of 28/28
ĐỀ 1 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian: 150 phút Bài 1 : (3đ) a) Phân tích đa thức x 3 5x 2 + 8x 4 thành nhân tử b) Tìm giá trị nguyên của x để A M B biết A = 10x 2 7x 5 và B = 2x 3 . c) Cho x + y = 1 và x y 0 . Chứng minh rằng 3 3 2 2 2 0 1 1 3 x y x y y x xy Bài 2: (3đ) Giải các phương trình sau: a) (x 2 + x) 2 + 4(x 2 + x) = 12 b) 2003 6 2004 5 2005 4 2006 3 2007 2 2008 1 x x x x x x Bài 3: (2đ) Cho hình vuông ABCD; Trên tia đối tia BA lấy E, trên tia đối tia CB lấy F sao cho AE = CF a) Chứng minh EDF vuông cân b) Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD. Gọi I là trung điểm EF. Chứng minh O, C, I thẳng hàng. Bài 4 : (2)Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Các điểm D, E theo thứ tự di chuyển trên AB, AC sao cho BD = AE. Xác địnhvị trí điểm D, E sao cho: a/ DE có độ dài nhỏ nhất b/ Tứ giác BDEC có diện tích nhỏ nhất.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: TOÁN LỚP 8 … · ĐỀ 1 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: TOÁN LỚP 8 Thời gian: 150 phút Bài 1: (3đ) a)

 • View
  273

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: TOÁN LỚP 8 … · ĐỀ 1 ĐỀ THI HỌC SINH...

 • 1

  THI HC SINH GII CP HUYN

  MN: TON LP 8

  Thi gian: 150 pht

  Bi 1: (3) a) Phn tch a thc x3 5x

  2 + 8x 4 thnh nhn t

  b) Tm gi tr nguyn ca x A M B bit

  A = 10x2 7x 5 v B = 2x 3 .

  c) Cho x + y = 1 v x y 0 . Chng minh rng

  3 3 2 2

  20

  1 1 3

  x yx y

  y x x y

  Bi 2: (3) Gii cc phng trnh sau:

  a) (x2 + x)

  2 + 4(x

  2 + x) = 12

  b) 2003

  6

  2004

  5

  2005

  4

  2006

  3

  2007

  2

  2008

  1

  xxxxxx

  Bi 3: (2) Cho hnh vung ABCD; Trn tia i tia BA ly E, trn tia i tia CB ly F

  sao cho AE = CF

  a) Chng minhEDF vung cn b) Gi O l giao im ca 2 ng cho AC v BD. Gi I l trung im EF. Chng

  minh O, C, I thng hng.

  Bi 4: (2)Cho tam gic ABC vung cn ti A. Cc im D, E theo th t di chuyn trn

  AB, AC sao cho BD = AE. Xc nhv tr im D, E sao cho:

  a/ DE c di nh nht

  b/ T gic BDEC c din tch nh nht.

 • HD CHM

  Bi 1: (3 im)

  a) ( 0,75) x3 - 5x

  2 + 8x - 4 = x

  3 - 4x

  2 + 4x x

  2 + 4x 4

  (0,25)

  = x( x2 4x + 4) ( x

  2 4x + 4) (0,25)

  = ( x 1 ) ( x 2 ) 2 (0,25)

  b) (0,75) Xt 2A 10x 7x 5 75x 4B 2x 3 2x 3

  (0,25)

  Vi x Z th A M B khi 7

  2 3x Z 7 M ( 2x 3) (0,25)

  M (7) = 1;1; 7;7 x = 5; - 2; 2 ; 1 th A M B (0,25)

  c) (1,5) Bin i 3 3

  x y

  y 1 x 1

  =

  4 4

  3 3

  x x y y

  (y 1)(x 1)

  = 4 4

  2 2

  x y (x y)

  xy(y y 1)(x x 1)

  ( do x + y = 1 y - 1= -x v x - 1= - y) (0,25)

  = 2 2

  2 2 2 2 2 2

  x y x y x y (x y)

  xy(x y y x y yx xy y x x 1)

  (0,25)

  = 2 2

  2 2 2 2

  x y (x y 1)

  xy x y xy(x y) x y xy 2

  (0,25)

  = 2 2

  2 2 2

  x y (x x y y)

  xy x y (x y) 2

  = 2 2

  x y x(x 1) y(y 1)

  xy(x y 3)

  (0,25)

  = 2 2

  x y x( y) y( x)

  xy(x y 3)

  =

  2 2

  x y ( 2xy)

  xy(x y 3)

  (0,25)

  = 2 2

  2(x y)

  x y 3

  Suy ra iu cn chng minh (0,25)

  Bi 2: (3 )a) (1,25)

  (x2 + x )

  2 + 4(x

  2 + x) = 12 t y = x

  2 + x

  y2 + 4y - 12 = 0 y

  2 + 6y - 2y -12 = 0 (0,25)

  (y + 6)(y - 2) = 0 y = - 6; y = 2 (0,25)

  * x2 + x = - 6 v nghim v x

  2 + x + 6 > 0 vi mi x (0,25)

  * x2 + x = 2 x

  2 + x - 2 = 0 x

  2 + 2x - x - 2 = 0 (0,25)

  x(x + 2) (x + 2) = 0 (x + 2)(x - 1) = 0 x = - 2; x = 1 (0,25)

