ng nghim 1,4 chn trng hp ng ,vit phng trnh phn ng?

6

4. C 3 l ng 3 cht kh l cc ng ng ca metan (c tnh cht ho hc tng t metan )l C2H6 ,C3H8 ,C4H10. Hy nhn bit xem l no ng cht g ,trnh by cch lm? Cu II . 1. C nhng kh ln hi nc gm :CO2 ,O2 ,SO2 ,N2 .cht kh no c th c lm kh bng canxioxit ?cht kh no c th c lm kh bng axit sunfuric c? 2. Nhit phn hon ton hn hp gm :BaCO3 ,MgCO3 ,Al2O3 c cht rn X ,kh Y .ho tan cht rn X trong nc d thu c dd Z v phn khng tan G.sc kh Y vo dd Z thy xut hin kt ta .ho tan G trong KOH d thy cn li phn khng tan T.xc nh X,Y,Z .vit cc PTPU? 3. C th tn ti c hay khng mi hn hp gm hai kh sau y: a, H2 ,O2 c, O2 ,Cl2 e, H2S ,O2 g, HBr ,Cl2 b, SO2 ,O2 d, N2 ,O2 f, CH4 ,Cl2 h, NH3 ,HCl i, C2H4 ,O2 nu c tn ti cho bit r iu kin ,nu khng tn ti th gii thch r nguyn nhn ? Cu III 1,Trn ln 3 dd : H3PO4 6% (d= 1,03 g/ml ) ,H3PO4 4% (d = 1,02 g/ml) ,H3PO4 2% (d = 1,01g/ml) ,theo t l th tch 1:3:2 .Xc nh nng mol/l ca dd thu c. 2,t 2 cc trn a cn ,rt dd HCl vo 2 cc ,khi lng axit 2 cc bng nhau .hai a cn v tr cn bng. Thm no cc th nht( a cn bn tri) 1 l st, cc th 2 ( a cn bn phi) 1 l nhm, k.lng 2 l kim loi ny bng nhau. Hy cho bit v tr ca 2 a cn trong mi trng hp sau; a. Hai l k.loi u tan ht. b. Th tch hidro sinh ra mi cc nh nhau. Cu IV(3) 1, Thm 1 lng mt st d vo dd c ho tan 2 mui l km sunfat v ng sunfat. Khuy nh hh cho n khi p xy ra h.ton, sau lc. Hy cho bit: A, C.rn no thu c trn giy lc? B, Nhng mui no c trong dd nc lc? C, Vit PTP xy ra. 2, Ho tan a(g) Al v b(g) Zn bng dd HCl d thu c nhng th tch hiro nh nhau( cng k to, p). Tnh t l a:b 7. Thi HSG th x Ung B 2002- 2003 Cu I:

7

Cho CO t.dng vi CuO un nng c hh c.rn A v kh B.Ho tan h.yan A vo H2SO4 c, nng. Cho B t.dng vi nc vi trong d. Vit cc PTP xy ra. Cu II: Xc nh cc cht v h.thnh cc PTP sau: 1. KClO3 to A + B 2. A + MnO2 + H2SO4 C+D+E+F DPNC 3. A C+G 4. G + H2O L+M 5. C + L KClO + A +F Cu III: Dd mui n c ln cc tp cht: Na2SO4, NaBr, MgCl2, CaSO4. lm th no loi b cc tp cht ra khi dd? Vit PTP (nu c). Cu IV: Vit cc PTP xy ra v tnh s mol mui to thnh: A, Cho dd cha 0.12 mol H3PO4 t.dng vi dd cha 0.2 mol NaOH B, Cho t t dd cha 0.12 mol H3PO4 t.dng vi dd cha 0.2 mol NaOH Cu V: Trn VA lit dd A cha 9,125g HCl v VB lit dd B cha 5.475g HCl thu c 2 lit dd C A, Tnh nng mol/l ca dd C. B, Tnh nng mol/l ca dd A V B. bit hiu s nng ca chng l 0.4, VC= VB + VA Cu VI: t chy h.ton 4.4g sunfua ca 1 k.loi M c cng thc MS trong lng d oxi, c.rn thu c sau p em h.yan trong 1 lng va dd HNO3 37.8% thy nng % ca mui trong dd thu c l 41.72%. Khi lm lnh dd ny th thot ra 8.08g mui rn. Lc tch mui rn thy nng % ca mui trong dd l 34.7%. X cng thc ca mui rn bit M th hin h.tr II, III trong cc hp cht. 8. HSG huyn T 2005- 2006 Cu I(5) 1. honthnh cc PTP sau: A t0 B + C B + HCl G+H D + KOH G+H G+E+C I F + NaOH Z+I I + HCl F+E F + Al L+M M + HCl D+K D + Al M+L8

( A : l oxit ph bin ;cc ch ci th hin cc cng thc cht khc nhau ) 2.Vit 3 phng trnh phn ng th hin 2 lai tnh cht khc nhau d iu ch FeSO4 t Fe Cu II :(4,5) 1.nhit phn hn hp BaCO3 ,MgCO3 ,Al2O3 .mt thi gian c cht rn A v kh D .cho A tc dng vi H2O d n khi phn ng kt thc thu c dd v cht rn C sc kh D vo dd B n d c kt ta E .cho cht rn C vo dd NaOH d thy tan mt phn to ra dd F v cn phn khng tan G .ho tan G trong dd HCl c kh D thot ra,suy lun ,vit phng trnh phn ng c xy ra. 2. Ch dng thm 1 thuc th, hy p.bit cc dd ng ln lt trong cc l mt nhn: KCl, H2SO4, K2SO4, HCl. Vit cc PTP xy ra. Cu III (2,5) Chia 1 dd H2SO4 thnh 3 phn bng nhau. Ly 1 lng dd KOH trung ho va phn th nht. Trn phn 2 v 3 vo nhau ri rt v dd thu c 1 lng KOH ng bng lng KOH dng trung ho phn th nht a. Vit cc PTP xy ra b. tnh k.lng mui thu c v lng KOH dng bit dd H2SO4 ban u cha 35,28g H2SO4 Cu IV (3) Ho tan h.ton 1 k.lng st oxit bng dd H2SO4 c, nng thu c kh SO2 v dd B. Hp th h.ton kh SO2 bng dd KOH d thu c 47,4g mui. Mt khc c cn dd B thu c 360g mui khan.X cng thc ho hc ca st oxit. Cu V (5) Cho a gam bt st vo 200 ml dd X gm hh 2 mui AgNO3 v Cu(NO3)2. P xong thu c 3,44g c.rn B v dd C. Tch thu B ri cho dd C t.dng vi NaOH d thu c 3,68g k.ta 2 hidroxit k.loi. Nung 2 k.ta trong kk n k.lng ko i thu c 3,2g c.rn. 1. Xc nh a. 2. Tnh nng mlo ca cc mui trong dd X. 9. thi chn hsg huyn t 2002 - 2003 Cu I (2,5) 1.(1,5) Hon thnh s chuyn ho sau bit R, A, B, C, V, X, Y, T, M l cc cht khc nhau ( c th dng nhit v thit b cn thit) Al+V

R

+X

A

+Y

B+Y

R B + T, +M C 2.(1) Mt hh gm 4 cht: Na2O, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2 trong s mol mi cht u bng nhau. Ho tan h.ton hh trn vo nc ri un nh.9

Kt thc th nhim thu c dd A. Hi trong dd A cha cht g? Gii thch? Vit PTP? Cu II (2) 1. Hy chn 1 phng n v chnh xc trong 6 phng n sau y nhn ra dd (NH4)2SO4 a. Qu tm b. Phenolphtalin c. DD Ba(NO3)2 d. DD KOH e. C a,c,d u c f. C b,c,d u c 2. Chn phng n ung hoc sai in vo cc vung sau: Cc cp cht sau u tn ti trong dd: - AgNO3 v NaCl - FeCl3 v NaOH - CuSO4 v HCl - Na2CO3 v H2SO4 - Ba(OH)2 v KCl Cu III (1,5) Cho 1 hh c.rn gm bt ca 4 cht sau: KCl, BaSO4, K2CO3, BaSO3. Hy tch ring tng cht ra khi hh. Vit cc PTP km the ( nu c) Cu IV (2) Cho 62g mui canxiphotphat t.dng ht vi 98g dd axit sunfuric32%. X mui c to thnh sau p. Cu V (2) Cho lung kh hiro d i qua hh Cu v Al2O3 nung nng. Sau p thu c c.rn A v hh B gm kh v hi nc. Cho b vo 50g dd H2SO4 98%. Sau khi hp th ht nc th nng ca axit l 89,91%. Ho tan A trong 1,2 lt dd H2SO4 long 0,5M thu c c.rn C v dd D. Cho t t D vo dd NaOH 0,75M cho n khi va thy k.ta th ngng thy dng ht 0,4 lit dd NaOH. Sau p thu c dd E. 1. Tnh thnh phn % theo k.lng CuO v Al2O3 trong hh ban u. 2. Tnh k.lng c.rn C 3. Tnh nng mol/l ca cc cht tan c trong dd E. 10. chn hsg huyn t 2006- 2007 Cu I (4) 1. Hon thnh cc PTP sau: A+ H2O B+C D+B E( R) + F to E I + H2O D+ BaCl2 BaSO4 + J10

M+G M+Q D+ U( K) + H2O D+Z H+ Q Bit A l k.loi khi t nng cho ngn la mu vng, MD + ME = 258g. D l mui ca k.loi M c h.tr II. Cc ch cci th hin cc CTHH khc nhau. Vit 2 PTHH chuyn hp cht st II thnh hp cht st III. Cu II ( 5) 1. C 6 ng nghim nh s ngcc dd ( ko theo th t) gm: NaNO3, CuCl2, Na2SO4, K2CO3, Ba(NO3)2, BaCl2. hy x s ca cc ng nghim. Bit rng khi trn cc dd ng 1 vi 3, 1 vi 6, 2 vi 3, 2 vi 6, 4 vi 6 th cho k.ta. Mt khc cho dd AgNO3 t.dng vi dd s 2 cng cho k.ta. Hy minh hc bng cc PTHH. 2. C 4 cht bt mu trng tng t nhau l NaCl, AlCl3, MgCO3, BaCO3. Ch dng thm nc v cc thit b cn thit, hy trnh by cch nhn bit tng cht ( vit cc PTP minh ho) Cu III ( 6) Cho 7,22g hh X gm Fe v k.loi R c h.tr ko i. Chia hh thnh 2 phn bng nhau. Ho tan ht phn 1 trong dd HCl d thu c 2,128 lt kh H2 (ktc). Phn 2 t.dng va vi 2,688 lt kh clo (ktc) 1. Tm tn k.loi R 2. Tnh thnh phn % v k.lng ca mi k.loi trong hh X 3. Cho 3,61g hh X t.dng vi 100ml dd A cha Cu(NO3)2 v AgNO3. Sau p thu c dd b v 8,12g cht rn C gm 3 k.loi. Cho C t.dng vi dd HCl d thu c 0,672lit kh H2 (ktc). Tnh CM ca dd Cu(NO3)2 v AgNO3 trong dd A. Cu IV ( 5) Ho tan 12g hh X gm CuO, Fe2O3 v MgO cn dng 225ml dd HCl 2M. Mt khc nu t nng 12g hh X trong dng kh CO p hon ton, thu c 10g c.rn Y v kh D. 1. Tnh thnh phn % v k.lng ca mi cht trong X 2. Dn kh D hp th vo 500ml dd Ba(OH)2 nng a mol/l. Sau p thu c 14,775g cht rn k.ta. Tnh a. 11. thi chn hsg huyn t 2007- 2008 Cu 1 (6) 1. Ngi ta dng pp no sau y thu k.ta trong p gia dd Na2SO4 v dd BaCl2? a. c cn dd b. Chng ct dd c. Chit d. Lc 2. dd Mg(HCO3)2 vo ng nghim nh s ng ln lt cc dd: HNO3, Ca(OH)2, Na2CO3, NaHSO4. Sau khi k.thc th nghim c p xy ra: a. c 4 ng nghim b. ng nghim 1 v 2 c. ng nghim 1 v 3 d. ng nghim 1 v 4 Chn trng hp ng. Vit PTHH11

J

pdd

2. Cho 3,9g kali t.dng vi 101,8g nc thu c dd KOH c k.lng ring l D =

1,056g/ml a) Nng % ca dd KOH l: A. 5,1% B. 5,2% C. 5,3% b) Nng mol ca dd KOH l: A. 1M B. 1,5M C. 0,5M Cu 2 ( 4) Thc hin chui bin ho sau: NaAO2 Al(OH)3 Al2O3 Al H2 H2O O2

D. 5,4% D. 0,75M Al Fe Fe3O4

Cu 3 (2) Thay cc ch A, B, C, D, E bng CTHH thch hp ri cn bng PTP theo s sau: Fe + A FeCl2 + B B+C A FeCl2 + C D D + NaOH Fe(OH)3 + E Cu 4 ( 3) 1. Thm mt lng mt st vo dd c ho tan mui sunfat. Khuy nh hh cho n khi p xy ra h.ton, sau lc. Hy cho bit: a. Cht rn no thu c trn giy lc? b. Nhng mui no c trong dd nc lc? c. Vit PTP xy ra. 2. Cn ly bao nhiu ml dd H2SO4 98% ( d = 1,84g/ml) iu ch 1 lt dd H2SO4 1M. Cu 5 ( 5) Cho 20g bt ng vo 1 bnh ng 0,5 lt dd AgNO3 0,3M khuy u 1 thi gian ngn sau em lc ngay th thu c 29,12g mt c.rn A v 1 dd B. aTnh nng mol ca cc cht trong dd B, gi thit rng th tch dd ko thay i ( Cu(NO3)2= 0.12M; AgNO3= 0.06M) b.Cho 30g mt ming k.loi R h.tr II vo dd B khuy u n khi p xy ra ht, ly ming k.loi ra em cn nng 32,205g. Hy x k.loi R, bit rng sau khi p trong dd ch cn 1 mui tan. ( Zn) 12. thi hsg th x ung b 2000- 2001 Cu 1 (2) a. Cho CO t.dng vi Fe2O3 un nng thu c hh gm c.rn A v kh B. Ho tan h.ton A vo H2SO4 c nng; cho B t.dng vi dd nc vi trong d. Vit cc PTP xy ra.12

b. Ch dng qu tm v cc ng nghim, hy ch r cc pp nhn ra cc dd

b mt nhn: NaCl, AlCl3, Na2SO4, Ba(OH)2. Cu 2 ( 1,5) a. Cho CaCl2, MnO2, H2SO4 98%. Ko dng thm ho cht no khc, hy vit phng trnh iu ch Cl2, HCl. b. lm sch thu ngn k.loi c ln tp cht l: Zn, Sn, Pb. Ngi ta khuythu ngn k.loi ny vi dd bo ho thu ngn sunfat. Hy gii thch pp lm sch ny. vit cc PTHH xy ra trong qu trnh trn. Cu 3 ( 1,5) Cho s p sau y, hy tm ra cc cht tng ng vi A, B, C, D Vit cc PTP v ghi r k ca p (nu c) +Z A +Y B A + I Fe(OH)3 to C +K D +M Fe+X

Fe+N

+ Q, F

B +P E Cu 4 ( 1,5) Cho hirxit ca k.loi R h.tr II t.dng va vi 1 lng dd H2SO4 20% th thu c1 dd mui c nng 21,9%. X k.loi R. Cu 5 ( 1,5) Nung 1 lng mui hirocacbonat ca k.loi h.tr II. Sn phm thu c a v ktc gm c 32g c.rn, m gam c.lng;17,92 lt kh a. Vit PTP xy ra v tnh gi tr m. b. X tn k.loi trong mui. Cu 6 ( 2) C 9,33g 1 mui k.loi X p va vi 5,6 lt clo (ktc) to mui A. Ho tan mui A vo 520ml dd NaOH thu c 1 k.ta v 1 dd B. trung ho b cn ng 100ml dd HCl 0,2M a. Tm X b. Tnh nng mol/l ca dd NaOH dng. 13. chn hsg th x cm ph 2004- 2005 Cu 1 (3) Nu hin tng, gii thch bng PTP cho mi th nghim sau: a. Cho k.loi K vo mui FeCl3 b. Sc t t ti d kh CO2 vo dd nc vi trong c. t t axit clohric vo dd natricacbonat Cu 2 ( 2) Thc hin dy bin ho sau: Na NaOH NaClO NaCl13

