34
САРАДЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА

SARADNJA SA RODITELJIMA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: SARADNJA SA RODITELJIMA

САРАДЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА

Page 2: SARADNJA SA RODITELJIMA

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА: ОПШТИ ПРИНЦИПИ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (ЖЕЉЕНО СТАЊЕ) :

“систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује 1)ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања и

2) разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и широм друштвеном средином како би се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног нтереса у образовању и васпитању”

Page 3: SARADNJA SA RODITELJIMA

ЗА УСПЕШНИЈУ САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА ПОТРЕБНA ЈЕ:

1) Промена ставова важних актера у образовном процесу:

Значај партиципације родитеља у подстицању квалитета образовања;

Родитељи су савезници у остваривању најбољег нтереса деце;

Page 4: SARADNJA SA RODITELJIMA

Родитељи партнери, а не претња;

Родитељи као “ресусрс” (асистент у настави, едукатори деце и других родитеља у областима у којима су експерти, учесници у стручним тимовима...)

Page 5: SARADNJA SA RODITELJIMA

2)ПРОМЕНA У ОРГАНИЗАЦИЈИ САРАДЊЕ РОДИТЕЉА И ШКОЛЕ

а) Партиципација родитеља као важан део: компетенције наставника и мерило

квалитета рада; програми иницијалног образовања и

стручног образовања наставника;

б) Партиципација као важно мерило за процену квалитета рада установе

Microsoft Office Word 97 - 2003 Document

Page 6: SARADNJA SA RODITELJIMA

в) Процедуре за подстицање сарадње а родитељима – стратегија /кодекс/ правилник о сарадњи: план сарадње у којем би родитељи били информисани о очекивањима и могућностима за сарадњу;

г) Тим за сарадњу са родитељима.

Page 7: SARADNJA SA RODITELJIMA

ПАРТИЦИПАЦИЈА РОДИТЕЉА СЕ МОЖЕ ОЈАЧАТИ ПУТЕМ:

Боље информисаности родитеља ( о свим аспектима школског живота и образовног процеса који се тиче њихове деце, и о могућностима на које начине могу да се укључују у рад школе и дају свој допринос унапређењу квалитета васпитно – образовног процеса )

Page 8: SARADNJA SA RODITELJIMA

•Да их укључује у процес одлучивања у областима које су значајне за образовање њихове деце

Да их консултује тј. да им пружи прилику да изразе своје ставове и потребе ( да родитељи буду видљиви у процесу образовања своје деце);

Page 9: SARADNJA SA RODITELJIMA

ИСХОДИ САРАДЊЕ :

позитивна атмосфера у школи; развијање компетенције родитеља; мотивише друге родитеље; утиче на мотивације ученика и његов

успех; партнерски однос – веза школе и локалне

заједнице.

Page 10: SARADNJA SA RODITELJIMA

Облици сарадње породице и школе:

а) ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА• Огласна табла, • брошуре;• школске новине;• белешке о детету;• кутија за сугестије;• извештај о дечијем напретку;• ученички портфолио• сајт школе “кутија “ за сугестије родитеља;

Page 11: SARADNJA SA RODITELJIMA

2)Непосредна комукикација:

посете родитеља школи; сусрети приликом доласка деце у школу; телефонски позиви; индивидуални разговори; родитељски састанци; отворена врата; учешће у тимовима школе; учеће у пројектима школе;

Page 12: SARADNJA SA RODITELJIMA

3) Непосредно учешће родитеља:

• посетиоци;• волонтери(културне и спортске

манифестације,одлазак у посете...)• помоћници;• технички реализатори;• помоћ у акцијама школе;• организација излета;• израда наставних материјала и средстава;• учешће у изради индивидуално образовних

планова;

Page 13: SARADNJA SA RODITELJIMA

• узајамна подршка родитеља;• едукатори деце и родитеља у областима

у којима су експерти;• образовне активности ( радионице,

семинари, трибине, курсеви,...);• социјалне активности ( дружење у школи,

прославе, годишњице, излети...);

4) Активности за родитеље:

Page 14: SARADNJA SA RODITELJIMA

• спортске активности ( тимови деце и родитеља, родитељски тимови);

• упућивање на могућност локалне заједнице;

• коришћење школске библиотеке за родитеље...

Page 15: SARADNJA SA RODITELJIMA

ПРВА И ОСНОВНА СПОНА У САРАДЊИ ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ

наставник родитељ

ш к о л а ПОРОДИЦАУЧЕНИК

Page 16: SARADNJA SA RODITELJIMA

емпатијски став

Тај став значи да је неопходно тихо пропратити позитивним коментаром, осећајем задовољства, сваки напредак у развоју детета, као и напредак у односима родитеља и детета, детета и браће и сестатра, као и детета и вршњака. Пажња, активно слушање и подстицање саговорника води ка позитивном исходу.

