44
Cuprins: Planul dării de seamă.................................................. ...............................................3 Introducere............................................ ....................................................... ..............4 Capitolul I. Caracteristica generală a întreprinderii......................................... ..........6 Capitolul II. Diagnosticul economico-financiar al întrepriderii S.R.L.,,Sadova- Vin.................................................... ....................................................... ................14 Capitolul III. Analiza activităţii de marketing în cadrul S.R.L.,,Sadova- Vin’’.................................................. ....................................................... ...............20 Concluzii şi propuneri.............................................. ...............................................26 2

Darea de Seama 2012

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Darea de Seama 2012

Cuprins:

Planul dării de seamă.................................................................................................3

Introducere.................................................................................................................4

Capitolul I. Caracteristica generală a

întreprinderii...................................................6

Capitolul II. Diagnosticul economico-financiar al întrepriderii S.R.L.,,Sadova-

Vin...........................................................................................................................14

Capitolul III. Analiza activităţii de marketing în cadrul S.R.L.,,Sadova-

Vin’’........................................................................................................................20

Concluzii şi propuneri.............................................................................................26

Anexe.......................................................................................................................28

2

Page 2: Darea de Seama 2012

Planul dării de seamă

Introducere

Capitolul I. Caracteristica generală a întreprinderii

S.R.L.,,Sadova-Vin’’

Capitolul II.  Diagnosticul economico-financiar al întreprinderii 

S.R.L.,,Sadova-Vin’’

Capitolul III. Analiza activităţii de marketing în cadrul

S.R.L.,,Sadova-Vin’’

3

Page 3: Darea de Seama 2012

Introducere Marketingul mai mult ca oricare altă funcţiune din firmă, se ocupă de clienţi. Crearea

relaţiilor cu clienţii pe baza valorii şi a satisfacţiei pentru client reprezintă însăşi esenţa gândirii

şi practicii moderne de marketing. În accepțiunea generală, marketingul reprezintă "știința și

arta de a convinge clienții să cumpere" 

Marketingul are menirea să evidenţieze „ceea ce se vinde, cum, unde şi cât”, prin identificarea

cerinţelor nesatisfăcute ale consumatorilor, prin creşterea cererii şi satisfacerea acesteia, prin

coordonarea tuturor funcţiilor privind direct sau indirect pe consumatori.În elaborarea strategiei

de dezvoltare a unei firme agricole, un rol important îl are stabilirea strategiei de piaţă. Felul în

care firma concepe dezvoltarea activităţilor sale, direcţiile de perspectivă şi acţiunile practice

concrete, caracterizează politica de marketing a firmei, care uneşte într-un tot activitatea tuturor

compartimentelor sale şi se materializează în majoritatea deciziilor acesteia. Până în prezent au

fost elaborate şi dezvoltate numeroase tipuri de strategii de marketing. Strategiile de marketing

se bazează pe trei orientări, şi anume:a) orientarea spre piaţă;b) orientarea spre concurenţă;c)

orientarea socială.

Marketingul este peste tot. În mod formal sau informal, oamenii și organizațiile desfășoară un

mare număr de activități care s-ar putea numi „marketing“. Marketingul bine făcut a devenit din

ce în ce mai mult o componentă vitală pentru succesul în afaceri.

Mulţi oameni cred despre marketing că se referă doar la vînzare şi publicitate. Nici n-ar trebui

să ne mire: în fiecare zi suntem bombardaţi cu reclame de televiziune, reclame în ziare, oferte

directe prin poştă, apeluri telefonice de vînzare şi oferte comerciale pe internet. Dar vînzarea şi

publicitatea nu reprezintă decât „vîrful aisbergului” în materie de marketing. Deşi importante, ele

nu constituie decât două dintre multele funcţii ale marketingului .

Astăzi, marketingul trebuie înţeles nu doar în sensul clasic de "realizare a unei vânzări" ("zis

şi făcut-vândut"), ci şi în sensul nou de satisfacere a nevoilor clientului.

Marketingul este acea funcţie a întreprinderii care indentifică dorinţele şi nevoile clienţilor ,

determină pieţele care pot fi servite cel mai bine şi concep produse, servicii şi programe adecvate

acestor pieţe.

Un specialist în marketing trebuie să fie un specialist bun în toate domenile, fiindcă

activitatea de marketing este o activitate de cunoaştere minuţioasă a pieţei de desfacere, a cererii

pe piaţă, a pieţei concurenţilor etc.

4

Page 4: Darea de Seama 2012

Efectuînd practica de producţie la SRL „Sadova -Vin” am avut ocazia de a discuta si de a ma

informa cu privire la marketingul în întreprinderea dată, şi am aflat cît de importantă este

aceasta, cu ce se ocupa specialiştii în marketing ţi care sunt rezultatele acestora.

Scopul principal al acestei lucrări este de caracteriza activitatea de marketing în cadrul

întreprinderii SRL”Sadova-Vin”, pentru a putea efectua o analiza mai detaliată asupra situaţie

economico-financiare a întreprinderii, piaţa de desfacere etc.

Realizarea acestui scop a condiţionat stabilirea anumitor sarcini:

- Determinarea rolului marketingului în activitatea întreprinderii;

- Analizarea şi sistematizarea informaţiei existente la întreprindere;

- Studierea procesului de dezvoltare a marketingului în SRL „Sadova-Vin”;

- Analizarea şi determinarea structurii pieţei de desfacere.

5

Page 5: Darea de Seama 2012

Capitolul I

Caracteristica generală a SRL „Sadova- Vin”

Istoria acestei fabrici a început datorită unui grup de oameni ce şi-au aplicat cunoştinţele în

domeniu ce le-au căpătat la orele de studiu din incinta Colegiului Naţional de Vinificaţie şi care

au văzut viitor în amplasarea ei în acest nobil sătuc „Sadova”. Fabrica de vin SRL „Sadova-

Vin” este amplasată pe teritoriul satului pe o suprafaţă de 4 ha. Ea a fost fondată în anul 1990

sub denumirea de Sovhoz Fabrică Sadova. Apoi treptat în anul 2001 s-a transformat în Societatea

cu Răspundere Limitată „Sadova-Vin”, avînd la conducere ca director pe domnul Aghenie Petru

Mihai.Societatea are următoarea adresă juridică: Republica Moldova, raionul Călăraşi, satul

Sadova.

Locul amplasării S.R.L.”SADOVA - VIN”

6

Page 6: Darea de Seama 2012

Fig.1. Amplasarea geografică a întreprinderii SRL “Sadova- Vin” Factorul principal de amplasare a acestei întreprinderi anume în Sadova, este prezenţa

materiei prime. De aceea productivitatea întreprinderii corespunde întreprinderilor vinicole

primare. Conform schemei de producere fabrica dispune de secţii de prelucrare a strugurilor cu

capacitatea de 3500 t/sezon şi secţii de prelucrare şi păstrare a vinului brut.

