darea de seama secundariat.doc

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  1/26

  DAREA DE SEAMĂDAREA DE SEAMĂ

   

  PE ANUL DE STUDII2010-2011

   Al secundarului clinic Specialitatea NEFROLOGIE Catedra Urologie şi Nefrlogie

  ChirurgicalăFR USF !N" #este$i%anu& 

   Arcadie Rusu

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  2/26

  Pe parcursul anului întâi academic de studiu în cadrul secundariatului clinic, în

   perioada 01.11.2010-01.11.2011 a fost îndeplinit planul propus

  Am activat la Catedra de Urologie şi efrologie C!irurgical", Centrul de#emodiali$" şi %ransplant &enal '()P )pitalul Clinic &epu*lican, în sec+ia

   efrologie şi #emodiali$" a )C( "l+i , ocupându-m" cu eaminarea şi

  tratamentul *olnavilor cu divers" patologie renal" şi etrarenal", inclusiv profilaia

  maladiilor şi a complica+iilor sale. aten+ie deose*it" am atras asupra eamin"rii

  clinice şi paraclinice a *olnavilor, inclusiv a metodelor noi de diagnostic, aşa ca

  tomografia computeri$at", *iopsia renal", spectrul imunoglo*ulinelor şi aanticorpilor serici/ a tacticii de tratament.

  Am studiat te!nica efectu"rii investiga+iilor ultrasonografice, aspectul şi

  caracteristica organelor interne s"n"toase ficat, pancreas, rinic!i, ve$ica urinar",

  splina, prostata, uterul cu anee, glanda tiroid" şi în patologie rinic!ii

  nefrolitia$", *loc renale, anomalii de de$voltare, !idronefro$", c!isturi, prostata

  !ipertrofie de prostat", adenom, calcific"ri, ficat, ve$ica *iliar" c!isturi, calculi,

  elemente de sta$" *iliar", dilatarea c"ilor intra!epatice, semne de !ipertensiune

   portal". Am f"cut cunoştin+" cu te!nicile radiologice de diagnostic radiografia

  simpl", urografia intravenoas", urografia retrograd", cistografia, uretrocistografia

  mic+ional", uretropielografia retrograd"/ eplorarea radiologic" a vaselor renale.

  arteriografia renal", cavografia, fle*ografia renal" selectiv"/ eamene radiologice

  cu ga$e retropneumoperitoneul, pneumopielografia, pneumorenul/ scintigrafia

  dinamic" renal", microradiofotografia, tomografia computeri$at", re$onan+a

  magnetic" nuclear". Am participat la efectuarea punc+iei-*iopsiei renale.

  Am deprins tactica de diagnostic, investiga+ii şi tratament a *olnavilor cu

  intoica+ie de divers" etiologie etilic", metilic", cu ciuperci, cu coro$ive, de

  etiologie necunoscut"/ principiile tratamentului de detoicare. Am studiat pacien+i

  cu diverse tipuri de alergie alimentar", medicamentoas", divers"/ tratamentul de

  desensi*ili$are.

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  3/26

  3n cadrul cursului de urologie am curat *olnavi cu nefrolitia$", tumori

  renale, !idronefro$", *loc renal, adenom de prostat" ş.a. Am asistat la diverse

  interven+ii c!irurgicale nefrectomie, pielolitotomie, adenomectomie. Am deprins

  metodica instal"rii cateterului 4olle5. Una din noile posi*ilit"+i de tratament al

  urolitia$ei este litotri+ia percutanat", cu care am f"cut cunoştin+" la )C&.

  3mi ridic permanent nivelul de cunoştin+e teoretice şi practice prin studiul

  literaturii de specialitate, a paginilor 6e* consacrate medicinii, participarea la

  vi$itele profesorilor în sec+ie.

  Am pre$entat câteva rapoarte la conferin+ele clinice în cadrul catedrei şi

  spitalului pe temele pre$entarea 7 ca$uri clinice miocardiopatie dilatativ"/

  glomerulonefrita me$angio-proliferativ", glomerulonefrit" rapid progresiv"/

  implicarea rinic!ilor în endocardita *acterian".

  Am participat la numeroase conferin+e clinico-ştiin+ifice.

  A fost studiat urm"torul material teoretic

  1. Particularităţile anatoo-!i"iolo#ice ale rinic$ilor%

  - Anatomia rinic!iului.- #istologia rinic!iului.- 8asculari$a+ia rinic!iului.- 4i$iologia rinic!iului Circula+ia renal"/ 4unc+ia glomerular". 4unc+ia tu*ular".9cre+ia renal" a sodiului. 9liminarea renal" a clorului. 9cre+ia renal" a apei, a

   potasiului, a calciului, a magne$iului, a fosfatului, a ureei, *a$elor, aci$ilor organici, a acidului uric, a proteinelor.- &inic!iul şi ec!ili*rul acido-*a$ic. (eta*olismul.

  2. In&e'ti#aţia (olna&ului ne!rolo#ic.- 9amenul clinic nefro-urinar.-  Anamneză nefrologică . :urerea, reno-urinar" colica renal", durerea renal"necolicativ", durerea !ipogastric" de origine ve$ical", durerea pelviperineal"de origine urinar", durerea uretral" şi durerea funiculo-scrotal".- %ul*ur"rile diure$ei poliuria, oliguria, anuria. icturia, opsiuria.- %ul*ur"rile de mic+iune polac!iuria, disuria, *radiuria, reten+ia de urin",incontinen+a de urin".- 9demul renal. )ediul palpe*ral, perior*ital, retromaleolar.- #ipertensiunea arterial".- %ul*ur"ri generale. 9pisoade fe*rile sau su*fe*rile, astenie, adinamie,fatiga*ilitate, cefalee, paloarea tegumentelor.

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  4/26

  - %ul*ur"ri digestive anoreie, gre+uri, v"rs"turi alimentare sau de suc gastric,scaune diareice sang!inolente, meteorism, constipa+ie, varia+ii ponderale.- 4ascicula+ii, mioclonii, convulsii musculare. Prurit.-  Istoricul bolii. :e*ut acut, insidios, inaparent. )ta*ilirea cronologieievenimentelor clinice.

