Click here to load reader

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

[Type text]
THI CHN HC SINH GII Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút. S 1
Câu 1 (4 im)
1. Hoàn thành s phn ng:
2. Hãy t chn mt hóa cht thích hp nhn bit các mui sau: NH4Cl; (NH4)2SO4; NaNO3;
MgCl2; FeCl2; FeCl3; Al(NO3)3. Vit các phng trình phn ng
Câu 2 (4 im)
1. Hn hp A gm Al2O3 , MgO, Fe3O4 ,CuO, cho lung khí H2 d i qua A nung nóng c
cht rn B. Hoà tan B vào dd NaOH d c dd C và cht rn D. Sc khí CO2 d vào dd C và hoà
tan D vào dd HNO3 loãng, d có khí NO duy nht bay ra.Vit phng trình hoá hc xy ra.
2. Trn 50 ml d HNO3 nng x mol/l vi 150 ml dd Ba(OH)2 0,2 M thu c dung dch A . Cho
qu tím vào dung dch A thy qu tím có màu xanh. Thêm t t 100ml dd HCl 0,1 M vào dung
dch A thy qu tím tr li màu tím . Tính nng x?
Câu 3 (4 im)
1. Hn hp X gm hai mui R2CO3 và RHCO3. Chia 48 gam X thành ba phn bng nhau:
- Phn mt tác dng hoàn toàn vi dung dch Ba(OH)2 d thu c 35,46 gam kt ta .
- Phn hai tác dng hoàn toàn vi dung dch BaCl2 d, thu c 7,88 gam kt ta .
- Phn ba tác dng ti a vi V ml dung dch KOH 2M.
Tính V và xác nh tên nguyên t R.
2. Nung hn hp gm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 mt thi gian, thu c hn hp rn X. Hòa
tan hoàn toàn X trong dung dch HCl d thu c 0,15 mol khí H2 và m gam mui. Tính m và hiu
sut phn ng nhit nhôm.
Câu 4 (4 im)
1. Hãy tính toán và trình bày cách pha ch 0,3 lít dung dch H2SO4 1,5M t dung dch H2SO4 98%
có khi lng riêng D = 1,84 (g/ml).
2. Có 1 oxit st cha rõ công thc. Chia a (g) oxit này làm 2 phn bng nhau.
- Cho 1 lung H2 d i qua phn 1 nung nóng sau phn ng thu c 1,96 (g) Fe.
- hoà tan phn 2 cn 105 ml dd HCl 1M.
Xác nh công thc oxit trên?
Câu 5 (4 im)
1. Hp th hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (ktc) vào dung dch cha 0,15 mol NaOH và 0,1 mol
Ba(OH)2, thu c m gam kt ta. Tính m.
Gia s Thành c www.daythem.edu.vn
[Type text]
2. Nung nóng hn hp bt X gm a mol Fe và b mol S trong khí tr, hiu sut phn ng bng 50%,
thu c hn hp rn Y. Cho Y vào dung dch HCl d, sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, thu
c hn hp khí Z có t khi so vi H2 bng 5. Tính t l a : b.
-------HT------
[Type text]
Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút
S 2
C + O2 + H2O D D ot
E + H2O
Fe + ?
2. Bng phng pháp hoá hc hãy phân bit các cht sau ây ng trong các l riêng bit :
a) Na2O, CaO, Al2O3, MgO (ch dùng thêm mt hoá cht).
b) Dung dch không màu sau: NaCl, Na2SO4, MgSO4, Al2(SO4)3 , BaCl2 ch dùng 1 oxit rn.
Câu 2 (4 im)
1. Trên bàn thí nghim có nhng cht rn màu trng là: Na2CO3, KHCO3, Na2SO3, CaCO3, BaSO4.
Mt hc sinh ã ly mt trong nhng cht trên bàn làm thí nghim, kt qu nh sau:
Thí nghim 1: Cho tác dng vi dung dch HCl thy thoát ra cht khí làm c nc vôi trong.
Thí nghim 2: Nung nóng cng thy khí thoát ra làm c nc vôi trong.
Thí nghim 3: Ly cht rn còn li sau khi nung thí nghim 2 cho tác dng vi dung dch
HCl cng thoát ra khí làm c nc vôi trong.
Em hãy cho bit hc sinh trên ã ly cht nào trên bàn làm thí nghim? Vit các phng trình hóa
hc xy ra?
2. Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam mt kim loi hóa tr II vào dung dch H2SO4 c nóng, lng khí sinh ra
c hp th ht bi 450 ml dung dch NaOH 0,2M thu c dung dch có cha 6,08 gam mui. Xác
nh kim loi trên?
Câu 3 (4 im)
1. Bng thc nghim ngi ta o c nc thi ca mt nhà máy có pH < 2.
a) Vi giá tr pH ó cho em bit iu gì?
b) Bit rng c 5 lit nc thi cn dùng 1 gam Ca(OH)2 trung hòa. Mt gi nhà máy thi ra
100 000 lít nc. Hãy tính khi lng vôi sng cn dùng trung hòa nc thi trong mi ngày.
2. Nêu và gii thích hin tng xy ra trong các thí nghim sau:
a) Cho mnh Cu vào dung dch H2SO4 loãng có sc khí oxi liên tc và cho mnh Cu vào dung
dch H2SO4 c nóng.
b) t mt lng P trong bình ng khí oxi, sau ó hòa tan sn phm vào nc thu c
dung dch A.
- Nh mt git dung dch phenolphtalein vào ng nghim cha 1ml dung dch NaOH c
dung dch B.
- Nh t t n d dung dch A vào dung dch B.
Gia s Thành c www.daythem.edu.vn
[Type text]
Câu 4 (4 im)
1. Cho 200 ml dd AlCl3 1M tác dng vi dd NaOH 0,5M, ta thu c mt kt ta keo. em sy khô
cân c 7,8g. Hãy tính VNaOH 0,5M ã dùng và CM các cht tan trong dd sau phn ng.
2. Hn hp X gm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau mt thi gian thu
c hn hp cht rn Y và hn hp khí Z. Cho toàn b Z vào dung dch Ca(OH)2 d, n phn ng
hoàn toàn, c 4 gam kt ta. Mt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dch H2SO4 c, nóng (d),
thu c 1,008 lít khí SO2 (ktc, sn phm kh duy nht) và dung dch cha 18 gam mui. Tính m.
Câu 5 (4 im)
1. Cho 200 ml dung dch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dch NaHCO3 0,1M, thu c dung dch
X và kt ta Y. Cho t t dung dch HCl 0,25M vào X n khi bt u có khí sinh ra thì ht V ml.
Bit các phn ng u xy ra hoàn toàn. Tính V.
2. Hn hp X gm hai kim loi kim và mt kim loi kim th. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X
vào nc, thu c dung dch Y và 537,6 ml khí H2 (ktc). Dung dch Z gm H2SO4 và HCl, trong
ó s mol ca HCl gp hai ln s mol ca H2SO4. Trung hòa dung dch Y bng dung dch Z to ra
m gam hn hp mui. Tính m.
-------HT------
[Type text]
THI CHN HC SINH GII Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút S 3
Câu 1 (4 im)
1. Hoàn thành s phn ng:
A 2O B dd NaOHC dd NaOHD dd HClB 2O
E 2H O F Cu CuB
Bit A là thành phn chính ca qung pirit
2. Vit các PTP ghi rõ iu kin nu có iu ch: FeSO4; Fe(NO3)3 t các nguyên liu chính
là FeS2, không khí và nc.
Câu 2 (4 im)
1. Fe ln Fe3O4; Al ln Al2O3; Mg ln MgO, Cu, Ag trong mt hn hp vn. Dung phng
pháp hóa hc hãy tách riêng Fe, Al, Mg, Cu, Ag ra khi hn hp dng n cht.
2. Hòa tan hoàn toàn 24 gam hn hp X gm MO, 2M(OH) và 3MCO (M là kim loi có hóa
tr không i) trong 100 gam dung dch 2 4H SO 39,2% thu c 1,12 lít khí (ktc) và dung
dch Y ch cha mt cht tan duy nht có nng 39,41%. Xác nh tên kim loi
Câu 3 (4 im)
1. Nhúng mt thanh st vào dung dch hn hp cha 0,02 mol 3AgNO và 0,05 mol 3 2Cu(NO ) .
Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, khi lng thanh st tng m gam (coi toàn b kim loi sinh
ra bám vào thanh st). Tính m.
2. Hòa tan hn hp X gm 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bng dung dch 2 4H SO loãng (d), thu
c dung dch Y. Cho dung dch NaOH d vào Y thu c kt ta Z. Nung Z trong không khí
n khi lng không i, c m gam cht rn. Bit các phn ng u xy ra hoàn toàn. Tính m.
Câu 4 (4 im)
1. Cho 29 gam hn hp gm Al, Cu và Ag tác dng va vi 950 ml dung dch HNO3 1,5M, thu
c dung dch cha m gam mui và 5,6 lít hn hp khí X (ktc) gm NO và N2O. T khi ca X
so vi H2 là 16,4. Tính m.
2. Hn hp X gm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và AgNO3. Thành phn % khi lng ca nit trong X là
11,864%. Có th iu ch c ti a bao nhiêu gam hn hp ba kim loi t 14,16 gam X?
Câu 5 (4 im)
1. luyn c 800 tn gang có hàm lng st 95% , cn dùng x tn qung manhetit cha 80%
Fe3O4 (còn li là tp cht không cha st). Bit rng lng st b hao ht trong quá trình sn xut là
1%. Tính x.
