of 37/37
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 Chuyên đề 1 Tìm thành phần chưa biết của phép tính Bài 1: Tìm x x + 678 = 2813 4529 + x = 7685 x - 358 = 4768 2495 - x = 698 x x 23 = 3082 36 x x = 27612 x : 42 = 938 4080 : x = 24 Bài 2: Tìm x a.x + 6734 = 3478 + 5782 b. 2054 + x = 4725 - 279 c. x - 3254 = 237 x 145 d. 124 - x = 44658 : 54 Bài 3: Tìm x a.x x 24 = 3027 + 2589 b. 42 x x = 24024 - 8274 c. x : 54 = 246 x 185 d. 134260 : x = 13230 : 54 Bài 4*: Tìm x a. ( x + 268) x 137 = 48498 b. ( x + 3217) : 215 = 348 c. ( x - 2048) : 145 = 246 d. (2043 - x) x 84 = 132552 Bài 6*: Tìm x a. x x 124 + 5276 = 48304 b. x x 45 - 3209 = 13036 c. x : 125 x 64 = 4608 d. x : 48 : 25 = 374 e. 12925 : x + 3247 = 3522 f. 17658 : x - 178 = 149 g. 15892 : x x 96 = 5568 h. 117504 : x : 72 = 48 Bài 7*: Tìm x a. 75 x ( x + 157) = 24450 b. 14700 : ( x + 47) = 84 69 x ( x - 157) = 18837 41846 : ( x - 384) = 98 c. 7649 + x x 54 = 33137 d. 35320 - x x 72 = 13072 4057 + ( x : 38) = 20395 21683 - ( x : 47) = 4857 Bài 8*: Tìm x

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4

Các chuyên bi dng hc sinh gii môn Toán lp 4VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
Chuyên bi dng hc sinh gii lp 4
Chuyên 1
Bài 1: Tìm x
x + 678 = 2813 4529 + x = 7685 x - 358 = 4768 2495 - x = 698
x x 23 = 3082 36 x x = 27612 x : 42 = 938 4080 : x = 24
Bài 2: Tìm x
a. x + 6734 = 3478 + 5782 b. 2054 + x = 4725 - 279
c. x - 3254 = 237 x 145 d. 124 - x = 44658 : 54
Bài 3: Tìm x
a. x x 24 = 3027 + 2589 b. 42 x x = 24024 - 8274
c. x : 54 = 246 x 185 d. 134260 : x = 13230 : 54
Bài 4*: Tìm x
a. ( x + 268) x 137 = 48498 b. ( x + 3217) : 215 = 348
c. ( x - 2048) : 145 = 246 d. (2043 - x) x 84 = 132552
Bài 6*: Tìm x
a. x x 124 + 5276 = 48304 b. x x 45 - 3209 = 13036
c. x : 125 x 64 = 4608 d. x : 48 : 25 = 374
e. 12925 : x + 3247 = 3522 f. 17658 : x - 178 = 149
g. 15892 : x x 96 = 5568 h. 117504 : x : 72 = 48
Bài 7*: Tìm x
a. 75 x ( x + 157) = 24450 b. 14700 : ( x + 47) = 84
69 x ( x - 157) = 18837 41846 : ( x - 384) = 98
c. 7649 + x x 54 = 33137 d. 35320 - x x 72 = 13072
4057 + ( x : 38) = 20395 21683 - ( x : 47) = 4857
Bài 8*: Tìm x
a. 327 x (126 + x) = 67035 10208 : (108 + x) = 58
b. 68 x (236 - x) = 9860 17856 : (405 - x) = 48
c. 4768 + 85 x x = 25763 43575 - 75 x x = 4275
d. 3257 + 25286 : x = 3304 3132 - 19832 : x = 3058
Bài 9*: Tìm x
x x 62 + x x 48 = 4200 x x 186 - x x 86 = 3400 x x 623 - x x 123 = 1000
x x 75 + 57 x x = 32604 125 x x - x x 47 = 25350
216 : x + 34 : x = 10 2125 : x - 125 : x = 100
Bài 14*: Tìm x
x x a = aa ab x x = abab abc x x = abcabc aboabo : x = ab
Bài 15*: Tìm x
xx + x + 5 = 125 xxx - xx - x - 25 = 4430
xxx + xx + x + x = 992 xxx + xx + x + x + x + 1 = 1001
4725 + xxx + xx + x = 54909 35655 - xxx - xx - x = 5274
Chuyên 2
Th t thc hin các phép tính trong biu thc. Tính giá tr ca biu thc
Bài 1: Tính giá tr biu thc:
234576 + 578957 + 47958 41235 + 24756 - 37968
324586 - 178395 + 24605 254782 - 34569 - 45796
Bài 2: Tính giá tr biu thc:
a. 967364 + ( 20625 + 72438) 420785 + ( 420625 - 72438)
b. (47028 + 36720) + 43256 (35290 + 47658) - 57302
c. (72058 - 45359) + 26705 (60320 - 32578) - 17020
Bài 3: Tính giá tr biu thc:
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
25178 + 2357 x 36 42567 + 12328 : 24 100532 - 374 x 38 2345 x 27 + 45679 12348 : 36 + 2435 134415 - 134415 : 45 235 x 148 - 148 115938 : 57 - 57
Bài 4: Tính giá tr biu thc:
324 x 49 : 98 4674 : 82 x 19 156 + 6794 : 79
7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42
Bài 4: Tính giá tr biu thc:
427 x 234 - 325 x 168 16616 : 67 x 8815 : 43
67032 : 72 + 258 x 37 324 x 127 : 36 + 873
Bài 4: Tính giá tr biu thc:
213933 - 213933 : 87 x 68 15275 : 47 x 204 - 204
13623 -13623 : 57 - 57 93784 : 76 - 76 x 14
Bài 5*: Tính giá tr biu thc:
48048 - 48048 : 24 - 24 x 57 10000 - ( 93120 : 24 - 24 x 57 )
100798 - 9894 : 34 x 23 - 23 425 x 103 - ( 1274 : 14 - 14 )
( 31 850 - 730 x 25 ) : 68 - 68 936 x 750 - 750 : 15 - 15
Bài 5*: Tính giá tr biu thc:
17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98
( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34 )
Bài 6: Cho biu thc P = m + 527 x n
a. Tính P khi m = 473, n = 138.
Bài7: Cho biu thc P = 4752 : ( x - 28 )
a. Tính P khi x = 52.
b. Tìm x P = 48.
Bài 8*: Cho biu thc P = 1496 : ( 213 - x ) + 237
a. Tính P khi x = 145.
b. Tìm x P = 373.
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
- Cho biu thc B = 97 x ( x + 396 ) + 206
a. Tính B khi x = 57.
b. Tìm x B = 40849.
Bài 9*: Hãy so sánh A và B bit :
a. A = 1a26 + 4b4 + 57c B = ab9 + 199c
b. A = a45 + 3b5 B = abc + 570 - 15c
c. A = abc + pq + 452 B = 4bc + 5q + ap3
Bài 10*: Vit mi biu thc sau thành tích các tha s:
a. 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 b. mm + pp + xx + yy
c. 1212 + 2121 + 4242 + 2424
Bài 11*: Cho biu thc: A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy t du ngoc vào v trí thích hp biu thc A có giá tr là: (chú ý trình bày các bc thc hin).
a, 47 b, S bé nht có th. c, S ln nht có th.
Bài 12* : Cho dãy s : 3 3 3 3 3 (5 5 5 5 5) . Hãy in thêm các du phép tính và du ngoc vào dãy s có kt qu là :
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
Chuyên 3
Vn dng tính cht ca các phép tính tính nhanh, tính thun tin
Bài 1: Tính nhanh:
237 + 357 + 763 2345 + 4257 - 345 5238 - 476 + 3476 1987 - 538 - 462
4276 + 2357 + 5724 + 7643 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653
2376 + 3425 - 376 - 425 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347
4638 - 2437 + 5362 - 7563 3576 - 4037 - 5963 + 6424
Bài 1: Tính nhanh:
5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25
45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18
125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
Bài 2: Tính nhanh:
425 x 3475 + 425 x 6525 234 x 1257 - 234 x 257
3876 x 375 + 375 x 6124 1327 x 524 - 524 x 327
257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249
312 x 425 + 312 x 574 + 312 175 x 1274 - 175 x 273 - 175
Bài 3: Tính nhanh:
4 x 125 x 25 x 8 2 x 8 x 50 x 25 x 125 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25
25 x 20 x 125 x 8 - 8 x 20 x 5 x 125
Bài 4*: Tính nhanh:
8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 6 x 1235 x 20 - 5 x 235 x 24
(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 - 143 ) 54 x 47 - 47 x 53 - 20 - 27
Bài 5*: Tính nhanh:
10000 - 47 x 72 - 47 x 28 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543
Bài 6*: Tính nhanh:
326 x 728 + 327 x 272 2008 x 867 + 2009 x 133
1235 x 6789x ( 630 - 315 x 2 ) ( m : 1 - m x 1 ) : ( m x 2008 + m + 2008 )
Bài 7*: Tính nhanh:

Bài 8*: Cho A = 2009 x 425 B = 575 x 2009 Không tính A và B, em hãy tính nhanh kt qu ca A - B ?
Chuyên 4
Mi quan h gia các thành phn ca phép tính (4 tit)
A/ Vn dng mi quan h Tìm các thành phn ca phép tính:
1- Tìm mt s bit rng nu cng s ó vi 1359 thì c tng là 4372.
- Tìm mt s bit rng nu ly 2348 cng vi s ó thì c tng là 5247.
- Tìm mt s bit rng nu tr s ó cho 3168 thì c 4527.
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
- Tìm mt s bit rng nu ly 7259 tr i s ó thì c 3475.
2- Hai s có hiu là 1536. Nu thêm vào s tr 264 n v thì hiu mi bng bao nhiêu ?
- Hai s có hiu là 1536. Nu bt s tr 264 n v thì hiu mi bng bao nhiêu ?
- Hai s có hiu là 3241. Nu bt s b tr 81 n v thì hiu mi bng bao nhiêu ?
- Hai s có hiu là 3241. Nu thêm vào s b tr 81 n v thì hiu mi bng bao nhiêu ?
3- Hai s có hiu là 4275. Nu thêm vào s b tr 1027n v và bt s tr 2148 n v thì c hiu mi bng bao nhiêu ?
