Case Diare Anak PRINT

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  1/23

  PRESENTASI KASUS

  SEORANG ANAK DENGAN DIARE AKUT DAN DEHIDRASI

  RINGAN SEDANG

  PENYUSUN :

  Soraya Verina

  030.10.25

  PE!"I!"ING :

  dr. Rina Rahardiani, Sp. A

  KEPANITERAAN K#INIK I#!U KESEHATAN ANAK

  RU!AH SAKIT TNI A# DR. !INTOHARD$O

  %AKU#TAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

  PERIODE 1 OKTO"ER & 2' DESE!"ER 2015

  1

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  2/23

  KEPANITERAAN KLINIK ILMU KESEHATAN ANAK

  RSAL DR. MINTOHARDJO

  Dokter Pemimin! " dr. Rina Rahardiani, Sp. A Tanda tan!an "

  Nama Maha#i#$a " Sora%a &erinaNIM " '('.)'.*+

  I. IDENTITAS

  PASIEN

  Nama " An. R S-k- an!#a " Ja$a

  Um-r " + tah-n ( -/an A!ama " I#/am

  Jeni# Ke/amin " Laki0Laki Pendidikan " TK A/amat " P-ri -kit Depok /ok 1 &

  ORAN2 TUA 3 4ALI

  A5AH

  Nama " Tn. I A!ama " I#/am

  Um-r " (+ tah-n Pendidikan " SMA

  S-k- an!#a " Ja$a Peker6aan " 4ira#$a#ta

  A/amat " P-ri -kit Depok /ok 1 &

  2a6i " Rp (.+''.''',''

  IU

  Nama " N%. R A!ama " I#/am

  Um-r " (' tah-n Pendidikan " SMA

  S-k- an!#a " Ja$a Peker6aan " PNS

  H--n!an den!an oran! t-a " anak kand-n!

  II. ANAMNESIS

  Di/ak-kan a//oanamne#i# den!an i- dari pa#ien pada tan!!a/ *) Oktoer *')+

  KELUHAN UTAMA

  A 7air #e6ak * hari #ee/-m ma#-k r-mah #akit 8SMRS9

  2

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  3/23

  RI4A5AT PERJALANAN PEN5AKIT

  Pa#ien datan! ke U2D RSAL dr.Mintohard6o den!an ke/-han a 7air #e6ak *

  hari SMRS. a 7air ter6adi #etiap hari, k-ran! /eih #-dah )*: a #e/ama *

  hari. J-m/ah #eka/i a k-ran! /eih ; !e/a# a

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  4/23

  Lin!kar kepa/a " Tidak in!at

  Lan!#-n! menan!i#" %a

  AP2AR #7ore " Oran!t-a pa#ien tidak men!etah-i

  Ke/ainan a$aan " Tidak ada

  RI4A5AT PERKEMAN2AN

  Pert-m-han !i!i pertama " @ -/an

  P#ikomotor

  Ten!k-rap " * -/an

  D-d-k " B -/an

  erdiri " -/an

  i7ara " )' -/an

  er6a/an " )B -/an

  a7a dan t-/i# " 0 tah-n

  Perkeman!an p-erta# " e/-m ada

  2an!!-an Perkeman!an " terdapat keter/amatan da/am er6a/an

  Ke#an Perkeman!an " t-m-h keman! tidak #e#-ai den!an -#ia di/ihat dari

  kemamp-an er6a/an.

  RI4A5AT IMUNISASI

  &AKSIN DASAR 8-m-r9 ULAN2AN 8-m-r9?2 ) -/an 0 0 0 0 0 0

  DPT3 DT * -/an -/an B -/an 0 0 0 0Po/io ' -/an * -/an -/an B -/an 0 0 0

  ?ampak -/an 0 0 0 0 0 0Hepatiti# ' -/an ) -/an B -/an 0 0 0 0

  MMR 0 0 0 0 0 0 0TIPA 0 0 0 0 0 0 0

  Ke#an " Im-ni#a#i da#ar pada pa#ien #-dah /en!kap, im-ni#a#i -/an!an dan tamahan

  tidak di/ak-kan.

  RI4A5AT MAKANAN

  Um-r8-/an9

  ASI3 PASIUAH3

  ISKUITUUR SUSU NASI TIM

  ' C * ASI 0 0 0

  * C 0 0 0 0

  4

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  5/23

  C B 0 0 0 0

  B C @ 0 0

  @ C )' 0

  )'0)* 0 0

  Ke#an" pa#ien tidak mendapatkan ASI ek#/-#i= karena pada #aat it- i- pa#ien

  men!a/ami #akit ti=-# dan di/aran! men%-#-i o/eh dokter %an! memerik#a i-. Se6ak

  -#ia * -/an pa#ien mendapatkan #-#- =orm-/a dan m-/ai mendapatkan PASI #e#-ai

  den!an -#ian%a.

  JENIS MAKANAN 1REKUENSI DAN JUMLAHN5A

  Na#i3 pen!!anti (:3 hari

  Sa%-r *0(:3 hari

  Da!in! )0*:3 min!!-

  A%am (0+:3 min!!-

  Te/-r +:3 min!!-

  Ikan *0(:3 min!!-

  Tah- 0+:3 min!!-

  Tempe 0+:3 min!!-

  S-#- 8merek3 takaran9 S-#- mi/o ata- -/tra 7ok/at, )0* !e/a# perhari

  Ke#an" makanan eraria#i dan memen-hi !iFi

  RI4A5AT PEN5AKIT 5AN2 PERNAH DIDERITA

  PEN5AKIT KETERAN2AN PEN5AKIT KETERAN2AN

  Diare 0 Mori/i 0

  Otiti# 0 Parotiti# 0

  Radan! Par- 0 Demam erdarah 0

  T-er7-/o#i# 0 Demam Ti=oid 0

  Ke6an! 0 ?a7in!an 0

  2in6a/ 0 A/er!i 0

  5

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  6/23

  Jant-n!