2. Cho hi nc i qua than nóng , thu c 15,68 lít hn hp khí X (ktc) gm CO, CO2 và H2.
Cho toàn b X tác dng ht vi CuO (d) nung nóng, thu c hn hp cht rn Y. Hòa tan toàn b
Y bng dung dch HNO3 (loãng, d) c 8,96 lít NO (sn phm kh duy nht, ktc). Tính phn
trm th tích mi khí trong hn hp X.
Gia s Thành c www.daythem.edu.vn
[Type text]
[Type text]
THI CHN HC SINH GII Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút S 4
Câu 1 (4 im)
1. Hoàn thành s phn ng:
2. Ch dùng thêm nc, hãy nhn bit 4 cht rn Na2O, Al2O3, Fe2O3, Al cha trong các l riêng bit.
Vit các phng trình phn ng xy ra.
Câu 2 (4 im)
1. Nêu hin tng và vit phng trình hóa hc xy ra.
a) Cho vào ng nghim mt ít bt CuO màu en, thêm 1-2ml dung dch HCl vào, lc nh.
b) Ngâm mt on dây ng trong dung dch bc nitrat.
c) Cho vào ng nghim 1ml dung dch H2SO4 loãng, nh vào 3 – 4 git dung dch BaCl2.
d) Nh vài git dung dch mui CuSO4 vào ng nghim ng 1 ml dung dch NaOH.
2. Tng s proton, notron và electron trong hai nguyên t kim loi A và B là 142, trong ó s ht
mang in nhiu hn không mang in là 42. S ht mang in ca nguyên t A nhiu hn nguyên t
B là 12.
a) Xác nh 2 kim loi A và B. Bit s hiu nguyên t ca mt s nguyên t: Na (Z=11), Mg
(Z=12); Al (Z = 13), K (Z = 19), Ca (Z = 20), Fe (Z = 26), Cu (Z = 29), Zn (Z = 30).
b) Vit các phng trình iu ch A t mui cacbonat ca A và B t mt oxit ca B.
Câu 3 (4 im)
1. Cho 0,42 gam hn hp bt Fe và Al vào 250 ml dung dch AgNO3 0,12M. Sau khi các phn ng
xy ra hoàn toàn, thu c dung dch X và 3,333 gam cht rn. Tính khi lng Fe trong hn hp ban
u.
2. Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol FeS2 trong 200 ml dung dch HNO3 4M, sn phm thu c gm dung
dch X và mt cht khí thoát ra. Dung dch X có th hòa tan ti a m gam Cu. Bit trong các quá trình
trên, sn phm kh duy nht ca N +5
u là NO. Tính m.
Câu 4 (4 im)
1. Dn lung khí CO i qua hn hp gm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau mt thi gian thu c cht
rn X và khí Y. Cho Y hp th hoàn toàn vào dung dch Ba(OH)2 d, thu c 29,55 gam kt ta.
Cht rn X phn ng vi dung dch HNO3 d thu c V lít khí NO (sn phm kh duy nht ktc).
Tính V.
2. Cho 400 ml dung dch E gm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dng vi 612 ml dung dch
NaOH 1M, sau khi các phn ng kt thúc thu c 8,424 gam kt ta. Mt khác, khi cho 400 ml E tác
dng vi dung dch BaCl2 (d) thì thu c 33,552 gam kt ta. Xác nh t l x : y.
Câu 5 (4 im)
1. Hp th hoàn toàn 2,24 lít CO2 (ktc) vào 100 ml dung dch gm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít ,
sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn thu c dung dch Y. Cho toàn b Y tác dng vi dung dch
BaCl2 (d), thu c 11,82 gam kt ta. Tính x.
Gia s Thành c www.daythem.edu.vn
[Type text]
2. Tính tan ca Na2SO4 10 0 C và nng phn trm ca dung dch bão hoà Na2SO4 nhit
này. Bit rng 10 0 C khi hoà tan 7,2g Na2SO4 vào 80g H2O thì c dung dch bão hoà Na2SO4.
-------HT------
THI CHN HC SINH GII Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút S 5
Câu 1 (4 im)
1. Hoàn thành s phn ng:
2. Ch dùng thêm mt thuc th, hãy trình bày cách nhn bit các dung dch mt nhãn sau ây:
NH4HSO4; Ba(OH)2; BaCl2; HCl; NaCl; H2SO4.
Câu 2 (4 im)
1. Nêu hin tng và vit phng trình hóa hc xy ra.
a) Cho CO2 d li chm qua dung dch nc vôi trong. Sau ó cho tip nc vôi trong vào
dung dch va thu c cho n d.
b) Cho KOH d tác dng vi dung dch FeCl2. Ly kt ta thu c lâu trong không khí.
2. Tính bán kính nguyên t gn úng ca Fe và ca Au 20 0 C, bit nhit ó khi lng riêng ca
st là 7,87 g/cm 3 và ca Au là 19,32 g/cm
3 vi gi thit trong tinh th Fe hay Au là nhng hình cu ch
chim 75% th tích, phn còn li là các khe trng gia các qu cu. Cho bit khi lng nguyên t ca
Fe là 55,85 vC và Au là 196,97 vC.
Câu 3 (4 im)
1. Cho m gam bt Zn vào 500 ml dung dch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn,
khi lng dung dch tng thêm 9,6 gam so vi khi lng dung dch ban u. Tính m.
2. Cho m gam bt Cu vào 400 ml dung dch AgNO3 0,2M, sau mt thi gian phn ng thu c 7,76
gam hn hp cht rn X và dung dch Y. Lc tách X, ri thêm 5,85 gam bt Zn vào Y, sau khi phn
ng xy ra hoàn toàn thu c 10,53 gam cht rn Z. Tính m.
Câu 4 (4 im)
1. Nung 2,23 gam hn hp X gm các kim loi Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau mt thi gian thu c
2,71 gam hn hp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dch HNO3 (d), thu c 0,672 lít khí NO (sn
phm kh duy nht, ktc). S mol HNO3 ã phn ng bng bao nhiêu?
2. 12 0 C có 1335g dung dch CuSO4 bão hoà. un nóng dung dch lên n 90
0 C. Hi phi thêm vào
dung dch bao nhiêu gam CuSO4 c dung dch bão hoà nhit này.
Bit 12 0 C, tan ca CuSO4 là 33,5 và 90
0 C là 80.
Câu 5 (4 im)
Hoà tan ht 4,68gam hn hp 2 mui ACO3, BCO3 bng dung dch H2SO4 loãng. Sau phn ng thu
c dung dch X và 1,12 lít khí CO2 (ktc).
Gia s Thành c www.daythem.edu.vn
[Type text]
1. Tính tng khi lng các mui to thành trong dung dch X.
2. Tìm các kim loi A, B và tính thành phn % khi lng ca mi mui trong hn hp ban u. Bit
t l s mol 3 3 : 2 :3ACO BCOn n , t l khi lng mol MA : MB= 3:5.
3. Cho toàn b lng khí CO2 thu c trên hp th vào 200ml dung dch Ba(OH)2. Tính nng
mol ca dung dch Ba(OH)2 thu c 1,97g kt ta
-------HT------
THI CHN HC SINH GII Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút S 6
Câu 1 (4 im)
1. Hoàn thành s phn ng:
2. Có 4 l không nhãn, mi l ng mt dung dch không màu sau: NaCl, NaOH, Na2SO4, Ba(OH)2.
Ch c dùng qu tím, làm th nào nhn bit dng dch ng trong mi l bng phng pháp hóa
hoc? Vit các phng trình hóa hc.
Câu 2 (4 im)
1. Trong s các cht sau ây, nhng cht nào có th phn ng c vi nhau? Vit phng trình phn
ng: NaOH, Fe2O3, K2SO4, CuCl2, CO2, Al, NH4Cl.
2. Hp cht A có công thc MXx , trong ó M chim 46,67% v khi lng. M là kim loi, X là phi
kim chu k 3. Trong ht nhân ca M có s notron nhiu hn s proton là 4; ca X có s notron bng
s proton. Tng s proton trong MXx là 58.
a) Xác nh tên, s khi ca M.
b) Vit cu hình e ca X. Nêu v trí ca nó trong bng h thng tun hoàn.
Câu 3 (4 im)
Cho 37,2 gam hn hp X gm: R, FeO, CuO (R là kim loi ch có hóa tr II, hidroxit ca R không có
tính l ng tính) vào 500 gam dung dch HCl 14,6 % (HCl dùng d), sau phn ng thu c dung dch
A, cht rn B nng 9,6 gam (ch cha mt kim loi) và 6,72 lít H2 (ktc). Cho dung dch A tác dng
vi dung dch KOH d, thu c kt ta D. Nung kt ta D trong không khí n khi lng không i
thu c 34 gam cht rn E gm hai oxit.
1. Tìm R.
2. Cho 12 gam kim loi R trên vào 1 lít dung dch MSO4, NSO4 (M, N là kim loi) có cùng nng
là 0,1M (Bit R ng trc M, M ng trc N trong dãy hot ng hóa hc) thu c cht rn C có
khi lng 19,2 gam. Cho C tác dng vi dung dch H2SO4 loãng d thì còn li mt kim loi không
tan có khi lng 6,4 gam. Xác nh 2 kim loi M và N.
Câu 4 (4 im)
1. Cho m gam bt st vào dung dch hn hp gm 0,15 mol CuSO4 và 0,2 mol HCl. Sau khi các phn
ng xy ra hoàn toàn, thu c 0,725m gam hn hp kim loi. Tính m.
