of 112/112
TỪ ĐIỂN PHIÊN ÂM TIẾNG QUÃNG CHO NGƯỜI VIỆT V3.0 HENRY KHUU – [email protected] Page 1

Học Tiếng Quảng Đông

 • View
  281

 • Download
  19

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ngữ pháp cơ bản tiếng quảng đông, từ vựng tiếng quảng đông

Text of Học Tiếng Quảng Đông

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 1

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 2

  CANTONESE

  Ngnh ngh........................................................................................................... 4

  Hn dp ................................................................................................................. 4

  Chc v ................................................................................................................. 4

  Cht m ................................................................................................................. 4

  S m ................................................................................................................... 6

  Ngy th ................................................................................................................ 7

  Tri cy ................................................................................................................. 7

  Sng c .................................................................................................................. 7

  Mu sc ................................................................................................................. 9

  Ngn xc ................................................................................................................ 9

  Phng hng ...................................................................................................... 9

  T ch phng v..................................................................................................10

  Mn n .................................................................................................................11

  Bnh tt ................................................................................................................11

  Thi tit ................................................................................................................12

  a im - Danh lam - a phng .....................................................................13

  12 Con gip ..........................................................................................................14

  Xp da xng xu ..................................................................................................14

  ng t thng dng ..........................................................................................14

  ng t xu hng................................................................................................16

  ng t hnh vi ...................................................................................................16

  Tnh t thng dng ...........................................................................................18

  Thi gian ..............................................................................................................19

  ng vt ...............................................................................................................20

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 3

  Tng mch ...........................................................................................................20

  dng xung quanh ...........................................................................................21

  Xe c - Giao thng ...............................................................................................22

  A ...........................................................................................................................26

  B ...........................................................................................................................28

  C ...........................................................................................................................34

  D - .....................................................................................................................45

  E - ......................................................................................................................55

  G ...........................................................................................................................55

  H...........................................................................................................................58

  I ............................................................................................................................62

  K ...........................................................................................................................62

  L ...........................................................................................................................66

  M ..........................................................................................................................70

  N ...........................................................................................................................74

  O - ..............................................................................................................83

  P ...........................................................................................................................84

  Q ...........................................................................................................................86

  R ...........................................................................................................................88

  S ...........................................................................................................................90

  T ...........................................................................................................................93

  U ......................................................................................................................... 106

  V ......................................................................................................................... 107

  X ......................................................................................................................... 110

  Y ......................................................................................................................... 112

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 4

  Ngnh ngh Hn dp

  Nng nghip Nng dp

  Cng nghip Cng dp

  Cng thng nghip Sch dp

  Thng nghip Son dp

  S nghip t thin Txa xn xa dp

  Ngnh dch v Fc m dp

  Th cng nghip Su cng dp

  Ngnh phc v cng nghip Cng sng xa dp

  Xut bn Txut bn

  Ngnh qung co Kn ku dp

  Gii php lut Ft luch cai

  Ngnh vn ti Qunh sua dp

  Gii gio dc Cao dc cai

  Y t Da m

  Ngnh thm m M dng dp

  Sn xut qun o Phc chn chy ch

  Dt Phong cht

  Gii ngh thut Ngy such cai

  Thng tin Thng sun

  Chc v Cht m

  Giai cp qun l Kun l ci txng

  Ch tch hi ng qun tr Tng xa chon

  Tng gim c Chng kng l

  Tr l Ch l

  Hiu trng Ho chong

  Trng phng Pho chong

  B trng B chong

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 5

  Cng nhn Cng dnh

  Nhn vin Cht dun

  Nhn vin kim nghim Km dm dun

  Nhn vin iu tra Thiu tx dun

  Nh kinh t Kng chy xa

  Nhn vin thu mua Txi khu dun

  Nhn vin v sinh Txng kt cng

  My tng Chng k

  Nhn vin trc in thoi Chp xin xng

  Nhn Vin phc v Phc m dun

  Bi bn Xa ding xng

  Gim c Kng l

  K ton Wi cy

  ng ch L xy

  B ch L xy p

  Tip tn Dng bbnh

  Bc s Da xng

  Y t Wi xa

  Lut s Luch xa

  Ti x Xa k

  Hng dn vin du lch T du

  Kin trc s Cng txng xa

  iu dng Thiu dong

  Dc s Dec xa

  K s K xa

  Phng vin Ki ch

  Gio vin L xa

  Hc sinh Hc xng

  Sinh vin Ti hc xng

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 6

  S m

  0 Lng

  1 Dch

  2 D

  3 Xm

  4 Xi

  5 ngm.

  6 Lc

  7 Tsch

  8 Bt

  9 Cu

  10 Xp

  100 Dch bk

  1,000 Dch txin

  10000 Dch ml

  100000 Xp ml

  1,000,000 Dch bak ml

  10,000,000 Dch txin ml

  100,000,000 Dch dt

  1,000,000,000 Xp dt

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 7

  Ngy th

  Th Hai Xng kh dch

  Th Ba Xng kh D

  Th T Xng kh Xm

  Th Nm Xng kh Xi

  Th Su Xng kh ngm.

  Th By Xng kh Lc

  Ch Nht Xng kh dch

  Tri cy Sng c

  Chui Chu

  Xoi Mn c

  Kh Sm nm = don th

  Chm rut Du cm cha

  Bi W lc = lc chy

  Cam Txng

  Chanh Nng mng

  Qut Cch

  Tc Si quy cch

  Nho P thy cha

  o Th

  Anh o Dng th

  L Suyt l = L

  Su ring Lu ling

  Chm Chm Hng m tl

  i Cy sa c

  Mt B l mt

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 8

  Da xim Di txng

  Da D cha

  V sa Ngu ni c

  Sa b ch Dnh sm c

  Du ty Tx m

  Thanh long Txng lng c

  Vi Ly cha

  Nhn Lng ngn

  Du vng Wn p

  Du tm Sn sm

  Lu St lu

  Mng cu Sc ci c

  Da hu Sy qu

  Mng cc Sn chc

  B Ngu du c

  To Hng ch

  To ty Png c

  Kiwi Kh da c

  L ki ma Cy tl c

  Da li Mn qu

  Da gang cm qu

  Hng Txa

  Ma Che

  Mn P th

  Me Suyn cha

  To en hc ch = Wa ch

  To mt Mch ch

  Sng Xng

  Chn Sc

  Ht sen Ling cha

  Hoa sen Ling Ph

  Ng sen Ngu Thn

  C sen Ling ngu

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 9

  Tim sen Ling cha sm

  L sen Ling dp

  Cc Suyn c cm txuyn m = cc

  Tri sung m ph c

  Mu sc Ngn xc

  Mu Hng xc

  Mu vng Wong xc

  Mu xanh dng Lm xc

  Mu xanh l Lc xc

  Mu xm tro Fi xc

  Mu nu Chua c lc xc

  Mu xanh da tri Thn lm xc

  Mu kem My wng xc

  Mu tm Cha xc

  Mu cam Tsng xc

  Phng hng

  Pha trc Tsn bn

  Pha sau Hu bn

  Pha trn Song bn

  Pha di H bn

  Bn tri Ch bn

  Bn phi Du bn

  Bn ngoi Tsch bn

  Pha trong Dp bn

  K bn Cac l

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 10

  St bn hng Chc bn

  Chnh gia Chng cn

  Xung quanh Chu wy

  Trong gc Cooc loc thu

  i din Tuyi mn

  Phi ng Tng bn

  Pha ty Sy bn

  Pha nam Nm bn

  Pha bc Bc bn

  T ch phng v

  Pha trc Txn bn

  Pha sau Hu bn

  Bn trong Ly bn

  Bn ngoi Txut bn

  Pha trn Song bn

  Pha di H bn

  Bn cnh Chc bn

  K bn Cc l

  Bn tri Ch su bn

  Bn phi Du su bn

  i din Tuyi mn

  Chnh gia Chng cn

  Pha ng Tng mn

  Pha nam Nm mn

  Hng Ty Hoeng sy

  Hng Bc Hoeng bc

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 11

  Mn n

  Ph b Ngu dc fnh

  Xi N my fn

  Xi g N my cy

  H tiu nam vang Cm bn fnh thu

  Bnh t Chua txuyng c

  Bt chin Chn c

  Bn cri Ca l mng

  H tiu Fnh

  H tiu sa t d Dong dc sa t fnh

  H tiu m Fnh mn

  Cho huyt Cha hng chc

  Bnh bao Ti bo

  Nui Thng xm fnh

  im tm Tm xm

  H co Hc co

  Xu mi Xu mi

  Xu mi t Xp mi

  Bnh bao x xu Ts xu bo

  Bnh khoai mn W thu c

  Bnh c ci L bc c

  Bnh tt

  St lnh Fat lng

  S mi Xong fng

  i u

  Chy nc mi Lu b thy

  Ht x T hch txa

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 12

  m Thm

  Nght mi B xc

  Bun nn Cht mn

  Khng mun n M wy hu

  Khng tiu Ngm` xu fa

  au bng Th thung

  Tiu chy Th

  Trng gi Chung fng

  Kh th Fa khp khoanh nn

  Thi tit

  m Nun

  Nng Xai

  m p Wnh nun

  Mt Long

  Mt m Long song

  My en Hc wnh

  Sng m M

  ng t T chanh

  Sng thn Hi xiu

  Hn hn Hn chi

  L lt Syi chi

  Lc xoy Lng cun ffng

  Bo T fng

  Lnh Tung

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 13

  a im - Danh lam - a phng

  TP H Ch Minh W Chia Mng xa

  Si gn Xy cung

  Ch ln Thy ngn

  Bn xe min ng Shong lc xl tx txm

  Bn xe min ty H lc xl tx txm

  Bn Bch ng Bc thng m thu

  Bn nh rng Ng lng cong

  ng hoa Nguyn Hu Dun wy ci

  Dinh c lp Tc lp fa

  Cng vin m sen Ln thm Cng dun

  S th Tng mch dun

  Cng vin Sui tin Sin txuyn Cng dun

  Ch An ng n tng ci xa

  Ch Kim Bin Cm Bn xa txong

  Nh hng Thun Kiu Xunh Khu chu tim

  Da o c chi Ca cha t t

  Ch ni H song xa chp

  ng bng sng cu long Cu lng cong png dun

  Sng nc Nam b Nm b syi hong

  Cha b chu c Chua tuc p mu

  Ph c Hi an Wi n ca ci

  Hong thnh Hu Sunh fa Wong sng

  Hu Sunh fa

  Vnh H long H lng wn

  Cha mt ct Tc sua cha

  H hon kim Wn kim w

  Sa pa S p

  in Bin ph Tn pn f

  Thp chm Chm p thap

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 14

  Bnh Dng Png dong

  Nha trang Ng chong

  Mi n Phan thit Pn txit b fngcooc

  lt Ti lc

  Vng tu Thu lun

  ng Nai Thng ni

  ng Nguyn Th Minh Khai Dun xa mng hi ci

  12 Con gip Xp da xng xu

  Chut Lu sua

  Tru Ngu

  Cp L pha

  Th Thu

  Mo Mo

  Rng Lng

  Rn S

  Nga M

  D Don

  Kh M lu

  G Cy

  Ch Cu

  Heo Chua

  ng t thng dng

  Xem Thy

  Gp , thy Kin

  Nhn Mn

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 15

  Nghe Thng

  Ngi Mnh

  Ht thuc sc dn

  Nghn , nght Khng txnh

  Ung ru Dm chu

  Cn Ngo

  Nut Thnh

  Thi Txi

  i u

  Ly L

  Ly Lng

  Nhn Cm

  Bm Cm

  Mc Ngm

  Cm Ch

  S M

  Gi ln Ki

  y Thy

  nh T

  m Tc

  Chc Tc

  B gy Nu thun

  X ra Mt hi

  Nm Tu

  Rt Tt

  Nht c Chp t

  Chy

  Tm Wnh

  Ct Pn

  Cun Kuyn

  Bao Po

  M Ci hi

  Vch ra Kht hi

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 16

  Tt , p Khm

  Chn cn

  ng t xu

  hng

  Ln y Song l

  i ln Song huyi

  Xung y Lt l

  i xung Lt huyi

  Vo y Dp l

  i vo Dp huyi

  Tr v Phn l

  i v Phn huyi

  Qua y Co l

  i v Co huyi

  ng t hnh vi

  Chy Po Chu

  Tro P

  B (v) P

  Ngi Tx

  ng Kh

  T Tt t

  p Tsi

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 17

  Nhy Thiu

  ng y Dc

  Ko Li

  Cai ( cai thuc) Cai ( cai dng

  )