  Saat -#ia )B -/an

  pa#ien didia!no#i#

  memi/iki pen%akit

  6ant-n! 8ASD9

  Ke7e/akaan 0

  Darah 0 Opera#i

  U#ia * tah-n pa#ien

  opera#i 6ant-n! ata#

  indika#i ASD di RS

  Harapan Kita

  RI4A5AT KELUAR2A

  DATA ?ORAK PRODUKSI

  Anak ke Um-r Jeni# Ke/amin Stat-#3Keteran!an) )' tah-n Laki0/aki Sehat* @ tah-n Peremp-an Sehat( 8pa#ien9 + tah-n Laki0/aki Sakit

  DATA KELUAR2A

  A5AH3 4ALI IU3 4ALIPerka$inan ke0 ) )

  Um-r #aat menikah *' tah-n *+ tah-nKo#an!-inita# 0 0

  Keadaan ke#ehatan3

  pen%akit i/a ada0 0

  RI4A5AT PEN5AKIT DALAM KELUAR2A

  Tidak ditem-kan adan%a ri$a%at pen%akit kroni# #eperti pen%akit darah tin!!i,

  pen%akit ken7in! mani#, pen%akit 6ant-n! pada ke/-ar!a pa#ien. Tidak ditem-kan 6-!a

  an!!ota ke/-ar!a %an! men!a/ami ke/-han %an! #ama #eperti pa#ien.

  DATA PERUMAHAN

  Kepemi/ikan r-mah" R-mah Priadi

  Keadaan r-mah"

  R-mah * /antai den!an ( kamar tid-r, ) kamar mandi dan ) dap-r. Jende/a

  #e/a/- di-ka #etiap pa!i, 7aha%a matahari dapat ma#-k keda/am r-mah. R-mah

  dier#ihkan #etiap hari. Sampah r-mah tan!!a di-an! ke tempat #ampah e#ar di

  depan r-mah. Terdapat + oran! %an! tin!!a/ dir-mah ter#e-t.

  6

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  7/23

  Keadaan /in!k-n!an"

  R-mah erada di /in!k-n!an komp/ek# tidak ter/a/- padat pend-d-k. A/iran

  !ot ter-ka nam-n /an7ar, #edikit a-, tempat pem-an!an #ampah di depan r-mah

  dan tert-t-p rapat, #ampah r-mah tan!!a diami/ tiap hari o/eh pet-!a# keer#ihan.

  ?-k-p an%ak kendaraan ermotor %an! /a/- /a/an! di /in!k-n!an r-mah, tetapi a#aptidak #ampai ke r-mah.

  Ke#an" Kondi#i r-mah dan /in!k-n!an tempat tin!!a/ 7-k-p aik

  III. PEMERIKSAAN 1ISIK

  Tan!!a/ " *) Oktoer *')+

  P-k-/ " ).''

  PEMERIKSAAN UMUM Keadaan Um-m " tampak #akit #edan!

  Ke#adaran " ?ompo# menti#Tanda ita/ "Nadi " ))':3menit,re!-/er,o/-me 7-k-p,e3>, re=/ek# 7aha%a tidak /an!#-n! >3

  >, mata 7ek-n! 8>9

  Te/in!a " Normotia, #ekret 030, #er-men 030, n%eri tekan tra!-# 809

  7

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  8/23

  Hid-n! " #ekret 030, deia#i #ept-m 809, na=a# 7-pin! hid-n! 809

  iir " 4arna merah m-da, tampak kerin!

  M-/-t " M-ko#a -ka/ hiperemi#809, #tomatiti# aphto#a 809,

  ora/ h%!iene k-ran! aik, ha/ito#i# 809

  2i!i0!e/i!i " 2i!i /en!kap, karie# 8>9

  & I& ( * ) ) * ( I& &

  & I& ( * ) ) * ( I& &

  Lidah " Normo!/otia, /ema, tidak ada papi/ atro=i, /idah

  er$arna kep-tihan

  Ton#i/ " T)0T) tenan!, hiperemi# 809 kripta 809 detrit-# 8091arin! " hiperemi# 809 #ekret 809

  THORAKS

  Dindin! thorak#

  I " ent-k dada datar, #imetri# kanan dan kiri da/am keadaan #tati# dan dinami#

  PARU

  I " Per!erakan dada #imetri# kanan dan kiri, tidak ada a!ian %an! tertin!!a/, tidakterdapat retrak#i

  P " &o7a/ =remit-# teraa #ama k-at di ked-a /apan! par-

  P" Sonor di #e/-r-h /apan! par-

  ata# par- kanan0hepar "#etin!!i I?S & /inea midk/aik-/ari# de:tra, peran6akan

  8>9 ) 6ari

  ata# par- kiri0!a#ter " #etin!!i I?S &II /inea a:i//ari# anterior

  A" S-ara na=a# e#ik-/er, ronkhi 030, 4heeFin! 030

  JANTUN2

  I " I7t-# 7ordi# tidak ter/ihat

  P " I7t-# 7ordi# teraa pada /inea mid7/ai7-/ari# #ini#tra #etin!!i I?S &

  P " ata# kanan 6ant-n! " /inea para#terna/i# de:tra #etin!!i I?S II, III, I&

  ata# terkiri 6ant-n! " /ine midk/aik-/ari# #ini#tra #etin!!i I?S &

  ata# ata# 6ant-n! " /inea para#terna/i# #ini#tra #etin!!i I?S IIA" -n%i 6ant-n! I0II re!-/er, m-rm-r #i#to/ik 8>9, !a//op 809

  8

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  9/23

  ADOMEN

  I " Datar, tidak ada en6o/an, tidak ada !amaran ena -mi/k-#

  A " i#in! -#-# 8>9 norma/

  P " /ema#, n%eri tekan 809, t-r!or aik, hepar dan /ien tidak teraaP" Timpani pada #e/-r-h k-adran adomen

  ANUS

  Tidak ada ke/ainan

  2ENITAL

  Jeni# ke/amin /aki0/aki

  AN22OTA 2ERAK

  Akra/ han!at dan tidak terdapat oedem pada keempat ek#tremita#

  KULIT

  4arna k-/it #a$o matan!, a!ak kerin!, tidak ada e=/ore#en#i ermakna.

  KELENJAR 2ETAH ENIN2

  Tidak teraa ke/en6ar !etah enin! di prea-rik-/ar, retroa-rik-/ar, ok#ipita/i#,

  #-mandi-/a, #-menta/, 7eri7a/i# anterior dan po#terior, #-prak/aik-/a,

  in=rak/aik-/a, a:i//ari# dan in!-ina/i#.

