Cladiri Din Zidarie

  • View
    243

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Cladiri Din Zidarie

STRUCTURALNESTRUCTURALSPECIFICUL CLADIRILOR CU STRUCTURA DE ZIDARIE SI DE BETON ARMAT

Oprica Madalina 41I

CL DIRI DIN ZID RIEEvaluarea nivelului de siguran seismic disponibil la data evalu rii (expertiz rii) pentru cl dirile cu pere i structurali din zid rie. Prevederile se refer , cu preciz rile corespunz toare dup tipul de alc tuire, la cl dirile cu pere i structurali din zid rie nearmat i din zid rie confinat , cu plan ee f r rigiditate semnificativ n plan orizontal i cu plan ee rigide n plan orizontal.

Informa ii specifice necesare pentru evaluarea siguran ei construc iilor din zid rieDate generale privind construc ia(1) Informa iile cu caracter general privind cl dirile din zid rie se refer la: -data (perioada) execu iei; -num rul de niveluri; -forma i dimensiunile n plan; -forma i dimensiunile n eleva ie; -tipul zid riei (nearmat , confinat ); -natura elementelor pentru zid rie i modul de zidire (cu mortar, zid rie uscat ); -tipul i materialele plan eelor; -tipul i materialele acoperi ului ( arpantei); -natura terenului de fundare; -tipul i materialele funda iilor; -tipul i materialele finisajelor i decora iilor exterioare. (2) Informa iile men ionate la (1) vor fi colectate din documentele disponibile i/sau prin examinare vizual . D.2.2 Date privind starea fizic a construc iei (1) Vor fi cercetate urm toarele aspecte legate de starea fizic , relevante pentru evaluarea siguran ei la cutremur a cl dirilor din zid rie: degradarea fizic a materialelor structurii: -degradarea zid riilor prin: ascensiunea capilar a apei (igrasie), efecte de nghe dezghe , degradarea mortarului; -degradarea plan eelor din lemn prin: putrezirea lemnului, cr p turi n lemn, prezen a microorganismelor i a ciupercilor; -degradarea elementelor metalice prin: coroziunea tiran ilor, ancorelor, grinzilor de plan eu; -incendiu. afectarea structurii din cauze neseismice: -cedarea terenului de fundare (tasare uniform /neuniform );

2

-efectul mpingerilor echilibrate/neechilibrate date de arce, bol i, cupole; -deteriorarea plan eelor din nc rc ri verticale (ruperi locale, deforma ii excesive, vibra ii). afectarea structurii din ac iuni seismice: - identificarea i descrierea st rii de fisurare, prin clasificarea fisurilor pe baza tipologiei specifice (separare, rotire, lunecare, ie ire din plan) sau prin identificarea deforma iilor aparente: ie ire din plan vertical, umflare, deformarea bol ilor etc. Date privind geometria structurilor din zid rie (1) Principalele date privind geometria structurilor din zid riei se refer la: pozi ionarea n plan a pere ilor structurali i dimensiunile pere ilor structurali; continuitatea pe vertical a pere ilor structurali; pozi ionarea i dimensiunile n plan i n eleva ie ale golurilor (u i, ferestre) i ale zonelor de perete cu grosime redus (ni e); pozi ionarea n plan i n eleva ie a elementelor structurale din zid rie care genereaz mpingeri (arce, bol i, cupole) cu indicarea tipologiei i a principalelor dimensiuni (form , grosime), precum i a elementelor care pot prelua mpingerile (contrafor i, tiran i); pozi ionarea n plan i dimensiunile elementelor principale ale plan eelor din lemn sau metalice, grosimea pl cilor de beton; existen a plan eelor par iale sau cu goluri mari; pozi iile i dimensiunile elementelor de confinare (stlpi ori i centuri), ale buiandrugilor i ale tiran ilor. (2) Pentru toate nivelurile de cunoa tere, datele specifice privind geometria structurilor se vor ob ine din documentele descrise la 4.4.1 cu urm toarele preciz ri: Examinare vizual . Rezultatele examin rii vizuale vor fi prezentate sub form de desene cotate corespunz tor, pentru fiecare nivel al cl dirii, n care se reprezint : pere ii cu rezisten semnificativ la for t ietoare (pozi ionarea n plan, principalele dimensiuni geometrice), elementele de zid rie care genereaz eforturi de mpingere (arce, bol i, cupole), direc iile de rezemare ale plan eelor i alc tuirea acestora (n zone semnificative, de exemplu n nc perile cu deschideri mari). Relevarea construc iei. Releveul construc iei va con ine desene cotate complet, pentru fiecare nivel, n care se reprezint : toate elementele din zid rie (structurale, inclusiv elementele de confinare i nestructurale), elementele de zid rie care genereaz eforturi de mpingere (arce, bol i, cupole), inclusiv descrierea tipologiei acestora (form i grosime) i a umpluturilor peste acestea, rezem rile tuturor plan eelor. Detalii constructive specifice structurilor din zid rie (1) Informa iile privind detaliile constructive specifice structurilor din zid rie sunt: tipul i calitatea leg turilor ntre pere i la col uri, ramifica ii i intersec ii; tipul i calitatea leg turilor ntre plan ee i pere i; existen a / lipsa centurilor la nivelul plan eului; existen a / lipsa ancorelor i tiran ilor;

