of 7 /7
priloga Nedelje • øt. 3, leto 27 • junij 2012 www.missio.at Mag. Štefan Kramer iz Dobrle vasi in verouœni profesor na Višji teh- niœni šoli v Celovcu je v prejšnjih le- tih in do danes motiviral 18 študen- tov iz Koroške in Avstrije, ki so kot civilniki in tehniœni strokovnjaki ze- lo podjetno in uspešno pomagali misijonarju, sedaj že pokojnemu Mihi Drevenšku, a tudi sedaj nada- ljujejo svoje misijonsko-socialno poslanstvo. Štefan Pehr je eden iz- med številnih civilnikov, nam je po- slal œlanek, ki si ga preberite na straneh 2 in 3. Darujmo za vsak sreœno prevožen kilometer (s kolesom ali avtom) vsaj desetino centa za MIVA-vozila. Bog povrni! Krištofova nedelja Krištofova nedelja 22. julija 2012

Civilna služba v Zambiji

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Misijonska obzoraja junij 2012: Študenti iz Koroške in Avstrije so kot civilniki in tehnični strokovnjaki podjetno in uspešno pomagali slovenskemu misijonarju v Zambiji.

Text of Civilna služba v Zambiji

Page 1: Civilna služba v Zambiji

priloga Nedelje • øt. 3, leto 27 • junij 2012 www.missio.at

Mag. Štefan Kramer iz Dobrle vasiin verouœni profesor na Višji teh-niœni šoli v Celovcu je v prejšnjih le-tih in do danes motiviral 18 študen-tov iz Koroške in Avstrije, ki so kotcivilniki in tehniœni strokovnjaki ze-lo podjetno in uspešno pomagalimisijonarju, sedaj že pokojnemuMihi Drevenšku, a tudi sedaj nada-ljujejo svoje misijonsko-socialnoposlanstvo. Štefan Pehr je eden iz-med številnih civilnikov, nam je po-slal œlanek, ki si ga preberite nastraneh 2 in 3.

Darujmo za vsak sreœnoprevožen kilometer(s kolesom ali avtom)

vsaj desetino centa zaMIVA-vozila.Bog povrni!

Krištofova nedeljaKrištofova nedelja22. julija 2012

Page 2: Civilna služba v Zambiji

2

koroüka priloga:: uvodnik

Joäe Kopeinig

Öetudi seponavljam….Kadar si œlovek vesel, sreœen in poln lepih doži-

vetij ali priœakovanj, tega ne more obdržati zase.Mora se razodeti drugim ter jim tolmaœiti svojesrce. Vedno še veljata pravili, predvsem pa iz-kušnja, da je deljeno veselje dvojno veselje, delje-no navdušenje pa vžge ogenj tudi pri drugih.

Žal v svetu ni samo dobro nalezljivo, temveœ tu-di zlo. To nas vœasih moœno tare ali hrani naš po-gum.

Mi se želimo zavestneje usmerjati po svetlihuvidih in veselih dogodkih ter po opogumljajoœihdejstvih.

Eno izmed tolikih razveseljivih dejstvih ugotav-ljamo z veliko hvaležnostjo prav pri mladih, ki sopolni nalezljivega navdušenja za vse dobro, ki gazmorejo s svojo mladostniško energijo.

Mnogo dobrodelnih akcij bi si brez mladihsploh ne mogli predstavljati.

Prejšnjo leto so otroci in mladi uspešno sodelo-vali pri akciji 1000 koles za Afriko. Tudi letos semkot škofijski referent za MIVA-Koroška, prosil ve-rouœitelje po vsej Koroški, da bi v posameznihrazredih in šolah zbirali za isto akcijo, paœ za ko-lesa za katehiste v Južnem Sudanu – v Afriki.

Eno kolo stane letos in v tej deželi 125 evrov.

Spet bomo doživeli, kako bodo mladi in otrocinavdušeno podpirali to akcijo, ki je še kako sim-patiœna, uvidevna in uœinkovita.

Œe pomagamo mi katehistom v Sudanu v Afriki,bodo le-ti mogli pomagati drugim – jim oznanjatievangelij s priœevalsko besedo in z dejavno po-moœjo. Preberite tudi kratek prispevek na strani16!