  Vy nghim ca phng trnh x = - 2 ; x =1

  b) (1,75) x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 62008 2007 2006 2005 2004 2003

  x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

  2008 2007 2006 2005 2004 2003

  2003

  2009

  2004

  2009

  2005

  2009

  2006

  2009

  2007

  2009

  2008

  2009

  xxxxxx x 2009 x 2009 x 2009 x 2009 x 2009 x 2009 02008 2007 2006 2005 2004 2003

  (0,25)

 • 0)2003

  1

  2004

  1

  2005

  1

  2006

  1

  2007

  1

  2008

  1)(2009( x (0,5) V

  1 1

  2008 2005 ;

  1 1

  2007 2004 ;

  1 1

  2006 2003

  Do : 02003

  1

  2004

  1

  2005

  1

  2006

  1

  2007

  1

  2008

  1 (0,25) Vy x + 2009 = 0 x = -2009

  Bi 3: (2 im) a) (1)

  Chng minh EDF vung cn

  Ta c ADE =CDF (c.g.c) EDF cn ti D

  Mt khc: ADE =CDF (c.g.c) 1 2

  E F

  M 1 2 1

  E E F = 900

  2 2 1 F E F = 90

  0

  EDF= 900. VyEDF vung cn

  b) (1) Chng minh O, C, I thng

  Theo tnh cht ng cho hnh vung CO l trung trc BD

  MEDF vung cn DI =1

  2EF

  Tng t BI =1

  2EF DI = BI

  I thuc dng trung trc ca DB I thuc ng thng CO

  Hay O, C, I thng hng

  Bi 4: (2 im)

  a) (1)

  DE c di nh nht

  t AB = AC = a khng i; AE = BD = x (0 < x < a)

  p dng nh l Pitago vi ADE vung ti A c: DE

  2 = AD

  2 + AE

  2 = (a x)

  2 + x

  2 = 2x

  2 2ax + a

  2 = 2(x

  2 ax) a

  2 (0,25)

  = 2(x 2a

  4)

  2 +

  2a

  2

  2a

  2 (0,25)

  Ta c DE nh nht DE2 nh nht x =

  a

  2 (0,25)

  BD = AE =a

  2 D, E l trung im AB, AC (0,25)

  b) (1)

  T gic BDEC c din tch nh nht.

  Ta c: SADE =1

  2AD.AE =

  1

  2AD.BD =

  1

  2AD(AB AD)=

  1

  2(AD

  2 AB.AD) (0,25)

  A

  B

  E I

  D

  C

  O

  F

  2 1

  1 2

  A

  D

  B

  C

  E

 • = 1

  2(AD

  2 2

  AB

  2.AD +

  2AB

  4) +

  2AB

  8 =

  1

  2(AD

  AB

  4)

  2 +

  2AB

  2

  2AB

  8 (0,25)

  Vy SBDEC = SABC SADE 2AB

  2

  2AB

  8 =

  3

  8AB

  2 khng i (0,25)

  Do min SBDEC =3

  8AB

  2 khi D, E ln lt l trung im AB, AC (0,25)

  2

  THI HC SINH GII CP HUYN

  MN: TON LP 8

  Thi gian: 150 pht

  Bi 1: Phn tch a thc thnh nhn t:

  a) x2 y2 5x + 5y

  b) 2x2 5x 7

  Bi 2: Tm a thc A, bit rng:

  x

  A

  x

  x

  2

  1642

  2

  Bi 3: Cho phn thc: xx

  x

  22

  552

  a) Tm iu kin ca x gi tr ca phn thc c xc nh.

  b) Tm gi tr ca x gi tr ca phn thc bng 1.

  Bi 4: a) Gii phng trnh : )2(

  21

  2

  2

  xxxx

  x

  b) Gii bt phng trnh: (x-3)(x+3) < (x=2)2 + 3

  Bi 5: Gii bi ton sau bng cch lp phng trnh:

  Mt t sn xut lp k hoch sn xut, mi ngy sn xut c 50 sn

  phm. Khi thc hin, mi ngy t sn xut c 57 sn phm. Do hon

  thnh trc k hoch mt ngy v cn vt mc 13 sn phm. Hi theo k hoch t

  phi sn xut bao nhiu sn phm v thc hin trong bao nhiu ngy.

 • Bi 6: Cho ABC vung ti A, c AB = 15 cm, AC = 20 cm. K ng cao AH v

  trung tuyn AM.

  a) Chng minh ABC ~ HBA

  b) Tnh : BC; AH; BH; CH ?

  c) Tnh din tch AHM ?

 • BIU IM - P N

  p n Biu

  im

  Bi 1: Phn tch a thc thnh nhn t:

  a) x2 y

  2 5x + 5y = (x

  2 y

  2) (5x 5y) = (x + y) (x y) 5(x y)

  = (x - y) (x + y 5) (1 im)

  b) 2x2 5x 7 = 2x

  2 + 2x 7x 7 = (2x

  2 + 2x) (7x + 7) = 2x(x +1)

  7(x + 1)

  = (x + 1)(2x 7). (1 im)

  Bi 2: Tm A (1 im)

  A =

  84)2(4)2(

  )2(2).2(2.

