of 37/37
1 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 Chuyên đề 1 Tìm thành phần chưa biết của phép tính Bài 1: Tìm x x + 678 = 2813 4529 + x = 7685 x - 358 = 4768 2495 - x = 698 x x 23 = 3082 36 x x = 27612 x : 42 = 938 4080 : x = 24 Bài 2: Tìm x a.x + 6734 = 3478 + 5782 b. 2054 + x = 4725 - 279 c. x - 3254 = 237 x 145 d. 124 - x = 44658 : 54 Bài 3: Tìm x a.x x 24 = 3027 + 2589 b. 42 x x = 24024 - 8274 c. x : 54 = 246 x 185 d. 134260 : x = 13230 : 54 Bài 4*: Tìm x a. ( x + 268) x 137 = 48498 b. ( x + 3217) : 215 = 348 c. ( x - 2048) : 145 = 246 d. (2043 - x) x 84 = 132552 Bài 6*: Tìm x a. x x 124 + 5276 = 48304 b. x x 45 - 3209 = 13036 c. x : 125 x 64 = 4608 d. x : 48 : 25 = 374 e. 12925 : x + 3247 = 3522 f. 17658 : x - 178 = 149 g. 15892 : x x 96 = 5568 h. 117504 : x : 72 = 48 Bài 7*: Tìm x a. 75 x ( x + 157) = 24450 b. 14700 : ( x + 47) = 84 69 x ( x - 157) = 18837 41846 : ( x - 384) = 98 c. 7649 + x x 54 = 33137 d. 35320 - x x 72 = 13072 4057 + ( x : 38) = 20395 21683 - ( x : 47) = 4857 Bài 8*: Tìm x

Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 4

 • View
  80

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hi

Text of Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 4

 • 1Chuyn bi dng hc sinh gii lp 4Chuyn 1

  Tm thnh phn cha bit ca php tnhBi 1: Tm xx + 678 = 2813 4529 + x = 7685 x - 358 = 4768 2495 - x = 698x x 23 = 3082 36 x x = 27612 x : 42 = 938 4080 : x = 24Bi 2: Tm xa. x + 6734 = 3478 + 5782 b. 2054 + x = 4725 - 279c. x - 3254 = 237 x 145 d. 124 - x = 44658 : 54Bi 3: Tm xa. x x 24 = 3027 + 2589 b. 42 x x = 24024 - 8274c. x : 54 = 246 x 185 d. 134260 : x = 13230 : 54Bi 4*: Tm xa. ( x + 268) x 137 = 48498 b. ( x + 3217) : 215 = 348c. ( x - 2048) : 145 = 246 d. (2043 - x) x 84 = 132552Bi 6*: Tm xa. x x 124 + 5276 = 48304 b. x x 45 - 3209 = 13036c. x : 125 x 64 = 4608 d. x : 48 : 25 = 374e. 12925 : x + 3247 = 3522 f. 17658 : x - 178 = 149g. 15892 : x x 96 = 5568 h. 117504 : x : 72 = 48Bi 7*: Tm xa. 75 x ( x + 157) = 24450 b. 14700 : ( x + 47) = 84

  69 x ( x - 157) = 18837 41846 : ( x - 384) = 98c. 7649 + x x 54 = 33137 d. 35320 - x x 72 = 13072

  4057 + ( x : 38) = 20395 21683 - ( x : 47) = 4857Bi 8*: Tm x

 • 2a. 327 x (126 + x) = 67035 10208 : (108 + x) = 58b. 68 x (236 - x) = 9860 17856 : (405 - x) = 48c. 4768 + 85 x x = 25763 43575 - 75 x x = 4275d. 3257 + 25286 : x = 3304 3132 - 19832 : x = 3058Bi 9*: Tm xx x 62 + x x 48 = 4200 x x 186 - x x 86 = 3400 x x 623 - x x 123 = 1000x x 75 + 57 x x = 32604 125 x x - x x 47 = 25350216 : x + 34 : x = 10 2125 : x - 125 : x = 100Bi 14*: Tm xx x a = aa ab x x = abab abc x x = abcabc aboabo : x = abBi 15*: Tm xxx + x + 5 = 125 xxx - xx - x - 25 = 4430xxx + xx + x + x = 992 xxx + xx + x + x + x + 1 = 10014725 + xxx + xx + x = 54909 35655 - xxx - xx - x = 5274

  Chuyn 2Th t thc hin cc php tnh trong biu thc. Tnh gi tr ca biu thc

  Bi 1: Tnh gi tr biu thc:234576 + 578957 + 47958 41235 + 24756 - 37968324586 - 178395 + 24605 254782 - 34569 - 45796

  Bi 2: Tnh gi tr biu thc:a. 967364 + ( 20625 + 72438) 420785 + ( 420625 - 72438)b. (47028 + 36720) + 43256 (35290 + 47658) - 57302c. (72058 - 45359) + 26705 (60320 - 32578) - 17020Bi 3: Tnh gi tr biu thc:25178 + 2357 x 36 42567 + 12328 : 24 100532 - 374 x 38 2345 x 27 + 4567912348 : 36 + 2435 134415 - 134415 : 45 235 x 148 - 148 115938 : 57 - 57

 • 3Bi 4: Tnh gi tr biu thc:324 x 49 : 98 4674 : 82 x 19 156 + 6794 : 797055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42

  Bi 4: Tnh gi tr biu thc:427 x 234 - 325 x 168 16616 : 67 x 8815 : 4367032 : 72 + 258 x 37 324 x 127 : 36 + 873Bi 4: Tnh gi tr biu thc:213933 - 213933 : 87 x 68 15275 : 47 x 204 - 20413623 -13623 : 57 - 57 93784 : 76 - 76 x 14Bi 5*: Tnh gi tr biu thc:48048 - 48048 : 24 - 24 x 57 10000 - ( 93120 : 24 - 24 x 57 )100798 - 9894 : 34 x 23 - 23 425 x 103 - ( 1274 : 14 - 14 )( 31 850 - 730 x 25 ) : 68 - 68 936 x 750 - 750 : 15 - 15Bi 5*: Tnh gi tr biu thc:17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34 )Bi 6: Cho biu thc P = m + 527 x na. Tnh P khi m = 473, n = 138.Bi7: Cho biu thc P = 4752 : ( x - 28 )a. Tnh P khi x = 52.b. Tm x P = 48.Bi 8*: Cho biu thc P = 1496 : ( 213 - x ) + 237a. Tnh P khi x = 145.b. Tm x P = 373.- Cho biu thc B = 97 x ( x + 396 ) + 206a. Tnh B khi x = 57.

 • 4b. Tm x B = 40849.Bi 9*: Hy so snh A v B bit :a. A = 1a26 + 4b4 + 57c B = ab9 + 199cb. A = a45 + 3b5 B = abc + 570 - 15cc. A = abc + pq + 452 B = 4bc + 5q + ap3Bi 10*: Vit mi biu thc sau thnh tch cc tha s:a. 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 b. mm + pp + xx + yyc. 1212 + 2121 + 4242 + 2424Bi 11*: Cho biu thc: A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hy t du ngoc vo v tr thch hp biu thc A c gi tr l: (ch trnh by cc bc thc hin).a, 47 b, S b nht c th. c, S ln nht c th.Bi 12* : Cho dy s : 3 3 3 3 3 (5 5 5 5 5) . Hy in thm cc du php tnh v du ngocvo dy s c kt qu l :

  a. 1 b. 2 c. 3 d. 4Chuyn 3

  Vn dng tnh cht ca cc php tnh tnh nhanh, tnh thun tinBi 1: Tnh nhanh:237 + 357 + 763 2345 + 4257 - 345 5238 - 476 + 3476 1987 - 538 - 4624276 + 2357 + 5724 + 7643 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 46532376 + 3425 - 376 - 425 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 3474638 - 2437 + 5362 - 7563 3576 - 4037 - 5963 + 6424Bi 1: Tnh nhanh:5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 2545 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25Bi 2: Tnh nhanh:425 x 3475 + 425 x 6525 234 x 1257 - 234 x 257

 • 53876 x 375 + 375 x 6124 1327 x 524 - 524 x 327257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249312 x 425 + 312 x 574 + 312 175 x 1274 - 175 x 273 - 175Bi 3: Tnh nhanh:

  4 x 125 x 25 x 8 2 x 8 x 50 x 25 x 125 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 2525 x 20 x 125 x 8 - 8 x 20 x 5 x 125Bi 4*: Tnh nhanh:8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 6 x 1235 x 20 - 5 x 235 x 24(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 - 143 ) 54 x 47 - 47 x 53 - 20 - 27Bi 5*: Tnh nhanh:10000 - 47 x 72 - 47 x 28 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543Bi 6*: Tnh nhanh:326 x 728 + 327 x 272 2008 x 867 + 2009 x 1331235 x 6789x ( 630 - 315 x 2 ) ( m : 1 - m x 1 ) : ( m x 2008 + m + 2008 )Bi 7*: Tnh nhanh:

  19951991199619953995545399

  1994199319751819931995

  19941996100099619951996

  Bi 8*: Cho A = 2009 x 425 B = 575 x 2009 Khng tnh A v B, em hy tnh nhanhkt qu ca A - B ?

  Chuyn 4Mi quan h gia cc thnh phn ca php tnh (4 tit)

  A/ Vn dng mi quan h Tm cc thnh phn ca php tnh:1- Tm mt s bit rng nu cng s vi 1359 th c tng l 4372.- Tm mt s bit rng nu ly 2348 cng vi s th c tng l 5247.- Tm mt s bit rng nu tr s cho 3168 th c 4527.- Tm mt s bit rng nu ly 7259 tr i s th c 3475.2- Hai s c hiu l 1536. Nu thm vo s tr 264 n v th hiu mi bng bao nhiu ?