- Hai s có hiu là 5729. Nu thêm vào s tr 2418 n v và bt s b tr 1926 n v thì c hiu mi bng bao nhiêu ?
4- Cho mt phép tr. Nu thêm vào s b tr 3107n v và bt s tr 1738 n v thì c hiu mi là 7248. Tìm hiu ban u ca phép tr.
- Cho mt phép tr. Nu thêm vào s tr 1427 n v và bt s b tr 2536 n v thì c hiu mi là 9032. Tìm hiu ban u ca phép tr.
5- Tìm mt s bit rng nu nhân s ó vi 45 thì c 27045.
- Tìm mt s bit rng nu ly 72 nhân vi s ó thì c 14328.
- Tìm mt s bit rng nu chia s ó cho 57 thì c 426.
- Tìm mt s bit rng nu ly 57024 chia cho s ó thì c 36.
6- Tìm hai s bit s ln gp 7 ln s bé và s bé gp 5 ln thng. (hn, kém)
- Tìm hai s bit s ln gp 9 ln thng và thng gp 4 ln s bé.
- Tìm hai s bit s s bé bng 1/5 s ln và s ln gp 8 ln thng.
- Tìm hai s bit thng bng 1/4 s ln và gp 8 ôi s bé.
- Tìm hai s bit s s bé bng 1/3 thng và thng bng 1/9 s ln.
7- Trong mt phép chia ht, 9 chia cho my c:
a, Thng ln nht.
b, Thng bé nht.
8-Tìm mt s bit nu chia s ó cho 48 thì c thng là 274 và s d là 27.
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
- Trong mt phép chia có s chia bng 59, thng bng 47 và s d là s ln nht có th có. Tìm s b chia.
- Tìm mt s bit rng nu em s ó chia cho 74 thì c thng là 205 và s d là s d ln nht.
- Tìm s b chia ca mt phép chia bit thng gp 24 ln s chia và có s d ln nht là 78.
9- Mt phép chia có thng bng 258 và s d ln nht có th có là 36. Tìm s b chia.
10- Tìm mt s bit rng nu em s ó chia cho 68 thì c thng bng s d và s d là là s d ln nht có th có.
11- Tìm s b chia và s chia bé nht có thng bng 125 và s d bng 47.
12*- Mt s t nhiên chia cho 45 c thng là 36 và d 25. Nu ly s ó chia cho 27 thì c thng bng bao nhiêu? s d bng bao nhiêu?
- Mt s t nhiên chia cho 38 c thng là 75 và s d là s d ln nht. Nu ly s ó chia cho 46 thì c thng bng bao nhiêu? s d bng bao nhiêu?
13- Mt phép chia có s chia bng 57, s d bng 24. Hi phi bt i s b chia ít nht bao nhiêu n v c phép chia ht. Khi ó thng thay i th nào?
- Mt phép chia có s chia bng 48, s d bng 23. Hi phi thêm vào s b chia ít nht bao nhiêu n v c phép chia ht. Khi ó thng thay i th nào?
14* - Mt phép chia có s chia bng 7, s d bng 4. Hi phi thêm vào s b chia ít nht bao nhiêu n v c phép chia ht và có thng tng thêm 3 n v.
- Mt phép chia có s chia bng 8, s d bng 5. Hi phi bt s b chia ít nht bao nhiêu n v c phép chia ht và có thng gim i 2 n v.
15- Tìm mt s bit rng ly 16452 chia cho s ó c 45 và d 27.
16*- Mt phép chia có s b chia bng 44, thng bng 8, s d là s d ln nht có th có. Tìm s chia.
B/ Vn dng k thut tính gii toán:
1, Tng ca hai s là 82. Nu gp s hng th nht lên 3 ln thì c tng mi là 156. Tìm hai s ó.
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
- Tng ca hai s là 123. Nu gp s hng th hai lên 5 ln thì c tng mi là 315. Tìm hai s ó.
2, Hiu ca hai s là 234. Nu gp s b tr lên 3 ln thì c hiu mi là 1058. Tìm hai s ó.
- Hiu ca hai s là 387. Nu gp s tr lên 3 ln thì c hiu mi là 113. Tìm hai s ó.
- Hiu ca hai s là 57. Nu vit thêm ch s 0 vào tn bên phi s b tr thì c hiu mi là 2162. Tìm s b tr và s tr.
- Hiu ca hai s là 134. Nu vit thêm mt ch s vào tn bên phi s b tr thì c hiu mi là 2297. Tìm s b tr , s tr và ch s vit thêm.
3, Tng ca hai s là 79. Nu tng s th nht lên 4 ln và tng s th hai lên 5 ln thì c tng mi là 370. Tìm hai s ó.
- Tng ca hai s là 270. Nu tng s th nht lên 2 ln và tng s th hai lên 4 ln thì tng mi tng thêm 370 n v. Tìm hai s ó.
4, Tích ca hai s là 1932. Nu thêm vào tha s th nht 8 n v thì c tích mi là 2604. Tìm hai s ó.
- Tích ca hai s là 1692. Nu bt tha s th hai 17 n v thì c tích mi là 893. Tìm hai s ó.
5 - Khi cng mt s t nhiên vi 107, mt bn hc sinh ã chép nhm 107 thành 1007 nên c kt qu là 1996. Tìm tng úng ca phép cng.
- Khi cng 2009 vi mt s t nhiên, mt bn hc sinh ã chép nhm 2009 thành 209 nên c kt qu là 684. Tìm s hng cha bit.
6, Khi tr mt s có 3 ch s cho mt s có 1ch s, do ãng trí, mt bn hc sinh ã t s tr thng vi ch s hàng trm nên ã c kt qu là 486 mà l ra kt qu úng phi là 783. Tìm s b tr và s tr.
7, Khi nhân mt s t nhiên vi 6789 do lúng túng, bn Hoa ã t tt c các tích riêng thng ct nh trong phép cng nên ã c kt qu là 296280. Em hãy giúp bn tìm tích úng ca phép nhân ó.
8, Khi nhân mt s t nhiên vi 235 do s ý, bn Cúc ã tích riêng th hai và th ba thng ct nh trong phép cng nên ã c kt qu là 10285. Em hãy tìm tích úng giúp bn.
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
9- Khi nhân mt s t nhiên vi 142 do lúng túng, bn Lan ã vit ln tha s th hai nên ã làm cho kt qu tng 27255. Em hãy giúp bn tìm tích úng ca phép nhân ó.
- Khi nhân mt s t nhiên vi 103 do lúng túng, bn Hu ã vit thiu ch s 0 nên ã làm cho kt qu gim 37080. Em hãy giúp bn tìm tích úng ca phép nhân ó.
10, Khi nhân 234 vi mt s t nhiên, do chép nhm, bn Ngc ã làm i ch ch s hàng nghìn vi ch s hàng chc; ch s hàng n v vi ch s hàng trm ca tha s th hai nên ã c kt qu là 2250846. Em hãy giúp bn Ngc tìm tích úng ca phép nhân ó.
11, Lan thc hin mt phép nhân, do vit nhm ch s hàng n v ca tha s th hai t 2 thành 8 nên ã c kt qu là 2034 mà áng l phi là 1356. Em hãy tìm các tha s ban u ca phép nhân ó.
12, Khi nhân 254 vi mt s có hai ch s ging nhau, bn Hng ã t tt c các tích riêng thng ct nh trong phép cng nên ã c kt qu kém tích úng là 16002. Em hãy giúp bn tìm tích úng ca phép nhân ó.
Chuyên 5
- Hc sinh nm c 2 nhóm du hiu c bn:
+ Du hiu chia ht cho 2 ; 5. (xét ch s tn cùng)
+ Du hiu chia ht cho 3 ; 9. (xét tng các ch s)
+ Nm c các du hiu chia ht cho 4 ; 8
+ Nm c các du hiu chia ht cho 6 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 36 ; 45 ; 72 ...
+ Nm c mt s tính cht ca phép chia ht và phép chia có d.
- Bit da vào du hiu chia ht xác nh s d trong các phép chia.
- Bit da vào du hiu chia ht tìm s và lp các s theo yêu cu.
Bài tp vn dng
1- Vit 5 s có 5 ch s khác nhau:
a. Chia ht cho 2 ; b. Chia ht cho 3 ; c. Chia ht cho 5 ;
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
d. Chia ht cho 9. g. Chia ht cho c 5 và 9. (mi dng vit 5 s).
2* Vit 5 s có 5 ch s khác nhau:
a. Chia ht cho 6 ; b. Chia ht cho 15 ; c. Chia ht cho 18 ; d. Chia ht cho 45.
3* Vit 5 s có 5 ch s khác nhau:
a. Chia ht cho 12 ; b. Chia ht cho 24 ; c. Chia ht cho 36 ; d. Chia ht cho 72.
4- Vi 3 ch s: 2; 3; 5. Hãy lp tt c các s có 3 ch s: (3, 4, 5)
a. Chia ht cho 2. b. Chia ht cho 5. c. Chia ht cho 3.
5 - Vi 3 ch s: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lp tt c các s có 3 ch s khác nhau:
a. Chia ht cho 2. b. Chia ht cho 5. c. Chia ht cho 3.
6 - Hãy lp tt c các s có 3 ch s khác nhau t 4 ch s: 0; 5; 4; 9 và tho mãn iu kin:
a. Chia ht cho 2. b. Chia ht cho 4. c. Chia ht cho c 2 và 5.
7 - Cho 3 ch s: 0; 1; 2. Hãy lp tt c các s có 3 ch s va chia ht cho 2; va chia ht cho5.
- Cho 3 ch s: 0; 1; 2. Hãy lp tt c các s có 3 ch s khác nhau va chia ht cho 2; va chia ht cho5.
- Cho 4 ch s: 0; 1; 2; 3. Hãy lp tt c các s có 4 ch s va chia ht cho 2; va chia ht cho5 sao cho mi s u có 4 ch s ã cho.
8 - Cho 5 ch s: 8; 1; 3; 5; 0. Hãy lp tt c các s có 3 ch s va chia ht cho 9 ( Mi ch s ch c xut hin mt ln trong mi s ).
9 - Cho 4 ch s: 0; 1; 2; 5. Hãy lp tt c các s có 4 ch s va chia ht cho 5 ( Mi ch s ch c xut hin mt ln trong mi s ).
- Hãy ghép 4 ch s: 3; 1; 0; 5 thành nhng s va chia ht cho 2; va chia ht cho5.