S.R.L. Sadova-Vin este o societate economică de sinestătătoare,constituită în conformitate cu

hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 10.09.1991 “Despre aprobarea

Regulamentului societăţilor economice din Republica Moldova”, Legea Republicii Moldova

nr.845-XII din 03.01.1992 “Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”, Legea Republicii

Moldova nr.627-XII din 04.07.91 “Cu privire la privatizare”, alte acte normative şi contractul de

constituire a societăţii.

Societatea este constituit în baza cotelor parti- valorice din subunitatea de prelucrare a

strugurilor (fabrică de vin ) a întreprinderii agricole SA “Sadova”, (certificatul înregistrării de

stat nr. 140009780 din 14.02.96 ) şi a acţiunilor de portofoliu, deşinute de SA “Sadova” la: BCA

“Agroindbank”, SA “Carmez”, SA “Fabrica de produse lactate din Călaraşi” şi la fabrica de vin

7

Page 7: Darea de Seama 2012

din Horodişte, repartizate participanţilor la privatizarea SA “Sadova” ( în continuare deţinători

de cote valorice).

Întreprinderea S.R.L.”Sadova-Vin” a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe

data de 02.07.2001,cod fiscal 1003601003163,certificat de înregistrare seria MD nr.0004762.

(Anexa311)

Societatea este o persoană juridică, posedă patrimoniu distinct, balantă independentă, cont

de decontare, inclusiv cont valutar, la instituţiile bancare,cît şi ştampila cu propria denumire,

ştampila unghiulară şi formulare de asigurare a activităţii executive şi de dispoziţie, are dreptul

de a se folosi în ordinea stabilită de emblema comercială proprie.

Fabrica de vinuri Sadova este o întreprindere vinicolă contemporană, temporar de formă

mixtă. Întreprinderea se ocupă cu producerea vinului după un ciclu necomplet. Conform sesiunii

de producere, fabrica de vinuri Sadova dispune de secţii de producere şi păstrare a vinului. Mai

dispune de o linie de îmbuteliere ce se ocupă în special cu îmbutelierea vinului alcoolizat

„Izabella” şi este preconizată deschiderea unei noi linii ce se v-a specializa în îmbutelierea apei

minerale, datorită prezenţei pe teritoriul fabricii a unui rezervor de apă minerală, calităţile

curative ale căreia erau înalt apreciate în fosta RSS.

Obiectivele şi direcţiile statutare principale ale activităţii întreprinderii sunt:

Cultura strugurilor, pomusoarelor, fructelor, nucilor şi a altor culturi fructifere pentru

fabricarea băuturilor;

Achiziţionarea, prelucrarea strugurilor, prelucrarea primară a materialului vinicol şi

îmbutelierea lui;

Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice;

Distilarea,rectificarea şi cupajarea băuturilor alcoolice,fabricarea alcoolului etilic din

materiale,fermentate,fabricarea băuturilor alcoolice distilate,stocarea şi comercializarea

producţiei alcoolice fabricate;

Fabricarea produselor nealcoolice,îmbutelierea apei minerale şi a drojdiilor.

Podgoriile satului Sadova oferă un climat destul de favorabil pentru creşterea şi obţinerea

unor vinuri albe de un buchet minunat cu arome dimerite catifelate de spectru coloristic bogat, de

la verde gălbui spre galben chihlimbariu pentru vinurile albe, şi un roşu granat cu reflexe rubenii

pentru cele roşii, adică a celor ce corespund unui vin standard din inima codrilor.

Deci, fabrica are oarecare avantaje prin poziţia geografică, sortimentul de poamă existent şi

altele. Pe teritoriul raional se cultivă cele mai răspîndite soiuri europene cît şi tradiţionale ce sunt

cerute pe piaţă la o scară înaltă:

Cabernet Sauvignon;

Merlot;

8

Page 8: Darea de Seama 2012

Pinot Noir;

Chardonnay;

Sauvignon Blanc;

Aligote;

Muscat;

Izabella ş.a.

O specializare mai deosebită fabrica nu o manifestă din lipsa posiblităţii de a realiza vinul

îmbuteliat, de aceea specializarea întreprinderii e bazată pe producerea vinului brut din soiurile

sus menţionate, aducerea lor pînă la condiţiile cerute de instrucţiunile tehnologice, după care

vinul este expediat în vrac.

Principalele soiuri de poamă aduse la întreprindere sînt Aligote, Sauvignon, Fetesca, Şasla,

Chardonay, Cabernet, Izabella, Moldova, Pinot.

În total fabrica poate primi struguri pînă la limita de 3500 tone şi la necesitate îl poate păstra

în beciuri bine amenajate.

Culesul strugurilor se efectuează atunci cînd ei au atins perioada coacerii tehnice. Unii din

principalii furnizori ai întreprinderii din Sadova sunt particularii.

În ultimii ani a scăzut cantitatea de struguri primită la întreprindere din cauza condiţiilor

nefavorabile în Republica Moldova. Astfel o mare parte de materie primă este prelucrată acolo

unde e mai aproape fabrica sau alte întreprinderi.

Piaţa de realizare a producţiei depinde de contractele întocmite în fiecare an cu diferite

întreprinderi.

COTELE DE PARTICIPARE, CAPITALUL STATUTAR

9

Page 9: Darea de Seama 2012

Întreprinderea posedă un Capital Statutar în mărime totală de 5141136 lei compus din 9

Cote de participare cu un număr total de 1197 de copoosesori,reprezentate de următorii

participanţi-colectivi:

Tabelul 1

Nr.

Numele Participantului

colectiv

Mărimea cotei de

participare în

S.R.L. (lei)

Ponderea

în S.R.L.

(%)

Numărul

coposesorilor ai

cotei de participare

1 Gavrilită Gheorghe 84036 1.63 50

2 Racovita Nicolae 63376 1.23 10

3 Aghenie Petru 2285770 44.46 346

4 Aghenie Vasile 2225922 43.30 406

5 Savin Anatolie 120202 2.34 302

6 Bolea Grigore 59108 1.15 10

7 Aghenie Sergiu 72567 1.41 16

8 Aghenie Fiodor 152539 2.97 24

9 Gaber Vasile 77616 1.51 15

TOTAL 5141136 100.00 1197

Sursa: Statutul întreprinderii (Anexa 4)

Capitalul Statutar al Societăţii se formează:

- din contul mijloacelor ,necesare pentru înfăptuirea activităţii initiale a

Societăţii,transmise ei de către Participanţi;

- din contul mijloacelor ,depuse de Participanţi pe parcursul activităţii Societăţii în

contul majorării Capitalului Statutar.

PATRIMONIUL,BENEFICIUL ŞI MIJLOACELE

Patrimoniul şi mijloacele Societăţii se constituie din:

- mijloacele Capitalului Statutar

- creditele(împrumuturile,dotaţiile)instituţiilor bancare şi din alte izvoare;

- veniturile de la încasările pentru producţia realizată,lucrările efectuate şi serviciile

prestate;

- dividendele de la acţiunile şi alte hîrtii de valoare ,deţinător al cărora este

Societatea;

10

Page 10: Darea de Seama 2012

- mijloacele,primite de la realizarea patrimoniului,devenit suplimentar.