Mladi – študentje iz Koroške pa s svojim stro-kovnim znanjem pomagajo misijonarjem. ŒlanekŠtefana Pehr iz Weissensteina v Dravski dolini jeizraz in dokaz, kako dobra in zavzeta je današnjamladina.

Œetudi se ponavljam… Ne moremo biti dostihvaležni za vse dobro, ki ga Bog izkazuje nam indrugim prav po mladih, ki so plemenitega srca!

Obisk sirotišnice Svetega Antona

Moja najboljüMoja naloga v Zabiji je pou-

œevanje raœunalniškega teœajav šoli Twikatane, ureditev šol-skega internetnega omrežja tervodenje gradbenega projektanove knjižnice.Ko sem prišel na šolo, je bila

v zelo slabem stanju. Slabovzdrževana, zastarela raœunal-niška in uœna oprema – treba jebilo veliko postoriti. Lotil semse posodobitve raœunalniškegasistema, pripravil sem manjšiserver za internet in v veseljeuœencev tudi internetno pove-zavo za šolo. Študentje so nav-dušeni in raven izobraževanjase je dvignila.Na žalost mladi v Ndoli nima-

jo veliko možnosti nadaljnjegaizobraževanja ali preprostoprebrati dobro knjigo. Na pod-lagi trenutnega stanja smo seskupaj s šolo odloœili za projektgradnje in opreme javne knjiž-nice. Postala naj bi ena najmo-dernejših v Zambiji. Nudila najbi e-knjige, avdio knjige, inter-net in seveda prave knjige. Stem naj bi izboljšali možnostiizobraževanja.

Nedeljski obiski v siro-tišnici Svetega AntonaOb koncu tedna pogosto

obišœem sirotišnico Svetega

Antona, ki je v bližini in seigram z otroki. Otroci tam niœne pomenijo, skrbniki so pre-obremenjeni, ker jih je premaloza toliko otrok in nimajo mož-nosti skrbeti za vse. Kdor jeodrašœal v tej sirotišnici, je ne-kako zaznamovan in tudi v na-daljnjem življenju kot odraslaoseba nima lahkega življe-nja. Veliko otrok ima aids ali paso invalidni. Kadar pridem v si-rotišnico, me otroci obkolijo,plešejo okoli mene in se meoklepajo. Moja posebna željaje, da bi lahko priskrbel nekajdenarja za nakup igraœ, kot sožoge, barvice, papir,…

Dnevne dogodivšœine inZambijske specialiteteDoživetja pri potovanju po

Afriki in že sam vsakdanjik nu-dijo prave pustolovšœine. Zam-bija deluje nekoliko drugaœekot Avstrija, bodisi na delov-nem mestu, glede prometa alipa kar zadeva prehrano.Vožnja s starimi avtomobili

je prej nevarna kot varna: pijanivozniki avtobusov, ceste polnelukenj. Dnevno se sreœujemo zokvarami in nesreœami, že prikratkih razdaljah.Vœasih obœutim delo kot do-

pust. Obremenitev je prepro-

Civilno služenje vojaškega rokav Ndoli – Zambiji

Page 3: Civilna služba v Zambiji

sto veliko manjša kot doma vAvstriji. Beseda »stres« tukajni razširjena. Kar danes nepostoriš, stori jutri. V Zambijivelja moto: »Evropa ima uro,Afrika œas«.Tudi na hrano se moraš pri-

vaditi. Osnova je »nshima« -koruzni žganci, ki so podobnikoroškim sirovim krapom. Soskoraj brez okusa ter se jedoskupaj z omako iz olja in pa-radižnika. Obiœajno dodajomalo kuhanega zelja inpišœanca. K zambijski kuhinjini kaj veliko dodati, »nshima«je na jedilniku kar 95 odsto-tkov dni v letu.