3

lipsa/existen a/alc tuirea buiandrugilor cu rezisten

semnificativ la ncovoiere;

alc tuirea elementelor structurale care genereaz mpingeri i a elementelor care pot prelua/limita mpingerile (contrafor i, pila tri, tiran i); existen a zonelor de zid rie sl bite de ni e, co uri de fum, li uri etc; detalii privind interven iile n timp asupra construc iei: -modificarea pozi iei i/sau dimensiunilor golurilor din pere ii structurali; de exemplu, modificarea deschiderii i/sau a n l imii golurilor, desfiin area total sau par ial a buiandrugilor sau arcelor, etc.; -crearea de goluri noi; -desfiin area de goluri: umpluturi din zid rie/alte materiale cu/f r esere; -spargerea li urilor orizontale i verticale pentru instala ii; alc tuirea elementelor structurale/ nestructurale, cu vulnerabilitate ridicat : -elemente majore de zid rie situate la ultimul nivel (pod/mansard ), ancorate i/sau neancorate: frontoane, timpane, calcane; - elemente minore de zid rie situate pe fa ade (parape i, elemente decorative) sau la nivelul acoperi ului (atice, co uri de fum i de ventila ie); alc tuirea plan eelor: -materialele i identificarea esen elor (n cazul plan eelor din lemn); -geometria plan eului (orientarea elementelor principale de plan eu, distan ele ntre acestea); -dimensiunile elementelor principale -detaliile constructive ale rezem rilor/prinderilor pe pere ii structurali; alc tuirea infrastructurii i funda iilor: -existen a/lipsa subsolului, suprafa a ocupat : subsol par ial/general; -materialele pere ilor subsolului: piatr , zid rie, beton simplu, beton armat; -alc tuirea plan eului peste subsol: plan eu drept (cu grinzi metalice i bol i oare de c r mid , cu grinzi i podin din lemn, din beton armat), bol i din zid rie; -adncimea de fundare; -materialele din care sunt alc tuite funda iile: piatr , zid rie, beton simplu, beton armat, solu ii mixte; -existen a/lipsa hidroizola iilor verticale/orizontale; condi iile de teren: -topografia amplasamentului: teren plan, n pant (stabilitatea versantului), teren inundabil; -natura terenului de fundare: normal, cu sensibilit i (sensibil la umezire, cu contrac ii i umfl ri mari, lichefiabil), agresiv fa de materialele de construc ie; -nivelul apei freatice; -existen a / lipsa re elelor edilitare (ap /canalizare) cu pierderi de ap .

4

Inspec ii n teren extinse i cuprinz toare: vor fi f cute, de asemenea, prin examinare vizual pentru fiecare nivel al cl dirii, i vor consta, cel pu in, n: -desfacerea tencuielilor (pe suprafe e suficient de mari, orientativ > 1,0 m2); -sondaje n zid rie pentru examinarea: * caracteristicilor n profunzime ale zid riei; * leg turilor ntre pere i la intersec ii; * leg turilor ntre pere i i plan ee; -desfacerea tavanelor/pardoselilor pentru cercetarea alc tuirii plan eelor; -decopertarea funda iilor (n zonele semnificative, stabilite de expertul tehnic). Inspec ia n teren extins se face pentru cel pu in 30% din num rul pere ilor, iar inspec ia n teren cuprinz toare se face pentru cel pu in 50% din num rul pere ilor. Propriet ile materialelor (1) Calitatea zid riei se evalueaz n func ie de: i. Tipologia i calitatea zid riei: -tipul i materialul elementelor pentru zid rie; -calitatea elementelor pentru zid rie: c r mizi formate manual/presate; uscate sau arse (cu precizarea gradului de ardere); -gradul de afectare (nghe /dezghe , igrasie, etc); -tipul i calitatea mortarului: tipul liantului i agregatelor, raportul liant / agregat, -gradul de afectare (carbonatare, nghe /dezghe sau alte ac iuni); -lungimile minime/maxime de suprapunere i regularitatea suprapunerii elementelor n rnduri succesive i a grosimii rosturilor verticale i orizontale; -leg turile ( eserea) la intersec iile pere ilor; -umplerea rosturilor cu mortar: toate rosturile umplute, rosturile verticale neumplute, gradul de umplere, compactitatea mortarului, zid rie f r mortar. ii. Precizia execu iei pere ilor: verticalitate, planeitate. iii. Rezultatele ncerc rilor nedistructive in-situ: ncerc ri cu prese plate, ncerc ri sonice, endoscopie, etc. iv. Rezultatele analizelor chimice i ale ncerc rilor mecanice pe elemente pentru zid rie i mortare extrase din lucrare. (2) ncerc rile specifice pentru determinarea caracteristicilor materialelor se fac conform prevederilor de la 4.4.3 cu urm toarele preciz ri: ncerc ri in-situ limitate: se fac prin examinarea vizual a eserii zid riei i a elementelor din care aceasta este alc tuit . Este necesar s se efectueze cel pu in un examen, pentru fiecare tip de zid rie din cl dire i, n toate cazurile, pentru fiecare nivel al cl dirii; nu sunt cerute date experimentale. ncerc ri in-situ extinse: au ca scop ob inerea informa iilor cantitative, cu caracter general, asupra rezisten elor zid riei. Pentru aceasta, se va efectua cel pu in o ncercare din cele men ionate la punctul (iv) de la aliniatul (1), la fiecare nivel,