Mijloacele primite(sumele încasate) de Societate de la producţia realizată,lucrările

efectuate şi serviciile prestate constituie venitul Societăţii şi sunt îndreptate la:

- restituirea cheltuielilor de producţie;

- achitarea plăţilor obligatorii în buget;

- achitarea cu terţe persoane conform contractelor aparte;

- formarea fondurilor Societăţii.

În ordinea restituirii cheltuielilor de producţie Societatea achită:

- cheltuielile materiale (materia primă,transport ş.a.) la fabricarea producţiei

realizate,lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate;

- cheltuielilor de muncă (salariile,premiile,plăţile suplimentare ş.a.);

- cotizaţiile pentru asigurarea socială şi medicală,asistenţa socială;

- creditele bancare s.a. alte datorii;

- cheltuielile de producţie suplimentare;

- alte cheltuieli prevăzute de lege.

Conducerea operativă şi de dispoziţie a Societăţii o efectuează organul executiv.Organul

executiv al societăţii este unipersonal (directorul general), care este ales de către Adunarea

Generală din rîndurile Participanţilor Societăţii.

Directorul general are în sarcina sa:

- organizarea activităţii societăţii;

- elaborarea statelor de funcţiuni şi prezentarea lor Adunării generale spre aprobare;

- ţinerea lucrărilor de secretariat şi evidenţei contabile;

- angajarea lucrătorilor (inclusiv a contabilului sef) şi eliberarea lor din post;

- încheierea tranzacţiilor în numele societăţii;

- întărirea dărilor de seamă anuale şi a bilanţului anual şi prezentarea lor la

Adunarea Generală.

Toate relaţiile de producţie şi de alt gen dintre societate şi alte persoane juridice şi fizice se

constituie exclusiv în baza contractelor,încheiate de societate de sinestătător.

Societatea îşi realizează producţia, lucrările şi serviciile, îşi procură materie primă,

materiale,resurse de combustibil şi energie la preţurile şi tarifele stabilite conform legislaţiei

Republicii Moldova, iar în cazurile prevăzute - conform preţurilor contractuale.

Societate crează un fond de asigurare (rezervă în mărime de 15% din capitalul statutar prin

alocarea anuală pînă la mărimea indicată a nu mai puţin de 5% din beneficiul net anual.

Mijloacele fondului de asigurare (rezerva) se folosesc în scopurile şi în mărimea stabilită de

conducerea societăţii.

11

Page 11: Darea de Seama 2012

În continuare voi arăta cum are loc organizarea activitătii economice după următoarea

organigramă:

Fig. 2. Organigrama întreprinderii SRL.”Sadova-Vin”

Structura organizatorică S.R.L. "Sadova- Vin" reprezintă divizarea activităţii firmei,

exprimă cerinţa împărţirii activităţii firmei, în compartimente, depozite, divizii, în funcţie de

natura şi importanţa funcţiunilor firmei, a volumului de muncă implicat. Fiecare subdiviziune

organizatorică a firmei serveşte atingerea unor obiective precise şi judicios stabilite. Titularul al

unui post de conducere sau de execuţie şi fiecare compartiment este subordonat nemijlocit unui

singur şef. Interdependenţa minimă presupune ca definirea obiectivelor şi stabilirea sarcinilor,

competenţelor şi responsabilităţilor se fac astfel încît să conducă la reducerea la minim a

dependenţelor şi paralelismelor, permanenţa coducerii presupune ca fiecare post de conducere să

fie prevăzut cu un cadru care să-l poată înlocui în orice moment pe titularul său.

Structura organizatorică este o componentă a structurii generale a întreprinderii şi reflectă

autonomia întreprinderii. Este influienţată de anumiţi factori cum sunt:strategia dezvoltării

întreprinderii,tipul şi complexitatea producţiei,dimensiunea întreprinderii,calitatea resurselor

umane.O structură organizatorică funcţională trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să corespundă scopurilor şi obiectivelor generale ale firmei de afaceri internationale;

- să fie suplă (să cuprindă un numar redus de niveluri de conducere);

- să definească cu claritate şi precizie funcţiunile întreprinderii, funcţiile managerului, atribuţiile,

sarcinile şi responsabilităţile angajaţilor;

- să poată fi adaptată cu uşurinţă, la noile obiective ale firmei;

- să fie economică (să necesite cheltuieli cît mai reduse legate de personal).

12

Directorul general

Contabil sef

Şeful secţiei de

construcţie

Şeful secţiei de producere

Mecanic şef

SecretaraŞeful secţiei de marketing

Tehnolog şef

Şefa de laborator

Inginer electric

Inginer tehnic

Page 12: Darea de Seama 2012

Structura organizatorică nu este dată pentru totdeauna.Sub impactul schimbărilor

contemporane,se produc modificări importante în conţinutul structurii organizatorice şi se

accelerează considerabil ritmul reorganizărilor structurale.

În afară de clădirile de bază, pe teritoriul fabricii au fost amplasate şi cîteva construcţii

auxiliare. Una din ele ar fi o casă de locuit amenajată cu toate condiţiile ce permit un trai normal.

În deosebi această casă pentru muncitori serveşte de folos în majoritatea cazurilor la sezon, cînd

e nevoie de un număr mai mare de muncitori sau cînd personalul lucrează în două schimburi.

O altă construcţie de mare folos ar fi şi un hambar cu o suprafaţă totală de 250 m2 ce

serveşte atît pentru păstrarea vehiculelor ce deservesc fabrica, cît şi pentru păstrarea utilajului,

materialului de construcţie şi a altor necesităţi. Pe viitor se prevede şi construcţia unei casangerii

de o putere mai mare ce ar putea asigura cu căldură şi apă caldă toate secţiile fabricii. La moment

casangeria e ridicată la un nivel de 30%.

În afară de aceasta, ½ din pămînturile de pe teritoriul fabricii sunt destinate prelucrării ca

teren arabil şi mai dispunem şi de aparataj pentru desamblarea şi asamblarea tehnicii agricole.

Toate relaţiile de produţtie şi de alt gen dintre Societate şi alte persoane juridice şi fizice se

constituie exclusiv în baza contractelor, încheiate de societate de sinestătător.

Socieatatea e în drept să încheie contracte,tranzacţii de orice alt fel prevăzut de lege, să

participe la operaţiile de bursă, licitaţie şi să activeze la bursa şi licitaţie de sinestătător şi prin

intermediul reprezentanţilor săi.

Societatea îşi realizează producţia, lucrările şi serviciile, îşi procură materie primă,

materiale, resurse de combustibil şi energie la preţurile şi tarifele stabilite conform legislaţiei

Republicii Moldova, iar în cazurile prevazute - conform preţurilor contractuale

13

Page 13: Darea de Seama 2012

Capitolul II

Diagnosticul economico-financiar a întreprinderii SRL

„Sadova-Vin”

Prin definiţie, analiza economico-financiară este un proces complex de cunoaştere a stării

economico-financiare a unui agent economic, a unei ramuri sau a economiei naţionale în

ansamblul ei, în condiţii concrete de loc şi timp, folosind metode adecvate şi indicatori specifici

în vederea individualizării şi dimensionării factorilor şi cauzelor cu acţiune pozitivă sau negativă,

care au determinat o anumită condiţie economico-financiară.