Zambija – kraj, kjerspoznaš samega sebePo sedmih mesecih službo-

vanja v Zambiji sem spoznal,da je Avstrija ena lepših dežel

na svetu in da bi Zambija lah-ko bolje izkoristila svoje da-nosti, kot jih je uspela do se-daj. Preprosto je veœ stvarizastavljenih napaœno: slabaizraba kmetijskih zemljišœ,slaba izkorišœenost naravnihsurovin, visoka politiœna ko-

rupcija ter visoka stopnjaobolelih za aidsom.

Odloœitev za opravljanjecivilnega vojaškega roka vZambiji je bila ena izmedmojih najboljših odloœitev,kar sem jih v življenju spre-

jel. Preživeti leto dni v Zam-biji ni vedno lahko. Œlovekse osebno razviješ in lahkoupam, da moje delo vsaj ma-lo pripomore k izboljšanjuživljenjskega standarda vNdoli.

Stefan Pehr

Dr. John Paul (49) je misijo-nar Božje Besede. Rojen je bilv Indiji. Pravi, da je postal du-hovnik zato, da »postanevsem vse« (1 Kor. 19). Po po-sveœenju je bil prvi misijonarmed pogani v SV Indiji. Tamživijo ljudje, ki ne poznajo nitidenarja niti kakršnekoli infra-strukture. Ljubijo neznanegaBoga, naravo, œloveka in tudinjega - duhovnika in misijo-narja so prav kmalu vzljubili.Sprejeli so ga za svojega, kerje postal kakor eden od njih.Razodel jim je ljubezen Troe-dinega Boga. V treh letih jekrstil veœ kot 4.000 ljudi inobiskal nad 300 vasi. Na potiod ene vasi do druge so gaspremljali vsi vašœani, da somu utirali pot skozi džungloin ga varovali pred nevarnimizvermi: tigri, sloni ... Ob vsehsvojih naporih pri razširjanju

Kristusovega evangelija paje doživljal notranji mir insreœo.Bog sam je Ljubezen in Nje-

gova glavna zapoved je ljube-zen, ki pa ne velja samo za ka-toliœane, paœ pa za vsako ose-bo, za vse œloveštvo. Dolžnismo vsakogar ljubiti, ker smovsi ustvarjeni po Božji podobi:tiste, ki so dobri in one, ki niso.„Œe namreœ ljubite tiste, ki lju-bijo vas, kakšno plaœilo vasœaka? Mar tega ne delajo tudicestninarji? (Mat 5, 46).„ Kri-stus torej priœakuje od nas nesamo ljubezen do prijateljevampak do vsakogar.Obstaja sebiœna ljubezen, ki

postavlja pogoje, si lasti oblastdo soœloveka, mu ne da svobo-de, hoœe z njim razpolagati.Pravi npr. „Moramo biti prija-zni do tega œloveka, ker ga bo-mo mogoœe še potrebovali. „

Nasprotno je brezpogojna ne-sebiœna ljubezen. Pripravljenaje žrtvovati vse, tudi samegasebe .Ker smo kristjani, in hoœemo

živeti po Kristusovem zgledu,se trudimo za nesebiœno ljube-zen. Toda, ali smo v resnici za-radi Kristusa pripravljenižrtvovati za soœloveka vse, tudisamega sebe? Prava ljubezenne gospoduje, si ne prilašœa, sezna odpovedovati v korist dru-gemu, ker ima vero, da name-sto stvari dobi notranji mir inveselje, ki mu ga nihœe ne morevzeti. Ljubezen pusti œloveka,da raste, se razvija, je svobo-den, podpira soœloveka v nje-govih pozitivnih odloœitvah.Najlepše je opisana ljubezen

v Svetem Pismu: Kor 1,13: „Lju-bezen je potrpežljiva…„ ,aliJan 15, 13: „Nihœe nima veœjeljubezni…„ Ljubezen kot po-

polna daritev samega sebe, koje œlovek pripravljen dati vse,ne samo materialne stvari, paœpa samega sebe, iz ljubezni doKristusa biti pripravljen umretiza nekoga, kakor je Kristusumrl za nas. V tem je izziv zanas. Nismo kristjani, œe nismoœloveški. Ne moremo biti œlove-ški, œe nimamo popolne ljube-zni.Popolna daritev nam prinese

notranji mir, vedno trajajoœimir, ki je vzrok najveœje notra-nje sreœe, ki nam je nihœe nemore odvzeti iz našega srca.„Dajem vam veselje, ki vam ganihœe ne more vzeti….„ (Jan16, 22). Kljub trpljenju na tele-su, kljub težkemu in boleœemuživljenju se lahko smehljamo,ker smo sreœni v svojem srcu.V svoji notranjosti smo pove-zani z Bogom. Sreœni moremobiti brez materialnega boga-stva. Treba je samo izpolnjeva-ti najveœjo Božjo zapoved - lju-biti.