  Ct (dng ko) Tsn

  Ct (dng dao) Txt

  Ct ra Txt hi

  o Tt

  Ra Sy

  Tm Tsng long

  nh rng Txt ng

  Xc ming Ln hu

  Chi u S thu

  Ct tc F ft

  Co ru Thy s

  Un tc Tn pht

  Xp Chp

  Ngm Chm

  M ca Hi mn

  ng ca Xm mn

  M n Hi tng Chec tng

  Tt n Sc tng

  Ng Phanh cao

  Nm m Pht mng

  Run T lng chanh

  Hc hi T hch txa

  Ngp T hp l

  Gi Ngo hnh

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 18

  Tnh t thng dng

  Ln Ti

  Nh Xy

  Cao C

  Thp Ty

  Di Txon

  Ngn Tun

  Th Tx

  Nhuyn Du

  Nhanh Phai

  Chm Mn

  Rng Fut

  Cht Cht

  Dy Hu

  Mng Pt

  Su Sm

  Cn Txn

  Vung Fon

  Trn Dun

  Mo M

  Thng Chc

  Nghin Wng

  Dc Sua

  Lm Lp

  Nhiu T

  t Xu

  Sng Kng

  Ti Hc

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 19

  Nh Hng

  Nng Txng

  Cng ng

  Mm Dun

  Bng Btng

  Nghing Tx

  R Phn

  Mc Wy

  Thi gian

  Nm nay Cm nn

  Sang nm Txut nn

  Nm sau Hu nn

  Nm ri Cu nn

  Nm kia Txn nn

  u nm Nn thu

  Cui nm Nn m

  u thng Dut thu

  Cui thng Dut m

  Hm nay Cm dch

  Ngy mai Thng dch

  Hm qua Khm dch

  Hm kia Txn dch

  Sng sm Chiu ch

  Bui sng Song chu

  Bui tra An chu

  Bui chiu H chu

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 20

  X chiu i mn

  Bui ti Mn d

  Na m Pun d

  Mt lt Dch chnh

  Hi sa Cu chnh sa

  Mai mt Ty dch

  By gi Da c

  Trc Xn pi

  Cn lu Du pi

  Ti hm qua Khm mn

  Khi no K xa

  Sng mai Thng chiu

  Bao lu K ni

  Lc C chnh Tng xa

  Hi xa Cu txnh sa

  ng vt Tng mch

  Chut L sua

  Tru Ngu

  Cp L pha

  Th Thu

  Mo Mo

  Rn S

  Nga M

  D Don

  Kh M lu

  G Cy

  Ch Cu

  Heo Chua

  G mi Cy n

  G trng Cy cng

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 21

  G con Cy chy

  Con ch Cp n

  C su Ngt dua

  dng xung quanh

  Lc (cy lc) S (B s)

  King Keng

  Dao co ru S po

  Km ct mng Cha kp khm

  Cha kha S sa

  ng kha S

  Kha S

  Ko Cao txn

  Kp Kp

  X bng Phn cn

  Kem nh rng Ng c

  Bp Txn bo

  Bch xp Co ti

  Bn chi nh rng Ng txt

  Ly sc ming Ln hu bi Ln hu mc

  Vi lau bn Mat thi pu

  ht rc Lp sp txn

  Chi Su p

  Tivi Tn sa k

  Video Lc chon

  Dn m thanh Dm hon

  Qut Phng sin

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 22

  My ht bi Khp txnh k

  ng h bo thc Nao chng

  Bng n Tn tng tm

  My git Sy da k

  Pin Tn txa

  Cng tc Chy

  My lnh Lng hi k

  My thu m Lc dm k

  L hp Cc l

  L nng bnh m T sa l

  L viba M p l

  Ni cm in Tn phn p

  T chn kh trng Xu tc wn wy

  T lnh Sut wy

  My sy Phng thng

  My Photo Phc danh k

  My in Danh k

  Bn i Thon tu

  My Fax Txuyn txnh k

  Xe c - Giao thng

  Xe m t M thott tx

  Xe m M tc

  Cnh st Kng txatt

  Cng an Cng n

  Xe ba gc Sm lc tx

  My bay Ph k

  Thuyn Suyn

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 23

  Taxi Tc sa

  Xe ti Pho tx

  Xe rc Lp sp tx

  Rc Lp sp

  Xe cp cu Cu shong tx

  Xe cu ha Cu ph tx

  Tu in ngm T thitt

  Xe hi Hi ts

  t Hi ts

  Xe p Tn ts

  Xe p in Tn tn ts

  in Tn

  Xe gn my K tng ts

  Xe du lch Luy du ts

  Xe but Bb sa

  Xe la Ph tx

  Cy s ( khi chy xe Chu bi

  Thi gian Sa cal

  Tc Txc t

  L trnh L txng

  Giao thng Co thng

  Hnh l Hng l

  Gi hng Thot wnh

  Qu ti Txu txng

  Thun li Sunh l

  Loi hnh Dng h

  Kt xe Sc tx

  Ti x Xa k

  Ch Chuyi dia

  Chm Un mn

  S c Sa cu

  Tc ngn Ch sc

  Trc thi hn Thy txn

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 24

  Tu thy Lunh sun

  Tau cao tc Phai thn

  Ch huy Cha fy

  Hnh khch Tsng ht

  T gic Cha ct

  B tin Thu by

  Chen ln Pk

  Phi cng Ph k xa

  My bay Ph k

  Chuyn bay Hn pn

  n Tu tt

  Di li Thy txa

  Phng i my bay Hu k sch

  Kim tra an ton n tsun km ts

  Dy chuyn Tsun sung tai

  Bng ti Tsun sung tai

  Cng ln my bay Tng k hu

  Hng khng dn dng Mnh hn

  Cng ty hng khng Hn hng cng xa

  ng st Tht l

  Xe trc tuyn Chc tp ts

  Sn ga Chm thi

  Gh nm mm Dun ngi

  Gh nm cng Ngng ng

  ng gi Ching tm

  Chm gi Ngm` tm

  Tr gi Mn tm

  Kim v Km piu

  K v Txm piu

  Xe ng di Txong th hi ts

  Vch dnh cho ngi i b Pn m xin

  Ngi i b Dnh hng

  ng ngang Wng t sin

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 25

  Ga xe la F ts txm

  Khng ngi bn v M dnh su piu

  Xe but nh Xu p

  Xe but trung Chng p

  ng xe in ngm T tht

  ng ci Cng l

  Xe in Tn ts

  Cng thu ph Su phy hu

  Ci thng xe St chy

  Thng St ts

  Xe ba bnh Xm lunh ts

  ng mt chiu Tn hng sin

  Hai chiu Song hoeng

  Dng xe Thng ts

  u xe Pt ts

  Tu ch ngi v hng ha T lunh

  ng hm Sy t

  0 Lng

  1 Dch

  2 D

  3 Xm

  4 Xi

  5 ngm.

  6 Lc

  7 Tsch

  8 Bt

  9 Cu

  10 Xp

  100 Dch bk

  1,000 Dch txin

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 26

  10000 Dch ml

  100000 Xp ml

  1,000,000 Dch bak ml

  10,000,000 Dch txin ml

  100,000,000 Dch dt

  1,000,000,000 Xp dt

  . . . . . . . . ng khng ? . . .. . . . . . . + H ma

  . . . . . . . . c khng ? . . . . . . .. . . + tc ngm' tc ?

  . . . . . . . . No ? Bn . + .(lng t ) . . . ?

  1 B ( ) Dch thu

  1 ci o Dch km xm

  1 ci nn Dch tng m

  1 Cm Dch phnh

  1 i Dch tuyi

  1 ng Dch mnh

  1 Gem ( 0,1 mm ) Dch sa

  1 Gi ng h Dch co chng thu

  1 km Dch chu bi = Dch cng l

  1 m Dch m

  1 mm Dch l

  1 tc Dch txuyn

  1 Thng Dch co dut

  1 Tun Dch co ly pai

  12 Con gip Xp da xng xu

  24 v D si m

  3 ngy sau Xm dch hu

  3 ngy trc Xm dch txn

  A phin pin

  Ai Bn co

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 27

  Ai ai Co co

  i ngi Cam cai

  m Nun

  m p Wnh nun

  m dng Dm Dong

  m hn Dm wnh

  m lch Nng lc

  m nhc Dm ngt

  m t Txu sp

  n St

  n chiu Xt mn tsn

  n Danh T

  n hip ngi ta H dnh

  n khuya Xu d

  n sng Xt ch tsn

  n sng Xng xc

  n tt Co nn

  An ton n txun

  n tra Xt ng tsn

  An i n wy

  n ung Dm xc

  Anh C

  Anh ch em Hng ty cha mui

  Anh o Dng th

  nh hng Dng hong

  Anh r Ch pha

  Anh trai A c

  o bng F xm

  Ao c Dua txa

  o di Tsong xm

  o m Xm khonh

  o khoc Km lu

  o lt Ty xm

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 28

  o ng Xuyi` ya

  o s mi Xuch xm

  o s mi tay di Xong chu xuch xm

  o s mi tay ngn Tun chu xuch xm

  o thun B xc

  o vt Ti fn

  Australia U Ti L A

  B B P = Thai thi

  Ba chng C cng

  B ch L xy p L bll nong Sa thu p

  B con Txnh txt

  B c Pt d p

  B ngoi A p

  B ni A m

  Ba v Ngt pha

  Bc Bbc

  Bc A bbtt

  Bc gi Bbtt nong

  Bc phi Bc xut xut

  Bc s Da xng

  Bch Khoa Bc fo

  Bch Kim Bc cm

  Bch phin Bbc min = bbc phnh

  Bch qu Bbc c

  Bi bin Hi thn

  Bi u xe Thng tx txng

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 29

  Bi gi xe Ki tx txuya

  Ki tx ke t phn

  Bm Cm

  Bn Mi

  Bn Thi

  Bn bc Chip hp Khng

  Bn b Bng du

  Bn chi nh rng Ng txt

  Bn chuyn lm n Chm Khng sng dia

  Ban cng Kh lu

  Ban u Ts sa

  Bn T th

  Bn ng nghip Thng xa

  Bn ht Mi sai

  Bn hc Thng hc

  Bn k khai cc loi tin so dnh suynh lyi bu

  Bn l Lng su Mi sng

  Bn n khc gii Nuy bng du

  Ban qun tr Tng xa wi

  Bn s Fy ft

  Bn thn H bng du

  Bn thng P thng bng du

  Bn i Tn thon tu Thon tu

  Bn i Thon tu

  Bn ung tr Ts k

  Bng Tng duya

  Bng bo gi Bu ca bu

  Bng cch no ? Tm duyng ?

  Bng caset Lc dm tai

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 30

  Bng Cc Ml Cc

  Bng en Hc bbl

  Bng gi Ca mc bu Ca tsn bu

  Bng hiu Chu pi

  Bng lng Hng

  Bng ti Tsun sung tai

  Bng thu m Lc dm tai

  Banh b

  Bnh bao Ti bo

  Bnh bao x xu Ts xu bo

  Bnh b Bc thn c

  Bnh c ci L bc c

  Bnh du cho quy Du txa wy

  Bnh in Wnh pin

  Bnh ko bng thn

  Bnh khoai mn W thu c

  Bnh m Mn bo

  Bnh m kp tht Mn bo kp dc

  Bnh sinh nht Xng dch tl c

  Bnh tiu Hm chiu bn

  Bnh trung thu Chng txu duyt bn Duyt bn

  Bnh t Chua txuyng c

  Bnh xe Tx lc

  Bao Bo

  Bo T fng

  Bo ( ng t ) Po

  Bao b Bo chong

  Bo co Pu ku

  Bo ch Bu cha

  Bo m Tm b

  Bo gi Bu ca

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 31

  Bao gi ? K xa ?

  Bao gm Bo khut

  Bo him Bb him

  Bao lu K ni

  Bao lu ? K ni ?

  Bo mng Bu mng

  Bo ng Bbo dua

  Bao nhiu nm ? K t nn ?

  Bao nhiu thng ? K t co duyt ?