 • 6- Hai s c hiu l 1536. Nu bt s tr 264 n v th hiu mi bng bao nhiu ?- Hai s c hiu l 3241. Nu bt s b tr 81 n v th hiu mi bng bao nhiu ?- Hai s c hiu l 3241. Nu thm vo s b tr 81 n v th hiu mi bng bao nhiu ?3- Hai s c hiu l 4275. Nu thm vo s b tr 1027n v v bt s tr 2148 n vth c hiu mi bng bao nhiu ?- Hai s c hiu l 5729. Nu thm vo s tr 2418 n v v bt s b tr 1926 n vth c hiu mi bng bao nhiu ?4- Cho mt php tr. Nu thm vo s b tr 3107n v v bt s tr 1738 n v thc hiu mi l 7248. Tm hiu ban u ca php tr.- Cho mt php tr. Nu thm vo s tr 1427 n v v bt s b tr 2536 n v thc hiu mi l 9032. Tm hiu ban u ca php tr.5- Tm mt s bit rng nu nhn s vi 45 th c 27045.- Tm mt s bit rng nu ly 72 nhn vi s th c 14328.- Tm mt s bit rng nu chia s cho 57 th c 426.- Tm mt s bit rng nu ly 57024 chia cho s th c 36.6- Tm hai s bit s ln gp 7 ln s b v s b gp 5 ln thng. (hn, km)- Tm hai s bit s ln gp 9 ln thng v thng gp 4 ln s b.- Tm hai s bit s s b bng 1/5 s ln v s ln gp 8 ln thng.- Tm hai s bit thng bng 1/4 s ln v gp 8 i s b.- Tm hai s bit s s b bng 1/3 thng v thng bng 1/9 s ln.7- Trong mt php chia ht, 9 chia cho my c:a, Thng ln nht.b, Thng b nht.8-Tm mt s bit nu chia s cho 48 th c thng l 274 v s d l 27.- Trong mt php chia c s chia bng 59, thng bng 47 v s d l s ln nht c thc. Tm s b chia.

 • 7- Tm mt s bit rng nu em s chia cho 74 th c thng l 205 v s d l s dln nht.- Tm s b chia ca mt php chia bit thng gp 24 ln s chia v c s d ln nht l78.9- Mt php chia c thng bng 258 v s d ln nht c th c l 36. Tm s b chia.10- Tm mt s bit rng nu em s chia cho 68 th c thng bng s d v s dl l s d ln nht c th c.11- Tm s b chia v s chia b nht c thng bng 125 v s d bng 47.12*- Mt s t nhin chia cho 45 c thng l 36 v d 25. Nu ly s chia cho 27th c thng bng bao nhiu? s d bng bao nhiu?- Mt s t nhin chia cho 38 c thng l 75 v s d l s d ln nht. Nu ly s chia cho 46 th c thng bng bao nhiu? s d bng bao nhiu?13- Mt php chia c s chia bng 57, s d bng 24. Hi phi bt i s b chia t nhtbao nhiu n v c php chia ht. Khi thng thay i th no?- Mt php chia c s chia bng 48, s d bng 23. Hi phi thm vo s b chia t nhtbao nhiu n v c php chia ht. Khi thng thay i th no?14* - Mt php chia c s chia bng 7, s d bng 4. Hi phi thm vo s b chia t nhtbao nhiu n v c php chia ht v c thng tng thm 3 n v.- Mt php chia c s chia bng 8, s d bng 5. Hi phi bt s b chia t nht baonhiu n v c php chia ht v c thng gim i 2 n v.15- Tm mt s bit rng ly 16452 chia cho s c 45 v d 27.16*- Mt php chia c s b chia bng 44, thng bng 8, s d l s d ln nht c th c.Tm s chia.B/ Vn dng k thut tnh gii ton:1, Tng ca hai s l 82. Nu gp s hng th nht ln 3 ln th c tng mi l 156. Tmhai s .- Tng ca hai s l 123. Nu gp s hng th hai ln 5 ln th c tng mi l 315. Tmhai s .

 • 82, Hiu ca hai s l 234. Nu gp s b tr ln 3 ln th c hiu mi l 1058. Tm hai s.- Hiu ca hai s l 387. Nu gp s tr ln 3 ln th c hiu mi l 113. Tm hai s .- Hiu ca hai s l 57. Nu vit thm ch s 0 vo tn bn phi s b tr th c hiumi l 2162. Tm s b tr v s tr.- Hiu ca hai s l 134. Nu vit thm mt ch s vo tn bn phi s b tr th c hiumi l 2297. Tm s b tr , s tr v ch s vit thm.3, Tng ca hai s l 79. Nu tng s th nht ln 4 ln v tng s th hai ln 5 ln thc tng mi l 370. Tm hai s .- Tng ca hai s l 270. Nu tng s th nht ln 2 ln v tng s th hai ln 4 ln thtng mi tng thm 370 n v. Tm hai s .4, Tch ca hai s l 1932. Nu thm vo tha s th nht 8 n v th c tch mi l2604. Tm hai s .- Tch ca hai s l 1692. Nu bt tha s th hai 17 n v th c tch mi l 893.Tm hai s .5 - Khi cng mt s t nhin vi 107, mt bn hc sinh chp nhm 107 thnh 1007 nnc kt qu l 1996. Tm tng ng ca php cng.- Khi cng 2009 vi mt s t nhin, mt bn hc sinh chp nhm 2009 thnh 209 nnc kt qu l 684. Tm s hng cha bit.6, Khi tr mt s c 3 ch s cho mt s c 1ch s, do ng tr, mt bn hc sinh ts tr thng vi ch s hng trm nn c kt qu l 486 m l ra kt qu ng phi l783. Tm s b tr v s tr.7, Khi nhn mt s t nhin vi 6789 do lng tng, bn Hoa t tt c cc tch ringthng ct nh trong php cng nn c kt qu l 296280. Em hy gip bn tm tchng ca php nhn .8, Khi nhn mt s t nhin vi 235 do s , bn Cc tch ring th hai v th ba thngct nh trong php cng nn c kt qu l 10285. Em hy tm tch ng gip bn.9- Khi nhn mt s t nhin vi 142 do lng tng, bn Lan vit ln tha s th hai nn lm cho kt qu tng 27255. Em hy gip bn tm tch ng ca php nhn .

 • 9- Khi nhn mt s t nhin vi 103 do lng tng, bn Hu vit thiu ch s 0 nn lm cho kt qu gim 37080. Em hy gip bn tm tch ng ca php nhn .10, Khi nhn 234 vi mt s t nhin, do chp nhm, bn Ngc lm i ch ch shng nghn vi ch s hng chc; ch s hng n v vi ch s hng trm ca tha s thhai nn c kt qu l 2250846. Em hy gip bn Ngc tm tch ng ca php nhn.11, Lan thc hin mt php nhn, do vit nhm ch s hng n v ca tha s th hai t 2thnh 8 nn c kt qu l 2034 m ng l phi l 1356. Em hy tm cc tha s banu ca php nhn .12, Khi nhn 254 vi mt s c hai ch s ging nhau, bn Hng t tt c cc tchring thng ct nh trong php cng nn c kt qu km tch ng l 16002. Em hygip bn tm tch ng ca php nhn .

  Chuyn 5Du hiu chia ht

  Kin thc cn nm:- Hc sinh nm c 2 nhm du hiu c bn:+ Du hiu chia ht cho 2 ; 5. (xt ch s tn cng)+ Du hiu chia ht cho 3 ; 9. (xt tng cc ch s)+ Nm c cc du hiu chia ht cho 4 ; 8+ Nm c cc du hiu chia ht cho 6 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 36 ; 45 ; 72 ...+ Nm c mt s tnh cht ca php chia ht v php chia c d.- Bit da vo du hiu chia ht xc nh s d trong cc php chia.- Bit da vo du hiu chia ht tm s v lp cc s theo yu cu.Bi tp vn dng1- Vit 5 s c 5 ch s khc nhau:a. Chia ht cho 2 ; b. Chia ht cho 3 ; c. Chia ht cho 5 ;d. Chia ht cho 9. g. Chia ht cho c 5 v 9. (mi dng vit 5 s).

  2* Vit 5 s c 5 ch s khc nhau:

 • 10

  a. Chia ht cho 6 ; b. Chia ht cho 15 ; c. Chia ht cho 18 ; d. Chia ht cho 45.3* Vit 5 s c 5 ch s khc nhau:a. Chia ht cho 12 ; b. Chia ht cho 24 ; c. Chia ht cho 36 ; d. Chia ht cho 72.

  4- Vi 3 ch s: 2; 3; 5. Hy lp tt c cc s c 3 ch s: (3, 4, 5)a. Chia ht cho 2. b. Chia ht cho 5. c. Chia ht cho 3.5 - Vi 3 ch s: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hy lp tt c cc s c 3 ch s khc nhau:a. Chia ht cho 2. b. Chia ht cho 5. c. Chia ht cho 3.6 - Hy lp tt c cc s c 3 ch s khc nhau t 4 ch s: 0; 5; 4; 9 v tho mn iu kin:a. Chia ht cho 2. b. Chia ht cho 4. c. Chia ht cho c 2 v 5.7 - Cho 3 ch s: 0; 1; 2. Hy lp tt c cc s c 3 ch s va chia ht cho 2; va chia htcho5.- Cho 3 ch s: 0; 1; 2. Hy lp tt c cc s c 3 ch s khc nhau va chia ht cho 2;va chia ht cho5.- Cho 4 ch s: 0; 1; 2; 3. Hy lp tt c cc s c 4 ch s va chia ht cho 2; va chiaht cho5 sao cho mi s u c 4 ch s cho.8 - Cho 5 ch s: 8; 1; 3; 5; 0. Hy lp tt c cc s c 3 ch s va chia ht cho 9 ( Mich s ch c xut hin mt ln trong mi s ).9 - Cho 4 ch s: 0; 1; 2; 5. Hy lp tt c cc s c 4 ch s va chia ht cho 5 ( Mi chs ch c xut hin mt ln trong mi s ).- Hy ghp 4 ch s: 3; 1; 0; 5 thnh nhng s va chia ht cho 2; va chia ht cho5.2. Tm s:1 - Tm x, y s 1996xy chia ht cho c 2; 5 v 9. (a125b)2 - Tm m, n s m340n chia ht cho 45.