  )2(

  )42)(42(

  2

  4)2[(

  2

  164(2

  22

  2

  2

  xx

  xx

  xxx

  xx

  xxx

  xx

  xx

  xx

  xx

  Bi 3: (2 im)

  a) 2x2 + 2x = 2x(x + 1) 0

  2x 0 v x + 1 0

  x 0 v x -1 (1 im)

  b) Rt gn:

  xxx

  x

  xx

  x

  2

  5

  )1(2

  )1(5

  22

  552

  (0,5 im)

  2

  5251

  2

  5 xx

  x (0,25 im)

  V 2

  5 tho mn iu kin ca hai tam gic nn

  2

  5x (0,25 im)

  Bi 4: a) iu kin xc nh: x 0; x 2

  - Gii: )2(

  2

  )2(

  2) -(x -2)x(x

  xxxxx

  2 + 2x x +2 = 2;

  x= 0 (loi) hoc x = - 1. Vy S = 1

  b) x2 9 < x

  2 + 4x + 7

  x2 x

  2 4x < 7 + 9 - 4x < 16 x> - 4

  Vy nghim ca phng trnh l x > - 4

  1

  1

  Bi 5: Gi s ngy t d nh sn xut l : x ngy

  iu kin: x nguyn dng v x > 1

  Vy s ngy t thc hin l: x- 1 (ngy)

  - S sn phm lm theo k hoch l: 50x (sn phm)

  - S sn phm thc hin l: 57 (x-1) (sn phm)

  0,5

  0,5

 • Theo bi ta c phng trnh: 57 (x-1) - 50x = 13

  57x 57 50x = 13

  7x = 70

  x = 10 (tho mn iu kin)

  Vy: s ngy d nh sn xut l 10 ngy.

  S sn phm phi sn xut theo k hoch l: 50 . 10 = 500 (sn phm)

  0,5

  0,5

  1

  Bi 6: a) Xt ABC v HBA, c:

  Gc A = gc H = 900; c gc B chung

  ABC ~ HBA ( gc. gc)

  b) p dng pitago trong vung ABC

  ta c : BC = 22 ACAB = 22 2015 = 625= 25 (cm)

  v ABC ~ HBA nn 15

  252015

  HAHBhay

  BA

  BC

  HA

  AC

  HB

  AB

  AH = 1225

  05.20 (cm)

  BH = 925

  15.15 (cm)

  HC = BC BH = 25 9 = 16 (cm)

  c) HM = BM BH = )(5,392

  25

  2cmBH

  BC

  SAHM = 2

  1AH . HM =

  2

  1. 12. 3,5 = 21 (cm

  2)

  - V ng hnh: A

  B H M C

  1

  1

  1

  1

  1

  1

 • 3

  THI HC SINH GII CP HUYN

  MN: TON LP 8

  Thi gian: 150 pht

  Bi 1(3 im): Tm x bit:

  a) x2 4x + 4 = 25

  b) 41004

  1x

  1986

  21x

  1990

  17x

  c) 4x 12.2

  x + 32 = 0

  Bi 2 (1,5 im): Cho x, y, z i mt khc nhau v 0z

  1

  y

  1

  x

  1 .

  Tnh gi tr ca biu thc: xy2z

  xy

  xz2y

  xz

  yz2x

  yzA

  222

  Bi 3 (1,5 im): Tm tt c cc s chnh phng gm 4 ch s bit rng khi ta thm 1

  n v vo ch s hng nghn , thm 3 n v vo ch s hng trm, thm 5 n v vo

  ch s hng chc, thm 3 n v vo ch s hng n v , ta vn c mt s chnh

  phng.

  Bi 4 (4 im): Cho tam gic ABC nhn, cc ng cao AA, BB, CC, H l trc tm.

  a) Tnh tng 'CC

  'HC

  'BB

  'HB

  'AA

  'HA

  b) Gi AI l phn gic ca tam gic ABC; IM, IN th t l phn gic ca gc AIC v gc

  AIB. Chng minh rng: AN.BI.CM = BN.IC.AM.

  c) Chng minh rng: 4'CC'BB'AA

  )CABCAB(222

  2

  .

 • P N

  Bi 1(3 im): a) Tnh ng x = 7; x = -3 ( 1 im )

  b) Tnh ng x = 2007 ( 1 im )

  c) 4x 12.2

  x +32 = 0 2

  x.2

  x 4.2

  x 8.2

  x + 4.8 = 0 ( 0,25im )

  2x(2

  x 4) 8(2

  x 4) = 0 (2

  x 8)(2

  x 4) = 0 ( 0,25im )

  (2x 2

  3)(2

  x 2

  2) = 0 2

  x 2

  3 = 0 hoc 2

  x 2

  2 = 0 ( 0,25im )

  2x = 2

  3 hoc 2

  x = 2

  2 x = 3; x = 2 ( 0,25im )

  Bi 2(1,5 im):

  0z

  1

  y

  1

  x

  1 0xzyzxy0

  xyz

  xzyzxy

  yz = xyxz ( 0,25im )

  x2+2yz = x

  2+yzxyxz = x(xy)z(xy) = (xy)(xz) ( 0,25im )