  PEMERIKSAAN NEUROLO2IS

  Re=/ek# =i#io/o!i# " i7ep# >3> , Tri7ep# >3> , Pate//a >3> , A7hi//e# >3>

  Re=/ek# pato/o!i# " ain#k% 030 , ?haddok 030 , S7hae==er 030 , 2ordon 030 ,

  Oppenheim 030. Tanda ran!#an! menin!ea/ 809

  I&. PEMERIKSAAN PENUNJAN2

  A. Pe(eri)*aan #a+ora,ori-(

  He(a,oo/i ,an//a 21102015

  PE!ERIKSAAN HASI# NI#AI RU$UKAN

  9

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  10/23

  Dara r-,in

  Leko#it )+.''3L +.''' C )'.''' 3LEritro#it ,GB 6-ta3L .* C +. 6-ta3 LHemo!/oin )(,' !r3dL )'.@ C )+.B !3dLHematrokit (@ ((0+ Tromo#it (G ri-3L )+' C +' ri-3L

  Ee),roi,

  Natri-m 8Na9 )(+ mmo/3L )(*0)GKa/i-m 8K9 .*) mmo/3L (.BCB.)?/orida 8?/9 ))' mmo/3L +0))B

  Ke#an " Ha#i/ /aoratori-m men-n6-kan ke#an /e-ko#ito#i#. Ha/ ini men-n6-kkan kem-n!kinan

  adan%a in=ek#i.

  &. RESUMEPa#ien den!an ke/-han a 7air #e6ak * hari SMRS. a 7air ter6adi #etiap hari,

  k-ran! /eih #-dah )*: a #e/ama * hari. J-m/ah #eka/i a k-ran! /eih ; !e/a#

  a

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  11/23

  &II. DIANOSIS ANDIN2

  Tidak ada

  &III. ANJURAN PEMERIKSAAN

  Pemerik#aan Tin6a 8makro#kopik, mikro#kopik, kimia91oto Thora:

  E/ektrokardio!ra=i

  E7o7ardio!ra=i

  I. PENATALAKSANAAN

  Medikamento#a "

  In=-# KAEN ( (' tete#3menit Ta/et Fin7 ) : *' m! Proiotik *:) #a7h Domperidon ( : ) #dt

  Non Medikamento#a "

  Ra$at inap

  Diet rendah #erat

  Kon#-/ ke Spe#ia/i# Jant-n! Anak

  Ed-ka#i oran!t-a "

  o Ja!a keer#ihan peroran!an, 7-7i tan!an #ee/-m makan

  o Ja!a keer#ihan /in!k-n!an

  o Pen%ediaan air min-m %an! er#ih

  o Se/a/- mema#ak makanan den!an aik

  . PRO2NOSIS

  ad itam " ad onam

  ad =-n7tionam " ad onam

  ad #anationam " d-ia ad onam

  I. RESUME TINDAK LANJUT

  Pa#ien datan! ke RSAL dr.Mintohard6o den!an ke/-han a 7air #e6ak * hari

  SMRS didia!no#i# den!an diare ak-t den!an dehidra#i rin!an. Pa#ien dira$at di

  an!#a/ P-/a- La-t RSAL dr.Mintohar6o. Pada hari pertama pera$atan pa#ien

  11

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  12/23

  dierikan terapi in=-# KAEN ( (' tpm, Ta/et Fin7 ) : *' m!, Proiotik *:) #a7h,

  Domperidon ( : ) #dt dan pa#ien 6-!a di/ak-kan pemerik#aan pen-n6an! tamahan

  %ait- pemerik#aan darah r-tin dan didapatkan ha#i/ terdapat /e-ko#ito#i#. Sete/ah

  dierikan terapi pa#ien mera#a /eih aik dari #ee/-mn%a, a 7air dan m-ntah #-dah

  m-/ai erk-ran!. Nam-n pa#ien ma#ih mera#akan n%eri per-t kadan!0kadan!. Na=#-makan pa#ien 6-!a #-dah kema/i norma/.

  Sehin!!a pada tan!!a/ *( Oktoer *')+ pa#ien #-dah tidak ada ke/-han, intake

  makan dan min-m #-dah aik, tidak re$e/ /a!i, kondi#i =i#ik #-dah memaik #em-a,

  dan di a== in=-#. Kem-dian pa#ien dip-/an!kan pada #ore hari.

  II. ANALISA KASUS

  Pa#ien /aki0/aki -#ia + tah-n den!an dia!no#i# diare ak-t den!an dehidra#i

  rin!an #edan! #ete/ah di/ak-kan anamne#i#, pemerik#aan =i#ik, dan pemerik#aan

  pen-n6an!. Diare it- #endiri ia/ah -an! air e#ar %an! 7air ata- /eih /-nak %an!

  ia#an%a minima/ ( ka/i da/am * 6am. Di#e-t ak-t dikarenakan d-ra#i diare k-ran!

  dari ) hari. #edan!kan dehidra#i ada/ah kondi#i ketika t--h kehi/an!an /eih an%ak

  7airan daripada %an! didapatkan #ehin!!a t--h tidak p-n%a 7-k-p 7airan -nt-k

  men6a/ankan =-n!#i norma/n%a.

  Anamne#i# %an! mend-k-n! antara /ain #ea!ai erik-t "

  Pa#ien men!e/-h a 7air #e6ak * hari SMRS k-ran! /eih #-dah )*:. Ha/ ini

  #e#-ai den!an pen!ertian dari diare %ait- a den!an kon#i#ten#i 7air minima/ (

  ka/i da/am * 6am. Kem-dian pada pa#ien di#e-t diare ak-t karena ke/-han

  %an! dira#a k-ran! dari ) hari, %ait- #e/ama * hari.

  Kem-dian ke/-han /ain %ait- 6-m/ah #eka/i a k-ran! /eih ; !e/a# a

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  13/23

  ha/ ini ma#ih e/-m pa#ti, dan memer/-kan eerapa pemerik#aan pen-n6an!

  -nt-k men!etah-i pen%ea pa#ti dari diare.