  Bo v ( danh t ) Bb wy

  Bo v ( ng t ) Bb wa

  Bt c khi no K xa

  Bt c lc no Dm h sa hu

  Bt c lc no Phnh phnh chng

  Txy sa

  Bt u Hi txa

  Bt p Pk

  Bay Ph

  By gi Da c

  B Ln

  B , m Png

  B gy Nu thun

  Bn Khm Ni dng

  Bn L

  Bn cng M thu

  Bn cng bch ng Bc thng m thu

  Bn cnh Fa cnh

  Bn kia C bn

  Bn ny Na bn

  Bn ngoi Tsuch bn

  Ngi bn

  Bn nh rng Ng lng cong

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 32

  Bn phi Du bn

  Bn thng hi Shong hi thn

  Bn tri Ch bn

  Bn trong

  Dp bn Lyi bn Lyi thu

  Bn xe ch ln Xnh ci xa ts chm

  Bn xe min ng Shong lc xl tx txm

  Bn xe min ty Xy khui s chm

  Bn xe min ty H lc xl tx txm

  Bnh Bng

  Bnh nhn Su cuyi

  Bnh vin Da duyn

  B phng B natt xnh

  B qu H dua

  B th Xua ki

  B thng Bb su song

  Bia Bb Chu

  Bch xp Co ti

  Bin c Ti hi

  Bin cm Cm bi

  Bin lai Tn cuyi

  Bin nhn Su kui

  Bin tp Bn txp

  Bing n M Wy hu

  Bit Xc = Cha

  Bit th Bbit suy

  Biu dng Pu dong

  Bnh bng Ph chung

  Bnh ng Bn tng

  Bnh Dng Png Duyng

  Bnh hoa Chung ph

  Bnh thng P thng

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 33

  B Ngu du c

  Bo ( bo tin ) T shong

  B (v) P

  Bo bo Dia my

  B o Nha P Th Ng

  B my tnh B tn n

  B phn B mn

  B phim Thu hi

  B ra Txit hi

  B tin Thu by

  B trng B chong

  B v Dnh wy

  B xung B txng

  Bc v Moc p

  Bi bn Xa ding xng

  Bi li Du suy

  Bi thuc Ts duec c

  Bn ma Xi quy

  Bng bn Bng bng b

  Bong bng c Dua thu

  Bng chy Luy khu

  Bng chuyn Pi khu

  Bng Thc b

  Bng n Tn tng tm

  Bng n Tn tng tm

  Bng dng M tun tun

  Bng long Ling

  Bp Txn bo

  Bt Cm xu

  Bt chin Chn c

  Bt git Cl phnh

  Bt git Cl phnh

  Bt m Mil phnh

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU kh[email protected] Page 34

  Bt nng Xng phnh

  Bt ngt M chng

  Braxin Bb sy

  Ba n Tsn

  Bc ( bc tranh , bc th ) Phc

  Bc tranh Phc w

  Bn c ri Ca l mng

  Bn go My phnh

  Bn tu Phnh sa

  Bng binh Wn t

  Bi W lc = lc chy

  Bui chiu H chu = An chu

  Bui sng Chu ch = Xong chu

  Bui ti D ml

  Bui tra Chng ngm

  Bui tra An chu

  Bun Mun

  Bun ng Hp ngn phanh

  Bun nn Chot mn

  Bung tay Foong su

  Bt Bch

  Bt bi Dong cha bbch

  Bt mu Ngn xc bch

  Bt my Con bbch

  Bu in Du ching cc

  C C chp L dua

  C chua Pht kh

  C hp Kun thu dua

  Ca nhc Txuyeng k

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 35

  C ph Ca ph

  C ph Suyt ph

  C ph sa Ph ni

  Ca r Cc chy

  C su Ngt dua

  C su Ngt dua

  Ca s C xng

  C vt Lng tai = Lng thi

  C vn ln li Ln bn tai l

  Cc v Coc wy

  Cacao Cc pha

  Cch ( khong cch ) L

  Cch thc tr tin Fa fn fong xc

  Ci Co

  Cai ( cai thuc) Cai ( cai dng )

  Ci bnh Bbn

  Ci khc Ty dia ta

  Ci li Ao fl

  Cai nghin Cai

  Ci nhau Ao kn

  Ci thng xe St chy

  Cam Txng

  Cm Cm

  Cm Cch

  Cm ( ng t ) Tx

  Cm hoa Txap ph

  Cm ht thuc Cm cha khp dn

  Cm n T ch

  Cm thy Cott tc

  Cm tinh Sc

  Campuchia Cl P Chi

  Cn Tsing

  Cn Cl

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 36

  Cn Xuy diu

  Cn Ngo

  Cn Tsn

  Cn Diu

  Cn , lt Xng

  Cn b Con b

  Cn ly Cl pi

  Cn thn cht H sng ta

  Cn th Knh sa

  Cn tr Ch cha

  Canada C N Ti

  Cng . . . . Cng . . . . Duyt . . . . . Duyn . . . . .

  Cng ngy cng Duyt l duyt

  Canh chng Cm xa

  Canh u phng ui heo F xnh chng m thn

  Canh ngi sen Ln ngu thn

  Canh rong bin Hi tx thn

  Cnh st Kng txatt

  Cnh tay Su

  Cnh tranh Kng chng

  Co Qutt

  Cao C

  Cao li Ca l

  Cao nguyn C dun

  Cao c vn phng Bn cng ti lu

  Co ru Thy s

  Cao trung C chng

  Cp sch Xua bo

  Cp tc Cp txc

  Ct (dng dao) Txt

  Ct (dng ko) Tsn

  Ct ra Txt hi

  Ct tc F ft

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 37

  Ct vo Xu

  Cu Khu

  Cu Khu pha

  Cu c Thiu dua

  Cu chc Fy txun

  Cu chuyn Cua xa

  Cu lng Dua m khu

  Cu thang Lu thy

  Cu vng Txi hng

  Cu vt Thn khu

  Cay Lt

  Cy ( dng thanh di ) Cha

  Cay (v cay ) Lt

  Cy n Khm

  Cy d Ch

  Cy da D sua

  Cy ko Cao txn

  Cy ko vng Cm cao txn

  Cy ng Xua lm

  Cy qut B tiu sin

  Cy s ( khi chy xe) Chu bi

  Cha L tu

  Chc Cnh hy

  Chc khng ? Ngm ngm` ngm ?

  Chai Cha

  Chi S

  Chi u S thu

  Chm Mn

  Chm Un mn

  Chm ( x du ) Tm ( Xa du )

  Chm ch Khnh lc

  Chm cu Chm cu

  Chm gi Ngm` tm

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 38

  Chn Dim

  Chng trai tr Hu xng chy

  Chanh Nng mng

  Chanh mui Hm nng mng

  Chao ( gia v chm ) Pha dua

  Cho bui sng ch snh

  Cho bui ti ml n

  Cho bui tra Ngm n

  Cho hi T chu pha

  Cho huyt Chua hng chc

  Chp nhn Tp ding

  Cht Kp

  Cht Cht

  Cht Kpp

  Cht ( cht ch ) Cnh

  Cht bo qun B chun phnh

  Cht chi Chy dng Dng chy Pc dnh

  Cht liu vi Bu chch

  Cht lng Chch long

  Chu ( chu hoa ) Pn

  Chu ( con ca anh em trai) Chch

  Chu ( con ca ch em gi ) Ngi xng

  Chu ( con ca con ) Suyn

  Chu c Chc T

  Chy Po Chu

  Chy b Po p

  Chy nc mi Lu b thy

  Ch Thn suy

  Che d Tm ch

  Chn (xy) Wl

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 39

  Chn a Wn tp

  Chen ln Pk

  Cho bn kia Ts tuyi mn

  Cho thuyn P sun

  Cht X

  Chi Cha

  Ch Cha

  Ch ( ch dn ) Cha

  Ch c Cha du

  Ch du A s

  Ch du c Ti s

  Ch ng Cha lu

  Ch gi C ch

  Ch huy Cha fy

  Ch l Cha hy

  Ch nguyn Cha duyn

  Chi phiu Cha piu

  Ch s Tp

  Chi tit Xy cht

  Chia Phnh

  Cha kha S sa

  Chim Ba

  Chim ch Ba wy

  Chin ( chin ngp du ) Chao

  Chin ( chin va du ) Chin

  Chin tranh Ching chng

  Chit khu Cht khu

  Chn Sc

  Chnh gia Chng cn

  Chnh l Chnh ly

  Chnh xc Ching Kht

  Chu cc Ngi fa

  Chu ng Ngi

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 40

  Cho B

  Ch Cu

  Ch Ci xa

  Ch An ng n Tng Ci Xa

  Cho d Sy dn

  Ch Kim Bin Cm Bn xa tsung

  Ch ln Thy ngn

  Cho lun ( cho ai ci g lun ) B mi

  Cho nn X da

  Ch ni H song xa chp

  Cho rng Dng wy

  Chc ngi ta Kc dnh

  Chi Su p

  Chi Wn

  Chi game Wn tn cha du hi

  Chi rt vui Wl tc h hi sm

  Chm Chm Hng m tl

  Chn cn

  Chng L cng = chong f

  Ch A sc

  Ch nht Xng kh dch

  Ch nhim Chua dm

  Ch qun , trng Ch kwn

  Ch tch Ch chk

  Ch tch hi ng qun tr Tng xa chon

  Ch Chuyi dia

  Ch yu Chua diu

  Chua Xun

  Cha Mu

  Cha M

  Cha b P mu

  Cha b chu c Chua tc p mu

  Cha chc u W ngm` mi

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 41

  Cha miu Cha mu

  Cha mt ct Tc tsua cha

  Chun b Chun b

  Chc H

  Chc Chc

  Chc mng Cung h

  Chc mng Hing chc

  Chc phc Chc fc

  Chc sinh nht H sng dch

  Chc tt Pai nn

  Chc tt tp th Thun pai

  Chc v Chc wy

  Chi ln Ai co

  Lo co

  Chm rut du cm cha

  Chung c Cng dua

  Chui Chu

  Chui Chu

  Chui gi Huyng chu

  Chng trnh du lch Lyi txng

  Chut Lu sua

  Chp (hnh) Dng

  Chp hnh Dn suyng

  Chp X quang Chiu keng

  Chuyn Chun

  Chuyn bay Ki kh

  Chuyn ci Siu w

  Chuyn khong Chun chuyng = Wi fn

  Chuyn mn Chun ml

  C Ca ch

  C Tx

  C Du

  C ( ch ca ba) Ca m

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 42

  Co ca co la H lt

  C dng Du dng

  C sao vng cm sng hng kh

  C n Cht mt

  C c Du tc

  C gng N lc

  Chng long

  C gng sm hn Chunh ch

  C ghi r Du chuyi mng

  C hi K wi

  C khi Du xa

  C kh K hi

  C l H nng

  C ln C du

  C li Chec xu

  C su Du tsng

  C ti nng Du txi col

  C th (lm c ) H da

  C th ( c kh nng ) H nng

  C vn Ku mnh

  C vic Du xa

  Cc ( tri cc ) Suyn c cm txuyn m = cc

  Ci ( ci o ) Txuy Thut

  Ci o Thuyt xm

  Coi chng Cua cha

  Cm ngui Lng fl

  Cm tm My xuy fl

  Cm thiu Sc fl

  Cm ti Ngn fn

  Cn Chng du

  Con dao B t

  Con d Dong

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 43

  Con ch Cp n

  Con gi Nyi

  Con gip Xng xu

  Con kh M lu chy

  Cn li Xng ty = xng loc

  Cn lu Du pi

  Cn ly Chng diu

  Cn mun Chng diu

  Con nt Xy l chy

  Cn phi Chng diu

  Con rui a dng

  Cn sng Sng mn

  Con trai Chy

  Cng C

  Cong ( b cong , b qun) Lun

  Khc

  Cng an Cng n

  Cng chng Cng ching

  Cng cng Cng cng

  Cng ln my bay Tng k hu

  Cng nghip Cng dp

  Cng nhn Cng dnh

  Cng nhn Vin Cng m dun

  Cng tc Txut txi

  Cng tc Chy

  Cng thu ph Su phy hu

  Cng thng nghip Sch dp

  Cng trnh Cng txng

  Cng trng Cng txng

  Cng ty Cng xa

  Cng ty hng khng Hn hng cng xa

  Cng ty TNHH Ca fnh du hl cng xa .