John Paul SVDPrevedla Zefka Glinik

koroüka prilogamisijonski popotnik ::

3

üa äivljenjska odloöitev

M E D I T A C I J A I N D I J S K E G A D U H O V N I K A

Delati to, kar je dobro za drugein ne to, kar je koristno zame!Nesebiœna ljubezen nam prinese notranji mir

Štefan pri tradicionalnem obeduVožnja z avtomobilom je prej nevarna kot varna

Page 4: Civilna služba v Zambiji

13

koroüka prilogadar za misijone::

Prviœ BOLØJI TRG v Domu v Tinjah

DAROVI od 23. 3. do 22. 5. 2012 – BOG POVRNI!

• Za bogoslovce:N.N. Pliberk 900,-, Mož iz Sel2.700,-, slovenski verniki izBorovelj 100,40; Neimenova-na iz fare Št. Vid 50,-, družinaX iz Sel 1.826,-, Moško giba-nje Brnca 430,-, E. in F. iz Bo-rovelj 70,-, Dobrotniki iz Žita-re vasi in Kamna 100,-, Hva-ležna 80-letnica iz Suhe210,-, ž. Škocijan 600,-, ž. Do-brla vas 310,-, ž. Hodiše 50,-,žena K.C. 300,-, N.N. iz Podju-ne 600,-, ž. Vogrœe 1.178,-,Neimenovana iz fare Št. Vid50,-, E. in F. iz Borovelj 70,-, ž.Žitara vas 110,-, slovenskiverniki iz Borovelj 61,80;K.M. 600,-, Neimenovani600,-, ž. Hodiše 50,-, M.B.100,-, ž. Št. Lenart pri Sedmihstudencih 126,-, skupina

Binkošti Dobrla vas 600,-,ŽRV Bistrica na Zilji 600,-,mož iz Galicije 2.400,-,

• za misijone:žena iz Železne Kaple 50,-, M.B. 100,-, žena iz Tinj 150,-,V.D. 20,-, žena iz Železne Ka-ple 50,-, N.N. Št. Rupert 100,-,N.N. Kriva vrba 100,-, N.N. Št.Jakob 100,-, N.N. Svatne 100,-, N.N. iz Št. Janža 270,-, N.N.Grobarja vas 600,-, žena N.N.100,-,

• za sv. maše:J.D. 700,-, fara Št. Ilj 35,-, žup-nijski urad Pliberk 630,-, žup-nijski urad Pliberk 210,-, ž.Št. Peter pri Sedmih studen-cih 105,-, ž. Dobrla vas 400,-,župnijski urad Pliberk 525,-,

ž. Bilœovs 448,-, fara Št. Ilj49,-, župnijski urad Pliberk840,-, ž. Medgorje 220,-, ž.Medgorje 150,-, župnijskiurad Pliberk 210,-, ž. Vogrœe794,-,

• za Madagaskar – PedroOpeka:M.K. 30,-, O.M. 4.000,-, N.N.100,-, N.N. Št. Jakob 100,-,R.A. 500,-, ž. Radiše 240,-,

• za Etiopijo:boljšji trg 1.591,-,

• za Zambijo:I.W. 100,-, I.W. 150,-,

• za kolesa MIVA:ž. Bilœovs 200,-, N.G. 95,-, K.M.1.140,-, N.N. Klanœe 100,-,

Dobrota spremlja ljudi in svet!

Iniciativ Angola, mladi iz Št. Pri-moža ter Misijonska pisarna inDom v Tinjah so z idejo: „znebiti sestvari, ki jih ne potrebujem in stem osreœiti druge“, pripravili prvibolšji trg v Tinjah. Tako so mnogiimeli možnost v soboto, 21. aprilater v nedeljo 22. aprila in še nekajdni pozneje, najti kaj zase.

