De Listat Pt Nota

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of De Listat Pt Nota

 • 8/16/2019 De Listat Pt Nota

  1/22

  Studiu de caz  

  Profesor coordonator:

  Pompiliu-Teodor Ciupe

  Elev:  

  Szabo Bernadett-Dora  2015  –  2016 

  Parcul Naţional Retezat 

  Liceul Tehnologic “Lucian Blaga” Reghin 

 • 8/16/2019 De Listat Pt Nota

  2/22

  ARGUMENT 

   Parcul National Retezat mai este numit si “taramul cu ochi albastri”, este cea mai importanta rezervatie naturala din tara noastra, monument al naturii, recunoscuta pe plan international ca

  rezervatie a biosferei, cu o suprafata de 20.000 ha, situata in partea de sud-vest a judetului Hunedoara.

  In Retezat se afla urmele glaciatiei de odinioara, cu zeci de ghetari, dintre care unii aveau peste 10 km, nenumarate grohotisuri si morene imbracate adesea in paduri pitice de jnepeni.

   Parcul a fost infiintat in anul 1935 pe suprafata initiala de 100 de kilometri patrati a fostului domeniu de vanatoare detinut de Casa Regala. Caprele negre erau protejate inca de pe atunci,

   pentru a fi apoi vanate, motiv pentru care de la inceputul veacului trecut fusesera stabilite zonein care pasunatul era interzis.

 • 8/16/2019 De Listat Pt Nota

  3/22

  Capitolul I REZERVAŢII ŞI PARCURII NAŢIONALE. 

   1.1 INFORMAŢII GENERALE

    Parcurile naţionale prin însuşi actul lor de naştere¹, au fost organizate în scopul de a conserva natura în beneficiul şi pentru agrementul publicului. Deşi satisfacerea nevoilor oamenilor a reprezentat unul dintre argumentele constituirii parcurilor naţionale, acestea s-au înscris semnificativ în categoria destinaţiilor turistice relativ mai recent. 

 • 8/16/2019 De Listat Pt Nota

  4/22

    • 1.2 AŞEZAREA GEOGRAFICĂ. 

  În Europa, prima rezervaţie naturală a fost creată în Franţa, unde Napoleon al III-lea, la insistenţele pictorilor de la Şcoala de la Barbizon, declară la 14 august 1861, printr -un edict, pădurea Fontanbleu, rezervaţie naturală. 

  Un parc naţional este un spaţiu întins: 1) care reprezintă unul sau mai multe ecosisteme, puţin sau deloc transformate prin exploatare

  şi ocupare umană, unde speciile de plante şi animale sunt de un interes deosebit din punct de vedere ştiinţific, educativ şi recreativ sau în care există peisaje naturale de o mare valoare estetică; 

  2) în care cea mai înaltă autoritate competentă a ţării . 

 • 8/16/2019 De Listat Pt Nota

  5/22

  1.3 REZERVAŢII NATURALE.

   Rezervaţia  naturală Domogled este printre primele rezervaţii naturale din ţară cu acest statut, încă din anul 1932, cuprinzând o suprafaţă de circa 1194 ha; este o rezervaţie complexă. 

  În cadrul ei se remarcă bogăţia de specii sudice (est-balcanice, balcano-ilirice, mediteraneene), numărulde specii superioare depăşind cifra de 1000. Dintre cele peste 80 de specii floristice endemice amintim: Dianthus domogledi, Thlaspi dacicum, Athamantha hungarica, Centaurea degeneana.

   Dintre arborii şi arbuştii întâlniţi în etajele de vegetaţie remarcăm: Fagus silvatica, var. moesica, Corylus colurna, liliac sălbatic, tisă, Pinus nigra. Domogledul, situat în vecinătatea staţiunii Băile Herculane, este considerată printre rezervaţiile cele mai bogate în specii de plante din Europa. 

 • 8/16/2019 De Listat Pt Nota

  6/22

   1.4. PEŞTERII DIN PARCUL NAŢIONAL RETEZAT. 

    Peştera Comarnic, declarată rezervaţie speologică, este una din cele mai lungi din ţară. Apele de infiltraţie au creat în golul subteran formaţiuni stalagmitice nebănuit de stranii. 

   Peştera Popovăţ, declarată retervaţie speologică, reprezintă unul dintre cel mai impresionante goluri subterane prin valoarea formaţiunilor concreţionare. 

   În sfârşit pe teritoriul judeţului Caraş-Severin s-a poiectat şi înfiinţarea a trei parcuri naţionale: Domogled –  Valea Cernei (63580 ha), Cheile Nerei- Beuşniţa (45561 ha) şi Semenic –  Cheile Caraşului (37035 ha). Cu câţiva ani în a luat fiinţă şi parcul natural Porţile de Fier. 

 • 8/16/2019 De Listat Pt Nota

  7/22

  CAPITOLUL II 

  REFERINŢE GENERALE ALE PARCULUI NAŢIONAL RETEZAT. 