  Kem-dian apai/a #e#eoran! men!a/ami diare, har-# diperhatikan dera6at

  dehidra#i %an! dia/ami pa#ien. Dari ke/-han pa#ien %an! mend-k-n! ke arah

  dehidra#i rin!an #edan! %ait- pa#ien men6adi /eih re$e/ dan men6adi /eih

  an%ak min-m #e6ak diare.

  Ri$a%at pen%akit #ee/-mn%a pa#ien pernah didia!no#i# ASD dan #-dah

  di/ak-kan opera#i. Sampai #aat ini pa#ien tidak pernah men!a/ami ke/-han %an!

  erkaitan den!an ke/ainan 6ant-n! ter#e-t, #eperti 7epat /e/ah ata- #e#ak na=a#.

  Pa#ien ma#ih i#a ermain #eperti anakanak %an! /ain.

  Dari pemerik#aan =i#ik didapatkan pa#ien tampak #akit #edan!, ke#adaran

  7ompo# menti#. Pada tanda ita/ didapatkan da/am ata# norma/, tidak ada nadi %an!

  menin!kat ata- me/emah %an! men!arah ke dehidra#i erat. Pada pemerik#aan =i#ik

  didapatkan mata 7ek-n!, ini mer-pakan #a/ah #at- !e6a/a dari dehidra#i rin!an.

  Kem-dian did-k-n! 6-!a dari pemerik#aan iir tampak kerin!. Pemerik#aan par-

  da/am ata# norma/. Pada pemerik#aan 6ant-n! didapatkan adan%a m-rm-r #i#to/ik di

  para#terna/ #e/a i!a *0( kiri. Ha/ ini m-n!kin di#eakan ada ke/ainan 6ant-n! a$aan

  pada pa#ien. Dan dari anamne#i# 6-!a diketah-i pa#ien pernah memi/iki ri$a%at

  pen%akit ASD dan #-dah di opera#i. Kem-n!kinan pen%akit 6ant-n! a$aan %an!

  diderita pa#ien %ait- terma#-k %an! non #ianotik karena dari anamne#i# tidak pernah

  pa#ien men!a/ami #iano#i#. Nam-n ma#ih e/-m dapat didia!no#i# pa#ti dan ma#ih

  memer/-kan pemerik#aan pen-n6an! #eperti EK2, 1oto thora: dan Ekokardio!ra=i

  -nt-k men!etah-i ke/ainan ter#e-t. Dan #eaikn%a dikon#-/kan ke dokter #pe#ia/i#

  6ant-n! anak. Pemerik#aan =i#ik %an! /ain da/am ata# norma/.

  Dari pemerik#aan /aoratori-m %an! te/ah di/ak-kan %ait- pemerik#aan darah

  r-tin, didapatkan penin!katan /e-ko#it %ait- #ee#ar )+.'' m!3d/. Kem-n!kinan

  terdapat in=ek#i pada pa#ien. Nam-n dari ha#i/ /e-ko#it #a6a tidak dapat diedakan

  in=ek#i ir-# ata- in=ek#i akteri. Jika dih--n!kan den!an !e6a/a k/ini#n%a

  kem-n!kinan %an! dia/ami pa#ien %ait- in=ek#i ir-#, nam-n ma#ih diper/-kan

  pemerik#aan pen-n6an! -nt-k mema#tikann%a %ait- pemerik#aan tin6a.

  Terapi %an! dierikan kepada pa#ien %ait- #e#-ai den!an dia!no#i# ker6a %an!ditetapkan %ait- diare ak-t den!an dehidra#i rin!an #edan!. Pertama di/ak-kan

  13

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  14/23

  pemerian 7airan intraena %ait- KAEN ( (' tpm. Pemerian 7airan ini -nt-k

  men!ata#i kondi#i dehidra#i %an! dia/ami pa#ien. J-m/ah 7airan %an! di-t-hkan

  %ait- erda#arkan erat adan )(+ m/3k!3hari. Sehin!!a pada pa#ien diper/-kan

  7airan #ee#ar *)B' m/3hari. Jadi diper/-kan (' tete#3menit8makro9. Kem-dian

  dierikan ta/et Fin7 ):*' m!. Ta/et Fin7 ini er!-na -nt-k men-r-nkan =rek-en#i-an! air e#ar dan o/-me tin6a 6adi dapat men7e!ah ter6adin%a dehidra#i /eih

  /an6-t. Ta/et Fin7 ini tetap dierikan #e/ama )'0) hari $a/a-p-n pa#ien #-dah tidak

  men!a/ami diare /a!i. Pa#ien 6-!a dierikan terapi proiotik. 1-n!#i proiotik -nt-k

  pertahanan m-ko#a, =-n!#i protek#i dan pertahanan im-nita# #a/-ran 7erna #eperti

  mi#a/n%a /api#an epite/, /api#an m-k-#, peri#ta/tik, dan de#k-ama#i epite/, #erta #ekre#i

  I!A, #an!at erpen!ar-h terhadap per/ekatan k-man pato!en. Proiotik memp-n%ai

  kontri-#i #a/-ran 7erna #e7ara optima/. Kem-dian pa#ien dierikan domperidonert-6-an -nt-k men!-ran!i ke/-han m-a/ dan m-ntah pada pa#ien. Pada pa#ien tidak

  di erikan antiiotik karena pen%ea dari diare anak ma#ih e/-m pa#ti. Pemerian

  antiiotik pada pa#ien diare har-# den!an indika#i mi#a/n%a di#entri dan ko/era.

  Pemerian antiiotik %an! tidak ra#iona/ dapat men!!an!!- ke#eiman!an =/ora -#-#

  #ehin!!a dapat memperpan6an! /ama diare #e/ain it- 6-!a dapat memper7epat

  re#i#ten#i k-man terhadap antiiotik. Jadi pada pa#ien ini e/-m per/- dierikan

  antiiotik #ee/-m diketah-i pen%ea pa#ti dari diare.