2. 85 0 C có 1877g dung dch bão hoà CuSO4. Làm lnh dung dch xung còn 25
0 C. Hi có bao nhiêu
gam CuSO4.5H2O tách khi dung dch. Bit tan ca CuSO4 85 0 C là 87,7 và 25
0 C là 40.
[Type text]
1. Cho hn hp A gm Na, Al, Mg.
+ Cho m gam hn hp A vào nc d thì thu c 8,96 lít H2.
+ Cho m gam hn hp A vào NaOH d thì thu c 15,68 lít H2.
+ Cho m gam hn hp A vào HCl d thì thu c 26,88 lít H2.
Tìm m và % v khi lng mi kim loi trong hn hp.
2. Kh hoàn toàn m gam oxit MxOy cn va 17,92 lít khí CO (ktc), thu c a gam kim loi M.
Hòa tan ht a gam M bng dung dch H2SO4 c nóng (d), thu c 20,16 lít khí SO2 (sn phm kh
duy nht, ktc). Xác nh công thc oxit kim loi.
-------HT------
THI CHN HC SINH GII Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút S 7
Câu 1 (4 im)
1. Hoàn thành s phn ng:
2. Ch có nc và khí cacbonic làm th nào nhn bit c các cht rn sau: NaCl, Na2CO3,
CaCO3, BaCl2. Trình bày cách nhn bit mi cht và vit phng trình phn ng (nu có).
Câu 2 (4 im)
FeS + HCl khí A + …
Na2SO3 + HCl khí C + …
Cho các khí A, B, C tác dng vi nhau ôi mt. Vit các phng trình phn ng xy ra (ghi rõ iu
kin nu có).
2. Cho V lít CO2 ( ktc) hp th ht vào 350 ml dung dch Ba(OH)2 0,2M thy to thành 7,88 gam
kt ta. Tính V.
Câu 3 (4 im)
1. Mt loi phân supephotphat kép có cha 69,62% mui canxi ihirophotphat, còn li gm các cht
không cha photpho. dinh d ng ca loi phân lân này là
2. Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hn hp bt X gm FexOy và Cu bng dung dch H2SO4 c nóng (d).
Sau phn ng thu c 0,504 lít khí SO2 (sn phm kh duy nht, ktc) và dung dch cha 6,6 gam
hn hp mui sunfat. Xác nh phn trm khi lng mi cht trong X.
Câu 4 (4 im)
1. Trn 10,8g bt Al vi 34,8g bt Fe3O4 ri tin hành phn ng nhit nhôm trong iu kin không có
không khí. Hoà tan hoàn toàn hn hp rn sau phn ng bng dung dch H2SO4 loãng (d) thu c
10,752 lít khí H2 (ktc). Tính hiu sut ca phn ng nhit nhôm.
2. Phi hòa tan thêm bao nhiêu gam KOH nguyên cht vào 1200gam dung dch KOH 12 % có dung
dch 20%?
[Type text]
Có mt hn hp gm Cu, Mg, Al nng 10 gam.
+ Cho hn hp này tác dng vi dd HCl d, lc ly phn không tan, em un nóng hoàn toàn thu c
cht rn nng 8 gam.
+ Mc khác cho dung dch nc lc tác dng vi dd NaOH d thu c kt ta. un nóng kt ta thu
c 4 gam cht rn.
Tìm % khi lng mi kim loi có trong hn hp.
Oxi hóa hoàn toàn hn hp thu c cht rn A, mun hòa tan hoàn toàn A thì dùng bao nhiêu gam
H2SO4 49%
[Type text]
THI CHN HC SINH GII Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút S 8
Câu 1 (4 im)
2 4
4 4
(A) + (B) (C) + (D)+ (E) (C) + NaOH (F) + Na SO
(D) + KOH (G) + (H) (C) + KMnO + (B) (D) + MnSO + (H) + (E)
(G) + (I) (K) + (E)
(L) + (I) (N) + H (N) + Cl (K)2. Cho hn hp cht rn gm CuO, Cu, Fe, Al. Bng các phng pháp hóa hc, hãy chng t s có
mt ca các cht trong hn hp trên.
Câu 2 (4 im)
1. Tin hành các thí nghim sau:
a) Cho t t tng git dung dch HCl n d vào dung dch Na2CO3.
b) Cho t t tng git dung dch Na2CO3 vào dung dch HCl.
Nu hin tng và vit phng trình phn ng.
2. Hn hp A gm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO. Cho khí CO d qua A nung nóng c cht rn B. Hòa
tan B vào dung dch NaOH d c dung dch C và cht rn D. Cho dung dch HCl d vào dung dch
C. Hòa tan cht rn D vào dung dch HNO3 loãng (phn ng to khí NO). Vit các phng trình phn
ng xy ra.
Câu 3 (4 im)
Cho hn hp A gm FeCO3 và FeS2 tác dng vi dung dch HNO3 63%
(d =1,44 g/ml ) theo các phn ng sau:
FeCO3 + HNO3 mui X + CO2 + NO2 + H2O (1)
FeS2 + HNO3 mui X + H2SO4 + NO2 + H2O (2)
c hn hp khí B và dung dch C. Cho 425,1 2/ OBd . phn ng va ht vi các cht trong dung
dch C cn dùng 540 ml dung dch Ba(OH)2 0,2M. Lc ly kt ta, em nung n khi lng không
i thu c 7,568 gam cht rn ( BaSO4 coi nh không b nhit phân). Các phn ng xy ra hoàn
toàn.
1. X là mui gì? Hoàn thành các phng trình phn ng 1 và 2
2. Tính khi lng tng cht trong hn hp X?
3. Xác nh th tích dung dch HNO3 ã dùng
Câu 4 (4 im)
Nung mA gam hn hp A gm KMnO4 và KClO3 ta thu c cht rn A1và khí O2. Bit KClO3 b
phân hy hoàn toàn theo phn ng 2KClO3 2KCl + 3O2 còn KMnO4 phân hy mt phn theo phn
ng 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2.
Gia s Thành c www.daythem.edu.vn
[Type text]
Trong A1 có 0,894 gam KCl chim 8,132 % khi lng. Trn lng O2 thu c trên vi
không khí theo t l th tích VO2 : VKK = 1:3 trong mt bình kín ta c hn hp khí A2. Cho vào bình
0,528 gam cacbon ri t cháy ht cacbon thu c hn hp khí A3 gm 3 khí, trong ó CO2 chim
22,92% th tích. Bit không khí cha 80% N2 và 20% O2 v th tích.
1) Tính khi lng mA.
2) Tính % khi lng các cht trong hn hp A.
Câu 5 (4 im)
Hòa tan 55 gam hn hp Na2CO3 và Na2SO3 bng 500 ml dung dch H2SO4 1M (va ) ta thu c
hn hp khí A và dung dch cha mt mui trung hòa duy nht.
1) Cho hn hp khí A vào bình kín có mt ít bt xúc tác V2O5. Bm tip oxi vào bình ta thu
c hn hp khí B có t khi so vi hiro là 21,71. Tính s mol oxi ã bm vào bình.
2) Nung nóng bình mt thi gian ta thu c hn hp khí C có t khi vi hidro là 22,35.
Tính % th tích các khí có trong hn hp C.
-------HT------
[Type text]
Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút
S 9
Câu 1 (4 im)
1. Mt nguyên t X có tng s ht trong nguyên t bng 40, tng s ht mang in nhiu hn
s ht không mang in là 12. Xác nh tên ca nguyên t X.
Ly nguyên t X tìm c trên và thc hin chui s phn ng sau:
(1) X + HCl A + … (2) A + NaOH B + …
(3) B + NaOHd D + … (4) D + HCl + … B + …
(5) B 0tE + ... (6) E

X + …
Vit các phng trình phn ng hóa hc xy ra và ghi rõ iu kin phn ng (nu có).
2. Cho 5 dung dch gm: NaCl, Na2CO3, BaCl2, HCl và Na2SO4 cha trong các l riêng bit.
Không dùng thêm hóa cht nào khác, bng phng pháp hóa hc hãy phân bit các dung dch trên.
Câu 2 (4 im)
1. Hãy vit 4 phng trình phn ng hóa hc iu ch các cht sau:
a) Khí clo.
b) Khí sunfur.
2. Hn hp X gm CaCO3, Cu, Fe3O4. Nung nóng X (trong iu kin không có không khí) mt
thi gian thu c cht rn B và khí C. Cho khí C hp th vào dung dch NaOH, thu c dung dch
D. Dung dch D tác dng c vi dung dch BaCl2 và dung dch KOH. Hòa tan B vào nc d, thu
c dung dch E và cht rn F. Nu hòa tan F vào dung dch H2SO4 (c, nóng) d, thu c hn hp khí
G và dung dch H. Vit các phng trình phn ng hóa hc xy ra.
Câu 3 (4 im)
1. Nhit phân hoàn toàn 20 gam hn hp MgCO3, CaCO3 và BaCO3, thu c khí B. Cho khí B
hp th ht vào nc vôi trong, thu c 10 gam kt ta và dung dch C. un nóng dung dch C n
khi phn ng xy ra hoàn toàn, thu c thêm 6 gam kt ta. Hi phn trm khi lng ca MgCO3
nm trong khong nào?