2. Tìm s:
1 - Tìm x, y s 1996xy chia ht cho c 2; 5 và 9. (a125b)
2 - Tìm m, n s m340n chia ht cho 45.
3 - Xác nh x, y phân s 45 23yx là mt s t nhiên.
4 - Tìm s có hai ch s bit s ó chia cho 2 d 1; chia cho 5 d 2 và chia ht cho 9.
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
5 - Tìm s t nhiên bé nht chia cho 2 d 1; chia 3 d 2; chia 4 d 3.
6 - Cho A = a459b. Hãy thay a, b bng nhng ch s thích hp A chia cho 2, cho 5, cho 9 u có s d là 1.
7 - Cho B = 5x1y. Hãy thay x, y bng nhng ch s thích hp c mt s có 4 ch s khác nhau chia ht cho 2, cho 3, và chia cho 5 d 4.
- Mt s nhân vi 9 thì c kt qu là 30862a3. Tìm s ó.
3. Vn dng tính cht chia ht:
1- Không làm tính, hãy chng t rng:
a, S 171717 luôn chia ht cho 17.
b, aa chia ht cho 11.
c, ab + ba chia ht cho 11.
2- Cho tng A = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 + 71. Không thc hin phép tính, hãy cho bit A có chia ht cho 9 không ? Vì sao ?
Chuyên 6
PHÂN S - Các phép tính v phân s
Bài 1: Ly ví d v 5 phân s nh hn1 ; 5 phân s ln hn1 ; 5 phân s ti gin.
Bài 2: c các s sau :
4 3
5 2 gi
100 27 m
b a kg
Bài 6: Vit thng ca mi phép chia sau di dng phân s:
7 : 9 8 : 11 2001 : 2008 a : 7 b : a + c c : ( a + b )
Bài 7: Vit các phân s sau di dng phép chia:
4 3
100 27
b a

Bài 8: Vit mi s t nhiên sau di dng phân s có mu s là 3:
7 11 23 2008
Bài 9: - Cho hai s 5 và 7, Hãy vit các phân s:
a. Nh hn 1. b. bng 1. c. Ln hn 1.
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
Bài 10: - Vit 4 phân s bng phân s 1/3 sao cho mi phân s có t s là s l bé hn 10.
Bài 11:- Vit 3 phân s khác nhau có cùng t s mà mi phân s ó:
a. Ln hn phân s 1/5. b. Bé hn phân s 1/4.
c. Ln hn phân s 1/5 và bé hn phân s 1/4.
Bài 12:- Vit 3 phân s khác nhau có cùng mu s mà mi phân s ó:
a. Ln hn phân s 1/5. b. Bé hn phân s 1/4.
c. Ln hn phân s 1/5 và bé hn phân s 1/4.
Bài 11: Tìm các phân s bng nhau trong các phân s sau:
3/4 5/7 9/12 15/21 30/42 27/36
Bài 12: Khoanh vào phân s bng phân s 6/14:
a. 9/20 b. 12/28 c. 13/21 d. 15/35 e. 18/35
Bài 10: Vit tt c các phân s bng phân s 4/12 sao cho mu s nh hn 30.
Bài 14: Hãy vit 3 phân s bng phân s 3/4 và có mu s ln lt là 8, 12, 20.
- Tìm x, y bit :
16/24 35/45 49/28 85/51 64/96
Bài 3: Tính giá tr ca biu thc:
( 1/6 + 1/10 + 1/15 ) : ( 1/6 + 1/10 - 1/15 ) ( 1/2 - 1/3 + 1/4 - 1/5 ) : ( 1/4 - 1/5 )
Bài 5: Tính nhanh
3/4 + 2/5 + 1/4 + 3/5 2/3 x 3/4 x 4/5 x 5/6 4/5 - 2/3 + 1/5 - 1/3
4/5 x 3/7 + 4/5 x 4/7 2/5 x 7/4 - 2/5 x 3/7 13/4 x 2/3 x 4/13 x 3/2
75/100 + 18/21 + 19/32 + 1/4 + 3/21 + 13/ 32 5 2 +
9 6 +
4 3 +
5 3 +
3 1 +
4 1
Bài 5: Tính nhanh
4/7 x 5/6 + 4/7 x 1/6 3/5 x 7/9 - 3/5 x 2/9 5/9 x 1/4 + 4/9 x 3/12
7/9 x 8/5 - 7/9 x 3/5 2/5 x 3/4 + 3/4 x 3/5 2006/ 2005 x 3/4 - 3/4 x 1/2005
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
M rng:
Bài 1: Vit mi phân s sau thành tng ca 3 phân s ti gin khác nhau có cùng mu s: 10/27, 13/12, 15/8.
Bài 2: Vit mi phân s sau thành tng ca 3 phân s có t s bng 1 và mu s khác nhau: 9/12 và 9/15.
Bài 3*: Vit phân s 1/3 thành tng ca hai phân s có t s là 1 và mu s khác nhau.
Bài 4: Vit tt c các phân s bé hn 1 có tng t s và mu s bng 10.
Bài 5: Vit tt c các phân s ti gin có tng t s và mu s bng 20.
Bài 6 : Vit tt c các phân s có tích t s và mu s là 100.
Bài 7: Rút gn các phân s sau:
1212/3030 32032/ 48048 456456/234234 1339/1442
Bài 8: Vit tt c các phân s bng phân s 14/18 sao cho tng ca t s và mu s bé hn 100.
Bài 9: Vit 5 phân s khác nhau nm gia 2 phân s 3/5 và 4/5.
Bài 10 : Vit 5 phân s khác nhau nm gia 2 phân s 3/4 và 4/5.
Bài 11 : Cho 5 ch s 1, 2, 4, 6, 8. Hãy lp tt c các phân s có giá tr bng 5/10 sao cho các ch s ã cho không c lp li trong mi s.
Bài12: Lp các cp phân s bng nhau t 4 trong 5 s sau: 1; 2 ; 4 ; 8 ; 16. ( 12 cp )
Bài13: Tính nhanh:
a. 434343 22222215
4343 212115 b.
Chú ý mt s dng so sánh phân s :
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
a. So sánh các phân s có mu s bng nhau. e. So sánh phn bù vi 1.
b. So sánh các phân s có t s bng nhau. g. So sánh phn hn vi 1. ( hn s )
c. Rút gn ri so sánh. h. Bc cu
d. So sánh qua n v. i. So sánh qua phân s trung gian.
Bài5*: Tính nhanh
1/2 x 12/13 + 1/3 x 12/13 + 1/4 x 12/13 ( 1- 1/2 ) x ( 1- 1/3 ) x ( 1- 1/4 ) x ( 1 - 1/5 )
9 - Tìm phân s bng phân s 3/5 bit rng hiu ca t s tr i mu s ca phân s ó bng 8.
- Tìm phân s bng phân s 2/3 bit rng tng ca t s và mu s ca phân s ó bng 15.
- Tìm mt s, bit rng ly s ó cng vi 4/5 ri tr i 1/4 thì c kt qu là 7/10.
- Cho phân s 18/27. Hi c mt phân s bng phân s 1/2 thì phi tr i t s và mu s ca phân s ã cho cùng mt s t nhiên nào?
- Cho phân s 2/11. Hi phi cng thêm vào t s và mu s ca phân s ó cùng mt s t nhiên nào c phân s bng phân s 4/7?
- Cho phân s 3/18. Hi phi thêm vào t s và bt ra mu s cùng mt s t nhiên nào c phân s 3/4.
- Tìm phân s x/y, bit hiu ca x và y bng 8 và x/y sau khi rút gn thì bng 5/3.
- Tìm phân s x/y, bit tng ca x và y bng 15 và x/y sau khi rút gn thì bng 2/3.
Chuyên 7
Dng 1: Tìm phân s ca mt s.
1 - Lp 4B có 35 hc sinh. S hc sinh n bng 2/5 s hc sinh c lp. Hi lp 4A có bao nhiêu hc sinh nam. (2 cách)
2 - Lp 4A có 18 hc sinh nam. S hc sinh n bng 2/3 s hc sinh nam. Hi lp 4A có bao nhiêu hc sinh ? (2 cách)
3 - Mt mnh t hình ch nht có chiu dài 36m, chiu rng bng 2/3 chiu dài. Tính chu vi và din tích mnh t.
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
4 - Mt hình ch nht có chiu dài 3/5m, chiu rng bng 3/4 chiu dài. Tính chu vi và din tích hình ch nht ó.
5- Mt ca hàng có 15 t go. ã bán 2/3 s go. Hi ca hàng còn li ? kg go?
- Mt mnh t hình ch nht có chiu dài 25m, rng 18m. Ngi ta s dng 2/5 din tích ào ao, phn t còn li làm vn. Tính din tích phn t làm vn.
6- Hùng có mt s tin, Hùng ã tiêu ht 45000 ng. Nh vy s tin còn li bng 3/5 s tin ã tiêu. Hi lúc u Hùng có bao nhiêu tin?
Dng 2: Tìm mt s khi bit giá tr phân s ca nó.
3 - Lp 4A có 18 hc sinh nam. S hc sinh nam bng 2/3 s hc sinh c lp. Hi lp 4A có bao nhiêu hc sinh n.(2 cách)
4 - Lp 4B có 12 hc sinh n. S hc sinh n bng 2/3 s hc sinh nam. Hi lp 4A có bao nhiêu hc sinh. (2 cách)
- Lp 4B có 15 hc sinh nam. S hc sinh nam bng 5/4 s hc sinh n. Hi lp 4B có bao nhiêu hc sinh? (2 cách)
5 - 3/5 s hc sinh gii ca lp 5A là 6 em. Hi lp 5A có bao nhiêu hc sinh gii?
- Tìm chiu dài ca mt on ng, bit 3/5 on ó bng 9/10 km.
- Có hai thùng du. Bit 2/3 s du thùng th nht là 24 lít. 3/4 s du thùng th hai là 36 lít. Hi c hai thùng có tt c bao nhiêu lít du ?
- Khi 5 có 3 lp. Bit 2/3 s hc sinh ca lp 5A là 18 hc sinh; 3/4 s hc sinh ca lp 5B là 24 hc sinh; 4/7 s hc sinh ca lp 5C là 16 hc sinh. Hi khi 5 có tt c bao nhiêu hc sinh ?
6- Hi có mt s tin, Hi ã tiêu ht 45000 ng. Nh vy s tin ã tiêu bng 2/3 s tin Hi có ban u. Hi sau khi tiêu, Hi còn li bao nhiêu tin?
