Laba prakse

Embed Size (px)

Text of Laba prakse

  • 1. Tma - Telpisku objektu veidoana no papra. 2.klase. Dom zai! Izlietoto sadzves priekmetu atkrtota izmantoana Projekta 6.posms: 2012.gada janvris - aprlis Visprjs izgltbas programmas vai pirmsskolas izgltbas programmas, vai profesionls izgltbas programmas pedagoga profesionls darbbas novrtanaIEGULDJUMS TAV NKOTN Labs prakses piemrs Pedagogs Daina Bute Paredzamais laiks: 3 mcbu stundas.

2. Atbildgs skolns, kur izprot atkritumu iroanas un otrreizjs prstrdes nozmi. Skolns ar attsttm radom, mkslinieciskm spjm un ptniecisko darbbu. Pievrst skolnu uzmanbu atkritumu iroanai un otrreizjs prstrdes nozmei; meklt jaunus, interesantus veidus, k otrreiz izmantot lietas; veidot saudzgu attieksmi pret dabu un kultrvidi; eksperimentt un atklt daudzveidgus izteiksmes ldzekus; izmantot iegts zinanas sav radoaj darb; attstt prasmi pamatot sava rado darba ideju. Labs prakses piemrs. Pedagogs Daina Bute Mris: Uzdevumi: 3. Metodes Izskaidrojoi ilustratv metode; Uzskates metode; Eksperiments; Grupu darbs. Labs prakses piemrs. Pedagogs Daina Bute 4. zaais domanas veids izpauas ne tikai atkritumu iroan, bet ar atkrtot lietu izmantoan, kas savukrt ietaupa naudu un dabas resursus. Skolnu uzmanba tiek pievrsta saudzgai attieksmei pret dabu. Prta vtra - mekljam jaunus, interesantus veidus, k otrreiz izmantot lietas, kuras citdi prstrdtu vai mestu mslain. Skolni piedv dadus variantus, k kdu lietu vartu izmantot vai pielietot no jauna. Labs prakses piemrs. Pedagogs Daina Bute 5. I uzdevums: Masku tetris. Masku pagatavoanai izmanto tualetes rulu kartona vidius. Skolni izvlas tlu, kuru meiins attlot, samitrina tualetes rulla kartona vidu un veido masku. Iepazst materila pabas. Eksperimentjot atklj formu daudzveidbu. Kad maska izveidota, liek vties. Interneta vietne, kura var nodert http://www.liis.lv/maskas/ Labs prakses piemrs. Pedagogs Daina Bute 6. Labs prakses piemrs. Pedagogs Daina Bute Nkamaj stund tiek veidots izvlt tla maskas zmjums ar guaa krsm. Tiek prruntas guaa krsas raksturgks kljos, pabas. Skolni vienojas, kdas krsas tiks viu darb izvltas. Apsprie radto tlu raksturu, sakarbas starp emocijm un formu. Prrun iespjas atveidot emocionlu stvokli, izmantojot formu un faktru. Skolni izsaks par veiksmm un neveiksmm, tiek vrtti citu skolnu darbi. 7. Ja darbs veicas raiti, stundas beigs var izsplt lomu spli, izmantojot jaunradts maskas un izanalizt darbus 8. II uzdevums: Zooloiskais drzs dzvnieku un putnu pagatavoanai izmantojot tualetes rulu kartona vidius. Apsprie iespjas izmantot papra veidojumus telpas rotanai. Pta dadu materilu pabas. Tiek izvlts dzvnieks vai putns, izveidota kompozcija, sagatavotas detaas, piemroti materili. Labs prakses piemrs. Pedagogs Daina Bute 9. Skolni strd, izmantojot lmi, res, aplikciju papru un kartona rullti dzvnieka vai putna veidoanai. (Izgltojamos var sadalt grups. Katrai grupai jbt konkrtam uzdevumam, piemram, dzvnieki, kuri dzvo noteikt kontinent). Labs prakses piemrs. Pedagogs Daina Bute 10. Aplikciju var papildint ar grafiskiem elementiem Labs prakses piemrs. Pedagogs Daina Bute 11. Labs prakses piemrs. Pedagogs Daina Bute Apsprie radto tlu raksturu. 12. Noslgum skolni izsaks par veiksmm un neveiksmm darba gait, tiek vrtti citu skolnu darbi Labs prakses piemrs. Pedagogs Daina Bute 13. Sasniegtais rezultts Skolni uzzinjui k varam ekonomt un saudzgi izturties pret dabas resursiem . Vecki un sabiedrba ir iepriecinti par saudzgas atiekmes pret dabu popularizanu. Skolni apgst prasmi irot atkritumus un izprot otrreizjs prstrdes nozmi. Skolni izrda radoumu un iniciatvu jaunu objektu veidoan izmantojot vecas lietas. Skolni saudzgi izturas pret dabu un kultrvidi. Labs prakses piemrs. Pedagogs Daina Bute 14. secinjumi : Skolni ar lielu nopietnbu un interesi uztver informciju par dabas aizsardzbu. Skolni radoi iesaists ptjumos un eksperimentos. Skolni izprot tepliskas formas veidoanas likumsakarbas . Skolni iegts zinanas spj pielietot sav radoaj darb. Attsta prasmi pamatot savu rado darba ideju un izteit pavrtjumu par paveikto. Labs prakses piemrs. Pedagogs Daina Bute