Cu 3 (3) Trong s cc cht sau y, nhng cht no c th p vi nhau? Vit PTP ( nu c): NaOH, Fe2O3, K2SO4, CuCl2, CO2, Al, (NH4)2CO3 Cu 4 ( 4) Trn V1 lt dd HCl 0,6M vi V2 lt dd NaOH 0,4M thu c 0,6lt dd . Tnh V1, V2 bit rng 0,6 lt dd A ho tan ht 1,02g Al2O3. Cu 5 (4) Kh 3,48g mt oxit ca k.loi M cn dng 1,344 lt H2 (ktc). Ton b lng k.loi M thu c cho t.dng vi dd HCl d cho 1,008 lt H2 (ktc). Tm oxit ca m. Cu 6 (4) Cho 17,4g hh Y gm Al, Fe v Cu p ht vi dd H2SO4 long d thu c 100ml dd B; 6,4g c.rn v 8,96 lt kh D (ktc). Tnh k.lng cc cht trong Y v nng mol ca cc cht trong dd B, bit rng lng H2SO4 trn c ly d 10% so vi lng cn thit. Coi th tch cc dd ko i. 14. Chn hsg huyn honh b 2000- 2001 Cu 1 (4,5) a. T qung pirit, lm th no iu ch FeSO4. Vit cc PTP minh ho. b. Ch dng nhng cht ban u l: NaCl, H2O, Al. Hy iu ch cc cht: AlCl3, Al(OH)3, dd NaAlO2. Gii thiu cch iu ch v vit cc PTP dng. Cu 2 (5) a. C hin tng g xy ra khi - Nung nng CaCO3 v CuSO4.5H2O - Cho Ca vo dd NaOH Bng th nghim no c th khng nh cht kh sinh ra? Vit PTP cho mi trng hp. b. Cho s bin ha: X+A D+E

X+B X+C

Fe+H

+F

G I+K

G + BaSO4

Tm cng thc ca cc cht tng ng vi A, B, C, D, E, F, G, H, I, K. Vit cc PTP theo s . Cu 3 ( 3,5) a. C 1 hh gm 3 k.loi dng bt: Fe, Cu, Au. Bng PPHH, hy tch ring Cu, Au ra khi hh.14

b. Khng dng thuc th no khc, hy phn bit 3 l mt nhn cha 3 dd:

MgCl2, HCl, Na2CO3. Cu 4 ( 3) C 1 dd A cha ng thi HCl v H2SO4. Cho 200g dd t.dng vi BaCl2 c d th to thnh 58,25g k.ta. trung ho nc lc ngi ta phi dng 600ml dd NaOH 1,6M. Tnh nng % ca mi axit trong dd A Cu 5 ( 4) C hh gm Fe v Fe2O3. Ngi ta thc hin nhng th nghim sau: Th nghim 1: Cho 1 lung kh CO d i qua m gam hh nhit cao. Phn ng xong thu c 16,8g Fe. Th nghim 2: Ngm m gam hh trn trong dd CuSO4 d. Phn ng xong thu c cht rn c k.lng tng thm 1,6g. 1. Vit cc PTP xy ra. 2. X thnh phn % theo k.lng cc cht trong hh ban u. 15. chn hsg trng th trn t 2004- 2005 Cu 1: Tm cc cht k hiu bng cc ch ci trong s sau v hon thnh s bng PTP: A + O2 B + HCl C D + dd E to F G + D, to M Cu 2: Hy nu 1 mui va t.dng vi HCl, va t.dng vi NaOH tho mn k: a. C 2 p u c kh thot ra b. P vi HCl c kh thot ra, vi NaOH c k.ta c. C 2 p u to k.ta Cu 3. Cho 13,44g bt Cu vo cc ng 500ml dd AgNO3 0,3M; khuy u dd 1 thi gian thu c 22,56g cht rn A v 1 dd B. 1.Tnh nng mol ca cht tan trong dd B ( gi thit th tch ko thay i) 2.Nhng thanh kim loi R nng 15g vo dd B khuy u p xy ra h.ton, sau ly thanh k.loi R ra khi dd, cn nng 17,205g ( gi s tt c k.loi sinh ra u bm vo thanh R). Ki R l k.loi no trong s k.loi sau: Na, Mg. Al, Fe, Ni, Cu, Zn, Ag, Pb. Cu 4: A l hh gm: Ba, Al, MgCho m gam A vo nc, p xong thu c 8,96 lt kh (ktc) Cho m gam A vo dd NaOH d thot ra 12,32 lt H2 (ktc) Cho m gam A vo dd HCl thy thot ra 23,44 lt kh H2 (ktc) Tm m v % mi k.loi trong A Cu 5: Ho tan hon ton m gam hh P gm bt Fe v k.loi hot ng M c h.tr ko i trong dd HCl thu c 3,92 lt H2 (ktc) v dd P1. c cn dd P1 thu c 16,525g mui khan. Mt khc m gam hh P p va vi 4,2 lt kh clo (ktc). Trong hh P t l s mol nguyn t Fe v M l 1: 4 1. Tnh m15

2. X tn k.loi M v k.lng tng k.loi trong hh. 16. chn hsg huyn yn hng 2000- 2001 Cu 1: (4) Vit cc PTHH theo dy bin ho sau: A1 A2 A3 FeS2 B1 B2 B3 B4 B5 ( Nu r cc iu kin ca p) Cu 2 (3) a. Hy tnh thnh phn % ( v k.lng ) ca N trong 2 loi phn m sau: (NH4)2SO4, NH4NO3 b. Dng PHH no c th phn bit c 2 loi phn m trn? Vit PTP km theo? c. Ti sao ngi ta ko trn vi vo cc phn m trn bn rung? Vit PTP minh ho? Cu 3: (9) a. C 4 cht bt dng trong 4 ng b mt nhn l: Fe, Cu, Al, MgO. Hy nu PPHH nhn ra tng cht v vit PTP km theo? b. C 5 dd b mt nhn: H2SO4, NaOH, Na2CO3, BaCl2, KCl. Ch c dng thm qu tm, hy nu PPHH nhn ra tng dd, vit PTP ( nu c). c. Nu ch c bm kh CO2, dd NaOH v cc cc chia , c th diu ch c Na2CO3 nguyn cht ko? Hy gii thch cch lm v vit PTP km theo? - Nu gi s mol NaOH trong dd trn l a, hy lp biu thc tnh s gam Na2CO3 c th to thnh trong dd. Cu 4: (4) t 2 cc trn 2 a cn, rt axit HCl cng nn ( ly d) vo 2 cc cho n khi cn thng bng. B vo cc th nht 2,7g Al; b vo cc th hai 5,04g mui hidrocacbonat ( mui axit) ca 1 k.loi h.tr I. P xong cn thng bng. a. Vit cc PTP xy ra. Gii thch hin tng trn. b. Tm k.lng nguyn t v X tn k.loi. 17. Tuyn sinh lp 10 chuyn h long 2005- 2006 Cu 1( 3) 1. Cho cc cht: CaCO3, AgNO3, ZnSO4, MnO2 nhng cht no c th p vi dd axit HCl? Vit PTP16

A4

Al2(SO4)3

2. t qung pirit ta thu c kh A, nhit phn mui kaliclorat ta thu c

kh B, khi lm mt hi nc ru etylic ta thu c kh C, khi cho axit clohiric tc dng vi mui st ta thu c kh D c mi trng thi - Bit rng: A, C u t.dng vi dd brm - Kh B t.dng vi kh D trong cc k khc nhau ta thu c cc sn phm khc nhau: trng hp th nht cho ta kh A, trng hp th 2 cho ta cht kt ta mu vng G Hy vit cc PTP xy ra, xc nh A, B, C, D, G. Cu 2 (2) 1. Trn cc bao b phn bn NPK thng k hiu bng nhng ch s: 25.12.12 hoc 15.10.10. K hiu ny cho ta bit iu g? T k hiu ny c th tnh c t l hm lng cc nguyn t N, P, K hay ko? p dng tnh vi trng hp phn bn NPK c k hiu 20.10.10 2. Bng PPHH hy nhn bit cc gi ng cc oxit mt nhn sau: Fe2O3, CuO, MgO, Na2O. Cu 3 (1,5) C cc cht hu c trong CTPT u cha C, H, O Bit A t.dng vi B cho ta cht D c CTPT C4H8O2; khi oxi ho A di t.dng ca men gim cho ta B. A, B u t.dng c vi k.loi Na, B t.dng vi natri hidroxit nhit thng cn D t.dng vi NaOH khi un nng Tm CTPT, CTCT ca A, B, D v vit PTP. Cu 4 (1,5) Ho tan 4,2g hh gm Fe v k.loi R ( h.tr II) vo dd axit HCl thu c 2,24 lt kh H2 (ktc). Nu khi ho tan 5,5g k.loi R th dng ko ht 500ml dd HCl 1M. X k.loi R v tnh thnh phn % k.lng mi k.loi trong hh. Cu 5 (2) Cho 100ml dd A gm axit hu c RCOOH v mui k.loi ( h.tr I) d ho tan trong nc ca axit t.dng vi 60ml dd Ba(OH)2 0,25M, sau p thu c dd B. trung ho Ba(OH)2 d trong B cn cho thm 3,65g dd HCl 15%. Mt khc khi cho 100ml dd A t.dng vi dd H2SO4 d, un nng thu c hi axit hu c trn c th tch ng bng th tch ca 1,6g oxi o cng k. Tnh nng mol ca cc cht trong A. 18. thi tuyn lp 10 chuyn h long 2006- 2007 Cu 1 (2) 1. c 3 bnh mt nhn ng cc ho cht: Bnh 1: dd KHCO3 v K2CO3 Bnh 2: dd KHCO3 v K2SO4 Bnh 3: dd K2CO3 v K2SO4 Ch dng ti a 2 thuc th, hy phn biet 3 bnh trn.

17

2. Mt loi du thc vt c thnh phn chnh l (C17H35COO)3C3H5,

mt loi du bi trn my c thnh phn chnh la C15H32. bng PPHH hy nhn bit 2 loi trn. 3. Cho cc s bin ho trong qu trnh sx thu tinh: a. A t0 B+C b. B + D t0 E c. G + D t0 H+C bit A, D, G l nguyn liu chnh sx thu tinh. Hy hon thnh PTP theo s trn. ( C ghi r trng thi cc cht) Cu 2 (4) 1. Hn hp X gm CaCO3, Cu, Fe3O4. Nung nng X trong k ko c kk, 1 thi gian c cht rn B v kh C. Cho kh c hp th vo dd NaOH c dd D. dd D t.dng vi dd BaCl2 v dd KOH. Ho tan B vo nc d thu c dd E v c.rn F.Cho F vo dd HCl d c kh C, dd G v c.rn H. Nu ho tan F vo dd H2SO4 c d thu c khid I v dd K. Vit cc PTP xy ra v xc nh B, C, D, E, F, G, H, I, K 2. Cho s chuyn ho: to cao + NaOH CH4 A1 xt+ H2O A2 + O2, xt A3 + A A4 A 5 + A2 Hy x cc cht A1, A2, A3 , A4 ,A 5 v vit PTP theo s trn 3. C nhng mui sau; KCl, NaNO3, FeSO4, ZnSO4, hy cho bit mui no a. Khng nn diu ch bng k.loi t.dng vi axit v gy n, ko an ton? b. C th iu ch bng p ca k.loi t.dng vi dd H2SO4 long? c. C th iu ch bng p ca dd mui cacbonat vi dd axit tng ng? d. C th iu ch bng p nhit phn? e. C th iu ch bng p ca k.loi vi phi kim? Cu 3 (2) Cho A l 1 mui tan c trong nc. B l mui nitrat ca 1 l.loi M c h.tr ko i. Bit rng 50g dd mui B c nng 10,44% p va vi 200g dd mui A c nng 1,36% thu c 4,66g c.rn l mui sunfat ca k.loi M ni trn. Xc nh CTPT ca 2 mui A v B? Cu 4 (2) Ho tan hh B gm 2 hirocacbon mch h c CTPT ln lt l: CnHx, CnHy. T khi hi ca hh i vi N2 l 1,5. Khi t chy hon ton 8,4g hh B th c 10,8g nc. a. Xc nh CTPT v vit CTCT c th c ca 2 hirocacbon b. Tnh thnh phn % theo k.lng ca mi hirocacbon c trong 8,4g hh B. 19. chn hsg tnh qung ninh 2006- 2007 ( bng A) A. phn trc nghim (8): Chn 1 phng n ng trong cc phng n cho mi cu sau: Cu 1:Dy cht no trong cc dy cht sau c sp xp theo chiu nhit si tng? a. CH3COOH, H2O, C2H5OH b. C2H5OH, H2O, CH3COOH18

c. H2O, C2H5OH, CH3COOH d. Tt c u sai. Cu 2: dy cht no sau y c sp xp theo chiu tnh k.loi tng? a. Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb b. Zn, Fe, Cr, Ni, Sn, Pb c. Cr, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb d. Zn, Cr, Ni, Sn, Fe, Pb Cu 3: Dy cht no sau y c kh nng tan tt trong nc? a. CH3COOH; C6H6; NH4Cl; C2H5OH; C6H12O6. b. CH3COOH; FeCl3; NH4Cl; C2H5OH; C6H12O6. c. CH3COOH; C4H10; NH4Cl; C2H5OH; C6H12O6. d. Tt c u sai. Cu 4: pha long dd H2SO4 m c, trong PTN c th tin hnh theo cch no sau y? a. Cho nhanh nc vo axit b. Cho t t nc vp axit v khuy u c. Cho nhanh axit vo nc v khuy u d. Cho t t axit vo nc v khuy u Cu 5: Tt c cc k.loi u t.dng trc tip vi oxi to ra oxit, ngoi tr k.loi no sau y? a. Cu b. Pb c. Ag d. Hg Cu 6: Kh CO2 c coi l nh hng n mi trng v: a. Rt c b. To bi cho mi trng c. Lm gim lng ma d. Gy hiu ng nh knh Cu 7: Cho lung kh CO d i qua hh gm: CuO, Al2O3, MgO un nng. Sau khi p xy ra hon ton thu c cht rn l cc cht thuc phng n no sau y? a. Cu, Al, MgO b. Cu, Al2O3, Mg c. Cu, Al2O3, Mg d. Cu, Al, Mg Cu 8: Cho m gam hh 4 mui cacbonat t.dng ht vi dd HCl thu c 6,72 lt kh CO2 (ktc) v 32,3g mui clorua. Gi tr ca m l: a. 27g b. 28g c. 29g d. 30g B. Phn t lun (12) Cu 1: Trong cng 1 bnh kn c cha 4 kh: CO, SO2, CO2, C2H4. hy dng cc PHH ch ra s c mt cu cc kh trn. Cu 2: Hy ch ra im sai, vit li cho ng mi cu hnh electron sau: a. 1s22s12p5 b. 1s12s22p53s23p6 c. 1s22s22p64s24p6 Cu 3: Tm cc cht thch hp vit PTP theo s bin ho sau:19

