28
CEFTA I REGIONALNA SARADNJA Niš, 26. maj 2009. godina MILIVOJE MILETIĆ BIRO ZA REGIONALNU SARADNJU

CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Niš, 26. maj 2009. godin a. CEFTA I REGIONALNA SARADNJA. MILIVOJE MILETIĆ BIRO ZA REGIONALN U SARADNJU. NOVI CEFTA SPORAZUM (CEFTA 2006 ). - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

Niš, 26. maj 2009. godina

MILIVOJE MILETIĆ

BIRO ZA REGIONALNU SARADNJU

Page 2: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

NOVI CEFTA SPORAZUM (CEFTA 2006)

Robna razmena u Regionu regulisana multilateralnim sporazumom o slobodnoj trgovini – CEFTA 2006 - primenjuju zemlje Zapadnog Balkana i Moldavija od novembra 2007.

Zamenio mrežu od 32 bilateralna sporazuma o slobodnoj trgovini

Predstavlja predvorje EU, Omogućava stvaranje jedinstvenog tržišta od oko 30

miliona stanovnika - doprinos većem prilivu stranih investicija u Region

Page 3: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

LIBERALIZACIJA TRGOVINE PREMA CEFTA

Ukinute uvozne carine na industrijske proizvode Sve zemlje Regiona liberalizovala trgovinu industrijskim proizvodima

do kraja 2008. Za poljoprivredne proizvode nivo liberalizacije zadržan iz bilateralnih

sporazuma i predviđeno njihovo dalje snižavanje u skladu sa datom dinamikom

Srbija će od 2010. imati liberalnu trgovinu poljoprivrednih proizvoda sa svim CEFTA potpisnicama, sem sa Hrvtskom (zadržaće se izvestan stepen zaštite)

Page 4: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

PREDNOSTI CEFTA U ODNOSU NA BILATERALNE SPORAZUME

Mogućnost primene dijagonalne kumulacije porekla robe u trgovini između zemalja u Regionu

Uvođenje postupne liberalizacije trgovine uslugama Izjednačavanje uslova za investiranje Otvaranje tržišta i jednak tretman kod javnih nabavki Zaštita prava intelektualne svojine Region znatno atraktivniji za strana ulaganja Brže pristupanje EU

Page 5: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

ROKOVI ZA PRIMENU POJEDINIH

ODREDBI CEFTA SPORAZUMA Ispitati mogućnosti dodatnih koncesija u poljoprivredi - do 31

maja 2009.

Obaveza stupanja u pregovore za zaključenje multilateralnih sporаzumа o tehničkim propisimа

( pre krаjа 2010.)

Finalizacija pregovora o harmonizaciji tehničkih propisa - do 31.12. 2010.

Otvaranje tržišta javnih nаbаvki do 1. mаjа 2010.

Zaštita intelektualne svojine - usklađivanje sa međunarodnim standardima a posebno TRIPS - om ( Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva) naj kasnije od 1. maja 2014. godine.)

Page 6: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

INSTITUCIJE CEFTA

ZajedničkI komitet– nadzire i upravlja sprovođenjem Sporazuma

Tri podkomiteta: - Podkomitet za poljoprivredu - Podkomitet za carinsku saradnju i pravila o poreklu proizvoda - Podkomitet za necarinske barijere

U 2009. Crna Gora predsedava CEFTA U 2010. Srbija predsedavajuća

Page 7: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

ZNAČAJ CEFTA REGIONA ZA TRGOVINU SRBIJE

RAZMENA SRBIJE SA REGIONOM CEFTA 2008. :• Izvoz 32%

- Najznačajniji partneri: BiH, Crna Gora, Makedonija i Hrvatska• Uvoz 8%

- Najznačajniji partneri: Hrvatska, BiH• Suficit u ukupnoj razmeni sa Regionom

(iznosio je oko 1,9 mlrd. USD u 2008.)

RAZMENA SRBIJE SA EVROPSKOM UNIJOM 2008. :• Izvoz 53,0%• Uvoz 55,0%• Deficit - 6,55 mlrd. USD - Najznačajniji partneri: Italija i Nemačka

Page 8: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

KRETANJE ROBNE RAZMENE SRBIJE SA REGIONOM CEFTA

2005. 2006. 2007. 2008. 2009/3SvetIzvoz 5.062,1 6.466,8 9.041,8 11.376 1.749

Uvoz 10.676,6 13.282,1 18.198,1 22.902 3.423

Deficit -5.614,5 - 6.815,3 - 9.156,2 -11.536 -1.672

Region CEFTA

Izvoz 1.692,9 2.001,9 2.869,9 3.646 510

Uvoz 877,2 1.021,2 1.479,0 1.784 240

Suficit +815,7 +980,7 +1.390,9 +1.862 +270

U mil. USD

Izvor: Uprava carine Srbije ( podaci ne obuhvataju KiM )