  Tng t: y2+2xz = (yx)(yz) ; z

  2+2xy = (zx)(zy) ( 0,25im )

  Do :)yz)(xz(

  xy

  )zy)(xy(

  xz

  )zx)(yx(

  yzA

  ( 0,25im )

  Tnh ng A = 1 ( 0,5 im )

  Bi 3(1,5 im):

  Gi abcd l s phi tm a, b, c, d N, 090 a,d,c,b,a (0,25im)

  Ta c: 2kabcd

  2m)3d)(5c)(3b)(1a(

  2kabcd

  2m1353abcd (0,25im)

  Do : m2k

  2 = 1353

  (m+k)(mk) = 123.11= 41. 33 ( k+m < 200 ) (0,25im)

  m+k = 123 m+k = 41

  mk = 11 mk = 33

  m = 67 m = 37

  k = 56 k = 4 (0,25im)

  Kt lun ng abcd = 3136 (0,25im)

  vi k, mN, 100mk31 (0,25im)

  hoc

  hoc

 • Bi 4 (4 im):

  V hnh ng (0,25im)

  a) 'AA

  'HA

  BC'.AA.2

  1

  BC'.HA.2

  1

  S

  S

  ABC

  HBC ; (0,25im)

  Tng t: 'CC

  'HC

  S

  S

  ABC

  HAB ; 'BB

  'HB

  S

  S

  ABC

  HAC (0,25im)

  1S

  S

  S

  S

  S

  S

  'CC

  'HC

  'BB

  'HB

  'AA

  'HA

  ABC

  HAC

  ABC

  HAB

  ABC

  HBC (0,25im)

  b) p dng tnh cht phn gic vo cc tam gic ABC, ABI, AIC:

  AI

  IC

  MA

  CM;

  BI

  AI

  NB

  AN;

  AC

  AB

  IC

  BI (0,5im )

  AM.IC.BNCM.AN.BI

  1BI

  IC.

  AC

  AB

  AI

  IC.

  BI

  AI.

  AC

  AB

  MA

  CM.

  NB

  AN.

  IC

  BI

  c)V Cx CC. Gi D l im i xng ca A qua Cx (0,25im)

  -Chng minh c gc BAD vung, CD = AC, AD = 2CC (0,25im)

  - Xt 3 im B, C, D ta c: BD BC + CD (0,25im)

  -BAD vung ti A nn: AB2+AD

  2 = BD

  2

  AB2 + AD

  2 (BC+CD)

  2 (0,25im)

  AB2 + 4CC

  2 (BC+AC)

  2

  4CC2 (BC+AC)

  2 AB

  2

  Tng t: 4AA2 (AB+AC)

  2 BC

  2

  4BB2 (AB+BC)

  2 AC

  2 (0,25im)

  -Chng minh c : 4(AA2 + BB

  2 + CC

  2) (AB+BC+AC)

  2

  4'CC'BB'AA

  )CABCAB(222

  2

  (0,25im)

  (ng thc xy ra BC = AC, AC = AB, AB = BC AB = AC =BC

  ABC u)

  (0,5im )

  (0,5im )

  B

  A

  CI

  BH

  N

  x

  A

  C

  M

  D

  B

  A

  CI

  BH

  N

  x

  A

  C

  M

  D

 • 4

  THI HC SINH GII CP HUYN

  MN: TON LP 8

  Thi gian: 150 pht

  Cu 1: (4,0 im)

  Phn tch cc a thc sau thnh nhn t :

  a) 3x2 7x + 2; b) a(x

  2 + 1) x(a

  2 + 1).

  Cu 2: (5,0 im)

  Cho biu thc :

  2 2

  2 2 3

  2 4 2 3( ) : ( )2 4 2 2

  x x x x xA

  x x x x x

  a) Tm KX ri rt gn biu thc A ?

  b) Tm gi tr ca x A > 0?

  c) Tnh gi tr ca A trong trng hp : |x - 7| = 4.

  Cu 3: (5,0 im)

  a) Tm x,y,z tha mn phng trnh sau :

  9x2 + y

  2 + 2z

  2 18x + 4z - 6y + 20 = 0.

  b) Cho 1x y z

  a b c v 0

  a b c

  x y z . Chng minh rng :

  2 2 2

  2 2 21

  x y z

  a b c .

  Cu 4: (6,0 im)

  Cho hnh bnh hnh ABCD c ng cho AC ln hn ng cho BD. Gi E, F ln

  lt l hnh chiu ca B v D xung ng thng AC. Gi H v K ln lt l hnh chiu

  ca C xung ng thng AB v AD.

  a) T gic BEDF l hnh g ? Hy chng minh iu ?

  b) Chng minh rng : CH.CD = CB.CK

  c) Chng minh rng : AB.AH + AD.AK = AC2.