Analiza financiară constituie un instrument managerial care contribuie la cunoaşterea

situaţiei financiare a întreprinderii, a factorilor şi cauzelor care au determinat-o în vederea 14

Page 14: Darea de Seama 2012

fundamentării obiectivelor strategice de menţinere şi de dezvoltare a întreprinderii într-un mediu

concurenţial.

Prin intermediul analizei financiare, se stabileşte punctele forte şi punctele vulnerabile ale

gestiunii financiare, având la bază anumite norme şi criterii, se dă o explicare a cauzelor obţinerii

unor rezultate satisfăcătoare şi se propun măsuri de îmbunătăţire a lor.

Analiza financiară are ca obiectiv evidenţierea modalităţilor de realizare a echilibrului

financiar, a etapelor valorificării capitalului financiar şi treptelor de acumulare bănească, de

formare a rezultatului financiar final.

Diagnosticul financiar constă într-un ansamblu de instrumente şi metode care permit

aprecierea situaţiei financiare şi a performanţelor unei întreprinderi.

Scopul diagnosticului financiar este de a aprecia situaţia financiară a întreprinderii. Pe baza

acestui diagnostic are loc elaborarea unei noi strategii de menţinere şi dezvoltare în mediul

specific economiei locale. În sens general, finalitatea diagnosticului financiar constă în oferirea

de informaţii financiare atît celor din interiorul întreprinderii, cît şi celor interesaţi din afara

acesteia.Cînd problema diagnosticului este pusă din interiorul întreprinderii (diagnostic financiar

intern) utilizatorii pot fi conducătorii, acţionarii actuali sau salariaţii. Obiectivul urmărit în acest

caz este de a detecta eventuale situaţii de dezechilibru financiar şi de a adopta noi decizii de

gestionare a întreprinderii. Aceste decizii se bazează pe identificarea originii şi cauzelor

dezechilibrelor, pe de o parte, iar pe de alta parte, pe stabilirea măsurilor de remediere a

dezechilibrelor. Cînd problema este pusă din exteriorul întreprinderii (diagnostic financiar

extern) utilizatorii pot fi analiştii financiari, actionarii potenţiali, organisme bancare şi financiare

sau chiar statul.

Obiectivul urmărit este capacitatea financiară a întreprinderii de a genera profit,

capacitatea întreprinderii de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt sau lung (lichiditatea şi

solvabilitatea întreprinderii), precum şi valoarea întreprinderii. Creşterea gradului de

complexitate a activităţii economice a întreprinderilor, în contextul mecanismelor pieţei, are

implicaţii profunde în procesul de conducere, care nu se poate realiza pe bază de rutină, ci pe o

studiere atentă a realităţii, pe o analiză ştiinţifică care să faciliteze adoptarea deciziilor

corespunzătoare.Ca activitate practică, analiza economico-financiară are un caracter permanent

şi nu constituie un scop în sine , ci un mijloc pentru atingerea unui obiectiv. Ea trebuie să ofere

soluţii pentru fundamentarea corespunzătoare a deciziilor.

Întreprinderea S.R.L. "Sadova - Vin" este amplasată în partea de sud a raionului Călăraşi şi

în zona de centru a republicii. Sediul întreprinderii se află la 20 km de la centrul raional şi în

preajma staţiei de căi ferate din oraşul Călăraşi.

Pentru a analiza amplasarea teritorială a întrprinderii S.R.L. "Sadova - Vin", depărtarea ei faţă de 15

Page 15: Darea de Seama 2012

centrele administrativ teritoriale, de punctele de realizare a produselor, aranjăm această

informaţie în următorul tabel:

Tabelul 2

Legăturile administrativo-economice şi caracteristica

căilor de comunicare ale S.R.L. "Sadova- Vin"

Denumirea direcţiilor de

legăturăDenumirea punctelor de livrare

Tipul şi calitatea căilor de comunicaţie

Distanţakm

1. Administrativ-teritorială

   

b)raională - - -

c)republicană Chişinău, Bălţi Drum asfaltat,bun 50;80

c)internaţională Kiev Drum asfaltat,bun 480

2. Realizarea producţiei

   

Vin sec Isobella SRL “Suvorov – Vin”, Căuşeni Drum asfaltat,mediu 70

Vin sec alb m/p

Agrovin Bulboaca,sat. Bulboaca, mun.Chişinău

ZAO Kievskii zavod, Kiev

Drum asfaltat,bun65

480

Vin sec alb pentru distilare

ÎM „Colus-Vin”,mun.Chişinău

SA „Barza Albă”,mun.Bălţi Drum asfaltat,bun

50;

80

Mugurel „Nectar- S”,mun.Chişinău Drum asfaltat,mediu 50

Sursa:Elaborată de autor în baza registrului de evidenţă a vînzărilor. În tabelul de mai sus sunt prezentate tipurile de legătură şi denumirea punctelor de livrare

inclusiv şi distanţa în km.

Analizînd tabelul dat putem conchide că S.R.L. "Sadova - Vin" este amplasată avantajos

faţă de centrele de legătură (raion, capitală), aceasta oferindu-i posibilitatea de a-şi realiza

producţia proprie pe pieţile interne.

Pentru a efectua o caracterizare economico-financiară a S.R.L. „Sadova-Vin”, este nevoie

să facem apel la unele grupe de indicatori, care ne-ar permite să efectuăm această caracterizare.

Printre acestia sunt şi componenta,structura şi dinamica producţiei marfă în întreprindere.

Pentru determinarea proporţiei de producţie a întreprinderii se întocmeşte tabelul următor:

Tabelul 3

Componenţa şi dinamica proporţiei de producţie în S.R.L. "Sadova-Vin"

pe anii 2007-2011

16

Page 16: Darea de Seama 2012

INDICATORII Anii

2007 2008 2009 2010 2011

1 2 3 4

1) Suprafaţa totală a întreprinderii,

m2

40000 4000 40000 40000 4000

2) Efectivul mediu anual de lucrători încadraţi în muncă, persoane

34 33 32 33 26

3) Venitul din vînzări, lei – total 2918843 5862998 1595898 5788164 4193873

Inclusiv din:

Vînzarea produselor finite 2006967 4740447 1042593 5647121 4160418

Vînzarea mărfurilor 216735 1104936 414735 10860 23458

Prestarea serviciilor (prelucrarea

strugurilor)

695141 17615 138570 130183 9997

4)Mijloace fixe – total 4025528 4282976 4174718 4095655 4540680

Inclusiv:

Cladiri 585630 643072 643072 579864 580135

Constructii speciale 726752 782802 782802 754103 757190

Masini,utilaje,instalatii de transmisie 71108 73134 73134 2576030 3018597

Mijloace de transport 143673 161289 161289 160266 160266

Alte mijloace fixe 2498365 2622679 2514421 24492 24492

Sursa:Rapoarte financiare 2007-2011 (anexa 5)

Comparînd datele întreprinderii pe anii 2007-2011 observăm că unii indicatorii variază,

suprafaţa întreprinderii pe aceşti ani este tot aceeaşi, însă efectivul mediu anual de lucrători

încadraţi în muncă se micşorează, în anul 2009 s-a redus cu o persoană, însă în 2010 revine

iarăşi la 33 de persoane încadrate în muncă în cadrul întreprinderii şi iarăşi în 2011 numărul

acestora scade pînă la 26 de persoane, ceea ce denotă faptul că întreprinderea nu este asigurată pe

deplin cu lucrători. Însă cifra de afaceri în S.R.L. “Sadova-Vin” variază, astfel venitul din

vînzări în anul 2009 faţă de 2008 s-a redus considerabil cu 4276 mii lei , în 2010 faţă de 2009

veniturile din vînzări s-au majorat foarte mult şi anume cu 4192 mii lei, iar în 2011 faţă de 2010

se observă o scădere usoară, de la 5788 mii lei la 4193 mii lei

O condiţie de creştere a eficienţei producţiei obţinute este specializarea.

Mai departe vom analiza specializarea întreprinderii sub aspectul venitului din vînzări.

Acest proces va fi prezentat în tabelul următor.

17

Page 17: Darea de Seama 2012

Tabelul 4

Determinarea specializării întreprinderii S.R.L.”Sadova-Vin” sub aspectul venitului din

vînzări pe anii 2007-2011

Denumirea

produselor

Venitul din vînzări,mii lei Structura venitului din vînzări,%

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Vin sec alb 1642 4083 - - 3711 81,85 86,13 - - 89,20

Vin sec Isobella 364 657 1042 3022 448 18,14 13,86 100 53,51 10,76

Vin sec alb

pentru distilare- - - 2536 - - - - 44,90 -

Mugurel - - - 87 - - - - 1,54 -

TOTAL 2006 4740 1042 5647 4160 100 100 100 100 100

Sursa:Structura venitului din vînzarea produsului finit, contul 611

Conform tabelului de mai sus putem face concluzia că întreprinderea „S.R.L.Sadova-

Vin”este specializată în fabricarea vinurilor seci Isobella. Ponderea veniturilor acestora în totalul

veniturilor din vînzări în anul 2007 constituie 364 mii lei (13,86%), în anul 2008 constituie 657

mii lei(13,86%), în 2009-1042 mii lei(100%), pe cînd în 2010 ea creşte considerabil atingînd

cifra de 3022 mii lei (53,51), însa în 2011 se observă o scădere , ajungînd la 448 mii lei

(10,76%).

În general, după cum se vede din tabelul de mai sus observăm unele majorări dar şi

reduceri, astfel observam ca în anul 2010 întreprinderea dispune de un venit mai mare în

comparaţie cu anii precedenţi şi poate fi considerat anul cu cel mai mare succes,venitul în anul

2010 s-a majorat comparativ cu 2007 cu 3641 mii lei, in 2008 cu 906 mii lei, iar comparativ cu

2009 s-a majorat cu 4604 mii lei, o majorare foarte mare – de la 1042 de mii la 5647 de mii -

fiind destul de semnificativ acest avînt pentru întreprindere.In 2011 se observa o scadere a

venitului in comparatie cu 2010 cu aproximativ 1487 mii lei. Deasemenea cel mai mic venit se

observă la vinul Mugurel cu doar 1,54% înregistrat în anul 2010, iar in anul urmator acesta nici

nu s-a produs.

Pentru efectuarea controlului asupra activităţii financiare societatea numeşte revizorul.

Revizorul face verificarea obligatorie a activităţii economico-financiare anuale a societăţii

şi efectuează controale extraordinare din proprie iniţiativă,la cererea participanţilor care deţin cel

puţin 10% din numărul total de voturi a societăţii.În baza rezultatelor fiecărei verificări,revizorul

va întocmi un raport,semnat de toate persoanele,participante la aceste verificări.

18

Page 18: Darea de Seama 2012

Poziţia financiară a unei întreprinderi este influenţată de resursele economice pe care le

controlează, de structura sa financiară, de lichiditatea şi solvabilitatea ei, de capacitatea acesteia

de a se adapta schimbărilor mediului în care îşi desfăşoară activitatea.

Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de concepte, metode, tehnici,

procedee şi instrumente care asigură tratarea informaţiilor interne şi externe în vederea:

formulării unor aprecieri pertinente referitoare la situaţia economico-financiară; identificării

factorilor, cauzelor şi condiţiilor care au determinat acea situaţie economică a firmei; identificarii

rezervelor interne de îmbunătăţire a activităţii acesteia, din punct de vedere al utilizării eficiente

a resurselor umane, materiale şi financiare.

Obiectivele de bază ale analizei financiare constau în:

1. acumularea informaţiei privind situaţia întreprinderii pe piaţa internă şi externă,

nivelul competitivităţii acesteia;

2. formarea întreprinderii despre cerinţele standardelor şi nivelul concurenţei pe

diferite pieţe;

3. diagnoza şi reglarea activităţii întreprinderii;

4. descoperirea şi mobilizarea rezervelor interne de sporire a performanţelor

financiare;

5. întărirea autonomiei economico-financiare;

6. creşterea eficienţei economice;

7. fundamentarea deciziilor financiare.

Pentru examinarea rentabilitatii se utilizeaza doua categorii de indicatori: profitul si ratele de

rentabilitate. Marimea absoluta a rentabilitatii este reflectata de profit, iar gradul in care capitalul

sau utilizarea resurselor intreprinderii aduc profit este reflectat de rata rentabilitatii (indicator al

marimii relative a rentabilitatii.

Astfel raportul privind rezultatele activităţii financiare pe anii 2007 - 2011 a

S.R.L.”Sadova-Vin” este prezentat în următorul tabel.

Tabelul 5

Analiza rezultatelor financiare în S.R.L. „Sadova-Vin” pe anii 2007- 2011

Nr.deord.

IndicatoriiAnii

Anul 2011 faţă de:

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010

1

Profit până la impozitare, lei

188108 138041 88373 168134 105286 -82822 -32755 16913 -62848

2 Profit net, lei173438 138041 88373 168134 105286 -68152 -32755 16913 -62848

19

Page 19: Darea de Seama 2012

3

Rentabilitatea vânzărilor, %

6,44 2,35 5,53 2,90 2,51 - 3,93 0,16 -3,02 -0,39

4Rentabilitate financiară, %

3,14 2,44 1,54 2,85 1,84 -1,3 -0,6 0,3 -1,01

5

Rentabilitate economică, %

1,45 0,94 0,62 1,12 0,72 -0,73 -0,22 0,1 -0,4

6Rentabilitatea generală, %

1,61 1,00 1,62 1,12 0,71 -0,9 -0,29 -0,91 -0,41

Sursa: Elaborată de autor în baza rapoartelor financiare 2008-2010 (anexa 5)

Analizînd datele din tabelul de mai sus observăm o creştere a profitului în anul 2010, faţă

de 2008 cu 30093 lei şi faţă de 2009 cu 79761 lei. Analizînd indicatorii rentabilităţii din tabelul

de mai sus putem spune că întreprinderea nu are pierderi, însa sunt reduceri în anul 2009, cauza

fiind atît condiţiile climaterice cît şi factorii externi şi interni.