  Cng vic Cng cht

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 44

  Cng vin Cng dun

  Cng vin m sen Ln thm Cng dun

  Cng vin Sui tin Sin txuyn Cng dun

  Cng xng Cng tsong

  Cp L pha

  Ct ( ng t ) Bbn

  C (c k , mi c) Cu

  C ci L bc

  C hnh ty Don txng thu

  C hnh tm Txng chy thu

  C ng Chua hy

  C sen Ling ngu

  C th Xy chc

  C tr Cuy lu

  Ca Ke

  Ca Mn

  Ca hng Song tim

  Ca st Thitt chp

  Ca s Txong hu

  Cc Cu

  Cc k L mng

  Ci u Tp ty thu

  Cn (dao cn) Tunh

  Cng thng mi

  Cng ng

  Cung cp Cng ding

  Cng c M m t

  Cng nhau Dch txy

  Cng tm c Co tc huyi

  Cung ng Cng ding

  Cuc sng Sng wt

  Ci Xiu

  Ci ( nga ) Kh

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 45

  Cui nm Nn m

  Cui thng Dut m

  Cui thng sau H co dut m

  Cui tun Chu mt

  Cun Kuyn

  Cun ( tp , sch ) Bn

  Cng hip Thn cl

  Cp my Khp k

  Cu Cu

  Cu Long Cu Lng

  Cu mng vi Cu mng a

  D - Sc

  Ch ( ng sau ng t ) D kng

  n cm Xt ch fl

  banh Thc b

  cu Thett duyn

  chanh Nng mng suy

  i lm Fn ch cng

  i ri Huyi ch

  c Da kng

  D hi M wui

  lt Ti lc

  mi M sc

  mua Mi ch

  c bit Tc ptt

  c khu hnh chnh Hng Kong Hong Cong Hng Chng Tc Khui

  Di Txon

  Di Txong

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 46

  i h gi Ti cm ca

  i ng Ti dua

  i t ( i loan ) Thi by

  i th su mi Lc xp ti xu

  m Cch

  m Xm

  Dm Txu

  m ( b ho c m ) Thm

  m ci Kit fnh

  m Sen Ln Thm

  Dn ( trong ngha l dn dt ) Tai

  Dn m thanh Dm hon

  Dn chi Wn chy

  n piano Coong khm

  Dn tc Mnh chc

  Dn tc thiu s Ty Nguyn Sy Dun xu xu mnh chc

  ang . . . ( ng t ) . . + cnh

  ng Tng

  ng Pha

  ng i Ty s

  ng ght Th dim

  ng k Tng ki

  ng k tour du lch Tng ki lyi hng thun

  ng no Wng tm

  ng thng H ln

  ng yu H oi

  nh T

  nh bi T pi

  Danh lam thng cnh Mng sing ca chitt

  nh nhau T co

  nh rng Txt ng

  Danh thip Kht pn = Mng pin

  Dao Tu

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 47

  o Th

  Dao co ru S po

  Dao lam T pin

  Do ny N pi

  Cnh li

  o thi Th thai

  p Tsi

  p li trng cu Ding chng

  p ng Tp ding

  t T

  Dt ( trong ngha l dn dt ) Tai

  t ai T tsn

  t c Tc t

  t mua Tng khu

  t v Tng phiu = Tng ph

  Du Du

  Du n Xt du

  au bng Th thung

  Du u phng Ph xng du

  u en Hc tu

  u Hng tu

  Du ho H du

  Du hi Ph suy

  Du m M du

  u nm Nn thu

  u nnh M tu

  Du liu Cam lm du

  Du tm Sn sm

  Du ty Tx m

  u thng Dut thu

  u thng sau H co dut thu

  u trng Bbc tu

  u t Thu cha

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 48

  Du vng Wn p

  u xanh Lc tu

  u xe Pt ts

  Dy Hu

  y Thy

  y Mn

  Dy chuyn eo c Kng ln

  Dy chuyn , bng chuyn Tsun sung tai

  Dy giy Hi tai

  Dy nch P tai

  Fua thu tai

  Dy sm Ch h

  a o c chi Ca cha t t

  ng cao tc C tsc cng l

  D Don

  D Dng da

  Chy

  L

  cp Thy co

  cho L

  D dng Dng da

  dnh Tsua tsc

  dnh tin Tx txn

  m Tng

  ngh Thy d

  ( t ci g ) Ty hy

  ra Thy tsuch

  D s Xy l

  D thng Tc dia

  ( dng trong tnh cm trai gi) Lu diu

  (dng chung) Txi

  m tin Tx li

  n Tng

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 49

  n L

  n ( dng trang trng mang ngha Quang lm)

  Kn lm

  n cy Don chc = Lp chc

  n giao thng Hng lc tng

  n Neon Til kun

  n tr Txa tu

  eo ( ng t ) Tai

  eo bng Dua wn

  eo dy nch Txuyn p tai

  Dp Th hi

  p d vy! Cm wy leng!

  Dp nha Co hi

  Dt Phong cht

  i Huyi

  D ( ch ca m ) Ti da

  D ( em ca m ) A da

  i b Hng l

  i cng tc Tsuch tsi

  i hc Fl hoc Xuyng Fo Fn hoc

  i hc v Fon hoc

  i lm Xuyng bn Fn cng

  Hi cng

  i lm v Fon cng

  i ln Song huyi

  i na Choi hng

  i thng Hng chtt Cnh chua

  i tr Cha tu

  D ng Mnh cm

  i vo Dp huyi

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 50

  i v

  Fn tx

  Phn huyi

  Co huyi

  i xe but Tp b xa

  i xe p Tsi tn ts

  i xe gn my Chu k tng ts

  i xe hi Ch hi ts

  i xe taxi Ts tc sa

  i xung Lt huyi

  a ch email Tn xuynh t cha

  a ch trang web Mong cha

  a o T t

  a o C chi Ca cha t t

  a im du lch Lyi hng t tm

  a ngc T dc

  a phng T fong

  im tm Tm sm

  im ta Cha tm

  in Tn

  in Bin Ph Tn Bn Pha

  in gia dng C dng tn hi

  in thoi Su k

  in thoa di ng Su thy tn w

  Din tch Ml chk

  in t Tn cha

  iu dng Thiu dong

  Dnh Txa

  nh Tng

  Dinh c lp Tc lp fa

  Dinh th Fa

  Du dng Wnh du

  D a cha

  L ch

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 51

  D Suy p

  o Tt

  C

  D bn Lt tht

  co ru X po

  chi Du hi

  c C tng

  o c Long = tt

  dm Pha ht d = x cy

  Lu d

  hp Kun thu

  ht rc Lp sp txn

  o huyt p Tt huyt at

  lt Ty phua

  o ngi may o Tt snh

  o nhit Tham dt

  ty Sy chong

  xn Kn d

  a ( a hoa ) T

  Da nc Hc

  on Ca

  on t Thuyl chuy

  on vn Tm mnh

  Doanh nghip Dng dp

  Dc Sua

  c Tc

  c lp Tc lp

  Dc theo ( i dc theo , i men theo) Dun cha

  i Wn

  i ( i n ,) Tai

  i bng Th ng

  i din Tuyi mn

  i din Tuyi mn

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 52

  i gng tay Dch tuyi su thu

  i giy Tuyi hi

  Di li Thy txa

  i tin Wn txn

  i vi Tuyi dua

  Dm Pha ht

  n Sung

  n c Ca tl

  n gin Cl tl

  n gin Cl tl

  Dn hng Su toong

  n thuc Duec tn

  n v Tn wy

  n xin Xnh txnh pu

  ng Tng

  ng ( ng y , rung ng ) Ty

  ng bng Anh Dng bong

  ng bng song Cu Long Cu Lng Cong png dun

  ng ca Xm mn

  ng ca ngh bn Chp lp

  ng ca tim Su toong

  ng t T chanh

  ng du Tm danh T dng

  ng y Dc

  ng gi Bo chong

  ng Hi Tng Hii

  ng h Chng

  ng h bo thc Nao chng

  ng h eo tay Su bbu

  ng hn Mch co

  ng Mc ( c ) M hc

  ng Nai Thng Ni

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 53

  ng nghip Thng xa

  ng Ph rng ( tin Php ) Ft long

  ng rung Thn d

  ng rp ( Nga) L bu

  ng vt Tng mch

  ng

  Chan xng

  Hng

  Thng dia

  ng Yn ( Nht ) Dch dun

  t Thoong

  Dt c lu

  t ( t ci g chy ) Xu

  t nhang Chong hong

  ( trong ngha thiu ) Cu

  u Mc qu

  D li Chng fn

  Du lch Du lck = Lyi du

  Du lch nc ngoi Txut cc du lk

  D liu Dy lu

  ri Cu la

  Da D cha

  Da i

  a Fai cha

  a Ty

  a ( a n ) Chp

  a n Chp sung

  a dm Pn p

  Da gang cm qu

  Da hu Sy qu

  Da li Mn qu

  ua nga Txoi m

  ua xe Txoi tx

  Da xim Di txng

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 54

  c ( nc c ) Tc Ct

  c (nc c ) Chc

  ng Ngm

  ng Chong

  ng Kh

  ng b qua My txo co

  Dng cm Dng cm

  ng gi Ching tm

  ng khc M ham

  ng ln H xnh

  Dng xe Thng ts

  c T

  Dc s Dec xa

  ng hoa Nguyn Hu Dyn wy f ci

  Di Ha

  Di qu Hng h

  ng Ci = L

  Dng ( chng ca c ) Ca chong

  Dng ( chng ca d ) Da chong

  ng 1 chiu Tn tsu l

  ng 2 chiu Xuyng tsu l

  ng n Thn

  ng bao xung quanh Chu bn

  ng ci Cng l

  ng hm Sy t

  Dng kh Dong hi

  Dng lch Xy lc

  ng mt chiu Tn hng sin

  ng ngang Wng t sin

  ng ngp nc Suy chm ci

  ng Nguyn Th Minh Khai Dun xa mng hi ci

  ng nhin Tong dun

  ng ni Sn l

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 55

  ng st Tht l

  ng xe in ngm T tht

  Dt khot Xong fai

  W tng

  Duy nht Wy dch

  Duy tr Wy txa

  E - ch ( cn sng ) Txng w

  ch ( cht ) Thin cy

  Em du Ty pha

  Em r Mi pha

  Em trai Xy l

  p buc Pk

  G G Cy

  G con Cy chy

  G mi Cy n

  G trng Cy cng

  Ga xe la F ts txm

  Gc my Khp k

  Gch men Txa chun

  Gi Nuy

  Gi Ngo hnh

  Gn Cnh = Khnh

  Gn y Fa cnh

  Gn heo Chnh knh

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 56

  Gn nh Ti khi

  Gng sc Chunh lc

  Gng tay Su thu

  Ganh t T k

  Go My

  Gp Wch

  Gp Chong

  Da

  Gp ( n ) Cap ( xung )

  Gp , thy Kin

  Gp c Da t

  Gp vo Wnh dp

  Gt u Ngp thu

  Gt ngi Ngt dnh

  Gy cho Chng tu

  Gy ri Co co chanh

  Gh ( Khng c ch da) Tng

  Gh da Da

  Gh gm Xy l

  Gh nm cng Ngng ng

  Gh nm mm Dun ngi

  Ghen tung Hap txu

  Ght (V) Chng

  Ghim Cch

  Ghin Shong dnh

  Gi c Ca txin

  Gia nh C thng

  Gia dng C dng

  Gi sch Sua Ca

  Gi tht Sch ca

  Gi tr Ca chtt

  Gi vng cm ca

  Gia v Thu m

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 57

  Giai cp qun l Kun l ci txng

  Giai on Ci tun

  Gii phng Ci foong

  Gii quyt Ci khuyt

  Gii thng cht lng Chch long chong

  Gii tr Dua lt

  Gim Lt

  Gim n Tsu

  Gim cn Cm ph

  Gim c Kng l

  Gim gi Cm ca = Tt ca

  Giam li Khu lu

  Giao Xung

  Giao dch Co dc

  Giao hng Co fo = Sung fo

  Giao lu Co lu

  Giao nhn Xa xu

  Giao thng Co thng

  Giao tip Co chy

  Gio trnh Fo txng

  Gio vin L xa

  Git Xy

  Git o Xy xm

  Git qun o Xy xm phua

  Giy Hi

  Giy Mu chng

  Giy Cha

  Giy cao gt C chng hi

  Giy da P hi

  Giy th thao B hi

  Giy t Cha chong

  Gi ( ch gi ) Tm

  Gi ln Ki

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 58

  Gii Lc

  Gii d vy! Cm wy lc!