2. Cho hn hp A dng bt gm Mg và Al. Ly 12,6 gam A tác dng va vi 300ml dung
dch hn hp HCl có nng C1(mol/l) và H2SO4 loãng có nng C2(mol/l). Bit C1= 2C2. Sau phn
ng, thu c dung dch B và 13,44 lít khí H2 (ktc). Xác nh C1, C2 và thành phn phn trm theo
khi lng mi kim loi trong hn hp A.
Câu 4 (4 im)
Hn hp A gm Mg và Fe có t l khi lng 5:3. Hn hp B gm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong ó s
mol FeO bng s mol Fe2O3. Hòa tan B bng dung dch HCl d, sau ó cho tip A vào ta thu c
dung dch C và V lít H2 ( ktc). Bit rng lúc ó có mt phn hidro kh ht mui FeCl3 thành FeCl2
theo phn ng 2FeCl3 + 2H 2FeCl2 + HCl.
Cho dung dch C tác dng vi NaOH d ri ly kt ta nung trong không khí ti khi lng
không i, c cht rn D. Lng hidro thoát ra trên (V lít) va tác dng ht vi D khi nung
nóng. Mt khác nu trn A vi B ban u ta c hn hp E.
1. Vit phng trình hoá hc ca các phn ng, tính % khi lng ca Mg, Fe trong hn hp E.
2. Lng hidro thoát ra ( V lít) kh c mt lng gp bao nhiêu ln các oxit có trong B.
Gia s Thành c www.daythem.edu.vn
[Type text]
Gi thit rng các phn ng xy ra hoàn toàn.
Câu 5 (4 im)
Mt hn hp gm 3 kim loi Na, Al và Fe.
Nu cho hn hp vào nc cho n khi phn ng xong thì thu c V lít khí.
Nu cho lng hn hp ó vào dung dch NaOH (d) n khi phn ng xong thu c 7
4 V lít khí.
Vi lng hn hp ó cho vào dung dch HCl (d) n khi phn ng xong thì thu c 9
4 V lít khí
1. Vit các phng trình phn ng xy ra.
2. Xác nh t l s mol các kim loi có trong hn hp? Bit rng khí thu c các trng
hp trên u iu kin chun.
-------HT------
[Type text]
Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút
S 10
Câu 1 (4 im)
1. T lu hunh, bt st, mui n, oxi, nc, các iu kin phn ng và xúc tác cn thit có . Hãy
vit các phng trình phn ng iu ch các mui : FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCl3, Na2S.
2. Có các oxit : CaO, Fe2O3, SO3. Vit phng trình phn ng xy ra (nu có) khi cho các oxit ó ln
lt tác dng vi : Nc, axit clohiric, natri hiroxit.
Câu 2 (4 im)
1. Nêu hin tng và vit các phng trình phn ng xy ra khi cho Ba kim loi vào các dung dch:
MgCl2, FeCl2, AlCl3, (NH4)2CO3.
2. Hn hp A gm KClO3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl nng 83,68 gam. Nhit phân hoàn
toàn A ta thu c cht rn B gm CaCl2, KCl và 17,472 lít khí O2 (ktc). Cho cht rn B tác dng vi
360 ml dung dch K2CO3 0,5M (va ) thu c kt ta C và dung dch D. Lng KCl trong dung
dch D nhiu gp 22
3 ln lng KCl có trong A. Tính % khi lng KClO3 có trong A.
Câu 3 (4 im)
1. Cho 61,2 gam hn hp X gm Cu và Fe3O4 tác dng vi dung dch HNO3 loãng, un nóng và
khuy u. Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, thu c 3,36 lít khí NO (sn phm kh duy nht,
ktc), dung dch Y và còn li 2,4 gam kim loi. Cô cn dung dch Y, thu c m gam mui khan.
Tính m.
2. Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam mt oxit st bng dung dch H2SO4 c, nóng thu c dung dch X
và 3,248 lít khí SO2 (sn phm kh duy nht, ktc). Cô cn dung dch X, thu c m gam mui
sunfat khan. Xác nh công thc oxit st và tính m.
Câu 4 (4 im)
1. Cho 2,24 gam bt st vào 200 ml dung dch cha hn hp gm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M.
Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, thu c dung dch X và m gam cht rn Y. Tính m.
2. Nung nóng m gam hn hp gm Al và Fe3O4 trong iu kin không có không khí. Sau khi phn ng
xy ra hoàn toàn, thu c hn hp rn X. Cho X tác dng vi dung dch NaOH (d) thu c dung
dch Y, cht rn Z và 3,36 lít khí H2 ( ktc). Sc khí CO2 (d) vào dung dch Y, thu c 39 gam kt
ta. Tính khi lng mi cht trong hn hp ban u.
Câu 5 (4 im)
1. Nhúng mt thanh st nng 100 gam vào 100 ml dung dch hn hp gm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3
0,2M. Sau mt thi gian ly thanh kim loi ra, ra sch làm khô cân c 101,72 gam (gi thit các
kim loi to thành u bám ht vào thanh st). Tính khi lng st ã phn ng.
2. Cho 100 ml dung dch KOH 1,5M vào 200 ml dung dch H3PO4 0,5M, thu c dung dch X. Cô
cn dung dch X, thu c hn hp gm các cht nào và khi lng bng bao nhiêu?
-------HT------
[Type text]
Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút
S 11
Câu 1 (4 im)
1. Có 4 gói bt trng ng: K2O, P2O5, CaO, MgO không ghi nhãn. Bng phng pháp hoá hc hãy
trình bày cách nhn bit 4 gói bt trên.
2. Khí O2 b ln SO2và CO2. Làm th nào thu c O2 tinh khit? Vit PTP.
Câu 2 (4 im)
1. Cho các cht: Na2O, SO2, N2O5, MgO, Fe3O4, Na2SO3, Cu, Fe. Vit PTP (nu có) vi:
a) Nc. b) Dung dch HCl. c) Dung dch NaOH.
2. Cho hn hp khí SO2 và O2 có t khi hi so vi H2 là 24. Nung nóng hn hp trên vi xúc tác thích
hp trong bình kín thì c hn hp mi có t khi hi so vi H2 là 30. Xác nh phn trm v th tích
ca mi khí trong hn hp trc và sau phn ng.
Câu 3 (4 im)
1. Hn hp X gm Al, Fe3O4 và CuO, trong ó oxi chim 25% khi lng hn hp. Cho 1,344 lít khí
CO (ktc) i qua m gam X nung nóng, sau mt thi gian thu c cht rn Y và hn hp khí Z có t
khi so vi H2 bng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dch HNO3 loãng (d), thu c dung dch
cha 3,08m gam mui và 0,896 lít khí NO ( ktc, là sn phm kh duy nht). Tính m.
2. Khi nh t t n d dung dch NaOH vào dung dch hn hp gm a mol HCl và b mol AlCl3, kt
qu thí nghim c biu din trên th sau :
Xác nh t l a : b.
Câu 4 (4 im)
1. Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hn hp gm FeCl2 và NaCl (có t l s mol tng ng là 1 : 2) vào
mt lng nc (d), thu c dung dch X. Cho dung dch AgNO3 (d) vào dung dch X, sau khi
phn ng xy ra hoàn toàn sinh ra m gam cht rn. Tính m.
2. Thc hin phn ng nhit nhôm hn hp gm Al và m gam hai oxit st trong khí tr, thu c hn
hp rn X. Cho X vào dung dch NaOH d, thu c dung dch Y, cht không tan Z và 0,672 lít khí
H2 ((ktc). Sc khí CO2 d vào Y, thu c 7,8 gam kt ta. Cho Z tan ht vào dung dch H2SO4, thu
c dung dch cha 15,6 gam mui sunfat và 2,464 lít khí SO2 ( ktc, là sn phn kh duy nht ca
H2SO4). Bit các phn ng xy ra hoàn toàn. Tính m.
Câu 5 (4 im) Hoà tan hoàn toàn 2,16 gam kim loi M trong 500 ml dung dch HNO3 0,6 M thu
c dung dch A (không cha mui NH4NO3) và 604,8 ml hn hp khí N2 và N2O ( ktc). T khi
hi ca hn hp khí này so vi H2 là 18,445. Mt khác, hoà tan hoàn toàn 7,038 gam Na kim loi vào
Gia s Thành c www.daythem.edu.vn
[Type text]
400 ml dung dch HCl x mol/l thu c khí H2 và dung dch E. Trn dung dch A vi dung dch E thu
c 2,34 gam kt ta.
1. Xác nh kim loi M.
2. Xác nh nng mol/l ca dung dch HCl ã dùng.
-------HT------
Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút
S 12
Câu 1 (4 im)
1. Dung dch NaOH có ln mu quì tím. Nh t t dd H2SO4 vào dd NaOH trên, màu ca quì tím có
s thay i nh th nào?
2. Dung dch Ca(OH)2 có cha a gam Ca(OH)2. Thi CO2 vào dung dch ó. Tìm gii hn khi lng
CO2 thi vào c ng thi 2 mui.
Câu 2 (4 im)
1. Tính khi lng SO3 cn hoà tan vào 400 ml dd H2SO4 19,6 % (D = 1,2 g/ml) c dung dch
mi có nng 49%?
2. Hoà tan 32,4g hn hp gm 1 kim loi hoá tr I và oxit ca nó trong nc ct c dd B. trung
hoà ht 1/10 dd B cn dùng 400ml dd H2SO4 0,15M. Xác nh kim loi trên và tính khi lng mi
cht trong hn hp ban u.