  III. 1OLLO4 UP

  Tan!!a/Pera$atan

  **3)'3)+ 8Kami#9 *(3)'3)+ 8J-mat9

  S Diare dan m-ntah erk-ran!, n%eriper-t 8>9 re$e/ 809 intake makanan 8>9

  Diare 809 m-ntah 809 N%eri per-t 809

  O KU3Ke# " tampak #akit #edan! 3?M

  S" (B.+o?, N" ))' :3mnt 8re!-/er,

  k-at9, RR" *:3m. Stat-# !iFi " norma/

  Mata" , ?A030, SI030 , 7ek-n! 809

  Te/in!a" n%eri tekan pada tra!-#

  te/in!a kiri 809

  M-/-t" kerin! 809, #tomatiti#

  KU3Ke# " tampak #akit #edan! 3?M

  S" (B.+o?, N" ))' :3mnt 8re!-/er, k-at9,

  RR" *:3m. Stat-# !iFi " norma/

  Mata" , ?A030, SI030 , 7ek-n! 809

  Te/in!a" n%eri tekan pada tra!-# te/in!a

  kiri 809

  M-/-t" kerin! 809, #tomatiti#

  14

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  15/23

  aphto#a 809, ha/ito#i# 809.

  Leher" peme#aran K2 809

  Thorak#" J I0II re!, m-rm-r #i#to/ik

  8>9, !a//op 809 SN &e# >3>, 4h 030 Rh

  030Adomen" U 8>9, timpani, NT809

  Ek#tremita#" akra/ han!at, oedem

  ek#tremita# 809,

  aphto#a 809, ha/ito#i# 809.

  Leher" peme#aran K2 809

  Thorak#" J I0II re!, m-rm-r #i#to/ik

  8>9, !a//op 809 SN &e# >3>, 4h 030 Rh

  030Adomen" U 8>9, timpani, NT809

  Ek#tremita#" akra/ han!at, oedem

  ek#tremita# 809,

  A 2a#troentriti# ak-t den!an dehidra#irin!an #edan!

  2a#troentriti# ak-t den!an dehidra#irin!an #edan!

  P In=-# KAEN ( (' tete#3menit

  Ta/et Fin7 ) : *' m!

  Proiotik *:) #a7h

  Domperidon ( : ) #dt

  A== in=-#

  Ta/et Fin7 ) : *' m!

  Proiotik *:) #a7h

  o/eh p-/an!

  TIN$AUAN PUSTAKA

  Diare

  Diare ada/ah -an! air e#ar %an! 7air ata- /eih /-nak %an! ia#an%a minima/ ( ka/ida/am * 6am. Serin!ka/i per-ahan kon#i#ten#i kotoran /eih pentin! diandin!kan

  =rek-en#i -an! air e#ar.),*,(,

  Diare dapat dik/a#i=ika#ikan erda#arkan eerapa ha/, %ait-)"

  a. Etio/o!i In=ek#i

  Pen%ea diare akiat in=ek#i ter!o/on! men6adi ir-#, akteri, dan para#it.

  D-a tipe da#ar diare ak-t in=ek#i ada/ah in=/ama#i dan non0in=/ama#i. Non0in=ek#i

  Pen%ea diare non0in=ek#i antara /ain ke#-/itan makan, de=ek anatomi#,

  ma/a#orp#i, endokrinopati, kera7-nan makanan, neop/a#ma, dan /ain0/ain

  8#eperti inflammatory bowel diseasedan !an!!-an moti/ita# -#-#9.

  . Mekani#me Sekre#i),*

  Keadaan ini ter6adi ketika #i#tem tran#port pada epithe/ia/ inte#tina/ erada

  pada =a#e akti= %an! di#eakan o/eh secretagogue. O#mo/a/ita# =e#e#

  15

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  16/23

  diketah-i erda#arkan e/ektro/it dan ion gapden!an ni/ai )''mO#m3k! ata-

  k-ran!. Ni/ai ion gap diketah-i erda#arkan

  O#motik),*

  Mekani#me ini ter6adi #ete/ah ma#-kn%a Fat k-ran! di#erap akiat Fat ter#e-t

  meman! #-/it di#erap ata- tidak dia#orp#i den!an aik karena !an!!-an pada-#-# ha/-#. Karohidrat %an! tidak tera#orp#i akan di=ermenta#i o/eh akteri

  di ko/on #ehin!!a terent-k a#am /emak rantai pendek. Me#kip-n a#am /emak

  rantai pendek dapat di#erap di ko/on dan di!-nakan #ea!ai ener!%, a#am

  /emak tetap men%eakan penin!katan tekanan o#motik di /-men. O#mo/a/ita#

  =e#e# tidak dapat diteran!kan erda#arkan e/ektro/it pada =e#e# dan ni/ai anion

  gap /eih dari )'' mO#m.

  7. Lama3d-ra#i Diare ak-t "

  Diare %an! er/an!#-n! k-ran! dari ) hari. Diare kronik

  Diare %an! er/an!#-n! /eih dari ) hari den!an etio/o!i non0in=ek#i Diare per#i#ten

  Diare %an! er/an!#-n! /eih dari ) hari den!an etio/o!i in=ek#i

  Etio/o!i

  Etio/o!i diare dapat dia!i da/am eerapa =aktor, %ait- "a. 1aktor In=ek#i

  ). In=ek#i entera/

  In=ek#i entera/ %ait- in=ek#i #a/-ran pen7ernaan %an! mer-pakan pen%ea -tama

  diare pada anak. In=ek#i parentera/ ini me/ip-ti" 8a9 In=ek#i akteri" Vibrio, E.coli,

  Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Aeromonas dan #ea!ain%a. 89

  In=ek#i ir-#"Enteroovirus (Virus EC!, Co"sac#ie, $oliomyelitis%, Adenovirus,

  &otavirus, Astrovirus dan /ain0/ain. 879 In=e#ta#i para#ite " ?a7in! (Ascaris,'richiuris, !"yuris, Strongyloides9, protoFoa 8Entamoeba histolytica, iardia

  lamblia, 'richomonas hominis9, 6am-r 8candida albicans9.

  *. In=ek#i parentera/

  In=ek#i parentera/ %ait- in=ek#i dia!ian t--h /ain di/-ar a/at pen7ernaan, #eperti

  Otiti# Media ak-t 8OMA9, 'onsilofaringitis, )ron#opneumonia, Ensefalitis dan

  #ea!ain%a. Keadaan ini ter-tama terdapat pada a%i dan anak er-m-r dia$ah *

  tah-n.