5

pentru fiecare tip de material existent n structur (cu acelea i elemente i/sau mortare), n plus fa de verific rile vizuale de la ncercarea limitat . ncerc rile nedistructive men ionate la punctul (iii) de la aliniatul (1) sunt complementare celor de la punctul (iv) i nu le pot nlocui pe acestea. ncerc ri in-situ cuprinz toare: au ca scop evaluarea mai exact a rezisten elor materialelor i/sau ale zid riei. Pentru a se ob ine rezultate semnificative, se fac cel pu in trei ncerc ri pentru fiecare tip de material existent n lucrare i pentru fiecare nivel al cl dirii. n cazul unor construc ii importante se recomand i: -ncerc ri de laborator (prin compresiune pe diagonal i/sau prin compresiune cu for lateral ) pe probe de zid rie extrase din lucrare; -teste de nc rcare static i/sau dinamic pe plan ee. (3) n cazul n care se constat o coresponden tipologic semnificativ pentru materiale, pentru forma i dimensiunile elementelor i detaliilor constructive, n locul ncerc rilor pentru lucrarea respectiv se pot utiliza rezultatele ncerc rilor de la cl diri similare executate n aceea i zon i, aproximativ, n aceea i epoc . (4) Pentru construc iile proiectate i executate dup anul 1950, n cazurile n care exist planuri i/sau piese scrise care men ioneaz calitatea elementelor pentru zid rie i a mortarului, i dac inspec ia vizual , efectuat conform D.2.4 i D.2.5, nu arat existen a unor defec iuni majore de punere n oper , rezisten ele zid riei pot fi luate din standardele n vigoare la data proiect rii/execu iei (ncepnd cu STAS 1031-50, 1031-56, 1031-71 -standarde anulate). n acest caz factorul de ncredere se ia CF=1,20 f r a se face ncerc ri in-situ. Pentru cl dirile construite ntre cele dou r zboaie valorile de referin ale rezisten elor zid riei pot fi considerate cele date n literatura de specialitate completate cu investiga iile cerute n tabelul 4.1 pentru ncadrarea n nivelurile de cunoa tere KL1KL3.

Evaluarea siguran ei seismiceGeneralit i (1) Evaluarea siguran ei seismice a cl dirilor cu pere i structurali din zid rie se face prin coroborarea rezultatelor ob inute prin dou categorii de procedee: - evaluare calitativ ; - evaluare prin calcul. (2) Procedeele de evaluare calitativ - evaluare calitativ preliminar ; - evaluare calitativ detaliat . au dou niveluri de complexitate:

6

(3) Evaluarea prin calcul a siguran ei seismice a cl dirilor din zid rie, n prezen a nc rc rilor verticale (permanente i utile), implic dou categorii de verific ri: - verificarea ansamblului structurii i a pere ilor structurali pentru ac iunea seismic n planul pere ilor; - verificarea pere ilor pentru ac iunea seismic perpendicular pe plan. (4) Procedeele de evaluare prin calcul au dou niveluri de complexitate: - evaluare preliminar pe ansamblul cl dirii, pentru ac iunea seismic n planul pere ilor; - evaluare detaliat , pentru ac iunea seismic n planul pere ilor i normal pe plan. (5) Evaluarea detaliat prin calcul pentru efectele ac iunii seismice n planul pere ilor are mai multe trepte de complexitate n func ie de modelul i metoda de calcul: - modele de calcul liniar elastic, analizate cu: * metoda for elor static echivalente (LF); * metoda de calcul modal cu spectre de r spuns (MRS); - modele de calcul neliniar, analizate prin: * metode de calcul static neliniar; * metode de calcul dinamic neliniar. Condi iile de utilizare a acestor modele i metode de calcul sunt definite la D.3.4.1.6 i D.3.4.1.7. (6) Pentru for ele seismice n planul peretelui i perpendicular pe planul peretelui, care ac ioneaz simultan asupra pere ilor structurali i asupra panourilor de umplutur la cadrele de beton armat sau metalice, verific rile de la (3) se refer la satisfacerea cerin elor de stabilitate i de rezisten . (7) Verificarea cerin ei de rigiditate pentru solicitarea seismic n planul peretelui i perpendicular pe planul peretelui nu este necesar , de regul , la cl dirile cu structura din zid rie, cu excep ia cl dirilor la care, pentru starea limit de serviciu, nu este acceptat afectarea finisajelor sau a unor instala ii speciale.

