15
10/11/11 1 Attīstības plānošana un īstenošana Cēsu pašvaldībā Dita Trapenciere Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja www.cesis.lv

Cesis laba prakse

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Cesis laba prakse

10/11/11 1

Attīstības plānošana un īstenošana Cēsu

pašvaldībāDita Trapenciere

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

www.cesis.lv

Page 2: Cesis laba prakse

10/11/11

Attīstības plānošana

• Aktīva un mērķtiecīga pašvaldības investīciju plānošana un īstenošana sākot ar 2000.gadu

• 2003.gadā izstrādāta un apstiprināta pirmā pilsētas attīstības programma 2004. – 2011.gadam

2022.gadā Cēsis ir mūsu mājas. Cēsīs aizvien jūtam gadsimtu elpu, kas, sakoptas un tīras vides ietverta,

vilina viesus no visas pasaules.

Page 3: Cesis laba prakse

10/11/11

Attīstības projekti

• Pils kompleksa pārvaldība – Vidzemes vēstures un tūrisma aģentūra

• Pilsētvides sakārtošana – ielu infrastruktūra, parki, skvēri

• Dzīves vides sakārtošana – izglītības iestādes, mājoklis

• Kultūras kā produkta veidošana – Cēsu 800-gade, Cēsu mākslas festivāls u.c.

Page 4: Cesis laba prakse

10/11/11

Attīstības plānošana

• Cēsu pilsētas attīstības programma 2008. – 2014.gadam. iepriekšējās programmas un rīcību turpinājums:

Cēsis ir Vidzemes kultūras dzīves un tūrisma attīstības centrs, kurā aizvien jūtama gadsimtu elpa, kas sakoptas un tīras

vides ietverta vilina viesus no visas pasaules

• Uzsvars uz rīcības programmu, investīciju plānu

• Izmaiņas attīstības projektu finansēšanas avotu struktūrā

Page 5: Cesis laba prakse

Investīciju projekti 2002 - 2008

• Valsts un pašvaldības investīcijas – 10 768 610 Ls

• ES fondi• Phare – 3 965 635 Ls (10 projekti)• Kohēzijas fonds – 1 771 759 Ls (1 projekts)• ESF – 53 922 Ls (7 projekti)• Interreg – 2 902 952 Ls (3 projekti)• ERAF – 2 848 914 Ls (7 projekti)

Page 6: Cesis laba prakse

Plānotās investīcijas līdz 2013. gadam

• Kopējās plānotās investīcijas – 23.5 milj. Ls

• ERAF – 15 044 691 Ls• Pilsētvides programma – 11 687 738 Ls

• Kohēzijas fonds – 6 795 005 Ls• KPFI – 1 432 000Ls• ELFLA – 161 000 Ls• ESF un citi

Page 7: Cesis laba prakse

10/11/11

Investīciju plānošana

Divas pieejas:

• Nozaru ministriju konkrētas aktivitātes– Pašvaldība tikai izpildītājs

• Pilsētvides programmas aktivitātes– Pašvaldība var īstenot plānotos mērķus un veikt rīcības

noteiktā prioritārā secībā un noteiktā laika termiņā,sabalansējot ar pašvaldības budžetu

Page 8: Cesis laba prakse

10/11/11

Izglītība

Projekti:

• Dabas zinību kabineti:– Cēsu Valsts ģimnāzijā;– Cēsu 2.vidusskolā

• Cēsu novada izglītības iestāžu informatizācija:– Cēsu pilsētas skolas– Vaives pagasta skolas

• Cēsu pilsētas bērnudārzu renovācija:– 1.bērnudārzs– 3.bērnudārzs– 4.bērnudārzs– Specializētais bērnudārzs

• Pedagogu mērķdotācijas

Page 9: Cesis laba prakse

10/11/11

Infrastruktūra

• Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas rekonstrukcija 2011. – 2012.gads

• Satiksmes drošības uzlabojumi pie Cēsu 3. pirmsskolas izglītības iestādes:– Stāvlaukums pie Noras ielas– Pieguļošo ielu rekonstrukcija

• Ūdenssaimniecības sakārtošanas 3.kārta

• Elektrotīklu sakārtošana

Page 10: Cesis laba prakse

10/11/11

Energoefektivitāte

• Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās 1. kārta:– Rāmuļu pamatskola– Nakts patversme– 2.vidusskola– Sociālā māja Saules ielā

• Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās 2.kārta– Pastariņu pamatskola– Līvu pamatskola– Cēsu pilsētas pansionāts– Ēka Raunas ielā 6A

Page 11: Cesis laba prakse

10/11/11

Pilsētvides programma

• Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībaiMērķis: Veicināt Vidzemes reģiona tūrisma un kultūras

nozaru konkurētspējīgu attīstību, saglabājot un attīstot Valsts nozīmes kultūras pieminekļa – Cēsu pils kompleksa vēsturisko un ekonomisko vērtību , sasniedzot pilnvērtīgu pieejamību un sasniedzamību dažādām sociālā iedzīvotāju grupām.

Aktivitātes:– 3. un 4. stāva restaurācija– Interjera apdares restaurācija– Konferenču zāles ierīkošana– Interaktīvu ekspozīciju izveide

Page 12: Cesis laba prakse

10/11/11 12

Pilsētvides programma

Vidzemes mūzikas un kultūras centrsMērķis: Izveidot Vidzemes daudzfunkcionālo centru, dažādojot un paplašinot kultūras produktu un pakalpojumu klāstu, veicinot to teritoriālo pieejamību visiem Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, attīstot kultūru kā būtisku Vidzemes reģiona tautsaimniecības sastāvdaļu un sekmējot reģiona konkurētspēju un pievilcību darba un dzīves apstākļiem.

– Reģionālā koncertzāle

– Mūzikas vidusskola

– Vidzemes kamerorķestris

– Mūzikas bibliotēka

– Ierakstu studija

– Kafejnīca

Divu programmu apvienošana

Page 13: Cesis laba prakse

10/11/11

Pilsētvides programma

Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija (2 kārtas)

Mērķis: attīstīt un labiekārtot pilsētas satiksmes infrastruktūru, veidojot pievilcīgu pilsētvidi, ceļot pilsētas konkurētspēju un veicinot pilsētas pieejamību/sasniedzamību.

Aktivitātes:– Gaujas, Līgatnes, Vaives,

Saules, Akmens, Jāņa Poruka,Festivāla ielu un Zaķu ielaspārvada rekonstrukcija

– Apgaismojuma izbūve

Page 14: Cesis laba prakse

10/11/11

Projektu plānošana

• Ražošanas teritoriju attīstība• Bibliotēkas rekonstrukcija• Stadiona rekonstrukcija• Ielu infrastruktūras sakārtošana• Viduslaiku pils attīstība• Interaktīvu muzeja krātuvju izveidošana• Radošā tautas mākslas centra izveide• Pilsētas dabas teritoriju sakārtošana• U.c.

Page 15: Cesis laba prakse

10/11/11 15

Paldies par uzmanību!