  16

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  17/23

  . 1aktor Ma/a#or#i

  ). Ma/a#or#i karohidrat" di#akarida 8into/eran#i /akto#a, ma/to#e dan #-kro#a9,

  mono#akarida 8into/eran#i !/-ko#a, =r-kto#a dan !a/akto#a9. Pada a%i dan anak

  %an! terpentin! dan ter#erin! ia/ah into/eran#i /aktro#a.

  *. Ma/a#or#i /emak

  (. Ma/a#or#i protein

  7. 1aktor makanan" makanan a#i, era7-n, a/er!i terhadap makanan.

  d. 1aktor p#iko/o!i#" ra#a tak-t dan 7ema#. 4a/a-p-n 6aran! dapat menim-/kan diare

  ter-tama pada anak %an! /eih e#ar.

  Pato!ene#i#

  Mekani#me da#ar %an! men%eakan tim-/n%a diare ia/ah"

  a.2an!!-an o#motik

  Akiat terdapatn%a makanan ata- Fat %an! tidak dapat di#erap akan men%eakan

  tekanan o#moti7 da/am ron!!a -#-# menin!!i, #ehin!!a ter6adi per!e#eran air dan

  e/ektro/it keda/am ron!!a -#-#. I#i ron!!a -#-# %an! er/eihan ini akan meran!#an!

  -#-# -nt-k men!e/-arkann%a #ehin!!a tim-/ diare.

  M-ko#a -#-# ha/-# ada/ah epite/ erpori, %an! dapat di/e$ati air dan e/ektro/it den!an

  7epat -nt-k mempertahankan tekanan o#motik antara i#i -#-# den!an 7airan

  ek#tra#e/-/er. Diare ter6adi 6ika ahan %an! #e7ara o#moti7 dan #-/it di#erap. ahan

  ter#e-t er-pa /ar-tan i#otonik dan hipertonik. Lar-tan i#otonik, air dan ahan %an!

  /ar-t dida/amn%a akan /e$at tanpa dia#or#i #ehin!!a ter6adi diare. i/a #-#tan#i

  %an! dia#or#i er-pa /ar-tan hipertonik, air, dan e/ektronik akan pindah dari 7airan

  ek#tra#e/-/er keda/am /-men -#-# #ampai o#mo/arita# dari -#-# #ama den!an 7airan

  ek#tra#e/-/er dan darah,#ehin!!a ter6adi p-/a diare.

  . 2an!!-an #ekre#i

  Akiat ran!#an!an tertent- 8mi#a/ o/eh tok#in9 pada dindin! -#-# akan ter6adi

  penin!katan #ekre#i air dan e/ektro/it keda/am ron!!a -#-# dan #e/an6-tn%a diare

  tim-/ karena terdapat penin!katan i#i ron!!a -#-#. Akiat ran!#an!an mediator

  anorma/ mi#a/n%a enterotok#in, men%eakan i//i !a!a/ men!a#or#i natri-m,

  17

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  18/23

  #edan!kan #ekre#i k/orida di#e/ epite/ er/an!#-n! ter-# ata- menin!kat. Ha/ ini

  men%eakan penin!katan #ekre#i air dan e/ektro/it keda/am ron!!a -#-#. I#i ron!!a

  -#-# %an! er/eihan akan meran!#an! -#-# men!e/-arkann%a #ehin!!a tim-/ diare.

  Diare men!akiatkan ter6adin%a" 8)9 Kehi/an!an air dan e/ektro/it #erta !an!!-an

  a#am a#a %an! men%eakan dehidra#i, a#ido#i# metao/ik dan h%poka/emia. 8*92an!!-an #irk-/a#i darah dapat er-pa ren6atan hipoo/emik ata- praren6atan #ea!ai

  akiat diare den!an ata- tanpa di#ertai den!an m-ntah, perp-#i 6arin!an erk-ran!

  #ehin!!a hipok#ia dan a#ido#i#metao/ik ertamah erat, ke#adaran men-r-n dan

  i/a tak 7epat dioati penderita dapat menin!!a/. 8(9 2an!!-an !iFi %an! ter6adi

  akiat ke/-arn%a 7airan %an! er/eihan karena diare dan m-ntah. Kadan!0kadan!

  oran! t-an%a men!hentikan pemerian makanan karena tak-t ertamahn%a m-ntah

  dan diare pada anak ata- i/a makanan tetap dierikan da/am ent-k dien7erkan.Hipo!/ikemia akan #erin! ter6adi pada anak %an! #ee/-mn%a te/ah menderita

  ma/n-tri#i ata- a%i den!an !a!a/ ertamah erat adan, #ehin!!a akiat

  hipo!/ikemia dapat ter6adi edema otak %an! dapat men%eakan ke6an! dan koma.

  7. 2an!!-an moti/ita# -#-#

  Hiperperi#ta/tik akan men!akiatkan erk-ran!n%a ke#empatan -#-# -nt-k men%erap

  makanan, #ehin!!a tim-/ diare. Sea/ikn%a i/a peri#ta/ti7 -#-# men-r-n akan

  men!akiatkan akteri t-m-h er/eihan %an! #e/an6-tn%a dapat menim-/kan diare

  p-/a.

  Pato!ene#i# diare ak-t ada/ah" 8a9 Ma#-kn%a 6a#ad renik %an! m#ih hid-p keda/am

  -#-# ha/-# #ete/ah erha#i/ me/e$ati rintan!an a#am /am-n!. 89 Ja#ad renik ter#e-t

  erkeman! iak 8m-/tip/ika#i9 dida/am -#-# ha/-#. 879 O/eh 6a#ad renik dike/-arkan

  tok#in 8tok#in Diare!enik9. 8d9 Akiat tok#in ter#e-t ter6adi hiper#ekre#i %an!

  #e/an6-tn%a akan menim-/kan diare. Pato!ene#i# Diare kroni#" Leih komp/ek# dan

  =aktor0=aktor %an! menim-/kann%a ia/ah in=ek#i akteri, para#it, ma/a#or#i,ma/n-tri#i dan /ain0/ain.