Metodologii de evaluare pentru cl diri din zid rie(1) n prezenta anex sunt date trei metodologii de evaluare a siguran ei seismice a cl dirilor din zid rie: -Metodologia de nivel 1 -Metodologia de nivel 2 -Metodologia de nivel 3 (2) Metodologia de nivel 1 se aplic urm toarelor categorii de cl diri cu pere i structurali din zid rie:

7

cl diri din zid rie confinat , cu regularitate n plan i n eleva ie, cu plan ee din beton armat monolit, avnd n l ime: . P+2E n zone seismice cu ag = 0,16g; . P+4E n zone seismice cu ag . 0,12g; cl diri din zid rie nearmat , cu regularitate n plan i n eleva ie, cu plan ee din beton armat monolit, avnd n l ime: . P+2E n zone seismice cu ag = 0,12g; . P+4E n zone seismice cu ag = 0,08g. (3) Metodologia de nivel 1 const n: evaluare calitativ preliminar (D.3.3.1); evaluare simplificat prin calcul, pentru efectul de ansamblu al ac iunii seismice n planul pere ilor (D.3.4.1.4). evaluare prin calcul pentru ac iunea seismic perpendicular pe planul pere ilor (D.3.4.2), dac evaluarea calitativ preliminar a identificat existen a pere ilor sau a altor elemente majore de zid rie (calcane, timpane, frontoane) care prezint risc de pr bu ire, par ial sau total . (4) Metodologia de nivel 2 se aplic : tuturor cl dirilor cu pere i structurali din zid rie nearmat i zid rie confinat cu plan ee f r rigiditate semnificativ n plan orizontal, indiferent de zona seismic i de regimul de n l ime; cl dirilor cu pere i structurali din zid rie nearmat i din zid rie confinat cu plan ee rigide n plan orizontal care ndeplinesc condi iile de la D.3.4.1.6 pentru utilizarea metodelor de calcul liniar elastic dar care nu se ncadreaz n condi iile de la (2) pentru utilizarea metodologiei de nivel 1; cl dirilor care ndeplinesc condi iile de la (2) pentru utilizarea metodologiei de nivel 1, n condi iile n care se urm re te determinarea mai exact a nivelului de siguran disponibil (se recomand n cazul cl dirilor din clasele de importan i de expunere la cutremur I i II). (5) Metodologia de nivel 2 const n: evaluarea calitativ detaliat bazat , cel pu in, pe: inspec ii n teren extinse; ncerc ri in-situ extinse. evaluarea prin calcul cu metode liniar elastice, pentru efectele ac iunii seismice n planul pere ilor; evaluarea prin calcul pentru ac iunea seismic perpendicular pe planul pere ilor. (6) Metodologia de nivel 3 se aplic construc iilor care nu ndeplinesc condi iile pentru utilizarea metodologiei de nivel 2 i construc iilor importante i complexe n condi iile n care se urm re te o evaluare mai exact a performan elor seismice.

8

(7) Metodologia de nivel 3 const n: evaluare calitativ detaliat bazat pe: inspec ii n teren cuprinz toare; ncerc ri in-situ cuprinz toare. evaluare prin calcul cu metode neliniare, pentru ac iunea seismica n plan; evaluare prin calcul pentru ac iunea seismic perpendicular pe planul pere ilor.

Evaluarea calitativ a cl dirilor din zid rie 1 Evaluarea calitativ preliminar (pentru metodologia de nivel 1)(1) Evaluarea calitativ preliminar se face innd seama de: -caracteristicile generale ale cl dirii; -starea general de afectare din cauza cutremurului i/sau a altor ac iuni. (2) Caracteristicile generale considerate pentru evaluarea calitativ preliminar sunt: Regimul de n l ime: 1.1 . P+2E; 1.2 > P+2E Rigiditatea plan eelor n plan orizontal: 2.1 rigide; 2.2 f r rigiditate semnificativ Regularitatea geometric i structural : 3.1 cu regularitate n plan i n eleva ie; 3.2 f r regularitate n plan sau n eleva ie; 3.3 f r regularitate n plan i n eleva ie. (3) Pe baza acestor caracteristici generale se stabile te valoarea indicatorului R1 care cuantific , din punct de vedere calitativ, alc tuirea cl dirii.

9

(4) Pentru evaluarea calitativ preliminar , starea general de avariere a cl dirii se noteaz n func ie de tipul i de gravitatea avariilor prin punctajul dat n tabelul D.2.