- Hùng có mt s tin, Hùng ã tiêu ht 36000 ng. Nh vy s tin ã tiêu bng 3/4 s tin còn li. Hi lúc u Hùng có bao nhiêu tin?
Dng 3: Dng m rng:
1- Lan có 84000 ng, Lan mua v ht 2/7 s tin, mua sách ht 3/5 s tin. Hi Lan còn li bao nhiêu tin? (2 cách)
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
- Lp 4A có 35 hc sinh. Cui nm hc, có 2/7 s hc sinh t danh hiu hc sinh Gii, 2/5 s hc sinh t danh hiu hc sinh Tiên Tin. Hi có ? hc sinh không t danh hiu. (2 cách)
- Tui anh bng 2/5 s tui b, tui em bng 2/9 s tui b. Tính tui mi ngi bit tui b là 45 tui.
2- Tui anh bng 2/5 s tui b, tui em bng 1/2 s tui anh. Tính tui mi ngi bit tui b là 45 tui.
- S tui em bng 2/9 s tui b và bng 5/9 s tui anh. Tính tui mi ngi bit tui b là 45 tui.
3- Mt ca hàng có 96kg mui. Bui sáng bán c 24kg mui, bui chiu bán 3/8 s
mui. Hi c hai bui ca hàng ã bán c bao nhiêu ki-lô-gam mui.
- Mt ca hàng có 196kg go. Ngày u bán c 84kg go ngày th hai bán 3/4 s go còn li. Hi sau hai ngày bán ca hàng còn li bao nhiêu ki-lô -gam go.
4- Ch Hng có 42 cái ko, ch cho An 2/7 s ko, cho Bình 3/5 s ko còn li. Hi cui cùng ch Hng còn li bao nhiêu cái ko?
- M cho Hoa 48000 ng. Hoa mua cp ht 2/3 s tin, mua bút ht 3/4 s tin còn li. Hi Hoa còn li bao nhiêu tin?
- Lp 4A có 40 hc sinh. Cui nm hc, có 3/8 s hc sinh t danh hiu hc sinh Tiên
Tin, 2/5 s hc sinh còn li t danh hiu hc sinh Gii. Hi có ? hsinh không t danh hiu.
5- Mt tm vi dài 20m. ã may áo ht 4/5 tm vi ó. S vi còn li ngi ta em may các túi,
mi túi ht 2/3m. Hi may c tt c bao nhiêu cái túi nh vy?
6- Mt mnh t hình ch nht có chiu dài 24m, rng 15m. Ngi ta s dng 3/8 din tích trng hoa, 1/5 din tích làm ng i, phn din tích còn li xây b nc. Tính S b nc.
Dng 3: Dng nâng cao
1- Kt qu ca hc kì I, lp 4A có 1/4 s hc sinh t Hc sinh Gii, 3/8 s hc sinh t Hc sinh Tiên tin. Hi s hc sinh không c khen chim bao nhiêu so vi c lp?
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
2 - Lp 4B có 18 hc sinh nam. S hc sinh n bng 2/3 s hc sinh c lp. Hi lp 4A có bao nhiêu hc sinh n.
3- Cng có mt s tin, Cng ã tiêu ht 45000 ng. Nh vy s tin còn li bng 3/4 s tin Cng có ban u. Hi Cng còn li bao nhiêu tin?
4 - Lan có mt s tin. Lan ã tiêu ht 3/4 s tin thì còn li 20000 ng. Hi lúc u Lan có bao nhiêu tin ?
5- Nam có mt s tin, sau khi mua v ht 5/8 s tin thì Nam còn li 24000 ng. Hi lúc u Nam có bao nhiêu tin?
6 - Mt thùng cha y du cân nng 48 kg, ngi ta rót ra 5/9 s du trong thùng thì thùng du ch còn nng 23 kg. Hi thùng không nng bao nhiêu kg ?
- Mt thùng cha y mm cân nng 27 kg, ngi ta rót ra 2/5 s mm trong thùng thì thùng mm ch còn nng 17 kg. Hi thùng không nng bao nhiêu kg ?
7 - Tui em bng 1/4 tui m, tui anh bng 3/8 tui m. Bit tng s tui ca hai anh em là 30 tui. Tính s tui ca mi ngi.
- S tui em bng 2/9 s tui b, sô tui anh bng 2/5 s tui b. Bit tng s tui ca hai anh em là 28 tui. Tính s tui ca mi ngi.
8- Mt ngi bán trng, bui sáng bán c 1/5 s trng, bui chiu bán c 1/3 s trng. Bit bui chiu bán nhiu hn bui sáng là 30 qu. Hi còn li ? qu trng?
- Mt máy cày, ngày th nht cày c 3/8 din tích rung, ngày th hai cày c 2/5 din tích rung và nh vy, ngày th hai ã cày nhiu hn ngày th nht 100m2. Hi mi ngày, máy cày ó ã cày c bao nhiêu din tích rung?
- Qua t KTK ln II, lp 5A có 5/8 s hc sinh t im Gii, 1/4 s hc sinh t im
khá, còn li t im trung bình. Bit s hsinh t im Gii hn s hc sinh t im khá là 12 em.
a. Tính s hc sinh lp 5B. b. Tính s hc sinh mi loi.
9- Mt xe máy i quãng ng t A n B. Gi th nht i c 2/7 quãng ng, gi th hai i c 1/7 quãng ng, gi th ba ôtô i 56 km na thì ht quãng ng. Hi quãng ng AB dài bao nhiêu km?
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
- Mt ôtô i quãng ng t A n B. Gi th nht i c 2/5 quãng ng, gi th hai i c 3/7 quãng ng, gi th ba ôtô i 42 km na thì ht quãng ng. Hi quãng ng AB dài bao nhiêu km?
- Mt ngi bán trng, ln th nht bán c 1/5 s trng, ln th hai bán 3/8 s trng thì còn li 17 qu. Hi ngi ó em bán ? qu trng và mi ln bán bao nhiêu qu?
- Mt bác công nhân, mi tháng n ht 1/2 sô tin lng, tr tin nhà ht 1/6 s tin lng, tiêu vt ht 1/5 s tin lng, cui tháng bác còn dành c 200000 ng. Tính xem lng tháng ca bác công nhân là bao nhiêu?
10- t có mt s tin. t mua v ht 2/3 s tin, mua bút ht 1/5 s tin còn li sau khi mua v thì còn li 8000 ng. Hi lúc u t có bao nhiêu tin ?
11- Qua t KTK ln III, lp 5B có 1/8 s hc sinh t im Gii, 1/2 s hc sinh t im khá, còn li là trung bình. Bit s hc sinh khá hn s hc sinh trung bình là 4 em.
a. Tính s hc sinh lp 5B. b. Tính s hc sinh mi loi.
12- M mang i ch 90000 ng. M mua tht ht 2/3 s tin, mua rau ht 1/6 s tin. S tin còn li m va mua 4/3 kg cam. Tính giá tin kg cam.
Chuyên 8
Gii bài toán có li vn
- Có 4 thùng du nh nhau cha tng cng 112 lít. Hi có 16 thùng nh th thì cha c bao nhiêu lít ?
- Bit 28 bao lúa nh nhau thì cha tng cng 1260 kg. Hi nu có 1665 kg lúa thì cha trong bao nhiêu bao ?
- Xe th nht ch 12 bao ng, xe th hai ch 8 bao ng, xe th hai ch ít hn xe th nht 192 kg ng. Hi mi xe ch bao nhiêu kg ng ?
- Hai xe ôtô ch tng cng 4554 kg thc n gia súc, xe th nht ch 42 bao, xe th hai ch nhiu hn xe th nht 15 bao. Hi mi xe ch bao nhiêu kg ?
- Ca hàng có 15 túi bi, ca hàng bán ht 84 viên bi và còn li 8 túi bi. Hi trc khi bán ca hàng có bao nhiêu viên bi ?
- Có mt s lít nc mm óng vào các can. Nu mi can cha 4 lít thì óng c 28 can. Hi nu mi can cha 8 lít thì óng c bao nhiêu can ?
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
II/ Toán trung bình cng:
- Hc sinh cn hiu c khái nim v s TBC và tìm c s TBC ca 2 -> 5 s.
- Gii c các bài toán tìm s TBC dng:
1- Mt kho go, ngày th nht xut 180 tn, ngày th hai xut 270 tn, ngày th ba xut 156 tn. Hi trung bình mi ngày ca hàng ã xut c bao nhiêu tn go ?
2 - Hng có 15000 ng, Hu có nhiu hn Hng 8000 ng. Hi trung bình mi bn có bao nhiêu tin?
- Hng có 15000 ng, Hng có ít hn Hu 8000 ng. Hi trung bình mi bn có bao nhiêu tin?
3 - Lan có 125000 ng, Hu có nhiu hn Lan 37000 ng. Hng có ít hn Hu 25000 ng. Hi trung bình mi bn có bao nhiêu tin ?
- Lan có 125000 ng, nh vy Lan có nhiu hn Hu 37000 ng nhng li ít hn Hng 25000 ng. Hi trung bình mi bn có bao nhiêu tin ?
4 - Hng có 15000 ng, Hu có s tin bng 3/5 s tin ca Hng. Hi trung bình mi bn có bao nhiêu tin?
- Hng có 15000 ng, Hng có s tin bng 3/5 s tin ca Hu. Hi trung bình mi bn có bao nhiêu tin?
5- Lan có 126000 ng, Hu có s tin bng 2/3 s tin ca Lan. Hng có s tin bng 3/4 s tin ca Hu. Hi trung bình mi bn có bao nhiêu tin ?
- Lan có 126000 ng, Hu có s tin bng 2/3 s tin ca Lan và bng 3/4 s tin ca Hng. Hi trung bình mi bn có bao nhiêu tin ?
7 - Mt oàn xe ch hàng. Tp u có 4 xe, mi xe ch 92 t hàng; tp sau có 3 xe, mi xe ch 64 t hàng. Hi:
a. Trung bình mi tp ch c bao nhiêu t hàng ?
b. Trung bình mi xe ch c bao nhiêu t hàng ?
8- Trung bình cng ca ba s là 48. Bit s th nht là 37, s th hai là 42. Tìm s th ba.
- Trung bình cng ca ba s là 94. Bit s th nht là 85 và s th nht hn s th hai là 28. Tìm s th ba.