 • HNG DN CHM THI

  Ni dung p n im

  Bi 1

  a 2,0

  3x2 7x + 2 = 3x

  2 6x x + 2 = 1,0

  = 3x(x -2) (x - 2) 0,5

  = (x - 2)(3x - 1). 0,5

  b 2,0

  a(x2 + 1) x(a

  2 + 1) = ax

  2 + a a

  2x x = 1,0

  = ax(x - a) (x - a) = 0,5

  = (x - a)(ax - 1). 0,5

  Bi 2: 5,0

  a 3,0

  KX :

  2

  2

  2 3

  2 0

  4 0 0

  2 0 2

  33 0

  2 0

  x

  x x

  x x

  xx x

  x x

  1,0

  2 2 2 2 2 2

  2 2 3

  2 4 2 3 (2 ) 4 (2 ) (2 )( ) : ( ) .2 4 2 2 (2 )(2 ) ( 3)

  x x x x x x x x x xA

  x x x x x x x x x

  1,0

  24 8 (2 ).

  (2 )(2 ) 3

  x x x x

  x x x

  0,5

  24 ( 2) (2 ) 4

  (2 )(2 )( 3) 3

  x x x x x

  x x x x

  0,25

  Vy vi 0, 2, 3x x x th 24x

  3A

  x

  . 0,25

  b 1,0

  Vi 24

  0, 3, 2 : 0 03

  xx x x A

  x

  0,25

  3 0x 0,25 3( )x TMDKXD 0,25

  Vy vi x > 3 th A > 0. 0,25

  c 1,0

  7 4

  7 47 4

  xx

  x

  0,5

 • 11( )

  3( )

  x TMDKXD

  x KTMDKXD

  0,25

  Vi x = 11 th A = 121

  2 0,25

  Bi 3 5,0

  a 2,5

  9x2 + y

  2 + 2z

  2 18x + 4z - 6y + 20 = 0

  (9x2 18x + 9) + (y

  2 6y + 9) + 2(z

  2 + 2z + 1) = 0 1,0

  9(x - 1)2 + (y - 3)

  2 + 2 (z + 1)

  2 = 0 (*) 0,5

  Do : 2 2 2( 1) 0;( 3) 0;( 1) 0x y z 0,5

  Nn : (*) x = 1; y = 3; z = -1 0,25

  Vy (x,y,z) = (1,3,-1). 0,25

  b 2,5

  T : ayz+bxz+cxy

  0 0a b c

  x y z xyz 0,5

  ayz + bxz + cxy = 0 0,25

  Ta c : 21 ( ) 1x y z x y z

  a b c a b c 0,5

  2 2 2

  2 2 22( ) 1

  x y z xy xz yz

  a b c ab ac bc 0,5

  2 2 2

  2 2 22 1

  x y z cxy bxz ayz

  a b c abc

  0,5

  2 2 2

  2 2 21( )

  x y zdfcm

  a b c 0,25

  Bi 4 6,0

  OF

  E

  K

  H

  C

  A

  D

  B

  0,25

  a 2,0

 • Ta c : BEAC (gt); DFAC (gt) => BE // DF 0,5

  Chng minh : ( )BEO DFO g c g 0,5

  => BE = DF 0,25

  Suy ra : T gic : BEDF l hnh bnh hnh. 0,25

  b 2,0

  Ta c: ABC ADC HBC KDC 0,5

  Chng minh : ( )CBH CDK g g : 1,0

  . .CH CK

  CH CD CK CBCB CD

  0,5

  b, 1,75

  Chng minh : AF ( )D AKC g g : 0,25

  AF

  . A .AK

  AD AK F ACAD AC

  0,25

  Chng minh : ( )CFD AHC g g : 0,25

  CF AH

  CD AC 0,25

  M : CD = AB . .CF AH

  AB AH CF ACAB AC

  0,5

  Suy ra : AB.AH + AB.AH = CF.AC + AF.AC = (CF + AF)AC = AC

  2

  (fcm). 0,25

  5

  THI HC SINH GII CP HUYN

  MN: TON LP 8

  Thi gian: 150 pht

  Bi 1: (4 im)

  Phn tch cc a thc sau thnh nhn t:

  a) (x + y + z) 3 x3 y3 z3. b) x4 + 2010x2 + 2009x + 2010.

  Bi 2: (2 im)

  Gii phng trnh:

 • x 241 x 220 x 195 x 166

  1017 19 21 23

  .

  Bi 3: (3 im)

  Tm x bit:

  2 2

  2 2

  2009 x 2009 x x 2010 x 2010 19

  492009 x 2009 x x 2010 x 2010

  .

  Bi 4: (3 im)

  Tm gi tr nh nht ca biu thc 2

  2010x 2680A

  x 1

  .

  Bi 5: (4 im)

  Cho tam gic ABC vung ti A, D l im di ng trn cnh BC. Gi E, F ln lt l

  hnh chiu vung gc ca im D ln AB, AC.

  a) Xc nh v tr ca im D t gic AEDF l hnh vung. b) Xc nh v tr ca im D sao cho 3AD + 4EF t gi tr nh nht.

  Bi 6: (4 im)

  Trong tam gic ABC, cc im A, E, F tng ng nm trn cc cnh BC, CA, AB

  sao cho: AFE BFD, BDF CDE, CED AEF .

  a) Chng minh rng: BDF BAC . b) Cho AB = 5, BC = 8, CA = 7. Tnh di on BD.