Page 9: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMENA SRBIJE SA ZEMLJAMA CEFTA

GodinaGodina 20062006 20020077 20020088 2002009/39/3

Zemlje Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz

Hrvatska - 256,3 364,5 331,1 527,4 439,2 549,2 58,8 77,9

BiH + 760,3 354,7 1.047,4 504,1 1.347,3 629,8 193,2 83,9

Crna Gora + 643,9 149,2 966,6 126,2 1.279,6 196,5 162,3 32,2

Makedonija+

302,6 200,6 439,2 298,3 496,3 369,5 66,6 36,5

Albanija + 34,6 4,7 80,8 11,1 76,8 13,3 8,9 1,5

Moldavija - 4,2 7,9 4,6 11,7 6,6 25,6 0,7 0,8

U mil. USD

Izvor: Uprava carine Srbije

Page 10: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

NAJČEŠĆE NECARINSKЕ BARIJERE U REGIONU

Brojne barijere - prepreka ekspanziji trgovine:

Komplikovana procedura kod protoka robe i uska grla na graničnim prelazima

Nedostatak međunarodno priznatih akreditacionih i sertifikacionih tela i nedovoljan broj ovlašćenih laboratorija i institucija

Nepriznavanje sertifikata o kvalitetu, fitosanitarnih, sanitarnih i veterinarskih dokumenata

Neprimenjivanje međunarodnih standarda i tehničke Regulative Nedostatak adekvatne infrastrukture (saobraćaj, bankarstvo,

osiguranje, telekomunikacije) Komplikovan vizni režim Korupcija i krijumčarenje

Page 11: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

KARAKTERISTIKE NCB

Netransparentne - teško se otkrivaju u mreži nacionalnih propisa donetih sa potpuno opravdanim ciljevima

Efekat često razorniji od visokih carinskih stopa

Uvode se najčešće kao pokušaj da se uravnoteži smanjen nivo zaštite nastao smanjenjem carina

Poskupljuju trgovinuUnose nestabilnost u poslovanje

Page 12: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

CEFTA I NCB

IZVOD IZ MINISTARSKE DEKLARACIJEdonete prilikom potpisivanja CEFTA 2006:

“Obavezujemo se da kontinuirano identifikujemo, razmatramo i eliminišemo necarinske barijere u

trgovini u okviru CEFTA 2006”

Page 13: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

CILJEVI CEFTA 2006

Objediniti u jedan sporazum postojeći nivo liberalizacije iz bilateralnih sporazuma

Poboljšati uslove za dalje podsticanje ulaganja Širiti trgovinu robama i uslugama kroz pravična, jasna,

stabilna i predvidiva pravila Ukinuti barijere i poremećajе u trgovini, olakšati kretanje

roba u trаnzitu Osigurati pravične uslove konkurencije i postepeno

otvоriti tržišta javnih nabavki Zaštita prаvа intelektualne svojine u skladu sa

međunarodnim standardimа Obezbediti efikasne procеdurе za sprovođеnjе Sporazuma

Page 14: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

CEFTA 2006 TEHNIČKE PREPREKE U TRGOVINI (GLAVA IV)

Predviđena je primena STO Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini

Strane se obavezuju da identifikuju, ukinu postojeće i ne uvode nove nеpotrеbne tehničke barijеrе u trgovini

Zajednički komitet, ili posebni odbor za pitanja tehničkih barijera u trgovini, nadgledaće proces ukidanja nepotrebnih tehničkih barijera u trgovini

Rok za usaglašavanje tehničkih barijera u trgovini sa STO Sporazumom o tehničkim barijerаmа do 31.12.2010.

Strane se obavezuju da pre 31.12.2010. stupe u pregovore za zaključivanje multilateralnih sporazuma o harmonizaciji ili njihovom uzajamnom priznavanju u oblasti tehničkih propisa i standarda

Page 15: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

ŠTA SE DOBIJA UKLANJANjEM NCB?

Maksimiziranje efekata CEFTA 2006 Jačanje regionalne saradnje i ravnomeran razvoj

Regiona Brže pristupanje EU i STO (predvorje za EU) Dalja liberalizacija i olakšanje trgovine u regionu Povećanje stepena harmonizacije i

transparentnosti propisa i procedura Privlačenje stranih direktnih investicija

Page 16: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

EVIDENTIRANJE NCB

UPITNIK ZA PRIVREDNIKE O EVIDENTIRANJU NCB

Cilj upitnika:• Prikupljanje i analiza NCB• Pokretanje inicijative prema Vladi za

otklanjanje NCB

Page 17: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

REZULTATI ANKETE PKS O NCB

• Anketirani srpski privrednici najviše sarađuju sa BiH, Crnom Gorom i Hrvatskom

• Dokumentacija: najveći problem ( 45%) - veliki broj traženih dokumenata - vreme potrebno za pribavljanje dokumenata• Od jednog broja anketiranih izvoznika (15%) traže

se dodatna nestandardna dokumenta – proizvođačke specifikacije koje spadaju u poslovnu tajnu (normativ utroška materijala)