  Pato=i#io/o!i

  2a#troenteriti# ak-t 8Diare9 ada/ah ma#-kn%a &ir-# 8&otavirus, Adenovirus enteritis9,

  akteri ata- tok#in 8Salmonella. E. colli9, dan para#it 8)iardia, *ambia9. eerapa

  mikroor!ani#me patho!en ini men%eakan in=ek#i pada #e/0#e/, memprod-k#i

  enterotok#in ata- 7%totok#in Pen%ea dimana mer-#ak #e/0#e/, ata- me/ekat pada

  18

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  19/23

  dindin! -#-# pada !a#troenteriti# ak-t. Pen-/aran !a#troenteriti# i#a me/a/-i =eka/

  ora/ dari #at- k/ien ke k/ien /ainn%a. eerapa ka#-# ditem-i pen%earan patho!en

  dikarenakan makanan dan min-man %an! terkontamina#i.

  Mekani#me da#ar pen%ea tim-/n%a diare ada/ah !an!!-an o#motik 8makanan %an!

  tidak dapat di#erap akan men%eakan tekanan o#motik da/am ron!!a -#-# menin!kat#ehin!!a ter6adi per!e#eran air dan e/ektro/it keda/am ron!!a -#-#, i#i ron!!a -#-#

  er/eihan #ehin!!a tim-/ diare9. Se/ain it- menim-/kan !an!!-an #ekre#i akiat

  tok#in di dindin! -#-#, #ehin!!a #ekre#i air dan e/ektro/it menin!kat kem-dian ter6adi

  diare. 2an!!-an moti/ita# -#-# %an! men!akiatkan hiperperi#ta/tik dan

  hipoperi#ta/tik. Akiat dari diare it- #endiri ada/ah kehi/an!an air dan e/ektro/it

  8dehidra#i9 %an! men!akiatkan !an!!-an a#am a#a 8a#ido#i# metao/ik dan

  h%poka/emia9, !an!!-an !iFi 8intake k-ran!, o-tp-t er/eih9, hipo!/ikemia dan!an!!-an #irk-/a#i.

  Sea!ai akiat diare aik ak-t ma-p-n kroni# akan ter6adi" 8a9 Kehi/an!an air dan

  e/ektro/it 8dehidra#i9 %an! men!akiatkan ter6adin%a !an!!-an ke#eiman!an a#am0

  a#a 8a#ido#i# metao/ik, h%poka/emia dan #ea!ain%a9. 89 2an!!-an !iFi #ea!ai

  akiat ke/aparan 8ma#-kan makanan k-ran!, pen!e/-aran ertamah9. 879

  Hipo!/ikemia, 8d9 2an!!-an #irk-/a#i darah.

  Mani=e#ta#i K/ini#Mani=e#ta#i k/ini# diare er!ant-n! dari pato!en dan do#i# inok-/-m. Demam

  ia#an%a ter6adi akiat pro#e# peradan!an ata- akiat dehidra#i #ehin!!a /eih -m-m

  ter6adi pada penderita diare in=/ama#i. N%eri per-t %an! /eih heat dan tene#m-#

  %an! ter6adi pada per-t a!ian a$ah #erta rekt-m men-n6-kkan daerah %an! terkena

  ada/ah -#-# e#ar. M-a/ dan m-ntah mer-pakan !e6a/a non0#pe#i=ik tetapi dapat

  menandakan adan%a or!ani#me %an! men!in=ek#i #a/-ran 7erna a!ian ata# 87ontoh

  enterik ir-#, enterotok#in akteri, iardia, cryptosporodium9. Se/ain it-, m-ntah 6-!a#erin! ter6adi pada diare non0in=/ama#i.)

  Tae/ *. 2e6a/a K/ini# erda#arkan Pato!en)

  Ge4aa

  Kini)Rotair-# Shi!e/a Sa/mone/a ETE? EIE? Ko/era

  Ma#aInk-a#i

  )G0G* 6am*0@

  6amB0G* 6am B0G* 6am B0G* 6am

  @0G*6am

  Demam > >> >>0

  >> 0

  M-a/3m-ntah #erin! 6aran! #erin! > 0 Serin!

  19

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  20/23

  N%eri per-t tene#m-#Tene#m-# kram

  Tene#m-#ko/ik

  0Tene#m-#kram

  Kram

  N%eri kepa/a 0 > > 0 0 0

  Lama #akit +0G hari G hari (0G hari *0( hari aria#i ( hari

  Si=at Tin6a

  &o/-me Sedan! Sedikit Sedikit an%ak Sedikit an%ak

  1rek-en#i+0)'ka/i3hari

  )'ka/i3hari

  Serin! Serin! Serin!Ter-#mener-#

  Kon#i#ten#i ?air Lemek Lemek ?air Lemek ?air

  Darah 0 Serin! Kadan! 0 > 0

  a- Lan!- > -#-k > Tidak Ami#kha#

  4arnaK-nin!hi6a-

  merah0hi6a-

  Kehi6a-anTak

  er$arna

  Merah0hi6a-

  Air7-7ian

  era#

  Le-ko#it 0 > > 0 0 0

  Lain0/ain anorek#ia ke6an! #ep#i#

  meteori#

  m-#

  In=ek#i

  #i#temik >

  Mani=e#ta#i /ain er!ant-n! pada komp/ika#i, %ait- dehidra#i dan !an!!-an e/ektro/it.),*

  Tae/ (. 2e6a/a dan Tanda Dera6at Dehidra#i(

  20

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  21/23

  Dia!no#i# dan Tata Lak#ana Diare

  Dia!no#i# diare dite!akkan erda#arkan ha#i/ anamne#i#, pemerik#aan =i#ik, dan

  pemerik#aan pen-n6an!.),*,(

  ). Anamne#i#

  Ha/ %an! per/- ditan%akan ada/ah /ama diare, =rek-en#i, o/-me, kon#i#ten#i tin6a,

  $arna, a-, dan ada tidakn%a /endir dan darah. i/a di#ertai m-ntah, per/- ditan%akan

  o/-me dan =rek-en#in%a. -an! air ke7i/ 6-!a per/- ditan%akan apakah #eperti ia#a

  ata-kah ter6adi per-ahan, #eperti erk-ran! ata- tidak ken7in! da/am B0@ 6am

  terakhir. Makanan dan min-man %an! dierikan #e/ama diare 6-!a per/- ditan%akan.

  Ke/-han demam dan pen%akit /ain %an! men%ertai 6-!a per/- ditan%akan. Se/ain

  !e6a/a pada pa#ien, tindakan %an! #-dah di/ak-kan #e/ama anak diare 6-!a per/-

  ditan%akan.