  3 - Xc nh x, y phn s 4523yx l mt s t nhin.

  4 - Tm s c hai ch s bit s chia cho 2 d 1; chia cho 5 d 2 v chia ht cho 9.5 - Tm s t nhin b nht chia cho 2 d 1; chia 3 d 2; chia 4 d 3.

 • 11

  6 - Cho A = a459b. Hy thay a, b bng nhng ch s thch hp A chia cho 2, cho 5, cho9 u c s d l 1.7 - Cho B = 5x1y. Hy thay x, y bng nhng ch s thch hp c mt s c 4 ch skhc nhau chia ht cho 2, cho 3, v chia cho 5 d 4.- Mt s nhn vi 9 th c kt qu l 30862a3. Tm s .3. Vn dng tnh cht chia ht:1- Khng lm tnh, hy chng t rng:a, S 171717 lun chia ht cho 17.b, aa chia ht cho 11.c, ab + ba chia ht cho 11.2- Cho tng A = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 + 71. Khng thc hin php tnh, hy cho bit Ac chia ht cho 9 khng ? V sao ?Chuyn 6PHN S - Cc php tnh v phn sBi 1: Ly v d v 5 phn s nh hn1 ; 5 phn s ln hn1 ; 5 phn s ti gin.Bi 2: c cc s sau :

  43

  52 gi 100

  27 m ba kg

  Bi 6: Vit thng ca mi php chia sau di dng phn s:7 : 9 8 : 11 2001 : 2008 a : 7 b : a + c c : ( a + b )Bi 7: Vit cc phn s sau di dng php chia:

  43

  10027

  ba

  a52

  dcba

  Bi 8: Vit mi s t nhin sau di dng phn s c mu s l 3:7 11 23 2008Bi 9: - Cho hai s 5 v 7, Hy vit cc phn s:a. Nh hn 1. b. bng 1. c. Ln hn 1.Bi 10: - Vit 4 phn s bng phn s 1/3 sao cho mi phn s c t s l s l b hn 10.

 • 12

  Bi 11:- Vit 3 phn s khc nhau c cng t s m mi phn s :a. Ln hn phn s 1/5. b. B hn phn s 1/4.c. Ln hn phn s 1/5 v b hn phn s 1/4.Bi 12:- Vit 3 phn s khc nhau c cng mu s m mi phn s :a. Ln hn phn s 1/5. b. B hn phn s 1/4.c. Ln hn phn s 1/5 v b hn phn s 1/4.Bi 11: Tm cc phn s bng nhau trong cc phn s sau:3/4 5/7 9/12 15/21 30/42 27/36

  Bi 12: Khoanh vo phn s bng phn s 6/14:a. 9/20 b. 12/28 c. 13/21 d. 15/35 e. 18/35

  Bi 10: Vit tt c cc phn s bng phn s 4/12 sao cho mu s nh hn 30.Bi 14: Hy vit 3 phn s bng phn s 3/4 v c mu s ln lt l 8, 12, 20.- Tm x, y bit :a. 4/x = 12/15 = y/45 b. 3/x = 1/y = 6/24Bi 16: Rt gn cc phn s sau:16/24 35/45 49/28 85/51 64/96Bi 3: Tnh gi tr ca biu thc:( 1/6 + 1/10 + 1/15 ) : ( 1/6 + 1/10 - 1/15 ) ( 1/2 - 1/3 + 1/4 - 1/5 ) : ( 1/4 - 1/5 )Bi 5: Tnh nhanh3/4 + 2/5 + 1/4 + 3/5 2/3 x 3/4 x 4/5 x 5/6 4/5 - 2/3 + 1/5 - 1/34/5 x 3/7 + 4/5 x 4/7 2/5 x 7/4 - 2/5 x 3/7 13/4 x 2/3 x 4/13 x 3/2

  75/100 + 18/21 + 19/32 + 1/4 + 3/21 + 13/ 32 52 + 9

  6 + 43 + 5

  3 + 31 + 4

  1

  Bi 5: Tnh nhanh4/7 x 5/6 + 4/7 x 1/6 3/5 x 7/9 - 3/5 x 2/9 5/9 x 1/4 + 4/9 x 3/127/9 x 8/5 - 7/9 x 3/5 2/5 x 3/4 + 3/4 x 3/5 2006/ 2005 x 3/4 - 3/4 x 1/2005M rng:

 • 13

  Bi 1: Vit mi phn s sau thnh tng ca 3 phn s ti gin khc nhau c cng mu s:10/27, 13/12, 15/8.Bi 2: Vit mi phn s sau thnh tng ca 3 phn s c t s bng 1 v mu s khc nhau:9/12 v 9/15.Bi 3*: Vit phn s 1/3 thnh tng ca hai phn s c t s l 1 v mu s khc nhau.Bi 4: Vit tt c cc phn s b hn 1 c tng t s v mu s bng 10.Bi 5: Vit tt c cc phn s ti gin c tng t s v mu s bng 20.Bi 6 : Vit tt c cc phn s c tch t s v mu s l 100.Bi 7: Rt gn cc phn s sau:1212/3030 32032/ 48048 456456/234234 1339/1442

  Bi 8: Vit tt c cc phn s bng phn s 14/18 sao cho tng ca t s v mu s b hn100.Bi 9: Vit 5 phn s khc nhau nm gia 2 phn s 3/5 v 4/5.Bi 10 : Vit 5 phn s khc nhau nm gia 2 phn s 3/4 v 4/5.Bi 11 : Cho 5 ch s 1, 2, 4, 6, 8. Hy lp tt c cc phn s c gi tr bng 5/10 sao chocc ch s cho khng c lp li trong mi s.Bi12: Lp cc cp phn s bng nhau t 4 trong 5 s sau: 1; 2 ; 4 ; 8 ; 16. ( 12 cp )Bi13: Tnh nhanh:

  a. 434343222222154343

  212115 b.

  c. 481429629100442516 d. 19867199419931992

  1993199219931994

  Bi 14: Tnh nhanh.

  a. 19951991199619953995545399

  b. 19941996100099619951996

  c. 448637526189527637

  d. 623874678

  251874677

  Ch mt s dng so snh phn s :a. So snh cc phn s c mu s bng nhau. e. So snh phn b vi 1.

 • 14

  b. So snh cc phn s c t s bng nhau. g. So snh phn hn vi 1. ( hn s )c. Rt gn ri so snh. h. Bc cud. So snh qua n v. i. So snh qua phn s trung gian.Bi5*: Tnh nhanh1/2 x 12/13 + 1/3 x 12/13 + 1/4 x 12/13 ( 1- 1/2 ) x ( 1- 1/3 ) x ( 1- 1/4 ) x ( 1 - 1/5 )9 - Tm phn s bng phn s 3/5 bit rng hiu ca t s tr i mu s ca phn s bng 8.- Tm phn s bng phn s 2/3 bit rng tng ca t s v mu s ca phn s bng 15.- Tm mt s, bit rng ly s cng vi 4/5 ri tr i 1/4 th c kt qu l 7/10.- Cho phn s 18/27. Hi c mt phn s bng phn s 1/2 th phi tr i t s vmu s ca phn s cho cng mt s t nhin no?- Cho phn s 2/11. Hi phi cng thm vo t s v mu s ca phn s cng mt st nhin no c phn s bng phn s 4/7?- Cho phn s 3/18. Hi phi thm vo t s v bt ra mu s cng mt s t nhin no c phn s 3/4.- Tm phn s x/y, bit hiu ca x v y bng 8 v x/y sau khi rt gn th bng 5/3.- Tm phn s x/y, bit tng ca x v y bng 15 v x/y sau khi rt gn th bng 2/3.

  Chuyn 7Bi ton v quan h t s

  Dng 1: Tm phn s ca mt s.1 - Lp 4B c 35 hc sinh. S hc sinh n bng 2/5 s hc sinh c lp. Hi lp 4A c baonhiu hc sinh nam. (2 cch)2 - Lp 4A c 18 hc sinh nam. S hc sinh n bng 2/3 s hc sinh nam. Hi lp 4A cbao nhiu hc sinh ? (2 cch)3 - Mt mnh t hnh ch nht c chiu di 36m, chiu rng bng 2/3 chiu di. Tnh chuvi v din tch mnh t.4 - Mt hnh ch nht c chiu di 3/5m, chiu rng bng 3/4 chiu di. Tnh chu vi vdin tch hnh ch nht .