C1 Tinh bt B C2

D1

E1

BaSO4

D2

E2

BaSO4

Cu 4 Nung 34,8g mui RCO3 trong ko kh ti khi p hon ton, thu c 24g oxit ca k.loi R. Hy X k.loi R. Cu 5 Cho 2,81g hh gm Fe2O3, MgO, ZnO t.dng va vi 300ml dd H2SO4 1M. Tnh k.lng mui sunfat to ra trong dd. 20. thi chn hsg tnh 2006- 2007 ( bng B ) A. Phn trc nghim (8) Chn phng n ng trong cc phng n cho mi cu v tr li vo giy thi Cu 1: iu ch oxi t KClO3 c th dng dng c no sau y trong PTN? a. ng nghim b. Bnh kp c. Bnh cu c nhnh d. Chu thu tinh Cu 2: Khi c mc cht lng trong cc dng c o, ngi ta phi cc dng c o trng thi thng ng v: a. ngang tm mt vi mt khum cht lng b. tm mt di mt khum cht lng c. tm mt trn mt khum cht lng d. tm mt thng t trn xung Cu 3: Dy cht no sau y c sp xp theo chiu tnh k.loi tng? a. Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb b. Zn, Fe, Cr, Ni, Sn, Pb c. Cr, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb d. Zn, Cr, Ni, Sn, Fe, Pb Cu 4: Dy cht no sau y c kh nng tan tt trong nc? a. CH3COOH; NaNO3; NH4Cl; C2H5OH; C6H12O6. b.CH3COOH; Fe; NH4Cl; C2H5OH; C6H12O6. c. CH3COOH; Mg; NH4Cl; C2H5OH; C6H12O6. d.Tt c u sai. Cu 5: pha long dd H2SO4 m c, trong PTN c th tin hnh theo cch no sau y? a.Cho nhanh nc vo axit b.Cho t t nc vp axit v khuy u c.Cho nhanh axit vo nc v khuy u20

d.Cho t t axit vo nc v khuy u Cu 6: Tt c cc k.loi u t.dng trc tip vi oxi to ra oxit, ngoi tr k.loi no sau y? a. Cu b. Pb c. Ag d. Hg Cu 7: Kh CO2 c coi l nh hng n mi trng v: a. Rt c b. To bi cho mi trng c. Lm gim lng ma d. Gy hiu ng nh knh Cu 8: Ch t cc cht: KMnO4,, BaCl2, H2SO4, Zn c th iu ch c dy kh no trong cc dy kh sau: a. H2O, HCl, H2S, SO2 b. H2, HCl, H2S, H2O c. H2O, HCl, SO2, H2S d. H2, HCl, H2S, SO2 B. Phn t lun (12) Cu 1; C 4 bnh ng cc cht kh ring bit l: CO, SO2, CO2 v C2H4. Dng PHH nhn bit 4 bnh ngcc kh trn. Cu 2: Tm cc cht thch hp vit PTP theo s bin ho sau: C1 D1 E1 BaSO4 Tinh bt B C2 D2 E2 BaSO4

Cu 3 Nung 34,8g mui RCO3 trong ko kh ti khi p hon ton, thu c 24g oxit ca k.loi R. Hy X k.loi R. Cu 4: Cho lung kh CO d i qua ng s cha 5,64ghh gm: Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 un nng. Kh i ra sau p dn vo dd Ca(OH)2 d, to ra 8g kt ta. Tnh k.lng Fe thu c. 21. trng hn- Amsterdam 1991- 1992 Cu 1: 1. Hon thnh cc PTP sau: a. CO2 + - Ba(HCO3)2 b. MnO2 + HCl - . c. FeS2 + SO2 + d. Cu + CuSO4 + 2.21

a) Trnh by cc tnh cht ho hc ch yu ca p.kim v nhng cn c so snh mc mnh yu ca p.kim. Nu th d. b) Hy chn 1 p chng t clo c tnh p.kim mnh hn oxi. Vit PTP minh ha. Cu 2: 1. Vit cc CTCT ca cc hp cht c cng thc C4H8 2. Nu PPHH phn bit cc cht lng sau: axit axetic, ru etylic, benzen, dd glucozo trong nc v xng c ln 1 t nc. Vit cc PTP nu c. Cu 3: Dung dch A cha axit axetic c k.lng ring l 1g/ml. Cho V ml dd A vo 80ml dd Na2CO3 0,25M; to thnh 0,336 lt kh v dd B. Cho B vo cc cha 400 ml dd Ca(OH)2 0,05M thu c 0,5g kt ta v dd C. Nu cho V ml dd A tc dng vi lng d Na lm to thnh 8,736 lt kh. 1. Vit cc PTP xy ra 2. Xc nh V v nng mol ca dd A 3. Dung dch C c th hp th c ti a bao nhiu lt CO2? Bit rng cc P xy ra hon ton, cc th tch kh u o ktc, cc mui ca axit etic u tan trong nc. 22. i hc quc gia hn 1992- 1993 Cu 1: Cho s bin ho sau: +B +D +F A C E CaCO3 t0 CaCO3 +Z P +X Q +Y R CaCO3 Hy tm cc cht thch hp ng vi cc ch ci A, B, Cbit rng chng l nhng cht khc nhau. Vit cc PTHH ca s trn. Cu 2: 1. T cc nguyn liu ban u l qung pirit, mui n, khng kh, nc, cc thit b v xc tc cn thit c th diu ch c FeSO4, Fe(OH)3, NaHSO4. Vit cc PTHH iu ch cc cht . 2. Mt hh kh gm CO, CO2, SO2, SO3. Cn dng cc PHH no nhn ra tng cht c mt trong hh. Cu 3: 1. Vit CTCT dng mch h ( thng v nhnh) v dng mch vng ca cc hp cht c cng thc C5H10 2. Cho hh gm kh clo, etilen v metan vo 1 ng nghim, sau em p ngc ng nghim vo 1 chu nc mui ( trong c sn 1 mu giy qu tm) ri a ra nh sng khuch tn. Vit cc PTHH v gii thch hin tng xy ra Cu 4: Cho 13,44g ng k.loi vo 1 cc ng 500 ml dd AgNO3 3M, khuy u hh 1 thi gian, sau em lc, thu c 22,56 g cht rn v dd B.22

1. Tnh nng mol ca cc cht trong dd B. Gi thit th tch ca dd ko thay i 2. Nhng 1 thanh k.loi R nng 15g vo dd B, khuy u p xy ra hon ton, sau ly thanh R ra khi dd, cn c 17,205 g. Gi s tt c k.loi thot ra u bm vo thanh k.loi R. Hi R l cc k.loi no trong s cc k.loi sau: Na, Mg, Al, Fe, Ni, Cu, Zn, Ag, Pb? Cu 5: Cht bo B c cng thc ( CnH2n + 1COOH)3C3H5. un nng 16,12g B vi 250 ml dd NaOH 0,4M ti khi p x phng ho xy ra hon ton, ta thu c dd X. trung ho lng NaOH d trong 1/10 dd X cn 200 ml dd HCl 0,02M. 1. Hi khi x phng ho 1 kg cht bo B tiu tn bao nhiu gam NaOH v thu c bao nhiu gam glixerin?( 2. X cng thc phn t ca axit to thnh cht bo B ( 23. trng hn- Amsterdam 1992- 1993 Cu 1: 1. Oxit l g? Nu tnh cht ho hc khc nhau gia cac loi oxit m em hc? Vit PTP minh ho nu c. 2. T st (III) oxit, bng cc loi ho cht khc nhau c th diu ch c st (II) clorua theo 2 cch. Hy trnh by cch lm, nu cc cht c chn ch dng ko qu 1 ln/ Cu 2: 1. Trnh by phng php s dng nhng k.loi thch hp phn bit cc cht lng sau: benzen, ru etylic v axit axetic. 2. Cho A, B, C, D l cc hp cht hu c khc nhau, hy x cc cht ny v vit PTP thc hin bin ho sau: A C CH3COOH B D

Cu 3: R l 1 k.loi c ho tr II. em ho tan hon ton a gam oxit ca k.loi ny vo 48g dd H2SO4 6,125% lm to thnh dd A c cha 0,98% H2SO4 Khi dng 2,8 kt CO kh hon ton a gam oxit ni trn thnh k.loi, thu c kh B. Nu ly 0,7 lt kh B cho qua dd nc vi trong d to ra 0,625g kt ta. 1. Tnh a v k.lng nguyn t ca R, bit rng cc p xy ra hon ton, cc th tch kh u o ktc.( a= 2g; KLNT ca R = 64) 2. Cho 0,54g bt nhm vo 20g dd A, sau p kt thc lc tch c m gam cht rn. Tnh m? ( m= 1g) 24. i hc quc gia HN 1993 - 199423

Cu 1 1.Cn bng PTP a, FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 b, Fe2O3 + CO = FexOy +CO2 2. Cho hn hp M gm 5 cht : Fe ,Cu ,Al ,CuO ,FeO .hy trnh by phng php ho hc chng minh s c mt ca tng cht trong hn hp M. 3. a, vit cc phng trnh phn ng theo s sau : +O 2 A + H2 O B D E NaOH F NaOH G Cl2 H Bit A c to thnh nh phn ng quang hp v H l metyl clorua. b, Cho hp cht: O CH3- CH2- O C CH3 Cht ny thuc loi hp cht no? Vit PTP iu ch cht t 2 cht trong s cho trn. Cu 2 Cho 6,45g hh hai k.loi ho tr (II) A v B tc dng vi dd H2SO4 d, sau p xy ra xong thu c 1,12 lt kh v 3,2g cht rn. lng cht ny tc dng va vi 200ml dd AgNO3 0,5M thu c dd D v k.loi E. Lc ly E ri c cn dd D thu c mui khan F 1. X cc k.loi A, B bit rng A ng trc B trong dy hot ng ho hc cc k.loi.( 2. em lng mui F nung nhit cao 1 thi gian thu c 6,16g cht rn v V lt hh kh. Tnh th tch V bit khi nhit phn mui F to thnh oxit k.loi, NO2 v O2 3. Nhng 1 thanh k.loi A vo 400 ml dd mui F c nng l CM. Sau khi p kt thc ly thanh k.loi A, ra sch, lm kh v cn li thy k.lng ca n gim 0,1g. Tnh CM, bit rng tt c cc k.loi sinh ra sau p bm ln b mt ca thanh k.loi A Cu 3: Cho bit kh X cha 2 hoc 3 nguyn t trong s cc nguyn t C, H, O 1. Trn 2,688 lt kh CH4 (ktc) vi 5,376 lt kh X (ktc) thu c hh kh Y c k.lng 9,12g. tnh k.lng phn t ca X 2. t chy hon ton hh Y v cho sn phm chy hp th ht vo dd cha 0,45 mol Ba(OH)2 thy to thnh 70,82g kt ta. Hy s dng cc s liu cho trn, x cng thc phn t, vit CTCT ca X 25. chn hsg tnh qung ninh 2008- 2009 Cu 1: 5,00 1. Cho s sau: A24

B

Ca(OH)2

D

C Chn cc cht A, B, C, D thch hp v vit cc PTHH minh ho. 2. Cho hh X gm 3 oxit: Al2O3, K2O, CuO. Tin hnh cc th nghim sau: Th nghim 1: Cho hh X vo nc d khuy k, thy cn li 15g cht rn ko tan. Th nghim 2: cho thm vo hh X 1 lng Al2O3 = 50% lng Al2O3 c trong X ( ban u), ri li ho tan vo nc d. Sau th nghim thu c 21g cht rn ko tan. Th nghim 3: Nu thm vo hh X 1 lng Al2O3 = 75% lng Al2O3 c trong X (ban u) ri li ho tan vo nc d, thy cn li 25g cht rn ko tan. Tnh k.lng mi oxit trong hh X Cu 2: 5,00 1. Cho 4 oxit ring bit sau: Na2O, Al2O3, MgO, Fe2O3. Lm th no nhn bit mi oxit bng PPHH vi iu kin ch c dng thm 2 ho cht l H2O v dd HCl. 2. Cho 2 g hh Fe v k.loi ho tr II vo dd HCl d th thu c 1,12 lt kh H2 (ktc). Mt khc, nu ho tan 4,8g k.loi ho tr II th cn cha ht 500 ml dd HCl 1M. X k.loi ho tr II. Cu 3: 5,00 1. Cho 1 hh gm k.loi Na v K tc dng ht vi nc thu c 2,8 lt H2 (ktc) v dd A. trung ho dd A cn dng 200ml dd H2SO4, sau c cn dd thu c 19,35g mui khan. a. Tnh k.lng mi k.loi trong hh b. Tnh nng mol/lit ca dd H2SO4 dng. 2. Ho tan cht a vo nc ch c dd X cha cc nguyn t H, O, K. Ho tan cht B ( PTK nh hn 50) vo ncc thu c dd Y cha cc nguyn t H, O, Cl. Khi trn dd X vi dd Y th thy to nhit. Khi cho dd Z vo dd X thy tch ra kt ta T c cha cc nguy t H, O, Mg. Khi cho ming Zn vo dd Y thy c kh thot ra. Gi tn cc cht A, B, T v cc dd X, Y, Z. Vit cc PTHH xy ra. Cu 4: 5,00 1. Dn 7,84 lt 1 hh gm: CH4, C2H4, C2H2 qua bnh ng dd brom d n khi p xy ra hon ton. Sau th nghim thy bnh ng brom tng ln 8,0 gam, ng thi thot ra 1,12 lt kh. Mt khc nu t chy 3,92 lt hh trn th to ra 14,3g CO2. Bit cc kh o ktc X thnh phn % th tch cc kh trong hh. 2. Xut pht t than , vi v cc cht v c cn thit, hy vit PTHH iu ch: a. Etylaxetat b. Brobenzen25

c. Polivinylclorua 26. trng hn amsterdam 1993- 1994 Cu 1: 4 1. Cho bit A l hh gm Mg v Cu, hy vit PTP theo s sau: kh D A+O2d

B

+ HCl

C

+ Na

dd E Fnung

G

+ D, to

M

2. So snh nhng im khc nhau v cu to phn t v tnh cht ho hc gia metan, etylen, benzen. Nu th d minh ho. Cu 2: 3 Dung dch X cha hh gmg KOH v Ba(OH)2 c nng ln lt l 0,2M v 0,1M. Dung dch Y cha hh gm H2SO4 v HCl c nng ln lt l 0,25M v 0,75M. 1. Tnh th tch dd X va trung ho 40ml dd Y v k.lng cht kt ta to thnh sau p. 2. Dng V ml dd Y ho tan va m gam CuO, lm thnh dd Z. Cho 12g bt Mg vo Z, sau khi p lc tch thu c 12,8g cht rn. Tnh m Cu 3: 3 Hp cht hu c X c thnh phn gm cc nguyn t C, H, O. t chy hon ton 2,688 lt hi X, cn dng 5,376 lt O2, kt qu p thu c 10,56g CO2 v 4,32g nc. 1. X cng thc phn t ca X, bit rng cc th tch kh o ktc 2. Hy vit PTP theo s sau, bit rng X c kh nng lm qu tm v cc cht A, B, C, D, E, F trong s u l cc hp cht hu c. A B C X D E F 27. i hc quc gia hn 1994- 1995 Cu 1: Hon thnh PTP sau y: a. FexOy + HCl b. FexOy + O2 t0 c. FexOy + CO to FeO + Cu 2: Cho hh gm cc kh; SO2, H2, CO v hi nc. Trnh by pp nhn bit tng cht trong hh. Vit cc PTP cn dng Cu 3:26

Cho s bin ho: A A A+ X, to + Y, to

Fe

+B

D

+E

G

+ Z, to

Bit rng A + HCl D + G + H2O. Tm cc cht ng vi ch ci A, B, D, E, G v vit cc PTP. Cu 4: Vit li CTPT v gi tn cc cht sau y: a. C2H5O3N b. N2H9O4P c. N2H4O3 d. C2H7O2N e. H10C4O2Ca Cu 5: Cho s bin ho: R1 R2 R3 R4 R6 R5 R3

Tm cc cht ng vi cc k hiu R1, R2 Vit c PTP, ghi cc k. Cho bit R1 tc dng vi dd Id thy xut hin mu xanh. Cu6: Cho 1 hh cha Mg v Cu vo dd cha hh CuSO4 v Ag2SO4. Khuy u hh cho ti khi p hon ton. Vit cc PTP c th xy ra. Cu 7: Cho 1 oxit k.loi cha 85,22% k.loi v k.lng. Cn dng bao nhiu gam dd H2SO4 10% ( axit long) va ho tan 10g oxit . Cu 8: Cho V lt kh CO ktc i qua ng s ng a gam CuO nung nng. Sau khi kt thc th nghim cho kh i ra khi ng hp th vo dd NaOH d. Sau thm 1 lng BaCl2 thy to thnh m gam kt ta. 1. vit cc PTP xy ra. 2. Tnh hiu sut ca p kh CuO theo V, a v m. Cu 9: t chy hon ton 0,1 mol 1 hidrocacbon, ri cho ton b sn phm chy hp th vo bnh ng lng d dd NaOH thy k.lng ca bnh tng ln 23g. Xc nh CTPT ca hidrocacbon v vit CTCT rut gn dng mch h c th c. Cu 10: t chy hon ton 27,4 lt hh kh A gm: CH4, C3H8 v CO ta thu c 51,4 lt kh CO2.27