(5) Indicatorul R2 care define te gradul de avariere seismic a cl dirii se determin cu rela ia: R2 = Ah + Av (D.1) (6) Avariile caracteristice n pere ii din zid rie, care se iau n considerare pentru evaluarea calitativ preliminar sunt urm toarele: -Fisuri verticale n parape i, buiandrugi i arce deasupra golurilor de u i/ferestre -Fisuri nclinate i/sau n "X" n parape i, buiandrugi i arce deasupra golurilor de u i/ferestre -Fisuri nclinate i/sau n "X" n spale ii ntre dou goluri al turate -Zdrobirea zid riei provocat de concentrarea local a eforturilor de compresiune, eventual cu expulzarea materialului -Fisuri orizontale la extremit ile spale ilor -Avarii la intersec iile pere ilor exteriori/interiori cu tendin de desprindere -Fisuri/cr p turi verticale la leg turile ntre pere ii perpendiculari -Expulzarea local a zid riei din elementele orizontale pe care reazem plan eele (7) Caracterizarea orientativ a severit ii avariilor elementelor structurale verticale, definite la (6), pentru utilizare n tabelul D.2, este urm toarea: Avarii nesemnificative. Exemple: pere i structurali: -fisuri orizontale foarte sub iri n rosturile de la baz ; -posibile fisuri diagonale i desprinderi minore la baz . spale i ntre goluri: -fisuri foarte sub iri / mortar sf rmat n rosturile orizontale de la extremit i; fisuri cu traseu discontinuu, foarte sub iri /mortar sf rmat n rosturile orizontale i verticale (f r deplas ri); fisuri diagonale sub iri n c r mizi n < 5% din asize.

10

Avarii moderate. Exemple: pere i structurali: -fisuri orizontale/mortar desprins la baz i n apropierea acesteia; deplas ri (< 56 mm) n planul de fisurare; -posibile fisuri nclinate care pornesc de la baz i se extind pe cteva rnduri de c r mid ; -posibile fisuri nclinate n zonele superioare (inclusiv prin c r mizi); spale i ntre goluri -fisuri foarte sub iri / mortar sf rmat n rosturile orizontale de la extremit i i, uneori, i n alte rosturi apropiate de extremit i; -fisuri orizontale i sf rmarea mortarului cu deplasarea n plan n lungul fisurii i deschiderea rosturilor verticale (< 56 mm); rupere n scar cu 6mm), majoritatea prin c r mizi; cteva zone zdrobite la col uri i/sau deplas ri mici n lungul sau perpendicular pe planul de fisurare. Structura este considerat cu avarii grave dac este ndeplinit una din urm toarele condi ii: A. Capacitatea d rezisten nsumat a pere ilor cu avarii grave reprezint mai mult de 2025% din capacitatea de rezisten total a structurii pe una dintre direc iile principale de la un etaj. sau

11

B. Num rul spale ilor cu avarii grave reprezint mai mult de 2025% din num rul total al spale ilor pe una dintre direc iile principale de la un etaj. Avarii foarte grave: Exemple: pere i structurali: -risc de pierdere a capacit ii portante pentru nc rc ri verticale; -deplas ri n scar importante, unele c r mizi au lunecat de pe cele pe care erau zidite; -sec iunea de la baza peretelui a nceput s se dezintegreze la extremit i; -deplas ri laterale mari (n unele zone de margine zid ria a nceput s cad ). spale i ntre goluri: -risc de pierdere a capacit ii portante pentru nc rc ri verticale; -deplas ri semnificative n plan i/sau perpendicular pe plan; -zdrobirea extins a c r mizilor la col uri; -deplas ri n scar mari (unele c r mizi au c zut de pe cele inferioare); -ruperea vertical a c r mizilor n majoritatea asizelor; -deplasari laterale mari, n zonele de margine zid ria a nceput s cad ; -deplas ri i rotiri importante n lungul planurilor de fisurare. Structura este considerat cu avarii foarte grave dac este ndeplinit una din urm toarele condi ii: A. Capacitatea de rezisten nsumat a pere ilor cu avarii foarte grave reprezint mai mult de 1015% din capacitatea de rezisten total a structurii pe una dintre direc iile principale de la un etaj, sau B. Num rul spale ilor cu avarii foarte grave reprezint mai mult de 1015% din num rul total al spale ilor pe una dintre direc iile principale de la un etaj. (8) La cl dirile cu avarii foarte grave, care necesit interven ii imediate pentru punerea n siguran provizorie a cl dirii i interzicerea accesului tuturor persoanelor, evaluarea preliminar nu mai este necesar i se trece direct la evaluarea calitativ detaliat , conform D.3.3.2. (9) Caracterizarea orientativ a severit ii tipurilor de avarii prezentate n tabelul D.2, pentru elementele structurale orizontale, este urm toarea:

Avarii la plan ee cu grinzi din lemn: -Avarii nesemnificative: Fisuri izolate n tavan, paralele cu grinzile. -Avarii moderate: Fisuri numeroase n tavan, paralele cu grinzile, nso ite de fisuri transversale izolate. -Avarii grave: Separarea de perete la reazeme pentru un num r mic de grinzi.