 • 15

  5- Mt ca hng c 15 t go. bn 2/3 s go. Hi ca hng cn li ? kg go?- Mt mnh t hnh ch nht c chiu di 25m, rng 18m. Ngi ta s dng 2/5 din tch

  o ao, phn t cn li lm vn. Tnh din tch phn t lm vn.6- Hng c mt s tin, Hng tiu ht 45000 ng. Nh vy s tin cn li bng 3/5 stin tiu. Hi lc u Hng c bao nhiu tin?Dng 2: Tm mt s khi bit gi tr phn s ca n.3 - Lp 4A c 18 hc sinh nam. S hc sinh nam bng 2/3 s hc sinh c lp. Hi lp 4Ac bao nhiu hc sinh n.(2 cch)4 - Lp 4B c 12 hc sinh n. S hc sinh n bng 2/3 s hc sinh nam. Hi lp 4A c baonhiu hc sinh. (2 cch)- Lp 4B c 15 hc sinh nam. S hc sinh nam bng 5/4 s hc sinh n. Hi lp 4B cbao nhiu hc sinh? (2 cch)5 - 3/5 s hc sinh gii ca lp 5A l 6 em. Hi lp 5A c bao nhiu hc sinh gii?- Tm chiu di ca mt on ng, bit 3/5 on bng 9/10 km.- C hai thng du. Bit 2/3 s du thng th nht l 24 lt. 3/4 s du thng th hai l36 lt. Hi c hai thng c tt c bao nhiu lt du ?- Khi 5 c 3 lp. Bit 2/3 s hc sinh ca lp 5A l 18 hc sinh; 3/4 s hc sinh ca lp5B l 24 hc sinh; 4/7 s hc sinh ca lp 5C l 16 hc sinh. Hi khi 5 c tt c bao nhiuhc sinh ?6- Hi c mt s tin, Hi tiu ht 45000 ng. Nh vy s tin tiu bng 2/3 s tinHi c ban u. Hi sau khi tiu, Hi cn li bao nhiu tin?- Hng c mt s tin, Hng tiu ht 36000 ng. Nh vy s tin tiu bng 3/4 stin cn li. Hi lc u Hng c bao nhiu tin?Dng 3: Dng m rng:1- Lan c 84000 ng, Lan mua v ht 2/7 s tin, mua sch ht 3/5 s tin. Hi Lan cnli bao nhiu tin? (2 cch)- Lp 4A c 35 hc sinh. Cui nm hc, c 2/7 s hc sinh t danh hiu hc sinh Gii,2/5 s hc sinh t danh hiu hc sinh Tin Tin. Hi c ? hc sinh khng t danh hiu.(2 cch)

 • 16

  - Tui anh bng 2/5 s tui b, tui em bng 2/9 s tui b. Tnh tui mi ngi bit tuib l 45 tui.2- Tui anh bng 2/5 s tui b, tui em bng 1/2 s tui anh. Tnh tui mi ngi bit tuib l 45 tui.- S tui em bng 2/9 s tui b v bng 5/9 s tui anh. Tnh tui mi ngi bit tui bl 45 tui.3- Mt ca hng c 96kg mui. Bui sng bn c 24kg mui, bui chiu bn 3/8 smui. Hi c hai bui ca hng bn c bao nhiu ki-l-gam mui.- Mt ca hng c 196kg go. Ngy u bn c 84kg go ngy th hai bn 3/4 s gocn li. Hi sau hai ngy bn ca hng cn li bao nhiu ki-l -gam go.4- Ch Hng c 42 ci ko, ch cho An 2/7 s ko, cho Bnh 3/5 s ko cn li. Hi cuicng ch Hng cn li bao nhiu ci ko?- M cho Hoa 48000 ng. Hoa mua cp ht 2/3 s tin, mua bt ht 3/4 s tin cn li.Hi Hoa cn li bao nhiu tin?- Lp 4A c 40 hc sinh. Cui nm hc, c 3/8 s hc sinh t danh hiu hc sinh TinTin, 2/5 s hc sinh cn li t danh hiu hc sinh Gii. Hi c ? hsinh khng t danhhiu.5- Mt tm vi di 20m. may o ht 4/5 tm vi . S vi cn li ngi ta em maycc ti,mi ti ht 2/3m. Hi may c tt c bao nhiu ci ti nh vy?6- Mt mnh t hnh ch nht c chiu di 24m, rng 15m. Ngi ta s dng 3/8 din tch trng hoa, 1/5 din tch lm ng i, phn din tch cn li xy b nc. Tnh Sb nc.Dng 3: Dng nng cao1- Kt qu ca hc k I, lp 4A c 1/4 s hc sinh t Hc sinh Gii, 3/8 s hc sinh tHc sinh Tin tin. Hi s hc sinh khng c khen chim bao nhiu so vi c lp?2 - Lp 4B c 18 hc sinh nam. S hc sinh n bng 2/3 s hc sinh c lp. Hi lp 4A cbao nhiu hc sinh n.

 • 17

  3- Cng c mt s tin, Cng tiu ht 45000 ng. Nh vy s tin cn li bng 3/4s tin Cng c ban u. Hi Cng cn li bao nhiu tin?4 - Lan c mt s tin. Lan tiu ht 3/4 s tin th cn li 20000 ng. Hi lc u Lanc bao nhiu tin ?5- Nam c mt s tin, sau khi mua v ht 5/8 s tin th Nam cn li 24000 ng. Hi lcu Nam c bao nhiu tin?6 - Mt thng cha y du cn nng 48 kg, ngi ta rt ra 5/9 s du trong thng ththng du ch cn nng 23 kg. Hi thng khng nng bao nhiu kg ?- Mt thng cha y mm cn nng 27 kg, ngi ta rt ra 2/5 s mm trong thng ththng mm ch cn nng 17 kg. Hi thng khng nng bao nhiu kg ?7 - Tui em bng 1/4 tui m, tui anh bng 3/8 tui m. Bit tng s tui ca hai anh eml 30 tui. Tnh s tui ca mi ngi.- S tui em bng 2/9 s tui b, s tui anh bng 2/5 s tui b. Bit tng s tui ca haianh em l 28 tui. Tnh s tui ca mi ngi.8- Mt ngi bn trng, bui sng bn c 1/5 s trng, bui chiu bn c 1/3 s trng.Bit bui chiu bn nhiu hn bui sng l 30 qu. Hi cn li ? qu trng?- Mt my cy, ngy th nht cy c 3/8 din tch rung, ngy th hai cy c 2/5din tch rung v nh vy, ngy th hai cy nhiu hn ngy th nht 100m2. Hi mingy, my cy cy c bao nhiu din tch rung?- Qua t KTK ln II, lp 5A c 5/8 s hc sinh t im Gii, 1/4 s hc sinh t imkh, cn li t im trung bnh. Bit s hsinh t im Gii hn s hc sinh t im khl 12 em.a. Tnh s hc sinh lp 5B. b. Tnh s hc sinh mi loi.9- Mt xe my i qung ng t A n B. Gi th nht i c 2/7 qung ng, gi thhai i c 1/7 qung ng, gi th ba t i 56 km na th ht qung ng. Hi qungng AB di bao nhiu km?- Mt t i qung ng t A n B. Gi th nht i c 2/5 qung ng, gi th haii c 3/7 qung ng, gi th ba t i 42 km na th ht qung ng. Hi qungng AB di bao nhiu km?

 • 18

  - Mt ngi bn trng, ln th nht bn c 1/5 s trng, ln th hai bn 3/8 s trng thcn li 17 qu. Hi ngi em bn ? qu trng v mi ln bn bao nhiu qu?- Mt bc cng nhn, mi thng n ht 1/2 s tin lng, tr tin nh ht 1/6 s tin lng,tiu vt ht 1/5 s tin lng, cui thng bc cn dnh c 200000 ng. Tnh xemlng thng ca bc cng nhn l bao nhiu?10- t c mt s tin. t mua v ht 2/3 s tin, mua bt ht 1/5 s tin cn li sau khimua v th cn li 8000 ng. Hi lc u t c bao nhiu tin ?11- Qua t KTK ln III, lp 5B c 1/8 s hc sinh t im Gii, 1/2 s hc sinh tim kh, cn li l trung bnh. Bit s hc sinh kh hn s hc sinh trung bnh l 4 em.a. Tnh s hc sinh lp 5B. b. Tnh s hc sinh mi loi.12- M mang i ch 90000 ng. M mua tht ht 2/3 s tin, mua rau ht 1/6 s tin. Stin cn li m va mua 4/3 kg cam. Tnh gi tin kg cam.

  Chuyn 8Gii bi ton c li vn

  - C 4 thng du nh nhau cha tng cng 112 lt. Hi c 16 thng nh th th cha cbao nhiu lt ?- Bit 28 bao la nh nhau th cha tng cng 1260 kg. Hi nu c 1665 kg la th chatrong bao nhiu bao ?- Xe th nht ch 12 bao ng, xe th hai ch 8 bao ng, xe th hai ch t hn xe thnht 192 kg ng. Hi mi xe ch bao nhiu kg ng ?- Hai xe t ch tng cng 4554 kg thc n gia sc, xe th nht ch 42 bao, xe th hai chnhiu hn xe th nht 15 bao. Hi mi xe ch bao nhiu kg ?- Ca hng c 15 ti bi, ca hng bn ht 84 vin bi v cn li 8 ti bi. Hi trc khi bnca hng c bao nhiu vin bi ?- C mt s lt nc mm ng vo cc can. Nu mi can cha 4 lt th ng c 28 can.Hi nu mi can cha 8 lt th ng c bao nhiu can ?II/ Ton trung bnh cng:- Hc sinh cn hiu c khi nim v s TBC v tm c s TBC ca 2 -> 5 s.- Gii c cc bi ton tm s TBC dng:

 • 19

  1- Mt kho go, ngy th nht xut 180 tn, ngy th hai xut 270 tn, ngy th ba xut156 tn. Hi trung bnh mi ngy ca hng xut c bao nhiu tn go ?2 - Hng c 15000 ng, Hu c nhiu hn Hng 8000 ng. Hi trung bnh mi bn cbao nhiu tin?- Hng c 15000 ng, Hng c t hn Hu 8000 ng. Hi trung bnh mi bn c baonhiu tin?3 - Lan c 125000 ng, Hu c nhiu hn Lan 37000 ng. Hng c t hn Hu 25000ng. Hi trung bnh mi bn c bao nhiu tin ?- Lan c 125000 ng, nh vy Lan c nhiu hn Hu 37000 ng nhng li t hn Hng25000 ng. Hi trung bnh mi bn c bao nhiu tin ?4 - Hng c 15000 ng, Hu c s tin bng 3/5 s tin ca Hng. Hi trung bnh mi bnc bao nhiu tin?- Hng c 15000 ng, Hng c s tin bng 3/5 s tin ca Hu. Hi trung bnh mi bnc bao nhiu tin?5- Lan c 126000 ng, Hu c s tin bng 2/3 s tin ca Lan. Hng c s tin bng 3/4s tin ca Hu. Hi trung bnh mi bn c bao nhiu tin ?- Lan c 126000 ng, Hu c s tin bng 2/3 s tin ca Lan v bng 3/4 s tin caHng. Hi trung bnh mi bn c bao nhiu tin ?7 - Mt on xe ch hng. Tp u c 4 xe, mi xe ch 92 t hng; tp sau c 3 xe, mi xech 64 t hng. Hi:a. Trung bnh mi tp ch c bao nhiu t hng ?b. Trung bnh mi xe ch c bao nhiu t hng ?8- Trung bnh cng ca ba s l 48. Bit s th nht l 37, s th hai l 42. Tm s th ba.- Trung bnh cng ca ba s l 94. Bit s th nht l 85 v s th nht hn s th hai l28. Tm s th ba.- Mt ca hng nhp v ba t, trung bnh mi t 150 kg ng. t mt nhp 170 kg vnhp t hn t hai 40 kg. Hi t ba ca hng nhp v bao nhiu kg ?- Mt ca hng nhp v ba t, trung bnh mi t 150 kg ng. t mt nhp 168 kg,v nhp bng 4/5 t hai. Hi t ba ca hng nhp v bao nhiu kg ?