  -  Antecedente heredo-colaterale #%A, istoric familial de proteinurie,insuficien+" renal" cronic", dia*et $a!arat, litia$" renal", *oli renaleautosomale dominante şi recesive. 9punerea la endemii cu streptococ nefritigen,

   para$ite$e contractate.-  Antecedente personale preci$area succesiunii unuia sau mai multora dintreurm"toarele evenimente patologice- olile infec+ioase acute cu poten+ial nefritigen scarlatina, eri$ipelul,reumatismul articular acut, pneumonia, fe*ra tifoid", *rucelo$a, leptospiro$a,endocarditele, ri;etsio$ele, gripa, !epatita epidemic", malaria, septicemiile.

  - 'nfec+iile cronice de focar amigdaliene, rinofaringiene, dentare, sinu$ale, oticesau cutanate. Alte *oli cronice.- Antecedente alergice- olile tractului urinar - Consumul prelungit de analgetice- oli meta*olice cu r"sunet renal- oli endocrine !iperaldosteronismul primar şi !ipercorticismul- Colageno$e- #ipertensiune arterial"- %recutul genital la femei infec+iile de focar de vecin"tate, num"rul şi evolu+iasarcinilor, valorile trimestriale ale proteinuriei, eisten+a edemelor, inciden+anefropatiei gravidice şi a insuficien+ei renale acute posta*ortum.- Condiţiile de viaţă şi muncă. (unca în $oote!nie şi în medicina veterinar",endemiile cu virusuri 9C#-< şi Cosac;ie =, contactul cu alergenii c!imicişi medicamentoşi sacuri de #g, *ismut, aur, deriva+i *en$olici, tridion,

   penicilamin", anticovulsivante, citostatice, veninuri de insecte şi de şarpe, polenuri. Alte sustan+e c!imice şi medicamente metoifiuranul, pesticidele,etilenglicolii, fenolii, su*stan+ele iodate de contrast, fenil*uta$ona,difenil!idantoina, sulfinpira$ona, fenindiona, cefaloridina, amfotericina ,

  meticilina, ;anamicina, gentamicina, colimicina şi to*ramicina.- :es!idrat"ri repetate şi accentuate. 9punerea cronic" la naftolamine, fumatulecesiv.-  E'a$enul fi(ic general . Aspectul *olnavului, tegumentele, fanerele,edemul, mucoasele, modific"rile sistemului muscular, ganglionii limfatici,manifest"rile osoase, aparatul respirator, cardio-vascular, digestiv, tul*ur"rileneurologice.- E'a$enul aparatului reno)urinar .- &inic!iul. 'nspec+ia. Po$i+iaa şe$înd" - eviden+a cicatricilor postlom*otomie,

  eventualelor eventra+ii sau depiscen+e ale peretelui lom*ar/ *decu*it lateral-asimetria mişc"rilor respiratorii ale ultimelor coaste, roşea+a şi tumefierea peretelui

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  5/26

  lom*ar cu ridicarea grila>ului costal inferior. 9demul peretelui lom*ar, deformarea peretelui a*dominal anterior în dreptul unui flanc.- Palparea lom*ar" de ansam*lu metoda ?u5on, 'srael, ?lenard.- Percu+ia. Punctele dureroase renale costul verte*ral ?u5on, costamuscular,su*costal a$5-Al*arran, (anevra ?iordano.

  - Ausculta+ia în decu*it dorsal - suflu sistolic.- Ureterul. Puncte dureroase ureterale la palparea profund" digital" ureteralsuperior a$5, ureteral mi>lociu #alle, ureteral inferior Pasteau.- 8e$ica urinar". ?lo* ve$ical la inspec+ie. Palparea.- Cercetarea edemului.- %A clino-şi ortostatism- In*estiga%i paraclinice.- Examenul de urină sumar şi din urina recoltat" în 2= ore.- 9amenul macroscopic aspect, culoare, miros, volum.

  - 9amenul fi$ico-c!imic densitatea, p#, reac+ia, proteinuriafi$iologic",glomerular", tu*ular"/ aminoaciduria, !ematuria, pigmenturia,gluco$uria, corpi cetonici, ionograma, uro*ilinogenuria, urico$uria, creatininuria.- 9amenul microscopic leucocituria, piuria, cilindruria, celule )tern!eimer-(al*in, cristaluria, pre$en+a de germeni, alte elemente.- 9amenul *acteriologic al urinei urocultura calitativ" şi cantitativ",anti*iograma, @ urin"- 9plorarea func+ional" renal".- 9plorarea filtratului glomerular prin clearance-ul creatininei endogene, fluul

   plasmatic renal, eplorarea rea*sor*+iei tu*ulare, clearance-ul ureei, ureeasangvin", creatinina seric".- 9plorarea mecanismului de dilu+ie şi concentra+ie. Pro*ele de concentra+ie-imni+;i şi 8ol!ard.- 9plorarea func+ional" separat" a celor doi rinic!i.- 9amenele !ematologice. #emoglo*ina, #t, morfologie eritrocitar". um"r leucocite, formul" leucocitar". um"r trom*ocite. 8)#. %este de coagulare %),%C, %P, %imp Buic;, P%%. Cercetarea eisten+ei !emoli$ei. )ideremia, feritina.#ematoculturi pe medii speciale.- 9plor"ri meta*olice. Uree, acid uric, creatinin" sanguine Proteine totale

  electrofore$". Colesterol, trigliceride, lipemia. ?licemia. 'onograma sanguin" a, @, Ca 2, (g 2,P= 7-C'- icar*ona+ii plasmatici, p#sanguin.- 9plor"ri imunologice. :o$are imunoglo*uline )tudiul sistemului complementCercetarea compleelor imune circulante. 4actorii antinucleari, reumatoid. Celulelupice. A)D-0 'munoelectrofore$a proteinelor serice şi urinare. Produşi dedegradare a fi*rinei ser şi urin"- 'nvestiga+ii cardio-vascular.- &adiografie torace raport cardiotoracic.- 9C?, %A-clinico-şi ortostatism.