  Gii gio dc Cao dc cai

  Gii ngh thut Ngy such cai

  Gii php lut Ft luch cai

  Gii thiu Thy chin = Cai xu

  Gii tnh Xing ptt

  Ging Txa

  Gi li Khu lu

  Ging Tsong

  Gip Bbn

  Pn su

  Gip ln nhau Wa shong bbn ch

  G Mc txi

  Gc (cnh) Coc

  Gi Kiu

  Gi ln s T tso h su = H m

  Gn (th thao) C dua fa khu

  Gn gng Kh l

  Chng txy

  Gt P = Py

  Gi Ki

  Gi email Ki tn xuynh

  Gi hng Thot wnh

  Gi tin Txun fn

  H H (Ma h ) H

  H co H co

  H gi Tt ca

  H Lan H Lan

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 59

  H Ni H Nl

  Hc hi T hch txa

  Hai chiu Song hoeng

  Hi Nam Hi Nm

  Hi quan Hi wn

  Hi sm Hi sm

  Ham n Thm xt

  Hn hn Hn chi

  Hn Quc Hn Cooc

  Hn s dng B dng dch kh

  Hng ha Pho mch

  Hng khng dn dng Mnh hn

  Hng mu Fo bl

  Hng mi Snh xuyng xa

  Hng ngoi Ngi cooc fo

  Hng ni a Bn t fo

  Hang ni Sn tng

  Hnh khch Tsng ht

  Hnh l Hng l

  Ho phng Fut l

  Hp Ngm

  Hp dn Khp dnh

  Ht da Kw cha

  Ht hi T hch txa

  Ht sen Ling cha

  Ht x T hch txa

  Hay l Wc ch

  Tng hy

  Hay l (cu hi ) Ah

  H thng Hy thng

  Hm Hong

  Hn gp li Choi kin

  Hn trc Dot tng = Sin

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 60

  Heo Chua

  Heo t Txn ngng

  Ht bnh H ch

  Ht hng M fo

  Ht ri Sai

  Ht thy Hm b lng

  Hi vng H mong

  Hiu Mng Bc

  Hiu lm Ngm` wui

  Hiu trng Ho chong

  Hnh nh Th chong

  H Khyi

  H Tsa

  H bi Du wng txa

  H Ch Minh Wa Chia Mng

  H chiu W chiu

  H Hon Kim Wn Kim W

  H nc Tsa

  H phun nc Si Gn Xy ung panh xyi tsa

  H tn Xing mng

  Hoa Ph

  Ha Th chk

  Ha n Phatt piu = fo tl

  Ha n Hng sc phatt piu

  Hoa hng (loi hoa) Mi wy f

  Hoa k Ph kh

  Hoa sen Ling Ph

  Ha s W c

  Hoi nghi Wi da

  Hoan nghnh Fn dng

  Hon tt Duyn chuyn

  Hon thnh Dun xng

  Hon thin Dun xl

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 61

  Hong s Fn

  Hong thnh Hu Sunh Fa Wong Sng

  Hc Tc = Ht Tc xua

  Hc bng Chuyng hc cm

  Hc hi Hoc

  Hc sinh Hc sng

  Hc v thc s St sa ht wy

  Hi Mnh

  Hi ( thi ) Txu

  Hi An Wi n

  Hi ch giao dch hng ha Xuyng bnh co dc wi

  Hi ng Mnh lu

  Hi ny Thu xn

  Hi na Choi mnh

  Hi xa Cu chnh sa

  Hi thm Mnh hu

  Hi trc Da txn

  Hi xa Cu txnh sa

  Hm kia Txn dch

  Hm nay Cm dch

  Hm qua Khm dch

  Hn (hun) Sc

  Hng ( tri hng ) Txa

  Hng ri Py la

  Hp Hi wi

  Hp Hp

  Hp Ngm

  Hp tc Pt ton

  Hp th email Tn cha xuynh xuyng

  Ht son Chuyn xc

  Ht tc F ft

  H Wi

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 62

  H ri Wi ch

  H tu 2 dt m M ml fnh

  H tiu Phnh

  H tiu khng Chng fnh

  H tiu m Fnh mn

  H tiu m thp cm Fnh ml chp

  H tiu Nam Vang Cnh bn fnh thu

  H tiu nam vang Cm bn fnh thu

  H tiu sa t d Dong dc sa t fnh

  H tiu xo Txo phnh

  Hu Sunh fa

  Hng phn Hing phnh

  Hng th Hing txuy

  Hng Hoeng

  Hng dn vin du lch T du

  Ht thuc Xc dn

  Hu hn Du hl

  Huyn Duyn

  Huyt p Huyt at

  I a chy Th

  Indonesia Danh T M Li Sy A

  t Xu

  Italia Dia Ti L A

  K K bn Cac l

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 63

  K chuyn Kn cua xa

  K hoch Cy wc

  K th Xu dnh

  K ton Wi cy

  K ton trng Wi cy Chong

  Kem Suyt c

  Km Tx

  Km ct mng Cha kp khm

  Kem nh rng Ng c

  Ko Cao txn

  Ko Li

  Keo kit Ca hn

  Kp Kp

  Kt xc

  Kt hn Kit fnh

  Kt qu l Tng dua

  Kt st Cp mn

  Kt thc Kitt txc

  Kt tin Su cnh

  Kt xe Sc tx

  Khc kh Hc pha

  Khc nhau Ngm` thng

  Khch Li pnh = hak dnh

  Khch hng Hc chy

  Khch sn Lyi tim

  Khai mc Hi moc

  Khai trng Hi chon

  Hi dp

  Khm bc s Thy da sng

  Khn Cnh

  Khn lau bng Mtt hc bll cnh

  Khn mi soa Su cnh chy

  Khn tay Su cnh

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 64

  Khnh bnh Thy da sng

  Kht Ht

  Kht nc Kn ht

  Kh Sm nm = don th

  Kh M lu

  Khi no K xa

  Khi. .. . . . . . . . . . Ke sa hu

  Khiu ni Thu xu

  Kh Nn

  Kh b Ngu dc cl

  Kh coi Dc sun

  Kho hng Txn phua

  Kh khn Khoanh nn

  Kh mc Du dua

  Kh nai Lc dc cl

  Kh th Fa khp khoanh nn

  Khoa Fo

  Kha ( kha ca ) S

  Khoa hc F ht

  Khoa hc k thut F ht k sut = F k

  Khoai mn Wa thu

  Khong Ti khi = Chng du = Ch du

  Khong cch Cc

  Khong chng (s lng t ) + T

  Khc Ham

  Khi bnh H ch

  Khn Chng

  Khng M

  Khng cn khch so Ngm' xy hac hi

  Khng mun n M Wy hu

  Khng ngi bn v M dnh su piu

  Khng t Ngm` txo

  Khng tiu Ngm` xu fa

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 65

  Khu gii tr Dua lt txong ts

  Khuy Co

  Khuy ( khuy nc ) Khu

  Khun M

  Khuyn mi Huyn mi

  K l K

  K s K xa

  Kch hi Xiu khc

  Kch ni W khc

  Kim chuyn D

  Kim sng Wnh sc

  Kim tra ( danh t ) Txc dm

  Kim tra (ng t ) Km tx

  Kim tra an ton n tsun km ts

  Kim v Km piu

  Kin trc s Cng txng xa

  King Keng

  Kiu dng Fn

  Kiu mu Phun sc

  Kiu ti tn Chuyi xnh dng

  Knh cn th Cnh xa keng

  Kinh doanh Kng dng

  Xu xu

  Knh lo L ph keng

  Knh lo c th King l tc su

  Knh mt Thai dong ngn keng

  Kinh nghim Kng dm

  Knh rm Thai dong ngn keng

  Kinh t Kng chy

  Knh vin th Duyn xa keng

  Kiwi Kh da c

  K l Wai

  K s Cng txng xa

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 66

  K xa

  K tn Txm cha

  Txm mng

  K thut K sut

  K tc x Xc s

  K v Txm piu

  L L Hy

  L c Cha kh

  La hn qu L hon c

  La mng No

  L sen Ling dp

  L th Phng sun

  Lc u Lng thu

  Lc eo tay Su ln

  Lc ng Tng xch l

  Lc hu Lc hu

  Li Phn

  Li xut L luch L xc

  Lm Ch

  Co

  Lm n Xng dia

  Lm bi Ch cng pho

  Lm cho Sa tu

  Lm ch Ch chua

  Lm li ln na Choi ch co

  Lm phin M phn

  L phn

  Lm sao ? Tm duyng ?

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 67

  Lm xong Co tm

  Ln Txia

  Lan can Ln hn

  Ln ny Cm txia

  Ln na Choi . . . ( ng t ). . . co

  Ln th nht Ty dch chia

  Lng ph Si txn Long fy

  Lnh Lng

  Lnh Tung

  Lanh li Hu txa lng l

  Lnh vc Lng wc

  Lo Lu Ct

  Lp nn Kin lp

  Lp tc Chc hc M son

  Lt Thm

  Lau Mtt

  Ly

  L

  Lng

  Diu

  Ly th L tsu

  L Suyt l = L

  L ki ma Cy tl c

  L Quc khnh Coc hing cht

  Ln y Song l

  Ln mng Xuyng mong

  Leo (v) P

  Leo cu thang Shong lu thy

  Leo ni P sn

  L x Ly sa

  Lch s Sa mnh

  Ti fng

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 68

  Lch ty Xy lc

  Lin h Chip hp

  Lin hoan Ling phun

  Lin lc Ln lt

  Lin lc khng c T ngm` thng

  Liu mng Pt mng

  L ( li l ) St ty

  L ( thua l ) Sut bn

  Lo u Su

  L hp Cc l

  Lo lng Tm sm

  L nng bnh m T sa l

  L trnh L txng

  L viba M p l

  Loa ( loa nghe nhc) La b

  Loi Chng

  Loi hnh Dng h

  Loi ny na chng

  Lc xoy Lng cun dng

  Li ( li l ) Chn

  Li chc Chc h txa

  Li nhun L dun

  Li thi Co sa

  Li tc L luch L xc

  Lm Lp

  Ln Ti

  Ln hn Ti co

  Ln sn Lun sai lng

  Ln xn Lun

  Long Lng

  Lng ( lng lo) Sng

  Lng n Ph tng

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 69

  Lng n ( dng khi c ngi cht ) Tng lng

  Lp ba Xm nn bn

  Xm nn khp

  Lp hc Bn

  lp trng bn chong

  L lt Sui chi

  La Kn

  La gt Ngc

  Lun n Lung Tul

  Lut s Luch xa

  Lc Tong

  Lc u Ts sa

  Lc C chnh Tng xa

  Lc hc Lk hc

  Lc no ? K xa ?

  Lc no cng c K xa t tc

  Lc ny Khu xn

  Lc tun Lc txun

  Ln y

  Lng qun Fua thu

  Lc (cy lc) S (B s)

  Li bing Lng t

  Lng thng Dut xnh

  Lt Txia

  Lu St lu

  Lu lot Lu ln

  Lu manh Lu mnh

  Ly Bi

  L lch Lyi lk

  Ly sc ming Ln hu bi Ln hu mc

  L tng L shong

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 70

  M M chng C p

  Ma qu Wy

  M v Ngt m

  Mc Wy

  Mc (mc ) Chec

  Mc c Pa txu

  Mc k Ngm` txi

  Mc i Chot mn

  Mi mi Wunh dun

  Mai mt Ty dch

  Malaixya M Li Xy A

  Mn P th

  Mn Hm

  Mng cu Sc ci c

  Mng cc Sn chc

  Mang theo Khuy tai

  Mnh Choong

  Mp Ph

  Mt Long

  Mt hng Fo bnh

  Mt mt Tu c

  Mt m Long shng

  Mt tin Mun mn

  Mt trng Dut kn

  Mt tri Thai don

  Mt tri ln Dch lt

  Mt tri mc Dch txut

  Mt xa On m

  Mu cam Tsng xc

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 71

  Mu t Mu t

  Mu Hng xc

  Mu gio Du cha dun

  Mu kem My ng xc Ni du xc

  Mu nu Chua ca lc xc

  Mu sc Ngn xc

  Mu thn M txnh

  Mu tm Cha xc

  Mu vng Wong xc

  Mu xm tro Fi xc

  Mu xanh da tri Thn lm xc

  Mu xanh dng Lm xc

  Mu xanh l Lc xc

  My Wnh

  My k

  May o Tx sm

  My bay F k

  My bay to Ti dng k

  My chp hnh Dng shoeng k

  My ang bn Chim cnh sin

  My en Hc wnh

  My Fax Txuyn txnh k

  My git Xy da k

  My ht bi Khp txnh k

  My in Danh k

  My lnh Lng hi k

  My lc nc nng lnh Lng dut co l suy

  May mn Tsi

  H wnh

  My mc K hi

  My nm ? k nn ?