 • 20

  - Khi lp 5 ca trng em c 3 lp, trung bnh mi lp c 32 em. Bit lp 5A c 33 hcsinh v nhiu hn lp 5B l 2 em. Hi lp 5C c bao nhiu hc sinh ?9 - An c 18 vin bi, Bnh c 16 vin bi, Hng c s vin bi bng trung bnh cng s bi caAn v Bnh. Hi Hng c bao nhiu vin bi ?- An c 18 vin bi, Bnh c 16 vin bi, Hng c 23 vin bi. Dng c s vin bi bng trungbnh cng s bi ca An, Bnh v Hng. Hi Dng c bao nhiu vin bi ?- An c 18 vin bi, Bnh c nhiu hn An16 vin bi, Hng c t hn Bnh11 vin, Dng cs vin bi bng trung bnh cng s bi ca An, Bnh v Hng. Hi Dng c bao nhiu vinbi ?- An c 18 vin bi, Bnh c 16 vin bi, Hng c s vin bi bng trung bnh cng s bi caAn v Bnh, Dng c s bi bng trung bnh cng s bi ca Bnh v Hng. Hi Dng c baonhiu vin bi ?M rng:1- Tm s trung bnh cng ca cc s t nhin t 20 n 28.- Tm s trung bnh cng ca cc s t nhin chn t 30 n 40.2 - Lan v Hu c 102000 ng. Lan v Ngc c 231000 ng. Ngc v Hu c 177000ng. Hi trung bnh mi bn c bao nhiu tin ?3- Trung bnh cng s tui ca b, m v Hoa l 30 tui. Nu khng tnh tui b th trungbnh cng s tui ca m v Hoa l 24. Hi b Hoa bao nhiu tui ?- Trung bnh cng s tui ca b, m, Mai v em Mai l 23 tui. Nu khng tnh tui bth trung bnh cng s tui ca m, Mai v em Mai l 18 tui. Hi b Mai bao nhiu tui ?- mt i bng, tui trung bnh ca 11 cu th l 22 tui. Nu khng tnh i trng thtui trung bnh ca 10 cu th l 21 tui. Hi i trng bao nhiu tui.4 - Mt thng c 15 ln kim tra. Sau 10 ln kim tra u th im trung bnh ca An l 7.Hi vi cc ln kim tra cn li, trung bnh mi ln phi t bao nhiu im im trungbnh ca c thng l 8 im.5 - An c 18 vin bi, Bnh c 16 vin bi, Hng c s vin bi bng trung bnh cng s bi cac ba bn. Hi Hng c bao nhiu vin bi ?

 • 21

  - An c 18 vin bi, Bnh c 16 vin bi, Hng c s vin bi nhiu hn trung bnh cng s bica ba bn l 2 vin. Hi Hng c bao nhiu vin bi ?- An c 18 vin bi, Bnh c 16 vin bi, Hng c s vin bi km trung bnh cng s bi caba bn l 2 vin. Hi Hng c bao nhiu vin bi ?6 - C 4 thng du, trung bnh mi thng ng 17 lt, nu khng k thng th nht thtrung bnh mi thng cn li cha 15 lt. Hi thng th nht cha bao nhiu lt du7 - Trung bnh cng tui b, m, v ch Lan l 29 tui. TBC s tui ca b, v ch Lan l26 tui. Bit tui Lan bng 3/7 s tui m. Tnh s tui ca mi ngi.- Trung bnh cng s tui ca b v m l 39 tui. TBC s tui ca b, m v Lan l 30tui. Bit tui Lan bng 2/7 s tui b. Tnh s tui ca mi ngi.- Trung bnh cng s tui ca b, m, Bnh v Lan l 24 tui. TBC s tui ca b, m vLan l 28 tui. Bit tui Bnh gp i tui Lan, tui Lan bng 1/6 tui m. Tm s tui cami ngi.- Trung bnh cng tui ng, tui b v tui chu l 36 tui. TBC s tui ca b v chu l23 tui. Bit ng hn chu 54 tui. Tm s tui ca mi ngi.- TBC ca s s th nht, s th hai v s th ba l 26. TBC ca s s th nht v s thhai l 21. TBC ca s th hai v s th ba l 30. Tm mi s.8- Gia nh An hin c 4 ngi nhng ch c b v m l i lm. Lng thng ca m l1100000 ng, lng ca b gp i lng ca m. Mi thng m u dnh 1500000ng. Hi:a. Mi thng trung bnh mi ngi tiu bao nhiu tin ?b. Nu Lan c thm mt ngi em na m m vn dnh nh trc th s tin tiu trungbnh hng thng ca mi ngi s gim i bao nhiu tin ?

  III/ Ton tm hai s khi bit tng v hiu ca hai s :Dng 1: Cho bit c tng ln hiu.- Mt hnh ch nht c hiu hai cnh lin tip l 24 cm v tng ca chng l 92 cm. Tnhdin tch ca hnh ch nht cho.Dng 2: Cho bit tng nhng du hiu.

 • 22

  1 - Tm hai s l c tng l 186. Bit gia chng c 5 s l.2- Hai ng chu hin nay c tng s tui l 68, bit rng cch y 5 nm chu km ng 52tui. Tnh s tui ca mi ngi.3 - Hng v Dng c tt c 45 vin bi. Nu Hng c thm 5 vin bi th Hng c nhiu hnDng 14 vin. Hi lc u mi bn c bao nhiu vin bi.- Hng v Dng c tt c 45 vin bi. Nu Hng cho i 5 vin bi th Hng c nhiu hnDng 14 vin. Hi lc u mi bn c bao nhiu vin bi.6 - Lp 4A c 32 hc sinh. Hm nay c 3 bn n ngh hc nn s nam nhiu hn s n l 5bn. Hi lp 4A c bao nhiu hc sinh n, bao nhiu hc sinh nam ?7 - Hng v Dng c tt c 46 vin bi. Nu Hng cho Dng 5 vin bi th s bi ca hai bnbng nhau. Hi lc u mi bn c bao nhiu vin bi.- Mt mnh t hnh ch nht c chu vi l 120 m. Nu tng chiu rng thm 5m v btchiu di i 5 m th mnh t hnh ch nht tr thnh mt mnh t hnh vung. Tnhdin tch mnh t hnh ch nht trn.- Hai thng du c tt c 116 lt. Nu chuyn 6 lt t thng th nht sang thng th hai thlng du hai thng bng nhau. Hi mi thng c bao nhiu lt du ?8 - Tm hai s c tng l 132. Bit rng nu ly s ln tr i s b ri cng vi tng cachng th c 178.- Tm hai s c tng l 234. Bit rng nu ly s th nht tr i s th hai ri cng vihiu ca chng th c 172.9 - An v Bnh c tt c 120 vin bi. Nu An cho Bnh 20 vin th Bnh s c nhiu hn An16 vin. Hi mi bn c bao nhiu vin bi ?- An v Bnh c tt c 120 vin bi. Nu An cho Bnh 20 vin th Bnh c t hn An 16 vin.Hi mi bn c bao nhiu vin bi ?10 - Hai kho go c 155 tn. Nu thm vo kho th nht 8 tn v kho th hai 17 tn th sgo mi kho bng nhau. Hi lc u mi kho c bao nhiu tn go ?- Ngc c tt c 48 vin bi va xanh va . Bit rng nu ly ra 10 vin bi v hai vinbi xanh th s bi bng s bi xanh. Hi c bao nhiu vin bi mi loi ?

 • 23

  11 - Hai ngi th dt dt c 270 m vi. Nu ngi th nht dt thm 12m v ngi thhai dt thm 8 m th ngi th nht s dt nhiu hn ngi th hai 10 m. hi mi ngi dt c bao nhiu m vi ?12* - Hai thng du c tt c 132 lt. Nu chuyn 12lt t thng 1 sang thng 2 v chuyn 7lt t thng 2 sang thng 1 th thng 1 s c nhiu hn thng 2 l 14 lt. Hi lc u mithng c bao nhiu lt du ?Dng 3: Cho bit hiu nhng du tng.1- Tng ca hai s l mt s ln nht c 3 ch s chia ht cho 5. Bit nu thm vo s b35 n v th ta c s ln. Tm mi s.2 - Trn mt bi c ngi ta m c 100 ci chn va g va ch. Bit s chn chnhiu hn chn g l 12 chic. Hi c bao nhiu con g, bao nhiu con ch ?- Trn mt bi c ngi ta m c 100 ci mt va g va ch. Bit s ch nhiu hns g l 12con. Hi c bao nhiu con g, bao nhiu con ch ?3 - Tm hai s c hiu l 129. Bit rng nu ly s th nht cng vi s th hai ri cng vitng ca chng th c 2010.- Mt php tr c tng ca s b tr, s tr v hiu l 7652. Hiu ln hn s tr 798 n v.Hy tm php tr .- Tm hai s c hiu l 22. Bit rng nu ly s ln cng vi s b ri cng vi hiu cachng th c 116.- Tm hai s c hiu l 132. Bit rng nu ly s ln cng vi s b ri tr i hiu cachng th c 548.4 - Lan i b vng quanh sn vn ng ht 15 pht, mi pht i c 36 m. Bit chiu disn vn ng hn chiu rng l 24 m. Tnh din tch ca sn vn ng.5- Hng c nhiu hn Hu 16000 ng. Nu Hng c thm 5000 ng v Hu c thm11000 ng th c hai bn s c tt c 70000 ng. Hi lc u mi bn c bao nhiu tin ?- Hng c nhiu hn Hu 16000 ng. Nu Hng cho i 5000 ng v Hu cho 11000ng th c hai bn s c tt c 70000 ng. Hi lc u mi bn c bao nhiu tin ?Dng 4: Du c tng ln hiu.

