341
pRIMARIA COMUNEI BUCURESCI DARE DE SEAMA PE' TIMPUL DE LA 1 IANUARIE 1898 P ÂNA LA 30 SEPTEMBRE 1902 PRESENTATĂ CONSILIULUI COMUNAL ÎN ŞEDINŢA DE LA 19 OCTOMBRE 1902 DE CĂTRE D-l Primar IOAN PROCOPIE DUMITRESCU BUCURESCI INSTIT. DE ARTE GRAFICE "CAROL GOBL" S-S0 mN ST. RASIDESCII 16. STR A DA D 6 M N EI. 16 1902.

DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

  • Upload
    others

  • View
    45

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

pRIMARIA COMUNEI BUCURESCI

DAREA_ DE SEAMA PE' TIMPUL

DE LA 1 IANUARIE 1898 P ÂNA LA 30 SEPTEMBRE 1902

PRESENTATĂ CONSILIULUI COMUNAL ÎN ŞEDINŢA DE LA

19 OCTOMBRE 1902

DE CĂTRE

D-l Primar IOAN PROCOPIE DUMITRESCU

BUCURESCI

INSTIT. DE ARTE GRAFICE "CAROL GOBL" S-S01' mN ST. RASIDESCII 16. STR A DA D 6 M N EI. 16

1902.

Page 2: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

CONSILIUL COMUNAL

J?rimar, .7. procopie 2umitrescu

f J. g. Saila.ycl. J?etrovici

A j utori

CONSILIERI :

fillexandrescu gr.Ase/escu J. A Pr..firgeRnu St. Dr...77ssan g. g.B dicoianu .A.B ibkescu J. C.Brcitiaqu C. J.C4iritescu fll.Christescu C.Ciocaneli ep.Consiantinescu fll.Costescu Comaneanu C.Dobrescu .D. C.grchNleanu gr. em.Xagi-Theodoralcy 2.-7oachimovici Em.Jonescu J. J}' 1,Jonescu ElefterieJYtatac D.Ariculescu ch.Porumbaru Em.Radovici J. Jr.Rautzoiu C. Jr.Slcitirmanu C. CdpilaqSolacolu C. g.Steldnescu J.Panic _Onion

Secretor general, A. Simionescu.

Page 3: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

Domndor eonsilieri,

Art. 113 din legea comunelor urbane pune indatorire Primarului,ca sa dea ging Consiliului despre mersul Administratiunei comunale,in cursul lunei lui Ianuarie, adica mai inainte de a se incepe lucra-rile pregatit6re, pentru facerea budgetului Comunei. Pentru di aastadispositie a legei a fost neaplicata de la 1 Ianuarie 1898 inc6ce, §ide Ore-ce mandatul nostru expira la finele lunel lui Octombrie, amcredut de a mea datorie, atat pentru a indeplini prescriptiunile legei,cat §i pentru a umple o lacuna §i a da un caracter de continuitate, acti-vitatei deosebitelor Consilii Comunale, ce s'a succedat, sä presint Con-siliului pe de o parte, o succinta enumerare a activitatel deosebitelorservicii ale Primariei, de la 1 Ianuarie 1898 §i pand la 1 Ianuarie 1901,iar pe de alta parte, sa fac o expunere mai amanuntita, care sä se ocupecu lucrarile actualului Cousin Comunal. Ast-fel, sper, d-lor Consilierl,ca se va vedea lamurit cum, cu tote mij16cele restranse ce le-am avut,cu tote greutatile de tot felul cu care ne-am luptat timp de un an tilljumatate, am reu§it sä facem Ltd tuturor nevoilor, implinind pe deo parte lucrari importante cu un caracter de pur interes general ciabsolut indispensabile, iar pe de alta punerea in studio a unor ches-tiuni, de la resolvirea carora atarna prosperitatea EA Inflorirea finan-telor comunale. .

Una din principalele preocupari ce am avut a fost, a se lua ma-suri nemerite, ca cel putin veniturile comunale, aca cum sunt acumalcatuite, sa intre in intregime §i la timp in Casa Comunei. In adevor,cercetand expunerile financiare ale Comptabilitatei, cad s'ail publicatregulat in fie care an, conform art. 121 din legea comunala, am do-bandit convingerea ca in ultimii ani mai ales, de cand s'a napustitacesta grosnica crisa financiara asupra tariff n6stre, pe de o parte in-casarile veniturilor comunale de tot felul ail mers f6rte slab, iar pede alta parte, Casa de Depuneri, la care Comuna a avut deschise cre-dite in virtutea unor Conventiuni incheiate mai dinainte, nu a pututsä le plat6sca la vreme, de Ore-ce ea insagi era strImtorata. De aid

Page 4: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

6

ail resultat insemnate remd0te, nemultumiril din partea creditorilorComunel 0 plata de dobancji pentru ca pe temeiul acelor credite, seangajase lucrdri, earl nu puteau fi platite la timp. Din aceste causeComuna in ace§ti ultimi anT a trecut printr'o mare strimtorare de ban)",§i sub administratia 'Astra nu s'a pus nici un imposit nal, nu s'afdcut nici un imprumut. A trebuit dar sa ne luptdm cu bdrbatie, cutote aceste dificultati, sa facem sacrificil, ca sd nu sufere creditul Co-munei gi sd satisfacem trebuintele legale ale sarcinelor ce avem, fatsde concetdtenii no§trii; do aceea am procedat mai intaiii prin a Intariserviciul de constatare, eliminand functionaril neapti §i addogand altiidin not' numiti, ca sd fnscrie contribuabilil ce nu fuseserd inscri0 §ica sd urmaresca perceperea veniturilor comunale mai de aprope, contri-buabilii pldtind de preferintA impositele Statulul 0 ldsand in intar-(Pere impositele comunale, in strimtorarea In care se gdseal

Asemenea am sporit numdrul Guarcjilor comunali inlaturandGuarcjil civill gi mic*orand deta§drile, sere a se putea face mai bine pazdbarierilor ora§ului, gi targurile saptamanale ale Oborulul. S'a schimbatperceperea taxer de consumatie asupra vitelor midi, adica : oi, capreimid gi porci incasandu-se la intrarea for pe barierT, in be de a seineasa in orn pe unde se Mail, rdmdind ca mai tare iti dupd ce seva vedea ce resultate va da acestd mdsurd, sa se facd tot asemeni gicu vitele marl'. Asemeni s'a schimbat taxa de la oborul vitelor in platade chirie, miqorandu-se gi silind ast-fel pe comerciantil de vite, safacd. transactiile for in tirgul Oborulul, iar nu in curtile particulare gicomunale rurale vecine, cum se Menu panel acum, remdind a se vedeadacd resultatele obtinute sunt satisfacdtOre; iar in cas contrariA gi a-ceste taxe sä se fncaseze la barierd. Pote cd ar fi bine sd se incasezela bariera chiria pentru care, ce se Incasezd acji In Obor, fiind-cd. arproduce un venit mai mare gi s'ar Inlatura numerose vexatil ce sefac cardu0lor earl stationezd pe drumurile publice gi pe la portilecaselor particulare. Pentru ridicarea acestul tirg, Comuna a stdruit sdse facd gara de la Obor gi a contribuit, cu tote lipsa banosca in carese gasea, cu suma de lei 145.000 la facerea expropierilor, pe locurileunde astacji se construesce calea ferata gi gara din tirgul Mogilor.

In anul acesta s'a organisat targul Mogilor, aga In cat sa producd inviitor cu aceeagi cheltuiala, un venit cu mult mai insemnat de cat eelde acum, clandu-i-se o important/ mai mare prin facerea expositieiindustriale, care a avut lot in acest an gi luandu-se mdsuri ca pe vi-itor, in acelagi lot sa se facd o expositie permanents agricold gi in-dustriald, pentru infiorirea comertului acestel localitati. In legaturd cucele de mai sus, am infiintat In acelagl be un not' bald in luna luiSeptembre, separand tirgul de vite cornute, care va rdmanea unclese gAsesce, de tirgul de cal', care s'ar Infiinta in campul Mogilor, undeeste loc indestulator pentru Incercarea lor.

Page 5: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

7

T6te veniturile Comunale, gratie mdsurilor luate de administratie,s'ail sporit in ultimul timp, Edell de acelea ale Antrepositelor, pontrucare Comuna este pe punctul de a Incheia cu caile ferate o conven-tiune, pentru transformarea actualelor Antreposite Intr'o gard de mar-fuel, ceea-ce ar inlesni infiintarea unor adeverate antreposite qi arcontribui ast-fel la desvoltarea si ridicarea comertului Capita lei.

Negre§it a imbunattitirile introduse, in ceea-ce privesce !masa-rile veniturilor Comunale, nu aunt IndestulatOre §i ca trebue urma-rite, pOte pans acolo, ca Comuna cu remisa de 404 ce pldtesce astacji,sa - §i creeze agentil si perceptii propriT, pentru incasarea veniturilorsale. Dintre veniturile Comunale, incasarea apeT si a gunoiuluT lasdndmult de dorit, s'a schimbat regulamentul gunoielor, punendu-se taxaasupra proprietarilor §i introducendu-se ca principit, obligativitateatuturor, la acest serviciti Comunal.

0 alai cestiune importanta, care a atras atentiunea Administra-tiunii, a fost cestiunea restituiril de taxe incasate pentru materil pri-me. A§a cum se faceati pallid astacji aceste restituirT, era posibil caComuna sä fie frustrate, do aceea am Mout o ordonanta care a regle-mentat modul de restituire al acestor taxe, obligand pe fabricant casä tie registre speciale, §i atat la importul materielor prime, cat §i laexportul fabricatelor, sä incunoscinteze autoritatea Comunald, care prinagentil sei sa verifice natura produselor importate si a color expor-tate. Acosta masurd, credem ca va imputina cu mult numer6sele con-damriari judiciare ce a suferit Comuna, expunend-o ast-fel la marl pa-gube, dupe cum se va vedea la Capitolul respectiv.

Tot in acosta ordine de ideT, actualul Consiliti Comunal a datun vot, prin care se Inscrie rahatul, dulceta si serbeturile de dulceta,cu o taxa de 25 lei 0A, de kilograms, precum si materialele coprinsela No. 106, 107 §i 108 din tariful taxelor de accis §i anume: nisipul,pietrisul §i materialele diverse de pamint ars fare smalt, sa se taxezofie ca se introduc in Comund, fie ca se vor fabrics, produce sail ex-trage in interiorul Comunei, avend Consiliile Comunale facultatea samajoreze taxa pand la indoitul celel prevedute in tabloil, in casulcand sunt fabricate, produse sail extrase in interiorul Comunei. 0 altsmdsura pe care a luat'o Consiliul §i care va face obiectul unul proectde lege menit sa face sa dispara o perturbatie insemnata in incasareaveniturilor comunale, a fost de a se declara prescrise si stinse in fo-losul Comunei tote taxele si veniturile nereclamate timp de 3 aril, prinderogatiune la art. 216 din legea comptabilitatii. Reclamatiunile intro-rupatOre de prescriptie sd. fie Mute prin justitie si urmate de citatiuni,iar amencjile conventionale sa fie prescrise prin 6 luni.

Administratia Comunala dupe ce s'a gandit mai intaiii sa inscriepe toti contribuabilil neinscrisi si ad urmardsca apol in de apr6pe,incasarea deosebitelor veniturI comunale §i -a dat seams ca aceste m6-Burl nu °rail suficiente pentru a implini golul cel mare de aprOpe 2

Page 6: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

8

mili6ne, cu care fusesera scacjute veniturile comunale de ComisiuneaInterimarA, ci suprimarea subventiei pentru clerul mirean, mai alesca ci incasarea acestor veniturl, se facea cu mare greutate, a trebuitpe langa acosta dar sa se gandosca ci la creare de not resurse.

Stabilirea unor imposite noui, mai ales In urma sporirii imposi-telor Statulul, trite° proportie insemnata, din care Comunei insa nurevenea decal o infima parte, era greii de realisat. Pentru acesta s'aluat In studiil probleme menite, fara creare de noui imposite, sä im-bunatatdsca finantele comunale in mod simtitor.

Ast-fel s'a luat In Atudio marea chestiune a unificarii cator-vataxe de accis, pentru tote comunele tArii ci perceperea for de catreStat, cele ce vin din afara, la vama, iar cele produse in toil, la loculde fabricatiune sail de productiune, ramaind ca aceste venituri sa seimparta intro comune, proportional cu consumatia ci venitul fie-careia.Acest nal sistem de percepere al taxelor de accis ar produce Comu-nei un venit mai mare decat cel de astacji, cu mai mult de un milionde lei, resultand pe de o parte din economiile ce s'ar face in cheltu-elile pentru supravegherea ci perceperea acelor taxe, iar pe de altsparte prin desfiintarea absoluta a contrabandelor ci a restituirel taxe-lor pentru materil prime. Aceste masuri ar moralisa comertul, sta-bilind in acelaci timp o concurenta leala intro comercianti.

S'ar mai putea reinfiinta taxa asupra hotelelor, bragageriilor cisimigiriilor care a existat alts data ci a produs un venit insemnatpentru Comuna.

Asemeni atat pentru a spori veniturile comunale cat ci a ucuracontribuabilil, ameliorindu-se in acelac timp ci starea igienica a ora-culuT, vom preschimba miccorandu-le, taxele de apa, pentru tot la ca-nal ci sistemul divisor, ajungend pentru a evita risipa de apa, chiarla intrebuintarea yhdrometrului.

T6te aceste masuri ail fost luate de actuala administratiune cuasiduul ci bine-voitorul D-v. concurs, pentru care ye multumesc dinsuflet ci vA ramaT recunoscator. Ele ar fi suficiente pentru present, safaca Ltd cheltuelilor absolut trebuincidse Comunei. Mai tardiii, cuocasiunea expirarii concesiunilor gazului ci tramvaelor, peste 5 ci 16ant, resursele comunale se vor spori cu un venit de eel putin 2 milione.

Administratia actuala a socotit ca una din problemele pentru acaror resolvire trebue sa fie pregatita este ci problema inzestrarii Ca-pitaleT cu apti de la munte. Inteadever, chestiunea aducerii ape): de lamunte este In strinsa legaturd cu o observatiune constanta c1 inde-lungatii a debitului acelor isvOre. Pentru ca Comuna A pota aveatote datele necesare resolvirei acestel probleme, s'ail acordat sumelenecesaril pentru facerea de noui deversdre, studierea debitului for cifacerea practicabila a cailor de comunicatie pand la acele deser yore,precum ci. o Implinire a liniei telefonice de la ultimul pullet pana lastatiune. Putem afirma de pe acum, gratie observatiunilor inregistrate

Page 7: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

9

in interval de mai multi arl, ca acesta apa ca calitate, cantitate §i pre-siune se va impune in tole din urm5, atentiunii locuitorilor Capita lei.

Tot in timpul administratiei nostre s'a organisat serviciul Apelorasa ca sä alba la Usina de la Grozavesci un inginer idraulic si uninginer electrician, ambit stabilitl acolo, in centrul acestor intreprin-dui comunale si s'a continuat canalul si digul intro Grozavesci siCiurel, remanend ca in cursul anului curent sä se termine si ceea-cea mai r6mas pentru complectarea acestel lucrari. Ingrijirei n6stre nua putut sti scape intretinerea si curatirea Dambovitei, care era pot-molita la Grozavesci in asa chip, in cat turbinele Primariei nu maiputeail functions, consumandu se combustibil de mai multe decimi demil de lei pe an; de aceea conform legilor, s'a urmarit desfiintareazagazurilor facute in susul §i in josul Dambovitel de dare proprie-tarii riverani, causele directe ale potmolirei garlei. Functionarea re-gulata a turbinelor a procurat o economie anul acesta de apr6pe leisese-deci de miT, cu care sums, s'a curatit de nisip URA garla. Asemeneas'a curatit drumul de halaj si taluzele garlel, s'a reparat gurile Ca-nalelor ce dedeafl in garla, bordurile §i pietrele taluzelor din apa,precum s'a sub-zidit tote podurile, reparandu-se si balustradele. Incursul administratiunil nostre s'a imbunatatit filtrele de la Arcuda,si s'a curatit conductul de apa si basinul de la Cotroceni, care nu asuferit acesta operatiune de la facerea tor. S'a mentinut si sporit per-sonalul acestor instalatiuni, nu numal pand la resolvirea definitive achestiunii indestularil orasului cu apa potabila de la Bragadiru, darchiar si pand la finele anului. Personalul acestor instalatiuni fuseseprevNut in budgetul anulul 1901-1902 numai pc, douo luni de dilein speranta, ca noua instalatie de la Bragadiru va fi indestulatore siva putea satisface t6te trebuintele orasului fail a se mai recurge laapele filtrate de la Arcuda. Insa cantitatea apelor de la Bragadiru nefiind indestulatore, fall aceste masuri, orasenii ar fl suferit de o marelipsa de apa.

Observandu-se ca Capitala are sti sufere din causa lipsel deghiata, Primaria a contractat facerea unel fabric' de ghiata in halaGhica, ca pe de o parte sa debiteze ghiata publicului, iar pe de altaA. fie la indemana vindetorilor de carne si de pesce, ale caror mar -furl ar fi suferit mult, fare acesta m6sura, aducend si vatomare sail&tatii publice. Pe de alta parte, acesta instalatie va servi la stabilireaunor compartimente frigorifere, in sub solul halei undo se pastr6zacarnurile.

Tot pentru indestularea locuitorilor Capitalei, s'a facut regula-mentul asupra brutariilor. El puns aspre pedepse vindetorilor de painecart nu von face si preda painea build si drepta la cantar.

In limitele sumelor restranse de care dispuneam, Administratiatinend socotela in primul rind, de interesul general, a transformat pa-vagiul de bolovani de pe Soseaua Basarab. din dreptul magasiel de

Page 8: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

10

marfuri, in pavagig cu piatra cioplita dand prin acesta o facilitatede circulatiune transporturilor de marfurY, pe un drum care inainteera aprOpe inpracticabil. Acesta lucrare ne-a atras multumirile Intre-gului comert al Capita lei.

Pe langa acesta, printre lucrarile do capetenie ce s'ail executatIn timpul administratiel 'Astro vom cita :

Constructiunea pietei I. C. BrAtianu, deschiderea unel part! dinBulevardul Domnitei §i regularea pietei C. A. Rosetti, pavarea Intro-guldf cartier de la fostele gropi Neptun §i Infiintarea unui squar, re-gularea stradel Vestea §i pavarea ei pe partea ocupata mai inaintede vechiul Palat al Po§telor, pavarea cu piatra cioplita a cheiului dinprejurul halei Ghica §i plata Bibescu-Voda, desfundarea §i pavareaBulevardulul Neatarnarii panit in cheiul Dambovitei, desfundarea §ipavarea stradel Clementa, reconstruirea In parte a pavagiulul de pecalea Victoriel cu lemn noil, refacerea complecta a macadamulul pe§oseaua Kiseleff, §i altele earl se vor vedea enumerate la partea res-pectiva a acestel lucrari.

In privinta exproprierilor, ne-am mArginit a face numai pe aceleacar! fusese angajate de mai inainte §i pentru cars Comuna era ame-nintata de procese, precum §i pe aceleu, earl impedica circulatia publics.

Consiliul Comunal cu privire la acesta chestiune a dat un vot,autorizand reparatiile imobilelor supuse la expropriere, pe baza unuiplan decretat, cand ele nu impedica circulatiunea §i proprietarii forrenuntd in serfs, atat la supra-valuta dob'andita prin aceste rapara-tiuni, cat §i la sumele cheltuite cu ocasia lor, remaind a fi despAgubitila timp, numai de valOrea imobilului din timpul exproprieril. Cu chi-pul acesta s'a Impedicat:numer6sele cererI de expropriere ce se fa-ceail, sub pretextul de a se face reparatiunile cerute, imobilelor ara-tate ma! sus §i pentru care_Comuna, multa vreine, nu va avea mijloceca sa le expropriere,

Chestiunea marirel razei ora§ului a fdcut de asemeni obiectul so-licitudineI actualei administratil, ea este Inca In studiil §i numai dupdce se vor aduna §i coordona tote datele, privit6re la avantajele saildesavantajele ce presinta acestA chestiune, in deosebitele el punctede vedere, se va putea phi, fell terra de a se da o solutiune gre§ita,la resolvarea el, in conformitate cu interesele Capitalei.

Administratia §i-a dat soma de modul neingrijit cum se facea ilu-minatul, ea a infiintat atunci inspector! pentru privegherea ilumina-tulul, masura care a imbunatatit mult tote sistemele de iluminat, dupacum se pote constata de or! -tine. In strimtorea banesed in care segasia Comuna s'a luat masuri ca de la 11 ore noptea in sus din 2lAmpI, sa se stings una, masura care va inceta de sigur, °data cu im-bunatatirea starel financiare a Comunei. In acela§ timp s'a facut incer-cari cu diverse lamp! specials in vederea expirarei contractului ilu-minatulul cu petrol.

Page 9: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

11

Administratia actuala a reu§it sa tran§eze in fav6rea sa importantulproces al mahalitului, care ameninta Comuna cu o pagubA insemnata.De asemeni Comuna este amenintata cu un proces din partea Epi-tropiei mo§iei Colentina, care s'ar urea la mai multe sutimi do mil delei, proces pendinte §i care so gasesce in starea descrisa la titlul Con-tenciosului. La venirea nostrA am gasit Comuna in proces cu Companiado gaz, pentru amencjile ce i s'a aplicat din pausa lipsei de putereluminatore §i de puritate a gazului, precum §i pentru el nu voia sainfiinteze becul Auer la lAmpile actualo, in conformitate cu contractul.Nol am continuat acest proces, Wend cerere do reziliere a contrac-tului, urmarind in acela§ timp inaintea Consiliului §i respingerea pre-lungirii contractului de iluminat cu gaz aeriform.

Serviciul sanitar a fost ImbunAtAtit prin sporirea personalulultrebuincios. Este de semnalat cu acosta ocasiune starea build sanitat aa ora§ului in ace§ti doi din urma ani, in cursul carora nici o epide-mie nu a bantuit Capitala.

Domnilor Consilieri, pentru nä o expunere mai departe, a tutulor,mAsurilor luate de actuala administratie ar depa§i cadrul acestelcuvintari §i pentru a totalitatea masurilor §i activitatea actualului Con-silia se va putea examina in detaliii, in continutul acestel DAri de s6mape servicii, mA opresc ad, tinend sa constat ca in fata unel grele situa-tiuni ce am mo§tenit, impovArata §i prin timpurile exceptional de greleprin cari am trecut, Administratia actuala dupA ce a facut fatA tutulornevoilor, vede astAdi cu satisfactie, ca munca §i sfortarile sale nu ailfost z ad arnice.

Sporirea veniturilor Comunale merge accentuandu-se §i incasArllecelor 6 luni ale anului curent depa§esc cu 165.917 lei, incasArile dinperioda corespunOtore a anului trecut. Situatiunea Acciselor atat demult s'a imbunatatit, in cat incasarile for covir§esc previsiunile bud-getare §i face sa intrevedem, cu siguranta, nu numai soldarea budge-tului in curs, dar §i un excedent inteun apropiat viitor.

:7. JProcople 2umitrescu.

Page 10: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

PARTEA I

1 IANUARIE 1898-31 DECEMBRE 1901.

Page 11: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

CAP. I.

SECRETARIATUL GENERAL

In dArile de sOma pe ultimil ani aratat atributiunile Se-cretariatului General, pe baza dispositiunilor legif comunale qi a or-ganisarii de fapt creata prin budgetele anuale, cari de cati-va ani Inaasta privinta, au fost mentinute. Acum vom arAta care a fost acti-vitatea biurourilor ce compun Secretariatul, de la data ultimeT (WIde soma din 1898 §i vom semnala unele dificultati observate In practicadin causa folului for de organisare.

1. LUCRIRILE CONSILIITLUI

In cursul anulul 1898 s'ail resolvat 622 cestiuni, In doue-clecftrei qedinte ce Consiliul Comunal a tinut, dintre cari 10 ordinare qi 13extra-ordinare §i anume :

In sesiunea de Ianuarie5 §edinte ordinare §i6 , extra-ordinare 249 cestiuni.

In sesiunea de Matti2 qedinte ordinare §i4 , extra-ordinare 184 cestiuni.

In sesiunea de Septembre

3 qedinte ordinare3 * extra-ordinare 189 cestiuni.

ci

s'ail

si

Page 12: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

16

Cestiunile de mai sus daca le vom repartiza pe categorii sailnatura lucrarilor, vom ajunge la urmatorul resultat:

Cestiuni privitore pe Secretariat:

a) 2 Electorale,b) 1 Mi§carea personalului §ic) 1 Demisie de consilier.

Cestiuni Technice:

a) 1 Iluminat,b) 6 Pavage,c) 31 Planuri,d) 8 Cana le §i conducte de apa,e) 78 Exproprieri,f) 3 Cedari de terene,g) 17 Vincjari de terene;it) 4 Constructiuni municipals,i) 13 Diferite lucrari technice,j) 6 Prelungiri de termene,k) 5 Reduceri de taxe,1) 6 Alinieri §i rectificari de strade,m) 7 Deschideri de strade,n) 1 Tramvaye.

Cestiuni de Contencies :

a) 6 Process,b) 72 Transactil.

Cestiuni Financiare :

a) 3 Scutiri de taxe,b) 27 Restituirl de retineri §i garantii,c) 35 Credite,d) 10 Pensiuni,e) 32 Diferite cestiuni financiare.

Cestiuni Administrative :

a) 196 Culte,b) 2 Instructiune publics,c) 49 Diverse.

In acest interval de timp s'ail mai votat de Consiliilrole proiecte de regulamente ;

*i urma.t6-

Page 13: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

17

Regulamentul §c61ei profesionale Protopopul Theodor Economulsi Maria Turnescu.

Regulamentul corurilor bisericesci.

In cursul anului 1899, s'ati resolvat 766 cestiuni in cinci-deci itree §edinte, dintre care tinute de Consilia: 18 ordinare *i 22 extra-ordinare, 13 ale Comisiel Interimare §i anume :

In sesiunea de Ianuarie

10 §edinte ordinare6 , extra-ordinare1 , Comis. Inter.

} 250 cestiuni

In sesiunea de Maiii

12 §edinte ale Comis. Inter.6 extra-ordinare 227 cestiuni1 , ordinary

In sesiunea Septembre

4 edinte ordinare3 extra-ordinare } 157 cestiuni

In sesiunea Noenzbre

3 §edinte ordinare7 » extra-ordinarel 132 cestiuni

Cestiunile de mai sus, repartisate pe categorii sail natura lucrarilor :

Cestiuni privit6re pe Secretariat:

a) 12 Electorale,b) 5 Mi§carl de personal,c) 1 Demisie de Consilier,

Cestiuni Technice:

a) 7 Iluminat,h) 16 Planuri,d) 77 Exproprieri,e) 15 Cedari de terene,f) 40 Vincjari de terene,g) 6 Constructiuni municipale.h) 33 Diferite lucrgri technice,i) 13 Prelungiri de termene,

Page 14: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

18

j) 12 Alinierf, rectificari de strade,/c) 9 Deschideri de strade,1) 4 Tramwaye,m) 26 Autorisatif de constructii.

Cestiuni de Contencios:

a) 29 Procese,b) 12 Transactif.

Cestiuni Financlare:

a) 21 Scutiri de taxe,b) 51 Restituiri de retineri ci garantii,c) 116 Credite,d) 28 Pensiuni,e) 60 Diferite cestiuni financiare,f) 80 Budgete.

a) 10 Cestiuni de Accise.

Cestiuni Administrative:

a) 23 Culte,b) 4 Instructiune public5,c) 52 Diverse,

a) 4 Cestiuni sanitare.

In cursul anultff 1900, Consiliul Comunal a resolvat 700 cestiuniin trei-deci-si-opt §edinte, dintre care 14 ordinare, 24 extra ordinare§i anume:

In sesiunea de Ianuarie

7 $cdinte ordinare9 ) extra-ordinare 291 cestiuni.

In sesiunea de Mahe

2 $edinte ordinare8 ) extra-ordinare 192 cestiuni.)

In sesiunea de Septembre

2 $edinte ordinare3 extra-ordinare) 83 cestiuni.)

i

Page 15: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

19

In sesiunea de Noembre3 $edinte ordinare4 , extra-ordinare cu 134 cestiuni.

A ceste cestiuni pe categorii sail natura lucrarilor, se reparti-zeza ast-fel :

Cestinni privitore pe Secretariat:

a) 52 Electorale,b) 1 Mi§carea personalului,c) 3 Demisil de consilieri.

Cestinni Technice:

a) 7 Iluminat,b) 1 Planuri,c) 1 Cana le §i conducte de apa,d) 30 Exproprieri,e) 10 Cedari de teren,f) 37 Vinclari de terene,g) 5 Diferite lucrari technice,Ii) 18 Prelungiri de termene,1) 12 Alinieri §i rectificari de strade,j) 11 Deschideri de strade.

Cestiuni de Contenelos:

a) 11 Procese,b) 13 Transactii,c) 9 Rectificari de acte de stare civila.

Cestiuni Financiare:

a) 5 Scutiri de taxe,b) 21 Restituiri de retineri i garantii,c) 135 Credite,d) 13 Pensiuni,e) 29 Diverse cestiuni financiare.

Cestiuni Administrative:

a) 224 Culte,b) 2 Instructiune publics,c) 50 Diverse.

In anul 1900 s'ail mai votat de Consiiiii k;i urmatOrele proiectede regulamente:

l

Page 16: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

20

a) Regulamentul pentru inchiriarea vremelnica a trotuarelor infata stabilimentelor ;

b) Regulamentul pentru fabricatiunea apelor §i limonadelor gazose;c) Regulamentul pentru beuturile fermentate recoritore ;d) Regulamentul pentru depositarea, vinderea qi fntrebuintarea

titeiuluT;e) Regulamentul pentru abonamentele la serviciul curatiril gu-

noielor.

In anul 1901, s'ait resolvat 470 cestiuni in cinci cjecT §i una de§edinte, dintre care tinute de Consilid : 29 ordinare §i 3 extraordinare,§i 19 ale Co misieT Interimare §i anume :

In sesiunea Ianuarie

7 §edinte ordinare3 , extra-ordinare 116 cestiuni

19 , ale Comis. Inter.

In sesiunea Matti

8 §edinte ordinare, 207 cestiuni

In sesiunea Septembre9 §edinte ordinare, 104 cestiuni

In sesiunea Noembre

5 §edinte ordinare, 43 cestiuni.

Cestiunile de mai sus dacd le vom repartisa pa categorii sadnature lucrarilor, vom ajunge le urmatorul resultat :

Cestiuni privit6re pe Secretariat :

a) 4 Miscarea personalului,b) 1 Demisie de Consilier,c) 24 ComisiunT.

Cestiuni Technice:

a) 2 Iluminat,b) 1 Pavage,c) 2 PlanurT,d) 34 ExproprierT,e) 6 Ceddri de terene,f) 21 VinclarT de terene,

Page 17: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

21

g) 1 Construetii municipals.h) 9 Diferite lucrari technice,i) 10 Prelungiri de termene,j) 6 Alinierl si rectificari de strade,k) 3 Deschideri de strade,1) 1 Tramwaye,m) 6 Autorisatii de reparatii §i ingradiri.

Cestiuni de Contencios:

a) 8 Procese,b) 10 Transactii,c) 1 Rectificari de acte de Stare Civila.

Cestiuni Finaneiare:

a) 17 Scutiri de taxe,b) 46 Restituiri de retineri §i garantil,c) 40 Credite,d) 19 Pensiuni,e) 42 Diverse cestiuni financiare.

Cestiuni Administrative:

a)102 Culte,b) 2 Instructiune publics,c) 46 Diverse.

Cestiuni Sanitare :

a) 6 Cestiuni.

In anul 1901 s'ai' mai votat de Consilifi:a) Modificarea regulamentului pentru depositarea, vinderea si

intrebuintarea titeului si a derivatelor lui sib) Regulamentul pentru brutaril.

2. BIIIROUL ELECTIIINILOR

Potrivit indatoririlor impuse de legea electorala si a camerelor decomert, s'ail intocmit si afisat la timp liste anuale, provizoril si defi-nitive, de alegetorii pentru Camera, Senat, Comuna si Camera de co-mert. Numerul alegotorilor, dupa listele tiparite definitiv, repartisati pecolegii si sectil, le dam in tablourile ce urmOza :

Page 18: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

22

CAMERA

COLEGIUL I COLEGIUL II COL. III indir. COL. III direct

1898 1899 1900 1901 1898 1899 1900 1901 1898 1899 1900 11901 1898 1899 1900 1901

III 908

81IIIVIV'/l

VIIVIII

XIX

Total . 13.39913

462 421954873

59 653613 662

--

563

3681

8311.04

626632

371844

1.161625644

98989799556887177797681086317201.14

697080762706473871930777

76465761406660499714,8611640712

935662772382794495996863642787

7858821880578996799591905760862

46771623393665551372814596860

404609

404148256836271955616261

376544406385412477311621606557

237 243552155

510147

3 486 3.65118.46317.639 6.675 7.32818.044 5.851I

5.276114.5951

944 900

SENAT

COLEGIUL COLEGIUL II

1898 1899 1900 1901 1898 1899 1900 1901

I 48 460 402 430 265 181 160 181II 726 735 665 676 618 604 649 678III b85 644 715 773 733 699 709 804IV 441 47 457 463 -872 450 436 480V 416 46 427 453 625 525 511 549

Total 2 6511 2.769 2.666 2.795 2.5031 2 459, 2.465 2.692

COMUNA

COLEGIUL I COLEGIUL II COLEGIUL III

1898 1899 1900 1901 1898 1899 1900 1901 1898 1899 1900 1901

I 745 63 681 592 923 573 628 771 57 309 223 222II 751 837 694 698 999 775 709 658 595 482 414 361

III 882 825 783 838 998 941 683 767 56 774 741 692IV 61 764 692 722 945 751 665 725 609 465 42 246V 85 86 917 969 731 38 317 321 65 132 122 129

VI 677 694 695 782 852 813 982 949 23 524 326 267VII 98 651 606 677 60 60 625 582 89 532 485 406

VIII 62 501 546 612 69 579 565 19 189 165IX 99 98 965 808 2671 381 38 326X 99 897 865 874 479 --

Total. 5 512 5.761 p.47518.656 7.323 7 018117.02015.47,.78913.311 2.814

I1

GF.ci

-=- -- - - ---- - - -- - - -- - -- -- - - - - - - -- - -

= :I 7 =- -

I

-8H.2.,.

--- -- -

1

- -

Page 19: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

23

Listele eligibililor la Senat s'ati pubiicat la acele0 epoce fixatede legea elactorala. Numerul eligibililor a fost: 280 In anul 1898; 270in 1899 ; 316 in 1900 §i 297 in 1901.

CAMERA DE COMERCII.1

CIrcumscriplial 1898 I 1899: 1900 I 1901

I 220 211 217 174II 143 190 163 945III 152 99 118 125IV 128 139 Ill 425V 4.140 1.107 1.056 1.414

Total . .

I

4 773 I 1.737 1.665 1.983

Alegerile efectuate in cursul acestor ani au fost urmatorele :La 18 Octombrie 1898 a .fost alegerea colegiulul III indirect

pentru Consiliul Comunal.La 1 Noembrie 1898 a fost alegerea coleg. I §i

» 3 Noembrie 1898 coleg. II pentru Consiliul Comunal, man-datul vechiulul Consiliu expirInd ;

» 20 Decembre 1898 a fost alegerea coleg. I pentru ConsiliulComunal, find cassata cea de la 1 Noembre.

In 1.899 s'ati Mout alegerile membrilor Consiliulul Judetean ast-fel :La 25 Aprilie 1899 a fost alegerea delegatilor colegiulul al III-leaLa 2 Maiti » ) » colegiului I,La 4La 6 >

La 16 Maltz 1899 a avut loc alegerea coleg. III Camera indirect.» 27 Maiti. 1899 a avut loc alegerea generals a col. I Camera.» 28 Muhl. 1899 7 » 7 II Camera.» 29 Maid 1899 ) » 7 III »

La 1 §i 2 Iunie s'ati facut alegerile pentru col. I Ili II de Senat.» 6 Tunie * * » » delega%ilor coleg. indir. comunal.» 16 » » » » » colegiultii I Comunal,

18 » » » » IIIn cursul anului 1899, ail avut loc i urmatore alegeri partiale:La 19 August » alegerea col. I Camera pentru

3 Deputati in locurile remase vacante ale d-lor N. Filipescu, care aoptat pentru col. I din Braila, N. Fleva pentru col. I din Ialomita §igeneral G. Manu pentru col. I Teleorman.

La 23 Decembre 1899 a avut loc alegerea Coleg. II pentru alegereaa 2 Deputati devenite vacante prin mOrtea lui A. Bacalballa §i ocu-parea unei functiunI salariate de d. M. De§lia.

D 1

.

Page 20: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

24

Alegerile efectuate in cursul anului 1900 sunt partiale. Una incjiva de 27 Ianuarie pentru delegatil colegiului indirect de adu-nare vi alta la 6 Februarie a colegiului 3 de deputatI direct, impreunacu delegatil colegiului indirect pentru complectarea vacantel, lasataprin ocuparea um:4 functiuni salariate de Stat, a d-liff Al. Catargi.

Alta in diva de 30 Aprilie, pentru alegerea undi senator la colegiul2, in locul decedatului G. Pite0eanu.

In anul 1901, biuroul electiunilor a avut sä inregistreze alegerigenerale, provocate prin demisiunea guvernului conservator.

La 26 Februarie 1901 a fost alegerea delegatilor coleg. III adunareLa 9 -§i 10 Martie au avut loc alegerile coleg. I §i II Senat.La 13 Martie a fost alegerea coleg. I adunare.La 14 » » » » IILa 15 » » » » » III »

La 26 » » » 2 ) Indirect Comunal.La 8 Aprilie a fost alegerea coleg. I Comuna. l call ail ales actualulLa 10 » » » » » II » J Consiliil Comunal.La 15 Iulie a fost alegerea a 2 Consilieri judeteni, in locul d-lor

dolonel Odobescu, decedat §i Al. Catargi, demisionat.In afara de aceste alegeri, ail fost convocati patentarii clasei I ci.

II-a, in mai multe rinduri, pentru alegerea a dol membri in comite-till bursei, dar nici. °data nu s'a presentat nici un aleg6tor §i deci a -16gerea nu s'a putut efectua.

3. REGISTRATURA GENERALA I ARCHIVA CENTRALA

Registratura generalci, in anul 1898, a primit ci. inregistrat51.399 . . hartii;

in anul 1899: 54.839 . . »

» 1900: 55.222 . . »

earl ail lost cjilnic repartisate serviciilor; iar Archiva centralci a re-primit hartiile ce '1 ail fost inapoiate de servicii, lucrarea for fiindterminate, a aranjat dosare vechi O. a dat la trebuinta §i cerere acte§i hartii. In acest interval, in afara de salariile personalului Arhive1s'ati cheltuit lei 5.600 pans in anul 1900, §i lei 4.800 d -lui Economuinsarcinat anume cu arangiarea Arhivel in anul 1900, fiind-c6 era indarn cu regularea mapelor pe trei ant

In anul 1901 num6rul hartiilor inregistrate a fost de 51.632.Archiva centrals, de §i cu un personal mai restrans, totuV in

cursul anultil 1901 pe langa lucrarea curenta, a aranjat §i pus inperfecta ordine, lucrarile remase in stare absolute de suferinta pe anii1898, 1899, 1900 §1 parte din 1901, restabilind pe de o parte ordineain lucrArile eT, iar pe de alta, readucend serviciile la posibilitatea dea continua lucrlirile WA intardiere.

Page 21: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

25

4. STATISTICA

Activitatea BirouluI Statistic, de la organisarea sa, pusa in aplicarela 1 Julie 1893, a mers mereil. crescend §i a dat r6de, ce se oglindescin Buletinul statistic lunar publicat regulat §i in Anuarele statisticevol, I, II, III, IV §i V, earl' s'ail tiparit in fie-care an, de la 1895 panela 1899 inclusiv.

5. INTENDENTA.

Serviciul IntendenteI §I-a indeplinit la timp §i satisfacetor inda-toririle ce cad in sarcina sa, §i anume : intretinerea localului Prima-rieI, supravegherea intretineril lui, ingrijirea iluminatului §i incalcji-tulul, supravegherea serviciulul de expeditiune al dorobantilor, facereadiferitelor cheltuell marunto pentru mid reparatii §i obiecte de curd-tenie §i intretinere ; primirea §i distribuirea lemnelor necesare loca-lului Primariei, §c6lelor §i diferitelor locale pendinte de Comuna;supravegherea antreprenorului PrimarieI pentru ridicarea cadavrelordo animale §i pasari din ora§ §i strangerea cainilor vagabon4l; in-grijirea animalelor §i pasarilor de pripas ce se trimit de Politia Capi-tale)", cars, parte se vend prin licitatie, ear parte se liberoza posesorilordupa anumite aprobari; primirea cjilnica a corespondenteI de la Po§ta,ce privesce pe Comund ; ingrijirea de mobilierul tuturor serviciilor,precum §i reparatiile lor. Intendentul mai are in ingrijirea sa §i Ma-gazia de la Rampa Tunari, cu tot mobilierul de decoratiune a ora-§ulul §i diferitele mobile usate ce s'ail depus acolo spre pastrare.

In sarcina Secretariatului mai cade publicarea Monitorului, Co-munal §i Biblioteca Primeiriei.

Monitorul Comunal s'a publicat regulat °data pe saptamana,tiparindu-se de antreprenorI, dupa licitatinile ce se in anual. Materiace se public/ inteinsul este urmatorea: §edintele Consiliulul Comunal,ale Consiliuldi de igiena, declaratiunilede casatorie, publicatiuni delicitatiuni pentru lucrArI §i furnituri municipale, publicatiuni §i convo-earl bisericescI. In (Monitorul Comunal so public/ rapOrtele asupralucrarilor importante ale ServiciuluI, Deciziuni, Ordonante, situatiuneaCasa Comunale, convoctirI §i in fine tot ce prescrie legile §i ce into-reseza pe cetatenT. El se Imparte gratuit delegatilor de suburbil, etc.

Cat pentru Bibliotecd, Primaria de §i posed/ diferite uvrage,destul de importante, pentru cars face cheltueli, totu§I din causa calocalul actual al Primariel este insuficient §i din lipsa de personal,anume Insarcinat cu ac6sta lucrare, pan/ astacj.I nu s'a putut ajunge

Page 22: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

26

de cat la un inceput de arangiare a cartilor ce poseda Primgria, Mutcu multe dificultatf de biuroul Statistic, intr'un corp de cladire aflatin grAdina Cismegiii, unde este instalat acel biuroti.

In ce privesce personalul Primeiria, pentru motive de economies'a suprimat un numer de cincicjeci §i una functiuni pe diva de 1Martie 1901, dupe decisiuiiea No. 7.130 a Comisiunii Interimare, asuprabudgetului atunci in curs.

Prin budgetul anului financiar 1901/1092, pe care '1 a alcatuit Co-misia Interimar6, pe basa autorisatiunii date prin o lege speciala pu-blicata in 1Monitorul Oficial) No. 292 din 30 Martie acel an, s'ail maifacut reduceri din persona], tot pentru motive de economie; iar la 1Decembre 1901, Consiliul Coinunal rectificand budgetul acelui an, afgcut pe 1ang6 reduceri de material i Ore-cari reduceri de personal.Acest budget data s'ar fi redus pe 9 luni, dupe cum s'a propus deadministratie, nu ar fi lasat nici un deficit, dar din causa intardieriiacestel operatiuni s'a continuat cu budgetul dupd cum era alcatuit §ia produs un deficit care se va vedea la partea respective.

Din causa modificarilor de organisare a serviciilor Primariei prinbudgetele anuale §i a celor survenite chiar in cursul anului, registrelede personal trebuesc schimbate anual *i modificate in timpul anului.In asemenea conditiuni tinerea for in curent, este anevoiosa. Din acestpunct de vedere, se impune cat mai curind, credem, reglementata orga-nisarea serviciilor, determinarea functiunilor §i a atributiunilor. Re-gistrul alfabetic general infiintat, nici pand acum nu a putut fi pusin starea de desvoltare §i precisiune la care s'a tintit, din causeleenumerate §i mai cu sOma din causa deselor schimbgri de functionari,§i lipsel unul biuroii special pentru aceste lucrari.

Page 23: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

CAP. II.

SERVICII1L CONTENCIOS

Mai tote procesele ce se intentOza contra Comunei, sunt pentrupretentiuni de daune basate pe refusuri de autorisatii de cladiri, caremai in genere sunt ne fondate si devin un fel de specula, pentru cain mare parte motivul de a core autorisatii de cladiri este un mijlocnumal de a ajunge la exproprieri, cari se scie ca, luand informatiuni cape o strada care are un plan de aliniere decretat, una sail mai multecladiri sunt supuse retragerii si ast-fel pornesc cereri de a se liberaautorizatii, fie de reparatil radicale, fie de cladiri din nal, cart in rea-litate nu se fac, ci sunt numal nisce pretexte, de a forta pe Comunasa-i exproprieze.

In cursul anilor expirati dintre chestiunile de principiil ce s'atitransat judecatoresce in mod definitiv, pand in Sectiunile unite aleInaltel Curti de Casatie, doua sunt de cea mai mare importanta pen-tru Comuna. Cea d'intaiti este ca s'a stabilit prin jurisprudenta cons-tants pans la Inalta Curte de Casatie, ca Comuna are dreptul dupalegea ComunalVsi regulamente, de a darama cladirile cari amenintacaderea, cele insalubre, precum si cele fAcute in afara de alinierepentru cari s'a fAcut constatarile in mod 'regulat, fail a mai fi nevoea se recurge la justitie. Ast-fel s'a pronuntat Inalta Curte de Casatie,in procesul de contraventie, deschis d-lui locotenent Al. Simionescu,pentru daramarea Hotelului Simion, din strada Blanarilor, care hotels'a si daramat in parte, in urma stabilirel acestei importante juris-prudente.

Cea d'a doua chestiune, este aceea, ca tote caramidariile, precum§i gropile de nisip, call se afla stabilite in launtrul orasului, atat prinefectul legii de marginire a orasului, cat §1 cele ce all fost infiintateprin contraventie in dispretul legii, fara a obtine autorisatia prove-duta de lege $i regulamentul industriilor insalubre, se pot desfiintain baza Decisiunil Inaltel Curti de Casatie si Justitie, data in Sectiuni-

gi

Page 24: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

28

Unite, in diva do 13 Maifi 1899, pronuntata in procesul ce s'a deschisde Comuna, lul Mihalache Nicolail is §i Bivolaru, pentru desfiintareafabricel sale de cartimida §i grOpa de nisip, pe care le avea infiintateInca din anul 1882, cu 15 ani inainte de promulgarea legit marginirilora§ului, dar care prin efectul acelel legi acum fac parte din Capita la.

Este de notat ca fabrica §i gropa de nisip in cestiune, au fost In-fiintate fara nisi o autorisatie §i la o distanta mai mica de cat ceapreviSduta de legea sanitara §i regulamentul industriilor insalubre.

In baza acestel importante jurispudente, Comuna se p6te deba-rasa fall a mijloci o despagubire, de un f6rte mare num6r de fabricide caramida §i gropl de extractiunea nisipulul ce inconjurail Capita la§i cari ail devenit un focar de infectie pentru populatia oraplui, dinacesta causa ora§ul sufere de diferite maladii §i epidemil, pricinuite demiasmele ce se exala din gropile acelor fabrici, unde stagneza mai intot timpul anulul, ape murdare ce respandesc numer6se maladii maiales in timpul verel.

0 chestiune de principiii tot a§a de importanta, este aceea ce afost pendinte inaintea instantelor judecatoresci §i in care s'a pronuntatjustitia in mod definitiv contra Comunei, prin jurisprudenta formals.

AcOsta chestiune este data la petroleul introdus in Comuna de catrediferiti angrosiA Primaria avea dreptiul a percepe ca taxa de accis15% de kilograms, prevoduta de regulamentul tarelor safi numai120/o taxa prev6duta de tabloul anexat la legea maximulul, cu altscuvinte data taxa trebue a se intinde nu numai asupra petroleului,ci §i asupra vasulul in care se afia.

InteadevOr, acesta cestiune de principiil este forte importantapentru Comuna, fiind-ca un mare num6r de comersanti angrosi§ti ailfacut proces contra Primariei, pentru restituiri de taxe percepute inplus, conform regulamentulul tarelor. Aceste restituiri de taxe se poturea la mai multe sute de mil de lei, pentru moment, ri5maind ca §ialtii, earl se vor Oa in asemenea conditiuni sa useze de sigur deacesta tale §i pe viitor.

In acesta chestiune, diferiti comercianti cu Comuna in proces, ailfacut propositiuni de transactil cari s'ail admis, lasand 25 la suta dinsumele ce eT aveail a primi. Comuna pe de o parte pentru viitor adispus sa se incaseze taxele impuse petroleului ce infra in Comunain conformitate cu decisiunile judecatoresci, iar pe de alta a restituitangrosi§tilor taxele percepute in plus, conform hotaririlor §i invoele-lor specials.

0 chestiune f6rte importanta pentru Comuna, este chestiuneamahalitului, care a fost tranpta in favOrea Comunei. De asemeneaeste de o importanta capitals pentru Comuna procesele ce se intentezade catre diferiti comercianti margina§i pentru daune §i restituire detaxe de accis, basate pe necompetinta sail lipsa de drept de a consideraacele localitati ca facend parte din Capitala. In adev6r, interpretatia

Page 25: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

29

ce se dil legeT mArginireT orapluT este defavorabila ComuneT, din ca-usa neclaritAtiI el, §i spre a tran§a acestA controversA, pOte ca artrebui a se face o lege interpretativA a legit mArginiriT ora§ului, princare O. se arate di ora§ul are limitele prev6cjute de lege, cari limitesunt preveclute in planul ce s'a atapt la lege, pe care Corpurile Le-giuitOre '1 a avut in vedere §i care plan a fost executat de serviciilePlanuluT i Acciselor pe fata pAmIntuluT prin punere de pichetT defontg, limite ce au fost recunoscute Ei de Statul Major al armatel cu o-casia faceril din nal a planuluT oraulul.

De cea mai mare importanta sunt procesele intentate de diferitTcomerciantI earl cer restituirea de taxe percepute la materiile prime,earl ail servit la fabricatiune pentru diferite mArfurT, exportate galldin Capitals. In acesta privinta serviciul Acciselor a dat o interpreta-tiune care nu a fost recunoscuta ca temeinica de instantele judeatoresclpane la Inalta Curte de Casatie ; acea interpretatiune consta In argu-mentatia ca legea maximulul §i regulamentul el prevede, a se restituitaxele la materiile prime, pentru fabricatele earl stint supuse la taxede accis, i earl' se exportezA, dar nu §i la acele fabricate cari nusunt prevelute in tabloul legel maximulul de Ore-ce nu sunt supuse lataxe de accis. A costa interpretatie ne admitandu-se §i de instantelejudecatoresci, Comuna a fost condamnata definitiv a plati sume im-portante cu titlu de restituiri de taxe §li daune. Unii din comerciantiTcart' ail ca§tigat procesele, all propus un mod de transactie de alasa o suma Ere -care din suma ce all de primit In basa sentintelorjudecatoresci, numal sA li so platesca banil cat maT neIntarcliat.

Credem ca Comuna trebue se prate de acosta dispositiune a ace-lor comercianti i sä prim6sca propunerea, cat pentru viitor sA dis-punA restituirea regulat, rilmaind a lua masuri de controlare In privintamateriilor prime, dace ale se Intrebuintoza la fabricatele cad se ex-portOza, precum §i data se exporteza afara din Comuna.

Asemenea fiind-cA §i acesta chestiune isbesce in veniturile ce Inmod fictiv se preyed in budget, data se voesce a se mentine acele ve-nituri, urmeza a se face o lege interpretative in care sa se dea cainterpretatie legalti, opinia serviciulul .Acciselor, ca nu se vor restituitaxele de accis nici la materiile prime earl all servit la fabricate, earlnu sunt supuse Ia taxa, dupe tabloul anexat Ia legea maximulul, caretabloil trebue modificat, adaogandu-se taxe §i pentru acele fabricate,

Acum vom expune in scurt diferitele process ale ComuneT, callsunt in curs, cum §i cele ce s'ail terminat, precum gi exproprierile ces'aii. facut §i mai sunt in curs de facut. In privinta exproprierilor vomarata ca sunt un numer fOrte mare de exproprierl cari s'ail terminatdefinitiv prin arbitri, luandu-se la unele terenurile in posesiune decatre Primarie, dar indemnisatiile nu s'ail platit Inca, fiind-ca sumeleacordate fiind mai marl de cat 2.000 lei, ale trebuese a fi achitate dinfondul Cassel' lucrarilor, fond care fiind cu desavIrfoire epuisat, nu se

Page 26: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

30

mai p6te plAti nici o indemnisatie in total $i de odatd, conform preve-derilor lege! de exproprieri, ci se pldtesc prin mici aconturi dupd in-casarile ce se fac de Primal-le din plata ratelor terenurilor vindute deComuna. In acestd privintd urmezd a se lua mAsuri spre a se crea fon-dul necesar pentru plata acelor exproprieri, spre a nu fi expusgi Co-muna la pretentiuni de daune. Pe langd acestea, vom arAta in scurt sichestiunile tratate de catre Consiliul de avocati, pentru care s'ati datavise, fie dupd cererea d-lui Primar si ale d-lor adjutOre, fie dupd ce-rerile diferitelor servicii. Asemenea vom expune in scurt Si diferitelelucrAri si hartii car! au intrat la acest serviciii care si-au urmat cursullor, dandu-li-se resultatele de care aveati necesitate, 1ncepend intaiucu expunerea diferitelor procese civile, pendinte atat la Judecdtoriilede ocole, cat $i la Tribunale, Curti de Apel Inalta Curte de Casatie.

Procese pendinte la Judecatorille de 0e6le.

1). Nild Toma Cdpciland, a fost chemat in judecatA spre a platisuma de lei 358,50 valOrea materialului unei case, ce numitul a cid-ramat, apropriindu-si materialul.

Procesul e pendinte la Judecatoria Ocolului III.

2). V. Taranu 0 alai, se pretind proprietari asupra unui loc dinBrosteni; fiind-ca numitii au facut o actiune si la Tribunal, judecAtoriaOcolului IV a respins cererea.

3). Arghir N. Papadopol, cere a i se plAti lei 250, chiria unuitunel din str. Amzei, ce Linea, cum $i lei 100 daune, pentru faptul caComuna a inchis acel tune], care ameninta caderea.

Procesul e pendinte la JudecAtoria Ocolului VI.

4). Ion D. Te4anu, cere a i se plati suma de lei 1.400, dreptdaune, suferite prin faptul punerei unef cantitAti de pdmint in drep-tul biuroului s6ii din str. Basarab.

Procesul a fost lAsat in suspensie la Judecatoria Ocolului I.

5). Moistenitorii Aristia Giani, cer a fi apArati de plata sumeide 470 lei, drept taxa .pentru un loc viran din Capitald.

Procesul e pendinte la Judecatoria Ocolului I.

6). Petre Balap, cere daune in suma de lei 1.400, pentru faptulca i s'ar fi inchis de Comund atelierul din str. Povernei, ca fiind in-salubru.

Procesul e pendinte la Judea torio Ocolului II.

$i

Page 27: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

31

7). CO. Petrovia, inchiriind de la d-1 B. Grigorescu un imobilcare Bind insalubru a fost evacuat do Primarie, care ca impreuna cud-1 Grigorescu, Comuna sa fie obligata la plata sumel de 1.400 lei.

Procesul e pendinte la Judecatoria Ocolului VI.

8). Dumitru Dumitrescu a fost chemat in judecata do Primariaspre a plati suma de lei 200, valorea unui robinet de la o gura doapa, distrus de numitul.

Procesul e pendinte la Judecatoria Ocolului V.

9). Ion Hari a fost chemat in judecata de Comuna, spre a-I platisuma de lei 700, chiria unui imobil al Comunei, expropriat de la sotiiAlexandrina §i Raducanu Ionescu, imobil ocupat de numitul dinMani 1897.

Procesul e pendinte la Judecatoria Ocolului VI.

10). Sultana Brd tuianu, cu ocasia cladirei ce dice ca a facutvecinul d-sale Procopian, in str. General Florescu, s'a ocupat de a-cesta, dupa permisiunea Primariei, §i o portiune de teren ce cadeain fata proprietatef sale, cerend a fi obligata Primaria la daune.

Procesul a fost la Judecatoria Ocolului I §i s'a suspendat.

11). Ojoiu Vasile core a i se plAti 1.400 lei, daune pentru ca prinalinierea stradei *tirbey-Voda i s'a lust mai tot trotuarul din fatepravaliei sale din acea strada, No. 98.

Procesul e lasat in suspensie la Judecatoria Ocolului VI.

12). Spiru Macedoneanu, care daune pentru ca Primaria i-ar fiinchis o pimnita, pe care o inchiriase de la d-1 N. Papadopol.

Procesul e in suspensie la Judecatoria Ocolului VI.

13). Capitan L. gifman, care a i se permite sa ingrad6sca unloc al WI din calea $ erban-Voda No. 216, far/ a se retrage conformlegei.

Procesul e pendinte la Judecatoria Ocolului VI.

14). Ministerul de Resboiii fi Cdpitan Letzdrescu ail fost chematiin judecata do Comuna, spre a lasa neturburati posesia unei parti dinSf. Ion Mo§i-Cotroceni, precum §i a plati 1.500 lei, daunele causatearenda§ului Primariei d1 Stegaru.

Judecatoria Ocolului III a ordonat o cercetare local/.

15). St. Greceanu, care a i-se recunosce dreptul de proprietateasupra uliciorei dintre biserica Domnei F)i spatele Palatulul Nifon dinCalea Victoriei, care e recunoscuta de stradela public /. Judecatoria i-arespins cererea cu apel.

Page 28: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

32

16). C. Ialomi(eanu, core a i-se restitui suma de 1.133 lei ce diceca i s'ail retinut pand la tran§area diferendulul dintre Primarie §iM. Serian, fost antreprenor al iluminarii partilor margina§e ale Capi-talel cu petrol. Judecatoria i-a respins cererea cu apel.

17). Julia Vartha, core a i se plati lei 1.480, valorea unel por-tiuni de teren ce dice ca i s'ar fi luat de Comuna din proprietatea sade pe strada Florilor.

18). Atina Topoleanu, pretinde suma de lei 282, ce se dice ca is'ail retinut pe timpul cat a fost functionar la Primaria Capitalei.

Judele ocoluluT I i-a respins cererea cu apel.

19). C. I. Fometescu, se plange JudeluT Ocol V, ca i s'ar fi dara-mat nisce uluci §i ca i s'a luat ci o portiune de teren din imobilul soudin Campul Mocilor No. 6, cerend 1.200 lei daune.

Judele i-a respins cererea cu apel.

20). Radu Mwat, a cerut sä se lase liber un loc al Comunel dinvalea cimitirulul Bellu, pentru pa§unatul vitelor.

Procesul lasat in suspensie la Judele Ocolulul IV.

21). Gh, Constantinescu, in calitate de perceptor la Serviciul Ac-ciselor a depus o garantie de 1.000 lei in efecte, ne mai presentan-du-se la judecata.

Judecatoria Ocolulul I i-a respins cererea, cu opositie.

22). Gh. Constantinescu, a cerut a i se restitui retinerile ce i s'ailfacut pe timpul cat a fost functionar la Comuna, in suma do lei 600

Judele Ocolulul I i-a respins cererea.

23. M. X. Simion reclama ca nu i se permite a deschide macelariela proprietatea sa din Calea Dudesci No. 27, care nu intrunesce con-ditiunile reglementare.

Procesul e pendinte la Judele Ocolulul I ; i-a respins cererea.

24). Maria Schondorf, core a se desfinta imprejmuirea ce s'afacut la Biserica Sf. Nicolae Jignita, ca fiind Ioc public, pentru circu-latia publics. Iprejmuirea s'a facut de Epitropie cu autorisatia Pri-mariei, spre a se starpi focarul de infectiune ce se Meuse in aceacurte.

Procesul e pendinte la Judele Ocolulul I.

25). Pratt( Constantinescu core a li se plati suma do 1.400 lei cadaune causate prin stricarea unor uluci de la proprietatea d-lor dinSosoua JianuluT, Imprejmuind §i un put public.

Procesul e pendinte la Judele Ocolulul II.

Page 29: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

33

26). Anton Georgescu a fost chemat de Comung in judecata sprea se resilia contractul de inchiriere al viol ki gradinei Ospiciului co-munal Zerlendi, precum i a plati suma de lei 199,50, stricaciunilecausate locului inchiriat.

Procesul e pendinte la Jude le Ocol. II, care a respins actiuneaComunei.

27). S. Caracostea cere a i se restitui suma de lei 204, ca taxa.luata in plus la gazul introdus in oral.

Procesul e pendinte la Jude le Ocol. I, adl s'a tran§at prin tran-sactie acordandu-i-se suma de 100 lei.

28). .Hrist Caragea pretinde a i se restitui suma de lei 614,50 caretineri pe timpul cat a fost functionar al Primariei.

Procesul e pendinte la Jude le Ocol. I, care i-a respins actiuneacu apel.

29. Dim. Constantinescu cere a i se restitui suma de lei 725, caretineri pe timpul cat a fost ca functionar al Primariei.

Procesul e pendinte la Jude le Ocolulul I, care i-a respins actiuneacu apel.

30). Gh. Prunescu se plange judelui Ocolulul I ca Comuna i-ar fidaramat imprejmuirea de la proprietatea sa din Ca lea Rahovel No. 290,cerend daune 1.400 lei.

Jude le Ocolulul I, i-a respins actiunea cu drept de apel.

31). Ccipitan A. Ghifescu cere a i se restitui suma do lei 259,40costul abonamentului la apa pentru imobilul din strada 13 SeptembreNo. 30, ca. acel imobil ar fi apartinend sotiel sale.

Jude le Oco lului i-a respins actiunea.

32). St. Ionescu, cere a i se restitui suma de lei 120, care i s'aretinut pe timpul cat a fost copist la Oficiul Starei Civile.

Jude le Ocolulul I i-a respins actiunea.

33). Anton Stefan pretinde ca i s'ar fi cotropit o portiune de to-ren din imobilul ayil din calea 13 Septembre No. 191.

Jude le Ocolului III a ordonat o cercetare locala.

34). Pena Nitei Tacu, cere a i se plati lei 1.400 plus lei 500 daune,valorea unel portiuni de teren ce dice ca i s'ar fi luat din proprie-tatea sa din srada Traian.

Jude le Ocolulul V kii-a declinat competinta cu apel.

35). Gh. Niculeseu, cere a i se restitui suma de lei 247,50 ce diceca i s'ail retinut pe timpul cat a fost functionar al Comunei.

Jude le Ocol I i-a respins actiunea Cu apel.8

Page 30: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

34

36). M. B. Stefeinescu chema in judecata pe d-1 D. Marinescu §ipe Primarie ca sa-I platesca lei 1.400 daune pentru ce nu s'a pututfolosi de un chiop ce dice ce i l'ar fi inchiriat D. Marinescu.

Jude le Ocolului V a scos pe Comuna din proces.

37). Anton Georgeseu, fost chiria al gradinel spitaluluT Zer-lenti, dice cä la espirarea contractuluT i s'ar fi oprit mai multe lucrurTprecum : araci, mese, scaune §1 alte scule de gradinarie, cerend vale-rea for in suma de 1.220 lei.

Procesul e pendinte la Judele Ocolului I.

38). Mihail G. Ioneseu §i altil cer daune interese pentru cá Co-muna le-ar fi astupat o parte de la proprietatea for din strada Cri-nulul No. 39, ce de in proprietatea Comunel.

Judele Ocol. II le-a respins actiunea.

39). Th. Withing cere a se desfiinta o simigirie a d-lui I. Popo-vici de pe calea RahoveY ca inflintata contra regulamentuluT cu auto-risarea Primariei, plus 22 lei ipe fie-care di, drept daune.

Procesul e pendinte la Judele OcoluluT I.

40). Dr. N. Manoleseu, a chemat Comuna in garantie pentru a-1apera de pretentiunile d-lul V. Stanescu care cere a desfiinta nisceferestre §i calcanul cases Mute cu autorisarea PrimarieT.

Judele Ocolulul I a respins atat actiunea in apel, cat §i chemareain garantie.

41). Al. loneseu, cere a i se restitui suma de lei 250 ce dice cas'ar fi retinut pe timpul cat a fost functionar al Comunel.

Judele Ocolului I ia respins actiunea, cu apel.

42). Gh. Carona, cere a i se plati suma de lei 336,45 rest dincontractul pentru furnisarea uniformelor cameri§tilor §i dorobantilor,care i s'ar fi retinut pe motiv ca postavul din care erail fabricateacele uniforme nu corespundea cu proba.

Judele Ocolului I i-a respins actiunea, cu apel.

43). Gh. Vasiliu, a fost chemat in judecata de Primarie spre arestitui o §uba (bland) ce i s'a incredintat pe timpul cat a fost func-tionar al serviciuluT Acciselor, sail valerea el in suma de lei 300.

Procesul e pendinte la Judele Ocolului VI.

44). Nae Dumitreseu, chemat in judecata de Primarie spre a platisuma de lei 120 chiria unuT compartiment din calea Grivitel pe o ju-metate an.

Procesul e pendinte la judecatoria OcoluluT VI.

Page 31: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

35

45). H. Diir, cere a i se restitui suma de lel 1.499 ce dice ca i s'arfi perceput fail drept la gazul introdus in oral. Procesul s'a terminatprin transactie, acordandu-se 75°/0 din sumele ce a putut dovedi ca is'a perceput in plus, lasand o bonificatiune Comunel de 250/0.

46). Maria Magheru, cere daune in suma de lel 1.000 el i s'arfi asedat un pisoriu in fata easel sale din Bulevardul Elisabeta No. 50si ridicarea lul.

Jude le Ocolulul I i-a respins actiunea, cu apel.

47). Nicolae Ursu, cere suma de lei 360, valorea a trel butde cedice ca i s'ar fi luat de Primaria.

Jude le Ocolulul I i-a respins actiunea.

48). Nae Vasilescu, cere suma de lei 1.065 ce dice ca. I s'a retinutpe timpul cal a fost functionar al Primariei.

Jude le Ocolulul I i- a respins actiunea, cu apel.

49). S. G. Alexescu, cere a i se-restitui suma de lei 1.445 ce i s'arfi perceput in plus la gazul introdus in Capita la. Procesul s'a terminatprin transactie, acordandu-i-se suma de 1.416 lei.

50). Gr. N. Luis, cere ca Comuna sa-1 garanteze fata de d-1 I. Lieblich,care l'a chemat in judecata pentru afi§agiil ca ar fi un drept al gii.

Procesul e pendinte la Jude le Ocolului I.

51). C. Marinescu cu Bobule(i, Comuna a intervenit in acest procesca avend drepturi de proprietate asupra loculul in litigiu espropriatcu ocasia rectificarii Dambovitii la Ciurel.

Procesul e pendinte la Judele_Ocolului III.

52). I. Pora, cere lei 515 retineri facute pe timpul cat a functionatla Comun5.

Jude le Ocolului I a pus procesul in suspensie.

53). llie 1. Deleanu, cere a i se plati suma de lei 1.500 afi§agiulanunturilor in revista «FOia Poporului» pe anul 1899-1900.

Jude le Ocolulul I a admis actiunea in parte, iar Comuna i-a platasuma de 1.200 lei, de ore-ce s'a constatat ca in adev6r publicase anun-turile Primariei.

54). N. Macarie a fost chemat in judecata de Comuna spre a platisuma de lei 369, valorea unul loc din fata proprietatil sale din stradaIcona No. 92.

Jude le Ocolulul II l'a condamnat la plata sumel de lei 283 cu apel

Page 32: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

36

55). Dr. C. Tine cere a i se restitui suma de lei 250, retinuti petimpul cat a fost functionar al Primariei.

Jude le Ocolulul I i-a respins actiunea, cu apel.

56). Tdnase Anton, Gh. 1Viculeseu, Verona Foris. Comuna a fostintrodusa in causa de acest din urma ca i s'ar fi calcat un copil deGh. Niculae servitorul Comunei la vagonetele de gunOe, cerend 1.000lei daune.

Jude le Ocolulul IV a respins actiunea fats de Comuna, cu ape].

57). T. a Zamphirescu, cere a i se restitui lei 400, ce dice ca a depusca garantie pentru fabricarea luminarilor de stearina la fabrica sa.

Jude le Ocolulul I i-a respins actiunea cu opozitie §i apel.

58). Layosi Tizezi, in calitate de chiria§ al unui compartimentdin piata Amzel, dice ca nu i s'a permis a ocupa acel compartiment,pentru care insa nu platise chiria cerend lei 1.200 despagubire.

Jude le Ocolulul I i-a respins actiunea, cu apel.

59). Dumitru Stefdneseu, pretinde a i se restitui suma de lei '280perceputi ca taxa de accis.

Jude le Ocolului V i-a respins actiunea, cu apel.

60). Parasehiva Petrescu face actiune pentru ca. Primaria nu-i davoe a imprejmui locul din strada Traian colt cu Plantelor, ce pretindedi este al ski §i cere 1.000 lei daune.

Procesul e pendinte la Jude le Ocolului V.

61). Ittlius Stenghel cere a i se restitui una ma§ina de cusut, saila i se plati suma de 250 lei costul el §i cute §ese lei pe fie-care di cuincepere de la 21 August 1899.

Procesul e pendinte la Jude le Ocolulul I.

Procese pendinte la Tribunal

1). Udrea Gheorghe, revendica un loc din Soseaua Grozavescice dice ca i s'a luat de Comuna, cu ocasia facerel unui §ant de scur-gerea apelor din Dambovita, cerend §i 20.000 lei valorea loculul §idaune.

Procesul este pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia I.

2). Elena Corneseu se plunge Tribunalulul, ca cu ocasia aplicariilegil marginiril ora§ului, Comuna a privat-o de venitul mo§iel salenumita eFlorosca,, alipita de ora§, cauzandu-I o paguba de paste100.000 leI anual §i cere ca Primaria sa-I platesca suma de un milionlei, pentru daunele ce i s'ail cauzat. La rindul sea Comuna a facutcerere reconventionala contra numitel, cerend aceea§i suma drept des-

Page 33: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

37

pggubire pentru plus valuta ce a cdpatat terenurile sale, ce all intratacum in oral. Procesul este pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia III, de-ocamdata s'a efectuat numai o cercetare locals.

3). Al. lacobescu a chemat Comuna In judecata, cerend a fi obli-gatd sa -i pldtesca 40.000 lei, valarea unei magazil din strada Foca, cei s'ar fi darimat de Primarie, ca facutd prin contraventie In contrar egul am entulut

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia I.

4). Maior Ath. Peinutd, cere ca Comuna sd fie obligata a-I platisuma de 50.000 lei pentru diferite stricaciunI ce dice ca i s'ail facut lamosiile sale Popescil-Sabareni $i Popescii-Manuc, cu ocasia lucrarilorde sondagiuri pentru alimentarea orasuluI cu ape.

Tribunalul Ilfov, Sectia III, unde se gasesce pendinte procesul, adispus o noun cercetare locald cu martorl si experti.

Procesul este ldsat In suspensiune din causa IncetAril din viataa numitului.

5). Baron Jules de Waldberg, pretinde a i se restitui o portiunede teren in suprafata de 213,97 m. p., ce a fost expropriate de Prima-rie din imobilul din calea Plevnei, No. 18, fosta proprietate a lui Herdan,pe motivul ca nu s'a deschis strada, cum si 50.000 lei daune pentru canu s'a putut folosi de acol loc in timp de 10 ant Comuna a chematin garantie pe Ministerul de Interne, in comptul cdruia s'a facut ex-proprierea.

Procesul se judecd la Tribunalul Ilfov. Sectia I.

6). Petre V. Pdranu i altit cer a li se respecta dreptul de stk.-panire asupra locurilor din mahalaua Brostent cum $i a ridica gu-m:Mole ce se pun pe acele locuri.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia III si s'a dispuscercetare locald.

7). Societatea Notionala se plange TribunaluluI ca Comuna o im-pune la o taxa de 3.000 lel anual, pentru siStemul Tot la canal* sicere a fi condamnata sa-I percepd taxa generald de 10 lei anual, cumsi a i se restitui suma de 9.975 lei platita de la Iunie 1893, data ge-neralisaril acelui sistem.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia III.

8). Florea ion i Stefan Petrescu. Comuna a facut apel contracarp de judecata No. 1.708/98, data de Judecdtoria Ocol. III, prin carePrimdria a fost obligatd a plati numitilor o despdgubire de 1.450 lel,pentru motivul ca i s'a turburat posesiunea unui imobil din stradaCotroceni, stricandu-i-se marfurile.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia I, care admitendapelul, a respins pretentiunile numitilor.

Page 34: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

38

9). Sofia Corn4anu, Th. Cup la §i altii, revendica un imobil dinCa lea Rahovei, expropriat do Comuna de la Gu§eila.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia II.

10). C. Ctir lova a fost chemat in judecata de Cosmuna spre a ficondamnat la darimarea unor cladiri ce a facut pe locul Comunei dinstrada Romans.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia I.

11). Elena Bud4teanu cere a i se restitui suma de lei 2.010,50,ce dice ca i s'a oprit de Comund ca taxe de inregistrare la imobilulWI din strada Po lona, expropriat de Comuna.

Taxele find percepute de Stat, Comuna a chemat in garantie peMinisterul de Finance.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia I.

12). M. R. Serian, in calitate de fost antreprenor al iluminariiCapita lei cu petrol pe timpul de la 1 August 1893, pand la 1 Apri lie1896, cere a i se restitui o suma de 28.163,30 lei ce dice ca i s'a opritde Comund pentru neindeplinirea unor conditiuni din contract.

La ultima infatiore d-1 Serian a mai facut un supliment de ac-tiune pentru suma de lei 3.656 §i procesul s'a amanat din noil.

Procesul este pendinte la Tribunalul Comercial.

13). 0. Radovici, in calitate de tutore, cere a fi expropriat de unimobil din strada Dropta, No. 2, ce ar fi cadend in zona Bulevardu-lui Co ltea.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia II, §i dupa maimulte InfatiOri s'a suspendat.

14). Hristache Naum a fost chemat in judecata do Comuna, sprea fi condamnat sa predea nisce acte originale ale unui imobil expro-priat de Comuna, precum §i sa platesca daune.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov Sectia III.

15). Elena P. Marinescu, revendica un loc din Ca lea Rahovei.Tribunalul Ilfov, Sectia III, unde este pendinte procesul, a admix ocercetare locals cu martorl §i un expert, i nu s'a efectuat.

16). Nae Petrescu, se pretinde descoperitorul unnei contrabandefacuta de Dumitrescu §i Bratulescu §i cere a i se da suma de 6.000lei cuvenita ca prima, dupd lege.

Procesul e pendinte la Trib. Ilfov, Sectia I.

17). Elena I. Popescu, a cerut a fi autorisata sd repare o casadin strada Cazarmii No. 40, care find insalubra, i s'a refusat ; s'a adre-sat Tribunalului, Sectia II, spre a obtine acosta autorisatie. Papa acumprocesul nu s'a judecat.

Page 35: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

39

18). Cdpitan N. Dumitrescu, s'a adresat Justitiel, cerOnd a fl con-damnatA Primaria sa -i restituie suma de 3.658)lei, ce dice ca i s'a opritde Comund din sumele ce avea sa iea, pe timpul contractulul pentruiluminatul orasului cu petrol.

Procesul e pendinte la Tribunalul Comercial, unde s'a suspendat

19). Ion Macedon se plange Tribunalului, ca Comuna prin lucrd-rile sale pentru corectiunea Dambovitei, i-ar fi adus marl* prejuditii lamora sa ce o are pe mosia Ciurel si care function6zd prin cdderea deapa a Dambovitei, $i core a da morii apa necesard functiondrii, a i sestabili drumul ce duce direct la mOrd si a-I pldti 20.000 lei pe fiecarean, drept daune.

Comuna necauzand absolut nici un refit d-lui Macedon, '1 a chematla rindul seta in judecata si a cerut a fi condamnat la desfiintarea

facutd contra legel si plata stricaciunilor fdcute. Ambele pro-cese s'ail conexat Si se gases° pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia I,care a dispus in mod preparator o cercetare

20). I. Stiefler 0 Ecaterina Chirculescu, au fost chemati in jude-cata spre a ldsa in stapanirea Comunol locurile din str. S-tul Elefte-rie i Roselor, ce au fdcut parte din vechea mated a Dambovitei.

Procesele sunt pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia I ci a III.

21). Theohari Bocalides, arendacul mociel Cosoba si al morel dinaceeaci comuna, a fost chemat in judecata spre a fi condamnat la platasumei de 2.810,15 lei valarea stricaciunilor causate de numitul la di-gurile Dambovitei. Procesul e pendinte la Trib. Ilfov, Sectia II.

22). Comuna Dudesci", pretinde a i se da 10.000 lei, perceputi decomuna Bucuresci ca taxa de accis de la o parte din locuitoril aceleTcomuna, earl dupd noua delimitare cad in zona acelei comune, cum $ia fi obligata Comuna Bucuresci sa restrangd raza oraculul.

Procesul e pendinte la Trib. Ilfov, Sectia I; fiind lasat in suspen-sie, Comuna a cerut perimarea.

23). Rudolf Oppler, a fost chemat in judecata sa lase in proprie-tatea Comunel un loc incorporat la proprietatea sa din str. Isvorul,care loc facea parte din vechea albie a Dambovitei cum $i 2.000 leichiria locului. Numitul a fost condamnat in lipsd de Trib. Ilfov, Sectia IIsi a Mout opositie, care se va judeca in cursul anulul corent.

24). V. Ignat, a chemat Comuna in judecata, care i-a evacuat cidaramat casele din str. Mantulesa, colt cu Vintului, No. 32, spre a ficondamnata sa pldtescd suma de 58.000 lei, cheltueli facute de d-sa cidiferite daune suferite din cause ddramarli neacorddril autorisa-tiunii de a construi, plus 20.000 lei pentru fie-care an de intarcliere,

morel,

locala.

ci

Page 36: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

40

cum si 2.000 lei cheltueli. Tribunalul Ilfov, Sectia H, i-a admis in parteactiunea. Hotararea Tribunalulul s'a supus Consiliului, spre a decidede trebue sail nu sa se faca apel la Curte.

25). Al. Se. Ghica, in calitate de epitrop al Bisericei Colentina,a intentat Primariei un proces pentru revendicarea mai multor locuridin Capitals situate in drepta si stanga stradelor si r6mase din alinierisi exproprieri din culOrea de Galben si Negru, locuri ce dice d-sa caar cadea pe mosia Colentina, pe care s'a intemeiat orasul dupa coda-rile de teren facute de regretatul Domn Grigore Voda Ghica, fostulproprietar al mosiei Colentina. Un asemenea proces a fost castigat deEpitropie in posesoriil adica pentru a i se da voe sä ingradescaacele locuri.Este de observat ca Tribunalul a admis cu acosta oca-siune asemanarea, 1ntre stradele Capitalei si drumurile naturale depe mosiele particulare, aplicand un articol din legea drumurilor, carespune ca de cate on se transforms un drum natural, intr'un drum re-gulat, terenul ce r6mane din fostul drum natural, apartine proprietatiilard sä se aplice si ce-l'alt articol din aceeas lege , care dice ca tere-nul necesar noului drum se iea gratis. Comuna a platit tot-d'aunacea mai mica portiune ce a luat proprietarilor pentru alinierea stra-delor, ar fi trebuit sa nu platesca data stradele Capitalei se ase-mona cu drumurile naturale.

Dar asemenarea acesta intre drumuri naturale si strade nu ede cat aparenta. Drumurile naturale de cele mai multe on sunt lasatepe terenul aceluiasi proprietar si numal in interesul sail proprill. Dacadrumul se stramteza, sail se largesce in unele parti, ac6sta s'a pututface pentru ca nimeni nu l'a Impedicat, nefiind un interes contrar lamijloc si neaducend nits o paguba nimenui. In adever, dacti aratu-rile ce el strabate se scurteza intr'o parte se lungesc in alta asa casuprafata araturilor r6mane neschimbata. Avendu-se in vedere toteacestea, legea drumurilor a admis ca terenul ramas 11 is proprieta-tea iar cel luat nu se platesce. Exists o reciprocitate in ceea-ce privescedrumurile de la tail. La oral nu este tot asa, fiind-ca strada nu esteceva thtamplator si nesigur, ci este ceva fix de la inceput. Aliniereacare schimba o strada este o transformare a stradei nu o fixare, siapoi cand Comuna is teren prin aliniere respects dreptul de tre-cere, dreptul de vedere si dreptul de preferinta al proprietatilor limi-trofe. D-1 Ghica a cerut sa i se recunosea dreptul de posesiune pe te-renurile coprinsa intro linia caselor si trotuarele stradelor, judecatai-a recunoscut acest drept. Este de observat ca mai tote stradele pecare a reclamat d-1 Ghica terenuri, sunt decretate pe anumite largimi.Aceste largimi trebuesc aplicate pe teren. Din causa de economie sipontru ca pe unele din aceste strade circulatia era mica, s'ail pavatporfiuni." de teren pe la mijlocul stradelor inferidre ldrgimelor legale

Page 37: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

41

Aceste strade dateza unele din ele de la regulamentul organic. Candd-1 Ghica a cerut stapanlrea pang in pavagiul trotuaruldi, a Ire-cut prin umare peste limita alinierei qi a cerut locul ce apar-tinea stradel de la infiintarea el. Daca judecata a stabilit ca E-pitropia Ghica, are posesiunea acestor terenurl, a silit pe Comundsd permita contra regulamentulul sa imprejmuiascd sail sa cladOscape terenul unel strade decretate, intro pavagiul si casele puse pe linie,lasandu-le loc de 2 metri pentru servitutea de trecere acelor case §icreand strade prin sentinte judecatoresci, contraril tuturor legilor Co-munale.

Nu p6te sa r6mae in picioare asemenea hotariri, §i ele trebuesc adse sfarame in petitor, cad atuncl ar constitui in acela§ oral, din punctulde vedere al alinierilor, doll() autoritati: Autoritatea Comunala antori-tatea Casei Ghica, una in puterea legel Comunale expropriaza sa pldtesce

vinde cu dreptul de preferinta proprietarilor vecini de la care p ri-mesce valOrea terenuluT, le lumineza paveza, ¢i alta pe temeiul ho-taririlor judiciare face stradele fara largimea legala, fang sa le ilumi-neze, fdrd sd be paveze, fara sä fie obligata a le coda vecinilor, fgrgsd platOsca sail sa cheltuiascg nici un ban, ci numal sa incaseze va-16rea terenurilor vindute.

Cu acesta ocasiune publicdm $i o copie de pe testamental lulGrigore Ghica Voevod din anul 1833, din care sä se p6td vedea ce intre-buintare intelegea Domnul Grigore Ghica sd se dea mo§iei sale Co-lentina.

Multele dovecti de sentiments placute si de bine-faceri, recunoscute de toti Ortodoxil, se socotesc ca simbOle ale Santei ¢i nepriha-nitei 'Astro religiuni ; proba sunt tote cats se fac de fiecare dintrecrestini dupa puterea $i bung vointa lor, pe de o parte pentru cre-atia si infrumusetarea de bisericl, iar pe de altd parte repausul nesu-p6rat cat §i pentru multumitorea petrecere a publicului. De o asemeneadorinta si el, si not indemnandu-ne pentru realisarea acestor dou6 lu-cruri §i cu alto cuvinte potrivit dorintei 'Astro, luand de subiect mopianostrd domnescd Colentina, ce se afla in apropiere de Bucurescicare este lipitd de alta ce am cumparat de la reposatul Barba Stirbel,mai intaiti am cladit pe acesta movie casa falnica de vara, impreundcu o grading, am construit pi o alee frum6sd cu arbor'i jur inzprejurprecum helepteii, bine ingryit cu mord pe dinsul Ili in urma aminaltat in gloria Domnulul si biserica impodobitd cu splend6re pedinauntru §i pe din afara, cu cele-l'alte din prejur clgdiri $i casute,necrutand de loc cheltuelile pentru clddire $i savirsirea lor, ci depuindtot de odatd §i ostenell destule si sinul de bani ca sa le aducem instarea actuald care produce o multumire nespusd la vedere pi veseliede-a gala pi fdrd cheltuiald la toll cetdlenCi locuitorif de once clasdprin publica libera preumblare a tuturor printr'insele. Pentru per-

§i

§i§i

§i

pi

fipi

Page 38: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

42

manenta conservare §i existenta for in aceea§I stare actuale, *i pentruca dupa Incetarea nOstra din viata se nu ajunga sau din neingrijiresaii din nesocotinia urmagilor nogtri prin ruinarea for putin cate putina se pustii In total, §i a se zadarnici ostenelile §i proectele nOstre,precum mai cu soma sub vederea 'Astra de exemplu ale unor Intam-plarl triste, diferite cladirI domnesci §i publice reduse in ruine, amgasit cu cale §i drept, exceplioncind citata mogie Colentina din a 'Astratotals avere domnesca, sa o dedicam cu a 'Astra buns §i niviolabilavointa, claditului de nol sant loca§ dupd cum am cis, pentru vecinicanOstra pomenire cu hotarita conditiune §i aplicare dispositiunilor 'Astrade mai jos:

(I. Biserica sa aiba totd'auna ceruta orinduiala §i infrumusetaredupa modul bisericelor, tinendu-se in starea in care se afla acumzidita de noT, a i se procura tete trebuinciOsele, a avea tot de °data§i doT preoti cat s'ar putea capabill pentru acest serviciii sacru, dolcantareti §i un paracliser pentru care sa se Intocinesca §i un salariuanual dupa cum se cuvine fie-caruia, dupd exigerea Imprejurarii for§i In fine sa se slujesca pa fie-care di, atat sfinta leturghie cat §i or-ce alts slujba bisericesca regulat, afara numaT data vre-o data s'arivi un obstacol bine-cuvintat.

II. Casa impreund cu greidina, helegteul, mora f i tale in genere segeisesc pe mogie, sa fie ingryite feirei intrerupere f i sa fie reparate dinvreme dupci trebuin(ele ivite, spre a reMcZnea acestea tote la vre-untimp in integritatea lor, gi in starea in care ,ci acum se afid.

(III. Dad (feresca Domnul) sail de cutremur, sail de veri o altsnenorocire, sail noevitabila Intamplare s'ar strica vre-una din acestecladiri, adica sail biserica, sau casa, sail ele§teul s'ar vatama, ss serecladesca atunci din noil, aceste tote §i fail Intardiere sa se aducain starea for primitivd, cu cheltueli din venitul anual al mo§iei, caredupe a for Infiinta indestulatore sunt §i vor fi pentru tot-d'a-una su-ficiente, ca din aceste veniturT sa se Intampine verT -ce probabila re-paratie totals, qi sa nu lipsesca nimic din cele cate Rol am cladit §iam inffintat dupa cum se dice, pentru vecinica nOstra pomenire, §i cpu-blica preumblare gi multumire a tuturor locuitorilor din Bucuresd.,de o camdata pentru punerea la cale a dispositiunilor nOstre, numimEpitrop pe iubitul nostru flu Beizadea Grigore, avend mai multa con-vinctiune in caracterul sell pentru maniera conduitel sale, indatorindu-1Insa a nu se abate de loc din sinul dispositiunilor nOstre, ci a le phi§i a le urma Intocmai, luand in primirea sa §i tote actele mo§ieI Im-preuna cu harta, sä ingrijosca pa langa altele cu exactitate, §i pentruInaltarea totals a cladirilor ce dupd Imprejurari contrariT s'ar strica,sa se procure pentru inlesnirea *i imediata intampinare din veniturileanuale ale mo§iel, pe fie care an, banil trebuincio0 dupd parerea sa§i dupa analogia veniturilor pi prin urmare de prisosul acestora sase bucure dinsul pentru ostenola sa. Cand insa in contra operatiei

Page 39: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

43

s'ar ivi o ast-fel de ruinare sail' catastrofa la cladire in cat prin sin-gura sa prevedere §i venitul mosiei ar ajunge cu vreme peste putintala directa recladire totall §i infiintarea cladirilor in primitive for stare,atunci e trebuintl spre a face cuvenita economie spre intampinareadefinitiva a cheltuelilor pentru totala recladire si din veniturile pos-teriOre, sail ale unul an, sail ale mai multor dupe mlsura imprejurarilsi trebuinta ce s'ar ivi.

(Cu chipul acesta urmand fare veri-ce abatere el rl3mae pe catva trai Epitrop ; iar dupd morte sa sä mo§tenesca acea*I Epitropiecel mai destoinici din urmasil set sail data va r6manea far/ copil senumescd din nepotii sli sail din rudele tale mai de apr6pe pe verl-cine ar gasi cu cale ca mai capabil si mai onest si prin urmare satr6ca Epitropia prin alegere, cAtre succesoril s/i cu aceeasi de maisus a 'Astra conditiune i indatorire a for spre a se 'Astra din nemin nem neclintit scopul darulul nostru, flra a se calca dispositiunilepuse in lucrare.

Pentru singura si solida isbutire a acestora, suprimam pe acestEpitrop si pe toti Epitropil nostri pe rand unul dupe altul sub ins-pectiunea si ingrijirea prea Sfintilor Mitropoliti aT EparchieT dupdtimp, pe care ii solicitam a subveghia far/ preurmare si a concurade bund voe la acesta lucrare ca unul ce privesce mai mull folosulpublic de cdt cel partial si personal, §i cand din intamplare, sail nu-mitul intaiii Epitrop, flu al nostru, sail in urma sa «cei ce se vorpune si numi de Epitropi unul dupe altul s'ar dovedi ca calcatori aTsensurilor si lucrarilor dispositiunilor n6stre, atunci Mitropolitii ca Eforisa zoresca in realitate cu cuvenita maniera pe cel care ail ()sit dinlimitele bunel cuviinte §i pe calatori ca se face si far/ voia for celece dupe neaperata for datorie trebuia de bung -voe sa face, si cu uncuvint Mitropolitii sa fie cu prevederea pentru tot-d'auna asupra colorce se ating de integritatea si reala oxecutare a dispositiunilor n6stre .

In fine, in privinta acesta, cerem de la on -ce autoritate localscivil/ atentiunea si ajutorul prin oprirea veri-carer urmAri contrarieivita sail de veri un boer sail de veri un cetaten de rind care s'arintreprinde sail s'ar incerca ca sä turbure si sa vatame acest sistemce Mullin cu jertfa din propria nostra avere, bland in vedere cl acelco ar produce la acesta lucrare, veri-o influents sail atingere in contrasi paguba, sä inculpa a da cuvint si catre Dumnecleii judecatorul eeldrept. Cate acela, spre definitiva aratare a vointei si hotarirel n6stres'a facut acest al nostru Domnesc inscris coprindendu-se prin semna-tura si sigilul nostru care s'a scris si in condica Santei Mitropolii

In anul mantuirei 1833, Grigore al Ungro-Vlahiei, sub adevereza(ss) Grigore Ghica Voivod.

(L. S.

Page 40: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

44

26). N. G. Siefcineseu, curatorul interdisului Craciunescu, revendicaun loc din strada Clementei.

Procesul astadi suspendat.

27). Ministerul Domeniilor, revendica trel corpuri de cladiri dinstrada Sperantel, espropriate de Comuna in interesul prelungiril bule-vardului Carol.

Comuna a chemat la rindul sail in garantie pe espropriati si pro-cesul se judeca de Tribunal, Sectia III §i s'a dispus o cercetare locald.

28). I. N. Nieoleseu, curatorul intercjisului Burky, slice el cu ocasianivelarei trotuarulul soselel Bonaparte s'a ridicat nivelul acelei soselecu 0.80 m. p, asa ca i s'a depreciat valorea imobiluluI ce are pe aceastrada, darimandu-se in acelaetimp Disc() uluci §i cere 8.000 lei daune-

Tribunalul Ilfov, Sectia II, a numit o cercetare locald, care nus'a efectuat.

29). G. Ste fdneseu, a chemat in judecata pe d -niI A. Bolintinenusi Elias Marcus, can in calitate de antrepenori aT Comunei ail Mout uncanal pe strada Labirint §i n'aii ingrijit sd asede nOptea un felinar,acolo pe uncle se sapase pentru canal. Numitul venind nOptea cu tra-sura a fost resturnat, cauzandu-i-se mai multe leziuni, pentru acastase plinge Tribunalului, cerand despagubire de 1000 lei, atat de lanumiti cat si de la Comuna.

Tribunalul, Sectia, I a scos din causa pe Comuna.

30). Me Petrescu, Rind somat sd evacueze mai multe imobile ceare in Capitala ca insalubre, s'a plans Tribunalului ca pe nedrept ise face evacuarea §i cere lei 200.000 daune.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia I.

31). C. Ccirlova se pretinde proprietar al unul loc din fata pro-prietatei sale din Bulevardul Coltea 'Ana in strada Romand, espropriatde Comuna pe care '1 vinduse la licitatie d-1 A. Mavrake.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia I.

32). Soezetatea de Stearind, in calitate de creditor al d-lui B. B.Veinberg, a cerut a se face poprire in mana Primariei pe suma delei 22.760,77 ce numitul ar fi avend a lua de la Comuna.

Tribunalul Comercial caruia s'a dovedit di nu avem a plati nimicd-luI Veinberg, a respins actiunea, dar Societatea a facut opozitie siacs procesul e pendinte.

33). D. Pcirdianu, se plange Tribunalului, ca i s'ar fi adus strica-ciuni la imobilul sail din oseua Basarab No. 124, prin sapaturile facutecu ocasia pavarii acelei sosele si cere daune.

Procesul e pendinte la Tribunalul Sectia II, l.a respins actiunea

Page 41: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

45

34). Oh. Popescu, core a-I plati *suma de lei 250,000, atat val6realocului din strada Decebal §i Bratianu, ce dice ea i s'a luat de Co-muna cu ocasia alinierei acelor strade, cat i pentru darimarea con-structiei ce avea in acele strade, pentru care (Muse declaratia inscrisa,ca o va darama, de ore-ce ameninta siguranta publics.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia II.

35). Chr. Naum, cere a i se permite 06 repare un imobil din stradaS-ftil Apostoli, supus retragerei.

Procesul e inaintea Tribunalului, Sectia III.

36). T. Ulrich, core a i so restitui suma de lei 30.000 ce dice Cai s'ai1 perceput de Comuna pe nedrept la gazul introdus in Capitals.

Procesul e la Tribunalul Ilfov, Sectia I.

37). Fr. Regnault cere ca Comuna sä fie obligata a-i vinde d-saleterenul Comunel ramas din vechea albie a Dambovitei in partea dela Sf. Elefterie.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia I, undo s'a suspendatdin causa decedarii lui.

38). Fra(ii" Stroescu se pretind proprietari pe un teren din str.Sf. Maria, espropriat de Comund de la d-1 Nicolae H. Busuioc, carea fost chemat in garantie de Comund.

Procesul se judeca de Tribunal, Sectia III.

39). D. Putureanu, in calitate de chiria al unui loc din plataBibescu-Voda, dice ca a construit mai multe gherete, in care ili apro-visionase mai multe diferite marfuri, i 6menil Primariei le-ar fi dä-rimat, aruncandu-i marfa pe strada, pentru acesta cere o despagubirede 40.000 lei.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia III:

40). Pciun Stanciu, cere suma de lei 6.500, valOrea unui loc dinsuburbia Isvoru-Noil, ce dice el s'a incorporat la Cimitirul din acealocalitate.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia III.

41). M. Ccimpeanu, cere a-1 restitui suma de lei 7.000 incasata penedrept la gazul introdus in oral.

Procesul se judeca la Tribunalul Ilfov, Sectia I.

42). M. Economu, cere a i se restitui taxele percepute la mate-riile prime ce intrebuinteza la fabricatele sale de paste fain6se, cabombone, fructe zaharate, rahat, halva etc, de 6re ce nu i se scadela expedierea acestor produse.

Procesul e inaintea Tribunalului Ilfov, Sectia II.

Page 42: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

46

43). Estera Sarkosi, pretinde ca locul din fats proprietatei saledin strada MelodieT, rail s'a vindut d-lui Stanescu $i ca trebuia sa ise vincla d-sale, cerend ca sa se anuleze actul de vindare si se i sedea d-sale locul.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia I.

44). Solomon Blank, core a i se restitui suma de lei 35.000, carail perceputa la eantitatea de fan, oyez si orz, ce a introdus in de-positul de furaj al armatel de la 1 Apri lie 1896, si pane la 1 Maiii1898, pe motivul ca depositul de furaj este in afara de oral.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia II.

45). V. Stasek pretinde a i se da autorisatie sä construiasca laimobilul sett din strada Isvor No. 31, care e supus espropierel.

Procesul e inaintea TribunaluluI Ilfov, Sectia I, i-s'a respins cererea.

46). G. A. Barozzi in calitate de executor testamentar al defunc-tel Anastasia G. Barozzi a fost chemat in judecata spre a plati Co-muneT suma de lei 10.000, lasata de decedata prin testamentul soilautentificat de Trib. Ilfov. Sectia de notariat, la No. 8.060/95.

Procesul e pendinte la Trib. Ilfov, Sect la III.

47. Vasile Peligrad, cere ca Comuna sä fie obligata a esecutaplanul de aliniere al stradel Trifol si se-I platesca lel 4.000 daune pentrustricaciunile ce dice ea i s'ail cauzat la imobilul sea din acea stradacu ocasia depunerel unei marl cantitati de gunoitt pe acea strada.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia I.

48). I. Tend ler a Mut apel la Tribunal contra earth de judecataa JudeluT Ocol. I, prin care i se respinge cererea do a i se plati lei420, ce dice ca-I depusese ca garantie la licitarea unui loc de langaseela Tabacari.

