Contoh Makalah Sosiologi Perubahan Sosial _ Gudang Makalah

 • Published on
  30-Jan-2016

 • View
  94

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Contoh Makalah Sosiologi Perubahan Sosial _ Gudang Makalah

Transcript

 • &2172+0$.$/$+626,2/2*,3(58%$+$1626,$/_*8'$1*0$.$/$+

  KWWSZZZJXGDQJPDNDODKFRPFRQWRKPDNDODKVRVLRORJLSHUXEDKDQKWPO

  5DKDVLD6XDPL6HOLQJNXK

  $QGDEXWXKDVLVWHQUXPDKWDQJJDXQWXNPHPDVDNGDQ

  EHUHVNDQUXPDK

  +RPH 0DNDODK6RVLRORJL&2172+0$.$/$+626,2/2*,3(58%$+$1626,$/

  &2172+0$.$/$+626,2/2*,3(58%$+$1626,$/

  0$.$/$+626,2/2*,

  3(58%$+$1626,$/

  .$7$3(1*$17$5

  3XML GDQ V\XNXU NDPL KDWXUNDQNHKDGLUDW $OODK 6:7 \DQJ WHODKPHPEHULNDQ UDKPDW GDQ KLGD\DK

  1\DVHKLQJJDNDPLGDSDWPHQ\HOHVDLNDQWXJDVSHPEXDWDQPDNDODKLQL'DODP SHPEXDWDQ PDNDODK LQL EDQ\DN NHVXOLWDQ \DQJ NDPL DODPL WHUXWDPD GLVHEDENDQ ROHKNXUDQJQ\D SHQJHWDKXDQ 1DPXQ EHUNDW ELPELQJDQ GDQ EDQWXDQ GDUL VHPXD SLKDN DNKLUQ\DPDNDODKLQLGDSDWWHUVHOHVDLNDQWHSDWSDGDZDNWXQ\D2OHKNDUHQDLWXNDPLPHQJXFDSNDQWHULPDNDVLK NHSDGD VHPXD SLKDN \DQJ WHODK PHPEDQWX GDODP SHQ\XVXQDQ PDNDODK LQL NKXVXVQ\DNHSDGD'RVHQPDWDNXOLDK6RVLRORJL ,EX6UL

 • &2172+0$.$/$+626,2/2*,3(58%$+$1626,$/_*8'$1*0$.$/$+

  KWWSZZZJXGDQJPDNDODKFRPFRQWRKPDNDODKVRVLRORJLSHUXEDKDQKWPO

  NHKLGXSDQ PDQXVLD 0RGLILNDVLPRGLILNDVL WHUVHEXW WHUMDGL NDUHQD VHEDEVHEDE LQWHUQDO PDXSXQHNVWHUQDO.RHQWMDUDQLQJUDW.HEXGD\DDQPHUXSDNDQNHVHOXUXKDQJDJDVDQGDQNDU\DPDQXVLD\DQJKDUXVGLELDVDNDQGHQJDQEHODMDUVHUWDNHVHOXUXKDQKDVLOEXGLGDQNDU\DWHUVHEXW.HEXGD\DDQPHPLOLNLWLJDZXMXG\DLWX,GHLGHQLODLQLODLQRUPDQRUPDSHUDWXUDQGDQVHEDJDLQ\D\DQJDEVWUDN.RPSOHNVDNWLYLWDVNHODNXDQEHUSRODGDULPDQXVLDGDODPPDV\DUDNDWVLVWHPVRVLDO%HQGDEHQGDKDVLONDU\DPDQXVLD\DQJEHUXSDILVLN6HOR6RHPDUGMDQ3HUXEDKDQSDGDOHPEDJDOHPEDJDNHPDV\DUDNDWDQGDODPVXDWXPDV\DUDNDW\DQJPHPSHQJDUXKLVLVWHP VRVLDOQ\D WHUPDVXN GLGDODP QLODLQLODL VLNDS GDQ SROD SHULODNX GLDQWDUD NHORPSRNNHORPSRNGDODPPDV\DUDNDW

  +XEXQJDQ 3HUXEDKDQ VRVLDO GHQJDQ SHUXEDKDQ NHEXGD\DDQ \DQJ PHQ\DQJNXW SHUXEDKDQPDV\DUDNDW GDQ NHEXGD\DDQQ\D VHULQJNDOL NHVXOLWDQ PHPLVDKNDQ DQWDUD 3HUXEDKDQ VRVLDOGHQJDQSHUXEDKDQEXGD\D6HEDEWLGDNDGDPDV\DUDNDW\DQJWLGDNPHPSXQ\DLNHEXGD\DDQGDQVHEDOLNQ\D 3HUXEDKDQ VRVLDO GDQ EXGD\D PHPSXQ\DL VDWX DVSHN \DQJ VDPD 'DUL EHQWXNSHUXEDKDQGLEHGDNDQGDULVHJL3HUXEDKDQVRVLDOODPEDWGDQFHSDW3HUXEDKDQVRVLDONHFLO GDQ3HUXEDKDQVRVLDOGLUHQFDQDNDQGDQWLGDNGLUHQFDQDNDQ)DNWRU \DQJ ELVDPHQ\HEDENDQ WHUMDGLQ\D SURVHV SHUXEDKDQ VRVLDOLVDVL GDUL SHUXEDKDQ MXPODKSHQGXGXNSHQHPXDQSHQHPXDQEDUXSHUWHQWDQJDQPDV\DUDNDWSHPEHURQWDNDQGDQ UHIRUPDVL0RGHUQLVDVLELVDPHUXEDKGDULPDVDSUDPRGHUQPHQXMXPDVDPRGHUQ0RGHUQLVDVLPHQFDNXSSURVHV VRVLDO EXGD\D \DQJ UXDQJ OLQJNXSQ\D VDQJDW OXDV VHKLQJJD EDWDVEDWDVQ\D WLGDN ELVDGLWHWDSNDQVHFDUDPXWODN*OREDOLVDVLPHUXSDNDQVXDWX WDWDQDQPHQGXQLD\DQJ WHUFLSWDDNLEDWDGDQ\DNHPDMXDQ WHNQRORJLLQIRUPDVLGDQNRPXQLNDVLVHKLQJJDXQVXUXQVXUEXGD\DVXDWXNHORPSRNPDV\DUDNDWELVDGLNHQDOGDQGLWHULPDROHKNHORPSRNPDV\DUDNDWODLQQ\D$GDQ\D SHUWXNDUDQ XQVXUXQVXU EXGD\D NDUHQD JOREDOLVDVL LQL PHQJDNLEDWNDQ GDPSDNGDPSDN\DQJ EHVDU EDJLPDV\DUDNDW +DO LQLPHUXSDNDQ WDQWDQJDQ EDJL EDQJVD ,QGRQHVLD XQWXN GDSDWPHQ\LNDSLVHFDUDELMDNVDQD*OREDOLVDVLPHUXSDNDQVXDWXJHMDOD WHUEHQWXNQ\DVLVWHPRUJDQLVDVLGDQNRPXQLNDVL\DQJPHQJLNXWLVLVWHPQLODLGDQNDLGDK\DQJVDPDDQWDUDPDV\DUDNDWGLVHOXUXKGXQLD NDUHQD DGDQ\D NHPDMXDQ WUDQVSRUWDVL GDQ NRPXQLNDVL VHKLQJJD PHPSHUODQFDU LQWHUDNVLDQWDU ZDUJD GXQLD 6HODLQ SURVHV PRGHUQLVDVL GDQ JOREDOLVDVL DGD MXJD SURVHV \DQJ GLVHEXWUHIRUPDVLSURVHVGLPDQDSHUEDLNDQDWDXSHQDWDDQXODQJWHUKDGDSIDNWRUUHKDELOLWDVL\DQJWHUGDSDWSDGD PDV\DUDNDW 'HQJDQ NHPDMXDQ WHNQRORJL GDQ NRPXQLNDVL \DQJ ELVD PHUXEDK VHPXDQ\DXQWXN OHELK EDLN GDQ WHUDUDK 'DQ GLGDVDUNDQ SDGD SHUHQFDQDDQ SDGD SURVHV GLVRUJDQLVDVLSUREOHPNRQIOLNDQWDUNHORPSRNGDQKDPEDWDQKDPEDWDQWHUKDGDSSHUXEDKDQ0HUHNDEHUDQJJDSDQEDKZDNHEDQ\DNDQPDV\DUDNDWKDQ\DPHQLUXSDGDPDV\DUDNDWDWDXQHJDUDODLQ\DQJVXGDKPRGHUQ,QLPHQXQMXNNDQVHKDUXVQ\DQHJDUDPRGHUQPHQRORQJPHUHNDPHODOXLVRFLDO HQJLQHHULQJ EDLN VHFDUD ODQJVXQJ PDXSXQ WLGDN ODQJVXQJ PHUXSDNDQ EDJLDQ GDULSHUNHPEDQJDQ PDV\DUDNDW GHQJDQ PRGHUQLVDVL GDQ JOREDOLVDVL \DQJ GDSDW PHUXEDK XQWXNPHQMDGLOHELKEDLNGDQPDMX

  %5XPXVDQ0DVDODK'DULXUDLDQWHUVHEXWGDSDWGLWDULNUXPXVDQPDVDODKVHEDJDLEHULNXW)DNWRUIDNWRUDSDVDMD\DQJELVDPHPSHQJDUXKL3HUXEDKDQVRVLDOEXGD\DGLPDV\DUDNDW"%DJDLPDQD3HUXEDKDQVRVLDOEXGD\DWHUKDGDSSHUNHPEDQJDQPDV\DUDNDW"%DJDLPDQD SHQJDUXK PRGHUQLVDVL GDQ JOREDOLVDVL WHUKDGDS SHUNHPEDQJDQ WHQWDQJSHQJHWDKXDQGDQWHNQRORJL"

  &7XMXDQGDQ0DQIDDW7XMXDQ SHQXOLVDQ PDNDODK LQL DGDODK XQWXN PHQJHWDKXL 3HUXEDKDQ VRVLDO EXGD\D SDGDSHUNHPEDQJDQ PDV\DUDNDW ,QGRQHVLD XQWXN PHQJKDGDSL PRGHUQLVDVL GDQ JOREDOLVDVL GHQJDQPHQJHWDKXL'DPSDN3HUXEDKDQVRVLDOEXGD\DSDGDPRGHUQLVDVLGDQJOREDOLVDVL3HUNHPEDQJDQPDV\DUDNDWGHQJDQDGDQ\DNHPDMXDQWHNQRORJL0DQIDDWGDULPRGHUQLVDVLGDQJOREDOLVDVLGLPDV\DUDNDW0DQIDDWSHQXOLVDQPDNDODK LQLDGDODK XQWXNNHSHQWLQJDQSUDNWLV\DLWX VHEDJDL UHIHUHQVL XQWXNPHPEDQWX SHQJDPELODQ NHSXWXVDQ EDJL SHPEXDW NHELMDNDQ WHQWDQJ3HUXEDKDQ VRVLDO EXGD\D\DQJ WHUMDGL SDGD PDV\DUDNDW ,QGRQHVLD VHKLQJJD ELVD GLODNXNDQ ODQJNDKODQJNDK DJDU3HUXEDKDQ VRVLDO EXGD\D \DQJ GLKDUDSNDQ ELVD GLODNXNDQ GDQ GLODNVDQDNDQ WHUXWDPD SDGDSHUNHPEDQJDQPDV\DUDNDW'DQPDQIDDWSHQXOLVDQPDNDODKLQLXQWXNNHSHQWLQJDQWHRULWLV\DLWXELVDPHQMDGLPDVXNDQGDODPNDMLDQLOPLDKWHQWDQJ3HUXEDKDQVRVLDOEXGD\D\DQJWHUMDGLGDODPPDV\DUDNDW

  $UWLNHO DUWLNHOLVODPL $UWLNHO.HVHKDWDQ

  &RQWRKIRUPDWNHVHKDWDQ &RQWRK6XUDW

  ,QIRUPDWLND .DU\D7XOLV,OPLDK

  .DWDNDWD&LQWD 0DNDODK

  0DNDODK$VXUDQVL

  0DNDODK%DKDVD,QGRQHVLD

  0DNDODK%DKDVD,QJJULV 0DNDODK%LRORJL

  0DNDODK(NRQRPL 0DNDODK)LVLND

  0DNDODK+XNXP 0DNDODK,SD

  PDNDODKNHVHKDWDQ

  0DNDODK.HVHKDWDQ.HELGDQDQ

  0DNDODK.HVHKDWDQ.HSHUDZDWDQ

  0DNDODK.HZLUDXVDKDDQ 0DNDODK.LPLD

  PDNDODKNRPSXWHU 0DNDODK.RPXQLNDVL

  0DNDODK0DQDMHPHQ 0DNDODK2ODK5DJD

  0DNDODK3DXG 0DNDODK3HQGLGLGNDQ

  0DNDODK3HQGLGLGNDQ,36

  0DNDODK3HQGLGLNDQDJDPDLVODP

  0DNDODK3NQ 0DNDODK6HMDUDK

  0DNDODK6HQL 0DNDODK6RVLRORJL

  3HPEHULWDXQ&316 3HQJHWDKXDQ

  0$.$/$+6(-$5$+(.2120,,1'21(6,$

  0HPEDQJXQEDQJVDEHUNDUDNWHU

  ,1)2$6,.

  &RQWRK6RDO3VLNRWHV'DQ-DZDEDQ7HUEDUX

  &2172+ 0$.$/$+ 3.1 +$. $6$6,

  0$186,$ +$0 _ 3(1*(57,$1 +$0 _

  3(5.(0%$1*$13(0,.,5$1+$0 _0$&$0

  0&$0+$.$6$6,0$186,$

  &2172+ 0$.$/$+ 5(1$1* 78*$6

  2/$+5$*$ 3HQJHUWLDQ 5HQDQJ_6HMDUDK

  5HQDQJ_0DFDP0DFDP*D\D5HQDQJ

  .XPSXODQ&RQWRK0RWWR/HQJNDS

  &2172+ 1$6.$+ 3,'$72 +$5, *858

  129(0%(5 _ &RQWRK 3LGDWR 7HQWDQJ

  0HQV\XNXUL1LNPDW$OODK6ZW

  .8038/$10$.$/$+

 • &2172+0$.$/$+626,2/2*,3(58%$+$1626,$/_*8'$1*0$.$/$+

  KWWSZZZJXGDQJPDNDODKFRPFRQWRKPDNDODKVRVLRORJLSHUXEDKDQKWPO

  %$%,,3(0%$+$6$1

  $)DNWRUIDNWRU

 • &2172+0$.$/$+626,2/2*,3(58%$+$1626,$/_*8'$1*0$.$/$+

  KWWSZZZJXGDQJPDNDODKFRPFRQWRKPDNDODKVRVLRORJLSHUXEDKDQKWPO

  PHPSXQ\DLGHUDMDW\DQJEHUEHGD8QVXUXQVXUOXDUGLNKDZDWLUNDQDNDQPHQJJR\DKNDQLQWHJUDVLVRVLDOGDQPHQ\HEDENDQSHUXEDKDQSHUXEDKDQSDGDDVSHNWHUWHQWXGDODPPDV\DUDNDW+DPEDWDQKDPEDWDQ\DQJEHUVLIDW LGHRORJLV'L GDODPPDV\DUDNDWPHQJDQJJDSSDQGDQJDQKLGXSDWDXNH\DNLQDQ\DQJWHODKPHQMDGLLGHRORJLGDQGDVDULQWHJUDVLPHUHNDGDODPZDNWXODPDGDSDWWHUDQFDPROHKVHWLDSXVDKDSHUXEDKDQXQVXUXQVXUNHEXGD\DDQ3UDVDQJND SDGD KDOKDO EDUX DWDX DVLQJ VLNDS WHUWXWXS 3UDVDQJND VHSHUWL LQL XPXPQ\DWHUGDSDWSDGDPDV\DUDNDW\DQJSHUQDKGLMDMDKROHKEDQJVDEDQJVDDVLQJPHUHNDPHQMDGLVDQJDWFXULJDWHUKDGDSKDOKDO\DQJGDWDQJGDUL OXDUVHEDEPHPLOLNLSHQJDODPDQSDKLWVHEDJDLEDQJVD\DQJSHUQDKGLMDMDKXPXPQ\DXQVXUXQVXUEDUX\DQJPDVXNEHUDVDOGDULGXQLDEDUDW$GDW LVWLDGDW NHELDVDDQ $GDW LVWLDGDW DWDX NHELDVDDQ PHUXSDNDQ SROD SHULODNX DQJJRWDPDV\DUDNDWGDODPPHPHQXKLVHPXDNHEXWXKDQSRNRNQ\D-LNDNHPXGLDQSRODSRODSHULODNXWLGDNODJL HIHNWLI PHPHQXKL NHEXWXKDQ SRNRN PDND DNDQ PXQFXO NULVLV DGDW DWDX NHELDVDDQ \DQJPHQFDNXSELGDQJNHSHUFD\DDQVLVWHPSHQFDKDULDQSHPEXDWDQUXPDKGDQFDUDEHUSDNDLDQ

  %3HUXEDKDQVRVLDOGDQ%XGD\DWHUKDGDSSHUNHPEDQJDQPDV\DUDNDW.HEXGD\DDQPHUXSDNDQVXDWXVLVWHP$UWLQ\DEDJLDQEDJLDQGDULNHEXGKLWXVDOLQJEHUNDLWDQVDWXGHQJDQ ODLQQ\D 3HUXEDKDQ VDWX XQVXU NHEXGD\DDQ DNDQ PHPSHQJDUXKL XQVXUXQVXU \DQJODLQQ\D+DO LQLELVDNLWD OLKDWFRQWRKQ\DNHWLNDSURJUDPOLVWULNPDVXNGHVDPXODPXODGLMDODQNDQ0DVXNQ\D OLVWULN NH SHGHVDDQ \DQJ VHEHOXPQ\D WLGDN DGD OLVWULN PHPEDZD SHUXEDKDQ EHVDUGDODPNHKLGXSDQSHQGXGXNGHVD\DQJVHEDJLDQEHVDUEHUPDWDSHQFDKDULDQVHEDJDLSHWDQLDWDXSHQJUDMLQ WUDGLVLRQDO 3HUXEDKDQ LWX EHJLWX WHUDVD SDGD SHQLQJNDWDQ EHUDJDP NHEXWXKDQ DNDQEDUDQJEDUDQJHOHNWURQLNUDGLRWHOHYLVLNXONDV'HQJDQPHPLOLNLSHUDQJNDWHOHNWURQLNWHUVHEXWSRODKLGXSPHUHNDPHQJDODPLSHUXEDKDQ:DNWXWLGXU EHUXEDK PHQMDGL VHPDNLQ ODUXW SUDQDWDSUDQDWD KLEXUDQ MXJD LNXW PHQJDODPL SHUXEDKDQ,NDWDQLNDWDQVRVLDOPDV\DUDNDWGHVDPHQMDGLVHPDNLQPHQJHQGXUNDUHQDPHUHND OHELKEDQ\DNPHQJKDELVNDQ ZDNWXQ\D GL GHSDQ SHVDZDW WHOHYLVL GLEDQGLQJNDQ GDKXOX \DQJ OHELK EDQ\DNEHULQWHUDNVLGL OXDUGHQJDQVHVDPDZDUJD3HUWXQMXNDQVHQL WUDGLVLRQDO OHELKEDQ\DNGLWRQWRQGLWHOHYLVLGDULSDGDPHODOXLSHUWXQMXNDQ ODQJVXQJGLSDQJJXQJSDQJJXQJ6HODLQ LWX MXJDGHQJDQDGDQ\D SHQHUDQJDQ ODPSX 'DUL NHQ\DWDDQ LQL SHUXEDKDQSHUXEDKDQ ODLQQ\D DNDQ VHPDNLQWHUEXNDGDQEHUODQJVXQJVHFDUDEHUXQWXQ0HQXUXW *LOOLQ GDQ .RHQLJ SHUXEDKDQ NHEXGD\DDQ GLVHEDENDQ ROHK EHEHUDSD IDNWRU LQWHUQDOPDXSXQHNVWHUQDOVHEDJDLEHULNXWD)DNWRUIDNWRULQWHUQDODQWDUDODLQ$GDQ\DNHMHQXKDQDWDXNHWLGDNSXDVDQLQGLYLGXWHUKDGDSVLVWHPQLODL\DQJEHUODNXGLPDV\DUDNDW$GDQ\D LQGLYLGX \DQJPHQ\LPSDQJ GDUL VLVWHP VRVLDO \DQJ EHUODNX $SDELOD KDO LQL GLELDUNDQPDNDDNDQGLLNXWLROHKLQGLYLGXLQGLYLGXODLQQ\DVHKLQJJDPHQGRURQJSHUXEDKDQ $GDQ\D SHUXEDKDQ GDODP MXPODK GDQ NRPSRVLVL SHQGXGXN 3HUWXPEXKDQ SHQGXGXN DNDQPHQ\HEDENDQ WHUMDGLQ\D SHUXEDKDQ XQVXU SHQGXGXN ODLQQ\D VHSHUWL UDVLR MHQLV NHODPLQ GDQEHEDQ WDQJJXQJDQKLGXS%DQ\DNQ\DSHQGDWDQJGDULHWQLVGDQEXGD\D ODLQ MXJDDNDQPHUXEDKVWUXNWXUVRVLDONDUHQDSHQGXGXNPHQMDGLOHELKKHWHURJHQ

  E)DNWRUIDNWRUHNVWHUQDODQWDUDODLQ%HQFDQD DODP DQWDUD ODLQ JXQXQJPHOHWXV EDQMLU JHPSD EXPL DWDX WVXQDPL %HQFDQD DODPGDSDWPHQ\HEDENDQWHUMDGLQ\DSHUXEDKDQOLQJNXQJDQILVLNVHKLQJJDPHQXQWXWPDQXVLDPHODNXNDQDGDSWDVL WHUKDGDS OLQJNXQJDQ \DQJ WHODK EHUXEDK WHUVHEXW %LDVDQ\D XQWXN EHUWDKDQ DWDXSXQPHQJDODPL VXDWX EHQFDQD DODP PDQXVLD WHUNDGDQJ WHUOXSD DWDXPXQJNLQ WHUSDNVDPHODQJJDUQLODLQLODLGDQQRUPDVRVLDO \DQJ WHODKDGD+DO LQLGLODNXNDQVHPDWDPDWDXQWXN WHWDSEHUWDKDQGDODPPHQJKDGDSLSHUXEDKDQOLQJNXQJDQDNLEDWEHQFDQDDODPWHUVHEXW3HSHUDQJDQVHODOXEHUGDPSDNSDGD WLQJJLQ\DDQJNDNHPDWLDQ UXVDNQ\DEHUEDJDLVDUDQDGDQSUDVDUDQD NHEXWXKDQ KLGXS VHKDULKDUL WHUMDGLQ\D NHNDFDXDQ HNRQRPL GDQ VRVLDO VHUWDWHUJRQFDQJQ\DPHQWDOSHQGXGXNVHKLQJJDPHUDVD IUXVWDVLGDQ WLGDNEHUGD\D'DODPNHQ\DWDDQ\DQJ OHELK PHPSULKDWLQNDQ SHSHUDQJDQ VHULQJNDOL GLDNKLUL GHQJDQ SHQDNOXNDQ \DQJ GLLNXWLSHPDNVDDQ LGHRORJL GDQ NHEXGD\DDQ ROHK SLKDN DWDX QHJDUD \DQJ PHQDQJ 6HPXD LQL DNDQPHQJXEDKNHKLGXSDQPDV\DUDNDWGDQNHEXGD\DDQQ\D.RQWDNGHQJDQPDV\DUDNDWODLQ\DQJEHUEHGDNHEXGD\DDQQ\D.RQWDNGDSDWWHUMDGLDQWDUHWQLVGLGDODPVXDWXNDZDVDQDWDX\DQJEHUDVDOGDULWHPSDW\DQJEHUMDXKDQ,QWHUDNVLDQWDUDRUDQJDWDXNHORPSRN\DQJEHUEHGDHWQLVGDQNHEXGD\DDQ\DQJ WLQJJLDNDQPHPSHUOXDVSHQJHWDKXDQGDQZDZDVDQ WHQWDQJ EXGD\D PDVLQJPDVLQJ VHKLQJJD GDSDW PHQLPEXONDQ VLNDS WROHUDQVL GDQSHQ\HVXDLDQ GLUL WHUKDGDS EXGD\D ODLQ WHUVHEXW 6LNDS WROHUDQVL GDQ SHQ\HVXDLDQ GLUL LQL SDGDDNKLUQ\DDNDQPHQGRURQJWHUMDGLQ\DSHUXEDKDQNHEXGD\DDQ

  &3HQJDUXK*OREDOLVDVL7HUKDGDS.HKLGXSDQ%HUEDQJVDGDQ%HUQHJDUD*OREDOLVDVL PHPLOLNL SHQJDUXK \DQJ SRVLWLI \DLWX PHPEDZD NHPDMXDQ NHVHMDKWHUDDQ GDQNHVHODPDWDQ EDQJVD GDQ QHJDUD 1DPXQ JOREDOLVDVL MXJD PHPEDZD SHQJDUXK QHJDWLI VHSHUWLDGDQ\DEXGD\DKHGRQLVPHSHQGHZDDQSLNLUDQQDVLRQDOLVPHLOPXGDQWHNQRORJLVHNXODULVPHGDQ

 • &2172+0$.$/$+626,2/2*,3(58%$+$1626,$/_*8'$1*0$.$/$+

  KWWSZZZJXGDQJPDNDODKFRPFRQWRKPDNDODKVRVLRORJLSHUXEDKDQKWPO

  WLSLVQ\DLPDQ.LWDPHQ\DGDUL EDKZD SHQJDUXK JOREDOLVDVL WLGDNPXQJNLQ GDSDW GLKLQGDUL NHFXDOL NLWD GHQJDQVHQJDMDPHQJKLQGDULLQWHUDNVLGDQNRPXQLNDVLGHQJDQSLKDN\DQJ ODLQ.HWLNDVHVHRUDQJPDVLKPHPEDFD VXUDW NDEDU PHQRQWRQ WHOHYLVL DWDX PHQJJXQDNDQ DODW ODLQQ\D WHUOHELK ODJL GHQJDQPHQJJXQDNDQLQWHUQHWLDWHWDSDNDQWHUSHUDQJNDSGDODPSURVHVGDQPRGHOSHUJDXODQJOREDO'DODPHUDJOREDOLVDVLWHODKWHUMDGLSHUWHPXDQGDQJHVHNDQQLODLQLODLEXGD\DGDQDJDPDGLVHOXUXKGXQLD \DQJ PHPDQIDDWNDQ MDVD WHOHNRPXQLNDVL WUDQVIRUPDVL GDQ LQIRUPDVL VHEDJDL KDVLO GDULPRGHUQLVDVL WHNQRORJL3HUWHPXDQGDQJHVHNDQ WHUVHEXWDNDQPHQJKDVLONDQNRPSHWLVL OLDU \DQJEHUDUWLVDOLQJPHPSHQJDUXKLGDQGLSHQJDUXKLVDOLQJEHUWHQWDQJDQGDQEHUWDEUDNDQQ\DQLODLQLODL\DQJ EHUEHGD \DQJ EHUDNKLU GHQJDQ NDODK DWDX PHQDQJ VDOLQJ EHNHUMD VDPD \DQJ DNDQPHQJKDVLONDQVLQWHVDGDQDQWLWHVDEDUX

  3HQJHUWLDQJOREDOLVDVLGDSDWGLEHGDNDQDWDVGXDKDO\DLWX6HEDJDL$ODW*OREDOLVDVL PHUXSDNDQ ZXMXG NHEHUKDVLODQ LOPX GDQ WHNQRORJL WHUXWDPD GL ELGDQJ NRPXQLNDVL*OREDOLVDVLVHEDJDLDODWMXJDPHQJDQGXQJKDOKDO\DQJSRVLWLIDSDELODGLSHUJXQDNDQXQWXNWXMXDQ\DQJEDLN1DPXQKDO WHUVHEXW MXJDGDSDWPHQJDQGXQJKDOKDOQHJDWLIELODGLSHUJXQDNDQXQWXNWXMXDQ\DQJWLGDNEDLN-DGLWHUJDQWXQJVLDSD\DQJPHQJJXQDNDQGDQDSDWXMXDQQ\D6HEDJDL,GHRORJL*OREDOLVDVL VHEDJDL LGHRORJL EHUDUWL VXGDK PHPSXQ\DL DUWL WHUVHQGLUL GDQ QHWUDOLWDVQ\D VDQJDWVHGLNLW *OREDOLVDVL VHEDJDL LGHRORJL SDVWL PHPLKDN VXDWX NHSHQWLQJDQ VHKLQJJD DNDQPHQLPEXONDQDNLEDWEDLN\DQJVHWXMXPDXSXQ\DQJWLGDNVHWXMX'LVLQLODKWLPEXOQ\DEHQWXUDQGDQSHUWHQWDQJDQD$QFDPDQ'HQJDQ DODW NRPXQLNDVL VHSHUWL 79 SDUDEROD WHOHSRQ 9&' '9' GDQ LQWHUQHW NLWD GDSDWEHUKXEXQJDQGHQJDQGXQLDOXDU'HQJDQSDUDERODDWDXLQWHUQHWNLWDGDSDWPHQ\DNVLNDQKLEXUDQSRUQRGDULNDPDUWLGXU.LWDGDSDWWHUSHQJDUXKROHKVHJDODPDFDPEHQWXN\DQJVDQJDWNRQVXPWLI$QDNDQDNNLWDGDSDW WHUSHQJDUXKROHKVHJDODPDFDP ILOPNDUWXQGDQ ILOPILOP\DQJVHKDUXVQ\DWLGDNGLOLKDW.LWDSXQGDSDWGHQJDQPXGDK WHUSHQJDUXKROHKJD\DKLGXSVHSHUWL \DQJ WHUMDGL GLVLQHWURQVLQHWURQNLWD WHUXWDPDVHNDOL \DQJEHUWHPDNDQNHOXDUJD\DQJ OHELKGDULPHQHEDUQLODLQLODLQHJDWLIGHQJDQXNXUDQNHEHUDJDPDQGDULVHWLDSDJDPD0HVNLSXQKDUXVGLVDGDULSXODEDKZD WHOHYLVL MXJD EDQ\DN PHQD\DQJNDQ SURJUDPSURJUDP SHQJDMLDQ FHUDPDK GLVNXVL GDQEHULWD \DQJ PHQJDQGXQJ QLODL SRVLWLI EDKNDQ DJDPLV $GHJDQ NHNHUDVDQ YLROHQFH DNDQ OHELKEHUNHVDQGLEHQDNDQDNDQDNGLEDQGLQJNDQGHQJDQSHWXDKDJDPDE7DQWDQJDQ3HQJDUXK JOREDOLVDVL \DQJ PHPEHULNDQ QLODLQLODL SRVLWLI ZDMLE NLWD VHUDS WHUXWDPD \DQJ WLGDNPHQ\HEDENDQEHQWXUDQGHQJDQEXGD\DNLWDPLVDOQ\DGLVLSOLQNHUMDNHUDVPHQJKDUJDLRUDQJODLQUDVDNHPDQXVLDDQGHPRNUDVLGDQNHMXMXUDQ.LWDZDMLEPHQ\DULQJ\DQJEDLNGDQVHVXDLGHQJDQNHSULEDGLDQGDQPRUDOEDQJVDNLWDWHULPDVHEDOLNQ\D\DQJEXUXNNLWDWRODN

  '$VSHNDVSHN3RVLWLIGDQ1HJDWLIGDUL*OREDOLVDVL3HQJDUXK JOREDOLVDVL KDUXV NLWD KDGDSL GDQ GLUHVSRQV $GD WLJD VLNDS GDODP PHUHVSRQVJOREDOLVDVL5HVSRQVGHQJDQ VLNDSDQWLPRGHUQLVDVL DWDXDQWL EDUDW.LWDPHQRODN VHPXDSHQJDUXKEDUDW%DKNDQDGDSDQGDQJDQHNVWUHP\DQJPHQJDQJJDSNHEXGD\DDQEDUDWVHEDJDLPXVXK5HVSRQV\DQJPHQMDGLNDQNHEXGD\DDQEDUDWPHQMDGLNLEODWGDQUROHPRGHOXQWXNPDVDGHSDQEDKNDQPHQMDGLNDQQ\DZD\RIOLIHPHUHND5HVSRQV \DQJ EHUVLNDS VHOHNWLI DUWLQ\D WLGDN VHFDUD RWRPDWLV PHQHULPD DWDX PHQRODNNHEXGD\DDQEDUDWPHUHNDGDSDWPHQHULPDNHEXGD\DDQEDUDWVHODPDWLGDNKDUXVPHQJRUEDQNDQDJDPDNHSULEDGLDQGDQNHEXGD\DDQ\DQJDGD6HEDOLNQ\DPHUHNDDNDQPHQRODNNHEXGD\DDQEDUDW\DQJWLGDNVHVXDLGHQJDQNHEXGD\DDQ\DQJGLPLOLNL

  %HUGDVDUNDQKDOWHUVHEXWDNKLUQ\DNLWDGDSDWPHQHQWXNDQVLNDSVHEDJDLEHULNXWD$VSHNDVSHNSRVLWLI\DQJGLWHULPD'LELGDQJVRVLDOEXGD\D3HUNHPEDQJDQ \DQJ GHPLNLDQ FHSDW GDODP LOPX GDQ WHNQRORJL WHUXWDPD GL ELGDQJ NRPXQLNDVLWUDQVSRUWDVLGDQ LQIRUPDVLDNDQGDSDWPHQHEXVEDWDVEDWDVZLOD\DKEXGD\DGDQZDNWX'LHUDJOREDOLVDVL LQL EHUDUWL WHUMDGL SHUWHPXDQ GDQ JHVHNDQ QLODLQLODL VRVLDO EXGD\D 0HODOXL SURVHVVHOHNVLQLODLQLODLVRVLDOEXGD\D\DQJSRVLWLIZDMLENLWDWHULPDVHSHUWLNHUMDNHUDVGLVLSOLQNHMXMXUDQSHQJKDUJDDQ WHUKDGDS NDU\D DWDX NHUMD RUDQJ ODLQ RSWLPLVWLV NHPDQGLULDQ NHVXQJJXKDQWDQJJXQJMDZDEODZHQIRUFHPHQWNHWDDWDQWHUKDGDSDWXUDQGDQQLODLQLODLDJDPD1LODLQLODL\DQJGLWHULPDDNDQGLVHUDSVHKLQJJDPHPSHUND\DEXGD\DNLWD'LELGDQJLOPXGDQWHNQRORJL.LWD PHQ\DGDUL EDKZD GL ELGDQJ LOPX SHQJHWDKXDQ GDQ WHNQRORJL PDVLK WHUWLQJJDO MDXK GDULQHJDUDQHJDUD \DQJ W...