  - 9plor"ri endocrine. )istemul renin"-angiotensin"-aldosteron. :o$"ri !ormoniC)&,()&, P%#, insulina.

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  6/26

  -  Explorarea imagistică  a aparatului nefro-urinar. 'ndica+ii, contraindica+ii,complica+ii.- &adiografia renal" simpl" po$i+ie, form", contur, dimensiuni.- %omografia renal".- Urografia i.v. normal" şi patologic" informa+ii func+ionale şi morfologice.

  - Urografia ascendent" retrograd".- Pielografia descendent" anterograd".- &adiografia ve$ical" direct". Cistografia.- Uretrocistografia mic+ional". Uretropielografia retrograd".- 9plorarea radiologic" a vaselor renale. Arteriografia renal". Cavografia.4le*ografia renal" selectiv".- 9amene radiologice cu ga$e retropneumoperitoneul, pneumopielografia,

   pneumorenul.- %omografia compiuteri$at".

  - 'nvestiga+ii radioi$otopice în nefrologie.- 'maginea radioi$otopic"-normal" şi patologic" fa$a ini+ial" ,de secre+ie şiecre+ie.Cur*a de tip nefrectomie de acumulare şi i$ostenuric.- )cin+igrama renal" func+ional" şi static" normal" şi patologic".- &e$onan+a magnetic" nuclear" în nefrologie.- 9cografia renal". 9costructur" anecogen", plin" şi mit". Aspecte ecograficenormale ale tractului urinar.- 9plor"ri endoscopice. Cistouretroscopia. efroscopia percutanat". Uretro-nefroscopia endoscopic". (anometria c"ilor urinare.- 9amene !istologice *iopsia renal", *iopsia cutanat", muscular", mucoasarectal".

  ). Sin*roul ne!rotic.- :efini+ie. 9tiologie- Clasificarea. )indrom nefrotic primitiv. )indrom nefrotic secundar.- Patogenia sindromului nefrotic. 'pote$e etrarenale. 'pote$e renale.- 4i$iopatologia sindromului nefrotic.- %ul*ur"rile meta*olismului proteic.- Proteinuria. (ecanismele proteinuriei

  - Consecin+ele proteinuriei. #ipoproteinemia. :isproteinemia.- %ul*ur"rile meta*olismului lipidic.- %ul*ur"rile ec!ili*rului !idro-mineral.- Anatomia patologic" al sindromului nefrotic.- Aspectul macroscopic al rinic!ilor în sindromul nefrotic primitiv.- Aspectul microscopic al rinic!ilor în sindromul nefrotic primitiv.- )imptomatologia sindromului nefrotic.- 9amenul clinic în sindromul nefrotic.- 9amenul de urin" în sindromul nefrotic.

  - 9amenul sîngelui. #ipoproteinemie glo*al". #iposerinemie. #iperlipidemie.#ipercolesterolemie. #iponatriemie, cloremie, ;aliemie, !ipocalciemie.- %estele de eplorare func+ional" renal".

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  7/26

  - iopsie renal", indica+ii contraindica+ii.- 9volu+ie. Complica+iile disfunc+ie tu*ular", '&A, uremie precoce reversi*il",complica+ii trom*oem*olice, infec+ioase, meta*olice, cri$e dureroase a*dominale.- Prognosticul.- :iagnosticul.

  - :iagnosticul po$itiv al sindromului nefrotic primitiv.- Diagnosticul diferenţial - Afec+iuni !idropigene f"r" proteinurie- #ipoproteinemie esen+ial"- #ipoproteinemie simptomatic"- %rom*o$a sau trom*ofle*ita gam*elor, edemul trofic (eige-(illor5- Afec+iuni !idropigene cu proteinurie- ciro$a !epatic"- cancerul primitiv !epatic

  - insuficien+a cardiac"- :iagnosticul sindroamelor nefrotice secundare- ) din cursul nefropatiilor cunoscute ) din glomerulonefrite, din pielonefritecronice, din graviditate/- ) infec+ioase- ) toic-medicamentoase- ) alergice- ) mecanice- ) din cursul *olilor generale amiloido$", talasemie, vîrstnici, D9), :,

   purpura reumatoid", neopla$ii- ) !eredo-familiare congenital, familial, al copilului.- ratamentul!- &egimul igieno-dietetic în sindromul nefrotic.- %ratamentul medicamentos specific.- Corticoterapia- 'munosupresoarele- Anticoagulantele şi antiagregantele plac!etare- Antiinflamatoarele nesteroidiene- :iureticele

  - 8itamina :- 'n!i*itorii en$imei de conversie- 'n!i*itori ai proteina$elor - Devamisol- %ratamentul !iperlipemiei din )- Alte tratamente.- 9valuarea eficien+ei tratamentului.

  +. Sin*roul ne!ritic.

  - :efini+ie.- Clasificarea.- 9tiopatogenia.

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  8/26

  - Anatomia patologic".- )emiologia sindromului nefritic.- )emne de le$iune glomerular".- Circumstan+ele de descoperire a unui sindrom nefritic.- Principalele sindroame clinice glomerulare.

  - 9plor"ri paraclinice.- :iagnosticul sindromului nefritic.- :iagnosticul diferen+ial al sindromului nefritic.- 9volu+ia.- Complica+iile.- Prognosticul.- %ratamentul sindromului nefritic etiologic, patogenic şi fi$iopatologic,simptomatic.- Criterii de evaluare a eficien+ei tratamentului.