12

-Avarii foarte grave: Separarea majorit ii grinzilor principale de pere i la reazeme. Deplasarea lateral urmat de c derea unor grinzi de pe reazeme. Avarii la plan ee cu grinzi metalice i bol i oare de c r mid : -Avarii nesemnificative: Fisuri izolate n bol isoare, paralele cu grinzile. -Avarii moderate: Fisuri numeroase n bol i oare, paralele cu grinzile, nso ite de fisuri transversale izolate. -Avarii grave: Fisuri cu deschidere peste 1 mm n bol i oare, paralele cu grinzile i nso ite de multe fisuri transversale. -Avarii foarte grave: Separarea par ial a grinzilor de zid ria bol i oarelor. Zdrobirea zid riei elementelor verticale n zonele de reazem ale grinzilor metalice. C derea bol i oarelor. Avarii la bol i i cupole: -Avarii nesemnificative: Fisuri vizibile, cu deschidere pn la 1 mm, la bol i sau cupole cu tiran i. -Avarii moderate: Fisuri vizibile, cu deschidere pn la 1 mm, la bol i sau cupole f r tiran i. -Avarii grave: Fisuri cu deschidere peste 1 mm, la cheie i la reazemele pe elementele verticale, la bol i sau cupole cu tiran i. -Avarii foarte grave: Fisuri cu deschidere peste 1 mm, la cheie i la reazemele pe elementele verticale la bol i sau cupole f r tiran i. Fisuri cu deschideri mai mari ale elementelor verticale, la baz i la reazemul bol ii, eventual cu zdrobirea zonei comprimate. Deforma ii remanente importante (coborrea bol ilor) sau deplasarea lateral a reazemelor.

Evaluare calitativ detaliat (pentru metodologia de nivel 2 i 3)(1) Evaluarea calitativ detaliat se face innd seama de: -principiile de alc tuire constructiv favorabil care, conform experien ei cutremurelor trecute, au influen at favorabil comportarea seismic a cl dirilor din zid rie; -amploarea fenomenului de deteriorare din cauza cutremurului i/sau a altor ac iuni. (2) Aprecierea calitativ detaliat se face prin notare n raport cu urm toarele criterii: 1. Calitatea sistemului structural: -criterii de apreciere: eficien a conlucr rii spa iale a elementelor structurii care depinde de natura i calitatea leg turilor ntre pere ii de pe direc iile ortogonale i a leg turilor ntre pere i i plan ee; existen a ariilor de zid rie suficiente i aproximativ egale pe cele dou direc ii; - criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile CR 6-2006.

13

2. Calitatea zid riei: -criterii de apreciere: calitatea elementelor, omogenitatea eserii, regularitatea rosturilor, gradul de umplere cu mortar, existen a unor zone sl bite de li uri i/sau ni e, etc; - criteriul orientativ pentru punctajul maxim: calitatea materialelor i a execu iei conform reglement rilor n vigoare. 3. Tipul plan eelor: -criterii de apreciere: rigiditatea plan eelor n plan orizontal i eficien a leg turilor cu pere ii (capacitatea de a asigura compatibilitatea deforma iilor pere ilor structurali i de a mpiedica r sturnarea pere ilor pentru for e seismice perpendiculare pe plan); -criteriul orientativ pentru punctajul maxim: plan ee complete din beton armat monolit la toate nivelurile, f r goluri care le sl besc semnificativ rezisten a i rigiditatea n plan orizontal. 4. Configura ia n plan: -criterii de apreciere: compactitatea i simetria geometric i structural n plan, exprimate prin raportul ntre lungimile laturilor i prin dimensiunile retragerilor n plan, existen a sau absen a bowindow-urilor. - criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile P 100-1/2006. 5. Configura ia n eleva ie: -criterii de apreciere: uniformitatea geometric i structural n eleva ie exprimate prin absen a / existen a retragerilor etajelor succesive, existen a unor proeminen e la ultimul nivel, discontinut i create de sporirea ariei golurilor din pere i la parter /la un nivel intermediar; - criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile P 100-1/2006. 6. Distan e ntre pere i: -criterii de apreciere: distan ele ntre pere ii structurali, pe fiecare dintre direc iile principale ale cl dirii; -criteriul orientativ pentru punctajul maxim: sistem structural cu pere i de i (fagure) definit conform CR 6-2006. 7. Elemente care dau mpingeri laterale: -criterii de apreciere: existen a arcelor, bol ilor, cupolelor, arpantelor, cu/f r elemente care preiau/limiteaz efectele mpingerilor; - criteriul orientativ pentru punctajul maxim: lipsa elementelor structurale care dau mpingeri (bol i, arpante, etc.). 8. Tipul terenului de fundare i al funda iilor: -criterii de apreciere: natura terenului de fundare (normal/dificil), capacitatea funda iilor de a prelua i transmite la teren nc rc rile verticale, eforturile provenite din tas ri diferen iale i din ac iunea cutremurului;