Câu 3 (4 im)
1. T 6,2 kg photpho iu ch c bao nhiêu lít dung dch H3PO4 2M (hiu sut toàn b quá trình
iu ch là 80%)?
2. Hn hp X gm Ba và Al. Cho m gam X vào nc d, sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, thu
c 8,96 lít khí H2 (ktc). Mt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X bng dung dch NaOH, thu c
15,68 lít khí H2 (ktc). Tính m.
Câu 4 (4 im)
1. Hn hp X gm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X nhit cao trong iu kin
không có không khí, thu c hn hp cht rn Y. Chia Y thành hai phn bng nhau. Phn mt tác
dng vi dung dch H2SO4 loãng (d), thu c 4a mol khí H2. Phn hai phn ng vi dung dch
NaOH d, thu c a mol khí H2. Bit các phn ng u xy ra hoàn toàn. Tính m.
2. Hn hp X gm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nc, thu c 1,12 lít
khí H2 (ktc) và dung dch Y, trong ó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hp th hoàn toàn 6,72 lít khí CO2
(ktc) vào Y, thu c m gam kt ta. Tính m.
Câu 5 (4 im)
1. Hòa tan hoàn toàn m gam Al bng dung dch HNO3 loãng, thu c 5,376 lít (ktc) hn hp khí X
gm N2, N2O và dung dch cha 8m gam mui. T khi ca X so vi H2 bng 18. Tính m.
2. Cho hn hp X gm 0,01 mol Al và a mol Fe vào dung dch AgNO3 n khi phn ng hoàn toàn,
thu c m gam cht rn Y và dung dch Z cha 3 cation kim loi. Cho Z phn ng vi dung dch
NaOH d trong iu kin không có không khí, thu c 1,97 gam kt ta T. Nung T trong không khí
n khi lng không i, thu c 1,6 gam cht rn ch cha mt cht duy nht. Tính m.
Gia s Thành c www.daythem.edu.vn
[Type text]
[Type text]
Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút
S 13
Câu 1 (4 im)
1. Cho hn hp A gm Al, Cu, Fe3O4 vào dung dch H2SO4 c, nóng d, thu c dung dch B, khí
SO2 thoát ra. Nu cho hn hp A vào dung dch HCl d thu c dung dch C, cht rn không tan D
và khí E. Cho dung dch NaOH d vào dung dch C thu c kt ta F. Nung F ngoài không khí n
khi lng không i thu c cht rn G, cho khí CO d qua G nung nóng n khi lng không i
thu c cht rn H. Xác nh các cht có trong B, C, D, E, F, G, H và vit các phng trình phn
ng xy ra.
2. Cho 5 dung dch không màu ng trong 5 bình mt nhãn gm: NaHSO4, NaCl, Mg(HCO3)2, Na2CO3,
Ba(HCO3)2. Không c dùng thêm hoá cht khác, hãy nêu phng pháp nhn bit các dung dch trên.
Câu 2 (4 im)
1. Cho 122,4g hn hp X gm Cu, Fe3O4 vào dung dch H2SO4 c, nóng thu c 10,08 lít SO2
(ktc), dung dch Y và còn li 4,8g kim loi. Cô cn dung dch Y thu c m gam mui khan. Tính m.
2. Cho 25,5 gam hn hp X gm CuO và Al2O3 tan hoàn toàn trong dung dch H2SO4 loãng, thu c
dung dch cha 57,9 gam mui. Tính phn trm khi lng mi cht trong hn hp X.
Câu 3 (4 im)
1. Hn hp X có khi lng 82,3 gam gm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl. Nhit phân hoàn toàn X
thu c 13,44 lít O2 (ktc), cht rn Y gm CaCl2 và KCl. Toàn b Y tác dng va vi 0,3 lít
dung dch K2CO3 1M thu c dung dch Z. Lng KCl trong Z nhiu gp 5 ln lng KCl trong X.
Tính phn trm khi lng KCl trong X.
2. Cho 500ml dung dch Ba (OH)2 0,1M vào V ml dung dch Al2(SO4)3 0,1M; sau khi các phn ng
kt thúc thu c 12,045 gam kt ta. Tính V.
Câu 4 (4 im)
1. Cho 12 gam hp kim ca bc vào dung dch HNO3 loãng (d), un nóng n phn ng hoàn toàn,
thu c dung dch có 8,5 gam AgNO3. Tính phn trm khi lng ca bc trong mu hp kim.
2. Hòa tan hoàn toàn 1,805 gam hn hp gm Fe và kim loi X vào bng dung dch HCl, thu c
1,064 lít khí H2. Mt khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 gam hn hp trên bng dung dch HNO3 loãng
(d), thu c 0,896 lít khí NO (sn phm kh duy nht). Bit các th tích khí u o iu kin tiêu
chun. Xác nh tên kim loi X.
Câu 5 (4 im)
1. Cho 16g hn hp X gm bt Mg, Fe vào 600 ml dung dch AgNO3 có nng C (mol/l), khuy u
hn hp phn ng xy ra hoàn toàn, thu c dung dch Y và 70,4g cht rn Z. Cho dung dch
NaOH d vào dung dch Y thu c kt ta, nung kt ta trong không khí nhit cao n khi lng
không i thu c 16g cht rn T. Vit các phng trình phn ng xy ra, tính khi lng tng kim
loi trong hn hp X và tính giá tr C.
2. Tin hành hai thí nghim:
Thí nghim 1: Cho 650ml dung dch NaOH 2M vào 400ml dung dch AlCl3 a(M) thì thu c 3b gam
kt ta.
Thí nghim 2: Cho 700ml dung dch NaOH 2M vào 400ml dung dch AlCl3 a(M) thì thu c 2b gam
kt ta.
[Type text]
Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút
S 14
Câu 1 (4 im)
1. Cho Na vào hai dung dch mui Al2(SO4)3 và CuSO4 thì thu c khí A; Dung dch B và kt ta C.
nung kt ta c cht rn D. Cho khí H2 d qua D nung nóng c cht rn E. Hòa tan E vào dung
dch HCl thì thy E tan mt phn.
Gii thích và vit phn ng cho minh ha các hin tng trên.
2. Ch dùng mt kim loi hãy nhn bit các dung dch sau: HCl, AgNO3, KCl, KOH, HNO3 c.
Câu 2 (4 im)
1. Hãy so sánh tính phi kim ca S, Si, P, F, Cl và gii thích vn tt.
2. Vit phng trình hóa hc nu có xy ra khi cho Cl2 ln lt tác dng vi dung dch KOH,
Fe(NO3)2
Câu 3 (4 im)
1. un nóng m gam hn hp Cu và Fe có t l khi lng tng ng 7 : 3 vi mt lng dung dch
HNO 3 . Khi các phn ng kt thúc, thu c 0,75m g cht rn, dung dch X và 5,6 lít hn hp khí
(ktc) gm NO và NO 2 (không có sn phm kh khác ca N
+5
gam. Tính m và khi lng mui tan trong X.
2. Hp th hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (ktc) vào 1 lít dung dch gm NaOH 0,025M và Ca(OH)2
0,0125M, thu c x gam kt ta. Tính x.
Câu 4 (4 im)
1. Chia hn hp X gm K, Al và Fe thành hai phn bng nhau.
- Cho phn 1 vào dung dch KOH (d) thu c 0,784 lít khí H2 (ktc).
- Cho phn 2 vào mt lng d H2O, thu c 0,448 lít khí H2 (ktc) và m gam hn hp kim loi Y.
Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dch HCl (d) thu c 0,56 lít khí H2 (ktc).
Tính hi lng (tính theo gam) ca K, Al, Fe trong mi phn ca hn hp X.
2. Cho 18,4 gam hn hp X gm Cu2S, CuS, FeS2 và FeS tác dng ht vi HNO3 (c nóng d) thu
c V lít khí ch có NO2 ( ktc, sn phm kh duy nht) và dung dch Y. Cho toàn b Y vào mt
lng d dung dch BaCl2, thu c 46,6 gam kt ta, còn khi cho toàn b Y tác dng vi dung dch
NH3 d thu c 10,7 gam kt ta. Tính V.
Câu 5 (4 im)
1. Hòa tan hoàn toàn m gam hn hp gm Na2O và Al2O3 vào nc thu c dung dch X trong sut.
Thêm t t dung dch HCl 1M vào X, khi ht 100 ml thì bt u xut hin kt ta; khi ht 300 ml hoc
700 ml thì u thu c a gam kt ta. Tính a và m.
Gia s Thành c www.daythem.edu.vn
[Type text]
2. Cho hn hp K2CO3 và NaHCO3 (t l mol 1 : 1) vào bình dung dch Ba(HCO3)2 thu c kt ta X
và dung dch Y. Thêm t t dung dch HCl 0,5M vào bình n khi không còn khí thoát ra thì ht 560
ml. Bit toàn b Y phn ng va vi 200 ml dung dch NaOH 1M. Tính khi lng kt ta X.
-------HT------
Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút
S 15
Câu 1 (4 im)
1. Khi cho hn hp Al và Fe dng bt tác dng vi dung dch CuSO4, khuy k phn ng xy ra
hoàn toàn, thu c dung dch ca 3 mui tan và cht kt ta. Vit các phng trình phn ng, cho
bit thành phn dung dch và kt ta gm nhng cht nào?
2. Không dùng thêm hoá cht khác hãy phân bit 5 l mt nhãn cha mt trong các dung dch sau:
(NH4)2SO4, Ba(NO3)2, K2SO4, NaOH, Fe(NO3)3 .