1. Tnh % th tch C3H8 ( propan) trong hh kh A 2. Hi 1 lt hh kh A nng hay nh hn 1 lt kh nit? Bit

th tch cc kh o ktc. 28. i hc quc gia hn 1995- 1996 Cu 1: Cn bng cc PTP sau: a. FexOy + Al Al2O3 + Fe b. Fe2O3 + CO Fe3O4 + CO2 c. FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2 Cu 2 C 4 hp cht; KCl, CaCl2, MnO2, H2SO4 c. Trn 2 hoc 3 cht vi nhau. Trn nh th no th c hidroclorua? Trn nh th no th c kh clo? Vit PTP. Cu 3: Vit CTCT ca tt c cc hp cht c cng thc phn t C4H8Cl2 Cu 4: Cht xc tc l g? Vit 1 PTP trong ho v c, 2 PTP trong ho hu c trong c s dng cht xc tc. Cu 5: Nung nng bt ng ngoi kk c cht rn A. Ho tan A vo 1 lng d dd HCl th A ko tan ht, cn khi ho tan A trong dd H2SO4 c nng th A tan ht. Gii thch v vit PTP xy ra. Cu 6: t chy hon ton a gam ru CnH2n+ 1OH bng CuO thu c 39,6g CO2; 21,6g nc v b gam Cu. Tnh cc gi tr a,b v x cng thc phn t ca ru. Cu 7: Ho tan m gam tinh th Na2CO3. 10H2O vo V ml dd Na2CO3 c% ( c k.lng ring bng d g/ml) thu c dd X. Lp cng thc tnh nng % ca dd X theo m, V, c v d. Cu 8; Vit li cng thc phn t v gi tn cc cht c thnh phn cho di y. Nu cng thc no sai c php thay i ch s ca 1 nguyn t: a. H7N2CO3 b. H4P2O8Ca c. C2H4ONa d. C4H10O6Ba Cu 9; Chia 8,64g hh Fe, FeO v Fe2O3 thnh 2 phn bng nhau. Phn 1 cho vo cc ng lng d dd CuSO4, sau khi p hon ton thy trong cc c 4,4g cht rn. Ho tan ht phn 2 bng dd HNO3 long, thu c dd A v 0,448 lt kh NO duy nht ( ktc). C cn t t dd A thu c 24,24 g mt mui st duy nht B. a. Tnh % k.lng mi cht trong hh ban u. b. Xc nh CTPT ca mui B Cu 10:

28

t chy hon ton 0,672 lt ( ktc) hh kh gm CH4 v CxH2x ( trong x 4, CH4 chim di 50% th tch) ri cho sn phm chy hp th vo 350ml dd Ba(OH)2 0,2M thy to ra 9,85g kt ta. Xc nh CTPT ca CxH2x 29. i hc quc gia hn 1996- 1997 Cu 1: Vit PTP sau: a. Cho Na vo dd Al2(SO4)3 b. Cho K vo dd FeSO4. c. Ho tan Fe3O4 vo H2SO4 long d. Nung nng Al vi Fe2O3 to ra hh gm Al2O3 v FexOy. Cu 2: C th iu ch kh clo bng cc p sau: a. MnO2 + HCl b.in phn dd NaCl c mng ngn c. KMnO4 + HCl d. KMnO4 + NaCl + H2SO4 Cl2 + H2O + dd cha cc mui sunfat Cu 3: Trnh by PPHH nhn bit tng kh trong hh kh gm: CO2, SO2, CO, H2 Cu 4: Cho a gam bt k.loi M c ho tr ko i vo 500 ml dd hh gm Cu(NO3)2 v AgNO3 u c nng 0,4M. Sau khi cc p xy ra hon ton, ta lc c ( a+ 27,2) gam cht rn A gm 3 k.loiv c 1 dd ch cha 1 mui tan. Hy X k.loi M v s gam mui to ra trong dd Cu 5: t chy hon ton 84g mt hh X gm FeS2 v Cu2S bng lng oxi ly d ta c cht rn b v 20,16 lt kh SO2 (ktc). Chuyn ton b B vo C, khuy k cho cc p hon ton, ri lc, ra phn ko tan nhiu ln bng nc thu c cht rn D ko tan. Tm s gam ca D. Cu 6: Hp cht C6H6 c phi l benzen hay ko? T cho bit C6H6 c lm mt mu dd nc brom hay ko? Vit PTP minh ho. Cu 7: Ch c dng thm 2 dd l Na2CO3 v NaOH, lm th no nhn bit c 4 l cht lng l: benzen, axit axetic, ru etylic v (C17H35COO)3C3H5 ng trong 4 l b mt nh. Cu 8: t chy hon ton 2,24 lt C4H10 (ktc) ri hp th ht cc sn phm chy vo 1250ml dd Ba(OH)2 0,2M. Tm s gam kt ta thu c. Tnh s gam bnh ng dd Ba(OH)2 tng thm. Cu 9: Mt hh Z gm 2 este RCOOR v R1COOR. C 0,4g hh Z p va ht vi 7g dd KOH 6% thu c 2 mui v 2 ru. Trong hh 2 ru th ru etylic chim29

1/3 tng s mol ca 2 ru. Tm CTCT v thnh phn % theo k.lng ca mi este trong hh Z. 30. i hc quc gia hn 1997- 1998 Cu 1: Cn bng cc PTP sau: 1. Cu + H2SO4( c) CuSO4 + SO2 + H2O 2. FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2 3. FexOy + CO FeO + CO2 Cu 2: C 5 l mt nhn, mi l cha 1 trong cc cht bt mu en hoc mu xm sm sau: FeS, Ag2O, CuO, MnO2, FeO. Hy trnh by PPHH n gin nht nhn bit tng cht trn, ch dng ng nghim, n cn v 1 dd thuc th nhn bit. Cu 3: Vit CTCT ca tt c cc ng phn c th c ca CTPT C4H10O Cu 4: Cho cc s bin ho sau: 1. A + B 2. B + 3 O2 2CO2 + 3 H2O 3. B + C + H2O 4. C + B D + H2O 5. D + NaOH B + Trong A, B, C, D l k hiu cc cht hu c. X cng thc, tn gi ca cc cht v hon thnh cc PTP theo s trn. Cu 5: Cho 27,4g Ba vo 400g dd CuSO4 3,2% thu c kh A, kt ta B v dd C. 1. Tnh th tch kh A (ktc) 2. Nung kt ta B nhit cao n k.lng ko i th thu c bao nhiu gam cht rn? 3. Tnh nng % ca cht tan trong dd C. Cu 6: Thm t t dd HCl vo 10g mui cacbonat ca 1 k.loi ho tr II th sau 1 thi gian lng kh thot ra vt qu 1,904 lt (ktc) v lng mui clorua to thnh vt qu 8,585 g. Hi l mui cacbonat ca k.loi no trong s cac k.loi sau: Mg, Ca, Ba, Cu, Zn. Cu 7: X l 1 loi ru etylic 920 ( cn 920) 1. Cho 10ml X tc dng ht vi Na k.loi th thu c bao nhiu lt kh (ktc). Bit k.lng ring ca ru l 0,8 g/ml v ca nc l 1 g/ml30

2. trn 100 ml X vi 15 g axit axetic ri un nng vi H2SO4 c. Tnh k.lng este thu c bit hiu sut ca p este ho l 80%. Cu 8: t chy hon ton 4,4g hp cht hu c Y cha C, H, O cn v 5,6 lt kh O2 (ktc), thu c kh CO2 v hi nc vi th tch bng nhau. 1. Xc nh CTPT ca Y bit PTK ca Y l 83 vC. 2. Cho 4,4 g Y tc dng hon ton vi 1 lng va dd NaOH, sau lm bay hi hh, thu c m1 gam hi ca 1 ru n chc v m2 gam mui ca 1 axit hu c n chc. S nguyn t C trong ru v trong axit thu c l bng nhau. Hy X cng thc cu to v gi tn ca Y. Tnh k.lng m1 v m2 31. i hc quc gia hn 1998- 1999 Cu 1: Cht bo l g? Th no l p thu phn, p x phng ho cht bo? X phng l g? Cu 2: Cho cc nguyn t Na, Al, O, S. Vit cng thc ca tt c cc hp cht cha 2 hoc 3 trong s 4 nguyn t trn. Cu 3: Ch t cc cht KMnO4, BaCl2, H2SO4, Fe c th iu ch c cc kh g? Vit cc PTP to thnh cc cht Cu 4: Tm cc cht thch hp vit PTP theo s bin ho sau: C1 A+X + Y1

D1

+ Z1

E1

+I

F

B

Men

C2 + Y2 D2 + Z2 E2 Bit A l tinh bt, F l barisunfat

+I

F

Cu 5: t chy hon ton 18g FeS2 v cho tt c SO2 thu c hp th vo 2 lt dd Ba(OH)2 0,15M. Tnh k.lng mui to thnh. Cu 6: Chia 39,6g hh ru etylic v ru X c cng thc CnH2n(OH)2 thnh 2 phn bng nhau. Ly phn th nht cho tc dng ht vi Na hu c 5,6 lit H2 (ktc). t chy hon ton phn th 2 thu c 17,92 lit CO2 (ktc). Tm CTPT, vit CTCT ca ru X. Bit rng mi nguyn t C ch lin kt c vi 1 nhm - OH. Cu 7: A l dd HCl, B l dd Ba(OH)2.31

Trn 50 ml dd A vi 50ml dd B thu c dd C. Thm t qu tm vo C thy c mu .Thm t t dd NaOH 0,1M vo C cho ti khi qu tr li mu tm, thy tn ht 50ml dd NaOH. Trn 50ml dd A vi 150ml dd B thu c dd D. Thm t qu tm vo D thy c mu xanh. Thm t t dd HNO3 0,1M vo D ti qu tm tr li mu tm thy tn ht 350 ml dd HNO3. Tnh nng mol/l ca cc dd A, B. Cu 8: a. Tnh k.lng axit axetic thu c khi ln men 1 lit ru etylic 100 v tnh nng % ca dd . Gi s hiu sut ca p oxi ho ru l 100%. Bit k.lng ring ca ru etylic l 0,8g/ml v nc l 1 g/ml. b. Tch hon ton lng ru etylic coa trong 1 lit ru etylic 11,50 khi dd v em oxi ho ru thu c bng oxi thnh axit axetic. Cho hh sau p em oxi ho tc dng ht vi Na d thu c 33,6 lt kh H2 (ktc). Tnh hiu sut ca p oxi ho ru thnh axit. 32. thi chn hsg tnh h nam 1999- 2000 Cu 1: 3,5 1. So snh s khc nhau gia n cht v hp cht, cho VD? 2. Trnh by cch phn bit 5 gi bt c mu tng t nhau l: CuO, FeO, MnO2, Ag2O v hh gm FeO vi Fe ch bng 1 dd ho cht. DD l g? Vit cc PTP. 3. Trnh by pp loi b SO3 khi hh CO2 vi SO3; loi b H2 khi hh CO2 vi H2 c H2 tinh khit. Vit PTP. 4. A, B, C, D l cc hp cht hu c khc nhau, quan h vi nhau theo s : A B C D CaCO3 CO2 Hy vit cc PTHH biu din cc bin ho . Cu 2: (3 im) 1. Cho dung dch A cha a g H2SO4 tc dng vi dung dch B cng cha a g NaOH. Hi dung dch thu c sau phn ng lm bin giy qu thnh mu g , ti sao ? 2. Ho tan 8g ru etylic ( c khi lng ring D = 1 g/ml ) vo 10 g nc ( c khi lng ring D = 1 g/ml ) th c dung dch ru bao nhiu ? Dung dch thu c phn ng vi Na d th to thnh bao nhiu lit kh o ktc ? 3. Ho tan hon ton 2 g hn hp 2 kim loi u c ho tr (II) v c s mol bng nhau vo ng cha dung dch H2SO4 , thu c 1,12 lit H2 o ktc . Hi cc kim loi trn l cc kim loi no trong s cc kim loi sau y : Mg ; Ca ; Ba ; Zn ; Fe ; Cu ; Ni ; Sn . Cu3 : ( 3,5 im ) 1. Ngm mt vt bng ng nng 10 g vo 250 g dung dch AgNO3 4%. Khi ly ra th c lng AgNO3 17% . Tm khi lng ca vt sau phn ng .32

2. C s g Al v Fe bng nhau. Cho ring r lng Al v Fe vo 2 bnh

u cha H2SO4 long, d . a. Xc nh t l v th tch kh thot ra 2 bnh ? b. Dn ring r kh sinh ra mi bnh i qua 2 ng u cha bt CuO d, nung nng . Khi phn ng kt thc, ly cht rn cn li trong mi ng ho tan vo 2 bnh ng HCl d, sau mt thi gian mi bnh u cn 1 cht rn khng tan c khi lng a1 v a2 . Tm t l gia a1 v a2 ? c. Tnh s gam dung dch H2SO4 c nng (70%) ho tan ht (a1+a2) g cht rn ni trn , nu s g Al v Fe ly ban u l 9g . ( Cho khi lng mol nguyn t : Al = 27 ; C = 12 ; H = 1 ; M = 24 ; Ni = 59 ; Ca= 40 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Sn = 119 ; Ag = 108 ; N = 14 ; Zn = 65 ; Ba = 137 ; S = 32 ; Na = 23 ) 33. i hc quc gia H Ni 1999- 2000 Cu 1 : 1. Vit cng thc ho hc v tn gi ca mt s phn m thng dng . 2. Cho 20 tn H2SO4 98% tc dng vi Ca3(PO4)2 (d) thu c 50 tn supephotphat n . Tnh hiu sut phn ng . Cu 2 : Gi thit tan ca CuSO4 10oC v 80oC ln lt l 17,4 g v 55 g . Lm lnh 1,5 kg dung dch CuSO4 bo ho 80oC xung 10oC . Tnh s g CuSO4.5H2O tch ra . Cu 3 : Cho 0,51 g hn hp A gm Fe v Mg vo 100ml dung dch CuSO4 . Sau khi phn ng hon ton , lc , thu c 0,69 g cht rn B v dung dch C. Thm dung dch NaOH (d) vo C , ly kt ta em nung ngoi khng kh n khi lng khng i, c 0,45 g cht rn D . Tm nng mol ca dung dch CuSO4 ; Tnh thnh phn phn trm theo khi lng ca mi kim loi trong hn hp A v th tch kh SO2 (ktc) bay ra khi ho tan hon ton cht rn B trong H2SO4 c nng d . Cu 4 : Nung 17.4 g mui RCO3 trng khng kh ti khi cc phn ng hon ton , thu c 12 g oxit ca kim loi R . Hy cho bit R l kim loi no trong s cc kim loi c lit k cui . Cu 5 : Oleum l g ? Ho tan 3,38 g oleum X vo lng nc d ta c dung dch A . trung ho 1/10 lng dung dch A cn dng 80 ml dung dch NaOH 0,1M . Tm cng thc ca oleum . Cu 6 : Ho tan 126 g tinh th axit CxHy(COOH)n.2H2O vo 115 mlri etylic (d=0,8 g/ml ) c dung dch A . Ly 10,9 g dung dch A cho tc dng ht vi Na va33