14

-criteriul orientativ pentru punctajul maxim: teren normal de fundare, funda ii continue din beton armat. 9. Interac iuni posibile cu cl dirile adiacente: -criterii de apreciere: existen a/absen a riscului de ciocnire cu cl dirile al turate (cl dire izolat , cl dire cu vecin t i pe 1, 2, 3 laturi), n l imile cl dirilor vecine, existen a riscului de c dere a unor componente ale cl dirilor vecine; - criteriul orientativ pentru punctajul maxim: cl dire izolat . 10. Elemente nestructurale: -criterii de apreciere: existen a unor elemente de zid rie majore (calcane, frontoane, timpane), placaje grele, alte elemente decorative importante care prezint risc de pr bu ire; -criteriul orientativ pentru punctajul maxim: lipsa acestor elemente sau asigurarea stabilit ii lor conform prevederilor din P 100-1/2006. Notarea se va face prin apreciere, cu urm torul punctaj: criteriul este indeplinit 10 (punctaj maxim) nendeplinire minor 810 nendeplinire moderat 48 nendeplinire major 04 Punctajul maxim total este 10 x 10 = 100 puncte. Exemplu de notare pentru criteriul 1: -cl dire cu plan ee de beton armat 10 -cl dire cu plan ee de lemn i centuri de beton armat sau tiran i din o el la toate nivelurile 810 -cl dire cu plan ee din lemn, f r centuri/tiran i, cu zidurile perpendiculare bine esute 48 -cl dire cu plan ee din lemn, f r centuri/tiran i, cu leg turi slabe/ne esute ntre ziduri 04 Valoarea efectiv a punctajului ntre limitele men ionate, pentru fiecare criteriu, se stabile te de expertul tehnic n func ie de particularit ile cl dirii respective. (3) Rezultatul analizei calitative detaliate n raport cu criteriile de alc tuire se cuantific prin indicatorul R1 = . pi (D.2) unde pi sunt punctele acordate fiec rui criteriu (4) n func ie de amploarea i distribu ia nivelului de avariere pe ntrega construc ie, punctajul detaliat pentru diferitele categorii de avarii se va lua din tabelul D.3

15

Tabelul D.3 Calculul indicatorului R2 pentru evaluare calitativ detaliat Categoria Elemente verticale (Av) Elemente orizontale (Ah) avariilor Suprafa a afectat Suprafa a afectat . 1/3 1/32/3 > 2/3 . 1/3 1/32/3 > 2/3 Nesemnificative 70 70 70 30 30 30 Moderate 65 60 50 25 20 15 Grave 50 45 35 20 15 10 Foarte grave 30 25 15 15 10 5 (5) Indicatorul R2 pentru evaluarea calitativ detaliat se calculeaz cu rela ia (D.1). Exemplu: elemente verticale: avarii foarte grave pe 40% din suprafa Av = 25 elemente orizontale: avarii grave pe 25% din suprafa Ah = 20 R2 = 25 + 20 = 45

CONSTRUCTII DIN BETON ARMAT1 Starea elementelor(1) Se vor examina: (i) Condi ia fizic a elementelor de beton armat referitoare la prezen a degrad rii betonului prin carbonatare, a coroziunii betonului i o elului produse de diferi i agen i; (ii) Eventualele degrad ri ale elementelor de beton armat produse de ac iunea seismic ; (iii) Eventualele degrad ri ale elementelor de beton armat produse de alte ac iuni cum sunt, contrac ia la uscare a betonului, tasarea diferen ial a reazemelor, deforma iile mpiedicate datorate varia iei de temperatur etc.

2 Geometria(1) Datele colectate trebuie s realizeze: (i) Identificarea structurii verticale i a structurii laterale a cl dirii, n ambele direc ii; (ii) Modul de desc rcare a pl cilor, pe una, dou sau mai multe direc ii;

16

(iii) Modul de desc rcare al sc rilor pe elementele verticale ale structurii; (iv) Identificarea unor goluri de dimensiuni importante n plan ee (inclusiv golurile de scar ) i pere i; (v) Stabilirea dimensiunilor sec iunilor transversale ale grinzilor i stlpilor; (vi) Stabilirea l imii active a pl cii la grinzile cu profil T; (vii) Identificarea formei pere ilor structurali (lamelar , cu bulbi la capete, n form de L, T sau cutie); (viii) Stabilirea lungimii pe care reazem elementele orizontale (cu prec dere a grinzilor i pl cilor prefabricate); (ix) Identificarea eventualelor excentricit i ntre axele grinzilor i stlpilor, a dezax rii stlpilor pe vertical etc.