   2.1 Parcul Național Retezat este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a II-a IUCN(parc naţiona), desemnată în scopul protejării biodiversității și menținerii într -o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Aceasta este

  situată în sud-vestul ţătii, pe teritoriul judeţului Hunedoara. 

 • 8/16/2019 De Listat Pt Nota

  8/22

   2.2 Localizare.

   Aria naturală se află în extremitatea sud-vestică a județului Hunedoara (la limita de graniță cu  județele Caraş-Severin și Mehetinţi, în nordul Parcul Naţional Domogled –  Valea Cernei), pe teritoriile administrative ale comunelor : Pui, Râu de Mori, Sălaşu de Sus și pe cel al

  orașului Uricani), lângă drumul național DN66A care leagă orașul Petroşani de drumulnațional DN67D, pe Valea Cernei.

 • 8/16/2019 De Listat Pt Nota

  9/22

 • 8/16/2019 De Listat Pt Nota

  10/22

   2.4 Biodiversitate. 

   Retezatul prezintă o arie naturală montană cu o gamă floristică și faunistică diversă, exprimată atât la nivel de specii cât și la nivel de ecosisteme terestre, acesta adăpostind aproape 1.190 specii de plante superioare, 90 taxoni endemici, 130 de plante rare sau

  vulnerabile, 50 specii mamifere, 168 specii de păsări, 9 specii de reptile, 5 specii amfibieni.

 • 8/16/2019 De Listat Pt Nota

  11/22

   2.5 Habitate.

   Munţii Retezat - Habitat cu păduri alpine   Aria naturală dispune de mai multe tipuri de habitate naturale de interes comunitar; astfel:

  Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion  pe substrate calcaroase, Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), Păduri de Tilio-Acerion  pe versanți, grohotișuri și ravene, Păduri

  acidofile de molid ( Picea) din etajul montan până în cel alpin, Păduri alpine de  Larixdecidua și/sau  Pinus cembra, Păduri de fag de tip  Luzulo-Fagetum, Tufărișuri de  Pinus mugo și  Rhododendron hirsutum, Tufărișuri alpine și boreale, Tufărișuri subarctice de Salix spp., Pajiști de  Nardus  bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane și submontane, Pajiști calcifile alpine și subalpine, Pajiști boreale și alpine pe substrate silicatice, Fânețe montane, Formațiuni pioniere alpine dinCaricion bicoloris-atrofuscae, Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin, Cursuri de apă montane și vegetația erbacee de pe malurile acestora, Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare, Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin, Grohotișuri silicatice din etajul montan până în etajul nival, Vegetație lemnoasă cu  Myricaria

   germanica de-a lungul cursurilor de apă montane, Vegetație lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul cursurilor de apă montane și Versanți stâncoși

  https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Retezat,_potok_Peleaga.jpg

 • 8/16/2019 De Listat Pt Nota

  12/22

   2.6 Floră.   Flora parcului național este constituită din specii vegetale distribuite etajat, în concordanță cu

  structura geologică, caracteristicile solului și climei, structurii geomorfologice sau altitudinii. 

   Arbori şi arbuşti cu specii de conifere: pin ( Pinus), brad ( Abies alba), larice ( Larix

  decidua), zîmbru ( Pinus cembra), zadă ( Larix), tisu (Taxus baccata), molid( Picea Abies)și  foioase cu arboret de: gorun (Quercus petraea), stejar (Quercus robur ), fag ( Fagus  sylvatica), carpen (Carpinus betulus),platin de munte ( Acer pseudoplatanus), tei (Tilia

  cordata),frasin ( Fraxinus excelsior ), ulm (Ulmus glabra), arţar ( Acer platanoides), jugastru ( Acer campestre), mesteacăn ( Betula pendula), arin de munte ( Alnus viridis), arin negru ( Alnus

   glutinosa), salcie albă (Salix alba).

   Bujor de munte ( Rhododendron myrtifolium), specie floristică semnalată în arealul parcului 

   La nivelul ierburilor diversitatea floristică este reprezentată de mai specii și subspecii de  plante, dintre care unele protejate prin lege sau endemice  pentru această zonă a țării. 

 • 8/16/2019 De Listat Pt Nota

  13/22

     2.6 Faună.   Fauna parcului este una diversificată și reprezentată de

  mai multe specii de mamifere, păsări, pești, amfibieni și reptile, unele protejate prin lege și aflate pe lista roșie a IUCN.

   Mamifere cu specii de:

   Urs carpatin

     Lup

     Râs 

  Mistreţ    Capră Neagră 

   Cerb

    Căprioară 

    Pisică sălbatică 

    Vulpe

   Liliac  

   Liliacul de apă

   Pârșul cu coada stufoasă

   chițcan pitic 

    Şoarece pitic

 • 8/16/2019 De Listat Pt Nota

  14/22

   2.7 Vulnerabilitate.