, thu c cht rn B v 3,36 lit H2 (ktc) . Tnh s gam cht rn B v tm cng thc ca axit . Cu 7 : C 1 hn hp X gm 2 cht hu c . C b gam hn hp X phn ng va vi 250 m dung dch NaOH 1M c 2 mui CnH2n+1COONa , CpH2p+1COONa v mt ru CmH2m+1OH . Ly ton b lng ru cho phn ng ht vi Na , thu c 1,68 lit H2. Mt khc , khi t chy hon ton a g hn hp X cn dng va ht 3,248 l O2 , thu c 2,912 l CO2 . Bit th tch cc kh o ktc , xc nh cng thc ca cc cht c trong hn hp X . Cho : H=1 ; C= 12 ; O= 16 ; S = 32 ; P = 31 ; Na = 23 ; Mg = 24 ; Zn = 65 ; Ca = 40 ; Mn = 55 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Ba = 137 . 34. Thnh ph hi phng nm 2000 - 2001 Cu1 : Hon thnh cc phng trnh phn ng : 1. Fe3O4 + HCl to 2. FeS2 + O2 3. Cu + H2SO4 c, t0 to 4. FexOy + CO FeO +CO2 Cu 2 : 1. Trnh by PPHH iu ch: CaSO4, FeCl3, H2SiO3 t hh CaCO3, Fe2O3, SiO2. 2. Trnh by PPHH nhn bit tng kh trong hh kh gm: CO2, SO2, C2H4, CH4 Cu 3: Nhit phn hon ton 20g hh MgCO3, CaCO3, BaCO3 thu c kh B. Cho kh B hp th ht vo nc vi trong c 10g kt ta v dd C. un nng dd C ti p hon ton thy to thnh thm 6g kt ta. Hi % k.lng ca MgCO3 nm trong khong no? Cu 4: t chy hon ton m gam hh X gm metan, axetilen v etylen thu c 39,6g CO2 v 14,4g H2O. Mt khc cho 2,24 kt hh X (ktc) i t t qua nc brom d thy c 19,2g brom tham gia p. 1. Tnh m? 2. Tnh % th tch mi kh trong X. Cu 5: A l dd H2SO4, B l dd NaOH. 1. Trn 50ml dd A vi 50ml dd B thy to thnh dd C. Cho qu tm vo C thy c mu . Thm t t 20ml dd NaOH 0,1M vo dd C thy qu tm tr li mu tm.34

2. Trn 50ml dd A vi 100ml dd B c dd D. Cho qi tm vo dd D thy c mu xanh. Thm t t20ml dd HCl 0,1M vo dd D thy qu tm tr li mu tm. Tnh nng mol ca cc dd A, B Cu 6: Chia hh A gm ru etylic v ru X ( CnHm(OH)3) thnh 2 phn bng nhau. Cho phn 1 tc dng ht vi Na thu c 15,68 lt kh H2 (ktc). t chy hon ton phn 2 thu c 35,84 l CO2 (ktc) v 39,6g H2O. Tm cng thc phn t , Vit cng thc cu to ca ru X , bit rng mi nguyn t C ch c th lin kt vi 1 nhm OH Cho : H = 1 ; C = 12 ; O = 16 ; Mg = 24 ; Ca = 40 ; Ba = 137 ; Br = 80 . 35. i hc quc gia H Ni nm 2000 2001 Cu 1 : Cho CO tc dng vi CuO un nng c hn hp cht rn A v kh B . Ho tan hon ton A vo H2SO4 c nng; Cho B tc dng vi dung dch nc vi trong d . Vit cc phng trnh phn ng . Cu 2 : Ch c dng qu tm v cc ng nghim , hy ch r phng php nhn ra cc dung dch b mt nhn : NaHSO4 , Na2SO3 , Na2CO3 , BaCl2 , Na2S . Cu 3 : Ho tan hon ton 14,2 g hn hp C gm MgCO3 v mui cacbonat ca kim loi Rvo axit HCl 7,3% va , thu c dung dch D v 3,36 lit kh CO2 (ktc) . Nng MgCl2 trong dung dch D bng 6,028% . a. Xc nh kim loi R v thnh phn % theo khi lng ca mi cht trong C . b. Cho dung dch NaOH d vo dung dch D , lc ly kt ta ri nung ngoi khng khn khi phn ng hon ton . Tnh s gam cht rn cn li sau khi nung . Cu 4 : Ho tan hon ton 5,94 g Al vo dung dch NaOH d c kh th nht. Cho 1,896 g KMnO4 tc dng ht vi HCl c , d c kh th hai . Nhit phn hon ton 12,25 g KClO3 c x tc thu c kh th ba . Cho ton b lng cc kh iu ch trn vo 1 bnh kn ri t chy phn ng sy ra hon ton . Sau lm lnh bnh cho hi nc ngng t v gi thit cc cht tan ht vo nc thu c dung dch E . Cu 5 : Vit cng thc cu to ca tt c cc aminoaxit c cng thc phn t C4H9NO2 . C mt s cht mch h cng c cng thc C4H9NO2 , mi cht u d dng phn ng vi dung dch NaOH ngay nhit thng to ra amoniac . Vit cng thc cu to ca cc cht v phng trnh phn ng ca chng vi NaOH to ra amoniac .35

Cu 6 : t chy hon ton 1,1 g hn hp F gm mtan , axetilen , propilen (C3H6) ta thu c 3,52 g CO2 . Mt khc khi cho 448 ml hn hp F ktc i qua dung dch nc Brom d th ch c 4 g Brom phn ng. Tnh thnh phn % theo khi lng v thnh phn % theo th tch ca mi cht kh trong hn hp F. Cu 7 : Ho tan hon ton 63 g hn hp gm 2 axitCnH2n+1COOH v CmH2m+1COOH vo mt dung mi tr ( ngha l dung mi khng tham gia phn ng trong cc th nghim di y ) , thu c dung dch X . Chia X thnh 3 phn tht u nhau , ri tin hnh cc th nghim sau: - Th nghim 1 : Cho phn mt tc dng vi NaOH va , thu c 27,6 g mui . - Th nghim 2 : Thm a g ru etilic vo phn th 2 ri cho tc dng ngay vi lng d Na . - Th nghim 3 : Thm a g ru etilic vo phn th 3, un nng mt thi gian , sau lm lnh ri cho tc dng vi Na d . Th tch kh H2 bay ra th nghim 3 l 1,68 lit (ktc) . Gi thit hiu sut phn ng to ra este ca cc axit l bng nhau . Tnh s gam este to thnh . Cu 8 : Ho tan hon ton m g kim loi M bng dung dch HCl d , thu c V lit H2 (ktc) . Mt khc ho hon ton m g kim loi M bng dung dch HNO3 long , thu c mui nitrat ca M , H2O v cng V lit kh NO duy nht (ktc) . a. So snh ho tr ca M trong mui clorua v mui nitrat. b. Hi M l kim loi no ? Bit rng khi lng mui nitrat to thnh gp 1,905 ln khi lng mui clorua Cho : H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; S = 32 ; Cl = 35,5 ; Br = 80 ; Al = 27 ; Na = 23 ; Mg = 24 ; K = 39 ; Mn = 55 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Ba = 137 . 36. Tnh H Nam 2000- 2001 Cu 1 : ( 3,5 im ) a. Vit cc phng trnh biu din cc bin ho sau: S b.Nguyn t B c th to vi nhm thnh hp cht AlnBm m phn t gm 5 nguyn t . Khi lng phn t ca hp cht l 150 vC . Tm cng thc phn t ca hp cht. Cu 2 : (2,5 im ) a. Vit cng thc cu to c th ca hp cht c cng thc phn t C4H8Cl2 . b. C hn hp ca axit axetic vi ru etilic. Lm th no loi ru ra khi hn hp thu c axit axetic tinh khit ? Cu 3 : (4,0 im)36

Mt cc ng mui cacbonat ca mt kim loi ho tr 2, rt t t dung dch H2SO4 c nng 20% vo cc cho n khi kh thot ra va ht th thu c dung dch mui c nng 24,91% . Hy xc nh mui cacbonat ca kim loi g ? Cu 4 : (5,0 im ) Dn 5,6 lit hn hp gm mtan , etilen v axetilen li qua bnh ng dung dch brom . Sau phn ng thy nc brom b nht mu mt phn v khi lng bnh cha brom tng thm 5,125 g . Cng ly bng th tch hn hp 3 kh trn em t chy ht , sn phm to thnh c dn qua dung dch nc vi trong c d th thu c 43,75 g cht kt ta. Hy xc nh thnh phn % ca cc kh cha trong hn hp ban u : a. V th tch b. V khi lng . (Bit th tch cc kh o ktc ) Cu 5 : ( 5 im ) Hn hp A gm bt ng (II) oxit CuO v bt than (C) c nung nhit cao trong 1 bnh kn khng c khng kh , thu c kh B v 4,4 g cht rn D . - Dn kh B li qua dung dch Ba(OH)2 d th thu c 3,94 g cht kt ta . - Ly 1/2 cht rn D em ho tan trong dung dch HCl d , dung dch tan thu c em cho tc dng vi dung dichj NaOH d . Phn ng xong lc ly kt ta em nung nng nhit cao trong iu kin khng c khng kh n khi khi lng cht rn thu c khng thay i na ri em cn th c m g. - Ly 1/2 cht rn D cn li t chy trong O2 d , thu c n g cht rn . a. Xc nh cng thc cht kh B , cc cht D . Vit cc phng trnh phn ng xy ra trong th nghim trn. b. Tm m , n ? c. Xc nh % khi lng cc cht trong A , D ? (Cho khi lng mol nguyn t : H=1 ; C=12 ; O=16 ; K=39 ; Al=27 ; Ca=40 ; Cu=64 ) 39. Tnh Thanh Ho nm 2000 2001 Cu 1 : ( 1,0 im ) Nhng kh no cho di y c t khi so vi hiro l nh nht : a. Clo b. Neon c. Flo d. Nit Cu 2 : (2,0 im) C mt l ho cht ang s dng d v lu ngy trong phng th nghim nn t nhn hiu ghi l b m ch cn li mt ch ci cn bn l : Na . Bit rng hp cht trong l c th l mt trong cc hp cht sau : Hir cacbonat ; Hiroxit ; Hiro sunfat hoc mui photphat (Na3PO4). Mt bn hc sinh lm th nghim nh sau : Ly mt mu ho cht trong l cho37

tc dng vi axit HCl v quan st thy c kh CO2 thot ra. Da vo c s bn hc sinh kt lun. Ho cht trong l l NaHCO3 . a. Em hy cho bit xem bn h sinh kt lun nh vy c n tr khng. Hy gii thch v vit cc phng trnh phn ng . b. Em hy ch ra cht no trong s cc cht m u bi a ra gi nh chc chn khng phi cht c trong l. Gii thch ? Cu 3 (2) Trn 100g dd cha 1 mui sunfat ca k.loi kim nng 13,2% vi 100g dd NaHCO3 4,2%. Sau khi p xong thu c dd A c k.lng m gam (m < 200g). Cho 100g dd BaCl2 20,8% vo dd A, khi p xonh ngi ta thy dd vn cn d mui sunfat. Nu thm tip vo 20g dd BaCl2 20,8% na thi dd li d BaCl2 v lc ny thu c dd D. a. Hy X cng thc ca mui sunfat k.loi kim ban u. b. Tnh C% ca cc cht tan trong dd A v dd D. c. DD mui sunfat k.loi kim ban u c th tc dng c vi nhng dd no di y? Vit PTP: Na2CO3, Ba(HCO3)2, Al2O3, NaAlO2, Na, Al, Ag, Ag2O. Cu 4 (2,5) Cho 2 cht A v B u th kh tng tc hon ton vi nhau c mt xc tc th thu c hh kh X c t trng l 1,568g/l. Hn hp X c kh nng lm mt mu dd nc ca KMnO4, nhng ko p vi NaHCO3. Khi t chy 0,896 lt hh X trong oxi d thu c 3,52g CO2 v 1,085g dd cht Y. DD cht Y cho tc dng va vi dd AgNO3 th c 1,345g mt kt ta trng, cn dd thu c khi cho tc dng vi NaHCO3 d th thu c 224ml kh ( th tch v t trng ca cc kh u o ktc) a. X trong hh X c nhng kh no v t l mol hay t l th tch l bao nhiu? b. X tn kh A, kh B v t l th tch ly p. c. Vit cc PTP xy ra. Cu 5 (2,5) T trng ca hh A gm etilen, propilen v hiro (ktc) = pA g/l. Khi cho hh i qua xtc niken th thu c hh kh B. a. Hy X xem nhng gi tr no ca pA hh B ko lm mt mu nc brm? b. Hy tnh thnh phn hh A ( theo % th tch); nu pA= 0,741g/l cn pB= 1,176g/l 40. i hc quc gia hn 2001- 2002 Cu 1: Hy chn cc cht thch hp hon chnh cc PTP di y: 1. X1 + X2 Br2 + MnBr2 + H2O 2. X3 + X4 + X5 HCl + H2SO4 to 3. A1 + A2 SO2 + H2O 4. B1 + B2 NH3 + Ca(NO3)2 + H2O 5. Ca(X)2 + Ca(Y)2 Ca(NO3)3 + H2O38

6. D1 + D2 + D3 Cl2 + MnSO4 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O 7. Fe2O3 + H2 to 8. CxHy(COOH)2 + O2 CO2 + H2O 9. NH3 + CO2 to cao, p cao E1 + E2 10. CrO3 + KOH F1 + F2 11. KHCO3 + Ca(OH)2 (d) G1 + G2 + G3 12. Al2O3 + KHSO4 L1 + L2 + L3 Cu 2: 1. i t cc cht u l vi, than a v c dng thm cc cht v c cn thit, hy vit cc PTP iu ch ra poplivinyl clorua; icloetan ( CH2Cl- CH2Cl) 2. Hirocacbon A c k.lng phn t bng 68 vC. A p hon ton vi H2 to ra B. C A v B u c mch C phn nhnh. Vit CTCT cc cht. Trong s cc cht A , cht no dng iu ch cao su/ Vit PTP. Cu 3: Ho tan hon ton a gamk.loi M c ho tr ko i vo b gam dd HCl thu c dd D. Thm 240g dd NaHCO3 7% vo D thh va tc dng ht vi lng HCl cn d, thu c dd E trong c nng % ca NaCl v mui clorua k.loi M tng ng l 2,5% v 8,12%. Thm tip lng d dd NaOH vo E, sau lc ly kt ta ri nung n k.lng ko i th thu c 16g cht rn. Vit cc PTP, xc nh k.loi M v nng % ca dd HCl dng. Cu 4: Nung 25,28g hh FeCO3 v FexOy d ti p hon ton, thu c kh A v 22,4g Fe2O3 duy nht. Cho kh A hp th hon ton vo 400 ml dd Ba(OH)2 0,15M thu c 7,88g kt ta. 1. Vit cc PTP xy ra. 2. Tm CTPT ca FexOy Cu 5: t chy hon ton mt hh gm nhng lng bng nhau v s mol ca 2 hidrocacbon c cng s nguyn t C trong phn t, thu c 3,52g CO2 v 1,62g H2O. Xc nh CTPT v vit CTCT ca 2 hidrocacbon. Cu 6: Hp cht hu c P c cha C, H, O. C 0,37g hi P thi chim th tch bng th tch ca 0,16g O2 o cng 1 iu kin. Cho 2,22g cht P vo 100ml dd NaOH 1M ( d= 1,0262g/ml), sau nng nhit t t cho bay hi n kh, lm lnh phn hi nhng t ht. Sau th nghim, thu c cht rn Q khan v 100 g cht lng. Xc nh CTCT ca P. 41. thnh ph nng 2001- 2002 Cu 1: (2) a. Th no l mui? Th no l mui axit? Cho VD minh ho.39

b. Cho 3g dd mui A, B, C ( mui trung ho hoc mui axit) ng vi 3 gc axit khc nhau, tho mn k sau: A + B c kh thot ra; B + C c kt ta xut hin; A + C va c kt ta xut hin va c kh thot ra. Xc nh A, B, C v vit PTP xy ra. Cu 2: ( 2,25) a.Xc nh A, B, C v vit PT thc hin chuyn ho sau vi y iu kin A + O2 B dd NaOH C dd NaOH D dd HCl B + O2 E H2 O F Cu B Cho bit A l thnh phn chnh ca qung pirit st. b.Dng PHH no th c th loi E ra khi hh B, E v loi HCl ra khi hh B, HCl? Vit PTP. Cu 3: (1,75) t 2 cc A v B c k.lng bng nhau ln 2 a cn th cn thng bng. Cho 10,6g Na2CO3 vo cc A v 5g CaCO3 vo cc B, sau thm 20g dd H2SO4 9,8% vo cc A, cn mt thng bng. Hi phi thm bao nhiu gam dd HCl 18,25% vo ccB cn tr li thng bng? Cu 4: (3) a. C 5 bnh mt nhn ring bit ng cc dd: h tinh bt, lng trng trng, saccaroz, glucoz, ru etylic. Trnh by PPHH phn bit chng. b. Ln men gim 20ml dd ru etylic 6,90, thu c dd A. Nu vn tt nhng tnh ton cn thit v cng vic thc nghim cn tin hnh i vi dd A c th x c t l ru bin thnh axit. Nu k.lng axit trong dd A l 11,52g th t l chuyn ho l bao nhiu? Cu 5: (3,5) a. Cho hh A gm 3 hidrocacbon A1, A2, A3 c CTPT ln lt l: CxHy, CxHy- 2, CxHy- 4. A1 c cha 20% H. Xc nh CTPT ca cc hp cht trn v vit CTCT y ca chng. b. Vit 1 PTP th hin tnh cht ho hc c trng ca A1 v gii thch. c. Trnh by PPHH tch ring A3 t hh A. d. t chy hon ton V lit hh A (ktc), cho ton b sn phm chy sc vo 1 bnh ng dd nc vi trong d thy xut hin 4g kt ta, ng thi k.lng trong bnh ng nc vi gim a gam. Tnh V v tm khong gii hn ca a. Cu 6: (2) a. Cho vo 2 ng nghim, mi ng 2 ml etyl axetat. Cho thm vo ng th nht 1ml dd H2SO4 20%, ng th hai 1ml dd NaOH 30%. Lc u 2 ng nghim, ng thi un nng chng t 5 n 10pht trong ni nc nng t 650C n 700C. Sau khi ngng un, so snh lng este cn li trong 2 ng nghim. Gii thch kt qu th nghim, vit PTP minh ha. b. x phng ho 8,9 kg cht bc cng thc l (CnH2n+ 1COO)3C3H5 cn va 1,2kg NaOh. Tnh k.lng glixeronsinh ra v k.lng x phng bnh thu c nu trong x phng bnh c cha 60% CnH2n+40

