of 17 /17
Novērošanas prakse Latvijas Universitāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Skolotāju izglītības nodaļa

Novērošanas prakse

  • Upload
    sanura

  • View
    119

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novērošanas prakse. Latvijas Universitāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Skolotāju izglītības nodaļa. Indra Odiņa 29528472 [email protected]. Ligita Grigule 29294580 [email protected]. Ziemeļvalstu ģimnāzija. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Novērošanas prakse

Novērošanas prakse

Latvijas Universitāte Pedagoģijas, psiholoģijas un

mākslas fakultāte Skolotāju izglītības nodaļa

Page 2: Novērošanas prakse

Indra Odiņa29528472 [email protected]

Page 3: Novērošanas prakse

Ligita Grigule 29294580 [email protected]

Page 4: Novērošanas prakse

Ziemeļvalstu ģimnāzija P.Lejiņa iela 12

53.autob. un 236 mikrob. no Katedrāles242.mikrob. un 8.autob. no stacijas Daiga Ruhmane [email protected]

Page 5: Novērošanas prakse

Prakses organizācija

6 kredīti (240 stundas)/NLK (160 stundas): min 40 stundas students pavada

izglītības iestādē (februāris – maijs pēc vienošanās ar prakses skolu)

patstāvīgais darbs – atspoguļojas dienasgrāmatā

10 stundas: ievadnodarbība, 3 prakses semināri un

prakses noslēguma konference jūnijā.

Page 6: Novērošanas prakse

Prakses dokumenti Novērošanas prakses rokasgrāmata Studenta dienasgrāmata [email protected] V 204

Page 7: Novērošanas prakse

3 prakses semināri un konference1. seminārs par iepazīšanos ar

skolu un ārpusstundu darbu; 2. seminārs par audzināšanas

darbu un skolēnu darba vērošanu;3. seminārs par skolotāja darba

vērošanu, sadarbību ar mentoru/i;Konference: pētījums skolas vidē.

Page 8: Novērošanas prakse

Prakses dienasgrāmata Apraksts (redzētā, dzirdētā, uzzinātā, izlasītā

secīgs attēlojums, izklāsts atbilstoši uzdevumam)

Interpretācija – domas, satura (notikumu, parādību) jēgas atklāšana, skaidrošana atbilstoši indivīda vai personu grupas izpratnei, uzskatiem.

Novērtējums (atzinums par vērtību, nozīmīgumu, atbilstību vispāratzītiem kritērijiem)

Page 9: Novērošanas prakse

1. modulis 25.02. – 04.03. 3. uzdevumi: iepazīties ar skolas vidi (administrāciju;

skolas telpām) iepazīties ar skolas: vēsturi; pašreizējo

dzīvi; vīziju iepazīties ar skolas darbību

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem SEMINĀRS 11.03. 9.00 – 10.30 (skolā)

Page 10: Novērošanas prakse

2.modulis 04.03. – 18.03. iepazīties ar klases audzinātāja darbu un to

reglamentējošiem dokumentiem iepazīties ar ārpusstundu nodarbībām skolā Skolēnu vērošana (3 uzdevumi): Uzdevums Nr. 1: vērot skolēnus stundās un

starpbrīžos vismaz 3 dažādās klašu grupās. Uzdevums Nr.2.: vērot viena skolēna

darbību stundas laikā. Uzdevums Nr.3.: vērot cita skolēna darbību

stundas laikā. SEMINĀRS 01.04. 16.30 – 18.00 (fakultātē)

Page 11: Novērošanas prakse

3. modulis līdz 13.05. Ēnu diena (3 uzdevumi) Uzdevums Nr. 1: sekot vienam skolotājam

visu darba dienu. Uzdevums Nr. 2.: vērot skolotāja darbību

vienā stundā. Uzdevums Nr. 3.: vērot tā paša skolotāja

darbību citā stundā. Mana sadarbība ar mentoru/i. SEMINĀRS (13.05. 16:30 – 18:00 skolā)

Page 12: Novērošanas prakse

2 uzdevumi

1. Personisks komentārs par rakstu/ vai raidījumu masu informācijas līdzekļos

2. Pētījums (3 – 4 lpp.), izmantojot vienu datu vākšanas metodi:

Skolas vadības stils: skolēnu līdzdalības iespējas (formas) un ieinteresētība.

Skolas valodu politika un reālā valodu vide. Iekļaujošās izglītības principu realizācija skolā:

pieejamība, attieksmes. Skolas noteikumi: skolēnu drošības, un veselības

nodrošināšana ikdienā, skolā organizētie pasākumi.

Interešu izglītības iespējas un pieejamība skolā. Izglītības reālās izmaksas skolā. Skolas tēls medijos.

Page 13: Novērošanas prakse

Eksāmena atzīme piedalīšanos semināros un konferencē

(30%), mentora vērtējums (40%), prakses dienasgrāmatas vērtējums (30%).

Page 14: Novērošanas prakse

Mentora vērtējuma kritēriji: Ieinteresētība (vai students uzdod jautājumus, vai precizē

informāciju, vai piedāvājas palīdzēt, vai pauž interesi par pieejamo literatūru, vai ir atsaucīgs, utt.);

Aktivitāte(vai students pats meklē informāciju, vai izrāda iniciatīvu, vai ir precīzs, vai ir disciplinēts, utt.);

Patstāvīgums (vai prot strukturēt laiku, vai prot lietderīgi izmantot laiku, vai ir atbildīgs, vai ir pienākuma izjūta, utt.);

Komunikācijas prasmes (sadarbojas ar mentoru un ar pārējiem grupas biedriem, citiem skolotājiem, skolas personālu);

 

Page 15: Novērošanas prakse

Mentora vērtējuma kritēriji:

Attieksme pret praksi (atbilstoša ģērbšanās, vai studenta uzvedība atbilst skolas videi, kā tā atbilst skolotāja profesijai, utt.).

Katru kritēriju vērtē pēc 3 punktu sistēmas: 3 punkti – augsts vērtējums; 2 punkti – vidējs vērtējums; 1 punkts – pietiekams vērtējums. Pēc tam šie punkti tiek saskaitīti kopā un izlikta atzīme pēc punktu skalas.

 

Page 16: Novērošanas prakse

Vērtēšanas tabula:

10 balles – 15 punkti 9 balles – 14 punkti 8 balles – 13 – 12 punkti 7 balles – 10 – 11 punkti 6 balles – 8 – 9 punkti 5 balles – 6 – 7 punkti 4 balles – 4 – 5 punkti 3 balles – 3 punkti 2 balles – 2 punkti 1 balle – 1 punkts 0 balles – 0 punkti

Page 17: Novērošanas prakse

Prakses semināru vērtējums   Dalība diskusijā 1 (tikai apraksts vai

spriedums) – 2 (apraksts un interpretācija) – 3 (apraksts, interpretācija un vērtējums)

Dienasgrāmata – 0 (nepietiekami aizpildīta), 1 (ir aizpildīts tikai apraksts), 2 (aizpildīts apraksts un vai nu interpretācija vai vērtējums), 3 aizpildītas visas ailītes.