  P N

  Bi 1:

  a) (x + y + z) 3 x

  3 y

  3 z

  3 =

  3 3 3 3x y z x y z

  = 2 2 2 2y z x y z x y z x x y z y yz z

  = 2y z 3x 3xy 3yz 3zx = 3 y z x x y z x y

  = 3 x y y z z x .

  b) x4 + 2010x

  2 + 2009x + 2010 = 4 2x x 2010x 2010x 2010

 • = 2 2x x 1 x x 1 2010 x x 1 = 2 2x x 1 x x 2010 . Bi 2:

  x 241 x 220 x 195 x 166

  1017 19 21 23

  x 241 x 220 x 195 x 166

  1 2 3 4 017 19 21 23

  x 258 x 258 x 258 x 258

  017 19 21 23

  1 1 1 1

  x 258 017 19 21 23

  x 258 Bi 3:

  2 2

  2 2

  2009 x 2009 x x 2010 x 2010 19

  492009 x 2009 x x 2010 x 2010

  .

  KX: x 2009; x 2010 .

  t a = x 2010 (a 0), ta c h thc:

  2 2

  2 2

  a 1 a 1 a a 19

  49a 1 a 1 a a

  2

  2

  a a 1 19

  3a 3a 1 49

  2 249a 49a 49 57a 57a 19 28a 8a 30 0

  2 22a 1 4 0 2a 3 2a 5 0

  3a

  2

  5a

  2

  (tho K)

  Suy ra x =4023

  2 hoc x =

  4015

  2 (tho K)

  Vy x =4023

  2 v x =

  4015

  2 l gi tr cn tm.

  Bi 4:

  2

  2010x 2680A

  x 1

  = 2 2 2

  2 2

  335x 335 335x 2010x 3015 335(x 3)335 335

  x 1 x 1

  Vy gi tr nh nht ca A l 335 khi x = 3.

 • Bi 5:

  a) T gic AEDF l hnh ch nht (v $ oE A F 90 )

  t gic AEDF l hnh vung th AD l tia phn

  gic ca BAC .

  b) Do t gic AEDF l hnh ch nht nn AD = EF

  Suy ra 3AD + 4EF = 7AD

  3AD + 4EF nh nht AD nh nht

  D l hnh chiu vung gc ca A ln BC.

  Bi 6:

  a) t AFE BFD , BDF CDE , CED AEF .

  Ta c 0BAC 180 (*)

  Qua D, E, F ln lt k cc ng thng vung gc vi BC, AC, AB ct nhau ti O.

  Suy ra O l giao im ba ng phn gic ca tam gic DEF.

  oOFD OED ODF 90 (1)

  Ta c oOFD OED ODF 270 (2)

  (1) & (2) o180 (**)

  (*) & (**) BAC BDF .

  b) Chng minh tng t cu a) ta c:

  B , C

  AEF DBF DEC ABC

  BD BA 5 5BF 5BF 5BFBD BD BD

  BF BC 8 8 8 8

  CD CA 7 7CE 7CE 7CECD CD CD

  CE CB 8 8 8 8

  AE AB 5 7AE 5AF 7(7 CE) 5(5 BF) 7CE 5BF 24

  AF AC 7

  CD BD 3 (3)

  Ta li c CD + BD = 8 (4)

  (3) & (4) BD = 2,5

  6

  THI HC SINH GII CP HUYN

  MN: TON LP 8

  Thi gian: 150 pht

  E

  F

  A B

  C

  D

  O

  A

  B C

  F

  D

  E

  s

  s

  s

 • Bi 1: (2 im)

  Phn tch a thc sau y thnh nhn t:

  1. 2 7 6x x 2. 4 22008 2007 2008x x x

  Bi 2: (2im) Gii phng trnh:

  1. 2 3 2 1 0x x x

  2. 2 2 2

  22 2

  2 2

  1 1 1 18 4 4 4x x x x x

  x x x x

  Bi 3: (2im) 1. CMR vi a,b,c,l cc s dng ,ta c: (a+b+c)( 9)111

  cba

  3. Tm s d trong php chia ca biu thc 2 4 6 8 2008x x x x cho a thc 2 10 21x x .

  Bi 4: (4 im)Cho tam gic ABC vung ti A (AC > AB), ng cao AH (HBC). Trn

  tia HC ly im D sao cho HD = HA. ng vung gc vi BC ti D ct AC ti E.

  1. Chng minh rng hai tam gic BEC v ADC ng dng. Tnh di on BE theo m AB .

  2. Gi M l trung im ca on BE. Chng minh rng hai tam gic BHM v BEC ng dng. Tnh s o ca gc AHM

  3. Tia AM ct BC ti G. Chng minh: GB HD

  BC AH HC

  .

  BI

  1

  Cu Ni dung

  im

  1. 2,0

  1.1 (0,75 im)

 • 2 27 6 6 6 1 6 1x x x x x x x x

  1 6x x

  0.5

  0,5

  1.2

  (1,25 im)

  4 2 4 2 22008 2007 2008 2007 2007 2007 1x x x x x x x

  0,25

  24 2 2 2 2 21 2007 1 1 2007 1x x x x x x x x

  0,25

  2 2 2 2 21 1 2007 1 1 2008x x x x x x x x x x

  0,25

  2.

  2,0

  2.1 2 3 2 1 0x x x (1)

  + Nu 1x : (1) 2

  1 0 1x x (tha mn iu kin

  1x ).