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
- Mt ca hàng nhp v ba t, trung bình mi t 150 kg ng. t mt nhp 170 kg và nhp ít hn t hai 40 kg. Hi t ba ca hàng ã nhp v bao nhiêu kg ?
- Mt ca hàng nhp v ba t, trung bình mi t 150 kg ng. t mt nhp 168 kg, và nhp bng 4/5 t hai. Hi t ba ca hàng ã nhp v bao nhiêu kg ?
- Khi lp 5 ca trng em có 3 lp, trung bình mi lp có 32 em. Bit lp 5A có 33 hc sinh và nhiu hn lp 5B là 2 em. Hi lp 5C có bao nhiêu hc sinh ?
9 - An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có s viên bi bng trung bình cng s bi ca An và Bình. Hi Hùng có bao nhiêu viên bi ?
- An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có 23 viên bi. Dng có s viên bi bng trung bình cng s bi ca An, Bình và Hùng. Hi Dng có bao nhiêu viên bi ?
- An có 18 viên bi, Bình có nhiu hn An16 viên bi, Hùng có ít hn Bình11 viên, Dng có s viên bi bng trung bình cng s bi ca An, Bình và Hùng. Hi Dng có bao nhiêu viên bi ?
- An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có s viên bi bng trung bình cng s bi ca An và Bình, Dng có s bi bng trung bình cng s bi ca Bình và Hùng. Hi Dng có bao nhiêu viên bi ?
M rng:
1- Tìm s trung bình cng ca các s t nhiên t 20 n 28.
- Tìm s trung bình cng ca các s t nhiên chn t 30 n 40.
2 - Lan và Hu có 102000 ng. Lan và Ngc có 231000 ng. Ngc và Hu có 177000 ng. Hi trung bình mi bn có bao nhiêu tin ?
3- Trung bình cng s tui ca b, m và Hoa là 30 tui. Nu không tính tui b thì trung bình cng s tui ca m và Hoa là 24. Hi b Hoa bao nhiêu tui ?
- Trung bình cng s tui ca b, m, Mai và em Mai là 23 tui. Nu không tính tui b thì trung bình cng s tui ca m, Mai và em Mai là 18 tui. Hi b Mai bao nhiêu tui ?
- mt i bóng, tui trung bình ca 11 cu th là 22 tui. Nu không tính i trng thì tui trung bình ca 10 cu th là 21 tui. Hi i trng bao nhiêu tui.
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
4 - Mt tháng có 15 ln kim tra. Sau 10 ln kim tra u thì im trung bình ca An là 7. Hi vi các ln kim tra còn li, trung bình mi ln phi t bao nhiêu im im trung bình ca c tháng là 8 im.
5 - An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có s viên bi bng trung bình cng s bi ca c ba bn. Hi Hùng có bao nhiêu viên bi ?
- An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có s viên bi nhiu hn trung bình cng s bi ca ba bn là 2 viên. Hi Hùng có bao nhiêu viên bi ?
- An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có s viên bi kém trung bình cng s bi ca ba bn là 2 viên. Hi Hùng có bao nhiêu viên bi ?
6 - Có 4 thùng du, trung bình mi thùng ng 17 lít, nu không k thùng th nht thì trung bình mi thùng còn li cha 15 lít. Hi thùng th nht cha bao nhiêu lít du
7 - Trung bình cng tui b, m, và ch Lan là 29 tui. TBC s tui ca b, và ch Lan là 26 tui. Bit tui Lan bng 3/7 s tui m. Tính s tui ca mi ngi.
- Trung bình cng s tui ca b và m là 39 tui. TBC s tui ca b, m và Lan là 30 tui. Bit tui Lan bng 2/7 s tui b. Tính s tui ca mi ngi.
- Trung bình cng s tui ca b, m, Bình và Lan là 24 tui. TBC s tui ca b, m và Lan là 28 tui. Bit tui Bình gp ôi tui Lan, tui Lan bng 1/6 tui m. Tìm s tui ca mi ngi.
- Trung bình cng tui ông, tui b và tui cháu là 36 tui. TBC s tui ca b và cháu là 23 tui. Bit ông hn cháu 54 tui. Tìm s tui ca mi ngi.
- TBC ca s s th nht, s th hai và s th ba là 26. TBC ca s s th nht và s th hai là 21. TBC ca s th hai và s th ba là 30. Tìm mi s.
8- Gia ình An hin có 4 ngi nhng ch có b và m là i làm. Lng tháng ca m là 1100000 ng, lng ca b gp ôi lng ca m. Mi tháng m u dành 1500000 ng. Hi:
a. Mi tháng trung bình mi ngi ã tiêu bao nhiêu tin ?
b. Nu Lan có thêm mt ngi em na mà m vn dành nh trc thì s tin tiêu trung bình hàng tháng ca mi ngi s gim i bao nhiêu tin ?
III/ Toán tìm hai s khi bit tng và hiu ca hai s ó:
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
Dng 1: Cho bit c tng ln hiu.
- Mt hình ch nht có hiu hai cnh liên tip là 24 cm và tng ca chúng là 92 cm. Tính din tích ca hình ch nht ã cho.
Dng 2: Cho bit tng nhng du hiu.
1 - Tìm hai s l có tng là 186. Bit gia chúng có 5 s l.
2- Hai ông cháu hin nay có tng s tui là 68, bit rng cách ây 5 nm cháu kém ông 52 tui. Tính s tui ca mi ngi.
3 - Hùng và Dng có tt c 45 viên bi. Nu Hùng có thêm 5 viên bi thì Hùng có nhiu hn Dng 14 viên. Hi lúc u mi bn có bao nhiêu viên bi.
- Hùng và Dng có tt c 45 viên bi. Nu Hùng cho i 5 viên bi thì Hùng có nhiu hn Dng 14 viên. Hi lúc u mi bn có bao nhiêu viên bi.
6 - Lp 4A có 32 hc sinh. Hôm nay có 3 bn n ngh hc nên s nam nhiu hn s n là 5 bn. Hi lp 4A có bao nhiêu hc sinh n, bao nhiêu hc sinh nam ?
7 - Hùng và Dng có tt c 46 viên bi. Nu Hùng cho Dng 5 viên bi thì s bi ca hai bn bng nhau. Hi lúc u mi bn có bao nhiêu viên bi.
- Mt mnh t hình ch nht có chu vi là 120 m. Nu tng chiu rng thêm 5m và bt
chiu dài i 5 m thì mnh t hình ch nht ó tr thành mt mnh t hình vuông. Tính
din tích mnh t hình ch nht trên.
- Hai thùng du có tt c 116 lít. Nu chuyn 6 lít t thùng th nht sang thùng th hai thì lng du hai thùng bng nhau. Hi mi thùng có bao nhiêu lít du ?
8 - Tìm hai s có tng là 132. Bit rng nu ly s ln tr i s bé ri cng vi tng ca chúng thì c 178.
- Tìm hai s có tng là 234. Bit rng nu ly s th nht tr i s th hai ri cng vi hiu ca chúng thì c 172.
9 - An và Bình có tt c 120 viên bi. Nu An cho Bình 20 viên thì Bình s có nhiu hn An 16 viên. Hi mi bn có bao nhiêu viên bi ?
- An và Bình có tt c 120 viên bi. Nu An cho Bình 20 viên thì Bình có ít hn An 16 viên. Hi mi bn có bao nhiêu viên bi ?
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
10 - Hai kho go có 155 tn. Nu thêm vào kho th nht 8 tn và kho th hai 17 tn thì s go mi kho bng nhau. Hi lúc u mi kho có bao nhiêu tn go ?
- Ngc có tt c 48 viên bi va xanh va . Bit rng nu ly ra 10 viên bi và hai viên bi xanh thì s bi bng s bi xanh. Hi có bao nhiêu viên bi mi loi ?
11 - Hai ngi th dt dt c 270 m vi. Nu ngi th nht dt thêm 12m và ngi th hai dt thêm 8 m thì ngi th nht s dt nhiu hn ngi th hai 10 m. hi mi ngi ã dt c bao nhiêu m vi ?
12* - Hai thùng du có tt c 132 lít. Nu chuyn 12lít t thùng 1 sang thùng 2 và chuyn 7
lít t thùng 2 sang thùng 1 thì thùng 1 s có nhiu hn thùng 2 là 14 lít. Hi lúc u mi
thùng có bao nhiêu lít du ?
Dng 3: Cho bit hiu nhng du tng.
1- Tng ca hai s là mt s ln nht có 3 ch s chia ht cho 5. Bit nu thêm vào s bé 35 n v thì ta c s ln. Tìm mi s.
2 - Trên mt bãi c ngi ta m c 100 cái chân va gà va chó. Bit s chân chó nhiu hn chân gà là 12 chic. Hi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó ?
- Trên mt bãi c ngi ta m c 100 cái mt va gà va chó. Bit s chó nhiu hn s gà là 12con. Hi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó ?
3 - Tìm hai s có hiu là 129. Bit rng nu ly s th nht cng vi s th hai ri cng vi tng ca chúng thì c 2010.
- Mt phép tr có tng ca s b tr, s tr và hiu là 7652. Hiu ln hn s tr 798 n v. Hãy tìm phép tr ó.
- Tìm hai s có hiu là 22. Bit rng nu ly s ln cng vi s bé ri cng vi hiu ca chúng thì c 116.
- Tìm hai s có hiu là 132. Bit rng nu ly s ln cng vi s bé ri tr i hiu ca chúng thì c 548.
4 - Lan i b vòng quanh sân vn ng ht 15 phút, mi phút i c 36 m. Bit chiu dài sân vn ng hn chiu rng là 24 m. Tính din tích ca sân vn ng.
5- Hng có nhiu hn Hu 16000 ng. Nu Hng có thêm 5000 ng và Hu có thêm 11000 ng thì c hai bn s có tt c 70000 ng. Hi lúc u mi bn có bao nhiêu tin ?
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
- Hng có nhiu hn Hu 16000 ng. Nu Hng cho i 5000 ng và Hu cho 11000 ng thì c hai bn s có tt c 70000 ng. Hi lúc u mi bn có bao nhiêu tin ?
Dng 4: Du c tng ln hiu.
1-Tng 2 s là s ln nht có 3 ch s. Hiu ca chúng là s l nh nht có 2 ch s. Tìm mi s.
- Tìm hai s có tng là s ln nht có 4 ch s và hiu là s l bé nht có 3 ch s.