Câu 2 (4 im)
1. T các hoá cht: Mg, H2O, không khí, S. Hãy vit các phng trình phn ng iu ch 3 oxit, 2
axit, 2 mui.
2. Vit các phng trình phn ng thc hin dãy chuyn hoá sau:
Câu 3 (4 im)
1. Khi lng riêng ca canxi kim loi là 1,55 g/cm 3 . Gi thit rng, trong tinh th canxi các nguyên t
là nhng hình cu chim 74% th tích tinh th, phn còn li là khe rng. Tính bán kính nguyên t
canxi tính theo lí thuyt.
2. Cho 2,7 gam hn hp bt X gm Fe và Zn tác dng vi dung dch CuSO4. Sau mt thi gian, thu
c dung dch Y và 2,84 gam cht rn Z. Cho toàn b Z vào dung dch H2SO4 (loãng, d), sau khi
các phn ng kt thúc thì khi lng cht rn gim 0,28 g và dung dch thu c ch cha mt mui
duy nht. Tính hn trm khi lng mi cht trong X.
Câu 4 (4 im)
1. Hoà tan hn hp bt gm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung dch H2SO4 (loãng, rt d), sau
khi các phn ng kt thúc ch thu c dung dch X. Dung dch X làm mt màu va 100 ml dung
dch KMnO4 0,1M. Tính m.
2. Nung m gam hn hp X gm FeS và FeS2 trong mt bình kín cha không khí (gm 20% th tích O2
và 80% th tích N2) n khi các phn ng xy ra hoàn toàn, thu c mt cht rn duy nht và hn
hp khí Y có thành phn th tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn li là O2. Tính hn trm khi lng ca
FeS trong hn hp X.
Gia s Thành c www.daythem.edu.vn
[Type text]
Câu 5 (4 im)
Mt phi kim R to ra c 2 oxit A; B . Bit MA < MB . Hóa tr R trong A, B u có hóa tr chn. T
khi ca B i vi A là 1,5714 và phn trm khi lng ca oxi trong A là 57,14 %. Hãy xác nh
công thc phân t ca A và B.
- Làm th nào chuyn ht hn hp A, B thành A. Vit phng trình hóa hc minh ha.
- Sc 0,448 lít khí B o ktc vào 1 lít dung dch Ca(OH)2 aM thu c 0,5g kt ta. Tính a.
-------HT------
Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút
S 16
Câu 1 (4 im)
Cho bit hin tng và vit phng trình phn ng khi thc hin các thí nghim sau:
- Cho t t n d dung dch HCl vào dung dch NaAlO2
- Sc khí CO2 t t n d vào dung dch NaZnO2
- Cho t t n d dung dch AlCl3 vào dung dch NaOH
- Cho Na vào dung dch Al2(SO4)3
- Cho K vào dung dch FeSO4
- Hoà tan Fe3O4 vào dung dch H2SO4 loãng.
- Nung nóng Al vi Fe2O3 to ra hn hp Al2O3 và FexOy.
Câu 2 (4 im)
Na2SO3 + H2SO4 ( l ) Khí B
FeS + HCl Khí C
NH4HCO3 + NaOHd Khí D
Na2CO3 + H2SO4 ( l ) Khí E
a) Hoàn thành các PTHH và xác nh các khí A, B, C, D, E.
b) Cho A tác dng C, B tác dng vi dung dch A, B tác dung vi C, A tác dung dch NaOH iu
kin thng, E tác dng dung dch NaOH. Vit các PTHH xy ra.
2. Hãy xác nh công thc ca hp cht khí A bit:
- A là hp cht ca lu hunh cha 50% Oxi
- 1 gam khí A chim th tích 0,35 lít khí (ktc)
Câu 3 (4 im)
1. t cháy mt ít bt ng trong không khí mt thi gian ngn. Sau khi kt thúc phn ng thy khi
lng cht rn thu c tng lên 1
6 khi lng ca bt ng ban u. Hãy xác nh thành phn % theo
khi lng ca cht rn thu c sau khi un nóng
2. Cho 10,52 g hn hp 3 kim loi dng bt Mg, Al, Cu tác dng hoàn toàn vi oxi, thu c 17,4 g
hn hp oxit. Hi hoà tan va ht lng hn hp oxit ó cn dùng ít nht bao nhiêu ml dung dch
HCl 1,25M
Câu 4 (4 im) Cho hn hp bt X có khi lng 93,9 gam gm Fe3O4 và Al. Nung hn hp X trong
môi trng không có không khí, sau khi phn ng xy ra hoàn toàn c hn hp Y. Chia Y thành 2
phn có khi lng khác nhau.
Gia s Thành c www.daythem.edu.vn
[Type text]
- Phn 1: Tác dng vi dd NaOH d thu c 0,672 lít khí H2 ( ktc).
- Phn 2: Tác dng vi dd HCl d thu c 18,816 lít H2 (ktc).
Tính khi lng các cht trong hn hp ban u. Bit hiu sut t 100%.
Câu 5 (4 im) Cho dòng khí CO qua ng s ng 31,2 gam hn hp CuO và FeO nung nóng . Sau
thí nghim thu c cht rn A trong ng s. Khí i ra cho li t qua 1 lít dd Ba(OH)2 0,2M thy to
thành 29,55 gam kt ta.
1. Tính khi lng cht rn A.
2. Chia cht rn A thành 2 phn bng nhau:
- Hoà tan ht phn 1 bng dd HCl d thy thoát ra 0,56 lít H2( ktc).
- Hoà tan ht phn 2 bng dd H2SO4 c nóng thu c dung dch cha 2 mui trung hoà và V lít khí
SO2 (ktc). Tính V.
Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút
S 17
Câu 1 (5 im) Nêu hin tng xy ra, gii thích và vit PTHH minh ho khi:
1/ Sc t t n d CO2 vào dung dch nc vôi trong; dung dch NaAlO2.
2/ Cho t t dung dch axit HCl vào dung dch Na2CO3.
3/ Cho Na vào dung dch MgCl2, NH4Cl.
4/ Cho Na vào dung dch CuSO4, Cu(NO3)2.
5/ Cho Ba vào dung dch Na2CO3, (NH4)2CO3, Na2SO4.
6/ Cho Fe vào dung dch AgNO3 d
7/ Cho t t n d dung dch NaOH vào dung dch AlCl3, Al2(SO4)3.
8/ Cho Cu ( hoc Fe ) vào dung dch FeCl3.
9/ Cho t t n d bt Fe vào hn hp dung dch gm AgNO3 và Cu(NO3)2.
10/ Sc t t NH3 vào dung dch AlCl3
Câu 2 (5 im)
1. Hoàn thành s phn ng sau
2. t cacbon trong không khí nhit cao c hn hp A1. Cho A1 tác dng vi CuO nung nóng
c khí A2 và hn hp A3. Cho A2 tác dng vi dung dch Ca(OH)2 thì thu c kt ta A4 và dung
dch A5. Cho A5 tác dng vi Ca(OH)2 li thu c A4. Cho A3 tác dng vi H2SO4 c nóng thu c
khí B1 và dung dch B2. Cho B2 tác dng vi dung dch NaOH d c kt ta B3. Nung B3 n khi
lng không i c cht rn B4. Vit các PTHH xy ra và ch rõ : A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , B1 , B2 , B3 ,
B4 là cht gì
Câu 3 (3 im) Cho 43,6 g hn hp gm Al2O3 và FexOy tác dng va vi 0,5 ml dung dch HCl
4M. Cng lng hn hp ó tác dng vi 200 ml NaOH 2M c dung dch A và cht rn B. Ly B
nung trong khí CO d ti phn ng hoàn toàn thu c khi lng gam cht rn C
Gia s Thành c www.daythem.edu.vn
[Type text]
1. Hãy tìm công thc phân t ca oxit St
2. Xác nh khi lng gam cht rn C.
Câu 4 (3 im) Mt phi kim R to ra c 2 oxit A; B . Bit MA < MB . Hóa tr R trong A, B u có
hóa tr chn. T khi ca B i vi A là 1,5714 và phn trm khi lng ca oxi trong A là 57,14 %.
Hãy xác nh công thc phân t ca A và B.
- Làm th nào chuyn ht hn hp A, B thành A. Vit phng trình hóa hc minh ha.
- Sc 0.448 lít khí B o ktc vào 1 lít dung dch Ca(OH)2 aM thu c 0,5g kt ta. Tính a.
Câu 5 (4 im) Hòa tan 1,18 g hn hp A gm bt S và Al trong 375ml dung dch HCl 0,2M thu
c 0.762 lít khí o ktc và dung dch B.
1. Hãy xác nh nng mol các cht trong dung dch B. Coi th tích dung dch thay i không áng
k.
2. Nung nóng 3,54 hn hp A trên nhit cao trong bình kín không có oxi cho n khi phn ng
xong thu c cht rn C. Xác nh thành phn phn trm theo khi lng các cht trong cht rn C.
-------HT------
Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút
S 18
Câu 1 (4 im) 1. Bng phng pháp hóa hc hãy tách các kim loi sau ây ra khi hn hp bt gm: Cu, Fe, Al, Ag.
2. Có 5 mu kim loi Ba, Mg, Fe, Al, Ag nu ch dùng dung dch H2SO4 loãng có th nhn bit c
nhng kim loi nào. Vit các PTHH minh ho.
Câu 2 (4 im)
1. Hoàn thành s phn ng sau
Bit A là cht khí có mùi xc c trng và khi sc A vào dung dch CuCl2 có cht kt ta to thành.