 • 24

  1-Tng 2 s l s ln nht c 3 ch s. Hiu ca chng l s l nh nht c 2 ch s. Tmmi s.- Tm hai s c tng l s ln nht c 4 ch s v hiu l s l b nht c 3 ch s.- Tm hai s c tng l s b nht c 4 ch s v hiu l s chn ln nht c 2 ch s.2 - Tm hai s c hiu l s b nht c 2 ch s chia ht cho 3 v tng l s ln nht c 2ch s chia ht cho 2.Dng 5: Dng tng hp.1 - An v Bnh mua chung 45 quyn v v phi tr ht s tin l 72000 ng. Bit An phitr nhiu hn Bnh 11200. Hi mi bn mua bao nhiu quyn v.2* - Tng ca 3 s l 1978. S th nht hn tng hai s kia l 58 n v. Nu bt s thhai i 36 n v th s th hai s bng s th ba. Tm 3 s .3* - Ba bn Lan, o, Hng c tt c 27 ci ko. Nu Lan cho o 5 ci, o cho Hng 3ci, Hng li cho Lan 1 ci th s ko ca ba bn bng nhau. Hi lc u mi bn c baonhiu ci ko ?4*- Trung bnh cng s tui ca b, tui An v tui Hng l 19 tui, tui b hn tng stui ca An v Hng l 2 tui, Hng km An 8 tui. Tnh s tui ca mi ngi.IV/Ton tm hai s khi bit tng v t s ca hai s :Dng 1: Cho bit c tng ln t s ca hai s.1- Tm hai s c tng l 80 v t s ca chng l 3 : 5.2 - Hai thng du cha tng cng 126 lt. Bit s du thng th nht bng 5/2 s du thng th hai. Hi mi thng c bao nhiu lt du?3- Hai lp 4A v 4B trng c 204 cy. Bit lp 4A c 32 hc sinh, lp 4B c 36 hcsinh, mi hc sinh u trng c s cy bng nhau. Hi mi lp trng c bao nhiu cy?Dng 2: Cho bit tng nhng du t s ca chng.1- Khi 5 c tng cng 147 hc sinh, tnh ra c 4 hc sinh nam th c 3 hc sinh n. Hikhi lp 5 c bao nhiu hc sinh nam, bao nhiu hc sinh n ?- Dng chia 64 vin bi cho Hng v Mnh. C mi ln chia cho Hng 3 vin th li chiacho Mnh 5 vin bi. Hi Dng chia cho Hng bao nhiu vien bi, cho Mnh bao nhiuvin bi?

 • 25

  - Hng v Loan mua tt c 40 quyn v. Bit rng 3 ln s v ca Hng th bng 2 ln sv ca Loan. Hi mi bn mua bao nhiu quyn v?2 - Tng s tui hin nay ca hai ng chu l 65 tui. Bit tui chu bao nhiu thng thtui ng by nhiu nm. Tnh s tui hin nay ca mi ngi.3 - Tm hai s c tng l 480. Bit nu ly s ln chia cho s b th c thng l 5.- Tm hai s c tng l 900. Bit nu ly s ln chia cho s b th c thng l 3 v sd l 4.- Tm hai s c tng l 129. Bit nu ly s ln chia cho s b th c thng l 6 v sd l 3.- Tm hai s c tng l 295. Bit nu ly s ln chia cho s b th c thng l 8 v sd l 7.- Tm hai s a, b bit rng khi chia a cho b th c thng l 5 d 2 v tng ca chng l44.- Tm hai s c tng l 715. Bit rng nu thm mt ch s 0 vo bn phi s b th cs ln.- Tm hai s c tng l 177. Nu bt s th nht i 17 n v v thm vo s th hai 25nv th s th nht s bng 2/3 s th hai.Dng 3: Cho bit t s nhng du tng.1- Tng 2 s l s ln nht c 3 ch s. T s ca chng l 4/5. Tm mi s.3 - Hin nay tui b gp 4 ln tui con. Bit rng 5 nm na th tng s tui ca hai b conl 55 tui. Hi hin nay b bao nhiu tui ? Con bao nhiu tui ?- Hin nay tui con bng 2/7s tui m. Bit rng 5 nm trc th tng s tui ca hai mcon l 35 tui. Hi hin nay b bao nhiu tui ? Con bao nhiu tui ?4 - Trn mt bi c ngi ta m c 112 ci chn va tru va b. Bit s b bng 3/4s tru. Hi c bao nhiu con b, bao nhiu con tru ?- Trn mt bi c ngi ta m c 112 ci chn va g va ch. Bit s chn g bng5/2 s chn ch. Hi c bao nhiu con g, bao nhiu con ch?

 • 26

  5 - Hin nay trung bnh cng s tui ca b v Lan l 21 tui. Bit s tui ca Lan bng2/5 s tui ca b. Tnh s tui ca mi ngi.6 - Minh Hnh: " Thi gian t u ngy n gi bng 3/5 thi gian t by gi n htngy. bn by gi l my gi? ". Em hy gip Hnh gii p cu ca Minh.7 - Tm hai s bit rng s th nht bng 2/5 s th hai. Nu ly s th nht cng vi sth hai ri cng vi tng ca chng th c 168.8 - Tm hai s bit s th nht bng 3/4 s th hai. Bit rng nu bt s th nht i 28n v th c tng mi l 357.- Tm hai s bit s th nht bng 3/4 s th hai. Bit rng nu thm vo s th hai 28 nv th c tng mi l 357.- Tm hai s bit s th nht bng 3/4 s th hai. Bit rng nu bt s th nht i 28 nv v thm vo s th hai l 35 n v th c tng mi l 357.9 - Bc Ba nui c g v vt tng cng 80 con. Bc Ba bn ht 10 con g v 7 con vtnn cn li s g bng 2/5 s vt. Hi lc cha bn, bc Ba c bao nhiu con g, bao nhiucon vt?- Mt nng tri c tng s g v vt l 600 con. sau khi bn i 33 con g v 7 con vt th svt cn li bng 2/5 s g. Hi sau khi bn, nng tri cn li bao nhiu con g, bao nhiucon vt?Dng 4: Du c tng ln t s.1 - Tm hai s c TBC bng 92 v thng ca chng bng 3.Dng 5: Dng tng hp.1 - Trn mt bi c ngi ta m c 112 ci chn va tru va b. Bit s chn b bng3/4 s chn tru. Hi c bao nhiu con b, bao nhiu con tru ?2 - Tui Hng bng 1/2 tui Hoa, tui Hoa bng 1/4 tui b, tng s tui ca Hng l 36tui. Hi mi ngi bao nhiu tui?3 - Cho trc s . Da vo s hy nu bi ton ( vi cc cch theo quan h t s - hiu- tng).

 • 27

  4- Trong mt hp c 48 vin bi gm ba loi: bi xanh, bi , bi vng. Bit s bi xanh bngtng s bi v bi vng; s bi xanh cng vi s bi th gp 5 ln s bi vng. Hi mi loic bao nhiu vin bi?5- Mt php chia c thng l 6, s d l 3. Tng ca s b chia, s chia l 199. Tm s bchia v s chia.- Mt php chia c thng l 5, s d l 4. Tng ca s b chia, s chia, thng v s d l201. Tm s b chia v s chia.- Khi thc hin php chia hai s t nhin th c thng l 6 v d 51. Bit tng ca sb chia v s chia, thng v s d l 969. Hy tm s b chia v s chia trong php chia.6*- Ba lp cng gp bnh lin hoan cui nm. Lp 5A gp 5 kg bnh, lp 5 B em n3 kg cng loi. S bnh dng cho c ba lp nn lp 5C khng phi mua m phi trli cho hai lp kia 24000 ng. Hi mi lp 5A, 5B nhn li bao nhiu tin? ( bit rng balp gp bng nhau )V/Ton tm hai s khi bit hiu v t s ca hai s :- Hc sinh cn hiu c c s ca cch lm.- Nm c cc bc gii bi ton.- Gii tt cc dng bi tp :Dng 1: Cho bit c hiu v t s ca hai s.1- Mai c nhiu hn o 27000 ng. Bit s tin ca o gp 3 s tin ca Mai. Hi mibn c bao nhiu tin ?- Mai c nhiu hn o 27000 ng. Bit s tin ca o bng 1/3 s tin ca Mai. Himi bn c bao nhiu tin ?2- C hai mnh vn. Mnh 1 c din tch bng 2/5 din tch mnh 2 v km mnh 2 l1350 m2. Tnh din tch mi mnh vn.- Tm hai s c hiu l 72, bit s ln bng 5/2 s b.- Dng c nhiu hn Hng 57 vin bi, bit s bi ca Dng bng 7/4 s bi ca Hng. Himi bn c bao nhiu vin bi?- Tm hai s bit t s ca chng bng 4/7 v nu ly s ln tr i s b th c kt qubng 360.