  - Profilaia.,. Litia"a renală.- :ate generale. :efini+ie. )inonime. 'storic. 4recven+a. Clasificare.- 9tiopatogenie factori de risc litogen, factori individuali, factori de ordingeneral.- :iate$a uric" şi oalic".- Anatomia patologic" !idrocalico$a, pielita, !idronefro$a litia$ic",uropionefro$a, rinic!iul sclero-atrofic, pielonefrita litia$ic" ascendent", rinic!iulsclero-lipomato$.- )imptomatologie manifest"ri clinice, simptomele revelatorii, litia$a urinar"latent", litia$a urinar" manifest" clinic.- 9amene de la*orator. 9amenul radiologie. 9amenul ecografic a*dominal.- 9plor"ri i$otopice.- &adiotomografia computeri$at".- 4orme clinice etiologice, patogenice, anatomo-clinice, clinice simptomatice,clinice topografice în raport cu terenul.- :iagnostic po$itiv şi diferen+ial.- 9volu+ia.

  - Complica+ii mecanice, infec+ioase, tardive- Prognostic.- %ratamentul curativ tratamentul medical, tratamentul litia$ei renale dureroase,tratament de di$olvare a calculilor, de in!i*are a creşterii lor şi de prevenire aform"rii de noi calculi.- %e!nici noi de distrugere şi de eliminare a calculilor reno-urinari.- litotri+ia etracorporal"- litotri+ia endocorporal".- %ratament c!irurgical. 'ndica+ii.

  . In'u!icienţa renală acută.- :efini+ie. %erminologie.

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  9/26

  - 9tiologic Clasificare. 4recven+".- Patogenie. 4i$iopatologie.- Anatomie patologic".- )imptomatologie fa$a preanuric", anuric", de reluare a diure$ei, de recuperarefunc+ional".

  - 'nvestiga+ii paraclinice eamene de la*orator, eamene imagistice,ultrasonografia, eplor"ri i$otopice, punc+ia *iopsierenal".- Complica+ii.- 9volu+ie. Prognostic.- :iagnostic po$itiv şi diferen+ial.- %ratament m"suri generale, tratamentul profilactic, curativ, tratamentulcomplica+iilor.- 9purarea etrarenal".- #emodiali$a.

  - :iali$a peritoneal".- 4ormele clinice de '&A.

  . Mi/loace *e euraţie etracororală- #emodiali$a.- 9lementele sistemului de !emodiali$a.- Circuitul sanguin etracorporal.- Circuitul solu+iei de diali$".- :iali$orul, tipuri, performan+e, sterili$area diali$oarelor.- )olu+ia de diali$" condi+iile de calitate ale solu+iei de diali$", compo$i+ia şi

   prepararea solu+iei.- C!irurgia !emodiali$ei cateterul venos )!aldon şi complica+iile lui.- Eunturile arterio-venoase eterne.- 4istule arterio-venoase şunturi interne şi complica+iile lor.- 'ndica+iile şi contraindica+iile !emodiali$ei.- &e$ultatele tratamentului prin !emodiali$".- )upravie+uirea.- &ecuperarea medical".- #emofiltrarea. 'ndica+ii şi aspecte clinice.

  - #emoperfu$ia. 'ndica+ii, avanta>e şi de$avanta>e.- %erapia oral" cu su*stan+e a*sor*ante.- :iali$a intestinal".- Plasmafere$a, indica+ii şi complica+ii.- :iali$a peritoneal". Preg"tirea *olnavului.- )isteme de perfu$ie.- (etode de diali$" peritoneal". )upraveg!erea *olnavului.- Aprecierea eficien+ei diali$ei peritoneale.- &egimul igieno-dietetic al *olnavului.

  - Complica+iile diali$ei peritoneale.- 'ndica+ii şi contraindica+ii.- %ransplantul renal.

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  10/26

  . Tu(erculo"a renală- 9tiologia şi patogenia.- %a*loul morfologic- Clasificarea.

  - %a*loul clinic- :iagnosticul po$itiv.- :iagnostic diferen+ial.- %ratamentul

  3AREMUL DE A4TI5ITĂ6I PRA4TI4E 7N STA8IUL DENE9R:L:8IE 4;IRUR8I4ALĂ

  Nr

  Mane&re ractice Anul I:er

  .A'i'.

  1 Cure de tratament în insuficien+" renal" acut" 2 Cure de tratament în insuficien+" renal"

  cronic")

  7 Cure de tratament pacien+i la diali$" 2+

  = r.conect"ri la diali$" 12F r.preg"tiri concentrat pentru diali$" 1,

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  11/26

  DAREA DE SEAMĂDAREA DE SEAMĂ 

  PE ANUL DE STUDII2011-2012

   Al secundarului clinic

   Specialitatea NEFROLOGIE Catedra Urologie şi NefrlogieChirurgicalăFR USF !N" #este$i%anu& 

   Arcadie Rusu

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  12/26

  Pe parcursul anului doi academic de studiu în cadrul secundariatului clinic, în

   perioada 1.10.2011-1.10.2012 am activat în sec+ia nefrologie şi !emodiali$" '()P

  )C( "l+i şi Centrul de #emodiali$" şi transplant renal al '()P )C&, ocupându-

  m" cu eaminarea şi tratamentul *olnavilor cu divers" patologie renal" şi

  etrarenal", a pacien+ilor afla+i la tratament de su*stitu+ie a func+iei renale, a

   *olnavilor cu transplant renal, profilaia maladiilor şi a complica+iilor sale.

  Pacien+ii trata+i sufereau de careva din urm"toarele maladii pielonefrit" cronic"

  sau acut", glomerulonefrit" acut", su*acut" sau cronic", nefrolitia$", cistit" acut"sau cronic", polic!isto$" renal" şi etrarenal", nefrit" tu*ulo-intersti+ial", dia*et

  $a!arat şi nefropatie dia*etic", insuficien+" cardiac" şi rinic!i de sta$",

  !ipertensiune arterial" esen+ial" sau secundar", insuficien+" renal" acut" sau

  cronic", deregl"ri ale meta*olismului, tumori de diverse origini, !epatite cronice şi

  acute, ciro$e !epatice cu sau f"r" !ipertensiune portal" ş.a.