Page 17: SARADNJA SA RODITELJIMA

У савременим условима живота значај улоге родитеља у друштву и школи је све већи и пажња школа треба да је усмерена на стратегије за успешнију сарадњу.

Најчешћа питања која се у вези са тим постављају су:

Ко треба да иницира сарадњу?

Које препреке онемогућавају успех ?

Шта школа може да учини на том плану?

Page 18: SARADNJA SA RODITELJIMA

Друштвено-историјски и економски (друштвена криза)

Карактеристике школе ( атмосфера у школи)

Индивидуална својства (личне особине)

Page 19: SARADNJA SA RODITELJIMA

УЛОГА ДИРЕКТОРА

– утврђивање потреба

- стварање климе

- мотивисање запослених

Page 20: SARADNJA SA RODITELJIMA

УЛОГА НАСТАВНИКА

- спона у сарадњи

- подстиче сарадњу

Page 21: SARADNJA SA RODITELJIMA

Нада Половина, Институт за педагошка истраживања у

Београду

“Доприноси школе грађењу партнерства

са родитељима”

Page 22: SARADNJA SA RODITELJIMA

У истраживању је учествовало 60 основних школа са територије Србије (37 градских школа и 23 из сеоске средине)

Анонимне анкете попуњавало је 60 директора и 305 разредних старешина

Page 23: SARADNJA SA RODITELJIMA

Процена је да укључивање

родитеља зависи од културног

миљеа породице, образовног статуса

родитеља и материјалних услова живота

Page 24: SARADNJA SA RODITELJIMA

Процењује се да су главне препреке за

укључивање родитеља у

образовање њихове деце немогућност

усклађивања термина састанака са наставницима и лоша искуства у

претходној сарадњи

Page 25: SARADNJA SA RODITELJIMA

Процена испитаника је да би сарадња са

родитељима била успешнија ако би

постојао издвојен и прикладно опремљен

простор за сусрете,али и када би

постојала већа спремност наставника

да одвоје време за разговор са родитељима

Page 26: SARADNJA SA RODITELJIMA

Сарадња са родитељима зависи од

комуникацијског аспекта,односно

заинтересованости за комуникацију и наставника и

родитеља

Page 27: SARADNJA SA RODITELJIMA

Ово је сложен и динамичан процес. Зависи доста од ангажовања школе (креирањем

заједничког става у комуникацији са родитељима),али и од осетљивости

родитеља за укључивање у образовање своје деце. Зато је потребно организовано отварање ове теме у свакој конкретној

школи и прецизно формулисање правца за сарадњу са родитељима.

Page 28: SARADNJA SA RODITELJIMA

Ове активности можемо поделити у две групе:писана комуникација,непосредна комуникација

Облици писане комуникације су: школске новине које објављујемо два пута годишње

Кутија за сугестије која стоји на видном месту у школиБелешке о дететуДан отворених врата- сви запослени у настави на

почетку школске год.одређују дан када примају родитеље , израђен приручник за родитеље “ Наши кораци у развоју инклузивног образовања”

-

Page 29: SARADNJA SA RODITELJIMA

- Посете родитеља школи,идивидуални разговори- Родитељски састанци, марта 2012.год одржали

смо заједнички род.сатанак( ученици и родитељи), циљ: планирање успеха и мотивација ученика, професионална орјентација, април-мај,општи родитељски састанак за први и осми разред,

- Праћење месечног плана активности свог детета -ИОП

- Учешће у тимовима(родитељ члан тима за самовредновање, тима за ИОП, ШРТ)

- Трибине, приредбе, турнир у шаху,турнир у стоном тенису

- Креативне радионице,излет,спортски сусрети...- Светосавски бал

Page 30: SARADNJA SA RODITELJIMA

Огласна табла(гентограм активности, извештај са Савета родитеља, списак доступне литературе за родитеље у школској библиотеци,...)

Школске новине – страна за родитеље

Page 31: SARADNJA SA RODITELJIMA
Page 32: SARADNJA SA RODITELJIMA

Повећати број индивидуалних родитеља

Обезбедити пристојан простор за индивидуалне разговоре

Page 33: SARADNJA SA RODITELJIMA

Телефонски позиви Учешће у тимовима школе? Учешће у пројектима школе; Појачати учешће родитеља у акцијама школе

(волонтерске, културне и спортске...) Омогућити родитељима коришћење школске библиотеке? Формирати Тим за сарадњу са родитељима

Page 34: SARADNJA SA RODITELJIMA