- Tìm hai s có tng là s bé nht có 4 ch s và hiu là s chn ln nht có 2 ch s.
2 - Tìm hai s có hiu là s bé nht có 2 ch s chia ht cho 3 và tng là s ln nht có 2 ch s chia ht cho 2.
Dng 5: Dng tng hp.
1 - An và Bình mua chung 45 quyn v và phi tr ht s tin là 72000 ng. Bit An phi tr nhiu hn Bình 11200. Hi mi bn ã mua bao nhiêu quyn v.
2* - Tng ca 3 s là 1978. S th nht hn tng hai s kia là 58 n v. Nu bt s th hai i 36 n v thì s th hai s bng s th ba. Tìm 3 s ó.
3* - Ba bn Lan, ào, Hng có tt c 27 cái ko. Nu Lan cho ào 5 cái, ào cho Hng 3 cái, Hng li cho Lan 1 cái thì s ko ca ba bn bng nhau. Hi lúc u mi bn có bao nhiêu cái ko ?
4*- Trung bình cng s tui ca b, tui An và tui Hng là 19 tui, tui b hn tng s tui ca An và Hng là 2 tui, Hng kém An 8 tui. Tính s tui ca mi ngi.
IV/Toán tìm hai s khi bit tng và t s ca hai s ó:
Dng 1: Cho bit c tng ln t s ca hai s.
1- Tìm hai s có tng là 80 và t s ca chúng là 3 : 5.
2 - Hai thùng du cha tng cng 126 lít. Bit s du thùng th nht bng 5/2 s du thùng th hai. Hi mi thùng có bao nhiêu lít du?
3- Hai lp 4A và 4B trng c 204 cây. Bit lp 4A có 32 hc sinh, lp 4B có 36 hc sinh, mi hc sinh u trng c s cây bng nhau. Hi mi lp trng c bao nhiêu cây?
Dng 2: Cho bit tng nhng du t s ca chúng.
1- Khi 5 có tng cng 147 hc sinh, tính ra c 4 hc sinh nam thì có 3 hc sinh n. Hi khi lp 5 có bao nhiêu hc sinh nam, bao nhiêu hc sinh n ?
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
- Dng chia 64 viên bi cho Hùng và Mnh. C mi ln chia cho Hùng 3 viên thì li chia cho Mnh 5 viên bi. Hi Dng ã chia cho Hùng bao nhiêu vien bi, cho Mnh bao nhiêu viên bi?
- Hng và Loan mua tt c 40 quyn v. Bit rng 3 ln s v ca Hng thì bng 2 ln s v ca Loan. Hi mi bn mua bao nhiêu quyn v?
2 - Tng s tui hin nay ca hai ông cháu là 65 tui. Bit tui cháu bao nhiêu tháng thì tui ông by nhiêu nm. Tính s tui hin nay ca mi ngi.
3 - Tìm hai s có tng là 480. Bit nu ly s ln chia cho s bé thì c thng là 5.
- Tìm hai s có tng là 900. Bit nu ly s ln chia cho s bé thì c thng là 3 và s d là 4.
- Tìm hai s có tng là 129. Bit nu ly s ln chia cho s bé thì c thng là 6 và s d là 3.
- Tìm hai s có tng là 295. Bit nu ly s ln chia cho s bé thì c thng là 8 và s d là 7.
- Tìm hai s a, b bit rng khi chia a cho b thì c thng là 5 d 2 và tng ca chúng là 44.
- Tìm hai s có tng là 715. Bit rng nu thêm mt ch s 0 vào bên phi s bé thì c s ln.
- Tìm hai s có tng là 177. Nu bt s th nht i 17 n v và thêm vào s th hai 25 n
v thì s th nht s bng 2/3 s th hai.
Dng 3: Cho bit t s nhng du tng.
1- Tng 2 s là s ln nht có 3 ch s. T s ca chúng là 4/5. Tìm mi s.
3 - Hin nay tui b gp 4 ln tui con. Bit rng 5 nm na thì tng s tui ca hai b con là 55 tui. Hi hin nay b bao nhiêu tui ? Con bao nhiêu tui ?
- Hin nay tui con bng 2/7s tui m. Bit rng 5 nm trc thì tng s tui ca hai m con là 35 tui. Hi hin nay b bao nhiêu tui ? Con bao nhiêu tui ?
4 - Trên mt bãi c ngi ta m c 112 cái chân va trâu va bò. Bit s bò bng 3/4 s trâu. Hi có bao nhiêu con bò, bao nhiêu con trâu ?
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
- Trên mt bãi c ngi ta m c 112 cái chân va gà va chó. Bit s chân gà bng 5/2 s chân chó. Hi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?
5 - Hin nay trung bình cng s tui ca b và Lan là 21 tui. Bit s tui ca Lan bng 2/5 s tui ca b. Tính s tui ca mi ngi.
6 - Minh Hnh: " Thi gian t u ngày n gi bng 3/5 thi gian t bây gi n ht ngày. bn bây gi là my gi? ". Em hãy giúp Hnh gii áp câu ca Minh.
7 - Tìm hai s bit rng s th nht bng 2/5 s th hai. Nu ly s th nht cng vi s th hai ri cng vi tng ca chúng thì c 168.
8 - Tìm hai s bit s th nht bng 3/4 s th hai. Bit rng nu bt s th nht i 28 n v thì c tng mi là 357.
- Tìm hai s bit s th nht bng 3/4 s th hai. Bit rng nu thêm vào s th hai 28 n v thì c tng mi là 357.
- Tìm hai s bit s th nht bng 3/4 s th hai. Bit rng nu bt s th nht i 28 n v và thêm vào s th hai là 35 n v thì c tng mi là 357.
9 - Bác Ba nuôi c gà và vt tng cng 80 con. Bác Ba ã bán ht 10 con gà và 7 con vt nên còn li s gà bng 2/5 s vt. Hi lúc cha bán, bác Ba có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vt?
- Mt nông tri có tng s gà và vt là 600 con. sau khi bán i 33 con gà và 7 con vt thì s vt còn li bng 2/5 s gà. Hi sau khi bán, nông tri còn li bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vt?
Dng 4: Du c tng ln t s.
1 - Tìm hai s có TBC bng 92 và thng ca chúng bng 3.
Dng 5: Dng tng hp.
1 - Trên mt bãi c ngi ta m c 112 cái chân va trâu va bò. Bit s chân bò bng 3/4 s chân trâu. Hi có bao nhiêu con bò, bao nhiêu con trâu ?
2 - Tui Hng bng 1/2 tui Hoa, tui Hoa bng 1/4 tui b, tng s tui ca Hng là 36 tui. Hi mi ngi bao nhiêu tui?
3 - Cho trc s . Da vào s hãy nêu bài toán ( vi các cách theo quan h t s - hiu - tng).
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
4- Trong mt hp có 48 viên bi gm ba loi: bi xanh, bi , bi vàng. Bit s bi xanh bng tng s bi và bi vàng; s bi xanh cng vi s bi thì gp 5 ln s bi vàng. Hi mi loi có bao nhiêu viên bi?
5- Mt phép chia có thng là 6, s d là 3. Tng ca s b chia, s chia là 199. Tìm s b chia và s chia.
- Mt phép chia có thng là 5, s d là 4. Tng ca s b chia, s chia, thng và s d là 201. Tìm s b chia và s chia.
- Khi thc hin phép chia hai s t nhiên thì c thng là 6 và d 51. Bit tng ca s b chia và s chia, thng và s d là 969. Hãy tìm s b chia và s chia trong phép chia.
6*- Ba lp cùng góp bánh liên hoan cui nm. Lp 5A góp 5 kg bánh, lp 5 B em n 3 kg cùng loi. S bánh ó dùng cho c ba lp nên lp 5C không phi mua mà phi tr li cho hai lp kia 24000 ng. Hi mi lp 5A, 5B nhn li bao nhiêu tin? ( bit rng ba lp góp bng nhau )
V/Toán tìm hai s khi bit hiu và t s ca hai s ó:
- Hc sinh cn hiu c c s ca cách làm.
- Nm c các bc gii bài toán.
- Gii tt các dng bài tp :
Dng 1: Cho bit c hiu và t s ca hai s.
1- Mai có nhiu hn ào 27000 ng. Bit s tin ca ào gp 3 s tin ca Mai. Hi mi bn có bao nhiêu tin ?
- Mai có nhiu hn ào 27000 ng. Bit s tin ca ào bng 1/3 s tin ca Mai. Hi mi bn có bao nhiêu tin ?
2- Có hai mnh vn. Mnh 1 có din tích bng 2/5 din tích mnh 2 và kém mnh 2 là 1350 m2. Tính din tích mi mnh vn.
- Tìm hai s có hiu là 72, bit s ln bng 5/2 s bé.
- Dng có nhiu hn Hùng 57 viên bi, bit s bi ca Dng bng 7/4 s bi ca Hùng. Hi mi bn có bao nhiêu viên bi?
- Tìm hai s bit t s ca chúng bng 4/7 và nu ly s ln tr i s bé thì c kt qu bng 360.
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
- Dng có nhiu hn Minh 36 viên bi. Bit 3/7 s bi ca Dng thì bng s bi ca Minh. Hi mi bn có bao nhiêu viên bi?
3- Hai lp 4A và 4B cùng tham gia trng cây. Bit lp 4A có 32 hc sinh, lp 4B có 36 hc
sinh, mi hc sinh u trng c s cây bng nhau vì th lp 4A ã trng ít hn lp 4B là
12 cây. Hi mi lp trng c bao nhiêu cây ?
4- Sân trng em hình ch nht có chiu rng bng 3/5 chiu dài và kém chiu dài 26 m. Tính chu vi và din tích ca sân trng.
Dng 2: Cho bit hiu nhng du t s ca chúng.
- Tìm hai s có hiu là 516, bit rng nu ly s ln chia cho s bé thì c thng là 4.
- Hai s có hiu bng 216, bit rng nu thêm mt ch s 0 vào bên phi s bé thì c s ln.
- Tìm hai s có hiu là 36. Nu thêm vào s tr 14 n v và bt s b tr i 8 n v thì s tr s bng 3/5 s b tr.
4- Tìm hai s, bit s th nht hn s th hai 83 n v và nu thêm vào s th nht 37 n v thì c s mi bng 8/3 s th hai.
Dng 3: Cho bit t s nhng du hiu.