COONa v k.lng. X cng thc ca cht bo ( xc nh n). Cho bit p xy ra hon ton, cht bo ko c tp cht. Cu 7: (3) a. Oxi ho p gam mt k.loi X thu c 1,3475p gam oxit tng ng. Xc nh X v cho bit v tr ca X trong bng HTTH b. Ho tan hon ton p gam x trong 200ml dd AlCl3 1M thy sinh ra V lit kh ( ktc) v c kt ta xut hin, lc ra kt ta, em nung n k.lng ko i thu c 7,65g cht rn. Tnh p, V. Cu 8: (2,5) a. X l 1 k.loi c trong dy B- k- tp ( th rn trong k thng), X ko tc dng vi dd HCl, X p c vi dd FeCl3 v dd AgNO3. Xc nh X. b. Cho 1 hh gm x mol Zn v y mol Fe vo dd cha a mol X(NO3)2 cho n khi p hon ton thu c dd A cha 2 mui v cht rn B. Ho tan B trong dd H2SO4 long thy c kh thot ra. Lp lun tm biu thc lin h gia x, y, a. tm k lin h gia x v a sau p, k.lng dd A gim so vi k.lng dd mui ban u. 42. i hc quc gia hn 2002- 2003 Cu 1: Tm cc cht X1, X2, X3thch hp v hon thnh cc PTP sau: 1. Fe2O3+ H2 FexOy + X1 2. X2 + X3 Na2SO4 + BaSO4 + CO2 + H2O 3. X2 + X4 Na2SO4 + BaSO4 + CO2 + H2O 4. X4 + X6 Ag2O + KNO3 + H2O 5. X7 + X8 Ca(H2PO4)2 6. X9 + X10 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 7. X10+ X11 Ag2SO4+ SO2 + H2O 8. X3 + X12 BaCO3 + H2O 9. X3 + X13 BaCO3 + CaCO3 + H2O 10. X9 + X14 Fe(NO3)2 + X15 Cu 2: a.P quang hp l g? P xy ra u? b.Vit PTP quang hp v ghi r k. c.Nu cc ngha quan trng ca p quang hp. Cu 3: Cho 8,12g oxit ca k.loi m vo ng s trn, di, nung nng ri cho 1 dng khh CO i chm qua ng kh hon ton lng oxit thnh k.loi. Kh c to thnh trong p i ra khi ng s`c hp th ht vo bnh ng lng d dd Ba(OH)2, thy to thnh 27,58g kt ta trng. Cho ton b lng k.loi trn tc dng ht vi dd HCl, thu c 2,352 lit kh H2 (ktc). X k.loi M v cng thc oxit ca n.1

Cu 4:41

T nguyn liu chnh l v bo, mn ca cha 50% xenluloz v k.lng, ngi ta iu ch c ru etylic vi hiu sut 75%. Hy vit cc PTP ca qu trnh iu ch v tnh k.lng nguyn liu cn thit c th iu ch c 1000 lit cn 900. Bit k.lng ring ca ru etylic nguyn cht l 0,8g/ml. Cu 5: Cho hh A gm Al2O3 v MgO. Chia A thnh 2 phn hon ton u nhau, mi phn c k.lng 19,88g. Cho phn 1 tc dng vi 200ml dd HCl un nng v khuy u. Sau khi kt thc p, lm bay hi cn thn hh, thu c 47,38g cht rn khan. Cho phn 2 tc dng vi 400ml dd HCl dng th nghim trn, un nng, khuy u v sau khi kt thc p cng li lm bay hi hh nh trn v cui cng thu c 50,68g cht rn khan. a. Vit cc PTP xy ra. b. tnh nng mol ca dd HCl dng. c. Tnh hm lng % theo k.lng ca mi oxit trong hh ban u. Cu 6: Cho hp cht hu c Y cha C, H, O. t chy ht 0,2 mol Y bng lng va l 8,96 lt kh Oxi (ktc). Cho ton b cc sn phm chy ln lt i chm qua bnh mt ng 100g dd H2SO4 96,48% ( d), bnh hai ng lng d dd KOH v ton b cc sn phm chy b hp th ht. Sau th nghim, ngi ta thy nng dd H2SO4 bnh mt l 90%, bnh 2 c 55,2g muuo c to thnh. a. Vit cc PTP xy ra. b. Xc nh CTPT v vit CTCT ca Y. Bit rng chi Y tc dng vi dd KHCO3 ta thy gii phng CO2. c. Vit cc PTP gia Y v cc cht sau ( nu xy ra): Cu, Zn, CuO, SO2, Cu(OH)2, Na2CO3 43. tnh khnh ho 2002- 2003 Cu 1: ( 3,75) 1. a. C phi mi bin i cc cht u thuc lnh vc ho hc ko? Gii thch ti sao v cho VD chng minh. b. Co phi mi phn t ca cht s c y tnh cht ca cht ko? Ti sao? c. S bin i vt l v bin i ho hc khc nhau ch no? Cho th d chng minh? d. C phi loi cht no cng do cc phn t to nn ko? Gii thch ti sao v cho th d minh ho. e. c th phn bit hp cht ho hc v hh bng nhng cch no? 2. Trong CN, sn xut ng c tin hnh qua nhiu giai on, trong s c giai on gi l ng. N l hh ca CuS v FeS. Cho mt mu 4,1865g ng tc dng vi HNO3 c, cc qu trnh l: CuS + HNO3 Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O FeS + HNO3 Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O42

Khi thm mt lng d dd BaCl2, s to thnh 10,5030g kt ta. a. Cn bng cc PTP trn b. Tnh % mol ca CuS trong ng. c. Tnh % k.lng ca Cu trong mu. Cu 2 (2,5) 1. Nu nguyn tc chn cht lm kh. Hy chn cht thch hp lm kh mi kh sau: H2, H2S, SO2, NH3, Cl2. 2. Hy gii thch ngn gn cc vn c nu sau y: a. Ti sao khi i thm him su vo cc hanh thch nh, cc nh thm him lun cm thy ngt th? b. Nguyn nhn to ra ma axit? c. Ti sao khu dn c ng c ko nn lp cc nh my sn xut kh ( t n) Cu 3 ( 3,5) 1. Trn ln 700ml dd H2SO4 60% c k.lng ring l 1,503 g/ml vi 500 ml dd H2SO4 20% c k.lng ring 1,143g/ml, ri thm mt lng nc ct vo, thu c dd A. kho cho Zn d tc dng vi 200 ml dd A thu c 2000 ml kh hidro (ktc). Tnh th tch dd A. 2. Ch c bnh kh CO2 v dd NaOH, cc chia v bp un. Hy trnh by 2 pp iu ch xoa ( Na2CO3) tinh khit Cu 4 ( 5,75) 1. Cho a mol CO2 hp th ( sc t t) vo dd cha b mol NaOH. Hi thu c nhng cht g? Bao nhiu mol? 2. C 2 dd: dd A cha 0,2 mol Na2CO3 v 0,3 mol NaHCO3; dd B cha0,5 mol HCl. Ngi ta tin hnh cc th nghm sau: Th nghim 1: rt t t dd B vo dd A cho n ht. Th nghim 2: rt t t dd A vo dd B cho n ht. Th nghim 3: Trn nhanh dd A v B vi nhau. Tnh th tch kh bay ra ( ktc) trong 3 th nghm trn. Cu 5 (4,5) 1. Dung dch A l hh ca ru etylic v nc. Cho 20,2g dd A tc dng vi k.loi Na d, thu c 5,6 lit kh (ktc) a. Tnh ru ca dd A, bit k.lng ring ca ru l 0,8g/ml b. Nu dng ru etylic tinh khit th cn bao nhiu gam thu c th tch kh ni trn. 2. t chy 6,9g hp cht hu c A c cng thc CnH2n+ 2O ( n 1, nguyn) vi 10,08 lit O2 (ktc), lng oxi ny l va cho p. Sn phm thu c gm 8,1g nc v 1 lng CO2 bng 1 lng CO2 thu c khi cho 31,8g Na2CO3 tc dng vi H2SO4 d. Hy tm cng thc ca A. 44. tnh qung ninh 2002- 2003 Cu 1 ( 2) a. Xc nh CTPT cc cht A, B, cv vit PTP theo dy bin ho sau: A + NaOH B + HCl C D + O2 (V2O5, to ) E F BaSO443

Bit A l hp cht cua S vi 2 nguyn t khc v c k.lng phn t 56 vC b.Hy trnh by pp tch ring bit axit axetic khi hh gm: axit axetic, ru etylic, nc. Cu 2( 2) a. trnh by pp chng minh trong tinh th ng sunfat ngm nc ( CuSO4.5H2O) c cha nc kt tinh. b. Gii thch ti sao khi ho tan axit sunfuric vo nc th nc nng ln, cn khi ho tan amoni nitrat vo nc th nc lnh i? c. So snh s chy ca 1 cht trong oxi v trong kk. Gii thch s khc nhau ca 2 hin tng ny. d. Ti sao du m ko c nhit si c nh? Ti sao ko th biu din du m bng 1 cng thc ho hc? Cu 3 (1,5) n cht ca 2 nguyn t X, Y iu kin thng l cht rn. S mol X trong 8,4g nhiu hn s mol Y trong 6,4g l 0,15 mol. Bit k.lng mol ca X nh hn k.lng mol ca Y l 8g. a. Hy cho bit k kiu ho hc ca 2 nguyn t X, Y. b. Cc nguyn t X, Y c th to c nhng loi hp cht no? Nu vi th d minh ho. c. Nung nng hh cha 8,4g X v 6,4 g Y ti o hon ton trong mi trng kh tr. Hy tnh k.lng mi cht trong sn phm thu c. Cu 4 ( 1) Dn 3,36 lit hh kh A gm metan, etylen v hiro t t qua nc brm d nhn thy l dd b nht mu mt phn v k.lng dd tng thm 0,84g.Hy xc nh phn trm mi kh trong A; bit 1,4 lit kh A nng 0,975g. Cc th tch kh o ktc v p xy ra hon ton. Cu 5 ( 1,5) Hn hp A gm 64% Fe2O3; 34,8% Fe; 1,2%C. Cn bao nhiu kg hh A trn vi 1 tn gang cha 3,6% C, cn li l Fe. luyn c mt loi thp cha 1,2% C trong l Mactanh. Bit cc p xy ra hon ton, C b oxi ho thnh cacbon oxit do Fe2O3 trong qu trnh luyn thp. Cu 6 ( 2) Cho x gam P2O5 vo 100g nc thu c dd A. Cho t t dd A vo 125g dd NaOH 16% ngi ta thu c dd B. a. Vit th t cc p c th xy ra. b. x c gi tr trong khong gii hn no dd B c 2 mui l Na2HPO4 v NaH2PO4. c. X gi tr x trong dd B nng % ca 2 mui Na2HPO4 v NaH2PO4 bng nhau. 45. i hc quc gia hn 2003- 2004 Cu 1: 1. Chn cc cht A, B, C, D thch hp hon thnh cc PTP ca s bin ho sau:44

A C D

+B+B

CuSO4

CuCl2

Cu(NO3)2

A

C

D

+B

2. t chy dy st trong kk to ra cht E, trong oxi chim 27,586% v k.lng. Xc nh E. Cho E tc dng vi dd H2SO4 c un nng. Vit tt c cc PTP xy ra. 3. Gi s xy ra p: nMgO + mP2O5 to F Bit rng, trong F Mg chim 21,6% v k.lng. Hy X cng thc ca F. Cu 2: Ho tan ht 3,2g oxit M2Om trong lng va dd H2SO4 10%, thu c dd mui nng 12,9%. Sau p em c bt dd v lm lnh n thu c 7,868g tinh th mui vi hiu sut 70%. X cng thc ca mui tinh th . Cu 3: X l dd AlCl3, Y l dd NaOH 2M. Thm 100ml dd Y vo cc cha 100 ml dd X, khuy u th trong cc to ra 7,8g kt ta. Li thm tip vo cc 100 ml dd Y, khuy u th lng kt ta c trong cc l 10,92g. Cc p u xy ra hon ton, hy X nng mol ca dd X. Cu 4: Cho 43,2g hh X gm Ca v CaC2 tc dng ht vi nc thu c hh kh A. Cho A i nhanh qua ng s ng bt Ni t nng ( p xy ra ko hon ton) th c 4,48 lit ( ktc) hh kh C i ra khi bnh v khi k.lng bnh tng ln 2,7g. Bit 1 mol hh kh C c k.lng 9g. 1. X % theo th tch ca mi cht kh trong hh A, B, C trn. 2. Tnh s gam CO2 v s gam nc to ra khi t chy ht phn 2 hh B. Cu 5: Cho 2,85g hp cht hu c Z ( cha C, H, O c CTPT trng CTG nht) tc dng ht vi H2O ( c H2SO4 lm cht xc tc), p to ra 2 cht hu c P v Q. Khi t chy ht P to ra 0,09 mol CO2 v 0,09 mol H2O. Khi t chy ht Q to ra 0,03 mol CO2 v 0,045 mol H2O. Tng lng O2 tiu tn cho 2 p chy trn ng bng lng oxi to ra khi nhit phnhon ton 42,66g KMnO4. a. Xc nh CTPT ca Z. b. Nu gi thit thm rng cht P c k.lng mol bng 90g. Cht Z tc dng c vi Na gii phng ra H2 th c th X c cng thc ca P, Q, Z ko? 46. trng hn amsteram 2003- 2004 Cu 1 (4) 1. Vit cc PTP xy ra theo s bin ho sau: A B C D A Bit A l n cht k.loi, B, C, D l 1 trong cc hp cht v c hc c cha A v chng ko cng loi 2. in cng thc cc cht cha bit vo cc PTP sau: a. 2KMnO4 + 16HCl 2 MnCl2 +5 + 8 b. 2KMnO4 K2MnO4 + O2 + 45