 • 28

  - Dng c nhiu hn Minh 36 vin bi. Bit 3/7 s bi ca Dng th bng s bi ca Minh.Hi mi bn c bao nhiu vin bi?3- Hai lp 4A v 4B cng tham gia trng cy. Bit lp 4A c 32 hc sinh, lp 4B c 36hcsinh, mi hc sinh u trng c s cy bng nhau v th lp 4A trng t hn lp 4B l12 cy. Hi mi lp trng c bao nhiu cy ?4- Sn trng em hnh ch nht c chiu rng bng 3/5 chiu di v km chiu di 26 m.Tnh chu vi v din tch ca sn trng.Dng 2: Cho bit hiu nhng du t s ca chng.- Tm hai s c hiu l 516, bit rng nu ly s ln chia cho s b th c thng l 4.- Hai s c hiu bng 216, bit rng nu thm mt ch s 0 vo bn phi s b th c sln.- Tm hai s c hiu l 36. Nu thm vo s tr 14 n v v bt s b tr i 8 n v ths tr s bng 3/5 s b tr.4- Tm hai s, bit s th nht hn s th hai 83 n v v nu thm vo s th nht 37 nv th c s mi bng 8/3 s th hai.Dng 3: Cho bit t s nhng du hiu.1- Hiu 2 s l s chn ln nht c 2 ch s. S b bng 3/5 s ln. Tm mi s.2- Tm hai s, bit s b bng 5/7 s ln, v nu ly s ln tr s b ri cng vi hiu cachng th c kt qu l 64.3- M sinh H nm m 25 tui. Hin nay s tui ca H bng 2/7 s tui ca m. Tnh stui hin nay ca mi ngi.5- Tm hai s bit s th nht bng 2/5 s th hai. Bit rng nu thm vo s th nht i 13n v v bt s th hai i 8 n v th hiu ca chng l 6.6- Mt n tru b c s tru bng 4/7 s b. Nu bn mi loi 15 con th s b hn s trul 24 con. Hi n tru b c tt c bao nhiu con ?- Mt ca hng c s go t gp 3 ln s go np, ca hng bn 12kg go t v 7 kggo np th phn cn li ca s go t hn s go np l 51 kg. Hi trc khi bn, ca hngc bao nhiu kg go mi loi ?

 • 29

  - Hoa v Hng c mt s tin. Bit s tin ca Hoa bng 3/8 s tin ca Hng. Nu Hoatiu ht 9000 ng v Hng tiu ht 15000 ng th Hng cn nhiu hn Hoa 39000ng. Hi lc u mi bn c bao nhiu tin ?7- Mt gia nh nui mt s g v vt. Bit s g bng 3/7 s vt. Nu bn i 6 con g vmua thm 9 con vt th s vt hn s g l 29 con. Hi c tt c bao nhiu con g v vt ?8- Mt tri chn nui c mt s d v cu. Bit s g bng 3/7 s vt. Nu c thm 8 cond v 15 con cu th s cu hn s d l 35 con. Hi c tt c bao nhiu con d v cu ?Dng 4: Du c hiu ln t s ca chng.- Tm hai s bit hiu v thng ca chng u bng 5.- Tm A v B bit ( A + B ): 2 = 21v A : B = 6Dng 5: Dng tng hp.1 - Trn mt bi c ngi ta m thy s chn tru nhiu hn s chn b l 24 chic. Bits chn b bng 2/5 s chn tru. Hi c bao nhiu con b, bao nhiu con tru ?2 - Tm hai s c hiu l 165, bit rng nu ly s ln chia cho s b th c thng l 7v s d l 3.- Tm hai s a, b bit hiu ca chng l 48v khi chia a cho b th c thng l 6 d 3.3* An c nhiu hn Bnh 24 ci ko. bit rng nu An cho Bnh 6 ci ko th s ko caBnh bng 2/5 s ko ca An. Hi mi bn c bao nhiu vin ko?- Tm hai s bit s th nht bng 2/5 s th hai v nu gim s th nht 12 n v thc s mi km s th hai 87 n v.VI/ Bi ton lin quan n hai hiu s:Bi 1:

  " Tang tng lc tri mi rng ngR nhau i hi my qu bngMi ngi 5 qu tha 5 qu

  Mi ngi 6 qu mt ngi khng "Hi c bao nhiu ngi, bao nhiu qu bng ?Bi 2:

 • 30

  - Hng mua 16 quyn v, Dng mua 9 quyn v cng loi v tr t hn Hng 22400 ng.Hi mi bn tr ht bao nhiu tin mua v ?- Hin nay b 60 tui, b 28 tui, m 24 tui v con 2 tui. Hi sau bao nhiu nm na thtng s tui ca b, m v con bng tui ca b ?- H th nht cha 1600 lt nc, h th hai cha 1600 lt nc. Ngi ta tho ra cngmt lc h th nht mi pht 30 lt nc v h th hai mi pht 10 lt. Hi sau bao luth s nc cn li trong hai h bng nhau ?

  - Hng mua 4 bt ch v 8 quyn v phi tr ht 23600 ng, Lan mua 4 bt ch v 10quyn v phi tr ht 28000 ng. Tnh gi tin mt bt ch, mt quyn v. ( m rng )

  - An c mt s bi v mt s ti, nu An b vo mi ti 9 vin th cn tha 15 vin, cnnu b vo mi ti 12 vin th va . Hi An c bao nhiu bi v bao nhiu ti ?- C gio chia ko cho cc em b. Nu c chia cho mi em 3 chic th c cn tha 2 chic,cn nu chia cho mi em 4 chic th b thiu mt 2 chic. Hi c gio c tt c bao nhieuchic ko v c chia cho bao nhiu em b ?

  VII/ Bi ton trng cy:- Trn mt on ng di 780, ngi ta trng cy hai bn ng, c cch 30m th trngmt cy. Hi ngi ta trng tt c bao nhiu cy ? (Bit rng hai u ng u ctrng cy )- Ngi ta ca mt cy g di 6m thnh nhng on di bng nhau, mi on di 4 dm,mi ln ca mt 2 pht. Hi phi ca bao nhiu lu mi xong?- Mt cun dy thp di 56m. Ngi ta nh cht lm inh, mi ci inh di 7cm . Hithi gian cht l bao nhiu, bit rng mi nht cht ht 2 giy.- Mt ngi th mc ca mt cy g di 12m thnh nhng on di 15dm. Mi ln ca ht6 pht. thi gian ngh tay gia hai ln ca l 2 pht. Hi ngi y ca xong cy g ht baonhiu lu? (54 pht )

 • 31

  - C mt ming t hnh ch nht c chiu rng 15m, chiu di 24m. Ngi ta dng cc lm hng ro, hai cc lin tip cch nhau 3m. Hi ro ht ming t th cn phi cbao nhiu cc ?- Ngi ta mc bng n mu xung quanh mt bng hiu hnh ch nht c chiu di 25dm,rng 12dm, hai bng n lin tip cch nhau 2cm. Hi phi mc tt c bao nhiu bng n- Qung ng t nh Lan n trng c tt c 52 tr in, hai tr in lin k cch nhau50m. Hi qung ng nh Lan n trng di bao nhiu m ? ( bit hai u ng u ctr in)- Mun ln tng ba ca mt ngi nh cao tng phi i qua 52 bc cu thang. Vy phi iqua bao nhiu bc cu thang n tng su ca ngi nh ny ? Bit rng s bc cu thangca mi tng l nh nhau.

  Chuyn 9Bi ton v cng vic chung1/ C hai ngi cng lm mt cng vic. Ngi th nht lm mt mnh th phi 3 gi mixong. Ngi th hai lm mt mnh th phi 4 gi mi xong. Hi nu hai ngi cng lmchung cng vic th sau bao lu s xong ?- C hai vi nc cng chy vo mt ci b. Vi th nht chy y b trong 4gi. Vi thhai chy y b trong 6gi. B khng c nc, nu cho hai vi chy vo b cng mt lcth sau bao lu b s y nc?2/ C ba ngi cng lm mt cng vic. Ngi th nht lm mt mnh th phi 3 gi mixong. Ngi th hai lm mt mnh th phi 4 gi mi xong. Ngi th ba lm mt mnhth ch sau 2 gi l xong Hi nu c ba ngi cng lm chung cng vic th sau bao lus xong ?3/ Hai ngi cng lm chung mt cng vic th sau 2 gi s xong. Nu ngi th nht lmmt mnh th phi mt 5 gi mi xong. Hi nu ngi th hai lm mt mnh th phi ccnbao nhiu thi gian lm xong cng vic ?- Hai vi nc cng chy vo b th sau 3 gi s y b. Nu mt vi th nht chy thphi mt 8 gi mi y. Hi nu ch m mt vi th hai th sau bao lu b s y ?

 • 32

  4/ Hai ngi th cng lm chung mt cng vic th sau 5 gi s xong. Sau khi lm c 3gi th ngi th c bn vic nn ngi th ph hon thnh nt cng vic trong 6 gi.Hi nu mi th lm mt mnh th sau bao lu s xong cng vic ?5/ Mt ci b c hai vi nc, mt chy vo v mt chy ra. Vi chy vo chy trong 5 gith y b. Vi chy ra s lm cn b y nc trong 7 gi. Nu m c hai vi cng lc thsau bao lu b s y nc ?6/ Mt ci b c ba vi nc, hai chy vo (V1, V2) v mt chy ra (V3). Vi1 chy yb trong 2 gi. Vi2 chy y b trong 6 gi. Vi chy ra s lm cn b y nc trong 4gi. Nu 2/5 b c nc ta m c ba vi cng lc th sau bao lu b s y nc ?8/ Tru m n mt b c ht 16 pht. Nhng tru mi n c 4 pht th c thm ngh conn cng n v c hai m con ch n trong 10 pht th ht b c. Hi nu ngh con n mtmnh th sau bao lu s ht b c trn ?9*/ Mt b nc c hai ci vi. Vi 1 chy y b trong 2gi15pht. Cch y b 1/3 chiucao c vi th hai dng tho nc ra. Nu b y nc, ta m vi hai trong 3 gi th vihai khng cn chy na. B khng c nc, lc 5gi ngi ta m vi1 v qun khng khovi 2. Hi n khi no th b y nc ?10/ C ba vi nc cng chy vo mt ci b th sau hai gi b s y.+ Nu vi 1 v 2 cng chy th sau 4 gi s y b.+ Nu vi 2 v 3 cng chy th sau 4 gi s y b.