Astfel în urma analizei indicatorilor rezultatelor financiare observăm că în perioada de

gestiune rentabilitatea vînzărilor, financiară, economică şi generală s-au majorat comparativ

cu anii precedenţi, ceea ce prezintă o situaţie pozitivă pentru întreprindere.

Din analiza economico-financiară prezentată în acest capitol putem spune că întreprinderea

încă a reuşit să se menţină ca întreprindere cu toate că în ultimii ani a înregisrat unele reduceri în

cadrul activităţii sale.

Datorită gestionării raţionale întreprinderea tinde în continuare spre o dezvoltare amplă a

activităţii sale economice.

Capitolul III

Analiza activităţii de marketing în cadrul întreprinderii SRL „Sadova-Vin”

În situaţia actuală de criză economică în care se afla Republica Moldova, din cauza reducerii

puterii de cumparare a populatiei, are loc o scădere considerabilă a cererii produsele .În aceste

condiţii majoritatea întreprinderilor, inclusiv şi SRL „Sadova-Vin” , nu şi-au format încă o

20

Page 20: Darea de Seama 2012

concepţie de marketing matură. Unele investigaţii efectuate permit să constatăm că

întreprinderele producătoare pun accentul principal pe aplicarea unor activităţi de marketing

pasiv, determinate de deplasarea bunurilor din sfera de producţie în sfera de consum şi

organizarea procesului de schimb. În mare masură se comercializează ceea ce se produce şi nu se

produce ceea ce se poate vinde, considerindu-se ca nefiind necesară nici chiar comunicarea între

producator şi cumpărător, informarea consumatorilor potenţiali în condiţiile în care acestora le

este tot mai greu să afle de sinestătător ce mărfuri se comercializează, care le este originea, unde

se pot procura, care din ele sunt mai calitative.

Compartimentul de marketing reprezintă "acea formă organizatorică în cadrul unei unităţi

economice ce are scopul de a coordona activităţile specializate, a căror desfăşurare propune un

complex de instrumente de marketing".

  Locul şi rolul lui în organizarea întreprinderii sunt evidentiate de: atributiile ce-i revin, relatiile

acestuia cu conducerea si celelalte compartimente, organizarea lui internă şi personalul cu care

este încadrat.

Implimentarea marketingului în activitatea întreprinderii analizate nu se face la capacitatea

complet necesară, ci prin decizii luate de conducător separat, fără participarea unei secții speciale

de marketing în cadrul întreprinderii. Întreprinderea SRL “Sadova-Vin” nu deţine o activitate

bine structurată de marketing, dar totuşi se iau careva decizii legate de aceasta, şi anume decizii

legate de achiziţionarea strugurilor, de sortimentul acestora.

Posibilităţile de implimentare a compartimentului de marketing în sistemul de conducere a

întreprinderii ar fi una nereuşită, deoarece aceasta dispune de un număr foarte mic de lucrători,

ceea ce nu le-ar permite acest lucru, pe lîngă aceasta în ultima perioadă este tot mai problematică

comercializarea băuturilor alcoolice pe piaţa externă, vînzările sunt foarte mici, ceea ce ar duce

la cheltuieili mult mai mari pentru întreprindere, şi ca rezultat deciziile legate de marketing pot fi

luate de însăşi conducătorul întreprinderii.

Piaţa de desfacere a vinurilor sale este reprezentată de piaţa internă, in prezent intreprinderea

nu are legaturi cu piata externa .

Fiecare firmă trebuie să cunoască care sunt forţele ce afectează nivelul performanţelor sale

economice, pentru a menţine sau a dezvolta schimbul cu pieţele pe care activează.

Totalitatea agenţilor mediului extern al întreprinderii şi ansamblul relaţiilor dezvoltate de

ageţtii economici cu care întreprinderea SRL “Sadova- Vin” intră în legătură directă formează

micromediul întreprinderii.

Forţele care activează în cadrul micromediului întreprinderii sunt:

- furnizorii- în cadrul întreprinderii SRL “Sadova – Vin” principala materie primă

achiziţionată sunt strugurii, furnizorii principali sunt însăşi particularii şi micii

21

Page 21: Darea de Seama 2012

proprietari, prestatori de servicii sunt Orange Moldova, SA Moldtelecom, ICS

Red Union Fenosa, mai sunt precum şi furnizori de benzină, motorină, formulare

contabile ,acte de achiziţie.

- Organismele publice- întreprinderea cooperează în activitatea sa cu o serie de

instituţii publice ca administraţiile publice locale, cele rationale.

- Concurenţii- firmele de servicii acţionează în cadrul mediului concomitant cu alte

firme urmărind satisfacerea unor nevoi similare ori diferite cu care intră în relaţii

de concurentă. În calitate de componentă a mediului, concurenţii sunt incluşi în

sfera cercetarilor de marketing, reprezentînd şi un factor strategic deosebit de

important. Diferenţierea serviciului reprezintă un obiectiv şi totodată un mijloc de

luptă anticoncurenţial. Ea se operaţionalizează prin diferenţierea ofertei, imaginii

SRL “Sadova-Vin”. Atingerea rezultatelor dorite în condiţiile numărului mare de

concurenţi pe piaţa vinurilor nu este posibil de realizat fară noi idei, fară

creativitate şi ingeniozitate în producţie. În condiţiile actuale-i economii de piaţă

nu mai poate merge vorba despre exportul produselor vinicole de proastă calitate

şi la mici preţuri. Pentru a fortifica poziţia pe piaţă este necesar de o producţie de

înaltă calitate, recunoscută pe piaţă, deţinînd cele mai bune calităţi pentru a-şi

menţine imaginea pe piaţă. Principalii concurenti ai SlRL “Sadova- Vin” sunt

fabricile de vin din apropierea satului şi anume: Vorniceni, Pituşca, Horodişte

etc.;

Macromediul întreprinderii reprezintă ansamblul factorilor necontrolabili de catre

întreprindere şi constituie o legătură indirect, dar care actionează asupra ei. Mediul demografic

este reprezentat de populaţie şi de structurile sale pe diferite criterii. În spaţial rural are loc o

reducere constant a populaţiei şi o îmbătrinire a ei, aceasta influienţează negativ formarea

personalului întreprindeii, dar nicidecum nu influienţează asupra activităţii acesteia. Mediul

natural este caracteristic zonei de centru a ţării, fiind favorabil pentru viticultură. Referiţte despre

mediul social politic nu există, nu influienţează nici un eveniment ce se produce în politică

asupra deciziilor de marketing. Mediul instituţional include un ansamblu de instituţii şi

reglementări interne de natură juridică, care are ca scop de a participa la unele hotărîri legate de

exportul vinurilor şi alte probleme legate de aceasta. Mediul cultural nu prezintă careva

spacificări.