  Având în vedere ponderea mare a pacien+ilor cu dia*et $a!arat atât în

  mor*iditatea general", cât şi printre cei pre$en+i la tratament în sec+ia de

  nefrologie, a impactului s"u drastic asupra func+ion"rii adecvate a rinic!ilor şi

  invalidi$area precoce a popula+iei m-am ocupat cu şcolari$area *olnavilor pentru

  conştienti$area c" dia*etul $a!arat este un mod de via+" nu o *oal", cu posi*ilitatea

  îndep"rt"rii pe o perioad" lung" de timp a complica+iilor sale.

  aten+ie deose*it" am acordat-o pacien+ilor cu insuficien+" renal" cronic"

   posi*ilit"+ilor de tratament conservator J dietetic, de detoicare, a complica+iilor/ şi

  a tratamentului de su*stitu+ie a func+iei renale prin !emodiali$". Am însuşit

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  13/26

  metodica de includere a pacien+ilor în program de la criteriile de necesitate a

  su*stitu+iei func+iei renale, la posi*ilit"+ile diverselor a*orduri vasculare. Posed

  te!nica de conectare a pacientului la diali$", supraveg!erea lui pe parcursul

  şedin+ei cu evitarea şi tratamentul complica+iilor posi*ile, deconectarea lui de la

  aparat/ tactica tratamentului inerdialitic a anemiei renale, !iperparatiroidismului,

  osteoporo$ei şi anomaliile aparatului locomotor. Am participat la efectuare

  şedin+elor de !emofiltra+ie, la conduita pacien+ilor cu transplant renal, la efectuarea

   punc+iei J *iopsiei renale.

  Pe parcursul anului am petrecut seminare cu re$iden+ii internişti la

  specialitatea KnefrologieL.

  3mi ridic permanent nivelul de cunoştin+e teoretice şi practice prin studiul

  literaturii de specialitate, monografiilor, a paginilor 6e* consacrate medicinii,

   participarea la vi$itele profesorilor în sec+ie. Am participat la numeroase conferin+eclinico-ştiin+ifice

  Au fost studiate urm"toarele capitole conform planului analitic

  1. 8loerulone!ritele.- ?eneralit"+i. :efini+ie. omenclatur".- Clasificareaglomerulonefritelor. &evi$ia 10- Principalele forme anatomo-clinice de glomerulonefrite.- "lomerulonefritele acute. :efini+ie, etiologie su*stratul morfologic al

  glomerulonefritelor acute.- ?lomerolonefritele difu$e acute poststreptococice.- )curt istoric. )inonime.- 9tiologie factorii determina+i, favori$an+i.- Patogenie teoria agresiunii micro*iene, toice, teoria patogenie vasculare,teorie imunologic"- Anatomie patologic" eamenul macroscopic şi microscopic.- )imptomatologie de*utul *olii, fa$a de laten+", perioada de stare J sindromnefritic acut tipic, atipic, sindrom !idropigen, urinar, sindrom de insuficien+"

  renal", cardiovascular, infec+ios.- 9plor"ri paraclinice.- 4orme clinice.

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  14/26

  - :iagnostic. Po$itiv. :iferen+ial- 9volu+ie 8indecare complet". 9itus-ul. Cronici$area. Pro*lema vindec"rii cudefecte. Pro*lema reşutelor şi a recidivelor.- Prognosticul.- Complica+ii.

  - Trataent= ro!ilactic% ro!ilaia (olii= colicaţiilor= recă*erelor. curati&%re#iul i#ieno-*ietetic= trataentul antiin!ecţio'= ato#enic= al colicaţiilor.- "#DA nestreptococică. infec+ioase, virale, toic-alergice.- "lomerulonefiite focale şi segmentare.- 9tiologie- Patogenie- Anatomie patologic"- (anifest"ri clinice şi *iologice- 4orme clinice

  - :iagnosticul po$itiv şi diferen+ial- 9volu+ia şi prognostic.- %ratament.- "lomerulonefiite difuze subacute $"#D%&- De!iniţie. Sinonie.- ?eneralit"+i. Cadru nosologic.-Clasificarea.- 9tiologie.- Patogenie ?:) prin anticorpi antimem*ran" *a$al" glomerular", princomplee imune, f"r" depo$ite de imunoglo*uline. (ecanismul form"riisemilunelor. Autoimunitatea în ?&P rapid progresant.- Anatomia patologic" macroscopic, microscopic.- (anifest"ri clinice.- In&e'ti#aţii araclinice.- :iagnosticul po$itiv şi diferen+ial.- 9volu+ie.- Prognostic.- %ratament regim igieno- dietetic, corticoi$i, imunosupresoare, anticoagulante,antiade$ivo-agreagntele plac!etare, plasmafere$a, imunoa*sor*+ia etracorporal",

  tratmentul su*stituitiv al func+iei renale, tratamentul ?&P primitive- "lomerulorieiritele cronice.- ?lomerulonefiite cronice primitive.- #efroza lipoidică- :efini+ie, sinonime- 9tiologie, frecven+a.- Patogenia rolul imunit"+ii !umorale, rolul terenului alergic, factorul ereditar - (orfopatologie macroscopic, !istologic.- )imptomatologie de*ut, perioada de stare, investiga+ii paraclinice, forme

  speciale de nefro$".- 9volu+ie nefro$e corticosensi*ile, par+ilal corticosensi*ile, corticore$istente

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  15/26

  - Complica+ii infec+iile, tul*ur"rile ec!ili*rului !idroelectrolitic, complica+iiletrom*oem*olice, complica+iile digestive, malnutri+ia proteic".- Prognostic.- :iagnostic po$itiv şi diferen+ial.- %ratament patogenic corticoi$i, imunodepresoare, indometacina, simptomatic

  repaus la pat, dieta, proteinele în perfu$ie, diureticele, anti*ioterapia,tratamentul trom*em*oliilor, malnutri+ia, transplantul renal.- "lomerulonefrita extramembranoasă.- :efini+ie, sinonime, generalit"+i.- 9tiologie.- Patogenie.- Anatomie patologic" eamen macro şi microsacopic.- )imptomatologie.- :iagnostic po$itiv şi diferen+ial.