2. Hn hp A gm Fe3O4, Al, Al2O3, Fe. Cho A tan trong dung dch NaOH d, thu c cht rn B,
dung dch C và khí D. Cho khí D d tác dng vi A nung nóng c cht rn A1. Dung dch C cho tác
dng vi dung dch H2SO4 loãng d c dung dch C1. Cht rn A1 tác dng vi dung dch H2SO4
c nóng (va ) thu c dung dch E và khí F. Cho E tác dng vi bt Fe d c dung dch H.
Vit các PTHH xy ra.
Câu 3 (4 im)
1. Cho oxit kim loi M cha 65,22% kim loi v khi lng. Không cn bit ó là kim loi nào, hãy
tính khi lng dung dch H2SO4 19,6% ti thiu cn dùng hoà tan va ht 15 g oxit ó
2. Cho 2,016g kim loi M có hoá tr không i tác dng ht vi oxi, thu c 2,784g cht rn. hãy xác
nh kim loi ó
[Type text]
Câu 4 (4 im) Có 2 chic cc trong mi chic cc có 50g dung dch mui nitrat ca mt kim loi
cha bit. Thêm vào cc th nht a (g) bt Zn, thêm vào cc th hai cng a (g) bt Mg, khuy k các
hn hp phn ng xy ra hoàn toàn. Sau khi kt thúc các phn ng em lc tách các kt ta t
mi cc, cân khi lng các kt ta ó, thy chúng khác nhau 0,164 g. em un nóng các kt ta ó
vi lng d HCl, thy trong c 2 trng hp u có gii phóng H2 và cui cùng còn li 0,864 g kim
loi không tan trong HCl d. Hãy xác nh mui nitrat kim loi và tính nng % ca dung dch mui
này
Câu 5 (4 im) Th mt viên bi st hình cu bán kính R vào 500 ml dung dch HCl nng CM sau
khi kt thúc phn ng thy bán kính viên bi còn li mt na. Nu cho viên bi st còn li này vào 117,6
gam dung dch H2SO4 5%. (Xem viên st còn li có khi lng không áng k so vi khi lng dung
dch H2SO4). Thì khi bi st tan ht dung dch H2SO4 có nng mi là 4%.
1. Tính bán kính R ca viên bi, bit khi lng riêng ca st là 7,9 gam/cm 3 . Viên bi b n mòn theo
mi hng nh nhau, = 3,14.
2. Tính CM dung dch HCl.
-------HT------
[Type text]
Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút
S 19
Câu 1 (4 im) Xác nh các cht t A1 n A11 và vit các phng trình phn ng sau:
A1 + A2 A3 + A4
A3 + A5 A6 + A7
A6 + A8 + A9 A10
A10 0t A11 + A8
A11 + A4 0t A1 + A8
Bit A3 là mui st Clorua, nu ly 1,27 gam A3 tác dng vi dd AgNO3 d thu c 2,87 gam kt
ta.
Câu 2 (4 im) 1. Không c dùng thêm mt hoá cht nào khác, hãy nhn bit 5 l b mt nhãn sau ây. KHCO3,
NaHSO4, Mg(HCO3)2 , Na2CO3, Ba(HCO3)2.
2. Hn hp A gm BaO, FeO, Al2O3. Hoà tan A trong lng nc d c dung dch D và phn
không tan B. Sc khí CO2 d vào D, phn ng to kt ta. Cho khí CO d i qua B nung nóng c
cht rn E. Cho E tác dng vi dung dch NaOH d thy tan mt phn và còn li cht rn G. Hoà tan
ht G trong lng d dung dch H2SO4 loãng. Vit các PTHH xy ra.
Câu 3 (4 im)
1. Dung dch A cha NaOH 4% và Ca(OH)2 3,7%. Phi cn bao nhiêu gam dung dch A trung hòa
hoàn toàn 119 ml dung dch HNO3 10% (D = 1,06g/ml).
2. Cho 2,13 gam hn hp X gm ba kim loi Mg, Cu và Al dng bt tác dng hoàn toàn vi
oxi thu c hn hp Y gm các oxit có khi lng 3,33 gam. Tính th tích dung dch HCl 2,0 M
va phn ng ht vi Y?
Câu 4 (4 im) Cho 13 gam hn hp A mt kim loi kim M và mt kim loi M
’ (hóa tr II) tan hoàn toàn vào nc
to thành dung dch B và 4,032 lít H2 ( ktc). Chia dung dch B làm 2 phn bng nhau :
Phn 1 : em cô cn thu c 8,12 gam cht rn X.
Phn 2 : Cho tác dng vi 400 ml dung dch HCl 0,35 mol/l (M) to ra kt ta Y.
1. Tìm kim loi M, M’. Tính s gam mi kim loi trong hn hp A.
2. Tính khi lng kt ta Y.
Câu 5 (4 im) Hoà tan 16,8 (gam) mt kim loi M vào dung dch HCl d thu c 6,72 lít khí H2 (
ktc).
1. Tìm kim loi M.
2. Hoà tan 25,2 (gam) kim loi M vào dung dch H2SO4 10% ( loãng), va . Sau khi kt thúc phn
ng thu c dung dch A. Làm lnh dung dch A thu c 55,6 (gam) mui sunfat kt tinh ngm
nc ca kim loi M tách ra và còn li dung dch mui sunfat bão hoà có nng 9,275%.
Tìm công thc ca mui sunfat ngm nc ca kim loi M.
Gia s Thành c www.daythem.edu.vn
[Type text]
Môn: Hóa hc – Lp 9
Thi gian làm bài: 150 phút
S 20
2. Hp cht to bi anion M
3+ và cation X
- có tng s ht các loi là 196 ht , trong ó s ht mang
in nhiu hn s ht không mang in là 60 ht . S khi ca X - nhiu hn s khi ca M
3+ là 8 .
Tng s ht trong X - nhiu hn trong M
3+ là16 ht. Xác nh v trí ca M và X trong h thng tun
hoàn?
Câu 2 (4 im) 1. Tách riêng N2, CO2 dng tinh khit ra khi hn hp: N2, CO, CO2, O2 và hi H2O.
2. Cht rn A màu xanh lam tan c trong nc to thành dung dch. Khi cho thêm NaOH vào dung
dch ó to ra kt ta B màu xanh lam . Khi nung nóng cht B b hoá en. Nu sau ó tip tc nung
nóng sn phm trong dòng khí H2 thì to ra cht rn C màu . Cht rn C tác dng vi mt axít vô c
m c to ra dung dch ca cht A ban u. Hãy cho bit A là cht nào. Vit tt c các PTHH xy ra.
Câu 3 (4 im) Cho 10 gam hn hp kim loi Al, Mg, Cu hòa tan bng dd HCl d thu c 8,96 dm 3
khí (ktc) và dd A, cht rn B, lc ly cht B em nung n khi lng không i thu c cht rn
cân nng 2,75 gam.
1. Tìm % v khi lng ca tng kim loi có trong hn hp ban u.
2. Tìm th tích dd HCl 0,5M cn dùng.
3. t cháy ht 10 gam hn hp trên. Tìm th tích oxi cn dùng.
Câu 4 (4 im) Hòa tan 20 gam hn hp Cu, Fe, Mg bng H2SO4 loãng to khí A, dd B và cht rn C.
Thêm NaOH d vào dd B, sc không khí n khi hoàn toàn thu c kt ta D, lc ly kt ta D em
nung n khi lng không i thu c cht rn E nng 24 gam. Ly cht rn C nung trong không
khí n khi lng không i thu c cht rn F nng 5 gam.
1. Xác nh A, B, C, D, E, F.
2. Tìm % khi lng ca mi kim loi trong hn hp ban u.
3. t cháy hoàn toàn 20 gam hn hp thì cn dung bao nhiêu lít không khí.
Câu 5 (4 im) Hn hp X gm ba kim loi Al, Fe, Cu.
Cho m gam hn hp X vào dung dch CuSO4 (d) sau khi phn ng xy ra hoàn toàn thu c 35,2 gam
kim loi. Nu cng hòa tan m gam hn hp X vào 500 ml dung dch HCl 2M n khi phn ng xy ra
hoàn toàn thu c 8,96 lít khí H2 (ktc), dung dch Y và a gam cht rn.
Gia s Thành c www.daythem.edu.vn
[Type text]
1. Vit các phng trình phn ng xy ra và tìm giá tr ca a.
2. Cho t t dung dch NaOH 2M vào dung dch Y và khuy u n khi thy bt u xut hin kt ta thì
dùng ht V1 lít dung dch NaOH 2M, tip tc cho tip dung dch NaOH vào n khi lng kt ta không
có s thay i na thì lng dung dch NaOH 2M ã dùng ht 600 ml. Tìm các giá tr m và V1.
-------HT------
MT S BÀI TP NÂNG CAO TRONG THI TUYN SINH I HC
Câu 1: Hn hp khí X gm N2 và H2 có t khi so vi He bng 1,8. un nóng X mt thi gian trong
bình kín (có bt Fe làm xúc tác), thu c hn hp khí Y có t khi so vi He bng 2. Tính hiu sut
ca phn ng tng hp NH3.
Câu 2: Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dch NaHCO3 nng a mol/l, thu c 2 lít dung dch X. Ly
1 lít dung dch X tác dng vi dung dch BaCl2 (d) thu c 11,82 gam kt ta. Mt khác, cho 1 lít dung
dch X vào dung dch CaCl2 (d) ri un nóng, sau khi kt thúc các phn ng thu c 7,0 gam kt ta.