49). Zoe V. Mirescu, core a se anula formele de espropiere facuteasupra unui imobil din Strada Fracmazon No. 47, ca mostenitere re-zervatara asupra unei parti din acel imobil.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia II.

50). Aticolae Dumitrescu, core a i se plati suma de lei 5.000, cea depus In minus, drept pret al esproprierel imobilulul sail din stradaClopotarii-Noi No. 17, depunendu-se numai suma de lei 16.500, cats'a acordat de juril

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia II.

51). Societatea de Arme reclama de la Comuna tot terenul de

Page 43: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

47

la Filaret plus 100.000 lei in basa unui act de transactie incheiat inanul 1883. Comuna a introdus o cerere reconventionala.

Procesul e inaintea intaiei instance, acum s'a cerut perimare.

52). Christache C. Naum cere a i se restitui suma de lei 2.800ce s'a oprit ca taxa de inregistrare din esproprierea unul imobil dinstrada Mihai Voda.

Procesul e lasat in suspensie la Tribunalul Ilfov, Sectia III.

53). Elena Cornescu a fost chemata in judecata spre a lase un iondin Strada Politiei, pe care '1 a incorporat la proprietatea sa §i careloc a Mout parte din vechea matca a Dambovitei.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov Sectia I.

54). Elena Eftimiu, Maria Teodorescu, Caliopi Bran z ii ?i aim:,cer plata sumei de 30.000 lei valorea unui loc de la Pisc luat de Co-muna pentru Ministerul de Resboiti.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia III.

55). Dr. Ulvineanu ?i fu ail fost chemati in judecata spre a ficondamnati sa recunosca §i O. esecute actul autentificat la No. 5.803/95,cum §i la plata sumei de 6.000 lei daune.

Procesul e pendinte la Trib. Ilfov, Sectia I.

56). A. Lindenberg. E. Lesel facend o poprire d-lor Fratelli Borghi§i Duca Carlo, antreprenori la Primarie, pentru suma de lei 10.000 pecare numitii o cedase cu act in regula d-lui A. Lindenberg.

Procesul se judeca la Tribunalul Ilfov, Sectia Comerciala.

57). Gr. Heliadi core ca Comuna sa fie obligata a plati sumade 15.000 lei valOrea unor materials provenite din darimarea unorcase vechi ce ameninta caderea pe calea Rahovei §i pentru care nu-mitul a fost somat sa le ridice.

Procesul e lasat in suspensie la Tribunalul Ilfov, Sectia I.

58). Th. Radivon in procesul ce i s'a intentat de inginerul I. Zlatcuantreprenor al constructiel imobilului d-lui I. Paraschivescu de pe Bu-levardul Elisabeta No. 11, ca i s'ar fi deteriorat imobilul ce a construitdin causa ca d-1 Radivon construesce un alt imobil alaturi §1 nu aluat masurile prescrise de sciinta a-1 garanta casa sa de on -ce deteriorariPentru acesta d-1 Radivon a gasit de cuviinta a chema pe Comuna ingarantie ca in casul cand dinsul va fi condamnat, sa fie in acela§ limpPrimaria condamnata la acelea§i despagubiri, ca una ce era datore asupraveghea cladirea d-lui Paraschivescu.

Procesul s'a Wet in suspensie la Tribunalul Ilfov, Sectia ComercialA

Page 44: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

48

59). Al. P. Brdescu, cere a i se plati valorea unor obligatiuni aleimprumutului din anul 1869, tote exigibile, fiind esite la sorti, iar unadin ale cu No. 006, seria 6.522 cu un premiti de 25.000 lei, Primariarefuzand a le plati sub cuvint ca aunt prescrise.

Procesul e pendinte la Trib. Ilfov, Sectia I.

60). P. C. Sera fem ca proprietar pe calea Mosilor, glee ca aveadreptul de esire vi vedere pe stradela Noptii la spatele imobilelor,care stradela s'a desfiintat vi ca locul aceleT stradele i se cuveniad-sale, iar Comuna l'a vindut la licitatie publicd nesocotind drepturilesale, pentru acesta a chemat Comuna in judecata cerend a fi condam-nata sa-T platesca lei 20.000 pagubele ce i s'ail cauzat prin vimjarealocului.

Procesul e pendinte la Trib. Ilfov, Sectia I.

61). Ecaterina ?erbeinescu fiind expropriate de un imobil de pestrada Gabroveni, in interes de aliniere vi dupe ce tote formele ailfost indeplinite, iar indemnisatia acordata de juriii, consemnata, a facutactiune principals cerend anularea ordonantel de expropriere.

Procesul 8 pendinte la Trib. Ilfov, Sectia III; dupe mai multe a-manari, e Mat in suspensie.

62). Elena N. lonescu, se pretinde coproprietara intr'un imobildin strada Franzelari, din care Comuna a luat o mica portiune de terenpentru alinierea stradeT, de la proprietarul aparent Niculae Bucur;fata de acest proses, pretul cuvenit s'a consemnat pand la resolvareaprocesuluT, care e pendinte la Trib. Ilfov, Sectia III.

63). Paulina Capeleanu revendica un loc din strada Aurora, pecare l'a espropriat Comuna pentru corectiunea Dambovitel, Inca dinanul 1880.

Procesul e pendinte la Trib. Ilfov Sectia I.

64). Blanc pi Plepoianu cer hotarnicia mosiei Taica vecina cuBucuresci, cum ca Comuna nu posedd locuri vecine cu acea movie, nuse opune in nimic hotarniciei, care reran° a se verifica la comuni-carea cartil de hotarnicie in ce privesce drumurile vi stradele publice.

65). Vasile Ionescu, St. lonescu vi altil revendica un loc din B-dulFerdinand, espropriat de Comuna de la Stefan Ionescu. Comma larindul soil, a chemat in garantie pe vindatorul, St. Ionescu.

Procesele aunt pendinte la Trib. Ilfov, Sectia III vi ii s'a respinsactiunea cu apel pe care nu l'ati facut.

66). Ministerul Domeniilor, cere suma de 150.000 lei valOrea unuT

Page 45: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

49

imobil din fosta strada Rafael, espropriat de Comuna cu ocasia pre-lungirii Bulevardului Carol.

Procesul e pendinte la Trib. Ilfov, Sectia III.

67). Mihail Zamfirescu revendica un loc de la Filaret, ca pro-prietate a autorilor set

Procesul e pendinte la Trib. llfov, Sectia II.

68). H. Schapira se pretinde proprietar al unul loc din stradaBradului §i in acesta calitate cere a i se permite sä cladesca pe acel loc.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia II.

69). N. Vasilescu cere a i se restitui suma de 12.000 lei ce diceca i s'ar fi perceput pe nedrept la gazul introdus in Capita la.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia III.

70). Carolina Witing cere a i se da terenul de pe Bulevardul Coltea,asa cum '1 a cumperat la licitatio, in suprafata de 457,30 m. p., precumi titlul de proprietate, care nu s'a putut da Inca, pentru ca locul vin-

dut are o mai mare suprafata care nu se pate coda.Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia III.

71). Maria Bo lona? fi Cdpitan Vasilescu. Comuna a facut cererede interventie in procesul numitilor, spre a i se garanta de d-1 F. Reg-nault terenul din strada Costache Negri pe care s'a deschis aceastrada §i care se pretinde a fi proprietatea d-lui Vasilescu.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia III.

72). L I. Machedon in procesul ce i s'a intentat de Stat, cheamape Comund in garantie, pentru a i se garanta un teren ce dice ca acumparat de la Comund pe soseua Grozavesci.

Procesul e pendinte la Tribunulul Ilfov, Sectia III.

73). Dr. Severeanu, avend inchiriat Comunei imobilul din stradaBatiste No. 8, core a i se plati lei 5.750 chiria pe 6 luni pentru cai-ar fi lasat imobilul in stare presta, asa ca nu a putut fi inchiriat.

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia II.

74). Societatea fun(ionarilor publici fiind chemata In judecatade d-1 I. Delescu cA reil i s'a anulat biletul No. 500.000 al loteriei func-tionarilor publici, cere sä fie condamnata ai pled suma de 50.000 leica§tigul principal de la care dice ca a fost privat prin faptul anulariTacelui bilet

Procesul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia I.

75). Elena Constantinescu pi allii, cer a li se plati suma de lei50.000 venitul unui loc de pe soseua Kiselef §i Jianu pe timp de 20ani, cat timp a fost ocupat de Comuna mai inainte de a fl cumperat

4

Page 46: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

tO

t'rocesul e pendinte la Tribunalul llfov, Sectia I §i i sa respinscererea cu apel.

76). Al. Georgescu a facut apel la Tribunal contra cartii de ju-decath, prin care i se respinge actiunea facuta contra Comunei, princare cerea a i se restitui suma de 1.000 lei retineri facute pe timpulcat a fost functionar al Comunei.

Tribunalul Ilfov, Sectia I, i-a respins apelul, cu recurs.

77). B. Pisone a Mout apel la Tribunal cotra cartii de judecataprin care i se respinge pretentiunile ridicate contra Comunei cä i-arfi desfiintat nisce uluci nereglementare de la proprietatea sa din caleaPlevnei No. 218.

Tribunalul Ilfov, Sectia III, i-a respins apelul, cu recurs.

78). Ion .Stan a facut recurs contra cartii de judecata prin carei se respinge actiunea cu care cerea a i se restitui 50 lei ce dice cai s'ar fi oprit pe cand era guard comunal.

Tribunalul i-a respins recursul.

79). Vasile Zdrafcu a fost chemat in judecata de Comuna sprea fi obligat sa restitue Casei Comunale suma de lei 7.000, valorea unuiloc din strada Gradina cu cat

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia III.

80). G. A. Cociu pretinde a i se da autorisatie sä cladesca pelocul sOil din strada Berzei, pe care se afia proectat prelungirea uneistrade saa a fi expropiat, iar contrariii sä-i platesca 80.000 lei daune,plus 500 lei pe fie-care di de intardiere.

Tribunalul Ilfov, Sectia I, a admis in parte actiunea, acordandu-I4,000 lei daune, cu apel.

81). Conrad Scheller a fost expropriat de un imobil din stradaSchitu Magurenu, colt cu strada $tirbey-Vodg cu suma de 75.000 leiindemnisatia dice ca s'a platit mai tardiu dupa ce imobilul fusese luatin posesiune; pentru acest fapt, care ca Comuna sa -i mai plat6scd sumade 8.000 lei ca procente la capitalul intardiat.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia II.

82). Maria Pr. Atanasiu se pretinde proprietary asupra unui locde la S-tu Elefterie, care s'a expropriat de Comuna in interesul pre-lungiril Bulevardului, de la d-1 Hristescu §i Georgescu.

Comuna a dispus consemnarea sumelor, pan/ cand numitii '§i vordisputa dreptul de proprietate.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia II.

83). B. Em, Bratianu, pretinde di canalul de pe calea Grivitel,

Page 47: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

ti

in urma unel ploi torentiale, s'ar fi rupt, gasind descArcare apeie inpivnita pravAliei sale din acea stradA, inundandu-i-se §i stricandu-i-sein Arfurile ce le avea depositate in acea pimnita, pentru care cere ai se acorda o despagubire de 12.000 lei.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia I.

84). D. Alpern, chiria§ul Manutantei de la Colentina, se plange canu a putut a se folosi de lucrul inchiriat ca nefiind in stare a functionacer8nd a i-se acorda o despagubire de 150.000 lei.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia III.

85). Elena Racovigi cere a fi autorisata a cladi pe locul WI dinstrada Lupu, colt cu strada Antim, ce este supus exproprierei, plus lei8.000 daune.

Tribunalul i-a respins cererea, cu apel.

86). Corneliii Dumitrescu se pretinde fill legitim al defunctuluiAnton Dumitrescu, care a vindut Comunei un imobil din strada Caroli care cere ca pretul sa nu se platesca fratilor numitului defunct, cu-

venindu-i-se d-sale.Procesul a luat mai multe amanAri, mai in urma s'a intervenit

o transactie intro top mo§tenitorii.

87). Ni fei Constantinescu. Comuna a atacat cu apel cartea de ju-decata prin care i se acordase numitului suma de lei 950 ca des*gubiri pentru nisce pretinse stricaciuni, ce dice di i-ar fi fAcut caii Co-munei, gradinilor sale de zarzavaturi din strada Viilor.

Tribunalul admitend in parte apelul Comunei, a redus despAgubirile la suma de 200 lei.

88). B. Sachter. Idem suma 450 lei retinuti din causa ca nu a pre-dat materiale cum era dator a le preda (carbuni §i alts materiale ne-cesare luminei electrice).

Tribunalul a admis apelul Primarier, respingend pretentiunilenumitului.

89). Nicolae lOn chiama in judecatA pe Comuna §i pe Epitropiabisericei Brosceni, tinend la revendicarea unui loc de langa acea bi-serica, ca fiind proprietatea sa.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia II.

90). Lia D. Georgeseu cere a i se plati suma de 60.000 lei daunepentru motivul ca nu i s'a permis sa repare imobilul seu din stradaCazarmel No. 48, supus retragerii.

Tribunalul Ilfov Sectia I, i-a respins cererea, cu opozitie.91). Moptenitorii Petre Mihail. Defunctul P. Mihail prin testa-

Page 48: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

52

mentul s6ii din anul 1886, lase o parte din averea sa in stop de bine-facere; sa se cladesca o biserica §i sä se infiinteze §cOle, etc.

Mo§tenitorii de sange cer anularea testamentulul, iar Comuna re-presentand asistenta publica a cerut §i obtinut inscriptia ipotecara, in-tervenind tili in proce3, care e pendinte la Tribunal, Sectia I.

92). .D. Alpern incetand exploatarea fabricei de paine de la Cotro-ceni, a fost chemat in judecata de Comuna, spre a fi obligat la platachirieT pe tot timpul inchirierel, plus 40.000 lei stricaciunile causatefabricei.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia II.

93). Fani Borenslein core daune 5.000 lei plus 200 lei pe fie-caredi de intardiere, pentru ca a fost impedicat de a construi pe loculOil din strada Lucaci, care se afla supus retrageril.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia II.

94). S. IIaiberg, prin nivelarea stradel Aurorel, dice ca i s'ar fidat scurgerea apelor provenite din ploi in curtea caselor sale ce leare pe acea strada colt cu uliciOra Virginia, inundandu-se casa §icontractand igrasie, aqa ca nu se mai pot° folosi de ele, a cerut a senivela uliciOra Virginia i a i se plati 20.000 lei daune.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia II.

95). Zoe Banu §i altil cer a li se recunosce dreptul de proprie-tate asupra a done locurT cumperate de Gh. Calomfirescu la cimitirulBellu, pentru decedatul Iirlatenu.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia II.

96). a Petrazoli, ca antreprenor al wdarel nisipulul la filtrelede la Arcuda, i s'a retinut din situatiunile de plata suma de lei 4.226pentru ca lucrarea nu era facuta in conformitate cu conditiunile con -tractulul de intreprindere. Pentru acest fapt chiama pe Comuna in ju-decata, cerend a i se restitui acesta suma plus lei 2.000 daune.

Procesul a pendinte la Tribunalul Comercial.

97). V. Plepoianu se plange ca Primaria i-ar fi desfiintat ulucile§i §anturile de la proprietatea sa din qoseua Filantropiel, cerend a fiautorizat sa reface ulucile §i sa i se acorde daune 2.000 lei.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia III §i s'a dispus eonexareacu procesul deschis de Comuna ca a facut aceste uluci fare autorizatie§i contra regulamentulul.

98). Mendel Granberg, cere a i se restitui suma de lei 7.767, cataxe percepute in plus la gazul introdus in Capitala.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia III §i s'a lasat in sus-pensie de reclamant.

Page 49: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

53

99). L. Bonnet, representantul Companiel Generale de conductede apa din Liege, a deschis opt procese Comunel, cerend a i se platisuma de lei 61.241, pentru diferite lucrarT $i garantii ce se cuvinea i se restitui in urma executarii lucrarilor.

Parte din procese s'ail judecat difinitiv, parte sunt pendinte laTrib., Sect. Comerciala.

100). Al. Calimachi a fost chemat in judecata sä desfiinteze orota de gradinarie si un baraj facut din pilott si scanduri pe Vitalargimea albieT Dambovita, la mosia sa BrezOia.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia II.

101). Ceipitan N. Durnitrescu cere a i se restitui suma de lei 8.48450/00, ce dice ca i s'a retinut la gazul introdus in Capita la, pe timpulcat a fost antreprenor al iluminatuluT Capita lei cu gaz petroleil.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia Comerciala.

102). Ionifei Achim, a intentat actiune Directiunii C. F. R. princare cere O. fie obligata a-I plati 1.700 lei, valorea uneT carute si trotcat ce dice ca i-a omorit un tren ce venea pe linia Intrepositelor PH-marieT, precum si 55.5001e1 daune din causa ca a remas infirm, fiind$i dinsul calcat de tren. Directia C. F. R. a chemat in garantie peComuna, spre a se apera in acest proces, sustinend ca din culpa o-menilor Primariei s'a intimplat acest accident.

103). Nild G. Georgescu, cere a i se rocunOsce dreptul de pro-prietate asupra unei portiunt de teren din fata proprietatii sale dincalea Calarasilor No. 3t1, pe care '1 a cumperat fortat de la Primarie,cerend a i se restitui si suma platita de lei 1.729,20.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia III.

104). George Bristu, revendica un loc din desfundata strada Luptepe care Comuna l'a vindut diferitilor proprietarT spre a 03§i la aliniere,conform planuluT. .

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia II.

105). N. Mirodotescu, avend un magasin de beuturi spirtOse pesoseua Mihai-Bravul, care apartine de Comuna Bucuresci, margina§cu Comuna Dudesci-Cioplea, refusa de a plati taxele de accis la marface introducea in mart cantitati in stabilimentul seil. Cu ocazia venirilComisiel Interimare, fiind delegat d-1 Consilier Ciocanelli cu inspecta-rea serviciilor exteribre, a Mut o inspectie constatand marfurile ceare in magasinul sett d-1 Mirodotescu. Acosta in loc de a se sup unela plata taxes de accis, a deschis actiune, atat contra d-lui Ciocanellicat §i contra Primariel, cerend daune din faptul ce alega, ea ar fi fostimpedicat in executarea comerciulul sou.

Page 50: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

54

Procesul e pendinte la Trib. Sectia II, care a ordonat o exper-tisa din care sa se constate data carciuma lui Mirodotescu este inora§ sail afara din oral, depindend de Comuna Dudesci; acesta ex-pertiza s'a faeut fi dupa dinsa resulta ca carciuma lui Mirodotescucade in ora§. S'a mai ascultat de Tribunal martorii asupra daunelor§i procesul este ajurnat pentru diva de 23 Ianuarie spre a se pleda.

106). Eeaterina Grigorescu, revendica un imobil din strada Udri-cani No. 8, expropriat de Comuna de la d-1 Bernard Susman. Comunala rindul soil, a chemat in garantie pe B. Susman, spre a-i garantaimobilul vindut.

Procesul e pendinte la Trib., Sectia III.

107). C. M. Darzeanu 0.i sofia sa Florica ail fost expropriati de unloc din strada Grozavesei No. 1, pentru trebuinta adancirii Dambovitei;pe loc find luatti o inscriptie ipotecara pentru suma de lei 2.613,60/00lei, spre asigurarea minorilor Ianeu Stan, banii s'ail consemnat i inurma dupa cererea jud. Ocolului III, s'a trimis recipisa acelei jude-catorii. Acum Darzeanu cere a i-se da ace ti bani ca r6i1 popriti, ne-fiind acea ipoteca pe locul sett

Comuna a chemat in garantie pe d-1 Sterie Gheorghiu, tutoreleacelor minors, spre a fi obligat conform art. 1.092 c. c., sa restitue sumacand se va putea constata ca ipoteca nu greva locul expropriat.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia III.

108). Colonel Friboyanu, a fost chemat in judecata de Comundspre a fi obligat sa platesca suma de lei 850 cu dobinda §i cheltueli,val6rea unei portiuni de teren de 34 m. p., incorporat la proprietatea.sa din strada Sf. Constantin No. 25.

109). N. Durnitrescu cere a i se plati suma de lei 40.000, dreptdaune pentru eä in diva de 14 Maiii 1898, mergend de dimineta pe so-gala Kiselef langa hypodrom, se afla luerand fall nits un semn deoprire ma§ina de a§edat piatra, i s'a speriat caii, i-a rupt trasura §isus numitului i s'a rupt un picior.

Procesul e pendinte la Trib., Sectia I.

110). I. Constantineseu, admitendu-i-se de judele Ocolului I con-testatia la executarea unei cart"' de judecata prin care era condamnatla plata sumei de lei 1.031, ca taxa de constructie, Comuna a Moutapel, care e pendinte la Trib. Sectia II.

111). Dr. Turbure, cere a i se restitui suma de lei 2.174, retinutipe timpul cat a fost medic comunal.

Procesul e pendinte la Trib., Sectia III.

Page 51: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

55

412). Chira M. Bei duleseu a fost expropriate de un imobil din stradaPopa-Tatu ; indemnisatia in suma de 61.000 let acordata de juriil a fostplatita in mal multe rinduri $i mai tarditi pentru acest fapt a chematpe Comuna in judecata, cerand a i se plati 10.000 lei daune $i procente

Tribunalul, Sectia III, i-a admis in parte actiunea acordandu-I4.000 lei, cu apel.

113). Colonel Priboyanu, vedendu-se chemat in judecata de Co-muna pentru cotropirea unui teren remas din modificarea stradei Pro-gresul, s'a credut in drept a face actiune cerend 25.000 lei daune cai s'ar fi depreciat imobilul prin modificarea stradil si prin neautori-zare de a cladi pe terenul ce era supus retragerii.

Procesul e pendinte la Trib., Sectia II.

114). SW( Arsenescu, in procesul ce li s'a intentat de ElefterieBobocescu, prin care revendica o portiune de teren din imobilul nu-mitilor de pe Bulevardul Carol No. 82, pe care '1 a cumperat de la Co-mund, a chemat Comuna in garantie.

Procesul e pendinte la Trib., Sectia I.

115). N. Petrescu. Comuna a atacat cu recurs cartea de judecataprin care i se admitea actiunea, obligandu-se Comuna a-i plati sumade lei 50 ce i s'ail retinut conform legit pensiunilor, la intrarea sa Infunctiune de copist la judecatoria Ocolului IV.

Procesul e pendinte la Tribunal. Sectia I.

116). S. Sehukerle, intemeiat pe o decisiune a Consiliului Comunaldin 25 Fevruarie 1898, prin care se declara de utilitate publics Introalto proprietati si imobilul numitului din strada Berzei, a cerut singurTrib. Sectia II, pronuntarea esproprierii si trimiterea afacerii inainteaarbitrilor, pentru a fixa indemnisatiunea. De o cam data procesul seafla suspend at.

117). Statul, Ministerul Domeniilor, 'revendica nisce terenuri dinstrada Melodiei, espropriate pentru B-dul Carol, Comuna la rindulseil va chema in garantie pe espropriati.

Procesul e pendinte la Trib., Sectia III.

118). Al. Ioneseu, cere a i se acorda 30.000 lei daune pentru cs inanul 1898 a fost obligat a construi pe alinierea ce i s'a fixat pe stradaBaba-Dochia, care dice ca nici pans acum nu s'a esecutat, lasandu-seo uliciora de 1,20 m. intro linia de constructie si casa vecina, lipsindu -1ast-fel imobilului aer si lumina, asa ca nu se 'Ate folosi de acele case.

Procesul e pendinte la Trib., Sectia III.

119). Capitan Fotescu, cere a i se plat), suma de 90.000 let valOrea

Page 52: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

56

until teren din Ca lea Grivitei, ce dice ca s'ar fi luat din proprietateasa din acea strada, intrebuintandu-se la formarea unui pare public.

Procesul e pendinte la Tribunal, Sectia II.

120). Alexandrina Pantelimonescu, proprietara unui imobil dinstrada Rudolf, colt ea strada Tomnei, se plange ca i s'ar fi luat o partedin terenul proprietatil sale, pentru alinirea stradii, ridicandu-se trotu-arul $i inundandu-i-se casa; cere a fi espropriata, sail a i se plati va-lOrea terenului luat si a stricaciunilor causate, in suma de 30.000 lei.

Pocesul e pendinte la Tribunal, Sectia III.

124). Societatea de Construcgi, face apel contra cartel de judecataa Judelui Oco lului I Bucuresci, prin care a fost condamnata la platasumei de 1.500 lei.

Procesul e pendinte la Trib. Ilfov, Sectia Comerciala.

122). Tdnase Nicolae, cere ca Comuna sa fie obligata a ridica la-trina $i ghereta, ce dice ca a facut'o in fata pravaliel sale dintre soseauaJianu si Ca lea Dorobantilor, fiindca-1 turbura posesiunea proprietatiisale. JudecAtoria Ocolului II i-a admis actiunea, Primaria a facut apelsi procesul e pendinte la Trib. Ilfov, Sectia II.

123). Ecaterina A. Florescu, chiama in garantie pe Primarie inprocesul ce are cu Nita Ionescu Mired pentru un loc ce 'la cumpAratde la Primarie $i pe care d-1 Titirca pretinde ca e al sail.

Jude le Ocolului III i-a respins actiunea, a facut apel si proce-sul e pendinte la Trib., S. III.

124). Mo$tenitorii Avram Jsac, li s'a pus in yin/are prin Trib.Sectia Notariat, un loc din str. Sfinti pentru neplata darilor comunale

125). Compania de Gaz, core a i se restitul suma de lei 400.000ce dice ca i s'ar fi oprit de Comuna ca amendi pentru lumina cu gazaerian, precum si luminatul pe mai multe luni.

Procesul e pendinte la Trib., S. de Comercil

126). V. Plefoianu, L. Blank f i Efrosina Paucescu $i EpitropiaBisericei Tara, Primaria intervine In procesul dintre numitii spre afi obligati A. intretie biserica, sa platesca personalul etc.

Procesul e pendinte la Trib., S. II.

127). Oscar Spathe, cere anularea until act de ipoteca inscrisala No. 662 82, luat asupra imobilului sail din strada Isvor, care a fostespropriat de Primarie pentru prelungirea bulevardului Schitu Ma-gureanu, cu care garanta pe Primarie pentru pacinica posesiune aunui imobil espropriat in anul 1882, pentru corectiunea Dambovitel.

Procesul e pendinte la Trib., S. I.

Page 53: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

57

128). Oscar Spathe, cere a i se plati integral pretul espropriereiimobilulul ski din str. Isvor No. 33.

Procesul e pendinte la Trib., S. III.

129). Fabrica de spun Stella, core a i se restitui suma de lel4.827,90 ce dice cä i s'a perceput la materiile prime.

Procesul e pendinte la Trib., S. II.

130). Aneta Dr. Nichita, cere a i se da autorisatie sA reparecasa din strada Sf. Vineri, ce este supusa retragerel.

Procesul e pendinte la Trib. S. III.

131). E Weighel, Primaria a facut apel contra cartiI de Jude-cata, ocol. IV, prin care i se recun6sce numituluI dreptul asupra uneiulicidre i an din Fundatura 11 Iunie.

Procesul e pendinte la Trib., Sectia III.

132). G. Cristescu, a fost dat judecatil a a construit fall auto-risatie i contra lege' de marginirea ora§ului, un imobil pe stradaMihaT Bravul, via Popescu, stradd norecunoscuta. In urma recursuluifacut de Primarie, s'a casat sentinta Trib. Ilfov q.i s'a trimis sä sejudece din nal de Tribunalul de Prahova.

133). Teodora Vasilescu, cere a i se recun6sce dreptul la garan-tia depusa de reposatul CI sot P. Vasilescu §i la plata sumelor resul-tate dintr'un contract do reparatit

Procesul e pendinte la Trib. Comercial.134). C. D. Sutzu se pretinde proprietar al loculul din B-dul

UniversitAtii, unde era gradina botanica. In acest proces Comuna achemat in garantie pe Ministerul Cultelor §i Instructiunil publics, dela care define acest loc.

Procesul e pendinte la Trib., S. III.135). Dinu Petra este dat judecatiI ,c1 a construit contra regu-

lamentului, fara autorisatie §i contra marginiril oraqulta, in stradaVasile Gherghel. Judecatoria Ocol. III, l'a condamnat la amenda §idestrugere, iar Trib. S. II, a admis apelul numitulul, reformand carteade judecata. Inalta Curte de Casatie a casat sentinta Trib. de Ilfov,in urma recursuluT Mout de Primarie, s'a trimes afacerea sä se ju-dece de Trib. Prahova.

Exproprieri pendinte Inaintea TribunaluluT.1). Sogi Stdnescu, au fost declarati expropriati In interes de ali-

niere, de o mica portiune de teren din imobilul for dotal din stradaCiclopilor No. 25, adica 4,20 m. p. teren, pentru cari s'a oferit 100 leT.

Procesul e Inca pendinte la Tribunal, S. I.

Page 54: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

58

2). Minorii, I. Rosnovanu, ail fost declarati e xpropriati de 24 m. p.teren din imobilul din strada Silivestru-Zidurilor §i s'a oferit 440 lei.

Procesul e pendinte la Trib, S. I.

3). Sotei Cernavodeanu, ail fost expropriati de 19,92 m. p. terendin imobilul dotal din strada Sapientil No. 6 §i s.a oferit 796,80/00 lei.

Trib. S. II a pronuntat exproprierea §1 a trimis'o inaintea arbi-trilor, spre a fixa indemnisatia.

4). D. G. Diamandi, a fost expropriat de 195,32 m.p. teren dinsrada Carol, colt cu calea Victoriei oferindu-i-se 19.532 lei. Nemultumitpe oferta, afacerea s'a inaintat Trib. S. I, care a pronuntat exproprierea,romanend a se convoca arbitrii partilor spre a decide intro cerere §ioferta.

5). Sopa, T. Negrescu, au fost expropriati de 24,55 m. p. teren dinimobilul dotal din strada Justitie No. 16; s'a oferit 750 lei. Afacerea ependinte la Tribunal, Sectia I.

6). Vasile Nicolai a fost expropriat in interesul formaril unelpieta rotund° la intersectia B-dului Carol cu strada Coltei de imobilul saildin strada Coltei, pentru cars s'a oferit suma de 43.000 lei, pe carepret nu a dat multumire.

Afacerea e pendinte la Trib., S. II.

7). Mo$tenitorii, Ccipitan Coda, all fost expropriati de 83,90 m. p.teren din imobilul din strada Militari No. 5, pentru care se dell1.006,80 lei.

Afacerea e pendinte pentru pronuntarea exproprierii la Trib.Sectia II.

8). Nic. Bucur. in interesul alinierii stradei Franzelari, s'a decla-rat expropriat pentru causa de utilitate publics, partea necesara dinimobilul numitului, situat in acea strada la No. 12.

Afacerea s'a inaintat arbitrilor spre a hotari cuantumul despa-gubirilor.

9). N. V. Ploepteanu, se expropriaza in interes de utilitate publics,de o mica portiune de teren din imobilul sou dotal situat in stradaDorului.

Afacerea e pendinte la Tribunal.

10). Ministerul Domeniilor, in interesul facerii unei piete, s'a de-clarat expropriat de un loc din soseaua Basarb §i Filantropia.

Afacerea e pendinte inaintea juriului.

Page 55: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

59

11). Fragi Georgescu, au fost declarati expropriatT, In interesulprelungirif stradei Fracmasoni, de o parte din imobilul din stradaPopa Tatu.

Afacerea e Inaintea TribunaluluT.

12). Sofia' Christescu, ail lost declarati expropriatl de o parte dinterenul imobilulul d-lor dotal situat in strada Lanariei No. 47.

Afacerea e la arbitri.

13) Eforia Spitalelor Civile, pentru alinierea stradei Co Itel siSfintilor, s'a declarat expropriate de o portiune de teren din localulspitalului Co ltea.

Afacerea e inaintea Tribunalulul.

14). Eftimie Stanescu, pentru alinierea stradei $tirbey Voda, s'adeclarat expropriat de o mica portiune de teren din imobilul OA dinacea strada.

Afacerea e pendinte la arbitri.

15). Ministerul Cultelor §i Instructiunii publice. In interesul pre-lungiril stradei Mateiii Basarab a fost declarat expropriat de o partedin terenul si localul liceuluT Mateill Basarab.

Afacerea s'a trimis Tribunalului.

16). MoflenitoriiA lexandrescu, pentru alinierea stradei Ciclopilor,s'ail declarat expropriatT de o mica portiune do teren ce au in aceastrada la No. 27.

Afacerea e trimisa Tribunalulut

Contrabande civile.

1). Solomon Blank a facut apel contra decisiunii Prim. No. 2.144/99,prin care se declare confiscate o cantitate de 971 decalitri si 5 litrispirt In 17 vase de stejar, ca introdus prin bariera Cotroceni cu de-claratie false.

Apelul e pendinte la Tribunalul Ilfov, Sectia III.

2). G. Toncescu idem idem cu No. 4.2141/99, prin care se confisca349 litri petrol.

Procesul e lasat in suspensie la Trib. Ilfov, Sectia II.

3). Ion Stoicescu idem idem No. 7.994/99, prin care se declareconfiscate 5 litri spirt.

Procesul e pendinte la Trib. Ilfov, Sectia II.4). T. Tomescu idem idem No. 19.059/99, prin care declare con-

fiscat 15 litri spirt.Procesul e pendinte la Trib. Ilfov, Sectia II.

Page 56: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

60

5). Anghel D. Fotescu, idem. idem No. 36.709/99, prin care se de-clara confiscat 858 litri yin non, ce a voit a'l introduce fall a platitaxa de accis.

6). llfogopi. Niculescu a fost prins in flagrant delict de contra-bands in magasinul s611 din Ca lea Mo§ilor, pentru spirtul aflat in dou6butOie gi tuica aflatA intr'un butoiiz cars sigilat altele. Afacerease gasesce Inca la instructie, in urma respingeril cereril de stramutarea procesului de catre Inalta Curte de Casatie.

7). V. D. Pdceitenu pi Rudolf Bogdan, idem cu No. 39.437/98, seconfisca done §i jumatate kilograme de somatoza.

Procesul e pendinte la Trib. Ilfov, Sectia III.

8). M. .Rcidulescu a declarat apel contra decisiei Primariei No.34.216/99, prin care se declara confiiscati 9 porci ce a volt a-I intro-duce in Capital, prin contrabands.

Procesul e pendinte la Trib. Ilfov, Sectia II.

9). G. Dumitrescu, idem cu No. 35.046/99, prin care se confirms con-fiscarea a 894 litri spirt voind a-I introduce prin declaratil false.

Procesul e pendinte la Trib. Ilfov, Sectia II.

10). Farm Tomopoiii idem cu No. 34.861/99, prin care i se confirmsconfiscarea a 665 litri spirt, ce a voit a-i introduce in Capitals prindeclaratif fal§e.

Procesul e pendinte la Trib. Ilfov, Sectia II.

11). Paul Miinzer & C-ie, face apel la Trib. contra decisiunil No15.172/900, prin care i se confisca 2.923 kgr. uleiii de mancare.

Procesul e pendinte la Trib. Ilfov, Sectia III.

12). Panait Panaiotidis face apel la Trib. contra decisiunil No.54.287/900, prin care i se confisca 6 kgr. 250 grame vanilie. Trib. IlfovSectia III, in cliva de 13 Februarie 1900, a respins apelul cu 50 lei chel-tuell, cu drept de recurs.

13). N. Mirodotescu face apel contra dicisiunii No. 29.099/901, princare i se confisca un vas cu tuica §i unul cu yin.

Tribunalul Ilfov, Sectia II, respinge apelul cu drept de recurs.

14). Paul Miinzer & C-ie, face apel contra dicisiunii, prin care ise confisca kilograme 300 de uleiii de mancare.

Procesul este pendinte la Trib. Ilfov, Sectia II.

s'ati si

Page 57: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

61

Procesele pendinte la Curtea de Apel.

1). H. Fundafeanu, cere a i se face un pod peste filtrele de laArcuda pentru a-I se putea restabili comunicittia intre tale douo cor-purl din mosia sa Arcuda

Tribunalul Ilfov, Sectia III, I -a respins cererea Mend apel s'arepartisat la Sectia I.

2). S. L. Gutman core a i se plAti terenul luat din imobilul seudin bulevardul Elisabeta colt cu str. Brezoianu.

Tribunalul Ilfov, Sectia III, i-a admis cererea in parte si a con-damnat pe Comuna la plata sumel de lei 6.000, care Bind exagerata,Comuna a facut apel, ce e pendinte la curte Sectia I, in urma s'acasat s'a trimis la Curtea de Apel din Craiova unde e pendinte,Sectia II.

3). Al. Simionescu cere despagubiri pentru daramarea hanululSimion si plata terenulul luat cu ocasia alinierel.

Tribunalul, Sectia III, i-a admis pentru ambele pretentiuni sumade 21.000 lei, sentinta s'a apelat de ambele parti e pendinte la Curte,Sectia I.

4). Societatea de Construcjiuni cere ca Comuna sa fie obligataplati suma de 1.193,581 lei, intemeindu-$I cererea pe contractul din

3 Noembre 1881, ce a incheeat cu Comuna pentru aducerea apel in oral.Tribunalul Ilfov, Sectia Comerciala, prin sentinta No. 678/93, a re-

cunoscut numitel Societati dreptul la o despagubire de 327.000 lei, s'afacut apel la Curte de ambele parti, cart apelurl au fost respinse, s'afacut recurs la Inalta Curte, care prin hotarirea data, caseaza decisi-unea Curtil din Bucurescl pe motivele invocate de Primarie, trimi-tend afacerea Curtii de Ape! din Galati, spre a o judeca din noil;aci s'a admis in total apelul Primariei, respingend pe al Societatil.asa ca Comuna a fost achitata de ori-ce pretentiuni ale Societatil.

Societatea a facut din nog recurs in Casatie contra decisiunilCurti de Apel din Galati, pe care a casat'o numal in ce privesce a-mendile, trimitend din nou afacerea la Curtea de Apel din Craiova.

5). M. Hirsch ,Si D. Theodoru. Marcu Hirsch in calitate de an-treprenor al Comunel, in anul 1878 printr'o suplica adresata Primariei,a cerut ca on ce suma i s'ar cuveni din lucrari, sa se libereze D-luiTheodoru; in urma printr'o alta suplica a revenit asupra primei salecereri, revocand mandatul dat D-lui Theodoru. Acest din urma a fa-cut actiune Comunel d -luI M. Hirsch, cerend despagubiri pentrupagubele ce dice ca ar fi suferit.Tribunalul a respins cererea recla-

a.I

6i

fi

gi

6i

Page 58: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

inantulul, numitul a facut apel, care dupa o divirgenta, a luat maimulte amanari.

Astadi procesul e suspendat.

6). I. Dogaru, R. Antonescu, Harezenu pi cilia, revendica o por-tiune de teren situata pe strada BariereT. Tribunalul a dat ca§tigreclamantilor §i. Comuna a facut apel, care dupa mai multe infati§dris'a suspendat.

Acum s'a redeschis dosarul §i procesul s'a pus in stare de a sejudeca.

7). Mopt. V. Porumbaru. Comuna apelOza sentinta Tribunaluluiprin care se recun6sce numitulul dreptul de proprietate asupra unuiloc situat intro soseua Jianu §i Kiselef, fost hanul Niculcea §i GheretaAcciselor de la Capul Podulul Mogo§6iei. Dui)/ mai multe infati§arireclamantul a incetat din via §i procesul s'a suspendat. Acum i s'aredeschis dosarul de Primarie, spre a nu se perima apelul §i proce-sul este a se judeca de S. II. a Curtil de Apel.

8). Directia Cdilor Ferate .Romeine a chemat pe Primarie in ju-decata spre a fi obligata sa.--i platesca suma de 2.012,85 lei, valOreaunor vagOne stricate de 6menii Primariel; din cercetarile facute s' aconstatat ca acele stricaciuni ail fost facute din causa dlui Ion Calo-enescu, capul cantonierilor, pentru care Comuna '1 a chemat in garantie.

Tribunalul prin sentinta data la 20 Maiii 1898, admite actiuneaobligand pe Comuna la 2.000 lei §i in acela§i timp a condamnat la a-ceeafg suma pe Caloenescu catre Comuna.

A tat Caloenescu cat §i Comuna, ail facut apel la Curte contra sen-tinteT Tribunalului.

9). Smaranda Ccimcircipescu pi alfii, in calitate de moOenitoriai defunctulul A. Dumitrescu, se plang Tribunalului, ca prin lucrarileintreprinse de Primarie pentru prelungirea Bulevardulul Maria, le-arfi isgonit chiria§ii imobilulul din Strada Carol, pe care '1 a declaratexpropriat, iar in urma a revenit asupra aceste! declarari §i cer a fiobligata Comuna sä le platesca suma de 28.000 lei .daune, plus 9.220lei chiriile imobilulul. Tribunalul, Sectia III, le-a respins cererea. Nu-mitil ail facut apel la Curte, care e pendinte la Sectia III-a.

10). I. Stanescu Lind chemat in judecata de d-na Estera Sarkozi,spre a anula vindarea unui loc din str. Melodiel, luat de la Comund,numitul a chemat pe Primarie in garantie, spre a'l apara de pre-tentiunile d -ne! Sarkozi.

Tribunalul le-a respins cererea; afacerea a venit inaintea Curlerde Apel sectia I, in urma apelulul facut de d-na Sarkozi.

Page 59: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

8A

11). Societatea de Arme a facut apel la Curte contra sentinteiTribunalului Ilfov, Sectia III, cu No. 234/87, prin care a fost condam-nata a plati Comunei suma de lei 2.530 cu procente si cheltuell, val6-rea stricaciunilor causate la pereurile Dambovitei. Procesul e pendintela Curte, Sectia II-a.

Acum s'a perimat dupa cererea Primariel.

12). Ion Lutescu a facut apel la Curte contra decisiunil din 30Martie 1898 a comisiuniT de pensiuni, prin care i se recunOsce dreptulla pensiune numai la un termen de servicit; numitul cerend pe dour)termene.

Apelul e pendinte la Sectia III,

13). T. C. Zamfirescu. Atat numitul cat si Primaria a facut apella Curte contra sentintei Trib. Ilfov, Sectia III, No. 61.899, prin care seadmite actiunea intentata Comunil $i o obliga la plata sumei de lei10.050,20 taxa accisului perceputa la materiile prime introduce in fa-brica sa.

Ambele apeluri s'ail repartizat la sect. II.

14). Hristea Tudore fi agg, all facut apel la Curte contra sen-tintei Trib. prin care's condamnase la plata sumei de 20.003 lei, val6reaunor obiecte furate de la Uzina electrica de la Cotroceni.

Apelul e repartizat la Sectia II.

15). Ion Rd mniceanu a Mout apel la Carte contra decisiunii din30 Martie 1898 a comisiunil de pensiuni, prin care nu i s'arecunoscutdreptul la pensiune de cat pentru un termen, cerend a i se recun6scepentru dour) termene.

Afacerea e pendinte la Sectia I.

16). Societatea tramvaiului nort, a Mout apel la Carte contr asentintei Tribunalului Ilfov, Sectia III, prin care a fost obligata aplati Comunei cats 60 lei pe lung. de fie -care wagon, conform lege'maximului. Apelul e pendinte la Sectia I.

17). Th. Spinca, cere a i se plati suma de 9.364 lei, ee dice cdpe nedrept '1 s'a perceput de Comuna pe temeiul legei maximului lacBitumenub din care fabrics asfaltul trotuarelor. Trib. Ilfov, SectiaII, a admis in parte pretentiunile numitului si a obligat pe Primariesa-I plateasca suma de 7.377 lei 45/00. Atat Primaria cat si d-1 Spincaall facut apel contra cjisei sentinte a Tribunalului.

18). Catherina Pastia. Primaria a Mout apel contra sentinteiTribunalului Ilfov, S. 1II, prin care se hotarnicesce nisce locuri situatepe asezamintul Ghiea din Colentina, din jurul Capitalel, fara a seface mentiune ca sa se respecte drumurile si stradele.

Page 60: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

64

19). Sofia Penescu face poprire prin Trib. Ilfov, Sectia Notariat,pe salariul d-Itit C. Georgescu, fost supraveghetar els. II la Serv. dePodurT fli $osele, pentru restituire de dota §i pensie alimentard. Trib.valideza poprirea pe jumetate din Ida d-lui Georgescu. Primariaface apel pe motivul ca Georgescu nu maT era in serviciil §i Curteade apel Sectia III, admite apelul Primariei la 22 Martie 1901 qi vali-deza poprirea numaT pe banii cat s'ail retinut.

20). Florea Georgescu pretinde c6, cu ocasia pavarel stradel Sa-binelor, imobilul sea din acea strada, colt en Uranus, ar fi suferit stri-caciunT, cauzandu-i-se egrasie i slabindu-se temeliile, cerend repa-rarea reului §i pagube de 80.000 lei. Tribunalul a admis in parteactiunea numitului, acordandu-T o despagubire de 3.000 lei.

21). Otto Harnisch in calitate de pre§edinte al Comunitatii evan-gelise din BucureseT, chiama Comuna in judecata spre a fi obligatala plata sumel de lei 149.000, drept despagubire pentru atingerea drep-tuluT de proprietate asupra cimitirului din §oseua Filantropia.

Tribunalul Ilfov, Sectia II, a respins cererea, iar numitul a facutapel care o pendinte la Curte, Sectia I.

22). Compania de gaz care a i se plati suma de 2.448,60 lei va-16rea instalariT gazului §i aparatelor necesare de §c61a ProtopopulTudor, facut5 de reposatul Em. Protopopescu Pache, fost Primar. Afost chemata in judecata kli d-na. Josefina Pache ca tutOre a minorilorset copiT. Tribunalul Sectia II a admis cererea reclamanteT.

Primaria a Mut apel la Curte, care e pendinte la Sectia II.

24). C. Bcidescu 0.. a., ail cerut autorisatie d'a repara imobilul din$tirbey-Voda No. 115, care e supus retrageriT.

Tribunalul i-a respins actiunea, iar numitul a facut apel la Curte.

24). Marinciu Constantinescu a chemat in judecata pe Comuna,cerend sa-1 platesca 70.000 lei valorea unel cantitatT de caramida, cedice ed s'ar fi luat de 6menil Primariei, fara drept. Tribunalul i-a ad-mis In parte actiunea, obligand pe Primarie la plata sumei de lei 8.000

Comuna a atacat cu apel sentinta TribunaluluT.

25). Elena T. Eftimiu core a i se plati suma de 2.500 lei chiriauntil loc din strada Carol, ce a fost ocupat de Primarie.

Tribunalul sectia I i-a recunoscut numitei dreptul la o despagu-bire de 1.500 lel. Atat reclamanta cat §i Comuna ail facut apel, care ependinte la Curte, sectia III.

26). I A. Dudescu se pretinde proprietar al mai multor terenuri dinmahalaua Dudesci, pe earl s'ail deschis stradele Sfintil ApostolT, Antim,

Page 61: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

65

Casarmei, Bateriilor, Apo lodor, nigratul si Vulcan, cerend o despa-gubire de 400.000 lei.

Tribunalul, Sectia II, i-a respins actiunea, iar numitul a Mout apeca Curte, Sectia I.

27\ Cleopatra Chiparis revendica un loc din suburbia VlAdica.Atat Tribunalul cat si Curtea de Apel, i-a respins actiunea cu

drept de recurs, care panA acum nu l'a fAcut.

28). Heinrich F. Sohne. Comuna in urma decisiunii Curtit de Apeldin Bucuresci, Sectia III, confirmata prin hotarirea Inaltel Curti de Ca-satie, care stabilesce dreptul Primariel de a percepe taxe de accis lacafeua surogata, introdusa in ora§ din fabrica numitului de la Filaret,a chemat in judecata pe Sohne, spre a fi condamnat sä plAtesca taxela tag cafeua pusa in consumatie.

Tribunalul Ilfov, Sectia III, a respins actiunea Comunei pe motivca s'a prescris, iar Comuna a facut apel.

29). Monastirea Cdlddrufani. Cu ocasia prelungirii BulevarduluiCarol, a trebuit sa se exproprieze intro alto proprietati si imobilul dinstrada Rafael vis-a-vis de biserica Armenosca, numit metocul CaldAru-sani. In privinta acestei proprietati s'a nascut pretentiuni intro 'Mo.nastire, Ministerul Cultelor si Ministerul Domeniilor.

Tribunalul, Sectia III, a recunoscut calitatea de proprietar Monas-tirei, iar Statul a facut apel la Curte, Sectia III.

30). Gheorghe Nicolag, se pretinde mostenitor al defunctului lonita Nicolau si in acea calitate cu drepturi succesorale in imobilul dinstr. Clopotari expropriat de ComunA de la d. Theodor Nicolaili siIorgu Serif. Trib. Sectia III i-a respins cererea si numitul a facut apella Curte.

31). Elena Savovici, nepermitendu-i-se sA repare in mod radicalimobilul WI din str. S-tu Constantin si Schitu Magurenu, care e su-pus retragerii, s'a plans Trib. Sectia III, cerand ca Comuna sA fie o-bligata la liberarea autorisatiunei si 40.000 lei daune. Trib. Sectia IIIi-a admis in parte actiunea, acordandu-1 daune. A tat reclamanta catsi Comuna au facut apel, care sunt conexate _la Curtea de ApelSectia II.

32). Stella, fabrica de scipun gi par fumerie, core a fi condamnataComuna plat6sca suma de lei 59.950,.plus procente si cheltueli caperceputa de Primarie ca taxe de accis la introducerea in oral a ma-teriilor prime pentru fabricatele sale.

Trib., Sectia II, a admis In parte actiunea Societatii, iar Comunaa facut apel care este pendinte la Sectia II.

5

sa'l

Page 62: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

66

33). Maria Adamiadi, revendica un loc depe strada Caruta§1,cerend §i 10.000 lei daune.

Trib. Sectia II i-a recunoscut numitei dreptul de proprietate asupraacelui loc din Str. Carut41, iar Comuna a facut apel contra hotarariiTrib. ca locul Wand parte din zona Dambovitei, §i apelul este pen-dinte la Curte, Sectia III.

34). Tache Dorojan i Gh. Pena, numitil disputandull dreptul deproprietate asupra imobilului din str. fundatura Vaselor, din care Co-muna a expropriat o parte pentru alinierea stradei, a intervenit inproces spre a'0 apera mai bine drepturile sale.

Trib. Ilfov Sectia II le-a respins actiunea, iar numitii ail facutapel la Curte.

35). D. M. Bragadiru care ca Comuna sä fie obligate a-i restituisuma de 100.000 lei, ce pe nedrept i s'a perceput §i i se percepe labutOele ce ese din frabricele d-sale de spirt §i bere sub denumireade taxa mahglitului.

Tribunalul Ilfov Sectia I, in urma unei expertise §i cercetari lo-cale, i-a admis actiunea.

Comuna a facut apel la Curte, care e pendinte la Sectia III, s'aadmis apelul Primariei, respingendu-se cererea.

36). Sofia N. Bragadiru idem idem suma de lei 200.000 idem idem.

37). Florea Georgescu fiind somat s'a darame nisce case din stradaUranus $i Sabinele, earl* amenint/ caderea, s'a crecjut in drept a seplange Tribunalului, cerend anularea acelor somatiuni i plata sumeide 200.000 lei daune, a degradarea easel ar fi provenit din culpa Pri-mariei; i-a admis o despagubire de 3.000 lei, iar Comuna a fAcut apella Curte, care e pendinte la Sectia III, facend in acela§i timp apel §ireclamantul.

38). D. Alpern, in calitate de antreprenor al manutantei de la Co-lentina, s'a credut in drept a chema Comuna in judecat6, cä pentrumotivele cä nu i s'ar fi Wilt un canal de scurgerea apelor de la more§i nu i se reface acoperi§ul fabricei, fiind expus la ploi §i viscole, dincare cauza nu mai Vote functiona stabilimentul, fiind nevoit a-1 inchide,a cerut pe de o parte rezilierea contractului, iar pe de alta daune in-terese in suma de 120.000 lei. Comuna la randul seii a introdus o cererereconventionala ca Ltd cu contractul in conditiunile de inchiriere, re-paratiunile de on -ce nature cad in sarcina d-lui chiria*.

Trib. S. III a admis actiunea numitului, iar Comuna a Mut apella Curte S. III, care a reformat in principiil sentinta Trib. ordonando expertise, spre a se constata daunele cauzate manutantei.

In urma acestora, d-1 Alpern a propus o transactie care se afiapendinte la Consilitt

Page 63: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

67

39). Mateig Dreighicenu, s'a credut in drept a cere ca Comunasa fie condamnata a'I plati o suma de 30.000 lei, onorariii la care arfi avend dreptul pentru insarcinarea ce dice,ca i s'ar fi dat de Comunaasupra studiilor hydrologice, cu privire la alimentarea cu apa a ora§ului.

Atat Trib. Ilfov cat Curtea de Apel i-a respins pretentiunile.Nemultumit, a facut recurs la Inalta Curte de Casatie, care a casatdecisiunea Curtei de Apel Bucuresci, trimitend afacerea inaintea Curtisde Apel din Craiova, spre judecare din noil.

40). Lambru Rovaciu, cere a i se restitul suma de 40.000 lei cataxa perceput,+ la materiile prime introduse in fabrica sa. Trib. aadmis in parte actiunea, obligand pe Primarie a'I restitul suma delei 17.651 b. 70.

Ambele parti ail facut apel la Curte, care e pendinte la Sectia III

41). Anica Ionescu, revendica un loc de pe soseua Stefan-cel-Mare§1 strada Terani, remas Comunel din rectificarea stradelor.

Trib. a admis actiunea numitei, iar Comuna a facut apel la Curte,Sectia I.

42). V. I. Dan pretinde ca s'ar fi facut de Comuna un canal pen-tru scurgerea apelor de la filtre pe locul seil din Comuna Bacu, ce-rend desfiintarea lui daune. Tribunalul i-a respins actiunea, iar nu-mitul a facut apel la Curte, care e pendinte la Sectia II.

43). Doctor Ioanid Colonel Ciuflea au cerut voe sä repare imobi-lul supus retragerii din calea Victoriei No. 100, precum sa cladescadin noil, cerend i 500.000 lei daune pentru motivul ea nu i s'a admiscererea la timp.

Tribunalul Sectia III a admis in parte- actiunea numitilor, obli-gand pe Primarie la 20.000 lei daune.

Ambele parti au facut apel la Curte, care este pendinte la Sect. I.

44). Leonida Pancu cere a i se recumisce dreptul la o pensiunede 200 lei lunar, pentru timpul cat a servft ca inginer la Primaria Ca-pitalei §i in judetul Braila, recunoscendu-i-se dreptul numai pentru15 ani de servicil S'a introdus in causa §i Ministerul de Finante, o-bligandu-se Primaria a-i servi o pensiune de 200 lei lunar. Comunaa facut apel, care e la Curtea de Apel, Sectia I.

45). B. B. Waimberg fii; confiscandu-i-se nisce ma§ini din fa-brica de luminari de stearina, pentru o contrabands, s'a §i vindutde Primarie cu suma de 14 000 lei. In urma s'a anulat decisia Consi-liului Comunal §i s'a obligat Primaria a-i plati valorea de lei 14.000e*iti la licitatie.

Ambele parti au facut apel care e pendinte la Sectia I, reclamantiicerend 200.000 lei valorea acelor ma§ini.

§i

§i

i§i

fi

Page 64: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

68

46). N. Flcimanda a fost chemat in judecata de Comund a plativalOrea unul loc din strada Otetari in fata cu proprietatea d-sale. Tri-bunalul l'a condamnat la suma de 12 lei de fie-care metru patrat.Pretul find mic, Comuna a facut apel, care e pendinte la Curte Sect. II.

47). P. Milk a fost chemat in judecata de Comuna sä desfiintezeo mOra facuta pe apa riului Dambovita la mNia sa din judetul Ilfov.Tribunalul Sectia II a respins actiunea, iar Comuna a Mout apel la Curte.

Exproprleri pendinte la Curtea de Apel.

1). Al. Em. Lahovari, se expropriaza in interes de aliniere de oportiune de 536 m. p. teren din imobilul din Calea Victoriei 102. Ar-bitril ail acordat ca despagubire suma de lei 160,245.Comuna a facutapel contra acestel decisiuni a arbitrilor.

2). D-rul Sache Stefeinescu idem idem de 363,50 m. p. teren dinimobilul din str. Bolintineanu No. 11, i s'a acordat ca despagubiresuma de lei 41.826 bani 25.

Comuna a Mut apel la Curte.

3). Vasile Stemescu, idem de intreg imobilul ce '1 are pe stradaTeilor No. 34, acordandu-se ca despagubire suma de lei 77,312.

Comuna a Mout apel la Curte.

4). Tarsia Carp, idem de intreg imobilul din strada Teilor 36,acordandu-se ca despagubire suma de lei 113.251 i 30/00.

Comuna a Mut apel la Curte.

5). Ceipitan Adamescu §i sotil Nicolini idem din strada B-dulElisabeta No. 44 ; arbitri ail acordat suma de 61.602, adica cu 5000 leimai mult poste invoeala Primariel, pentru care s'a facut apel la Curte.

6). Dirnitrie Tcindsescu, idem un loc din Calea Vacaresci, arbitriiau acordat suma de 12,000 lei, adica cu un plus de 4,300 lei pesteoferta Primariei.

Primaria a Mut apel, care este pendinte la Sectia I-a.

7). N. Melisiano, idem de un loc din Bulevardul Maria, in supra-fata de 307 m. p. Arbitril au acordat suma do lei 16.705, adica 40lei de fie-care m. p.

Ambele parti ail Mut apel.

Page 65: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

69

Procesele pendinte la Curtea de Casatio.

1). Statul fi Ldmotescu ail chemat Comuna in judecata cerend,daune interese pe motivul ca, prin lucrarile intreprinse la Arcudamosia Dudu, ar fi fost lipsita de folosinta morilor situate pe aceamovie.

Atat Tribunalul cat vi Curtea, all scos din proces pe Primarie.Statul vi d-1 Lamotescu all recurs la Inalta Curte de Casatie.

2). Moptenitorg defunctulta C. Ionescu Cucu, cer a li se da sumade 9.000 lei ce i se cuvenea numitulul din retinerile ce i s'ail facut incalitate de controlor comunal pe timp de 15 ant

Atat Tribunalul cat vi Curtea le-ail respins pretentiunile.Numitil all facut recurs la Inalta Curte.

3). S. A. Halton pi fii. Atat judecatoria Ocol I cat vi TribunalulSectia I, all admis actiunea numitulul de a i se plati suma de lei 500valOrea unei obligatiuni comunale a imprumutului din 1883, esita lasort vi pe care Comuna o crede prescrisa.

Ca chestie de principia, s'a Mut recurs la Ina lta Curte de Casatie.

4). P. Constantinescu, a atacat cu recurs decisiunea Curti' de A-pel din Bucuresci, Sectia II, prin care i se respinge apelul facut con-tra inchierii Comisiunil pensiunilor prin care i se recunoscea dreptulpentru doue, termene de serviciii, iar nu la intr6ga pensiune dui:acum cerea. Recursul e lasat in suspensie.

5). C. Gr. Caracap fiind urmarit pentru suma de lei 4.445 taxapentru tot la canal vi apa ce se consuma la hotelul srnI anume Bi-bescu Voda, a Mut apel la Trib. contra decisiunii care'l condamnala plata acestei sume.Trib. Sectia I a admis in parte apelul, redutend suma la cifra de 2,540 lei. Contra acestei sentinte s'a facut re-curs de ambele parti, care in urma unei divirginte a r6mas pendintela sectia II.

6). S. Prager face recurs in Casatie contra decisiunii de Apel,prin care este impus vi urmarit la dari comunale. Recursul este pen-dinte la Curte, Sectia I.

7). S. Fip ler. Comuna a atacat cu recurs sentinta Trib. Ilfov, SectiaI, prin care se admite apelul numitulul, contra decisiunii Primariel cuNo. 27,359/1900, pentru o contrabands de 611 decalitri bOutura al-coolica derivata din spirt.

Procesul e pendinte la Curtea de Casatie, Sectia II.

Page 66: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

70

7). I. Saparis 0, altul a facut recurs contra sentinel Trib. IlfovSectia III, prin care se respinge apelul numitulul facut contra deci-siunil Primariei sub No. 46,203,1900, pentru o contrabands de 1.068kilograme castane, continute in 12 sac! de panza.

9). R. Craimer. Comuna a atacat cu recurs sentinta Trib. IlfovSectia II, prin care se admitea apelul numitulul contra decisiunil cuNo. 52.130/1900, pentru o contrabands de 25 Kilograme parfum in1.000 flacOne.

Contraventil

Pe langa procesele civile, avocati! ComuneI s'ail mai infatisat in anil1900 si 1901 Inca in 9.262 procese de contraventie, din care 5.535 pro-cese s'ail trimis de acest serviciii, restul:de 2734 s'ail trimis de catrePolitia Administrative si serviciul de Masuri si Greutati; in acest numerde procese intra si cele r6mase din anul 1899.

Din aceste procese s'a judecat la Judecarii si Tribunale . 7.044Nimase pendinte pe anul 1902 1 747

Tablourile pentru incasarea amendilor s'ail inaintat Comptabilitatiiiar hotararile pentru desffintari, parte Politiei Comunale si parte Ser-viciulu! de Alinieri.

In acelasi timp Consiliul de avocati s'a pronuntat in 146 cestiunlsupuse spre discutiune de tetra D-1 Primar si d -ni! Ajutori si diferiteServicil ale Primariei, dandu-si avisul. Consiliul se aduna in mod re-gulat de dou6 or! pe saptamana, afara de casuri urgente cAnd se con-vOca si in sedinte extra-ordinare.

Numerul total al hartiilor intrate in anil 1900 si 1901 a fost de17.516, earl s'ail resolvat definitiv.

Procesele de popriri pe lefile diferitilor functionari a! Comuneiprecum si pe diferite some ce particularil aveail a lua de la Comunadin antreprize si expropieri, se ridica in anul 1900 si 1901 la cifra de168, la car! au respuns advocatil Comunel in aperarea intereselorPrim6riel.

Procesele terminate.

1). M. Iaraf. 8). N. Cucu St.2). Al. Antimescu. 9). S. P. Niculescu.3). I. V. Borcea. St. Cons- 10). Heinerich Fr. Sohne.

tantinescu. 11). Gogu Ionescu.4). Gr. I. Lahovary. 12). N. Constantinidi.5). Mostenitorii C. Mimy. 13). Simion P. Niculescu.6). George si Maria Calinescu. 14). I. V. Alexandrescu.7). Carol H Opler. 15). St. Ionescu.

Page 67: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

71

16). Andrei Popovici facut tran-sactie.

17). V. I. Dan pentru mori.18). Maior Ath. Fanuta.19). Mostenitori Boisguerin.20). Maria Bolonasi.21). Compania de Gaz.22). Varvara Enescu.23). Rebeca Heschia.24). E. L. Fabini.25). Eufrosina Barozi.26). Loran si C. Op ler.27). I. Boloseneanu.28). L. B. Goldenberg.29). P. Vasilescu.30). Nita Sachelarie.31). Nae Th. Rucareanu.32). Langeveld & Dithmer.33). Fratii Weissman.34). S. si M. Grosman.35). Sava Lucescu.36). S. Gondos.37). D. Barbulescu.38). Societatea Nechtar.39). M. R. Serian.40). Clement. Santalena.41). N. Badea.

42). S. Mingart.43). Stef. Stegaru.44). Oscar Spathe.45). Dr. Stefanescu.46). A. Goldblat.47). $t. Capitanescu.48). L. H. Loebel.49). Filip Schvarzman.50). Th. D. Rovaciu.51). M. Campeanu.52). A. Steinbruch.53). Elias Marcus.54). N. Negri.55). C. Ruptureanu.56). Ion Popescu s. a.57). Al. Sc. Ghica.58). I. C. Zamfirescu.59). Ath. Dimitriade.60). Cosma Stavri.61). Mateiti Radulescu.62). Spirea Bellu.63). Th. Zveifel.64). Al. Sc. Ghica.65). Enciulescu si Epitropii spit.

Xenocrat.66). Zinca S. Nicolail.

Exproprierl terminate.

1). Mostenitorii defunct. Krisoskoleii, strada Plata Amzei.2). Idem, idem. Anton Tanasescu, strada Artei.3). Sotii Guran. strada Virgiliti.4). Mostenitoril Mavrogheni, strada Stindardulul.5) Idem Tanase, strada Terani.6. Sotil Aristia si capitan $tefanescu, strada Tudor Vladimirescu.7). Petre Mioscu, B-dul Dosul Garet8). Carolina Scheler, strada $tirbey-Voda.9). Chira Badulescu, strada Popa Tatu.

10). Sotil Vladescu, strada Ceairului.11). Anica Popescu, strada Neptun.12). C. Barzon, strada Sculplurei.13). Lt.-Colonel Stroescu, strada Culmea.14). Theodor Cutarida, strada Cotroceni.15). Sop Darzeanu, strada Cotroceni,

Page 68: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

72

16). Ion Dumitrescu, strada BerzeT.17). Sotii Panaitiu, strada Surorilor.18). Mo§tenitoriT Porumbaru, strada Po lona.19). MaI multe exproprieri din strada Neptun §i gropile Neptun.20). MaT multe exproprieri de la Grozavesci necesare pentru a-

dancirea D am b ov itei.21). Idem din strada Schitu Magureanu.22). Alexandrina Georgescu §1 minorii Georgescu, strada Viitoru-

lui colt cu Teilor.23). Sotii Cucurusescu strada ImprimerieT.24). Matache Dragoiu, strada Campul-MoWor.25). Panculescu i Fotiadi, strada Apolodor.26). Paraschiva Grigoriu §i minorli so1 fiI din strada Teilor.27). Sotil Rusovici, Calea DudescI.28). Sotii Radulescu, din strada LinNtei.29). FratiI Boboc, strada Nerva Traian.30). Epitropia Bis. S-tul Nicolae $elarT de un loc din str. BlanarT.31). N. Georgescu §i sotia sa, un loc din strada Calara§ilor.32). Sotil I. Badulescu, idem, Putu cu apa rece.33). Sotil Zoe §i dr. N. Albescu, un imobil din calea VacarescI.34). Calciu T. Ion §i sotil St. Ionescu, imobil strada Virgilit.35). Sotii Mirescu, un loc din strada CasarmeT.36). Sotil Ecaterina §i P. Alexandrescu, idem strada Bateriilor.37). Minoril Abramescu, iddm strada SperanteT.38). Dr. C. Andronescu, idem strada Catunulul.39). Sotii Lucacescu, idem strada StupineT.40). Mo§tenitorii Caliopi Dumitrescu, imobil din strada Romans.41). C. Jean, locul din strada SapienteT.

Page 69: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

CAP IIL

DIRECTIUNEA ADMINISTRATIVA

Directiunea Administrative are In sfera el' de activitate lucrarilede purA administratie §1, In special, se ocupa cu lucrarile relative laadministratiunile epitropiilor bisericescl din Capita la, cu cele relativela scolele primare de Heti $i fete, scola comerciala de gradul I siscola profesionala de fete Protopopul Tudor Economu, cu lucrarileprivitore la recensamintul tinerilor pentru recrutare, recensamIntulcailor, epelor, catarilor §i obiectelor de transport supuse rechizitiuniipentru armata, cu liberari de certificate $i legalizArl de acte de totfelul, cu cimitirele comunale, asistenta publica, cu inchirierea pietelor,halelor si altor bunuri comunale, cu tinerea licitatiunilor si contractd-rile pentru Intreprinderi de lucrari, aprovisionarI de materiale $i altele.

Directiunea Administrative coprinde trot biurouri interi6re si mattin de densa cate-va servicil exteriOre, cum aunt : Politia comunalg,Serviciul masurilor si greutatilor, Azilul de nopte, Ospataria popularesi Mile populare.

In timp de la 1 lanuarie 1898 si pang la 31 Decembrie anul 1901,ail intrat la acest serviciii, spre resolvare, un numAr de 63.390 hartildiferite, din cari: 16.422 in anul 1898, 14.543 In anul 1899, 17.043 in1900 si 16.382 in 1901.

In acest interval de timp, s'aii liberat $i s'ail legalizat un numerde peste 26.996 certificate, dovecil si alte acte servind la diferite tre-buinte, din earl' 7.000 in anul 1898, 6.600 in anul 1899, 5.816 In 1900si 7.580 in 1901.

Page 70: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

74

De asemenea, liberat un numar de 136 permisiuni sail car-tulii pentru exercitarea de comerciil ambulant, in casurile permise delegea regulamentul asupra comerciului ambulant, $i anume: 50 inanul 1898, 54 in anul 1899, 23 in 1900 si 9 in 1901.

Este de notat ca, certificatele de paupertate pentru scutiri detaxe pentru procese, cari mai inainte se liberail de serviciul conten-cios, ail fost trecute, la 22 Maid 1901 la directia administrative. Nu-merul certificatelor de aasta categorie ce s'ail liberat de la aratatadata pens la 31 Decembrie 1901 este de 919.

BlUROUL LICITATIUNILOB.

Inchirierea halelor, pietelor $i altor bunuri comunale se face prinlicitatie publics si in conformitate cu dispositiunile legil de compta-bilitate generals.

Aceste inchirieri aduc Comunei un venit important, precum se'Ate vedea din tabela de mai jos, in care se arata bunurile inchiriateprin licitatiune publica. sumele (chiriile) ce ele au produs in anildin urm5. 1898, 1899, 1900 §i 1901:

...1:i:DF0CJ

OZ

B U N U R I L EDu pa contractele de tnchilrere din ark

1898-1899

Let

1899-1900 1900-1901 1901-1902

Let Lel Let

a). Hala Ghica

1 Compartimentele din interiorul halei(parter) . 85.01 82.854 80.815 80 233

2 Subsolul halei Ghica . . . 6.575 6.575 6.081 5.7903 Gheretele din curtea halei Ghica, pen-

tru precupetie mare . . . . . . . . 18.694 21.127 19.665 20.1304 Compartimentele din jurul latrinelor

halei Ghica (branzarii) 5.64 5.641 3.830 3.885

5 Locurile acoperite din rondurile dintrehala Ghica si hale de pesce, pentruprecupetie mica 7.240 7 241 9.625 10.596

6 Locuri pentru zaraavat din curtea ha-lei Ghica 3.77 3.771 4 075 4.220

7 Locurile acoperite din fata halei de pesce,pentru finylare de oue, smintana, etc.

b). Hala de Pesce

4.48 4.48 6.891 6.890

8 Compartimente din interiorul halei . . 12.68 12.68 11.071 10.795De reportat . . . 144.098 144.366 142.051 142.539

§i

sail

pi

. . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

Page 71: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

75

-,..

0,..000z

B U N U R I L E

Oupa nontractele de Inchiriere din (nil:

1898-1899

Le!

1899 1900

LeT

1900 1901 1901-1902

LeTLeT

Report . .

c). Hala de Flori fi Prude

144.098 144.366 142.051 142.539

9 Compartimentele din interiorul hale! .

d). Plata Bibescu-Trodd

5.587 5.537 6.591 5.590

10 Compartimente de zid pentru peace sd-rat si pesce prospat en ridicata . . . 16.265 16.265 17.645 17.545

11 Magasii de pescarie in Piga Bibescu-Vodd 445 445 desfiintate desffintate

12 Compartimente de scanduri din pieta13ibescu-Vodd, pentru precupetie . . 6.716 5.716 6.595 6.595

13 Un pavilion in plata Bibescu-Voda, pen-tru vindare de placintd . . . . . . 12 120 400 400

14 Locurile pentru zarzavat en gros dinpieta Sibescu-Voda . . . . . . .

e). Hala Amza

37.995 44.550 42.22d 30.545

15 Compartimente in interior (vechea con-structie) 5.000 6.908 8.860 12 267

16 Compartimentele din noua constructiea hale! Amza 1.675 4 586 ' 4.32s 4.385

17 Pivnitele din noua constructie a hale!Amza 225 345 345 345

18 Sub-solul hale! Amza 183 293 382 33619 Locuri din jurul halei pentru diferite .

f). Hala Herasca

1.403 1.463 1.265 945

20 Compartimente in interior

g). Hala Grivifa

12.381 12.380 12 396 12.396

21 Compartimente din interiorul hale! . . 7.181 7.600 6.688 6 071

22 Locuri acoperite din jurul hale!. Deasemenea si locuri neacoperite, par-celate, earl s'ail desfiintat in anul 1899prin marirea hale!

h). Hala Traian.

7.091 3.793 2.96 2.792

23 Compartimente din interiorul hale! . 2.495 2.495 2.365 2 66024 Locuri de zarafie din piata Sf. An ton .

i). Hala de Paseri.

3.97, 4.018 desfiintatc desflintate

25 Compartimente din interiorul hale! . . no exIsta nu exista 710 1 558DA rennrtat _ . _ 251.83 I 260.879 254.592 246.868

. . . . . . . . . , .

. . . . . , . . . ,

. . . . . . .

Page 72: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

76

B U N U R I L E

Dupe contractele de Inchiriere din soil:

1898-1899 1899 1900 1900 1901 1901-1902

LeT L e 1 LeT L eT

Report . .

j). Grddinile.

251.834 260.879 254 692 246.868

26 Ciomigiti (pavilionele oi exploatarea la-cului) 9.610 11.675 6.605 9.030

27 Gradina Zerlendi pentru fructe . . . 175 17528 Pavilionul din gradina Sf Gheorghe nal. 651 551 365 36529 Chioocuri pentru vinclare de ziare . . 24.731 25.475 26.174 26.11230 Gherete of chioocuri osebite 1.29 2.065 1.070 1.37031 Manutanta Colentina. In anul 1901 s'a

reziliat contractul, Comuna fiind inproces cu chiriaoul . . 50.101 50.101 50.101

32 Plata Dudesci. In 1900 nu s'a inchiriat,iar in 1901 s'a inchiriat o parte pen- nu s'atru mustArie 2.035 2.035 inchiriat 300

33 Pavilionul din campul Mooilor . . . 8.67 6.668 5.830 4.96534 Case de locuinta of pravalii cu locuri

din fata for 27.937 24 848 21.095 29 50035 Locuri de arat of paounat . . . . . . 10.026 10.025 7.446 6.66336 Mooiile Viioora oi Cotenita din judetul

Olt, donate Primariel oi Societatei,Invetatura Poporului Romany, dedefunctul Evloghie Gheorghieff, s'aarendat anual cu 11.400 11.400 41 401 11.400

37 Exploatarea zavoiului de pe mooia Vii-Ora, idem, idem pentru 6 ani, cu in-cepere din 1899 oi on arenda 4.900lei in total, sail 980 pe an . . . . 981 981 980

38 Locuri pe diferite strade cu diferitedestinatil 8.794 6.692 5.935 15.378

39 Locuri parcelate din piateta Ivanovicidin care parte desfiintate, fiind ocu-pate de lucrarile con structiei haleide paseri 1.730 1.095 2.98 2.757

40 Inchirierea dreptulul de afioagiii, deon -ce publicatiuni la punctele fixate. 9.500 9.500 7.481 7.480

41 Idem de a strange de la rampele degunde, ase, etc. adjudecat anual cu. 12.500 12.506 12 500

418.291 4d6.453 414.553 374.668

Inchirierile sunt facute, in general, pe termen de 3 ani si numaicate-va din ele sunt facute pe un an de chile.

Afars de sumele indicate in tabela de mai sus, Comuna mai in-caseza o sums insemnatd si din inchirierile eventuale cjilnice, septa-manale on lunare, a diferitelor locuri din oras si din piete.

Este de remarcat ca noua hald Trajan, terminate §i puss infunctionare in anul 1896, nu a dat resultatele asteptate ; comerciuleste fOrte slab in ea. Ar fi trebuit ca aceasta hale sä se fi construitinteo altd localitate si anume la intalnirea stradei Trajan cu caleaDudesci, unde este un centru f6rte populat si comercial, sail la Ba-riera Mosilor, sail la locul din calea Mosilor numit plata Topciului.

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . . .

. .

.

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Page 73: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

77

La hala Amza s'ail efectuat transformari si adaose importante.Ast-fel s'ail facut compartimente in interiorul hale, pentru comerciulde zarzavat, care mai inainte se exercita in exterior In jurul haleT

presenta un aspect barbar din causa baracelor de scanduri ce '§iimprovizad chiria0 respectivi. S'ail Mout de asemenea instalatiuniproprii pentru there de miel pivnite sistematice, pentru conser-varea camel.

Este de regretat insa, ch, cu Mite aceste imbunAtatiri aduse, earlall costat pe Comuna sume insemnate, totu§i mare parte din corner-ciantii acestei hale, s'ail aratat indaratnici, i, pretextand ca nu toconvine noua organisare a halei, all oferit la licitatiunile tinute, chiriiprea midi in raport cu cele obtinute in trecut, ceea ce aratd eg eramai bine a se amenaja exteriorul halei pentru vindere de zarzavat.

La hala Grivita de asemenea, s'ail executat transformAri §i a-daose de constructiuni pentru comerciul de precupetie, pescarie, etc.,care se exercita mai inainte In afara de hala.

In anul 1900 s'a construit o hala pentru vinclare de pas6ri vii,care comerciil se facea mai inainte sub cerul liber.

Prima inchiriere s'a facut pentru timpul de la 25 Noembre 1900panel la 1 Aprilie 1901, producend suma de 710 lei.

Dupa expirarea acestui termen de inchiriere, hala s'a reinchi-riat prin licitatiune pe timp de la 1 Aprilie 1901 pang la 1 Aprilie1903, producend pentru un an lei 1558.

Licitatiunile ce tinut la acest biurou, In conformitate cu dis-positiunile legil all fost :

De la 1 Ianuarie 18981 i pang la 31 Decombrie acel an, s'ail tinut82 licitatiuni §i s'ail dat in intreprindere lucrari aprovisiongri:

In anul 1899 s'ail tinut 83 licitatiuni;In anul 1900, 74 licitatiuni;In anul 1901 s'ail tinut 80 licitatiuni ;

In anul 1898, s'ail vindut prin licitatiune terenuri representand11.486 metri patrati, Impreuna cu casa §i vila donate de decedatulmaior Neuman, pentru suma de 483.034 lei in total.

Idem diferite marfuri confiscate de serviciul Acciselor, pentrusuma de 12.505 In total.

Idem diferite objecte materiale scose din serviciil idem 2.560 lei.In anul 1899, s'ail vindut terenuri representand 5.244 metri pa-

trati, pentru suma totals de 244.087 lei.Idem diferite marfuri confiscate de serviciul Acciselor, pentru

suma de 9.508 lei.Idem diferite objecte materiale sc6se din serviciil idem 2.123 lei.In anul 1900, s'aii vindut terenuri In suma de 2.103,92 m. p.

pentru o valore totals de 71.964 lei.Idem diferite marfuri de contrabands pentru suma de 6.419 lei.

gi

qi

si

9i

9i

Page 74: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

78

Idem diferite obiecte §i materale, pentru 1.388 lei.In anul 1901 s'an vindut terenuri in suma de 1.803 m.

o valore totals de 48.391 lei.Idem diferite marfuri contrabands, pentru suma de

bani 27.Idem diferite objecte §i materiale, pentru lei 7.175, bath 50.Osebit de vindarile de mai sus, s'ali tinut licitatil, in profitul So.

cietatii «Maternal., pentru patru objecte (giuvaericale), cars ail produssuma de lei 2.470 in total.

p., pentru

2.224 lei,

BIUROUL CULTELOR I $COLELOR.

Invatlimintul primar.

Legea proclamand gratuitatea i obligativitatea invatamintuluiprimar pentru toff Eli de romani, este de mare importanta pentru in-deplinirea acestei dispositiuni a legel, ca recensimintele anuale alecopiilor in virsta de §cOla sa se fats in mod cat mai complect §i exactpe circumscriptiuni §colare.

Vechile circumscriptiuni, in numer de 25, ne mai corespundendrealitatii, in urma legei de marginire a oraplui, decretata in anul 1895,care a intins cu mult periferia oralului, s'a simtit necesitatea uneinoul impartiri in circumscriptii scolare, §i, in anul 1898, dupe interve-nirea Ministerului Cultelor §i Instructiunil publice, s'a instituit o co-misiune mixta, compusa din revisorul §colar al Capita lei, delegat dinpartea Ministerului F;;i din doi delegali din partea Primariei, cu insAr-cinarea de a intocmi nouile circumscriptiuni.

Data fiind situatiunea oraplui §i modul cam neregulat in careaunt trasate stradele pe tota intinderea lui, data hind variatiunea, canumer, a proporatiunii §colare din diferitele localitati ale ora§ului ;dat fiind faptul ca numerdsele localuri de §colI construite de Comung,in anii trecuti, nu ail fost distribuite in mod rational, asa ca in unelecentre ele sunt prea multe i wz ate prea aprOpe unele de altele, iarin alts localitati sunt prea putine §i se simte lipsa de §coll ; tOte acesteconsideratiuni all fost atatea dificultati, pentru comisiune in efectuarea

\divizarii ora§ului in noui circumscriptiuni colare, trebuind a se tineki de normele ca in fie-care circumseriptie sä fie eel putin cate doue§koll complecte, una de baeti §i alts de fete ; ca in fie-care circumscrip-thine populatiunea §colara sa fie intro 540 §i 840 copii, §i afara deacOsta trebuind a se tine soma i a se menaja, pe cat posibil, actua-lele cladiri comunale spre a putea servi §i mai departe pentru §coll§i a nu remane ne utilizate.

Cu tOte aceste dificultati, comisiunea i-a terminat insarcinarea§i lucrarea el a fost aprobata de Ministerul Instructiunii publice inluna Iunie 1898, asa ca recens6mintul copiilor in virsta de §c616 pentru

1

Page 75: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

79

anul 1899, s'a putut face pe nouile circumscriptii §colare, earl sunt innumer de 31.

Pentru ca noua impartire in circumscriptii §colare se p6ta fi catmai folositOre invetamintului, Ministerul §i-a exprimat dorinta :

a). Ca localurile §colare actuale, construite de Comuna, sa se trans-forme in ]ocaluri cu cate 6 clase, data vor putea primi acosta trans-formare.

b). Ca t6te localurile ce se vor construi din noil, O. se face numalcu cate 6 clase, avend fie-care clasa o suprafata de cel putin 64 m. p.

c). Ca nouile cladiri sa fie rapartisate exclusiv dupe cireumscrip-tiuni §i a§eclate in spre centrul circumscriptiunilor.

d). Ca, in ce privesce circumscriptiunile margina§e, despre carinu se scie data vor remane in raza ora§ului, este mai bine a se re-zerva cladirile a§a cum sunt, pane se va rezolva cestiunea razes ora-§ului in mod definitiv.

In vedere ca aceste mesuri nu pot fi indeplinite de cat treptat§i cu timpul ; in vedere ca, dupd cum s'a ells, in unele centre §c6lelesunt prea dese, iar in altele prea rare, Ministerul, in intelegere cuPrimaria, indata dupe crearea celor 31 circumscriptiuni §colare, a luaturmatorele dispozitiuni :

1). $c6la de fete No. 3 din circumscriptia I, care era instalata inlocalul Comunei din strada Sf. Gheorghe Noil, s'a desfiintat, §i in lo-cu -T, purtand acela§i numer, s'a infiintat o §c6la de fete cu 4 clase in cir-cumscriptia 14-a, instalandu-se intr'un local inchiriat pe strada Labirint.

2). *cOla de fete No. 23 din circumscriptia II, ce era instalata inun local al Comunei pe bulevardul Carol 1, langa calea Mo§ilor, s'adesfiintat §i in locul seri, purtand tot acela§ numer, s'a infiintat o §c6lade fete cu 4 clase in circumscriptia a 16-a, instalandu-se intr'un localinchiriat pe strada Lanariel.

3). $c61a mixta No. 22 din circumscriptia II, ce functiona intr'unlocal comunal pe bulevardul Carol colt cu strada Scaunele, s'a des-fiintat §i in locu-i, purtand acela§ numer, s'a infiintat o §c61a mixtacu 2 clase in circumscriptia 17-a, instalandu-se intr'un local particularpe soseua Viilor.

4). *cola de baeti No. 29 din circumscriptia 4-a, ce functiona inlocal particular pe strada Epurilor, s'a desfiintat §i in locu-1, purtandacela§ numer, s'a infiintat o §c6la de baetl cu 2 clase in circumscriptia19-a, instalandu-se pe strada Regnault, intr'un local particular.

5). *cOla mixta No. 36 din circumscriptia 14, instalata in localulparticular pe strada Traian, s'a desfiintat §i in locu -1, purtand acela§numer, s'a:infiintat o §c6la de fete, cu 3 clase, in circumscriptia 27-ape calea Grivitei, in un local inchiriat.

6). Sao. de:fete No. 35 din circumscriptia 7-a, ce functiona in-tr'unllocal particular in strada Isvor, s'a desfiintat §i in locu-T, pur-tand No. 18 (al §c61ei de pe bulevardul Carol, colt cu strada Fortunel

Page 76: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

80

ce s'a desfiintat Inca din anul 1897), s'a infiintat o sc6la de fete cu osingura clasti in circumscriptia 25 a si s'a instalat intr'un local inchi-riat pe strada Colentina.

7). So:51a de fete No. 26 din circumscriptia 13-a, ce functiona cu3 clase intr'un local particular pe strada Traian, langa biserica Hagiu,s'a mutat in circumscriptia 24-a si, adaogandu-i-se clasa a 4-a, s'a in-stalat in noul local comunal ce s'a construit de Comuna pe bulevardulFerdinand, colt cu strada Rotarilor (gura Oborulul), caruia local s'adat numele de scola (+Principe le Ferdinanth.

8). 5c 61a de MeV No. 8 din circumscriptia 7-a, ce functiona in'ocalul comunal «Alexandra Orascu» din strada Isvor colt cu Mihal-Voda, s'a mutat de asemenea in noul local «Principe le Ferdinand, inaripa destinata pentru baeti.

9) SO la de fete No. 1 din localul comunal «C. Codreanu), stradaIsvor No. 12, circumscriptia 7-a, s'a mutat in localul fost ocupat descola de baeti No. 8, mentionata mai sus.

10). Sena de fete No. 33 ce functiona cu 2 clase in local parti-cular pe langa biserica Coils Radu, circumscriptia 4-a, s'a desfiintat.De asemenea s'a mai desfiintat urmatOrele scole :

a). Scola rurala ce functiona in localul comunal din curtea bi-sericei Oborul Noll. Acest local s'a dat pentru cat va timp d-nei LuisaNeamtu, pentru a Infiinta in el o scOla frobeliana.

b). Scola rurala numita «de la Bragadirw), co functiona in unlocal particular pe calea Rahovei in sus, spre linia ferata.

c). Scola rurala din calea Serban-Voda, ce functiona in un localparticular.

d). Scola rurala de la bariera Grivita, de asemenea s'a desfintatsi In locul ei s'a Infiintat scola urbana mixta cu trel class din circ.27a de care s'a vorbit mai sus sub No. 5.

La inceputul anului scolar 1899-900, fats cu resultatele recen-s6mintului facut pe basa ultimel impartiri a orasului in circumscrip-tiuni scolare, s'a simtit necesitato si s'ati infiintat Inca trei scoli ru-rale mixte, cu program urban, in urmatorele localitati :

a). In mahalaua Ghencea, scola rurala mixta, No. 6, instalata inun local inchiriat pe strada 13 Septembre No. 205 si deservind cir-cumscriptia 31-a ;

b). Spre sf. Vineri Noutl, scola rurala mixta No. 5, instalata inun local Inchiriat pe Calea Grivitei No. 254 si deservind circumscrip-tia 29 a.

c). Spre Colentina, scola rurala mixta No. 7, instalata de ase-menea in un local inchiriat in strada Marina de paine No. 9 si de-servind circumscriptia 23-a.

La inceputul anului scolar 1900-991, s'au mai infiintat dou6 scolirurale mixte si anume :

Page 77: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

81

1). $c6la rurall mixta No. 8, instalatd In un local inchiriat inCa lea Pisculul §i deservind circumscriptia 15-a.

2). $cOla rurald mixta No. 9, instalatA in un local particular in§oseaua Mihaid Bravul §i deservind circumscriptia 14-a.

In vederea resultatulul recensgmantuluT copiilor in virstd de§cold facut in luna Maid 1901, la inceputul anulul colar 1901 -1902s'ad facut urmatorele modificarT in distributiunea localurilor de scoli.

a). S'a desfiintat qcola rurald mixt/ No. 1 instalatd in un localinchiriat din strada Witing i deservind circumscriptia 28, strdmutan-duse In locu'i §c6la de fete No. 34, din circumscriptia 12.

b). S'a desfintat *cola rurald mixtd. No. 5, instalata in un localinchiriat pe Ca lea Grivitei i deservind circumscriptia 29, mutandu-sein locu'i c61a de fete No. 15 din circumscriptia 5.

e). S'a desfintat §c6la rurald mixta No. 7 instalatd in local in-chiriat din strada M4na de paine No. 9 §i deservind circumcriptia 23.

d). $c61a mixtd No. 23 din circumscriptia 16 s'a strAmutat in cir-cumscriptia 11, instalandu-se intr'un local particular din strada Ghica-Vodd.

e). $ cola mixta No. 37 din circumscriptia 12, a fost mutata in cir-cumscriptia 27 §i instalatd in un local inchiriat pe strada $incai No. 24.

In ce privesce denumirile §c6lelor, Ministerul Instructiunii a dat§c6leT divisionare din calea Dudesci numirea de §c6la mixta No. 33,iar §colei rurale mixte No. 6 din suburbia Ghencea, numirea de ccolaNo. 35.

Tot in anul 1901, Capitala a fost impartita in dou6 circumscrip-tiuni revizorale, conduse de cate un revizor §colar:

Circumscriptia I, cuprinde §cOlele de baeti No. 3, 6, 8, 9, 11, 14,16,18,

18, 23, 25, 26, 27, 30, 31 §i 32; de fete: No. 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15,19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 37; rurale mixte 2, 3 §i 4,

Circumscriptia II, cuprinde c6]ele de blet1 No. 1, 2, 4, 5, 7, 10,12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 ; de fete No. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 1013, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 31, 33 §i 35.

Enumeram acs mai jos, fie care din, cele 31 circumscriptiunT kicoilare cu intinderile lor.

Circumscriptia 1-a

Incepend din r6spantia B-dului Academia cu Calea Victoria,merge pe B-dul Universitatil panel in r6spantia cu str. ColteT, str-Coltei pand In Sfintilor, trece apoi pe str. G-ral Florescu pand inCalea Mo§ilor, str. Calonfirescu pang in str. Stelea, str. Stelea pandin sf. Mina, Sf. Mina panel in CAlara§i, Lucaci pand in Mircea Voddmergend pe Mircea Vodd pana In Labirint, Labirint pang. in VAca-1resci, apoi pe str. din fata Azilulul MAturatorilor pand. In chef; ieape ched pana la podul din fata str. Apolodor (Brancoveanu) §i apoipe calea Victoriel pand in intersectia cu B-dul Academia.

6

Page 78: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

82

Circumscriptia 2-a

Incepend din respantia B-dul UniversitAtil cu B-dul Co ltea, mer--pe B-dulgend Coltea pand in str. Bati§te, str. Bati§tea pand in Tei-

lor, str. Teilor pand la respantia str. Lipcanului cu Sf. Spiridon, Sf.Spiridon, pana in str. TOmnei, str. Temnei pand in Popa Petre, PopaPetre-pana in calea Mo*ilor, calea Mo§ilor pang in respantia stradeiOlari, str. Olari tranversand elipsa Ferdinand, str. Furiilor pand inpiata din str. Plantelor, str. Plantelor pane. in Mantulesa, str. Man-tulesa pand inIMo§ilor, Ca lea Mo§ilor pand in respantia cu Str. G-1Florescu §i urmeza apol limita despartitOre a circumscriptiel 1-a,

Circumscriptia 3-a

Incepend din respantia G-ral Florescu cu Ca lea Mo§ilor, traver-seza aceea§i limita cu circumscriptia 2-a pand in str. Plantelor, str.Plantelor pand in str. Lini§teI, Str. Lini§teI pang in Popa Sore, Str.Popa S6re pand in Strada Stupinel, str. Stupinel pang in Zefir, Ze-fir Vaud In str. Traian, Str. Traian traverseza Ca lea Ca lara§I pandin Labirint, de aci pe Labirint pana la respantia Olteni cu Mircea-Vodd §i apol urmeza aceea§I limita cu circumscriptia 1-a din MirceaVoda pang in calea Mo§ilor, la respantia cu str. Gral Florescu.

Circumscriptia 4-a

Incepend din respantia Labirint cu Vacaresci, trece pe Labirintpand in str. Turturelelor, str. Turturele pana in str. Vulturuldi, Str.Vultur pand in piateta din Ca lea Raionuldi cu Ca lea Dudesci, caleaVitanuldi.pand in str. Foi§orul, Str. Foi§or pana in str. Campodu-celui, Str. Campoducelul pand in Str. Siminocului, Str. Siminoculuipand in Str. Nerva Traian, traversezd Nerva Traian §i merge pe str.Triumfului pand in Ca lea Vdcaresci, apol pe aceea§I limita cu cir-cumscriptia 1-a, pang in Str. Labirint de unde s'a plecat.

Circumscriptia 5-a

Incepend din respantia Labirint cu Ca lea Vacaresci, merge peCa lea Vacaresci pand in strada Baba Dochia, strada Baba Dochiatraversand riul Dambovita, iea pe strada TdbdearI pand. in StradaGar lita Noud, traversand acestd strada, iea pe strada Potera§i pangin Cuza Vodd, pand in Strada project BAtranilor, strada Bdtrinilorpand in strada Senatului, Strada Senatului pand in projctata pre-lungire a stradel Alexe, Str. Alexe pand in strada *erban-Vodd,Serban Vodd pang in strada LanarieI *1 in linie dreaptd in di-rectia acestel strade pand la strada 11 Iunie; Strada 11 Iuniii pand

Page 79: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

83

in Principatele Unite, Strada Principatele Unite pana in Ca lea $erban-Voda ; Calea $erban Voda pana la podul Dedu, traverseza cheulpana in limita circumscriptiel 1-a.

Circumscriptia 6-a.

Incepend pe cheiul Dambovitei de la Podul Dedu, merge pe a-ceeasi limita cu. circumscriptia 1-a, pand la podul Apolodor, traver-seza riul Dambovita, merge pe strada Apolodor pana in strada Vilna-torului, strada Venatorului pana in strada Cazarmei, strada Cazarmeipana in respantia strada Moiled cu strada Militarilor, strada Militaripand in prelungirea fundatura Fenix, de aci pe strada Cazarmei panain Mucius Scevola, strada Mucius Scevola traverseza strada Lazurenupan& in strada Minotarului si apoi apucand pe strada care taie stradaEcoului, Meteorilor, ArionOia si Salvatori pand in calea Rahovei, ' caleaRahovel pang in piateta cu soseua Demnel $i strada OdOrei, pe stradaOdOrei pana in sosoua Viilor, soseua Viilor pand in sosoua din Nouprin fata fabricei de chibrituri, cotind prin fata Orel Filaret, stradaCutitul de argint pana in 11 Iunie si de aci pe strada 11 Iunie ur-mand limita de despartire cu circumscriptia 5-a.

Circumscriptia 7-a.

Din respantia calei Victoriel cu Bulevardul Elisabeta, BulevardulElisabeta, cheul Dambovitei pana la podul Sfintul Elefterie, traver.seza garla pe strada Carol Davila, projectata traversand elipsa panain strada Carol Davila, strada Carol Davila pand in Isvor, pe Isvorpana in respantia strada Puisorului cu Isvor, pe strada Graurului panelin 13 Septembre, pe 13 Septembre pana In strada Militarilor, pe Mi-Mari pana in prelungirea fundaturei Fenix $i d'aci urmeza limita cucircumscriptia 6-a pana la podul Apolodor, de ad urmeza limita cucircumscriptia 1-a pana la respantia Bulevardul Elisabeta cu caleaVictoriei.

Circumscriptia 8-a.

Din respantia Bulevardului Carol cu strada Coltei, urmeza limitacircumscriptiei 2-a pan/ in strada Bati§tea, de aci iar pe Coltea panain Clementa, pe Clementa pana in strada Po§ta-Veche, pe Po§ta-Vechepana in calea Dorobantilor, pe Dorobanti pand in Prima-verei, pePrima-varei 'Ana in strada Biserica-Amza, pe strada Biserica-Amz apang in calea Victoriei, calea Victoriei pana in strada Banului, stradaBanului pana in strada Manea Brutaru, pe strada Manea Brutarupand in Fantana, pe strada Fantanei pana in Popa Tatu, pe stradaPopa Tatu pana in $ tirbei-Voda, traversand strada $tirbei-Voda, dead pe Bulevardul Schitu-Magureanu pana in Bulevardul Elisabeta,d'aci urmand limita circumscriptieT 7-a qi 1-a, pana in respantia Buie_vardul Carol cu strada Coital.

Page 80: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

84

Circumscriptia 9-a.

Din r6spantia strada Co ltea cu strada Batiste, urmeza limita cucircumscriptia 2-a pana in strada Popa-Kitu, pe strada Popa-Kitupana in strada Ic Onei, pe strada Iconei pand in strada Nordului,strada Nordului pang in strada Trani, pe strada Terani panA instrada Romans, pe Romans pand la r6spantia cu strada Po lona, deaci urmeza in linie drepta pan6 in piateta din strada Armas cu stradaDionisie §i calea Dorobanti §i apoi pe calea Dorobantilor pana inPonta -Veche si de aci urmeza limita circumscriptiei 8-a pana in r6s-pantia stradei Bati§tea cu Coltea.

Circumscriptia 10-a.