  - 9volu+ie.- Prognostic.- Complica+ii.- %ratament.- efropatii mem*ranoase secundare. Aspecte clinice şi morfologice particulare înfunc+ie de cau$". Perspective în nefropatia mem*ranoas".- "lomerulonefrita membranoproliferativă.- :efini+ie, sinonime- Clasificare- 9tiopatogenie- Anatomie patologic" eamen macro şi microscopic.- )imptomatologia modalit"+i de de*ut, manifest"ri clinice şi *iologice.- 9volu+ie şi prognostic.- %ratament.- #efropatia glomerulară cu depozite mezangiale.- :efini+ie, generalit"+i.- 9tiopatogenie.- Anatomie patologic" eamen micro şi macroscopic.- )imptomatologia.

  - 'nvestiga+ii paraclinice.- :iagnostic.- 9volu+ia şi prognostic.- %ratament.- "lomerulonefrita mezangială proliferativă.- ?eneralit"+i, frecven+"- 9tiologie- Anatomie patologic"- )imptomatologie

  - 'nvestiga+ii de la*orator.- 9volu+ie.- "lomerulonefrita focală şi segmentară

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  16/26

  - :efini+ie, sinonime, cadru nosologic, frecven+a- 9tiopatogenie- Anatomie patologic" aspect macro şi microscopic- )imptomatologie- Complica+ii

  - 9volu+ie şi prognostic- %ratament.- #efropatii glomerulare cronice secundare.- "lomerulonefrita cronică secundară poststreptococică.- 9tiopatogenie- Anatomie patologic" eamen macro şi microscopic- (anifest"rile clinice perioada de laten+", stadiul clinic manifest.- 4orme clinice- 'nvestiga+ii paraclinice

  - :iagnostic- 9volu+ie şi prognostic- %ratament profilactic şi curativ regim igieno-dietetic, tratament antiinfec+ios.- "lomerulonefrita de sunt .- 9tiologie- Patogenie- Anatomie patologic"- (anifest"ri clinice- 'nvestiga+ii de la*orator - %ratament.

  2. Ne!roatii inter'tiţiale in!ecţioa'e- +ielonefrita acută ,nefrita intersti%ială acută ascendentă>- Etioato#enie.- Anatomie patologic".- Sitoatolo#ie.- :e*ut.- Anamne$".- 9amenul clinic.

  - 9amenul de urin".- 9amenul sângelui.- 9plorarea func+ional" renal".- )emne radiologice.- iopsia renal".- :iagnosticul po$itiv.- :iagnosticul diferen+ial.- 4orme clinice.- )tarea fe*ril" f"r" semne urinare.

  - )tarea septicemic" f"r" tul*ur"ri su*iective urinare.- Uremia larvat".- 4orma digestiv".

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  17/26

  - 4orme cu macro!ematurie intermetent".- Pionefrta.- Pionefro$a.- Pielonefrita acut" gravidic".- 4orme cu ta*loul necro$e papilare predominant.

  - 9volu+ie şi prognostic.- Complica+ii.- #efrita interstiţială acută hematogenă $pielonefrita acută hematogenă sau

  descendentă&

  - 9tiopatogenie.- Anatoie atolo#ică.- )imptomatologie.- 9volu+ie şi prognostic.- %ratamentul pielonefritei acute. )t"vilirea procesului infec+ios. :epistarea

  anomaliilor tractului urinar. Prevenirea repet"rii cri$elor.- 'ielonefrita cu Candida albicans!- %a*loul clinic.- 'nvestiga+ii de la*orator.- 9volu+ie.- %ratament.- 'ielonefrita cronică!- :efini+ie. :ate generale.- 9pidemiologie.- 9tiologic- Anatomie patologic". Aspect macroscopic. Aspect microscopic.- Patogenie.- )imptomatologie.- Anamne$".- (anifest"ri clinice.- 9amene de la*orator.- 9amenul urinei eamenul *acteriologic al urinei şi sedimentului urinar.- 9amenul sângelui.- Pro*ele func+ionale renale.

  - 9amenul radiologie şi scintigrafic.- iopsia renal".- 4orme clinice.- :iagnosticul po$itiv.- :iagnosticul diferen+ial.- Complica+ii.- 9volu+ie şi prognostic.- %ratament.- ("suri generale. &egimul igieno-dietetic Corectarea p# urinar 

  - %ratamentul c!imio-terapic şi anti*iotic.- %ratamentul !ipertensiunei arteriale.- %ratamentul simptomatic.

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  18/26

  - %ratamentul disfunc+iilor tu*ulare.- %ratamentul pielonefritei cronice la gravide.

  7. Ne!roatiile &a'culare.- :efini+ie

  - Principalele tipuri de nefropatii vasculare-  #efroangioscleroza( benignă şi malignă.- :efini+ie. ?eneralit"+i. 4i$iopatologii.- Anatomie patologic" aspect macro- şi microscopic.- (anifest"ri clinice şi *iologice renale, neurologice, cardiovasculare.- :iagnostic po$itiv şi diferen+ial.- 9volu+ie şi prognostic.- %ratament de urgen+" şi de între+inere.-  #ecroza corticală bilaterală.- ?eneralit"+i. 9tiologic- Patogenie.- Anatomie patologic" aspect macro- şi microscopic.- )imptomatologie de*ut, fa$a anuric", eplor"ri *iologice, radiologice- :iagnostic po$itiv şi diferen+ial.- 9volu+ie şi prognostic.- %ratament profilactic şi curativ.-  #ecroza papilară renală.- :ate generale. 9tiologic- Patogenie.- Anatomie patologic" aspect macro- şi microscopic.- )imptomatologie clinic".- )imptomatologie de la*orator şi radiologic".- :iagnostic po$itiv şi diferen+ial.- 9volu+ie şi prognostic.- %ratament.-  Infarctul renal .- :efini+ie. 9tiologic- Anatomia patologic" aspect macro- şi microscopic.