Tính a, m.
Câu 3: Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nc c dung dch X. Nu cho 110 ml dung dch
KOH 2M vào X thì thu c 3a gam kt ta. Mt khác, nu cho 140 ml dung dch KOH 2M vào X thì
thu c 2a gam kt ta. Tính m.
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hn hp gm Na, K và Ba vào nc, thu c dung dch X và
2,688 lít khí H2 (ktc). Dung dch Y gm HCl và H2SO4, t l mol tng ng là 4 : 1. Trung hoà dung
dch X bi dung dch Y, tng khi lng các mui c to ra bng bao nhiêu ?
Câu 5: Nh t t tng git n ht 30 ml dung dch HCl 1M vào 100 ml dung dch cha Na2CO3
0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phn ng thu c s mol CO2 bng bao nhiêu?
Câu 6: Cho m gam hn hp bt X gm ba kim loi Zn, Cr, Sn có s mol bng nhau tác dng ht vi
lng d dung dch HCl loãng, nóng thu c dung dch Y và khí H2. Cô cn dung dch Y thu c
8,98 gam mui khan. Nu cho m gam hn hp X tác dng hoàn toàn vi O2 (d) to hn hp 3
oxit thì th tích khí O2 (ktc) phn ng bng bao nhiêu?.
Câu 7: Hòa tan ht m gam ZnSO4 vào nc c dung dch X. Cho 110ml dung dch KOH 2M vào
X, thu c a gam kt ta. Mt khác, nu cho 140 ml dung dch KOH 2M vào X thì cng thu c a
gam kt ta. Tính m.
Câu 8: Cho lung khí CO (d) i qua 9,1 gam hn hp gm CuO và Al2O3 nung nóng n khi phn
ng hoàn toàn, thu c 8,3 gam cht rn. Tính khi lng CuO có trong hn hp ban u.
Câu 9: Cho 3,68 gam hn hp gm Al và Zn tác dng vi mt lng va dung dchH2SO4 10%
thu c 2,24 lít khí H2 ( ktc). Tínhkhi lng dung dch thu c sau phn ng và nng các
cht tan trong dung dch sau phn ng.
Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bng dung dch HNO3 loãng (d), thu c dung dch X và
1,344 lít ( ktc) hn hp khí Y gm hai khí là N2O và N2. T khi ca hn hp khí Y so vi khí H2 là
18. Cô cn dung dch X, thu c m gam cht rn khan. Tính m.
Câu 11: Cho 3,024 gam mt kim loi M tan ht trong dung dch HNO3 loãng, thu c 940,8 ml khí
NxOy (sn phm kh duy nht, ktc) có t khi i vi H2 bng 22. Xác nh khí NxOy và kim loi
M.
[Type text]
Câu 12: Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dch HNO3 1M, n khi phn ng xy ra hoàn toàn, thu
c khí NO (sn phm kh duy nht) và dung dch X. Dung dch X có th hòa tan ti a m gam Cu.
Tính m.
Câu 13: Nguyên t ca nguyên t X có cu hình electron lp ngoài cùng là ns 2 np
4 . Trong hp cht khí
ca nguyên t X vi hirô, X chim 94,12% khi lng. Xác nh công thc oxit cao nht.
Câu 14: Dung dch X cha hn hp gm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nh t t tng git cho n
ht 200 ml dung dch HCl 1M vào 100 ml dung dch X, sinh ra V lít khí ( ktc). Tính V.
Câu 15: Cho 0,448 lít khí CO2 ( ktc) hp th ht vào 100 ml dung dch cha hn hp NaOH 0,06M
và Ba(OH)2 0,12M, thu c m gam kt ta. Tính m.
Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hn hp X gm Al và Sn bng dung dch HCl (d), thu c 5,6
lít H2( ktc). Th tích khí O2 ( ktc) cn phn ng hoàn toàn vi 14,6 gam hn hp X bng bao
nhiêu
Câu 17: Cho hn hp gm 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung dch cha 2 mol Cu 2+
và 1 mol Ag + n
khi các phn ng xy ra hoàn toàn, thu c mt dung dch cha 3 ion kim loi. Trong các giá tr sau
ây, giá tr nào ca x tha mãn trng hp trên?
A. 1,5 B. 1,8 C. 2,0 D. 1,2
Câu 18: Hn hp X gm Mg (0,10 mol), Al (0,04 mol) và Zn (0,15 mol). Cho X tác dng vi dung
dch HNO3 loãng (d), sau phn ng khi lng dung dch tng 13,23 gam. S mol HNO3 tham gia
phn ng bng bao nhiêu?
Câu 19: Dung dch X gm Al2(SO4)3 0,75M và H2SO4 0,75M. Cho V1 ml dung dch KOH 1M vào
100 ml dung dch X, thu c 3,9 gam kt ta. Mt khác, khi cho V2 ml dung dch KOH 1M vào 100
ml dung dch X cng thu c 3,9 gam kt ta. Bit các phn ng xy ra hoàn toàn. Xác nh t l V2:
V1.
Câu 20: Cho 115,3 gam hn hp hai mui MgCO3 và RCO3 vào dung dch H2SO4 loãng, thu c
4,48 lít khí CO2 (ktc), cht rn X và dung dch Y cha 12 gam mui. Nung X n khi lng không
i, thu c cht rn Z và 11,2 lít khí CO2 (ktc). Tính khi lng ca Z.
Câu 21: Cho m gam bt Fe vào 200 ml dung dch cha hai mui AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M,
sau mt thi gian thu c 3,84 gam hn hp kim loi và dung dch X. Cho 3,25 gam bt Zn vào dung
dch X, sau khi phn ng xy ra hoàn toàn, thu c 3,895 gam hn hp kim loi và dung dch Y.
Tính m.
Câu 22: Cho 46,8 gam hn hp CuO và Fe3O4 (t l mol 1:1) tan ht trong dung dch H2SO4 loãng,
va , thu c dung dch A. Cho m gam Mg vào A, sau khi phn ng kt thúc thu c dung dch
B. Thêm dung dch KOH d vào B c kt ta D. Nung D trong không khí n khi lng không
i, thu c 45,0 gam cht rn E. Tính m.
Câu 23: Hoà tan hoàn toàn 12,2 gam hn hp gm FeCl2 và NaCl (có t l s mol tng ng là 1 : 2)
vào mt lng nc d, thu c dung dch X. Cho dung dch AgNO3 d vào X, sau khi phn ng
xy ra hoàn toàn, thu c m gam cht rn. Tính m.
Câu 24: Cho 8,16 gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phn ng ht vi dung dch HNO3
loãng (dung dch Y), thu c 1,344 lít NO (ktc) và dung dch Z. Dung dch Z hòa tan ti a 5,04
gam Fe, sinh ra khí NO. Bit trong các phn ng, NO là sn phm kh duy nht ca N +5 . S mol
HNO3 có trong Y bng bao nhiêu?
Câu 25: Cho mt lng hn hp X gm Ba và Na vào 200 ml dung dch Y gm HCl 0,1M và CuCl2
0,1M. Kt thúc các phn ng, thu c 0,448 lít khí (ktc) và m gam kt ta. Tính m.
Gia s Thành c www.daythem.edu.vn
[Type text]
Câu 26: Hòa tan ht 0,54 gam Al trong 70 ml dung dch HCl 1M, thu c dung dch X. Cho 75 ml
dung dch NaOH 1M vào X, sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, thu c m gam kt ta. Tính m.
Câu 27: un nóng 48,2 gam hn hp X gm KMnO4 và KClO3, sau mt thi gian thu c 43,4 gam
hn hp cht rn Y. Cho Y tác dng hoàn toàn vi dung dch HCl c, sau phn ng thu c 15,12 lít
Cl2 (ktc) và dung dch gm MnCl2, KCl, HCl d. S mol HCl phn ng bng bao nhiêu?
Câu 28: Cho m gam Mg vào dung dch X gm 0,03 mol Zn(NO3)2 và 0,05 mol Cu(NO3)2, sau mt
thi gian thu c 5,25 gam kim loi và dung dch Y. Cho dung dch NaOH vào Y, khi lng kt ta
ln nht thu c là 6,67 gam. Tính m.
Câu 29: Hòa tan ht 14,8 gam hn hp Fe và Cu trong 126 gam dung dch HNO3 48%, thu c dung
dch X (không cha mui amoni). Cho X phn ng vi 400 ml dung dch hn hp NaOH 1M và KOH
0,5M, thu c kt ta Y và dung dch Z. Nung Y trong không khí n khi lng không i, thu
c 20 gam hn hp Fe2O3 và CuO. Cô cn Z, thu c hn hp cht rn khan T. Nung T n khi
lng không i, thu c 42,86 gam hn hp cht rn. Tính nng phn trm ca Fe(NO3)3 trong X
Câu 30: Sc khí CO2 vào V ml dung dch hn hp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. th biu din
khi lng kt ta theo s mol CO2 phn ng nh sau:
Tính V?
Câu 31: Hòa tan m gam hn hp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 và Fe3O4 (trong ó Fe3O4 chim 1/3 tng s
mol hn hp) vào dung dch HNO3 loãng (d), thu c 8,96 lít (ktc) hn hp khí gm CO2 và NO
(sn phm kh duy nht ca N+5) có t khi so vi H2 là 18,5. S mol HNO3 phn ng bng bao
nhiêu?