In domeniul desfacerilor intreprindrea SRL “Sadova-Vin” nu dispune de un success prea

mare, deoarece in present ramine problema exportului pe piata Rusiei, vinurile fiind realizate

doar pe piata interna.

22

Page 22: Darea de Seama 2012

Pentru a asigura nivelul adecvat al calităţii produselor şi serviciilor din cadrul intreprinderii

SRL “Sadova-Vin” este implementat un sistem de management al calităţii, în corespundere cu

standardele internaţionale ISO 9000 . Conformarea la cerinţele acestor standarde şi obţinerea

certificatelor de rigoare vor acorda o credibilitate argumentată producţiei SRL “Sadova-Vin”.

Implementarea sistemului de management al calităţii are drept scop garantarea calităţii

promise consumatorului, însă acest lucru nu este suficient pentru a produce vinuri de o calitate

superioară celei actuale. Premisele cele mai importante pentru producerea vinurilor de calitate

superioară  sînt calitatea materiei prime (a strugurilor) şi tehnologiile de producere a vinurilor.

Politica de produs- o direcţie principală în activitatea de marketing, pe piaţa mărfurilor de

consum o constituie politica de produs, ce reprezintă calea principală de comunicare dintre firmă

şi piată. Ea reprezintă conduita pe care o adoptă firma referitor la dimensiunile, structura şi

evoluţia gamei de produse şi servicii, ce formează obiectul propriei sala activităţi.

Scopul politicii de produs îl constituie cererea de bunuri materiale ce corespund cerinţelor

consumatorilor.

Obiectivele pe care le urmăreşte politica de produs trebuie să tindă spre satisfacerea

activităţii economice a întreprinderii.

Întreprinderea vinicolă şi-a propus ca obiectiv major ca produsele fabricate în cadrul SRL

“Sadova-Vin” să corespundă tuturor cerinţelor de calitate. Putem menţiona că produsele vinicole

sunt urmărite pe parcursul procesului tehnologic pentru a corespunde standardelor.Toate vinurile

produse de SRL “Sadova-Vin” respectă standardul moldovenesc SM 117. Instrucţiunile

tehnologice sunt normative ce trebuie respectate cu stricteţe şi trebuie reînnoite la fiecare cerere a

Institutului Naţional. Anual are loc controlul lor de către reprezentanţii Ministerului Agriculturii.

În cadrul întreprinderii SRL “Sadova-Vin” gama de produse este foarte slabă, fiind formată

din 4 produse grupate în 2 linii, care vor fi analizate în tabelul de mai jos:

Dimensiunile gamei de produse a SRL “Sadova-Vin"

23

Gama de produse

Linia 1

Vin rosu

Linia 2

Vin alb

Vin Isobella Vin sec alb

Vin Mugurel Vin sec alb pentru distilare

Lărgime = 2 linii

Lungime = 4 linii

Page 23: Darea de Seama 2012

După cum observăm din acest tabel gama de produse în cadrul întreprinderii SRL “Sadova-

Vin” este foarte restrîns, fiind format doar din vinuri rosu şi vinuri albe.

Dacă să analizăm ritmul anual de lărgire sortimentală, atunci putem observa că acesta este

negative prin următoarea formulă:

R.a.l.s = 0-1/4=-0,25

Ritmul anual de înnoire sortimentală este 0 deoarece nu au apărut sortimente noi.

Politica de pret - Preţul reprezintă cea mai mobilă componentă a mixuluia de marketing. El

poate fi modificat rapid, spre deosebire de celelalte componente ale mixului de marketing, iar

schimbările de preţ atrag de  regulă un răspuns imediat din partea pieţei. În acelaşi timp preţul

este şi componenta mixului de marketing mai puţin controlabilă de către întreprindere. Aceste

două caracteristici, care reprezintă pentru această politică principalul avantaj şi dezavantaj, fac

din această componentă a mixului de marketing o „piatră de încercare” a oricărei conduceri a

întreprinderii. Manevrarea preţului este mult mai frecventă şi vizibilă în cazul unor mutaţii de

proporţii în viaţa societăţii. Prin flexibilitatea să, în cadrul pieţelor unde acţionează jocul cererii

şi ofertei, preţul tinde să ocupe, în astfel de perioade, un loc prioritar în arsenalul strategic şi

tactic al întreprinderii.

Politica de preţ la produsele fabricate de SRL „Sadova- Vin” sunt variabile şi se formează în

baza cheltuielilor pentru materia primă cu luarea în consideraţie a cererii.

Politica de preţ SRL „Sadova- Vin” urmăreşte obţinerea unor cheltuieli de producţie mici şi a

unui preţ de vînzare scăzut. În deciziile pe care le adoptă întreprinderea,clientul ocupă un rol

foarte important, asfel încît ea caută să satisfacă într-un grad cît mai mare cerinţele

consumatorilor.Politica de preţ în marketingul aplicat de SRL “Sadova-Vin” urmăreşte realizarea

unei competitivităţi ridicate cît şi consolidarea poziţiei pe piaţă, astfel încât să se acopere

cheltuielile de producţie, să se asigure un beneficiu corespunzător şi cît mai mare, recuperîndu-se

investiţiile făcute în producţie.

Politica de distribuţie în cadrul întreprinderii are un caracter simplu. Dacă să ne referim la

canalele de disribuţie, atunci ele nu sunt complexe.Tipuri de canale de distribuţie folosite de SRL

„Sadova – Vin sunt următoarele: directe producător- consumator final, unde SRL „Sadova

Vin” îşi livrează singură produsele, iar actul de vînzare- cumpărare realizîndu-se adesea

concomitent cu producerea şi consumarea lor. Produsele vîndute de către întreprindere ajung la

24

Page 24: Darea de Seama 2012

fabricile de prelucrare fara apariţia intermediarilor, ceea ce este un avantaj din punct de vedere a

preţului.

Alegerea unei strategii de distribuţie SRL ”Sadova- Vin’’ a facut-o în funcţie de un

anumit număr de factori proprii întreprinderii şi mediului său de activitate:

• Caracteristici privitoare la comerţ: societatea comercializează produse vinicole;

• Caracteristică referitoare la consumatori : număr , structură, răspândire geografică, pretenţii

faţăde produse, preferinţele pentru anumite căi de distribuţie.

• Caracteristici ce se referă la concurenţă : căi de distribuţie şi organisme de distribuţie folositede

concurenţi, felul concurenţilor , numărul concurenţilor, răspândirea lor în teritoriu.

În final deciziile strategice în materie de distribuţie sunt legate de mix-ul de marketing

definitde conducerea întreprinderii.Alegerea unui canal de distribuţie este într-o oarecare măsură

alegerea unui anumit preţ, unui anumit tip de condiţionare a produselor, a unei anumite politici

de comunicare. În timp ce firma încearcă să extindă mărimea totală a pieţei, ea trebuie să se

apere continuu de atacurile concurenţilor săi.