Din r6sp'antia stradei Teilor cu strada Sf. Spiridon, pe Sf. Spi-ridon limita intre circ. 2-a pan6 in strada Tomnei, strada TOmnel 'Anain Romans, pe strada Romany panA in Viitor, pe strada Viitor pandin strada Maidanului, strada Maidanului /Ana in strada Teilor, pestrada Teilor pand in Soseua Stefan -eel Mare, pe *tefan-cel-Mare pangin strada Vaporului, pe prelungirea stradei Vaporului pans in stradaSf. Nicolae, pe strada Sf. Nicolae panti in drumul la Teiii, pe dru-mul de la Teiil 'Ana in SosOua Tunarilor, oseua Tunarilor pana in$oseua Stefan -eel -Mare, pe osdua Stefan -cel-Mare pang in stradaTeranilor, pe strada Teranilor pand in strada Romans §i do aci li-mita cu circ. 9-a.

Circumscriptia 11-a.

IncepOnd de la intersectia stradei Popa-Petre cu Ca lea Mo§ilor,pe strada Popa-Petre pana in strada Tomnei, de aci percurge aceeasilimita cu circ. 10-a in partea de resarit pana la intersectia $oseleiStefan -cel-Mare cu strada Vaporul, apoi oseua Stefan -cel-Mare pandla rospantia cu strada Viitorul, strada Viitorul pana la intersectia custrada Fainarilor, strada Fainarilor 'Ana la intersectia cu calea Mo§ilor§i apoi Ca lea Mo§ilor pand la intersectia cu strada Popa-Petre.

Circumscriptia 12-a.

Incepend din piateta dintre Ca lea Iancului cu strada Plantelor,urmeza aceea§i limita cu circ. 2-a pana la intersectia stradei Popa-Petre cu Ca lea Mo§ilor, apoi merge pe Ca lea Mosilor pana la intal-nirea cu strada Vase lor, strada Vase ler Oa in *oseua Mihai-Bravul,

osolia Mihai-Bravul pand in strada Fluerului, strada Fluerului tra-vers'and Bulevardul Pake papa in fundatura Marculescu, (r6spantiacu strada Matasarilor), fundatura Marculescu pand in strada Marcuta,

Page 81: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

85

strada Marcuta pang. in respdntia cu strada Mecet, strada Mecetul panelin Popa-Nan, apoi in sus pe strada Popa-Nan, pang In strada Plan-telor si apoi strada Plantelor pand in piateta cu Ca lea Iancului.

Circumscriptia 13-a.

Incepend din respantia stradel Labirint cu strada Traian, mergepe limita cu Circ. 3 a pand in respantia stradei Plantelor cti stradaLinistei, apoi urmeza aceeasl limita cu Circ. 12-a Vaud in $oseua Mi-hal-Bravul, $oseua Mihai-Bravul pand in Ca lea Vergului, apol Ca leaCaldrasi pand in strada Orzari, strada Orzari pand in respantia CaleCd. larasi, Ca lea Caldrasi pand in strada Pescariel, strada Pesc Aria pandin strada Labirint si apol pe Labirint pand in respantia cu stradaTraian.

Circumscriptia 14-a.

Incepend din respantia stradel Labirint cu stradaT urturelelor,urmeza aceeasi limita cu circ. 13-a Vaud in respantia $os6ua Mihai-Bravul cu Ca lea Vergului, Ca lea Vergului pand in limita de demarcati-une a orasului pdstrand acesta limita merge pand in Ca lea Vitanului,Ca lea Vitanului Vaud in respantia cu Ca lea Dudesci, traverseza Ca leaDudesci, urmand strada Vulturului pand in strada Turturelelor si pestrada Turturelelor pand la respantia cu strada Labirint.

Circumscriptia 15-a.

Incepend din respantia str. Gar lita Noud cu str. Veraisori, ur-meza aceeasi limita cu circ. 5-a pa.nd la intersectia cu str. Triumfulu-si apoi are aceeasi limita cu circ. 4-a, pia. in valea Vitan si urmezade aci, aceeasi limitd cu circ. 14-a pind in linia razei orasului, raza o-rasului pand in calea Vdcaresel, calea Vacaresci pand in str. Livedeacu Dual, str.Livedea cu Dual pand in calea Piseului, calea Pisculuipana la intersectia cu str. CAramidari, traversand acesta stradd, ieape str. projectata Garlita Noud, strahate' rondul dintre str. Fratilorcu Traversului in linie drepta, pana in limita circ. 5-a, la respantia str.Veraisori cu Garlita Noud.

Circumscriptia 16-a.

Incepend de la respantia din limita razei orasului cu sos. Vacd-resci, sos. VactirescI Vaud in $erban-Vodd, Serban-Voda Valid in str.11 Iunie, str. 11 Iunie trecend pe langd intersectia cu limita circ. V-asi ajunge pand la respantia cu str. Landriei projectatd, de aci pelimita circ. 5-a Vaud in respantia str. Veraisori cu str. Garlita Nonaprojectata, de aci urmeza aceiasi limitd cu circ. XV-a pand in limitarazei orasului.

Page 82: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

86

Circumscriptia 17-a.Incepend din limita razel ora§ului, intersectia cu §oseaua Vaca-

resci, urmezd limita cu circumscriptia 16-a, pand in respantia stradei11 Iunie cu strada Cutitul de argint, merge de aci aceea§1 limita cucircumscriptia 6-a pand in piateta din calea Rahovei cu o§eauaDomnel §i de aci tinend pe Ca lea Rahovei, pand la intersectia cu limitarazel oraplui.

Circumscriptia 18-a.

Incepend de la punctul uncle linia do jonctiune Filaret-Nord taieCa lea Rahovei, merge pe Ca lea Rahovel pang in respantia cu stradaSalvator, de aci pastrozd aceea§I limita ca §1 circumscriptia 6-a pandin respantia strada Militari cu prelungirea fund. Fenix, apoi pe ace-ea§I limita cu circumscriptia 7-a pand la respantia stradei Pui§orului enstrada Isvorului, strada Pui§or pand in 13 Septembre, strada 13 Sep-tembre pand in linia feratd de jonctiune, pe care o urmezd pand laintersectia esi cu Ca lea Rahovel.

Circumscriptia 19-a.

Incepend de la punctul de Intalnire al liniel ferate de jonctiunecu strada 13 Septembre, urmezd aceia§1 limita cu circumscriptia 18-a,pana in respantia stradei Isvor cu Pui§or, de aci urmdza limita cu cir-cumscriptia 7-a 'And la podul Sf. Elefterie, apoi pe cheiul Dambovitelpand la Uzina hydraulics, de aci pe $oseaua Pandurilor projectata tra-versezd Ca lea Cotroceni §i trecend prin fata Asilului Elena DOmnapand in strada Asilului §i pe acOsta strada pand in Ca lea Ferata dejonctiune, pe care o tine pand la intalnirea cu strada 13 Septembre.

Circumscriptia 20-a.

Incepend de la podul Cotroceni pe cheul Dambovitel pand inBulevardul Elisabeta, Bulevardul Elisabeta pang in Bulevardul Schitu-Magurenu, B-dul Schitu-Mdgurenu pang la intersectia cu strada PopaTatu §1 Fantanel, strada Fantanel pang in strada Berzei, strada Berzeipand In respantia Ca lea Grivitel, strada Camelia pang in BulevardulDosul GArei, Bulevardul Dosul GareI pand in strada Francmason,strada Francmason pang in Ca lea Plevnei, traverseza pe acesta stra-cid §i o iea pe strada Francmason projectata pand la podul Cotroceni.

Circumscriptia 21-a.

Incepe din respantia Popa Tatu, strada FantaneI, de aci pe limitacircumscriptiel 8-a pand in respantia stradei Biserica Ainza cu strada

Page 83: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

87

Luminei, apoi pe strada Luminei pand in strada Cosma, pe stradaCosma pan/ in strada Romana, de aci pe Clopotarii Vechi traversandBulevardul Coltea pang in *oseaua Bonaparte, pe acesta sosea pan/in Buzesci, traversand rondul pe strada Buzesci, traversand Ca lea Gri-vitei, la hala Ca lei Grivitei, de aci pe strada Berzei si Fantanei, li-mita cu circumscriptia 20-a pan/ in strada Popa Tatu.

Circumscriptia 22-a.

Incepe din strada D. Ghica, respantie cu $oseaua Jianu, mergepe yoseaua Jianu pan/ la rondul din Ca lea Victoriei si $oseaua Bo-naparte si strada Buzesci, de aci urmezd limita cu circumscriptia 21-apan/ in respantia stradei Biserica Amza cu strada Luminei, de acipe limita circ. 8-a pan/ in respantia Ca lel Dorobantilor cu stradaPonta Veche, apoi pe limita circ. IX pand in respantia str. pranilorcu strada Romand, pe limita circ. 10-a pang in Soseaua *tefan celMare, pe acest/ Hosea pand in strada Po lona, apoi pe strada Po lonapan/ in ultima stradd care unesce strada Po lond cu strada Dorobanti,pe acOsta stradd pang in strada Dorobanti, apoi pe Dorobanti pandin prelungirea stradel Ghica si pe acesta pand in .$oseaua Jianu.

Circumscriptia 23-a.

Incepe din rdspantia calei Mosilor cu str. Vaselor, merge pe acest/stradd pang in nos. MihaI Bravul, traversezd aastd sosea si mergepe str. $erbanica pana in str. Ghita Brinzaru, traverseza acesta straddsi merge pe str. Eliad piny in sos. Mosilor, merge pe acOsta soseapin/ in respintia Chiristigil cu str. Zidurilor, pe str Zidurilor pin/ indrumul la Toil'', pe acest drum 'And in str. Marina de paine, pe acOstastr. pand in str. Fulger, pe acOsta pang in sf. Nicolae, pe acesta straddpan/ in continuared str. Vaporului la intersectia cu for. Stefan celMare, de aci pe limita circ. 10-a pand la respantia calei Mosilor custrada Vase lor.

Circumscriptia 24-a.

Incepe de la intersectia rani orasului cu soseua Colentina, mergepe acesta sosea pand la respantia cu strada Zidurilor si tine limitacirc. 23-a, 12-a si 13-a pand la intersectia §oselei Mihai Bravul Cucalea Vergulul, apoi merge pe calea Vergului pan/ la raza orasuluisi de aci pe raza orasului, pand la intersectia cu soseua Colentina.

Circumscriptia 25-a.

Incepe de la intersectia razes orasului cu soseua Colentina, mergepe acosta cale pan/ la respantia cu drumul la Teal, tine limita circ.

Page 84: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

88

23-a si 10-a pand la rdspantia drurnuluI la Teiti cu calea Tunarilor,o iea pe ac6sta cale pan/ la intersectia cu raza orasului si de aci peraza orasului pan/ la intersectia cu soseua Colentina.

Circumscriptia 26-a.

Incepe de la intersectia razel orasului cu calea TunarI si tine li-mita circumscriptiilor 25-a, 10-a si 12-a pan/ la intersectia soselel Jianucu strada D. Ghica, merge pe acesta etradd pan/ in soseua Filantropiei,merge pe acesta sosea pang la intersectia cu raza orasului, apol peraza orasului pang la intersectia cu calea Tunari.

Circumscriptia 27-a.

Incepend de la taerea sos. Filantropiei cu strada D. Ghica, pestrada D. Ghica pan/ in sos. Jianul, trece pe soseaua Jianul pan/ larondul cel mare format de intalnirea Bulevardulul Co Itel cu soseauaBonaparte, de aci merge pe strada Buzesci pang la intersectia ei cucalea Grivita, calea Grivita, apoi soseaua Grivita pan/ la respantiacu strada Tudose State, traversand strada Gherasi, continua pe str.Georgescu I, pang la o strada nedenumita si pe acesta pang la in-tersectia cu o altd stradd tot nedenumita, pe care merge pan/ la punc-tul de plecare in soseaua Filantropiei.

Circumscriptia 28-a.

Incepe de la intersectia stradei Tudose-State cu soseaua Grivitamerge pe acesta sosea si calea Grivitel pan/ in plata haleI Grivita,din acesta piata iea pe strada Corneliei, Bulevardul Dosul Ord,Francmasonilor, traversand calea Plevnei pe projectata prelungire aacestel strade pang la podul de la Cotroceni, de aci apuca pe cheulDamboviteI in sus 'And in soseaua Grozavesci, si pe acesta soseapang la intalnirea cu soseaua Grant, pe soseaua Grant pang la capulcalel Plevna, si de ad in directie drepta prin coprinsul garel. de Nordla punctul de intersectie al soseld Grivita cu strada Tudose-State, deundo am plecat.

Circumscriptia 29-a.

Incepend din punctul de Were al liniei de razd a orasului cusoseaua Filantropiei, merge pe soseaua Filantropiei pans la respantiacu o stradd nedenumitd, pe acesta stradd pans la intalnirea el cu ostradd far/ nume, pe acesta pftnd la intalnirea cu strada Georgescu I,pe strada Georgescu I, traversez a strada Gherasi si merge pe str.Tudose-State pan/ in soseaua Grivita, traversezd acesta sosea si inlinie drepta prin coprinsul gareI de Nord la capul calei Plevna, pe

Page 85: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

89

soseaua Grant panA in soseaua Grozavesci, pe soseaua Grozdvescipand in cheul Dambovitei, iea apol pe cheul Dambovitei si albia sapang la linia razei Orasu lui.

Circumscriptia 30-a.

Incepend de la taierea liniel de raza a orasului cu albia riuluiDambovita, se cobOra pe acestd albie si pe chew pang la Uzina hy-draulicA, de aci aimed pe soseaua Pandurilor projectatA, traversezdcalea Cotrocenl, continua pe soseaua Pandurilor pang la strada Asilulul, iea pe acesta stradd pand in strada Lupeascd, pe strada Lu-peascd ping in strada Lagdrului si pe acesta pang la intersectia culinia razei orasului.

Circumscriptia 31-a.

Incepend de la intersectia str. Lagarului cu linia razei orasului,merge pe strada Lagarului, strada Lupeascd, str. Asilulul, numal pangunde acesta este tdiata de linia feratd de jonctiune Gara de Nord-Fi-laret, pe acesta linie ferata pand in calea Rahovel si de aci pe acestatale pand la Hula razei orasului.

Dup6 recensamintul facut in 1899, avem in Bucuresci 10.682 bdeti8950 fete, in total 19.632 copii, din earl' 14.667 romani $i 4.965 straini.

Dupd cel din anul 1900: 12,246 MeV, 10.651 fete, in total 22.897copii, dintre earl 16.659 romani si 6.208 straini.

Dupd cel din anul 1901: 12.441 baeti, 11.011 fete, in total 23.452copii, din cari 17.532 romani $i 5.920 streini.

In tabela de mai jos se arata resultatele recensamintelor copii-lor in virsta de scold din fie-care circumscriptie polar* precum siscolile ce tontine fie-care circumscriptie.

Page 86: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

90

TABLOUDE

resultatul recensiimintului copiilor in virsta de scola din anil 1899,

1900 §i 1901.

;Wel° din eir-eumscrip le

COPII IN VIRSTA DE COLA TOTAL

gg

mFete Anul Bali Fete BONDI we 1899 1900 1901

1899 291 149 112 328 440

I 1 9{1900 338 319 191 466 -- 657

1901 389 413 164 638 802

4 282 214 351 145 496

II 24 1900 148 118 188 78 -- 266 --

1901 352 210 339 123 . 462

2 1899 250 20G 278 178 456

Iii 900 276 237 333 180 -- 513

1901 291 229 331 189 520

1899 503 533 290 746 1.036

IV 13 17/1900 843 825 402 1.266 -- 1.668

1901 790 706 398 1.098 1.496

7 10(1899 434 378 412 400 812 --

V 22 1311900 426 414 413 427 840

11901 484 476 506 454 -- 960

268 229 306497VI 12 4 PM 2 N 701 II

11901 361 175 375 161 -- 536

20 1899 287 197 261 223 484

VII 21 1 1900 369 315 287 397 -- 68'

1901 372 298 330 340 -- 670

(1899 219 201 224 196 420

VIII 6 6{1900 291 260 288 263 -- 551

1901 239 211 239 211 -- 450

12 1899 133 123 184 72 256

IX 9rn.29 1900 229 186 307 108 -- 415

1901 141 107 -- 24.S

18 /1899 515512

453 757 211 968

X 23 11900 478 797 193 -- 99'

11901 501 478 779 200 979

7

1899 302 232 433 101 534

XI 11rn.23/1900 396 331 610 117 727

1901 474 443 698 219 917

19 1899 321 181 395 107 502

mi 31 14/1900 360 316 550 126 -- 676

1901 385 377 663 99 -- 762

1899 436 352 740 48 788

YIII 17 28/1900 634 567 1.098 103 -- 1.201

1901 646 509 1.068 87 -- -- 1.155

zz. .-.E

Lec2

..1.

19

lI 2

1899

----

--

--

--

Page 87: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

Cir

cum

scrl

pfla

1

91

$ c 6 lueml es din Icelr- COPE" IN VIRSTA DE COLA TOTAL

..0m

Fete Anul Beet! Fete Romani Streinl 1899 1900 1901

XIV 15 m. 333 {11899090

529 432 853 108961 1,003 :

1901 585 487 993 79 -- -- 1.072

21 1899 468 326 642 152 794XV 5n1.31 1900 487 402 719 170 -- 889

1901 480 414 719 175 894

XVI 24 CO 372 351 115l

27 723

745

11901 393 391 640 144 -- 784

20 1899 361

334316296

620 57 677--XVII 22 1900 578 52 630

1901 335 268 559 44 -- -- 603

1899 562 508 847 223 1.070

WRI 28 16/1900 650 547 935 262 -- 1.197

1901 643 565 965 243 -- 1.208

1899 240 230 394 76 470

XIX 29 5/1900 263 253 424 92 -- 516

1901 218 231 380 69 -- 449

1899 205 211 297 119 416XX 3 11/1900 330 301 412 219 631

1901 277 295 403 169 -- -- 572

27(1899 413 372 557 228 785XXI 30 32;1900 263 209 334 138 472

l1901 357 333 498 192 -- 690

XXII 16 rurf149090 :175

266 419 104

523 8-1-7 ::

3, 411901 425 407 669 163 -- 832

1899 450 402 684 168 852XXIII 26 30/1900 525 494 836 183 -- 1.019

1901 539 485 838 186 1.024

1899 544 415 930 29 959XXIV 8 26 1900 591 461 1.027 25 -- 1.052

1901 579 444 998 25 -- -- 1.023

XXVm.Fur: 1900

258 199207 148

433 24341 14

457 -- --

3552 1901 337 306 617 26 643

1899 158 127 228 57 285

XXVI. /1900 302 266 430 138 5681901 229 185 314 100 414

712 634 1.016 330 1.346XXVII 27 36 1900 747 621 1.042 326 1.368368

rn.37 1901 763 723 1.172 314 1.486

14 1899 317 242 433 126 559 --

XXVIII 25 34 1900 397 362 577 182 759

32 1901 282 253 444 91 5351899 353 271 546 78 624 -- --

XXEK m. 15 1900 233 167 325 75 400 --

1901 364 301 602 63 665

--

II !

:

-

--

--

Page 88: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

Cir

cum

scri

plia

1

92

cdleie din cir-cumscriptie COPII IN META DE COLA TOTAL

Baeti Fete Romani Strain! 1899 1900 1901s13:1

Fete Anul

XXX

XXXI

1899{190019011899

m. 35{19001901

58 4380 7465 72

190 151240 188245 219

96145127324413456

59

101715

8

101

341

154

--428

137

46819.632 22.897 23.452

Actualmente functionOza in Capita Id 72 poll, earl se pot grupaastfel:

32 coll primare de Heti.29 » , fete,

8 , mixte.3 70 rurale.

PopulaOunea §colara a acestor §coll, este cea indicata in urma-torul tabloil:

i

3

Page 89: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

93

TABL.0 0de numerul elevilor fc6lelor primare in anii; 1898, 1899, 1900 fi 1901.

NUMERUL I DENUMIREA COLEI

t 4

Al73

POPULATIUNEA OCOLARA

1898 1899 1900 1901

cola de baeci No. 1 Gen. G. Adrian 217 188 210 2030 » » 0 2 Ionita Pop . . . 220 21' 190 171) ) » ) 3 1. Genilie . . . 214 226 227 208, 0 0 2 4 Caimata . . . . 205 207 176 156) 2. » , 5 D. Bolintineanu 253 235 224 250/ / / 2 6 P. Poenaru. . . 139 190 191 1900 0 0 0 7 En. Vacarescu . 226 187 227 2112 2 2 / 8 Princip. Ferdin. 303 319 312 349* )1. 0 » 9 C. A. Rosetti . 240 249 231 2070 ,i. 2. 0 10 A. T. Laurian . 216 227 260 2010 0 0 11 Dora D'Istria . 274 250 243 234h A 3. 12 D. Poenarescu . 359 384 336 312, 0 2, 0 13 C. Bosianu . . 17b 184 197 1780 0 * 0 14 Const. Aristia . 231 241 271 2730 1. 0 0 15 Arh. Calist. . . 258 281 230 245D 2 2 2 16 G. $incal . . . 210 208 230 209» 0 2 2 17 G. Costa-Foru . 209 213 221 210

, 0 18 Aron Florian . 307 261 276 293) ) 2. * 19 Heliade Radul. 230 223 236 246

0 ) 0 20 Gen. Golescu. . 254 246 239 239) ) ) 0 21 Petru Maior . . 216 194 174 213

) ) 3. 22 Efr. Poteca. 231 229 252 224, , ) , 23 Vas. Alexandri. 250 24, 243 2020 , 0 " 24 Cuza-Vodg . . . 211 215 200 2132 2 / 2 25 Sim. Marcovici . 256 236 262 2410 0 , 1 26 1. Maiorescu . 236 252 238 2580 * ) » 27 31: 306 285 304* * D 2 28 . . 248 252 254 2440 * 0 . 29 115 109 110 126) 2. ' » 30 303 284 268 306) " , 31 . . 149 166 172 156* 0 * 0 32 10' 109 134 179» » fete 1 C. Codreanu . . 165 154 160 179, » » 2 A. T. Laurian . 129 135 177 184» ) ) * 3 Carmen Sylva . 17: 171 145 1662 D ' 2 4 Domnita Maria. 169 186 170 199

,)

*

,

* . .

',

123456789

101112131415161718192021222324252627282930313233343536

Page 90: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

core

nt

No.

clas

elor

94

NUMERUL §I DENUMIREA §COLEI

POPULATIUNEA ;COLARA

1898 1899 1900 1901

37 *cola de fete No. 5 I. Zalomit . . . 162 177 171 15338 » » » 6 P. Poenaru . . 139 147 161 13339 » * 7 Dora D'Istria . 195 203 196 21540 » 8 Alexe Marin . . 198 256 191 20141 » » » 9 Gen. Adrian . . 147 162 164 14142 10 En. VAcArescu . 149 172 188 17843 » » » 11 I. Genilie. .

Roseiti .

240 220 188 21744 2 ) h 12 C. A. . 153 172 190 20545 » 13 Eufr. Poteca . . 124 139 138 21446 » 2. 14 Std. Golescu. . 196 217 214 24247 * mixta » 15 Const. Negrutzi 86 73 84 15048 $cdla de fete No. 16 Gh. Hill . . . . 205 211 211 23249 » * » * 17 V. Boerescu . 198 178 233 19250 mixta * 18 49 46 86 5551 » de fete * 19 Episc. Buz6ii. . 158 159 176 16552 » » » » 20 M. Cogalniceanu 227 209 198 17053 * D 7) * 21 Al. Voda Ghica 178 177 163 19954 » » » » 22 83 94 101 10055 » mixta » 23 56 83 72 7956 » de fete 24 118 134 118 14057 » » * » 25 Gen. Florescu . 244 236 200 22258 » * * 26 Princip. Ferdin 235 249 223 26859 * » A 27 198 215 236 22360 » * 28 201 216 228 23861 * mixta » 29 Dim. Iarca . . . 45 40 44 4262 de fete * 30 Dim. Ghica . . . 175 200 214 21863 mixta 31 Mitrop. Nifon . 101 93 51 4864 * de fete 32 Barbu Catargiu 72 75 101 7665 mixta 33 6366 » do fete 34 ..... . 111 78 88 11167 » mixta » 35 62 80 8668 de fete » 36 156 147 144 15969 » mixta .» 37 ...... . . 45 40 40 5070 » ruralti 2 60 78 10871 » 3 48 72 6 7172 4 51 50 101

In cursul anului 1898 s'a terminat constructiunea localului §cOleipentru douo sexuri de pe Bulevardul Ferdinand, colt cu strada Ro-tarilor, dandui-se numirea de scola Principele Ferdinand. In acostacladire monumentala instalat: §cdla de haeti No. 8, care maiinainte era instalata in localul din strada Isvor colt cu Mihai-Voda

§cdla de fete No. 26, care functiona mai inainte pe ,strada Traian,langa biserica Hagiu.

De asemenea, tot in anul 1898, s'a terminat si localul scolei Di-

.

§i

A 1

.

syatl

Page 91: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

95

mitrie Poenarescu din strada Justitiel, colt cu Antim, in care s'a ins-talat scola de 1)64 No. 12, care functiona in mod provisoriiI in unlocal particular pe strada Gramont.

Ast-fel acum Comuna poseda in total si intrebuinteza pentru scoli44 localuri proprii si anume :

None (9) cladiri pentru scoli de ambele sexuri, functionand in ele18 sc6le (9 de 1364 si 9 de fete).

Tre-cjeci si cinci localuri pentru seal da cate un sex, in earl func-tioneza 19 scoli de baeti $i 16 de fete.

Restul scolilor functioneza in localuri particulare, inchiriate, indiferite puncte ale orasului, in acest stop.

Ar trebui ca si aceste scoli, intr'un timp cat mai apropiat, säp6ta fi instalate in localuri propril, Ministerul Istructiunii publice,prin adresa registrata la No. 34.417/98, a propus Primariei ca din fon-dul easel sc6lelor, infiintata pe langa acel Minister, sail procure, prinimprumutare, sumele de cars ar avea trebuinta pentru constructiuneanumerului de localuri eel' mai sunt necesarii.

Este locul a arata aci ca, pentru constructiuni de localuri sco-lare, sunt lasate Comunei doue legate, acceptate in regula de Primariesi anume :

1). Prin testamentul defunctului Ion Radulescu, autentificat deTrib. Ilfov, Sectia de notariat la No. 956/92, se lasa Comunei nuda pro-prietate a trei imobile:

a) Un imobil cu cladiri, pe strada Patrascu-Voda No. 6 ;b) Un teren de 1.115,60 m. p: pe strada Viilor No. 33 sic) Un teren de 1 167,88 m. p. in coltul stradel Viilor si Strugu-

rani, din suburbia Barbatescu Nal, cu conditiune ca pe unul din acestedoue terenuri, Comuna sa construiesca un local de sc616 primara deambe sexe, care sa pOrte denumirea de : scola «Fratii Radulescuputand Primaria a instraina cele-lalte dour) imobile pentru acoperireacheltuelilor constructiunil scolei, care sa se faca, data e posibil, incoltul stradel Viilor si Strugurarilor.

Acest legat devenind exigibil in acest an (1901), prin incetareadin viata a d-nel Nita Radulescu, sotia $i mostenitorea defunctulu!Radulescu, Primaria a indeplinit formele legale pentru luarea in posesie a legatulul, si acum urmeza a se lua mesuri pentru indeplinireaconditiunil impusa prin testament.

2). Prin testamentul seri autentificat de Trib. Ilfov, Sectia de no-tariat la No. 1.349/96, defuncta Natalia Penozi lasa mamel sale EvaPenozi, singura mostenit6re rezervalara, usufructul intregil averi,care se cifroza in testament la 150.000 lei in efecte, dispunend in a-celasi timp ca, dupa inOrtea mamei sale Eva Penozi, atat suma ce vacompune portiunea rezervatara a acesteia, cat si suma ce va compuneportiunea disponibila a defuncteT testat6re Natalia Penozi, sä troca inplina proprietate Comunei BucurescT, cu obligatiune ca Primaria sA

,

Page 92: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

96

construiasca, in anumite conditiuni, o §cold primara de fete, care vapurta sapat in marmura, pe frontispiciul el inscriptiunea: g cola pri-mail de fete, fondatiunea Natalia Penozi».

Cand d-na Eva Penozi va inceta din viata, Primaria va trebuisä se conforme dispozitiunilor testamentulul.

Cantine geolare. Inca din anul 1898 a inceput sa se agitecestiunea infiintarei de cantine §colare, pe langa localurile de §coli.Necesitatea acestor cantine, mai ales in timpul iernei, este in de a-juns justificata, venind in ajutorul copiilor grad, cari nu pot mergela amecli acasa din diferite imprejurari; ace§ti copil pot lua la can-tina o mancare calda pentru 5 sail 10 bani.

Cantinele infiintate pana acum in Capitald, sunt in numer dedeco i se Oa sub conducerea unul comitet, compus din institutorssub prezidentia revizorului colar al Capita lei. Primaria a contribuitla infiintarea cantinelor §colare ; pe langa alte inlesniri ce a facut a-cestor cantine, le-a mai vent in ajutor cu 7.000 lei in 1899 §i cu 6.000lei in 1900. Din aceste sume, acordate de Primarie, din cele oferitede alte institutiuni §i de persOne caritabile, precum §1 din cotizatiu-nile bene vole, comitetul cantinelor a putut strings un capital de in-tretinere, care in acest an (1901) se tidied la suma de lei 18.000. Indarile de soma ce publica anual societatea cantinelor ccolare, se aratain detaliii desvoltarea ce ail luat in acest ultim timp.

Pentru inv6tamintul primar, Primaria este obligata prin lege:a procura localurile necesare, mobilierul etc.

Pentru satisfacerea acestor obligatiuni, Comuna cheltuesce sumeinsemnate, mai ales atunci cand construecse localuri proprii pentru§coli.

In ace0 ani din urma, Comuna a Mout pentru poll' urmato-rele cheltueli:

a) Plati de chiril pentru localulile particulare in cari ail func-tionat scoli, earl' nu sunt dotate cu localuri propril comunale:

In 1898» 1899» 1900» 1901

Lei 54.100,» 51.250,» 57.900,» 46.975,

b) Pentru reparatiuni la localuri:

In 1898 Lei 35.674,651899 » 31.823,28

» 1900 » 34.217,551901 27.430,75

Page 93: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

97

c) Pentru mobilier si reparatiuni la mobilier :In 1898 Lei 19.966,10) 1899 ' 11.891,70» 1900 » 15.741,.) 1901 ) 5.057,55

d) Indemnizatiuni de locuinta directorilor §i directdrelor, earln'aii locuinta In localul qcolel:

In 1898 Lei 3.200,» 1899 , 4.000,» 1900 , 6.000,» 1901 , 5.600,

e) Combustibil (lemne si coks, cu transport si taiat) :In 1898 Lel 46.000, -

1899 * 45.000, --» 1900 » 57.988,= 1901 ' 44.062,

f) Cheltueli de cancelarie :In 1898 Lei 5.988, -

1899 , 5.834,» 1900 ) 6.050,» 1901 » 5.960,

g) Indemnizatiuni pentru curatitul localurilor de scoll (plata ser-vitorilor):

In 1898', 1899» 1900» 1901

Lei 43.590,' 40.410,

46.200,' 45.110,

Afars de acOsta, Primaria a cheltuit pentru premiile acordate ele-vilor silitori:

In 1898 Lei 3.256,, 1899 , 3.612,» 1900 , 3.367,60* 1901 1. 2.429,60

A distribuit ajutOre elevilor grad, cumparendu-le cArtile necesare :

In 1898 Lei 4.508,40) 1899 * 6.260,» 1900 » 5.844,70» 1901 » 4.971,35

7

'

,

Page 94: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

08

Inv6tiimintul profesional.

Bursele de la ?cola de arte Fi mesera Primaria, conform legiiinvotamintului profesional, este obligata a servi 5 burse la sc6la dearte §i meserii din Capita la. Bursele se del prin concurs, care se tinein conditiunile prevedute in lege.

Pentru cele cinci burse, Primaria plate§te Statului lei 2.500 pe an,socotit a 500 lei o bursa.

gcola comerciald de gradul 1. Facendu-se localului transfor-marile ce s'ai1 gasit necesaril §i procurandu-i-se complet mobilierul,acesta §c61a functioneza asta-41 in cele mai bune. conditiuni. Popula-tiunea §colara cresce in fie-care an, fapt, care a facut ca la inceputulanului §colar 1898-1899 sä se infiinteze o divizionara a clasei I.

Populatiunea aeestel §coli este urmatOrea :Clasa I-a Cl. I divizionall Clasa II-a Clasa III-a Total

In anul 1898 51 50 37 19 157b , 1899 56 55 32 21 164, a 1900 68 43 25 136

a 1901 63 57 46 31 197

Cheltuelile pentru intretinerea ccfolei privesc, dupd lege, in partiegale pe Comuna i Camera de comercil Partea Comunei din acestecheltueli a fost :

In 1899 de circa 4.000, lei.» 1900 » lei 2.610,85 0

» 1901 » 0 2.500, »

,5'c6la pro fesionald de fete «Protopopul Th. Economu i orfeli-natul Maria Dr. Turnescua. Necesitatea unui regulament de orga-nizare §i functionare a acestel §coII a fost simtita, indata ce acestainstitutiune a trecut sub ingrijirea §i administratiunea Primariei. Ast-fel, inca din 1895, s'ai1 inceput studiile pentru intocmirea unui stareregulament. Diversele Consilii Comunale, cars s'aii succedat pind inanul 1899, ail adus diferite modificari i adause primului proiect in-tocmit, a§a ca regulamentul a fost definitiv aprobat de Consilid in §e-dinta de la 10 Aprilie 1899 i confirmat prin Inaltul Decret Regal No.2.344/900.

Functionand in conformitate cu acest regulament, §c61a acesta aprogresat din di in di. Populatiunea §colara in ultimil ani a fosturmatorea :

Page 95: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

1898/99 1899 -1900 1900-1901 1901-1902

Interne Externs Interne Externe Interne Externe

Clasa I 45 4 53 3 60 2 69) II 15 8 20 6 29 3 35) III 12 7 4 6 9 9 18) IV 15 16 7 22 11 20 14

Total . . . 87 35 84 37 109 34 136

Din num6rul elevelor interne, 24 sunt bursiere ale Primariel qi10 ale d-nei Elena Dr. Turnescu.

Pentru intretinerea acestel scoll Comuna a avut inscrise in bud-getul seil urm'atOrele sume :

Lei 42.190, din earl' 21.240 lei pentru personal §i 20 950 lei pentrumaterial, in anul 1899.

Lei 44.390,din cari 23.040 lei pentru personal §i 21.350 lei pentrumaterial, in anul 1900.

Lei 33.832 din cari 15.132 lei pentru personal i 18.700 lei pentrumaterial, in anul 1901.

In acest din urma an, din cauza crizel financiare, Comisiunea In-terimara care a intocmit bugetul, a facut Ore-cari reducerl in salarifsuprimand in acela0 timp cursurile de limba francez6, limba germana§i muzica. DOmnele profesOre respective insg, pentru a nu perde ele-vele, s'ail oferit a face gratuit cursurile pans la finitul anului qcolar1900 -1901; iar la inceputul anului colar curent (1901-1902), Consi-liul Comunal a incuviintat a li se acorda Ore-cari indemnizatiuni dinfondurile produse de atelierele cOlei, din lucrarile esecutate de eleve

Bisericl.

Legea pentru organisarea comunelor urbane pune, pe de o parteobligatiune comunelor ca sä ingrijescA de cultul tisi bisericile religiu-nil la care apartin *i sá platesca lefuri preotilor §i altor servitorl albisericelor lipsite de mijlOce de intretinere ; iar pe de alts parte, su-pune controlulul comunelor, administratiunile bisericilor.

Legea asupra clerulul mirean i seminariilor, decretata la 29 Maia1893 *i pus in aplicare la 1 Aprilie 1894, pune basele organisariibisericilor §i modului for de administrare. Ac6sta lege recunosce bi-sericilor caracterul de persOne juridice §i le in.aparte in bisericl pa-rohiale §i filiale. Numerul parohiilor din tota Ora s'a fixat la 375 urbane i 3.301 rurale.

99

Page 96: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

100

In fie-care parohie urbana este instituit/ cate-o epitropie Insarci-nata cu administrarea materials a bisericilor din acea parohie; eaeste compusg din tree membrii: preotul paroh, un membru numit dePrimar si un membru ales de parohie pe cinci ani. Modul de alegeresi atributiunile epitropilor sunt determinate prin regulamentul asupraepitropiilor bisericesci, decretat in luna Decembrie 1893.

Se escepteza de la acesta regula bisericile cari au o epitropiespecials, instituita prin actul for de fondatiune, cum sunt, in Bucuresci :bisericile Cretulescu, Sf. Spiridon noil si Sf. Ilie Greci, cjisa si bise-rica Laztir Kalinderu.

La 1 Aprilie 1899, expirand mandatul epitropilor numiti si alesipe periOda administrative de la 1 Aprilie 1894 pand la 1 Aprilie 1899,Primgria in termenele $i in conditiunile preveclute de lege $i de re-gulamente, a procedat la constituirea noilor epitropii pe urmatorul pe-riod administrativ de 5 ani, de la 1 Aprilie 1899 si pang la 1 Apri-lie 1904.

Legea asupra clerului mirean a pus in sarcina comunelor platapersonalului clerical si a intretineril bisericilor din parohiile urbane,afar/ de bisericile declarate monumente istorice, a caror intretinerematerials cade In sarcina Statului. Comunele urbane mai sunt datoreca BA Intretina corurile de la bisericile foste Intretinute de Stat si callse gasiaii avend coruri in momentul punerei in aplicare a legil.

Pentru usurarea sarcinilor puse asupra comunelor urbane, prinlegea clerului mirean, Statul vine in ajutorul acestora, in virtutea art.36, alin. 6 din disa lege, cu o sums totals de 500.000 lei pe an, pe careo Imparte Intro diferitele comune urbane din tail in proportie cu nu-merul parohiilor din fie-care. Afar5 de acesta Statul mai platesce spo-rurile viagere la lefurile preotilor de la bisericile foste Intretinute deStat. La promulgarea legil, parte din biserici se aflail sub administra-tiunea Ministerului Cultelor $i erail intretinute de Stat. Legea a trecutsi aceste biserici sub controlul si in sarcina comunelor, si cum, la aceaepoca, parte din personalul clerical se gasia avend retributiuni mairidicate de cat cele pe cari le-a fixat legea asupra clerului mirean, s'adispus in favorea acestui personal cd el va primi de la Stat, peste le-furile fixate de lege, un spor viager socotit ast-fel In cat sä Implinescalefurile de earl se bucura personalul clerical in cestiune la punereaIn aplicare a legii.

Din fondul de 500.000 lei prevedut in legea clerului, Primaria Bu-curesci a primit de la Stat cate 99.312 lei in fie-care din anii finan-ciari 1898, 1899 si 1900 ; iar in anal 1901 nu a mai primit nimicHind -ca din causa crisei financiare, Statul a suprimat din budgetulWI. subventiunea ce acorda Primariilor pentru Intretinerea bisericelor.

Pentru Inlretinerea bisericelor In lipsa de mijloce, pentru platacorurilor vocale si pentru ajutorarea unora din biserici la facerea dereparatiuni si alto imbunatatiri, Comuna a cheltuit:

Page 97: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

101

In anul financiar 1898 lei 230.306,95, in anul 1899 lei 258.928, inanul 1900 lei 259.487 si in anul 1901 lei 192.200.

In sumele mentionate intra i intretinerea corurilor vocale carsfunctioneza la cate-va biserici din cele subventionate de Primarie.

Prin lege, s'au trecut in sarcina Comunei 5 coruri cars functionailla bisericile : Sfanta Ecaterina, Curtea Veche (trecut in anul 1900 la bi-serica Lucaci), Sftntul Gheorghe Noii, Mihaiu Von Zlatari, fortemai inainte intretinute de Stat.

Fie-care din aceste 5 coruri s'a retribuit regulat din casa comu-nala cu cate 5 sute lei pe tuna. Pe langa. acestea Primaria a acordatajutOre pentru infiintarea din noil de coruri vocale la bisericele : Pitar-Mosu, Manea Brutaru, Popa Tatu, Vergu i Popa Chitu in scopul dea so respandi cat mai mult musica vocals bisericesca si de a se atrageprin acOsta un numer cat mai mare de enoriasi pentru a veni la bi-serica in cjilele de dumineca Arbatore, ca ad asculte serviciul religios.

Intretinerea acestor coruri vocale a costat pe Comuna lei 33.300in anul 1898, lei 41.100 in anul 1899 ; lei 42.600 in anul 1900 si lei37.200 in anul 1901.

Dupa cum se pOte vedea din cifrele de mai sus, Primaria a con-tribuit pentru intretinerea bisericilor din Capitala, cu sume destul deinsemnate in raport cu mijlOcele de care dispune. Daca in anul 1901Comuna a cheltuit o sums mai mica decat in cei-l'alti ani, cauza estecd Statul suprimand subventiunea anuala de 99.312 lei ce'i acorda,Primaria a fost si ea nevoita a face Ore -earl reduceri in cheltuelilepentru intretinerea bisericelor $i a corurilor vocale.

Mai inainte de punerea in aplicare a legil asupra clerului mirean,Comuna nu cheltuia mai mult de 30.000 lei pentru ajutorarea biseri-cilor in lipsa de mijlOce.

Dam mai jos o tabela in care se arata bisericile parochialefiliale din Capitala, veniturile i cheltuelile prevklute in budgetelelor, precum subventiunile acordate de Primarie pentru acoperireacheltuelilor de intretinere, in afara de plata corurilor vocale si de alteajutore speciale.

si.

at

si

Page 98: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

102

ci)

6-.Q

64

DENUNIREA BISERICILOR

VENITURICheltueliResurse

proprilSub-

ven/ie Total

Lei B. Lei IB. Lei B. Lei B,

Plasa de sus 1898 125 - 12.225 - 12.350 - 12.225 -1899 60 - 12.145 - 12.205 - 12.145

1 Bis. parochiala Zlatari . . . . 1900 65 - 12.275 - 12.330 - 12.275 -1901 - - 9.758 9.768 - 9.758 -1898 60 2.324 - 2.374 - 2.324 -1899 30 - 3.580 - 3.610 - 3.580 -

$ fil. Sf. Dumitru (str. Carol). 1900 35 - 3.760 3.785 - 3.7501901 40 - 3.308 - 3.348 - 3.348-1898 30- 2 834- 2 400 - 2 814 -1899 30 - 2.760 2.790 - 2.760

$ * Stavropoleos . . . . 1900 35 - 2.430 2.465 - 2.430 -1901 40 - 2.096 - 2.136 - 2.136 --1898 15.405 - - - 14.884 50 14.884 501899 16.535 - - - 16.536 - 16.535

2 $ parochiala elari 1900 13.035 - - - 13.035 - 12.93 351901 10.735 - - 10.735 - 10.097 351898 -- -- --1899 49 - 3 760 3.809 - 3.710

$ fil. DomneI 1900 49 -- 3.710 - 3.759 - 3.710-1901 - - 2.136 2.136 - 2.136-1898 9.895 - - - 9.895 - 9.860 201899 9.896 - 9.895 - 7.405

3 . parochiala Enii . . . . . 1900 9.135 - 9.135 - 9.135 -1901 9.075 - 9.075 - 7 647 -1898 7.245 - - - 7.245 - 7.245 -1899 5.755 - 1 940 - 7.695 - 7.695 -

' fil. Batistea 1900 6.460- - - 6.450 - 6.583 681901 6.035 - 606 25 6.641 25 6.6411898 1.905 - 622 51 2.527 60 2.527 361899 1.905 - 301 6$ 2.206 68 2.206 68

$ * Dintr'o di 1900 1.961 - 301 6: 2.262 68 2.262 681901 2.460 - - - 2.460 - 1.911 -1898 18.210 - - - 18.210 - 18.210 --

4 parochiala Alba (Calea Vic- 1899 37.426 - - - 37.426 - 24 690 -toriei). . . 1900 - - - - - -

1901 17.983 - - - 17.983 17.4642194..718300

-6 ' parochialh Amza cu filiala

Sf. Ion Moldoveni . . .

{ 11889989

1900223413123.630

----- --

2234..513300

23.630

--

- 21.610 -1901 23.000 - - - 23.000 - 21.930 -1898 830 - 1.825 - 2.655 - 2.655 -1899 1.020 - 1.715 - 2.735 - 2.735-

6 $ paroch. Sf. Nicolae Tabacu 1900 9.000 - 14 039 - 23.039 - - 23.039 -1901 600 - 1.368 - 1.968 - 4.968 -1898 1.331 3 1.539 - 2.870 30 2.870 301899 1.475 8. 1.532 61 3 008 46 3.008 06

7 Sf. Vasile 1900 1.338 81 1.658 2.996 80 2.996 401901 4.116 31 983 11 2.099 40 2.099 401898 881 - 2.856 - 3.737 - 3.737 -1899 771 - 2.966 - 3.737 - 3.737 -

8 b Sf. Visarion 1900 701 - 3.040 - 3.741 - 3.737 -1901 701 - 2.359 - 3.060 - 3.060 -1898 1.407 61 1.873 7e 3.281 20 3 281 201899 1.427 51 4.343 51 5.771 - 5.771 -

9 , Pitar Mos 1900 1.427 51 4.943 50 6.371 - 6.371 -1901 1.487 51 4.075 51 5.563 - 6.663 -1898 1.710 - 1.035 - 2.745 2.445 -1899 1.657 61 1.087 51 2.745 2.446 -

$ fil. Bradu Boteanu . . . 1900 1 164 51 1.080 50 2 245 - 2.245 -1901 1.107 51 1.130 51 2.238 4.874 -

'a'

5a

I

1

1

1

111111,11I1,.1..1111.11111%1WETI111111111111,9.5F,1111.91111111.5 S5,4P`.2-409.94:5S,9%,7892.a.,- l'IRE9-55-.22%6P..&.2ZZ,`;:a07,';'it2=5'..5:5z1"

Tle,...Ev:cialevicricEicoc.iwaiE4E,10 cacrivicliaicrE6r,E.,c6e66.4*EcEont E,..,:goolgWEic4A.,qamoic.ivivimmai.6,6.1icipiclal

II.I.III c.-...9.12,,,S.F R E 3 ,1 E F. E i F e I I I " l I III IIHVAIREEHEIFPRE:

I 1 I I i I I Eni,;SE7,1 1 77.7,70 rE,7.1.

t....EgmslA ..,E6 ..,.........A

IMW

g,_,

.

0. g

. E. 1,1

.1.: ..

of F., a.

°

.g g'

i - -

..,

1.0.103 OK

Page 99: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

103

14;T:

15C.)

6Z

DENDIIREA B1SERICELOR

0

VENITURICheltueli

Lei B.

ftesur sepropni

Sub-ventie Total

Lei B. Lei B Lei B.

1898 640 - 3.050 - 3.690 - 3.69010 Bis. parochiala Precupetil Noi. 1899

1900640720

-- 3.6103 180

-- 4.2503.900

-- 4.2503.820

--1901 720 - 2.172 - 2.852 - 2.892 -1898 1.365 - - -2.601 3.966 3.965 961899 1.370 2.417 85 3.787 85 3.787 8511 * * Precupetii Vechi 1900 1.200 - 1.400 - 2.600 - 2.597 901901 830 - 922 - 1.752 - 1.752 -1898 4.155 - - 4.155 - 3 745 201899 3.448 71 3.448 70 3 399 9012 * * Leona 1900 2.978 71 2.978 70 2.896 201901 2.343 71 2.343 70 2.259 90

* Fondatiunea Anica Vticii- 1899 6.700 6.700 - 2.964 76rescu 1900 49.700 -- - 19.700 18.614 -

19011898

8.590 8,590 - 8.590 -5,450 5.450 - 3.878 30

13 * parochiala Tirchilesci . . / 18991900

5.37r0 : .

- - 5.7405.760

-- 4.3695.731

5080

1901 5.760 -- - 5.760 - 4.936 801898 255 - 2.372 41 3.327 40 3.327 40

14 * * Popa Chitu .18991900

1.067 51881 51

1.993 616.338 51

3.0616.220

-- 3.0616.220 -

1901 862 5' 5 021 51 5.884- 5.884 -1898 1.820 - 679 51 2.699 50 2 699 60

* filiala Popa Rusu . . . .18991900

1.7171.702

515(

1.1511,026

-- 2.8682.728

5050

2.8682 728

5050

1901 1.307 51 1.105 25 2.412 75 2.412 751898 20 247 - - - 20.247 - 20.247 -1899 19.770 - - 19.770 - 19.770 -15 ) parochiala Silivestru . . .1900 20.245 20.245 20.245 1-1901 22.200 - - - 22.200 - 22.2001898 490 - 2.220 - 2.410 - 2.410 -1899 245 - 2.180 - 2 425 - 2.425 -16 * * Otetari . . . .1900 245 2.320 - 2.565 - 2.565 -1901 220 - 1.682 - 1.902 - 1.902 -1898 1.075 - 2.16G 9: 3.235 98 3.235 90

* filiala Sfinti 18991900

1.1451.032

-- 2.5852.280

91- 3.7303.312

90- 3.7303.310

90-1901 1.030 - 1.712 91 2.742 90 2.742 901898 375 - 1.400 - 1.775 - 1.775 -

, * Scaunele 18991900

375380

-- 1.4001.635

-- 1.7752 015

-- 1.7752.015

--1901 370 1.286 - 1.656 - 1,656 -1898 425 - 2.870 - 3.295 3.295 -

17 D parochiala Sf. Ion Mori .18991900

425425

-- 2.8352.825

-- 3.2603.250 - 3.259

3.250--

1901 425 1.616 - 2.041 - 2.041 --1898 4.120 - 2.060 3.180- 3.180 -

18 * * Colentina . . .18991900

1.1201.120

-- 2.2652.135

--- 3.3853.255

--

3.3853 255

-1901 800 - 1.218 - 2.018 2.018 -

f 1898 780 - 40.840 - 11.620 - 14.620 -J 1899 660 - 12.000 - 12.650 - 12.205 -

19 , * Sf GeorgheNoiii 1900 440 - 13 302 - 13.742 - 13.742 -1901 440 - 10.450 - 10.890 - 10.890 -1898 50 2.350 - 2.400 - 2.3951899 50 - 2 860 - 2.910 - 2.805

* filiala Rasvan . . - . . . / 50 - 2.345 - 2.395- 2.395 -1901 50 - 2.085 - 2.136 - 2.136

.

IIIISR18111141M1 111111 1

. 11111..1.1111 IiIII, 1111)111

El

,

111110,1,1m111111111.11111111111 1 1 1 1 WILOHUMEFailleatIEHMEE/

.itliTOC[iE Cd1A0i.-1.-11..41-1c[M..iN.im.[oCi=6NE[ICiN[e..-.[1.,

1[11111111111111111/111111111

Pmd

.., _

g

. . .

.

5 0 r.

874

. . . .

A' g I.'

1'1..,

i :=1

gm

:=4

we,. ON 4 ,. . ...

Page 100: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

104

1

86Z

DENUM}REA BISERICILOR 5a

"44

VENITURIResurseproprii

Sub-ventie Total Cheltueli

Lei B. Lei B. Lei B. Lei B.

20

21

22

23

24

26

26

27

28

29

Bis. filiala Curtea-Veche .

, paroch. MavroghenI . . .

, * Sf. Vineri Nouti . 1900 9.502

, Dusurneoa . . . .

) ) Manea-Brutara. .

. . Sf.- Voivozi . . .

, * Popa-Tatu . . .

, Sf. Stefan (Verde).

* * Cotroceni . . . .

filiale Caremidaril-de-sus.

* parochiala Franemason. .

. .filial- Sf. Elefterie . . .

* paroch. Sf. Die Gorgani . {

. filial& Schitu Magurenu .

. .Sf. Constantin . .

1898189919110

1

190118981899/19011898

{ 1899

190118981899

ll 19001901189818991900190118981899190019011898189919001901189818991900190118981899

1901189818991900190118981899190019011898189919001901189818991900190118981899190019011898189919001901

80808080

5.0885.1485.0984.7296.3357.117

10.5701.6501.5501.6701.280- -2.63?2.6412.855

780676625-826700

1.040965

3.0943.1203.1203.250-

3030--

1.2601.2601.3501.4125.2962.9163.0763.045--3.7703.7703.3764.3914.2804.7834.648-

26.6644.4804 460

3063053793051-

----33 i30

66-55s-----------------------51---------5151

29----56

8.8008.6003.635 -1.576-

-1.8474.8021.5502.368-2.8003.5192.4004.6105.0206.2753 6644.4605.4955.8994.7887.0723.5694.4721.1514.9353.9155.9054.1401.2131.2131,274

975-

-------

1.7601.7502.0321.351

---

----------------5i5,1 i717a----5161-21-

---------

8.8808.6803.7151.6566.0885.1485.0984.7296.3357.1179.502

10.5703.3973.3523.1203.648- -5.4376.1606.2566.3905.6956.9003 6644 9756.1956.9395.753

10.1466.679107.6924.4014.9353.9455.9354.1402.4732.4732.6242.3875.2962.9163 0763.045--3.7703.7703.3764.3914.2804.7834.64851--

26.6544.4804.4602.0562 0552.4141.656

--30303065- 6.166 305050----------5050

7070----5060-70--------51

----50-

I 8.8758.5153.7151.656 -4.9716.1485.0984.618

5.2388.498

10.2353.3973 3523.1202.648-5.4376.1604.7885,3906.6596.9003.6644.9656.1956.9395.513

10.1266.6797.5924.4014.9353 9155.9054 4402.4732.4732.6232.3885.1832.8753.0662.593--3.7463.7673.3754.3463.9604.3452.91761--

24.8003.7202.3962.0662 0562.4101.656

----303065

303060------------60107070----406060-76767615

10461332-51

------

*ala

.

{

{

---------

-------

--

=

-

III' Ramm2siiiiiiiiiilliiiis.e.RRIIIIEsiggi2,1.0.11111 ii

Mmm.M,m goiMomm.,4

. M I

Mr6M444.. goi,ciimm.i

0E. .

°

I II I I I I II I III

ngsz 1 1 1 1 1 a , E E § Es; g E. E' E' 1 1 11111111111111 M Rii.im..4

iamg+ ,a

III ---: 11111 1 II 11111 1111374, ml II i

,4-4,4,-i=i<6 e-45 c44.4 er5Z.'m

MuV

E

.s, : 11 8

w A

,;j ''''

. f ;

il

1LLO.100 'ON cm m ra s ; .

Page 101: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

30

31

32

33

34

35

36

37

38

105

DENDIIREA BISERICIL OR

VENITURI

B

Cheltueli

Lel B

Resurse Sub-proprii ventie Total

Lei B. Lei IB. Lei

Bis parochiala Brezoianu

Mihal-Voda . .

18981899190019011898

189919001901

935 -1.8352.825 --2 925 -

25 - -2510- - 10.440

1.9812.1051.859-

12.92514.64013.702

2-(130---

2.916 203 9404.684 302.916 -

12.95014 56513.712 -10.440 10.440

2.916 203.939 804 684 303.002 -

12925-14.54013.702

1898 4.338 7.338 3.683 86

filiala Isvorul Tdmaduirei 18991900

4 834 14.645 94

4 8344.645

1894

4 5264.694 05

1901 3.790 5 3 790 56 3 563 251898 10 2.335 2.345 2.335

Sf. Apostoli .18991900

1010 -

2.3352.105

2.3452. 115

-- 2.3352.105

1901 10 1.646 1.656 1.656 -1898 15 - 1.770 1.785 1.770

Sf. Spiridon Vedic. 18991900

10-10-

1 7702.095

1.7802.105 - 1.770

2.095--

1901 10 1 646 1.656 - 1.656

* parochiala Alba Postovari .189818991900

5.22150

2.373 50675

3.612

5.2214.7575.985

5050

5.1084.7555 985

855550

1901 2.372 5 1.476 15 3.818 65 3.848 651898 - 3.535 3.565 - 3.535 -

filiala Antiin 18991900

30 -30

3.5453.065

3.5753.095

3.5453.095

1901 30 - 3.318 3.348 3 3481898 1.845 1.845 1.845

. * Schitu Maicilor 18991900

25--25

1.8551.880

1.8801.905 - 1.855

1 855 -1901 1.656 1.656 1.6561898 226 3.470 3.696 - 3.695 -

parochiala Spirea Veche 18991900

21940247 60

3.3713.015

6 3.5913.262

-60

3.5913.261

-11890981

401 1.583 4.984 - 1.984 -870 5.210 6.080 - 7.213 -

1899 930 8.760 9.690 - 9.689 500 Spirea Noua

1900 940 3.070 4.010 - 4.009 301901 870 2 138 3 3.008 30 3 008 301898 4.889 37 1.760 63 3.650 - 3.650

Gheucea .18991900

1.8742.124

3737

1.7601.508

636

3.6353.633

-- 3.6353 633 -

1901 1.860 1.004 - 2864- 2.864 -Plasa de jos.

1898 880 3.360 4.240 - 4.240 -1899 1 900 3200- 5.100- 4.100 -parochiala Filaret 1900 1.860 4.210 - 6 070 - 6.0701901 860 2.959 22 3 819 22 3.819 221898 520 3.480 - 4.000 4.0001899 611 3.575 4.086 - 4.084 -

Barbat. . 1900 600 3 465 4.065 - 4.0641901 610 2 507 - 3.117 - 3.117 -1898 29.695 29.595 - 30.331 671899 29.050 29.050 - 28.842Sf. Ilie Rahova. 1900 27.960 27.960 - 23.313 -

11901 27.195 27.195 - 18.103

a

Vechiti

-4.082

1'0

- -

---

-

-

i m

u---2221I 2 82 I 11222 11 II V, I Ir.Z I

FAgE§in.HER---

11 111 2201 I II 118111121111 111. 11111112§E-EUREIM

.12111 11 1 1 1.1 11 ....1 111.11 III 1

FAEMAI'".4.i, v,a.,,,ig vim4cammgava

IIIIII/IIIII

PiN ...,4a4.4 ....4ggiggi'

M., EMEEIELE§§

4 =9 ; : 4

rl g 4 .:4 u- 8 3 .2 i i te .v.

'Tr; '3 1 ;:t 4" f' - -

i

Page 102: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

106

tp

E E

ozDENUMIREA BISERICILOR 5

m

`4

VENITURICheltueliResurse

propriiSub-

ventie Total

B.Lei B. Lei B. Lei Lel TB.

1898 - - - - - - -1899 14.650 - 14.650 - 13.746 -Bis. fil. Sf Nicolae din Prund . 1900 12.660 - -12.660 10.8701901 12.860 - 12.860 - 9.9901898 5.974 51 - 5.794 50 5.204 881899 6.515 - - 6.515 - 6.324 30

39 paroch. Sf. Nieolae Vitidica. 1900 6.550 - 6.650 - 6.414 301901 6.615 6.615 - -5.902

1 1898 12 067 - 12.061 - 10.902 801 1899 12.074 51 - 12.074 50 12.074 50

40 Sf. Gheorghe Vechil1901 12.511 2o - - 12.611 20 12.511 201901 13.691 7 - - 13.691 70 10.929 801898 3.480 - 598 51 4.088 50 4.078 50

41 Sf. Ionia (Gura Pie- 1899 3.150 - 936 75 4.086 75 4.086 75lei) 1900 2.020 - 1.435 3.455 - 3.251 87

1901 2.000 575 85 2.575 85 2.575 851898 NO - 11.315- 11.415- 14.413-1899 150 - 12.700 - 12.850 - 12.725 -

42 . Sf. Ecaterina . . . 1900 130 - 12.500 12.630 - 12.5901901 110 - 9.778 9.888 - 9 888 -1898 41.775 44 - 41.775 44 24.807 -

43 * Slobozia 18991900

40.80640.656

4444

-- - 40.80640.656

4444

33.29733.517

---

1901 40.906 44 - - 40.906 44 34.060 -1898 2.850 948 75 3.798 75 3.898 72

44 Alexe 18991900

2.8233.422

-8

640350

72- 3.4633.772

7280

3.4633.748

7272

1901 2.870 - - - 2.870 - 2.670 -1898 5.393 - 1.500 - 6.393 6.843 -

45 . Flanainda 118991900

5.5485.493

-- 1.5002.500

- 7.0487.993 --

7.0487.933 -

1901 4 873 - - 4.873 4.317 -1898 7.427 69 -- 7.427 69 7.15015

46 0 BroOeni . . . . . .18991900

5 8135.829

7121

5.8135.829

7020

5.568165.357 15

1901 5.225 - - 5.225 - 4.647 801898 628 41 2.155 - 2.778 40 2.770 -

fil. Radu-Voda 18991900

7070-- 4.800

1.8601.8701.930 - 1.797

1.93050

1901 69 -- 1.597 1.666 - 1.6661 898 1.220 85 2.846 21 4.037 - 4.037 041899 1.220 85 2.746 19 3.967 04 3.967 04

47 * paroch. Manu Cavafu . . . 1900 1.618 85 2.482 - 4.100 85 4.099 041901 1.428 85 1.736 1 3.165 04 3.165 041898 960 2 005 - 2.965 2 9651899 765 2.045 - 2.810 - 2.810 -

48 * Caramidarii-de-jos . 1900 765 1.895 2.660 2.660 -1901 661 25 1.431 76 2.093 - 2.093 -1898 3.935 - 6.081 25 10.016 25 10.016 25

49 Dobrote'sa 18991900

3.2902.615

-- 3.8264.647

251

7.1167.262

2510

7.116 257.262 40

1901 2 635 - 3.035 15 5 670 15 5.670151898 878 5e 1.601 50 2 480 - 2.480 -

filiala Apostol 18991900

628563

5050

1.6313.031

525

2.2603.594

-75

2.260 -3.594 75

1901 563 50 2 369 25 2.932 75 2.932 751898 9.950 - -- 9.950 - 8.216 38

50 * . . .paroch. Olten1 18991900

10.15010 150

-- -- -- 10.15010.160

-- 9.036 888.996 88

1901 9.750 - - 9.750 - 6 800 -

.5

-

-

'4I igaggi.sas.,%211111111gliiii,nnEls 1 I0000 1112ni ItegW81

mom

m

..,

,zi

m III1 III 11

III mil

T. .

:

as .a 1.4.4 mco.m moom

1"V

. .

4 4S 2

z 1-A rt

i

.

..,

Page 103: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

107

DENUMIREA BISERICILOR .-, proprii vendsa`

VENITURI1Resurse Sub- CheltuellTotal

B.Lei B. Lei B-

Lei Lei B

1898 7.939 - 7.989 4.371 75

Bis. Maid Sart)! . . . .18991900

8.0398.139

-- 8.0398.139

4.6164 756

7576

1901 6.829 - 6.829 - 2.696 75( 1898 6.775 45 5.775 45 3.207 -I 1899 5.925 45 5.925 45 3.447

Popes cu 1 1900 6 875 45 5.875 45 3.010 -11901 3.076 - - 3.075 - 2.832 -

1898 520 - 1.880 - 2.400 - 2.400 -1899 670 - 2.250 2 820 - 2.820 -

Bradu Staicu . . . 1900 420 - 2 876 - 3.295 - 3.280 -1901 380 - 1.391 1.771 - 1.771 -

( 1898 8.600 - - - 8.600 - 8.470 29) 1899 8.600 - 8 600 - 8.493 29

51 parochiala Lucaci . . . . 1 1900 8.950 - - 8 950 - 8.490 29( 1901 8.210 - 4 800 13 010 - 11 572 29(f

1898 4.565 - 1.800 - 6.366 - 6 337 871899 4.935 - 1.800 - 6.735 - 6.337 -

Mara Vergu . . . . . . 19001

4.935 - 2.400 - 7.335 - 6.937 871901 4.755 - 2 400 7,155 - 5.890 951898 45 - 4 020 4.065 - 4.050 --1899 45 - 3.850 - 3.895 - 3 850 -

2 * T_Tdrican I 1900 45 - 3.95j - 3.995 - 3.950 -1901 45 - 3.483 - 3.22b 3 228 -1898 7.370 - - - 7 370 - 7.345 -1899 6 830 - - 5.830 - 5 680

52 * parochiala Ceaus Radu . 1900 15.000 - 15.000 - 4.4701901 3.890 - - 3 890- 2 887 -1898 825 - 2.495 - 3.320 - 3.317 -

53 * SL Treime (Cr. 1899 785 2.492 - 3 277 - 3.277 -de pietra) . . . . . . 1900 785 - 2.902 - 3.687 - 3.687 -

1901 640 -- 1.948 - 2.488 - 2.488 -1898 1.187 - 2.176 - 3 363 - 3 360 -1899 1.187 - 2 161 - 3 348 - 3.348 -

54 * parochiala Foisorul . . . 1900 1,187 - 4.164 - 5.348 - 5.348 -1901 1,037 - 3 231 - 4 268 4.2681898 1.130 - 2.192 76 3.322 75 3.322 721899 1.170 - 2.232 72 3.402 72 3.402 72

55 , , Isvorul Noii . 1900 1.170 - 2.236 3.405 - 3.402 721901 1.010 - 1.515 72 2.525 72 2.625 721898 5.185 - 1.000 - 6 186 - 6.184 -1899 5.220 - 4 394 - 6.614 - 6.614 -

56 , , Hagiu . . . . 1900 6.300 - 4 551 9.851 - 9.849 -1901 6 220 - - - 5 220 - 5.026 -1898 1.540 - 1 795 I 3.435 60 3 435 601899 1.440 - 1.990 - 3.430 - 3.428 56

57 Popa Sore . . 1900 1.670 - 1 865 3 435 - 3 433 561901 1.000 - 1.707 61 2 707 60 2.707 601898 1 100 - 5.490 6 590 - 6 5901899 1.130 - 6.420 - 6 550 6.550 -

58 Delea Noui . . 1900 905 6.155 - 7.060 7.060 -1901 915 - 3.708 75 4.623 75 4,623 751898 1.370 - 3.060 - 4.430 - 4.430 -1899 1.800 - 2.800 71 4.600 70 4.600 70

i9 * Delea Veche . 1900 1.200 - 2.698 - 3.898 - 3.895 -1901 1.400 - 1.590 11 2.69010 2 690101898 582 2.970 - 3.652 3 652

582--1899 2.876 - 3.467- 3 457 -

;0 * Popa Nan . . 1900 2.302 - 1.080 - 3.382 - 3.38211901 1.762 - 978 2 730 - 2 730

()1

I

'tiI

Mw

1111111i111 PlgIIIII ,,-1,12

IS!iwillgi,1-1111i IMO44,14.,849,g,ten2

aid, ..,.....o.v.m.w...mm,..

"Ga

i 1as

-;-,,4.,,;6,0......m

muv

.2t 5. z. .5

mX' 0°. A

1 6tA' P.

i. .

S `.; :8 E

Page 104: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

108

a)s..o NUMIREA BISERIC1LOR*?

Z

B'a

44

VENITURIResurseproprii

Sub-ventie Total Cheltuell

Le171-3, Lei B. LeI7B. Lei B.

1898 375 - 2.542 - 2.917 - 2.917 -1899 511 25 3.966 - 4.477 25 4.477 25

61 Bis. parochiald Iancu Vechiii . 1900 646 25 4.194 - 4.840 - -4.8401901 701 - -3.018 9 3.719 90 3.7201898 600 - 3.036 51 3.636 50 3.636 -

62 Iancu Nod 18991900

620546 - 2.696

3.1555151

3.3163.700

5050

3.3163.700

5060

1901 660 - 2.079 51 2.639 50 2 639 601898 705 -- 2.559 - 3 264 - 3.264 -

63 ' Oboru Nob. . .18991900

730718

-- 2.6052.722

3.2353.440 - 3.235

3.440--

1901 1.530 918 2 448 - 2.448 -Sf. Gheorghe 1898 775 - 2.325 - 3.100 - 3.100 -

64 Caprd 18991900

918952

51- 2.2812.205

51- 3.2003.167

-- 3.2003.157

--1901 950 - 1.558 - 2.508 - 2.5081898 1.926 - 2.970 4.896 - 4 896 -1899 1.550 - 3.325 4 876 -- 4.875 -

65 * * Pan telimon1900 1.530 - 3.577 - 5.407 5.107 -1901 1.360 - 2.274 - 3.634 - 3.634 -1898 1.080 - 2.052 - 3.132 - 3.132 -1899 980 - 2.235 3.215 - 3 215 -

66 * Oboru Vechit1900 1.080 - 2.180 - 3.260- 3.260 -1901 4.080 -- 1.023 - 2.103 2.1031898 6.770 - - 6.770 - 6.762 56

*67 01ari 18991900

6.9906.990

-- 6 9906.990

-- 6 973

6.9436

061901 7.390 - - - 7.390 4.467 12

( 1898 680 - 4.702 - 6.382 - 5.382 -I 1899 120 - 4.825 4.405 - 4.405 -

38 * Sf. Std. (Negru)i 1900 120 - 4.330 - 4.450 - 4.330-1901 120 - 2.328 - 2.448 - 2.4481898 1.905 - 4.380 - 6.285 6.284 40

* . .39 Negustorl 18991900

1.7362.376

--- 3.6163.476

4141

5.3525.852

4040

5.3525 852

4040

1901 2.520 - 612 40 3.132 40 3.132 401898 1.290 - 1 343 25 2 633 25 2.633 26

filiald Mantulesa 18991900

1.5501.666

-- 1.0752.080

6565

2.6253.745

6565

2.6263.745

6565

1901 1.865 - 388 65 2 263 65 2.253 65

70 * parochiald. Sf. Vineri Her.189818991900

88.180402.09498.284

861919

----- 88.880

102.094198.284

861919

22.550102.09494 930

-1919

1901 97.632 1 - - 97.632 19 93.540 -- - - - - -71 . Sf. Treime Teifi1 1899

1900-

480-- 2.925

-- -3.405

-- -3.405

--1901 260 - 2.152 - 2.412 - 2.412 -1898 26.950 - - - 26.950 - 26.7701899 26.100 - - - 26.100 - 26 100 -

72 Amend 1900 25.995 - - 25.995 - 26.010 -1901 22.490 - 22.490 22.490 -- - - - - - -1899 14.450 - - - 14.460 - 7.120 -

73 * Sf. Ilie Kalinderu . 1900 17.365 - - 17,366 - 10 365 -1901 24.533 - 24.533 - 12.333 80- - - - - - -

74 Paraclisul Darvari . . . .18991900

6.7006.700

---1

6.7006.700

-- 2.9543,096

5406

I 1901 3.640 -I 3 640 - 3.477 46

'

. .

-

- -

-1

-- --- -

i

-

169111.1.011111111111,111112T,Ev.illig@allilitilillitive

1

I In1:815 f ItIE 1g5z,...2", ,, --I II II II IIII I I II II

I.gli 1 II1 IIT."111 11 1111111 III 1

'HUH I .§§E IHrs

5 1. 2. Z g

m a-.. ,. s7= 2 II4 5

loo.oo oN

Page 105: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

109

..';.,

2ci,

Z

DENGEREA BISERICILOR ,.=`4

VEN.ITURIResurse Sub- Totalproprii venue

Lei B. Lei B. Lei B.

Cheltueli

Lei B.

1898 246.090 246.090 235.329 631899 269.035

271.155269.035271.155

246.115 6375 g parochiald Cretulescu . . 1900 249.249 96

1901 254.755 254.765 226 604 961898 150.149 91 150.179 91 129.621 851899 144 601 49

8144.601169.469

49 110.096166.842

368076 * ' Sf. Spiridon Not 1900 169.459 80

1901 148.997 79 148.997 79 146.663 35

Num6rul bisericilor parochiale din Capitals este de 73, iar albisericilor filiale de 32; in total 105 biserici, asupra cdrora Primdria10 esercita controlul sed.

Afars de acestea, Prim aria mal esercita. controlul §i asupra bi-sericil Comunitatii armene din Capitald.

Numerul parohiilor s'a marit cu una: Parohia «Cdmpul Teiului .

Mal multi locuitori de la marginea ora§uluT, despre cdtunulTeiul-DOmnel, Incorporat Capitalel prin legea de marginire a ora§u-lut au luat initiativa fondarii unei biserici in acea localitate, cu in-voirea Sfintei Mitropolii §i a Ministerului Cultelor.

Constructiunea acesteT biserici a Inceput In vara anului 1897 §is'a terminat in anul 1899, cand a 0 fost recunoscuta prin Inalt De-cret Regal sub denumirea de biserica parohiala Campul Teiului, cuhramul Sfinta Treime. Ea a fost tirnosita de Inalt Prea Sfintitul Mi-tropolit Primat in luna Noembrie 1899, cand a 0 inceput sä functio-neze. Este de notat ca locuitoriT, cari ail pus la cale fondarea aceste1biserici, nu asigurat §i fondurile necesarii pentru plata perso-nalulul clerical §i a 1ntretineriT el, a§a ca aceste cheltuell se suportade Comuna.

Biserica Sf. Nicolae din Prunt. Tot in anul 1899 s'a desfiin-tat §i darimat biserica Sf. Nicolae din Prunt, care functiona ca filialsa bisericiT parohiale Sf. Ilie din calea Rahovel.

In interesul msririi spitalu luT celor-l'alte instalatiuni ale A§eddmintelor Brancovenesci, Sfintul Sinodcaruia s'a supus casula incu-viintat desfiintarea cliseT biserici filiale, a carel cladire era de alt-f elin stare forte veche §i ruinata, §i a acceptat ca terenul pe care eraconstruita biserica §i chiliile el, sä se incorporeze la spitalul Bran-covenesc, cu conditiune Insd, ca, cu suma ce se va acorda drept des-pagubire, sa se cladesca o noun biserica pe alt loc. Terenul bisericel§i zidirile vechi de pe dinsul, estimat prin surviciul tecnic alComuneT la suma de lei 136.694, care s'a depus de catre Epitropia

si

s'ail

1 =

=

-

=

Page 106: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

110

Brancovenesa la Cassa de Depuneri, drept despAgubire. In timpuldin urma, epitropia bisericei Sft. Nicolae.Vladica a solicitat ca men-tionata suma de bani sa se destine pentru reconstructiunea acesteibiserici, a carel cladire este veche si aprOpe ruinata, iar nouei biserice ce se va recladi, sd se dea numirea de biserica Sft. Nicolae Via-dica din Prunt. Cestiunea a fost supusa Sfintului Sinod, care a in-cuviintat cererea epitropiel Sft. Nicolae VlAdica, dupd care ConsiliulComuna], prin votul din sedinta de la 5 Noembrie 1901 si Ministerul,ail dat de asemenea aprobarea for in acesta privintd. In consecinta,gat averea mobiliarA, cat si cea imobiliard a desfiintatei biserice fi-liale Sft. Nicolae Prunt, ail trecut asupra bisericei parohiale Sit. Ni-colae Vladica, in scopul mentionat mai sus.

Biserica Amza. V echea zidire a acestei biserici s'a daramatde epitropie $i in locul el s'a ridicat and cladire monumentala, dupaproectul intocmit de d-1 arhitect Savuleseu, aprobat de Primarie si deMinister. ValOrea constructiunil acestei noui biserici, impreund cuzugravitul el $i cu mobilierul, necesar, se ridicA, dupe deviz, la sumade 180.000 lei aproximativ. Licitatiunea tinutd pentru darea in intre-pindere a executdrii lucrarilor de constructiune, s'a aprobat de Pri-marie la 22 Maid 1898, asupra d-lui antreprenor D. Dobrescu, care alAsat rabat de 2.05 ° /s din devisul respectiv. In anul 1901 biserica afost pe deplin terminate si zugravitA. Biserica dispunea numai de90.000 lei, epitropia a fost autorisata ca se contracteze la Creditul fonciarrural un imprumut de 100.000 lei, afectand cu hipotecd mosia Cretuproprietate a biserici!. Biserica a fost tarnosita in luna Noembrie1901, de cand a inceput se. functioneze.

In vederea importantel ce a capetat acesta biserica, s'a incuviintata se trece aici corul de la biserica Sfinta Ecaterina.

Biserica Pitar Mopit. Acesta biserica, situate in unul din fru-m6sele cartiere ale orasului, ajunsese in stare de mina din causa ye-chimei si din cause cd, flind in lipsd de mijlOce banesci, nu i se puteaaduce reparatiunele necesare, asa ca era amenintata a fi inchisa deSfinta Mitropolie.

Pentru a se inlatura acesta eventualitate, epitropia acestei biserici,cu aprobarea Consiliului Comnnal, a pus in vindare, prin licitatiunepublicA, o portiune din terenul biserici!, obtinendu-se ca pret insem-nata suma do 40.085 lei. Cu acesta suing( si cu ajuterele ce a primitde la PrimArie si de la unele persene piOse, epitropia a intreprinsrestaurarea bisericii dupa un proect intocmit de D-I arhitect Ciocarlan.Lucrarile de restaurare ail costat circa 46.000 lei, in care infra timpla,mobilierul cu 6.310 lei, precum si pictura cu 8.000 lei, frumos execu-tatA de D-1 pictor Elsner. Primaria a contribuit cu 3.500 lei.

Inaugurarea redeschiderii bisericei a avut We in ()lila de Dumi-nicii 25 Martie 1899, oficiind serviciul divin malt Prea Sfintia Sa Mi-

Page 107: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

111

tropolitul primat. La acesta solemnitate a bins -voit a asista si M. SaRegele, ImpreunA cu A. S. R. Principe le Mostenitor.

Epitropia acestei biserici a mai construit in curtea bisericii ocase destinatA pentru cancelarie si pentru locuinta parintelui paroh.Constructiunea a costat aproximativ lei 8000.

Biserica Sf. Stefan. Biserica Sf. Stefan din Verde, ce'i mai diceCuibu cu BarzA, a fost do asemenea in mod radical raparatti $i

din nal zugravitd, dupd stdruintele parintelui paroh $i a celor-l'alti e-pitropi. Cheltuelile de reparatiune acoperit din ajutorele strinsede la enoriasi $i din cele acordato de PrimArie. Se cuvine a se aducemultumirl d-lui architect T. Dobrescu, enorias al bisericei, care inmod gratuit, a Intocmit proectul de reparatiuni si a dirigiat lucrArilesi care a mai procurat cu a sa cheltueld mobilierul necesar bisericii,in valore de peste 2.500 lei. Reparatiunile propriti dise ail costat sumade peste 19.000 lei; iar zugrAvitul executat de pdrintele Vasile Damiana costat 6,600 lei. Primdria a venit in ajutor cu 5.400 lei.

Biserica Brezoianu.Cladirea acestel biserici ajungend in starede ddrapAnare din lipsa de reparatiuni, epitropia respectivA a in-tocmit, prin d1 architect Maimarol, proiectul pentru reparatiunea ra-dicald a bisericii $i, in vara anului 1899, a dat in intreprindere exe-cutarea lucrArilor. Costul acestor reparatiuni, dupd situatiunea defi-nitivA de plata intocmita de d-1 architect diriginte, se ridica la 22.000lei, din care lei 10.000 ail fost acordati de Prim Arlo ca ajutor.

In suma de lei 22.000 nu infra zugravitul si mobilierul necesar;acestea executat in anul 1900, costand lei 16.864,82 in total, earl s'ailacoperit prin un alt ajutor de 10.000 acordat de Primarie, iar restuldin sumele adunate.

Biserica Vergu.Biserica Vergu, filiald in parohia Lucacl, pose-dand o icons a desfintatei biserici Sf. Mina, este una din bisericilecele mai visitate din Capitald; ea Ins nu posedd nici o avers. Loca-lul ei devenind in o stare care ameninta a mind, mai ales in interior'epitropia a fAcut tote demersurile spre a obtine fondurile necesarilpentru reparatiunea radicald a bisericii. LucrArile de restaurareinceput in anul 1900 si s'ail terminat in anul 1901, tend in diva de30 Decemvrie, biserica s'a sfintit cu cuvenita pompA.

Devisul care a servit de bate la tinerea licitatiunii darea inintreprindere a executAril lucrArilor, presinta cifra de lei 28.207,73 lardzugrAvit mobilier.

In cursul efectArii reparatiunilor insg, provocandu-se insemnd-tore lucrAri neprevedute, precum ddramarea unel bold interiore, careera mult mai jos de cat invelisul cladirii si care IT dAdea un aspectforte urit, refacerea apr6pe in intregime a unor ziduri consolida

si

s'aii

s'ail

s'ail

si

si

si

Page 108: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

112

rea for etc, costul lucrarilor, executate prin antreprenorul Celestino-Costo, s'a ridicat la suma de lei 38 765,20.

Acesta suma s'a achitat din lei 4.000, capital ce poseda biserica,din diferite donatiuni §i din lei 10.000 oferiti de Primarie, iar pentrurest, epitropia a solicitat un alt ajutor de 20.000 lei de la Primarie.

Ac6sta cerere, impreuna cu situatiunea lucrarilor, este supusaConsiliului Comunal, spre a decide.

Osebit de lucrarile mentionate, diferiti particulari au efectuat pecomptul for urmatorele:

D-na Hagi Vasile, pictura interiOra a bisericii, care a executat-oprin preotul Damian §i a costat lei 7.000.

D-na Zoe Popovici, a a§ecjat vitrouri intr'un format §i cu gra-vuri special executate pentru biserica §1 cars ail costat in total lei4.000; iar o alta Doinna a cheltuit pentru repararea tamplei lei 1.100.

Biserica Sf-(ii Voivo0. AcOsta biserica, fiind situata pe unadin arterele principale de comunicatiune din Capitala, §i anume peaceea care formeza accesul catre centrul ora§ului a streinilor earl' yinin Capitala Orli n6stre, se impunea ca sfintul loca§ sa fie restauratin mod convenabil, devenind din causa vechimei §i a relei intretineri,intr'o stare fOrte rea.

Inca din anul 1895, se propusese kli chiar se hotarise in prinei-piii, reconstructiunea vechiului local al bisericil §i se stabilise ca Co-muna sa contribue cu suma de lei 40.000, drept despagubire pentruterenul luat pentru alinierea stradei §i pentru localul de §c6la ce s'aconstruit in apropiere de altarul bisericei.

S'ail inceput studiile Inca de atunci, dar proectele intocmite pre-sentand sume prea marl, §i deci trebuind modificate §i refacute, s'aintarcjiat lucrarile pand in anul 1899, cand a ajuns ca lucrarea sä sepOta da in intreprindere.

Devisul care a servit de basa la licitatiune, presinta cifra de lei51.194; in cursul executArii insa, s'aU. ivit §i s'au provocat diferite a-daose, earl au Mout ca in total lucrarea O. coste lei 59.039,91.

Astacji, pentru ca biserica sa 1360 fi pusa in stare de functionare,mai trebue sa fie zugravita §i sa i se faca timpla §i mobilierul, lu-crari earl, dupa estimatiunea serviciului tecnic, se urea la suma de a-pr6pe 12.000 lei.

Pentru tote aceste lucrari, epitropia a comptat pe capitalul el delei 6.100, pe suma de 40.000 lei acordata de Comuna pentru terenulluat, precum s'a clis mai sus §i pe ajutorul enoria§ilor.

Aceste sume insa nu sunt suficiente pentru acoperirea costuluitotal al lucrarilor §i epitropia a intervenit la Primarie ea sa marescadespagubirea de 40.000 lei acordata, pe motiv ca ea e prea mica inraport cu valOrea terenului luat de Comuna. Cererea epitropiel se vasupune Consiliului.in sesiunea de Ianuarie 1901.

Page 109: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

113

Biserica Sf. Nicolae Tabacu.Acosta biserica, situata pe Ca leaVictoriei, in fata clAdirii Academiei Romano, trebue adusa intr'o staremai buna.

Biserica insa nedispunend de resursele trebuitOre, Primaria i-avenit in ajutor cu suma de 12.000 lei pentru facerea reparatiunilorde care ea avea necesitate.

Pe MO facerea unei intrari frumose, refacerea tencuelelor sidecoratiunilor exteriOre, principala lucrare a constat in darea jos aturlelor de lemne si refacerea for din not' in zid masiv, precum deasemenea si pictura interiOra, care a fost din nog executata in uleiti.

Aceste lucrari air costat suma de lei 25.115,90 din care, din aju-torul acordat de Comuna si din alte sume oferite de diferiti piosicrestini, s'a achitat lei 21.780,50; iar pentru rest, epitropia din not" asolicitat ajutorul Comunei.

Biserica Sf. Treime (Crucea de pietrA).La acesta biserica s'afacut un amvon la intrare, s'a consolidat turlele $i in special clopot-nita, s'a cladit locuinta pentru paracliser si cancelaria epitropiei.

Aceste lucrari ail costat suma de lei 10.438 in total, care s' a achi-tat din capital de lei 3.934,70 pe care biserica it poseda depus laCassa de Depuneri, si din 8.610 ajutor acordat de Primarie in schimbullocalul luat si pe care s'a cladit localul de scOla primara Vasile Bo-ierescu.

Biserica Sfanta Vineri Nouci. In vederea desvoltarii ce au inceputsä iea in ultimul timp cartierele despre Gara de Nord si a populariiacelei parti a orasului, epitropia bisericil Sfanta Vineri-Noud, pentrua crea venituri bisericii, a executat in anul 1899, pe terenul liber dincurtea ei, o cladire avend 3 pravalii, fie-care cu camere de locuinta$i dependinte.

Acosta cladire are fats pe calea Grivitei.Dupa situatiunea de receptiune, lucrarea a costat in total lei

24.216,78, pe care epitropia i-a achitat din suma de 11.400 lei ce posedabiserica, iar pentru diferinta a obtinut autorizarea de a contracta unimprumut.

Imprumutul neputendu-se efectua, epitropia a solicitat sä fie des-pagubita de valOrea terenului pe care Comuna a cladit localul descOla primara din curtea numitei biserici. Lucrarile sunt supuse Con-siliului.

Biseriea Batiftea. In interesul alinierii stradel Batistea, epitropiaparochiel Ienii, la care biserica Batistea este atasata ca filiala, a fostobligata a darama un corp de case din curtea numitei biserici, carese glsia si in stare de mina

0 parte din acest corp vechiii de case se da cu chirie in folosulbisericii ; iar o parte era ocupata de unul din preotii bisericil.

8

Page 110: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

114

13iserica avend a lua de la Comuna o suma de 20.000 lei pentruterenul luat in interesul alinieril stradei Bati§tea, epitropia a destinatacea sums la facerea a 2 cladiri in curtea bisericii, care sa serve calocuinte pentru preoti §1 in anal 1901, a §i executat unul din cele 2corpurl de cladiri proiectate, in care s'a mutat preotul paroh, deser-vent la acosta Haig.

Lucrarea a costat lei 11.082,82, sums pe care antreprenorul d-nulT. Dobrescu, conform angajamentului, remane a o primi treptat de laComung, din sumele pe cari are a le lua biserica.

Cel-alt corp de cladire se va execute in viitor, tend biserica re-almente va dispune de fondurile necesare.

Biserica Cretzulescu. In anul 1901 s'ail Meat reparatiuni radicalela constructiunea cea mare din jurul bisericei Cretzuleseu do pe caleaVictoriel.

Aceste cladiri situate in central ora§ului, in vecinatate imediatacu Palatal Regal, erati remase intro stare forte rea, nefacendu-li-senici o reparatiune de un timp indelungat; din acesta cause ele faceatiprin aspectul lor, o note discordanta cu cladirile particulare vecine.

Se impunea dar facerea unor reparatiuni radicale, pentru a seda acestor cladiri un aspect mai modern §i a distributiunil in interiormai rationale. Proiectul care represinta suma de lei 100.000, dupe cea primit tote investirile prescrise de lege, s'a pus in executare qi lu-crarile sunt in cea mai mare parte terminate.

Pentru acoperirea cheltuelilor, epitropia a obtinut, prin indepli-nirea formelor legale, contractarea until imprumut de 99.000 lei cuhipoteca asupra uneia din mo§iile bisericii.

La biserica Bcirbcitescu-Vechiii, s'ail executat reparatiuni exte-riors de consolidare, costand 6.412 lei.

Biserica Hagiu, s'a zugravit din nou cu uleitl, cheltuindu-selei 7.000

La Biserica Spirea-Nouci, s'a construit un amvon intocmit §i legatast-fel ca sä marOsca biserica. Lucrarea a costat aprope 8.000 lei.

La Biserica Precupetti-Vechi s'ail Mut dour) clopote din not;cari ail costat lei 1.420, din scare lei 600 ails fost acordati de primarie ;s'a inlocuit pardosela in mozaic §i s'ail mai Mut raid reparatiuni in-teriOre, cheltuindu-se peste 1.500 lei, din care 1.200 lei au fost acordatide Primarie.

La Biserica Foiporul. de asemenea s'a pus mozaic pe jos §1Wail Mut mid reparatiuni, cari ail costat 2.315 lei in total.

La Biserica Sf. Idn-Moe, s'a reparat qi zugravit biserica, chel-tuindu-se aprope 6.000 lei.

Page 111: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

115

Pe sOma biserica Schitu-McigurOnu s'a construit un imobil pe loculce poseda in strada Fantanei No. 79, costand circa 19.000 lei, iar in curteaBisericii Negustori s'a construit de asemenea o cash pe soma acesteibiserici care. a costat 7.013 lei.

Biserica Silivestru. este una din putinele biserici earl dispunde averea for proprie.

De mai mult timp epitropia urmaria ideia restaurarii cladiriiaces tei biserici.

In anul acesta din urma (1901), epitropia respective a fntocmitprin D-1 arhitect Maimarol un proect de lucrhri care coprinde :

a) Facerea de locuinte pentru parochiat §i paracliser.b) Reconstructiunea localulul bisericii.Proiectele s'ail aprobat de Consiliul Comunal iiii s'ail inaintat la

Minister spre confirmare .a§a eh in curand se va tine licitatiune pentrudarea in ecxecutare a acestor lucrhri.

Duph proiect aceste lucrari sunt evaluate la urmatOrele sume :a) Locuinte pentru parochiat i paracliser lei 14.000.b) Reconstructiunea clAdirii bisericil lei . . . 68.000.

Biserica Cioneaua Mavrogheni. Biserica Cimeaua Mavrogheni,in timpil din urmh, a fost recunoscutatli declarata ca monument istoric.

Clhdirile acestei_ biserici fiind intr'o stare nu tocmai satisface-Ore, epitropia a Intocmit prin d-nul architect Mihaescu, un proiectde reparatiune radicala, care are de object marirea interiorulul bise-ricii, prin facerea unel intrari mai spatiose §i mai estetice, constru-irea unul pod pentru chor vocal, consolidarea clopotnitel, care esteInteo stare fOrte rea etc.

AcOsta lucrare dupe devis este evaluate la suma de lei 23.641,osebit de zugrAvit care este evaluat la lei 1.700.

Executarea reparatiunilor a fost data in 'intreprindere d-lui Archi-tect Gragoski, care va incepe lucrarile in prima-vara anulul viitor (1902),

Pentru plata lucrArilor, biserica dispune de un capital de circa8.000 lei i de o suma de 20.000 lei ce s'a aprobat a se da din cassacomunala pentru terenul ce s'a luat §i pe care s'a cladit §c61a pri-marl de la Sosea.

Duph cum se vede din acesta expunere relativa la biserici, co-muna Bucuresci a aretat o deosebita solicitudine pentru cult, pentrubiserica §i pentru cler. Cea mai mare parte din bisericile din Bucu-curesci all fost reparate, imbunatAtite §i aduse in stare mai cores-pundetbre cu destinatiunea lor. Este de remarcat, sub acest raport,ch multe din bisericile foste intretinute de Stat pan/ la 1 Aprilie1894, i earl. Ma/ mult de dorit, all fost reparate §i aduse in bun/stare, contribuind Comuna cu sume insemnate. Ast-fel in cat, cufata de 7.862 m. p., cumperata de la preotul Dobre Popescu cu pretulin total de 15.724 lei.

Page 112: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

116

drept cuvint, se pote afirma ca comuna Bucuresci, in raport cu mi-j16cele restrinse de care dispune, a facut sacrificil mart pentru biserica.

Inteo singura privinta controlul §i supravegherea asupra admi-nistratiunilor bisericilor rOmasese indarat, ci acesta sub raportul ve-rificarii compturilor da gestiune ale epitropiilor.

Acosta se explica prin faptul ca, Inca de mult, comisiunile bisericesci §i-ail luat asupra-le insarcinarea de a verifica compturile bisericesci ; dar ne dispunend de destul timp Intru acesta, numerulcompturilor de gesiiune neverificate §i neaprobate, se imultiail dinan in an.

Acosta stare de lucruri, find in dauna exercitaril unul controleficace asupra gestiunil epitropiilor bisericesci, serviciul administra-tiv a semnalat cazul, prin raportul registrat la No. 29.741 din 19Iulie 1900, in urma caruia s'a Incuviintat ca, in mod pcovizoriii, ce-ful biuroului cultelor din Directia Administrative §i un ger de biurotidin Directia Comptabilitatil sa fie insarcinati pentru un timp de a-prope doll() luni ca sa verifice compturi bisericesci, in orele for libere§i in dilele de sOrbatori §i dumineci.

In acest chip s'a putut verifica §i supune aprobarii Consiliululun numgr de 579 compturi de gestiune.

Pentru viitor aprobarea bugetelor 0 a compturilor, prin legea dinIanuarie 1902, va trece de la Primarie la Casa Bisericei.

Cimitirele.

Pentru inmormintarea cadavrelor decedatilor de rit ortodox, Pri-maria poseda rose cimitire comunale situate la marginea oraculul c1anume: Serban-Voda dis §i Belu, Pomenirea dis ci Ghencea, Reinvi-erea dis §i Colentina, Sf. Vineri-Noul, Isvorul Nou §i Iancu Noti.

Pe terenul bisericii Sf. Gheorghe de pe §osOua Pantelimon (ce-imai dice §i Capra), 'Inca se mai fac inmormintari, dar numal pentruenoriacil acestei biserici; in curend insa se vor lua mOsuri pentru anu se mai permite Inmormintarile la disa biserica, ele facendu-se inmod neregulat.

Decedatii de rit no-ortodox se i'nmormintoza in cimitire osebite,infiintate afara din Capitals de catre comunitatile respective.

Terenurile cimitirelor comunale sunt dividate in figuri, coprin-dOnd locuri de trei categoril §i anume: locuri cari se concedeaza peperpetuitate, locuri cari se concedeaza temporar pentru un timp de10 ant O. In fine locuri destinate pentru inmormintarea color Barad.

Numerul locurilor remase disponibile la cea mai mare parte dinaceste cimitire s'a miccorat f6rte mult, din causa marelui numer defnmormintari; aca ca. aceste 6 cimitire nu mai sunt suficiente pentruorac §i este nevoe de marirea lor, incorporandu-li-se noul terenurl.Deja cimitirului Isvoru-Nou s'a Incorporat o fa§ie de pamint i'n supra-

Page 113: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

:e.1919tuau Biecrel ul vsvan Terenurile concedate la cimitirele comunale 6681 '8681 putt ui

NU

MIR

EA

C

IMIT

IRE

LO

R

IN A

NU

L. 1

.898

IN

AN

UL

189

9 IN

AN

UL

. 190

0 IN

AN

UL

.190

1 C

AT

EG

OR

IA

LO

CU

RIL

OR

C

AT

EG

OR

IA L

OC

UR

ILO

R

CA

TE

GO

RIA

LO

CU

RIL

OR

C

AT

EG

OR

IA L

OC

UR

ILO

R

a)

a)

)P-1

(.13

1

.44 a)

C 7.

5

a) O

El

a)

cd 0

CE

i.

Cif

Ca O

Ey

a)

a)

,O

CO

.F

., g .

0 a)

O

it

a)

F1.8

I

Serb

an-V

ocli

(Be l

u)

. 85

34

5 1

431

117

356

--

473

114

357

471

93

343

436

Sf.

Vin

erl-

Non

e.

. 52

60

5 65

7 60

59

6 65

6 65

54

0 1

606

43

468

511

Pom

enir

ea (

Ghe

ncea

).

9 93

1.

269

1.37

9 7

84 1

.365

1.4

56

5 83

1.1

02 1

.100

7

104

1.26

7 1.

378

Rei

nvie

rea

(Col

entin

a)

17

13.

1.37

0 1.

523

24

145

1.54

0 1.

709

17

129

1.14

0 1.

286

7 10

5 1.

377

1.48

9

Isvo

rul

Nou

23

33

0 35

3 20

34

7 36

7 25

39

1 41

6 25

41

5 44

0

Ianc

u N

oe

1 59

10

70

2

80

82

1 80

81

2

68

70

Tot

al .

.

154

1.26

1 2.

980

4.41

3 21

0 1.

281

3.25

2 4.

743

202

1.21

4 2.

634

4 05

0 15

2 1.

113

3,05

9 4.

324

O

UI

CD

as

a)

C.)

(1

) _F

. a)

.

.. .

II

7ca

)2

. . . .

Page 114: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

118

Inmormantarile facute in ace§ti ani sunt in limner de : 4.720 inanul 1898, 4.998 In 1899, de 4.427 in 1900 *i do 4.713 in. 1901, repar-tisate precum urmezd :

Anul 1898 Anul 1899 Anul 1900 Anul 1901

Sorban Voda 555 593 587 571Sf. Vineri Noua 718 674 620 597Pomenirea 1.371 1.483 1.319 1.404Reinvierea 1.523 1.709 1.287 1.508Isvorul Noll 432 418 476 508Iancu Noil 121 121 138 125

4.720 4.998 4.427 4.713

Sumele incasate de Comund pentru terenurile concedate pe per-petuitate gi pe 10 ani, sunt de lei : 94.500,85 In anul 1898, 107.686,75In anul 1899, lei 97.390,70 In 1900 §i lei 85.206,08 in 1901.

Sumele incasate din serviciul aprinderei candelelor la mormintein cimitirul $erban Vodd i Sf. Vineri Noud, sunt de lei: 27.849 in a-nul 1898, 22.524 in anul 1899 de lei 23.090 in 1900 qi de lei 21.623in 1901.

La tole alto 4 cimitire nu s'a simtit trebuinta d'a se introduceun servicill comunal pentru aprinderea candelelor, implinindu-se a-cest serviciti prin familiele decedatilor.

ASISTENTA. PUBLICA.

De §i Comuna nu poseda un serviciii propriii is de asistenta pu-blics, cu o organisatiune speciald, totu0 eel lipsiti de mijloce gasesecla Comund un ajutor pentru subsistenta ; ast-fel, pe langa ajutOrele cese datt in tot cursul anului acelora earl dovedesc ca sunt cu desavdr-Ore lipsiti de mijlOce, Primaria mai distribue ajutOre in bani §i inlemne, In dou6 epoci ale anului: cu ocasia Sfintelor s6rbatori ale Pas-celui §i Craciunului. Osebit de aceste ajutOre, Primaria mai vine inajutorul color lipsiti de mij16ce, prin trei institutiuni cu stop umanitar.

Aceste institutiuni sunt:Azilul de nopte, undo eel' lipsiti de adapost, pot gasi in mod gra-

tuit pat de dormit, vestminte curate, aldura, bae §i hrana, de caripot beneficia trei dile intr'o luna.

Ospcitciria popularci, undo muncitorii, micii functionari *i in ge-nera toll aceia cari cd§tiga putin, pot fi osp6tati cu preturi midi, adicacu 25 bani la clasa Il-a i cu 60 bani la clasa I-a ; iar pers6nele cudesdvarOre sarace pot fi ospetate in mod gratuit.

Bane poputare, undo populatia graca gasesce pe un pret minim,mijlocul de a satisface una din cerintele principale ale higienei cor-pulul.

Page 115: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

119

Aci o bale rece in basin costa numal 10 bani; iar o bale caldd20 bani.

Pentru aceste institutiuni, Comuna face sacrificil bdnesci insemnate.

Azilul de nopte.

In anul 1898 ail fost adapostiti 8.282 bArbati si 2.269 femei, sailin total 10.551 persone, din earl' aprope 1.500 streine.

In anul 1899 ail fost adapostiti 9.130 barbatf §i 927 femei sail intotal 10 057 persone, din earl' 8.289 roman, iar restul din 1.768 streini.

In anul 1900 ail fost addpostiti 9.930 barbati si 1.729 femei, sailin total 11.658 persone din cari 10.546 roman vi 1.113 streini.

In cursul anului 1901, ail fost adApostiti in acest azil 7.590 bar-bati si 1.736 femei, in total 9.326 persOne, din earl' 8.715 romani si 611streini de diferite nationalitAti.

In folosul si pentru intretinerea Azilulul de nOpte aunt facuteurmatorele donatiuni :

a) Donatiunea Androcle si Aretia Fotino, de 20.000 lei in efecte,producend procente 1.000 lei pe an.

b) Donatiunea Al. Andronescu, de 10.500 lei in efecte, din alecarui procente, jumatate si adica lei 236, sunt destinatl pentru Azilulde nOpte.

e) Donatiunea Evloghie Gheorghief, consistand in o movie Cote-nita-Viisora vi pAdure, cari in total produc arena pe an lei 12.380,din care conform testamentului, (WO treimi se cuvin Comunel, pentruAzilul de nopte, si o treime Societatii pentru invatAtura poporuluiroman.

Cheltuielile facute de Comuna, sunt :In anul 1898, pentru personal lei 4.510 vi pentru material lei

12.960 bani 95 ; in total 17.470 lei si 95 bani.In 1899 pentru personal lei 4.680, pentru material lei 11.343, in

total 16.023 lei.In 1900 pentru personal lei 4.680, pentru material lei 9.395; in

total 14.075 lei.In 1.901, pentru personal lei 3.604, pentru material lei 8.239; in

total 11.843 lei.

Ospatarla comunall.

In afara de hrana ce so da color addpostiP iu Azilul de nOpte,precum vi personalulul de serviciii, Ospatdria comunald a servit :

In anul 1898 s'ail servit 101.145 pranzuri, din cari 7.188 de clasaI vi 93.957 de clasa 11, in care intra vi pranzuri gratuite ca la 30.000aproximativ.

In 1899 s'a servit 10.357 pranzuri gratuite vi 50.528 pranzuri cuplata, dintre cari aprOpe a opta parte de clasa I si restul de clasa II-a

Page 116: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

120

to anul 1900 s'ail servit 55.173 pranzuri din care cu plata 4.012prifizuri de clasa I §i 28.535 de clasa II; iar in mod gratuit 22.626 prinzuri

In anul 1901, un numer de 47.064 pranduri, din care cu plata 1.920pranduri de clasa I §1 18.624 de clasa II, iar in mod gratuit26.550 prinzuri.

Veniturile date de Ospataria populara din vindarea bonurilorpentru mancare Bunt :

In anul 1898 lei 18.433.In ' 1899 ) 15.184.In ) 1900 ) 9.660.In n 1901 , 5.925.

In fav6rea Ospatariei populare sunt lasate dou5 decimi §i anume2.420 lei, din venitul donatiunnil defunctului episcop Inocentie Kitulescu,

Comuna a cheltuit pentru intretinerea Ospatariei, urmatOrele sume:

In anul 1898 lei 4.510 pentru personal §i lei 33.461 pentru material.In 1899 , 4.680 D u , 22.895 ,In , 1900) 4.680 , 22.870 ,In ) 1901: 3.604 n , 14.253 .'

Personalul Azilului de nOpte §i Ospatariei fiind unul §i acela§iplata anuala a personalului s'a proviklut aici jumatate pentru Azil §ijumatate pentru Ospatarie.

Dupa cum se vede din cifrele de mai sus, Comuna cheltuescedin fondurile sale propril, pentru. intretinerea Azilului de nOpte §1 Os-patariei populare, sume earl intrec cu mult veniturile ce ele produc§1 procentele donatiunilor lasate lor.

In anil 1900 §1 1901, Incasarile din vindarea bonurilor Ospatarieis'ail mic§orat, caci din cauza crizel financiare, numerul celorde mij16ce crescend, Primaria a distribuit mai multe bonurl pentrumancare fara plata.

Baile populare.

In anul 1898 s'ail dat 27.753 bai reel' §i 16.388 b51 calde, din cari12.223 la barbati §i 4.165 la femei.

In anul 1899 ail luat bae rece 26.626 barbati, iar bai caldeservit la 18.573 barbati §i la 3.101 femei.

In 1900 s'ail servit 28.147 bai reel' §i 19.215 bai calde, din earl2.427 la femei.

In cursul anului 1901, aceste bai all fost vizitate de 54.344 per-sOne, din cari 27.384 all luat bai reel §1 16.960 hal calde.

In acest numer infra 2.921 femei earl' all luat bai calde.Veniturile produse la Baile populare all fost:In anul 1898 lel 5.972, In 1899 lei 7.009, in 1900 lei 6.717, §i in

1901 lel 7.935.lar cheltuelile facute de comuna, au fost:

*

*

*

>

* *

*

2.

lipsiti

s'ad

Page 117: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

121

In anul 1898 lei 5.469 pentru personal §i 6.941 pentru material ;in total 12.401 lei.

In anul 1899 lei 14.256, din cad pentru personal 6.660 leT §i pen-tru material 7.596 lei.

In anul 1900 leT 19.588, din car! pentru personal leT 6.960, iarpentru material leT 12.628.

In anul 1901, lei 14.583, din call pentru. personal 4.631 leT, iarpentru material 9.952 /el.

AjutOre de subsistent/.

In cursul anulul, precum i cu ocasiunea sfintelor sorbatori alePascelor §i Craciunului, Primaria a distribuit celor saraci ajut6re inbanl §i in lemne.

In anul financier 1898, s'aii distribuit ajut6re in suma total/ de22.716 leT.

in anul financier 1899, s'ad distribuit 34.152 leT, in cart intl./17.500 leT §i 100 stinjenilemne, ajut6re impartite la Pasci kii la Craciun,

In anul 1900 s'ati impartit ajut6re pentru o suma de 33.791 leTdin car! leT 16.196 §i 50 stanjeni lemne la Pasci §i. la Craciun.

In anul 1901 s'ail distribuit ajut6re pentru o suma total/ de23.137 leT, din cars circa leT 10.000 precum §i 200.000 kilogram° lemnela Pasci fi la Craciun.

In suma de 23.137 lei, cont6za cu leT 2.950 diurna cuvenita d -luTEmil Costinescu, fost Prepdinte al Comisiei Interimare, care a re-nuntat la ea pentru a se distribui la saraci cu ocasiunea sfintelor Or-Mori ale Pascelor.

Ajutorele mentionate maT sus, s'ail distribuit atat din fondurilepropril ale Primariei, cat §i din sumele oferite de mai multe pers6necaritabile, cgrora Prim aria le-a adus multumiri prin publicitate.

Pe Lang/ acOsta sail distribuit ajut6re de inmormantat pe langacosciug, car funebru, loc gratuit §i leT 12.086 in 1898, lei 14.835 in 1899,lei 13.235 in 1900, lei 11.385 in 1901.

Sumele oferite de diferite pers6ne generOse, spre a se distribuila saraci, ail fost: de 18.000 leT in anul 1898, de 12.866 leT in anul1899, de 11.914 lei in 1900 §i de lei 10.112 in 1901.

SERVICIUL 1IESURILOR I GREUTATILOR METRICE.

Personalul acestul servicill se compune din un verificatorlef, 5ajutor) verificatori i 5 dorobanti.

Fie care din verificatoril ajutor) are atributiunea de a inspectacjilnic pe comerciantil din ora§ i a constata (lac/ ei ail mesurile §igreutatile in conditiunile preveclute de legea §i regulamentul asupramesurilor metric°.

Fie-care ajutor verificator este insotit in inspectiuni de cate undorobant, care serve, pe de o parte, ca martor, iar pe de alta, spre

Page 118: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

122

a aduce la biuroil mesurile confiscate de la comerciantii stabili §i am-bulantl. S'a stabilit ca, in fie-care soptamana, unul din verificator) safie de serviciii cu rindul la \Tama Filaret, intre orele 9-12 a. m. sprea supraveghea importul mesurilor in °rag in conformitate cu legea.Asemenea se trimete la cerere cate un verificator, la vamaspre a controla mesurile importate prin aasta vama.

Serviciul interior de administratiune, corespondents, supraveghe-rea verificaril mesurilor presentate la biuroii pentru marcat, verifica-rea mesurilor noui ce se pun in comerchl, tote acestea se indeplinescde verificatorullef, ajutat adesea de cate un verificator ajutor, dincausa aglomeratiunil de lucrari.

In anul 1898, s'aii verificat §i marcat un Dinar de 89.331 piesede diferite m6suri metrice, din care 56.180 cu marca primitive 33.151cu marca periodica; confiscat un numer de aprope 1.000 me'suri§i greutati, cart constatat di nu indeplinesc conditiunile legale§i incheiat 884 procese-verbale de contraventiune.

In anul 1899, s'aii verificat §i marcat in total un num6r de 113.030piese, din care: 82.956 cu marca primitive §i 30.074 cu marca perio-dica : confiscat un num6r de 861 piese §i incheeat 522 pro-cese-verbale de contraventiune.

In anul 1900, s'aii verificat marcat 80.236 piese, din care : 54.484cu marca primitive §i 25.752 cu cea periodica; s'ati confiscat 523 piese§i s'aii incheeat 439 procese-verbale de contraventiune.

In anul 1901, s'ail verificat §i marcat 108.024 piese, din sari 70.019cu marca primitive §i 38.000 cu cea periodica, confiscat 905 piese§i incheiat 840 procese-verbale.

Sumele percepute, in folosul easel comunale, din verificarilemarcarile periodice. se urea la: 75.000 lei in anul financiar 1898; 82.326lel in anul 1899 ; 73.784 lei in anul 1900 §i 59.590 lei in anul 1901, dela 1 Aprilie pans 31 Decembrie.

Pentru verificarile primitive, cari sunt mai numerOse §i daft maimult de lucru serviciului, nu se percepe nici o taxa, marcatul for fiindgratuit.

Cu trite mesurile de inspectare §i supraveghere luate din serviciii,totu§i nu toti comerciantii din Capitals i§i au mesurile for in reguld.Mai ales comerciantii de la marginele ora§ului, nu presinta mesurilela marcare, aducend ca motiv distanta cea mare pans la biuroul demarcare

Mara do acesta §i personalul serviciului este mic in raport cuintinderea oraplui el se numesce de catre Ministerul Domeniilor Sta-tulul dupti lege §i se platesce de Primarie.

Pentru serviciul mesurilor greutatilor, Primaria a preveclut inbudgetele sale, la cheltueli, urmatorele sume :

In anul 1898, lei 16.800 pentru personal qi lei 1.100 pentru ma-terial.

Foetal,

si

s'aii.

si

s'ati

s'adWalt

s'ail

Wad

salt

ei

ei

Page 119: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

123

In anul 1899, lei 16.800 pentru personal si lei 1.100 pentru material.In anul 1900, lei 16.800 pentru personal si lel 1.100 pentru material.In '1901, lei 13.800 pentru personal si lel 1.100 pentru material.Veniturile ce se incasoza din taxa marcatului efectuat de acest

servici0, Bunt cu mult mai marl, precum s'a aratat mai sus.

Corpul sergentilor de oras.

Legea pune in sarcina comunelor procurarea mijlOcelor pentrupaza si buna liniste in comuna. Serviciul de paza al orasului se aflasub autoritatea d -lul Prefect al Politiei Capita lei; iar Comuna platesceIntretinerea sergentilor de oral precum si a sub-comisarilor do clasa II.

Sumele prev6clute in budgetele Primariei pentru intretinerea Cor-pului sergentilor de oral pentru plata salariilor comisarilor de cla-sa II sunt:

in budgetul anului 1898 lei 1.072.240 din cars 1.032.240 lei pentrupersonal si rc.Aul de 40.000 lei pentru material.

in budgetele anilor 1899 si 1900 aceleasi sume.in budgetul anului 1901 lei 1.007.380, din earl' 967.380 pentru per-

sonal si 40.000 pentru material.Statul vine in ajutorul Comunei, pentru intretinerea sergentilor

de oral, cu o subvenliune de 417.600 lei pe an, suma relativ f6rte mica,in raport cu veniturile Comunei $i cu cheltuelele ce trebue sä Leaea pentru pasa tutulor autoritatilm co reeking. o Capitala.

Efectivul acestui corp se compune din 1241 6meni, clasificatl pre-cum urmeza: 1 comandant de di si de nOpte, 2 ajut6re, 1 medic, 12ofiterl, 25 sergentl majorl $i 1.200 sergenti de di si de n6pte.

Localurile earl' servesc de cazarme sergentilor de oral, aunt ur-matorele :

1). Casa din strada Fantand No. 24, ocupata de statul major alcorpului, pentru care se platesce chirie 5.000 lei pe an.

2). Casa din Calea $erban-Voda No 7, ocupata de companiaI-a, cu chirie de 5.500 pe an.

3). Casa din strada Romans No. 14, in care se Oa instalata corn-pania II-a, platindu-se chirie 3.800 lei pe an.

Osebit s'a mai inchiriat pentru cail si trasurile acestel companilun grajd pe strada Posta-Veche, cu 1.200 lei chirie pe an.

4). Casa din strada Mihail Cogalnicenu No 37, ocupata de com-pania II1-a, pentru care se platesce o chirie anuala de 5 500 lei.

5). Localul din Calea Vacaresci No. 165, ocupat de compania IV-apentru care se platesce chirie 4.000 lei pe an.

6). Casa din strada Traian No. 92, ocupata de compania V-a,pentru care se platesce 4.500 lei pe an.

Starea tuturor acestor localurl e departs d'a corespunde cerin-telor acestui serviciil, desi Comuna, dupa cum s'a aratat, platesce chi-

§i

Page 120: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

124

ii cars se ridica in total la 29.500 lei pe an. Comuna at fi mai caqtigatAdaca ar avea localurile sale proprii, construite ast-fel in cat sl pal"servi de cazarme acestui Corp, Cu un capital ce s'ar imprumuta, re-perezentand anuitatea de 29.500 lei, s'ar putea construi localurile ne-cesarie.

Pompieril.

Legea pune de asemenea in sarcina comunelor intretinerea pom-pierilor, in vederea serviciulul ce aduc ace§tia prin stingerea incen-diilor.

Suma ce Comuna Bucuresci servesce Statului in acest scop, estefixate de lege In 186.000 lei pe an. Corpul pompierilor este organisatmilitaresce i face parte din regimentul al 11-lea de artilerie.

In trecut PrimAria suporta §i plata de chiril pentru localurilenecesare celor 5 posturl de pompieri; actualmente insa, pompieril seaflA incazarmati in localuri propril, construite cu cheltuiala Statului§i a Primariei.

In fie-care cul6re se afla cate un post de pompieri §i anume :Postul do pompieri din cul6rea de Rom instalat in localul din

spatele Prefecture) Politiel Capitalei.Postul din culOrea de Galben, instalat in localul de pe §oseaua

Bonaparte, colt cu strada Cometa.Postul de pompieri din Verde, pe Bulevardul Independentei.Cel din Albastru, pe cheul Dambovitei, la Radu-Voda §iPostul de pompieri din Negru cu sediul la rezervoriul de apa

de pe Bulevardul Ferdinand. A§ia cum este astadi acest corp consti-tuit, nu p6te sA dea la timp, cu pricepere §i cu indestulare ajutoruldorit in cas de incendiii, de acea chestiunea reorganisaril acestuiserviciti se impune. Ea a dat nascere raportulul No. 1975 al Coman-damentulul pietei Bucuresci catre Corpul 2 de armata.

Biuroul de servitor).

Biuroul de servitoti depinde de Prefectura Politiei Capitalei §ifunctioneza in localul Politiei.

Plata personalului acestui biuroil si cheltuelile pentru materialsunt puse de lege in sarcina comunel, care beneficiaza insa de taxelepentru condicute i vizarea lor.

Salariile personalului se urea la 29.280 lei pe an, iar materialulla 4.000 lei aproximativ.

Din taxa pentru condicute i vide, Comuna a perceput 22.911 leiin anul 1898, §i 31.028 lei in anul 1899, lei 30.842 in 1900 i lei 32.619in 1901, socotiti anil de la 1 Ianuarie pana la 31 Decembrie.

Page 121: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

400

a 30

0a

200

II a

150

clI 1I

$etu

l4

3 C

omis

ari i

nsp

a 30

6C

l.I

a 2

22»

IIa1

5030

can

toni

ed4

port

ari c

l. I

--5

»II

$efu

l4

3 C

omis

ari i

nsp.

a 30

06

CI.

Ia

222

»II

a lb

30 c

anto

nier

i4

port

ari a

. I5

II

a

-

125

POLITIA COMUNALA.

Pentru timpul pe la anul 1898 §i pana la 1901, in care nus'a tiparit dare de sAmA, lucrArile executate de catre Politia Comu-nala, cart s'a facut conform legilor, regulamentelor §i ordonantelor peatunci in vigore, sunt urmAtOrele:

0

Cs)

H 1..1CC^CEO

Ur

S I 1 1 8 R ...4r-GO

cC ea c08 I I

1 8 o azCc: c-Co

c0 ce cd

olutupp Jul-oupnvi .oN

coa .ovz

coal

evecupvp Jai-ouqouu .oN

E---t coca cm

olonorno 101-augotul .oN

,-ien

a--4,

co"SI

eluloej-uj o.iquissuiosuo op obi

NCU

cococo

Lo

et.'"

soao.ul mintedoluvadnid

op opu ul anil-spa puiaa.io3

r-oaco.,-

cococr.,-:

gar-o?,-

fuJoloo iniaoi-op naiued apq

-.10A-0 SO 001a

soapCV

c0, roo7-1

-f3.-4Pi

MUOAU.11000op 0S030.1,1

r-o?.-i

cocoai

,er)...oi

-14slultupyAiasnoviuop

-uodsoron

,--1..-....cki

co-d1cr?

'"

co.-1r-,.1

opealuoa16 J!lel!oll

op pl uollqnd

COr-CU

,.-i

couaN,-;

rco-

a?...ugg m(

puppingplow

ie op asuedtp el-vow IMMO°

mi,.-1cm

toao"

encoco

0111001 'AMA-JOB op 0111.I-00 tit iamign

;".coca

oaco

coCa

co.c)

°::Go

rOop-nf op Arvo

N6.3,-,

co,-.coco

in uyco0=r.

cnCr)co.,

0aem,-1

OOOrl

O00

ao00rl

X.1

1

5

44I

viuu

,4

74 2111224?

2222 I I I....,^ai d ct

LZ-CO . Z,1, 0, ..0

`.1.21

Page 122: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

126

Acest serviciu, ca §1 in trecut, are insarcinarea de a inspecta ha-lele, brutariile, franzelariile, simigiriile, debitele de macelarii, etc.; a-semenea facerea de constructiunT, latrine, magazil de scandurl, im-prejmuirl $i altele farl autorisatiunT reglementare, cade tot in sar-cina serviciulul Polifier Comunale.

T6te aceste cazurl constatat prin diferite procese co s'audresat in cursul anuluT 1901 de la 1 Ianuarie panl in present, ast-fel:s'au dresat un numer de 1695 procese de simple contraventiT, un nu-met. de 1.120 procese pentru defectul eclerajuluT din Capitall; dre-sat 2.745 de note de servicil §i cercetari cerute de serviciul Tecnic;670 cercetari relative la dispensa de armatA §i legalisari de acte, 990cercetari relative la dispensa de taxa §colara, 1.202 cercetari relativela dispensa de taxa de procese §i divort. S'a emis 298 de contractede inchirierT in hale, asemenea 1.897 de publicatiuni de licitatiunT, s'adarimat 72 de imobile insalubre, evacuandu-se in acela§ timp alte 59, s'adarimat asemenea 83 de latrine, §oprOne §i magasiT, r6manend ca in cursulanulul 1902 sl se darime §i sA se evacueze altele 413. Cat privesce a-dresele trimese pe la diferite autoritatT, ele au fost in flume'. de 985.

Asemenea comisaril comunalT ail fost delegati pe langa comisiunileanualede recrutare a tinerilor pentru contigentul anilor urmatorT care intermenul legal ail sfir§it §i inaintat tabelele de inscrierea tinerilor. Inlunile August, Septemvrie, Octomvrie Noemvrie, afara de comisarilcarT sunt oranduiti cu supravegherea halelor, s'au maT dat cate douTinsotitT find de alti patru cantonierT, agentl serviciuluT de percepere,pentru incasarea taxelor de la vinclatoriT din piata Bibescu-Voda §iSf. Anton, pentru terenul ce'l ocupd prin depunerea diferitelor zarza-vaturI §i altele pentru vinclare. Acest servical se facea f6rte de dimi-neta incepend la ora treT §i jumatate. In fiecare hall comisaril suntdistribuip ast-fel: halele Ghica cu douT comisari de clasa II-ua subdirecta respundere a comisaruluT Inspector §i sub supravegherea ge-nerall a *efuluT politieT. In halele Amza §i Grivita numal cate un co-misar, iar in hala Traian serviciul fiind forte restrins de Ore-ce multecompartimente sunt ne inchiriate §i comerciul este slab, supraveghereaacesteT hale s'a incredintat until portar de clasa I-ia, tot asemeneahala de vechiturT este incredintata unui portar de clasa I-ia; sub supra-vegherea comisaruluT de clasa I-ia a cul6rei de Row.

Personalul din dare se compune serviciul Polilei Comunale esteurmatorul :

Un §ef.Un comisar Inspector.SOse Comisari Clasa I-a.22 Comisarl Clasa II. a.4 Portarl Clasa I-a.4 Portari Clasa II-a.

§i 8 CantonierT agenti.

s'ad

i

s'ad

Page 123: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

127

Restul de personal prev6clut in budget, adica un portar clasa II-a§ii 22 cantonieri, s'ail luat din ace3t sarvicia §i s'ail dat la PodurI-Soselespre al inlesni in lucrarile de curatire de gunOe a pietelor §i halelor.

Serviciul pentru inspectarea locuintelor insalubre care alts datase facea de catre directiunea sanitara, se face astacjI tot de catre Po-litia Comunala, compus ast-fel : un medic comunal, un architect, asi-stati de catre un comisar comunal care este des tinat aparte acestelcomisiunT cu misiunea de a dresa casiere conform art. 151, 152 §i 153din legea sanitara privitOre la locuintele insalubre, iar in urma seaduce la indeplinire me'surile propuse de acesta comisiune, tot decatre Politia Comunala.

Page 124: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

CAP. IV.

DIRECTILINEA LUCRARILOR TECHNICE

Fiind tiparita o dare do soma pentru lucrgrile Serviciilor technicepe anul 1898, in presenta vom areta activitatea acestor servicii cuincepere de la 1 Ianuarie 1899.

LUCRARILE TECHNICE PE ANUL 1899.

In acest an, ca §i in anul 1898 divisiunea §i atributiunile servi-ciilor technice ail fost urmatOrele :

Inspectoratul general al luercirilor: AfacerT generale, regulamen-tatiunT §1 instructiuni, budgete, conceptiunea §i supravegherea pro-iectelor de lucrari, distributiunea §i coordonarea lucrarilor, controlulexecutiunil lor, deconturi §i plati, dtirT de soma, etc.

Servielile Planului isi al Alinierilor Fi Polifiei Construe fluor :Ridicarea planurilor de aliniere, operatiunile cCasei Lucrarilor >, con-trolul ridicarei in intreprindere a planului general al ora§ultil, auto-risatiunT de cladiri, aplicarea alinierilor, politia constructiunilor.

Serviciile Studiilor, Construeliunilor fi al Clcidirilor : Proiecta-rea §i executiunea lucrarilor importante, intretinerea localurilor muni-cipale, scuarelor, abatorulul halelor, cimitirelor §i gradinilor publice.Totu§i acest serviciil a dresat i mai multe proiocte, din care unelepentru lucrari importante, precum cazarma guarzilor comunali §i graj-durilor necesare tailor acestora, mgrirea halei Amza, facere a unelnoT hale de vechituri, reconstructiunea §cOlei PoenArescu qi proiectepentru reconstructiuni de biserici, etc.

Pe langd acest servicii a functionat i o seefiune independentda Bunurilor private, avend drept atribut inventariarea proprietatilorprivate ale Primariei, studiul definitivei for destinatiuni, propuneripentru o mai buna utilisare sail vIncjare a acestor bunurT. Din acesteservicii, acel al PlanuluT s'a retribuit din budgetul Casel Lucrarilor,personalul suplimentar al sErviciului Studiilor *i Constructiunlor noul

Page 125: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

II Ii

acts

I1 II I

129

din budgetele extra-ordinare, pe comptul carora se executa lucrarileincredintate acestui servicia, personalul ordinar al acestul serviciii;cum §i cel al celor alto servicii, au functionat pe comptul budgetululordinar al ora§ului.

Servieiul Apelor Intretinerea lucrarilor Dambo-vitei, exploatarea filtrelor de la Bacu §i distributiund apel, concesiu-nile de apa, iluminatul public :

Servieiul de Poduri $i Sosele: Pavagele ora§ului, plantatiuni pestrade, maturatul §i stropitul stradelor, intretinerea canalurilor decurgere §1 a latrinelor publice, ridicarea gunOielor publice §1 parti-culars, extractiuni barometrice.

I. INSPECTORATUL GENERAL AL LUCRARILOR

Personalul InspectoratuluI general al Lucrarilor technice i al ser-viciilor atarnatore de dinsul in cursul anului 1899, a fost in numarul§i de specialitatile ce se arata in tabela urmatore :

SERYICIUL

INGINBR1 ARB1TBCTII GEONBTR1

a0

.a_na

8

1). Inspector generalal Lucrarilor Tech-nice. (Biuroul Cen-tral)

2). Planului . . .

3) Studiilor , . .4). Apelor5). Podurilor i so-

selelor6). Alinierilor . .

7). Cladirilor . .bunurifor8). Sectia

privateNurngrul total . .

Total pe specialitati

Retribuit in total calefd si diurna pean

Sail in total . . .

11

1

I

1

1

2 1

1

5

1

1 1

1

1

1

42

2

--

' 1

2

1

3

2

1

1331

1

1

11

1

-

I11

1

11

1

1

1 I11 1

3

31 2

3

9

1

51

2

1

1

1 41 11 21 21 71 21 5 11 61 91 21 11 71 11 31 131 191 2

18 11 1 6 I 18 24 21

140.400 71.400 27.000I

57.900 51.900 19.620

368.220

9

fi

cd m0

-- - -

I

o r.,

I 4

1

. e

.

. . . . .

Page 126: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

130

Exploatarea apelor, iluminatului electric, curatitul oraplui, intro-tinerea pavagelor, gradinelor, cimitirelor, etc., s'ail Mut, ca §i in aniItrecuti, in regie, prin lucratorl angajati cu luna.

Num6rul, specialitatea §i costul acestor lucratori, se arata in ta-bula ce urmeza :

C/3 It C n0

0-3 1-3 0 I - d : ,

,9 1E1: P CT 0 0 V 0 P0P 0 10 '' Ig Fr 0 0.. ,..c. a)al :..... 0 173. '''' 00 E 0 .0 .0 -, :..1, -,0 0 , 0 0 0 -.. .. ,,, .., .00 ,.

:0 2 CD Cn0ga, . CO V. 0.1 0 c Li rn.. " co e. co

ce ,s, crq . .... 6. m ... _..

=II00 1=,

t.1PJ ,--

e. -.3I1E as

Ci

,...

unb.Jr3CDCO0

.

m:-.7tO

.1.CEND

;-coo

03.

., I IND I Con ductori -,o.-....Eas2;a-7.-

iii.'

to I to I Revisorico );.. lo. I

PioheriCO

O-.7 LND

Supraveghet.

14., to 1- Magasin erI. ,.. I InfirmieriI-L o. I GuardianT

ia. I ,e. Guards eilleri

cnw.

CM CM I Portal.'1-, ....,. I V ete ri n ail.1,..- tt I Grgj darlorz ez I

Latrinari

-AN.1

1-co la. to Meunier II mentor.- ....

-.1--.7 0 Ferarl-poteev.

co 03 0-' naLemnarl- rotarl

ND I CNDUn g at oil

0) 03 I VIP1111.-ClgOlarl

...

0oa

CND I- 1- I Hortioultorl

ItMco1-3

W

.r.12

1"'

od1-1M

4-3tt

eD I hp I Marico 2: I PavatorIcr., I I co FintanarIcoto ed I Canalarlo o I I Cantonieriip- I I 111- Lampis ti

ONbD

14.END1- I

. inglilt. de latrineCOoa

totc2 1a) Maturatorl

E as I-4 1 GrAdinarY.to k scliCT

Salahori.1. 5-.CD

CO I07 VizitilIP

LtIs I-.7 C aruteoudiva

.... co

0

. . 0 4 . .1. aT .

..-.

= 12."

=

0

7..

;.=i-..%a

I

toc;.

72-,.

ea

t:,

til

p.

8

;

I

1

I

Page 127: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

131

II. SERYCUL PLANULUI

Planul topografie general.

Ridicarea planului general al Capita lei s'a concedat Marelui StatMajor al Armatei in anul 1894, in conditiunile determinate printr'uncaiet de sarcini, si a carui terminare din causa diferitelor greutati inhe-rente unel asemenea lucrAri, s'a prelungit de la 1 Aprilie 1897 la1 Aprilie 1899, la care data se spera ca acest plan va fi definitiv ter-minat.

La 3 Iu lie 1899 s'a instituit Comisiunea pentru a l. da avisul a-supra primirei planului, conform art. 37 din caietul de sarcini, Comi-siune care pentru diferite motive a amanat cercetarea lucrarilor pentruluna Septembrie, cand Intrunindu -se din noil $i examinand In 15 se-dinte, la 8 Noembrie 1899 a emis opiniunea so, ca o parte din lucrArise pot lua in primire si adica : lucrArile geodesice poligonale $i denivelment, planurile pe scara 1/500, remanend ca planul pe scara1/5.000 si 1/10.000 sa se is ulterior in primire, precum si carnetele dereperagiii, cari Inca nu fusesera verificate pe teren de catre delegatulPrimariei. Cum insa in urma verificarei acestor carnete, s'atj gasitmai multe lacune, Institutul Geografic bazat pe art. 35 al caietulul desarcini, al. 3, a cerut deferirea casului Presedintelui Consiliului tecnicsuperior al Ministerului LucrArilor publice, pentru a hotArt De aceeapans In present nu s'a putut procede la luarea In primire definitIva.S'a profitat de acesta imprejurare pentru a se introduce unele mo-dificatiuni pe cari Institutul le-a si acceptat. Aceste modificAri constailin coloritul si introducerea tutulor proprietAtilor in planul pe scara1/5.000, bine inteles cu o mica despAgubire pentru manopera $i ma-terial. Cu t6te acestea, planul tot nu e complect, de Ore-ce in conformi-tatea art. 5 din caietul de sarcini, Statul Major este obligat a prevedeape planuri fOte detaliele, adica constructiuni etc., ce vor fi fost in fi-inta pang. in timpul operatiunilor pe teren, si cum d'atunci pand inpresent s'ail construit mai multe mil de.cladirl, PrimAria, pentru coin-plectarea acestor lipsuri a concedat lucrarea de complectare prin con-tract d-lui Inginer Saccati, care a facut deja 1.161 ridicari de cons-tructiuni si care urmeza a le raporta pe unul din exemplarele Marelui

at Major al Armatel.

Planurl de alinieri.

Din causa color arAtate mai sus, Primaria, pentru ca sA pail sa-tisf ace atat lucrArile de edilitate intreprinse in comptul WI, cat simultiplele cereri de constructiuni, a fost nevoita Ed continue ca $i intrecut cu ridicarile de planuri de alinieri $i cu deosebire a pichetaaxele stradelor, ale caror planuri ail fost aprobate.

Page 128: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

182

Tabloul urmator arata situatiunea planurilor de alinied la fineleanulul 1899, comparativ cu anul 1898.

Tabloul de situatiunea planurilor stradelor Capita lei pans lafinele anului 1899.

ST ADIULIN CARE SE GASESC PLANURILE.

Numerul stradelor prevedute cuplanurl de alinierI

La fineleanulul 1898

In cursulanulul 1899

La fineleanulul 1899

Ridicate 696 8 704Aliniate 675 24 699Nivelate 219 5 224Pichetate 517 58 575Aprobate de Consiliul Comunal . 603 6 609Decretate . . . 558 3 564Numerotate 313 56 369Nomenclaturate 602 135 737

Cele 8 strade cars aii fost ridicate in cursul anului 1899, sunturmatorele: Popa Nicolae, Plantelor (stradela), CerbuluI, Armoniel, Sal-ciilor (din Sf. Elefterie), Costache Negri, Vintului, Stupinel (fundatura),

Stradele pentru care s'a proiectat alinierea ail fost: Ca lea Dudesci(partea II), Sabinelor (fundatura), Stoian §i Barbu, Erbaria, Foca-Miulul (fundatura), Cerculul, strada Intro str. Corbulul §i str. Carme-nilor, Hramulul, Mecetul, Rona, Voiniculul, Cernica, Lazureanu, VerdeCerbului, Salciilor, VintuluI, Stufulul, BanuMihalcea, Pomul Verde,Seneca, Mihail Kogalniceanu, Costache Negri, Soseaua Basarab.

Fixarea pe teren a alinieril prin tgru§I de fonts s'a fdcut in cur-sul anului 1899 pe urmatdrele 58 strade : Echinoxulul, Retoride, Incli-nat6, SAlciilor, Costache Negri, Grivita Franscmasoni (prelungita), Ba-sarabilor (§osea), Basarab (frnclatura), Tunarl (fundatura), Brumarel,Parfumulul (prelungita), Spitalulul, Manu Cavafu, Fluerulul, Casa deDepunerl, Placerei, Orientulul, Gemenl, Bulevardul Ferdinand, Saul,Dichiu, Fetitelor, Soseua VacarescI, Banu Mihalcea, Egalitatil, NifonSf. Mina, Bratulul, Sf. Vinerl, Segmentulul, l;)ece Mese, Austrulul (pre-lungita), Tepe§-Vocla (prelungita), Ducjilor, Seneca, Lazurenu, Livedeacu Duel, Rudolf, Plugurilor, Respantiilor, Pomu-verde, Gura lupulul,Coriolan, Rosetti, Biserica Alexe, Biserica Udricanl, Luminel, Timpulul,Mecetu, Morilor, Octavian, Chiajna Domna, Mirislaii, Alba-Julia, Apeleminerale Calugareni.

Page 129: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

133

Cladiri particulars.

Cladiri le noul particulare au contribuit k;i in anul 1899, cu o micadiferenta in minus in raport cu anul precedent, la imfrumusetareaora§ului.

Tabloul general de mai jos, indica mersul total al lucrarilor sa-vir §ite de Ia 1 Ianuarie 1899 pana la 20 Decembrie 1899.

ConstructiunI cu un cat 1 057. ) 2 caturi . . 294

) 3 » . 554 9

Grajduri oprOne 10Magazil de zid. 14

Diferite deposits de gaz, lemne, etc . . . . 630Imprej muiri 171Lucrari provisorii, corturi, panorame, etc . . 278Reparatiuni radicale 247Reparatiuni simple. 156Supraf. de teren pe care s'a construit din not' 157.957,87 m. p.Taxa perceputa pentru construct. §i reparat. 97.522,73 leiCedari de terenuri. 4.010,88 m. p.ValOrea terenurilor cedate . ..... . 65.440,36 lei.

Din acest tabloil se constata ca anul acesta s'a construit maiputin de cat in cei din urma doui anT, de §i numerul hartiilor de in-trare este mult mai mare. Causa nu o putem datori de cat crizei princare trece astacji tam intrega ca §i Capitala.

Diferenta de taxe incasate anul acesta in raport cu anul 1898nu este de cat de 10.837 lei, incasandu-se in plus Inca 2.000 lei pentrumid portiuni de teren, cedate pentru punere pe alinierile decretate.

Daca nunulrul constructiunilor a fost putin mai mic, in schimbcel al constatarilor de contraventiunT a fost mult mai mare, cad pecand in anul trecut s'a constatat 967 contraventiuni, astacii se gasescconstatate 1.394, deci un plus de 427 procese verbale diferite. acesteprocese, in majoritatea lor, sunt privitOre la constructiunile facute pestrade nerecunoscute, pentru care cererile refusat qi in Ocolul IVunde proprietariT Inca nu ati. Inceput a se obicinui cu retragerea dinaliniere de 10 metri prescrisa de art. 7 din legea marginirellui, construind pe aliniere sail putin in interiorul ei, contra permisi-unilor ce li s'a dat. Constatarea acestor contraventiunT §i prin ur-mare sporirea numerului proceselor verbale, se datoresce unel maiminutiOse cercetari ce s'a dat de catre personalul serviciului, pentrua se executa legea marginirei racjeT Oraplui.

qi

. . . .

.-

» .§i

*i

s'ail

Ora§u-

. .

.

.

Page 130: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

134

Este de observat cd tote constructiunile ce se executa In Capita lacu fOrte mid abateri, se construesc In general destul de higienice inraport cu trecutul, inzestrate cu canale de scurgere, conducte de apa§i unde canalele publice permit, chiar cu instalatiuni pentru sistemulDivisor, cart tote contribuesc la salubritatea nu numai a fie-carui imo-bil In parte, dar chiar la a Intregului ora§.

In ceea ce privesce chestionarele pentru casele insalubre, la acaror intocmire jail parte §i ingineril de sectiuni, hotararile judeca-toresci earl nu sunt de cat resultatul proceselor de contraventiunedresate de serviciti, executarea diferitelor declaratiuni de pasuiri, aufost tote, din causa timpului de lama, suspendate.

La primavara cred cd se vor executa diferitele 1mbundtatiriprescrise de comisiunea de salubritate, earl' 1mbundtatiri, impreundcu nouile constructiuni, vor contribui In mod simtitor la starea deimfrumusetare §i salubritate a oraplui.

III. SERVICIUL STUDIILOR SI NOILOR CONSTRUCTIUNISI AL CLADIRILOR.

Atat prin serviciul Cladirilor cat §i prin al Studiilor, Adminis-tratiunea comunald a proiectat §i executat in ultimii ani mai multecomplectari §i lucrari din noti. De asemenea a Intretinut in bung staretote basinurile Comunei atAt in marginea creditelor budgetare, cat §iprin deschiderea de noui credite, cand era pericol In intardiere.

Ospelul Comunal.

1). Localurile pentru serviciiie comunale instalate actualmente inOspelul Comunal nu mai sunt suficiente, ast fel cd Directiunea Sani-tara, Oficiul Starel Civile, serviciul Studiilor §i serviciul Apelor suntinstalate in clddiri afara din Ospelul Comunal. Aceste deplasari deservicii in afara de Ospelul Comunal sunt forte incomode §i aduc In-tardieri in lucrari. Consiliul Comunal, a decis constructiunea unui Os-pel Comunal, Insarcinand cu intocmirea proiectului pe domnul Archi-tect Mincu, fixandu-se onorariul pentru proiect la 65.000 lei, iar in-clusiv directiunea generala, la lei 250.000.

2). La cladirea actuala a Ospelului Comunal s'a facut reparatiunide 1ntretinere §i adaosul a dou6 camere la Directiunea Financial*din causa lipsei de incdperi, ast-fel cd acestd Directiune dispune ac-tualmente' de camerele necesaril §i este in comunicatiune directa cuserviciile de Percepere §i Control earl mai inainte erail afara din cor-pul clddirei Ospelului. Cu aceste reparatiuni §i adaose din noti s'a-cheltuit suma de lei 10.473.49.

La sala de ordonantare a Directiunei Financiare s'a mai facut o

Page 131: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

135

separatiune de lemn cu geamuri, cu ghitpuri earl serve pentru isolareapubliculul de functionari, ast-fel ca s'a adus o mare imbunatatireserviciului de ordonantare.

La serviciul Acciselor din curtea Ospelului Comunal, s'ail facutla actuala cladire trei camere din not', destinate pentru personalulserviciului. Costul acestel lucrari este de lei 6.571,54.

Stabilimente pentru indestularea publics.

La Abator §i Hale le comunale: Ghica (de pesce), Grivita §i Amza,sat' facut numai mid reparatiuni de Intretinere, din causa lipsel defonduri, spre a se face o lucrare mai radicals. S'a cheltuit cu intro-tinerea Abatorului suma de lei 7.920,97, iar cu a Halelor numai lei6.714 bani 97.

Abatorul Comunal. La compartimentele de Mere ale Abato-rului comunal s'at' facut reparatiuni de Intretinere numai la pardo-selile de ciment, de ore-ce °rail cu totul deteriorate §i apele murdaredevenisera stagnante i produceail atare insalubritate in cat infecta lo-calul. 0 reparatiune radicals nu s'a putut face, din causa lipsel defonduri ; s'at' mai facut unele reparatiuni locative i strictul necesarla cladirile din curtea Abatorului.

Cladirile din curtea Abatorului sunt in stare forte Idegradata §iruinate §i trebue sä li se face o reparatiune radicals, ca sa se aducain buns stare. Se impune ca pentru compartimentele de Mere, sa sepercepa o suma ca garantie, de 613-ce li se aduc marl stricaciuni delocatari, earl' astacji nu garanteza cu nimic de tinerea in build starea acelor compartimente. Compartimentele de set' all devenit focare deinfectiune, din causa ca macelarii, contrar regulamentului, tin seul matmulte luni in deposit, a§a ca mai cu soma in timpul verel acest faptpresinta cele mai marl inconveniente.

Se impune constructiunea de topitOre mici de sett §i oprirea curig6re de a -se tine seul in Abator mai mult de cat trei dile.

Pe langa lucrarile 'insemnate ce se reclama a se face la acesiAbator, mai este constructiunea unui local pentru Director, facereade pavage impermeabile in curtea Abatorului §i plantarea cu arborlSe mai impune modificarea sistemului taierei vitelor, cad' actualulsistem este prea vechiii §i barbar i, dace va fi posibil, taierea sase faca cliva, cads]: prin taierea de nOpte se aduc cele mai marl stri-caciuni la cladirile actuale. Pentru taerea de rimatori nu s'a facutpans acum un Abator special, de §i exists un proiect pentru con-structiunea unui asemenea Abator, chiar in curtea Abatorului comunal,cu care mod se va putea face un control serios asupra taierel rim&torilor, de Ore-ce Were actualmente se face in curtile particulars §iprin urmare nu se p6te controla.

Hala Amza. La acesta hale s'a construit in 1898 o aripa, care

Page 132: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

136

serva mai mult pentru comertul de zarzavat, insa la partea cea maredestinata pentru vinclarea cArnurilor, nu s'ail facut de cat mid repa-ratiuni de Intretinere ; se impune a se face o modificare radicals ladistributiunea interi6r5 si a se amenaja compartimentele dupa eate-goria de comercianti. La acesta hala, in curand va fi necesar a seexecuta §i aripa din stanga, care O. coprinda pivnitele necesare pentruconservarea carnurilor tutulor mAcelarilor, §i a se scOte precupetiilemarl din interiorul Mel', pentru a se instala in interior in pavalii deconstruit.

Hala Ghica (centrals). Atat la hala de carnuri, cat si la ceade pesce, se necesita o reparatiune radicals §i desfiintarea baracelorde scanduri din curtea halei, de Ore-ce sunt intr'o stare deplorabila$i in afara de acesta, fiind-ca so ocupa drumurile si trotuarele prin§andramale de scanduri, ceea ce nu mai 'Ate fi tolerat.

Acesta amenajare nu se p6te aduce la indeplinire de cat numaldupa ce pravaliile din jurul halei de paseri vor fi construite, earlpravalii sunt destinate pentru acest comert.

Hala de pesce asemenea urmeza a se repara mai insemnat, des -fiintandu -so cafeneoa ce este in fata halei, iar acest umbrar sA sedestine pentru vindarea de unt prOspet, lapte, etc.

Hala Grivi(a. Acosta hala s'a complectat prin construirea aripeTdin drepta si a corpulul din mijloc, astfel ca culOrea de Verde s'a In-zestrat cu o hala complecta. Hala devenind suficienta, am dispus des-fiintarea baracelor de scanduri, ce erail In curtea acesteT hale. Corn-partimentele s'ail inchiriat dupa destinatiunile fixate.

Hala de Pd s eri. Acosta hala, care Inca nu este complect termi-nate, coprinde, conform proiectulul, pravalii destinate pentru vindarede pas6ri, avend pentru acestea chio§curi. Vindarea se va face ininteriorul halei.

Cladirea are si instalatiune de ape, pentru mentinerea curateniei-Tot pentru hala de paski, proiectul general prevede Inca pra-

valii destinate pentru comertul de precupetii, earl sunt actualmenteinstalate in baracele din curtea halei centrale.

Constructiunea acestor pravAlii nu s'a putut pune In executaredin causa lipsel de fondurl, insa se va prevedea in budgetul anulul1900, lucrare ce este absolut necesara spre a se putea tine curate-nie in curtea halei.

Hala Traian. Acasta MA', reclamata cu insistenta de locuitorilcolOrel de Negru, de si terminate Inca din anul 1896, are multe com-partimente neInchiriate; acesta din causa ca imprejurul el, la distanterelativ mid, exists multe macelaril particulare, earl in parte nu co-

Page 133: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

137

respund conditiunilor prescrise si ar trebui desfiintate, atat in intorestul Comunei, cat si al hygienei publice.

Plata Bibeseu-Vodei. AcOsta pia serva pentru vinciare de zar-zavat du ridicata, inchiriindu-se locuri la diferiti comercianti In baracede scanduri improvisate, aqa ca ail un aspect fOrte urit si devin in-salubre si ne-hygienics, de Ore -ce parte din ele servesc pentru car-ciume, etc.

Pe acesta piatd mai exists douo corpuri de clddiri provisorii,earl' servesc pentru pests sarat si sunt in stare de ruing, cari trebu-esc desfiintate si reconstruite in mod mai sistematic si inzestrate cupivnite, care astacji lipsesc.

Pentru a se aduce o Imbunatdtire pe acesta piata, se impun con-structiuni de prdvalii sistematice, pentru care scop s'ar Intrebuinta cll.-direa vechiei rampei de vinuri, care s'ar putea utilisa in mod favora-bil pe acesta pieta, lucru ce s'a propus de Inspectoratul general allucrdrilor technice.

Manutanla Comunalci de la Colentina. Dupti contractul de in-chiriere urm6za a se intretine de antreprenorul acestui stabiliment,insd el refusa acesta si a solicitat ca Administratiunea comunald säNed reparatiunea clddirilor si invelirea din noil din care causd s'a iscatproces intro Primdrie si Antreprenor.

Comuna a imprejmuit curtea acestui manutante cu grill de lemn,de Ore-ce mai inainte era ingrddita cu gard do nuiele si era cu totuldeteriorat.

Intrepositele de Comerea Intrepositele de comerciii de la Gia-goga, ail fost inzestrate in anul 1899 cu mobilier, a§a cd serviciiles'aii putut instala §i ail inceput funtionarea indata dupd ce s'a fdcutinaugurarea. Ca imbunatdtire, s'a plantat curteea cu arbori.

Stabilimente pentru asisteuta publied.

Asilul de nOpte, a primit reparatiuni de intretinere in exteriorsi interior, cari lucrdri au fost necesare; asemenea s'a reparat baleacestui stabiliment de bine facere.

Acest asil a devenit insuficient si este necesar a se complectaprin punerea unui etaj d'asupra si a se executa restul prin proiectuldefinitiv.

Ospeitciria Comunalci. La Ospataria Comunald s'ail fdcut unelemid reparatiuni de intretinere; era proiectat a se face o reparatiunemai insemnatd, cum si complectarea mobilierului, Insd la licitatiuneatinutd nu s'a obtinut un resultat favorabil, din care causa executareaacelor lucrdri a fost amanatd pentru prima-vard.

Page 134: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

138

Asilul de bcitrane, Protopopul Tudor, care se afla in buns stare,n'a avut trebuinta de cat de mid reparatiuni indispensabile.

Ospieiul Zerlendi, a primit reparatiuni de intretinere, insa estenecesar a se face o transformare radicala a se amenaja mai binepentru scopul destinat; s'a intocmit proectul pentru aceste modificari.

Baffle Populare, in afara de midi reparatiuni, au primit insem-nate modificari la instalatiunea aparatelor de incallire.

Este necesar a se face reparatiuni mai insemnate la aceste bat§i a se acoperi basinul, adoptandu-se mici cabins in jurul

Stabilimente pentru instructiune.

La localele de §coli comunale, proprietati ale Comunei, in nu-mar de 9 pentru ambele sexe, 19 de baeti §i 15 de fete, s'ail Moutreparatiuni de intretinere in timpul vacantei. Pe langa localurile pro -pril ale Comunei, mai sunt §1 §coli mixte §i rurale instalate in caseparticulars tinute cu chirie, dintre earl 3 infiintate din nol

Pentru mai buna intretinere §i mai cu soma pentru supraveghe-rea lucrarilor de reparatiuni, anul acesta tote §colile au fost reparti-sate in 5 serif, dupa situatiunea lor, totu-§1 seria a 5-a coprindea nu-mai localurile inchiriate. Pentru intretinerea *cOlelor, Comuna a chel-tuit In campania acestui an urmatorele sume :

a). Pentru intretinerea in basa de contracts, a localelor de §coll°cal° apartinend Comunei lei . . . 37.171,46

b). Idem, localelor inchiriate pentru qcoli 2 651,22c). Pentru reparatiunea mobilierului de la von §i

complectarea lui 14.225,42.

Sobele din localele §cOlelor comunale reparat§i complectat prin cola de Arte §i Meserii §1 a costat lei . . 2.256,53.

Pe langa lucrarile de intretinere la localele de qcoli, facutdiverse midi reparatiuni in regie prin servicit §i Inlocuiri de sobeMeidinger prin sobe sistem Comet, mai proprii pentru §coli de catcele Meidinger.

$cOla Comercialci gradul I, de pe strada Traian, a primit repa-ratiuni locative i s'a complectat mobilierul, ast-fel ca acesta §cOlaeste un model ca mobilier §i instalatiune de aparate. S'ati instalat 2filtre sistem d-r. Nordtmeyer do Berkefeld, earl sunt adoptate ca celemai bune. Pentru intretinerea filtrelor ce sunt instalate la §cOlele co-munale, Comuna platesce ca abonament de intretinere d-lui B. Voilessuma de lei 1.225,25 anual.

Vechea scold primara din str. Antim, al carui local era insalu-bru, a fost darimat §i s'a construit un nal local cu §ese clase §i olocuinta isolata pentru directorul §colei. Acest local este inzestrat cu

§i

Page 135: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

139

sistemul «totul la canal . Constructiunea propria disa a cladirilor cutote instalatiunile executate, a costat pe Comuna lei 95.143,01.

Acest local a fost inzestrat cu mobilier din nal, efectuat de §c61ade Arte §i Meserii, §i al carui cost a fost de lei 9.050,77.

Stabillmente pentru cult.

Bisericile, aprope in general sunt, in ceea-ce privesce cheltue-lile §i lucrarile tehnice, sub controlul Primariei.

Proiectele §i devisele de lucrari ce se executa de epitropil, se ye-rifica de serviciul cladirilor, §i cars sunt in conditiuni bune, se aprobapunerea in executare. Cea mai mare parte din epitropii presinta pro-iecte cars nu pot fi aprobate, din causa el nu indeplinesc conditiu-nile spre a se executa, §i se intocmesc din oficiii proiecte §i devise,din care causa serviciul este forte aglomerat cu asemenea lucrAri §itrebue sa satisfacA cererile adesea in dauna lucrarilor proprii alePrim Ariel. Ar fi de dorit ca aceste lucrari s6 se face de catre epitropii.

De serviciul cladirilor s'a intocmit proiectul pentru reconstruc-tiunea bisericei de pe strada TudorVJadimirescu, biserica Sfintii-Voi-vodi, a cares modificare a proiectului se afla in studifi, pentru careComuna a acordat suma de lei 40,000, ca despAgubire pentru terenulpe care s'a construit §c61a de baeti.

Comuna a acordat parochiei bisericei Popa-Nan, pentru locul pecare s'a construit §c61a, suma de lei 12.000 §i a luat In posesiune terenul.

Pontru constructiunea unoi §c6le comunale in culOrea de Negrus'a expropriat de Primarie locul din curtea bisericei Delea-Veche peo suprafatA7 de 2279,65 m. p., cu pretul de lei 10 pentru fie-care metrupatrat, sail In total lei 22.796,50; din acesta suma epitropia este obli-gate a plAti d-lui I. Baldaneanu, constructorul bisericei Delea-Veche,suma de lei 18.500 ce IT mai datoresce §i pentru care a obtinut sen-tinta definitive.

Cimitirele comunale.

Cimitirul $erban-Vodei a prima Insemnate imbunatatiri prin re-constructiunea clopotnitei §i ambelor atenante, cars au primit adaosenoui §1 o fatada mai demna.

Prin reconstructiunea clAdirilor vechi, s'a desfiintat o mare partedin ele, earl' erail in stare de ruing, §i s'ail facut locuinte convenabilepentru personalul Cimitirului §i un salon de a§teptare pentru public.Comuna a cheltuit cu aceste reconstructiuni §i adaose din not' sumade lei 83.430,68.

Zidul vechiii ce fnconjura acest Cimitir §i care se afla In starede ruing, s'a desfiintat §i s'a inlocuit prin 'Mgr Mire de zid acoperit

Page 136: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

140

cu tigle. Pe OM intinderea interiora a zidulul s'a facut un acoperi§in forma de umbrar ca sä serve pentru conservarea ghirlandelorde la mormitite, call actualmente sunt depuse in interiorul capelei iin sub-sol, ocupandu-se cu acest mod un spatiil insemnat in interi-orul bisericel, care nu s'a cladit pentru asemenea destinatiune. Costulacestel imprejmuiri §i umbrare cu carlige este de lei 24.319,76 dupesituatiunea definitive a lucrarilor executate.

Ulucile dintre vecinatati §i Valea plangerei fiind cu totul ruinate,s'ail inlocuit en imprejmuire noun §i catranita, a caror cheltuiale fa-cuta este de lei 3.724,17.

S'a mai dat cu intreprindere reparatiunea tencuelel exteriOre acapelei, insa nu s'aii presintat concurenti, din care cause s'a amanatexecutarea lucrarilor pane la prima-vara viitOre.

Cu Iucrarile executate la Cimitirul Serban-Voda s'aii complectatlucrarile cari erati absolut necesare. Pe langa aceste lucrari deja exe-cutate, este necesar a se desfiinta osuarul vechi, care se afla in starede /mina, plin cu oseminte §i cosciuguri vechi, cu un aspect fOrte ne-placut, §i a se face un cavoil general in care sä se puna osamintele-

Canalisarea aleelor asemenea este necesar a se complecta in totcimitirul, cum §i a se impetrui §oselele §i aleele cu petri§.

Din locurile de veci ce se vind de Comuna, ail re'mas prea pu-tine figuri, §i in scurt timp nu vom mai avea locuri de vindare inacest cimitir, §i Administratiunea trebue ea sä is m6suri pentru ma-rirea cimitirului.

Cimitirul Ghencea, care a fost imprejmuit §i inconjurat cu §an-turi, s'a imprejmuit cu uluci, desfundandu-se §anturile, cari erail in-salubre §i devenisera ascuncjetori pentru rei facelori.

Cu ocasiunea desfiintaril §anturilor s'a incorporat in cimitir §ivia de alaturi, astfel ca s'a merit insemnat cimitirul. Comuna, cu im-prejmuirea acestui cimitir, a cheltuit suma de lei 9.900,02.

La cladirile administratiunei, clopotnitei §i capelei din acest ci,mitir, s'ail facut reparatiuni de intretinere §i s'ail adus in bung stare-de Ore-ce se OA in stare deteriorata.

In acest cimitir s'ail cedat numerbse locuri gratuite pentru Ba-rad', cum §i cu plata. Este necesar a se complecta plantatiunile §iimpetrirea aleelor cu petri§.

Cimitirul S to Vineri. S'aii facut reparatiuni la localul Adminis-tratiunei cu clopotnita, cum §i la capela, care era deteriorata.

Imprejmuirea acestui cimitir se afla in stare degradata §i estenecesar a face o noua imprejmuire §i constructiunea unel latrine sis-tematice. E necesar a se complecta plantatiunile cu arbori §i impe-trirea §oselelor. Ca se se pota intretine plantatiunile, este necesar ase construi dou6 puturi cu pompe, de Ore-ce cimitirul este lipsit deape cu care se se ude plantatiunile, din a carol' cause mor arboril.

Page 137: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

141

Cimitirul Colentina, a primit reparatiunea cladirilor de admini-stratiune cu clopotnita, cum $i capela, care erati deteriorate. Este ne-cesar a se construi o latrina sistematica la acest cimitir, de Orece ceaactuala este de scanduri $i contra regulamentului de constructiuni.

Imprejmuirea ce InconjOra acest cimitir pe trel parti este vechedegradata; se impune a se inlocui cu din noti, neputendu-se panA

acum executa din causa lipsei de fondue. Strada din fats cimitirulultrebue sä se canaliseze, din causa ca in timpul ploilor marl se inundacimitirul $i tot cuartierul ; acesta lucrare se impune in mod serios.

Acest cimitir s'a plantat cu arbori, insa prins prea putini,din causa lipsei de apa in timpul secetel, si este necesar a se construidouo pnturi cu pompe, care sa servesca pentru udatul plantatiunilor

aleelor, earl trebuesc impetrite cu petris.Cimitirul Isvoru nofi Acest cimitir este lipsit de o capela, lo-

cuinta de administratiune clopotnita, care trebuesc facute, pentrua fi bine inzestrate, ca $i cele-lalte cimitire comunale. Acest cimitirnu este Imprejmuit si este absolut necesar a se imprejmui, nu s'aputut face acesta din causa de lipsa de fonduri. Din t6te cimitirelecomunale, acestul cimitir trebuesc aduse imbunatatiri insemnate, facerede plantatiuni, Impetrirea aleelor cu petris. In acest cimitir s'ail par-celat si cedat locuri numer6se pe deco ani in mod gratuit, pentru send.

Stabilimente pentru reereatiune.

Grddina Cifmigifi, a primit insemnate imbunatatiri prin notplantari de arbori; instalat gurl de apa pentru stropitul parcululdin partea despre B-dul Schitu-Magurenu, teren ce s'a expropriat siincorporat la gradina, deja din anul 1898.

Grilajul de fer de pe B-dul Schitu-Magurenu, s'a terminat, ast-felca acum este ingradita pe tOta lungimea B -dulul Schitu-Magar6nu.

Acest pare s'a mai Inzestrat cu grupurl de latrine publice informa de paviliOne si s'ail desfiintat cele vechl infecte.

Pavilionul (bufetul) actual urmeza a se desfiinta, insa din causalipsei de fondue s'a mentinut i i s'a facut reparatiuni radicale fit s'aputut Inchiria in mod provisoria, pana ce se va decide a se desfiinta

construi un nou local, demn de acesta frum6sa grading..Pe aleele principale s'a asternut petris marunt.Pentru infrumusetarea acestul pare facut publicatiuni pentru

constructiunI de pavilione, pentru exploatarea localulul si a patina -julul pe un termen 6re-care, cu obligatiune pentru intreprindetor dea construi pavilione dupa proiectul Comunel $i a le exploata; insanu s'ail presintat amatorl spre a lua acesta concesiune.

Ar trebui caEComuna sa construiasca paviliOnele proiectate, ne-cesare exploatareI laculul patinajulul.

§i

s'aii

§i

Qi

s'ail

§i

§i

s'aii

Qi

Page 138: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

142

Pavilionul de musics, care era ruinat si ameninta cAdere, s'a re-construit si 'invent din not, ast-fel ca actualul pavilion pOte functionain bune conditiuni.

Cascada care este inceputa si fantanele luminOse nu s'au pututreconstrui din causa lipset de fonduri si s'au pastrat in starea vechepane ce Comuna va dispnne de mijlOce spre a le construi. Proiectelopentru acestea din urme sunt deja elaborate de serviciul Studiilor.

Grddina sf. Gheorghe s'a Intretinut prin reinsemintarea pajis-telor, s'a asternut petri§ mArunt pe aleele principale.

AcestA grAdind s'a inzestrat cu un pavilion estetic, in care secuprinde un bufet, latrine si pisuare publice cu instalatiuni si cana-lisatiuni sistem totul la canal .

Costul acestui pavilion este, dupe situatiunea definitive, de lei11.240,64.

Gradina 1c6nei s'a intretinut prin reinsemintarea pajistilor sis'a asternut petris mArunt. S'au reparat bAncile si vApsit, cum si th-bliile pentru regulamentul grAdinilor.

Grddina Episcopiei s'a intretinut prin reinsemintarea pajistilorsi asternerea de petris mArunt pe aleele principale, s'au reparat sivApsit bAncile.

Squarurile Sdrindar i Mihaiii-Vitezul s'all intretinut prin plan-tarea de arbusti, reinsemintarea pajistelor, asternerea de petris mAruntcum si reparatul si vapsitul bAncilor.

Pepiniera de la Cotroceni este aprope desfiintatA, din causa con-structiuneI reservorelor de apA. Aducerea ei in bund stare nu se vaputea face de cat dupA terminarea reservorului in constructiune.

Parcul Filaret, infiintat din not, s'a inzestrat cu plantatiuni dearbori si arbustl.

Monumentele si pietele publice.

Pe unele piete si in unele gradini publice, Orasul are cate-vamonumente, cari de la infiintarea for nu at fost reparate, ast-fel caunele ameninta cadere ; Administratiunea a luat mAsuri pentru re-pararea si reconsolidarea lor.

Asa monumental Eliade RAdulescu, Mihaiii-Viteazul, G. LazAr siColumna de pe Bulevardul Carol, at trebuit sä fie reparate si rease-date din nat.

Plata Carol I a fost impodobitA cu monumentul regretatulul PakoProtopopescu. Acest monument s'a infiintat din initiative privatA siinaugurarea lui a avut loc la 1 Septemvrie. Fonda tiunile si montatuls'au facut de PrimArie.

Page 139: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

143

Serbia nationale.

Pe langa cele- l'alte lucrari mai sus enuntate, serviciul ClAdirilorpregatesce proiectele §1 devisele pentru serbdri nationals Ca : diva de10 Maiii, pavilionul de expositiune §i receptiune din targul Mo§ilor,serbarea de la sf. Gheorghe, sf. Nicolae, cum §1 serbarea Boboteze,§i diferite inaugurari sail serbari populare.

Pentru aceste serbari Comuna posedd materialo de deeoratiunelcum: drepele, echis6ne, balise, etc., cari se repara §i parte se inlocuesccu altele noui, on de cate on acesta e necesar.

Ca lucratori cu decoratiunea oraplui se intrebuinteza personalultecnic §i lucrAtoril de la serviciul de Poduri q.i Sosele, iar lucrarilemai importante ca : paviliOne, arcuri, festOne, etc., se fac prin intro-prindere, dupd proiectele §i devisele intocmite de serviciul clAdirilor.

Localurl comunale.

Ospelul Comunal a fost deja mentionat mai sus.Judecdtoriile de pace (pe oe6le). Clue' sunt instalate in localuri

proprietati comunale ; acestora li s'at' facut mid reparatiuni *i s'acomplectat in parte mobilierul, in limitele prev6dute de budget. Adaogca la aceste judecatoril trebue sd se fac o modificare prin infiintareade balcOne la Wile de §edinta, eari sA serve ca acces la ferestre pentrua putea fi spelate i deschise pentru a se improspota aerul in salile deedinte,"'caci acum nu se pot deschide ferestrele.

Este necesar a se inzestra cu mobilier not', de 6re-ce sunt lip-site de un mobilier convenabil.

Judecatoria Ocolului VI este instalatd in casa particulard §i nueste-proprie, Bind camerile mid; ar trebui, cand Primal-la va dispunede fondue,. sA se construescd §i pentru acosta Judecatorie un local..,corespundetor cerintelor.

Cazarma guar4ilor comunali s'a terminat §i s'at' instalat guar-cjii In noul local, care coprinde i anexele ea: grajdurl pentru 60 calcu remisele necesare.

Acest edificifi are instalatiunile necesare, are totul la canal cuclosets sistematice §i localul este incalcjit prin calorifer sistem presi-une mica.

Costul acestui edificiti este urmatorul:a). Constructiunea propriii IVsa a cazarmel lei 197.972,02.b). Instalatiuni de canale, conducte de apa, lavabo-

uri, etc 14 972,02.c). Instalatiunea aparatelor destinate canalisArei . 5.605,63.e). Constructiunea grajdurilor cu remisele . . . 103.493,76.

Total lei . . . 340.336,98.

...._

Page 140: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

144

Confectionarea mobilieruldi din nal la cazarma sila grajd 19.088,00

Instalatiunea unui orologiu de turn 1 900,00Total lei . 20,988,00

Cazarmele sergenlilor de oral sunt instalate in case particularenecorespund6t6re destinatiunei, si pen tru earl' Comuna platesce chirilmarl si despagubirI pentru reparatiuni. Administratiunea a reservatun loc viran, proprietatea ComuneI, de pe Bulevardul Maria, spre a seconstrui o cazarma, locul de pe strada Carol colt cu S-ta Ecaterinafiind prea mic, pis cand locul de pe Bulevardul Maria este ca supra-fata indoit de mare.

Cleidirea serviciului Studiilor ?i Ape lor. Aceste servicil erail in-stalate in casele Comunei de pe Bulevardul Schitu-Magureanu; acums'ail mutat in localul Comunei fosta comunala No. 1 de fete, deOre-ce acosta scOla s'a mutat.

Acestui local i facut reparatiuni amenajamente pentrudestinatiunea ce i s'a dat. introdus instalatiuni de gaz, telefon

complectarea mobilierului.Acest local avend saltine spatiose, s'a instalat In parter serviciul

Studiilor i Apelor, iar in catul de sus serviciul Statisticei care maiInainte era in localul Ospeluldi Comunal.

Localul vechid de pe Bulevardul Schitu-Magureanu, numai pro-pentru iarna acOsta urea, s'a pus la dispositiunea Prefecturel

pentru adapostirea saracilor in timpul noptilor de lama.

ProprietatI private ale Primariel.

Inventariarea, ridicarea de planuri de situatiune, evaluatiuneapropunerea unel destinatiuni pentru diversele proprietAl private aleOrasu lui, s'a continuat in anul 1899, cu tOta greutatea ce reclama olucrare de acOsta natura, prin sectiunea independents a Bunurilorprivate.

inventariat ast-fel 2.324 exproprierI diverse, facute de Pri-marie de la 1869 inc6ce, trecendu-se prin registre destinatiunea ce auprimit sau ce se propune a se da locurilor sau partilor de locuri for-mand obiectul acestor exproprieri.

ridicatplanurile pentru 165 propietatl representand 120.630,88m. p. suprafata de teren si 6.502,72 m. p. de cladire, in val6re de lei1.578.566,46, ce Prim Aria a cumpArat platit in cursul acestui an.

S'ail Meat planurile i evaluatiunile pentru t6te imobilele revin-dute de Primarie in cursul acestui an si carl insum&A o suprafatade 27.657,76 m. p. un pret incasat sail de incasat prin rate de 214.688,22

afara de acele vindarI, pentru carI Inca nu sunt terminate actele.

r?.c61d

s'ailS'ail

visoriil

Sail

lei,

. .

9i

9i

1i

el

Page 141: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

145

Cladirile ce se aflail pe terenurile expropriate, destinate a fi dtt-rimate, mai tote ail fost daramate, ceea-ce s'ati facut prin licitatiunepublics, facendu-se evaluatiuni de catre acesta sectiune pentru 21darimari.

Din 89 exproprieri, deferite juriului de exproprieri, numai 16 s'alljudecat, iar restul ail fost amanate din causa necomplectarel juriului.

Observandu-se a din terenurile rOmase Comunei din corectiuneaDambovitei, mare parte s'ail cotropit de proprietarii vecini, s'ati luatdispositiuni de verificare si din lucrarile preparatorii s'au constatatsuprafete marl cotropite, pentru eari in curand, cand se va referi detote cercetarile facute, basate pe planuri si acte, se vor lua disposi-tiunile cuvenite, pentru ca Comuna sa intre in drepturile sale

Miscarea de cump6rari si de vinciari a bunurilor private ale orasului, se resuma la finele anului 1899 precum urmeza :

Terenuri devenite proprietatea Comunei conform situatiunei dela 1 Ianuarie 1899 302 822,00 m. p.

Terenuri expropriate in 1899. 120.630,88Terenuri provenite din rectificari de strade . . . 17.045,19

440.498,07 m. p.

Acesta suprafata de teren a primit urmatOrele destinatiuni :I). Terenuri vindute pans la 1 Ianuarie 1899 . . . 58.231,63 m. p.

11). * cedate pentru strade 71.217,19 *

III). * intrebuintate pentru diferite servicilmunicipale 50.432,74

IV). * in cursul acestul an 27.657,76V). » cedate stradelor 92.462,88

VI). * remase disponibile de finele acestul an 140.495,87Total . . . 440.498,07 m. p.

Din totalul suprafetei de 140.495,87 r6masa disponibila, o partes'a lotisat kli scos in vimjare, iar restul, afara de terenurile propriiunei intrebuintari municipale, va prirhi aceeasi destinatiune.

In afara de terenurile proprietate privata a orasului, de earlne-am ocupat mai sus, Primaria mai poseda ca bunuri private ale el:

0 mosibra de 65 hectare $i 2681. m. p. la Grozavesci, luata dePrimarie de la Ministerul Domeniilor in basa invoelei de schimb dintreMinister, Eforie si Primarie, confirmata prin lege.

b). Mosiile Viisora Qi Cotenita din judetul Olt, facute danie PH-mariei in 2/3 din intinderea lor, de reposatul Evloghie Gheorghieff.

10

,

»

D

»

.

Page 142: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

146

Locnri virane.

Comuna a imprejmuit mai multe locuri virane proprietatea sasi mai sunt un numdr insemnat de locuri virane de fmprejmuit. Va-16rea acestor imprejmuiri executate daps devisul intocmit, se urea lasuma de lei 15.210,81, 1nsa nu s'ail putut efectua din causa lipsel defondue. Locurile proprietatea Comunei, cars s'ail lmprejmuit si s'ailvIndut la particulari, s'ail platit de cumperatori cu ocasiunea punereiin posesiune.

IV. SERVICIUL APELOR SI ILUMINATULUI

ALIMENTAREA CU APA

Captarea.

La Bacu Arcuda, unde sunt instalatiunile pentru captarea apeide Dambovita, apele fiind prea incarcate cu argila, mai in tot timpulanului, cu un singur flltru nu se putea clarifica in mod satisfac6tor,nici da un debit suficient, cad de si avem cloud filtre la Bacu, daralternativ unul era tot-d'auna in curatire. Din acOsta causa alimen-tarea cu apd a orasului Bucuresci lasd de dorit, atat In ceea-ce pri-vesce calitatea cat si cantitatea apei, asa ca se trimite in oras apafiltratd si amestecata cu apa decantatd, iar in momentele extra-ordi-nare de curatire simultanee a filtrelor de la Arcuda, chiar numaiapa decantata.

In acopul procurarei unei ape mai limpede si de a nu mai 'in-trerupe filtrarea apei din causa necesitatei impuse prin curatirea fil-trelor, Administratiunea Comunald a realisat in cursul acestui an execu-tarea lucrarilor propuse prin divisare in cate doud compartimente afie-carora din cele dour) filtre de la Arcuda ; totusi din causa defec-tuositsatei filtrelor, calitatea apelor lass mult de dorit.

Aducerea de noni ape.

Spre a so Inlatura starea ne-satisfacdt6re mai sus indicata, PH-'aria incepu 'Inca din prima-vara anului 1893, cautarea de ape sub-terane pentru alimentarea Capitalei.

Administratiunea Comunala, in basa votulul din 7 Iulie 1897, aInsdrcinat prin contract pe d-1 Inginer Inspector general Elie Radu,cu complectarea cercetarilor, presentarea proiectelor de detalii, pentruexecutiunea lucrarilor ci cu directiunea executiunei lor.

Page 143: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

147

Lucrdrile, de §i proiectul a fost elaborat pentru 40.000 m. c. apd,s'ail adjudecat numai in parte, §i in tOmna anului 1900 sper ca lucrd-rile vor fi gata pentru o alimentare de col putin 20.000 m. en apd sub-terana, limpede §i cu o temperaturd aprOpe constanta de 12 C.

Elevatiunea ape'.

Pe langa defectul cantitatei §i calitateI, apele de la Bacu, in sis-temul dupd care ele au fost introduse in alithentarea Capitalei, pre-sintail inconvenientul de a nu ajunge tot-d'auna prin caturile de susale clddirilor, in UM intinderea Capitalei. Causa acestei insuficientede presiune se datora faptului cd pompele elevat6re, mi§cate prin tur-binele stabilimentulu de la Grdzavesci, nu puteail functiona normal,cate °data din causa scAderii apei pe Dambovitd, iar and data dincausa inghetului acesteia. Motorii auxiliarl cu abur, ce s'ail instalat inanul 1897 la Uzina de la Grozavesci, ad inlAturat acest inconvenient,i de la data de 1 Noembrie 1897 inainte, de cand motoril cu aburl

s'ail pus in functiune, apa s'ar fi putut ridica §i in caturile superiorela on -ce oil a dila sail noptei §1 pe t6te stradele Capitalei prevkjutecu 0 canalisatiune. Cu t6te acestea, din causa risipei de apd co se facede unit, prin ldsarea deschisd a robinetelor 0 curga apd fail intrebuin-tare, se neutralisezd in parte efectul pompelor de la Grortivesci tli prinurmare ridicarea in continuil la etagiil a apei este fOrte adesea in.trertiptA prin risipa produsd. Pentru infrangerea acestul inconvenientva fi absolutA necesitate de a se introduce hydrometrul (contorul deapd), acest mijioc Rind constatat ca cel mai eficace de ora§ele celemai marl ale Europei.

Distributiunea.

Distributiunea apei in cursul anului 1899 s'a facut printr'o reteade canalisatiune, care in cursul acestul an, s'a sporit cu noul conducteinstalate pe stradele : Cheul stang al Dambovitel (intro podul Radu-Vodd §i Vdcarescsi), str. Pastori, Calea 13 Septembrie (intro strada Is-vor §i Fabricele unite romane), strada Popa-s6re (intro strada Lini§tei§i strada Stupinei), strada Stupinei, strada Furiilor, Bulevardul Ne-atarnarei (intro Calea $erban Vodd ci strada Cuza Vodd), strada Sft.Maria (in parte), strada Dorobantilor (prelungire), strada Zebrului(in parte), strada 11 Iunie (prelungire), Parcul Filaret, strada Mar-cutei (in parte), strada Sdlcute)," (in parte), strada Sfantul Constantin(intre strada Progres §i Calea Plevnei), Bulevardul Domnitei, stradaProgres, strada Olimpului, strada Muselor, strada Sfintii Apostoll(prelungire), strada Mihai Vodd (intro strada FontAriei fili strada Isvor),strada Carol Davila (intre Soseaua Cotroceni §i Bulevardul indepen-den(el), Fund. Chimistului (in parte), strada Popa Chitu (in parte), stradaZefir (intro strada Lini§tei §i Calea Ianculul), §i Fund. Negru Vodd.

Page 144: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

148

Lungimea acestor noul canalisatiuni a lost de 5.836,67 m. 1 si acostat 47.940,11 let

Din causti de modificari de alinieri In cursul anului 1899 s'a dis -locat conducte de apa accesoriile for pe : Bulevardul Schitu-Magu-reanu (intro str. Esculap si str. *tirbei-voda), Bulevardul Pache-Pro-topopescu (intro oseaua gi str. Lirel) pe str. stir-bei-voda (intro str. Esculap Corpul al II-lea de Armata).

In urma acestor lucrarl, canalisatiunea de distributiune a orakiu-Jul si accesoriile el, au fost sporite in total la cantitatile ce se ved inurmatorea tabeld, indicand starea el la finea anului 1899, comparativcu cea de la finea anului 1898.

Felul Instalatiune I La finea anului1898

In cur sul anului1899 La finea anului

1899Inffintate Desfiin-

tate,

3.801,68 386,16 I 4.187,83105.256,42 4.848,45 3,00 110.101,8710.138,25 56,45 10.194,7021.010,72 544,62 5,75 21.549,59

2.201,22 1,00 2.202,004.383,68 4.383,684.330,86 4.330,861.829,66 1.829,662.184,34 2.184,343.231,00 3.231,00

264,99 264,991.538,79 -- 1.538,793.697,61 3.697,61

358,15 868,1512,00 12,0012,00 -- 12,001,40 1,40

164.252,77 5.836,67 8,75 170.080,69

qi

Mihaiti-Bravul §1

qi

de 70 m/m diametru'100

a 160' 20012 250a 300

360la. 400ce 450

500,-. 660as 600 *

a 660a 750

r,) 800900

1000Total. .

Page 145: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

149

Felul Instalatiune La finea a-nului 1898

In cursulluI 1899

anu-La finea a-nulul 1899Infiin-

tate.Desfiin-

tate

a). Pentru div. curent. de 70 m/m diam. 87 buc. 1 buc. 88 buc.* * * * 100 * * 517 * 37 * 634 *

4D P ) * * 150 79 * 1 * 80a * * * * 200 * 63 * 2 * 65es * * * D 250 * * 11 * * 11 *

o * * * * 300 * * 13 * 13D 7 7 D 350 * * 17 17

a

7 * 400 ** 7 7 450 *D 7 7 500

436 *

-- *

*

436

550 1 7 -- -- 1 *

A D ) 7 * 600 * *

c * * 650 * * 10 * , 10

14)) 750 -

* * . 80043

43

Total . . . 898 buc. 41 buc. 939 buc.

b) Pentru descgr. canalis. de 100 m/m diam. 24 * * 24 *

150 D 2 2)) s S * 200 1 -- 4 4

Total . . . 27 buc. buc. 27 buc.

Guff de apa 905 * 39 '' 944FintanI publice 26 26 *

Basine ti§nitore 33 33 /ColOne de spa 19 19 *

Intretinerea canalisatiunei si accesoriile el, s'a Mut cu platspans la 1 Februarie 1899 prin d-1 inginer L. Pancu, potrivit contrac-tului No. 5.785,97 din 4 Malt' 1896; de la acesta ultima data $i panela 1 Noembre 1899 in regie de serviciul Apelor, iar de la 1 Noembre1899 din nal cu plats, prin d-1 inginer Ath. St. Bolintineanu, potrivitcontractulu! No. 3.609 din 1 Noembre 1899.

Num6rul bransamentelor la conductele de apa din partea de susa orasului hind mereil In crescere, in raport cu arterele existente Inacea parte, se impune de urgenta, pentru o distributiune mal ratio-nala a presiunel in acele conducte, instalarea In cursul anuluT 1900 aunel foul artere, instalare care se va face, potrivit proiectulul ce seva intocmi in acest scop si in conformitate cu proiectul general dedistributiunea apel in oral, proiect intocmit In anul 1886.

Cantitatea distribuita.

Tabela de mai jos indica cantitatea minima, medie si maxima ces'a distribuit pe Ili In diversele luni ale anulul 1899.

* * r

cp* *

+acu

*

11

*

*

) *

* /

-

. '

-

---------

4

-.

*

-- ------

----

Page 146: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

s Presiunea

de apa distribuita pe cji in cursul

iar restul de 3 1.183 m. c.

Buletin general al distributiunit apel in cursul anului 1899.

LU

NIL

E

CA

NT

ITA

TE

A D

E A

PI DIS-

TR

IM:JIM

A. C

U1.62=.4 7 -

6'''

m. c,

15176 -

ea8*Pilm

, c,

ME

DIA

PILN

ICA

. AC

AN

TIM

AT

II DIST

. CU

ME

DIA

TE

MPE

RA

TU

RII

0CD

El'

a,

cdg'3u3

2'1o =,P.

'711

Ft

2a,Ec?

m'411

i g4". -

_c4,

E'T

i

a,

.544m

53

4'5'

,03

'819'1=

4 b°

grade

5L.

-c)

M. C

.M

. C.

m. c.

m, c,

in. c.m

. c.grade

grade

Ianuarie ..

1.159.191417.566

1.576.75643.616

54.12037.393

13.470 50.8632.935

1.4091 504 12-36

Februarie .1000.941

268.1631.269.103

40.32953.360

35.7489.578 45.325

5.1313.259

2.293 12-42

Martie .

..

1.131.80:318.469

1.450.27741.540

53.37636.510

10.273 46.8838.b4s

7.6907.630 12-38

Aprilie .

..

1.212.674378.750

1.591.42442.363

59.66340.422

12.625 53.04714.43i

13.91016.660 12-38

Maitt . .

.1.006.234

656.8721.663.106

50 87255.641

32.45921.189 53.648

20.17719.689

22.765 12-36

Iunie ..

1.338.711316.567

1.655.27852.116

58.40044.623

10 552 55.17520.937

21.75:25.392 12 - -40

Iulie ..

.1.332.994

266.5971.599.591

38.34859.686

42 9998.599

51.59823.617

23.30624.339 12-40

August

..

1.243.159250.067

1.493,22645.151

50.62140.102

8.0648.168

20.742-

22.887 12-35

Septembre.

L191.343

238.2691 429.612

44.90251.008

39.7117.942

47.65319.292

--34

Octom

bre .1.176.181

261.7921.437.972

40.51248.996

37,9418.445

46.38613.31

9.69145.96612

7.30012 -38

Noem

bre.

760 853393.295

1.154.1488.422

46.46625.362

13.109 38.7419.008

3.5002.454 12-35

Decem

bre .914 706

351.6141.266.320

6.22547.795

29.50711.342 40 849

2.580.274

6.076 '12-38

Total .

.13.468.792

4 118.02117.586.813

r"

...

xl e.):74

cd

giCS

aN.8

L/

"a.xtS

C9

"8"C

S20 c) 0

0E

iE

7,.C

140 :-.1

,-.4-,^

CC

S3,...,.4

r-40D

SC

C5

..,,._,d

cneD.c..)7.

..,..0

CD

sm.,

CO

asC

)0a)

2r-

0 '73r.

L06

U

.-,

uS0 s,

ICJ di

.cn.r.

-40 -4-.

r-oC

Sxd

1;.o ns

cp

Nccs +

. 00

soC

D 0 z a

,_.

as 40 g- ""'-, 0

k.

4, 0 - 4-2"C

50D

I 0 0 1:C

l)

- fa, .4, 0 d..,-,

.p.A

,,:g .01 c.)

0O

CS

''''4.z.

y,4-'-,...

os.o. -U

2PI

Page 147: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

151

INDIC A.REA ORGANULIA

CHELTUELi DE CONSTRUCTIIINE

La fineaanului 1898

In cursulanului 1899

La fineaanului 1899

L e T B. L e I B. L e I B.

Basine de decantare el filtre . .

Apeduct

Reservorul de la Cotroceni . .

Stabilimentul hydraulic de la Groz

Canalisatiunea de distributiune ,

Reservorul de la Iancu

Total . .

1.613.849 16

1.241.211 46

497.859 77

839.706

3.404.291 00

140.000

2.193 21

11.000

47.940

00

11

1.516.042 37

1.241.211 46

497.859 77

850.706

3.452.231 11

140.000

00

00

7.636.917 39 61.133 32 7.698.050 71

Amortisat in timp de 40 de an! cu un interes de 5 °/, acest totalde 7.698.050,71 represinta o cheltuiald de lei 448.896.00.

Daca la acest amortisment adaogam §i cheltuelile de intretinere,personal §1 material, care pentru acest exercitia aunt prevklutela suma de lei 243 320,00 resulta ca alimentarea oraplui cu apa acostat anul trecut suma de lei 692.116,00 suma care, repartita la can-titatea de 43.183 X 365 = 17.586.895 m. c. apa distribuita in media, pean, ridica pretul metrului cub de apd distribuita la 0 1. 03935 sail a-proximativ 0.04.

Pe de alts parte, pe langa satisfacerea serviciilor sale publice,anul trecut, Primaria a vindut apd la particular! pentru suma totalsde lei 510.951,00. Abonati pe camera sunt 4.560 §i cu contor 90.

Deducendu-se suma de 510.951 lei din lei 692.116, representandamortismentul lucrarilor §1 cheltuelilor anuale de intretinere, resultdca cei 17.000 m. c. intrebuintati in media, cjilnic, pentru serviciile mu-nicipale, sail 6.205.000 m. c. pe an, revine la aproximativ 0.03 ban!pe m. c.

DamboTita.

Din causa iastalatiuneI captarel ape! de la Bacu, Primaria a fostnevoita sa primesca in 1882, de la Ministerul Lucrarilor Publice, contraunei subventiunI echivalenta sumelor inscrise pentru acesta, in budge-tul acelul Minister, administratia riulu! Dambovita §i in afard din ora§pans la Brezoia §i intretinerea stdvilarelor pe acest parcurs, ca ast-fel Primaria asigure debitul necesar de apa.

Ministerul, cu incepere de la 1885 incOce, nu a mai inscris inbudgetul sea suventiunea cuvenita §i a refusat de a o ma! plati Co-munel, care in urma, fara nicl un resultat, a reclamat de ma! multeon suventiunea datorita.

In afara de acesta, proprietaril de mori, car! erail obligati de

.

.

.

.

Page 148: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

152

Minister a intretine malurile qi digurile Dambovitei, in parcursul etpe proprietatile respective, nici gand n'ail avut a indeplini acele obli-gatiuni, a§a el Primaria a fost nevoita, de atunci §i pand in present,a construi §1 face reparatiuni de indigari pe spesele sale, pentru aputea tine apa Dambovitei in albia ei, in cantitatea maxima necesara,cel putin cand in sus de Brez6ia debitul este suficient.

In fine, in cursul anulul 1898, s'a dat in intreprindere execu-tarea proiectu]ui pentru adincirea Dambovitei, intre actuala adorede apa de la Grozavesci §i mOra Ciurel, impreuna cu desecarea, con-solidarea §i regularea malurilor Dambovitei, intro sus citata cadere§i podul Cotroceni, §i crearea de splaiuri pe ambele parti ; lucraricare costa aproximativ 1.600.000 lei §i care se vor termina la fineleanului 1900, parte din lucrari find deja executate in anul 1899.

ILITHINATUL.

Iluminatul public a Mat §i lase de dorit mai cu soma in partileexcentrice ale ora§ului, cari sunt iluminate cu lampe cu petrolea §iuleiil mineral dens.

Privitor la iluminatul partei excentrice, este sigur ca nu se maip6te tolera mult timp starea in care se gasesce acest iluminat.

Administratiunea trecuta s'a ocupat de imbunatatirea ilumina.tului §i a examinat propunerile primite, instituind in acest stop maimulte comisiuni, dar n'a lasat nici o decisiune definitive. Studiul secontinua de Administratiunea actuala.

Page 149: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

153

Situatiunea conductelor §i a lampelor utilisate la iluminatul ora-qului, se p6te vedea din tabela de ma! jos:

INSTALATIUNILa lima aunts!

1898

Executate In cursulanu'ul 1899 La flnea anului

1899Inflintate Desfifatate

a). Gaz. tn. I. m. 1. m. I. m. I.

Canalisatiuni de 0.700 in/m. diametrul. 4.200,00 1.200,00* 0.600 * 825,00 826,00* 0.460 350,00 350,00

* * 0.400 * 500,00 -- 15,90 484,10* * 0.360 ' 1.345,00 10,0 4.355,00* * 0.300 ' * 2.100,00 2,0 2.102,00* * 0.275 * 2.750,00 2.750,90

* 0.2501* 0226 ' * 4.200,00 4.200,00

* * 0.200 * * 2.950,00 2.950,00* 0.150 ' * 3.999,00 3.999,00

* * 0.125 * * 1.698,70 1.698,70* 0.100 * ' 16.483,50 16,7 16.600,20

* * 0.090 * * 8.000,00 8.000,000.0751:

' * 0.0701 " * 25.464,30 62,7 25.526,70

* 0.050 * * 36.063,001.600 00

100. 36.163,301.500,00* * 0.041 '

Total. . . 109.428,60 191,40! 16,901 109.604,00

m. I. tn. I. m. 1. m. 1.Inst. conf. art. 7 al. 3 de 0.260 inim diam 978,00 978,00

* * * * 0.200 * * 866,00 866,00) V * * 0.125 * - 962,5 962,50* * * * 0.076 ' 2 500,00 449, 949,00* * * * * 0.070 ' * 83,6 83,60

7t * * 0.050 ' 842,7 842,70

Total.. 2.344,001 2.337,80 I 4.681,80

Lampe.No. buc. No. bac. No. buc. I No. bac.

Lanterne patrate de aramit pe zid . 1.007 44 963cu console pe stalpi . . . 2072 36 2.108rotunde de aram a pe candel. 621 1 C22patrate pe grilaje . . . . 28 1 29rotunde * * 117 11 106

Candelabre cu mai multe lanterne . 47 47cu o singurft lanterns cu

mai multe becuri32 3 35

Lanterne suspendate 7 7Globuri pe brate 9 1 10Becuri la pisuare. 20 3 23

* * ceasornice 6 1 3 4

Total. . . 3.9661 46 581 3.954

,*

*

--

*

3

) *

.*

i. . . . .

.

Page 150: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

154

INSTALATILJNILa flnea anulul

1898

Executate In oursulamid 1899 La finea anulul

1899Infiintate Desflintate

bl. Petroleii

Lanterne piltrate de aramilsole pe stalpi

Lant. rot. de aramil pe candelabru.model 1827 pe stalpi.de fer model non

Globuri 1846 Cu console

Lant. patrate de fer cu cons..

c) Ulei mineral

Lanterne bronz. cu console

d) Electrieitate

Lampe cu arc voltaic depe Bulevardul Elisabeta

Idem pe Sos. Mogo§oia.Idem Cismigiu . .Idem Bulev. ColteaIdem Usina HidraulicaIdem Abator

Lampe incand. de 10 luminiIdem la Iizina Hidraulica

cu con-

.

. . . .pe stalpi .pe stalpi .

, ziduri .iarbori.

pe stalpi2 2 zidurl

Total . .

dens.

pe stalpi., zidurI.Total . .

10 ampere

. . .

. , . . , ,

. . .

Total. .

la Abator. . . .

Total

541

115926

1.785

94I

177

-

4

--

10

b41

132923

1.789

941

9.9761

93012

281 101

-.381

--I

2.994

9661

9321

65322028

64

3611

--

11 967

65322028

64

1251 I 125

1401 1 1 140401 40

15411 --I 1 mn

In cursul anulul 1889 iluminatul public s'a ridicat la suma delei 650.000, dupa cum e prevedut in budget.

V. SERTICIEL DE PODURI SOSELE

De§i actualmente Capitala este lnzestrata cu lucrari de pavagetrotuare, ridicandu-se la o val6re de 30 miliOne lei, tot41 pavagiul

Bucurescilor nu numal este incomplect, dar lasa de dorit in privintaperfectionarei lul. Causele acestei inferioritati sunt multiple.

Este sciut ca prima cauza este suma prea mica ce se 'Ate alocain budget pentru pavage, din causa veniturilor restranse ale ora§ului.Ca dovada despre acosta n'avem de cat sä cercetam ce se cheltuescein alte ora§e.

Pe cand, biteadever, la Paris, care are un vent de aprOpe 500miliOne §i o populatiune de 2,5 mili6ne, se cheltuesce cu caile de co-

1

.

. .

SI

i

. . . . . . . . .

.

.

. . . .

1

Page 151: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

155

municatiune eke lei 8,87 pe an §i cap de locuitor, adica se cheltuesceposte 22 milione lei numai pentru pavage noui. Conform alocatiunilorbudgetare, cheltuim la Bucuresci numai suma de 720.000 lei, in careinfra intretinerea in comptul Statului a §oselelor ce cad in ragaorasului. La acdsta suma urmeza a se addoga din 269.220 lei, sumade 180.000 lei, pentru personalul lucrator i carute.

La Viena, dupd cum s'a arAtat foi in anii trecuti, se cheltuescein media 7,11 lei, la Buda-Pesta lei 4,06, pe cand la Bucuresci, nu chel-tuim de cat 3,83 de cap de locuitor, luand ca bass o populatiunenumai de 230.000 locuitori.

Dace la inferioritatea comparativA a cheltuelilor se mai adaogacu deosebire §i faptul, special Bucurescilor, al unei excesive desvol-Off de lungimi de strade, in raport cu populatiunea, este u§or de14:Jut pentru ce pavarea tailor n6stre de comunicatiune este mai prostAdecat in alte orate din Europa.

Din tale expuse cred ca on -tine 'Ate sä se convinga ca, cumprivitor la pay age mai t6te acusatiunile contra Administratiunel §i ser-viciului technic comunal sunt neintemeiate, tot atAt de putin fundatoam gasi §i tale privitOre la alte lucrari, de indata ce am intra in deapr6pea for cercetare.

Din tabela de mai jos, care indica intinderea trotuarelor foi pa-vagelor la finea anului 1899, in raport cu a celor existente un an maiinainte, se va vedea complectarea ce, cu din mij16cele mai sus ail-tate, s'a putut aduce pvagelor t;;i trotuarelor oraplui.

FELUL LUCRAREI

TROTUARE $1 PAVAGE

Existente la fineleanului 1898 Spor in 1899 Existente la finele

anului 1899

A. Trotuare.m. 1.

1. Bordure de trotuare . 257.743.66 6.114 263.867.66M. p.

2. Trotuare de bolovani . 254.116.65 4.911 259.027.653. Trotuare de lespecll . 30.035.20 9.148 29.160.00

(10 033.20)4. Trotuare de basalt . . 501 543.19 12.626 614 069.196. Trotuare de asfalt . . 48.451. 1.407 49.858.006. Trotuare cu nisip . . . 26.780. 26 780.00

B. Partea cdrutabild.

7 $oseluirl (cu macadam) 695.010 00 695.010.008. Pavage cu bolovani .

cioplit.a1.472.291.41 11.134 1483.425.41

9. Pavage cu piatradiverse 116.694.61 8.625 126.219.60

10. Pavage cu pi:Ara cioplitade Turcoia . . - . . 217.739. 18.133 235.872.00

11. Pavagecu pietra cioplit'dde Quenast 134.352 0 134.352.00

12. Pavage cu basalt . . . 10.221. 12.62: 22.747.6013. Pavage cu lemn . . . .

14. Pavage cu a s f a l t . . . .

3 623. 061-I 710 710.00

Qa

Page 152: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

156

Tortuare de lespedi construct cu deosebire pe Ca lea Gri-vita qi desfiintat in parte de pe Ca lea Victoriei.

Pentru trotuare de lespecji nu s'a cump6rat de loc piOtra, a§aca refacerea §i transformarea justified diminuarea in suprafata tro-tuarelor cu lespecji in anul 1899.

Din 1407 m. p. trotuare cu asfalt continute in colona 3.a, 713 m.p. s'a executat in Ca lea Victoriei intro strada Imperiala §i strada Epis-copieT.

Co lona 3-a ne indica numaT sporul suprafetelor pavate qi nicicum tote luerarile de pavage executate, reconstruite §i reparate incursul anului 1899. T6te acestea se v6d din urmdtOrea expunere re-sumativa:

1). Executate in regie.

Pavage din noil ci reconstructiuni in afara de lucrdrile de in-tretinere curentd.

m. p.

a). Pavagiii noil cu pietrd cioplita de Turc6ia . 18.133b) ) 2. a )4 2. diversd 8 625e). ) reconstruit cu piatra cioplita diversa . . 36.272d) ) noil de bolovani 11.134

e). a reconstruit de bolovani 74.144f). Trotuare noui de asfalt 694

g). ' reconstruite de asfalt 5 883h). » noui de basalt 12.526i). » reconstruite de basalt 5 843

i). noui de lespecji 9 148k). a ) de bolovani 4 9111). reconstruite de bolovani 2 894m). Bordure noui m. 1. 6.114n). Rea§ecjarea de bordure m. 1. 8.528

2). Executate prin intreprindere.

a). Pavage de lemn din noil m. p. 3.585b). A a a reconstruite a 2.800c). ) asfalt din not' 710d). Trotuare de asfalt din nal b 713e). Bordure din nal m. 1. 634Nomenclatura stradelor in care s'a executat lucrari de pavage,

§i trotuare find cam lungd, arat acs numal pe cele in carT s'afi facutlucrari mai importante.

Pavagiii s'a executat in Bulevardul Schitu-Magureanu (parte),Strada Vespasian, Maltopol (parte), Sapientei, Paleologu ci Strada Y(Cauza§1), etc.

,

s'ad

.

Page 153: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

157

Trotuare:a). De asfalt pe : Bulevardul Schitu-Maguronu, Calea Mo§ilor,

Strada B-rezoianu, Bulevardul Elisabeta, Strada Caldarari, piateta dinCalea Grivitei la intersectia cu Strada Atelierului.

b). De basalt : Calea Grivitei intro Gara de Nord §i CaleaVictoriei, intrarea Walter Maracim5nu, Hala Grivita, Bulevardul Eli-sabeta (parte), S-tu Spiridon (parte), Campinenu (parte), Stirbei-Voda(parte) §i Carol (parte).

c). De bolovani: Srada Graurului, Paleologu §i Sapient, Neptun(parte), Hala Grivita (parte), Hala Traian (parte), Strada Austrului(parte), Labirint (parte) §i Dorobantilor (parte).

Sosele, parte InconjuratOre, parte still:A.0nd ora§ul, avend o lun-gime totala de 34 kilometri, au fost apr6pe in totalitate restauratepuse in bung stare.

La multe dintr'insele, fats pe de o parte cu prosta stare in carese aflaa §i pe de alta cu marea circulatiune care se face pe dinsele,s'a procedat la partiala for transformare in largi strade, incepend cutole mai importante:

Soselele Cotroceni, Magurele, Serban-Voda, 11 Iunie, BasarabilorBonaparte, Monetariei, Jianului (parte), Stefan -cel-Mare, Rahovel, (par-te), DOmnei (parte) §i Vacaresci (parte).

De &learn data, alocatiunea de 200.000 lei pe care ne-o da Mi-nisterul Lucrarilor Publics, fiind cu totul insuficienta pentru acestsfirOt, s'a dispus astuparea §anturilor, facere de rigole pavate ci tro-tuare, determinand alinierea §i nivelmentul definitiv, mijlocul stradeiremanend macadamat.

Treptat §1 pe fie-care an se vor transforma §i eels -l-alto cosele;actualmente pentru campania viitOre lucram la proiectele de transfor-mare a §oselelor Filantropia §i Mihai. Bravul.

Imbunatatid radicale, precum faceri do §anturi, podete, impetru-iri din noa, rectificari de alinieri partiale, etc., s'aii facut in cursulanului la urmatOrele Kiselef cu anexele es, Herestrail rondulII, Mo§i, Vergu, Vitan, 11 Iunie, Viilor, DomneT, 13 Septemvrie, Pan-durilor, Putulul, Cutitul de argint, Strugurari §i Caruta§ilor, acestecinci din urma t6te pe platoul Filaret §i Grivita.

Afara:de aceste §osele s'ati mai treat 4 noui ci anume: Sos6uaSalcia tntre,:§oselele Kiseleff §i Filantropia, $oseua Crangatl introCalea Feratk:B. N. Nord §i Belvedere qi $oselele Cotofenl ci Pascu-lesc-u:(Colentina).

Plantatiunl pe strade.

Plantatiunea de aliniamente pe stradele oraOulul este acji apr6pecomplectata. In tot avem 19.992 pomi de diferite esente din cad 1.400plantatii in tOmna anului 1899.

sosele:

gt

Page 154: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

158

Tramwaynrl.

Sciut este ca, pentru Inlesnirea circulatiunil, cu deosebire a trans -portulul clasei mai putin avute, Capita la e deservita prin tramwayurl.acesta In virtutea concesiunilor . acordate la cloud societati qi earl lasarqitul anului precedent ca §i la finele lul 1899 au o lungime totalsde liniI de 50.920 m. 1. (dublele socotite ca simpla lungime). Din acOstalungime de strade 45.698 m. 1. ail tractiune animals i 5.222 electrica:

In cursul anului nu s'a Malt nicl o prelungire de linie, singuralinie existents pe stradele Dionisie i Clementa a fost dublata. .

La finele anului al V-lea am expus cererea ce s'a facut pentrutransformarea tractiunei cu cal in tractiune cu electricitate, platindComunel cloud milioane odata pentru totd'auna, cum qi scaderea taxe-lor, in schimbul prelungirel termenulul de exploatare. De§i Consiliulula dat un vot de principiii, afacerea pentru detallii este Inca pendinteinaintea Consiliulul.

Calle de comunicatiune, pentru trebuintele publiculul, sent pre-vadute cu:

a). Latrine publice, earl adi sunt in numer de 12; la tote acesteas'a introdus sistemul «Tot la canal).

b). Vespasiane publice, in numar de 44, din earl una Infiintatain cursul acestul an in strada Sft. VinerI (Hala Herasca).

Me avem acum In magasie 4 Vespasiane noul complecte, cu cate3 locuri fie-care, cali din causa timpulul inaintat nu ail putut fi w-date In t6mna anului trecut, a§a ca acestea se vor a§ecja In primelechile ale primä-verei.

Curiilitul oraqului.

Curatirea orasului, din causa Intinderel prea marl, este anevo-i6sa i lass de dorit, de §i Comuna cheltuesce mai bine de 3,50 lei pean, pentru fie-care cap de locuitor. .

Serviciul gunoielor a fost Imbunatatit In cursul anului In limitamijlocelor f6rte restrinse de cari a dispus Comuna.

Serviciul poseda astadi 2 singure statiuni importante pentru trans-portarea gunthelor orasului in gropile situate la marginea acestuiadeservite, una, aceea de la Negru-Voda, prin 24 vagonete Decauville'carl circula tOta (lima fara intrerupere pe o tale speciald de mai multichilometri spre Valea plangerei in dosul Cimitirului $ erban-Voda, iarcea-l'alta de la Tunarl, prin 17 vagOne marl special% earl' circula totsnoptea, asemenea lard Intrerupere, pe liniile de tramways, spre gro-pile Uatu in strada Targovi§tea-veche, unde avem asigurat un debuptipentru gun6iele nostre, timp de eel putin 2 an!.

Cu extensiunea pe care o is tdilnic crawl i treptat cu defiinta-

Page 155: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

159

rea prin umplere a gropilor de depunerea gunOielor de care am dispuspankla Inceputul anului acestuia, la marginele Capita lei chiar, avemmare nevoie de Inca cloud rampe, una in partea do Nord-Vest (Cu-16rea de Verde) si alta in partea de Nord-Est (Cul Orea de Negru),prevodute fie-care de cate un crematoriti si tale ferata pentru trans-portarea restulul arderel, precum si depositelor pamintOse.

Cu modul acesta serviciul gunoielor Orasu lig, atat publice, catsi particulare, ar fi asigurat pentru un timp de cel putin 10 ani dead Inainte, el s'ar face mult mai regulat $i cu mai mare economie, cAcinu am mai fi nevoid sd imultim pe fie-care an num6rul carutelor siprin urmare numdrul tailor prin rediicerea parcursurilor unitare laducere si mai ales la intorcere, pe care le fat astdcji vechiculelenostre pand la gropile de depunere situate la mai multi kilometri inafara orasului.

Serviciul de curatire prin cuartierile excentrice ale Capita lei soface astdcji in mod periodic si Inca neregulat, precum gi in vedereaextensiunii stropitulul pe soselele InconjuratOre, cad praful care se 'i-dled pe aceste cal; umple tot orasul care in interior pot° fi curatat§i udat §i prin acest fapt este in tot-d'auna murdar si atmosfera lu-viciatd.

Pentru imbunatdtirea acestul serviciii urmeza a se prevedea inbudget Imultirea materialului rulant, a vizitiilor si maturdtorilor, lucruce nu ne-a fost posibil a'l face din causa multiplelor trebuinte ale o-raplui, in fata unor venituri destul de restranse pentru Capita la Ora

Materialul rulant al sectiunei nu a fost propriil (Ps marit in curlsul anului, ci numal imbunatatit, gratie desvoltarei pe care ail luat-oatelierele nostre de reparatiune, pand acum dar care tind sd devinaateliere de noul constructiuni, cad incercarile fdcute in urma spre acestsfirOt, ail dat forte bune resultate.

Materialul din noii procurat, precum i call remontati la ince-putul anului trecut, ail servit esclusiv la complectarea lipsurilor prindegradare §i reformare, ca improprii de a mai servi.

Cana le de scurgere.

Situafiunea actuald.

Canalisatia de scurgere a oraplui inceputd in anul 1847, s'a con-tinuat treptat aprope in fie-care an, potrivit mijlOcelor budgetare.

De i planul general al canalisatiunel orasului nu a fost Incaterminat, totu-$i am putut continua cu construirea de canale de scut._gere de a treia ordine cu sectiune circulard, inlocuind vechiul sistemde tuburi cu noul sistem Monier.

Page 156: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

160

Ast-fel s'a dat in intreprindere canalisarea urmatorelor strade:

NUMELE STRADEI

Lung. canalisata, dual diam. tubulul 1

Lungi-meatotals

Costuldup.('

executieTub.0.25

Tub.0.30

Tub.0.35

Tub.0.40

Tub.0.50

1 Str. Popa-Sore44 - 206. 228.55 - 434.55 9.784.802 * Egalitatei . 187.80 34.01 - 221.80 4.044.208 Butarilor 1 - - 214.11 - 214.10 4.889.704 * Fariseului . - 178.0 - 178.00 3.935.905 Lustruluis) . 128.71 - 128.70 1.939.406 * Lazar . . . 93.51 93.50 1.762.307 Corbului 1 . 160.00 - 160.00 2.285.308 * Nept. (mica)') 144.20 - 144.20 1.475.709 * Nept.(mare)'j 157.40 - 283.05 - 440.45 9.040.90

10 Batiote . . . - 72.11 - - 72.00 1.415.1011 Stradela Decebal. 43.01 - - - 43.00 776.1012 Str. Piata-Amzei. - - 70.9 - 70.90 4.740.1013 * Scaunelor . 222.41 - - 222.40 3.914.4014 * Bravilor . . 131.01 31.0 - 162.00 2.664.50lb * Catunul noft - 109.5 - - 109 50 1.680.1016 * F. Chimist. .

Regnault.50.01 -- - 50.00 1.043.40

17 Propr. - - 96.60 96.50 2.385.3018 Str. Furiilor . . - 200.50 - 200.50 4.382.8019 ' Oitelor . . . - 86.65 - - - 86 65 1.093.6020 Belizarie . . - - - 192.00 - 192.00 4.906.2021 * Isvor , . . . 110. 110.00 1.834.20

Total lot. XVII . 93.01 1.405.35 ;74.21 951.71 96.501 3.420.751 66.893.00

22 Str. Viioorel. . . - 88.00 - - - 88.00 1.87#.4023 Libertatii . . 54.35 - - - - 64.35 782.00

Total general . 147 34 1.493.361 874.201951.71 96.501 3.663.101 69.06-640

Canalele indicate in lotul XVII cu fost contractate in 1898,ins/ cele coprinse in tabloul de mai sus s'ail suprimat tlin-lotul XVIIcanalul proiectat pentru strada Plugarilor.

Tabela de mai jos indica situatiunea general/ actual/ a canali-satiunei publice la finele anului 1899:

FELUL CANALELOR

CANTITATILa finele

1898

Executatein

1899

La finelelui

1899

a) Colectore si canals visitabile. m. 1. m. 1.

In piatra sistem Emery 9.200,00 - 1,200,00In caramida, ovoide 14 90, 16500,00In beton

b) Canals circulare nevisitabile.

44.906,

m. 1. m. 1.

44.4106,09

m. 1.

In beton . 46.682;7 3.56341 58.246,80Total m. 1.. . . 112.288,711 3.563410 1113861,80

1

-) --- -- -- -- -- ---

--

*) au

-g

.4

XVII

apj

a0

o,a

a._-'

XVIII

-

-

-

- -

---

I

-

I

-

Page 157: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

161

Mid lucrad de canalisarT earl executat direct de serviciul Podu-rilor Si Soselelor pe stradele : Vaselor, PutuluT, Notagiu, cutitul deargiit, StrugurarT si Carutasilor.

Intrqinerea Canalelor,

Reteua de canale a orasuluT marindu-se pe fie-care an. cu cane-lele din noil construite, sub supravegherea serviciulul Studiilor si carldupd receptia for se predail serviciulul de Podurl si Sosele, spre ex-ploatare ci intretinere, s'a cerut prin budgetul anuluT 1900-1901 spo-rirea numerului canalurilor, spre a se putea asigura o mal buns in-tretinere a lucrarilor.

De asemenea s'a prevedut prin noul budget o alocatiune spe-cial/ pentru transformarea recipientilor, executatf de la 1895 pang la1898 dupa un model absolut nepractic ci din inainte condamnat, pro-pus de un fost inginer stein al serviciulul studiilor.

Prin eel doi zidarT permanentI of sectiunii respective, in afar/ delucrarile:de intretinere si reparatiuni curente, s'a deplasat si trans-format in anul 1899, 92 recipienti de canale ; acesta din causa modi-ficarilor de aliniamente.

Scurgerile particulare la canale.

Cu tote sacrificiile ce anual face oracul pentru intinderea reteleide canale, particularil nu profit/ in destul de dinsa pontru insanato-sirea locuintelor lor, prin legatura cu canalul ; ci majoritatea prin con-travenire la regulament 10 versa Muffle $i resturile de la bucatarie,in gurile de scurgere de pe strade, earl guri, destinate pentru scur-gerea apelor din plot si topirea zapedeT, sunt transformate de parti-cularii contravenientI in hasnale de Muff, aca ca din acesta cans/ seinfecteza stradele respective. Numal data politia administrative ne-arda concursul s//, s'ar putea in mod eficace starpi asemenea abus d-un /tor salubritatii publice.

Pe reteua de aprope 116.000 m. 1. de canale, nu se afla astadIde cat 4.248 leg /turf de canale particulare, din care 527 s'ail executatin cursul anului expirat.

Din bransamentele particulare, 605 deservesc latrine sistemul di-visor de «tot la canal', dintre care 123 aunt autorisate ci construitein 1899.

Desertarea latrinelor.

Desertarea latrinelor particulare, care n'ail sistemul «tot la canal,se face de societatea barometric /, sail cu vase ordinare de lemn, cucare serviciul se face cu totul defectuos.

11

Page 158: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

162

Pentru defiertarea latrinelor de la localele comunale sail pendintede Administratiunea comunala, cum si a unor locale publice iii candtimpul permite §i de la unele particulare, Primaria are un serviciiibarometric, care a fost restrans din ce in ce, a§a ca astkji nu maiavem In functiune de cat 7 vase.

Acest serviciti se va restrange treptat cu introducerea sistemuluI(tot la canal* la localele comunale *i finalmente se va desfiinta.

Page 159: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

LUCRARILE TEHNICE PE ANUL 1900.

In acest an, dupa organisarea budgetara, pe langa un serviciiiCentral al Direc(iunii, am avut pentru lucrarile Tehnice §ii urmato-rele servicil :

2. Serviciul Planulul §i Alinierilor.3. ) Podurilor qi Soselelor.

-A.. ) Apelor EA Iluminatului.5. A Studiilor fii Constructiunilor.

I. DIRECTIUNEA.

Prin budgetul pe 1900, personalul tecnic se compunea din:19 ingineri,3 architecti,1 horticulator,

11 conductor) §i geometri,12 desenatori,22 impiegati de cancelarie,17 lantari §i cameri§ti,

cu un salarbl anual total de lei 323 540S'a realisat ast-fel la personal o economie de lei aproximativ :

53.000 lei.In cursul anului 1900-1901, Directiunea technica a PrimAriei a

figurat in budget cu suma de lei 4.160.509.In raport cu cele-lalte servicil ale Primariel §i in raport cu to-

talul veniturilor Comunale, cheltuelele privitore la Directiunea Technicase presinta cu cifrele indicate in tabloul urmator :

Lucrari technics . .

Datorie publica. . .

Alts servicil . . .

Total .

. 4.160.509 Lei adica 28,45% din venit

. 5.526.507 ' ' 33,75°A, ,. 4.934.048 , , 37,80°4 , 1

. 14.621.065 Lei 100,00%

Page 160: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

164

Relativ cu alte ora§e europene cheltuelile privit6re la lucrAriletechnice se presint5, atat in raport cu populatiunea, cat §i in raportcu suprafetele, respective forte defavorabile pentru Bucuresci.

Acosta imprejurare presinta chiar o gravitate insemnata §i re-elama imperios a se lua masuri, pe de o parte pentru sporirea ye-niturilor comuna]e, pe de alts parte pentru o dirigeare mai rationalea desvoltarii oraplui. Indicam mai la vale, cu ocasiunea expunerillucrarilor diferitelor servicii, masurile pe cari le credem mai nemeritepentru acest scop.

II. SERTICIUL PLANURILOR $1 ALINIERILOR

a) Sectia Planului §i Bunurilor private

Planul Oraplui Bucuresci, ast-fel cum este stabilit prin legeadin 1895, coprinde o suprafata totals de 6.600. hectare din care 608hectare sunt ocupate de strade §i cai de comunicatiune in genere.

Aceste din urma coprind, la inceputul anului 1900, categoriileurmat6re :

Numgrut Lungimea Suprafata

Soseie 60 . m. 1. 68.045 . . m. p, 1.615.508,Bulevarde . . . 15 . » 15.756 . . ) 357.860,Strade principale 29 . . . -) 48.307 . ) 655.444,Strade secundare 616 . , 173 404 . ) 1.902.968,Strade ne pavate 306 . . , 123.962 . , '1.551.220,.Piete 43 Supr. pietelor sunt copr. in str. de mai sus.

Total . . 1026 429.474 6.08.000,

In cursul anului, desfundandu-se patru strgcli coprinse in num6rulde mai sus, lungimea for totals a devenit m. 1. 433.474, §i suprafatam. p, 6.087.100.

LucrArile privit6re la aceste strade, executate de sectia Vlanuluipane la anul 1900 coprindeau :

a) 601 planuri de alinieri intocmite complect, decretate §i aplicatepartial pe teren.

98 planuri de aliniere proiectate.5 planuri pentru corectiunea Dambovitei.

Aceste lucrari sunt representate prin desenuri pe scara 0.005,cartonate §i plistrate in cele 4 dulapuri, seria I, II, III Ili IV.

.

.

.

.

.

. . .

. .

. . .

. .

Page 161: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

165

b) Pe langa acestea Sectia Planului Bunurilor private mai avea608 planuri vechi de strade, servind ca documents.

660 copil pe panz a ale planurilor de aliniere, pentru usul 4ilnical inginerilor.

Un mare num6r de planuri de proprietati ridicate cu ocasia ex-proprierilor.

0) In fine Sectia Planului mai poseda un 6re-care num6r de pla-nuri generale ale orasulul, executate prin antreprise i anume:

Plan. oral. exec. de Borozin in 1846 pe scara de 0.01 in 2 ex. de cat() 100 file

.

* A *

* * * 1

* triangulatiunei

D

Denize*

I*

'

D

1876'

*

*

*

*

*

*

*

''

0,001*0.001 *

1 *

2*2'2 *

*

*

2. 1 *15

2

4.000

In cursul anulul 1900 lucrarile executate de sectia Planului aufost:

a) Planurile intocmite13 planuri de aliniere intocmite complect, decretate aplicate

partial pe teren.28 planuri de aliniere proiectate.b) Exproprierile urmcit6re 1nserise in registrul Bunurilor1). Pentru alinieri de strade :36 proprietati de o suprafata 19.834 m. p., platite in total cu

808.683 lei.Din suprafata de 19.834 m. p. era ocupata de cladiri 2.864 m. p.;

costul de expropriere revine in mijlociii de aproximativ 23 lei de m. p.teren si 120 lei m. p. de cladire. Din aceste exproprieri a remas terenprivat al Comunef 3.669 m. p.

2). Pentru adancirea Dambovitei:7 terenuri de o suprafata totals de 7.378.75, platite cu lei 26.906

adica cu lei 3,65 de m. p.3). Pentru scoli :2 terenuri in suprafata totals de 3.614 m. p. platite cu 31.407 a-

dica cu lei 8,45 de m. p.c). Lincari de terenuri 0 elddiri prin bung invoiala sati prin

licitatie.2 terenuri in suprafata totald de 531 m. p., vindute prin licitatie

cu 23.977 lei, a 45 lei m. p.36 terenuri in suprafata totals de 2.564 m. p., cedate prin bung

invoiala cu 60.653, a 23 lei 65 b. m. p.d). Mai adaogam ca lucrari marunte efectuate de sectia

urmatorele :67 piquetgri si restabiliri de piqueti.

L

¢i

PlanuluT,

gi

Page 162: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

166

3.369 numerotari de proprietati.406 certificate de schimbari de numere.10 nomenclaturi de strade.

In fine s'a executat in antreprisa till s'a predat PrimAriel in acestan, planul cel nal al Orawlui contractat cu Statul Major al Armatelin 1894. Acest plan coprinde :

Pe scare 1/ 500 in 259 fol cu 20 de exemplars copil1/ 6.000 , 4 , ) 800 ) , ,

, 1/10.000 , 1 foie {2.500 ) , , colorate., ) necolorate.

Planul s'a facut in conditiuni de forte mare exactitate i cu detalildestul de amanuntite, spre a se putea studia pe el cu folos ori-ceproiecte de modificari, deplasari etc. Utilitatea lul este forte mare, cide tot momentul. Executarea acestui plan a umplut o lacuna enorma,de care se resimtiail f6rte mult serviciile technice ale Comunel.

Numer6sele plane prin cars sunt representate aceste planurl, suntpastrate In dulapurile B. 1, B. 2, B. 3, B. 4, B. 5, B. 6.

Adaogam ca. s'a mai predat Primariei in acest an, planurile a400 proprietati nuol ridicate de d-nul Inginer Sacati care a fost an-gajat de Primarie prin contract, spre a complecta planul general cuproprietatile §i constructiile ivite ulterior lucrarii Statulul Major.

Personalul intrebuintat de sectia Planulul In 1900 a reclamat unsalariil total de lel 84.090.

Iar materialul intrebuintat a fost de :

art. 135 . . . 5.009 lei sail in cifra rotunda lel 5.000, 136. . . 3.817 , , , ) , , 4.000

b) Sectia Alinierilor.

Lucrarile efectuate de Sectia Alinierilor in 1900, se pot clasa inresumat precum urmeza :

Autorisari de constructie :a) ClAdirl 771b) Magasil §i grajduri 56c) Imprejmuiri 148d) Deposite 411' 78Autorisari de reparatil 475Procese de contraventil 1 037Procese de darimari 35Exproprieri pentru punerl pe alinieri . . . m. p. 2.517 lei 81.666

, ,

Page 163: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

167

CedArI de terenuri m. p. 2.755 lel 27.447.Personalul Intrebuintat la sectia Alinierilor a avut In 1900 un

salariti total de lel 44.010.iar costul materialulul intrebuintat a fost urmatorul:

art. 139 suma alocata lel 300 din earl s'ail chelt. lel 290,., 140 * * * 3.000 ) ) , * lel 1.507,50.3, 141 ) ) * 40.000 * * , * lel 34.824,50.

III. SERVICIUL DE PODURI $1 SOSELE

a) CAlle de Comunicatiane.

a) Pavage pi impietriri.

LucrArile de pavage, Impetruiri till trotuare existente in orag lainceputul anulul 1900, sunt Inregistrate in tabloul acestor lucrArl tinutla serviciul de Poduri §i Sosele ; ele sunt indicate cu colorl conven-tionale §i pe planul 1/5000 al ora§ului, aflAtor la serviciul de PoduriSosele §i la serviciul Planuldi ; aceste lucrarl cuprind :

1). Sosele 793.044 m. p. a 4 lel = 3.172.1762). Pavage cu bolovani . 1.489.373 * a 4 lel = 5.957.4923). » * piatra cioplita . 435.372 , a 18 lel = 7.836.6964). , * basalt 16.567 ) 17 lel = 179.6395). , , asfalt 2.232 , 18 lei = 40.1766). 1 * lemn 9.334 ) 18 lel = 168.012

In total lei . . . 17.354.191

Socotind pentru aceste pavage duratele respective indicate maljos, anuitAtile necesare amortisaril for cu dobanda de 50/0 sunt ur-mAtorele:

valorem

1). Sosele 3 172 1762). Pavage cu bolovani . . . .... '5 . 957.4923). * * piatra cioplita 7 836 6964). * ) basalt ..... . . 179.639

strat de beton m. p.5). 3, ' asfalt 2.232 a lel 11.00=L. 24.552

strat de asfalt m. p.2.232 a lel 7.00=L. 15.624

strat de beton m. p.6). , ) lemn 9.334 a lel 11.00=L. 102.674

strat de lemn m. p.9.334 a lel 7.00=-L. 65.338

durata

10 arilanuitatea

410.797 lel10 ) 771.495 )50 ) 429.450 *

10 3, 23.263

50 ) 1.424 X

5 ) 3.609 ,

50 , 5.955 *

3 , 23.979

.

Page 164: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

168

Lucrarile de pavage impetruiri executate la serviciul de PodurT$i So Sale in cursul anulul 1900 unt urmAtOrele :

1). Pavage cu piatrci cubicci. Prin contractul incheiat de Primariepe 10 ani Rigall Guyon & Lucas, s'a stabili't un miniun obli-gator anual de furnitura de piatra de Turcdia de 820 nlii de bucAti.Pe basa acestui contract s'a executat in cursul acestui an cu o fur -nitura, de 857,025 bucati = 17.140 m, p.

Pretul materialulul a fost de 314 lei mia de bucati adusa pesantier anume : 305 let materialul predat deposit $i 9 lei trans-portul de la deposit pe santier.

Socotind 50 de bucati la metru patrat, furnitura materialulul depiatra revine de m. p. la 0,314 X lei 15,70.

La acesta se adaogl pentru, manoperl. 1 ler' pentru nisip lei0,60, ceea ce face sä revie pretuI total de metru patrat la lei 17,30.

S'a mai executat cu piatra de Quenast, St. Rafael, Bella, intro-buin,tanduse material de piatra cheltuindu-se pentru trans-port, manopera i nisip lei 1,50 de m. p.

.6.059 m. p. a lei 1,50 = 9.08t8,50

In fine s'a executat refaceri cu material de piatra existent §i cunisip furnisat din natl.

m. p 23.955 a lei 1,75 = lei 41.921,25reparatiuni divers.e 20.827 a lei 1,55= lei 32.281,85

Total: lei 74.203,10

Sivrtifita totala find de 435,327 m. p. costul intretinerei de m. p.

revine ast-fel la . . . . .74,203 lei 0,17 de m. p.

435,327

2). Pavage cu bolovani. Imposibilitatea de a satisface tote trebUin-tele orasului prin pavage en piatra cubica, din causa pretului ridicat:alacestuia, face ca sA execute in fie-care an si Ore -carT pavAri cu bolovani.

In particular pentru inlocuirea santurilor de la sosele prin rigolopavate trotuare, se aIsOrbe 0 parte insemnata din aceste lucrdri.

S'a 'executat in cursul anulul urmatdrele lucrari :In regie. Pavage din not' 16.363 m. p. intrObuintandu-se bolovani

5.100 m. c. in medie L. 12,00 = 61.178 lei.S'a mai executat tot in regie,

reparatiuni generale (reconstructil) 47.232 metri patrati.reparatiuni divert() partiale 60 056intrebuintandu-se o cantitate de nisip de 0, m. c. 150 de m. p, ceea-ce cupretul de lei 1,70 de m. c. revine pentru nisip la lei 0,25 de m. p.

gi

cit d-riii

la

vechitt

=

si

si

si

gi

Page 165: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

169

Socotind pentru manopera un pret mijlociti de Id 0,60 de m. p, soobtine pentru aceste lucrari un pret mijlociu aproximativ de lel 0,85de m. p. prin urmare tin pret total de lei 91.194,80.

Suprafata totals intretinutd fiind de m. p. 1.489.373, costul intro-

tinerei de m. p. pe anul 1900 ravine la . . .91.195

1.489.373lei 0,06 m. p.

In fine executat prin intreprind ere pavage din nalcu materialul Comunei 8.275 m. p.. . a lei 0,06 = lei 4965,Q0

antrepr. 1.571 m. p. . . a lei 3,50 =lei 5.498,50

3). Luercirr, de poseluiri. S'a fault numai intretinerea soselelorexistente in suprafata totals de 793.044 m. p.intrebuintandu-se materialul urmator:

Piatra sparta . . 11.000 m. c. . . in medie a lei 13,20 = lei . 135.250Petris 2.300 » . . in medie a lei 6,45 = lei . 14,947

Lucrarea de intretinere s'a facut in regie, cheltuindu-sepentru lucrari carute . . lei 72,846

Total lei . . 233.043

Suprafata totall intretinuta fiind de 793.044 m. p., costul intreti-nerii de m. p. pe anul 1900, a revenit la:

233.043 = lei 0,29 pe m. p.793,044

4). Pavage de lemn. Administratiunea comunala a executat pa-vage de lemn pe stradele : Eldorado, Corabia Noud, cu material

scos din usagiu de pe calea Victoriei, in suprafata totald de2.505 m. p. Pentru reintrebuintarea acestui material a fost necesar BAse reteze capetele usate ale pieselor, reducendu-se prin acestatimea de la 16 c. m. la 12 c. m.

Costul lucrarei a revenit la 8 lei m. p.Pavagele de lemn existente la inceputul anului, aveaii o supra -

fata totald de 6.829 metri patrati.Pavagele de pe calea Victoriei fiind in anul do intretinere, acesta

intretinere a fost in sarcina Antreprisel.Experienta arata la aceste pavagii o deteriorare fine repede

provenind, atat din causa circulatiunei f6rte intensive pe calea Victo-riei, cat si din causa calitatii inferi6re a lemnului de brad din tarenOstrA, pentru acest usagiu.

In alto orase se intrebuinteza pentru aceste pavagii calitatile delemn cele mai dure.

Trebue sa mai addogam ca usura repede a pavagiului de lemnse mai produce prin urmatOrele 2 cause:

a). Forma potc6velor cu colti usitate la not pentru cai.

si

s'ail

.

.

si ,

sivectiiil,

!nal-

Page 166: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

170

b). Faptul de a nu se fi cilindrat pavagiul chiar de la inceput cuun strat de petr4 marunt quartos si unghiulos.

5). Pavagele de asfalt.S'ati executat numaT sub titlul de in-cercare cele doul5 portiuni de pavage de asfalt de pe calea VictorieT.

Ace la din dreptul gradineT Episcopiel este executat de SocietateaAnonima Romand pentru industria astfaltului. Lucrarea nu este Incareceptionata. intretinerea este Inca in sarcina AntrepriseT.

Suprafata este de 730 m. p. a costat lei 17,85 de m. p. In to-tal lei 13.030,50.

Ace la dintre gradina Episcopiei si strada FantaneT, are o supra -fata de 1.338,07 m. p. si a costat lei 17,85 de m. p. in total lei 23.831,00.

b). Trotuare:

Lucrarile de trotuare executate i Intretinute In cursul anuluT.1900 stint:

1. Trotuare de basalt. ConstructiT nuol executate in regie :

7.925 m. p. a lei 10,00 = lei 79,250,00.Suprafetele existente la inceputul anulul, Intretinute de Pri-

marie au fost de : 317,728 m. p.representand a lei 10 de m. p. o valOra totals de lei 3.177,280.

qi necesitand o amortisare anuala pe 30 ani cu 50/0 dobandade lei 206,523.

Pe langa acestea s'a cheltuit pentru :reconstructia a . . 9.812 m. p1

lei 3,00 de m. p. = 48,309reparatia a 6 291 m. p.suprafata totals fiind de 317,728 m. p. costul intretinereT pe m. p. re-vine la 48,309

317,725lei 0,18

Suprafetele intretinute de Societatea de basalt coprind 354.456 m. p.2). Trotuare de asfalt. executat din noil In intreprindere

prin Societatea de basalt m. p. 664,75 . . . a lei 8,55 = lei . . . 5,683.Suprafata totals a trotuarelor de asfalt, la inceputul anulul a

fost de 58,025 m. p. a lei 8,55 de m. p. representand o valOre == lei496,114 §i necesitand o amortisare (cu 50/0 pe 50 de ani) de lei 27.187.

S'a maT cheltuit pentru reparatil la 2798 m. p. 4 lei=lei 11.192,adica pentru suprafata totals de m. p. 58.025 leT 11.192 ; ceea ce revine

la11.19258.025

= lei 0,19 pe m. p.

3). Trotuare de lespe4 Nu s'a construit nimic din noil. Supra-fata totals la inceputul anulul a fost de m. p. 21,800 X a lei 18,50 = re-presentand o valdre de lei 403,300,00§i necesitand o amortisare (cu 5% pe 50 de ani) de lei 20,326.

§i

ci

Sail

Mite

Page 167: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

171

S'a mai cheltuit pentru reparatia ca 1.485 m. p. 1 a lei 1,00 de manopera§i reconstructia a 415 5 lei 1.900

ceea ce face s5 revie costul de intretinere al m. p. la 1.900 lei0,077

2.180mp.

4) Trotuare de bolovant S'a construit din noi.1 m. p. 11.634 a lei2,50 = lei 29.085.

Suprafata totals existents la inceputul anului a fost de 468,286m. p. representand a lei 2,50 m. p. o valor° de lei 1.170.715. gi o

amortisare (cu 5' /, pe 20 de ani) de lei 93,657.S'a mai cheltuit pentru reparatii §i reconstructil:

reconstructii 1 934 m. D } a 1 leil manopera lei 2.979.reparatil 1 045 m.

ceece face sä revina costul de intretinere al metrului patrat,2 979la - = lei 0.006

468.286

5). Bordure. S'a cheltuit din noil cut material de Sinaia m. 1. 5.101a lei 10,20 = lei 52,030.

Lungimea totals a bordurelor la inceputul anului a fost de 385,000m. 1. representand (a lei 10 de m. 1.) o val6re de lei 3.850,000.

necesitand o amortisare (cu 50/0 pentru 40 de ani) de lei 223.300Pentru intretinerea for s'a cheltuit ca reconstructil m. 1. 6.522 a

el 1,50 = lei 9.783.

c). Poduri pi podefe.

In Capitals sunt In f,iinta 13 poduri pests DambovitA, din earlsunt construite complect din zidArie, iar 6 au numal piciorele de zi-darie, pe cand superstructura este metalicl.

Costul Acestor lucrari a fost de lei 1.533.100 plus 61.000 pentrupodul Grozave§ti, ceea-ce rOspunde uneT anuitati de amortisare (cu 50/,pe timp de 100 ani) de lei 80.343.

Pentru intretinerea for nu s'a cheltuit nimic.

d). Planta(iile pe strade.

Arboril plantati pe Bulevarde §i pe diferitele strade ale ora§u-lui, 'mail la inceputul anului 1900 in numer de:

16.747 representand cu un pros mijlociii de infiintare de lei 3,50.un cost total de lel 58.614.

Pentru intretinerea acestor arborl s'a cheltuit in cursul anuluica material, inlocuirI de arborl, tutorl etc 4.000ca personal . . , 6.000

Total lei . 10.000

p.

Bi

7

Page 168: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

172

B). Curatirea °rapt lui.

In cursul anulul 1900 curatirea oravilui s'a facut prin mijlOceleurmatore :

a). Mcituratul.

S'a facut pe o suprafata total/ de :

4.531.780 m. p.

S'a intrebuintat pentru acest scop ca personal :336 maturated,16 supraveghetori,2 revised

al carer 3alar a reclamat o cheltuOla totals de lei 274.020

Ca material ti unelte de maturat s'a intrebuintat :

2.000 peril de mans.153 fara§e.392 caruciore basculante = lei 28.08034 idem nebasculante = A 2.04016 maturatore mecanice = A 24.00030 furtunl cu hidranti a lei 120 . . = ) 3.600

VaI6rea totalA a materialulul permanent . lei 57.720

Pentru intretinerea caruia s'a cheltuit de la art. 189 al bud -getulul ordinar 1900-1091

iar anuitatea de amortisare (cu 5°A, pentru 5 anl) a mate -rialulul permanent represinta suma de . . .

Pentru tractiunea maturatdrelor mecanice, s' ail intrebu-intat 15 cal : a carer intretinere anuala a lei 944,50 de calravine in total la . ... . .

Tot la cheltuelile maturatului trebue sa socotim anui-tatea de amortisare a cazarmei maturatorilor.

Costul acestel cladiri a fost de lei 58.784, ceeace, pen-tru o durata aproximativa de 40 arl, represinta cu 5°/0 0anuitate de ...... , . . .......... , .

Pentru intretinerea [wester cladiri s'a cheltuit din art.191 al budgetulul 1900-1901

In fine ca manopera de reparatiuni a materialulul ru-lants s'a cheltuit conform paragr. f lei 54.120 X 18,10 . . .

Total . . . lei 343.802

Din cele ce preced se vede ca costal maturatului ravine pentruCapitalA la :

A 27.200

13.275

A 3.409

A 1.989

3, 9.742

343.802 lei =lei 0,076 de m. p.4.531.780 m. p.

14.1673

.

Page 169: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

173

b). Transportul gunaielor.

Transportul gunOielor atat public cat §i particular, 'Ana la locu-rile de deposit sail de ardere, se face cu cotige §i furg6ne.

CantitAtile transportate dilnic, in timpul yen:4 sunt aproximativurmatorele :

La Rampa Negru-VodA 160 m. c., dintre care se arde 45 m. c.iar restul se transports la Valea Plangerei.

La Rampa Tuneri 175 m. c., dintre care se arde 75 m. c., iar restul,se transport/ la Gropile Uatu.

La Gropile TJatu in total 160 m. c.La Valea Plangerei in total 250 m. c.Cantitatea totals anuala de gunoie ridicate din ora§ este de a-

proximativ m. c. 190.800.

Pentru aceste transporturi s'a intrebuintat:Ca personal :

66{31

a 75 lei lunar = lei 59.40097 cotigarl . . a 60 lel lunar = leT 221.32016 supraveghetorl a 90 lel lunar = lei 17.280

plAtiti in total anual cu suma de leT 99.000

Ca material :

66 cotige a un cal a 700 lei = lei 46.20024 furg6ne a 2 cal , 600 > = lel 14.40010 furg6ne midi a un cal a 400 lei . = lei 4.00010 furg6ne de bAligar a J. cal a 500 lel = leT 5.00017 sAnil marl a lei 25 . . . . . . = lei 42580 sAnil midi a lei 20 = lei 1.600

representand "o val6re totall de lel 71,625socotind o amortisare cu 5% §i pentru 5 anT anuitateacorespund/t6re revine la lei 16.545-

Pentru intretinerea acestul material, s'a cheltuit de laart. 189 al budgetulul lei 27.500iar pentru reparatiunl conform paragr. 1. lei 71.625 X 18% = 12.892

Pentru tractiunea cotigelor §i furgonelor ail functionat :134 caT

a caror intretinere anuala a 944 lei de cal revine la . . . lei 126.563Total: lel . . . 282.500

Din cele ce preced se vede ca costul transportulul gun6ielor282.500282.

o-

raplui revine in mijlociii la lei lei 1,48 de m. c.m c. 190.800.

.

=

Page 170: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

174

c). Arderea gunoielor.

Arderea gunOielor combustibile §i transportul mai departe al celornecombustibile. Din cantitatea de aproximativ 110.000 m. c. gun6ietransportate anual la cupt6rele crematoria, numal a treia parte adeca37.000 m. c. se arde, iar restul de 73.000 m. c. se transports la gropilede deposit.

Pentru operatiunea arderel functioneza un personal de :

42 salahorl 933

a 75 lei lunar = anual lei 8.100. . . a 60 lei lunar = anual lei 23.760

3 supraveghetori a 126 lei lunar = anual ) 4.5002 lucratori mecanici a 100 lei lunar = anual ' 2.400

necesitand un salariti anual total de lei 38.760Pentru Intretinerea cuptOrelor crematoria s'a

cheltuit de la art. 190 lei 2.987In fine anuitatea de amortisare a instalatiunilor

{lei 48.176 (la Tunari)al caror cost a fOst de lei 72.770 (la Negru-Voda)revine cu 5°/0 pe 35 aril la lei 7.378

Total lei 49.125

Prin urmare arderea unul metru cub de gun6ie49.125 leirevine la 1,34 lei pe metru cub.36.667 in. c.

Pentru transportul mai departe al gun6elor necombustibile, s'aIntrebuntat ca personal:14 visitil cu un salariti total anual de lei 12.600

ca material :

8 vag6ne a lei 1.500=lei 12.000) total lei 19.80052 vagonete ) , 150= ) 7.800a cArui anuitate de amortisare cu 50/0 §i pentru 5 ani, re-vine la , 4.554

Pentru intretinerea Jul s'a cheltuit de la art. 190 . ) 4.000Iar pentru manopera de reparatiuni, conf. paragr. 1.

19.800 x 18°/0 2, 3.564In fine pentru tractiunea vagOnelor s'aul intrebuintat 28 de cal

a carol. intretinere anuala a lei 944,50 de cal, revine la . , 26.446Total . . . lei 51.164

Din cele ce preced se vede cä transportul mai departe al gundie-lot necombustibile revine la :

51.164 lei73.333 m. c.

= lei 0,70 pe m. c.

si

Page 171: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

175

d). Stropitul stradelor.

Stropitul stradelor s'a flout pe o lungime de aproximativ 130 dekilometri.

Pentru acest scop s'a intrebuintat ca personal :50 de vizitil cu un salariil anual total de lei 45.000

Si s'a utilisat ca material :35 sacale marl a lei 1.600 =lei = 56.0002 » » » " 1.600 = » = 3.200

14 » mid » » 1.200 = » = 16.8002 » » 1, 1.200 = » = 2.4005 » pentru pomi » » 900 = » = 4.500

ValOrea totals a materialulul permanent . lei 82.900

pentru intretinerea cAruia s'a cheltuit de la art. 189 al bud-getuluT ' 7.442

$i pentru manopera de reparatiunT, conf. paragr. f, lei82.900 x 18% » 14 922

Pentru tractiunea sacalelor all functionat :90 de cal a caror intretinere anuall a leT 944,50 de cal, revine 85.005

Socotim Inca pentru amortisarea materialulul perma-nent cu 50/0 si pentru 5 anT o anuitate de 19.067

Se obtine un total de lei 171.436

Stropitul stradelor revine aci la lei 171.436 lel 1.319 pe klm.k. m. 130

e). Ridieutul zdpqa.

Pentru acostd operatiune se intrebuinteza personalul permanentde maturatori, cotigari, pavatorl al Primarid, pe langA care se anga-j6za, dupd trebuinta un numAr variabil de lucratori si carute supli-mentare.

Pentru anul 1900, personalul si carutele suplimentareail costat art. 192 leT 38.683

f). Atelierele de reparafiune.

Intretinerea materialulul rulant se face de Primarie, in regie, inatelierele Comunale din calea Plevnel, printr'un personal de :

11 ferarT,5 rotarl,3 lemnarT,3 curelarT,3 vopsitorT,

. .

Page 172: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

176

cu un salariil anual total de lei 32.220Ca material de intretinere s'a cheltolt de la art. 196 al

budgetului o 6.000Costul de instalatie al atelierelor fiind de lei 87.050, a

nuitatea de amortisare cu 50/0 pentru 40 ani revine la . . » 5.049Total . . . lei 43.269

Ac6sta cheltuiala de lei 43.269, se repartiseza asupra unui mate-rial rulant in val6re de lei 54.120 (veal paragraful a).

o 71.625 ( » b).,o

19.80082.900

(

(

»

»

c).d).

o 9.900 ( » desertarea hasnalelor).In total lei 238.345

Ea represinta asa dar aproximativ 18 °/s din valorea materialuluirulant ca manopera de reparatiune.

g) Intrejinerea canon

Se face de asemenea in regie cu ajutorul unui personal de:3 functionari de administratie,3 impiegati ajut6re,6 portarl,

41 grajdari,3 potcovarl,

Cu un salarid anual total de lei 56.760 k"Ca material s'a consumat:De la art. 194 pentru nutrimentul a 350 de cal . . . o 207.538Pentru tinelte s'a cheltuit in cursul anului de la art. 195. » 7.575+Costul de cumporare pentru acesti 350 de cal a lei 800

a fodt de lei 280.000; anuitatea de amortisare cu 5°10 pentru12 ani revine deci la » 31.640

Costul de instalatie al grajdurilor fiind de lei 346.220,anuitatea de amortisare cu 5 Oh, pentru 40 de ani revine la o 20.081

Pentru intretinerea instalatiunilor grajdurilor, s'a chel-tuit in cursul anului 1900 de la art. 196 al budgetului . . o 6.196

In fine ea lucrAri noui in cursul anului s'a executat:Un pavilion de grajd in valor° de lei 13.200; anuitatea

de amortisare cu 5 04 pentru 40 de ani revine la . . . . . » 766Totalul intretinerei tailor si a stabilimentelor, este dar de lei 330 556

ceea ce impartit la 350 de cai, dA lei 944,50 de cal pe an sail lei 2,60pe chi si cal.

*

,,

Page 173: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

177

C) Canalo de seurgere, latrine, etc.

La inceputul anulul 1900, reteaua canalelor de scurgere a orasululcoprindea urmatOrele lucrarl:

TuburI mid de 0, m. 15-0, m. 80 diametru m. I. 68.503,50Canaluri ovoids typ vechiu (car5mid5) . . b 6.118,Canalurl ovoids typ vechiii beton . . m. 1. . . 45,194,

$ A » special m. 1. . 459,50$ mil beton m. L . . 10,204,

DeversOre do trop-plein m. I. . . 4697$ canale m. 1. . 458,50

Total in . m. 1. H.1,394,80

Acesta canalisare, ImpreunA cu aparatele de desarcare automa-tics, gurI de scurgere, camere, amine de inspectie etc., represinta intotal o valOre aproximativa de lel 7,000,000 §i prin urm are o unitatede amortisare cu 5% pe timp de 50 de ani, de lel 406,000

Pentru Intretinerea acestei retele de canale s'a intre-buintat in cursul anulul, ca personal :

2 zidarl cu salar anual total lel 2,5202 salahori, idem lei 1,800

iar ca reparatiuni §i amelioarI de la art. 185 al budgetu-lui, (material de cjidarie, furtuni, tampons, lopeti, tarnacope,felinare) lel 25,432

In total lei 29,752

Pentru serviciul de curatire al canalelor s'ati utilisat:1 supraveghetor a 175 lel lunar in tot. lei 2,1(0

39 canalarl conform budgetuluI lei 33,1206 cArute particulare conform budgetului lel 10,800

anual cu un salariii total de lei 46,020

Materialul §i uneltele intrebuintata pentru acOsta ail fost:1 saca,

100 peril,40 lopetl,20 gAleti,40 tarnAcdpe,

600 m. furtuni,20 felinare,

pentru Intretinerea caruia s'a cheltuit de la art. 185 al bud-getului lei 1.495.

Ca lucari noul executate in cursul anulul 1900, la reteua de ca-nalisare a oratiului, ail fost urmatorele :

12

.

.

. .

plAtiti

Page 174: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

178

A§eciarea de tuburi de scurgere pe stradele: Heliade, ArionbiaFilaret, Bulevardul Maria, strada Vi§inilor, Paleologu, Vulturilor, Mi-hail Cogalniceanu, Franzelari i Salcutel in total m. 1. 1 380, de ca-nalisare noug ; rectificarea colectorului Traian la intersectia cu Bule-vardul Pake Protopopescu, representand o val6re de lei 250:000.

Ca desiderate privitor la lucrarile de canalisare, not5m urmatorelea) Executarea de colect6re noui, in special pe Bulevardul Maria

pe strada Berzel, etc. conform proectulul general de canalisare ;b) Immultirea aparatelor de descarcare automatics;c) Transformarea recipientilor de sistem vechiu, in recipienti cu

descarcare, cel putin 100 pe an, costul de transformare este de 300 leide bucata.

a) Latrine pi vespasiane.

Latrinele §i vespasianele existente la inceputul anului 1900, suntin num6r relativ mic ci anume :

10 latrine a 2.000 lei = 20.000 lei 1 total 94.000 lei.50 vespas. a 1.480 lei = 74.000 leiPentru intretinerea for cheltuit ca reparatiuni in cursul anului

1900 de la art. 187 al budgetulul lei 2.275, iar pentru serviciul for s'aintrebuintat ca personal :

10 femel de paza pentru latrine,5 6meni de paza pentru vespasiane, cu un salariu anual total

de lei 7.200.In cursul anului executat urmat6rele luerari:5 vespasiane §i anume : pe Bulevardul Coltei, calea Dorobantilor

Bulevardul Schitu Magurenu, Bulevardul Elisabeta §i strada 11 Iunie,in val6re de lei 12.472.

Latrine noui nu s'ail executat.Ca ameliorari notam urmat6rele :a) Immultirea numerului vespasianelor,b) Aviclarea de aparate de descarcare automatcs la fie-care ves-

pasiane.

b) Serviciul de depertarea hasnalelor.

Acest serviciil a fost destinat la infiintarea lui, atat pentru de-servirea localurilor comunale, cat §i pentru ponderarea preturilor in-dustrieT private. In cursul anului 1900. Serviciul s'a facut prin:

7 visitiT,6 lucratori curatitori,

cu un salariti anual de lei 11.520§i intrebuintand ca material :

Wait

sail

Page 175: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

179

1 pompA pneumatics in valOre de lei 1.5005 vase cu pompala lei 1.200 = lei 8.4004 , cu hardae In total lei 9.900

pentru tractiunea acestora all servit:14 cal neeesitand o intretinere anuala a 944,50 lei . . . 13.223Pentru intretinerea materialului s'a cheltuit de la

art. 186 al budgetulul lei 2.610iar pentru manoperA reparatiunilor lei 9.900 X 18 °4 . . lei 1.782

Socotind pentru material rulant o amortisare cu 5' 0 0pentru 5 ani anuitatea vine la lei 2.277

Total . . lei 31.412

Cantitatea de materii extrase in cursul anulul a fost de :a) pentru localurile Comunale 2.059 m. c.b) pentru particulari 1 614 m. c. a lei 7.09.1e1 11.928

Cheltuelile PrimAriei Bind in total de . . lei 31.412scadOndu-se veniturile incasate de la particulari lei 11.298

Romano lei . . . . 20.114

i acestA sums impArtita la 3.673 m. c. dd lei 5,48 ca cost de m. c. almateriilor extrase.

IV. SERVICIIIL APELOR g ILUMINATIILIII

A) Luerhrile de alimentare en apa.

Apa de alimentare a CapitaleT s'a obtinut in 1900 prin complexulinstalatiunilor de captare, decantare §i filtrare de la Bacu Arcuda, deunde prin apeductul Bacu-Cotroceni a fost adusA la reservorul de laCotroceni qi apoi distribuita in ora§, prin reteua conductelor de dis-tributiune. -

Cantitatea totals de apA distribuita in 1900 a lost de m. e. 17,874,250,adica in mijlociil 48,970 m. c. pe cji.

a) Instalafiunile de captare, decantare fi filtrare

Captarea apelor la Arcuda se face din canalul Dimbovitei (Bre-zoia-Bacu) prin 4 porti cu stAvilare, prin cars se regulezA intrarea apeTin basinele de decantare.

Acestea din urmA sunt fie-care de o capacitate de 40.000 m. c.gi functionoza pe rand, fie-care °data pe septAmana.

0 parte din apele decantate se limpeclesc prin cele 2 filtre insuprafata totals de 21.000 m. p. §i cu un debit mijlocin total de 25.000m. c. pe di.

Costul instalatiunilor de captare, decantare ci filtrare era la 1 Ia-

.

Page 176: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

180

nuarie 1900 de lei 1.516.042, representand o anuitate de amortisare (Cu5°/0 pe timp de 20 de ani) de lei 121.586,

Suprafata terenurilor expropiate apartinand instalatiu-nilor de la Bacu-Arcuda este de 110 hectare (a se vedeaplanul ridicat de Serviciul Planului in 1899).

Costul for de cumperare a fost de 700 lei de hectar,ceea ce revino in total la lei 77.000 amortisarea anuala cu50/o pe timp de 50 de ani este deci de 0.054 X 77.000 .= lei 4,1-50,---7

Aceste terenuri se exploateza in regie dand ca venitdin vincjarea fanului, trestiei etc. lei 400.

Pentru serviciul instalatiunilor de captare, filtrare siaducerea apei a functionat un personal de :

2 supraveghetori, 4 guardi calari, 14 salahori si unnum6r de lucratori suplimentari reclamand o cheltuialii anuala totals de lei 20.100,

Intretinerea instalatiunilor a costat in cursul anului1900 ca reparatiuni etc lei 10.000,

Ca material de exploatare nisip etc 2, 17.000,Din cele ce preced, se vede ca costul total anual al lu-

erarilor de captare, decantare $i filtrare, inclusiv exploatareaacestor lucrari, se ridica la suma de lei 172.844,

b) Apeductul pi reservorul.Apeductul BacuCotrocen1 prin care se aduc apele pand la Co..

troceni si reservoriul de la Cotroceni in care se inmagasineza o can-titate de 10.000 m. c. ail costat pans la 1 Ianuarie 1901 (vecji darilede sema anteriore), suma de lei 1.973.671,

Ileservoriul compensator de la Ianeu a costat dealts parte lei 140.000,

Total . . lei 1.879.081,Anuitatea de amortisare cu 5 °/,, in timp de 50 de ani

revine la lei 101.470,Suprafata terenului ocupat de aceste lucrari este de

18 hectare pentru apeduct si de 34 hectare pentru reservor ;costul acestor terenuri a fost de 700 lei hectarul, adica intotal 21 X 700 = 14.700; amortis area anuala cu 50/, pe timpde 50 de ani revine la lei 794,

Pentru serviciul acestor instalatiuni a functionat capersonal:

2 fantanari platiti anual cu suma de lei 3.000,-2 guarcji calari lei 3.600,Pentru intretinerea for s'a cheltuit ca reparatiuni si ca

material de exploatare lei 250,Asa in cat sarcina anuala totals ocasionata de aceste

lucrari revine la lei 109.114,

Page 177: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

181

c). Usina hydraulic&

Instalatiunile Usinel de la Grozavesci, prin care se face pompareaapelor in reteua de distributiune din oraq, cu o presiune mijlocie de30-35 m. coprinde : 3 grupurl de pompe de un debit normal de 500litri pe secunda fie-care, 3 -turbine de cats 190 cal putere efectivafie -care, 3 ma§inl de abur de cate 200 cal putere efectiva fie-care.

Acestea din urmil servesc ca reserva in cas de nefunctionareaturbinelor.

De alts parte, serviciul in timp normal se face numai prin 2 u-nitati din cele mentionate, a treia fiind de rezerva.

Suprafata terenului ocupat de usina gi anexe este de m. p. 15.532din care m. p. 1.618,40 este ocupat de cladiri.

Costul instalatiunilor Usinei a fost la 1 Ianuarie 1900 de lei 850.706,ceea-ce presinta o anuitate de amortisare cu 50/0 in timp de 50 de anTde 0.054 X 850 706 lei 45.938,

Costul terenurilor este de aproximativ lei 60.000, ceea cerepresinta o anuitate de amortisare cu 5°/0 in timp de 50 ani lei 3.240

Pentru serviciul Usinei s'a intrebuintat ca personal acelaindicat in budget §i anume : 2/3 din personalul general alUsinei, i personalul special al distributiunii apei, recla-mand un salariti anual de lei 2/3 14.220 -1-15.600 . . . . lei 23.080.

Pentru intretinerea Usinei s'aii intrebuintat :

517 tone carbuni a lei 58.04 lei 18.396356 tone titeiu a lei 48,00 17,115unsori minerale, grasimi, droguerii etc. . . '20.990

Total . . . lei 56.501

§i ca reparatii la maOni lei 1.100,idem la pompe ) 300,Din cele ce preced results ca costul de intretinere

i exploatare a Usinel hydraulice revine la ' 132.159,Volumul de apa pompat cu mainele a fost in 1900

de m.c. 3.388.534, la o inaltime mijlocie de 35 m.Din ace§tia pentru m.c. 1.662.449 s'a intrebuintat 317

tone carbuni valorand ) 18.396,iar pentru m.c. 1.726.036 s'a intrebuintat 356 tone titeiii

valorand ) 17.115,Travaliul respectiv in cal-ore a fost deci de:

1.622.449 000 X 35 X 1.382 ore75 X 60 X 60

1.726.035.000 X 35 X1.418 ore75 X 60 X 60

= 215.592 cal-ore

= 224.044 cal-ore

Page 178: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

182

S'a consumat prin urmare de cal -ors respectiv :317.000 kgr. 1,47 kgr. 356.000 kgr. 1,58 kgr.

215.592 cal -ore 224.044 cai-ore

In cursul anului s'a executat ca lucrari noui la Usina hidraulicatransformarea focarelor de la cazanele cu aburi spre a functiona cutiteid in loc de carbuni. Lucrarea a costat lei 14.500.

Avantagele cars au motivat acesta transformare sunt :1) Superioritatea titeiului ca putere calorifica cu 15% asupra carbun.2) b 3 Y> eftin Mate 100/0

d) Reteaua de distributiune.Reteaua de distributiune cuprinde la inceputul anului 1900 o lun-

gime totals de strade m.l. 170.080,69.In cursul anului s'afi executat conducte pe o lungime de m.l.

3.805,75 ; aka in cat la sfirOtul anului lungimea totals a retelel de dis-tributiune era de m.l. 173.886,44.

prin :

4 854

Din acesta retea s'a alimentat ora§ulRobinete de concesiuneGun de apa -80& 9,2"ColOne de apa -21 79 .

Fantani publice,Basine ti§nitere

-22-

34-?'

Lungimea bran§amentelor particulare la 1 Ianuarie 1900 a fostde m.l. 36.447, iar bran§amentele particulare executate in cursul anuluim.l. 1.814,40.

Costul instalatiunilor de distributiune a fost la inceputul anului1900 de lei 3.503,163, iar costul lucrarilor noui executate in cursul a-nului a fost de lei 50 932,67.

Amortisarea cu 5Vo pe timp de 40 and ravine pentrutotalul acestor sume la ...... . . lei 203.000,

Pentru intre$inerea acestei retele ca reparatiuni, s'a chel-tuit anual (vecji contractul Bolintineanu) lei 20.344,

Numerul abonatilor la apa a fost la inceputul anului 1900 de :4.735 cu taxare pe camera §1

92 cu comptori.In cursul anului s'ail mai executat bran§amente pentru :

277 abonati cu taxare pe camera §i16 abonati cu comptori,

Pentru serviciul retelei de distributiune s'a intrebuin-tat ca personal de fntretinere :

4 fantanari platiti anual cu un salarifi de lei 7.200,-4 ajut6re , 3.240,

Total . . lei 233,784,

)

Page 179: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

183

e) Cheltueli generale

Pe langa cheltuelile mentionate pans aci mai sunt de adaogaturmatorele : .

1). 2/8 X V, din salariul personalului Directiunii tech-nice, adica 2/3 X V, X 38.940 (o treime revine iluminatulpublic) = lei 7.991.10

2). 2/3"X 1/4 din materialul prevedut la art. 133 §i 134al budgetulul = 2/3 X 1/4 X 9.000 = v 1.500,

3). 2/3 din salariul personalului general de la statul 8litera d, adica 2/a X 21.360. ) 14.240,-

4). Salariul personalului special al sectiunei distribu-tiunii apei de la statul 8 litera d 2. 12.000,

Total . lei 35.731,10

f). Resultate generale.

Cantitatea totals de apa distribuita in ora§ in cursul anuluT 1900a fost de m.c. 17.874.852,.

Cheltuelile totale fiind de lei 683.632, se vede ca costul de metru68

17.874.23.6325cub de apa distribuita revine Comunei la ,

0, = 0,04 lei apro-

ximativ.Repartisate aceste cheltueli la cantitatea de apa consumata anual

de public, care este de aproximativ m.c. 3.650.000, costul metrulul cubrevine la aproximativ lei 0,20.

B) Canalul ThImbovitei intre Brezoaia kii Balaceanca

a) Partea de la Brezoaia la Ciurel.

Instalatiunile de digurT cu porti §i stavilare de la Brezoaia auscopul de a regula volumul de apa ce trebuie sd villa spre Bucuresci.

Lucrarile coprind :1). Digul longitudinal de pe malul stang al Dambovitei tE i digul

transversal cu dou6 stavilare de la intrarea canalulul Dambovitei ;ambele executate in anul 1864 de Ministerul de Lucrari publice.

2). Digul transversal de zidarie cu porti §i stavilare de la intra-rea in Ciorogarla §i cu podul metal de serviciii, executate in anul1890 de Primarie.

Costul acestor lucrari este pentru

1). de aproximativ. . . . 50.000,-2). ) 140.000,

Total lei 190.000,--

=

Page 180: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

184

representand o anuitate de amortisment cu 5°/o pe timp de50 de an! de 0,054 X 190.000 lei 10260,

Suprafata terenurilor expropriate de Primarie pentru a-ceste lucrari este de 4 hectare, representand o valore a-proximativa de . lei 2.400,§i reclamand o anuitate de amortisare cu 50b0 pe timp de 50de ani (papa la anul 1940) de lei 130,

Serviciul de manevrare al stavilarelor se face sub con-ducerea unui supraveghetor, de atm 2 cantonieri reclamandun salariu anual total de lei 1.440,

Pentru Intretinerea acestor lucrari, ca reparatiuni s'acheltuit in 1900 de la art. 169 al budgetului lei 2.000,

Canalul Dambovitei de la BrezOia, pans la Arcuda se mentine§i 1ntretine relativ u§or, din causa ca panta lui este in cea mai maroparte regulata.

Intretinerea consta in inaltarea treptata a digurilor prin tera-samente. Scopul acestel intretineri a canalului este :

1). Asigurarea aducerei papa la Arcuda a volumului de apa ne-cesar filtrelor §i alimentarei Capitalei.

2). Mentinerea la trecerea pe langa basinele de decantare de laArcuda, a unui nivel superior determinat, necesar pentru umplereacomi)lecta a acestora.

Pe distanta de la Arcuda, pand la Ciurel, mentinerea canaluluiDambovitei este mai dificiala, din causa ca pe acesta distanta se aflamai multe mori §i vaduri, prin care se provOca umflarea apelor §idevarsarea for in albia Ilfovatului.

Comuna a cheltuit in trecut in mijlociii 10.000 lei anual, pentruast-fel de lucrari.

Acesta intretinere este necesara spre a impedica debordarea a-pelor canalului in albia Ilfovatului §i a asigura printeacesta aduce-rea la Usina hydraulics de la Grozavesci, a unui volum de 5 m. c. deapa pe secunda necesar functionarei turbinelor.

De la anul viitor inainte digurile de la Ciurel, in curs de exe-cutiune, vor aduce apele Ilfovatului, ca §i ale canalului Dambovitei totla Usina hydraulics, a§a in cat Primaria nu va mai avea interese saintretie canalul dintre Arcuda §i Ciurel.

Cheltuelile de intretinere in cursul anului 1900 ailfost de lei 8.000,

Sarcina totals resultand din executarea §i intretinereacanalului BrezOia-Grozavesci, este prin urmare de . . lei 21.830,

b) Partea dintre Ciurel Beildcenea.

Pe lungimea dintre Grozavesci §i Abator, Dambovita a fost a-dincita Inca din anul 1885 In scopul:

pi

Page 181: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

185

1) desecarei partilor jOse ale Oraului,2) inlesnirel scurgerel apelor din canalele °rap lui,3) cregrei unei caderi de apA de 400 caT putere la GrozaveseT

pentru actionarea turbinelor de la acesta Usina.Adincirea este facuta pans la o cots mijlocie sub nivelul cheiu-

lui de 5,95 i anume de m. 963 la Grozavesci tl.i de m. 2.26 la Abator ;Lucrarea este executata pe o lungime de m. 7.390, §i coprindo

in linil generale, sApAtura albiel rectificate, perearea canalului kli par-dosirea funduluT cu scanduri, §i brAsdarea taluselor.

Pe lungimea de la Abator la Balacenca portiunea canaluluiDambovitei a fost executata in acela§T timp cu acea din oral (1886) inscopul asigurarii unel scurgeri mai repedi kli farA deposits a apelormurdare vgrsate in rid de canalele OrauluT.

Lucrarea coprinde executarea ca terasamente a unei albiT drepteWei aliniamente). pe o lungime de vre-o 17 kilometri in avalul Oraplui.

Cu timpul, grAdinarii riveranT all executat prin contraventiune,pe acosta parte a canalului Dambovitei, diguri §i 1.4 de gradinarie.Prin acesta s'a provocat ridicarea niveluluT apeT in canal.

Lucrarea corectiunei Dambovitei intro Grozavesci §i Balaconeas'a executat intro anil 1880 §i 1886 kii a costat in total lei 4.755.962.

Anuitatea de amortisment pe 50 de ani cu 5°/0 revine la lei 257.000Pentru intretinerea acesteT parti nu s'a cheltuit nimic in 1900.Pe lungimea de la Grozavesci la Ciurel, adincirea Dambovitei

este in curs de executiune. Acosta din urma lucrare coprinde: digu-rile §i baragiul de la Ciurel, adincirea propriti cjisa fill canalul doaducerea apelor la turbine, proiectat sub cheiul drept al riului. Lu-crarea se va sfirqi probabil pe la finele anulul viitor.

C) Lucrgrile iluminatulai.

Iluminatul oraplui s'a facut in cea mai mare parte prin gaz a-erian.

Doug din bulevardele principals sunt iluminate cu electricitate,iar partile mArgina§e sunt iluminate prin lampi cu petrol.

1) Iluminatul cu gaz aerian.

Iluminatul cu gaz aerian se face de cgtre Compania de gaz, pebasa concesiunel incheiata in anti 1868 (a se vedea caetul de sarcini),

Instalatiunile iluminatulul cu gaz aerian sunt descrise in detaliain descriptiunea generals a lucrArilor CapitaleT.

Page 182: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

186

Ele coprind in resumat :1) Usina din Bulevardul Neatarnarei.2) Canalisarea de tuburl qi3) Lanternele de pe stradele Oraplui.Representand in total o valOre de aproximativ. . lei 5 000.000,

a) Iluminatul public.

NumiSrul felinarelor a fost in total la inceputul anului 1900 de3.954 din cari 3.115 lanterne patrate ordinare :

622 3. rotunde10 globuri20 becuri simple.

In cursul anului s'ail infiintat 13 felinare floutCanalisarea de gaz coprindea la inceputul anului o lungime de

115.816 m.In cursul anului s'a sporit acesta lungime cu 837 m. 1.Cantitatea de gaz consumata in 1900, pentru iluminatul stradelor,

a fost de m. c. 1.718.021 pentru care s'a platit de Primarie a lei 0.2187de m. c., adica lei 375.731,39.

Cantitatea de carbuni, introdusa cu scutire de accis, a fost de22.698 tone.

Amencjile aplicate in cursul anului pentru mid defecte, a fost delei 126.80.

Pentru amencjile privitore la lipsa de putere lumin6t6re, obser-vdm cg, de §i prin sentinta Curtei de Apel N-rul 32 din 23 Martie 1898,se trimesese cestiunea la arbitri, Primaria pe basa avisulul serviciuluTContencios, a continuat sä aplice amencjile prevedute de alin. II dede sub art. 36 al caetului de sarcini, §i pe acest motiv a retinut Com-panieT de gaz cu incepere de la 1 Ianuarie 1900 §i pana in present,plata intregeT consumatiuni a gazuluT.

In cursul anului s'aii urmat tratari intro Administratiunea Co-munala §i Compania de gaz pentru acordarea din nou in concesiune,pe timp de 40 anT, a iluminatului cu gaz §i cu electricitate al Capitalei.Un project de caet de sarcini a fost intocmit de Directiunea technicain acest stop, care a fost votat de Consiliul Comunal.

b) Iluminatul cu gaz al stabilimentelor comunale.

Num6rul becurilor a§ecjate in stabilimentele comun ale la ince-putul anului a fost de 810, din earl 421 permanente, 289 variabile.

In cursul anului s'ail infiintat z 131qi s'aii transformat 238 3 in 237 A

Page 183: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

187

Cantitat. de gaz consum. a fost de m. c. 183.996 X lei 0.2187 =lel 40.239,93plus pentru iluminatii in festivale m. c. 6.002 X lei 0.2187 = lei 1.575,

Total . . . lei 41.814,93

c) Iluminatul privatPentru iluminatul privat cu gaz, cantitatea consumata a fost de

m. c. 4.220.456 a lei 0.2840 = lei 1.198.609.50.

2, Iluminatul electric.

Iluminatul electric al stradelor se face in regie de catre Prima-rie, acela pentru particulari se face de catre diferite Societati parti-culars.

a) Iluminatul public electric.

Iluminatul public electric coprindea la inceputul anului 1900 calampi urmat6rele :Pe Bul. Elisab. Acad. si Carol cu 65 lamp. cu arc voltaic de cate 10 Amp.

* Coltea 28 , ) ) , , )Sos6ua Kiseleff 32 * ) , , ,Gradina Cismegiii 20 , ) , I 7) 7) ) ,Numer total al lamp. a fost de 145

Costul de instalatie al acestor lampi inclusiv candelabrele, socotita 750 lei de lamps este de aproximativ lei 750 X 145 = lei 108.750.

Ceea ce corespunde unei amortistiri anuale pe 20 de ani de lei 8.696,Pentru intretinerea lampilor ca reparatiuni s'a cheltuit

de la art. 176 al budgetului D 2.800,Pentru functionarea for s'a intrebuintat carbuni pentru

crei6ne:2/3 365 X 145 X lei 0.18 = (aproximativ) lei 6.350,Pentru serviciul dilnic al lampilor a functionat un per-

sonal de 4 lampisti platiti anual in total cu lei 110 X 4 X 12 = lei 5.280,.num6rul Kilowatilor -ore consumate in 900 a fost de 158.009 si anume:

cu turbina 123.161 Kw-orecu aburi 38.848 )

b) Canalisarea electricci.

Canalisarea electrica a ocupat lungimele de strade urmat6re:

Bul. Elisab. Academ. si

Coltei $i Soseaua .

Cismegiii

sub-terane m. 1.3.100 careCamiiantaer . . . , , 1.480

fsub-terane , , 3.880laerian . ' * 2.530aerian . . 2.000

a cost. lei 98.000,' ) , 15.0)0,) ) ) 104.000,I. ) ' 65.000,, , , 6.000,Total . . . 287.000,

.

.

Page 184: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

188

Amortisarea anuala cu 50/0 a acestei sume, pe timp de40 de ani, revine la 0.058 X 287.000 lei 17.646,

Pentru intretinerea acestei canalisari s'a cheltuit ca re-paratiuni In cursul anului 1900 350,

Asupra isolamentului §i rendementului canalisaril nu s'a facut nicio verificare sail m6surare, din lipsa de personal. Ar fi do dorit caacesta lacuna sit fie implinita.

Iluminatul Stabilimentelor comunale coprinde :La Usina hydraulics 6 lamp. voltaice a 10 Amp. §i 40 incadesc. de 16-1La Abator 4 » ) » 140 . del0 1

c) Instatafiu2zile generatOre coprind:

2 dinamos system Pieper a 80 Amperi §i 600 volti2 D Gramme-Schukeil 60 ) 570 »

Actionarea acestor aparate se face, pentru cei dintaiil printr'omfqina cu abtiri typ bayonets (Swiderscki) de 120 cal putere ; iarpentru cei deal doilea in general printr'o turbina de 190 cal* initere

Productiunea dy-namourilor a fost in 1900 de 189.750 Kw-ore §ianume:

147.860 Kw-ore predu§i cu turbina in timp de 2.887 ore41.890 ) cu mafAna cu aburi de 773 »

Cheltuelile de intretinere §i exploatare ale Usinei electrice au fost:Ca material. Combustibil carbuni 33.400 Kgr. a 58 . lei 1.937,20

titeill 68.800 ) a 48 . lel 3.202,40Unsori minerale, grasimi, droguerii etc lei 7.000,00

Total . lei 12.139,60Ca reparatiuni. La dynamouri lei 1.071,

La maOna cu aburi a 2.500,Ca personal. 2 mecanici §i doi salahoriLa acestea mai sunt de adaogat ca cheltueli generale:Anuitatea de amortisare pe timp de 40 de ani cu 5 0/0

a costului de infiintare de aproximativ lei 120.000 . . lei 7.000,Salariile personalului superior 4.000,Din cele ce preced results ca, costul de Kilowat-ors

produs de Usina electrica in 1900, a revenit la lei 0.41.

3) Iluminatul cu petrol.

Iluminatul cu petrol s'a continuat pe basa contractului inceiat inanul 1900, de d-1 Barbulescu.

Instalatiunile coprindeail la inceputul anului 3.000 lampi.In cursul anului s'ai1 Infiintat 47 lampi noui ci s'ail desfiintat 19,

a§a in cat nun-ierul total al lampilor cu petrol, la sfarsitul anului 1.900:a fost de 3.018.

)

a

.

Y

7.200,

> >

.

Page 185: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

189,

Amend' le aplicate in cursul anului pentru defecte la lampi, a fostde lei 7.329.

Plata iluminatulul cu petrol a fost de lei 135.785,38.

4). Iluminatul cu uleiii mineral dens.

Iluminatul cu uleiurile dense s'a continuat, pe basa contractelorcu d-1 Croizat incheiate in anil 1894 §i. 1897. .

Instalatiunile coprindeail la inceputul anului, 966 lampi.In. cursul anului nu s'a mai infiiutat nici una.Amendile aplicate pentru defectele lampilor ail fost de lei 740,75Plata acestul iluminat pe 1900 a fost de ) 77.413,99

V. SERVICIUL STUDIILOR, CONSTRUCT1ILOR NOUI $1 CLADIRILOR

A) Lucrari le Seetiunef adineiref Dambovitel

Lucrarile acestei sectil coprind :Adancirea Dambovitel intro Grozavesci §i Ciurel, §iProiectul ameliorarii retelei de distributiunea apelor alimentare.

1). Luerdrile de adeincirea Dcimbovilet

Lucrarile de adancirea Dambovitei, proiectate in anul 1894, s'aiiinceput in anul 1898.

La inceputul anului 1900, erail, deja executate lucrArl in valOrede lei 550.000, coprinclend canalul de aducere al apelor de turbine §iOre-cari terasamente la canalul Dambovitel.

In cursul anului s'ail executat lucrgri pentru o valOre de lel400.000 §i anume :

Demolutiunea vechel caderi, comp lectarea canalului de aducereexecutarea terasamentelor la canalul Dambovitel.

Fundatiile podulul de la Grozavesci etc.Lucrarile contractate se vor termina probabil pe la sfar§itul a-

nului viitor.Observam ca aceste lucrgri s'aii executat in general conform

prolectului, insa cu Ore -cari modificlri importante §i anume cu adau-sele urmatore :

1). Pilotagiul la canalul de aducere al turbinelor.2). Canalul de descarcare de la Using.Costul lucrarii s'a ridicat, prin aceste adaose, cu aproximativ lei

200.000.

Page 186: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

190

2) Ameliorarea refeler de distributiune.

Intocmirea proiectului pentru ameliorarea retolei de distributiunea apelor din ora§, s'a facut in scopul remedierei neajunsului ce re-sulta din lipsa de presiune in aasta retea, neajuns provocat in mareparte prin insuficienta de capacitate ce presinta tuburile de distribu-tiune actuale, pentru un debit cjilnic de 60.000 metri cubi.

Prin proiect se prevede sporirsa capacitatel arterelor principale,in scopul obtinerii unul inel circulator de tuburi, de la earl' sä se a-limenteze arterele secundare.

Aceste lucrArl aunt necesare §i din punctul de vedere al asigu-rarii alimentdrii, in cas de accident la una din artere.

Proiectul coprinde :Memoriul justificativ.M6surlit6rea §i devisul.Conditiunile speciale.2 profile in lung pentru o lungime de canalisare de aproximativ

7 km. al retelel proiect, inclusiv sifonul pe sub Dambovita.4 plarup cu desemnurl de executie pe scara 0.005.

B) Sectia canalelor.

Lucrarile acestei sectii coprind :a). Executarea de canalisari curente.b). intocmirea proiectului general de canalisare.c). Proiecte diverse de lucrari nuoi ; studiul apelor de la munte

(Scrop6sa).

1) Canaliscirr, curente.

Lucr6rile de canalisare curenta, executate in cursul anului 1900,spre a satisface cererile mai presante ale publiculul coprind :

889 m. 1. de tuburi de 0. m. 15 O. m. 25 diametru.349 ' ' ) D 0. m. 30151 , , , , O. m. 40

Total 1.989 m. 1. de canale midi, in val6re totals de lei 20:900. 39"Lipsa de mij16ce nu a permis sä execute vre-unul din colect6rele

principale de earl' ora§ul are avi mare nevoe ; cum de exemplu pentrubulevardul Maria, strada Berzii etc.

D

Page 187: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

191

2). Proiectul general de canalisare.

In ceeaThe privesce proiectul canalisarii generale a oraplui, a-mintim a acest studiti s'a inceput deja din anul trecut 1899, in timpulcaruia s'a adunat de pe teren, tote datele necesare pentru intocmireaprofilelor canalelor existente, spre a se putea determina ast-fel modulcel mai potrivit pentru incorporarea for In reteua generals de canale,de care are nevoie ora§ul.

In cursul anulul 1900 s'a intocmit proiectul acestel luerari ca dis-positiuni generale §i in sensul complectarii schitat de Bfirkli-Ziegler;cu eolectore_radiale.

S'a examinat insa i varianta cu colect6re dispuse concentric dupacurbele de nivel, sistem adoptat de Lindley la Frankfurt; constatan-du-se ca acesta variants revine, din causa canalelor deja in fiinta, maiscumpa, s'a eliminat.

Piesele proiectului intocmite in cursul anulul coprind :20 de foi ale planului general al ora§ului, scara 4 c/m = 100 m. cu

indicarea basinelor, sub-basinelor §i canalelor (existente §i pro-jectate), cu cotele terenulul gi radierilor §i cu debitele sub-basine-lor gi canalelor. Un plan.

2 indicator° pe scara 8 m/m = 100 m. indica compunerea celor 20de foi §i impartirea in 16 basine.

16 planuri de situatie ale celor 16 basine cu sub-basinele FA cana-lele respective.

16 tablouri de suprafetele §i debitele sub - basinelor.16 tablouri de pantele, sectiunile F;li lungimele canalelor.

400 planuri cu profilele tuturor canalelor existente §i projectate.6 planuri ale colectorilor generali.

40 planuri ale deversorilor colectorilor generali de pe splaiurileD ambovitei.

1 plan al tipurilor canalelor existente §i proiectate.4 planuri cu diagramele indicator° ale debitelor tipurilor.1 plan cu diagramul debitelor basinelor.1 Memoriii justificativ.

3). Proiecte de lucrari noun diverse.

In afara de proiectele canalelor s'a mai lucrat de catre sectiaacesta :

Proiectul lucrarilor de reparatiune a parapetelor metalice aleDambovitei.

Ante-proiectul instalatiunilor de transport ale gunOielor, in hypo-tesa abandonaril cuptorelor existente.

In fine, in vederea dorintel eventuale a Administratiilor Comunale

Page 188: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

192

de a alimenta vre-odata orasul cu apa de isvor de la munte, s'a con-tinuat studiul debitului isv6relor do la Scrop6sa de pe valea Ialomitei;studiI incepute Inca din anul 1897.

Buletinele dilnice dresate de personalul din localitate surd pas-trate, spre a se av ea in vedere la timp, la intocmirea proiectuluTrespectiv.

C) Lacrarile de alimentare ca apI sub-teranA.

Lucrarile de la Bragadiru, pentru alimentarea orasulul cu apasubterana, se continua pe basa contractelor Incheiate cu Antreprisele :Dutour & Simon pentru puturi $i conducte, si cu cassa Ganz & C-iepentru usina si instalatiuni mecanice.

Lucrarile se executa in general in conditiunile si prevederileproiectului, cu exceptiunea durateI de executiune, care s'a lungit f6rtemult din causa intarclierilor aduse de Antreprisa Dutour & Simon,in furnitura inaterialelor.

Dare de soma asupra acestor lucrari se va face la anul viitorand lucrarile vor fi complect terminate si predate Primariet

D) Sectiunea clAdirilor.

Proprietatile comunale existente la Inceputul anului 1900, se potclasa in tree categoriI:

a) Cladiri propriil cjise, usine, hale, instalatiuni diverse.b) GradinI si squaruri.c) Cimitire.

a) Cadirile propriii 4ise.

Principalele cladirI $i instalatiuni comunale apartinend primeicategorii, se pot enumera precum urmeza :

Oficiul stares civile.

1). Ospolul Comunal cu anexele sale : Laboratoriul chimic.Laboratoriul de vaccinare.Local. Serv. de Poduri si Sos.

Intrepositele Giagoga.

2). Istalatiuni de natura comerciala: Manutanta Colentina.Abatorul.Halele.Ospataria,

3). Intocmirl privit6re la asistenta : Basle populare.Asilul de nOpte.Ospiciul Zerlendi.

Page 189: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

193

4) Localuri pentru scoh: 159 localuri proprii pentru scoll primare.122 localuri inchiriate pentru scoli primare.

5). Localuri pentru judecAtorii : 5 localuri proprii.6). Localuri pentru politie : 1 cazarma a guardilor comunall.

b) Gradini, squaruri, municipale

1). Gradinile : Cismegiii, IcOnei, Episcopiei, Sf. Gheorghe, Univer_Filaret.

2). Squaruri : Sdrindar, Bulevardul Pache, Grivitza (colt cu str.Sculpturei).

3). Piete : Bibescu-Voda, Sfantul Anton, Campul Mosilor, Oborulde lite, piateta Dudesci.

c) Cimitire

Serban-Voda, Ghencea, Sf. Vineri, Isvorul not', Iancu not', Co-lentina.

a) Clcidirile proprii rise.

Ospelul Comunal. Ospelul Comunal cu anexele sale instalat infosta casa N. Moscu, cumperata in 1880 de Primarie cu pretul de lei320.000, ocupa un teren de o suprafata totald de 12.645 m. p. din carim. p. 11.034 teren liber si restul de m. p. 1.611 cladit.

Pe langa vechia cladire s'a executat in anii 1888 si 1889, ca a-nexe, aripile in cari sunt instalate astadi Directia technica, ServiciulContencios, Politia Comunala, Directia Acciselor cari, ail costa t 74 000 lei

Incaperile acestor cladfri, fiind in tot casul insuficiente pentrut6te serviciile Comunei, o parte din acestea sunt instalate in alte lo-caluri din oral, inchiriate sail proprii, lucru care ocasion6za serviciilorPrimariel multe dificultati perderi de timp.

Aceste localuri sunt :Pentru Oficiul Starii civile etc, casa din strada Scaunele, casa

Fleva, inchiriate anual cu lei 14.000.Pentru Laboratorul de chimie casa din strada Luminil No. 17, cu

o chirie anuala de lei 8.500.Pentru Serviciul de Poduri Sosele, sc61a de /a Sf. Gheorghe,

local proprii.Pentru intretinerea tuturor acestor localuri s'a cheltuit, ca repa-

ratiuni in cursul anului 1900, lei 3.830.Socotind pentru amortisare o durata do 50 do ani, anuitatea co-

respun4et6re cu 50/0 a costului de 394.000, va fi de lei 21.276.In vedere ca constructia unui Ospel Comunal nu pare a fi apro-

16

sitatii,

§i

§i

pi

Page 190: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

194

plata, ar fi de dorit sa se cladesca un pavilion incapator in gradinadin spatele Primariei in care O. se instaleze tote serviciile ce se ga-sesc astadi risipite in ora§.

Proiectul unei atari cladiri s'a intocmit i costul es dupa deviseste de aproximativ 80.000 de lei.

2). Intoemiri de natura comerciald.

intrepositele de la Giagoga. Cladite in 1895, ocupd un teren peCa lea Rahovei de 76.250 m. p., din cari 62.967 teren liber §i 13.283 o-cupati de cladire.

Cladirea coprinde 6 corpuri de cladiri principale.1 pavilion pentru Bursa.1 pavilion pentru administratie.4 aripi pentru magasii de coloniale, vinuri.Costul de infiintare a fost: pentru teren lei 587.400,

pentru cladire . . . » 1.628.000,Manutanfa. Ocupa un teren de 27.876 m. p., din earl 22.332 teren

liber §i 5 554 ocupati de cladire.Cladirea coprinde:Un corp principal (cu 2 caturi) cu ma§inele de macinat . 517 m. p.Doue aripi magasii de grail 907 m. p.Co magasie in curte 2 014 2.

B rutaria 514Hala pentru cazane, motors 192Atelier, locuinte, biurouri, etc. 1 410Valorea totala a instalatiunil exclusiv terenul, este de

aproximativ 320 000 leiData cu chirie In 1897 domnilor Alpern, cu pret de 50.101 lei

anual, acesta instalatiune a fost lasata in parasire.Reparatil nu s'ail facut, pe basa avisului Serviciului Contencios.Abatorul. Cladit prin concesiune de antreprisa francesa Alexis

Godillot in 1.865, ocupa pe cheiul Dimbovitei un teren de 28.914 m. p.din car! 19.851 teren liber §i 9.063 ocupati de cladire.

2 pavili6ne principale de Mere de vite mart2 magasii de piei.1 pavilion central pentru vices.

Cladirea coprinde: 2 paviliOne in fata, unul pentru intendenta icomisariat *i altul pentru veterinarul §ef.

1 pavilion in fund pentru instalatiunea ilumi-natului electric.

Costul aproximativ lei 1.500.000,S'a mai cheltuit pentru adaogiri de la 1885 inc6ce

reconstructiuni etc. lei 600.000,Reparatiunile executate in 1900 au costat lei 3.519

D

Page 191: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

195

Amelior5r1. Un inconvenient gray care se resimte la Abator estefaptul pastrarei in deposit de catre macelarI a seului §i pieilor, ceeace ocazion6za o infectiune a localului.

Pentru remediarea acestui WI este necesar a se infiinta : topit6rede sell independente ci camere refrigerente ; lucrAri ce vor costa 170.000lei aproximativ.

Halele. Hala Ghica cladita °data cu Abatorul prin ace4 conce-siune, ocupd pe cheiul sang al Dambovite1 un teren de 10.008 m. p.din earl: 4.686 teren MI:lit §i 5.322 teren liber.

Cladirea coprinde un corp principal de hall (1,08 compartimonte),cu un sub-sol cu 74 compartimente.

Gate-va ads:1M u§6re (maghernite) ocupa terenul liber din jurulHalei.

Costul aproximativ lel 1.000.000,Reparatiunile executate in 1900 ail costat lei 2.673,Pentru cele-l'alte hale din ora§ indicatiunile anal6ge aunt resu-

mate in tabloul urmator :

H A L A ANIILCLADIRII

TERENIILTOTAL

TERENIILCLADIT COSTUL

Cheltuell dereparatieIn 1900

Amzei . . . m. p. 5.775 1.590 600.000 2.039Traian . . 1894 ) 1.728 864 283.137 2.021Grivitei . . 1887 *i 1898 ) 1.160 676 138.961de pesce . 1887 ) 5.200 1.376 397.414 3.936de 'Agri

fructe.

.

1898 . 1.623 620 103.486de 1885 512 50.485 2.411de vechituri 1884 630 49.000 1.631

Ameliordrl : 1). Sa se instaleze frigorifere in subsolurile haleicentrale.

2). SA se desfiinteze pravAliile din prejurul latrinelor.3). SA se planteze arbori pe trotuare.4). SA se desfiinteze tote gheretdle murdare precum

§i pravaliile din fata halei de peace.5). Pe terenele comunale libere sA se construesca

pravAlii

3). Intocmiri privit6re la asistenN.

Ospateiria popularci. Cladita In 1899 ocupA pe cheul Dambo-vitel un teren de 666 m. p. din earl 155 teren liber iii. 511 cladire.

Cladirea coprinde o sail mare de mancare, o bucAtArie, o spe1A-torie §i trei piese secundare.

Page 192: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

196

Costul el de infiintare a fost pentru clddire . . . lei 44.960,Reparatiunile executate in 1900 ail costat . . . . . lei 1.104,Bale populare. Cladite In 1895 ocupd in piata Bibescu-Vodd

un teren de 2,858 m. p. din earl* 1.512 ocupat de cladiri §i 1.346 terenliber.

Costul cladirei lei 171.000,Reparatiunile in 1900 ail costat . . . . . . . . lei 3.055,Asilul de nopte. ClAdit In 1889, ocupd pe cheiul Dambovitel un

teren de 870 m. p. din care 521 teren liber §i 349 clddirea.Costul de infiintare pentru cladire lei 38.403,Ospiciul Zerlendi. Donat Primariei de reposatul bancher Zer-

lendi, ocupa o suprafatd de teren de 26.180 m. p., din cari 24.996 terenliber §i 1.184 ocupati de clddire.

Clddirea coprinde un corp principal cu douo etaje §i 10 earner°,patru dependinte pentru buctitdril, grajd, spdldtorie, intendenta, 2 mid'locuinte pentru porter §i gradinar, o ghereta §1 o sera.

Valorea aproximativd, terenele §i clddirile . . . . lei 2200.000,Reparatiunile in 1900 au costat lei 2.565 ; desiderate transfor-

mare radicald.

4. Lacaluri pentru fC011.

Localurile de §coli proprii ale Comunei sunt in numer de 45din cari 8 de MeV §i fete.

Costul for de infiintare a fost in total de . . leiCheltuelile de intretinere in cursul anulul 1900 ail fost :Pentru reparatiunea clddirilor leiPentru reparatiunea sobelorS'a mai cheltuit pentru: intret. pavag. §i trotuarelor ,

) plantatiunilor . . .

Tot in categoria §colilor proprii ale Comunei intra*cola Protopopul Tudor, functiunea specials, donata Pri-mdriei §i pentru care s'a cheltuit ca reparatiuni . . .

Localurile inchiriate sunt in numer de 22. Chiriafor se ridica anual la suma de

Pentru intretinerea for s'a cheltuit in 1900:Ca reparatiuni la cladiriAtat la localurile proprii cat §i la cele inchiriate

s'a mai cheltuit:

Pentru mobilierPentru rogojiniPentru Intro, intretinere §i abonament

4.294.000,

20.345,2.984,--3.166,2.133,

1.742,

54.000,

2.071,

14.642,2.444,9.220,

=

,

=

Page 193: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

197

Mention Am ca lucrArl noui in cursul anuldi 1900:O pompa cu reservor la §c6la Adrian lei 713,Canalisare de gaz la §cOla Adrian 798,Furtunl pentru stropit 873,Plantatiuni .......... . . . . . 1.260,In fine addogam costul reparatiunilor §cOlei. co-

merciale 2.433,

5. Localuri pentru judeedtorg.

PrimAria a construit in 1890, cinci localuri propril pentru judo-cAtorii de ocOle, cari ail costat in total suma do . . . lei 275.000.

Pentru un al 6-lea local s'a inchiriat un aparta-ment in strada Popa-Tatu, cu o chirie anuall de . . * 2.800,

Pentru reparatiunile celor 5 localuri s'a cheltuitin 1900 2.090,

Pentru complectarea §i repararea de mobilier s'acheltuit 2.217,

6. Localuri pentru poli(ie.

Casarma guar4ilor comunali. Construita in 1898, ocupa pe stradaNegru-Voda un teren de 2.905 in. p., din cari 1.276 curte, 718 cladire,911 grajdurile.

Cladirea coprinde : Casarma propriti disa cu incAperl, grajdurianexe :

teren remas din exproprierea Dimbo-Costul el de Infiintare a fost : vitei (canalisare)

ca clAdire lei 334.932,Reparatiunile executate in anul 1900 ail costat . . . , 1.662,-.

b) GradinI i squarurilo comunale.

1). Grddini. Gradina Ci§rnegiii cedata conditional PrimAriel in1884 de catre Stat, ocupd o intindere de teren de 143.030 m. p. din cari:

72.700 gazon §i plantatii,45.100 alee §i drurauri,3.402 cladiri,

20.700 lacuLLucrarile executate de Primarie, in afara de plantatiuni §i tera-

samente, sunt :

§i

. .

Page 194: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

198

45.100 m. p. Impetruiri pentru alee §i drumurl a 2lei de m. p. lei 90.200,-

20.700 m. p. pardosela lacului» 40.952,1.226 m. 1. pereul lacului

Un bufet (1.050 m. p.) , 26.250,Un pavilion pentru patinat (104 m p) , 3.000,Un pavilion pentru orchestra ) 3.455,Un pavilion pentru fantant luminose , 12,300,-O sera (apartinend Ministerulul de Lucrad Publice)

aproximativ , 12.000,-O cascade pardsitA ,Doud privatI , 15.301,Locuinta hortidiltorului (963 m. p. inclusiv curtea) 4 6.500,Locuinta cantonierilor , 2.092,Grilajiti metri liniad 829, adica pe Bulevardul Elisabeta . 207 m. l.

, , , Bul. Schitu Magureanu 515 »

, , , , , A Intrarea Walt. Maracin. 69 ,, , , , k A Intrarea Zalomit . . . 12

, , > , Intrarea Rosetti . . . . 10, , » » Intrarea NorduluI . . . 16 »

SST

Felinare 20 electrice.20 gaz aerian.53 petrol.

Band 160

Pentru intretinerea acestor lucrari s'a cheltuit ca material:

la buffet 1 447 leila canton 265la pa vilionul de lucratorI . 145la sera 601la privati 132

Total . . 2.588 lei

In cursul anului executat lucrAri din noil urmatOrele :

Terasamente §i §oseluiri spre Schitu-Magurenu . . lei 6.600,PlantatiunI nouI lei 1.684,Un pavilion de ldptdrie lei 280,

Pentru gradinele Episcopiei, Sf. Gheorghe, Academia IcOnei,indicatiunile dimensiunilor sunt inscrise in tabloul urmator :

»

»

.

s

s

Page 195: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

199

Numele Gra-dinel

Suprafata terenulu!m. p.

Cl &didm. p.

Grilajurlm. p.

FelinareNo.

BlindNo.

Total 1Plantatle Alee

Episcopiel . I 4.800 3.040 1.760 245 17 G. A. 12Sf. Gheorghe 4.370 5.215 660 394 39 30Academiel . 3.625 2.500 1.125 270 15Ic OneT . . 9.600 5.380 4.220 lem:338 15 20

Parcul Vilaret ocupA o suprafata de 38.500 m. p., din care 4.600alee i 33.900 vlantatiuni.

Costul de infiintare a acestut pare a fost: (anul 1898):Terasamente 57.639 leiBasin de apa 2.493Plantatiuni 15.477Imprejmuire (de lemn) zabrele 952 m. 1.

2). Squarurile comunale. Cel mai important din squarurile comu-nale, este acela inflintat pe terenul fostel biserici Sarindar; teren cedatde Stat Primariel, cu conditiune de a fi intrebuintat numal ca gradina.Acest squar ocupa o suprafata. de 3.470 m. p., din care m. p. 1.950plantatiuni, 1.520 alee i drumuri.

Alte luerari sunt 120 m. 1. grilaj de sarma.Band 12.Cele-l'alte squaruri sunt urmatorele :

1). Pache Protopopescu m. p. 2.100.2). ScOla Military m. p. 340.3). Pitar Mosu m. p. 350.4). Sft. Spiridon m. p. 900.5). Gara centrals m. p. 2.640.

Pepiniera. Pepiniera Primariel se afla pans la 1900 la Cotro-ceni, langa vechiul rezervoriii de apa, de unde insa a trebuit sA fiemutata, in cursul anulul, spre a lasa locul liber pentru constructiuneanoului reservor at apelor alimentare subterane de la Bragadiru. S'aales pentru acest scop, terenul Comunei de pe strada Viilor, ocupa a-colo o suprafata totals de 49.652 m. p. din care :

$cOla de arbori 13.520 m. p.Rhadnite flori 12.369 m. p.Teren liber 15.176 m. p.

Actualmente pepiniera nu produce nimic ;

I

0

.

of

Page 196: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

200

TocmaT poste 3 anT, in 1905, pepiniera va produce pentru trebuin-tele gradinelor, cimitirelor, stradelor etc.

Pentru intretinerea anuala s'a utilisat ca :a). Personal : o parte din acela al gradinelor . lei 2.500,b). Material : seminte » 1.000,

pueti y) 4.400,resadniti » 600,

Total . lei 8.500,Lipsesce personal de intretinere.3). Piefe. Plata Bibescu-Vodci ocupa o suprafata de 22.041 m. p.

din care 20.567 m. p. teren liber, 732 m. p. ocupat de cladiri §i 742ocupat de barace.

Terenul liber este pavat cu bolovani, pe o suprafata de m. p. 9.500Cladirile din acesta plata s'ai1 executat in 1888, ca paviliOne pro-

visorii pentru, comertul de pesce §i au costat lei 46.490,Baracele aunt intr'o stare de deteriorare complecta. Socotim te-

renul cu pretul de lei 20 m. p.ValOrea totals a lucrarilor din acOsta plata este, inclusiv terenul,

lei 514.000Desiderata. Ast-fel cum se gas esce astacli acOsta plata centrals

lass mult de dorit.Fiala Sft. Anton. Ocupa o suprafata de teren liber de 1.616

m. p., representand o valore de lei 250.000 ca teren.Campul Mofilor pe care se in targuri anuale §i bisept6manale,

ocupa o suprafata de teren de 102.510 m. p., din care pavate cu ma-cadam m. p. 24.820.

Valbrea acestor lucrari represinta o sums de . . . lei 62.000,--1n scopul serbarilor din timpul targului Mo*ilor, se improvisOza

in fie-care an un pavilion decorat, §I cate-va pravalii cars se inchi-riOza comersantilor amatorl.

Costul acestor lucrari provisoril se ridica anual la 6.000-7.000 lei.Ameliorarile ce credem ad ar fi de considerat la Targul Mo§ilor,

sunt urmatOrele :1). Efectuarea de exproprieri pentru regularea conturului acestel

piete.2) Amenajarea sistematica a planulul sail ca parcele, strade, accese.3). infiintarea de pravalii, hangare, magasii etc. de jur impreju-

rul targului, clasate pe categoril, specialitati etc.; instalarea aci a tar-gului de caT, constructii de midi hale de carne §i pesce.

4). Constructiunea unul pavilion permanent pentru receptiuni intimp de serbari, solemnitati etc., servind in \acela§i timp de exposi-tiune §i bursa de cereale.

.

Page 197: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

201

Oborul de vite pe care se sine targ bi-s6pCemanal, ocupa pe bu-levardul Ferdinand o suprafata de teren de 8.330 m. p. din earl :

165 ocupate de cladiri.8.165 pavate cu bolovant

ValOrea lucrarilor este : separatiuni . lei 14.639,53pavagie .. ... . 25.500,teren 83.300,

Acest targ este prea mic incomod pentru scopul ce ar trebuisa indeplinesca.

Ar fi preferabil sa se mute de ad, construindu-se pentru cat unobor la targul Mosilor, iar pentru cele.l'alte vite un obor la Abator.

Piateta Dudesci, destinata pentru pravalii de macelarie si pre-cupetie, ocupa o suprafata de 440 m. p. pavate cu bolovani ; 96 m. p.ocupate cu barace de scanduri.

So gasesce intr'o stare de deteriorare desavIrsita.Ar fi do dorit sa se fnlocuiasca printr'o mica bald sistematica cu

10-20 compartimente.

c). Cimitirele Comunale.

Sunt in num6r de s ose. Lucrarile ce coprind sunt indicate in ur-matorul tablou :

MIE LE CIMITIRULDI

SUPRAF A I A vGRILAGIUR1

m. 1.

WZz,,..u..

TOTALA A L g E =eL'-'

cLADIR1

erban-Vodit . .

Colentina . .. .

Sft. VinerI . . .

GhenceaIsvorul-No6 . .

Iancu-Noti . . .

m. p.112.558

86.563

80.9

124 47

41.501

19.988

m p41.808

24.390

9.930144.902 prof.k 4 490 nisip.14 558 alee proj.

i 1.715 petri§k 5.053 nisip proj.

(628 Intind.1352 cap.

537

249

549

zidscftndurl

261964

{

zid fk 4544

1

b40ulucku Opel' 400ulucl orb. "0.032lipsescezabrele 224fulucl I 620

2

9

.

0i

21

Page 198: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

LUCRARILE TECHNICE PE ANUL 1901.

In anul 1901, dupa organisarea budgetara, am avut pentru lucra-rile tecnice, un biuroii al Directiunei serviciile urmatore

2). Serviciul Planului, Alinierilor, Cladirilor §i Bunurilor Private.Serviciul Apelor, Iluminatului §i Studiilor.

4). Serviciul Podurilor §i Soselelor.

I. DIRECTIUNEA

In cursul anului 1901-1902 Directiunea Technica a figurat inbudget cu suma de lei 3.260.000.

In raport cu cele-lalte servicii ale Primariel §i in raport cu to-talul veniturilor comunale, cheltuelile privitOre la Directiunea Technicase presinta cu cifrele indicate in tabloul urmsetor :

Lucrari technice . . . lei 3.260.000.Datorie publicA . . lei 5.405.000.Alte servicii lei 4.137.000.

Total 12.802.000.

Relativ cu alte ora§e europene, cheltuelile ordinare privitOre ladirectiunea technica, precum §i acelea pivitOre la cele-lalte servicii aleora§olor, se presinta cum se indica in tabloul urmkor :

*i :

-.p.3).

.

Page 199: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

ORAEp) Popula(iune

e) Suprarati (nature mica)

S) Suprafa(i Muted mare)

BUCURESCI

282.000

3.300,[5.500]

5.500

TORINO

363.000

1.662

1.662

LYON

466.000

1.200

4.384

MILANO

484.000

2.800

7.396

LIPSC A

422.000

2.900

5.707

BRUXELL E S

210.000

1.007

1.007

VIENA

1.542.300

5.200

17.813

PARIS

2.537.000

4.850

--

e). LucrAri technice

d) Datoril publics .

e). Alte servicil . .

f). Totalul budgetului

Raportul 1

c

P

cs

tP

ta

3.260.000 lel

5.405.000

4.137.000

12.802.000 *

32600'25

4.551.000 lei

1.631.000

4.121.000

10.308.000 *

45510'44

6.225 000 lei

5,831 000

6.991.000

18.327.000

62260,34

8.100.000 lei

6.002.000

12.242.000

25.835.000 *

81080,30

9.000.000 lei

36.192.000

9000_0 26

23.453.000 lei

9.600.000

10.470.000

43.423.000 *

234530'54

32.000.000 lei

13.968.000 *

62.190.000

108.158.000 *

328800,29

99.100.000 lei

115 000.000 *

134.400.000

348 500 OW

83103 0 2812800

3260282-11'66

3260_

3300 0'98

1280245'39282-137

128023300 3,87

10300

4551-1226

18327 '

6225

25836 '

73

36192 '

9000_2132

43423=

23463-111,68

108000

32M-20 751542 '

320006,15

34b000 '

32" 39,02363 '

2 73

466=11'21

62255 18

'

848 '

81°°2,88

422 '

9000_3,10

21043453_

2537

9900020,41

4850=

348"16

2537 '

348000_ 71,75

1662 '

10308_2839

1200

18327_

2800

25835-5337

484 '

-2900_

36192-8576422 '

361922900=12'48

100,r23,29

4342306

5200

10800070.10363 '

103086,20

466=39'32

18327-15271200 '

258359 22

'172 10

43423-4312

1542

10800076..._._0

1662= 2800 ' 100r ' b2uu ' 4850 '

*

*

'* -

'*

4651_

Page 200: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

204

Pe basa acestui tabloil dresat, diagramele de mai la vale, dinearl se vede mai clay situatiunea comparative a oraelor, considerate,din punctul de vedere al cheltuelilor pentru lucrari technice, al cheltue-lilor budgetare totale etc.

Diagramul urmetor represinta cheltuelile lucrarilor technice ra-portate la venitul anual total :

Bucuresci

/Av , A A A A ATorino. Lyon Milano Lips= Bruxelles Vlena Paris

Scars 0.05=1.00

Dupe cum se vede Bucurescii ar 'Area ca se presinta din acestpunt de vedere in conditiuni acceptabile, fate de cele-l-alto orate eu-ropene .

Dace insa tinem soma ca Bucurescil este un ora§ nal, in forma-tiune, se intelege u§or cd cifra cheltuelilor sale technice ar trebui säse presinte mult mai avantagios, de cat aceea a oraylor considerate.

De alt fel se vede lamurit acesta, din diagramele urmatore cariTepresinta cheltuelile pentru lucrari technice raportate la populatiunea§i la suprafata oraylor ; ( s'a socotit in acOsta suprafata numai par-tea in adevarat populate a oraeolor, neglijanduse ptirtile marginay,parcurile, campurile etc. inglobate in zona lor)

VA

Bueuresel Torino Lyon Milano Lipsea Bruxelles Viena Paris

Scare 0.001=2.00

sail

fAr7 A A

3 r

7 Ar Ar

Page 201: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

205

/Bueuresd Torino Lyon Milano Lipsea Bruxelles Viena Paris

Scars. 0.0016=1.00

Se vede din primul din aceste diagrame ca, in raport cu populatiu-nea exceptandu-se ora sul Lyon, Bucurescil se presinta cu cifra cheltueli-lor technice cea mai defavorabild. Dar chiar si In raport cu acest o-ras, avantagiul este numal aparent, si se pOte atribui intocmirilor ne-rationale din Capita la mistra, dupe cum de alt-fel se probeza acestaprin indicatiunile celui de al doilea diagram, in care Bucurescil sepresinta in mod cu totul defavorabil.

intru cat privesce raporturile totalului veniturilor comUnale, catrepopulatiune suprafata, diagramele urmatore arata ca, data in ra-port cu populatiunea conditiunile capitalei nOstre ar fi mai mult sailmai putin acceptabile, apoi in raport cu suprafata, ele aunt aprOpederisorii.

Bucuread Torino Lyon Milano Lipsea Bruxelles %Ilona Paris

Scara 0.001-4.00

Bu ccccc el Torino Lyon/A-

Milano Lipsea Bruxelles Viena Paris

Scars 0.001 2.00

§i

- AP Av Ar A

r

A

Page 202: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

206

II. SERYICIUL PLANULUI, BUNURILOR PRIVATE, ALINIERILORI CLADIRILOR.

A). Sect's, Planului.

La finele anuluT 1900, call() de comunicatie emit impartite pe ca-tegoriT, dupa cum urmeza:

N-rul Lungimea m. I. uprafata rn. p.Sosele 60 . ..... 68.045 . . . 1.615.508Bulevarae 15 . . . 15.756 . . . 357.860Strade principale . 29 . ..... 48.307 . . . . 655.444Strade secultdare . 616 . ..... 175.404 .... 1.905.368Strade nepavate 306 . ..... 125.962 .... 1.553.220Piete 43 (pietele sunt coprinso in str. de mac sus)

Total: 1.026 433.474 6.087,400

In cursul acestui an desfundandu-se treT strade existente, avem lafinele seu sumele urdiebfire:

No. 1.026 ; Lungimea 433 600 m. suprafata 6.088.860 m. p.

Lucrarile privitore la aceste strade, executate de sectia Planuluipang la Inceputul anuluT 1901, erati urmetorele :Strade cu planuri ridicate separat pentru fie-care 705

aliniate 727de aliniere aprobate de Consiliii 646

decretate executate in parte pe teren 614pichetate 599numerotate 445nomenclaturate 747nivelate 224

Tn cursul anului 1901,1ucrarile executate de sectia Planului Bu-nurilor private au fost:a) Strade aliniate in Murat 30

cu alinierile aprobate de Consiliii 9

Strade cu alinierile decretate 4pichetate pe teren 27numerotate 9

nomenclaturate 3b) ,xproprierl inscrise in registrul Bunurilor.Pentru alinieri deschiderT de strade:113 proprietAti cu o suprafata totala de 19.270 m. p., 16, terene

1.255 m. p. 03 suprafata clAdire, platite in total cu 333.780 lei 87 bani.Costul de m. p. teren si cladire revine la un pret medal de 17

lei si 30 bani.

,

.

§i

a

§i

§i

*

Qi

§i

. . .

.

.

.

.

a

.

Page 203: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

207

Din terenul luat s'a ocupat de strade suprafata de 11.345 m. p.§i restul de 7.925 m. p. 16, a remas ca bunuri private ale Comunei.

c) Vinclari de terenuri d'ale ComuneT s'aa facut 13, cu o supra-fata de 1.975 m. p. 61, producend 32.521 lei 62 banl, ceea-ce revine lao mijlocie de 16 lei §i 50 banI metrul patrat.

d) Ca lucrari marunte s'ati facut:Ridicari de proprietati pentru exproprierl 32Pichetari §i restabiliri de picheti. 41Numerotari de proprietati 270Hartil intrate in servicia . 1 818

In fine s'aa executat in intreprindere §i predat PrimarieT in acestan, 612 planurT de proprietati noul ridicate §i puse in planul generalal Ora§ului, de catre d-1 Marin Dobrescu.

Tot in acest an s'aa predat de statul Major al Armatel 500 pla-nuri ale imprejmuirilor Bucurescilor pe scara 1/20000.

Personalul intrebuintat de sectia Planulul, Bunurilor Private afost plAtit in anul 1901 cu 2.730 lei lunar, iar materialele intrebuintatea fost pand la 1 Ianuarie 1902, urmatorele :

Art. 121 platit 2.586,50 lei din 3.000 alocati) 122 ) 880,00 ) ) 8.000

123 2. 2.744,00 2. 6.000180 ) 1.571,14 b ) 2.250 z.

Ca lucrari noul cari trebuesc avute in vedere la sectia Planulul§i Bunurilor private, aunt:

a) Complectarea planului general, cu constructiile noui.b) Revisuirea tuturor exproprierilor facute de Comuna.c) Sistematisarea planului Orasului.d) Intocmirea unul noa regulament de constructil §i, alinieri.a) Pentru complectarea planului general' a fost angajat de Pri-

mArie, cu contract, domnul Architect M. Dobrescu, care a predat incursul acestul an Primariei planurile a 612 proprietati noui,

AcOsta lucrare trebuesce continuata pans la a§edarea pe plan atuturor constructiunilor executate in oral, pans la data de 1 Ianuarie1901; data de la care s'a luat mesuri a se efectua lucrarea de chiarpersonalul sectiei Planulul.

Credem ca pentru terminarea lucrarel inceputa, va trebui doi,trei anT.

b) Revisuirea tuturor exproprierilor Mute de Comuna, este ne-cesara spre a se vedea dace nu s'ail facut calcari de particulari. Acestalucrare necesitezd insa ca personal, un inginer, un desenator §i trellantari cari sa nu se mai ocupe §i cu alt-ceva. Reclamand un salariaanual de circa 10.000 lei.

c) Sistematisarea orasului este o lucrare de o important/ fun-

,.

Page 204: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

208

damentala, ceruta insistenta de mai mutt time de serviciul Pla-n ul

Desvoltarea unui oral fara nici o prey edere de ansamblu, /11.1este numat in general defectuosa, dar desavantagiosa, prin faptulca conduce la lucrari call mai tarcjiil trebuesc distruse, sail cart im-pedica ameliorare viitOre, fara cheltuell marl zadarnice.

Acosta lucrare, care din causa lipsei unui plan exact al orasului,nu se putea intreprinde in trecut, a devenit posibila acum, in urmadepunerel in cursul anulul acestuia, a planulul ridicat de Statul majoral A rmatei.

Pentru executarea unel atare lucrari, trebuesc preparate mij16cefinanciare importante, ceea ce reclama 'Ate timp $i staruinta ; pentrustudiul insa proiectarea lucrgrei nu sunt dificultati serlOse cre-dem ca s'ar putea lua mesurI fara intarcliere.

Doug idel se propun pentru procedarea de urmat in resolvareachestiunel :

1). Prin concurs international.2). Prin serviciul Planului o comisiune de specialisti din taraSuntem de parere ca pentru o cestiune de ithportanta acesteia,

uncle sunt in joc lucrari de peste 100 de miligne valgre, este bine sdse admits o participare cat se pote mai larga de gmeni competenti,la resolvarea ei.

De aceea credem ca este nemerit a se intrebuinta amandoug pro-cedarile mentionate mai sus.

Programul de sistematisare este deja intocmit de serviciul Planului.Pentru a se da curs lucrulul este necesar;A se pronunta Administratiunea Comunala asupra acestul program.A se publica concursul $i a se nurni comisiunea de specialisti.A se aloca sumele necesarii care, ar fi de aproximativ 50.000-

100.000, pentru concursul international si 4.800 pentru personalul su-plimentar at serviciulul Planului, care s'ar compune dintr'un desenator

un scriitor.d). Modificarea regulamentulul de constructit i alinieri. Regulamen-

tul de constructii alinieri decretat in 1890 are nevoe de a fi revizuitmodificat in diferite puncte, printre care semnalam urmatorele :

Complectarea regulamintulul cu dispositiunile legilor $i regulamentelor stabilite dupa 1890 ; precum legea Comunala din 1894 ; precumlegea maximulul din 1895 ; legea pentru bulevarduri i splaiurl 1896,

legea de exproprieri pentru utilitate publica din 1890.Modificarea dispositiunel prin care se permite reparatiuni radi-

cals cladirilor supuse retragerel.Adoptarea unor dispositiunI mai eficace, spre a impedica des-

chiderea de strade noul in ocolul IV.Serviciul Planului a intocmit deja un proiect de regulam eat care

urmeza a fi supus spre aprobare, onor. A dministratiunei Comunale.

ori-ce

cu

0i

si si

1i

si

sisi

si

Page 205: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

209

B). Secia alinierilor.

Lucrarile efectuate de sectia Alinierilor In 1901, se pot clasa Inresumat precum urmeza :

AutorisAri de constructii :

a). ClAdiri 455b). Magasil §i grajduri 56o). Imprejmuiri 224d). Deposite 42Autorisari de reparatil 529Procese de contraventil 591.

Procese de dArimari 160

Exproprieri pentru puneri de alinieri, m. p. 759 pentru earl s'ailcheltuit lei 17.613.

CedAri de terenuri m. p. 1240,89, lei 14.383,57.Personalul intrebuintat la sectia Alinierilor, a avut In 1901 un

salar anual de lei 18.800, iar materialul intrebuintat a fost de lei 2300.La sectia Planulul aunt in vigOre astadi urmat6rele legi, regu-

lamente, prescriptiuni §i ordonante :

a). Legea din 1865 pentru desfiintarea morilor de pe DambovitAb). ) ) 1893 » Infiintarea easel lucrArilor.c). , » 1895 . marginirea oraplui.d). Regulam. 1890 2. alinieri §1 constructiuni.e). Prescr. 2. 1894 , ridicarea planulul oraplui.

Dintre acestea, regulamentul de constructii §i alinieri, are nevoede a fi complect modifi cat §i pus in cvrent cuprescriptiunile mai mo-dune usitate In orwle europene. Cestiunea se afla actualmente Instudiul sectiel.Planului.

La sectia alinierilor sunt in vig6re astadi regulamentele §i or-donantele urm6t6re:

a). Regulamentul special pentru Bulevarde.brutaril.ape gaz6se.mustArii.

e). Ordonanta pentru deschiderea de strade.deposite de lemne.deposite de fan.macelarii.scranciobe.co§uri de fabrici.qoprone In ocolul IV.

b). ' » »

c). 2. ) ,d). » » »

f).g).

,'

, »

h). . , ,V.

j).k).

2

,,»

,.»

14

Page 206: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

210

C) Sectia cladirilerProprietatile comunale existente la inceputul anulul 1901, se

pot clasa in trel categorii :a). Cladifl propiti dise, usine, hale, instalatiuni diverse.b). Gradin1 qi squarurtc). Cimitire.

a) Clcidirt propriii rise.Principalele cladirI §i instalatiuni comunale, apartinend primei

categorii, se pot enumera precum urmeza :Oficiul stares civile.

1). Ospelul Comunal cu anexele sale: Laboratorul chimic.Laboratorul de vaccinare.Localul Serviciului de Pod. Sos.Intrepositele Giagoga.

2). InstalatiunI de natura comerciala: Manutanta Colentina.Abatorul.Halele.Ospataria.

3). Intocmiri privit. la asistenta publ. Basle populareAsilul de nopte.Ospiciul Zerlendi.

4) Localuri pentru §co11:59 localuri proprii pentru poll primare.22 localuri inchiriate pentru scori prim are.

5) Localuri pentru judecatorii: 5 Localuri propii.6) Localuri pentru politie: 1 cazarma a guarcjilor comunali.

b) Gra dini pi squaruri munieipale.1) Gradinele : Ci§megiil, Iconei, Episcopiei, Sf. Gheorghe. Uni-

versitatea, Filaret.2) Squaruri: SArindarul, Bul. Pache, Grivita, colt cu str. Sculpturei.3) Piete : Bibescu-Voda, Sf. Anton, CAmpul Mo§ilor, Oborul de

vite, Piata Dudesci.c). Cimitire.

erb an-Vod A, Ghene a, Sf. Vinerl, Isvorul nou, Iancu-noii, Colentina.

In ce privesce instalatiunile acestor proprietatI comunale sa sevadd darea de same pe anul 1900.

In 1901, s'ail facut, pentru intretinere, urmatorele reparatiuni:La Hala Ghica au costat 3 940 lei

Ospataria populare au costat 1 319Bail() populare au costat. 1 673Asilul de nopte all costat 1 958Ospiciul Zerlendi au costat 1 995

r

II

.

Page 207: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

211

Pentru intretinerea localurilor de §coli s'a cheltuit in 1901:

ca reparatiuni la cladirl , 1.630,Atat la localurile proprii cat cii la cele inchiriate s'a

mai cheltuit:Pentru mobilier * 11.544,Pentru rogojini , 2.460,Pentru filtre, intretineri §i abonamente 2.154,In fine adaogam costul reparatiunilor §c6lei corner-

ciale 1.442, -Pentru reparatiunile celor 5 localuri comunale de

judecatorii s'a cheltuit in 1901 * 3.030,Pentru complectarea §i repararea de mobilier s'a

cheltuit , 927,Reparatiunile executate la casarma guarcjilor comunali in anul

1901 air costat lei 300.Pentru intretinerea gradinei Cimigiit s'aii cheltuit ca material:

La bufet 1.447 lei.Canton 263Pavilion de lucratori 145 ,Sera 601Priv ati 132

Total . . 2.588 lei.*i ca personal 10.000 ,

Pepiniera ocupa actualmente o suprafata totala de 49.652 m. p.din care :

*cola de arborl . . . . 12.520Rasadnite i flori . . . 13.369Teren liber 15.176

Actualmente pepiniera nu produce nimic.Tocmai peste 3 ani, in 1905, pepiniera va produce pentru trebu-

intele gradinelor, cimitirelor, stradelor .etc.Pentru intretinerea anuala s'a utilisat ca :

a) Personal: 0 parte din acela al gradinelor . . . . lei 2.500b) Material: Seminte, pueti §i resadniti in valOre de .. 1.000

Pueti 4.400Rasadniti 600

Total , 8.500lipsesce personalul de intretinere.

.

Page 208: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

212

III. SERTICIUL APELOR, ILUMINATULUI SI STUDIILOR.

A) Luerarile de alimentare en apa.

Apa de alimentare a Capita lei s'a obtinut in 1901 prin complexulinstalatiunilor de captare, decantare §i filtrare de la Bacu-Arcuda deunde prin apeductul Bacu-Arcuda, a lost adusa la reservorul de laCotroceni §i apoi distribuita in ora§, prin ret6ua conductelor de dis-tributiune.

Cantitatea totals de apa distribuita in 1901 a fost de 20.252.753m. c., adica In mijlociii 55.487 m. c. pe di.

a). lnstalafiuni, de captare, decantare fi filtrare

Captarea apelor la Arcuda se face din canalul Dambovitei Bre-zoaia-Bacu prin 4 porti cu stavilare, prin care se reguleza intrareaapel in basinele de decantare.

Terenurile expropriate apartinend instalatiunilor dela Bacu-Arcuda, in suprafata 110 hectare ; se exploatezain regie §1 a dat in anul 1901 un venit din vindarea fa-nului, trestiei etc. de lei 550.

Pentru serviciul instalatiunilor de captare filtrare qiaducerea apel a functionat un personal de : 2 suprave-ghetori, 4 guardi calari, 14 salahorl §i un num6r de lucra-tori suplimentari, reclamand o cheltueala anuala de . . , 17 995,

Intretinerea instalatiunilor a costat in cursul anului1901 ca reparatiuni etc. . . . ..

ca material de exploatare nisip etc»

v

1.318,15.832,

Din cele ce preced, se vede ca costul total anual allucrarilor de captare, decantare §i filtrare, inclusiv exploa-tarea acestor lucrari, se ridica la suma de 2. 162.111,90

b). Apeductul fi reservorul.

Apeductul Bacu-Cotroceni prin care se aduc a.pelepana la Cotroceni qi reservorul de la Cotroceni, in care seinmagasineza o cantitate de 10.000 m. c., au costat pangla 1 Ianuarie 1902 suma de (vedi darile de soma anteri-riore) v1.739.071,

Pentru serviciul acestor instalatiuni a functionat capersonal:

2 fantanari platiti cu suma de , 2.360,- --2 guardI calarl . ' 2.880,

Page 209: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

213

Pentru intretinerea for s'a cheltuit ca reparatiunl §ica material de exploatare lei 120.

Ala in cat sarcina anuala totals ocasionata de acestelucrarT revine la * 103.824,

c) Usina hydraulicci.

In ce privesce instalatiunile UsineT de la Grozavesci, §i numorul§i puterea pompelor, a se vedea descriptia pe ann. anteriorl.

Suprafata terenului ocupat de Usina anexe este de 15,532 m.p.,din care 2.453 este ocupat de cladirT.

Costul instalatiunilor usineT a fost la 1 Ianuarie 1901, de ley1.159.706 inclusiv cladirile. Ceea ce represinta o anuitate de amorti-sare cu 50/0 in timp de 50 de and de 0.054 X 1.159.726 = ley 62.624,

Pentru serviciul Usinei s'a intrebuintat ca personalacela indicat in budgetul ordinar 1901-1902, reclamandun salariil anual de x 21.240,

Pentru intretinerea Usinel s'a Intrebuintat ca mate-rial de exploatare :

187.20 tone consumate pentru incalditul localulul*i tone titeiil 1.391,750 a 48 lei tona 5L794,65Unsorl minerale, grasiml, droguerif etc. 10.323,03

ma§inT pompe 1.243,00§i Cu reparatiuni la cladiri 150,80Din cele ce preced results ca costul anual de intretinere §i ex-

ploatare a usinet hydraulics twine la lei 175.101,00Resultate. Volumul de apa pompat cu ma$inele a fost

in 1901 de 5.483.364 m. c. la o inaltime mijlocie de 35 m.in timp de 4.842 ore, pentru care s'a Intrebuintat 1.204tone 55 titeiu valorand 51.795,6E

Travaliul respectiv in cal.-ore a fost decT de :5.483.364.000 X 35-792.325.

75X00X60S'a cheltuit prin urmare de cal-ord respectiv: 1,52 kgr.

consumatia pentru incalcjitul cu vapor al localului UzineT, care seurea la 65 kgr. de Weill pe ord.

In cursul anulul s'a executat ca lucrArT noul la usina hydraulied,transformarea focarelor de la cazanele cu aburl, spre a functionatiteiii in loc de carbunT.

Avantagele cart' ail motivat acesta transformare sunt:1). Superioritatea titeiulul ca putere calorifica cu 15% asupra carb2) Superioritatea titeiulul ca eftinatate . . . cu 100h, asupra carte

§i

U-sinel s

§i

inclu-sly

>

cc

Page 210: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

214

d). Ape le subterane de la Bragadiru.

Lucrarile pentru aducerea apelor subterane de la Bragadiru datein intreprindere in basa contractuluT No 10.836/1899, find complectterminate, punerea in exploatare a acelor ape s'a facut pe cjiva de 1Septembre 1901.

Costul total al acelor lucrAri a fost de lei 2.900.0'00 ceea ceamortisarea cu 50/0 pe timp de 40 de ant, de o anuitate de 0,058Xlei2.900.000. lei 169.070,00

Suprafata terenurilor expropriate si aplicate la face-rea instalatiunilor a fost de 45 hectare cart all costat intotal lei 147.000.

Pentru serviciulul exploatarei acestor ape s'a intre-buintat ca personal :

1 Mecanic la usina din oral.1 Mecanic la colectorul I $i II.

2) Cantonieri la colectorul I si II si a costat intro1 Septembre si 31 Decembre 1901 lei 3.060,

Pentru Intretinerea usinel s'a intrebuintat ca material:CarbunT de Vesffalia tone 600Xlei 53.50.1e1 32.100.00CarbunT Cardiff tone . . 115X ' 57.00= , 6.355,00Unsori minerale, grasimi etc. 11.300-7 X4= 2- 6.456,00

Total . . lei 46.224,Costul deci de intretinere si al exploatarei apelor

sub-terane, pentru timpul sus citat revive la :1.690.70 X 4 + 46.224,80 + 3.060 = , 105.640,-

12Resultate. Volumul de apa pompat de la 1 Septembre

1901 la 1 Ianuarie 1902 a fost de 3.808,792 m. c. ridicatila o inaltime mijlocie de 15 m. 1. inclusiv frecarile.

Travaliul respectiv in cat -ore a fost deci 3.808.792.000 X 15 = 211.599,75 X 60 X 60

S'a cheltuit prin urmare pe cal-ora 3.380 kgr. carbunT.In intervalul de la 1 Septembrie 1901-1 Ianuarie 1902,

s'a executat lucrari nouT la aceste instalatiunT, pentru sumade lei 50.000 care sunt coprinse in cifra totala de lei 2.900.000.

e). Refeua de distribu(iune.

Retaua de distributine coprinde la inceputul anulul 1991 o lun-gime totala de strade m. 1. 173.886,44.

In cursul anulul s'ail executat conducte pe o lungime de m. 1.

Page 211: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

215

2.419,40 a§a in cat la sfir§itul anului lungimea totals a retelei de dis-tributiune erea de m. 1. 176.605.93.

Din acesta retea s'a alimentat ora§ul prin ;Robinete de concesiuneGull de apa°Wine de apaFantani publiceBasins ti§nitore ,

. .

5 308998:

35.Lungimea bran§amentelor particulars la 1. Ianuarie 1901 a fost

de 38.261,40 m. 1.Bran§amente particulars executate in cursul anului 1157,70 m. 1.Costul instalatiunilor de distributiune a fost la inceputul anului

1901 de lei 3.554.095,67, iar costal lucrtirilor noui a fost de lei 32.153,48.Amortisarea cu 5 0/0 pe timp de 40, ani revine pentru totalul a-

cestor sums la 0,0583 X 3.586.249 = lei 209.078,Pentru intretinerea acestei retele ca reparatiuni s'a

cheltuit anual (Contractul Bolintineanu) 20.344,Numerul abonatilor la spa ail fost la inceputul anului

1901 de:5.012 cu taxare pe camera.

108 cu comptori.In cursul anului s'a mai executat bran§amente pentru:

184 abonati cu taxare pe camera §i10 abonati cu comptori.

Pentru serviciul retelei de distributiune s'a intrebu-intat ca personal de intretinere:

4 fantanari platiti anual cu un salariii de lei 7.200,-4 ajutore lei 3.240,

Total lei 239.762,

f). Cheltuell generale.

Pe langa cheltuelile mentionate pans aci mai sunt de adaogaturmatorele:

2/3 X 1/3 din salariul personalulul Directiunei technics =2/11 X X 24.560 (0 treime revine iluminatului public) 5.457,30 =2/: X 1,/. din materialul prevoclut la art. 133 al budgetulul1/8 X Vs 8.000 1.777,752/8 din salariul personalulul de la statul 8 litera D. adica2/' 21.840= 14.560,00

g). Resultate generale.

Cantitatea totals de apa distribuita in ora§ in cursul anului 1901a fost de 20.252.753 m. c.

,

2-1-.

, 23:

1/3

=.

Page 212: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

216

Cheltuelile totale fiind de let 811.243. se vede ca costul de metru

cub de ape distribuita anual revine Comunel la811.243

20.252.7530'04 lei.

Repartisate aceste cheltuelI la quantitatea de ape consumata anuade public, care este de aproximativ 4.000.000 m. c., costul metrului cubrevine la aproximativ 0,20 lei.

Acest cost este relativ mare. Costul total este de asemenea marepentru un ora§ cu o populatiune de 250.000 locuitorl. De alts partepresiunea este insuficientd, din causa sistemului de distributiune curobinet liber. Se p6te dice ca In general distributiunea de ape din Ca-pitala este nesatisfacotore.

Remediul pentru tote aceste inconveniente reside principalmentein adoptarea sistemului de distributiune prin comptori; lucrare pentrucare se intecmesce actualmente un proiect la Directiunea technics.

Diferite alto ameliorari sunt de asemenea necesare, precum:Sporirea capacitatii retelit de distributiune.Instalarea de apar ate pentru controlul perderilor din conducte etc

B). Canalul Dimbovitel Intro Brezbia si Baldnea

a). Partea de la Bresaa la Ciurel

In ce privesce instalatiunile a se vedea lucrarea anului interiorServiciul de manevrare al stavilarelor se face subt

conducerea unlit supraveghetor, de cat° 2 cantonierireclamand un salariti anual total de p 1.440,

Pentru intretinerea acestor lucrari, ca reparatiuninu s'a cheltuit nimic In 1901.

Sarcina totals resultand din executarea §i intretinerea canalululBrez6ea-Grozavesci este de lei 11.810.00.

b). Partea dintre Ciurel fi Bdlcenca.

Penh u intretinerea acestel parti nu s'a cheltuit nimc in 1901.Pe lungimea de la Grozavesci la Ciurel, lucrarea de adancirea.

Dimbovitei s'a terminat §i receptionat provisoriii in lung Noembrie 1901Costul a fost lei 1.560.000.Acesta lucrare coprinde afara de adancirea Dimbovitel, darama-

rea vechel caderi de ape §i a podulul C. F. R. constructiunea unel ca-dert not la Ciurel, a unui canal de aducerea apei la turbine, §i con-struirea unlit pod metalic noil pe sosoua Grozavesci.

Cheltuelile de intretinere pand la receptia definitive, care dupdcontract trebue sä se face dot ant dui)/ receptia provisorie, cad insarcina antreprisel.

Page 213: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

217

c). Partea de la Abator la Bdlcenca.

Corectiunea acestei pall a canalulul Dimbovitei a fost esecutatain acela§i timp cu aceea din oral (1886), in scopul asigurarii unelscurgeri mal repecji §i fare deposite a apelor murdare varsate in riiide canalele ora§ului.

Lucrarea coprinde executarea ca terasamente a unei albil drepte(tree aliniamente) pe o lungime de vre-o 17 Kilometri in ovalul ora§ului.

C). Lucriirile iluminatului.

Iluminatul oraplui s'a Mut in cea mai mare parte prin gaz aerianDoug din bulevardele principale sunt iluminate cu electricitate,

iar partile margina§e sunt iluminate prin lampi cu petrol.

1). lluminatul cu gaz aerian.

Iluminatul cu gaz aerian se face de catre Compania de gaz, pebasa concesiunel incheiata in anul 1868 (a se vedea caetul de sarcini).

Instalatiunile iluminatului cu gaz aerian sunt descrise in detaliuIn descriptiunea generals a lucrarilor Capita lei.

Ele coprind in resumat:1). Usina din bulevardul Neatarnarei:2). Canalisarea de tuburi $i.3). Lanternele de pe stradele oraplui,

representand in total o valorea de aproximativ . . . . lei 5.000.000.

a). lluminatul public.

Numeral becurilor a fost in total la inceputul anului 1901 de3.967, din care 3.113 in lanterne patrate ordinarez

817 in lanterne rotunde:10 in globurl:27 in becurl simple.

In cursul anului s'ail Infiintat 3 felinare noi.Canalisarea de gaz coprindea la inceputul anului o lungime de

115.816 m.In cursul anului s'a sporit acesta lungine cu 274 m. 1.Cuantitatea de gaz consumata in 1901, pentru iluminatul strade-

lor, a fost de m. c. 1. 633.513, pentru care s'a plata de Primerie a0 lei 2.187 de m. c. lei 357.249,30.

Cuantitatea de carbuni introdusa cu scutire de accis, a fost de22.320 tone.

Amendile aplicate in cursul anului, pentru midi defecte a fost de331,14 lei.

Pentru amencjile privitore la lipsa de putere luminetere, obser-

Page 214: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

218

yam cA, de §i prin sentinta Curtil de apel N-rul 32 din 23 Martie 1898, setrimesese chestiunea la arbitri, PrimAria pe basa avisului serviciuluIContencios a continuat sä aplice amendile prev6dute do aliniatul IIde sub art. 36 al caetului de sarcini, kilt pe acest motiv a retinut Com-paniei de gaz, cu Incepere de la 1 Ianuarie 1900 §i pand in present,plata Intregei consumatiuni a gazului.

In cursul anului 1900 s'ail urmat tratari intro administratiunea Co-munala qi Compania de gaz pentru acordarea din nal in concesiunepe timp de 40 ani a iluminatului cu gaz §i cu electricitate a Capita-lei. Un proect de caet de sarcini a fost intocmit de Directiunea tech-nica in acest stop, care a fost votat de Consiliul Comunal in cursulanului 1901.

Curand dupd acesta schimbandu-se guvernul, noua administra-tiune Comunalti, ale cares vederi sunt cu totul altele in acosta ches-tiune, nu a dat nici o urmare votulul mentionat.

b) Iluminatul cu gaz at stabilimentelor comunale.

Nurarul becurilor a§edate in stabilimentele comunale a inceputulanului a fost de . . . . . 810, din cars 421 parmanente 389 variabile.In cursul anului Infiintat ) 131§i s'ail transformat . . . . 238 ) * 238 , in 238 2.

Cantitatea de gaz consumata a fost de:159296 X0.2187=34.838,04

Total lei . . . 34.838,04

c). liuminatulurivat,

Pentru iluminatul privat cu gaz, cantitatea consumata a fost de:m. c. 41.432.275 A 0.2843=161 1.178.919,60.

2). Iluminatul electric.

Iluminatul electric al stradelor se face in regie de catre Primarie.Acela pentru particulari se face de catre diferite SocietatI particulare.

a). Iluminatut public electric.

Iluminatul public electric coprindea la inceputul anului 1901 calampsi urmatorele:Pe Bulev. Elisab., Acad. §i Carol cu 65 lamps volt. de cate 10 Amp.

) Coltea. 28 ) , , , ,Soseaua Kiseleff 32 , ,Gradina Cismigiu 20 , * * *

Numerul total al lampilor a fost de 1.45

,, , D D

.

Page 215: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

219

Costul de instalatie al acestor lampi inclusiv candelabrele, soco-tit a 750 lei de lampa, este aproximativ : 750X145=108.750.

Ceea ce eorespunde unel amortisari anuale pe 20 de ani de 8.696,Pentru intretinerea lampilor ca reparatiuni, s'a cheltuit

de la art. 155 leT 2.500,Pentru functionarea for s'a intrebuintat carbuni pentru

crei6ne :2/3 365X145X0 lel 18= (aproximativ) 6.500,Pentru serviciul dilnic al lampilor a functionat -un per-

sonal de 4 lOmpi§ti plati(i anual In total cu 110X4X12=lei 5.280,num6rul Kilovatilorore consumatl in 1901 a fost de 159.495§i anume :

cu turbina . . . . . 36.801 Kw-ore.cu aburi 122 694 3.

b). Canalisarea electric&

In ce privesce reteaua canalisarii electrice, a se vedea anul an-terior.

Pentru intretinerea acestel can alisari s'a cheltuit careparatiuni In cursul anulul 1901 lei 250,

Asupra isolamentulul §i rendmentulul canalisaril nu s'a facut nicl overificare sail masurare, din lipsa de personal. Ar fi de dorit ca a-cesta lacuna sä fie Irnplinita.

Iluminatul stabilimentelor comunale coprinde :La usina hydraulica 6 lampi voltaice 10 Amp. §i 40 incadesc. de 16-1La Abator 4 3. 3. 140 3. de 10-1.

c). Instalaliunile generatore coprind:

2 dinamos system Pieper a 80 Amperl §i 600 volti.2 dinamos Gramme-Schukert 60 Amperl ci 570 volti.Actionarea acestor aparate se face pentru eel d'Intaiii printr'o

ma§ina cu aburl typ bayoneta (Swiderschi) de 120 cal putere ; iar pentrueel de al doilea, in general printr'o turbina de 190 cal putere.

Productiunea dynamourilor a fost in 1901, de 194,520 Kw-ore§i anume :

44.838 Kw-ore produ0 cu turbina in timp de 846 ore.149.691 Kw-ore produs cu ma§ina cu aburl de 2.814 ore.Cheltuelile de intretinere §i exploatare ale usinel electrice aft fost:a). Ca material :Combustibil titeiii 422.100 din care 144 910 a leT 48,00 tona

277.190 kgr. a leT 43.00 18.874,85Unsorl minerale, grasimi drogueril etc 4 000,00

22.874,85

.

Page 216: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

220

Ca reparatiuni la dynamourl lei 150,la masina cu aburl 600,

Ca personal 2 mecanicT dol salahorT Lei 7.200,La acestea maT sunt de ad aogat ca cheltuell generale:

A nuitatea de amortisare pe timp de 40 de ani cua costului de infiintare de aproximativ 120.000 . . . n 7.000,

S alariile personalulul superior » 4.000,Din cele ce preced resulta ca costul de Kilowat.

ora produs de usina electrica in 1901 a revenit la 0,42 lei.

3). Iluminatul en petrol.

lluminatul cu petrol s'a continuat pe basa contractului incheiatin anul 1900 cu d-1 Barbulescu.

Instalatiunile coprindeati la inceputul anului, 3.028 lampf.In cursul anului infiintat 38 lampT noul s'ail desfiintat 6,

asa in cat num6rul total al lampilor cu petrol la sfirsitul anului 1901a fost de 3.060.

Amendile iluminatulul cu petrol a fost de . . . lei 137.299,47

4). lluminatul cu ulel mineral dens.

Iluminatul cu uleiurile dense s'a continuat pe basa contractelorcu domnul Croizat, incheiate in aniT 1894 si 1897.

Instalatiunile coprindeau la inceputul anului 966 lampT.

D) Sectiunea Studillor.

a) Lucrdrile adancira, Deimbovifei.

In darea de sOma a anului 1900 am facut mentiune de acestalucrare care s'a sfirsit in cursul campaniei anului curent. Receptiuneaprovisorie a lucrarilor s'a facut in luna Noembrie trecut.

Lucrarea In total cum a fost executata s'a urcat la suma de lei1.560.000, si se compune din sOse part): deosebite :

1). Demolutiunea vechieT caderX de apa $i a podulul C. F. R. dela Grozavesci.

2). Canalul noil de aducerea apelor la turbine.3). Adincirea DImbovitei intro Ciurel Grozavesci.4). Podul paste Dimbovita in punctul undo o traversOza soseaua

Grozavesci.5). Caderea de apa cea noun de la Ciurel.6). Canalul de descarcare a turbinelor, regularea insemintarea

taluzurilor, intro Grozavesci soseaua CotrocenT.Cum am spus in darea do s6ma a anului trecut, s'au executat

unele lucrarT neprev6clute in proiect i anume :

§i

5°Ja

s'aii §i

§i

§i§i

. . . . . .

Page 217: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

221

Pilotajul la canalul de aducere al turbinelor.Canalul de descarcare al canalulul de aducerea apelor la Using.Costul acestor lucrgri suplimentare este de lei 200.000 §i e co-

prins in suma argtatl mai sus de lei 1.560.000.b). Lucrdrile de canale not efectuate in cursul anului 1901 sunt:1). Cana le noul pe stradele:

tub. 0,25tub. 0,30 tub. 0,40 tub. 0,60

Str. Oltarului . . . m. 1. 105 93Cal. GriviteiTrifan m.l. 27 139 531Str. Telegrafului, Tgrani

i Feciorel ..... . 92,50 248,50Asanarea cartierulul la ci-

mitirul Reinvierei 144.50

in total m 1. 132 4- 324.504 248.50 -1- 675,50 4.380.5In valdre totalg de 31.612.00 lei

reparatiunea complecta a deversorului Sft. Ilie . . . 2.747.00) canalulul la Hala Ghica 544.50

racordul la str. Birjarilor 170.00in total lei 35.074.50 ,

2) Pentru proectul general de canalisare s'aii terminat tote cal-culele, profilele §i detaliurile atat ale colectdrelor cat §i ale deverso-rilor, continuandu-se cu copiere pe curat a desenurilor intocmite inoriginal.

3). Pe langa aceste lucrAri s'a intocmit proectul ci s'a executa-lucrarea de descArcarea bgltilor in jurul basinelor de decantare dela Arcuda-Joita, in valdre de lei 7.000.

S'a intocmit proectul pentru spglarea canalelor cu apele de laReservorul CotrocenT.

La sectiunea apelor de munte s'a ridicat poligonul gi s'a nivelatterenul de la- Scrop6sa intocmindu-se §i planurile respective.

IV. SERTICIUL DE PODURI I SOSELE

1). Cai de comnnicatie.

a) Pavage pi impetruiri.

Din punctul de vedere al pardosirei cailor de comunicatiune, ten-dinta principals urmata pang astAcil a fost §i este de a se generalisape cat se pOte mai mult pavarea cu pietra cubica de Turc6ia, platacare este cu totul superiorg, avend o durabilitate fOrte mare ci avan-tagii chiar asupra pietrei de Quenast cAci nu se lustruesce c1 prin ur-mare nu ocasionoza alunecarea cailor. In fie-care an de pe la 1890 in-c6ce s'ai1 executat 15.000-20.000 m. p. pavagiii cu acosta pigtrg, ceea-ce

.

Page 218: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

222

revine aproximativ 1/100 din suprafata totals actuala a stradelor pa-vate ale oraplui.

Pavagele de bolovani convin numai din causa costului for mickii acesta numai pentru stradele cu o circulatiune restransa, cad' pen-tru stradele cu o circulatiune intensa, reparatiunile §i reconstructiilese impun a§a de des in cat in definitiv costul acestor pavage, dataar fi bine intretinute, ar reveni mai mare de cat acela al pavagelorcu pietra cubica.

In acesta ordine de idol este de observat ca pe cand repara-tiunile §i reconstructiile pavagelor cu pietra cubits necesiteza numainisip §i o cantitate neinsemnata de pi6tra, pavagele de bolovani ne-cesitaza chiar la reparatiuni eel putin 30-40 0/0 din piOtra necesarala constructia din noil.

Ore -carT Incercari de pavage de lemn qi de asfalt s'ail Mut pecalea Victoriei, strada Corabiei, Eldorado §i Nona. Dar in afara deinconvenientele de lunecare pe cari be presinta aceste pavage in tim-pul zapeclilor, ele nu convin oraplui nostru pentru consideratiuneamai generala ca canalisarile acestuia de gaz, apa, electricitate, etc.ne fiind Inca definitiv executate §i complectate, fnndatiunea for debeton presinta un obstacol la on -ce constructie sail modificare eventuala

Pentru §oselele Capitalei se intrebuinteza in cea mai mare partepietri§ de Prahova §i in mai mica mesura pieta sparta de bolovanide Ialomita (Laculete). Calitatea pietriplui de Prahova nu este sa-tisfacat6re din causa ca avend o duritate mica se sfarima §i se usezarcpede. PiOtra sparta do Ialomita este preferabila, totu§i pentru aputea obtine sosele impetruite satisfac6t6re, ar trebui sa se Intrebu-inteze pieta sparta de Turc6ia, singura care a putut resista la Brailaunde este o circulatiune intensa de vehicule incarcate cu cel putin2-3 tone §i in gall de Nord la mica vitesa. Ar fi de dorit sa seLea o incercare pe una din soselele frequentate §i in special pe §o-selele BOnaparte gi Stefan cel mare, cari tocmai au nevoie de a fi.reparate.

Pavagele §i impetruirile existente la Inceputul anului 1901, suntcele urmatore :

1). Sosele . . ......2). Pavage cu pieta cioplita

780.834 m. p. a 4, lei410.105 m. p. a 18, »

3.123.336,-7.381.890,-

3). Pavage cu bolovani . . 1.475.167 m. p. z 4,00 » 5.900.668,-4). Pavage cu basalt . . . 10.567 m. p. ) 17,00 . 179.639,5). Pavage cu asfalt . . . 2.045 m. p.3, 18, ) 36.810,-6). Pavage cu lemn . . . . 9.334 m. p. » 18, » 168.012,

In total lei . . . . 16.790.355,

Socotind pentru aceste pavage duratele respective indicate mai

Page 219: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

223

jos, anuitatile necesare amortisard for cu dobindd de 50/o aunt ur-matorele :

1). Sosele 3123336, . 10 and . . . 404.4722). Pavage cu pietra cioplita 7.381.890, . . 50 and . . . 404.3803). Pavage cu bolovani . . 5.900.668, . . 10 and . . . 764.1364). Pavage cu basalt . . . 179.639, . . 01 ant . . . 23.263

strat de beton in. p.

5). Pavage cu asffalt 2.045 a 8,00 161=16.360,00 lel 50 and 896strat de asfalt m. p.2.045 a 10,00 lei= 20.450,00 lel 5 ani . 4.723strat de beton m. p.9.334 a 8,00 161=74.672,00 101 50 ani 4.090

6). Pavage cu lemn strat de lemn coprinclend manopera in. p.9.334 a 10,00 W=93.340,00 lei 3 an!. 34.256

Lucrarile de pavage ei impetruid executate de Serviciul Podurlei Sosele in cursul anului 1901, sunt urmatorele :

Pavage cu pietrci cubicci. Prin contractul incheiat de Pri-marie pe 20 de ani cu d-nil V. L. $tefanescu & Comp. s'a stabilit unminimum obligator de 1.000.000 de pavele de TurcOia pe an. Cu acestapietra s'a executat in .cnretil anului o suprafata de pavage de 20.000 in. p.

Pretul materialului predat la Antrepositele comunale a fost delei 26.000 mia de pavele. Transportul pe eantiere s'a facut cu caru-tele serviciulul ei a revenit in medie la 4,00 lei pentru mia de paveleei prin urmare pretul pe eantiera se pOte socoti la 264,00 lel mia.

Socotind 50 bucati la in. p. furnitura materialului de piatra re-vine la 161 13,20. La acesta se adaogg nisipul 161 0,60 ei 1,00 leii ma-nopera ei transportul celor-l'alte materiale ei al pamintului, ceea-ceface sg revie pretul la lei 14,80.

S'a mai - executat cu pietra cioplita veche, de diferite provenienteaflata in deposit, o suprafata de 5.267 m. p., socotindu-se pentru ma-noperA, transport ei nisip 1.50 de m. p. ravine la 5.267X1.50=7.950,50

Pavage Cu pietrd cioplitd. Supiafata de 25.267 m. p. de con-structie din noil de pavagiil cu pietra cioplita, se repartisoza in mo-dul urmator:

Calea Grivitei, de la Gara de Nord pang In str. Dan-Vodg. 2730 in. p.Strada Ban-Vocid, din Grivita §i Impreung cu Viaducul pana

in eoseua Basarabilor 4958 m. p.Soseua Basarabilor, IncepOnd de la viadiecul C.Fe-

rate pang in dreptul calel Plevna 5037. m. p.Aceste trei strade constituesc drumul obienuit al carutelor de la

Magasia Garet de Nord de mica vitesa in Oral, care drum din causaunei circulatiuni grele ei intense, era aprOpe in tot-deauna impracti-

Page 220: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

224

cabil, pavagiul de bolovani ne fiind propriii de cat pentru stradelecu circulatie f6rte restransa.

4). Sir. Bati$tea, din Po lona in Teilor5), Portiunea aliniata a str. Cosma incepond din Victoria

1090 m. p.. 827 m. p.

6). Ca lea Calara§ilor din Mircea Voda in Sf. Stefan 2149 m. p.7). Strada Luminel 1643 m. p.8). ' Teilor din Bati§tea in Sf. Spiridon . . . . 3540 m. p.

9). ' Visarion 784 m. p10). Ca lea Vacaresci 600 m. p.11). Splaiul General Cernat ... 605 m. p.Iar restul mid complectari pe stradele: Schitu-MagurOnu, Dimi-

trio Ghica, §oseua Mihal- Bravul, Scaune, Salciilor qi curtea Grajduri-lor Comun ale.

In fine s'a executat ref aceri cu material de pietra existent cunisip furnisat din noil 4 694 m. p. a 1,00 leu = 4 694,

Pe stradele : B-dul Ferdinand, calea Dorobantilor, str. Fantanel;§os. Filantropia; piata Victoria, Smardan §i Victoria uncle o data curefacerea pavagiului s'a recioplit ci pi6tra pe o supr. de . 3899 m. p.§i reparatiuni diverse 7.392 m. p. a 1,00 leil = 7 392

Total . . . 12.086,Pe stradele: Academia, Alea Mitropoliel, B-dul Maria, B-dul Col-

tea, str. Bati§tea, Berzel, B-dul Elisabeta, B-dul Ferdinand, B-dul Dom-nitei, B-dul Academiei, str. Clopotari-Noi, Coltea, Clementa, Caragheor-ghevici, Carol, Dionisie, Dorobantilor, Dthnnei, Fantanei, Grivita, Iconei,Mocilor, Lipscani, Neptun, Piata VictorieT, Portulul, Smardan, Sf.Spiridon, Sperantei, Podul Sf. Elefterie, calea VictorieT, §i cal, -Mares&

Suprafata totala fiind de 410.106- zn. p., costul intretinerii de m. p.revine ast-fel la:

12.086 lei 0,03 de m. p.410.105

Pavage cu bolovani. Imposibilitatea de a satisface la tote tre-buintele Ora§ului prin pavage cu pietra cubica, din causa pretuluiridicat al acestuia, face sa se execute in fie-care an ci ore -cart pavarlcu bolovani.

In particular pentru inlocuirea canturilor la sosele prin rigolepavate trotuare, se abs6rbe o parte insemnata din aceste lucrari.

S'ati executat in cursul anulul urmatorele lucrari:as In regie. Pavage din noti 14.206 m. p. intrebuintandu-se bolo_

vans 1.442,20 m. c., costand in medie 11, lei 10 =lei 15.864,20.Acesta cantitate insa nu ar fi fost suficienta pentru executarea

suprafetei mai sus indicate, cu ocasiunea insa a facerel de pavagiiicu pietra cubica s'ati reca§tigat bolovani existents din cars o parte s'aintrebuintat la facerea de pavage din nou, iar restul la reconstructii§i reparatiuni.

.

*i

fli

Page 221: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

225

Suprafata de 14.206 m. p. se repartiseza in modul urmator :

1). Complectarea pavagiulul pe strada Costache-Negri pansin plata Garei Centrale (Sf. Eleftere). . . 781 m. p.

2). Strada Neptun 2 4033). ) Capriorei 6864). Parte din strada Paunilor . 6645). Strada Vestel ..... . . , 1.3036). Rigole la campul Mo§ilor 1 6077). , pe strada Epicol . 1 5158). , , soseua Filantropia in parte 3789). , * strada Verdi§ori . . . . 848

§i alte micT complectari pe stradele : Crinului, Crepuscululu!, sos. Co-trocenT, Fund. Rahovel, Fund. Fenix, Str. Iconei, Str. Libertatii, Mi-litari, 13 Septembrie, Schitu-Maicilor, Silvia, Turculul kiii Virgiliii.

S'aii mai executat in regie reparatiuni generale (reconstructii),37.869 m. p. §i reparatiuni partiale 25.433 m. p. intrebuintandu-se ocantitate de nisip de 0.100 m. c. de m. p., ceea ce cu pretul de 1,70 m. c.revine pentru nisip lei 0,17 de m. p.

Reconstructiunh gi reparatiuni de pavage de bolovanl s'ala facutpe stradele mai jos notate :

Antim, Aureliti, ArionOia, Basarabilor, Bradulu!, B-dul Indepen-dentei, Berzei, B-dul Ferdinand, B-dul NeatarnareT, B-dul Pache, Ci-clopilor, Cosma, Campul M4lor, Cuviosului, Crinului, Colentina, Cos-tache-Negri, Cimitirul Reinvierel, Chibrit, Mame, Carolina, Carol-Davila, Caruta0, Campul Dudesci, Esculap, Epicol, Elena DOmna,Fantanei, Mo§ilor, Fluerului, Fortune!, Gandului, Iconei, Justitiei, Leo-nida, Labirint, Ma§inei, Mircea-Voda, Maica- Domnulul, Meteorulul, $os.Mihaiil-Bravu, Numa-Pompiliu, Nerva-Traian, OccidentuluT, Oitelor,OltenT, Plevna, Pastorilor, Precupetil-Nol, Popa-Rusu, Paleologu, Putulul,Piata-Amzei, Romans, Raionului, Romulus, Spitalulul, Schitu-Magurenu,13 Septembre, SOrelui, Stii Voevolli, SeArlatescu, Schitu-Maicilor, Sf.Spiridon, Sabinelor, Sperante!, Sagetil, Solacolu, Traian, Vii§orei, Vir-gait; Vacaresci §i ViitoruluT.

Socotind pentru manopera un pret mijlociii de 0 lei 60, se obtinepentru aceste luerari un pret mijlociil de 0,77 manopera §i nisip, deOre-ce pietra intrebuintata la aceste reparatiuni a fost ca§tigata dindepavarea stradelor ce s'ail pavat cu pietra cioplita.

Ast-fel se obtine pentru aceste lucrari un pret total de lei 48.742,50,suprafata totals intretinuta fiind de 1.475.167 m. p., costul intretinereldo m. p. pe anul 1901 revine la 48.742,50 = 0,03 de m. p.

4.475,167Dacl socotim §i pretul pietrei intrebuintate la aceste reparatiuni,

adica 0,05 m. e. pentru fie-care metru patrat, costul de mai sus se urea

16

.

. . ,. .

,

.

.

Page 222: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

226

la 0.77+0.60=1,37, ceea ce revine pentru 63.302 m. p. 86.723 lei, demetru patrat din suprafata totals.

86.7230,059

475.167

In fine s'ail executat prin Intreprindere pavage din nalIn campul Mo§ilor (Solacolu pana in soseua Colentina).

4.332,40 a 4,00 = 17.329,60670,60 a 3.50 = 2.347,10

3). Lucreirti de soseluite_ S'a Mout macadam din nal 12.210 m. p.pe B dul Independentei, stradele Epicol, Vercjipri, Vestei ci Cimiti-tirul Reinvierel la care s'a Intrebuintat 1.221 m. c. pietri§, costand Inmedie 7 lel 50 m. c., ceea ce face 9.157,50 lei. i s'a intretinut soseleleexistente Intrebuintandu-se 4.893 m. c. pietr4 a 7 lei 75 = 37.921 lei.*i 2.200 m. c. pietra sparta a 12, lei 00= 26.400 lei; personalul §i ca-rutele intrebuintate la intretinerea soselelor a costat suma de 52.032lei; prin urmere s'a cheltuit in total pentru Intretinerea soselelor116.353,00 lei.

Suprafata totals Blind de 780.834 m. p. costul intretinerei pe m. p

pe anul 1901 a revenit la 116.353015.

780.834 '

Se observa ca afara de personalul angajat pentru sosele, s'ailmai intrebuintat la lucrarile de pe sosele pavatori cu carutele for §ifurgOne.

Tot pentru sosele s'a mai cheltuit, in afara de sumele mai susaretate, cu astuparea §anturilor i facerea de rigole trotuare lei3.140, iar pe soseaua Basarabilor prin pavarea cu pieta cioplita s'acheltuit peste 79.000 lei.

4). Pavage de lemn. In cursul acestui an s'a reparat pavagiulde lemn de pe calea Victoriei §i chiar cel de pe strada Corabia, exe-cutat in anul trecut, in total 1.508 m. p. la care s'ail Intrebuintat 180.150pavele de lemn, costand 2.432 lei §i 15.200 Kgr. ciment costand 1.287 lei,sail in total pentru material 4.719 lei, aceea ce revine la 3,10 pe m. p.,adaogand la acesta maopera socotita la 1,70 pe m. p., costul reparatieipe m. p. revine la 4 lei 80.

Suprafata totals fiind de 9334 m p., costul Intretinerel pe m. p. re-4.719vine la = 0.50.9.334

Este de observat ca atat pavagiul de pe calea Victoriei, pentrucare abia expirase termenul de intretinere al antreprenorului cat cieel de pe strda Corabia care fusese executat in anul trecut, ail avutnevoe de reparatiuni, variand de la 20 -25°/s din suprafata totals apavagiului i ca reparatiunile vor cresce In fie-care an. Ast-fel ca nunumai dui:4 3-4 ani intregul pavagiii va fi reconstruit, dar el se gii-sesce aprOpe In continua reparatiunne.

:

i

9t

Page 223: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

227

Cause le acestei repecli deteriordri, aunt:1). Calitatea lemnulul intrebuintat,2). Repecjiciunea (neobicinuitd in alte torT) cu care umbld trAsu-

rile nostre.3). Coltil potcovelor de la cal,4). Variatiunile marl de cAldurd si frig, umiditate §;i uscaciune.Pavagele de asfalt, executate sub titlul de incercare nu ail

dat un resultat mai satisfAcdtor de cat tale de lemn. Acela al Soci-etdtei Anonime a fost reparat de cdtre antreprenori §i totu§i se aflain stare prostd, urmand a se repara din nod in campania viitOre.Societatea de Basalt a refacut pavagiul de pavele de asfalt cu asfal-tul turnat §i Rind terminat abia de cate-va lunl este Inca in buildstare. Costul acestor pavage a fost de 17,85 pe m. p.

In resumat atat pavagiul de lemn cat §i cel de asfalt turnat,sunt scumpe §i nu sunt destul de resistente, iar intretinerea for cos-tisitOra. Credem totu§1 cd pentru calea Victoriei, s'ar putea incerca unpavagill cu asfalt comprimat, ast-fel cum se executd in marele ora§edin strdindtate ; acest fel de pavagid fiind mult mai resistant §i re-paratiunile fiind mai lesnici6se.

b). Trotuare.

De la infiintarea Societatei de Basalt qi panel in ultimil anl, ten-dinta principald privitor la trotuarele oraqului, a fost de a se gene-ralisa trotuarele de basalt artificial.

Experienta insd aratd cd acest material de qi forte dur, este scump§i din causa lipsel de circulatiune se deteriorezd repede. In afard deusura sa, dalele se stricd u§or iarna prin atingerea cu tarndc6pelelucrAtorilor, iar dacd se intampld sa lipsdscd o singurd dald, in cate-vachile, data nu se p6te repara imediat trotuarul, se furl dale in marecantitate. Calitatea sa principald este de a avea un aspect frumos gidin acest punct de vedere convine ca trotuare de lux.

Trotuarele de asfalt dad resultate mai satisfdatore cand suntbine executate, dar din causa stratulul de beton de fundatie, presintadificultati mai marl la a§ecjare sail modificarea canalisdrilor.

Trotuarele de asfalt revin cu circa 3504 mai eftine de cat celede basalt. Inconvenientul for este de a nu se putea repara in timpurlde umiditate.

Sistemul de trotuare care se presinta mai avantagios, mai du_rabil, mai practic qii mai economic este acela de lespedi de lava, el-Tula ar trebui sa-I se dea cea mai intinsd aplicatiune. Este forte scump-de Ore-ce m. p. de lespedi costa 17 let, dar durabilitatea este f6rtemare §i Intretinerea aprope null.

Pentru bordurile de trotuare s'a usitat panel acum piAtra de Si-

Page 224: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

228

naia, Tesila, etc. §i in general gresia. Acest material nu a dat resul-tate bune, de Ore-ce se useza fOrte repede §i se clivOz A.

Pietra de Turcoia in schimb este excelentd qi dui:id noul con-tract revine mai eftina de cat cele-l-alte. In schimb durata este a§ade mare in cat nu se pOte aprecia timpul dupti care vor trebui sä fieschimbate.

Lucrarile de trotuare executate §i intrebuintate in cursul anului1901 sunt:

1) Trotuare de basalt. S'ad executat numai in regie:Din nod 1319 m. p., a 10,00 lel m. p., = 13.190,00.Pe stradele :

Paleologu 238 m. p.Polona 84 v

Sdrelui 71Teilor 390 )

qi mid complectari pe stradele : Belvedere, B-dul Independentei, Ca-lomfirescu, Esculap, Lupea, Liniqtei, Mircea-Voda, Modestiei, Polona.Sapientei, Trinitatel, Victoriei §i Virgiliil.

Suprafetele existente la inceputul anului i intretinute de Pri-marie, au fost de 316.409 m. p., representand o valOre de lei 3.164.090§i necesitand o amortisare anuala pe 30 de ani cu 5^Jo dobanda, de205.824,00 lei.

Pe langa acOsta s'a mai cheltuit pentru:

reconstructia a 1702 m. a 3,00 lei de m. p., = 16.555,00 lei.rep aratia a 3816 m. p.,

Suprafata totala find de 316.409 m. p. costul intretinerei pe m..p.in cursul acestui an revine la 16.554 = 0 lel 05.

316.409Suprafata intretinuta de Societatea de Basalt a fost de 354.456 m. p.

Costul intretinerei este a§a de mic, din causa ca ne-avend mate-rialul necesar, nu s'ail putut executa tote reparatiunile necesare.

Pe langti acestea s'a mai platit Societatei de Basalt pentru intro-tinerea trotuarelor suma de lei 20.536,95.

2). Trotuare de asfalt. Suprafata totala a trotuarelor de asfalt lainceputul anului a fost de 57.836 m. p. a lei 8,55, represintand o va-lore de lei 494.498, §i necesitand o amortisare pe 50 de ani cu 50/ delei 27.088.

S'a construit din nal in regie 189 in. p. a 6,50--1.228 lei 50.S'a mai cheltuit pentru reparatii sail reconstructii la 1.620 m. p.

a 4,00 lei = 6.480,00 lei, ceea ce revine ca cost de intretinere pe m. p.in cursul acestui an 6.480.00 0, lei 10.

57.836,00

3). Trotuare de lespeg. Suprafata totala la inceputul anului, a

)

p.," )

Page 225: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

229

fost de 21,295 a lei 18,50 representand o val6re de lei 393.957,00 qi ne-cesitand o amortisare cu 50/0 pe 50 de lel 21.581,00.

S'a construit din noil 505 m. p. a 18 lei 50=9.342,50.S'a mai cheltuit pentru reparatia a 80 m. p. a 1 leil m. p.

=80,00 lei, ceea ce revine pentru Intretinere pe m. p., suprafata to-tala fiind de 21.295 m. p. 80.00

=0.004.21.295

4).Trotuare de bolovani. Suprafata totals existents la inceputulanului a fost de 459.390, representand o val6re socotindu-se a 2,50 m. p.de lei 1.148.475 §i necesitand o amortisare cu 5°/,, pe 20 de ant, de lei92.153.

S'a construit din noil 8.896 m. p. din cart :Pe soseua Basarabi. 1,519. m. p.

* str. Costache-Negri 477.* * Dan-Voda 409.* * Epicol 108

sos. Filantropia 353. *

* str. Justitiei 527.* Neptun 1233.

* * Trinitatei. . 353* * Vestel 533.

qi mid complectari pe alte diferite strade.

S'a mai cheltuit pentru reparatil gi reconstructil:Reconstructii 778 m. p.) a 1 lefi manopera gi 0,50 material = lei 1.461,Reparatii 196 m. p.

Ceea ce revine pentru costul Intretinerei pe m. p. 1.4614 0.003,

5) Bordure. S'a apdat bordura noun de diferite proveniente 960 m. 1.a 10 lei m. 1. manopera qi material, represintand o val6re de lel 9.600.

Dintre ace§tia 424 in. pe strada Neptun, 140 pe strada Justitiei, 181pe strada Teilor qi alte midi complectari pe diferite alte strade.

Lungimea totals a bordurelor la inceputul anulul, a fost de 384.040m. 1. representand o val6ra de 3.840.400.

Pentru intretinerea for s'a cheltuit cu reconstructia a 1857m. 1. a 1 lea' 50..2.785 lei, costul Intretinerel pe m. 1. revine dar la2.785,00

0 008.3.840,40 '

Derasamente. T6te aceste lucrari au necesitat terasamente In can-titate de 7.512 m. c. socotite a 1.50 m. c.=11.268,00 lei.

c) Poduri pi pode(e.

Pentru acest paragraf sä se vada darea de sem/ pe 1900,

.--

...... . .

Page 226: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

230

d). Plantafiile pe strade.Arboril plantati pe Bulevarde si pe diferite strade ale ora§ului

erail la Inceputul anului 1900 in num6r de 16.747, represintand cu unpret mijlociii de 3 lei 50 un cost total de 58.614 lei.

Pentru intretinerea for s'a cheltuit in cursul anului ca materialpentru inlocuiri de arbori, tutori etc. . . . .. . 6.000 lei.

ca personal 8 880 let.

B) Curatitul Orasulul.In cursul anului 1901 curatirea Oraplui s'a Mout prin mijlocele

urmdtore :

a). Mdturatul.S'a facut pe o suprafata totala de: 4.531.780 m. p.S'a intrebuintat pentru acest scop ca personal :260 maturAtori.20 supraveghetori.2 xevisori.

al caror salar a reclamat o cheltuiald totald de . . . . lei 208.800,00Ca material §i unelte de maturat s'a intrebuintat:1.600 peril de 'nand lei 3.200,-

160 fara§e de lemn ) 480,-110 suluri pentru penile mecanice . ) 5.720,

Total . . . lei 9.400.-306 caruciore basculante lei 27.540,0016 mAturgtore mecanice ) 24.000,00

Valtirea totald a materialului permanent lei 51 540,Pentru intretinerea caruia s'a cheltuit de la art. 167

al budgetului lei 560,Anuitatea de amortisare cu 5 0/0 pentru 5 ani a ma-

terialului permanent represinta deci suma de ) 11.906,Pentru intretinerea maturatdrelor mecanice s'ail in-

trebuintat 15 cal, a caror intretinere anuala (a se vedeala art. g.) a 785 lei de cal revine in total la lei 11.775,

Tot la cheltuelile maturatului trebue sd socotim a-nuitatea de amortisare a casdrmil maturAtorilor.

Costul acestel clddiri a fost de 58.784 lei ceea cepentru o durata aproximativd de 40 ani, represinta cu 5°/0o anuitate de lei 3.409,

Pentru intretinerea acestei cladiri s'a cheltuit dinart. 170 al budgetului ) 460,

In fine ca manoperd de reparatiuni §i material deIntretinere a materialului rulant s'a cheltuit conform art.f 51.540 X 20% ' 10.308,

Total . . . lel 256.618,

.

Page 227: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

231

Din cele ce preced, se vede ca costul maturatului revine pentruCapita la la: 256.618 lei 0.056 lei de m. p.

4.531.780 m. p.Data acum consideram culorea de Roy uncle tote stradele sunt

permanent cantonate §i numOrul metrilor patrati dati in ingrijireaunul maturator mult mat mic ca in partite marginate ale Capitalel,vom avea:

Suprafata stradelor din culorea de Roy find de 210.356 m. p.S'a intrebuintat:Ca personal 55 maturatori cu un salar anual de lei 41.220,3 supravegh.Ca material 65 caruciore basculante . . lei 5.950,

6 maturatOre mecanice . . , 9.000,Valorea totals a materialului rulant . . lei 14.950,Pentru intretinerea cgruia s'a cheltuit de la art. 167 lei 3.600,Anuitatea de amortisment 50/0 pentru 5 ani a mate-

rialului permanent, represinta clod' suma de. 3.454,Pentru tractiunea m5turatOrelor, s'ail intrebuintat 6

cal a caror intretinere anuala a 785 lei de cal revine . . 4.710,00Anuitatea de amortisare a casarmei maturgtoriior,

proportional cu numorul maturatorilor (s'a considerat apatra parte) , 852.

Pentru intretinerea acestei cladiff s'a cheltuit in modproportional (a patra parte) lei 115,

Manopere de reparatiuni a materialului rulant . . 2.945,Total . . . lei 56.896,00

Deci costul maturatului in colOrea de Roy revine la:56.896,-10 0. lei 27 de m. p.210.356 m. p.

(led exact de cinci on mai mult ca in restul Capitalei.

b). Transportul gundielor.

Transportul gunOielor provenite. de pe stradele Capitalei, cat §ide la locuintele particulare pans la Gropile de deposit sail rampe deardere, se face cu cotige §i furgOne.

Cantitatile transportate cjilnic, varieza dupa anotimpurt In tim-pul verel, cantitatile transportate cjilnic sunt minimum urmatOrele :

La rampa Negru-Vocla 150 m. c, dintre earl' se arde 45 m. c., iarrestul se transports ;

La rampa Tunari 185 m. c., dintre cari se arde 85 m. c., iar res-tul se transports:

Direct la valea Plangerei 175 m. c.gropile Uatu . 80 m. c

La alto gropl 10 m, c.

,

Page 228: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

232

Cantitatea totals de gunOie ridicate din ora§ este deci de 600m. c. dintre earl se and 130 m. c., adica a patra parte, iar restul setransporta la gropi.

Cantitatea totals anuala de gunOie §i noroiil ridicat din ora§,este aproximativ de 216.000 m. c.

Pentru aceste transporturi s'a intrebuintat:Ca personal:

91 cotigari45 a 65 lei lunar= 1e135.100,0046 a 60 lei lunar= 33.120,00

Platiti in total anual cu suma de lei 68.220,00Ca material :

61 cotige a 1 cal a 700 valOre lei 42.700,-20 furgone 2 cal * 600 * » 12.000,-

8 * 1 cal n 300 *

a2.400,-

11 * de baligar a 1 cal 500 val. . . 5.500,Representand o valore totals de . . lei 62.600,

socotind o amortisare cu §i pentru 5 anT, anuitateacorespund6t6re ravine la lei 14.326,

Pentru Intretinerea acestul material s'a cheltuit dela art. 167 al budgetulul b 1.910,

Iar pentru reparatiuni conform art. f. 62.600x200/0 12.520,In cursul anulul s'aii cump5rat deco furgone ce s'ad

platit de la art. 167 al budgetului cu lei 5.400, anuitateade amortisare cu 50/0 pentru 5 ant va fi dad de . . v 270,

Pentru tractiunea cotigelor §i a furgonelor au functi-onat 121 cal a caror intretinere anuala a 785 lei de cal,ravine la D 94.985,.

Total . . . lei 192.231,- -Din tole ce preced, se vede, costul transportulul

lei231,192.= gu-

n6ielor Oraplului ravine in mij cm" la 0 lei 89 de m.c.216.000 m. c.Acosta suma de 0 lei 89 pentru a transporta un m. c., de §1 nu

este tocmal ridicata, totu§i s'ar putea mic§ora inteun mod simtitordata s'ar admite descentralisarea grajdurilor, adica prevederea unulgrajd in fie-care sectiune, de exemplu unul la Rampa Tunarl §i altulla Rampa de la Negru-Voda.

Este de remarcat ca de §i tOte atelagele es la serviciii de lagrajdurile Comunale din strada Berzei la ora 6 a. m., nu ajung insectie de cat la 61/2, 65/4 §i chiar 7, dupa cum punctul lucrarii estemai putin sail mai mult departat de strada Berzei. La 111/2, eel mai

trebuesc sa fie inapoi, deci vor pleca din sectie la 103/ sailchiar la 10 ore, dupa amiadi serviciul ese la 2 p. m. §i se intorce lagrajdurl la 51/2-6. Deci, in realitate call serviciului nostru nu fac maimult de cat 5 ore de travaliil util pe cji, eel putin 3 ore s'ar mai puteadeci intrebuinta cand grajdurile ar fi in sectiunile uncle so executa lu-

5')/0

b

=

tare iu,

111>

s

s

Page 229: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

233

crarea. Cu acest mijloc credem el am putea reduce costul trans-portului la 0 lei 60 m. c. cel mult.

Aceea§T observatie s'ar putea face §i pentru stropitul stradelor§i mai ales pentru caratul noroiului de pe §oselele Capita lel.

c). Arderea gunoielor.

Arderea gunOielor combustibile Eli transportul mai departe al co-lor ce nu s'aii putut arde.

Din cantitatea de aproximativ 120.000 m. c. gun6ie transportateanual la cupt6rele crematoria, numai 46.800 m. c. adicA 39 0/0 se arde,iar restul de 73.200 m. c. impreuna cu cenuga provenia din ardereagunoiului de casA, se transports la gropile de deposit (Uatu §i ValeaPlangerei).

Pentru operaliunea arderei functionezA un personal de :25 salahorl a 50 lei lunar, anual . . lei 15.000,3 supraveghetori a 100 lei lunar . . ' 3.600, --2 luerAtori mecanici a 90 lei * . . * 2.160,

necesitand un salaria anual total de lei 20.760.Pentru intretinerea cupt6relor s'a cheltuit de la art. 169 ' 4.270,In fine anuitatea de amortisare a instalatiunilor, al

cAror cost a fost de :48.176 (la Tunarl).72.770 (la Negru-Voda).

revine cu 5°/0 pe 35 ani la * 7.378,Total . . . lei 32.408,

Prin urmare arderea unui metru cub de gun6ie revine32.408 leila 0, lei 70 pe m. c.

46.800 m. c.Pentru transportul mai departe al gunOielor ce nu s'all putut

arde, s'a Intrebuintat ca personal :24 visitil cu un salaria lunar de 60 lei, deci total anual de lei 17.280,-

16 vag6ne a 1.500 lei 24.000,52 vagonete a 150 * 7.800,

31.800,a carei anuitate de amortisment cu 5^/. pentru 5 and revine la * 7.313,

Pentru intretinerea lui s'a cheltuit de la art. 168 . ' 2.040,Iar pentru manopera de reparatiuni, conform art. 1.

31.800 x 20°/0 . . * 6.360,Pentru intretinerea liniilor ferate ce pun in comuni-

catiuni crematoriile de gun6ie cu gropile Uatu §i Valea-Plangerei, s'a cheltuit de la art. 167 * 900,

In fine pentru tractiunea vagonelor s'a intrebuintat :24 cal' a cAror intretinere anuala a 785 de cal revine la * 18.840,

Total . . . . lei 52.733

.

Page 230: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

234

Din cele co preced se vede ca transportul mal departe al gum5-elor cc nu s'ail putut arde revine la:

52.733 lel 0 lei 72 pe m. c.73.200

d). Stropitul stradelor.

Stropitul stradelor se pot° divisa In dou61). Stradele centrale, sail mult frequentate

on pe di §i anume pe o suprafatak. m. liniari de strade.

2). Strade a caror circulatie e mai mica ce s'ail stropit numai

cetegorii:ce s'ail stropit de 2

totald de 1.800.000 m. p. sail 135

odata pe di gi anume pe oliniari de strade.

Pentru acest scop s'ail51 visitii pe §8se luni,

§i s'a utilisat ca material:4 turbine

suprafata de 336.000 m. p. sail 42 k. m

intrebuintat ca personal :cu un salaria lunar de 60 lei .18.360,

A 1 600 lei = 6.400,31 sacale marl a 2 cal . . a 1.600 1) = 49.600,-16 sacale mid a 1 cal . . a 1.200 » = 19.200,

ValOrea totals a materialului permanent lel 75.200,Pentru scule marunte §i accesoril s'a cheltuit de

la art. 167 al budgetului , 1.895,§i pentru manopera de reparatiuni conform art. f.75.200)001. , 15.040,

Pentru tractiunea sacalelor ail fuutionat :90 de cal a caror Intretinere pe §ose luni a 785 ,

2

de cal, revine la , 35.325,Socotind Inca pentru amortisarea materialuluI per-

manent cu 51, §i pentru 5 ani o amortisare de . . . , 17.294,

Se obtine un total de lei 87.914,Stropitul stradelor revine deci la:

87.914 lei 496 lei pe k. m. liniar de strada177 k. m.

87.914 lei.

p.= 0 lei 062 pentru m. p.

1.416.000 m.

alseca

e). Ridicatul zcipeciii.

Pentru acesta operatiune se Intrebuinteza personalul permanentPrimarieT, compus din: maturatori, cotigari, pavatori, pe langa carsangajeza dupe trebuinta un num6r de lucratori-suplimentari, iarmaterial se Intrebuintoza: sanii, furgone, cotigi ci carutele perma.

-

Page 231: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

235

nente precum si un num6r de carute suplimentare variabil, dupticantitatea de zapad5. a:luta.

Ca material permanent, dispunem de :17 Banff marl a 25 lei . . . . leT 425,-80 2 Midi 2, 20 lei . . . . , 1.600,

Total . . lel 2.025,In anul 1901 nu s'ail angajat nicT 6menT, nicT carute suplimentare.

f). Ateliere de reparafiuni.

Intretinerea meterialului rulant se face de Primarie in regie, inatelierele comunale din calea PlevneT §i forja de la Rampa Negru-Vodti,printr'un personal compus din :

1 conductor maestru,8 ferarT,5 lemnari,5 elevi ferarT si lemnari,3 curelari.

cu un salariti anual total de lei 22.800,Ca material de intretinere s'a cheltuit de la art. 159,

160, 166, 167, 170, 177, 199 ' 20.386,Combustibil s'a consumat pentru , 2.303,--Costul de instalatie al atelierelor find de leT 87.050,

anuitatea de amortisare cu 5°/0, pentru 40 anT ravine la leT 5.049,

Acosta cheltuiala de lei 50.538 se repartigzaterial rulant in val6re de leT 51.540 (vecji

Total . . . lei 50.538,asupra unul ma-

art. a).2, 64.625 ( , , b)., 31.800 ( , , c).) 78.400 ( , , d).

2.025 ( ) ' e).4.500 ( sacale, planta(ii si canale).

2. 4.800 ( , desertarea hasnalelor).In total . . . leT 232.890

Ea represinta asa dar aproximativ 20 °/,, din valOrea materialululrulant ca manopera de repara(iune.

g) Intretinerea cailor.Intretinerea cailor se face de asemenea in regie cu ajutorul unuT

personal compus din:2 functionari de administratie,3 impiegati ajut6re,3 portal%

44 grajdarT,6 potcovarT

.

.

Page 232: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

236

cu un salariil anual total de lel 49.620,Ca material s'a consumat :De la art. 173 pentru nutrimentul a 340 cal, . . » 148.920,Medicament° §i instrumento medicale la Infirmeria

grajdurilor de la art. 175 2.000,Pentru unelte s'a cheltuit in cursul anului de la

art. 167, 174 gi 176 (teWI', peril pentru cal, galeti etc.) . » 1.218,Matarial pentru potcovit (fer de potcOve, cajole,

carbunI, etc ) 6.084,-Costul de cump6rare pentru ace0i 340 cal a 800 lei

a fost de lei 272.000, anuitatea de amortisment cu 5 0/0pentru 12 ani, revine la 30.732,

Costul de instalatie al grajdurilor fiind de lei 359.420,anuitatea de amortisare cu 5°,10 pentru 40 ani, revine la .

Pentru 1ntretinerea instalatiunilor grajdurilor s'acheltuit in cursul anului 1901, de la art 176 al budgetului . 5.764,

Pentru imbracamintea visitiilor de inspectie, precumci Intretinerea acestor trasuri de la art. 179 §i 199 . . . n 1.703,

Totalul intretinerei tailor §i a stabilimentelor este de lel 266.888,ceea ce impala la 340 de cal cid lei 785 de cal pe an,sail lei 2,15 pe cji de cal.

C). Canal° de scurgere.La inceputul anului 1901 reteua canalelor de curgere a oraplul

era compusa din :Tuburi midi de 0,15 diametruCanale ovoide typ-vechiii de aramida

69 883,60. 6.118,- -

D A » beton . . . 46.195,» » special 489;503 n noil de beton . . . 10.204,

DeversOre trop-pleincanale 458,60

Total in metri liniari . . . 132.777,50Acosta canalisare, impreuna cu aparatele de descarcare automa-

tics, gun de scurgere, amine de inspectie, etc., represinta in total ovalare aproximativ de lei 7.000.000 §i prin urmare o anuitate de amor-tisare cu 5°A, pe timp de 50 de ani, de lei 406.000,

Pentru intretinerea acestei retele de canale, s'autilisat in cursul anului ca personal:

1 picher supraveghetor lei 1.800,-1 zidar permanent » 960,-1 , 9 luni . » 720,-ape

3 salahorl » 1.800,iar ca mater. de la art. 164 din budget s'a cheltuit 868,

Total . . . lei 6.148.

b

s

s 20.847,--

.

s s

469,s

.

.

.

.

Page 233: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

237

Pentru serviciul de curatire al canalelor s'a utilisat :10 canalarl permanent) lei 9.600,-10 ) pe 9 luni » 6.300,-8 can* 8.640,

iar ca aparate s'a cumperat de la art.164 din budget ) 3.473,

Total . . . lei 28.013,Ca lucrarT noul executate In cursul anului 1901,

avem: asecjarea de tuburl de scurgere pe stradeTransformarea a 2 recipienti, a 2 gurl de zapada $i construe-

tiuni din nal a 6 recipienti, aprovisionarea a 17 bucatl sif6ne de fontssistem Fernic, earl se vor asecla In campania anulul 1902.

Ca desiderate privit6re la canale, notam:1). Imultirea personalulul de curAtire, cad cu personalul redus

ce am avut, o parte din canalele visitabile nu s'ai'l putut curata nici°data in tot cursul anulul, pe lungime aproximativ de 500 m., iarrecipientil fara dascarcare, au fost curatatl la 2 luni fie-care.

2). Executarea de colectOre canale in pgrtile jose ale OrasuluT,uncle In timp de plot torentiale se produc inundatil, ex. Bdul Mariastrada Cuza-Voda etc.

3). Imultirea aparatelor de descarcare automatice.4). Transformarea recipientilor de sistem vechifi, in recipienti cu

descarcare, cel putin 100 pe an; costul transformgreT este de 200 leibucata.

5). Transformarea gurilor libere de scurgere (gurl de zApada),cu sif6ne de fontg.

Latrine §i vespasiane.

Latrinele vespasianele la Inceputul anului 1901, aunt in nu-relativ mic anume:10 latrine a 2.000 lei . . ...... lei 20.000,-52 vespasian a 1.480 lei . . . . . . . 76.960,

Total lei 96.960,Pentru Intretinerea for s'a cheltuit ca reparatiunI In cursul anu-

lui 1901, de la art. 165 al budgetului lei 1.270,,iar pentru serviciul for s'a Intrebuintat ca personal 10 Ingrijitori delatrine.

Ingrijirea i curatirea vespasianelor a fost facuta de catre ca-nalarl.

In cursul anului nu s'a executat nicl o latrine nicl o vespa-siane; chiar suprimat 2 vespasiane: una pe rontul Protopopescu

si

'sim6r si

.. 1

sis'afi

.

.

Page 234: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

238

Pache, vis-a-vis de Biserica Elena §i una B-dul Coltea, colt cu str. Clo-potaril- vechi.

Ca ameliorari, notam urmatorele:1). Inmultirea num6rului vespasianelor.2). Akiedarea de descarcatOre automatice la fie-care vespasiana.

Servieiul de defertare at hasnalelor.

Acest, servicia a fost destinat, la infiintarea lui atat pentru de§er-tarea latrinelor localurilor comunale cat §i pentru ponderarea preturi-lor industriel private.

In cursul anului 1901, serviciul s'a facut printr'un personal de :6 visitil1 lucrator curatitor3 , , la descarcare

lei 4.680,, 900,) 2.340,

Total lei 7.920,Material disponibil pentru serviciii etc :1 pompa-penumatica in valdre de lei 1.500,-3 vase cu pompa , 3.600,-4 ) ' hardae , 4.800,

nu s'ail putut intrebuinta din lipsa de personal de cat 4 vase.Pentru tractiune ail servit 8 cal, necesitand o intro-

tinere anuala de 785 lei fie-care lei 6.252,Pentru intretinerea materialului s'a cheltuit, din art

166 din budget * 1.536,Iar pentru manopera reparatiunilor 4.800x20V0 . . , 960,Socotind pentru material rulant o amortisare cu 5°/0

pentru 10 ani, anuitatea vine ' 621,61Personalul intrebuintat pentru serviciul barometric . ) 5.480,

Total . . . lei 14.849,60

Cantitatea de materii extrase find in total:a) pentru localurile comunale 1 093 m. c.b) * particuiari 761 )

Total . 1.854 m. c.

Cheltuelile Primariei find in total 14.849,60, §i ac6sta impartitlila 1854 m. c. da lei 8 cost de m. c., al materiilor extrase.

.

Page 235: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

...1

.te

Con

duot

orl

Des

omm

itorl

Reg

istm

ton

Cop

Mtl

Mag

aMne

rl

239

PERSONALUL SERVICIILOR TECHNICE

In anul 1901 Directiunea lucrarilor technice comunale coprindeain afarA de biuroul §i cancelarea Directorului, trei servicil technice:

a) Serviciul Planului, Bunurilor Private, Alinierilor Cladirilor.b) Serviciul de Poduri §i Sosele.c) Serviciul Apelor, Iluminatului §i Studiilor.Personalul acestor servicil a fost in numArul de specialitatile

aratate in tabloul ce urmeza :

SERVICIBL

HIGINER1

..''''c)

-.s2/

T.:l''cp80c;

,.-;S.0VD=720

cS

).4I.04-1

I=1

E0w

4

.-4r.0'-i'0.z.so,

x

-L'

-4.D,

0,,t

-78ad-86

- :03

...,

..:

.i.

1!.-

.9

Em

4

r...!.2-.ca.

o

a)

..0goa,

-.0-4tj

._

kQ

.,,c;

A

k0..0°

.1.1Ti.612CO

15.

'40F.,:

ho

:el..,m

ii).'

4). Biuroul Central al Di-II

.

reetiunel . . . . . 1 - -- 1 1 1 3 2

2). Planului, Bunuri Pri-vate, Alimeri 0 Cladiri. 4 3 1 2 2 6 4 -- 2 1 9

3). Podurilor §i Soselelor. 1 4 2 1 1 4

-4). Apelor, Iluminatului @i

Studiilor 1 3 2 2 - - 1 1

Numerul total . . . 1 1 2 10 11 21 21 91 1 11 11 11 li 31 61 li 101

Exploatarea apelor, iluminatului electric, curatitul oraqului, intre-tinerea pavagelor, gradinelor, cimitirelor, etc., s'aii facut, ca qi in aniltrecuti, in regie, prin lucratori angajati cu luna.

Numerul, specialitatea costul acestor lucratori, se arata in ta-bula ce urnAza :

I

§i

0 .1,,..,

t0..,

r,

...s:

I

4i

t

-

2

1

I

si

Page 236: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

10 4

240

W

r4

Ili,

alw

-S/4C

rzia

OOPPI OP TIORS3

Baying einivo

IPPIA

poquiugge u pp 0

1102VM VW

eupiei ep .11(plui

ne!cluivri11011.10411130

1IgIVU VD

In Uln UMpop3Ava

lielcniionnowonueleinilidep

1

coI

co

CO'er1

polvEu a alI i

Ntarn04-1.1131111191 .--1 .0 I co

AOU10d-plle3 re CO.--/

C.---1

won 1110111eoex -....C)

INo

.17,

Li

....'pH ['plug

Ico CD

el.eft

--.to..ze

P ePrV9 eftcoI

et,CO

In Uliale A Iee ee

11E110,1I

CO CO

IM P° IP.Ign0 14I

iwemauno I,-.

paguilluiI

,1 e.

pauls.e2ew co vr

legilesaidtis co COcock]

Paqcqd I

CD CO

11olonpuo0 Ico co

.....0 - P02 r.

- :-. co v0 40El -6 o g:-.0..

..1

74 a) TO% Irrt; 004 0co a)0 0 ,.. _ a. o.

'al s o . r... .o..__. o d o -crs'

-4Z a4 5:: 7-:, +6

,-; 0i ai E, E-4

Trebue adaogat, in ce privesce pe lucratorT, ca ail fost angajatT incursul anului, lucratori suplimentari, conform prevederilor budgetare.

La 1 Decembrie, pentru motive de economie, prin rectificareabudgetuluT in curs, s'ail suprimat cati-va din lucratorii trecuti in acesttabloit

El.

,-,me

I

.31

00c-

I coa)

I

8coa)

Io-Ieno.-I

10co.-

I I CO,.0Coo

ICDGNI

8CO

...I0

i 1-1

.0I

.0

I 8 G° CO

IoCO I

oCO

coI

co

Ial.c:t

ClLCD

ICD I CO

I I '" ti

.7.4

..:i.,

o)

k 6 -,-.

C .....- L. .... o...

= 0 Co a

))7: ..F.3 CO

as

o

" I

I

2 I

I

.I

I

'".

Page 237: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

CAP. V.

DIRECTIA ACCIZELOR

Incasarile veniturilor din Accize pe aniI 1898, 1899, 1900 $i 1901,cu tote Imbunatatirile aduse in anul 1897 prin sporirea personalulul,cu cincl controlorY pentru verificarea marfurilor intrate in Capita16,cu opt supraveghetroi de barieri, cu 50 guarzi pentru paza raionulul

prin alte mesuri luate in interesul bunului mers al iinplinirilor,au mers descrescend la tote articolele accisabile, dupd cum se vede dintabloul urmbitor.

FELEIL MARFURILOR

1898 1899

Lei B

1900

Lei B.

1901

Lei B.Lei B.

1 Lichide 3 662 993 56 3.608 366 90 3 441.059 - 2 911.841 86

2 Comestible ...... 2.089.423 65 1.930.159 70 1.812.616 25 1.809.103 65

3 Combustibile . . . 1.100.397 30 1.106.359 20 939.368 50 885.864 75

4 Materials de constructie 444.046 90 403 806 70 180.840 30 144.471 90

6 Furage 231.311 80 209.002 80 202 194 85 170.039 30

6 Diferite alte obiecte . . 102.512 90 87.030 40 77.760 45 89.783 20

7 Intriiri in oras . . . . 509.798 75 444.309 75 435.843 05 409.023 35

8 Magazinaje 47.632 60 28.729 45 39.043 70 53.696 90

9 Vlnylarea vitelor . . . . 36.832 70 36.149 85 33.976 25 27.487 60

10 Confisciiri 11.042 - 9.943 05 6.321 30 2.521 10

11 Contrabande 1.501 80 2.080 10 2.612 50 650 -

Causa acestor descresceri se p6te justifica, cad se datoresce inmare parte crizel ce s'a declarat in anul 1899, care s'a resimtit si inanii urmatorf.

si

ari

4.,

4

Page 238: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

242

Afars de ac6qta, a mai contribuit si reaua recolta a viilor, asaca din an in an, productiunea vinului a descrescut, fie a viile au fostatinse de filoxera, fie ca timpul nu a favorizat pe acelea earl mai pro-duceail, 0 era natural ca taxele de acciz sä merge in descrsscere.

Asemenea se observe ca si productiunea tuicei a fost slabs, dincausa relei recolta a prunelor ; caci, de undo in anul 1898 s'a Inca-sat din liquide 3.562.993 lei, In anul 1899 a scadut la 3.508.365.

Ast-fel, in anul 1899, de si recolta vinului a fost bunA si taxeleincasate ail fost aprdpe de a atinge prevederile budgetare, insa cele-l'alte venituri tot din b6uturi si liquide, cum acelea din taxa berei,spirtului si tuicel ail dat neajunsurl, si una din causele care deter-mina aasta neajungere, este 0 relatiunea strInsa Intra consumatiuneavinurilor pe de o parte si aceea a berei pe de alta.

In adever, dupe cum se vede din Incasarile pe anul 1898, atuncicand recolta vinului a fost build si consumatiunea abundenta, taxaberei si spirtului all fost in descrescere consumatiunea acestorafind mica si invers, cand recolta vinului a fost mediocre, consu-matiunea berei 0 a spirtului a fost In crescere.

De asemenea, Incasarile la materialele de constructil ail mere increscere In anul 1898, facendu-se multe constructil si cladiri.

In aniT 1899, 1900 si 1901 lug, venitul de la materialele de con-structii a fost in descrescere, fats cu criza din acesti ani si cu puti-nele constructii ce s'ail cladit.

MESsurile luate in acesti ani, atat pentru sporirea unor taxe deacciz, cat si pentru Incurajarea si inlesnirea propagarei industriilorin tars, ail fost :

Constatandu-se ca taxa asupra titeiului este prea mare si ast-felse aduce o stanjenire industriasilor, prin votul dat la 22 Maiil 1899, sedecide :a se taxa cu bani 10 la suta chilograme titeiul ce se Intrebuin-t6za la motOre In industrie, in loc sa se platesca lei 2 la suta chilograme.

De asemenea, pentru ca Comuna sa nu mai fie expusa si in vii-tor, a restitui IntroducAtorilor de petrol, taxele de acciz ce se platescla acest articol; prin votul din Iuliil 1899, so decide a se taxa pe nettopetrolul ce se introduce In Capitals, iar nu pe brutto si a nu se maiadaoga 25 la suta chilograme.

Pentru a se aduce o sporire a veniturilor si o inlesnire corner-tului, s'a deschis Intrepositele de la Geagoga, care Insa nu all datresultatele asteptate, minusul de la liquide si comestibile mentinendu-se;taxele de magazinaj singure ail dat un plus.

1.1a inlesnire care s'a adus industriilor, este si scutirea de taxade acciz pentru spirtul denaturat ce se Introduce in Capitals si careserve la fabricarea diferitelor produse, bine Inteles ca acesta scutirea adus o micsorare a incasarilor taxelor de acciz de la spirt.

Consiliul Comunal In sedinta de la 4 Iunie 1901, a revenit asupravotuluT din 22 Maiu 1899 si a decis ca titeiul si pleura ce se taxail

Page 239: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

243

cu lei 2 suta de chilograme la cei-Palti introducetori ne industriaCsa se taxeze qi la acegtia cu lei 0,10 la suta de chilograme.

Administratia actuala, s'a preocupat chiar de la inceputul func-tionarii actualului Consiliil Comunal, de una dintre cele mai impor-tante chestiuni, care intereseza de o potriva : dou6 din trei parti dinveniturile Comunei, precum gi onesta §i libera mirare a comerciului*i a industriei intregel teri. Ea a reluat studiul reformei taxelor deaccis, propus de fostul primar al Capitalei, regretatul Pache Protopo-pescu, d-lui Ministru de finance din acel timp. Acesta propunere aobtinut incuviintarea mai multor Camere de comert din tarn. Pentruca sä atingem acest scop, am adunat lucrarile facute la epoca sus a-ratata, complectandu-se prin studii not §i le-am publicat ca suplimentla Monitorul Comunal cu No. 30 din 18 luna Noembre (1901) sub titlul :«Accisele studii). Acesta lucrare s'a comunicat domnilor Consilleri co-munali, tuturor acelora cars se intereseza de acesta chestiune, §i maiales Ministerului de Interne gi de Finance, cu rugaciune ca sa adunetOte datele trebuinci6se §i sa gr Abesca formarea unui proect de lege,care sä prevadA de o cam data unificarea cator-va taxe mai princi-pals de accis, cum ar fi: spirt, bere, rachiuri, yin, zahar, cafea, ceaiilrisi orez, in tOte comunele terii, urbane §i rurale, putendu-se chiar re-duce aceste taxe din cifra la care sunt fixate in comuna Bucuresci.

Asemenea masuri ar desfiinta cu desavIr§ire contrabanda, fiind-canefiind diferenta de tax de la comuna la comuna, cum este astacjila Bucuresci, 6 lei la decalitru de spirt, iar la comunele rurale delangd Bucuresci 3,50, nu ar avea interes- nimeni sa mai Lea contra-bandA, ci tots comerciantif ar fi pe ac'ela picior de egalitate din punc-tul de vedere al taxelor comunale, inlesnindu-se ast-fel stabilireaunei concurente leale i oneste, incasarea acestor taxe s'ar face pen-tru produsele ce vin din afar6, la vama ; iar pentru cele din tarn lalocul de productiune, prin agentii Ministerului de Finance. Cu chipulacesta ar dispa-rea multe i marl cheltueli ce fac comunele urbane cuImplinirea unor asemenea venituri, precum i diferitele vexatiuni, ine-rente serviciului de percepere ce se fac comerciantilor i industria§ilor.

La comunele rurale, gratie acestui not" sistem, s'ar putea punein practica mai lesne, legea comunala, care nu permits Primarilor safie §i carciumari.

Numal ast-fel li s'ar lua din mans accisele, singura causa careii face sä alerge dupd Primarie, trecend carciuma, in acest cas, penumele unei rude sat" prieten. Ar fi dar o dispositie moralisat6re §ipentru comunele rurale. Se Intelege c/ ar fi bine cu acesta ocasie sase revisuiasca tabela din legea actuala a maximului, spre a scadeacea ce este vexatorill, tli a adauga qi a desluO. ceea ce experientatrecutului ne povAtuesce sa facem.

Netag6duit, ea veniturile adunate de Stat, s'ar ImpArti pe cate-gorii de venituri budgetare, a diverselor obiecte supuse la accis, fa-

Page 240: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

244

cOndu-se mijlocia pe cincl ant, a fie -carol categorii in parte. La comu-nele urbane, in care se consuma unele catatimI de marfuri, In marlcantitati, s'ar avea in vedere la acosta distributiune §i num6rul po-pulatiunei §i felul ocupatiunei, facendu-se ast-fel o distinctiune introaceste comune §i comunele rurale, targurl §i micile comune urbane,cad nu consuma de Joe sail consuma in mid cantitati, acest fel demarfurT. Repartisarea ar trebui sa se faca lunar, spre a nu suferi lu-crarile Comunel. Cele-lalte marfuri, earl nu ar fi prevodute aici, ur-meza sa se taxeze dupa cum ar fi trecute in lege, §i sa se incaseze cagi mai 'nainte la OA §i la barierl, fiind-ca in ceea ce privesce Comunanostra, nu credem ca ar fi bine ad se desfiinteze barierele de odata, cadele singure produc un venit de 2.000.000 lei pe an, in mijlociil, §i ga-rile, pentru combustibile chiar earl' nu vin de afara, nici nu fac o-biectul unel fabricatiuni, produc lei 850.000 in mijlociu anual, sumsde care nu se pate lipsi Comuna, fara a o avea din alts parte, cadar idea un mare gol anual in budgetul el, de 6re ce nu se vede lace ar putea fi adaugate noul imposite, pentru a acoperi golul de sus,sciut find, ca actuala stare a ora§ului nu sufera nici-un fel de aditu-girl de imposit direct sail aditional.

Dam mac la vale, tablourl aratand contrabandele prinse in cur-sul anilor 1898, 1899, 1900 FA 1901.

Page 241: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

iapo

rtul

uls'

a In

a-in

tat

245

TA BLO 0De contrabandele prinse in cursul anului 1898.

.A18

0.0Oz

DATANATURA CONTR AB ANDELOR

.4EQ.

LUNA

1 9 Ianuarie 26 4 burdup de piele cu 14 decalitri spirt.2 9 » 27 6 b4ici cu un decalitru spirt.3 10 » 28 13 b4ici cu 2 decalitri spirt.4 10 » 29 '3 be§ici cu 5 litri spirt.5 12 » 35 1 sticIa Cu V2 esenta do droj die, doue papuql

marl, un mean §i o tesla.6 13 » 40 1 garnita cu 1 decalitru gaz.7 13 41 3 b4ici cu un decalitru spirt.8 23 w 70 1 caruta cu 2 cal cu cloth!) vase spirt 22 de-

calitri.9 25 » 74 10 be§ici spirt.

10 25 » 75 1 garnita gaz, 2 decalitri.11 2 Februarie 91 8 tinichele gaz, 14 decalitri.12 3 » 93 7 tinichele gaz, 18 decalitri.13 8 112 2 b4ici spirt, 4 litri *i un cutit mare.14 17 w 141 6 burduqe cu 24 decalitri spirt.15 12 Martie 214 7 ba§ici spirt.16 20 w 257 11 bg§ici spirt.17 20 ) 258 2 capatani zahar 10 chilograme.18 1 Aprilie 297 1 tinichea gaz.19 11 » 329 1 bidon gaz, un decalitru.20 28 w 389 6 b4ici spirt, 16 litrpri.21 28 390 3 be§ici spirt, 8 litruri.22 3 Maiti 415 5 vase spirt.23 11 » 941 1 cApatand zahar, 4,40 ch.24 11 ) 443 1 damigena spirt.25 15 » 455 5 bi4ici spirt, un decalitru.26 10 Iunie 529 6 bAqici spirt, un decalitru.27 19 ) 564 6 burduqe, un butoia§ §;i o bota cu spirt.28 4 Iulie 610 1 cutie cu 43 tigArT de fol.29 4 » 611 5 ba§ici cu spirt.30 10 » 632 4 pachete tigari in numer de 78 bucati.31 14 » 641 1 tinichea gaz, trel decalitri.32 14 642 4 burdu§e spirt.33 21 706 12 pachete cu coal §i un chilo cafea.34 22 » 709 1 corset de tinichea cu spirt.35 22 » 711 7 baksici spirt.36 26 723 20 cutil chibrituri.37 29 w 725 4 ba§ici spirt.38 3 August 747 90 hectolitri ovec).39 13 ) 782 2 ba§ici spirt.40 22 808 2 tinichele spirt, masline §i zahar tos.

Ca

z5

Page 242: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

No.

rap

ortu

luT

ou c

are

s'a

thai

ntat

246

;21...o0o g

a

DATANATURA CONTRABANDELOR

LUNA

41 25 August 816 41/2 chilo zahar si 41/2 chilo orez.42 4 Sept. 857 140 chilo fasole.43 17 918 3 basic"' branza de burduf, 2 pungi cafe a,

2 sticle rom si 5 sticle apa mineral/ si opunga scrobga.

44 3 Octombre 1.183 3 garnite cu gaz.45 5 v 1.203 6 pachete tutun, 3 chilograme.46 15 1.230 1 caruta cu 2 cal' cu 14 vase spirt.47 26 1.271 1 plosca de lemn, un urcior de pamant qi

2 sticle spirt.48 29 , L284 5 bucatl amid' albastru, 5 rosu, 5 galben,

5 cafeniii, 17 bucati at/ alba, 4 bucati pan-glici, 6 pachete mosorase de ata, o duzindcarticele de $igare, o cutie cu flori artifi-ciale.

49 3 Noembre 1.313 1 sac fasole.50 7 » 1.327 2 vase si 3 Wel' spirt.51 10 » 1.335 13 basic! si 5 r6te sett52 13 1.363 1 lady ceaiii.53 21 1.385 5 basic"' spirt.54 22 1.389 5 chilo zandr.55 23 » 1.392 1 damig6na spirt 11/2 decalitri.56 27 1.404 1 damig6na spirt, 7 sticle diferite lichide.57 27 » 1.405 3 butOie lacherda.58 4 Decembre 1.442 4 vase spirt.59 5 » 1.448 7 basici spirt.60 6 » 1.454 1 damigena gaz, 1 decalitru.61 17 » 1.506 2 basic"' spirt, 2 litruri.62 21 1.520 25 pachete mid cu ceaiii.63 21 1.521 5 damigene si 3 sticle vin negru, 1 sticla

mastic/ si 1 sticla visinata.64 23 1.528 50 pachete ceaiii.65 23 » 1 529 1 damigona si 4 sticle spirt.66 31 1.540 2 basic.' spirt.67 31 1.541 7 vase spirt.

Z .

Page 243: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

247

TABLOUDe contrabandele prinse in cursul anulul 1899.

DATA 4:1c.

22I:2,.3.

12

6 0Z ra'0

NATURA CONTRABANDELOR"41lz LUNA

1 8 Ianuarie 23 1 damig6n6, 12 litruri coniac.2 9 2. 28 1 lady cafea.3 14 , 48 2 tinichele gaz.4 14 , 49 10 cutii cu sardele.5 15 , 50 17 chilo ceaiti in o Mita.6 16 , 60 12 tinichele gaz.7 22 ) 77 5 ba§ici spirt.8 6 Februarie 128 1 cutie cu 5 chilo zahgr.9 8 , 133 2 tinichele gaz.

10 8 2 134 7 ba§ici spirt.11. 13 2 154 2 lacy 100 chilo zahar.12 17 , 165 4 vase spirt in 2 care.13 17 . 166 8 butelii coniac, 6 butelii cu rom, 4 butelii

biter, 11 funzi luminari stearin6, 18 pacheteceaiu mid' §i 3 pachete scrobela albastra.

14 20 . 179 7 bakiici spirt.15 21 . 184 6 baqici spirt.16 8 Martie 238 1 captita.na zandr.17 19 . 290 2 vase, una tinichea §i 12 bA§ici spirt, 40

decalitri.18 6 Aprilie 600 10 ba§ici spirt un decalitru.19 14 . 635 13 pachete midi cu ceail20 22 666 29 sticlute diferite esente §i un borcan mic

cu pomada.21 24 708 2 carute cu cate 2 boi cu 12 tinichele spirt

26 decalitri.22 24 , 709 20 chilo zahar bucati.23 26 . 712 5 chilo ceaiii.24 28 . 721 1 tinichea cu 15 litruri gaz.25 7 Maiti 763 1 vas cu 31/2 decalitri spirt.26 10 . 793 2 vase cu 16 decalitri spirt.27 21 . 836 6 ba§ici spirt, 8 litruri.28 28 851 4 ba§icT marl cu spirt.29 31 . 864 3 baqici spirt, 3 litruri.30 17 Iunie 925 20 capatani zahar.31 22 . 948 4 baqici. §i o sticla spirt.32 23 957 10 chilo zahar tos.33 26 . 969 6 baqici. spirt 2 decalitri.34 9 Iulie 1.045 5 chilo cell galbena.35 10 . 1.053 4 baqici spirt, 2 decalitri.36 14 1.079 5 chilo zahar.

0

;8,..00,0

,5

cSe%Z'

Page 244: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

248

37383940414243444546

4748

49505152535455565758596061626364

6566676869707172

DATA 9-9 .9.1 03

o.5RI05 .61i-o u2

c5 co

Z ,teiU

NATURA CONTRABANDELOR-4o LUNA

15 Julie 1.080 basicT cu spirt, 3 decalitri.16 1.088 1 ba§icA spirt, 8 litruri.18 1.093 1 caruta cu 2 cal cu 6 vase spirt, 24 decalitri.28 1.115 2 basicT cu 5 litruri spirt.30 1.124 2 chilo cealii.17 August 1.212 1 botd cu spirt.24 1.230 1 tinichea cu 13 litruri gaz.27 1.245 1 cdrutd cu 2 boT cu 5 tinichele spirt.

6 Septembr. 1.286 2 basici §i o sticld spirt, 1 decalitru.6 » 1.288 1 cdrutd cu un cal cu un vas cu vi§inata §i 16

basici spirt.7 1.291 2 chilo gaz, 11/2 chilo zandr.

25 1.379 85 chilo salam, 15 chilo pesmetT, 6 tinichele§i 2 co§uri smantana.

27 ) 1.384 1 chilo ceaiil28 1.388 1 trasura cu tutun tdiat.

3 Octombre 1.416 2 bote otet, 3 decalitri.10 1.442 16 pachete ceaiti.12 » 1.448 1 chilo ceaiii.4 Noembre 1.526 1 chilo ceaiii.7 )) 1.543 16 pachete ceail8 1.545 2 damigOne 27 litruri tuica §i 18 chilo fasole.8 1) 1.549 1 cutie zahar cubic, 5 chilo.

10 1) 1.553 1 ladd ceaiti. 111/2 chilo §i 80 pachete ceaiil.18 1.611 4 damigone tuica.18 1.612 2 tinichele gaz, 3 decalitri.19 )) 1.614 32 vite, of *i berbecl.20 D 1.622 14 hectolitri oyez.23 1.632 1 sac cu 18 chilo sett topit.24 D 1.633 3 chilo i 900 grame salam §i 61/2 chilo unt

prospdt.1 Decembre 1.663 2 garnite gaz, 41/2 decalitri.4 ) 1.678 3 chilo tutun Mat.

10 0 1.703 4 chilo ceaitz.17 0 1.723 3 ba§icl spirt, 5 litruri.17 1.724 1 bota spirt.19 » 1.731 4 tinichele gaz, 7 decalitri.20 » 1.733 3 ba§icT gaz.30 » 1.764 6 ba§ici spirt.

:4

D

D

D

»

1

.Z.'

g

.

s

s

Page 245: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

249

TABLOUDe contrabandele prinse in cursul anului 1900

00;E;t..

DATA-o 0-'-

4 k eio

-to

.p0 cc al0. -1- NATURA CONTRABANDELORcd 4 0

pZ

p LITNA I-ocg

...

=. Z 00

1 9 Ianuarie 32 4 garniti gaz, 7 decalitri.2 11 , 38 4 baOci marl cu spirt,3 12 , 40 2 garniti gaz.4 19 X) 64 1 sac cu 17 chilo came de ramator.5 22 , 75 3 ba§ici spirt, 5 litrurl.6 26 o 83 2 clondire spirt.7 2 Februarie 114 3 sticle diferite esente, 6 pachete praf colorat8 4 D 117 5 ba§ici q i 3 sticle spirt.9 6 o 130 6 Wel spirt.

10 10 148 2 Wei spirt.11 10 1 149 1 damigena tuica.12 16 o 161 1 sac salam 20 chilo.13 17 , 166 3 ba§ici spirt 7 litruri.14 23 o 190 3 ba§icI spirt 8 litruri.15 27 o 197 1 damigena yin 2 decalitri.16 27 198 1 damigOna tuica 1 decalitru.17 27 o 199 1 damig6na tuica 15 litruri.18 28 D 203 1 camp cu un cal cu mai multe tinichele spirt19 3 Martie 231 2 garnite gaz 4 decalitri.20 7 2. 243 6 baqici spirt,21 10 , 260 21/2 chilo tutun taiat.22 13 267 600 grame tutun taiat.23 20 , 282 1 ba§ica spirt 2 litrurl.24 20 283 2 damigene, 3 decalitri Yin, 1 sticlA 5 litrurl

yin, 2 damigene 3 decalitri yin, 2 sticle li-truri. yin 0 3 sticle 21/2 tuica.

25 20 o 284 1 damig6na tuica 1 decalitru.26 27 o 315 2 tinichele gaz.27 1 Aprilie 341 1 damigena kii o sticlA cu 18 litrurl yin §i

3 sticle tuica 3 litruri.28 3 o 355 1 bidon gaz 12 litruri.29 6 , 380 2 gomantane carayal.30 12 o 394 1 tinichea 12 litruri gaz.31 4 Maiit 541 1 bagica spirt 5 litruri.32 8 o 573 14 capatanl zahAr 491/2 chilo.33 12 591 2 bAgicI spirt.34 21 o 636 5 Wei spirt.35 23 o 648 1 tinichea gaz 1 decalitru.36 13 Iunie 749 1 cAruta trasa de 2 boI cu un butoiti 'Acura

350 litruri.37 15 761 1 capatana zahar 3 chilo.38 17 o 768 1 tinichea unt 8 chilograme.

.-

Page 246: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

No.

rap

ortu

lui

cu c

are

s'a

ins-

inta

t dir

ectiu

nhl

250

0

t DATA-0 a' NATURA CONTRABANDELOR6 LI LIINA .Z p.

39 27 Iunie 800 7 fungi luminari stearina.40 30 , 815 2 sticle coniac.41 1 Iu lie 830 5 chilo cafea prajita.42 7 » 849 2 sticle rachill de drojdie 11/2 litrurr.43 15 884 3 basic.' spirt 5 litruri.44 17 879 1 caruta cu un vas tuica 30 decalitri.45 17 » 890 9 cutii cu sardele, 4 chilo zahar pisat si 2

sticle apa minerala.46 18 August 1.001 1 vas rom, 3 decalitri.47 26 , 1.015 20 hectolitri oyez.48 7 Septembr. 1.070 18 rimatori.49 9 » 1.085 1 bota spirt.50 11 , 1.089 1 damigena cu 1 decalitru si jumatate yin

si 1 sticla 3 litri.51 23 , 1.154 1 damigena cu 11/2 decalitri yin.52 25 » 1.162 1 carutd. cu 1 cal si 1 tinichea spirt.53 25 » 1.163 2 damigene 3 decalitri tuica.54 19 Octombrie 1.259 9 pachete ceaiii.55 20 » 1.260 2 basic.' spirt 5 litri.56 22 , 1.268 4 basicl spirt 5 litri.57 24 1.273 1 caruta cu 2 cal' cu 4 butOe gaz.58 28 » 1.293 25 pachete ceaiii, 1 pungd cu 300 gr. ceaiii

si 8 cutii sardele.59 4 Noembrie 1.325 4 basic.' spirt.60 6 , 1.339 7 basic.' spirt 4 decalitri.51 11 , 1.359 1 tinichea gaz 1 decalitru.62 11 , 1.360 1 cutie 7 chilo pesmeti.63 11 1.361 10 chilo zahar bucati, 6 pesci saran.64 23 1.419 17 rimatorl.65 23 » 1.420 3 basic.' spirt.66 8 Decembrie 1.494 600 grame tutun Mat.67 14 , 1.524 210 chilo fasole.68 19 1.548 1 damigena yin 12 litruri.69 21 » 1.551 1 damigona yin 12 litruri.

Page 247: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

251

TABLO UDe contrabandele prinse In cursul anului 1901.

:.1

;0k0aa

-ci

Z'

DATA Ahd5.....--....0 ca ed04 +2

,CD 5

1- ifed

Z 00

NATURA CONTRABANDELORg' , ,'

L U N A

1 10 Ianuarie 32 3 sticle rachiti de drojdie, 3 litrurl.2 11 . 35 20 pachete midi cu cOiii.3 19 65 4112 kgr. malt', §i 30 pachete mid cu ceaiti.4 30 . 87 1 damigOna tuica, 8 litruri.5 31 . 92 7 balici spirt, 2 decalitri.6 1 Februarie 96 1 kgr. §i 800 grame mail7 16 2, 159 3 care oiled.8 1 Martie 203 1 kgr. §i 400 grame zahar, 1 kgr. orez, 700

grame cafea bObe, qi 1 litru unt-de-lemn.9 5 . 232 4 cutil sardele.

10 5 . 231 1 sac 20 kgr. zahar.11 14 » 281 1 butoiti cu 11/3 decalitri tuica.12 15 » 282 8 ba§icI Ole.13 29 » 322 1 tinichea, 15 litri gaz.14 30 ) 326 1 damigena vin.15 2 Aprilie 350 1 damigena vin.16 5 » 357 1 butoiti tuica, 31/2 decalitri.17 28 » 504 1 bota cu 36 litri spirt.18 10 Matz 575 1 bota spirt.19 13 > 594 500 grame ceail20 24 1 636 12 kgr. lumInarl card galbena.21 11 Iunie 742 16 baqicl spirt, 10 decalitri.22 15 ) 758 2 ba§ici spirt.23 21 795 4 vase, 1 bota §i 3 sticle diferite beuturl.24 28 » 821 2 bote spirt, 7 decalitri.25 1 Iulie 859 3 kgr. zahar tos §i 900 grame zahar bucatl.26 23 » 937 1 vita taiata §i 18 vite vii.27 29 . 961 vase vin §i tuica.28 3 August 987 4 m. 75 c. m. panda.29 7 1.007 7 ba§ici spirt.30 10 . 1.023 1 sac fasole.31 29 . 1.123 2 ba§icI spirt.32 12 Septemb. 1.222 4 sticle tuica, 12 cutii chibrituri, 1 pereche

calimari, 1 curea, ci 1 §ort.33 12 . 1.223 25 sad ov6d.34 12 . 1.225 15 kgr. fasole.35 28 , 1.305 1 chill mein.36 8 Octombre 1.401 3 ba§ici spirt.37 19 2, 1.438 1 sac Mina, 70 kgr.38 3 Noembre 1.510 1 bota spirt, 3 decalitri.39 10 . L548 30 kgr. branza de burduf.

.

Page 248: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

252

0

no

1;

DATA S. il.F.cot.0

a cr,7101

s-...,

.* 0_:z g:5

NATURA CONTRABAND]LORill

-do

L U N A

40 15 Noembre 1.526 250 kgr. seti.41 22 * 1.594 155 kgr. carne de vacs.42 23 1.595 1 kgr. cafea, 1 stic15. beret 1 sticla de 1 litru

rom §i 1 garnita gaz, 1 decalitru.43 27 * 1.606 1 bota spirt.44 16 DeCembre 1.706 8 sad ov6d.55 16 * 1.707 1 sticla rom de 1 litru.46 21 * 1.724 2 tinichele gaz.47 24 * 1.741 1 litru Spirt.48 26 * 1.747 1 kgr. §i 800 grame zahgr.49 26 * 1.748 1 tinichea gaz.

;1,..

:

Page 249: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

CAP. VI

OFICIUL STARII CIVILE

Lucrarile acestuI serviciil repartisate pe diferitele biurourT aufost in cursul anuluT 1898, urmatorele:

N-ascer 1.N asceri 8.424Copil gasiti 36Transcrieri . 10Rectificari nAdoptiuni 25SchimbarI de nume 1

Adaogiri de nume 1

Total . . . 8.508

ClisliterilCAB atoril. 1.763Divortuff 153Rectificari. . . 2TranscrierT 1

Total . . 1.949

DeceseDecese 7.576Tr anscrieri. 27Rectificdri 15

Total . . 7.618

RegistraturaHartiT intrateHard"' e§ite

17 35015.870

.

.

Page 250: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

254

Taxe comunaleDe la diferite acte Lei 8.593De la dote ) 31936De la pompe funebre v 12.955

Total . . Lei 54.484

In cursul anului 1899 s'aii inscris urmatOrele casuri :

NaseeriNasceri 9.250Copil gasiti 27

Transcrieri 11

Rectificari 4

Adoptiuni 16Addogiri de nume 1

Total . . 9.309

CasiitorliCasatorii 1.786Divorturi 134Transcrieri 3

Total . . 1.923

DeceseDecese 8.129Transcrieri 43Rectificari 5

Total . . 8.177

Registratura115rtii intrate . . 17.900Hartil e5ite 15.345

Taxe contonaleDe la diferite acte Lei 8.783De la dote , 35 706De la pompe funebre . i 13.531

Total . . Lei 58.020

In anul 1900 s'ail inscris urmatorele casuri:

Page 251: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

255

NasceriNasceriCopia gasitiTranscrieriRectificariAdoptiuniSchimbAri de nume

8 7573210

6

151

Total . . 8.821

CasitorilCiisatoril 1 589Divorturi 135Transcrieri 1

Total . . 1.725

DeceseDecese 7 062TranscrierT. 24Rectificari . 10

Total . . 7.096

RegistraturaHartil intrate . 16.184Hartii elite 12.595

Taxe comunaleDe la diferite acte lei 8.223,

D , dote 2 43.442,pompe funebre 15.86h,50

Total . lei 67.530,50

In anul 1901 s'ail inscris urmatorele lucrAri:

1). RegistraturaHartiI intrate . 16.184Hartil elite . 12.597

2). Biuroul nascerilor

inregistrat casuri in total de 8.570Din cari nascutI. 8 510Copii gasill 25AdoptiunI. 20RectificAri. 4Transcrieri . . . ....... 11

.

. . .

,.

S'ail

.

.

.

.

Page 252: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

256

3). Biuroul casatorillorS'aa inregistrat in total 1.551Din earl:Casatoriti , . 1.382Divorturi . . 160Rectificari 3Transcrierl . 6

Cu ocasiunea efectuaril casatorillor s'ail legitimat §i 231 copil,dintre earl 114 baeti ci 117 fete.

4). Biuroul deceselor

S'aa inregistrat casuri in total de .. . 7.248Din cari decese 7.204Rectificari 8Transcrierl 36

Acest biuroil a mai liberat personelor sarmane:Locuri gratuite 2.794Cosciuge 726Transporte 460

5). Biuroul arhivelA dat curs la t6te cererile de extracte atat la particulari cat ,:i

la diferite autoritati din Ora.

6). Biuroul InregIstrarel declaratiunilor de casatorilS'ail inregistrat declaratiuni de casatoril in total 1.999 in cari

intra FA declaratiunile primite din diferite comune din tall c1 strei-natate. Acest biuroil a mai liberat certificate de neivire de opositiunela termenile prescrise de lege, certificate servind la autentificarea acte-lor dotale, facerea ci expedierea celor doue publicatiuni ci notifica-rea actelor respectudse.

7). Biuroul formarei li rectificarel dosarelorS'ail verificat acte §i format dosare in total . . . 1.383

IncasitriS'aii incasat in interval de la 1 Aprilie la 30 No-

embrie 1901:Din extracte 4 682Din dote 26.704Din pompe funebre 10.544

Total lei 41.930La care se adaoga incasarile din biletele do indentitate.

.

.

.

Page 253: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

PARTEA II

1 IANUARIE 1902 30 SEPTEMBRIE 1902

17

Page 254: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

CAP. I.

SECRETARIATUL GENERAL

Prin budgetul pus in aplicare la 1 Aprilie 1902, s'a adaogat Se-cretariatului serviciul Contencios, transformandu-se in biuroul Con-tencios §i suprimandu-se §eful acelui servicifi, care a r6mas sä func-tioneze ca avocat pe langa acel biuroil ; s'a adaos un copist la Se-cretariat, pentru tinerea registrelor electorale, conform legei ; s'a sporitcu 'Inca 2 functionari personalul Archivei §i Registraturel generale,personalul de pAna atunci find insuficient pentru tinerea la di a Ar-chivei.

La Intendenta s'a dat intendentului un ajutor care sa fie §i ma-gaziner, suprimandu-se postul de magaziner de la serviciul Cladirilor,ajutor de care era absoluta nevoe ; s'a suprimat un dorobant Ware§i 2 pede§tri. Cameri*tii care apartineail Secretariatului au fost trecutipe la deosebitele for servicii.

Activitatea Secretariatului General, in cursul acestui an este spe-cificata mai jos, unde se repartiseza lucrarile dupa natura lor.

1. LUCRARILE CONSILIULUI.

Consiliul Comunal s'a intrunit in cursul primelor 9 luni ale acestuian, in doua-cleci §i doua de §edinte §1 a resolvat 3551 cestiuni. Din a-ceste §edinte, 12 s'ail tinut in sesiunile ordinare prevkjute de legeacomunala ; iar 10 extraordinare, pentru resolvarea cestiunilor ce nuputeaii suferi intarcjiere pana la sesiunea ordinar5. NumOrul cestiu-nilor resolvate de Consilifi, impartite pe sesiuni ail fost :

In 8 §edinte din sesiunea de Ianuarie 3.299 cestiuni.In 4 » ) ) ) Maiii 123In cele 10 §edinte extra ordinare 129 cestiuni.Repartidand cestiunile resolvate, dupti natura lucrgrii, obtinem

result atul urmator :

Page 255: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

260

Cestiuni privind pe Secretariat.

a) 3.194 Electorale,b) 9 Comisiuni,c) 7 Diverse.

Cestiuni Techniec:

a) 2 Iluminat,b) 1 Pavage,c) 3 Planuri,d) 2 Canale §i conduct° de apg,e) 21. Exproprieri,f) 10 Ceclarl de terene,g) 3 Vindari de terene,h) 1 Constructiuni municipale,i) 48 Diferite lucrari technice,j) 7 Prelungiri de termene,k) 2 Numiri de strade,1) 5 Alinieri §i rectificari de strade,m) 1 Deschideri de strade,n) 1 Tramvaye.

Cestiuni de Conteneios:

a) 21 Procese,b) 13 Transactii.

Cestiuni Finaneiare:

a) 10 Scutiri §i reducerl de taxe,b) 9 Restituiri de retineri §i garantii,c) 77 Credite,d) 16 Pensiuni,e) 25 Diferite cestiuni financiare.

Cestiuni Administrative:

a) 28 Culte,c) 22 Diverse.

5 A ccise.

4 Sanitare.

Page 256: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

261

Cu ocasiunea puneril in aplicare a budgetului s'ail adus OrecarImodificari regulamentului pentru pompele funebre.

De asemenea Consiliul a votat o modificare a legit maximulul cuprivire la taxele asupra caramacjil, pietrisului si asupra rahatului.

S'ail votat pe langa acestea, in cursul aces tuI an, regulamentulpentru obligativitatea serviciului curatirii gun 6ielor $i dispositiunileprivitOre la Inchirierea vremelnica a trotuarelor, pentru asedarea demese in fata stabilimentelor comerciale.

2. BILTROUL ELECTIUNILOR.

Lucrarile de intocmire a listelor electorale si afisarea for la epo-cile fixate de legea electoralA, ail fost lndeplinite in conformitate cudispositiunile acelei legi. Pe basa listelor definitive s'ail facut cartilealegetorilor, cari s'ati distribuit celor in drept, prin Serviciul PolitielComunale. Num6rul alegatorilor coprinsi in listele electorale definitiveeste urmatorul :

SENAT

COLEGIUL I COLEGIUL II

I Sectie . . . 424 I Sectie . . 187II » . . . 759 II » . . 723

III » . . . 725 III » . 779VI » . . . 453 IV » . 481V » . 428 V » . . . 458

Total . 2.789 Total . 2.618

CAMERA

COLEGIUL I I COLEGIUL II I COLEGIUL III 1 COL. III DIRECT

I Sectie . 378 I Sectie 854 I Sectie 385 I Sectie 240II » . 898 II » 705 II » 504 II » 531

III » . 986 III » 844 III » 367 III » 152IV » . 588 IV » 401 IV » 359 Total. 923V » . 578 V » 560 V » 379Total . 3.428 VI » 425 VI » 438

VII » 985 VII » 286VIII » 864 VIII » 598

IX » 598 IX » 455X b 696 X » 510

Total . 6.922 Total . . 4.281

.

.

. .

. .

. .

Page 257: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

262

COMUNA.

COLEGIUL I I COLEGIUL II COLEGIUL INDIRECT

I Sectia . . 613 I Sectia . . 742 I Sectia . . 242II » . . 815 II » . . 664 II > . . 346

III » . . 915 III . . 797 III 1 . . 520IV * . . 627 IV » . . 622 IV . . 226

V . . 987 V » . . 266 V » . . 113VI » . . 740 VI » . . 900 VI » . . 245

VII » . . 591 VII . . 556 VII . . 377VIII » . . 553 VIII . . 524 VIII » . . 159

5.841 IX X' . . 704 IX . . 250X . . 762 2.478

6.537

Listele de eligibili la Senat publicate in «Monitorul Oficial., celedefinitive, coprind acest an 630 eligibili.

Cat privesce listele Camerei de Corners, ele se vor alcatui §i pu-blica in cursul lunei Noembre cele provisoril, iar cele definitive inDecembre.

In cursul acestui an, Biuroul Elecciunilor a avut sä inregistrezela 4 Aprilie, alegerea colegiului 2 de adunare conform convocaril No.7.914, pentru un deputat in locul declarat vacant al D-lui Gr. Em. Gra-d4teanu. A fost ales D-1 Gr. Alexandrescu.

Anul acesta implinindu-se termenul de 4 ani al Consiliului Co-munal, potrivit disposiSiunilor legil pentru alegerea Consiliilor Comu-nale, in cursul lunei Noembre se vor efectua alegerile pentru reinoireaConsiliului.

3. CONTENCIOSUL.

Functionand ca biurou pe langa Secretariatul General, de la 1Aprilie, activitatea Contenciosului in acest an a fost urmatorea:

Procese pendinte la Judeeatoriile de Ocole.

1). C'. Enciulesccu chiama pe Primarie §i pe d. G. A. Sutu in ju-decata, cerend a i se lasa in posesiune o portiune de teren, ce diceca i s'ar fi cotropit din proprietatea sa, din *oseaua Stefan-cel-Mare,saiz valOrea locului in suma de 1.800 lei.

Procesul este pendinte la jud. Ocol II §i s'a dispus o cercetarelocals, care nu s'a efectuat.

2). D. Vasiliu care a i se restitui suma de lei 459, ce i s'a reSinutpe timpul cat a fost functionar al Comunei. Judecatoria Ocol. I i-arespins cererea.

Page 258: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

263

3). Dumitru Sore cere pe de-o parte daune pentru faptul ca s'arfi permis de Comuna de a se deschide pravalii de macelarii pe stradaAntim, iar pe de alta a se lua masuri pentru inchiderea acelor ma-celaril, ca nefiind conforme cu regulamentul.

Judecatoria Ocolului I i-a respins actiunea.

4). Elisabeta A. Popescu core a i se plati suma de lei 1.480, vah5reaunul loc ce (lice ca i s'ar fi luat de Comund din proprietatea sa dinstrada Parului.

Procesul a luat mai multe amanari §1 in urma s'a suspendat.

5). C. M. Constantinescu cere a i se plati suma de lei 350 lef a sade cantaret la biserica Popescu pe §opte luni.

Judecatoria Ocolului IV a scos pe Comuna din proces.

6). Irina I. Anghelescu, locuind un imobil insalubru din str. Elef-terie, No. 6, acest imobil a fost evacuat ; pentru acest fapt s'a credutin drept a cere daune.

Judecatoria Ocolului I i-a respins actiunea.

7) Maior C. Maican a fost chemat in judecata do Comund a platisuma de lei 48, valorea unei lebede dope lacul Cimegiu, ce a fostomorita de un caine al numitului ; platind suma de lei 25, procesul s'ainchis.

8). Cristian Dimopol core a i se restitui suma de lei 176,75, ce is'ar fi perceput pe nedrept din taxe de apa.

Procesul este pendinte la Judecatoria Ocolului II.

9). Ministerul Cultelor cere a fi aparat de taxa apei la imobiluld-lui Balacescu din Str. St. Spiridon No. 49, ce fusese inchiriat aceluiMinister pe timpul cat nu a fost ocupat, de Orece nu a uzat de apa.

Procesul este pendinte la Judecatoria Ocolului VI.

10). Ilie Tonea cere a i se plati suma de lei 950, valorea uneimaghernite ce dice ca i s'ar fi stricat de agentil comunali.

Procesul este pendinte la Judecatoria Ocolului I.

11). P. Bogdcinescu fi ayii se plang Judecatoriei ca aunt turbu-rati in posesiunea unei livedi §i ele0eil din Stuful Belu.

Procese pendinte la Tribunal.

1). Temistocle V. Gheciu, posedand un imobil insalubru in CaleaRahovel No. 104, a fost somat sa-1 evacueze, pentru care s'a credutin drept a cere despagubire in suma de lei 20.000.

Procesul este pendinte la Trib. Sectia I.

Page 259: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

264

2). Petre Triandafil, arenda§ul mo§iei Cotenita Vii§ora, datorandrate din arenda m4ei, Comuna a ridicat contestatie la urmarirea, cese facea de Banca Agricola.

Procesul este pendinte la Trib. Olt.

3). Mauricig Camiol, posedand un imobil in Bucuresci, str. Mamu-lari 11 bis §i fiind ipotecat la Credit, a fost, scos in vindare cu licitatie;Comuna a luat din terenul acestui imobil o mica portiune pentru ali-nierea stradei §i urmeza ca la qiva vindarel sä se tie soma de terenulcumperat de Comuna cu suma de 632 lei, conform angajamentului So-cietatei Creditului Urban.

4). V. Greser pretinde despagubire de 5.000 lei pentru o portiunede teren, ce dice ca s'ar fi luat din proprietatea sa de pe Str. Man-tulesa No. 2, pentru aliniere.

Procesul este pendinte la Trib. Sectia II.

5). Bucher pi .Durer cer a fi impu§i la taxa de apa 300 lei pean, conform conventiunei ce dic ca all cu Primaria, cerend a li serestitui sumele ce s'at1 perceput in plus.

Procesul este pendinte la Trib. Sectia II.

6). A. G. Cociu, fiind chemat in judecata de d-na Cleopatra Io-nescu, pentru ca apele din canalul proprietatei sale se scurg in piv-nita caselor numitei causandu-i igrasie la case §i pagube, s'a credut indrept a chema Comuna in garantie, sustinend a acele stricaciuniprovin din canalul public.

Procesul este pendinte la Trib. Sect II; acum s'a suspendat dincausa mortei reclamantel.

7). Moptenitorii defunctula Oh. Marcu all cerut punerea in vin-dare a imobilului din str. Terani No. 82, pentru e§irea din individiune;din acest imobil Comuna a expropriat o parte in interes de aliniere,ordonanta de expropriere fiind transcrisa, Primaria a fost citata numaica forma.

Procesul este pendinte la Trib. Notariat.

8). Vaslichia P. Christian pi Gheorghe Capiteinescu all fostchemati in judecata, spre a fi condamnati sä platesca Comunel sumade lei 2.600, dobanda la capitalul de 26.000 lei, valOrea unui imobilexpropriat de Comuna §i pe care a continuat a-1 poseda.

Procesul este pendinte la Trib. Sectia I.8) M. Tatdreiscu cere a i se restitui suma de lei 4.990, retinuti

din 16fa sa pentru pensie, pe timpul cat a fost functionar la Comuna.Procesul este pendinte la Trib. Sectia I.

Page 260: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

265

10). Ecaterina Al. Pastia pretinde ca Comuna cu ocasia punerelin aplicare a legit marginirel orasului, I -ar fi luat in posesie niscestrade, ce erail deschise pe locurile sale, dintre stradele Cimitirulul siSoseua Stefan-eel-Mare, gradina Teilor si Soseua Colintina, cerend ai se plati 400.000 lei plus 25.000 venitul acelui loc.

Procesul este pendinte la Trib. Sectia IV.

11). Vasile I. Dan se plange Tribunalului cä Comuna a deviatapa Damvovitei pe Ciorogarla, ne mat putend cu modul acesta func-tiona m6ra d-sale si neputend treera rapita $i cere 50.000 lei daune,

Procesul este pendinte la Tribunal, Sectia IV, $i acum in urmas'a suspendat.

12). D. M. Bragadiru cere a se restitui terenul cu suprafata de2.145 m. p., ce i se define farg drept in mijlocul proprietatei sale, dinstrada Berzei 45, sä i se platesca 25.000 lei daune si sA i se dea au-torisatie de a deschide o strada pe acel loc, de Ore-ce Prim Aria nus'a tinut de angajamentul luat de a deschide strada $i a o da in cir-culatie Inca din anul 1897.

Procesul este pendinte la Tribunal, Sectia IV ; acum in urma Con-siliul in sedinta de la 12 Iunie 1902 a hotdrit exproprierile imobilelord-lor Cociu, Minculescu, Gh. Grigore si onescu tocmai in scopul des -chiderel stradel.

13). Compania de Gaz. Comuna a permis d-lor T. Maiorescu $iSocietatel Romano pentru intreprinderi electrice si industriale, ca per'espunderea d-lor sa introduce lumina electrice in proprietatile d-lutMaiorescu si in gradina Edison din strada Academiei; pentru acestfapt, Compania de Gaz ne-a chemat in judecata, cerend daune $i anu-larea acelor autorizatiuni ca fiind date contra actulul de concesiune ;la rindul nostru, fall insa a recunOsce nici un drept numitei Companii,am chemat in garantie atat pe d-1 Maiorescu cat si pe Societatea Ro-mand pentru intreprinderi electrice si industriale.

Procesul este pendinte la Tribunalul Comercial.

14). S. Binder a cerut ca Tribunalul sä-1 autorize a cladi pe localski din calea Victoriei No. 6, fara a se retrage pe aliniere conformplanului.

Trib. Sectia IV i-a respins actiunea.

15). Alecu Dinu s. a. a Mout apel la Trib. contra decisiunel No.6.448, prin care se confisca nisce spirt.

Trib. Sectia II a respins apelul cu recurs, care nu se vede Mutpand acum.

16). G. ),Sterdnescu Gogu a Mout apel contra incheierei Comisiunelcomunale, prin care se impune la taxe pentru un loc viran.

Procesul este pendinte la Trib. Sectia IV.

Page 261: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

266

17). Schreiber & Co. ail cerut a li se plati suma de lei 64.041,50pretul unor imobile cump6rate de Comund.

Trib. Sectia III a admis actiunea.

18). Vasile Filipescu a facut apel contra decisiunel comunale.prin care se confisca nisce spirt; in urma decisiunel Consiliului Co-munal din § edinta de la 22 Martie 1902, s'a anulat procesul verbal decontrabands, iar procesul s'a suspendat.

19). Societatea de asigurare 4. Universala»; acesta societate nemal presentand garantii suficiente, de dre-ce este in incetare de pläti,Primaria i-a refuzat plata premiurilor de asigurare in suma de lei221,60; numita Societate a chemat Comuna in judecata §i JudecatoriaOcol. I a obligat pe Comuna la plata acelel sume, recunoscendu-Idreptul a face actiune principals pentru anularea contractului de asi-gurare; ., de o cam data Comuna a atacat cu apel cartea de judecata.

Procesul este pendinte la Trib. Comercial.

20). G. Sterian cere a i se plati suma de 8.000 lei, costul ante-proiectului pentru Ospelul Comunal ; s'a ordonat o expertiza.

Procesul este pendinte la Trib. Sectia III.

21). E. Lessel a fost chemat in judecata sä platOsca o suma debani, cu care a privat pe Comund la licitarea unul cazan.

Procesul este pendinte la Trib. Sectia III.

22). Compania de Gaz a cerut Tribunalulul sumele de bani, ceComuna i-a retinut din situatiile de plata pentru amendile, ce i s'ailimpus din causa luminarii defectuose a oraplui.

Prin contract, Compania este obligata, sa extraga gazul din car-buni de pamint sail alte substante fosile, a§a ca el sä aiba puterea lu-minatOre §i puritatea trebuinciosa. Pentru acest sfirOt, Compania eradab:5re sa procure Primariei de la inceperea contractului, aparate foto-metrice §i localuri necesare; all trecut insa ani la mijloc, pand ce sa sedecida Compania, ca sä procure asemenea aparate §i atunci cand eleall fost procurate qi instalate dupa gasirea cu cale a Companiei, ea aMout fel de fel de obiectii Primariei, cars all avut de obiect impedica-rea unor regulate constatari a puterel luminatore a gazului dupa in-structiunea d-lor Dumas i Regnault, alaturata pe langa contractul ora-§ului Paris, din 1861, care este prevecjuta i in contractul nostru. Atunciingineril Primariei, all impus pe Companie la amendile prevedute incontract la art. 36 alin. 1 §i 12 din concesiune, pentru lipsa de pu-tare luminatore Si puritate a gazului, oprind §i plata cuvenita ei pen-tru iluminatul public, care se compensa cu valorea amencjilor aplicate,

Page 262: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

267

ba chiar o intrecea dupl socotelile cy Magi Prim Aria. In acest stadiuam gAsit nos relatiile dintre Compania de gaz si PrimArie. Am incer-cat in mai multe rinduri sA ajungem la o invoialA, reducend chiar cuan-tumul amendilor, dar nu s'a putut, fiind-ca Compania nu consimtea decat numai la reducerea pretului gazului, proportional cu lipsa de putereluminatore, ceea-ce era imposibil a se admite de Primarie, Rind con-trarie spiritului contractului si daunator iluminatulul, care nu s'ar fiindreptat nici odata. Primaria a recurs §i la arbitraghl numind pe ar-bitrii sei si comunicandu-I Companiei, dar Compania nu a respuns nicipanA acuma, staruind in procesul ce a intentat PrimAriel.

S'a cerut Companiei de catre Primarie O. introducA ameliorArTin actualul sistem de iluminat, prin adoptarea beculul Auer $i adap-tarea lampilor actuale la acest sistem, lucru prevedut prin contract §iadmis in t6te orasele Europei, dar Compania nu a consimtit nici laacesta.

Atunci Primaria voclend ca in urma tutulor acestor tratative, nuajunge la nici un resultat si dorind sA dea o solutie acestei intermi-nabile afaceri, pe de o parte a Mout cerere reconventionala inainteaaceluiasi Tribunal, ca sa obtie resilierea contractului, pentru neexe-cutarea clauselor lui, de catre Companie, iar pe de alta parte, Con-siliul Comunal a revenit asupra votului dat in sedinta de la 15 Ianuario1901 anulA,ndu-1 dispositiile. prin care se prelungea termenul concesiunilcu 40 de ani de la publicarea Decretului in Monitorul Oficial, de 6re-cenu mai putea pune temeiti pe angagiamentul viitor al Companiel, carenu a respectat in deplinAtate, angagiamentul trecut.

Procesul este pendinte la Trib. Comercial.

23). P. Dragomirescu se pretinde denuntatorul contrabandel despirt din Strada Tanase Vasilescu, in cantitate de 2.154 decalitri, carespirt confiscandu-se, s'ar fi vindut de Primarie cu suma de lei 28.000,cerend a i se plati a treia parte din acesta suma ca descoperitor.

Procesul este pendinte la Trib. Sectia III.

Exproprieri pendinte la Tribunal.

1). Sofa Maria si C. Persinaru s'atl declarat expropriatl in in-teres de aliniere de o parte de teren din imobilul ce posed pe stradaPlantelor, suma oferita Rind 1.270,20 lei.

2). Sotti Elena pi Vasile Marinescu idem, idem din strada Bir-jarii Vechi No. 30; s'a oferit 689 lei.

3). SOU Christescu idem, idem Strada Vitejescu, s'a oferit sumade 458 lei si 40 bani.

Page 263: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

268

4). Mo?tenitorii Dr. Cociu, idem strada oimului; s'a oferit sumade lei 400.

5). Surorile Zantfirescu idem strada Teilor; s'a oferit suma delei 6.182,20.

6). So(ii Pciun, idem strada Matel Basarab No. 7; s'a oferit 120 lei.

7). Sotii losifescu idem strada Teilor 127; s'a oferit suma de 612 lei.

8). SOO. Trandafirescu idem Soseua Basarab 172; s'a oferit sumade 1.800 lei.

9). Victoria M. Pandele idem din intreg imobilul din strada Vi-nerei; s'a oferit sum de 9.853 lei si 70 buil.

10). Mai multe proprielcifi in nuttier de sese din Campul Mosilornecesare construirei Orel de la Obor.

In curand se vor inainta Inca pentru opt proprietati, necesare totpentru gara de la Obor.

11). Bog Dobrifa )91 A. Scholtz se expropriaza de o mica por-tiune de teren din imobilul dotal de pe strada Micsunele, pentru carese oferd suma de 62 let

I. Procese pendinte la Curtea de Apel.

1). Gr. Grecescu, a Mout apel la Curte contra inche eril ConsiliuluiComunal, prin care i se recunOsce dreptul numai la o pensiune lunarade 91 lei, pe cand numitul pretinde ca i s'ar cuveni mai mutt fata cucea din urma functiune ce a ocupat (sef al Serviciului de Percepere).

Procesul este pendinte Ja_Curte, Sectia II.

2). Minoril Tdnase Baciu. Comuna a atacat cu apel, decisiuneaComisiunei dp arbitri, prin care s'a acordat o despagubire de 3.000lei pentru exproprierea unei parti din imobilul numitilor, situat peStrada Sf. Voivocli No. 13, luat in posesie de Primarie, Inca din anul1890, oferta Rind de 1.053,90 let

Procesul este:pendinte la Curte, Sectia I.

3). Elena Perticari i fraffi Davilla, in calitate de proprietari penisce locuri din Strada Carol Davila si parcul Cotroceni, au cerut säfie autorisati de justitie, de Ore-ce Comuna le-a refuzat cererea, sädesparta in parcele acele locuri $i sä construiasca pe acele parcelede teren, plus drumul ne-flind in conformitate cu legea ; atat TribIlfov, Sectia I, cat si Curtea de Apel, Sectia III, ail respins preten-

Page 264: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

269

tiunile reclamantilor ; Inalta Curte de Casatie a casat decisiunea Cur-til de Apel §i a trimis afacerea sa se judece din noil de Curtea deApel din Craiova.

Extras de numerul proceselor de contraventiuni, de ddrimeiri Finumerul holdreirilor trimise la Serviciul Alinierilor spre exePut are de

la 1 Ianuarie pi panes la 25 Octombre 1902.

1 No. proceselor .proceselor No. hotar tri-No. .de contraven- spre exe-tiuni de d'arinnari cutare

1.698 114 333

4. REGISTRATURA GENERALA. $1 ARHITA CENTRALA

In anul 1902 atat Registratura cat §i Archiva, in urma restabilireiordinei, ail functionat §i functionezd In mod cu totul normal, ast-fel ctilucrArile d'o parte §i alta aunt la di.

Se vede dar ca, In dol ani, gratie impulsiunil date serviciulul §iactivitAtii personalului, care a lucrat staruitor §i in ore suplimentare,s'a putut ajunge la chi cu lucrArile rAmase in urma pe anii trecuti,indeplinind §i lucrarile curente ce cadeafi in sarcina sa in cursulacestul timp.

Pentru sirguinta personalului Arhivei spre a aduce la di §i a tinein curent lucrArile Arhivei, rAmase in urma pe mai multi ani, Con-siliul in Iunie acest an, 1-a acordat o gratificatie de 2.000 lei.

5). STATISTICA.

Biuroul Statistic a continuat sa publics in mod regulat buletinulStatistic lunar §i a pregAtit materialul.pentru cel de al cincelea vo-lum al Anuarulul Statistic pe anii 1900 §i 1901, care ,se va tipAri incurand.

6). INTENDENTA.

Avind in sarcina s'a atributiunile indicate in partea intaiii a dd-rii de sentA,' le a:indeplinit in mod satisflgtor. In aeest an este deadaugat ca:della:1 Aprilie s'a adaugat, ca personal, un ajutor al in-tendentului,:cu;indatorirea magaziel de la Tunarl, functiune atri-butiune cari:ati fost luate de la Serviciul Cladirilor, de unde s'a su-

iii

Page 265: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

270

primat. Din personalul intendentil, in acest an cameriOrl, diferitelorservicil ale PrimarieT, ail fost luatI §i trecutl in statele serviciilor undeeT lucreza.

In ce privesce Monitorul Comunal §i Biblioteca n'avem nimic deadaugat la cele expuse in prima parte a lucrarit

Cat pentru Personal, tiand sOma de neajungurile ce au fost sem-nate In prima parte, cu privire la nestabilitatea functionarilor §i schim-bare de organisatiune a serviciilor, ceea ce face anevoiosd tinerea Inreguld registrelor de personal, credem ca inainte de formarea bud-getuluI pe anul viitor 1903/904 se va stabili in mod definitiv regula-mentarea organicd serviciilor §i ast-fel posibilitatea d'a avea un biuroiispecial al personalului.

Page 266: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

CAP. II.

DIRECTIUNEA ADMINISTRATIVA

In darea de soma intocmita pentru anil 1898, 1899, 1900 §i 1901,s'a arAtat mai in detaliti organisarea acestui servicia fii lucrarile earlinfra in sfera sa de activitate.

0 parte din lucrarile privitOre pe epitropiile bisericesci c.i anume'controlul financiar al administratiunilor averilor bisericesci, a trecut laCasa Bisericii, institutiune create din noil prin lege speciall puss inaplicare la 1 Aprilie 1902.

In timpul de la 1 Ianuarie §i 'Ana la 30 Septembrie 1902, a in-trat la Directiunea Administrative, spre resolvare, un numer de 10.208hartii. S'aii legalisat 5.152 acte, certificate §i dovecli servind la diferitenecesitati. S'au liberat 3.356 certificate de diferite categorii §i adeca :1.556 certificate de dispense de tare, timbre §i altele in procesele in-tentate inaintea instantelor judecAtoresci ; 858 certificate relative ladispensele de tare §solare ; 205 certificate pentru obtinerea de burse;154 certificate pentru intrare in armata ; 462 certificate de nationaliitate §i conduits ; 94 certificate de paupertate pentru obtinere de IA-gratuite la statiunile balneare apartinend Statului sail Eforiei Spita-lelor civil° ; 7 certificate pentru schimbari de domiciliil qi 20 alto cer-tificate osebite. S'ail liberat 19 cArtulii pentru exercitare de comerciiiambulant §i 75 permisiuni pentru vacsuit incaltamintele pe stradeleOraplui.

BIUROUL LICITATIUNILOR.

Inchirierea halelor, pietelor 0 a allow bunnrl.

Inchirierile facute prin licitatiune publics i constatate prin con-tracte, au produs in acest:an (1902) o sums totalA de 364.129 lei, adicacu 10.359 lei mai putin de cat in anul trecut and produsul inchirie-

Page 267: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

272

rilor a fort de 374.668 lei. Diferinta provine din faptul ca nu s'a maiInchiriat casa de pe Bulevardul Carol (fosta Simeon Mihailescu), careproducea o chirie de 1.520 lei pe an. In ea s'a instalat Laboratorulchimic-bacteriologic Comunal, care mai nainte functions in un localparticular inchiriat de Primarie cu 8.500 lei pe an ; a§a ca Comuna arealisat prin acesta o economie Insemnata. Diferenta mai provine ide acolo ca chiria pentru patinat pe lacul Ci§migifi, care produce 5.000pttna la 6.000 lei In timpul unei ierne, nu s'a prevedut in suma totalsindicatA mai sus.

AfarA de acesta s'a desfiintat mai multe compartimente din sub-solul bald Ghica, unde s'all facut instalatiuni sistematice pentru fa-bricare de gheta artificiala.

In vedere ca In subsolul halei Ghica se vor instals 4 aparatefrigorifere, pentru conservarea carnal"), In stare prOspkg, in timpulverei, taiatul mieilor nu se va mai face in viitor in subsolul halal'Ghica.

Se studiaza cestiunea unde s'ar putea Infiinta un abator pentrutaiatul mieilor.

In tabela de mai jos se arata resultatele inchirierilor constatateprin contracte.

Page 268: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

273

=aie.ZC.)

6Z

BUN URILE INCH [RIA TE

Sumele cc carT suet Th-chiriate bunurlle fn anul 1902conf orm eels-

tente pal lacontractelor

1 °elem.

L e i B.

a) Hala Ghica.

1 Compartimentele din interiorul (halei) ..... . . . 79.4282 Sub-solul haleI Ghica 6.5103 Gheretele din curtea halei Ghica, pentru precupetie mare 48.6744 Compartimentele din jurul latrinelor halei Ghica (branzarii) 3.8855 Locurile acoperite din rondurile dintre hala Ghica qi hala

de Pesce, pentru precupetie mica 10.1716 Locurile pentru zarzavat din curtea halei Ghica . . . . 2.862

Locurile acoperite din fata halei de Peace, pentru vin-7 area de ou'e, smantand, etc

b) Hala de Pesce.

6 890

8 Compartimentele din interiorul halei

c) Hala de Flori ,ii Fructe

10.660

9 Compartimentele din interiorul halei ,

d) Piata-Bibescu-Vodei

5.645

40 Compartimente de zid pentru peace s'arat Iii peace pros-pat cu ridicata . , 17.645

11 Magasil de pescarie in piata Bibescu-Voda . . . . . . . desfiintate12 Compartimente de scinduri in piata Bibescu-Voda pentru

precupetie 6.59513 Un pavilion in piata Bibescu-Voda, pentru vindare de

placinta. 40014 Locurile pentru zarzavat en gros din piata Bibescu-Voda 30 495

er Hata Amza ---1

15 Compartimente in interior'(vechea constructie) 12.50716 Compartimentele in noua constructie a halei Amza . . . 4.38517 Pimnitele din noua constructie a halei Amza 34618 Sub-solul halei Amza 30019 Locuri din jurul halei pentru diferite.

f) Hala Herasca ..

971

20 Compartimente in interior

g) Hala Grivitel

12.390

21 Compartimente din interiorul halei . ... ... 6.74122 Locuri acoperite din jurul halei

h) Hala Trajan

3.197

23 Compartimente din interiorul halei

i) Hala de Pdseri

2.705

24 Compartimente din interiorul h alei 1.668De reportat . . X62

18

.

.. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

-

Page 269: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

274

BUNURILE IN CHIRIATE

Sumele co cart CO fn.anklet° bunurile In anal 1902

confrom contractelor exis-tents phi la 1 Odom.

L e i B.

26

2627282930

313283

34353637

3839

Report . .

j).

Cismegia (paviliOnele si exploatarea lacului numai pentruplutit, fara patinaj)

Pavilionul din gradina Sf Gheorghe noiiChioscuri pen tru vinlare de ()hireGherete chioscuri osebite.Pieta Dudesci. .

Pavilionul din campul Mosilor (majoritatea parcelelor in-chiriate in localitate de comisiune) ..... . .

Case de locuinta pravalii.Locuri de arat si pasunat

Viisora si Cotenita din judetul Olt, donate Pri-mariei si Societatei eInvetatura Poporulul Roman, dedefunctul Evloghie Gheorghieff

Exploatarea zavoiului de pe mosia Viisora, idem, anual.Locuri pe diferite strade cu diferite destinatilLocuri parcelate din piateta IvanoviciInchirierea dreptului de afisagia, de on -ce publicatiuni

la punctele fixate.Idem de a strange de la rampele de gunge, ose, etc..Inchirierea a 6 havusurl pentru adapat caii.

244.754

3.005365

25.3321.626

neinchiriata

90028 3608.903

11.400980

15.2322 305

7 48012.600

1.083364.129

In afarA de inchirierile indicate in Rasta tabela, se mai fac in-chirieri dilnice, septamanale §i unele cliiar lunare, prin pereeptorii co-munali, in piete §i pe diferite alts locuri din oral, cari produc de ase_menea un venit Comunel.

In timpul de la 1 Ianuarie pans .1a 1 Octombrie 1902, vin-dut terenuri in suprafata de 493 m. p., cu suma de 11.123 lei.

Idem diferite articole confiscate de serviciul Acciselor, yin-dut pentru suma de lei 537 bani 50.

Idem diferite materials §i obiecte, se6se din serviciul Primarieiidem lei 1.062.

De la 1 Ianuarie pana la 1 Octombrie 1902, s'ati tinut 58 licita-tiuni, in conformitate cu dispositiunile legii §i s'aii dat in intreprinderelucrari §i aprovisionari.

BIUROITL IN VETAIIIiNTULUI $1 CULTELOR.

Seoli primare.

La inceputul anului colar 1902-1903, in vederea rezultatului re_censementului din Maiu, al copiilor in vrista de §cold, s'a simtit nece-sitatea de a se desfiinta unele §coll, de a se muta altele din o cir-

0C.1

0z

s'aii

Girddinile.

.

. . . . . .

. . . . . .....Ii

. . . . . . . . . . . . . .

.

9i. . . . . . . . . . .

Mo9iile

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Page 270: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

275

cumscriptie in alta §i do a se adauga la unele clasa IV-a, iar la altelecate o clasa dividionara.

Ast-fel s'a desfiintat §c61a de MeV No. 4 din bulevardul Carob(Caimata), circumscriptia II-a.

S'a Infiintat clasa IV-a la §c61a de baeti. No. 31, din circumscriptiaXII, dandu-i-se numirea de §c61a de baeti No. 4, al desfiintateT §colice purta acest nume.

Do asemenea s'a infiintat clasa IVa la §c61a de baeti No. 32,circumscriptia 28 §i la qcOla de fete No. 36, circumscriptia 27; iar la§c61a rurala mixta No. 35, circumscriptia 31, s'a infiintat clasa II-a.

So:51a mixta No. 29, care functiona in circumscriptia .IX, a fosttransformata in §c616 de fete cu o clasa §i stramutata in circumscrip-tia 16.

Pe langd §cOla de baeti No. 8, s'a infiintat o clasa dividionaracare functioneza in localul §cOleI comunale de fete No. 26, ambele§coll deservind circumscriptia 24.

Dupa reces6mentul din Maiii a. c., avem in BucurescT 22.484 copiTIn vIrsta de c$515.. Din ace§tia sunt 12.113 MeV, (9.416 romani §i 2.698streinl) §i 10.371 fete (8.005 romance §i 2.356 str6ine).

Urmatorul tabloil arata resultatul recesementuldi copiilor in firstade §c616, §i §colile din fie-care circumscriptie :

Page 271: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

276

TABLOUDE

resultatul recensiimintului copiilor in virsta, intocmit in tuna Main 1902.

::..2.1

.::

IEEa-

$cnieie din cir-cumscriptio R 0 M A N I STRAINI TOTAL GENERAL

Baeti Fete Baeti Fete Total Baeti Fete Total Baeti Fete

1 1 9 89 87 176 318 332 650 407 419 8262 4 19 179 143 322 60 53 113 239 196 4353 2,10 2 204 162 366 99 92 191 302 254 5574 13 17 206 138 344 216 149 365 422 287 7095 7,22 10,13 238 226 464 202 190 392 440 416 8566 4 4 248 163 411 100 94 194 348 257 6057 20,21 1 219 170 389 171 143 314 390 313 7038 6 6 128 131 259 123 104 227 251 235 4869 9 12,29m. 123 108 231 42 43 85 165 151 316

10 18,23 24 392 384 776 98 91 189 490 475 96511 11 7 330 303 633 93 101 194 423 404 82712 19,31 14 383 328 711 43 43 86 426 371 79713 17 28 544 379 923 35 23 58 579 402 98114 15 3,33 560 435 995 36 38 74 596 473 1.06915 5 21,31 413 375 788 82 73 155 495 448 94316 24 258 270 528 60 60 120 318 330 64817 20,22 304 239 543 18 15 33 322 25, 57618 28 16 459 417 876 68 51 119 527 468 99519 29 5 193 154 347 34 35 69 227 189 41620 3 11 195 193 388 73 74 146 268 267 53521 30 32 275 225 500 103 80 183 378 305 683

22 1625, 27

111.2914 343 331 674 76 71 147 419 402 821

23 26 30,18 396 384 780 81 60 141 477 444 92124 8 26 680 547 1.227 21 13 34 701 560 1.26125 2 m. 308 252 560 18 13 31 326 265 59126 252 218 470 83 57 140 335 275 61027 27 15,36,37 659 578 1.237 221 166 387 880 744 1.62428 14,25,32 34 i 235 199 434 67 52 119 302 251 55329 352 249 601 38 32 70 390 281 67130 55 40 95 4 4 59 40 9931 35 196 177 373 15 8 23 211 19 406

9.4168005 17.42112.69812.356 5.054112.113 10.371 22.484

-- --

--

Page 272: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

277

Actualmente function6za in Capita Id 71 §coli, earl' so pot grupaast-fel :

31 §coli primare de bdeti.30 o P de fete.

7 o 0 mixte.3 o rurale mixte.

Populatiunea §colard ce frecuentezd aceste §coli este cea indicatdin urmatorul tablod :

Page 273: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

278

TABLOOde numerul elevilor fc6lelor primare urbane inserifi in anal Feolar

1902/1903.

r:100U

6zNUMERUL I DENUMIREA ySCOLEI

or.O a)

(12Z al0

POPULATIUNEA

$COLAIli

1

2*cola de bgeti No. 1 General G. Adrian . .

0 , A 0 2 Ionita Poppatru 179

1933 D 3 2 2 3 I. Genilie 0 2154 , 0 4 Caimata 0 1985 0 0 0 5 D. Bolintineanu . . 0 2146 0 2. 0 2 6 P. Poenaru. 2227 , , A 2 7 En. Vdcarescu 0 2148 , 0 , 8 Principe le Ferdinand. §ese 4069 , 0 , 0 9 C. A. Rosetti patru 272

10 , * 0 10 A. T. Laurian * 22311 0 , 0 0 11 Dora D'Istria I 23512 A , > 12 D. Poengrescu I 32013 . 0 , 0 13 C. Bosianu 2. 16814 , , , 2. 14 Const. Aristia ) 25715 * » , 15 Arh. Ca list , 27616 , , 0 ' 16 G. Sincal 0 21617 , 3 b D 17 G. Costa-Foru , 23818 , 0 , , 18 Aron Florian 29619 0 0 2. , 19 I. Heliade RAdulescu . A 22620 , , 0 20 Gen. Golescu. A 25021 0 0 0 * 21 Petru Maior A 20922 , 2. 0 22 Eufr. Poteca. A 21623 , , 0 0 23 Vasile Alexandri. I 24224 , D 2 0 24 Cuza-Vodg I 18925 , D 3 2 25 Sim. Marcovici A 23026 2. , , 26 1. Maiorescu I 24227 , , , , 27 A 29028 A , )28 . A 26329 , 2 , )29 d0116 1) 5330 , D ) 2 30 patru 28831 , A A 0 32 A 23432 , , fete , 1 C. Codreanu I 18033

)>0 , , 2 A. T. Laurian A 172

34 * 2. * 3 Carmen Sylva trei 18035 * * 2. , 4 Domnita Maria patru 182

4..

*

e

. . . .

.

.

. . .

. . .

Page 274: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

279

NUMERUL BSI DENUMIREA COLEI

R.

.2.

Z.

2'1

POPULATIUNEA

$COLAIII

36 ScOla do fete No. 5 I. Zalomit patru 15237 » * * » 6 P. Poenaru * 15238 » * * 7 Dora D'Istria » 19639 * » » 8 Alexe Marin 21540 » » » 2. 9 Gen. Adrian . . . . . » 13341 » » 10 En. Vacarescu trei 15142 » » 11 I. Genilie patru 22943 * » ..> » 12 C. A. Rosetti » 18744 » » » » 13 Eufr. Poteca * 19445 A) P >0 >> 14 Stef. Golescu » 23846 * mixta * 15 Const. Negrutzi . . . . dou6 13047 ScOla de fete No. 16 Gh. Hill patru 25048 * * » » 17 V. Boerescu 19449 » mixta * 18 una 6150 » de fete * 19 Episc. Buz6i1 patru 15851 » » * » 20 M. Cogalniceanu . . . . * 16152 * » * * 21 Al. Voda Ghica * 20653 * » » » 22 dou6 11554 » mixt5. » 23 . * 10555 » de fete » 24 » 13256 » » * » 25 Gen. Florescu patru 26457 » » , 26 Princip. Ferdin * 28158 * » * » 27 24859 » » » » 28 » 25760 * mixt.5. » 29 Dim. Iarca una 2761 » de fete * 30 Dim. Ghica patru 22962 » mixta » 31 Mitrop. Nifon una 5063 * de fete » 32 Barbu Catargiu douo 7464 > » » 33 una 5765 I+ >> >> . I, 34 ..... . . . . . dou6 12566 » mixta » 35 . , * 14667 » de fete » 36 patru 24468 » mixta * 37 una 8069 » ruralA » 2 - dou6 13270 » » D 3 una 7571 >> » » 4 52

Comuna Bucuresci poseda in present 43 localuri propril pentruscoll si anume :

Noua (9) cladiri pentru scoff de ambele sexe, functionand In ele18 scoll, (9 de baeti. si 9 de fete).

Trei deci si patru (34) constructiuni pentru scoff de cate un secs,in earl functionoza 18 scoll de Meg si 16 de fete.

Pentru intretinerea scolelor primare, Comuna cheltuesce sumeinsemnate.

.

....... .

Page 275: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

280

In anul curent (1902) aceste cheltueli se cifreza precum urmezA:1). Chirii pentru localurile particulare in cari functioneza scoff

ce nu sunt inzestrate cu cladiri proprii comunale, lei 47.500 pe un an,dupa contractele acum in vig6re.

2). Intretinerea localurilor de scoli proprii si inchiriate, lei 22.000.3). Intretineri si complectari de mobilier, inclusiv sobele, let 10.000.4). Unelte pentru curatit, lei 3.000.5). Indemnizatiuni pentru locuinth directorilor de scoli, cari nu

ail camere de locuit in localurile de scoli, lei 6.800.6). Indemnizatiuni directorilor pentru mentinerea curateniel in

scoff, lei 44.163.7). Idem pentru cheltueli de cancelarie lei 5.760.8). Cheltueli pentru premii acordate scolarilor premianti lei 1.1259). Ajut6re in cArti acordate scolarilor saraci, lei 4.200.

10). Pentru combustibilul ce se O. pentru incalditul sc6lelor lei44.500 aproximativ.

In total Comuna cheltuesce in anul 1902 pentru scolile primareo suina de peste 189.000 lei.

Afara de acestA surna, Comuna m ai cheltuesce apr6pe lei 5.000,pentru asigurarea in contra incendiului a localurilor §colare, pentruintretinerea orologielor de la scoll, maturatul cosurilor si altele.

ScOla comerclalit de gradul I.

Acosta sc616, a careia intretinere este puss de lege in sarcinaComunei si a Camerei de comert, functionezA in un local propriil pestrada Traian, colt cu Bulevardul. Pache Protopopescu.

Ea functioneza in conditiuni satisfac6t6re, find inzestrata in modcomplect, cu mobilier §i cu instalatiunile necesare cabinetului de Rsicasi laboratorului de chimie.

Pentru intretinerea acestei seoli s'a prevAdut, in acest an, o sumade 4.000 lei, care se suporta, in pail egale, de Primarie si de Camerade Cornercia.

$cola are trei clase. In anul §colar curent, populatiunea sa sco-larti, repartisata pe clase, este de: 68 elovi in clasa I A, 64 in clasaI B, 46 in clasa II si 30 in clasa III, sail in total 208 elevi.

cola profesionala de fete «Protopopul Teodor Economul si OrfelinatulMaria Turnescu»

Ac6stA sc61A, inzestrata cu un regulament de organisare decretat,functioneza in bune conditiuni in un local propriil, construit pe stradaCalArasilor cu din fondurile donate de defunctul protopop TeodorEconomul si de Domna Elena Dr Turnescu.

Pentru intretinerea acestei scoli se cheltuesce, in acest an (1902),

Page 276: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

281

37.532 lei, din care 17.532 pentru plata de personal si 20.000 lei pentrumaterial.

Cheltuelile se acoperd parte din procentele de 9.000 lei, produsede capitalul de intretinere de 80.000 lei efecte lAsate de ProtopopulT. Economu si de fondul de 100.000 lei efecte, donate de DOmna ElenaDr. Turnescu, iar restul de 28.532 lei, din fondurile Comunal.

cola este frecuentata actualmente de 160 eleve si adica: 60 inclasa I-a, 31 in clasa II-a, 24 clasa III-a, 21 in clasa IV-a, 7 in clasaV-a si 47 in clasa VI-a.

Din num5rul de 160 eleve, 125 sunt externe, iar restul interne siadica 32 bursiere si. 3 supranumerare.

In anul acesta ail absolvit cursul complect al §c6lei 4 eleve, ca-rora s'ail liberat diplome de absolvire.

Aceste eleve s'ail prezentat la concursul tinut pentru ocupareaposturilor de maestro la sc6la superiOrd de menagit, infiintata de Statsi cat° si patru elevele ail reusit intro cele dintaiil clasificate, ceea-cedenota instructiunea solids ce capAta elevele in scOla profesionalaProtopopul T. Economu.

el51a de menagiti Elena Eraclidi.

Domna Elena Eraclidi, nascuta Starcea, s'a oferit a dona Comundimobilul sou din Bucuresci, situat pe strada Barbu Catargi (fostastrada Emigratul) No. 3, compus din dou5 corpuri de cladire si de-pendinte, cuprindend in total 30 camere, cu conditiune : 1) ca pe am-bele corpuri de cladire sä figureze inscriptiunea «Donatiunea ElenaEraclidi, nascuth Starceak). 2) Ca in acest imobil sa se instaleze o scOlaprofesionald, sail on -ce alt asedamint de cultara si bine facere pentrufete orfane din cele ingrijite de Comuna. 3) S5 se platescd de Pri-marie catre Creditul fonciar urban, ratele de cate 4.900 lei pe an, imo-bilul fiind asiguraf pentru suma de 75.000 lei redusd la cifra de 65.980lei, si trecend la Comund cu acesta sarcind.

Consiliul Comunal, prin votul din sedinta de la 8 Iunie 1900, aacceptat donatiunea in modul cum s'a oferit de I:Minna Eraclidi, a-probanduse si de Minister ; dupd care apol s'a intocmit actul de do-natiune, ce s'a legalisat la No. 10.555 din 27 Octombrie 1900 si s'atranscris la No. 1.984 din 31 Octombrie acelasi an, la Tribunalul Ilfov.

In anul 1901 cladirea s'a amenajat de Primarie pentru instalareain ea a unel scole de menagiil §i s'ail adus si internat aci un numerde 30 fete orfane, de la doicile la cart fusesera incredintate de Pri-marie. Fetele se aplica de o cam data, sub conducerea unel directOresi a unei profesOre, la invetarea cunoscintelor primare si la menagia

In anul curent 1902, o comisiune instituita de Primdrie, a intocmitun regulament pentru organisarea acestei scoff; el se afla supus laConsiliil pentru a-1 examina si aproba.

Page 277: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

282

Pentru intretinerea acestei swill s'a prevkjut in budget o sumsde 12.000 lei pentru material si de 3.060 lei pentru personal, sail intotal 15.060 lei.

In aOstd mita nu intra plata ratelor la Credit, nicl a darilor fis-cale pentru imobilul in cestiune.

Bis eri cI.Prin legea asupra clerului mirean pusti in aplicare la 1 Aprilie.

1894, bisericile clasate in dou6 categorii (parochiale si filiale), ail fostrecunoscute in mod formal, ca persOne morale. Atunci a lost men-tinut principiul ca bisericile, ca si in trecut, sd fie representate prinepitropil, call sd administreze averile for conform actelor de 'Jona-tiune si testamentetelor si sub supravegherea si controlul primariilor.

Sub acest regim intr6ga activitate a epitropiilor si raporturilecu autoritatea de control, erau regulate de legea speciala a cleruluimiren $i regulamentul ei de aplicatiune, de regulamentul asupra epi-tropiilor bisericesci, precum si de legea comunala.

Acosta organisare ins& a suferit in acest an, o importantd si ra-dicald modificare, prin votarea de cdtre Corpurile LegiuitOre si prinpunerea in aplicare a legel care a inRintat Casa Sfintei Biserice auto-cefale ortodocse romane.

Acestd lege stipuleza ca Casa Bisericii este menita sd controlezeadministratiunea averilor bisericilor cu stop de a face ca aceste aver!sd se administreze conform legilor, regulamentelor si vointei testa-torilor; ea mai dispune ca prin acesta, incetozd controlul primdriilorasupra administratiei epitropiilor bisericesci, asa cum fusese instituitprin diferitele leg! anteriOre.

Observatiunea ce avem de Meld este a deli Comuna a. fost ld-sata sub aceleasi grele indatoriri Ltd de biserici; desi, ca si in trecutea trebue sd contribue cu sume insemnate pentru intretinerea bise-ricilor, totusT, dupd noa lege a Case Bisericei, se tidied Comunel drep-tul de control, luandu-i-se cu chipul acesta mijlocul d'a supravegheasi controla cum se IntrebuintOza fondurile ce dinsa dä pentru introtinerea bisericilor. 0 asemenea stare de luerari pare anormald si ne-fondatd din punct de vedere al principiilor fundamentale de drept.

De alt-fel, Consiliul de advocati a! Statutul, find consultatl intimpul din urrna, asupra drepturilor si perogativelor pe call CasaBisericel trebue sd le aiba, dupd legea sa constitutivd, fatd cu admi-nistratiunile averilor bisericesci, a dat avizul son La. AdministratiaCase! Bisericel nu 'Ate avea de cat controlul financiar, care se executdprin verificarea si aprobarea budgetelor si compturilor de gestiuneale bisericelor §i epitropiilor for ; car tole -late acte de resort adminis-trativ, cum stint tole relative la dobandire si instreinare de aver!mobiliare $i imobiliare, la imprumuturI, la hipotecari, la transactiuni

Page 278: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

283

etc., nisce asemenea acte, nefiind prevecjute si regulate de legea CaseiBisericei, ele trebue O. se reguleze $i sa se indeplinescd si pe viitortot ca in trecut, prin mijlocirea si sub controlul autoritatil comunale,potrivit dispositiunilor respective din legea comunald §i din legeaasupra clerului mirean §i a regulamentelor relative.

AcOsta solutiune a Consiliului de advocati ai Statului a fost co-municata Onor. Minister al Cultelor, cu rugare de a o pune in ve-derea Administratiei easel Bisericei, pentru a avea in vedere, cancti s'ar prezenta lucrdri de natura celor mentionate, spre a nu se daloc la efectuare de acte, cari mai tardiu sA p6t6 fi atacate in justitie,de cel interesati, Ca acte nule sail anulabile.

In anul acesta, lucrarile privit6re la administratia averilor bise-ricelor din Capitald, au fost impartite. Rand la 31 Martie, actele decontrol si supraveghere s'ail efectuat de Primarie; iar de la Aprilieinainte, aceste lucrdri ail fost indeplinite de A dministratia CaseiBisericei. Ast-fel, budgetele bisericelor pe anul financiar 1902 1903,s'aii aprobat mare parte, de Consiliul Comunal ; iar acelea earl nu ailputut fi verificate si votate de Consiliil pand la data de 31 Martieail fost trimise Casei Bisericei,

Pentru Intretinerea bisericelor, Primtiria are preveclut in budge-tul seii pe anul curent urmatorele sume :

160.000 lei pentru plata de personal si material.40.000 lei pentru plata corurilor vocale ce functionoza la bise-

ricele intretinute de Comund.20.748 lei pentru plata sporurilor viagere la lefurile preotilor

de la bisericele foste mai inainte intretinute de Stat.Este de notat ca alocatiunea de 160.000 lei, prevOduta pentru

plata de personal §i material, nu este suficienta ; va mai fi nevoe pandla finele anului financiar, Inca de circa 8.000 lei.

De asemenea se notOza cA. PrimAria nu mai primesce nisi o sub-ventiune de la Stat pentru intretinerea bisericelor, dud do suma de20.748, necesard pentru achitarea sporurilor viagere mentionate maisus §1 care sunt in sareina Ministerului Cultelor.

Biserica Sf. Nicolae Vladica din Prund. Este cunoscut ca, prinvotul Cosiliului Comunal din §edinta de la 5 Noembre 1901, $i cu in-cuviintarea Sfintului Sinod si a Ministerului Cultelor, intrOga averea desfiintatei biserici Sf. Nicolae din Prund, a trecut asupra bisericeiSf. Nicolae Vladica, cu destinatiune ca, cu capitalul de apr6pe 140.000lei, sd se reconstruiasca acesta din urma biserica, care EA pOrte nu-mele de biserica Sf. Nicolae Vladica din Prund.

In acest stop si gratie mai mult staruintelor depuse de d-1 epi-trop Marius Teodorian, s'a intocmit proiectul cladirei si s'a dat inintreprindere, prin licitatie, executarea constructiunei. Val6rea, dupddeviz, a cladirei este de 119.460 lei, fail mobilier si pictura. Noua bi-serica se ridica pe un toren ce vine poste drum de actuala clddire a

Page 279: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

284

bisericeT Sf. Nicolao Vladica. Locul a fost cumperat de d-1 I. Sdbareanu,de la Comuna, care i '1 a vindut cu un pret moderat de 6.000 lei, cuconditiunea express de a'l coda gratuit pentru clddirea pe el, a bi-sericei in cestiune.

Constructiunea s'a inceput in vara acestul an, si acum este ter -minate de rosu. In cursul anulul viitor noua bisericd va fi gataatuncT vechea cladire va fi ddrimata.

Biseriea Armeneseci. Cu privire la biserica comunitatil armenescidin Bucuresci, se scie ea, in urma intinselor discutiuni cart ail avutloc in sinul Consiliulul Comunal, s'ati aprobat compturile de gestiuneale epitropilor pe anil 1886/87 pang la 1899, remaind a se mai pre-senta In urma compturile pe anil 1899/900-1902/903.

Cu ocasiunea budgetulul pe anul financiar curent, s'a discutatcestiunea data pe viitor, Primaria maT are competentd de a esercitacontrolul sed,asupra acestei biserici, sad dacd si ea trebue se introsub controlul A dministratiei Casel Bisericel.

Asupra acestei cestiuni parerile ail fost impartite, dar majorita.tea Consiliulul a hotarit ca, de vreme ce legea, care a infiintat acestacask este privitore la bis erica autocefala ortodoxa romans, ea nu seaplicd la bisericele de alt rit strain deci biserica armenesca va re-mane pe viitor tot sub controlul Primariel.

Budgetul acestei biserici pa acest an, din causa discutiunilor men-tionate insti, se ad la Consilid spre aprobare, asa ce pand la aproba-rea lul, biserica va trebui sa urmeze cu budgetul anulul precedent.

Biseriea Sfintii-Voivoqi. Acosta biserica, a cdrel restaurare s'ainceput Inca din anul 1899, nu s'a putut termina definitiv, din causaee lucrarile de zugravire, pict mobilier intardiat, epitropiarespective nedispunend de sumele necesare. In acest an insa, in urmastaruintelor epitropiel, Consiliul Comunal a aprobat se se dea biseri-cei o despAgubire de 65.000 lei, in loc de 40.000 lei cat se fixase lainceput, pentru terenul ce i s'a luat uncle s'a construit un local deEjcbla comunald, asa ce acum epitropia dispunend de fondurile nece-sare, va termina anul acesta pe deplin lucrdrile de restaurare si bi-serica va fi redatd cultulul.

CINITIRE.In tole 6 cimitire comunale, destinate pentru inmormintarea de-

cedatilor de rit ortodox, s'ati inmormintat, de la 1 Ianuarie pans la30 Septembre, un flume'. de 3.435 moll anume :

382 la cimitirul Serban-Voda (Belu).495 Sf. Vineri Noue.

1.064 = Pomenirea (Ghencea).1.073 Reinvierea (Colentina).349: y Isvorul Nod.

72 Iancu Nod.

$i

cli

Qi

si

rd si s'au

si

, *

*

, A

*>

Page 280: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

285

Decedatii de rit ortodox se mai ingrepa §i la Biserica Sf. Gheor-ghe de pe §oseua Pantelimon, insa numai mortil car! apar(in de eno-ria acestei biserici.

Fiind-ca inmormintarile se fac aci in mod neregulat, nepazindu-sedispositiunile regulamentului pentru cimitire, administratia comunalava opri in curand inmormintarile la acea biserica, indata ce se vormarl cimitirele comunale din apropiere, Reinvierea qi Iancu noii.

Afars de cimitirele mentionate mai sus, ma! exists In Bucuresci:cimitirul Militar, cimitirul Penitenciar Vacaresci, cimitirul Armen, Ca-tolic, Luteran, Calvin, Mahometan §i cimitirul Israelit.

Terenurile concedate la cimitirele comunale, in timpul de la 1Ianuarie pand la 30 Septembrie 1902, sunt in numer de 3.220, repar-tizate precum, se arata in tabela urmetere:

CIMITIRELECATEGORIA LOCURILOR

Pevecie

Pe Gra-10 ani tuite Total

Serban-Voda 75 193 , 272

Sf. Vineri Noue . . . 52 388 440

Pomenirea . 7 59 981 1.046

Reinvierea 16 72 987 1.075

Isvorul nal 19 330 349

Iancu nal 2 3 38152 767 2.301 3.220

Val6rea terenurilor de categorie pe vecie §i pe 10 anT, concedatecu plata la cimitire, se ridica la suma de 74.663 let

Suma produsa din serviciul aprinderii candelelor, introdus la ci-mitirele Serban-Voda §i Sf. Vineri Noue, este de 17.850 lei.

Pentru inmormintarea decedatilor grad, Primaria, afara de locurTgratuite, a acordat i ajut6re banesci, in suma totals de 12.123 MT,socotit de la 1 Ianuarie pans la 30 Septembre.

ASILUL DE NOPTE.

La acesta institutiune, lipsitii de adapost pot gasi locuinta, hrana,caldura, baie timp de trei dile in o lima.

In primele 9 lunT ale anului curent, Comuna a cheltuit cu acestInstitut lei 8.685 ban! 84, din cars lei 1.898 pentru personal qi lei6.787,84, pentru material.

OSPITARIA PON:MARI.

Aci, muncitoriT, midi functionarT §i toti COT cu putin ca§tig gassedhrana cu preturi midi §i anume 0,25 banT un pranz la clasa a II-a §i

Page 281: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

286

0,60 bani la clasa a I-a ; color cu totul lipsiti de mij16ce se da mancaregratui t.

In primele 9 luni ale anului curent, s'ail servit la Ospatarie 56.355pranzuri, din earl 15.816 cu plata si anume 1.343 de clasa I si 14.473do elasa II-a, iar restul de 40.539 gratuit si adica 7.104 pentru personalsi 33.435 la saraci.

Veniturile Ospatariei din vincjarea bonurilor ail fost do lei 4.515,75.In primele 9 luni Wail cheltuit lei 13.259,20, din earl' lei 1.898 pentru

personal si lei 11.363,20 pentru material.

BAILE POPULARE.

Populatiunea saraca gasesce aci mijlocul de all satisface unadin cerintele de capetenie ale higienii, pe un pret minim, adica 0,10bani o baie rece si 0,20 bani o baie calda.

In primele 9 luni ale anului 1902, Ballo populare ail fost vizitatede 45.356 persOne, din cart 29.500, ail luat bai reel $i 15 856 WI calde.

Afara de acestea s'all mai dat 3.500 bal red in mod gratuit.Venitul adus de Baile populare in acelasi timp este de 5.451,00

lei, iar eheltuelile de lei 11.143,44 din earl' 2.511, lei, pentru personal$i 8.632,44 lei, pentru material,

AJUTORE DE SUBSISTENTA.

In cursul anului 1902, pans la 30 Septembrie, s'ail distribuit a-jut6re in bani la seraci in suma de lei 17.630,25.

Aceste ajut6re s'au dat atatdin ofrandele oferite de cetateni ca-ritabili, cat $i din fondurile propril ale Primariei.

Sumele oferite de particulari se cifreza la 5.279,70 lei, iar restuldin casa comunala.

Ajut6re diferite.

In acest an s'ail mai acordat: lei 315, ajutor pentru maritis dinprocentele capitalulul de 7.000 lei, daruit In acest scop de MajestateaSa Regina; lei 4.000 pentru maritatul a 4 fete s6race, din procentelefondului de Inzestrare, de 80.000 lei in efecte, lasat de defunctul Pro-topopul T. Economu; lei 2.700 ajut6re viagere la 15 femel veduve dela Azilul din curtea Bisericei Udricani, din procentele fondului de100.000 lel in efecte, lasat osebit de decedatul Protopop T. Economu;lei 236 din jumatatea procentelor fondului de 10.500 lei, lasat de Al.Antonescu, pentru ajut6re in carts si Imbracaminte copiilor seraci.

In fine s'a cheltuit o suma de 5.000 lei pentru intretinerea decolonil de scolari saracl la statiuni climaterice in timpul vacantelde vara.

Page 282: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

287

SERYICIUL DE MESURi I GREUTATI.

Pentru Intrebuintarea acestui serviciil qi in scopul d'a se puteaverifica §i marca tote sail un numer cat mai mare posibil de mesuri§i greutati ale comerciantilor, atat stabili cat §i ambulanti, s'a mArit,in acest an, personalul serviciului, adAogandu-se Inca 5 ajutori yeti-ficatori *i. Inca 5 dorobanti peste cei in Mild, ap ca acum Serviciulmesurilor §i greutAtilor se compune: din un qef-verificator din 10 a-jutOre O. din 10 dorobanti.

LubrArile indeplinite de serviciii in timp de 9 WM', adicA dela 1Ianuarie pand la 30 Septembrie 1902, sunt:

I. Verifieciri primitive ce se aplica la mesurile not fabricate, a-cestea neputend fi puss in comerciil mai nainte de a fi supuse con-

trolului gi investite cu marca 1:11. S'ail verificat §i aplicat marca pri-

mitivA la: 3.504 mesuri de lungime, 29.970 greutati de diferite mesuri,3.334 instrumento do cantarire, 12:881 mesuri de capacitate; in total la49.689 piese.

II. Verifieciri periodiee ce se fac in fie-co an §i sunt privitarela mesurile §i instrumentele do cantArire de cari se servit comerciantii,

in vinclarile for clilnice ; acestea se marceza cu turn IRS'aii veri-

ficat periodic : 822 mesuri do lungime, 4.862 instrumento de cantArire§i 11 528 mesuri de capacitate ; total 30.792 bucAti.

III. Con fisecirile, se refer la mesurile fa4e §i rele, gAsite la co-mercianti in inspectiunile ce se fac de verificatori ; aceste mesuri seridicA §i se depun la biuroul mesurilor, incheindu-se proces-verbal con-travientilor. .

S'ail confiscat: 54 mesuri de lungime, 268 greutAti de diferitemarimi, 464 instrumento de cAntArire, 492 mesuri de capacitate §i 2libre de cereale; in total 1.280 bucAti. S'ail dresat 972 procese verbale-

In acest an, cheltuelile privitore pe Serviciul mesurilor kli greutA-tilor se ridicA la suma de 25.550 lei, din care 950 pentru material i24.600 pentru personal, socotite aceste cheltuell pe un an Intreg.

Din marcatul mesurilor, PrimAria a Incasat, dela 1 Ianuarie panAla 30 Septembrie 1902, lei 27.264.

POLITIA C OMUNAL A .

In privinta acestui serviciii ne referim la cele expuse in primaparte a darn' de semA. LucrArile specificate acolo, ce cad in atributiu-

Page 283: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

288

nile acestul serviciii, ail fost continuate k:i aduse la Indeplinire in modsatisfacator cu personalul de care dispune

1 $ef al Po 1100,I Inspector ajutor,

28 ComisarT,6 agentT,

10 Cantonieri §i9 PortarT.

§i anume :

Page 284: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

CAP. III.

DIRECTIUNEA SANITARA

1). Persona lul

Serviciul central:

1 Medic-Set1 Secretar al Serviciului sanitar ci al Consiliulul de higiend,1 Registrator-archivar,1 Copist desemnator, insarcinat cu statistica medicaid F}i facerea

tabelelor grafi ce,1 Copist.Serviciul exterior:

10 Medici comunall:impartiti pe 10 sectiuni medicale; pang la 1Aprilie ail fost numai 8 sectiuni §i 8 media comunali.

10 Sub-chirurgi-panitari desinfectori.8 Vaccinatori comunali; papa la 1 Aprilie au fost 9 vaccinators.1 Preparator al vaccinului animal, dr. in medicina.1 Farmacist, membru onorific in Consiliul de higiend.

10 1116§e comunale; pang la 1 Aprilie au fost numai 9 mo§e co-munale, s'a adaugat 1 care s'a numit pe diva de 1 Aprilie.

La serviciul etuvelor ti trasurilor sanitare :

1 Mecanic cl. II,2 Mecanicijajutor1;-pans la 1 Aprilie a fost numai 1 mecanic ajutor.3 Focari.5 Servitori.La serviciul veterinar:

1 Medic veterinar-primar al Oraphri.4 Medici veterinari de circumscriptil.1 Medic veterinar, Director al Abatorulul.1 Copist.

19

Page 285: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

290

1 Intendent.1 Sub-chirurg la podul Vitan.2 Servitori.

10 M5turatori.La serviciul copiilor gcisig:

1 Revisor al copiilor gasiti.1 Medic pentru conferintele doicelor *i inspectiuni la domiciliii.1 Medic comunal pentru copiii gasiti, insarcinat cu ingrijirea

copiilor crescuti pe la doici particulare, cu serviciul la Asilul de n6ptei cu inspectiunile sanitare ale *colelor primare §i institutelor particu-

lare din Capita la.2 Vata§oie pentru copiii gasiti.

290 Doici pentru copil.La fundajiunea Elisa f i Ghitci Cantacuzino" :1 SupraveghetOre.5 Doici.1 Bucatar6sa.1 Randal.La ospiciul comunal nZerlendia :1 Medic Director al ospiciului.1 Intern.1 Econom.1 Preot confesor.1 Supraveghet6re.1 Bucataresa.1 AjutOre a bucataresei.

12 Infirmiere.1 Barbier §i baia§.2 Randa§i.1 Portar.

La Laboratorul chimico-bacteriologic municipal:1 Administrator al laboratorului, §ef al sectiunii bacteriologice.1 Asistent.3 Chimi§ti comisarT expertf.1 Copist intendent.2 LaborantT.2 Servitori.

La serviciul privighereI prostitufiei:1 Medic comisar pentru serviciul privegherei prostitutiet3 Comisarl sanitari.1 Servitor.La Institutul vaccinogen al ComuneI :1 Dr. in medicina, preparator al vaccinului §i 1 servitor infirmier.

Page 286: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

291

In acesta expunere, s'a coprins csi personalul infiintat la 1 Apriliea. c.,"0 anume :

2 Medici comunali la cele 2 sectiuni medicale infi.ntate.1 M6§e comunala.1 Mecanic ajutor.1 Focar.1 Servitor.1 Subchirurg sanitar.1 Medic comisar pentru serviciul prostitutiei.1 Comisar sanitar.1 Doica la Fundatiunea G. k;i E. Cantacuzino.1 Veterinar de circumscriptie.1 Intern la Ospiciul Zerlendi.5 Infirmiere.S'a scadut de la acea data :1 Vaccinator comunal.60 Doici de la copiii gasiti, din can s'a socotit 30 fete internate

in §c6la E. Eraclidy ; insa prin votul Cons. Comunal de la 27 Maida. c., s'a dispus ca numorul doicilor sa fie nelimitat §i din suma de55.680 lei, prev6cluti in stat, sa se primOsca copil spre crescere, dineconomiile ce vor fi.

Hygiena §colarA

$c6lele primare sunt in numer de 72, dintre cari 32 de 1)6E432 de fete §i 8 mixte.

Dintre aceste §coll, 53 sunt instalate in locale proprii, construitede Comund, iar 19 sunt instalate in case particulars cu chiria, dinearl' 4 de Meg cif 15 de fete.

Inspectiunile sanitare, atat ale §c6lelor publice cat qi ale institute-lor particulars, se fac regulat de catre medicul comunal inspectorde gcOle sub controlul Medicului §ef al Capitalei §i conform unor in-structiuni speciale elaborate de Consiliul de igiena.

Aceste inspectiuni sanitare all deosebita importanta din punctulde vedere al bedelor molipsitdre, cari sunt atat de frequente prin gcoli.

Resultatul acestor inspectiuni se va descrie pe larg in raportulgeneral al Serviciului sanitar pe anul acesta, uncle se va vedea nu-m6rul §colarilor a tin0 de b6le contagiose §i mosurile ce s'aii luatpentru fnchiderea c6lelor pe unde s'ail ivit aceste b6le.

B6lele contagiose ce all bantnit Capitala in anul 1902 cn caracterepidemic §1 mgsurile ce s'ail luat pe timpul de la

1 Iannarie Oa la 1 Octombrie aeest an.

In cursul anului 1902 pans la finele lunei Septembrie, Mielecari ad bantuit mai mult, cu caracter epidemic, all fost : Scarlatina,

Page 287: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

292

Diftcria, Tusea Convulsive, iar Rugeola care s'a continuat din anultrecut, s'a stins la inceputul lunei Septembrie.

Num6rul bolnavilor atin0 de aceste bole in cursul anului curentpane la 1 Octombrie, a fost: de Scarlatinci 190 bolnavi, 55 in spital,iar 21 r6ma0 din anul trecut la 1 Ianuarie 1902, dand o mortalitatede 24; de 'Difterie 488 bolnavi, din care 45 r6ina0 din anul trecut la1 Ianuarie 1902, cu o mortalitate de 96 ; de Rugeold 621, din care 66r6ma§i din anul trecut la 1 Ianuarie 1902, cu o mortalitate de 29; deTuse Convulsivci 379, din care 22 din anul trecut cu o mortalitate de73; de Febrd tifoidci 150 din earl 13 rema0 din anul trecut dand omortalitate de 30.

Ca mesuri de combaters §i prevenire, se face desinfectiunea ca-selor, se'isolOza bolnavii §i se tratoza unit pe la spitale.

Politia sanitara a alimentelor §1 be'uturilor din comereill.In cursul anului 1902 pand la 1 Octombrie, s'aii controlat dife-

ritele articole de consumatiune, atat din pietele publice cat §i din pra-valiile debitantilor, de catre medicii veterinari §i chimi§tii comunali

In timpul verei s'au supraveghiat fructele §i s'ail scos din con-sumatiune, acelea ce erail crude sail stricate ; asemenea §i alimentele§i beuturile earl* s'aii constatat alterate sail fal§ificate, au fost scosedin consumatiune §i contravenientii, au fost dati judecatei.

Laptele §i derivatele sale, au lost pe timpul anului pane la1 Octombre de-aprope controlate.

S'a examinat regulat o data pe septamana laptagiii pe la bari-erele Ora§ului, de catre medicil comunali, ajutati de agentii sanitarii de comisaril de politie ci laptele care s'a constatat falcificat prin

adaugirea de apa in proportii prea marl, s'a versat, iar acela ce con-tinea mai putina apa adaugata s'a scos din vincjare §i s'a trimes laOspataria comunala, coform unei dispositiuni luata de Directia gene-rala a Serviciului sanitar. La Ospatarie laptele, dupe ce a fost supusla o ferbere mai indelungata pentru a se evapora surplusul de apa,adaogat, a fost dat gratuit in consumatiune la masa populara.

Un control serios s'a executat anul acesta §i asupra apelor ga-zose, asupra brilgei i limonadelor gazose, ce se vind in Capitala

Numerul expertizelor chimice ce s'ail facut in cursul anuluiacesta la Laboratorul Comunal, sectia alimentara, este de 718 analizeprivitdre pe urmatorele articole:1). Vin2). Tuica

417 8). Rachiil de Moldova . .

12 9). ) ) secara . . . .

52

3). Rachiil de drojdie . . 5 10). Rachiii 1

4). ) ) portocale . 1 11). Rachiil galben 1

5). ) ) anason - . . 2 12). Menta 1

6). ) mastics . . . 2 13). Must de pore 37). ) isms . . . . 3 14). Rom 3

.

.

Page 288: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

293

15). Jamaica 116). Cognac. 317). Vi§inatd. 418). Bitter 7

19). Vin fert (not) 1

20). Must 1621). Pe lin 1

22). Bere 1023). Esenta de ()let 524). Otet 425). Unt 426). Lapte dulce 3

27). Cial ..... 1

28). Zahar colorat 1

29). BombOne . . . . . 2

30). Simburi de cacao . . 531). Sen-sen 1

32). Luminari de cord . . 1033). Cartaboe 2

34). Ardei copt pentru salatd. 1

35). Fol de vita 1

36). Pdtlagele tocate . . . . 1

37). Bob verde pastal . . . 1

38). Mazdre bObe regala . 439). Fasole verde . p . 6

40). Sparanghel . 1

41). Bame regale 342). Dovlecei 2

43). Ardei verde p. umplut . 1

44). Ghiveci regal 345). Flageoilete 1

46). Tarhon 1

47). Muetar 1

48). Bulion 1

49). Compot de prune - . 1

50). Capete de sifone . . . 2

51). Vopsea de Or 1

52). Praf alb (alcalin opium). 1

53). Emplastru de batatuff . 1

54). Borsil praf contra nadu-eelei 1

55). Licuid exudat 1

56). Lapte sterilisat 1

57). Lapte gros 1

58). Spirt 5

59). Licuid verde pentru pre-pararea rachiulul ver-de (isms) . .

60). Coldrenul

61). Colore ro§ie pentru vi§i-nata

62). Zahar ars63). Zacaricale colorate .64) Glicosd65). Sirop66). Dulcetd67). Inghetata68). Limonadd69). Sifon70). Maggi . . . .

71). Sare de bacanie72). Braga73). MAO artificiald74). Faint'.75). Borhot76). Benzins77). Petrol78). Oleii lampant greii79). Oleil mineral80). Volvalind81). Creolina82). Oleil de terbentina recti-

ficatd.83). °lea de terbentina ne-

rectificata84). Terbentind rectificata .

85). Terpentin gros . . .

86). Cularand vegetal . .

87). Extract vegetal . . .

88). Miniii (vopsea)89). Colore preparata liquid99). Solutie de cloruri ci sul-

fatl alcalino (pentru MI)91). Sm616 lichita92). Clel de pesce93). Puci6sa94). Frank cafe a95). Sdpun96). Cafea 'Agra (liquid)

. . . 1

pentru colorat vi- 21

1

1

1

2

42

83

1

61

141

11

2

393

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

343

1

1

.

.

.

. .

. .

. .

.

.

.

.

.

.

.

. . . .

.

Page 289: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

294

Igiena industrials.

In cursul anuluT 1902 pans la 1 Octombrie, Consiliul de igena aineuviintat functionarea a 89 stabilimente industriale $i anume :

MacelariT ......... . . . 12BrutarilSimigil 2Fabrics de Ole de teracota 1

2 turnatorie 1, ) surogat de cafea 1, t ghiata artificiala 3

nasturT de sidef 1

t t tabaarie 1

, t rahat si duleeturT 12. t apa gaz6sa 1

t capete de sif6ne 4t t scrobela 1

Atelier de boiangerie 1

Atelier de caleatorie 9t t fabricat carton 1

) 2. spelatorie 2

) sp6latorie si caleatorie 5t ) palarii 2

Deposit de conservat ou6 2t ) lemne 1

t t benzins si petrol 6t ) carpe vechT 1t t ferarie veche 1

t 6se 1

) t pompe funebre 1

Motor cu benzins 1

) t gaz aerian ....... . 1

Cazane pentru rachiti 14Laptarii 2

Consiliul de igiena al Capitalel a resolvat pans la 1 Octombrie,urmet6rele cereri relativ la igiena publics $i anume :

A acordat 12 autorisatiunT de functionare pentru macelarie ; aadmis o cerere si a respins 3 cereri de functionare sub forma de pa-suire $i a luat dispositiuni pentru inchiderea maT multor macelariT,earl functionati fara autorisatiune.

A acordat 14 autorisatiunT de functionarl de brutal.% a respins2 cererT, earl nu erati In conformitate cu regulamentul de construe-tiuni; a respins 2 cererT de franzelariT, a acordat autorisare de func-

. .

9.

.

Page 290: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

295

tionare pentru 2 simigiriT §i a respins 3 cereri de simigiriT §i a in-chis o brutarie, a acordat 14 cereri de functionare pentru cazane defabricat pra§tina, drojdie etc. §1 a respins una.

S'a admis functionarea unei fabrici de Ole de teracota, idem deferarie §i s'a liberat autorisatie de functionare pentru 9 ateliere decalcatorie, s'a respins 1 cerere; s'a admis functionarea a 5 ateliere despeTatorie §i calcgtorie §i s'a respins 1. cerere; s'a dat 15 permisiunIprovisoril pentru introducers de benzina §i s'a respins 1 cerere ; s'aliberat 5 autorisatiT pentru constructii de depouri de benzina §i s'arespins o cerere; s'a permis functionarea a 3 mot6re cu benzina, 1 cugaz aerian ; s'a respins o cerere pentru autorisarea preparatuluT Maggi;s'a admis 4 cereri de fabrici de capete de sib:511e ; s'a respin3 dou6 cereride permisiunide preparate pentru distrugerea §Orecilor ; s'a permis func-tionarea unei fabrici de ap6 gaz6sa; s'a admis 9 cereri de inscrieri demedici practicanti in Capitala; s'a dat autorisatie pentru functionareaunei turnatoriT metalice ; s'a dat permisiune pentru constructil din noti;s'a respins o cerere de constructie; s'a admis 7 cereri pentru repara-tiunT; s'a dat autorisatie pentru functionarea unei fabrici de surogatde cafea; s'a permis functionarea unei fabrici de sidef; s'a dat auto-risatia de functionare pentru dou'e laptaril; s'a admis inscrierea unuimedic-dentist ca sa practice dentistica in Capitala; s'a dat autorisatiede functionare la tree fabrici de ghiata artificiala; s'a admis cerereapentru constructia unui deposit de petroleil; s'a incuviintat liberareaunor copil dupd o autorisare care a fort perduta.

S'a permis functionarea unui deposit de lemne.» » » P » impachetarea culorilor

ultramarine §i anilin.S'a permis functionarea unui deposit de ou6.

» petrol i benzina.» » , carpe vechT

ferarie veche» » Ose.

unei fabrici de rahat §i dulceturT.until deposit de pompe funebre.

» , atelier de palarii.» » , » , boiangerie.

. » » mecanic.unei fabrici de scrobela

» » » tabacarie.S'a dat o permisiune de fabricare de bal6ne la 1114; s'a incu-

viintat constructia unui atelier de fabricat carton; s'a admis dou6 ce-reri de fabricat mezeluri §i s'a respins o cerere pentru functionareaunei fabrici de grasimi pentru mancare i industrie; s'a dat autorisa-rea de constructia unei moriscT de macinat malaiil de lux; s'a respinso cerere pentru functionarea unui depou de articole cosmetics; s'a res-

1/4

Page 291: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

296

pins o cerere pentru functionarea until atelier de fabricat obiecte desirma ; s'a emis o ordonanta prin care se opresce pe viitor adapareavitelor in basinele publice.

Asistenta publicii.

Medicii Comunali de sectiuni in numer de 10, ail ca prima Inda-torire obligatiunea de a cauta la domiciliii pe bolnavii Arad, cart nupot, sail nu vor sa intre in spitale.

Numerul acestor bolnavi cresce pe fie-care an si se observa cabolnavii recurg in numer din ce In ce mai mare la ajutorul medical..

In anul 1902 pang la 1 Octombre, Medicul Set impreund cu me-dicil comunali ail cautat 21.446 bolnavi saraci la domiciliii si la dis-pensariile comunale. Dintre acestia 18.884 Romani, 1.537 strain? si 1.025israeliti.

Pentru ordonantele gratuite in cursul anului, Primaria a alocatin budgetul sell suma de 15.000 lei.

Pe langa fie-care sectiune medicala se afla cate o moss, un vac-cinator comunal si un agent sanitar.

Afara de ajutorul la faceri, mOsele comunale dupa instructiunilemedicilor, mai flail ajutor femeilor sarace si in cas de 1361e pang lainsanatosire. De asemenea mosele comunale ail asistat pe medicil co-munali la visitarea femeilor prostituate la dispensariil, in tot cursulanului.

Ospiciul Comunal de infirmi Zerlendi, de la Filaret, a depositat133 infirmi din care 99 barbati si 31 femei, repartisati ast-fel: La 1Ianuarie 1902, crag in ospiciil 59 infirmi, dintre care 37 barbati si 22femei; in Februarie s'ati instalat Inca 39 barbati infirmi adusi de laPantelimon (Eforia Spitalelor Civile), pe langa acestia ail mai intratdin afara : 23 barbati infirmi si 9 femei infirme. Dintre acestia ail su-combat 15 barbati si 7 femei si au esit din Ospiciil 6 infirmi si 2 in-firme, In total numerul esitilor si al mortilor este de 21 barbati si 9femei. Prin urmare, pe 1 Octombrie 1902, sunt in fiinta 100 infirmi,dintre care 78 barbati si 22 femei. Pe langa acest numer de infirmiin Ospiciil, s'ail cautat si vindecat in timpul de la 1 Ianuarie pangla 1 Octombrie 101 guardi Comunali.

Actualmente, sunt amenaj ate Inca 2 saltine cu tot mobilierul ne-cesar, pentru instalarea ultimelor 20 infirme, pe care Primaria lemai intretine la Ospiciul Pantelimon.

Prin transferarea infirmilor de la Ospiciul Pantelimon la Os-piciul Zerlendi, Primaria a scadut simtitor theltuelile el, cu intretinereainfirmilor, care sunt forte hine ingrijiti si asupra carora se p6te exer-cita un control mar serios. Odata cu acesta transferare a tuturor in-firmilor la Ospiciul Zerlendi, s'ail utilisat baracele din curtea Ospiciului

Page 292: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

297

care nu serviaii la nimic si costail anual o cheltuiala insemnata pentruintretinerea lor, iar pe de alta parte, a intrat imediat in casa Comu-nala suma de 15.000 lei, cu care Primaria fusese incarcata de EforieSpitalelor din lipsa unul control imposibil de exercitat.

Asemenea si la Ospiciul Marcuta s'ail intretinut pe socotela Pri-mariel alienatii saraci, pentru care Primaria platesce, dupd compturi cu-rente, Eforiei Spitalelor Civile suma de 50.000 lei preveduti in budget.Un medic insarcinat cu visitarea Asilulul. La acest Asil s'aii dat coloradapostiti MT, s'ail desinfectat salonele si efectele de asternut ale sa-lonului in cursul anulul.

CopiiI gasiti ai orfani.

Acest serviciii impus prin art. 174 din legea sanitara, a trecutsub administratia Comunel de la Eforia Spitalelor Civile, Inca din anul1881 si se conduce dupa un anume regulament si do un personal deo-sebit, compus din 1 Medic Comunal, 1 Medic pentru conferintele doi-celor si inspectiunile la domiciliii, 1 Revisor pentru copiil gasiti si °Han!si 2 vatasoie.

La 1 Ianuarie 1902 a avut in fiinta . . . 150 baeti 193 fetes'aii primit pang la finele lure' Septembrie. . 41 , 24

Totalul acestor copii ingrijiti de Primarie e. 191 217Din acestia ail murit 20 , 18S'au dat in adoptiune si capatuire . . 6 49S'ail dat la mestesug 21S'ail internat la Materna 5 , 5S'aii inapoiat la parinti 13 12

Ail remas 29 baeti si 30 fete, avend etatea de 7 ani impliniti,2 fete frequenteza scOlele profesionale si 2 baeti la diferite licee, iarrestul de 95 'Heti si 101 fete fiind mai mici de 7 ani, se afla dap increscere pe la doici, intre acestia infra 7 baeti si 6 fete infirmi, earlsunt mai marl de 7 ani.

Yaccinatiunea F.,41 revaecinatiunea.

Se face cu vaccin animal preparat in Institutul Vaccinal al Ca-pitalel de medicul dirigint, care este bine specialisat in technica pre-pararil si conservaril vaccinulul, find tot de odata insarcinat si cucontrolul vaccinatiunii. In Institutul vaccinal al Comunei s'a inoculatpang la 1 Octombrie curent 83 vitei, de la care s'a recoltat 1.012 fiolecu magma vaccinala si 314 pene cu limfa uscata, din care 923 fiolecu magma si 210 pone cu limfa s'a intrebuintat de vaccinatorii si me-

, ,.

. t.

Page 293: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

298

diciI comunali pentru vaccinatiunea populatiunil Capita lei, iar restude 89 Role cu magma §i 104 pens cu limfd s'a dat, in mod gratuit,dupa cerere medicilor particulari din Capita la.

Achsta gratuitate se face in stop de a inlesni, pe cat posibil, vac-cinarea unul numhr cat se p6te de mare de copil, ferindu -1 cu modulacesta a se imbolnavi de variold.

Pentru inlesnirea cetatenilor, vaccinatoril Primariei, merg dincash in cash §i visiteza de mai multe or' aceea§i cash, 'Ana gasescpe parintl dispu§1 a supune copiii la vaccinatiune.

PanA la finele lunei Septembrie fAcut 11,525 operatiuni vac-cinale §i anume:

6.725 operatiuni vaccinate cu succes.9

4.149652

fyra succes.revaccinale cu succes.

succes.La revaccinati numerul insucceselor este putin crescut din causa

ca s'a revaccinat in §c6le copii mai mid de 8 ani, cars mai erail Incasub impresia imunitAtii data de prima vaccinatiune.

Suntem insa multumiti ca numerul vaccinatiunilor din Capita laeste mai mare ca acela al nascerilor.

Primaria are alocata in budgetul seu, pe fie-care, an suma de2.000 lel pentru intimpinarea cheltuelilor ocasionate cu cultura vac -cinulul necesar. Acestd suma este preveduta prin budget, Inca de laanul 1891 §i este necesitate a fi sporita, fatd cu cerintele serviciulul§i intinderea raze' oraplui.

Serviciul Veterinar.

Acest servicai indeplinesce serviciul de politie sanitary alimentaryin tot ora§ul.

B6lele infecti6se §i contagiose ce s'aij constatat in cursulpana la finele lunel Septembrie 1902, printre animalele din Capi-

tala, au fost :Febra Aft6sa la boY . . 21Hemoglobinurile la boi . 4Puemno-Enterith infecti-

OsA la rimatori . . . 16

Pneumonia contagiOsala rimatori 1

Morva la cal 15Turbare la chin' . . . 54

Examinarea carnurilor §i a pescelul din comert, secial de medic' veterinari atat la Abator, inainte §i dupain oral pe la hale §i pe la macelarii.

La Abator tAiat in cursul acestul, an pang laSeptembrie, urmatorele vita :

Tauri 138Bol 32.050

face in spe-Mere, cat §i

finele lung

s'ail

, ,

» Mil

anu-luI,

.

s'ail

Page 294: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

299

Vac! 8.064Bivoli 444Bivolite 593Vita 12.589MalacI 4.118

S'au respins dintre acestea 5.270 vite.S'ail confiscat ca impropril pentru alimentatiunea publics, carne

si organe In greutate de 44.433 kgr. si anume:A). 1). Carul In greutate de 5.520 kgr. afectata de Tuberculosg.

2). ) » » » 204 » » * Actinomfeosa.3). » 268 » » Marasm.4). * ) * 325 ) sacrificata post-mortem.5). ) ) » » 1.500 » Febrica.6). ) 214 2. Equimosata.7). » ) 400 » afectata de Psorospermosa.

B). 1). FicatI in No. de 1.108 in greut. de 4.432 kgr. afec. de Equinococosa.2). ) » » 5003). * ) 1004). ) * D

5). * )6). ) * .

C). 1). Pulmoni in No.10.000

»

*

A

*

»

2

»

2.000 D)2

D

20.000.

A

* )

*

» Distomatosa.Abcese.

2 Tuberculosa.) Actinomfeosa2 Sclerosatie.

Equinococosa.2). * 4.900 ) * 9.800 * Congestiune.3). ) 420 840 Hepatisatie.4). ) 150 300 ) ) Emfisem.5). * 180 ) 360 ) 3. TuberculosA.6). ) 44 D * 88 Abcese.7). * * ) 10 ) ) 20 ) * Actinomfeosa.8). ) 1 2 60 ) 120 * ) ) Sclerosatie.

Afars de acosta carne si organe, s'ail confiscat In intervalul dela 1 Ianuarie si pans la 1 Octombrie 1902 multe viscere ea : spline,rinichl, cordurI, limb!, creeri, stomacuri, etc. cu diferite lesiuni.

Numerul total al vitelor constatate tuberculose, a fost de 180 sianume: 120 bol, 48 vacs $i 12 bivolite. Din aceste 180 vite, parte ailfost atinse de tuberculosa generalisata $i in consecinta s'a confiscatin Intregime, iar parte Rind atinse de tuberculosA localisata, s'ail con-fiscat partial cate 1 sail 2 quartiere, dupa gradul de intindere al le-siunilor.

Despagubire s'a dat pentru 1.628 kgr. came afectatata de Tuber-culosa, iar suma ce s'a cuvenit ca despagubire socotitA la a III-aparte din valOrea acestel cArnl, a fost de 385 le, 05 ban!.

De la hale, de prin piete, mAcelAriI, $i de pe la fabric! de meze-lurl din oral, s'au exclus din consumatiune urmatorele :

* . * '* *

* * *

* *

*

*

*

*

*

)

1

* *

' *

* * * . ' * *

* * *

. * *

*

1

>

Page 295: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

300

1.970,-- kgr. came si organe de rimAtori afectate de Cysticercosg.150,200 * de bol D TuberculosA,

1.670,500 A de diferite animale alter. vechime.36.000 ) de miei Asfixica.

255,000 organe de diferite animale afectate de Equinococosa.210,500 r a Distomatosa.10,600 ) de bol afectate de Actiompcosg.

9,000 p Linguatulosa.12.000 de rimatori ) Strangilosg.

150,000 ) mezeluri diferite, alterate prin vechime.260, ) unfurl rinceda.450, pesce crud si sarat alterat prin vechime.76, raci morn.

370, lapte parte diluat, parte sofisticat.158, produse lactifere, falsificate si alterate prin vechime.

Cu ocasiunea inspectiunil facuta de d-1 medic veterinar primar,prin hale, piete, macelaril §i fabrici de mezeluri de prin oral, s'ailexclus din consumatia publics urmatorele :

120 kgr. carne de rimAtori-cysticercosa.210 ) diferite animale alterata prin vechime.35 pesce crud alterat prin vechime.25 raci morn.

118 » produse lactifere.

Serviciul inteprinderii exterminarii cainilor vagabondi si al ri-dicAril cadavrelor animale din oral, a prins si ucis 3.579 caini §i auridicat de pe strade, urmAtOrele cadavre animale:

CaT BoT Bivo1T RatnAtorT AsinT CAinT PisicT .6recT PaserT

876 10 7 15 2 1.750 451 406 1.009

Serviciul de priveghere al prostitupel.

Acest serviciu se indeplinesce de medicil comunali, cari fac perind, fie-care ate o cj1 pentru visits la dispensariii §i iarserviciul administrativ se face de un medic comisar impreuna cu 3 corni-sari sanitari.

Casele de prostitutie sunt impartite in dou6 clase: clasa I, a cA-ror femei se visitoza de medici la domiciliul lor, de dou6 on pe sep-tamana, conform legei sanitare §i alts clasA, cari yin la dispensariii §iso visitAza de cloud on pe saptamana.

De la 1 Ianuarie si pang la 1 Octombrie 1902, s'a inregistrat593 prostituate. La inceputul anului 1902 s'a gasit inregistrate 350deci in noun luni s'a inregistrat 243. GAsite bolnave si trimese spi-talului 623, considerat de mai multe on aceeasi femee.

»

»

» »

,

»

,

'

domicilai;

Page 296: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

301

La 1 Ianuarie 1902 se aflag in Capita la 45 case de prostitutie, cu192 femeT. In cursul anulul curent, s'ail deschis din nog opt, cu 19prostituate.

Din 593 prostituate, cu domiciliul singur aunt 415 §i 178 in bor-d elurl.

In urma uneT anchete severe, s'a dat drumul la 15 fete gasiteslabe kli neputend suporta acesta vieta, carT s'ail trimes la casele for§i la biuroul de servitor'''.

Dispgrute, desfiintate i intrate in vieta onesta 100 femei.Numerul visitelor medicale la domicilig 12.221Numerul visitelor medicale la dispensar 7.193

Total . . 19 414Lucrdrile medico-legale.In cursul anulul curent pang la finele lunel Septembre, medicil

comunali au indeplinit urmatOrele lucrgri medico-legale §i ail liberat252 acte pentru diferite b6le.

8 acte pentru scutiri de contributiunT.13 * * constatarea facultatilor mintale.

113 * * * de contusiunT.26 * * * , vulnerari.76 * * sangtatiT.10 ' * * deflorarl.

Page 297: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

CAP. IV.

DIRECTIUNEA LUCRARILOR TECHNICE

In anul 1902 personalul technic al Comunei coprinde, in afarade biuroul §i de cancelaria Directorulul §i in afara de Inspectorultechnic, 4 servicil:

1. Serviciul Planulul, Bunurilor private §i Alinierilor,2. » Apelor, Iluminatulul §1 Studiilor,3. 3. Podurl ci Sosele,4. 3. Cladirilor.Prin budgetul pe 1902, acest personal se compune din:14 Ingineri,4 Architect),1 Horticultor,

10 Conductor) ci geometri,5 Desemnatori,

13 Impiegatl de cancelarie,3 Comisarl technici,

12 LantarI §i camericti.cu un salariii anual de lei 171.984,

S'a realisat ast-fel in budgetul personalulul technico economie de aproximativ . 20.772,

1. SERVICIUL PLANULUt, ALNIERELOR, BIJNURILOR PRIVATE.

La acest serviciii, care se ocupa cu studiarea stradelor noul dedeschis, cu alinierea stradelor call n'ail Inca plan decretat de aliniere,cu exproprierile necesare deschiderilor de strade, sail punerl pe aliniere4i cu vinlarea locurilor Comunei r6mase din diferite exproprierl saildin regularea stradelor, activitatea care decurge din initiativa Comuneia fost restrtinsit.

Page 298: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

303

Pe langa crisa generala, causa cea mai principals a acestei restran-geri a fost spiritul de economie introdus la Primarie in ace§ti dinurma. ant.

Ast-fel nu s'ail facut ca alts data, nici studil de strade §i bule-verde noui, nidi studii de alinieri de strade; nu s'ail mai decretat dinstradele ca' aveail deja plan de aliniere trasat §i aprobat de Consiliti,de cat f6rte putine §i numai acele a caror importanta e§Ta din cadrulobicinult §i_nu s'ail votat de Consilit de cat acele imperios cerute denecesitate.

Nu s'ail facut exproprieri de cat cu mare reserve si numaI atunclcand procese perdute de mai inainte sail angajamente anteri6re, allfortat pe Comuna sä le dea curs.

Deschiderea portiunil din Bulevardul Domnitel, coprinsa Intrestrada Bolintineanu si plata C. A. Rosetti, a fost impusa de angaja-mentul formal luat de administratiunea de la 1900 fata de d-1 doctorManolescu, and i s'a dat vole sa construiasca cladire mare pe aliniereaviitorului Bulevard. Prelungirea stradel Berzei, a fost dictata de lu-crarile vechi gasite in acesta cestiune precum: decretarea planulu!, ac-ceptarea ofertel d-lui Bragadiru, luarea in posesie ii pavarea terenuluidaruit, perderea procesului de daune intentat de catre d-1 A. Cociusi amenintarea cu proces de daune din partea d -luT Bragadiru.

Cestiunile noui, din contra, au fost emanate sail zadarnicite fieprin persuasiune, fie prin diferite alto mijloce legale. Intro acesteaeel mai important este votul cerut Consiliulul Comunal FA incuviintatde acesta, de a se permits reparatiuni radicale §i la cladirile elite dinaliniere. Acestea erati causele color maI multe exproprieri si color maibine platite Ltd cu val6rea reals a unor case car! &Wee' adesea Inruins §i car! printeacosta ar fi trebuit sa fie daramate farA nici odespagubire.

Aplicandu-se acel vot, cererile de reparatiunl radicale la caselee§ite din aliniere, all scadut in mod forte elocuont, iar acolo undo s'ailivit, s'ail aprobat.

Administratiunea Comunala a luat mosuri ca proprietarul, careIn definitiv beneficia prin acesta dispositie, de un real avantagill, sa nu1)60 pretinde, la exproprierea din viitor, plus valuta create prin re-paratiunea de acji.

Singura lucrare importanta de expropriere executata anul acesta,nu numal din initiative administratiel actuate, dar chiar cu tot/ energiaa fost pentru realisarea liniei si garif de la Obor. Ea era Insa de onecesitate atat de v6dita $i de indiscutabila, In cat administratia Islp6te face o lauds din aducerea el la indeplinire, ma ales data seobserva si pretul atat de redus al exproprierilor necesare cu acestaocasiune.

Terenurile ce Comuna a scos in vIndare s'at" vIndut cu pret mic,

Page 299: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

304

sail n'ail gasit amatori, ast-fel ea 0 in acestil directiune, activitateaserviciuluI a fost marginita.

Casele de pe terenurile expropriate au romas mat tote sä fie dd.ramate de catre proprietarii lor. Cele c'ate-va pe earl situatia locals0 a stradelor pentru earl s'ail expropriat, nu impuneail BA le d'arameimediat, ail fost inchiriate provisorig,'sporind ast-fel veniturile Comunel.

In ce se refers insa la initiativa privata pentru construirea dinnod sail reparatiunl, s'a constatat eä cu tad crisa, ea s'a manifestatdestul de simtitor, fats cu anil din urma.

Salubritatea constructiilor, earl infra tot in atributiile acestuiserviciil in colaborare cu Serviciul Sanitar, a avut de asemenea o des-voltare destul de importanta. Unele case art fost dgramate prin aces tserviciii, multe s'ail evacuat §i sunt forte numerose acelea carora s'ailfacut casiere §i process de daramare.

Planurile de aliniere de strade proiectate au fost in numor de6 0 anume: Str. General Florescu, Piata Grivita, str. Smardan fostVestei, str. Vasile Alexandri fost Povernei, stradela Pacei qi sos. Jianu.

Planurile de aliniere aprobate de Consiliti, ail fost in num6r de6 0 anume: Stradela Pacii, strada Vasile Alexandri, strada Smardanfosta Vestei, Plata Grivita colt cu ,Berzei, strada Ronda, str. GheorgheCostaforul cu Piata.

Planurile de aliniere decretate ail fost in num6r de 7 i anume :SosOua Mihaitl-Bravul, stradela PAM, str. Vasile Alexandri, str. Smardanfosta Vestei, Piata Grivitei colt cu Berzei, str. Ronda §i str. GheorgheCostaforu cu Piata.

Stradele ce s'at pichetat pe teren ail fost 9 0 anume: I. C. Bratianu,Bulevardul Domnitei, fundatura Grozavesci, sosclua Jianului, Bulev.Neatarniiril, str. Salciilor, str. Solon, str. Turcului, str. Vestei.

Stradele nomenclaturate au fost 2 0 anume : stradela Pacei fostastradela Sglciilor §i strada Vasile Alexandri, fost Povernei.

S'ail ridicat 30 planuri de proprietati, in vederea exproprierilorpentru desfundare sad prelungire de strade.

S'ail ridicat 10 planuri de proprietati d'ale Comunel, in vedereascoterel in vindare prin licitatie sail pentru vinadri prin bun6 invo-laid la proprietaril, cari aveaii asupra-le drept de servitute.

S'ail desfundat sail prelungiturm6torele strade, expropriandu-seprecum urmeza :

Page 300: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

305

...=

iZ

STRADA DESFUNDATA PROPEIETARUL IMOBILUL Tema OHM Costal

1 Austrului (prel.) . I. Stanescu . . . Bul. Pake, 56 . 107,13 - 4.069,95C. G. Solacol . . . 54 . 239,- - 4.700,V.si St. Stelniceanu . * 54 . 461,62 - 11 640,50P. Stelniceanu . . Popa-Nan, 2 . 29,90 - 450,

. I. Stanescu . . . Plantelor . . . 247,19 - 6179,76Veta Dragomiresousi M. Atanasiu . Bul. Pake, 54 . 21,40 10, 700,-

2 Sperantei (prel.) . N. Copacescu . . Surorilor, 2. . 469,57 134,27 18.447,603 Belisare * I. T. Calciu . . . Virgiliu, 25 . . 119,- 40,50 4.312,-4 Gratiosa . . . Dr M. Georgescu. Gratiosa 15 b. 40,40 indemnis 5.000,-5 Neptun (strada $i Leanca Take Luca. Neptun, 32 . . 123,67 28,81 2 000, -

gradina, . . . . N. $i R. Giurescu . Neptun, 6. . . 364,48 51,24 12.000,6 Justinian (desf.) . R. si P. P. Niculescu Justinian, 13 . 41,27 28,- 2.300,

Elena I. Popescu. Teranilor, 107. 36,- 66,- 4.000,7 Clementel (prel.) Al Em. Lahovari. Victoriei, 102 . 636,- 167,50 160 245,8 Bulev. Domnitel . Tarsita Carp. . . Teilor, 36. . . 331,50 175,90 122.722,50

. Vasile Stanescu . Teilor, 34. . . 873,- 211,90 106.735,-= Dr. S. Stefanescu. Bolintineanu . 363,50 50,- 51.675,-

9 Berzei (prelung.) Lina G. Dimulescu. Berzei, 49. . . 674,- 1400,- 1r20.000,plantat

Cap. I. Petrescu Berzei, 51. . . 26,- - 780,-Locot. Ionescu . Berzei, 53. 275, - 14 000,Anibal G. Cociu Berzei, 55. . . 2.322,- 302,40 125.000, -Gh. Grigore . . . Berzei, 57. . . 49:1,89 320,60 32.000,-

10 Smardan (prel.) . Minist Domeniilor Newel, f. Posta 1.200,- - 60.000,9.395,42 1.677,02 768.859,30

Scacjend valOrea cladirilor, r6mane pretul unitar medift pe metrupatrat de teren 60 lei.

20

.

Page 301: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

306

Exproprierile Mute in interesul alinierilor stradelor. au fost ur-mittorele :

1:0.

Z'

PROPRIETARUL S T R A D A Term ciadiri Costul

1

23456789

101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051

E.WeterpiColFometescuZoe IoanitescuPr. V. ConstantinescuN. Petrescu Cretu . .

Epitropia bis. OtetariSultana si D. C-tinescuTeodora Stamatiad .Zoe Dimulescu . . .

E. Cucuruzescu . . .

Aron Iacob . . . .

Sall SchorN. Cristescu . . . .

Maria H. Patin . . .

Paraschiv Plastara. .

Al. G. Economu . . .

Zoe pi M. Eftimiu . .

Aneta P. Emanoil . . .

D. pi Anton Georgescu.Ilie I. Niculescu. . . .

Maria Lupescu . . . .

Capitan Al. Cocos . . .

Stefania D. Giuvaru . .

V. A. ZottescuTraian Negrescu. . .

Stoica Stefanescu . .

Maior G. Bogdan . .

V. fj i P. CernavodeanuGh. SpiridonEd. Heinze.N. pi C. GrivaD. P. Tanasescu . . .

V. VladescuO. pi H. Mayoux . .

Ana N. Pascan . . .

N. BucurescuV NiculescuI. D. Voiculescu . . .

I. HacherEpitr. Bis. Popa-TatuN. IonescuPanait Alexandrescu.1. pi Sofia Ionescu.Preotul P. Popescu .

Al. SaehelarieMarin GhitiiMarin Niculescu . .

Em. N. Lahovari .

Anedi Hagi David . . .

G. Daniilescu . . .

Elena Boranescu. . .

Ilie G. Solacolu . . .

Sos. Colentina, 44 pi 46.11 Iuniu, 43Gura Oborului, 9 . .

SolacolTeilor, 33Micpunelele, 7Dudesci, 49 pi 61 . .

Teilor, 67 ..... .Sculpture', 36Salciilor 6Udricani, 35Landriei 47Bulev. Tabacari, 84 .

Campoducelui, 22 . .

Teilor, 172Cuza-Voda, 61Olari, 41Viitor, 93Sos. *erban-Voda . .

Clemente', 73Polona, 190Serban-Voda, 149 . .Scaune, 67Justitiei, 16Epicol, 12Principatele-Unite . .

Sapientel 6Frunze', 31Berzei, '75 . . . .

Stirbei-'soda, 65 . . .

Vacaresci, 114Antim, 39 . . . . .

Antim, 10 . . . . .

Serban-Voda, 147 . .Buzesci, 85Laborator, 2Franc mazona, Si. . .

OratiuFantanei ...... .Popa-Tatu, 33Ciclopi, 27 . . . .

Lire', 26 . . . . . .

Lantului, 3 . . . . .

Pastor', 6Teilor, 125Marcutel, 41Victoriei

'52 . . .

Aureliu, 41Vaporul Asan, 27 . .

ParfumuluiCarol, 112 pi 114. . .

Total . .

104,852,97

24,07139,6019,1721,9625,29

105,1018,0019,0013,7532,0887,6856,8358.64

406,605,95

10,08636,0016,2031,514,02

14,4024,5513,5015,3019,9212,668,97

47,88513,20

9,5536,1510,34

395,8570,402,45

10,30386,61

4,1423,1052,8029,8539,2364,9390,-62,30

140,7523,28

271,57130,00

-------135,98

11,40

-----78,50-----

7,60---------

10,3492,6513,--------20,--

protentil86,60----

1766,90100,-210,82

3.000,-819,-329,40885,15

11.000,-3.000,-3.000,-

618,75256,64

1.138,541.136,601.466,-5.507,-

75,80151,2U

7.600,-1.500,-

630.202.000,-

900,-750,-135,-

S011int800,-75,96

224,25574,56

12.000,-300,-903,..-

1.000,-.11.000,-

964,-73,5060,18

9.665,3582,80

805,-1.267,20

447,751 500,-2.0u0,-3.500,-

15.000,-4.222,50

100,-4.000,-

13 000,4.062,93 454,97 131.443,05

Daca socotim un pret mediil de 80 lei pentru m. p. constructil,avem 131.443,05-36.397,60 95.045,45 pentru 4.062.93 m. p. teren. Ceeace revine la 23,40 lei metri pAtrat teren.

-

. . .

. . ,

. . .

.

. . . . .

.. ... .. . . . .

.

.

. . ..

.

.

-

-

-.

Page 302: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

307

Comuna a deschis anul acesta Bulevardul NeatarnAril, din stradaCuza-Voda panii la Podul Radu-Voda, fail alts cheltuiala de cat osums de circa 8-9 mii lei ce ar fi a se plati d-lui Mirea Demetrescupentru circa '260 m. p. ce s'ail luat din fundul proprietatei No. 13, str.Bucur si pentru care nu este Inca deplina intelegere. Acosta era sin-gura proprietate neexpropriata si era inadmisibil a se tine inchisa oartera asa de importanta si atat de lunga din pricina netermingreitratativelor.

Exproprierile &cute pentru gara de la Obor au fost urmOtorele :

PR OPRIBTARIi INOBILUL Teren Construct II Costal

1 St. Nieuleseu. . . . . Colentina 51 60,- - 300,2 Sanda Radu Vaporu Assan 40 . . . 97,75 - 600,-3 C. Radulescu Marina de paine 2. . . 66,- 15,- 560,-4 Anica Pandele * * * 3 . . 392,- - 1.200,5 George Grigore . . . . Colentina 48 . . . . 1.244,80 - 12 500,-6 Ion Mihaeseu . . . . . Campu Mosilor 26 . . . 1.479, 2.958,-7 J. Hofmeyer (Hela) . . Colentina 66 6.113,62 210, 14.420.438 C. J. Tudor Sf. Dumitru 5 330,- - 1 100,-9 Maria Constantineseu.. Sf. Dumitru 1 . . . . 377,20 36,66 2.500,-

40 Nedelea Constantinescu. Sf. Dumitru 1 . . . . 716,25 85,28 5.000,11 El. si I. Caramaneseu.. Marina de paine 2 . . . 10,- 48,60 1.400,-12 Pascu Oancea Colentina 47 533,87 275,84 10.500,13 G. I. Belian . . . . . Campu Mosilor 23 . . . 2.820,- - 5.640,14 Mate! Baloi. Vaporul Assan 36 . . . 93,70 125,40 2.800,-15 Inginer Munteanu . . . Campul Mosilor 25.. . 1.499,30 - 2.998,6016 Bis. sc. Dumitru . . . . Colentina 49 . . . . . 288,- 177,80 4.000,17 Andrei Popovici . . . . Campul Mosilor . . . . 6.319,75 oferit gratis18 Tudora Ghita Tudor . Vaporu Assan 38 . . . . 1.142,60 262,90 8.268,5019 Anica Marin Colentina 43 270,25 64,14 1.213 2820 Minorii I. Mihaeseu . . - 3.190,25 - 3.190 2521 Chirita I. Belian . . . . - 3.762,80 - 12J183,5022 Tudora C. Dumitreseu. - 1.669,50 - 2.354,2523 I. I. Eliade Eliade 988,75 85,- 3 389,24 I. Zahareanu. - 5.326,50 73,75 11.750,25 Elena Atanasiii.. . . . Campul Mosilor 25. . 3,- - 12,-26 Vilma si Zaltan Layos. * .. . 95,- -- 380,-27 Andre! Covaci . . . . . .. . 200,- - 800,-28 Teodor Ioneseu . . . . * * , . 200,- - 800,29 Maria Sandulescu . . . * . 320,- -- 1.280,30 Maria Radu Stanch-1 . . s .. . 1.227,02 242,80 12.118,3631 C. Zaneseu , .. . 1.812,- 76,76 14.903,-

Total . . . 42.548,81 1.768,71 141.319,17

Adica, daca scdtem valOrea constructiilor, remane un prat mediade 2 lei m. p. teren.

Diferite alto exproprieri earl s'ati Inscris in registrul repectiv, incursul acestui an, ail fost :

Pentru canalisarea Dambovitei : Nicolae Valcu, Comuna Mili-tail, 8.100 m. p., costul 3.645,00 lei.

-

.

... . . . . .

.

. . . . .

-. . . . . .

Page 303: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

308

Pentru canalisarea Dambovitei : Nicolae Sebe Comuna Military, 933in. p., costul 4.500,00 lei.

Pentru inchiderea stradel calmbovitei* N. C. Meliseanu Emancpata5, 307.80 teren, 10.80 clddire, costul 13.454,00 lei.

Pentru construirea §cOlei MavroghenT Soseua Kiselef 2.977,00 m. p.costul 20.000 lei.

Pentru Piata I. C. Bratianu : Vasile Nicolail, str. Coltei 384,00 m. p.teren, 27.430 cladire, costul 100.000 lei.

Niel una din ele n'a fost angajatd in acest an. ExpropriereaVasile Nicole' trebuia efectuata in basa legei schimbulul dintre Mi.nisterul Domenielor, Eforia Spitalelor tai Comund, votata la 1894.

Terenurile vindute de Comund aii lost :

. S T R A D A

Z

10PROVENIENTA CUMPERATORUL Suprafata Costul

1 Oltarului 10 . . . Din rect. stradei. . . D. I. Atanasiu . . 71,40 1.142,402 Pope Petre 33 . . idem A. P. Emanoil. . 142,22 1.798,303 Siminoc 14 . . . * D. Dumitrescu . . 248,00 1.240,-4 erban-Voda . . . * C. Sigmund . . . 47,60 1.428,-5 Plantelor . . . . * I. Stanescu . . . 103,66 3.109,806 Clopotarn-Noi 7 . ) I. A. Urosescu . . 22,35 894,-7 Viitor * V. A. Gheorghiu 22 46 224,608 Domnel . . . . . * Creditul F. U. . . 490 49.000,-9 Ora0ii * I. Haecher . . . . 27,56 165,36

10 Surorilor 2 . . . din desfund. de str. C. Copacescu . . 166,78 2.001,-11 Bulevardul Maria. din diferite expropr. . Sabareanu . . . 1.615,00 6.000,-12 Negus., colt Paleol. din rect. de strada. Porascu 289,55 9.976,0513 Virgin(' 25 . . . idem Stefan erbanescu 72,80 1.092, -14 Negustori . . . . * A-drina Vladescu. 31, 1.240,-15 Princip.-Unite . . * Major Bogdan . . 16,65 457,8716 Spat., coltModest., Expropr. Acic Tosun I. Minculescu. . . 147,89 3.696,25

3.514792 83.465,63

Ceea-ce revine la un pret mediii de 23,75 lei pentru metru pdtrat.Lucrarile efectuate de particulari cu autorisatia Comunel aii fost:

Cu 1 cat Cu doll Cu trel 1-7:1-1.

0. 0El El"

a)4_,:..

'E-10e.,

0.04 8". El.- ,(""1"e94

e a)ct cdP.. c)

'4:8Q)C4 , ,

eaT. .4'''' 5p_'' °13: 6 C A N T I T A T I

Supratata 11801.84 3296.57 537 28 21 90 631 297 260

Pentru aceste autorisatiuni, Comuna a incasat din taxe, suma de24.567,57 lei.

In acest an s'a facut prin servicia 302 procese de contraventiT

31

I

.. - . . .

. . . . .

,g , ..0Z 35'

5

8°'''''

Page 304: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

309

Cladirile rnnase Comunei din exproprierl si carl neclaramandu-seInca sunt Inchiriate sail utilisate:

S T R A D A PROVENIENTA I N C H I R I A T CHIRIA

.Bul. Carol colt Arm. Simion Mihailescu Institutul de Chimie .. . . .

Bul , colt. Domnit. Rogalschi . . . . EI.Popescu,d-na Rasian eiEliade 320,Cifj111 egit. Knechtel . . . Serv. de Pod. ei eos ei Statist ,Isvor 24 Elena Ciuflea . . Dr. Duran . . . . . . . . 1400,Radu-Voda 4 . . . . Fosta Maternitate Florea Basiliu ei Sotir Manioc. 1670,Rascruci 9 El. Protopopescu. M. I. Mihailescu 350,Bradului 48 . . . . . M-ser Mendelsohn Nathan Zeletweig 500,Libertatil 2 . . . . G. Popescu . . . Metocul CiorogarlaTunari 9 Fosta ec. Tunaii. Deposit de materiale . . . .

Dorobanti 33 . . . . Maria Bratianu . Sofia Guranescu 1900,Plevnei 180. Nichifor V. Ionescu . . . ..... 1000,Cotrocedi 2 . . . . . Stana Georgescu . D. Georgescu 200,Carol 63 Anton Demetrescu Demajo ei J. Marcus . . . . 1805,Cotroceni 4 C Lazar . D. Georgescu 400,Dragoe-Voda 217. . . CaliopiDumitrescu Instalat femei sarace . . . .Catunul 17 . . . . . Dr. Andronescu . . . . .

Bulev. Carol 17 . . . Dr. Georgescu .. Data gratis d -nei Gavanescu.Soseaua Viilor . . Via Fleva . . . . Gradinaria ei Pepiniera . . .

Abator Locuinta intendentului . . .

Calea Moeilor . . . Fosta bariera . . Sevastita Radulescu 625, -10570,

. . . .

11 . .1

1

1

1

II

I1 . . . . . .

2

1

. . . . .

.. . . . . . ...

Page 305: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

310

Locnrile Tirane ale Comunel destinate a se Tinde:

1

g

S T R A D A PROVENIENTA

.

SUPRAFATA OBSERVATIf

l B-d Carol colt Po lonft Moptenitoril Maxim 473,682 B-d Maria G. Popescu, E. Simigiu 549,213 Splaiu colt Cal. Plevnei Vechea mat= 824,854 Rahovel 226 Hagi M. Niculici 332,50 Inchiriat pentru depo-5 B-d Independenta Stiller pi Gen. Florescu 3.400, sit de dogitrie.

6 Splaiu pi Foipor Vechea matca Si exprop 16.000,-7 Mapina de paine Rectificarea stradei 900,-8 Traian pi Mecet Mecetul turcesc 1.509,469 Serban Voda 21 Stefan Negri 190,-

10 Matasari colt Marcutei Iosif I. Tintoit. 548,6211 Vesparilor Petre Chirita 121,2212 B-d Ferdinand Christache Georgescu 476,25 Ocup. N. P etrescu Cretu13 Gradina cu cal Aristita Dutesca 267,45 Ocup. Al. Focseneanu.14 Sabinelor colt Uranus Filip Negoita pi stradg 464,1016 Oborul not 61 C. Constantinescu 116,3716 Imprimeriel 61 N. Alexandrescu 332,1117 Soseua Odoarei N. Sobolea 1.190.-18 Teilor 34 D. Zamfirescu 839,3919 Berzei 48 Henri Marin 475,-20 Dorobanti 149 Nita Trifan 362,-21 Pops Tatu Maria Badulescu 248,-22 Raionu colt Calarapi Fost maidan 664,1523 N.-Traian colt Triumf. Fost strada 272,8324 B-d Maria Preotul Niculescu 161,5526 Progresul pi Sch. Mag. Fost strada 200,95 Ocup. de Eug. Segeti.26 Epicol colt Uranus Vasile Ionita 316,6027 Sabinelor pi Epicol Moot. Lahovary 1.700,-28 Artet pi str. Artet Anton Tangoes= 362,9029 Vacaresci 20 At. Demetriadi 138.5230 Chef! fata Abatoriului Economu brutaru 1.208,6031 Radu Voda Splaiii Fost Maternitatea 1.300,-32 Teilor colt Rasurilor Rectificarea stradei 396,7233 Slit Apostoli . Pieta de zarzavat 738,6234 Cheu la uzina electrica Vechea matca 7.000,-35 Francmazona 4 Costache Lazar 725,-36 Cheul Dambovitel Al Christescu 116,2037 Carol 63 Gh. Radulescu 187,09 Inchiriat38 Lirel 23 Maria Diamandescu 348,-39 Plevnei 106 pi 108 W. pi Fr. Schreiber 224,8540 Clementei colt Criuului Cractun Olaru 553,20 Inchiriat.41 Catunul 15 Dr. Andronescu 841, --42 Trajan colt. B-d Ferd. Smeadeanu pi s. 10 Mese 1.600, Ocup. N. P etrescu Crotu43 Splaiul Dambov. Ciurel Schimb cu Minist.Dom. 555.000, Arendat.44 Stuful Belu Fost balta 300.000, Arendat.45 Teiul Colentina Al. Sc. Ghica 143.200,-46 Gropile Neptun Gr. Mingard 1.112,10

Total . . . 1.047.978,96 adica 1.047.978,96r

Afars de acestea, Comuna dispune pe fie-care strada, de o mul-time de portiuni mid de teren, ce trebuesc vindute proprietatilor infata cArora se afla.

Page 306: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

311

Proprietittile Comunei provenite din donatiuni:

STRADA PROVENIENTA

_

INCHIRIAT CHIRIA

1 Victoriei 4 Major Cioran G. Georg. qi Fl. Basil lu 1 320,-2 Mircea Voda 10 Cutti Zissu Berger 650,

3 Raionu 160 Cutti C. Ladar 235,

4 Soseaua Viilor 31 I. Radulescu I. Sandulescu 125,-5 , , 133 I. Simionescu 135,-6 Patraqcu Veda: 16 Reviz. §1 parter. inchir. 315,-7 Barbu Catargiu 3 D-na Eraclide cola de menagiu

Total lei . . . 2.780,

Comuna a cedat gratis Societatei Macedo-Romane, terenul dinCa lea Rahovei colt cu str. Sfintii Apostoli, in suprafata de 421, m.p.In scopul de a se construi local pentru Societate.

II. SERVICIUL APELOR, ILUMMATULUI $1 STUD11LOR.

a) Luerarile de alimentare cu apg.

Apa de alimentare a Capita lei s'a obtinut in 1902, parte princomplexul instalatiunilor de captare i filtrare de la Bacu-Arcuda,parte prin instalatiunile pentru aducerea apelor subterane de la Bra-gadiru.

Cantitatea totals de ap6 distribuita in 1902, pand la 1 Octombrie,a fost de 15.411.805 m. c., adica in mijlociil 56.615 m. c. pe di.

a) Instalafiunile de captare, decantare fi filtrare de la Bdcu.(A se vedea descriptia pe anil trecuti).

Costul instalatiunilor de captare, decantare §i filtrare era la 1Ianuarie 1902, de lei 1.531.258,65.

Suprafata terenurilor apartinend instalatiunilor de la Bacu-Arcudase exploatOza in regie, dand un vomit din vindaren finului, trestiefetc., lei 355.

Pentru serviciul instalatiunilor de captare, fiiltrare i aducereaape! a functionat un personal de :

2 Supraveghetori, 2 guard! calgri, 10 salahori §i unnumer de lucratori suplimentari, reclamand o cheltuialaanuala de lei leiiar pe 9 luni papa la 1 Octombrie s'a cheltuit »

14.580,11 535,

Intretinerea instalatiunilor a costat in cursul anului1902, ca reparatiuni etc.ca material de exploatare, nisip, etc.

6.500,13.500,

Total . . . 46.115,

Page 307: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

312

b) Apeductul Bacu-Cotroeeni pi Reservoriul. (A se vedea des-criptia pe anil trecuti).

Pentru serviciul acestor instalatiuni a functionat ca personal:2 Fantanari plUtiti cu suma de lei 1.200 pe 9 luni . 101 900,-2 guardT calari » » » » 1.200 » . » 900,Pentru intretinerea for s'a cheltuit ca reparatiuni qti

ca material de exploatare 700,Total. . lei 2.500,

c) Apele subterane de la Bragadiru. Lucrarile pentru aducereaapelor subterane de la Bragadiru, s'ati pus in exploatare pe diva de1 Septembrie 1901.

Costul total al acelor lucrari a fost de lei 3.143.107.Suprafata terenurilor expropriate si aplicate la facerea instala-

tiunilor, a fost de 45 hectare care au costat in total lei 147.000.Pentru serviciul exploatarei acestor ape s'a intrebuintat ca per-

sonal :3 Mecanici, 2 salahori la usind i ora§, 2 ajutori me-

canici §i 2 salahori la colectorul I 0 II, platiti anual lei14.550, iar pe 9 luni lei 10,912,

Pentru intretinerea uzinei s'a intrebuintat ca mate-rial, de la Septembrie 1901 la Septembrie 1902:

Carbuni de Vestfalia tone 443.202 X 57 Voo 25.262,Cardiff , 1.053.100 X 59 0/00 , 62.133,49Indigeni §i diver0, 6.858,50

Lignit 39 367 34 0/09 . >> 1.338.47T.Jleit mineral No. 1 . 4.962.5 kgr. 0.65 . 3.225,62

, 2 . 686 » 0.65 . 445,90Valvoline 3 553 5 f 0.85 . e 3.019,

Set 28 1.20 . 33,60Bumbac 657 A 0,70 . 459,90Asbest garnit 72.5 D 7.00 . 507,50LumInari 18 pachete a . . 1.00 . 18,Petrolefi 143.5 > 0.35 . 50,22Lampi incandescente 100 b. a 0.58 58,Carbuni de lampi, spirt, mAturi, carpe de ters etc ' 588,83

Total . . . lei 103.999,53

adica pe 9 lunT . . , lei 77.999,58Afarii de acesta s'a mai platit Casei Ganz Comp.

de la Ianuarie 1 Septembre 1902 pentru personalul deexploatare 27.333,32

Deci costul de 1ntretinere §i al exploatarel apelorsubtera pentru timpul sus citat revine la . . . . . . , 116.244,90

d). Uzina hydraulial. Prin inslalatiunile usinei de la Grozavesci,

. . .

. . . .

,. .

. . . a

a a . . . . ,

. .

. . .

. .

. .

.

'e,

Page 308: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

313

se face pomparea apelor in reteua de distributiune din °rag ;ceea ce privesce presiunea num6rul pompelor, a se vedea descriptiafacuta pe anii trecuti).

Suprafata terenului ocupat de usina anexe este 15.532 m. p.din care 2.450 este ocupat de cladiri.

Costul instalatiunilor usinei a fost la 1 Januarie 1902 de lel 1.159.706,inclusiv

Pentru serviciul usinei s'a intreimintat ca personal, acela indicatin budgetul ordinar 1902-1903, reclamand un salariti anual de lei21.690, iar pe 9 luni lei 16.267,

Pentru intretinerea usinei, s'a intrebuintat ca mate-rial de exploatare :

Titeid . . . kgr. 561.663 a 43 lei tona lei 24.151,50INN" mineral. ) 6.750 ) 0,55 kgr. 3.712,50Valvolina . . ) 1.100 ' 0,85 2. 935,Sett » 80 > 1.20 i n 96,Bumbac . . . A 850 , 0,70 595,Luminari pach. 35 ) 1, 35,Petroled . . 250 2 0,30 y 75,Benzina . . . ) 275 ' 0,95 r 261,25Vaselind . . . ) 150 ' 1,15 172,50Diverse articole de droguerie etc. . . 2. 850.

Total lei 30.883,75,{ maOni qi pompe 2.250,ci ca reparatiuni la cladiri 2. 2.500,

Din cele ce preced results ca costul de intretinereqi exploatarea Usinel hydraulice pe aceste 9 luni revine la . ) 151.9250

e). liefe'ua de distribufiune. RetOua de distributiune coprindela inceputul anulul 1902, o lungime totals de strade de 176.605,93 m. L

In cursul anulul executat conducte pe o lungime de m. 1.3.338,24, aca in cat la sfircitul lunel Septembrie, lungimea totals a re-telei de distributiune era de m. 1. 179,941,17.

Din acOsta retea s'a alimentat -oracul prin :

Robinete de concesiune 5 177Guri de apa 991ColOne de apa 1.9

Fontani publice 29Basine tiqnitOre 35

Lungimea brancamentelor particulare la 1 Ianuarie 1902, a fostde 39.413,10 m. 1.

Branqamentele particulars executate in" cursul anulul au fost de933.10 m. 1., deci totalul la 1 Octombrie era de m. 1. 40.346,20.

Costul instalatiunilor de distributiune a fost la inceputul anulu

cladirile.

p

» ,

la

gt

(inqi

di

eats

Page 309: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

314

1902, de lei 3.586.249,15, iar costul lucrarilor not a fost de lei 42.843,65adica la 1 Octombrie in total lei 3.629.092,80.

Amortisarea cu 5°/s pe timp de 40 de ani, ravine pentru totalulacestor same la 0.058 X 3.629.092,80 = 210.487,38 lei.

Pentra intretinerea acestei retele ca repara %iuni s'a cheltuit pandla 1 Octombrie (Contractul Bolintin6nu) lei 15.258,24

Numerul abonatilor la apa a fost la inceputul anului1902 de :

5.196 cu taxare pe camera.111 cu comptori.

In cursul anului s'aii mai executat bran§amente pentru:125 abonati cu taxare pe camera §i14 abonati cu comptori.

Pentru serviciul retelei de distributiune s'a intrebu-intat ca personal de intretinere :

3 fantanari plAtiti cu salartil anual de lei 4.590, iarpe 9 luni * 3.441,-

2 lucratori meOepgari §i 2 salahori * 2.780,Total . . lei 21.479,24

f). Cheltueli generale. Pe Tanga cheltuelile mentionate pand ad,mai sunt de addogat urmatorele :

2/3 Salariul personalului diriginte al uzinelor, care costa pe timpde 9 luni lei 6.000

2/3 X 1,3 din salariul personalului Directiunei tech-nice (o treime ravine iluminatului public) ceea-ce ravineanual 9.260 adica pe 9 luni * 6 945

2/3 X 1/3 din materialul prev6clut la art. 148 al bud-getului, adica anual 1.332 §i pe 9 luni 3.006

2/3 din salariul personalului interior al ServiciuluiApelor adica anual lei 17.032 adica pe 9 luni D 13.774

Total . . lei 29.725

g). Resultate generale. Cantitatea de apa totala distribuita inorag pana la 1 Octombrie 1902 a fost de 15.441.805 m. c.

In resumat cheltuelile mentionate mai sus sunt:

a) La instalat-iunile de captare §i filtrare . . . . lei 46.115,b) La apeductul Bacu-Cotroceni * 25.000,c) La instalatiunile apelor subterane de la Bragad. » 116.244,90d) La Uzina hidraulica * 51.901,25e) La reteaua de distributiune * 21.479,24f) CheltuEli generale * 29.725,Deci cheltuelile de exploatare totale pana la 1 Oc-

tombrie, sunt de lei 290.465,39

.

Page 310: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

315

Daca adaogam la ac6sta anuitatea de amortisare acapitalului de constructie (in sums de 11.580.934 lei) so-cotiti cu o dobanda de 5010 pe timp de 40 de an! . . , 675.260,

obtinem un total de lei 965.725,Consumatiunea anuala de apa fiind de aproximativ 2J.000.000 metri

cubi, se vede din cele ce preced ca costul de metru cub de apa dis-tribuita, revine Comunei la:

965.725,0 04820.000.000, '

Repartisand cheltuelile acestea numai asupra quantitatii de apticonsumata de abonati, care este de aproape 4.000.000 metri cubi,resulta ca pretul cu care Comuna ar putea vinde apa, fara sa'i r6maenici o sarcina ar fi de:

965.725,004.000.000

= 0.24 lei.

In cursul campaniel anului 1902, s'a procedat la spelarea ape-ductului Bacu-Cotroceni, care n'a fost curatit timp de 18 aril ci ma!bine. Acosta lucrare s'a executat in un timp f6rte scurt (2 3 cjile),intrebuintandu-se peste 200 6meni §i a costat lei 800.

In ceea ce privesce alimentarea oraqului cu apa, relativ buns de136ut, s'ail luat m6suri pe de o parte sä se activeze terminarea lucra-rilor pentru distribuirea in ora§ a ape] de la Bragadiru, in confor-mitate cu contractele §i lucrarile preurm ate, iar pe de alta parte, amentinut personalul de la Bicu-Arcuda, imbunatatindu-1 §i luand mesuride repararea filtrelor, de curatirea conductelor de apa de la ArcudaOng la Grozavesci, de curatirea basinului de la CotrocenT, tot o datas'a dispus §i curatirea Dambovitei de nisip, pentru a inlesni mersulturbinelor, ce se aflail potmolite, lucrari car! s'ai1 §i executat, §i ast-fels'a ferit ora§ul ca O. nu sufere din lipsa cantitatii ci din lipsa call-tatil ape! tocmal in timpul veriT. A mestecul ambelor sorginti de apa,adica cea filtrata de la Bicu ci cea subterana de la Bragadiru, a procu-rat ora§ului o apa relativ bung, race, limpede foi curata in catatimemedie de 50.000 metri cub! in 24 ore. Sail luat mesurT de asemenea ca§i presiunea ei sa se sporesca, !ma pe de o parte din causa prea marerisipe ce fac abonatil cu apa, iar pe de alta din causa de economie,cheltuelile fiind reduse, in proportie cu mic§orarea veniturilor, acesteinesuri nu ail dat rOdele la care ne agteptam. Speram insa el in anulurmator prin facerea unor noui conducte, prin inchiderea apel abo-natilor risipitori §i prin introducerea voluntary a idrometrelor, va in-ceta §i lipsa de presiune, sail se va imbunatati in mod simtitor.

Dec! am fost necontenit preocupati pentru ceea-ce era absolut detrebuinta dilnica traiului, in privinta apei, totu0 nu am putut da ui-tali! aceea ce trebue facut, pentru alimentarea oratplui cu apa pota-

Page 311: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

316

bill, de cea mai buns calitate, ce se gasesce in muntii Orli, inteunviitor nu tocmai departat, cad* cantitatea actuala de apa subterana,destul de costisitOre, in exploatare este deja ne indestulat6re, asa caam trebuit sä luam chiar de la inceput mesuri pentru a mentine inexploatare §i apa filtrata de la Bicu-Arcuda. Nu trebue sa lasam inparasire studiele facute in talvegul muntos al obarsiei Ialomitei, pen-tru aducerea perfectel ape potabile in Bucuresci, studil ordonate dela 1897 si car! au continuat sub tote administratiile ce s'ail succedatpans la no!, cheltuindu-se cu ele pand la nor, aproximativ 75.000 leisi dand resultate forte satisfack6re.

De aceia in timpul administratiei n6stre, am mentinut putinulpersonal ce era la statiunea de la ScropOsa, am dispus sa m6rga lafata locului do! d-n! Consilieri Cornunali, doi ingineri $i din parteaserviciulul medical, d-nul Proca §i d-1 chimist Paunescu. Acosta con-form votulul Consiliulul din Iunie a. c. care a autorisat continuarea lu-crarei, votand creditele trebuinciOse, pentru construirea a Inca cincideversOre din not' $i anume la isvorele: Galma, Mehl, Marti, Co-tau E$ i Burlacu,' pe linga cele trel vechi si anume de la isvorul Scro-pOsa, Dichiil 1 si 2, pentru facerea unei linil telefonice intro statiune§i Petrosita punctul eel mai apropiat de ea, in legatura cu Bucuresci$i pentru facerea unui pod prin cheia Ialomitei si d'asupra el, pentrutrecerea mai lesniciOsa de la unele isvOre la altele, spre a Inlesnistudiul intreprins si a se face lucrarile pregatitOre unui studiii a-manuntit si a ridicarii planurilor pentru instalarea conductelor. Costullucrarilor facute sub administratia 'Astra, se ridica aproximativ la 30.000lei, remanend ad se prevada inbungetul anulul viitor sumele trebuinciOsepentru a se face studiile amanuntite, privitOre la teren §1 traseii dela isvOre pans in Capitala, spre a se vedea adevOratul for cost, carenu credem sa fie mai mare de la 16-20 milione let, ce dupa afirmareaunor insemnati capitalist! din Bucuresci se pot gasi or! -cand pentruo asemenea importanta, avantagiosa §i folositOre lucrare.

Asemenea am dispus si publicarea detaliata a memoriului lucratde catre d-1 Inspector general Or6scu, insarcinat in mod special,cu directia acestor studil, care s'a si publicat intr'o brosura intitulata«Memoriii asupra alimentarii cu apa, in special al apelor de isvOre dinmunti, in vederea viitorei alimentari a orasului Bucuresci).

Tot pentru acest scop s'a numit o comisiune compusa din 7 per-sOne, dintre car! cinci ingineri si dol Consilieri comunal!, urmand a senumi si o comisiune compusa din higienisti, ca ambele comisiunI säexamineze si a-si da avisul asupra cantitatii si calitatil apelor coloropt isvOre, avend deversOre construite in talvegul muntos al Ialomitei,si pe cat posibil a-si da parerea si asupra celor-l'alte isvOre din va-lea Ialomitei din judetul Dambovita, sd-si da parerea, analisand ches-tiunea in mod detaliat, care alimentare este mai avantagiOsa, atat dinpullet de vedere higienic, cat si din punct de vedere al sacrificiilor

Page 312: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

817

banesci ; a arata, in fine, in basa studiilor facute, avantagiile i desavan-tagiile, atat ale alimentaril cu ape subterane, cat qi ale celei cu apede isvOre din thalwegul muntos al Ialomitei.

Canalul Del mbovilei intre Brezoia-Bcildeenca.

In cursul anului 1902 s'a executat lucrarea de despotmolire a Dam-bovitei in regie, prin Intreprinderea Langeveld, Schramm, & Dithmer.

Extragerea potmolului, pe tots intinderea Dambovitei coprinsaintro Usina hydraulics gi Vitan, a fost terminate la 1 August 1902,iar transportul potmolului extras, s'a Mout Oa acum pe o lungimede 5.500 m. 1., mesurat pe axa Dambovitei. Restul de 1.300 m. 1. "se vatransporta in curs de cel mult 2 saptamani.

Ca potmol extras s'a aplanat terenul depoului de fin de la Aba-tor i un teren wclat pe malul stang al Dambovitei, in fata Abato_rulul. Actualmente se aplanoza terenul din jurul Facultatei de medi-cine pe Bulevardul Independentei.

Afars de lucrarea de despotmolire, s'a mai executat tot in regie,prin intreprinderea sus citata desfiintarea baragelor §i rotilor elatepe riul Dambovitei intro Vitan §i Balacenca.

Ambele lucrari vor costa in total 60.750 lei, din care 6.500 pentrudesfiintarea baragelor.

De °data cu ridicarea potmolului de pe splaiurile Dambovitei,Primaria a insarcinat pe d -nii intreprimPtori sa ridice §i pamintul ceera depus pe splaeti, restabilind profilul primitiv al acestora. Acostalucrare costa in total 6.800 lei, din care s'a executat deja pand in pre-sent cea mai mare parte.

Pentru transportul materialului extras prin despotmolirea Dam -bovitei, cat qi a pamantului ce provine din curatirea banchetelor, in-treprinderea a construit 4 pontOne, care ail costat 6.400 lei.

Sectia studiilor si constructiilor noel.

a) Lucrdrile de canale gi conclude noui.

Canale noui executate in cursul anului 1902, sunt urmat6rele :

Pe soseua FilantropiaPe strada Caruta§ilorPe strada VestelPe strada Pacei (prin epitropia

schitulul IcOnei)Total partial . .

Tub. 0,30 I 0,35 0,50

246,00 m. 1. 684,0096,00

220,00 )

80,00)546,00 m. 1. 96,001 684,60.

Page 313: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

318

Lungimea total/ a acestor canale este de 1.326 m.1.,iar costul for a fost de lei 27.263,

In afar/ de canale, s'a mai efectuat si reparatiunea tu-turor deversorelor de pe canalul Dambovitei, cheltuindu-se » 6.500,

In fine s'a executat galeria de beton subt monumentullui I. C. Bratianu, in scopul protejarei conductei de apede pe strada Co ltel si s'ati deplasat conductele ce se ra-mifica din acesta, pentru alimentarea Bulevardului Carolsi Academiei. Lucrarea a costat _,-

b) Instalaliunile de fabrieat ghialci.

Avend in vedere ca in lama anului 190111902, nu s'a Mout ghiatanatural/ de loc, Administratiunea comunala a hotarit infiintarea uneifabrici de ghiata artificial/, de la care s/ se vincla publicului ghiatacu preturi reduse i prin care sa se evite formarea unui cartel introfabricanti.

O consideratiune care a militat fOrte mult pentru acesta, a fostde alt-fel faptul ca Primaria proiectase deja infiintarea de instala-tiuni frigorifere la hale, pentru pastratul carnurilor, cd ast-fel im-prejurarea ca nu s'a facut ghiata naturals in iarna trecuta, a acce-lerat executarea acestor instalatiuni, ce, in tot casul trebuiail efectuate.

Din causa urgentei lucrarea a trebuit O. se dea in intreprindere,in urma mai multor oferte a caselor speciale fern licitatie.

Contractul s'a incheat cu cassa Borssig din Berlin la 17 Aprilie1902. ValOrea lucraril prevecjute in contract este de lei . . . 76.400

In acesta nu se coprind funclatiunile masinelor, procurarea mo-torulul $i diverse accesoril cari au fost reservate sa fie executate dePrimarie pentru cari s'a cheltuit lei 22.043.

Lucrarea intrega a fost terminate la 28 Iu lieMaximul fabricatiunei cjilnice a fost de 19.300 Kilograme, iar

quantitatea total/ fabricate in cursul verel a fost de 460 de tone.Din vincjarea acestei ghete s'a incasat lei 11.484.40, iar cheltu-

elite de exploatare au fost de lei 11.325.32; asa in cat vinijarea s'afacut cu pretul de productiune.

In viltor Yrimsria va putea fabrica i vinde ghiata artificialdin conditiuni mult mai avantagiose, pentru pe langa alte masurid'a transforma actualul motor cu gaz, pe care '1 a avut mai dinainteintr'un motor cu titeiu, asa in cat se vor realiza beneficii din earl,sa se amortiseze costul instalatiunilor.

e). Studii, pi proieete diverse.

La sectia studiilor §i constructiilor s'a mai Mout in cursul acestuian urmatorele studil proecte :

3

$isi

si

c/

si

Page 314: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

319

Un studiil pentru instalarea de cuptdre crematoril systemHorsfall la Negru-Vcrda ii la Tunarl.

Proiectul planului inclinat, necesar pentru descarcarea in Dam-bovita a cotigelor comunale din jos de Abator.

Proiectul reparatiunei parapetelor metalice ale Dimbovitei.Proiectul canalisArilor de scurgere ce s'aii avut in vedere, ca

probabile a se executa in campania curenta.Ante-proiectul pentru iluminarea cu gaz aerian a zonel ilu-

minate actualmente cu petrol.

Scotia Iluminatului.

Iluminatul ora§ului s'a fAcut in cea mai mare parte prin gazaerian.

Doug din Bulevardeprincipale precum kii sosoua Kiseleff, Buntiluminate cu electricitate, iar partile excentrice prin lampi cu uleiiimineral dens i petrol.

Iluminatul cu gaz aerian.

S'a Meat de catre Compania de Gaz, pe basa concesiunel inche-lath in anul 1868 (a se vedea caetul de sarcini care espirg la Aprilie 1905.

Instalatiunile iluminatulul cu gaz aerian sunt decisive in detaliiiin descriptiunea-generals a lucrarilor Capitalei.

Ele coprind in resumat:1). Usina de gaz din Bulevardul NeatarnArei.2). Canalisare de tuburi.3). Lanternele de pe stradele orawlui, instalatiunl care represinta

in total o valore aproximativa de lel

a). Iluminatul public.

Numerul felinarelor cu gaz aerian a fost in total la inceputulanului: 3.970, din care 937 lanterne.pAtrate pe zid.

2.159 z z , stIlpi.643 candelabre,231 diverse.

In cursul anului s'a desfiintat 10 felinare diferite, ast-fel ca la 1Septembre numgrul felinarelor este de 3.960.

Numerul becurilor cu functionare permanents, la inceputul anuluia fost 2.090 §i la 1 Septembre 2.094,

Numgrul becurilor cu functionarevariabila la inceputul anului a fost . 1.880 §i la 1 Septembre 1.868,

Total . . . 3.970 3.962,

Page 315: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

320

Canalisatiunea de gaz la inceputul anului a fost de 121.466,60 m. 1.Canalisatiunea de gaz la 1 Septembre a fost de . 361, )

Total . . . 121.888,60 »In acesta suma se coprind §i 59 m. 1. infiintati pe comptul Co-

munei in anul curent.Cantitatea de gaz consumata pand la 1 Septembre 1902, a fost

de: 3.$76.391 m. c. din care s'a intrebuintat:1). Pentru iluminatul stradelor 845,067 m. c.2). Pentru iluminatul stabilimentelor comun. 221.812 m. c.3). Iluminatiuni festivale 3.487 m. c.4). Pentru particulari 2.306.025 m. c.Plata gazului vindut la Comung a fost de . . lei 234.089,

» , z » particulari , , . » 654.911,Totalul gazului vindut s'a urcat la , 889.000,

Electricitatea furnisata de Compania de gaz in piata Teatruluia costat lei 492..

Cantitatea de carbuni, introdusa in oral, cu scutire de accis pen-tru fabricatiunea gazului a fost de 9.320.000 Kilograme.

Amendile aplicate in cursul anului, pentru defecte de iluminat pestrade a fost de lei 173,35.

Amendile pentru lipsa de puterea luminatore a gazului ail fostde lei 23.451,81 calculate in basa art. 36 al. 2 din concesiune, pentrucare Primaria este in proces cu Compania de Iluminat prin gaz, dupdcum se vede la sorv. Contencios

b). lluminatul cu petrol.

S'a continuat pe basa contractului incheiat cu d-1 D. Bgrbulescusub numerul 12.040 din Martie 1900.

Lamp! instalate la inceputul anului a fost de 3.060; s'ail infiintatin cursul anului 13.

La dependintele Comunale sunt 138 lamps.Amendile aplicate in cursul anului, pang. la 1 Septembre, sunt

de lei 4.692,.Plata iluminatului s'a urcat la lei 79 087,.Durata contractului este in vigore papa la 31 Martie 1903.Reteua iluminata cu petroleil este de 112.800 m. 1.Ar fi in interesul Ora§ului, ca sistemul acesta, care lasa mult do

dorit all se schimbe, cu ocasia expirarh contractului. Pentru acesta s'aluat in studiii propuneri pentru mai multe lamp!, care ar deservi o-rapl in conditil mult mai bunk) ca cele actuale.

.

. . .

Page 316: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

321

c). Iluminatul cu uleiu mineral dens.

Iluminatul prin uleiu mineral dens, asa cjisul sistem Croizat, desi a expirat termenul de 5 ani. Inca de la 15 Noembre 1899, a conti-nuat sa functioneze ea si mai nainte.

Intreprinderea Iluminarii cu uleiu mineral dens, gasindu-se ca seface in conditii prOste constantdndu-se ca asa cjisul uleiu mineraldens, era un gaz ordinar inflamabil, s'a urmarit intreprinderea sä res-tabilesed iluminatul asa dupd cum i-a fost concedat la inceputul con-tractulul. In urma intimpinarilor sale, Consiliul a numit o comisiuneca sa se faca analisele liquidului combustibil, supranumit uleiu mineraldens si dea parerea. Comisiunea a facut o incheere ce se va su-pune Consiliului Comunal. Credem ca Consiliul va lua mesurI privitOrela acest fel de iluminat Inainte de 1 Aprilie 1903, data cand expiry cicontractul iluminarei cu petrol.

Lampile instalate la inceputul anului au fost in numer de . 969In cursul anului s'ail infiintat pand la 1 Septembre . . . . 21

Total la 1 Septembre . . . 990Amendile in defectele iluminatului pe strade, pand la 1 Septembre

se urea la lei 3.029,- -Plata iluminatului s'a urcat la » 44.735,92Reteaua iluminata cu uleiil .mineral dens este de 92.436 m. 1. din

care:1). 63.236 m. 1. iluminati cu 781 felinare, ceea-ce revine ca fie-care

felinar este asedat la distante Intro 70 ci 90 m. 1.2). 29.200 m. 1. iluminati cu 209 felinare, asedati la distante intro

100 ci 150 m. 1.Dam in tabloul de mai jos situatiunea canalisatiunilor §i apara-

telor de iluminat de tote sistemele existente in orac.

2i

Qi

sa-el

Page 317: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

La In

cepu

tul

auul

III

322

TABLOOde situaliunea eanalisdrilor pi aparatelor de iluminat ale orapulut

INSTALAT1UNI

a). Gaz aerian

CanalisatiunI de 0.700 nihn.a a 0.500a 0.460

a 0.400 a

a 0.350 aa 0.300

0.275a 0 2601

0225f'0.200 a

a 0.150a 0 126 a

* 0.100 a

0.090 a0.0751

a 0.070)a 0.050

a * 0.041 a

Total.. .

Inst. conf. art 24 a1.3din concesiune. 0.250 in/,nIdem Idem 0.200

0.125 a

a 0.075 a

a 0.070 a

0.050 a

0.041

Total. .

.Lampe.

a) patrate pe zid . . . .a stalpi. . .

Candelabre. . . .Diverse

Total . .

b) In functiunePermanente . . .

Variabile Oat la If n6ptea1 n6ptea.

a de la 11 pana la

Variabile liana la 1. .a * 11 la gra-

dini

Total.. .

==LC.C == =cr.

=...,

Executate In cursulanu ul La finely lune!

Septembre 1902Obser vatiunl

Inflintate Des Mutate

m. I. m. I. in. I. m. 1.

4.200,- - 1.200, -825, - - 825,-350,- - 350,-484,- -L 484,10

1.356,-- - - 4.355,-2.102,- -- - 2.102,-2 750,- - 2.750,90

6.178, - - 6.178,-4.816,- - - 4.816,-3.824,- - 3.824,2.696,20 - 2.696,20

16.895,20 - 16 895,207.412,50 - 7.412,50

26.666,80 -- - 26.666,80

37.897,- 69.01 - 37.956,301.639 - - - 4.639,-

116.090,801 / .69,001 - 116.149,80

m. I. in. I. in. 1. m. 1.

978.- - 978,--866,- . - - 866,-962,50 - 962,50- 258,- - 258,00

1.032,60 169,- 1.191,601.397,70 10, - 1.407,70

139,- - 64,00 75.00

5 376,- 427,- 64,001 6.738,80

937 - 11 9262.469 '7 - 2.166

643 - 3 640231 - 3 228

3.9701 '7 17 3.960

Degi2.090 - 2.094 feibi1.789 14 1.775 'pima t

distant anata aceiag.

91 _3.9701 4 141 3.960

umgrulelor adi-

totuslilumi-

remas a-

11

.: -

-- -

.

- --

-.

.

. -- -. . . - _.

- - -- -

Page 318: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

323

INSTALATUNI G7 a'

CCI

a) Gaz consumat

In oras la particulari la de-pendintele Comunel $i Islatrinele publice . . .

Carbuni introdusi de Comp.de gaz pentru fabricareagazului cu scutire de acciz

b) Gaz petroleil

Lanterne patrate de aramacu consold pe stalp. . .

Lant. rot. de arama pe candmodel 1827 pe stalpi.

* de fer model noti pestalpi

Idem cu console pe stalpiLant. de fer cu cons. pe zid.Globuri model 1846 cu con-

sole pe stalpi

Total .

La dependinfele Comunale

La acciseD bunuri

Total .

e) Ulei mineral dens.

Lanterne cu cons. pe* * ziduri

La dependintele comunale.

Total . .

d) Electricitate

Lampe cu arc voltaic de 10amperepe Bulevardul Ca-rol si Elisabeta . . . .

1051

154

92580

1

1.794

3.060

6078

138

9431

9691

65Idem Sos. Kiseleff . . 32Idem Cismegiu 20Idem Bulev. Coltea . . 28Idem Abator . . . . . 4Idem Usina Hidraulica 6

155Lampe incand. de 10 lumini

la Abator 140Idem la Uzina Hidraulick 40Idem la latrina publica de

Sos Kiseleff

Total . .

Execut. In cursulla 1anulul 1912 Mina

Octombre

tailgate Oesfiintate

La finale tuna

Septembre 1902ObservationT

3.376.39I

9.320 000

6

7

1111

154

92680

1

1.801

3.073

192

211

2111

2

6078

138

9622

96426

990

6083202r

44

2

1801 1011

155

14040

10

191.,

plus stocul decdr bun! ce ere-dcm ea a melrAmas din 1901.

S'a Intins re-teaua de flu-minat cu petrolla 500 m. maI

mull

S'a Intins re-Wane de ilurn.In 1.160 an. mal

mutt

71412

8861

1

1

1211

-11

0

. . . . . .

Page 319: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

324

III. SERTIClUL DE PODURI SI SOSELE.

A. Sectiunea ravage ler.

1. Pavage.

Pavage din noii eu pietra eioplitei de Tureoia. S'ati executat dela inceputul campaniei, pe urmatorele strade :

1). Plata Bratianu 2464 m. p.2). Splaiul Bibescu-Vocla 2267 »

3). » General-Cernat 18444). B-dul Neatarnarei 13415). Strada Polona 29316). Splaiul Brancoveanu 2223 >

7). B-dul Domnita 18008). Strada ClementeI . 350 in curs de executie9). Vestei 2E32 5

complectari pe diferite strade 929

Reconstruefie reparatie cu pietra

1). Calea Victoriei pe o suprafata de . . . 3013 in. p.din earl' pe 1532 2, s'a recioplit

pietra (partea coprinsa intre strada Fantanelstrada Banului).

2). Strada I. C. Bratianu 1948 m. p.

3). Primaverei . 462 2.

4). Piata C. A. Rosetti 1068 »

si alte midi complectari $i reparatii pe stradele: FantaneI, GrivitaS-til Voevocji, B-dul Academiei, Episcopia, Scaune, B-dul Carol, B-dulElisabeta, Splaiul Regele Carol I, B-dul Maria, Polona, Clementa, Berzei,Calarasi, Mercur, soseua Basarab, Teilor, Mihai-Vocla, podul Sf. Elef-terie, Rahova, Crinului,13-dul Ferdinand, Posta-Veche, Lipscani, B-dulPache, calea Caragheorghevicl, Academia, podul Vasile-Ale-xandri, CatizasT, S-ftu Splaiu, Halelor, B-dul Neatarnarel, Ni-fon, Patriel, Pancjari, B-dul Coltea, Regala i Piata Victoria

Pavagiii din noii cu bolovani:

1). Strada Cazarmii 030 m. p.2). Calea Plevnel 2 031 »

3). Strada Nifon 1 037 > »

4). » Miracolulul 321 »

5). » Paunilor 1 566 » »

a

micT

Mosilof,

.

2i . . . .

fi

9i 9i

Page 320: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

325

6). Soseaua din not' 1330 in.7). Bulevardul Neatarnarii . . 1.0968). Strada Justinian 3609). , D arz ale 482

10). Soseaua Filantropia 3 56611). Splaiul General Magheru 54812). Strada Remus 500 ,13). Campul Mosilor 54014). Strada Unirei 325

si midi complectari pe stradele: Pacii,Crinului, Ghica-Voda, in suprafata de

P.

,(rigole ki i trotuare).

,D

a

313 , ,

(rigole si trotuare).

Reeonstruetie i reparafie la pavagele de bolovuni, pe stradele:

Casarmei . 233 m. p. Polizu 1 925 m. p.Plevna 847 3. B-dul Elisabeta . 1.189Nifon 188 2. Vulturului 1 800 ,Dinicu 0 olescu . 8.548 , Sf. Elefterie 1 500Memories 1 546 Campul Mosilor . . 417 ,Teranilor 1 318 , Pop a-Nan 905Fecierei 1 089 , Calarasi 1 360Telegrafulul . 1.800 , Labirint 830

858D

Oltarului 1 377 Matel-Basarab . a

Bateriilor 2 664 , Ghica Voda . . . 400S-tii Apostoli . . 4.261 , Dece-Mese . . . 475Carutasi 989 3. Negru-Voda . . . 1.398Cauzasi 3 004 , Michaiii-Voda . . . 1.386 ,Atelierulul 1 761 , Dudesci 5 567Traian . 3 364 , Sabinelor 2 128Vespasian 2 693 , Barbatescu . 900B-dul Ferdinand . 400 3. Tomei 2 140 ,Fetei 428 Pop a-Petre 2 111 ,S-oil Voivodi . . . 1.667 Salcutel . 834 ,Puu de Petra . . 745 Viitorului 1 348 ,

precum si altele mar midi pe stradele:Solacolu, Mihaiii-Bravu, Soseaua din Not', Viorele, Hala de page,

Remus, Columbelor, Stele!, Cauzasi, Sarsaila, Plata Bibescu-Voda, Ma-mularT, $erbanica, Matei-Voevo 1, Splaiul Halelor, Cuza-Voda, Radu-Voda, 13 Septembrie, Bulevardul Neatarnarii, Stefan-eel-Mare, Fain ail,Bid ari, Macelari, Cimitirul Reinvierii, VrajitOrei, Pop a-Chitu, Polona,Mosilor, Cantemir, Teatrulul, Gandului, Francmazona, Radulescu, Bra-dului, 11 Iunie, Crucoa-de-piatra, Foisor, Colentina, Furiilor, Putu-cu-Plopi, Costache-Negri, Rahovel, Laborator, Abatorul Comunal, SplaiulMihai-Voda, Progresulul, Antreposite, LucacT, Bulevardul Maria, Printul

» »

»

. .

»

*

. .

.

.

.

.

. . .

Page 321: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

326

D. Ghica, Matei-Basarab, Traian, Mihaescu, Maidanului, Aureliii, Rampa-Tunari, Tepe -Vocla, Bibescu-Vocla, Valter-MaracinEinu, Israelite, Ha la-Ghica, Trani.

Pavagiul de lemn. In campania anului curent s'a refacut corn-plect cu lemn not. pavagiul de pe calea Victoriei, portiunea coprinsaintro Piata Teatrului si strada Imperials, pe o suprafata totals de 2.951m. p. S'a intrebuintat pe o portiune din acesta, lemn de meleze si defag, iar restul lemn de molift impregnat cu creosot si cu carbolineumavenarius pentru ca din comparatia modului de comportare sä se potaconchide pentru viitor, care ar fl esenta si modal de impregnare maiavantajos pentru durabilitatea pavagiului.

Cu o parte din lemnul vechiti resultat din acesta reconstructie,s'a reparat restul pavagiului de pe aceeasi strada pe o suprafatA de1.969 m. p.

S'ai.i. mai facut mid' reparatiuni pe stradele : Corabia, Eldorado$i Noua.

Pavagiu de as fall. S'a reparat prin lucratorii nostri pavagiul deasfalt de pe calea Victoriei, coprinsa intro strada Imperials si stradaEpiscopiei, in comptul Societatel Anonima pentru Industria Asfaltului,in sarcina careia era intretinerea acestui pa vagiti si care a refusatsa fats lucrarea. Suprafata reparata este de 860 m. p.

II. Trotuare.

Trotuare de basalt. In anul acesta s'a executat prin Sociotatoa,de Basalt, complectari de trotuare in suprafata de 1.433 m. p. pe ur-matOrele strade : Remus, Graurului, Matei-Basarab, Labirint, Epurilor,Radu-Vocla, B-dui Elisabeta, Lucaci, Himistului, Biser ica S-tii VoivocjiPoetului, Progresului, Serei, Antim, Crinului, Gabroveni, Lipcanului,Polona, Pacei, Romans, etc. Reparatiunile la trotuarele a car-or intro-tinere este in sarcina Comunei, ail fost executate de echipele servi-ciului de Poduri si Sosele, pe o suprafata de 4 708 m. p.

Trotuare de lespeg 0 incercare de pavare cu lespedi de piOtradin Bulgaria, s'a Mout in fata Universitatel pe o suprafata de 76 m. p.

S'a pavat de asemenea portiunea din B dul Domnitei, deschis dinnot., cu lespedi de gresie din Galitia, care ail avantagiul de a costamai eftin de cat basaltul, Rind si mai durabil, pe o suprafata de 530 m p.

Trotuare de asfalt. S'afi executat prin lucratoril Comunei 1.371m. p. din cars 1.282 m. p. in piata si strada I. C. Bratianu, iar restulmid complectari in hala Ghica, Primaverii, Brezoianu, etc.

Tot prin acesti lueratori s'ai.I executat reconstructii pe o supra-fata do 742 m. p. pe stradele : calea Mosilor, Piata Romand, Smardan,Selari, Rahova, Bulevardul Academie!, 11 Iunie, Bulevardul ElisabetaBulevardul Coltea si Brezoianu.

Page 322: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

327

Trotuare de bolovani.Trotuare de bolovani din noil in campa-nia acestui an, sunt : Nifon 613 m. p., os6ua din noil 132 m p., PAuni-lor 851 m. p., Justinian 284 m. p., precum §i midi complectdri pe altodiferite strade.

S'ail mai reconstruit §i reparat, trotuarele de bolovani pe supra-fata totald de 5.685 m. p. pe stradele :

Bulevardul Dinicu-Golescu, Oltarului, Vespasian, Culmei, Popa -Nan, oseua Basarab, Teilor, Popa-Petre, Zidarilor, VrajitOrel, Viito-rului, Crinului, Rahovei, Raionului, Mihaescu, Splaiul C. A. Rosetti.

Bordure.

S'art apdat bordure de granit pe o lungime de 1.677 m. 1. pestradele undo executat pavage §i trotuare din noii.

B. Sectiunca canalelor.

Pe langd intretinerea curatirea canalelor §i recipientilor,executat in campania anului curent, urmatOrele lucrari :

1). Transformarea a 21 gun!' de zapada pe stradele : bulevardulColtea, calea *erban-Vodd, strada tirbei-Vodd, Manea-Brutaru, Ber-zei, Modestiei, in gun de scurgere cu sif6ne de fonts sistem Fernic.

2). Transformarea in recipient! cu descarcare a 33 recipient! vechipe stradele Bati§tea §i Sfinti.

3). Infiintarea a 11 guri de scurgere noui pe Pia(a I. C. BrAtianu,calea MoOor, stradele : Pensionatului, Campului, Aurelia, Clementa,Vestei, Radu-Vocld.

4). Infiintarea a 3 guri de intrare pentru curdtitul canalelor peCheiul sang qi pe strada Domnei.

5). Infiintarea unei Vespasiane pe calea Rahovei, colt cu stradaSabinelor.

C. Seetiunea Salubritatel.

In afard de exploatarea regulatd a Serviciului Salubritatei (ma-turatul stradelor, ridicarea gunoielor la proprieta tile abonate, stropireastradelor) printre ameliordrile aduse in acest servicid, in anul curent,putem cita :

1). Aplicarea obligativitatei serviciului ridicarei gun6ilor in Ocolul I,Inca de la 1 Iunie 1902 care s'a facut fdrd vre-un spor de chel-tueli, marginindu-ne la resursele budgetului ordinar, care nu a fostaugmentat in acest scop.

Notam cumperarea din Austria a 24 cal de greutate ; acestapentru a inlocui cail cad au fost reformat! §i vinduti in cursul anuluitrecut.

s'aa

§i

si sail

Page 323: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

328

2). In vedere de a da o mai mare extensiune crescerii tailor, s'aconstruit un grajd de 50 de capete la Bacu. Cu chipul acesta se vaputea produce in grajdurile comunale, toti caii grei de earl vom aveanecesitate anual §i nu vom mai fi siliti de a aduce cal din streinatateearl, pe lange desavantagiul costulul prea mare, sunt mai greil deaclimatisat.

3). Este de notat inlocuirea tutulor ieslelor de lemn, earl erail cutotul degradate §i ne higienice prin iesle de fonts, mult mai avanta-giOse din tote punctele de vedere.

4). S'ail cump6rat 3 vagone §i 3 vagonete Decauville, pentru tran-sportul gunoilor de la rampi la gropi.

5). S'ai.1 inlocuit lagarile de la tote vagonetele printr'un sistemnoti, a caror Intretinere este mai putin costisitore §i care facilitezatractiunea.

6). S'ail inlocuit tote r6tele de fonts la vagonetele de transpor-tat gunOie, prize rote de otel (Bessemer), a caror durata este mult maimare.

7). Se fac experiente spre a se introduce o noun cotiga acoperita,pentru ridicarea §i transportarea gunOielor particulars.

8). Cu incepere de la 1 Noembre se va face serviciul ridicareigunOielor §1 In Ocolul al II-lea.

D. Sectinnea Plantatillor.

Plantatiunile pe strade au fost intretinute in mod normal incursul anului 1902, complectandu-se lipsurile §i inlocuindu-se pomiiuscati.

De la trecerea gradinilor la Serviciul de Poduri §i Sosele, in a-fara de intretinerea curenta a gradinilor squarelor, s'a infiintatdin noil:

1). Gradinita de la fostele gropi Neptun, str. Neptun, colt cu str.CapriOrei.

2) Gradinita de la bulevardul Maria.3) Piata Rosetti (in constructiune).Ca lucrari de instalatiune e de notat constructiunea din not' a

unei sere de fiori la pepiniera Comunala de la Filaret.Este de amintit ca administratiunea actuala a intrat in tratari

cu societatea de aviculture pentru facerea unei sectiuni de gradinazoologica in gradina Cismegiil, remaind ca mai tarcjiii §i in limita mij-16celor, sa se instaleze o gradind zoologica mai complecta.

Yn anul acesta Consiliul Comunal a autorisat sa se inchee uncontract cu celebrul arhitect paysagist Redont pentru transformarea inpateuri §i gradini artistice, a locurilor de la Grozavesci, Filimon, Tel§i

si

z

Cismegiii.

Page 324: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

329

IV. SERTICILIL CLADIRILOR

1. Ospelul Comunal i dependintele.

La cladirea centrald a Ospelulul Comunal nu s'a fdicut anul acestanici o reparatiune de intretinere, din causa insuflcientei alocatiuneibudgetare, de qi acoperiwrile sunt deteriorate, a§a in cat vor trebuiin curand sa fie reinvelite.

S'ail facut Ore-cari transformari §i reparari la incaperile aripmdin drepta (cu ocasiunea mutdrei serviciulul Cladirilor in acesta aripA)cheltuindu-se pentru acesta de la art. 26 alocatiunea de 8.000 lei 456,56Ore-cari reparatiuni s'au facut de asemenea la dependinteleexteriOre ale Ospelulul Comunal §i anume: s'a cheltuit pentrureparatiuni :

La localul inchiriat din strada Luminel cu ocasiunea pA-rAsirei acestui local lei 2.458,50

Se scie ca Laboratorul municipal s'a mutat de aci in lo-calul PrimAriei de pe Bulevardul Carol, realisandu-se prinacesta economia chiriel anuale de lei 8.500; economie ana-logs mai insemnata (de 14.000 lei) s'ar realisa prin muta-rea Oficerulul staril civile din localul Fleva, in localul §cOleicomunale desfiintate Caimata, amenajandu-se in accst stop laexpirarea contractului existent, la Aprilie 1904 ;

La casa proprie No. 33 din calea Dorobantilor . . lei 2.528,61Insistam asupra necesitatii de a se se spori alocatiunea

acestui articol budgetar, spre a se evita deteriorarea cladirilor.De la art. 27 alocatiunea de 4.000 lei s'a cheltuit pentru

intretinerea §i reinoirea mobilierulul Ospelulul Comunal :La Secretarul General lei 2.347,La Revisoratul §colar. , 133.De la art. 136 alocatiunea de lei 5.000 s'a cheltuit in

scopul amenajerel localulul Comunal din Bulevardul Carol(in care s'a instalat Laboratorul municipal):

Pentru infiintarea de canale de scurgere, conductede apd i do gaz, constructie de privati. lei 3.234,59

2. Intocmiri de nature comerciala.

Afanutanta. La ManutantA s'ail reparat radical co-periprile earl* carau ruinate, cheltuindu-se pentru acestadin alocatiunea de lei 4.000 de la art. 31 lei 3.239,00

Se scie ca in cursul acestui an a intervenit o transactiune pen-tru resiliarea contractului cu fostul chirial Alpern; iar la mai multelicitatiuni tinute §i pentru care s'aii facut insciintari, atat in tail cat qi

Page 325: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

330

in strdindtato, spre a se da in arendd aceste instalatiuni, nu s'a pre-sentat nici un concurent.

Spre a se putea utilisa eventual acostd instalatiune, este nece-sar a fl reveduta de un specialist, care Orland soma de progresele fd-cute In ramura mordritulul sd intocm6scd un proiect de ameliordrilece trebuesc aduse i de conditiunile in earl sd se facd exploatarea.P6te ca ar fi bine sti se gdsescd o persona competentd §i cu capital,cdreia sa i se cedeze acest stabiliment fdrd platy de chirie pe maimulti aril, cu conditie ca sa -1 restabilescd cu a sa cheltuiald.

La Abator s'a Mout reparatiuni de Intretinere curentd la acoperi§ulclAdirilor, cheltuindu-se din alocatiunea de lei 10.000 art. 123 lei 4.000 §ianulandu-se restul de 6.000 lei.

Dupd cum am ardtat prin dares do soma a anulul trecut, s'a re-f Acut aripa dreptd a Abatorului §i a magaziilor de sell, rAmanend casa se facd aceea§i operatie §i aripeT stangi, care se deteriorezd pe cjice merge.

Anul trecut s'a transfoimat §i reparat radical pavilionul princi-pal do Mere din dropta, cheltuindu se pentru acosta lei 45.000.

Este necesar a se continua transformarea i reparatia fa totecladirile Abatorului; suma necesard pentru acesta ar fi de aproximativ80.000 lei.

La Halele Comunale s'ail cheltuit pentru reparatiuni de intro-tinere curenta, din alocatiunea de lei 5.000 art. 29, lei 5.079,61.

Alocatiunea este insuficientd.De alto parte, intocmirea generald a halelor presintd lipsuri aka

in cat este necesar a li se aduce complectdri §i transformari impor-tante ; ast-fel :

La hala centrald ar fi de facut :Complectarea instalatiunilor frigorifere,Constructia unul abator de miel *i porci,

) de paviliOne pentru comerciul de branzA, unt, pas-tramd etc.

Idem pentru legume uscate,Idem de localuri pentru restaurants §i cafenele,Idem de privAti.La hala Amza :Transformarea compartimentelor dupd modelul color din hala

centrald,Infiintarea de pivnite pentru conservarea cdrnei,Infiintarea de frigorifere,Costul aproximativ al acestor lucrdri ar fi de 250.000 lei.Piele Comunale. La Plata Bibescu-Vodd nu s'a adus nici o schim-

bare in cursul acestul an.Ar fi cu tote astea de dorit, sd se intocmescd acestd plata in

mod sistematic §i cu totul din nat.

Page 326: DAREA DE SEAMA - upload.wikimedia.org · primaria comunei bucuresci darea_ de seama pe' timpul de la 1 ianuarie 1898 p Âna la 30 septembre 1902 presentatĂ consiliului comunal În

331

Hale le actuale de pesce sarat au fost construite in mod provi-soriii si nu mai convin exigentelor actuale, Did ca comoditate, nice cahigiena. Baracele de scanduri in earl se vind zarzavaturl cu ridicata,presinta un aspect urat. Constructiile vechl de pe Tanga BulevardulMaria, inchiriate pentru carciumi si cafenele aunt insalubre si de omurdarie netolerabild, in centrul orasului.

Se impune a se face ad o transformare radicals.Un studia complect al aranjamentului acestel piete s'a fticut la

Directia technics, din care results ca desi prin acOsta s'ar cheltui sumsinsemnate, totusi, beneficiile Primariei ar intrece sensibil sarcineleresultand din cheltuell.

La cele-lalte piete, de asemenea aunt de adus imbunatatiri in-semnate.

3. Intoemiri pentru asistenta publics.La Bale populare s'ail facut complectari si reparatiuni, cheltu-

indu-se de la art. 75, alocatiunea de 6.000 lei, si din creditul supli-mentar de 3.842,40:

Pentru reparatiuni lei 2.822,Pentru exploatare, 4 t. lemne si 125 t. carbuni. . 5.177,

Total. . . lei 7.999,La Ospiciul Zerlendi s'ati executat Ore -cart adause

si modificari, si s'ail facut reparatiuni de intretinere, chel-tuindu-se de la art. 128 alocatiunea de lei 7.000, si dincreditul de lei 9.300:

Pentru adause: constructia unel locuinte separatepentru intondent