B.2.3 Detalii de alc tuire(1) Datele colectate trebuie s includ urm toarele: (i) Cantitatea de arm tur longitudinal n grinzi, stlpi i pere i; (ii) Cantitatea de arm tur transversal n grinzi, stlpi, pere i i noduri; (iii) Cantitatea i modul de distribu ie a arm turii de confinare n zonele critice ale grinzilor i stlpilor i de la extremit ile sec iunii pere ilor, n zonele critice ale acestora; (iv) Raportul dintre sec iunile arm turilor longitudinale superioare i inferioare n sec iunile de la extremit ile grinzilor; (v) Acoperirea cu beton a arm turilor longitudinale i transversale; (vi) Lungimile de ancorare i de nn dire ale arm turilor longitudinale; (vii) Forma crligelor la etrieri i, eventual, la barele longitudinale.

B.2.4 Materiale(1) Datele culese vor stabili: (i) Rezisten a betonului; (ii) Limita de curgere, rezisten a la rupere i deforma ia ultim a o elului. B.3 Criterii pentru evaluarea calitativ B.3.1 Lista de condi ii de alc tuire a structurilor de beton n zone seismice (1) List pentru metodologia de nivel 1 Condi iile care trebuie respectate sunt cele din tabelul B.1

17

NOT :

18

1. Estimarea condi iilor referitoare la configura ia structurii se face conform 4.1. 2. n cadrul fiec rei categorii de condi ii (i)(iv), distribu ia punctajului ntre diferitele exigen e va fi stabilit de expertul tehnic func ie de importan a fiec rei exigen e pentru construc ia analizat . 3. Punctajul maxim corespunz tor ansamblului celor patru categorii de condi ii, n situa ia ndeplinirii lor ntotalitate, este 100. n felul acesta, punctajul total rezultat n urma analizei calitative reprezint procentual m sura n care caracteristicile structurale sunt satisf cute. 4. Punctajul atribuit fiec rui tip de condi ii din tabelul B.1 este orientativ. Func ie de situa ia concret a fiec rei cl diri, expertul va putea face redistribu ii ale acestor punctaje ntre categoriile de condi ii (i)(iv). (2) Lista pentru metodologiile de nivel 2 i 3 Condi iile referitoare la configura ia sistemului structural (i) i cele care privesc interac iunile structurii (ii) sunt identice cu cele prezentate n tabelul B.1 pentru metodologia de nivel 1. Din acest motiv ele nu se mai prezint detaliat n tabelul B.2, n care este prezentat lista de condi ii pentru cazul aplic rii metodologiilor de evaluare de nivel 2 i 3. n tabel se prezint detaliat numai lista de condi ii ce prive te alc tuirea i armarea structurilor de beton armat i, respectiv, plan eele, mult mai precise i mai nuan ate, n cazul metodologiilor de nivel 2 i 3. Unele din condi ii privesc rezisten a elementelor structurale i natura ruperii poten iale a elementelor structurale, astfel nct completarea listei trebuie precedat de evaluarea rezisten ei elementelor structurale la diferite solicit ri.

19

20

NOT Dac condi iile concrete de investigare a construc iei nu permit stabilirea suficient de detaliat a condi iilor (iii) i (iv), nivelul de ndeplinire a acestora se estimeaz pe baza practicii din perioada realiz rii cl dirii, cu reducerea adecvat a punctajului. Func ie de gradul de ncredere al datelor astfel stabilite, punctajul se reduce prin nmul irea cu factori cu valori ntre 0,50 i 1,0. B.4 Evaluarea st rii de degradare a elementelor structurale (1) Evaluarea st rii de degradare a elementelor structurale se face pe baza punctajului dat n tabelul B.3 pentru diferitele tipuri de degradare identificate Tabelul B.3 Starea de degradare a elementelor structurale

21

NOT 1. Distribu ia punctajului din tabelul B.2 pe categorii de degrad ri este orientativ . Expertul tehnic poate corecta aceast distribu ie atunci cnd consider c prin aceasta se poate stabili o evaluare mai realist a efectelor diferitelor tipuri de degrad ri asupra siguran ei structurale a construc iei examinate. De exemplu, cnd degrad rile produse de ac iunea cutremurelor sunt foarte importante, cu efect esen ial asupra st rii de siguran a construc iei, i nu exist efecte semnificative ale celorlalte cauze posibile de degrad ri, expertul va putea m ri ponderea (punctajul) condi iilor de la (1) ntr-o m sur adecvat cu situa ia din teren. 2. Dac starea de degradare constatat afecteaz semnificativ integritatea elementelor structurale i a leg turilor dintre acestea, se va modifica modelul de calcul nct acesta s reprezinte ct mai fidel comportarea probabil a structurii.

22