Cilj trga je bil dvojni: oddati stva-ri, ki jih ne potrebujem, da jih dobinekdo, ki jih potrebuje in s tem da-ruje v dober namen.

Izkupiœek boljšega trga je bil na-menjen projektu INICIATIV ANGO-LA in otrokom-sirotam v Etiopiji. Iz-kupiœek prvega boljšega trga znaša1.591 evrov.

Jeseni bo v Domu v Tinjah šenaslednji boljši trg in že se-daj vabimo, da tudi na taknaœin podpirate projekte vmisijonskih deželah.

ki je naMadaga-skarjupionirv marsi-kateremoziru,

nas je prosil za nujnopomoœ za nakup zdravil vnjegovi ambulanti.Letno potrebuje samo

za te nakupe zdravil13.000 evrov.Mogoœe se javi kaka do-

brotnica ali dobrotnik, kisvetopisemsko pomagabolnim in slabotnim!

Öesar ne potrebujem jaz,iüöe pa drugi!

lahko oddate v našimisijonski pisarniv Celovcu,ki Vam rade voljepošlje tudi vplaœilnice.

Naš misijonski kontoje odprt pri

Zvezi BankKlagenfurt/Celovec,banœna številka: 39100,številka konta: 56.747.

Za nakazilo iz tujineuporabiteIBAN: AT10 3910 00000005 6747, BIC:VSGKAT2K

Bog povrni vsakVaš dar za misijone!

MisijonskeDAROVE• za mašne intencije,• za misijonske

bogoslovce,• za cerkve v Zambiji

in Malaviju,• za Koroško vas na

Madagaskarj,• za kolesa v Afriki,…

Misijonar JanezKrmelj iz Horjula,

Page 5: Civilna služba v Zambiji

14

koroüka priloga:: novi bogoslovci

Z misijonsko dobrodelno mreäosmo povezani z vsem svetom

Objavljamo samo slike, dobrotnike in naslov semenišœa. Pisma smo že posredovali dobrotnicam in dobrotnikom.

ŽRV Bistrica na Zilji

John Murithi Mbogo

duhovnik M.I.

Japheth Kirimi

Družina X iz Sel mož iz Galicije

Joji Joseph Vechukunnel Siljo Cherian Auppadan

Njihov naslov: Missionaries of St. Francis de Sales, Fransalians - Province of East Africa,Post Box (12) 896 Morogoro, Tanzania, Africa

dobrotnik iz Sp. Roža

Jan Vasiljeviœ Vakuljaœak

Njegov naslov:Mavric Tomaž,Vul. Krasnodonska 1a,03035 Kiev,Ukrajina

MISIJONSKI MOLITVENI NAMENIjunij 2012

Da bi kristjani v Evropi ponovno odkrili svojo resniœno identitetoin se z veœjim navdušenjem vkljuœevali v oznanjenje evangelija.

julij 2012

Da bi kršœanski prostovoljci znali priœevati za Kristusovo ljubezen.

avgust 2012

Da bi mladi ljudje, ki so poklicani k hoji za Kristusom, bilipripravljeni oznanjevati evangelij do zadnjih meja zemlje.

ŽRV Bistrica na Zilji

James Peter Kanakalie

skup. Binkošti iz Dobrle vasi

Deepika Baxla

ž. Rebrca ŽRV Sele in fara Sele

Thomas Subim Thomas Joseph Olayathil

Njegov naslov:Kristu Kristu JyothiCollege, Salesians of donBosco, Bosco Nagar,T.C. Palaya, Kirshnaraj-puram, Bangalore560036, Karnataka, India

Njen naslov:Sisters of Sacred Scien-ces, Liturgical Institute,P.B. No. 5639, 1st Block,Rajajinagar, Bangalore560010, INDIA

Njegov naslov:Bishop´s house Miao,Arunachal Pradesh,Miao - 792 122, Chan-glang District, INIDIA