  Chuyn 10Ton VUI - SUY LUN- G Nu v g M p trng. G Nu ni: " Nu ti chuyn cho ch 2 trng th s trng cahai ta p bng nhau". G M ni: " Nu ti chuyn cho ch 3 trng th th s trng ca tich bng 1/2 s trng ca ch p ".Hi mi con p bao nhiu trng ?- 3 bn Hng, Hoa, Hu d thi hc sinh gii lp 5 t 3 gii: Nht, nh, ba. Sau khi nghecc bn on:+ Tng gii ba.+ Lm khng t gii ba.

 • 33

  + T khng t gii nh.- Ba bn Tng, Lm, T lm bi kim tra ton t ba im: 8 ; 9 ; 10. Trong 3 cu: " Lmc im 10 ", " Tng khng t im 10 ", " T khng c 9 " th ch c 1 cu ng.Tnh s im ca mi bn.- Hai bn T v To sng trn hn o ni tht v ni di. T ni vi To : " t nht mttrong hai chng ta c mt ngi ni di ". Hi T v To ai l ngi ni tht, ai l ngini di ?- C 5 kho trng ging ht nhau, cc cha cng c v ging nhau nhng mi kho uc cha thch hp. V s ngi ch ln ln cc cha kho. Hi phi th nhiu nhtbao nhiu ln tm ra cha kho thch hp cho mi kho.- Trong hp c 15 vin bi , 14 vin bi xanh, 10 vin bi vng. Hi phi ly ra t nht baonhiu vin bi th th chc chn trong c 10 vin bi cng mu ( khng nhn vo hp ).- Ngi ta 10 chic bt ch , 20 bt ch xanh v 30 bt ch vng trong mt chic hp.Hi nu khng nhn vo hp th phi ly ra t nht bao nhiu ci bt ch trong s bt lyra c:a. t nht 1 chic bt mu .b. t nht 2 chic bt mu xanh.c. t nht 3 chic bt mu vng.d. t nht 2 chic bt cng mu.g. t nht c 1 chic bt mi loi.h. t nht 3 chic bt mu v 2 chic bt mu xanh.- Ba bn Hng, Cc, Hu trng 3 cy hoa: hng, cc, hu. Bn trng cy hng ni viCc : " Trong c ba chng ta, khng c ai trng cy trng vi tn ca mnh c ". Hi bnno trng cy no ?- C 10 ngi bc vo phng hp, tt c u bt tay ln nhau. Hi c tt c bao nhiu cibt tay?- Trc khi vo trn bng , cc cu th ln lt bt tay nhau v bt tay 3 trng ti, cctrng ti cng ln lt bt tay nhau. Hi c tt c bao nhiu ci bt tay.

 • 34

  - C 9 chic nhn b ngoi ging ht nhau, trong c 8 chic nng bng nhau v 1 chicnng hn mt cht. Lm th no tm c chic nhn nng hn bng mt chic cn av ch vi 2 ln cn ?- C 5 hm ng x phng, trong c mt hm m mi gi b thiu 10g. Lm th noch dng ci cn ng h (cn n) v vi mt ln cn pht hin ra hm x phng bthiu. ( nh s th t v ly ra mi hm s gi theo th t ca hm -> cn v cn c vokhi lng x phng htiu pht hin ra hm x phng thiu.- An c 3 mnh giy. T 3 mnh giy ny, An ly ra mt s mnh ri x mi mnh thnh 3 mnh nh. Trong s cc mnh c c An li ly ra mt s mnh ri li x mimnh thnh 3 mnh nh hn. C lm nh vy cui cng An m c tt c 102 mnhgiy ln nh. Hi An m ng hay sai ?

  Chuyn 11Cc bi ton v cn - ong - o

  *- Mt tm vi di 2m4dm. Mun ct ly 6dm vi m khng c thc o th lm th no ct cho ng ?- C mt si dy di 3m2dm. Mun ct ly mt on di 6dm m khng c thc o thlm th no ct cho ng ?- C mt si dy di 3m6dm. Mun ct ly mt on di 9dm m khng c thc o thlm th no ct cho ng ?- C mt si dy di 1m2dm. Khng c thc o, lm th no ct ra mt on di4dm5cm?- Bnh c mt si dy di 1m2dm, Bnh mun ct ra mt on dy di 4dm5cm nhngkhng c thc o nn khng ct c. Em hy ngh cch gip Bnh.*- C 4 kg go v mt cn hai a, khng c qu cn. Mun ly ra 1kg go th phi lmnh th no?- C 5 kg go, mt qu cn 1kg v mt cn hai a. Mun ly ra 1kg go bng mt ln cnth phi lm nh th no?- C mt cn hai a v mt qu cn 1kg, mt qu cn 2kg. Lm th no qua hai ln cnly ra c 9kg go ?

 • 35

  - C mt cn hai a v mt qu cn 1kg, mt qu cn 2kg. Hi qua hai ln cn c th cnc nhiu nht l bao nhiu kg go ?- C mt cn hai a v mt qu cn 1kg, mt qu cn 2kg. Hi c bao nhiu cch saumt ln cn ln cn ly ra c 1kg go ?- C 7 kg go, mt qu cn 1kg v mt cn hai a, Lm th no qua mt ln cn ly rac 3kg go ?- C mt cn hai a v mt qu cn 2kg, mt qu cn 5kg. Hy nu cch cn sau hailn cn ly ra c 1kg ng ?- C mt cn hai a v mt qu cn 3kg, mt qu cn 5kg. Lm th no sau hai ln cnly ra c 1kg go ?- C mt cn hai a v ba qu cn gm 3 loi: 1kg, 2kg v 3kg. Hi c bao nhiu cch cnm ch cn mt ln cn ly ra c 4kg go ?- C 10 kg ng, mt cn hai a v hai qu cn loi 1kg v 5kg. Lm th no ly ra 3kg m ch bng mt ln cn ?*- C 3 hp bnh hnh dng v kch thc ging nhau, nhng c mt hp nh hn hai hpcn li. Lm th no qua mt ln cn, ta ly ra c hp bnh nh?- C 8 ng tin trng ging nhau nhng c mt ng nh hn cc ng tin cn li. Lmth no qua hai ln cn ta ly c ng tin nh?- C 9 vin bi trng ging nhau nhng c mt vin nng hn cc vin cn li. Lm th noqua hai ln cn ta ly c vin bi nng hn?*- C mt tun l, mt nh h sinh c 8 em b ra i. C th ni chc chn rng c haiem b sinh cng mt ngy trong tun khng? Ti sao?- C 7 con chim phi nht vo 3 ci lng, mi lng nht khng qu 3 con chimBn Lan nichc chn rng phi c hai ci lng nht s chim bng nhau. iu Lan ni c ng khng?V sao?- Trong ti c 10 vin bi , 9 vin bi xanh, 11 vin bi vng, 4 vin bi trng. Hi khngnhn vo ti, phi ly ra t nht bao nhiu vin bi chc chn c 6 vin bi cng mu? (20 )

 • 36

  *- Mt khc g di 1m8dm. Nu mun ct ra thnh cc khc g di 3dm th ct c baonhiu khc g? Phi ct bao nhiu ln? Nu mi ln ct mt 10 pht, thi gian ngh gii laogia hai ln ct l 2 pht th ct xong khc g ht bao nhiu lu ?- Mt khc g di 2m4dm. Nu mun ct ra thnh cc khc g di 4dm th ct c baonhiu khc g v phi ct bao nhiu ln?- Bnh ca mt khc g di thnh cc khc g ngn hn, mi khc g ca ra di 6dm vBnh ca 4 ln th ht khc g. Hi khuc g ca Bnh lc cha ca di bao nhiu m?*- C hai ci can, mt can 7 lt v mt can 5 lt.a. Cn ong 2 lt nc mm th ong nh th no?b. Cn ong 3 lt nc mm th ong nh th no?c. Cn ong 4 lt nc mm th ong nh th no?d. Cn ong 6 lt nc mm th ong nh th no?- mt ca hng du c mt can 7 lt v mt can 5 lt. Lm th no ong c 4 lt dut thng du m ch dng hai chic can trn.- C hai chic can 4 lt v 9 lt. Lm th no ly c 6 lt nc t b nc.- C mt thng du ng 12 lt. Bng mt can 9 lt v mth can 5 ltlm th no ly rac 6 lt du t thng du .- C mt thng mm ng 12 lt. Ch dng mt can 9 lt v mt can 5 lt lm th no chia s mm thnh hai phn bng nhau.- Cn chia 10 lt nc mm thnh hai phn bng nhau m dng c chia ch c : mt chuln, mt can 7 lt v mt can 3 lt. Hi phi chia nh th no?- Cn chia 10 lt du thnh hai phn bng nhau m dng c chia ch c : mt chu ln, mtcan 8 lt v mt can 6 lt. Hi c th thc hin c vic chia hay khng? Ti sao?*- Hoa rn c bng mt ci cho m mi ln rn ch t va 4 con c, thi gian rnchn mt mt con c l 1pht. Hi mun rn 6 con c th Hoa phi cn t nht l bao nhiulu?- Mt ngi cha nng 60kg, hai ngi con c s kg ln lt l 40kg v 20kg. Cn phi quasng bng mt con thuyn c trng ti 60kg. Hi h sang sng bng cch no?

 • 37

  - Mt ngi cn qua sng bng mt con thuyn cng vi mt con d, mt con ch si vmt ci bp ci. Thuyn nh nn ch ch c anh ta cng vi d hoc ch si hoc bpci. iu kh khn t ra l si m vi d nu khng c anh ta th si s n tht d. Cnnu d vi bp ci m khng c anh ta th d s n bp ci.Bn hy ngh cch gip anh ta qua sng cng vi c d, si v bp ci?- Mt n chim s c s con nhiu hn 40 v t hn 47 con ang u trn bn cy cau.Nu 4 con chim t cy th nht bay sang cy th hai, 3 con chim t cy th hai bay sangcy th ba, 5 con chim t cy th ba bay sang cy th t th s chim trn bn cy bngnhau. Hi trn mi cy c bao nhiu con chim s ng u?Hy khng ngng sng to v b sung !