c. + 8HCl MnCl2 + 2Cl2 + 2KCl + 4H2O d. 6HCl + 3Cl2 + KCl + 3H2O 3. C cc hp cht: saccaroz, tinh bt, xenluloz. a. Nhng hp cht trn thuc nhm cht no? b. Nhng hp cht ny c tnh cht ho hc no chung? Vi tinh bt, vit PTP minh hc tnh cht trn. Cu 2 ( 3) 1. un nng hh c cha nhm v lu hunh vi k.lng bng nhau trong iu kin ko c kk. P kt thc, ngui, sn phm thu c l 1 cht rn. Cho 1 lng d dd HCl vo sn phm rn trn. Hy tnh xem 2 lit hh kh thu c ( ktc) c k.lng bao nhiu gam? 2. Sau mt thi gian nung nng 18,96g KMnO4 ngi ta thu c 18,32g hh rn A. Thm m gam KClO3 vo hh A thu c hh B.Cho hh B tc dng hon ton vi dd HCl c, un nh thu c 12,544 lit kh Cl2 (ktc). Tm m. 3. Ho tan hon ton x gam hh X gm Fe, K.la M ( c ho trm trong hp cht), K.loi A( c ho tr a trong hp cht) trong dd H2SO4 long va ; thu c 15,68 lit kh H2 (ktc) v dd C. C cn dd C, sy kh, thu c 82,9g mui khan. Tm x. Cu 3 (2,75) C 1 hh gm bt Cu, Cu(OH)2, CuCO3( trong s mol ca 2 hp cht bng nhau), c chia lm 2 phn bng nhau. Phn th nht: ho tan trong 100ml dd H2SO4 long nng 20% ( d= 1,14g/ml, axit c ly d); khi tch ra 0,896 lit kh CO2 (ktc). Phn th 2: nung nng trong kk. Sau khi p xy ra xong, ngui ri em sn phm thu c thc hin th nghim nh phn th nht. C 2 dd thu c sau sau th nghim em lm lanhj n nhit 0 t1 C, khi t th 2 tch ra 9,75g CuSO4.5H2O a. Tnh s gam tinh th CuSO4.5H2O tch ra t dd thu c sau th nghim phn th nht. b. Tm s gam k.loi Cu c trong hh ban u. Cho bit t10C, tan ca CuSO4 l 12,9g Cu 4( 2,75) 1. t chy hon ton hh X gm CH4 v C2H4 thu c kh CO2 v hi nc theo t l th tch l 5: 8. em t chy hon ton 7,6g hh X trn ri hp th ton b sn phm thu c vo dd cha 29,6g Ca(OH)2. Hi sau khi hp th, k.lng phn dd tng hay gim bao nhiu gam? 2. C cht A l CnH2n+ 1COOH, cht B l CmH2m+ 1OH v D l CxHy(OH)2 ( vi n, x, y nguyn, dng v m= n+ 1) a. Trn A v B theo t l mol 1: 1 c hh Y. em t chy hon ton hh Y thy th tch kh CO2 sinh ra gp 4 ln th tch CO2 thu c khi cho hh va tr trn vi NaHCO3 d. Tm cng thc 2 cht A, B; bit th tch kh o cng k nhit v p sut. b. Tnh s gam axit A cn thit tc dng ht vi 3,1g ru D ( c mt H2SO4 c, un nng), to nn hh este c t l s mol l 1: 4 ( Hp cht c46

phn t khi ln chim t l cao). Bit rng khi t 0,05 mol ru D cn 0,125 mol O2 v to ra 0,1 mol kh CO2. 47. Tnh qung ninh 2003- 2004 Cu 1: 1. T than , vi v cc cht v c cn thit, hy vit cc PTP iu ch brombenzen v ibrometan. 2. Mi hn hp kh cho di y c th tn ti c hay ko? Nu tn ti th cho bit iu kin? Nu ko tn ti th ch r nguyn nhn. a) H2, O2 b) O2, Cl2 c) H2, Cl2 d) SO2, O2 3. bng cch no c th loi b mi kh trong hh kh sau: a. SO2 trong hh SO2 v CO2 b. SO3 trong hh SO3 v SO2. c. CO2 trong hh CO2 v CH4 Cu 2: 1. Cho 5,6g cht A1 tc dng va ht vi long cha 9,8g H2SO4, thu c mui A2 v cht A3. a. X cc cht A1, A2, A3 b. Nu lng A2 thu c l 15,2g th lng A3 thu c l bao nhiu gam? Bit A1 c th l CaO, MgO, NaOH, KOH, Zn, Fe 2. T nguyn liu l qung aptit, qung pirit, photpho v cc cht v c cn thit, hy vit cc PTP iu ch supephotphat n v supephotphat kp. 3. trong PTN c hh Na2CO3.10H2O v K2CO3 ( cc phng tin ho cht cn thit c ). Bng cch no hy X %k.lng cc cht trong hh trn. Cu 3: 1. Hy ch 6 dd mui A1, A2, A3, A4, A5, A6 ng vi 6 gc axit khc nhau tho mn cac iu kin sau: a. A1 + A2 c kh bay ra. b. A1 + A3 c kt ta. c. A2 + A3 c kt ta v kh bay ra. d. A4 + A5 c kt ta. e. A5 + A6 c kt ta. 2. C cc ho cht sau: Nc, dd NaCl, dd HCl, dd Na2CO3. Khng dng thm ho cht, hy phn bit cc dd trn ( dng c cn thit c ). Cu 4: 1. Hy chn 5 cht khc nhau p vi axit axetic u to ra mui natriaxetat. Vit cc PTP minh ho. 2. trong PTN v trong CN ngi ta iu ch axit axetic bng cch no? Vit cc PTP. 3. Khuy t gam mt cht lng trong k cm3 cht lng c k.lng ring l D1 to thnh 1 dd c k.lng ring l D2.47

a. Lp cng thc tnh nng % theo k.lng v nng mol/lit ca dd trn. b. Cc cng thc lp c phn a p dng trong iu kin no? Cu 5: Ho tan ht 3,82g hh dm mui sunfat ca k.loi M ho tr I v mui sunfat ca k.loi R ho tr II vo nc, thu c dd A. Cho 500 ml dd BaCl2 0,1M vo dd A. Sau khi p xy ra hon ton, thu c 6,99g kt ta. Lc b kt ta, ly nc lc em c cn th thu c m gam mui khan. a. Tnh m. b. X k.loi M v R. c. Tnh % k.lng mui sunfat ca k.loi M v mui sunfat k.loi R trong hh u. Bit rng nguyn t khi ca k.loi R ln hn nguyn t khi ca k.loi M l 1 vC, M l 1 trong cc k.loi sau: Li, Na, K, Rb 48. i hc quc gia hn Cu 1: 1. C 5 gi bt trng l KNO3, K2CO3 , K2SO4, BaCO3, BaSO4 ch c dng thm nc, kh cacbonic v cc ng nghim. Hy trnh by cch nhn bit tng cht bt trng trn. 2. C 3 gi phn bn ho hc b mt nhn: Kali clorua, amoni nitrat v supephotphat kp. Trong kin nng thn c th phn bit c ba gi ko? Vit PTP. Cu 2: 1. Vit tt c cc PTP biu din qu trnh iu ch etylaxetat t tinh bt. 2. t chy hon ton m gam hp cht hu c A ( l cht kh k thng) c to bi 2 loi nguyn t, thu c m gam nc. Xc nh CTPT ca A. Cu 3: Hp cht hu c B ( cha cc nguyn t C, H, O) c k.lng mol bng 90g. Ho tan B vao dung mi tr, ri cho tc dng vi lng d Na, thu c s mol H2 bng s mol B. Vit CTCT ca tt c cc cht mch h tho mn k ni trn. Cu 4: Cho Cl2 tc dng vi 16,2g k.loi R ( ch c 1 ho tr) thu c 58,8g cht rn D. Cho O2 d tc dng vi cht rn D n p hon ton thu c 63,6g cht rn E. X k.loi R v tnh % theo k.lng mi cht trong E. Cu 5: Nhng 1 thanh Fe v 1 thanh Zn vo cng 1 cc cha 500ml dd CuSO4. Sau 1 thi gian ly 2 thanh k.loi ra khi cc th mi thanh c thm Cu bm vo, k.lng trong cc b gim mt 0,22g. Trong dd sau p, nng mol caZnSO4 gp 2,5 ln nng mol ca FeSO4. Thm dd NaOH d vo cc, lc ly kt ta ri nung ngoi kk n k.lng ko i, thu c 14,5g cht rn. Tnh s gam Cu bam trn mi thanh k.loi v nng mol ca dd CuSO4 ban u.48

Cu 6: Ho tan hon ton 1 ming bc k.loi vo 1 lng d dd HNO3 15,75% thu c kh NO duy nht v a gam dd F trong od nng C% cu AgNO3 bng nng C% ca HNO3 d. Thm a gam dd HCl 1,46% vo dd F. Hi c bao nhiu % AgNO3 tc dng vi HCl Cu 7: Tin hnh p este ho gia axit CxHyCOOH v ru CnH2n+ 1OH. Do p xy ra ko hon ton nn sau tch ly hh X ch gm este, axit v ru. Ly 1,55g X em t chy hon ton thu c 1,736 lit CO2 (ktc) v 1,26g nc. Ly 1,55g X cho tc dng va vi 125ml dd NaOH 0.1M. Trong hh thu c sau p c b gam mui v 0,74 gam ru. Tch ly lng ru ri ho hi hon ton th thu c th tch hi ng bng th tch ca 0,32g O2 cng k v nhit v p sut. 1. Xc nh CTPT ca ru. 2. Tnh b. Tnh hiu sut p este ho v tnh thnh phn % theo k.lng ca mi cht trong X. 49. thnh ph nng 2005- 2006 Cu 1 ( 3) a. C cc dd Na2CO3, NH4HSO4, AlCl3, BaCl2, NaOH. Cho tng cp dd trn tc dng vi nhau, vit cc PTP nu c xy ra. b. trnh by pp tch ring cc cht trong hh MgCl2, BaCl2 ra khi nhau m ko lm thay i k.lng ca chng, gi s cc chuyn ho c thc hin vi hiu sut 100%. Cu 2( 3) a. Tnh s mt xch C6H10O5 trong 1 phn t tinh bt c k.lng phn t 1.000.000 vC. b. Xc nh A, B, D, E, G ph hp v vit PTP thc hin chuyn ho vi y iu kin, bit D l 1 axit hu c co trong gim n, E l cht hu c dng lm dung mi pha sn: E Tinh bt A B D G c. Trnh by pp tinh ch CH3COOC2H5 c ln CH3COOH. d. Nu hin tng xy ra khi tin hnh cc th nghim sau v gii thch, nu hin tng: - Nh dd I2 ln mt ct mt qu chui xanh - Cho nc p qu chui chn tc dng vi dd AgNO3/NH3, un nng nh. Cu 3: ( 3) a. Trnh by PPHH nhn bit 3 bnh mt nhn, mi bnh cha 1 trong cc hh sau: CO2 v C2H4, SO2 v CH4, CO2 v C2H249

b.Vit CTCT ca cc hirocacbon ph hp vi c gi thit sau: - Hirocacbon A c mC: mH = 4,5: 1 - b l hirocacbon th kh trong iu kin thng, c CTPT dng (C2H3)n tc dng vi dd AgNO3/NH3 to kt ta. Cu 4: (2) Mt hh A gm etan (C2H6), etilen, axetilen, hiro. T khi ca hh A so vi CO2 l 0,4. Cho 11,2 lt hh A i qua dd Br2 d thy k.lng bnh tng thm m gam. Hn hp kh B ra khi bnh Br2 c th tch 6,72 lit; trong kh c k.lng phn t nh hn chim 11,765% v k.lng. Bit th tch cc kh o ktc. a. Vit cc PTP xy ra. b. Tnh % v th tch cc kh trong B c. Tnh m. Cu 5: (3,5) Cho 1 lung kh CO d i qua m gam hh A gm CuO, Fe3O4 nung nng, thu c cht rn B v hh kh D. Cho hh D i qua dd nc vi trong thy xut hin p gam kt ta, lc b kt ta, ly dd nc lc cho tc dng vi dd NaOH d li thy xut hin thm p gam kt ta na. Gi thit cc p xy ra hon ton. a. Vit cc PTP v X cc cht c trong B v D. b. Tnh k.lng cht rn b theo m v p. c. Cho cht rn B vo dd AgNO3 n khi p hon ton, thu c cht rn E gm 2 k.loi v dd Z. X cc cht c trong E v Z, vit cc PTP xy ra. Cu 6: (3,5) a. Mt nguyn t k.loi R to c 2 oxit A v B, ho tr ca R trong A v B u l s nguyn v ti a bng 4. Trong A cha 22,22% oxi, B cha 30% oxi ( v k.lng). Xc nh R. b. Cho 42,8g hh X gm R, A, B trn vo 250g dd H2SO4 19,6%, thu c V lit kh H2 (ktc), dd Y v 8,4g cht rn ch c R d. Cho cc p xy ra hon ton. - Tnh % k.lng mi cht trong X. Bit trong hh X, s mol A v B bng nhau. - Tnh V v tnh nng % ca mui trong dd Y. - un nng dd Y mt thi gian thu c 152g dd mui c nng 40% v 27,8g mui kt tinh. X cng thc mui kt tinh. Cu 7: (2) un 8,84kg mt loi du lc ch cha ( CnH2n- 1COO)3C3H5 vi 1 lng dd NaOH va thu c m kg glixeron. Lng mui sinh ra sau khi x l tip, thu c 15,2kg x phng bnh c cha 60% k.lng CnH2n- 1COONa. a. X cng thc este trong loi du lc trn b. Tnh m. c. Lm th no lm sch cc vt du lc trn vi qun o?50

50. i hc quc gia hn 2005- 2006 Cu 1: Trong PTN c 7 bnh thu tinh ko mu b mt nhn, mi bnh ng 1 cht kh hoc 1 cht lng sau y: metan, etilen, benzen, kh cacbonic, kh sunfur, ru etylic, axit axetic. Ch c dng thm nc, nc vi trong, nc brom, vi; hy cho bit PP nhn ra tng cht. Vit cc PTP nu c. Cu 2: Cc hp cht hu c A, B, C, D ( cha cc nguyn t C, H, O), trong k.lng mol ca A bng 180g. Cho A tc dng vi oxit k.loi R2O trong dd NH3 to ra k.loi R. Cho A chuyn ho theo s sau: A B C (+B) D. Hy chn cc cht thch hp vit PTP. Cu 3: C 1 loi oleum X trong SO3 chim 71% theo k.lng. Ly a gam X ho tan vo b gam dd H2SO4 c% c dd Y c nng d%.Lp biu thc tnh d theo a, b, c. Cu 4: E l oxit k.loi M, trong oxi chim 20% v k.lng. Cho dng kh CO ( thiu) i qua ng s cha x gam cht E t nng. Sau p, k.lng cht rn cn li trong ng s l y gam. Ho tan ht y gam ny vo lng d dd HNO3 long, thu c dd F v kh NO duy nht bay ra. C cn dd F thu c 3,7x gam mui G. Gi thit hiu sut ca p l 100%. X cng thc cuae E, G. Tnh th tch ca NO (ktc) theo x, y. Cu 5: Cho hh Z gm 2 cht hu c L, M tc dung va vi dd NaOH to thnh hh 2 mui R1COONa, R2COONa v 1 ru ROH ( trong R1, R2, R ch cha C, H; R2 = R1 + 14). Tch ly ton b ru ri cho tc dng ht vi Na, thu c 11,2 lt H2 (ktc) Mt khc cho 5,14g Z tc dng vi 1 lng va NaOH thu c 4,24g mui; cn t chy ht 15,42g Z cn dng 21,168 lt O2 (ktc) to c 11,34g nc. X cng thc cc cht L, M v % k.lng ca chng trong hh Z. Cu 6: Cho 2,8 lit hh kh (ktc) gm 2 anken c k.lng mol hn km nhau 14g tc dng vi H2O, ri tch ly ton b ru to thnh. Chia hh ru thnh 2 phn bng nhau.cho phn 1 tc dng ht vi Na to 420ml H2( ktc). t chy hon ton phn 2 thu c H2O v CO2, trong k.lng CO2 nhiu hn k.lng nc l 1,925g. 1. Tm cng thc ca cc anken v ru. 2. Bit rng 1 lt hh anken ban u nng gp 18,2 ln 1 lit H2 o cng iu kin, tnh hiu sut p hp nc ca mi anken. 51. Tnh tuyn quang 2006- 2007 Cu 1 (1,5)51