În cazul de faţă S R L ”Sadova- Vin” trebuie să supravegheze îndeaproape acţiunile de

promovare, canalele de distribuţie ale concurenţilor săi.

Politica promotionala.

Eforturile de markenting ale întreprinderii SRL “Sadova- Vin” nu se limitează la urmărirea

producerii bunurilor solicitate de consumator, la distribuirea acestora şi la stabilirea unei politici

de pret adecvate. Ele implică, în aceeaşi măsură o permanentă şi complexă informare a

cumpăratorilor poteţtiali precum şi aţtiunea de sprijinire şi influienţare a procesului de vînzare.

Aceste activităţi, observaţii şi mijloace de desfăşurare specifice şi extrem devariate, formează

conţinutul politicii promoţionale, componentă a mixului firmei SRL “Sadova- Vin”.

Principalele mijloace şi tehnici de comunicare utilizate în politica promoţională sunt :

Relaţiile publice. Activitatea promoţională moderna, relaţiile publice definesc stabilirea de

către întreprinderea SRL „Sadova-Vin” a unor legături constructive cu furnizorii, clienţii,

angajatii proprii etc., şi cultivarea sistematică şi consecventă a unor contacte directe cu diferite

categorii de persoane influiente din conducerea altor firme din ţară şi străinătate, cu comunitatea

locală, reprezentanţi ai puterii politice, lideri de opinie etc., în scopul obţinerii sprijinului

acestora. Relaţiile publice sunt destinate să creeze cele mai potrivite medii pentru succes atît în

interiorul, cît şi exteriorul firmei.

1. Relatii publice pe plan intern, se adresează tuturor categoriilor de personal angajat în

activitatea proprie a întreprinderii şi urmăresc crearea unui climat favorabil de muncă, a

unei colaborări permanente între lucrători, între aceştea şi conducere, pentru ca echilibrul

intern şi buna funcţionare a firmei determină imaginea sa în exterior. În acelaşi timp

25

Page 25: Darea de Seama 2012

conducerea firmei poate cunoaşte opiniile şi sugestiile propriilor salariaţi, a caror

valorificare conduce la perfecţionarea activităţii sale.

2. Relatii publice pe plan extern, se adresează numeroaselor categorii de public spre care

firma îşi îndreaptă oferta şi faţă de care trebuie să-şi particularizeze mijloacele şi

instrumentele de acţiune, potrivit specificului şi relaţiilor specifice ale acestora. Pentru

desfăşurarea activităţilor de relaţii publice, firma are la dispoziţie un întreg ansamblu de

tehnici şi instrumente de acţiune.

Aceste instrumente sunt reprezentate de discursuri, conferinţe de presă, vizite de

informare, activităţi de interes social ş.a.

Comercializarea produselor în cadrul întreprinderii SRL” Sadova-Vin” este orientată într-o

singură directie: piaţa internă.

Principalele întreprinderi cu care colaborează SRL”Sadova-Vin” sunt următoarele:

- SRL „Suvorov-Vin”, or. Cauşeni;

- SA „Basarabia- Vin”, or. Chişinău;

- SA „Barza Albă” , or. Bălţi

Programul de marketing trebuie sa fie detaliat, iar acţiunile sale să fie astfel coordonate încît să

asigure desfăşurarea corespunzătoare a activităţii.

CONCLUZII

Sarcina principală a marketingului nu constă numai în a face să crească cererea, dar şi în

încercarea de a acţiona asupra cererii astfel, încît ea să coincidă cu oferta. Marketingul nu trebuie

să se limiteze numai la cercetarea mărfurilor şi serviciilor, fiindcă obiectiv al lui pot servi

organizaţiile şi oamenii. Dar nici nu se poate raporta la marketing orice activitate comercilă şi de

desfacere.

26

Page 26: Darea de Seama 2012

În concluzie constatăm că interesul pentru marketing este în creştere, iar înţelegerea corectă a

ceea ce înseamnă acest concept este un process de durată.Marketingul poate juca un rol active

doar în condiţiile în care metodele lui vor fi adaptate la situaţia reală, diferită de cea din ţările în

prezent dezvoltate. Astăzi putem afirma cu certitudine că marketingul a devenit o ştiinţă aplicativ

experimental, integrată în tehnicile cercetării economice din Republica Moldova.Caracterul

interdisciplinary ale marketingului a condus la îmbogăţirea conceptului de teoria conomică cu

noi noţiuni: cererea de mărfuri, oferta de mărfuri, mecanismul de piaţă, mecanismul

transformării nevoilor de consum în cererea de mărfuri. Aceste noţiuni şi cunoştinţe definesc

interdisciplinaritatea marketingului şi deschiderea lui spre toate domeniile de cunoaştere:

îmbinarea fenomenelor de ordin cantitativ cu cele de ordin calitativ în cadrul pieţei, studierea

comportamentului consumatorilor şi efectul acestuia.

La baza cercetărilor cu privire la activitatea de marketing ne-a servit SRL „Sadova- Vin”

în urma căreia putem face următoarele concluzii:

1. SRL „Sadova- Vin” are principala direcţie de activitate achiziţionarea, prelucrarea

strugurilor, şi producerea vinurilor după un ciclu necomplet;

2. Din analiza economico-financiară studiată în cadrul SRL „Sadova –Vin” putem spune

că ea încă a reuşit să se menţină ca întreprindere cu toate că în ultimii ani a înregistrat

unele reduceri în cadrul activităţii sale. Datorită gestionării raţionale întreprinderea

tinde în continuare spre o dezvoltare amplă a activităţii sale economice;

3. Întreprinderea este specializată în producerea vinurilor seci Isobella după un ciclu

necomplet, acestea fiind realizate în vrac;

4. În cadrul activităţii de marketing întreprinderea se ocupă de realizarea unor vinuri de

calitate, fiind formată din 2 linii de produse, şi anume vinuri roşii şi vinuri albe,

încheiind careva contracte mici cu piaţa de desfacere;

5. Politica de preţ la produsele fabricate de SRL „Sadova- Vin” sunt variabile şi se

formează în baza cheltuielilor pentru materia primă cu luarea în consideraţie a cererii.

În baza concluziilor efectuate putem face următoarele recomandări:

- Diversificarea sortimentală pentru cîstigarea unor cote mai mari de piaţă;

- Crearea unor noi puncte de vînzare, pentru cucerirea de noi pieţe de desfacere;

- Satisfacerea cerinţelor consumatorilor la preţuri accesibile;

- Atragerea investiţiilor în domeniul tehnologiilor şi echipamentelor performante, a

celor legate de prelucrarea strugurilor , deoarece baza calităţii vinului e pusă la

prelucrarea primară;

27

Page 27: Darea de Seama 2012

- Lărgirea pieţelor de desfacere;

28

Page 28: Darea de Seama 2012

Anexe

29