1- Hiu 2 s là s chn ln nht có 2 ch s. S bé bng 3/5 s ln. Tìm mi s.
2- Tìm hai s, bit s bé bng 5/7 s ln, và nu ly s ln tr s bé ri cng vi hiu ca chúng thì c kt qu là 64.
3- M sinh Hà nm m 25 tui. Hin nay s tui ca Hà bng 2/7 s tui ca m. Tính s tui hin nay ca mi ngi.
5- Tìm hai s bit s th nht bng 2/5 s th hai. Bit rng nu thêm vào s th nht i 13 n v và bt s th hai i 8 n v thì hiu ca chúng là 6.
6- Mt àn trâu bò có s trâu bng 4/7 s bò. Nu bán mi loi 15 con thì s bò hn s trâu là 24 con. Hi àn trâu bò có tt c bao nhiêu con ?
- Mt ca hàng có s go t gp 3 ln s go np, ca hàng ã bán 12kg go t và 7 kg go np thì phn còn li ca s go t hn s go np là 51 kg. Hi trc khi bán, ca hàng có bao nhiêu kg go mi loi ?
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
- Hoa và Hng có mt s tin. Bit s tin ca Hoa bng 3/8 s tin ca Hng. Nu Hoa tiêu ht 9000 ng và Hng tiêu ht 15000 ng thì Hng còn nhiu hn Hoa 39000 ng. Hi lúc u mi bn có bao nhiêu tin ?
7- Mt gia ình nuôi mt s gà và vt. Bit s gà bng 3/7 s vt. Nu bán i 6 con gà và mua thêm 9 con vt thì s vt hn s gà là 29 con. Hi có tt c bao nhiêu con gà và vt ?
8- Mt tri chn nuôi có mt s dê và cu. Bit s gà bng 3/7 s vt. Nu có thêm 8 con dê và 15 con cu thì s cu hn s dê là 35 con. Hi có tt c bao nhiêu con dê và cu ?
Dng 4: Du c hiu ln t s ca chúng.
- Tìm hai s bit hiu và thng ca chúng u bng 5.
- Tìm A và B bit ( A + B ): 2 = 21và A : B = 6
Dng 5: Dng tng hp.
1 - Trên mt bãi c ngi ta m thy s chân trâu nhiu hn s chân bò là 24 chic. Bit s chân bò bng 2/5 s chân trâu. Hi có bao nhiêu con bò, bao nhiêu con trâu ?
2 - Tìm hai s có hiu là 165, bit rng nu ly s ln chia cho s bé thì c thng là 7 và s d là 3.
- Tìm hai s a, b bit hiu ca chúng là 48và khi chia a cho b thì c thng là 6 d 3.
3* An có nhiu hn Bình 24 cái ko. bit rng nu An cho Bình 6 cái ko thì s ko ca Bình bng 2/5 s ko ca An. Hi mi bn có bao nhiêu viên ko?
- Tìm hai s bit s th nht bng 2/5 s th hai và nu gim s th nht 12 n v thì c s mi kém s th hai 87 n v.
VI/ Bài toán liên quan n hai hiu s:
Bài 1:
Hi có bao nhiêu ngi, bao nhiêu qu bòng ?
Bài 2:
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
- Hùng mua 16 quyn v, Dng mua 9 quyn v cùng loi và tr ít hn Hùng 22400 ng. Hi mi bn ã tr ht bao nhiêu tin mua v ?
- Hin nay bà 60 tui, b 28 tui, m 24 tui và con 2 tui. Hi sau bao nhiêu nm na thì tng s tui ca b, m và con bàng tui ca bà ?
- H th nht cha 1600 lít nc, h th hai cha 1600 lít nc. Ngi ta tháo ra cùng mt lúc h th nht mi phút 30 lít nc và h th hai mi phút 10 lít. Hi sau bao lâu thì só nc còn li trong hai h bng nhau ?
- Hng mua 4 bút chì và 8 quyn v phi tr ht 23600 ng, Lan mua 4 bút chì và 10 quyn v phi tr ht 28000 ng. Tính giá tin mt bút chì, mt quyn v. ( m rng )
- An có mt s bi và mt s túi, nu An b vào mi túi 9 viên thì còn tha 15 viên, còn nêu b vào mi túi 12 viên thì va . Hi An có bao nhiêu bi và bao nhiêu túi ?
- Cô giáo chia ko cho các em bé. Nu có chia cho mi em 3 chic thì cô còn tha 2 chic, còn nu chia cho mi em 4 chic thì b thiu mt 2 chic. Hi c giáo có tt c bao nhieu chic ko và cô ã chia cho bao nhiêu em bé ?
VII/ Bài toán trng cây:
- Trên mt on ng dài 780, ngi ta trng cây hai bên ng, c cách 30m thì trng mt cây. Hi ngi ta ã trng tt c bao nhiêu cây ? (Bit rng hai u ng u có trng cây )
- Ngi ta ca mt cây g dài 6m thành nhng on dài bng nhau, mi on dài 4 dm, mi ln ca mt 2 phút. Hi phi ca bao nhiêu lâu mi xong?
- Mt cun dây thép dài 56m. Ngi ta nh cht làm inh, mi cái inh dài 7cm . Hi thi gian cht là bao nhiêu, bit rng mi nhát cht ht 2 giây.
- Mt ngi th mc ca mt cây g dài 12m thành nhng on dài 15dm. Mi ln ca ht 6 phút. thi gian ngh tay gia hai ln ca là 2 phút. Hi ngi y ca xong cây g ht bao nhiêu lâu? (54 phút )
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
- Có mt ming t hình ch nht có chiu rng 15m, chiu dài 24m. Ngi ta dng cc làm hàng rào, hai cc liên tip cách nhau 3m. Hi rào ht ming t thì cn phi có bao nhiêu cc ?
- Ngi ta mc bóng èn màu xung quanh mt bng hiu hình ch nht có chiu dài 25dm, rng 12dm, hai bóng èn liên tip cách nhau 2cm. Hi phi mc tt c bao nhiêu bóng èn
- Quãng ng t nhà Lan n trng có tt c 52 tr in, hai tr in liên k cách nhau 50m. Hi quãng ng nhà Lan n trng dài bao nhiêu m ? ( bit hai u ng u có tr in)
- Mun lên tng ba ca mt ngôi nhà cao tng phi i qua 52 bc cu thang. Vy phi i qua bao nhiêu bc cu thang n tng sáu ca ngôi nhà này ? Bit rng s bc cu thang ca mi tng là nh nhau.
Chuyên 9
Bài toán v công vic chung
1/ Có hai ngi cùng làm mt công vic. Ngi th nht làm mt mình thì phi 3 gi mi xong. Ngi th hai làm mt mình thì phi 4 gi mi xong. Hi nu hai ngi cùng làm chung công vic ó thì sau bao lâu s xong ?
- Có hai vòi nc cùng chy vào mt cái b. Vòi th nht chy y b trong 4gi. Vòi th hai chy y b trong 6gi. B không có nc, nu cho hai vòi chy vào b cùng mt lúc thì sau bao lâu b s y nc?
2/ Có ba ngi cùng làm mt công vic. Ngi th nht làm mt mình thì phi 3 gi mi xong. Ngi th hai làm mt mình thì phi 4 gi mi xong. Ngi th ba làm mt mình thì ch sau 2 gi là xong Hi nu c ba ngi cùng làm chung công vic ó thì sau bao lâu s xong ?
3/ Hai ngi cùng làm chung mt công vic thì sau 2 gi s xong. Nu ngi th nht làm mt mình thì phi mt 5 gi mi xong. Hi nu ngi th hai làm mt mình thì phi ccn bao nhiêu thi gian làm xong công vic ó ?
- Hai vòi nc cùng chy vào b thì sau 3 gi s y b. Nu mt vòi th nht chy thì phi mt 8 gi mi y. Hi nu ch m mt vòi th hai thì sau bao lâu b s y ?
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
4/ Hai ngi th cùng làm chung mt công vic thì sau 5 gi s xong. Sau khi làm c 3 gi thì ngi th c bn vic nên ngi th ph hoàn thành nt công vic ó trong 6 gi. Hi nu mi th làm mt mình thì sau bao lâu s xong công vic ó ?
5/ Mt cái b có hai vòi nc, mt chy vào và mt chy ra. Vòi chy vào chy trong 5 gi thì y b. Vòi chy ra s làm cn b y nc trong 7 gi. Nu m c hai vòi cùng lúc thì sau bao lâu b s y nc ?
6/ Mt cái b có ba vòi nc, hai chy vào (V1, V2) và mt chy ra (V3). Vòi1 chy y b trong 2 gi. Vòi2 chy y b trong 6 gi. Vòi chy ra s làm cn b y nc trong 4 gi. Nu 2/5 b ã có nc ta m c ba vòi cùng lúc thì sau bao lâu b s y nc ?
8/ Trâu m n mt bó c ht 16 phút. Nhng trâu mi n c 4 phút thì có thêm nghé con n cùng n và c hai m con ch n trong 10 phút thì ht bó c. Hi nu nghé con n mt mình thì sau bao lâu s ht bó c trên ?
9*/ Mt b nc có hai cái vòi. Vòi 1 chy y b trong 2gi15phút. Cách áy b 1/3 chiu cao có vòi th hai dùng tháo nc ra. Nu b y nc, ta m vòi hai trong 3 gi thì vòi hai không còn chy na. B không có nc, lúc 5gi ngi ta m vòi1 và quên không khoá vòi 2. Hi n khi nào thì b y nc ?
10/ Có ba vòi nc cùng chy vào mt cái b thì sau hai gi b s y.
+ Nu vòi 1 và 2 cùng chy thì sau 4 gi s y b.
+ Nu vòi 2 và 3 cùng chy thì sau 4 gi s y b.
Chuyên 10
Toán VUI - SUY LUN
- Gà Nâu và gà M p trng. Gà Nâu nói: " Nu tôi chuyn cho ch 2 trng thì s trng ca hai ta p bng nhau". Gà M nói: " Nu tôi chuyn cho ch 3 trng thì thì s trng ca tôi ch bng 1/2 s trng ca ch p ".
Hi mi con p bao nhiêu trng ?
- 3 bn Hng, Hoa, Hu d thi hc sinh gii lp 5 t 3 gii: Nht, nhì, ba. Sau khi nghe các bn oán:
+ Tùng gii ba.
+ Lâm không t gii ba.