  My ngy ? K dch ?

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 72

  My Photo Phc danh k

  My ph Fnh k

  May qu H tsi

  My quay phim Lc dng k

  My rt tin Quy dun k

  My sy Phng thng

  My sy tc Txy ft thng

  My thng ? K co duyt ?

  My thu m Lc dm k

  My tnh Tn

  My tng Chng k

  My tun K co ly pai = k co xng kh

  Me Suyn cha

  M L m

  Mm Dun

  Mo M

  Mo Mo

  M Mil

  M n Cht st mil

  Ma Che

  Ma lau Chc che suy

  Min ph Mn phy

  Ming Fai

  Miu Mu

  Minh tinh Mng xng

  Mt B l mt

  M T hi

  M Khm m

  M ca Hi mn

  M ca hng Hi toong

  M en Sa m

  M n Hi tng Chec tng

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 73

  M hnh M dng

  M h Tx tx

  Mng

  M qut Hi phng sin

  M tim Hi toong

  Mc Ngm

  Mc ln Sng h

  Mc ti Ngm ti xm xu

  Mi tsng

  Mi ( mi i , s xy ra trong tng lai ) Sng chia

  Mi ( tnh t ) Snh

  Mi (mi m) Snh

  Mi , va mi ( xy ra ) Ngm ngm

  Mi ngi Ti c

  Mi ru Kng chu

  Mi trng Wn kng

  Mn qu Ly mch

  Mng Pt

  Mt ch (vng) Dch txn

  Mt cht Dch chnh

  Mt lt Dch chnh

  Mt lng (vng) Dch long

  Mt ly tr Dch bi suytt ts

  Mt ngy Dch dch

  Mt ting ng h Dch co chng thu

  Mua Mi

  Ma Lt dua

  Ma Quy

  Mua bn Mi mi

  Ma Loc bn bc

  Mua Mi d

  Ma ng Tng quy

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 74

  Ma H H quy

  Ma h xanh Lc sc h thn

  Ma ln M xa = m lng

  Ma ln Lt ti dua

  Ma Thu Txu quy

  Ma tri cy Sng c ch

  Mua v Mi ph

  Ma xun Txun thin = Txun quy

  Mc (canh) Bch ( thn)

  Mi n Phan thit Pn txit b fng cooc

  Mng mt Tx dch

  Mng tui H xuy

  Mi Sp

  Mui Dm

  Mi ngn Mn

  Mui t Lt chu dm

  Mui tiu Wa chiu dm

  Mui tm H dm

  Mi triu Txn mn

  Mun Shong

  Mn Che

  Mn (v) Che

  Mung Cng

  Mt tt Thong c

  M thut M sut

  N Nam Nm

  Nm nn

  Nm Phanh

  Nm bt Bb ch

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 75

  Nm bt c hi B c k wi

  Nam b Nm b

  Nm ng c Tng ca

  Nm kia Txn nn

  Nm mo Mc da

  Nm m Pht mng

  Nm mi Xnh nn

  Nm no ? Bn nn ?

  Nm no cng c ngy ny Nn nn du cm dch Xuyi xuyi du cm chu

  Nm nay Cm nn

  Nm nay Cm nn

  Nm ri Cu nn

  Nm ri Cu nn

  Nm rm Tx ca

  Nm sau Hu nn

  Nam Sn Nm Sl

  Nm ti Mng nn = Txuch nn

  Nm tuyt Suyt da

  Nm xung Phanh ty

  Nn ( kem ) Cht

  Nn n Ngy

  Nn n ngi khc Ngy dnh

  Nng Xai

  Nng Txng

  Nng ly Cuy pi

  No nhit Dt no

  Nt Ln

  Nu Chua = P

  Nu cm Chua fn

  Ny Na

  Nm Tu

  Nn Dng ci

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 76

  Nn ( cho nn ) s da

  Nn ( phi nn ) dng ci

  Np ( go np ) N my

  Nu khng Dua c ngm` hy

  Nu nh Dua c

  Ng ba Sm ts l

  Ng su Luc ng l

  Ng t Xi ng l

  Sp cha l hu

  Ngi Cam cai

  Ngi Ngm` h dia sa

  Ngi qu Ngm` h dia sa

  Ngm Chm

  Ngn Txn

  Ngn Tun

  Ngn Tun

  Ngn hng Ngnh hn

  Ngng u Ngn c thu

  Ngnh dch v Fc m dp

  Ngnh ngh Hn dp

  Ngnh phc v cng nghip Cng sng xa dp

  Ngnh qung co Kn ku dp

  Ngnh thm m M dng dp

  Ngnh vn ti Qunh sua dp

  Ngp T hp l

  Ngu nhin Ngu dn

  Ngy Dch

  Ngy c ngy Khng Du dch

  Ngy kia Txn dch

  Ngy mai Thng dch

  Ngy my ? K h

  Ngy mt Hu dch

  Ngy no ? Bn dch ?

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 77

  Ngy ngh tt Nl ca

  Ngy quc t ph n Ct chy Pha nyi chitt

  Ngy rn Sp ngm.

  Ngy sinh Txut xng dch kh

  Xng xnh

  Ngay ti ch Tn thn

  Ngy thng Phnh x

  Ngy xa Cu xa

  Nghe Thng

  Nghe in thoi Chip tn w

  Ngh nha Xooc Co

  Nghe ni Thng wa

  Nghn , nght Khng txnh

  Ngho nn Hn sun

  Nght mi B xc

  Nght ng cng Sc hng khyi

  Ngh ( ngh ngi) Du

  Ngh ( suy ngh ) Nm

  Ngh cch Tt khu

  Ngh n Nm tu Wa chua

  Ngh hu Thuy du

  Sia Chung

  Ngh li Nm fl

  Ngh l Du ca

  Ngh ngi Du xc

  Nghin cu Dn cu

  Nghing Tx

  Nghn Txn

  Ng sen Ngu Thn

  Ngoi Ngi

  Ngoi . . . . Ra Txuy ch . . . . (cha ngi )

  Ngoi ng Ngi duy

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 78

  Ngoi vi Chu bn

  Ngi Tx

  Ngi t Tx cm

  Ngi xung Tx ty

  Ngn ng Dun dn

  Ngt Thm

  Ngt ngc Cc

  Ng Phanh cao

  Ng ngon Ch thu

  Ng sm Ch phanh

  Ng Vng ( Vocabulary ) Xng Cha

  Nga M

  Nga ( nga ngy ) Hnh

  Ngi Mnh

  Ngi Dnh

  Ngi cng i Ci hng dnh

  Ngi i b Dnh hng

  Ngi Hi Nam Hi Nm Dnh

  Ngi H Hac c Dnh

  Ngi Hoa W Dnh = Thng Dnh

  Ngi k chuyn Cng ca chy

  Ngi lm cng (Nam) T cng chy

  Ngi lm cng (N) T cng mui

  Ngi m Mng dnh

  Ngi nh c kh dng

  Ngi Phc Kin Fc Kin Dnh

  Ngi Qung ng Cong Ph Dnh = Cong Tng Dnh

  Ngi ta Dnh t

  Dnh c

  Ngi Triu Chu Txu Chu Dnh

  Ngi Vit Gc Hoa Duyt Nm W Dnh

  Ngi xu Sy dnh

  Ngi xin php Xnh txng dnh

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 79

  Ngng m Don m

  Nguy him Ng dn

  Nguyn cht Duyn chch

  Nguyn nhn Dun dnh

  Nguyn vt liu Txi lu

  Nguyn vng Dun mong

  Nh c kh

  Nh bp Txua fong

  Nh hng Chu lu = Chu tim = tsn thng

  Nh hng Thun Kiu Xunh Khu chu tim

  Nh kinh t Kng chy xa

  Nh mt tin Hung ci c

  Nh sch Xua cc

  Nh th Co thong

  Xa dnh

  Nha trang Ng chong

  Nh tr Thott da s

  Nh v sinh Txia s = Sy su cl

  Nhn Xng

  Nhn Txo

  Nhn Cm

  Nhn Lng ngn

  Nhn dp Txanh

  Nhn hng Xu pho

  Nhn hiu Mc thu

  Pi cha

  Nhn li Dng sng

  Nhn ra Dn tc

  Nhn sm Dnh xm

  Nhn th Xu xun

  Nhn vin Chc dun

  Nhn vin nh my T cha dun

  Nhn vin iu tra Thiu tx dun

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 80

  Nhn vin kim nghim Km dm dun

  Nhn Vin phc v Phc m dun

  Nhn vin thu mua Txi khu dun

  Nhn vin tng i Chip xin sng

  Nhn vin trc in thoi Chp xin xng

  Nhn vin v sinh Txng kt cng

  Nhang ( nhang cng ) Hong

  Nhanh Fai

  Nhanh chng Xong fai

  Nhanh d vy! Cm wy fai!

  Nhanh tay Su fai

  Nhp khu Dp hu

  Nht Chuyi

  Nht Tsn

  Nht ( n nht) Thm

  Nht Bn Dch Bn

  Nht nh Dch tng

  Sch hy

  Nht c Chp t

  Nhy Thiu

  Nhy bao b Thiu m bo

  Nhy d Thiu xal

  Nhy lu t t Thiu lu

  Nhy sng t t Thiu h

  Nh Hng

  Nh nhm Hing sng

  Nhim v Dm m

  Nhit Hi hu

  Nhiu T

  Nhiu chuyn T sa

  Nhn Mn

  Nho P thy cha

  Nh Xy

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 81

  Nh Mng

  Nh Wa chua

  Nh Khao

  Nh Ki tcc

  Nh hn Xy co

  Nho nh Xu xu

  Nh nhung ( ai ) Qua chua

  Nh nc mt Tc ngn duc

  Nhm Tx

  Nh Du

  Nhu cu Xuy diu

  Nhu cu cn thit Xyi khu

  Nh th no ? Tm duyng ?

  Nh vy Cm chu

  Hy cm

  Nha Co

  Nhng Tn Hy

  Nhng m Tn hy = bch co

  Nhng nm qua Wong nn

  Nhuyn Du

  Na Ts

  No bng Th bo

  Ni P

  Ni Ni

  Ni Cng

  Ni by Lun ngp

  Ni chuyn Khng

  Ni cm in Tn phn p

  Ni di Cong ti wn

  Ni a Cn xiu

  Ni ghp Pt

  Ni gi T fng

  Ni li ln na Choi cng co

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 82

  Ni mn H m tx

  Ni hin nay Dl chi chua cha

  Ni sinh Txut xng t tm

  Ni tht Xch ni

  Ni ting Du mng

  Txut mng

  Ni tr C m

  Ni tc Cn tx hu

  Ni xo Tx ti pao

  Ni xng Pt wch

  Ni chuyn hp l Khng tc mi

  Nn M

  Non (non tr) Nun Lun

  Nn bo him n txun m

  Nng Ditt

  Nng Hing

  Nng (ci g c mi v nng) Nng

  Nng nghip Nng dp

  Nng trng Nng tsuyn

  N Nuy

  Na Choi + ( ng t )

  Na m Pun d

  Na ngy Bbun dch

  Nui ( n ) Thng xm fnh

  Ni cao C sn

  Nc Anh Dng Ct

  Nc cam Txng chp

  Nc Suytt

  Nc ng Wn lu cch

  Nc da xim D tsng suy

  Nc c Tc Ct

  Nc un si ngui Tung wnh suy

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 83

  Nc p tri cy Sun c chp

  Nc hoa Hong suy

  Nc Khong Khon txuyn suy

  Nc mm Dua suy

  Dua l

  Nc mt Long ts

  Nc M M Cooc

  Nc ma Che suy

  Nc ma lau Chc che suy

  Nc ngoi Ngi ct

  Ngi t

  Nc ngt Hi suy

  Nc Php Fat Cooc

  Nc si Wnh suy

  Nc tng Xng txu

  Nc x Lng sy chng

  Nut Thnh

  O - Hy

  u Pn t

  nhim Wa dm

  t Hi ts

  t Tx cm

  On trch Duyn

  Oan c Duyn wn

  i u

  i Cy sa c

  m Txu

  m nhom Ngnh

  n o Tx

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 84

  n nh Wnh tng

  n tp Wnh chp

  ng Xn sng

  ng ch L xy = L bll = Sa thu

  ng heo Txn ngng

  ng kha S

  ng ngoi A cng

  ng ni A d

  P Pa ri Bb ly

  Ph Co

  Ph T lunh

  Pha ( pha ch ) Khu

  Ph m Co co chanh

  Pha l , knh P l

  Pha nc nng Cao dt suy

  Pha tr Tsng ts

  Phi Diu

  Phi Du

  Phi . . . mi c F . . . pch h

  Phai mu Lch xc

  Phn bit Phnh bbit

  Phn u Phnh tu

  Phn vit Phnh bbch

  Pho Pao chong

  Pho bng Din ph

  Pho nh F phao

  Php lut Pht luch

  Pht Phch

  Pht , cp Pht

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 85

  Pht biu Fatt pu

  Pht ti Fatt txi

  Pht trin Phatt ching

  Ph bnh Py png

  Phi cng Ph k xa

  Phi thng , rt F xuyng

  Ph trang tr Chong chia fy

  Ph vn chuyn Ts co phy

  Pha Bn

  Pha Bc Bc Bn

  Pha ng Tng bn

  Pha di H bn

  Pha Nam Nm bn

  Pha sau Hu bn

  Pha ty Sy bn

  Pha trn Song bn

  Pha trong

  Dp bn Lyi bn Lyi thu

  Pha trc Tsn bn

  Phin dch Phl dt

  Phim hot hnh Con bch w Kh thng pin

  Ph Fua

  Ph bin P pin

  Ph b Ngu dc fnh

  Ph c Hi An Wi n ca ci

  Ph gim c Phua kng l

  Ph hoa Nguyn Hu Dyn wy f ci

  Ph tai Hi tai

  Phi hp Pui hp

  Phng (cn phng ) Phong

  Phong cnh Phng kng

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 86

  Phng i my bay Hu k sch

  Phng hc Fo sch

  Phng k hoch Cy wc b

  Phng khch Hc thng

  Phng kinh doanh Kng dng b

  Phng lm vic Bn cng sch

  Phong thy Phng suy

  Phong tc Fng chc

  Phng vn Phong mng

  Phng vn xin vic Ding ping

  Phng vin Ki ch

  Photo Phc danh

  Ph hp Ngm

  Ph n Pha nyi

  Ph thn Pha txnh

  Phc p Tap fc

  Phc Kin Fc Kin

  Phc Fc

  Phc nh ngg hi Th t nam sn

  Fc dua Tng hi Su b Nm sn

  Phng Fong

  Phng hng Fong huyng

  Pht Phnh chng

  Picnic D tsn

  Picnic D tsn

  Pin Tn sm = Tn txa

  Q Qu cp = Qu tng Ly mch

  Qu t Co kh

  Qua y Co l

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 87

  Qua i Co snh

  Qu kh Ko huyi

  Qua ni Co sn

  Qu ti Txu txng

  Qun Qunh

  Qun Qunh

  Qun o Xm phua

  Qun i Qunh tuy

  Qun jean Ngu chy fua

  Quan khch Chng kol

  Qun lt Ty pua

  Qun l T l

  Cun l

  Qun l Sn xut Sng cn

  Qun l kho Tsong cn

  Qun nhn Wnh dnh

  Qun s Qunh sa

  Quan tm Qun sm

  Qun ty Xy chong fua

  Quan trng Chng diu

  Quan trng Chng diu

  Qung ng Cong Ph = Cong Tng

  Quang lm , hin din Kong lm

  Qut Phng sin

  Qut (ng t ) Ba

  Qut my Phng sin

  Qut trn B tiu sin

  Quy Co

  Quy bn hng Wy thi

  Quy thu ngn Su ngnh thi

  Qu Cua hong = C hong

  Qu hng C hng

  Quen Xc

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 88

  Qun Ngm' ki tc

  Quen bit Dng xc

  Quo Chuyl

  Quo Chuyen

  Quo tri Chuyl ch

  Qut nh Xu c

  Qu xung Quy ty

  Qut Cch

  Qut Cch

  Quc gia Ct c

  Quc khnh Coc hing

  Quc t Ctt chy

  Quc tch Coc chk

  Quy nh Khuy tng

  Quy m Khuy m

  Quyn Bn

  Quyt nh Khuyt tng

  Quyt nh (VD : Anh ta c quyn quyt nh ) W sa ( Hyi w sa)

  R Ra Txuch

  Ra y Txut l

  Ra i Txut sy

  Ra ngoi Txuch huyi

  Ra ngoi ri Txuch ch huyi

  Ra v Fn ch

  Rc Lp sp

  Rc Xm

  Rc ri M Phn

  Rch Ln

  Rch ( rch h) Ln

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 89

  Rm Sp ngm.

  Rm thng ging Dul xu

  Rn S

  Rn S

  Rng khn Chia wy ng

  Rnh ri Tc hl

  Rp chiu phim Hi duyn

  Rt F song

  Rt may H tsi

  Rt t H h

  Rt vui c gp bn H c hing dng xc n

  Rau m Bbng ti wun

  R Phn

  R st Sng su

  R rng Txng ts

  Ri . . . ( ng t ) . . + ch

  Ri mt Tt ch

  Rng Lng

  Rng Lng

  Rng Fut

  Rong bin Hi tx

  Rng ri Fut l

  Rt Tt

  Rt gi Tit ca = loc ca

  Ra Sy

  Run T lng chanh

  Rng Sm lm

  Rung ( rung ng ) Chanh

  Rung ng Chanh ty

  Rut tha Mn txng

  Ru Chu

  Rt tin Thy fn L tsn

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 90

  Rt tin bng th tn dng Lc kht

  S Sa b ch Dnh sm c

  Sa b ch Dnh sm c

  Sa mc S moc

  Sa pa S p

  Sa t Sa t

  Sch Sua

  Sch hng dn s dng Sut mng sua

  Sch s Kn chn

  Sai Txo

  Si Gn Xy cung

  Sm T lyi

  Sm Xm

  Sn ga Chm thi

  Sn phm Txng bbnh

  Sn thng Thn thi

  Sn xut Sng txng

  Sn xut qun o Phc chn chy ch

  Sng Kng

  Sng khoi Ln xong

  Sng mai Thng chiu

  Sang nm Txut nn

  Sng sm Chu ch

  Sng sa Xng

  Sang trng Ti fng

  Sanh ra Txut sy

  Sao c Tm tc

  Sp bun bn Ton hu

  Sp xp n pi

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 91

  Sapa S B

  St bn hng Chc bn

  Sau Hu

  Su Tsng

  Su Sm

  Su (chiu su) Xm

  Sau Dn hu

  Hu li

  Sau khi . . . . . . Cha hu

  Sau ny Da hu

  Ty dch

  Su ring Lu ling

  S Wui ( ng sau ch t )

  St Xm tn

  Sing nng Khnh lc

  Siu th Txu sa

  Singapo Xnh Ca B

  Sinh ( ra ) Sng

  Sinh nht vui v Sng dch fai loc

  Sinh ra Txuch xy

  Sinh sng Xng wt

  Sinh t C chp

  Sinh Vin Ti hc sng

  S H

  S M

  S ( s hi) Kn

  Pa

  S c la Txa ca lc

  S d Dun ngc

  S h chiu Wa chiu h xu

  S mi Xong fng

  S nh Mun pi

  S tay Su txt

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 92

  S thch Oi hu

  S th Tng mch dun

  S tit kim Tsun chip

  S trung Tx chng

  Sc ng Chc lu

  Sc ngang Wng lu

  Sm nht Chunh ch

  Sng Xng

  Sng ngi H lu

  Sng nc Nam B Nm b syi huyng

  Sng thn Hi xiu

  Sng yu Xuynh h duyc

  St lnh Fat lng

  S c Sa cu

  S dng Xa dng

  S dng bn Khm dng

  S nghip Sa dp

  S nghip t thin Txa xn xa dp

  Sa Ni

  Sa bt Ni phnh

  Sa chua Suyn ni

  Sa cha Xu tsng

  Quy su

  Sa u nnh Tu chng

  Sa ng th Su sng cng ni

  Sa ti Sin ni

  Sc khoe Snh thy

  Sc khe di do Xnh thy kl hong

  Sum hp ngy tt Thun nl

  Sui nh Xu khy

  Sng m M

  Suy ngh Nm

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 93

  T Tc Si quy cch

  Tc gi Chc c

  Tc ngn Ch sc

  Ti chnh Txi ching

  Ti khon Wa hu Chuyng wa

  Ti nng Txi col

  Ti sn Txi txng

  Ti sao Tm ci

  Ti x Xa k

  Tm Tsng long

  Tm Chm

  Tm bin Bi

  Tm hnh Chong shoeng

  Tm l Xm l

  Tm trng Xm txnh

  Tan ca

  H bn

  Loc bn Foong cng

  Su cng

  Tn Gia Ba Xnh Ca P

  Tn giy Chong cha

  Tan hc H fo

  Foong hoc

  Tn nhn Txng dnh

  Tan s Loc pl = h pl

  Tn tt Txng fy

  Tn thnh Chan xng

  Tn thng Txan

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 94

  Tng Sng

  Tng Xung

  Tng ca C bn

  Tng gi H ca

  Tng Hm T h txng

  Tng ln T xuyng

  To en hc ch Wa ch

  To Hng ch

  To mt Mch ch

  To ty png c

  Tp B

  Tp dch Chp dk

  Tp ha Chp fo

  Tp qun Chp qual

  Tp v T chp

  Tt , p Khm

  Tt n Sc tng

  Tt my Sm k

  Tt qut Sc phng sin

  Tau cao tc Phai thn

  Tu ch ngi v hng ha T lunh

  Tu in ngm T thitt

  Tu h ki Pha chc

  Tu thy Lunh sun

  Taxi Tc sa

  Tay Su

  Ty Sy

  Tay o Xm chu

  Ty Ban Nha Sy Bbl Ng

  Ty Nguyn Sy Dun

  T Tit

  T Txo

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 95

  Tn ng Ci mng

  Tennis Mong khu

  Tt Xnh nin

  Th rng Nng duyn

  Thch nh Chng dua xc

  Thi Thai t

  Thi Lan Thai Cott

  Thm Tham

  Thm ngi thn Tham tsnh

  Tham quan Tsm cn

  Than Than

  Thn th Snh thy

  Thng Dut

  Thng Dn

  Thng St ts

  Thng Chtt

  Thng 1 Dch dut

  Thng chp Lp duyt

  Thng Duyt ti

  Thng ging Chng duyt

  Thang my Tn thy

  Thng no ? K duyt ?

  Thng ny Na co dut

  Thng nhun Dun duyt'

  Thng sau H co dut

  Thng thiu Duyt su

  Thng trc Xong co dut

  Thnh cng Xng cng

  Thanh long Txng lng c

  Thnh Ph Sng sa

  Thnh ph Xa

  Thnh ph H Ch Minh W Cha Mng xa

  Thnh tch Xng chit

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 96

  Tho Txt

  Tho lun Th lun

  Tho lun Th lun

  Tho nguyn Tx dun

  Thao tc Tx chott

  Thp Thap

  Thp Ty

  Thp Chm Chm P thap

  Tht Chnh

  Tht bi Txch bi

  Tht c vt T lng tai

  Tht nghip Xch dp

  Thy ght! Cm sy !

  Th dc Thy tx

  Th dc thm m Kn m thy tx

  Th ln my bay Tng k ching

  Th no Tm dong

  Th tn dng Xuynh dng kht

  Thm Thm = C to

  Thm na Choi c

  Thm na khng Thm m

  Theo Cnh

  Th ( vy th ) Chu

  Th ra Dun li

  Th trng Sa txong

  Th x Xa

  Tha Cng

  Thch Chng dia

  Thin ng Thin thn

  Thin s Thn sa

  Thip mi Txng thip

  Thit b Txitt p

  Thit k Txitt cy

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 97

  Thit lp Kin lp

  Thiu n Chng chai

  Thiu s Xu xu

  Thm A sm

  Thnh Hng

  Thnh thong Ngu dn

  Tht Dc

  Tht b Ngu dc

  Tht d Dong dc

  Tht g Cy dc

  Tht heo Chua dc

  Tht hp Kun thu dc

  Th Tx

  Th Thu

  Th Xu

  Th h Ny suy l

  Th l Lun chun

  Th mc Tu mc l

  Tha thun Chip hp

  Thoi mi Xua phc

  Xua xc

  Thi Txuy

  Thi (Hi) Txu

  Thi gian X cal

  Thi gian Sa cal

  Thi gian hiu lc Du ho kh

  Thi li Chc fn

  Thi ni Tuyi xuy

  Thi quen Chp qual

  Thi tin Chc tsn

  Thi tit Thin hi

  Thi tit Thn hi

  Thm Hong

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 98

  Thng minh Txng mng

  Chng

  Thng thng Khng xong

  Thng tin Thng xun

  Thng tin c nhn Co dnh suynh xc

  Th Xong xia

  Thu (Ma thu ) Txu

  Th ( th ) Xia xm

  Thu ( thu vo ) Su

  Th ba Xng kh da

  Th by Xng kh lc

  Th cng nghip Su cng dp

  Th Xu t

  Thu dn ( thu dn nh ca ) Xu xp

  Thu c Su t

  Th gin Hng xng

  Th hai Xng kh dch

  Thu ht Khp dnh

  Th k Pi xua

  Th li Choi xia

  Xia Fl

  Th my ? Ly pai k = xng kh k ?