  - )imptomatologia aspect clinic şi *iologic.- :iagnostic po$itiv şi diferen+ial.- 9volu+ia. Complica+ii. Prognostic.- %ratament precoce şi tardiv.- romboza venelor renale.- 9tiologic- Patogenic- Anatomie patologic".- )imptomatologie trom*o$a acut" complet", ta*loul clinic înşel"tor, ta*loul

  clinic asimptomatic, eplor"ri radiologice, alte investiga+ii.- :iagnostic.- 9volu+ie şi prognostic.

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  19/26

  - %ratament medical şi c!irurgical.

  +. 3oli renale ?n a!ecţiuni en*ocrine şi eta(olice.-  )inichiul diabetic* $nefropatia diabetică- 'storic. 9tiopatogenia dia*etului $a!arat.

  - 4la'i!icarea.- Angiopatia dia*etic" micro- şi macro-- Anatomia patologic" a rinic!iului dia*etic.- efropatia glomerular" dia*etic".- 9tiopatogenie. 4actori favori$an+i- anatomie patologic"- ta*loul clinic- forme clinice- diagnosticpo$itiv şi diferen+ial

  - evolu+ie şi pronostic- stadiile nefropatiei glomerulare dia*etice- tratament-  #efropatia hiperuricemică!- :ate generale. riginea acidului uric, eliminarea lui. :efini+ia !iperuricemiei,

  mecanismele şi consecin+ele ei.-  #efropatia gutoasă!- :ate generale. )inonime. 4recven+".- 9tiopatogenie.- Anatomie patologic" aspect macro- şi microscopic.- (anifest"ri clinice şi de la*orator.- :iagnostic po$itiv şi diferen+ial.- 9volu+ie.- Prognostic.- %ratament reducerea aportului de acid uric, sc"derea produc+iei de acid

  uric, creşterea elimin"rii de acid uric, alte m"suri terapeutice. )c!eme detratament.

  -  #efropatia hiperuricemică acută!- 9tiopatogenie.

  - Anatomie patologic".- (anifest"ri clinice.- :iagnostic po$itiv şi diferen+ial.- 9volu+ie. Complica+ii. Prognostic.- %ratament.

  ,. Rinic$iul @i (olile 'i'teice ale ţe'utului con/uncti&-  #efropatia lupică.- 8eneralităţi. De!iniţie. Sinonie.

  - 'storic. 'nciden+".- 9tiopatogenie. %erenul lupic. 4actorul imunologic. 'munopatogene$a le$iunilor 

  renale.

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  20/26

  - Anatomie patologic".- 4enomenul D9. De$iunile vasculare De$iunile renale. De$iunile cutanate.

  De$iunile articulare. De$iunile cardio-vasculare. De$iunile oculare.De$iunile sistemului nervos. De$iunile aparatului respirator. De$iunile gastro-intestinale.

  - )imptomatologia clinic".- :e*ut.- Perioada de stare. (anifest"ri generale, cutaneo mucoase, oculare, musculare,

  articulare, renale, cardiovasculare, neuro-psi!ice, respiratorii, digestive.- 'nvestiga+ii paraclinice.- 4orme clinice.- :iagnostic.- :iagnostic po$itiv şi diferen+ial.- :iagnosticul nefropatiei lupice.

  - :iagnosticul diferen+ial al nefropatiei lupice.- 9volu+ia şi prognosticul *olii lupice.- %ratamentul.- *iectivele tratamentului.- Prescrip+ii generale.- (i>loacele de tratament.- Corticoi$ii.- (edica+ia imunosupresoare.- Antipaludicele de sinte$".- Antiinflamatoarele nesteroidiene.- Anticoagulantele.-  )inichiul +n vascularitele necrozante!- :ate generale. :efini+ie. )inonime. 'storic.- Clasificare.- 9tiopatogenia vasculitelor sistemice.- Caracteristici anatomo clinice ale principalelor vasculite necro$ante.- Afectarea renal" în vascularitele necro$ante.- :iagnosticul vasculitelor sistemice.- %ratamentul vasculitelor sistemice.

  -  'oliarterita nodoasă.- Anatomie patologic". 8asele. ?lomerulii. %u*ii. Mesutul intersti+ial.- %a*loul clinic. 4orme clinice.- :iagnostic po$itiv şi diferen+ial.- %ratament.-  Angeitele granulomatoase! "ranulomatoza ,egener!- 'storic. 9tiopatogenie.- Anatomie patologic".- %a*loul clinic. :e*utul. Afectarea respiratorie. Afectarea renal". Alte afect"ri.

  - :ate paraclinice.- 9volu+ie şi prognostic.- %ratament.

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  21/26

  -  Arteritele cu celule gigante! Arterita arcului aortic $arterita aa.asu- ?eneralit"+i. )inonime. 'storic.- 9tiopatogenie.- Anatomie patologic".- )imptomatologie. %a*loul paraclinic.

  - 9volu+ie, tratament.-  )inichiul +n poliartrita reumatoidă.- :ate generale. )inonime. 'storic. 4recven+".- 9tiologia P&.- 4actorii genetici.- 4actorii !ormonali.- 4actorii infec+ioşi.- 4actorii imunologici.- Patogenia P&.

  - Anatomia patologic". De$iuni articulare. De$iuni etraarticulare.- %a*loul clinic. 4a$a prodromal". 4a$a de de*ut 4a$a de stare. )tadiulavansat. Afectarea renal" în poliartrita reumatoid". Afectarea glomerular" înP&. Afectarea tu*ulo- intersti+ial" în P&. Afectarea vascular" din P&.

  - :ate de la*orator.- 4orme clinice.- :iagnosticul.- :iagnosticul po$itiv şi diferen+ial.- 9volu+ie şi prognostic.- %ratament.-  )inichiul +n sclerodermia sistemică.- :efini+ie. )inonime. 'storic. Clasificare. 4recven+".- 9tiopatogenie.- Anatomie patologic".- %a*loul clinic.- :e*ut.- Perioada de stare.- (anifest"ri cutanate.- (anifest"ri osteo-articulare.