Njegov naslov:Good Shepherd MajorSeminary, Kunnoth,Kiliyanthara P.O.0670706,Kannur, Dt. Kerala, Indija

M. M.

Aleksandar Kovaœevic

Njegov naslov:Beogradska nadbiskupija,Nadbiskupski ordinarijat,Svetozara Markovica 20,11000 Beograd, Srbija

M. M.

Manscent Kavaliliu

Njegov naslov:Holy Name of MarySeminary Tenaru, P.O.Box R-50, Honiara,Solomon Islands

N O V I M I S I J O N S K I B O G O S L O V C I

Page 6: Civilna služba v Zambiji

15

koroüka priloganovomaüniki ::

Äupnija Apaöe se veselijo svojeganovomaünika iz Pakistana

Ükofija Miao v severovzhodni Indiji se radujeütirih novomaünikov – naüih duhovnih sinov

Dragi dobrotniki!Pozdrav v vstalem Gospodu!Podpisani o. Gulshan Barkat OMI se vam, dragi dobrotniki, le-

po zahvalim za vašo finanœno in molitveno pomoœ pri mojem iz-obraževanju za duhovniški poklic. Avgusta 1997 sem vstopil vmalo semenišœe oblatov. Pred kratkim, 21. aprila 2012 sem bilposveœen v duhovnika – oblata v župniji sv. Pija X. V Quetti.Posvetil me je škof Viktor Gnanapragasam Omi, apostolski vi-

kar v Quetti. Ta dolga doba izobraževanja gotovo ne bi bila takouspešna, œe me ne bi vi stalno finanœno podpirali in molili zame.Za vse to sem vam neizmerno hvaležen. Obljubim vam, da se

vas bom spomnil v svojih molitvah in tudi vaših družin.Najlepša hvala za vso vašo pomoœ.Bog vas blagoslovi!Združen z Vami v molitvi Vaš oœe Gulshan Barkat OMI

ŽRV Št. Lenart

Raja Rathinam

posveœen:14. marca 2012

posveœen:26. januarja 2012

posveœen:4. januarja 2012

posveœen:4. januarja 2012

mož iz Galicije

Biju Pallikizhakkathil

žena iz Celovca družina X iz Sel

Chinthada Rajeswara Rao Joseph Talangani

Njegov naslov:Nirmal Province Jagdalpur (Carmelites of Mary Immaculate Society),Dt. Bastar Dt. C.G.494-005, Dharampura P.O. Jagdalpur, CG. India

INDIJA – JAGDALPUR

22. maja je stopil k oltarjumaüniükega posveöenjadobrotniki iz Št. Lipša – Jomon Davasia Thekkiniyil

Njegov naslov:Oblates of Mary Immaculate, Pakistan Delegation, Bait UIMariam, P.O. Box 635, Multan 60000, Pakistan

Njihov naslov: Bishop´s house Miao, Arunachal Pradesh, Miao - 792 122, Changlang District, INIDIA

Page 7: Civilna služba v Zambiji

MISIJONSKA OBZORJA izdaja Misijonsko srediøœe Slovenjie. GLAVNI UREDNIK: dr. Drago Ocvirk CM – odgovarja NARODNI VODITELJ MISIJONOV Stanislav Kerin –OBLIKOVALEC: Boris Jurca – PRELOM STRANI IN FILMI: Schwarz, Ljubljana – LEKTORICA: Tina Jeæ. – KOROØKA PRILOGA: UREDNIØTVO: Joæe Kopeinig,Franœiøka Trpin-Jelovœan – TEHNIŒNI UREDNIK: Jozej Blaæej – OBLIKOVANJE: Mohorjeva tiskarna v Celovcu–Vetrinj. Prevod angleøkih pisem Zefka Glinik.Misijonska obzorja izhajajo øestkrat letno. Misijonska pisarna, Viktringer Ring 26, 9020 Celovec, tel.: 0463/54 5 87, faks.: 0463/54 5 87-3109, e-mail: [email protected].

Bratranca Gabrijel in Dominik želita s svojim medijskimnastopom nagovoriti predvsem tudi mlade, ki naj bi zbiralipri svojih domaœih, sorodnikih in sosedih za to akcijo.