Trong PTN, ngi ta mun dng ht 6 cht sau y: Na2CO3, BaCl2, MgSO4, NaCl, AlCl3, KOH pha ch thnh 3 dd A, B, C; mi dd xha 2 cht v c c im: dd A c pH < 7, dd B c pH= 7, dd C c pH > 7. Hy X thnh phn ca dd a, B, C? C th cng dd H2SO4 phn bit cc dd A, B, C c ko? Gii thch v vit PTP nu c. Cu 2 ( 2,5) Chn cc cht A, B, C, D, E thch hp, vit cc PTP, hon thnh s ho hc sau ( ghi r k p nu c): a. FeCl2 FeSO4 Fe(OH)2 Fe Fe2O3 FeCl3 Fe2(SO4)3 Fe(OH)3 b. A( kh) 1500 , lln C D E CH3COONa NaOH, CaO CH3COONa B ( rn)0

Cu 3 ( 1): Ho tan mt lng oxit k.loi ho tr II vo 1 lng dd H2SO4 c nng a % va to thnh dd mui sunfat c nng b%. Hy X: a. Nguyn t khi ca k.loi theo a v b. b. Nu a= 20%; b+ 22,64%, hy cho bit CTHH ca oxit k.loi dng Cu 4 (1): Vit CTCT ca tt c cc aminoaxit c CTPT l C4H9NO2 Cu 5 (2): Dung dch A cha ng thi 2 mui MgCl2 v CuCl2. Nu cho 25g dd A tc dng vi dd AgNO3 ( ly d) th thu c 14,35g kt ta. Cng cho 25g dd A tc dng vi dd NaOH ( d), lc ly kt ta, ra sch ri em nung nhit cao n k.lng ko i, em cn c 3,2g hh cht rn. X nng % ca mi mui trong dd A. Cu 6( 2): Trn 2,5 lit kh O2 vo 0,5 lit hh kh gm mt hirocacbon v kh cacbonic. t chy hon ton hh kh, sau khi p chy kt thc, ngi ta thu c 1,6 lt hi nc v 1,8 lit hh kh. Cho hh kh ny li t t qua dd Ca(OH)2 thy cn li 1 cht kh c th tch l 0,5 lit. cc th tch kh c o cng k. a. Xc nh CTPT ca hirocacbon. b. Nu em nhit phn 8,8g hirocacbon trn, ngi ta thu c hh khs X ( bit c 90% hirocacbon b nhit phn), cho hh X qua nc brom d cn li hh kh Y c t khi so vi H2 l 7,3. Hy X thnh phn ca hh Y. 52. tnh qung ninh 2006- 2007 Cu 1 (2) 1. C 3 bnh mt nhn ng cc ho cht:52

Bnh 1: dd KHCO3 v K2CO3 Bnh 2: dd KHCO3 v K2SO4 Bnh 3: dd K2CO3 v K2SO4 Ch dng ti a 2 thuc th, hy phn bit 3 bnh trn 2. Mt loi du thc vt c thnh phn chnh l (C17H33COO)3C3H5, ,t loi du bi trn my c cng thc phn t l C15H32. Bng PPHH hy nhn bit 2 loi du trn. 3. Cho cc s bin ho trong qu trnh sn xut thu tinh: to a. A B +C b. B + D to E to c. D + G H+C Bit A, D, G l nguyn liu chnh sn xut thu tinh. Hay hon thnh cc PT trn ( c ghi r trng thi cc cht) Cu 2( 4) 1. Hn hp X gm CaCO3, Cu, Fe3O4. Nung nng X trong k ko c kk, mt thi gian c cht rn B v kh C. Cho kh C hp th vo dd NaOH c dd D. Dung dch D tc dng c vi dd BaCl2 v dd KOH. Ho tan B vo nc d c dd E v cht rn F. Cho F vo dd HCl d c kh C, dd G v cht rn H. Nu ho tan F vo dd H2SO4 c d thu c kh I v dd K. Vit PTP xy ra v xc nh B, C, D, E, F, G, H, I, K. 2.Cho s chuyn ho: + O2 CH4 to cao A1 +H2O A2 A3 + A1 A4 + NaOH A5 + A2 Hy xc nh cc cht A1, A2, A3, A4, A5 v vit PTP theo s trn 3. C nhng mui sau: KCl, NaNO3, FeSO4, CuSO4, ZnSO4. Hy cho bit mui no: a. Khng nn iu ch bng phn ng ca k.loi vi axit v gy n, ko an ton. b. Khng th iu ch bng p ca k.loi vi dd axit sunfuric long. c. C th iu ch bng phn ng ca dd mui cacbonat vi dd axit tng ng. d. C th diu ch bng p nhit phn. e. C th iu ch bng p ca k.loi vi p.kim Cu 3 (2): Cho A l mt mui tan tt trong nc. B l mui nitrat ca 1 k.loi c ho tr ko i. Bit rng 50g dd mui B c nng 10,44% phn ng va vi 200g dd mui A c nng 1,36% thu c 4,66g cht rn l mui sunfat ca k.loi M ni trn. Xc nh CTPT 2 mui A v B. ( A l KHSO4) Cu 4 (2): Hn hp B gm 2 hirocacbon mch h c CTPT ln lt l CnHx v CnHy. T khi hi ca hh i vi kh N2 l 1,5. khi t chy hon ton 8,4g hh B th thu c 10,8g nc. a. Xc nh CTPT v vit CTCT c th c ca 2 hirocacbon. b. Tnh thnh phn % theo k.lng ca mi hirocacbon c trong 8,4g hh B.53

53. i hc quc gia hn 2006- 2007 Cu 1: 1. Cho hh gm 3 cht rn: Al2O3, SiO2 v Fe2O3 vo dd cha 1 cht tan A th thu c mt cht rn B duy nht. Hy cho bit A, B c th l nhng cht g? Cho v d v vit cc PTP minh ho. 2. Dn hh kh gm c: CO2, SO2 v C2H4 vo dd cha 1 cht tan C th cn li 1 cht kh D duy nht i qua dd. Hy cho bit C, D c th l nhng cht g? Cho v d v vit cc PTP minh ho. Cu 2: Ho tan hon ton 3g hh E gm Cu v Ag vo 50ml dd H2SO4 ( d= 1,84g/ml) th thu c dd F trong lng H2SO4 cn dbng 92,4% lng ban u. t t dd F vo 107,24 ml nc ct th va to thnh 200g dd G. 1. X thnh phn % theo k.lng ca mi k.loi trong hh E. 2. Tnh nng C% ca cc cht tan trong dd G v ca dd H2SO4 ban u. Cho bit k.lng ring ca nc bng 1g/ml. Cu 3: Chia hh H gm FeO v CuO thnh 2 phn bng nhau. Phn 1 cho p va vi 200ml dd H2SO4 2M. Cho phn 2 vo ng s, t nng v dn 1 dng kh CO i qua ng. Sau p thy trong ng cn li 28g hh K gm 4 cht rn v 10,2g kh i ra khi ng. C 1 lit kh ny nng gp 1,275 ln 1 lit kh oxi o cng k. 1. X % k.lng mi cht trong hh H 2. Cho ton b 28g hh K trn vo cc cha lng d axit HCl. Khuy u cho p xy ra hon ton. Tnh s gam cht rn ti a ko b ho tan. Cu 4: Cho mt hh P gm c 2 este c to bi 2 axit vi cng 1 ru, trong phn t mi cht c cha 2 nguyn t oxi. Cho 2,08g hh P tc dng va ht vi 50 ml dd NaOH, sau c cn dd thu c 2,32g hh mui khan. 1. X cng thc ca ru v nng mol ca dd NaOH dng. 2. Gi s s mol ca mui hn km nhau 2 ln, X cng thc cu to ca cc este. Cu 5: Hai hp cht hu c X v Y ( u mch thng, cha C, H, O). Mt lit hi ca cht Y nng gp 2 ln mt lit hi ca cht X v gp 4,138 ln 1 lit kk. Khi t chy hon ton cht Y to ra th tch kh CO2 bng th tch ca hi nc v bng th tch ca oxi dng t chy. Cho bit th tch cc kh v hi u o cng k 1. Lp CTPT ca cc cht c th l X, Y. Vit CTCT tt c cc cht c cng CTPT tm c ca X. 2. Ho tan 7,2g hh M gm X, Y vo dung mi tr ( l dung mi ko tham gia p), c dd Z. Chia Z thnh 2 phn bng nhau. Phn 1 tc dng ht vi lng d NaHCO3 thu c 1,12 lit CO2 (ktc) v thy rng s mol CO2 bng tng s mol ca X v Y.54

Phn 2 tc dng ht vi Na to ra 784 ml kh H2 (ktc). X % k.lng mi cht trong M v vit CTCT ca X v Y. 54. trng hn amsterdam 1990- 1991 Cu 1: 1.S chy l g? Th d. 2.So snh s chy ca mt cht trong kk v trong oxi. Gii thch s khc nhau ca 2 hin tng ny. 3.trong cng nghip v c lnh vc khc, s chy trong oxi c ng dng nh th no? Hy nu 4 th d minh ho. Cu 2: 1. Mt hc sinh cho rng: hh c to bi 2 loi nguyn t tr ln. Theo em kin ny ng hay sai, ti sao? Nu th d minh ho. 2. hy k ra 4 th d v cc phng php vt l khc nhau c p dng trong thc t i sng v sx nhm tch ring tng cht trong hh. Cu 3: Trong thit b tng hp nc c cha 1,12 lit hh kh A gm H2 v O2. Sau mt thi gian t hh bng tia la in, ngi ta lm ngui v nhit ban u th thu c 3,6g nc v V lit hh kh B. 1. X thnh phn % theo th tch v theo k.lng ca cc kh trong hh A bit rng 2,8 lit hh ny nng 1,375g. 2. tnh V 3. Hn hp kh c c cha 50% N2 v 50% CO2 ( theo k.lng). Hi trong bao nhiu gam hh C c mt s phn t kh bng 2,25 ln s phn t kh c trong V lit hh B. 55. tnh qung ninh 1999- 2000 Cu 1: (2,5) 1. Vit PTP xy ra ( nu c) khi: - Th mt inh st vo dd cha 2 mui MgCl2 v AgNO3 - Th 1 mu Na vo dd Fe2(SO4)3 2. C 5 ng ngghim, mi ng ng 1 dd l H2SO4, Na2SO4, FeCl2, FeCl3 v NaCl b mt nhn. Hy dng PPHH nhn ra tng cht. Vit PTP xy ra. Cu 2: ( 2,5) a. Cho s bin ho sau: A +B C +D E +F BaCO3 CaCO3 P +X Q +Y R +Z CaCO3 Xc nh A, B, Cbit chng l cc cht khc nhau. Vit PTP. b.T than , vi cng cc ho cht v k cn thit khc. Vit PTP iu ch axetilen. Cu 3: ( 1,5) a. Trnh by PPHH loi tp cht l CuSO4 c ln trong dd FeSO4. Vit PTP minh ho.55

b. Mt hh kh gm: CH4, CO2, C2H4. Lm th no tch c metan ra khi hh. Vit PTP minh ho. Cu 4: ( 3,5) Ho tan hon ton 78g K vo 500g nc, thu c dd A. a. Tnh nng % v nng mol ca A. Bit rng th tch dd bng th tch ban u ca nc b. Ho tan hon ton 33,6 lit kh CO2 ( ktc) vo dd A thu c dd B. Tnh k.lng mui to thnh trong B. c. Cho 300 ml dd BaCl2 1M phn ng hon ton vi dd B. Tnh k.lng kt ta thu c. 56. Tnh qung ninh 2000- 2001 Cu 1: (1,5) Hy chn 1 thuc th duy nht phn bit 5 l mt nhn ng 5 cht bt sau: CaC2, Al, Fe, Al2O3, K2O. Vit PTP xy ra. Cu 2 ( 1,5) Ch t FeS2, khng kh, NaCl, H2O, cc cht xc tc, cc thit b cn thit, vit PTP iu ch 3 axit, 2 baz. Cu 3 ( 1,5) Vit phn ng chy ca hirocacbon kh CxHy, trong x 4. Trn c s , hy tm CTPT ca tt c cc hirocacbon tho mn k sau: a. Tng th tch cht sn phm bng tng th tch cht tham gia p ( Cc cht u th kh) b. Th tch oxi gp i th tch hirocacbon c. Th tch cacbonic gp i th tch hirocacbon Cu 4( 1) Ch c brom, kh CO2, dd NaOH ko r nng , 2 cc thu tinh c chia , hy trnh by cch iu ch dd Na2CO3 nguyn cht ( khng c dng thm bt k 1 phng tin hoc 1 nguyn liu no khc) Cu 5 ( 1) Vit PTP theo s sau. Cho bit A l khong sn ph bin thng dng trong i sng v sx A BNaOH

D

NaOH

NaOH

C

NaOH

Cu 6( 1) Ho tan hon ton 14,2g 2 mui cacbonat ca 2 k.loi A, B ho tr II bng dd HCl va , thu c 3,36 lit CO2 (ktc) v dd X. Tnh tng k.lng cht tan trong dd X. Cu 7 (1,5) Ho tan 10g CuO trong dd H2SO4 24,5% va , lm lnh dd ny xung nhiet thp tch ra 15,625 g tinh th T, phn dd bo ho lc c nng 22,54%. X cng thc ca tinh th T.56

Cu 8 (1,5) Cht A cha C, H, O. th hi 1,8g A chim th tch bng th tch ca 0,8g oxi cng k. t 3,6g A bng 4,48 lit O2 (ktc), sau p thu c th tch CO2 gp 3 ln th tch O2 cng k v k.lng CO2 bng 11/3 k.lng nc. Tm CTPT ca A. 57. tnh qung ninh 2001- 2002 Cu 1 (2,5) X cc cht A, B, C, D v vit PTP theo dy bin ho sau: X+A E G A C H I B X+B + O2 E D H Cu 2 ( 1) Vit cc PT iu ch ZnCl2, mi phng trnh c trng cho 1 phng php( trnh trng lp). Cu 3 ( 1) C 3 dd, mi dd c cha ng thi 2 trong s cc cht sau: (NH4)2SO4, KNO3, BaCl2, NaCl, Pb(NO3)2, NaOH. Hai cht trong mi dd l nhng cht no? Ti sao? Phn bit 3 dd trn bng PPHH. Cu 4 ( 2,5) 1. trong PTN, ngi ta iu ch hiro bng cch cho Zn tc dng vi dd axit HCl. Lm th no thu c hiro tinh khit v kh? Gii thch? 2. Vit 2 PTP thuc 2 loi PHH khc nhau sao cho trong mi phng trnh u c cha 4 loi hp cht khc nhau. 3. Hy chn 3 dd mui ( mui trung ho hoc mui axit) A, B, C ng vi 3 gc axit khc nhau, tho mn k sau: A + B c kh bay ra B + C c kt ta A + C c kt ta v c kh bay ra Vit cc PTP minh ho Cu 5 ( 1) Cho 20 ml ru etylic 960 tc dng vi Na ly d. Hy: a. X k.lng ru nguyn cht tham gia p. b. Tnh th tch H2 thu c (ktc) Bit k.lng ring ca ru l 0,8g/ml; nc l 1g/ml Cu 6 (2) Mt hh kh A c to thnh bng cch trn metan, etilen v hiro theo t l v th tch l 1: 1: 2. Hy: 1. Nu cch loi b etilen ra khi hh A. 2. Tnh k.lng 1 lit hh A ( ktc)57

3. t chy hon ton 13,44 lit hh A ( ktc) ri dn ton b sn phm to thnhvo bnh cha 300 ml dd Ca(OH)2 1,5M; thu c m1 gam kt ta. Sau thi nghim k.lng trong bnh gim m2 gam. Tnh m1, m2

58. tnh thi bnh 1993- 1994 Cu 1: Nhng cht no c tn sau y c th