  - (anifest"ri viscerale. Afectarea renal" în sclerodermia sistemic". 4recven+aafect"rii renale în )). De$iuni arteriale. De$iuni glomerulare.

  - :ate de la*orator.- 4orme clinice.- :iagnosticul.- :iagnosticul po$itiv şi diferen+ial.- 9volu+ie şi prognostic.- %ratament.-  )inichiul +n purpura /enoch-%chonlein!

  - :efini+ie. )inonime. 'storic. 4recven+".- 9tiopatogenie.- Anatomie patologic".

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  22/26

  - %a*loul clinic.- Purpura cutanat".- (anifest"rile a*dominale.- Afectarea renal".- 9amene de la*orator.

  - 4orme clinice.- :iagnosticul.- :iagnosticul po$itiv şi diferen+ial.- 9volu+ie şi prognostic.- %ratament.

  . Ailoi*o"a.- :ate generale. :efini+ie. 'storic.- Clasificare.- 4recven+". 9pidemiologia nefropatiei amiloidice.- Anatomia patologic" a amiloido$ei renale aspect macro şi microscopic.- )imptomatologia nefropatiei amiloidice.- )imptomatologia clinic". 4a$a preclinic". )tadiul proteinuric. )tadiul nefrotic.

  )tadiul uremic.- )imptomatologia paraclinic".- Complica+ii.- :iagnosticul nefropatiei amiloidice.- :iagnosticul po$itiv şi diferen+ial.- 9volu+ie şi prognostic.

  - %ratamentul amiloido$ei renale.- %ratamentul simptomatic.- ("suri terapeutice specifice.

  . Rinic$iul ?n #ra&i*itate.- (odific"ri morfo-func+ionale induse de sarcin". (odific"ri anatomice.

  (odific"ri func+ionale.- 'nvestigarea femeii gravide.- Patologia renal" în cursul sarcinii.

  -  #efropatia gravidică primară.- :ate general". omenclatur". :efini+ie.- 9tiopatogenie. Condi+ii favori$ante. %eorii patogenice.- Anatomia patologic" a nefropatiei gravidice primitive aspect macro- şi

  microscopi.- )imptomatologia nefropatiei gravidice primitive.- 'nvestiga+ii de la*orator.- 4orme clinice.- 9volu+ie. Prognostic.

  - Complica+ii.- Complica+ii neurologice.- Complica+ii renale.

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  23/26

  - Complica+ii o*stetricale.- :iagnostic.- :iagnostic po$itiv şi diferen+ial.- %ratamentul.- %ratament profilactic.

  - %ratament curativ medical, o*stetrical.- %ratamentul eclampsiei.-  #efropatia gravidică secundară!- ?lomerulonefrita difu$" acut".- ?lomerulonefrita cronic".- )indromul nefrotic.- Pielonefrita cronic".- #ipertensiunea arterial".- efropatia gravidic" din colageno$e.

  - efropatia gravidic" din dia*etul $a!arat.- Poliepisto$a renal" şi sarcina.- Ditia$a renal" şi sarcina.- Afec+iuni renale survenind în cursul gravidit"+ii 'nsuficien+a renal" în primul

  trimestru al sarcinii, din ultimul trimestru al sarcinii, insuficien+a renal"acut" specific" sarcinii.

  - 'nfec+ia urinar" în sarcin".- &inic!iul unic şi sarcina.- ?raviditatea la femeia cu transplant renal.

  . In'u!icienţa renală cronică.- :efini+ie. Cadru nosologic.- 9tiologic Clasificare.- Anatomie patologic".- Patogenie.- 4i$iopatologia stadiilor evolutive stadiul de deplin" compensare, de

  insuficien+" renal" compensat", stadiul uremie şi de uremie dep"şit".- )imptomatologia.- :iagnosticul '&C

  - :iagnosticul po$itiv criterii clinice, *iologice, radiologie.- :iagnosticul etiologic elemente clinice şi *iologice, imagistice şi !istologice.- :iagnosticul func+ional.- :iagnosticul diferen+ial.- 9volu+ie. Prognostic.- %ratament.- %ratament profilactic.- %ratament curativ.- %ratament etiologic.

  - %ratament patogenic-fi$iopatologic reducerea eforturilor func+ionale renale,ameliorarea func+iilor renale, corectarea tul*ur"rilor fi$iopatologice.

  - %ratamentul su*stitutiv al func+iilor renale.

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  24/26

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  25/26

  - 9tiopatogenie.- Anatomie patologic".- )imptomatologie- (anifest"ri renale- )urditatea. De$iuni oculare

  - Alte anomalii.- 9volu+ie şi prognostic.- :iagnostic po$itiv şi diferen+ial.- %ratament.-  0olile renale chistice!- :ate generale.- &inic!iul multic!istic congenital.- Polic!isto$a renal".- Polic!isto$a renal" a adultului.

  - 9pidemiologie. 9reditatea.- 9tiopatogenie.- Anatomie patologic". De$iuni renale. De$iuni etrarenale.- (anifest"ri clinice.- :iagnosticul po$itiv şi diferen+ial.- 9volu+ie. Complica+ii.- %ratamentul sfatul familial, tratamentul medical şi c!irurgical, !emodiali$a,

  transplantul renal.

 • 8/19/2019 darea de seama secundariat.doc

  26/26

  3AREMUL DE A4TI5ITĂ6I PRA4TI4E 7N STA8IUL DENE9R:L:8IE 4;IRUR8I4ALĂ

  Nr Mane&re ractice Anul II:er.

  A'i'.

  1 Cure de tratament în insuficien+" renal" acut" 1)2 Cure de tratament în insuficien+" renal"

  cronic"+,

  7 Cure de tratament pacien+i la diali$" )2= r.conect"ri la diali$" 2)1+F r.preg"tiri concentrat pentru diali$" 2