Page 18: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

PROBLEMI U PRIBAVLJANJU IZVOZNIH DOKUMENATA

Page 19: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

REZULTATI ANKETE PKS O NCB

• Anketirani ističu da je najveći problem na graničnom prelazu neusklađenost vremena rada carinskih I inspekcijskih službi i njihova nekordinacija (odsutnost radiologa i ekologa i po 24 sata; nejednoobraznost u primeni carinskih propisa)

Page 20: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

REZULTATI ANKETE PKS O NCB

Priznavanje domaćih dokumenata o usaglašenosti u zemljama u koje se izvozi roba:

• 52% priznaje ova dokumenta• 48% ne priznaje – (na pr. hrvatski - Zavod za kontrolu nameštaja)

Page 21: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

NEPRIZNAVANJE OCENE USAGLAŠENOSTI

Nadležni srpski organ ne priznaje ocenu usaglašenosti iz zemlje uvoznika u 70% slučajeva, a najviše se odnose na:

• sanitarni• Fitosanitarni• radiološki pregled• veterinarski pregled• ekološki pregled• pregled tržišnog inspektora

Page 22: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

PRIBAVLJANJE OCENE USAGLAŠENOSTI

• Pribavljanje ocene usaglašenosti: nedostatak informacija o organizacijama koje pružaju usluge ocenjivanja

usaglašenosti - 13% sporost u dobijanju izveštaja i sertifikata o usaglašenosti – 37% visoka cena usluge ocenjivanja usaglašenosti – 44%

Page 23: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

REZULTATI ANKETE -NEKI KONKRETNI PRIMERI BARIJERA -

Problemi u prometu sa KiM izričit zahtev Kosovskih vlasti da dekleracija utisnuta

na originalnoj ambalaži za poljoprivredne proizvode sadrži punu adresu uvoznika,

unošenje oznake Carina Kosovo na propratnom dokumentu robe koja se isporučuje sa KiM

Zahtevi neprihvatljivi za Srbiju – do sada se koristila oznaka distributer UNMIK/Kosovo i Carina UNMIK

Page 24: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

AKTIVNOSTI PRIVREDNIH KOMORA REGIONA NA PRIMENI CEFTA 2006

Uz podršku EUROCHAMBRES u aprilu 2007. osnovan Forum privrednih komora zemalja članica Sporazuma CEFTA 2006.

Održana pet sastanka Foruma Formirane su radne grupe: - carina i kumulacija porekla robe - necarinske prepreke i tehnički propisi - poljoprivreda, fitosanitarna i veterinarska kontrola Cilj : - pomoć privredi u Regionu na primeni CEFTA 2006 - maksimiziranje efekata primene CEFTA 2006

Page 25: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

RAD FORUMA CEFTA KOMORA

Razmatrane teme:• Početni efekti primene CEFTA• Seminari i edukacija • Regionalni klasteri i sektorsko povezivanje Necarinske barijere u regionalnoj trgovini• Uključivanjnje predstavnika privrednih komora u

rad CEFTA podkomiteta• Inicijativa za razmatranje Zaštite životne sredine u

okviru primene CEFTA

Page 26: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

POTREBNE AKTIVNOSTI U IMPLEMENTACIJI SPORAZUMA

Intenzivirati rad na evidentiranju, analizi i otklanjanju necarinskuh barijera –prihvaćen predlog upitnika PKS za korišćenje u svim članicama CEFTA Foruma

Formiranje regionalnih klastera – uključivanje privrednih komora i organizovanje njihovog nastupa na trećim tržištima

Kumulacija porekla robe – s obzirom na nedovoljno korišćenje, nastaviti sa održavanjem seminara privrednicima

Intenzivirati saradnju sa državnim podkomitetima CEFTA i uključivanje nacionalnih kordinatora radnih grupa Foruma komora CEFTA u njihov rad.

Page 27: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

POTREBNE AKTIVNOSTI U IMPLEMENTACIJI SPORAZUMA

• Intenzivirati rad na pripremi regionalnih projekata koji bi se kandidovali za korišćenje namenskih fondova EU

• Reforma tehničkog zakonodavstva – ubrzati prenošenje evropskih iskustava novog pristupa i evropskih sektorskih direktiva u nacionalna zakonodavstva

• Razviti regionalnu saradnju u oblasti zaštite životne sredine - uspostaviti regionalnu berzu sekundarnih sirovina i raditi na ujednačavanju sistema zaštite životne sredine u zemljama u regionu

Page 28: CEFTA I REGIONALNA SARADNJA

HVALA NA PAŽNJI !