  + Nu 1x : (1)

  2 24 3 0 3 1 0 1 3 0x x x x x x x

  1; 3x x (c hai u khng b hn 1,

  nn b loi)

  Vy: Phng trnh (1) c mt nghim duy nht l 1x .

  0,5

  0,5

  2.2

  2 2 2

  22 2

  2 2

  1 1 1 18 4 4 4x x x x x

  x x x x

  (2)

  iu kin phng trnh c nghim: 0x

  (2) 2 2

  22 2

  2 2

  1 1 1 18 4 4x x x x x

  x x x x

  2

  2 22

  2

  1 18 8 4 4 16x x x x

  x x

  0 8x hay x v 0x .

  Vy phng trnh cho c mt nghim 8x

  0,25

  0,5

  0,25

  3

  2.0

  3.1 Ta c:

  A= 111)111

  )(( b

  c

  a

  c

  c

  b

  a

  b

  c

  a

  b

  a

  cbacba

  = )()()(3c

  b

  b

  c

  a

  c

  c

  a

  a

  b

  b

  a

  0,5

 • M: 2x

  y

  y

  x (BT C-Si)

  Do A .92223 Vy A 9

  0,5

 • 3.2 Ta c:

  2 2( ) 2 4 6 8 2008

  10 16 10 24 2008

  P x x x x x

  x x x x

  t 2 10 21 ( 3; 7)t x x t t , biu thc P(x) c vit li:

  2( ) 5 3 2008 2 1993P x t t t t

  Do khi chia 2 2 1993t t cho t ta c s d l 1993

  0,5

  0,5

  4

  4,0

  4.1 + Hai tam gic ADC

  v BEC c:

  Gc C chung.

  CD CA

  CE CB (Hai tam

  gic vung CDE v

  CAB ng dng)

  Do , chng dng dng (c.g.c).

  Suy ra: 0135BEC ADC (v tam gic AHD vung cn ti H

  theo gi thit).

  Nn 045AEB do tam gic ABE vung cn ti A. Suy

  ra: 2 2BE AB m

  1,0

  0,5

  4.2 Ta c:

  1 1

  2 2

  BM BE AD

  BC BC AC (do BEC ADC : )

  m 2AD AH (tam gic AHD vung vn ti H)

  nn 1 1 2

  2 2 2

  BM AD AH BH BH

  BC AC AC BEAB (do ABH CBA : )

  Do BHM BEC : (c.g.c), suy ra: 0 0135 45BHM BEC AHM

  0,5

  0,5

  0,5

  4.3 Tam gic ABE vung cn ti A, nn tia AM cn l phn

  gic gc BAC.

  Suy ra: GB AB

  GC AC , m

  //AB ED AH HD

  ABC DEC ED AHAC DC HC HC

  :

  0,5

  Do :

  GB HD GB HD GB HD

  GC HC GB GC HD HC BC AH HC

  0,5

 • 7

  THI HC SINH GII CP HUYN

  MN: TON LP 8

  Thi gian: 150 pht

  Bi 1( 6 im): Cho biu thc:

  P =

  2

  2 2 2

  2 3 2 8 3 21 2 8: 1

  4 12 5 13 2 20 2 1 4 4 3

  x x x x

  x x x x x x x

  a) Rt gn P

  b) Tnh gi tr ca P khi 1

  2x

  c) Tm gi tr nguyn ca x P nhn gi tr nguyn.

  d) Tm x P > 0.

  Bi 2(3 im):Gii phng trnh:

  a) 215 1 1

  1 123 4 4 3 3

  x

  x x x x

  b)

  148 169 186 19910

  25 23 21 19

  x x x x

  c) 2 3 5x

  Bi 3( 2 im): Gii bi ton bng cch lp phng trnh:

  Mt ngi i xe gn my t A n B d nh mt 3 gi 20 pht. Nu ngi y tng vn tc

  thm 5 km/h th s n B sm hn 20 pht. Tnh khong cch AB v vn tc d nh i

  ca ngi .

  Bi 4 (7 im):

  Cho hnh ch nht ABCD. Trn ng cho BD ly im P, gi M l im i xng

  ca im C qua P.

  a) T gic AMDB l hnh g? b) Gi E v F ln lt l hnh chiu ca im M ln AB, AD. Chng minh EF//AC v

  ba im E, F, P thng hng.

  c) Chng minh rng t s cc cnh ca hnh ch nht MEAF khng ph thuc vo v tr ca im P.

 • d) Gi s CP BD v CP = 2,4 cm, 9

  16

  PD

  PB . Tnh cc cnh ca hnh ch nht

  ABCD.