  Th nm Xng kh xi

  Thu nhp Xu xp

  Th qy Txuch np

  Th su Xng kh ngm.

  Thu thp Su xp

  Thu tin Xu li

  Thu tin Su tsn

  Th tn dng Suynh dng chong

  Th t Xng kh xm

  Th t Txia chuy

  Th tc Xu chc

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 99

  Th vin Th sua kun

  Thua Xua

  Thun kiu Xunh Khu

  Thun li Sunh l

  Thc dy H xnh

  Thc sng m Ngi d

  Thc s Chnh hy

  Thc tp Sch chp

  Thu Ch

  Thu VAT Chng chc xuyi

  Thu xe Ch ts

  Thuc ht Dng

  Thuc ty Xt dt

  Thng Sc

  Thng Chn

  Thng gia Song c

  Thng lng Shong long

  Thng mi Shong dp

  Thng nghip Son dp

  Thng thng Xa xa

  Thng trng Song txong

  Thng xt Dc txtt

  Thng yu Oi sc

  Thy S Suy sa

  Thy th Suy xu

  Thuyn Xun

  Thuyt trnh txnh xut

  T Sp dc

  T l xch P ly txec

  Tch thu Mt xu

  Tic Dil wi

  Tic ru Chu wi

  Tic tan Xal chk

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 100

  Tim Pu thu

  Tin Li = Txn

  Tin Fong pl

  Tin Anh Dng bong

  Tin b Chung b

  Tin cc Ngnh

  Tin chn Ti cha

  Tin c Thi chin

  Tin i loan Thi by

  Tin c M hc

  Tin Euro u Dun

  Tin gi C ngnh cha

  Tin giy Ngnh cha Tso piu

  Tin gi n Wi fn

  Tin gi i Wi fn

  Tin gi thp nht Chuyi ty tsun fn ngc

  Tin Hong Kong Cong cha

  Tin Hongkong Cong by

  Tin l Sn cha

  Tin li Fng bn

  Tin lng Snh syi

  Tin mt Ngnh cha

  Tin mnh gi nh Xy cha

  Tin Nga L bu

  Tin Nht Dch dun

  Tin Php Ft long

  Tin rch Ln ngnh cha

  Tin s Bbt sa

  Tin tht nghip Xch dp cm

  Tin tin Xn chuynh

  Tin Trung Quc Dnh Mnh By

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 101

  Tin xu H cha Ngnh chy

  Ting Cng

  Ting anh Dng Mnh

  Ting c Tc mnh

  Ting Hoa Thng W = W Dut

  Ting nht Dch mnh

  Ting Php Fat mnh

  Ting Ph Thng P Thngw

  Ting Vit Duyt Mnh

  Ting Vit Dut nm w

  Tip nhn Chip np

  Tip tn Dng bbnh

  Tip tn Dng bbnh

  Tip vin in thoi Tl w chip xil xng

  Tit kim Tsua tsc Cht km

  Tit kim tin Hn txn

  Tit mc Cht mc

  Tiu Wa chiu

  Triu Chu Txu Chu

  Tiu chy Th

  Tiu chun Pu chun

  Tiu hc Su ht

  Tm Wnh

  Tim sen Ling cha sm

  Tm vic lm Wnh d ch

  Tin ( tin tng) Sun

  Tin nhn Tun xun

  Tin tc Xu xc

  Tnh Sng

  Tnh to Xng

  Tinh thn Chng xnh

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 102

  Tivi Tn sa k

  T (Ti ) Wl

  T Chng

  T chc Ch chk

  l phi

  T giy Chuyng cha

  T yn Din w

  Ta lu Ch lu

  Toi nguyn Xm xng xa xng

  Ton b Txun p

  Tc Txc t

  Ti Hc

  Ti ( gia v ) Suyn thu

  Ti cng vy Ng t hy

  Ti hm qua Khm mn

  Ti nay Cm ml

  Ti nghip H ling

  Dm cng

  Toilet Txia s = Sy su cl

  Tokyo Tng Kng

  Tm H

  Tm kh H my

  Tng Chng

  Tng cng Chng cng

  Tng i Chng thi

  Tng gim c Chng kng l

  Tng v sinh Ti xu ch

  Tt hn ri H t la

  Tt nghip Pch dp

  TP H Ch Minh W Chia Mng xa

  Tr Ts

  Tra (Tra cu) Tx

  Tr gi Kn ca

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 103

  Tr gi (tin bc ) Wn ca = b ca

  Tr hoa cc Cc ph ts

  Tr li Thuy wn

  Tr li Tp

  Tr li Tap fc

  Tr sa trn chu Chnh chua ni ts

  Trai Nm

  Tri ( tri cy ) Co

  Tri (bn tri ) Ch

  Tri cam Tsng

  Tri cy Xng c

  Tri l Xuyt l = l

  Tri nhn Lng ngn

  Tri su ring Lu ln

  Tri sung m ph c

  Tri thm B l

  Trm Bc

  Trm ngn Sp mn

  Trm Triu Dc

  Trm xe la F ts chm

  Trn chu Chnh chua

  Trn nh Thin ph bl

  Trang Dp

  Trng (xi mng ) Ph

  Trang hong Chong wong

  Trang web Mng dp

  Trnh B

  Trnh ra B hi

  Tru Ngu

  Tru Ngu

  Tr Cha tu

  Tr Hu sng

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 104

  Tr Nun Lun

  Tr txa

  Tr em Sy l c

  Tr gi Mn tm

  Trn Song

  Trn lu Lu shong

  Tro P

  Tr hon Txa wol

  Tri thc Txia xc

  Triu Bc mn

  Tr chuyn Khng cy

  Tr li ln na Choi l co

  Tr l Tx lu

  Ch l

  Tr v Phn l

  Tri Thin

  Tri m u Dm thin

  Tri ma Lt dua

  Tri nng p Txng thin

  Tri sng Thn cong

  Tri tr gi Fn fng

  Trn Dun

  Trn Co

  Trn u Lng mi

  Beng mi

  Trong ( nc trong ) Txng

  Trong gc Cooc coc thu

  Trong hm Hong lyi thu

  Trong s h/ chng Hyi t cha chng

  Trng tm Chng xm

  Tr Cm

  Tr ma B dua

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 105

  Trc tip Chtt chp

  Trng gi Chung fng

  Trung Quc Chng Ct

  Trung tm thng mi Song txong

  Trung Vn Chng Mnh

  Trc Txn

  Trc Dua ch

  Trc ca Mn hu

  Trc Xn pi

  Trc khi . . . . . . Cha txin

  Trc thi hn Thy txn

  Trc tin Xu xn

  Trng Chong

  Trng hc Hoc ho

  Trng hp Chong hp

  Trng phng B chuyng

  Trng phng Pho chong

  Truyn tranh Cy chy xua

  T . . . . . n . . .. . . . Du . . . . . . . Tu . . . . . . .

  T chn kh trng Xu tc wn wy

  T in Txa tn

  T ng ha Cha tng fa

  T ng hng ha Fo wy

  T duy Txa wy

  T gic Cha ct

  T khi Cha txng

  T lnh Sut wy

  T liu Cha liu

  T mi Xng cha

  T nay v sau Txng cm da hu

  T nhin Cha dn

  T st Thitt quy

  Tu sa Xu txp

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 106

  T trng by Txua txong

  Tun l Ly bai = Xng kh

  Tc gin Ft nu

  Tc khc Chc hc

  Ti xch tay Xu thy ti

  Tng kinh Chng Knh

  Tui Xuy

  Ti Snh xn

  Ti sng Snh xn

  Tng ( gia v chm ) Choeng

  Tng , ng D wy = ca

  Tng en Hc choeng

  Tng i P cao

  Tng ht Txu xa

  Tng lai Chng li

  Tng t Lt chu choeng

  Tng thut Txng xut

  Tng x mui Suyn mi choeng

  Tuy rng Xuy dun

  Ty thn Txuy xnh

  Tuyn dng Chng ping

  T gi hi i Tuy wun luc

  U c U Ti L A

  i ( i qun o ) Thon

  c g c ny

  Un tc Tn pht

  Ung Dm

  Ung mt ly Dm fn bi

  Ung ru Dm chu

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 107

  Ung say Dm chuyi

  u i Du wy

  y nhim Wy thooc

  y nhim chi Wy thooc cha

  y nhim thu Wy thooc su

  y vin ban qun tr Tng xa

  V V thng mi

  Vch dnh cho ngi i b Pn m xin

  Vch ngi i b Bn m xi

  Vch ra Kht hi

  Vi Ly cha

  Vi Ly cha

  Vi lau bn Mat thi pu

  Vi thun Chong cnh thu

  Vn bng Mnh fng

  Vn bng tt nghip Bch dp mnh fng

  Vn Mnh thy

  Vn ng Wnh tng

  Vn ng vin Qunh tng dun

  Vn ha Mnh pha

  Vn kin Mnh kn

  Vn phng Mnh phn

  Vn phng i din Ti bl txuya

  Vn s khi u nan Mn xa h thu nn

  Vn s nh Mn xa dua dia

  Vn vn Tng tng

  Vng Wong cm

  Vng 18K Sy cm

  Vng 24K Chc cm

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 108

  Vng ty Sy cm

  Vng trng Bc cm

  Vng Y Chc cm

  Vo Dp

  Vo y Dp l

  Vo tic dp chk

  Vt t Txi lu

  Vy Tn khonh

  Vy th Cm chu

  Vay tin Thai fn Che tsn

  V Phn l

  V my bay K phiu

  V ri Fn ch l

  V s Txi piu

  Vt thng Shong hu

  V H bo

  V Dnh wy

  Vi c Dua tx

  V i Wy ti

  V i Wy ti

  Vi tnh Tn n

  V tr Wy chia

  Video Lc chon

  Vic lm Cng choc

  Vin (cc nh ) Np

  Vin th Dun sa

  Ving , thm Fong = Pai fong

  Vit X

  Vit ch X cha

  Vit li ln na Choi x co

  Vit Nam Duyt nm

  Vnh H Long H Lng Wn

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 109

  Vnh H long H lng wn

  Vinh hnh Wng hng

  Visa Txm ching

  Vitamin Wy th mnh

  V L p = Thai thi

  V Mch

  V c M tun tun

  V cng F song

  V duyn M lu

  V hiu M ho

  Vocabulary Xng cha

  Vn nc ngoi Ngi cha

  Vng cm thach Dc c

  V d nng Dong dua wi

  V sa Ngu ni c

  V tr Dua chu

  Va ( ci g va vn ) Ngm

  va ( ng t ) va (ng t ) dch bn (ng t) dch bn ( ng t )

  Va ( tnh t ) Va ( tnh t ) du (tnh t ) du (tnh t )

  Va mnh ( mc va ) Ngm xnh

  Va mi Ngm ngm

  Va mi Ching w

  Va ngon va r Ty sc

  Va ri Khu xn

  Va Mn dia

  Vui Hi xm

  Vui mng C hing

  Vui sng Fun h

  Vui v

  C hing

  Dya fai

  Fai loc

  Vng Tu Thu tul

  Vung Fon

 • T IN PHIN M TING QUNG CHO NGI VIT V3.0

  HENRY KHUU [email protected] Page 110

  Vt hn Txu ko

  Vt qua Co qun

  Vt b To

  Vt b lun To mi

  X Xa Dun

  X X

  X bng Hung cn

  Phn cn

  X hi S wui

  X hi