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
+ Tú không t gii nhì.
- Ba bn Tùng, Lâm, Tú làm bài kim tra toán t ba im: 8 ; 9 ; 10. Trong 3 câu: " Lâm
c im 10 ", " Tùng không t im 10 ", " Tú không c 9 " thì ch có 1 câu úng.
Tính s im ca mi bn.
- Hai bn Tí và Tèo sng trên hòn o nói tht và nói di. Tí nói vi Tèo : " ít nht mt trong hai chúng ta có mt ngi nói di ". Hi Tí và Tèo ai là ngi nói tht, ai là ngi nói di ?
- Có 5 khoá trông ging ht nhau, các chìa cng có v ging nhau nhng mi khoá u có chìa thích hp. Vì s ý ngi ch ã ln ln các chìa khoá. Hi phi th nhiu nht bao nhiêu ln tìm ra chìa khoá thích hp cho mi khoá.
- Trong hp có 15 viên bi , 14 viên bi xanh, 10 viên bi vàng. Hi phi ly ra ít nht bao nhiêu viên bi thì thì chc chn trong ó có 10 viên bi cùng màu ( không nhìn vào hp ).
- Ngi ta 10 chic bút chì , 20 bút chì xanh và 30 bút chì vàng trong mt chic hp. Hi nu không nhìn vào hp thì phi ly ra ít nht bao nhiêu cái bút chì trong s bút ly ra có:
a. ít nht 1 chic bút màu .
b. ít nht 2 chic bút màu xanh.
c. ít nht 3 chic bút màu vàng.
d. ít nht 2 chic bút cùng màu.
g. ít nht có 1 chic bút mi loi.
h. ít nht 3 chic bút màu và 2 chic bút màu xanh.
- Ba bn Hng, Cúc, Hu trng 3 cây hoa: hng, cúc, hu. Bn trng cây hng nói vi Cúc : " Trong c ba chúng ta, không có ai trng cây trùng vi tên ca mình c ". Hi bn nào ã trng cây nào ?
- Có 10 ngi bc vào phòng hp, tt c u bt tay ln nhau. Hi có tt c bao nhiêu cái bt tay?
- Trc khi vào trn bóng á, các cu th ln lt bt tay nhau và bt tay 3 trng tài, các trng tài cng ln lt bt tay nhau. Hi có tt c bao nhiêu cái bt tay.
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
- Có 9 chic nhn b ngoài ging ht nhau, trong ó có 8 chic nng bng nhau và 1 chic nng hn mt chút. Làm th nào tìm c chic nhn nng hn bng mt chic cân a và ch vi 2 ln cân ?
- Có 5 hòm ng xà phòng, trong ó có mt hòm mà mi gói b thiu 10g. Làm th nào ch dùng cái cân ng h (cân n) và vi mt ln cân phát hin ra hòm xà phòng b thiu. ( ánh s th t và ly ra mi hòm s gói theo th t ca hòm -> cân và cn c vào khi lng xà phòng htiu phát hin ra hòm xà phòng thiu.
- An có 3 mnh giy. T 3 mnh giy này, An ly ra mt s mnh ri xé mi mnh ó thành 3 mnh nh. Trong s các mnh có c An li ly ra mt s mnh ri li xé mi mnh thành 3 mnh nh hn. C làm nh vy cui cùng An m c tt c 102 mnh giy ln nh. Hi An ã m úng hay sai ?
Chuyên 11
Các bài toán v cân - ong - o
*- Mt tm vi dài 2m4dm. Mun ct ly 6dm vi mà không có thc o thì làm th nào ct cho úng ?
- Có mt si dây dài 3m2dm. Mun ct ly mt on dài 6dm mà không có thc o thì làm th nào ct cho úng ?
- Có mt si dây dài 3m6dm. Mun ct ly mt on dài 9dm mà không có thc o thì làm th nào ct cho úng ?
- Có mt si dây dài 1m2dm. Không có thc o, làm th nào ct ra mt on dài 4dm5cm?
- Bình có mt si dây dài 1m2dm, Bình mun ct ra mt on dây dài 4dm5cm nhng không có thc o nên không ct c. Em hãy ngh cách giúp Bình.
*- Có 4 kg go và mt cân hai a, không có qu cân. Mun ly ra 1kg go thì phi làm nh th nào?
- Có 5 kg go, mt qu cân 1kg và mt cân hai a. Mun ly ra 1kg go bng mt ln cân thì phi làm nh th nào?
- Có mt cân hai a và mt qu cân 1kg, mt qu cân 2kg. Làm th nào qua hai ln cân ly ra c 9kg go ?
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
- Có mt cân hai a và mt qu cân 1kg, mt qu cân 2kg. Hi qua hai ln cân có th cân c nhiu nht là bao nhiêu kg go ?
- Có mt cân hai a và mt qu cân 1kg, mt qu cân 2kg. Hi có bao nhiêu cách sau mt ln cân ln cân ly ra c 1kg go ?
- Có 7 kg go, mt qu cân 1kg và mt cân hai a, Làm th nào qua mt ln cân ly ra c 3kg go ?
- Có mt cân hai a và mt qu cân 2kg, mt qu cân 5kg. Hãy nêu cách cân sau hai ln cân ly ra c 1kg ng ?
- Có mt cân hai a và mt qu cân 3kg, mt qu cân 5kg. Làm th nào sau hai ln cân ly ra c 1kg go ?
- Có mt cân hai a và ba qu cân gm 3 loi: 1kg, 2kg và 3kg. Hi có bao nhiêu cách cân mà ch cn mt ln cân ly ra c 4kg go ?
- Có 10 kg ng, mt cân hai a và hai qu cân loi 1kg và 5kg. Làm th nào ly ra 3kg mà ch bng mt ln cân ?
*- Có 3 hp bánh hình dáng và kích thc ging nhau, nhng có mt hp nh hn hai hp còn li. Làm th nào qua mt ln cân, ta ly ra c hp bánh nh?
- Có 8 ng tin trông ging nhau nhng có mt ng nh hn các ng tin còn li. Làm th nào qua hai ln cân ta ly c ng tin nh?
- Có 9 viên bi trông ging nhau nhng có mt viên nng hn các viên còn li. Làm th nào qua hai ln cân ta ly c viên bi nng hn?
*- Có mt tun l, mt nhà h sinh có 8 em bé ra i. Có th nói chc chn rng có hai em bé sinh cùng mt ngày trong tun không? Ti sao?
- Có 7 con chim phi nht vào 3 cái lng, mi lng nht không quá 3 con chimBn Lan nói
chc chn rng phi có hai cái lng nht s chim bng nhau. iu Lan nói có úng không?
Vì sao?
- Trong túi có 10 viên bi , 9 viên bi xanh, 11 viên bi vàng, 4 viên bi trng. Hi không nhìn vào túi, phi ly ra ít nht bao nhiêu viên bi chc chn có 6 viên bi cùng màu? (20 )
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
*- Mt khúc g dài 1m8dm. Nu mun ct ra thành các khúc g dài 3dm thì ct c bao nhiêu khúc g? Phi ct bao nhiêu ln? Nu mi ln ct mt 10 phút, thi gian ngh gii lao gia hai ln ct là 2 phút thì ct xong khúc g ht bao nhiêu lâu ?
- Mt khúc g dài 2m4dm. Nu mun ct ra thành các khúc g dài 4dm thì ct c bao nhiêu khúc g và phi ct bao nhiêu ln?
- Bình ca mt khúc g dài thành các khúc g ngn hn, mi khúc g ca ra dài 6dm và Bình ã ca 4 ln thì ht khúc g. Hi khuc g ca Bình lúc cha ca dài bao nhiêu m?
*- Có hai cái can, mt can 7 lít và mt can 5 lít.
a. Cn ong 2 lít nc mm thì ong nh th nào?
b. Cn ong 3 lít nc mm thì ong nh th nào?
c. Cn ong 4 lít nc mm thì ong nh th nào?
d. Cn ong 6 lít nc mm thì ong nh th nào?
- mt ca hàng du có mt can 7 lít và mt can 5 lít. Làm th nào ong c 4 lít du t thùng du mà ch dùng hai chic can trên.
- Có hai chic can 4 lít và 9 lít. Làm th nào ly c 6 lít nc t b nc.
- Có mt thùng du ng 12 lít. Bng mt can 9 lít và môth can 5 lítlàm th nào ly ra c 6 lít du t thùng du ó.
- Có mt thùng mm ng 12 lít. Ch dùng mt can 9 lít và mt can 5 lít làm th nào chia s mm ó thành hai phn bng nhau.
- Cn chia 10 lít nc mm thành hai phn bng nhau mà dng c chia ch có : mt chu ln, mt can 7 lít và mt can 3 lít. Hi phi chia nh th nào?
- Cn chia 10 lít du thành hai phn bng nhau mà dng c chia ch có : mt chu ln, mt can 8 lít và mt can 6 lít. Hi có th thc hin c vic chia hay không? Ti sao?
*- Hoa rán cá bng mt cái cho mà mi ln rán ch t va 4 con cá, thi gian rán chín mt mt con cá là 1phút. Hi mun rán 6 con cá thì Hoa phi cn ít nht là bao nhiêu lâu?
- Mt ngi cha nng 60kg, hai ngi con có s kg ln lt là 40kg và 20kg. Cn phi qua sông bng mt con thuyn có trng ti 60kg. Hi h ã sang sông bng cách nào?
VnDoc - Ti tài liu, vn bn pháp lut, biu mu min phí
- Mt ngi cn qua sông bng mt con thuyn cùng vi mt con dê, mt con chó sói và mt cái bp ci. Thuyn nh nên ch ch c anh ta cùng vi dê hoc chó sói hoc bp ci. iu khó khn t ra là sói mà vi dê nu không có anh ta thì sói s n tht dê. Còn nu dê vi bp ci mà không có anh ta thì dê s n bp ci.
Bn hãy ngh cách giúp anh ta qua sông cùng vi c dê, sói và bp ci?
- Mt àn chim s có s con nhiu hn 40 và ít hn 47 con ang u trên bn cây cau. Nu 4 con chim t cây th nht bay sang cây th hai, 3 con chim t cây th hai bay sang cây th ba, 5 con chim t cây th ba bay sang cây th t thì s chim trên bn cây bng nhau. Hi trên mi cây có bao nhiêu con chim s âng u?
Tham kho chi tit các dng bài tp Toán lp 4: