of 22 /22

Colleen McCullough „Misalongio moterys“

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Iš anglų kalbos vertė Kristina Miliūnienė „Misalongio moterys“ mus vėl sugrąžina į atšiaurią ir rūsčią XX a. pradžios Australiją, miestelį keistu Bairono vardu, kuriame viskas priklauso Herlingfordų šeimai. Ten gyvena trys moterys, iš paskutiniųjų besistengiančios sudurti galą su galu: Oktavija, sesuo Druzila ir jos duktė Misė. Karštas Bairono gerbėjas - Misės prosenelis įkūrė poeto vardu pavadintą miestą. Misalongio sodyba įvardinta vietos, kur lordą Baironą ištiko per ankstyva mirtis, garbei. Romantiška? Trisdešimt trejų Misei Rait – visai ne. Nes amžinoji ruda suknelė Misei ir kasdienis, ir šventinis drabužis, o vienintelė prošvaistė – draugystė su bibliotekininke Una ir romanai, kuriuos Misė aistringai skaito. Tačiau vieną dieną miestelyje atsiranda nepažįstamasis, tiesiog kunkuliuojantis energija. Ir viskas ima virsti aukštyn kojomis: jis sujaukia ne tik Misės mintis, bet ir miestelio gyvenimą.

Text of Colleen McCullough „Misalongio moterys“

 • Misalongio moter ys

  3

 • Colleen McCullough

  4

  Virelyje panaudota Anos Trubaiovos (www.fotana.lt) fotografija

  Copyright Colleen McCullough 1987 Kristina Milinien, vertimas lietuvi kalb, 2012 Ilona Kukenyt, virelio dizainas, 2012 Tyto alba, 2012

  UDK 821.111(94)-31 Mc748

  ISBN 978-9986-16-880-5

  Colleen McCULLOUGHTHe LADIeS Of MISSALONGHIAvon Books, New York, 1988

 • Misalongio moter ys

  5

  Motinai, pagaliau sulaukusiai svajons isipildymo

  gyventi Mlynuosiuose kalnuose

 • Misalongio moter ys

  7

  Autors pastaba

  Skaitytojams, pastebjusiems, kad vietovardyje Misalongis raoma a, bet ne o, kaip dabar laikoma teisinga, noriu paaikinti ia apraom vyki laikotarpiu labiau prasta buvo senoji forma su a raide.

 • Misalongio moter ys

  9

  Ar nepasakysi man, Oktavija, kodl mums taip nesiseka ir joki permain gera? paklaus ponia Druzila Rait savo sesers ir atsidsjusi pridr: Reiks perdengti stog.

  Panels Oktavijos Herlingford rankos nusviro sterbl, ji lidnai palingavo galv ir taip pat atsiduso.

  O varge! Ar tikrai? Denis dl to neabejoja.Jdviej snnas Denis Herlingfordas miestelyje turjo ki-

  ni preki krautuv ir skmingai vertsi vandentiekio darbais, tad jo odis tokiais klausimais buvo neginijamas.

  Ir kiek tas naujas stogas kainuos? Nejau btina perdengti vis? Ar neutekt pakeisti prasiausius laktus?

  Denis sako, nelik n vieno skardos lakto, kur vertt i-saugoti, tad, deja, veikiausiai prireiks koki penkiasdeimties svar.

  Stojo niri tyla, abi seserys suko galvas iekodamos, kur gau-ti reikiam l. Jiedvi sdjo greta ant autais kimtos sofos, kurios geriausios dienos prajo taip seniai, kad niekas j n neprisimin. Ponia Druzila Rait labai smulkiai ir itin kruop-iai siuvinjo kiauraraiu drobs kratel, o panel Oktavija Herlingford darbavosi veliu, ir po juo kyburiuojantis nrinys buvo toks pat dailus kaip sesers siuvinys.

 • Colleen McCullough

  10

  Galtume pasinaudoti tais penkiasdeimia svar, ku-riuos tvas padjo man bank, kai gimiau, pasil treio-ji moteris kambaryje, susirpinusi, kaip atlyginti u tai, kad nesutaup n penso i pinig u kiauinius ir sviest. Ji taip pat darbavosi sddama ant emos taburets, pyn nrinius su audykle i nebalint linini sil kamuollio, o jos pirtai judjo taip gud, kad nereikjo apie t darb nei galvoti, nei j irti.

  Dkui, bet nereikia, atsak Druzila.Taip t penktadien ir baigsi vienintelis pokalbis per vis

  dviej valand rankdarbi popiet, nes netrukus priekamba-rio laikrodis m muti keturias. Ore tebevirpant paskutiniam diui visos trys moterys vedamos proio automatikai pad-jo rankdarbius alin: Druzila siuvin, Oktavija mezgin, o Mis nrinius. Kiekviena sudjo savikius visikai vienodus pilkos flanels virvele utraukiamus maielius, o iuos sustat nu-drengt raudonmedio spintel po langu.

  prastin tvarka niekada nesikeisdavo. Ketvirt baigdavosi dviej valand darbeliai prastesniojoje svetainje ir prasid-davo kiti dviej valand trukms darbai, jau kitokie. Druzila ssdavo prie fisharmonijos, savo vienintels brangenybs ir vienintelio malonumo, o Oktavija su Mise keliaudavo virtuv virti vakariens ir imtis ruoos.

  Kai jos strigo tarpduryje tartum trys vitos, nebeinan-ios, kokia tvarka lesti, buvo nesunku pastebti, kad Druzila ir Oktavija seserys. Abi buvo labai auktos ir pailgais kau-ltais anemikai blykiais veidais, bet Druzila atrod sveikai stambi ir tvirta, o Oktavija smulkut ir pakumpusi nuo il-galaiks kaul ligos. Mis buvo beveik tokia pat aukta, bet,

 • Misalongio moter ys

  11

  palyginti su penki pd ir deimties coli tetos ir ei pd motinos giu, tik penki pd ir septyni coli. Daugiau nie-kuo jas nepanjo, nes buvo labai tamsaus gymio, plok-ia krtine, o tiedvi labai viesios, pilnos, ji smulki veido bruo, o jos stambi.

  Virtuv, didel ir skurdi, buvo u apytamsio priekambario, jos rudai daytos medins sienos dar labiau pabr niri aplink.

  Mise, prie eidama paskinti pup nuskusk bulves, palie-p Oktavija, juosdamasi plai rud prijuost, saugani rud suknel nuo maisto gaminimo pavoj.

  Kol Mis skuto tris bulves, kuri, jos manymu, turjo utek-ti, Oktavija paarst arijas, rusenanias didels per vis vir-tuvs kamin juodos geleins virykls pakuroje, tada prid-jo dar malk, atitrauk sklend, kad geriau traukt, ir ukait virti didel gelein virdul. Tai nuveikusi nujo podl paimti aviini kruop rytdienos pusryi koei.

  O kad jas kur galas! suuko pasirodiusi po minutls su rudu popieriniu maieliu, pro kurio dugno kampus pabiro ir ant grind pairo aviins kruopos tarsi purios snaigs. Tik pasiirk! Pels!

  Neimkit galv, vakar paspsiu pelkautus, pasak Mis ne itin susidomjusi, sumet bulves nedidel puod su vandeniu ir br iupsnel druskos.

  Pelkautai tau rytoj ant stalo pusryi nepads, todl teks praytis motinos, kad leist pabgti pas dd Maksvel nu-pirkti aviini kruop.

  Ar negaltume nors kart be j isiversti? Mis avi nemgo.

 • Colleen McCullough

  12

  iem? Oktavija pavelg Mis, lyg jai bt protas ap-tems. Geras aviins kos dubenlis pigiai atsieina, vaikeli, ir jg suteikia visai dienai. Pasiskubink, dl Dievo meils!

  Ijus i virtuvs priekambar fisharmonijos garsai tiesiog kurtino. Druzila grojo pasibaistinai negabiai, bet jai visi sa-kydavo, kad groja puikiai, o kad taip grot, turjo savs ne-gaildama lavintis, todl kasdien ir lavinosi nuo ketvirtos iki etos. Stengtis buvo verta, nes kiekvien sekmadien savo ta-lento stoka ji kamuodavo daugum parapijiei Herlingford Bairono miestelio Anglikon banyioje; visa laim, n vienas i Herlingford neturjo muzikins klausos, tad visi man per pamaldas gaun kaip tik tai, ko reikia.

  Mis slinko svetain, ne t, kur jos trisdavo prie rankdar-bi, bet skirtj svarbioms progoms tai ia stovjo fishar-monija. vangindama ir griauddama kaip koks besigrumian-tis riteris Druzila kovsi su Bachu sddama tiesia nugara, u-simerkusi, pakreipusi galv, trkiojaniomis lpomis.

  Motin? sunabdjo Mis, ir ta tylutl garso gija ne-galjo varytis su dergianiomis fisharmonijos gars gran-dinmis. Taiau jos uteko. Druzila atsimerk ir pasuko galv veikiau nuolankiai nei piktai.

  Na? Atsipraau, kad trukdau, bet man reikia suspti aviini

  kruop pas dd Maksvel, kol jis neudar parduotuvs. Pe-ls pragrau maiel.

  Druzila atsiduso. Tai atnek mano pinigin.Pinigin buvo atneta, i suglebusi jos gelmi suvejota e-

  i pens moneta.

 • Misalongio moter ys

  13

  Sveriam kruop, prisimink! Pirkdama supakuotas dar moki u puoni dut.

  Oi, motin! Tos kruopos daug skanesns ir j nereikia utinti kiaur nakt, kad ivirt, Miss irdyje sukirbjo silp na viltis. I ties, jei judvi su teta Oktavija valgytumt geresnes avias, a mielai apsieiiau visai be j, ir taip isily-gint ilaidos.

  Druzila nuolat sau ir seseriai kartodavo troktanti sulauk-ti dienos, kada jos klusni dukt pasiiau prie, bet is jos kuklus savarankikumo siekimas tik atsimu diktatorikos valdios sien, kuri motina n nenujaut pastaiusi. Tad ji pasipiktino:

  Visai be j apsieitum? Tai jau tikrai ne! Aviin ko ms pagrindinis iemos maistas ir ji daug pigesn u ang-lis, tada jos balso intonacija tapo draugikesn, labiau kaip kalbantis su sau lygia moterimi. O kiek laipsni?

  Mis pasiirjo termometr priekambaryje. Keturiasdeimt du! kteljo. Tada valgysim virtuvje ir leisim ten vis vakar! suuko

  Druzila ir vl puol Bach.

  E

  sisupusi rud sero palt, apsivyniojusi rud minkt alik ir usidjusi rud megzt skryblait, eis pensus i motinos pinigins sikiusi rudos vilnons kumtinuks pirt, Mis ijo i nam ir nuskubjo tvarkingu plyt takeliu prie varteli keli. Nedideliame pirkini krepelyje nesi bibliotekos kny-g; prog ismukti vien bibliotek pasitaikydavo nedanai, ir

 • Colleen McCullough

  14

  jei ji i ties skuba, niekam nereikia inoti, kad eina ne vien pas dd Maksvel avi. vakar bibliotekoje dirbs pati teta Livila, todl ji gaus vertingesn knyg u roman, nors, Miss nuomone, bet kokia knyga yra geriau negu visai jokios. O kit pirmadien ten bus Una, tad ji gals pasiimti ir roman.

  Ore tvyrojo minkta smulki kotika dulksna, nei rkas, nei lietus, ir ligustr gyvatvor palei sodyb, vadinam Misa-longiu, nubr stambiais, apvaliais vandens laais. Vos en-gusi Gordono keli Mis leidosi bgti, bet ties kampu m tik spariai ingsniuoti, nes kair on vl simet dieglys ir skaudjo ne juokais. Sultinus ingsn nemalonus pojtis ap-malo, tad ji jo ramiau ir jau m jausti, kaip ulieja palaima, visada apimanti, kai patirdavo reiausi smagum, prog vienai ieiti i Misalongio. Vl paspartinusi ingsn vos tik lio-vsi diegti on, ji m dairytis po pastamas Bairono apylin-kes kaipgi jos atrodo i vlyv kanot trumpos iemikos dienos popiet.

  Viskas Bairono miestelyje buvo siejama su poeto gyveni-mu, taip pat ir Miss motinos sodyba, Misalongiu*, pavadinta taip pagal viet, kur lordas Baironas ne laiku ugeso. Dl ios keistuolikos miestelio terminijos buvo kaltas Miss prosene-lis, pirmasis seras Viljamas Herlingfordas, kuris kr miest vos spjs perskaityti aild Haroldo klajones ir taip di-gavo rads did literatros veikal, kur pajg suprasti, kad paskui visiems pastamiems brukte bruko sunkiai veikiamas didiules Bairono krybos porcijas. Taigi Misalongis stovjo

  * Lietuvi kalba is Graikijos vietovardis taip pat keitsi Misolungai, Misolungis, dabar Mesolongionas. ioje knygoje laikomasi autors varianto Misalongis. (ia ir kitur pastabos vertjos.)

 • Misalongio moter ys

  15

  prie Gordono kelio, Gordono kelias jungsi su Noelio gatve, o Noelio gatv jungsi su pagrindine Bairono gatve; per didesn miestelio dal kelias mylias vingiavo Dordo gatv, kol staiga nerdavo emyn didiul Deimisono sln. Net buvo nedi-delis aklagatvis, pavadintas Kerolainos Lem* vardu, jis (kaip ir namai, vadinami Misalongiu), aiku, buvo ne gerojoje, ne geleinkelio pusje, ir ten trijuose namuose gyveno apie tuzi-n begdi merguli, pas kurias lankydavosi daug vyr i geleinkelio dirbtuvi ir darbinink i didiuls mineralinio vandens pilstymo mons, darkanios pietin miesto pakrat.

  Vienas i mslingesni ir domesni to pirmojo sero Viljamo bdo bruo atsiskleid tada, kai jis guldamas mirties patale grietai pareikalavo i palikuoni nesikiti Gamtos darb ir nieko nekeisti Kerolainos Lem aklagatvyje, todl nuo to laiko ten el met ne vien katonai. iaip jau pirmasis seras Vil-jamas liguistai laiksi, kaip pats vadino, tvarkingos sistemos suteikiant vardus ir visas savo dukteris pavadino lotynikais vardais, tuomet jie buvo populiars auktesniuose visuome-ns sluoksniuose. T tradicij perm jo palikuonys, tad ei-mos moterys buvo Dulijos, Aurelijos, Antonijos, Ogastos; tik viena eimos aka pamgino i srit patobulinti ir, kai gim penktas snus, m kriktyti berniukus lotynikais skaiiais, itaip Herlingford gimin palovino Kvintas, Sekstas, Septi-mas, Oktavijus ir Nonijus. Decijus mir per gimdym, ir nie-kas tuo nesistebjo.

  O, kaip grau! Mis sustojo pasigrti didiuliu voratinkliu, kur rasos karoliukais nusagst minkti iuptuvliai dulksnos,

  * Ledi Caroline Lamb (17851828) brit aristokrat, raytoja, pagarsju-si trumpalaikiu aistringos meils romanu su lordu Baironu.

 • Colleen McCullough

  16

  vilnimis dvelkianios nuo nevelgiamo slnio tolimame Gor-dono kelio gale. Voratinklio viduryje tnojo milinika druk vor, saugoma ir ginama smulkuio trumpalaikio partnerio, bet Mis nejaut baims, nepasidygjo, tiktai pavydjo. is lai-mingas padarlis drsiai ir utikrintai karaliavo savo pasaulyje, negana to, vor savitai kovojo u moter teises ne tiktai valdy-dama savo vyr ir juo naudodamasi ji dar j ir surydavo, kai tas atlikdavo savo paskirt ir apvaisindavo jos kiauinlius. O, kokia laiminga toji vor! Sunaikink jos pasaul, ir ji vl kuo ra-miausiai atgamins j pagal gimtas instrukcijas tok dail, tok lengv, nesvarbu, kad laikin; o surezgusi nauj voratinkl, ant jo rikiuos kitus palydovus kilnojamajai ventei, vienadien gantinai pajg vyr laikys prie pat centro, o silpnesnius jo pdinius, kuo maesnius, tuo atokiau nuo Motinos paiame viduryje.

  Laikas! Mis vl leidosi bgti ir pasuko Bairono gatv prie parduotuvi, irikiuot abiejose vieno kvartalo pusse mies-telio centre, prie pat gatvei iplatjant ir atsiveriant park, geleinkelio stot ir viebut marmuru aptaisyta siena bei Bai-rono maudykles spdingu egiptietiku fasadu.

  Bakaljos ir kit maisto produkt parduotuv priklaus Maksvelui Herlingfordui, kini preki krautuv Deniui Herlingfordui; moterik skryblaii salonas Aurelijai Maral, ne buvusiai Herlingford; kalv ir degalin buvo Tomo Herlingfordo nuosavyb, kepykla Volterio Herling-fordo; universalin aprangos parduotuv ia turjo Herbertas Herlingfordas; naujien agentra ir ratins reikmen par-duotuv priklaus Septimui Herlingfordui; arbatinje Gluos-nis svyruoklis eimininkavo Dulija Herlingford; dar ten

 • Misalongio moter ys

  17

  buvo Livilos Herlingford biblioteka, Roderio Herlingfordo Viderspuno msin, Persivalio Herlingfordo konditerijos ir ta-bako krautuvl, o kavin Olimpas ir pieno bar vald Nikas Teodoropulas.

  Kaip ir derjo tokiai svarbiai gatvei, Bairono gatv buvo gudronuota iki sankirtos su Noelio gatve ir Kerolainos Lem aklagatviu, aprpinta puonia gludinto granito arkli girdykla, dovanota pirmojo sero Viljamo, o prie parduotuvi apsaugo-tomis nuo sauls vitrinomis buvo taisyti tvirti stulpeliai ark-liams pririti. Gatv, apsodinta labai graiais senais eukalip-tais, atrod ir taiki, ir klestinti.

  Bairono centre privai nam buvo nedaug. Miestas pragy-vendavo i vasar besilankani moni, troktani itrkti i pakrants lygumos kario ir drgms, bei visus metus atva-iuojani ligoni, iekani, kaip palengvinti reumatin gl ir skausmus kartuose mineraliniuose vandenyse, kuriuos Bai-rono ems gelmse atvr kakokia geologin anomalija. Taigi palei vis Bairono gatv stovjo daug svei nam ir pension, o j savininkai buvo ir juose darbavosi daugiausiai, inoma, Herlingfordai. Bairono vandens maudykls teikdavo priimti-niausius patogumus tiems, kurie neyktjo pinig, didiulis ir prabangus Herlingfordo viebutis didiavosi nuosavomis maudyklmis vien tik savo sveiams, o tiems, kuri pinigini itekli vos uteko nakvynei ir pusryiams kokiame i piges-ni pension, buvo skirti vars, bet tik spartietiki Bairono mineralini versmi baseinai prie Noelio gatvs kampo.

  Stengtasi tikti net tokiems neturtliams, kurie i viso nega-ljo sau leisti atvykti Bairon. Antrasis seras Viljamas suma-n Bairono Butel (tuo vardu jis buvo inomas visoje Austra-

 • Colleen McCullough

  18

  lijoje ir Ramiojo vandenyno pietuose): pintos talpos menikai grakt butel kritolo skaidrumo puikiausio Bairono altinio vandens, silpnai putojanio, velniai, jokiu bdu ne drastikai laisvinanio vidurius ir ypa skanaus. Koks lyktyn Vii van-duo! sak tie, kuriems teko laim pakeliauti po Pranczij. Savasis patikimas Bairono mineralinis buvo ir geresnis, ir kur kas pigesnis. Pelninga buvo net ir buteli gamyba. Apgalvotas stiklo fabriko akcij pirkimas galutinai sutvirtino i visikai pigiai valdom, bet itin pelning vietos pramon; ji klestte klestjo ir ne didiulius pinigus visiems antrojo sero Viljamo palikuonims. Dabar treiasis seras Viljamas, pirmojo vaikaitis, antrojo snus, vadovavo Bairono mineralinio vandens pilsty-mo imperijai taip pat plriai ir kietairdikai kaip jo pirmesni bendravardiai.

  Maksvelui Herlingfordui, pirmojo sero Viljamo tiesiogi-ns akos palikuoniui, todl jau savaime nepaprastai turtin-gam, nebuvo jokio reikalo prekiauti bakaljos ir kit mais-to produkt parduotuvje. Taiau Herlingford komercin instinkt ir valgum ne taip lengva numarinti, be to, kal-vinist priesakai, kuriais vadovavosi visa gimin, reikalavo, kad mogus, siekiantis Dievo malons, dirbt. Grietas ios nuostatos laikymasis turjo padaryti Maksvel Herlingford ventuoju dar gyv, bet i jo ijo tik ios gatvs angelas, o namuose velnias.

  Misei jus parduotuv aiiai vangteljo varpelis kaip tik tokio Maksvelui Herlingfordui ir reikjo, kad atitikt jo as-ketikum ir apdairum. Vos pakviestas varpelio jis bemat pa-sirod i sandli gilumos, kur sukrautuose auktas rietuves kanapiniuose maiuose slypjo kapoti iaudai ir nuosijos, kvie-

 • Misalongio moter ys

  19

  i, miei ir avi kruopos bei slenos; Maksvelas Herling-fordas rpinosi Bairono gyventoj mitybos poreikiais, negana to, tiek paar ir j arkliams, karvms, kiaulms, avims bei vitoms. Kaip kart neteks ieno pasak vienas vietos maik-tuolis, Maksvelas Herlingfordas visus savo kien susikis.

  Jo veido iraika buvo prastin, gii, deinje rankoje jis at-sine didel bertuv, aplipusi voratinkliuotomis paar lie-kanomis.

  O kad juos kur galas! mosteljs bertuve suniurzg Misei nemaloniai pakartodamas seser Oktavij, atneusi parodyti peli pragraut maiel. Visur pilna aruodini straubliuk.

  Vaje! Ir sveriamose aviinse kruopose? Daugyb. Tuomet, dde Maksvelai, man veriau duokite dut va-

  ri kruop pusryiams. Gerai dar, kad arkliai nra tokie iranks, burbteljo jis,

  padjs bertuv ir sprausdamasis u bakaljos prekystalio.Vl pratrko varpelis, staiga atgijs, kai pro duris su didiu-

  liu alto kanoto oro skuriu eng vyras, akivaizdiai turin-tis neatidliotin ketinim.

  Na, ir prakeikta skyl, lauke alta kaip prie pamots papo! drb atvyklis dauydamas rankas vien kit.

  Pone, ia yra dam! Oi! tarsteljo vyras, bet nepasisteng pridurti derames-

  nio atsipraymo. Tik sirm pilvu prekystal ir elmikai yp-teljo nustebusiai Misei. Dam, mogau? A ia matau tiktai pusmerg.

  Nei Mis, nei dd Maksvelas nesuprato, ar jis tik aiposi i emo Miss gio milin mieste, ar storievikai eidin-

 • Colleen McCullough

  20

  ja, atseit anokia ji dama. Tad kol dd Maksvelas susigraib ir pasireng pasinaudoti savo pagarsjusiu kandiu smoju ir lieuviu, nepastamasis jau m dstyti reikalavimus.

  Noriu ei mai slen ir nuosij, maio milt, maio cukraus, duts dvylikto kalibro ovini, palties onins, e-i skardini kepimo milteli, deimties svar lydyto sviesto, deimties svar razin, deimties skardini tirto cukraus si-rupo, ei skardini slyv uogiens ir deimties svar ds Arnotto sausaini miinio.

  Jau be penki penkios, a usidarau lygiai penkt, altai atsak dd Maksvelas.

  Tai gal vertt jau sukrusti, ar ne? nieko nepaisydamas paklaus nepastamasis.

  Gerj aviini kruop dut jau stovjo ant prekystalio; Mis ikrapt i pirtins pirto ei pens monet ir pa-davusi j veltui lauk i dds Maksvelo gros, bet netur-jo drsos paklausti, ar toks nedidelis kasdiens preks kiekis kainuot tiek daug, tegu ir supakuotas puoni dut. Gal gale ji pasim avias ir ijo, bet pirmiau dar kart slapia vilgteljo nepastamj.

  Jis turjo dviej arkli traukiam veim, mat toks stovjo lauke prie parduotuvs, o Misei atjus jo ia dar nebuvo. Kin-kinys atrod visai neblogai arkliai priirti, vilgte vil-ga, bet ir darbui tinkami, o veimas i pairos naujas, geltoni rat stipinai net viet tamsiai rudame fone.

  Be keturi minui penkios. Jeigu ji papasakos, kad jis d-ds Maksvelo parduotuv atjo pirmas, tai pavlavim gals pateisinti tuo, neva nepastamasis buvo nemandagus ir labai daug visko pirko, tad dar sps ubgti bibliotek.

 • Misalongio moter ys

  21

  Bairono miestelis neturjo vieosios bibliotekos, tais laikais turjo nedaugelis Australijos miest. Bet sprag upild pri-vati biblioteka. Livila Herlingford buvo nal, turjo jai labai brangiai kainuojant sn, ir ekonomin btinyb drauge su btinybe visada atrodyti oriai paskatino j atidaryti puikiai parinkt knyg bibliotek, o iai ipopuliarjus ir mus duo-ti pelno ji galjo sau leisti nebepaisyti sisenjusi taisykli, iokiadieniais veriani udaryti Bairono parduotuves lygiai penkt, mat dauguma nuolatini lankytoj pageidavo keisti knygas vakarais.

  Knygos buvo vienintel Miss paguoda ir prabanga. Jai buvo leista pasilikti sau pinigus, kuriuos udirbdavo parduodama atliekamus Misalongio kiauinius ir sviest, ir ji ileisdavo vi-sus tuos menkus skatikus skolindamasi knygas i savo tetos Livilos bibliotekos. Ir motina, ir teta Oktavija tam labai nepri-tar, bet prie kelerius metus pareikusios, kad Misei dert turti galimyb prisidurti juodai dienai prie t penkiasdeim-ties svar, tvo skirt jai gimus, ir bdamos nepaprastai si-ningos nebegaljo ataukti savo nutarimo, kai Mis pasirod besanti vaistn.

  Jei tik Mis atlikdavo jai pavestus darbus ir atlikdavo de-ramai, n per plaukel nesukiaudama jiedvi neprietarau-davo, jei ji skaitydavo; taiau baisingai prieindavosi, jei Mis pareikdavo norinti pasivaikioti po krmynus. Leisti Misei eiti per krmynus bt buv tas pats, kas pastmti jos abejo-tinai geidiam asmenyb tiesiai mogudio ar prievartau-tojo rankas, todl nieku gyvu nebuvo galima to leisti. Be to, Druzila dar paliep savo pusseserei Livilai duoti Misei tiktai geras knygas; i viso joki roman, joki nepadori ar skan-

 • Colleen McCullough

  22

  daling biografij, jokio skaitalo, skirto vyrikajai giminei. io priesako teta Livila negailestingai laiksi, nes kaip ir Druzila turjo savo nuomon apie tai, k dert skaityti netekjusioms panelms.

  Taiau pastarj mnes Mis irdyje neiojo slapt kalt ji gaudavo roman kiek panorjusi. Teta Livila susirado padjj dirbti bibliotekoje pirmadieniais, antradieniais ir etadieniais, todl pati galjo keturias dienas per savait atsikvpti nuo zy-ziani vietini kyruoli, jau perskaiiusi visk, kas buvo jos lentynose, ir atvykli, kuri skoniui jos lentyn turinys netiko. Naujoji padjja, be abejons, buvo taip pat Herling-ford, bet ne Bairono Herlingford, ji atvyko i nuodmingojo Sidnjaus.

  mons retai kada atkreipdavo dmes pernelyg drovi, nekalbi Mis Rait, bet Una toks buvo naujosios padjjos vardas regis, i karto pajuto, kad Mis gali bti gera draug. Vos pradjusi dirbti Una suinojo apie Mis stebinamai daug; ji inojo, kokia Miss materialin padtis, kokie jos proiai, ketinimai, rpesiai ir svajons. Be to, ji suman visai nesud-ting sistem, pagal kuri Mis galdavo gauti i bibliotekos udraustj vaisi taip, kad teta Livila nesuinot, ir uvert Mis visokiausiais romanais, pradedant domiausiais nuotyki-niais ir baigiant beprotikai romantikais.

  iandien, inia, dirbs teta Livila, tad knyg gaus toki kaip seniau. Taiau kai Mis atidar stiklines duris ir jo diu-ginamai ilt kambar, prie darbo stalo sdjo Una, o baim kelianios tetos Livilos nebuvo n kvapo.

  Labiau u akivaizd Unos gyvybingum Mis avjo jos su-pratingumas ir gerumas, be to, ji buvo i ties nuostabiai gerai

 • Misalongio moter ys

  23

  atrodanti moteris. Puikios figros, gio tokio kaip tikra Her-lingford, o drabuiais ji primin pusseser Alicij jie visada buvo skoningi, visada naujausios mados, visada jiems nedaug trko, kad bt efektingi. Labai viesaus gymio, viesiaak ir viesiaplauk, Una vis dlto neatrod pusiau nuplikusi ir visai nublukusi, nors taip buvo lemta atrodyti visoms Herlingford moterims, iskyrus Alicij (i buvo keriniai avi, nes Dievas dav jai tamsius antakius ir blakstienas, kai jau suaugo) ir Mis (i prigimties tamsbruv). Dar patrauklesnis u visoms bendr vies gym buvo keistas savotikas Unos vytjimas, velnus skaistis, bet ne odos, o sklindantis i giliau; i vies spindu-liavo jos nagai, ovals ir ilgi, taip pat plaukai, lengvuiai, pa-pur aplink veid, pagal naujausi mad sukelti pramatn kuod, tok vies, kad atrod beveik baltas. Kartais atrodyda-vo, kad aplinkui j vyti net oras. avinga! Vis gyvenim ben-dravusi tik su Herlingfordais, Mis nebuvo pasirengusi ivysti tokio reikinio kaip aura, o dabar vos per mnes sutiko net du mones, turinius regim aur vytini Un ir iandien dds Maksvelo parduotuvje nepastamj, aplink kur net spragsdamas sukosi melsvas energijos debesis.

  Puikumlis! kteljo Una, ivydusi Mis. Mieloji, tu-riu roman, kuris neapsakomai tau patiks! Apie jaun auktos kilms moter, kuri skurdo spiriama ateina dirbti guvernante hercogo namus. Ji hercog simyli, ir jis j suvedioja, o pas-kui nebenori nieko apie j inoti, nes visi turtai priklauso jo monai. Tad iplukdo j Indij, ir ten vos gims nuo chole-ros mirta jos kdikis. Tada j pamato nuostabiai graus ma-harada ir simyli i pirmo vilgsnio, nes jos plaukai raudono aukso spalvos, o akys gelsvai alsvos, mat daugyb jo mon

 • Colleen McCullough

  24

  ir sugulovi yra, aiku, tamsios. Maharada j pagrobia ketin-damas paversti savo aisleliu, bet vos ji patenka jam nagus, jis supranta, kad ji verta didels pagarbos. Tad veda j ir atstumia visas kitas savo moteris pasaks, kad ji toks retas brangakme-nis, jog jai nra joki varovi. Ji tampa maharini, ir net labai galinga. Tada Indij atvyksta hercogas su savo husar pulku malinti iabuvi sukilimo kalnuose ir numalina, tik myje mirtinai sueidiamas. Ji parsigabena hercog savo alebastro rmus, ir jis gal gale mirta jai ant rank, bet tik tada, kai ji atleidia u t iauri skriaud. Pagaliau maharada supranta, kad ji tikrai myli j daug labiau negu kada nors myljo hercog. Argi ne nuostabi istorija? Tau nepaprastai patiks, utikrinu!

  Mis niekada nemesdavo knygos alin suinojusi vis siu-et, todl tuoj stvr Paslaptingj meil ir kio pat pir-kini krepelio dugn kartu iuopdama pinigins. Taiau jos ten nebuvo.

  Atleisk, bsiu palikusi namie pinigin, pasak ji Unai taip susigdusi, kaip gali gdytis tik labai neturtingas ir labai ididus mogus. O, kaip gaila! Buvau tikra, kad j sidjau! Na, k gi, palaikyk man t knyg iki pirmadienio.

  O, Dieve, mieloji, tai, kad pamirai pinigus, dar nra pa-saulio pabaiga! Imk knyg dabar, nes kas nors j tuoj nusiiups, o ji tokia gera, kad negr ia kelis mnesius. Galsi man su-mokti, kai ateisi kit kart.

  Ai, pasak Mis suvokdama, kad nedera elgtis visikai prieingai Misalongio priesakams, bet nepajgdama atsispirti skaitymo aistrai. Sutrikusi ypteljo ir nuskubjo prie dur.

  Dar neieik, mieloji, papra Una. Pabk su manim, pasinekkim, bk gera!