Težko razumemo, zakaj seljudje odloœajo za poklice, ki soskoraj povsem neplaœani ali pazanje mnogokrat prejmejo lepovrnitev stroškov. Pa vendarje kar nekaj ljudi, ki so si zasvojo življenjsko nalogo zasta-vili oznanjevanje evangelija innuditi pomoœ ljudem pri bojuproti revšœini, ki jemlje œlovekuupanje in dostojanstvo, se zav-zemajo za osvoboditev žensk,osvoboditev iz nevednosti inbolezni. Svoje družine preži-vljajo tako kot veœina drugihvašœanov, s kmetijstvom.Tako kot v Avstriji, si tudi v

Latinski Ameriki in Afriki nemoremo veœ predstavljatiaktivnega življenja v Cerkvibrez zavzetosti laikov, ki opra-vljajo svoje delo skoraj po-vsem brezplaœno.Župnije na jugu so tako veli-

ke kot pri nas škofije. Vernikipa so raztreseni po majhnih va-sicah, ki so zelo oddaljene dru-ga od druge in niso dostopne zavtom, temveœ se morajo du-hovniki oz. katethisti ali kate-hetinje voziti s kolesom, œol-nom, ali pa hoditi peš.V nekaterih oddaljenih vaseh

pa je možno redno praznova-

nje svete maše le, œe se duhov-niki poslužijo letala. Prav takomorajo tudi verniki, œe želijoobiskati bogoslužje, ki ga vodi-jo katehitsti, prehoditi zelo dol-go pot.Œe ne bi bilo katehistov,

mnogo vernih katoliœanov nebi moglo praznovati besedne-ga bogoslužja. Vemo pa, dažupnija, kjer ni rednega bogo-služja, tudi kmalu preneha bitižupnija. Poleg z verskimi inteološkimi vprašanji se lahkoljudje obraœajo na katehiste zvsemi drugimi problemi, ki jimjih prinaša življenje. Tako sokatehetinje in kateheti mnogoveœ kot le premostitev œasa, koduhovnika ni v župniji.Pred leti je MIVA zaœela z

majsko akcijo, pri kateri zbira-jo kolesa za katehetinje in kate-hete. Kolesa nakupijo tamkajš-nje škofije v svojih deželah. Ta-ko podpirajo domaœe gospo-darstvo.Vœasih potrebuje “Božje kra-

ljestvo” nekaj tako preprostegakot je robustno kolo s krmilom,sedežem in verigo. Božje kra-ljestvo pa v prvi vrsti potrebu-je ljudi, ki vlivajo drugim spetzaupanje.

Vse slovenske škofije in naša krško-celovška škofija obhajatamisijonski praznik skupaj in z vzajemno in zavzeto pripravo.Povodov je veœ:• jubilejno intenzivno sodelovanje med Slovenijo in Koroškona misijonskem podroœju

• skupna „MISIJONSKA OBZORJA"• MIVA-Slovenija se je ustanovila leta 1986 na Koroškem• dolgoletna povezanost z vsemi slovenskimi misijonarkamiin misijonarji (redovnice, duhovniki, laiški misijonarji)

• letos predstavimo 3000 misijonskega bogoslovca in sestro• skupni projekti s Slovenijo, IniciativAngola in EtiopijoTorej mnogo razlogov za hvaležno praznovanje ter prošnja zanadaljnji blagoslov misijonskega poslanstva Kristusove Cerkve.Misijonski praznik na Plešivcu naj bi bil v letu vere moœanizraz hvaležnosti za dar kršœanske vere in evangelijske od-govornosti za svet!

Skupni MISIJONSKI PRAZNIK

v soboto, 20. oktobra 2012,na Pleüivcu/Tanzenberg

NAPOVED

Katehisti – veö kot desnaroka misijonarjev

Trpežna kolesa v tej deželi stanejo 125 evrov.Tudi letos naj bi Koroška dajala spodbujajoœ zgled drugim deželam in škofijam.

Letoünja majska MIVA – AKCIJA KOLESA za katehiste v Afrikije posveöena Cerkvi v tako teptanem juänem Sudanu.