  *. Pemerik#aan 1i#ik

  Ha/ %an! per/- diperik#a pada pemerik#aan =i#ik ada/ah erat adan, #-h- t--h,

  =rek-en#i den%-t 6ant-n!, pernapa#an, dan tekanan darah. Se/an6-tn%a, per/- di7ari

  tanda0tanda -tama dehidra#i, %ait- ke#adaran, ra#a ha-#, dan t-r!or k-/it adomen

  #erta tanda tamahan /ain, #eperti --n0--n e#ar 7ek-n!, mata 7ek-n!, air mata,

  dan kerin!n%a iir, m-ko#a m-/-t, dan /idah.

  Pernapa#an %an! 7epat dan da/am menandakan kem-n!kinan ter6adin%a a#ido#i#

  metao/ik. i#in! -#-# %an! /emah ata- tidak ada dapat menandakan ter6adin%a

  hipoka/emia. Se/ain it-, pemerik#aan ek#tremita# per/- di/ak-kan -nt-k men!hit-n!

  per=-#i dan capillary refill time#ehin!!a dapat menent-kan dera6at dehidra#i %an!

  ter6adi.

  (. Laoratori-m

  Pemerik#aan /aoratori-m /en!kap pada diare ak-t -m-mn%a tidak diper/-kan

  dan diindika#ikan pada keadaan tertent-, #eperti pen%ea da#ar %an! tidak diketah-i

  ata- adan%a dehidra#i erat.

  Pemerik#aan /aoratori-m %an! dapat di/ak-kan ada/ah"

  a. Pemerik#aan darah " darah /en!kap, #er-m e/ektro/it, ana/i#a !a# darah,

  k-/t-r dan te# kepekaan terhadap antiiotika

  . Pemerik#aan -rin " -rin /en!kap, k-/t-r dan te# kepekaan terhadapantiiotika

  21

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  22/23

  7. Pemerik#aan tin6a " pemerik#aan makro#kopik dan mikro#kopik.

  Tata /ak#ana diare

  ORS 8!ral &ehidration Solution9

  Terapi teraik pada pa#ien diare %an! men!a/ami dehidra#i ada/ah ORS, mi#a/n%aora/it o#mo/arita# rendah. ?airan dierikan +' C *'' m/3k!3* 6am ter!ant-n!

  ke-t-han dan #tat-# hidra#i. i/a dehidra#i #edan! ata- erat #eaikn%a

  dierikan 7airan intraena ata- in=-#. Sedan!kan dehidra#i rin!an3#edan!

  dierikan 7airan per ora/ ata- #e/an! na#o!a#trik, ke7-a/i i/a ada kontraindika#i.

  Pemerian per ora/ dierikan /ar-tan ora/it %an! hipotonik den!an kompo#i#i * !

  !/-ko#a, (,+ ! Na?/, *,+ ! Natri-m ikaronat, dan ),+ ! K?/ #etiap /iter.

  Diet

  Jika anak men%-#-i, 7oa -nt-k menin!katkan =rek-en#i dan d-ra#i

  men%-#-in%a. Pa#ien diare tidak dian6-rkan p-a#a, ke7-a/i 6ika m-ntah0m-ntah

  heat. Hindarkan #-#- #api.

  ink

  ink mer-pakan mikron-trien %an! pentin! -nt-k ke#ehatan dan perkeman!an

  anak. Me/a/-i e=ekn%a pada #i#tem im-n dan =-n!#i inte#tina/, pemerian Fink

  #e/ama epi#ode diare akan men-r-nkan d-ra#i dan parahn%a diare.,B

  Antiiotik

  Pemerian antiiotik tidak dian6-rkan pada #em-a pa#ien. Antiiotik dierikan

  pada pa#ien 6ika mer-pakan indika#in%a, #eperti pada pa#ien di#entri.

  Ed-ka#i

  Pen!etah-an %an! aik #eoran! i- #an!at menent-kan ke#ehatan anak. Ed-ka#i

  %an! dierikan #eperti 7-7i tan!an #ee/-m memeri ASI, keer#ihan pa%-dara

  6-!a per/- diperhatikan, keer#ihan makanan terma#-k #arana air er#ih,keer#ihan pera/atan makanan, dan /ain0/ain.

  Se/ain /ima penata/ak#anaan diare %an! dian6-rkan men-r-t 4HO, eerapa

  randomi+ed controlled trials 8R?T9 dan meta0ana/i#i# men%atakan ah$a

  proiotik e=ekti= -nt-k pen7e!ahan primer ma-p-n #ek-nder #erta -nt-k

  men!oati diare.+

  22

 • 7/23/2019 Case Diare Anak PRINT

  23/23

  DA%TAR PUSTAKA

  ). J-==rie M, Soenarto SS5, O#$ari H, Arie= S, Ro#a/ina I, M-/a%ni NS, editor. -k-

  A6ar 2a#troentero0hepato/o!i. (rded. Jakarta" adan Penerit IDAI. *')' p. @G0

  ))@.*. Mar7dante KJ, et al. Ne/#on e##entia/# o= pediatri7#. Bthed. Phi/ade/phia" Sa-nder#.

  *')).(. ?h-r!a% ?A, A=ta . 2a#troenteriti# in 7hi/dren" part ) dia!no#i# On/ineQ. *')*

  7ited *') Mar ('Q. Aai/a/e =rom" URL"$$$.aa=p.or!3a=p. 4HO. Diarrhoea/ di#ea#e" 4HO =a7t #heet on diarrhoea/ di#ea#e proide# ke% =a7t#

  and in=ormation on #7ope, 7a-#e#, preention and treatment, 4HO re#pon#e

  On/ineQ. *')( Apr 7ited *') Mar ('Q. Aai/a/e =rom"

  URL"http"33$$$.$ho.int3media7entre3=a7t#heet#3=#(('3en3.+. Departemen Ke#ehatan RI. -k- #ak- pet-!a# ke#ehatan" Lima /an!kah t-nta#kan

  diare. Jakarta" Penerit Departemen Ke#ehatan RI. *')) p. )0().B. Sa#troa#moro S, et al. Pand-an pe/a%anan medi# departemen i/m- pen%akit anak.

  )#ted. Jakarta" RS?M. *''G G+0@.