  Bi 5(2 im): a) Chng minh rng: 20092008

  + 20112010

  chia ht cho 2010

  b) Cho x, y, z l cc s ln hn hoc bng 1. Chng minh rng:

  2 21 1 2

  1 1 1x y xy

 • p n v biu im

  Bi 1: Phn tch:

  4x2 12x + 5 = (2x 1)(2x 5)

  13x 2x2 20 = (x 4)(5 2x)

  21 + 2x 8x2 = (3 + 2x)(7 4x)

  4x2 + 4x 3 = (2x -1)(2x + 3) 0,5

  iu kin: 1 5 3 7

  ; ; ; ; 42 2 2 4

  x x x x x

  0,5

  a) Rt gn P =2 3

  2 5

  x

  x

  2

  b) 1

  2x

  1

  2x hoc

  1

  2x

  +) 1

  2x P =

  1

  2

  +) 1

  2x

  P =

  2

  3 1

  c) P =2 3

  2 5

  x

  x

  =

  21

  5x

  Ta c: 1 Z

  Vy P Z khi 2

  5Z

  x

  x 5 (2) M (2) = { -2; -1; 1; 2}

  x 5 = -2 x = 3 (TMK) x 5 = -1 x = 4 (KTMK) x 5 = 1 x = 6 (TMK) x 5 = 2 x = 7 (TMK) KL: x {3; 6; 7} th P nhn gi tr nguyn. 1

  d) P =2 3

  2 5

  x

  x

  =

  21

  5x

  0,25

  Ta c: 1 > 0

  P > 0 th 2

  5x > 0 x 5 > 0 x > 5 0,5

  Vi x > 5 th P > 0. 0,25

  Bi 2:

 • a) 215 1 1

  1 123 4 4 3 3

  x

  x x x x

  15 1 11 12

  4 1 4 3 1

  x

  x x x x

  K: 4; 1x x

  3.15x 3(x + 4)(x 1) = 3. 12(x -1) + 12(x + 4)

  3x.(x + 4) = 0 3x = 0 hoc x + 4 = 0

  +) 3x = 0 => x = 0 (TMK)

  +) x + 4 = 0 => x = -4 (KTMK)

  S = { 0} 1

  b)

  148 169 186 19910

  25 23 21 19

  x x x x

  148 169 186 199

  1 2 3 4 025 23 21 19

  x x x x

  (123 x)1 1 1 1

  25 23 21 19

  = 0

  Do 1 1 1 1

  25 23 21 19

  > 0

  Nn 123 x = 0 => x = 123

  S = {123} 1

  c) 2 3 5x

  Ta c: 2 0x x => 2 3x > 0

  nn 2 3 2 3x x PT c vit di dng:

  2 3 5x

  2x = 5 3

  2x = 2

  +) x - 2 = 2 => x = 4

  +) x - 2 = -2 => x = 0

 • S = {0;4} 1

  Bi 3(2 )

  Gi khong cch gia A v B l x (km) (x > 0) 0,25

  Vn tc d nh ca ngi xe gn my l:

  3( / )

  1 103

  3

  x xkm h

  (3h20

  =

  13

  3h ) 0,25

  Vn tc ca ngi i xe gn my khi tng ln 5 km/h l:

  3

  5 /10

  xkm h 0,25

  Theo bi ta c phng trnh:

  3

  5 .310

  xx

  0,5

  x =150 0,5

  Vy khong cch gia A v B l 150 (km) 0,25

  Vn tc d nh l: 3.150

  45 /10

  km h

  Bi 4(7)

  V hnh, ghi GT, KL ng 0,5

  a) Gi O l giao im 2 ng cho ca hnh ch nht ABCD. PO l ng trung bnh ca tsm gic CAM. AM//PO t gic AMDB l hnh thang. 1

  b) Do AM //BD nn gc OBA = gc MAE (ng v) Tam gic AOB cn O nn gc OBA = gc OAB

  A B

  C D

  O M

  P

  I

  E

  F

 • Gi I l giao im 2 ng cho ca hnh ch nht AEMF th tam gic AIE cn I

  nn gc IAE = gc IEA.

  T chng minh trn : c gc FEA = gc OAB, do EF//AC (1) 1

  Mt khc IP l ng trung bnh ca tam gic MAC nn IP // AC (2)

  T (1) v (2) suy ra ba im E, F, P thng hng. 1

  c) MAF DBA g g : nn MF ADFA AB

  khng i. (1)

  d) Nu 9

  16

  PD

  PB th 9 , 16

  9 16

  PD PBk PD k PB k

  Nu CP BD th CP PB

  CBD DCP g gPD CP

  : 1

  do CP2 = PB.PD

  hay (2,4)2 = 9.16 k

  2 => k = 0,2

  PD = 9k = 1,8(cm)

  PB = 16k = 3,2 (cm) 0,5d

  BD = 5 (cm)

  C/m BC2= BP.BD = 16 0,5

  do BC = 4 (cm)

  CD = 3 (cm) 0,5

  Bi 5:

  a) Ta c: 20092008

  + 20112010

  = (20092008

  + 1) + ( 20112010

  1)

  V 20092008

  + 1 = (2009 + 1)(20092007

  - )

  = 2010.() chia ht cho 2010 (1)

  20112010

  - 1 = ( 2011 1)(20112009

  + )

  = 2010.( ) chia ht cho 2010 (2) 1

  T (1) v (2) ta c pcm.

  b) 2 21 1 2

  1 1 1x y xy

  (1)

 • 2 2

  2 2

  2

  2 2

  1 1 1 10

  1 1 1 1

  01 1 1 1

  10 2

  1 1 1

  x xy y xy

  x y x y x y

  x xy y xy

  y x xy

  x y xy

  V 1; 1x y => 1xy => 1 0xy

  => BT (2) ng => BT (1) ng (du = xy ra khi x = y) 1